Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma , INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa , INFO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2013-2018, INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa 2013-2018, INFO"

Transkriptio

1 Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma , INFO / Utvecklingsplan för skolnätet i Lovisa , INFO

2 TYÖRYHMÄN KOKOONPANO /ARBETSGRUPPENS SAMMANSÄTTNING Nina Pere, sivistyslautakunnan suomenkielisen jaoston puheenjohtaja Bo Lindfors, ordförande för bildningsnämndens svenskspråkiga sektion Lars Bäcklund, sivistyslautakunnan jäsen/medlem i bildningsnämnden Jorma Törnroos, asiantuntijajäsen/sakkunnig Timo Tenhunen, koulutuspäällikkö/utbildningschef Antti Kinnunen, tilapäällikkö/lokalchef Thomas, sivistysjohtaja/bildningsdirektör,pj/ordf:

3 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAVOITTEET / MÅLSÄTTNINGARNA I UTVECKLINGSPLANEN - Suunnitelman tavoitteena on tuoda esiin vaihtoehtoisia toimenpideehdotuksia kaupungin kouluverkon kehittämiseksi siten, että oppilaille, opettajille ja muulle henkilökunnalle voidaan tarjota hyvät työskentelyolosuhteet ja samalla luoda pedagogisesti, tilankäytöllisesti ja taloudellisesti mahdollisimman hyvin toimiva perusopetuksen kouluverkko - Avsikten med utvecklingsplanen är att föra fram alternativa åtgärdsförslag för att utveckla stadens skolnät. Utgångspunkten är att kunna erbjuda elever, lärare och övrig personal goda lärmiljöer och samtidigt skapa ett skolnät som är pedagogiskt, utrymmesmässigt och ekonomiskt ändamålsenligt.

4 KUSTANNUKSET, EUROA/OPPILAS, VUONNA 2010 KOSTNADER, EURO/ELEV, ÅR /3 Perusopetuksen käyttökustannukset oppilasta kohden ovat Loviisassa valtakunnallisesti korkealla tasolla. Vuoden 2010 kustannustietojen mukaan peruskoulun oppilaan opetus maksoi Loviisassa 907 euroa (11,8%) enemmän, kuin kunnissa keskimäärin-> noin 1,3 miljoonan euron kustannuserä Driftskostnaderna /elev i Lovisa är höga i jämförelse med den nationella nivån. Enligt uppgifter från 2010 kostade en elev inom grundläggande utbildning i Lovisa 907 euro (11,8%) mer än i kommunerna i snitt. -> en kostnad på 1,3 miljoner euro.

5 KUSTANNUKSET, EUROA/OPPILAS, VUONNA 2010 KOSTNADER, EURO/ELEV, ÅR /3 - Perusopetuksen keskimääräistä korkeampiin kustannuksiin Loviisan seudulla vaikuttavat mm: * alueellisesti laaja kouluverkko, * opetusryhmien koko ja * erityisopetusta saavien oppilaiden määrä. - De höga kostnaderna/ elev i Lovisa beror på bl.a: ett regionalt omfattande skolnät undervisningsgruppernas storlek och antalet elever inom specialundervisningen

6 KUSTANNUKSET, EUROA/OPPILAS, VUONNA 2010, LUKIOT KOSTNADER, EURO/ELEV, ÅR 2010, GYMNASIER 3/3 Lukiokoulutuksen vuotuiset käyttökustannukset ovat vuoden 2010 kustannustietojen mukaan lähes 30 prosenttia korkeammat, kuin kunnissa keskimäärin. Kun oppilaskohtainen kustannus kuntatasolla oli vuonna 2010 keskimäärin euroa. Loviisassa opetus maksoi euroa -> euroa. Driftskostnaderna för gymnasierna är enligt statistikuppgifterna nästan 30 % högre än det genomsnittliga nationella medelvärdet. Då kostnaden/ elev nationellt var euro var motsvarande kostnaden i Lovisa euro. årlig utgift euro.

7 LÄHTÖKOHDAT?/VAD SKA VI UTGÅ IFRÅN? - Kaupungin taloudellinen kehitys / Utvecklingen av stadens ekonomi -> muutokset valtionosuuksiin? / förändringar i statsandelarna? - Väestö- ja oppilasennusteet / Befolknings- och elevprognoser * esikoulujen ja vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät Loviisassa vuosina : / /elever i förskola och grundläggande utbildning ruotsinkieliset/svenskspråkiga: vuoteen 2018 /till år suomenkieliset/finskspråkiga: + 55 vuoteen 2018/till år Netto: -55 oppilasta/elever - Kunta- ja palvelurakenteen muutokset / Förändringar i kommunoch servicestrukturen : * asukasta/invånare? * asukasta/invånare?

8 KOULUVERKKOA KEHITETÄÄN HUOMIOIDEN /SKOLNÄTET UTVECKLAS MED BEAKTANDE AV 1/3 koulujen ja opetusryhmien koot/skolornas storlek och gruppstorlekarna erityisopetus, oppilashuolto ja muut opetuksen tukipalvelut /specialundervisning, elevvård och de övriga stödtjänsterna yhtenäiskoulutyyppisiin ratkaisuihin ja oppilaitosten virkarehtorijohtaja- järjestelyjen tarkoituksenmukaisiin toteuttamismalleihin/ sammanhållen grundskola och ändamålsenliga lösningar vad gäller skolornas rektors-/föreståndararrangemang

9 KOULUVERKKOA KEHITETÄÄN HUOMIOIDEN / SKOLNÄTET UTVECKLAS MED BEAKTANDE AV 2/3 koulujen oppilaskohtaiset kustannukset pysyvät tavoiterajojen puitteissa / de skolvisa kostnaderna hålls inom ramen för de uppsatta målen taloudellisuus ja tuottavuus /ekonomi och produktivitet kaupungin maankäyttö- ja asuntopoliittisessa ohjelmassa määritellyt kasvusuunnat ja alueet / tillväxtplanerna ochområdena i stadens markpolitiska- och bostadspolitiska program

10 KOULUVERKKOA KEHITETÄÄN HUOMIOIDEN / SKOLNÄTET UTVECKLAS MED BEAKTANDE AV 3/3 eri toimijoiden yhteistyön kehittäminen / samarbetet mellan olika aktörer kaupungin väestö- ja asustusrakenteessