Personalinfo Henkilöstöinfo LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Personalinfo Henkilöstöinfo LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA"

Transkriptio

1 Personalinfo Henkilöstöinfo LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vänligen håll mikrofonerna stängda under sändningen! Pitäkää ystävällisesti mikrofonit suljettuna lähetyksen ajan!

2 Ny tidtabell för reformen Uudistuksen uusi aikataulu Beredning av det nya landskapets strategi börjar Uuden maakunnan strategian valmistelu alkaa Planering av det nya landskapets verksamhet fortsätter Uuden maakunnan toiminnan suunnittelu jatkuu Utlåtande om valfrihetslagen Lausunto valinnanvapauslakiin Temporära beredningsorganet börjar sitt arbete officiellt Väliaikainen valmistelutoimielin aloittaa virallisesti 8/17 9/17 10/19 11/17 12/17 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 Regeringens proposition till valfrihetslag bereds vid socialoch hälsovårdsministeriet Valinnanvapauslakiesitystä valmistellaan STM:ssä Färdig / Valmis Hur påverkar utlåtanden lagförslaget? Ändringar och finslipning Miten lausunnot vaikuttavat lakiesitykseen? Muutokset ja viimeistely Behandlingen av valfrihetslagen börjar i riksdagen Valinnanvapauslain käsittely eduskunnassa alkaa Lagarna antas Lait hyväksytään Lagarna träder i kraft Lait astuvat voimaan Den nationella beredningen fortsätter, till exempel simulering av landskapets ekonomi Valtakunnallinen valmistelu jatkuu, esim. maakunnan talouden simulointi

3 Ny tidtabell för reformen Uudistuksen uusi aikataulu Landskapsval Maakuntavaalit Landskapsfullmäktige och landskapet organiserar sig Maakuntavaltuusto ja maakunta järjestäytyvät Planering av det nya landskapets verksamhet fortsätter Uuden maakunnan toiminnan suunnittelu jatkuu Beslutsfattandet börjar i landskapet: Strategi, budget, organisering, produktion Maakunnan päätöksenteko alkaa: Strategia, talousarvio, järjestäminen ja tuotanto Slutlig utredning av personalen Lopullinen selvitys siirtyvästä henkilöstöstä Det nya landskapet inleder sin verksamhet Uusi maakunta aloittaa toimintansa 7-9/18 10/ /18 1/19 2-4/19 5-7/19 8-9/ /19 12/ Den nationella beredningen fortsätter, till exempel simulering av landskapets ekonomi Valtakunnallinen valmistelu jatkuu, esim. maakunnan talouden simulointi

4 PERSONALEN I DET NYA LANDSKAPET Beredning av landskapsreformen i Österbotten Referensgrupp - 1 representant/kommun - Representanter för personalen Forum för kommun- och stadsdirektörer Personalgruppen Tema- och arbetsgrupper Spetsprojekt Förändringsagenter Temporärförvaltningen Temporärt beredningsorgan sakkunniga informatör stödtjänster Invånaren, intressenter Stöd av nuvarande organisationer Kommunikationsgrupp kommunikationsnätverk

5 UUDEN MAAKUNNAN HENKILÖSTÖ Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla Viiteryhmä - Kuntien nimeämät edustajat (1/kunta) - Henkilöstön edustajat Kunnan- ja kaupunginjohtajien foorumi Henkilöstöryhmä teema- ja työryhmät Kärkihankkeet Muutosagentit Väliaikaishallinto Väliaikainen valmistelutoimielin asiantuntijat tiedottaja tukipalvelut Asukkaat, sidosryhmät Nykyisten organisaatioiden tuki Viestintäryhmä Viestintärinki

6 Personalens representation i beredningsgrupper Henkilöstön edustus valmisteluryhmissä Personalen har två representanter i referensgruppen Personalgruppen fortsätter som ett diskussionsforum. En fördig grupp med omfattande representation Sammansättningen uppdateras hösten 2017 Samarbetsorganet kan inte tillsättas som planerat, eftersom lagstiftningen inte har vunnit laga kraft. Henkilöstöllä kaksi edustajaa viiteryhmässä Henkilöstöryhmä jatkaa keskustelufoorumina. Valmis ryhmä, jossa kattava edustus Kokoonpano päivitetään syksyllä 2017 Yhteistoimintaelintä ei voida asettaa suunnitellusti, sillä lainsäädäntöä ei ole hyväksytty.

7 Landskapsstrategi Beredningen av strategin börjar hösten Utkastet till strategin överlåts till nya landskapsfullmäktige på vårvintern Landskapets servicestrategi och servicelöfte ingår också i strategin. I strategin beaktas Främjande av välmående bland invånare Linjedragningar om hur service ska organiseras och produceras Landskapens lagstadgade målsättningar för service Utveckling av regionen, markanvändningen, livsmiljön och näringslivet Ägarpolitik Personalpolitik Möjligheter att delta och påverka som invånare Maakuntastrategia Strategian valmistelu alkaa syksyllä Strategialuonnos annetaan uudelle maakuntavaltuustolle kevättalvella Strategia sisältää myös maakunnan palvelustrategian ja - lupauksen. Strategiassa otetaan huomioon Asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen Palveluiden järjestämisen ja tuottamisen linjaukset Maakunnan lakisääteiset palvelutavoitteet Alueiden, alueiden käytön, elinympäristön ja elinkeinojen kehittäminen Omistajapolitiikka Henkilöstöpolitiikka Asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

8 Landskapets strategi Maakunnan strategia Utarbetning av planen för deltagande och bedömning 8-9/2017 Strategia-prosessin valmistelu Osallistumis- ja arviointi-suunnitelman laadinta Beredning av visionen och mål-sättningarna Personalen och invånarna deltar Höst2017 Syksy 2017 Vision ja tavoitteiden valmistelu Henkilöstö ja asukkaat osallistuvat Beredning av strategiska målsättningar för landskapets brancher 2018 Beredning av strategiprocessen. Konsekvensbedömning Strategisten tavoitteiden valmistelu maakunnan toimialoille Vaikutusten arviointi Nya landskapsfullmäktige deltar i beredningen av strategin Vår 2019 Kevät 2019 Uusi maakuntavaltuusto osallistuu strategian valmisteluun Landskapets strategi färdig Maakunnan strategia valmis Det nya landskapet verkar enligt strategin 8-9/ Uusi maakunta toimii strategian mukaisesti

9 Lägesöversikt över vårdreformen Sote-uudistuksen tilannekatsaus

10 Det ursprungliga målet med social- och hälsovårdsreformen: - Erbjuda människor likvärdigare tjänster än för tillfället - Minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa - Tygla kostnadsstegringen - Stärka basservicen - Tillgodogöra digitala tjänster bättre Sote - Uudistuksen alkuperäinen tavoite: - Tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja - Vähentää hyvinvointi- ja terveyseroja - Hillitä kustannusten kasvua - Peruspalveluja vahvistetaan - Digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin Målet är att skapa mera kundorienterade, verkningsfulla, kostnadseffektiva och bättre sammanjämkade tjänster Tavoitteena ovat nykyistä asiakaslähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut.

11 Lägesöversikt De lagförslag som är under behandling i riksdagen ändras på det sätt som grundlagsutskottet förutsatt i sitt utlåtande Beredningsgruppens förslag till regeringsproposition sänds på remiss i november En ny konsekvensbedömning uppgörs I fråga om valfrihetslagen kommer regeringen att utfärda en ny regeringsproposition i början av år 2018 Till övriga delar är de lagförslag som hänför sig till social- och hälsovårds- och landskapsreformen inte öppna I enlighet med grundlagsutskottets önskemål behandlas landskapslagen, lagen om ordnandet av social- och hälsovården och valfrihetslagen samtidigt i riksdagen Avsikten är att reformen ska träda i kraft Tilannekatsaus Eduskunnan käsittelyssä oleviin lakiesityksiin tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnon edellyttämät muutokset. Valmisteluryhmän ehdotus hallituksen esitykseksi lähetetään lausunnolle marraskuussa. Laaditaan uusi vaikutusarviointi. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden hallituksen esityksen alkuvuodesta Muilta osin sote- ja maakuntauudistuksen lakiesitykset eivät ole auki. Perustusvaliokunnan toiveen mukaisesti maakunta-, sote- ja valinnanvapauslait käsitellään eduskunnassa yhtäaikaisesti. Tarkoitus on, että uudistus tulee voimaan NULÄGET

12 År 2014 arbetsgrupp: Organisering av social- och hälsovården i kommunerna som hör till nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt - 6 sammanträden År 2015 arbetsgrupp: Organisering av social- och hälsovården i kommunerna som hör till nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikt - 6 sammanträden År 2016 arbetsgrupp: Sote-beredningsgruppen - 6 sammanträden År arbetsgrupp: Den politiska styrgruppen - 3 sammanträden Vuonna 2014 työryhmä: Sosiaali- ja terveyshuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 6 kokousta Vuonna 2015 työryhmä: Sosiaali- ja terveyshuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella 6 kokousta Vuonna 2016 työryhmä: sote-beredningsgruppen - sotevalmisteluryhmä 6 kokousta Vuonna työryhmä: Sote poliittinen ohjausryhmä 3 kokousta Åratal av målinriktad beredning av ett integrerat område som blivit kvar att vänta på nationella riktlinjer. Ett starkt regionalt stöd för en omfattande specialiserad sjukvård i området. Många utredningar om både servicehelheten och ICT-situationen Vuosien ajan tavoitteellista valmistelua kohti integroitua aluetta, joka on jäänyt odottamaan kansallisia linjauksia. Vahva alueellinen tuki kattavalle erikoissairaanhoidolle alueella. Paljon selvityksiä sekä palvelukokonaisuudesta että ICT- tilanteesta. Sammanfattning av den beredning som gjorts i landskapet Österbotten Pohjanmaan maakunnan valmistelun yhteenveto

13 Beredningen i landskapet Österbotten Förändringsledarnas slutrapport är klar Inrymmer förändringsledarnas sammanfattning och förslag för det fortsatta arbetet En temporär förvaltning har tillsatts för landskapet och den sammanträder regelbundet (officiellt sträcker sig mandatperioden enligt den nuvarande vetskapen till 06/2018) Beredningen framskrider målinriktat Lägesöversikt över beredningen i landskapet Österbotten

14 Pohjanmaan maakunnan valmistelutilanne Muutosjohtajien loppuraportti valmis Sisältää muutosjohtajien yhteenvedon ja ehdotukset jatkotyöksi Väliaikainen valmistelutoimielin on alueella nimetty ja kokoontuu säännöllisesti (virallisesti mandaatti tämän hetkisen tiedon mukaan 06/2018) Jatketaan valmistelua tavoitteellisesti Pohjanmaan maakunnan valmistelun tilannekatsaus

15 Det ursprungliga målet med reformen: - Erbjuda människor likvärdigare tjänster än för tillfället - Minska skillnaderna i välbefinnande och hälsa - Tygla kostnadsstegringen - Stärka basservicen - Tillgodogöra digitala tjänster bättre En vision och servicestrategi samt ett servicelöfte uppgörs för det område som omfattas av landskapet Österbotten Planering av en servicestruktur för landskapet Producentmodell erna för socialoch hälsovårdsservice n i landskapet står klara ETT INTEGRERAT LANDSKAP HUR GÅR VI VIDARE?

16 Uudistuksen alkuperäinen tavoite: - Tarjota ihmisille nykyistä yhdenvertaisempia palveluja - Vähentää hyvinvointija terveyseroja - Hillitä kustannusten kasvua - Peruspalveluja vahvistetaan - Digitaalisia palveluja hyödynnetään paremmin Pohjanmaan maakunnan alueella tehdään visio, palvelustrategia ja palvelulupaus Palvelurakenteen suunnittelu maakuntaan Maakunnan sote palveluiden tuottajamallit valmiita INTEGROITU MAAKUNTA MITEN ETEENPÄIN?

17 Tack - Kiitos! Läs mer om reformen i Österbotten på 2019.osterbotten.fi Lue lisää uudistuksesta Pohjanmaalla osoitteessa 2019.pohjanmaa.fi Du kommer väl ihåg att stänga av videoförbindelsen! Muistathan sulkea videoyhteyden!

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla

Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO BEREDNING AV LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla www.obotnia.fi facebook.com/obotnia Fas 1: Förberedelser Vaihe 1: Esivalmistelu

Lisätiedot

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla

Vägkarta för beredningen i Österbotten Tiekartta valmistelulle Pohjanmaalla Vägkarta för beredningen i Österbotten LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Vägkarta för beredningen i Österbotten Fortsatta åtgärder angående de nationella utredningarna

Lisätiedot

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Landskapsreformen i Österbotten Maakuntauudistus Pohjanmaalla LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uppgift / Tehtävä Schemat för beredningen i Österbotten Työlista valmistelulle

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA VÅR VISION Ditt Österbotten 2020 Det nya landskapet Österbotten lägger grunden

Lisätiedot

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Deltagande och inflytande Osallistuminen ja vaikuttaminen LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Utkast till landskapslag - Maakuntalakiluonnos Landskapets invånare och de som använder

Lisätiedot

Personalinfo Henkilöstöinfo LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Personalinfo Henkilöstöinfo LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vänligen håll mikrofonerna stängda under sändningen! Pitäkää ystävällisesti mikrofonit suljettuna lähetyksen ajan! Personalinfo 30.11.2017 Henkilöstöinfo 30.11.2017 LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS

Lisätiedot

Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Ett temporärt beredningsorgan Väliaikainen valmistelutoimielin LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Så här framskrider reformen Näin uudistus etenee 1 2 3 4 Förberedelser Temporärt

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Allmänt Yleistä VÅR VISION Ditt Österbotten 2020 Det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Varpu Rajaniemi 14.9.2017 Tjänster flyttar in under samma tak Den 1 januari

Lisätiedot

äästääkö SOTE, jos maakunnat vastaavat palveluista? Rakennamme uutta Pohjanmaata Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi

äästääkö SOTE, jos maakunnat vastaavat palveluista? Rakennamme uutta Pohjanmaata Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi äästääkö SOTE, jos maakunnat vastaavat palveluista? Rakennamme uutta Pohjanmaata Rakennamme LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN uutta MAAKUNTAUUDISTUS Pohjanmaata POHJANMAALLA Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI

KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI KORT OM ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSSTRATEGI Lyhyesti Pohjanmaan hyvinvointistrategiasta www.obotnia.fi facebook.com/obotnia VI UTGÅR FRÅN TANKEN ATT... Perusoletus on, että...det finns en direkt koppling mellan

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Till dig som använder dessa bilder Vi är glada att landskapsreformen i Österbotten

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus

Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus www.obotnia.fi/landskapsplanen Planläggning och landskapsreformen Kaavoitus ja maakuntauudistus Landskapsreformens grundstenar Maakuntauudistuksen peruspalikat Landskapsförbunden, NTM-centralerna och regionförvaltningsverken

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 21 03.03.2014 73 11.03.2014 Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä / Utlåtande

Lisätiedot

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 KICK OFF TERVETULOA VÄLKOMMEN! Osallistu ja jaa mielipiteesi Delta och

Lisätiedot

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM

PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM OPS-PROSESSIN VETÄJÄ TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOO OPS2016 BORGÅ LP2016 ESI- JA PERUSOPETUS & LUKIO FÖR- OCH GRUNDSKOLA & GYMNASIUM LÄROPLANSORGANISATIONEN OPETUSSUUNNITELMAORIGANISAATIO

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen nykyisen Vaasan sairaanhoitopiirin kuntien alueella Ordnande av social och hälsovården inom kommunerna i det nuvarande Vasa sjukvårdsdistrikts område Jukka Kentala

Lisätiedot

Vårdreformen kommer är vi beredda? SOTE tulee olemmeko valmiita?

Vårdreformen kommer är vi beredda? SOTE tulee olemmeko valmiita? Vårdreformen kommer är vi beredda? SOTE tulee olemmeko valmiita? FRK Åboland SPR Turunmaa Höstsamling 2017 - Syystapaaminen 2017 Finlands Kommunförbund Vårdreformen behövs för att: Befolkningen åldras

Lisätiedot

Vi kommunicerar om landskapet Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi kommunicerar om landskapet Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi kommunicerar om landskapet Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Det nya landskapet är vår arbetsplats Genom landskapsreformen

Lisätiedot

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Viestimme maakunnasta LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Uusi maakunta on meidän työpaikkamme Maakuntauudistuksen kautta noin 9000 pohjalaisen uusi työpaikka on Pohjanmaan maakunta

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA BEREDNINGEN AV VÅRD- OCH LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu Pohjanmaalla Förändringsledare/muutosjohtaja Varpu Rajaniemi Österbottens förbund/pohjanmaan liitto Vi bygger

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1003/2012 vp Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen soveltamismahdollisuudet kunnissa Eduskunnan puhemiehelle Hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittinen ministerityöryhmä esitti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus 15.12.2016 hyväksymä Soma-esivalmistelun organisaatio Neuvottelukunta valmistelutahot, kuntajohtajat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus 15.12.2016 hyväksymä Soma-esivalmistelun organisaatio Neuvottelukunta valmistelutahot, kuntajohtajat,

Lisätiedot

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015

Sisältö. Johdanto, Tausta. Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö. Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laatija: Sosiaali- ja terveysministeriö Vastauksen määräpäivä: 20.10.2015 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain eräiden velvoitteiden voimassaolon jatkamisesta/ Lag om ändring av lagen

Lisätiedot

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS

MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS PH 13.10.17 MAAKUNTASTRATEGIAN PROSESSIKUVAUS 4.10.2017 STRATEGIATIIMI Kymenlaakson visio TOIMINTA- YMPÄRISTÖ STRATEGIA SIDOSRYHMÄT Toimeenpanosuunnitelma Kymenlaakson strategian ja maakuntaohjelman yhtymäkohdat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus

Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen ja maakuntauudistuksen (soma) esivalmistelun tilannekatsaus 15.12.2016 Maakuntahallituksen hyväksymä Soma-esivalmistelun organisaatio Neuvottelukunta valmistelutahot,

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS

VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS VARSINAIS-SUOMEN SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUS MITÄ UUDISTUKSESSA TEHDÄÄN? Järjestetään Suomen hallinto kolmeen tasoon: valtio, maakunta, kunta. Perustetaan Suomeen 18 uutta maakuntaa Maakunnille siirretään

Lisätiedot

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN

AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN AJASSA LIIKKUU RÖRELSER I TIDEN Hyvinvoiva ja terve Pohjanmaa/ Välmående och friska Österbotten 22.9.2011 Aluekehitysjohtaja/Regionalutvecklingsdirektör Varpu Rajaniemi Österbottens förbund Pohjanmaan

Lisätiedot

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför

PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför PVO Innopower Oy Kristiinankaupungin merituulivoimapuiston YVA ja uusi suunnitelma MKB och ny plan för en havsvindpark utanför Kristinestad Matti Kautto, yksikön päällikkö YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet

Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta. Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Tutkintojen perusteet uutta osaamista ja joustavuutta Examensgrunder ny kompetens och flexibilitet Keskeiset muutokset Centrala ändringar Muutokset tutkintorakenteessa (asetus) Muutokset ammatillisen perustutkinnon

Lisätiedot

Aluetyöverkosto Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori

Aluetyöverkosto Lahti Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Aluetyöverkosto Lahti 26.9.2017 Ville Majala Päijät-Hämeen liitto, projektikoordinaattori Maakuntauudistuksen tavoitteena 1. Sovittaa yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto 2. Luoda tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 622/2013 vp Suomalaisen sukututkimuksen asema EU:n tietosuoja-asetuksessa Eduskunnan puhemiehelle Euroopan komissio on esittänyt uutta asetusta henkilötietojen käsittelyyn. Uudella

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet

MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet MAAHANMUUTTAJIEN TYÖLLISYYDELLÄ JA OSALLISUUDELLA HYVINVOINTIA POHJANMAALLE - alueellisen yhteistyön mahdollisuudet ja haasteet INVANDRARES SYSSELSÄTTNING OCH DELAKTIGHET FÖR VÄLFÄRDEN I ÖSTERBOTTEN -

Lisätiedot

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Meidän maakunta 27.10.2017 Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan seutu n. 35 000 as. Riihimäen

Lisätiedot

Beredningen av Österbottens landskapsprogram

Beredningen av Österbottens landskapsprogram ÖSTERBOTTEN S FÖRBUN D PO HJAN MAAN LIITTO Beredningen av Österbottens landskapsprogram 2018-2021 Pohjanmaan maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelu W orkshop Työpaja 23.2.2017 Irina Nori w w w.obotnia.fi

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus Sote- ja maakuntauudistus 25.8.2017 Kesällä 2017 tapahtunutta Perustuslakivaliokunnan lausunto sote-palvelujen valinnanvapauden toteutustapa (yhtiöittäminen) uudelleen valmisteltavaksi kuntien itsehallinnon

Lisätiedot

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare?

Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Miten tästä eteenpäin? Hur gå vidare? Pia Vähäkangas, Muutosagentti, förändringsagent 17.11.2016 Pia Vähäkangas 1 Pohjanmaan maakunta Landskapet Österbotten 17.11.2016 Pia Vähäkangas 2 Yhteen sovitettu

Lisätiedot

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi

Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Regional Council of Ostrobothnia www.obotnia.fi Österbottens förbund Pohjanmaan liitto Österbottens förbund Pohjanmaan liitto En samkommun för de 15 Pohjanmaan maakuntaan kommunerna i landskapet kuuluvien 15 kunnan Österbotten muodostama kuntayhtymä

Lisätiedot

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja

Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja Vaikuta vesiin Yhteistyötä vesien ja meren parhaaksi Vesien ja merenhoito maakuntien tehtäväksi Miten maakunnat valmistautuvat / case Satakunta Anne Savola Ympäristöasiantuntija Satakuntaliitto 5.9.2017,

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM 8.6.2016 Päijät-Häme 9.6.2016 1 Sote- ja maakuntauudistus historiallisen suuri muutosprosessi Toimintaympäristö muuttuu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 15 06.03.2017 63 14.03.2017 Lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Utlåtande

Lisätiedot

Pöytäkirja Protokoll Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13

Pöytäkirja Protokoll Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13 6/2016 Kokousaika klo 14:00 15:47 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali, Pohjoisesplanadi 11-13 Läsnä Jäsenet Muut Rantala, Marcus kaksikielisyystoimikunnan puheenjohtaja Berner, Mikael (pöytäkirjantarkastaja)

Lisätiedot

SOTE-RAKENNEUUDISTUS POHJANMAALLA / TILANNEKATSAUS SOTE-STRUKTURREFORMEN I ÖSTERBOTTEN / LÄGESRAPPORT

SOTE-RAKENNEUUDISTUS POHJANMAALLA / TILANNEKATSAUS SOTE-STRUKTURREFORMEN I ÖSTERBOTTEN / LÄGESRAPPORT SOTE-RAKENNEUUDISTUS POHJANMAALLA / TILANNEKATSAUS SOTE-STRUKTURREFORMEN I ÖSTERBOTTEN / LÄGESRAPPORT SOTE-MUUTOSJOHTAJAN VIERAILU SOTE-FÖRÄNDRINGSLEDARENS BESÖK 30.08.2016 30.08.2016 GHO YHTEISTYÖN TAUSTA

Lisätiedot

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik

www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Pohjanmaa lukuina tilasto- ja ennakointiportaali www.pohjanmaa.fi/tilastot www.osterbotten.fi/statistik Tilastotiedon hyödyntäminen seminaari 25.3.2010 Irina Nori Pohjanmaan liitto irina.nori@obotnia.fi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan

Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE. Jakelukohdassa mainitut kunnat. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinto 24.8.2015 Oikaisulautakunta PL 705 33101 TAMPERE SaeP Anl. Jakelukohdassa mainitut kunnat Kåvit. Behand. Jäsenen ehdottaminen verotuksen oikaisulautakuntaan Verohallinnossa toimivaan Verotuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi

Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi Iisalmen kaupungin strategian päivitysprosessi 2017 10.8.2017 1 Kuntastrategia kuntalaki 37 Kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO

Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen

Lisätiedot

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof

Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa. Mauno Vanhala, prof Hoidon JÄRJESTÄMINEN uudessa SOTE:ssa Mauno Vanhala, prof 04.04.2017 Uudistusten tavoitteet Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on: kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa

Lisätiedot

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely Uudenmaan sote- ja maakuntauudistuksen yleisesittely Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus Luomme itsehallinnollisen Uudenmaan Vi skapar ett självstyrt Nyland Uuden soten pilarit 1. Vahva järjestäjä

Lisätiedot

Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen

Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Upphandlingen i de framtida kommunerna och landskapen Symposium kommunerna och landskapen efter vård- och landskapsreformen Jurist Jonna Törnroos 2 Kommunens uppgifter och exempel på upphandlingar 1) Främja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 38/2011 vp Vanhusasiamiehen toimen perustaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on pitkään puhuttu vanhuslain tarpeellisuudesta. Uuden hallitusohjelman yhtenä tavoitteena onkin vanhuspalvelulain

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen

Sote- ja maakuntauudistus. Väliaikainen hallinto alkaen Sote- ja maakuntauudistus Väliaikainen hallinto 1.7.2017 alkaen 6.2.2017 Valmistelun vaiheet 9/2016 1.7.2017 1.7.2017 28.2.2018 1.3. 31.12.2018 Esivalmistelu 10 kk Väliaikainen hallinto 8 kk Käynnistäminen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Maakuntauudistus Pohjanmaalla Pohjanmaan valmistelutilanne: onnistumiset ja kipupisteet Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi

Maakuntauudistus Pohjanmaalla Pohjanmaan valmistelutilanne: onnistumiset ja kipupisteet Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi Maakuntauudistus Pohjanmaalla Pohjanmaan valmistelutilanne: onnistumiset ja kipupisteet 31.10.2017 Muutosjohtaja Varpu Rajaniemi Valmistelutilanne Syksyn 2016 kevään 2017 aikana seitsemän teemaryhmää teki

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 43/2009 vp Lääkelaitoksen siirrosta aiheutuvat kustannukset Eduskunnan puhemiehelle Ministeri Hyssälän päätöksellä Lääkelaitos siirretään Helsingistä Kuopioon. Alueellistamispäätös

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 906/2012 vp Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin Suomessa pari vuotta sitten. Antamalla rajoitettu

Lisätiedot

Vi bygger upp ett nytt Österbotten. Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Vi bygger upp ett nytt Österbotten. Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Vi bygger upp ett nytt Österbotten Rakennamme uutta Pohjanmaata LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Till dig som använder dessa bilder Vi är glada att landskapsreformen i Österbotten

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä

Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä Ajankohtaista maakuntauudistuksesta Satakunnassa 14.6.2017 Timo Vesiluoma, Jukka Mäkilä Satakunnassa MAKU-työlistalla keväällä 2017, mm: Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon perustaminen Satakuntaan

Lisätiedot

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Itsehallintoalueet. EPL seminaari Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Itsehallintoalueet EPL seminaari 22.2.2016 Harri Jokiranta Projektinjohtaja Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Soten vaiheet Kehittämisohjelmat Kansallinen terveyshanke

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus,

Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, Uudenmaan sote- ja maakuntauudistusvalinnanvapaus, HB #Uusimaa2019 Timo Aronkytö, sote-muutosjohtaja Uudenmaan maakunta #Uusimaa2019 Etunimi Sukunimi Tarve muutokselle - Ikääntyminen Mahdollisuus muutokseen

Lisätiedot

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus

Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen tilannekatsaus Jarno Turunen Muutosjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Järjestöt maakuntauudistuksessa, Joensuu 21.6.2017 Uudistuksen päätavoitteet o maakunnan elinvoima ja kestävä

Lisätiedot

Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS

Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS Sammanfattning av tema- och arbetsgruppernas arbete Tiivistelmä teema- ja työryhmien työstä LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Regional utveckling och strategisk planering Uppgiftsområden

Lisätiedot

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus

Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus Lapin sote-valmistelun tilannekatsaus 22.6.2016 Maija Valta Lapin liitto Koko Lapin Sote pitkospuita rakentamalla sote-uudistusta kohti Koko Lapin Sote -prosessi Lapin maakunnan kehittämisrahalla rahoitettu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa

Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mitä sote-uudistus tarkoittaa? Hallinto ja toimintatavat muutoksessa Mikä on sote-uudistus? Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat,

Lisätiedot

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla

VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD. Kauniainen - Grankulla VAMMAISNEUVOSTO HANDIKAPPRÅD Kauniainen - Grankulla Kauniaisissa on toiminut vuodesta 1989 lähtien vammaisneuvosto, joka edistää ja seuraa kunnallishallinnon eri aloilla tapahtuvaa toimintaa vammaisten

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-27.1.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano

Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano Hallitusneuvos Pekka Järvinen Syyskuu 2016 5.9.2016 1 Tässä esityksessä Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä Toimeenpanon tuki

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk

Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk Sosiaali- ja terveysvlk/socialoch hälsovårdsutsk 15 06.03.2017 Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi / Begäran om utlåtande om utkast till valfrihetslagstiftning

Lisätiedot

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus

Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus Maakuntahallitus 56 24.04.2017 Maakuntahallitus 69 22.05.2017 Neuvottelut maakunnan väliaikaisesta valmistelutoimielimestä; tilannekatsaus 510/04.00.02/2016 MHS 24.04.2017 56 Tiivistelmä Asian yksityiskohtainen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 551/2013 vp Vammaisten henkilöiden oikeuksien ratifiointi Eduskunnan puhemiehelle YK:n yleiskokous hyväksyi yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuksista joulukuussa 2006. Suomi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 472/2010 vp Reuman sairaalan hoitotoimenpiteiden seuranta Eduskunnan puhemiehelle Reumasäätiön sairaalan lopettamisen yhteydessä hallitus vakuutti, että reumapotilaat kyetään jatkossa

Lisätiedot

Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen Kunnanhallitus/Kommunstyrel sen 267 10.09.2013 98 25.03.2014 Lausunnon antaminen Itä-Uudenmaan kuntien yhdistymisselvityksen väliraportista / Utlåtande om mellanrapporten

Lisätiedot

Mikko Pakarinen, kehittämispäällikkö Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Mikko Pakarinen, kehittämispäällikkö Turun kaupungin hyvinvointitoimiala Sote-valmistelun tilanne Varsinais-Suomessa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena opiskeluhuollon järjestäminen ja hyvinvoinnin edistäminen Kokouskeskus Mauno, Presidentti-auditorio,

Lisätiedot

Henkilöstöryhmän kokous , Karstula. Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja

Henkilöstöryhmän kokous , Karstula. Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja Henkilöstöryhmän kokous 17.11.2016, Karstula Arja Aroheinä, henkilöstöjohtaja 22.11.2016 Järjestäytyminen Läsnäolijat Aikataulu 9-11 oma kokous, Kunnatalo 11-12 mahdollisuus omakustanteiseen ruokailuun

Lisätiedot

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki

Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sote-uudistuksen toteuttaminen ja muutoksen tuki Sinikka Salo Sote-muutosjohtaja, STM 16.6.2016 Lappi 25.8.2016 1 Sote- ja maakuntauudistus historiallisen suuri muutosprosessi Toimintaympäristö muuttuu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 413/2007 vp Kela-korvattavat lääkkeet ja perhekohtainen omavastuu Eduskunnan puhemiehelle Joissakin sairauksissa on se tilanne, ettei Kelan korvauksen piirissä oleva lääke anna sitä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 219/2013 vp Rakennuslain muuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Hallituksella on suunnitteilla rakennuslain muutos, jossa mm. rakentamisen suunnittelua, rakennustyön johtoa ja rakentamisen

Lisätiedot

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt

Hyvien yhteyksien solmukohdassa. I förbindelsernas knutpunkt Perspektiivi-2-heinä15 klo12 Monien mahdollisuuksien liiketilaa energisen alueen ytimessä Det nyaste företagscentret i energiska Runsor WAASA KIINTEISTÖ WASAPLAN OY JUHA KOIVUSALO, RA RUNSOR Toimisto-

Lisätiedot

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal

ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal ITSEARVIOINTIRAPORTTI työstetty utarbetat 3.2.2017 arviointialue, utvärderingsområde 3 henkilöstö, personal KANSALAISOPISTOJEN CAF 2017 Mi + Vako yhteinen raportti! TOIMINTA 1 JOHTAJUUS johtamisen arvot

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 953/2001 vp Kemira Oy:n työpaikkojen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Kemira Oy:n kohdalla ollaan tekemässä omistusjärjestelyjä talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätöksellä.

Lisätiedot

VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN WORKSHOP , SOLF SKOLA

VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN WORKSHOP , SOLF SKOLA VAASAN SATAMATIE YVA JA ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA VASA HAMNVÄG MKB OCH PRELIMINÄR ÖVERSIKTSPLAN TYÖPAJA, SULVAN KOULU WORKSHOP, SOLF SKOLA TYÖPAJAN OHJELMA WORKSHOP PROGRAM 16.30 Kahvi 17.00 Tervetuloa;

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot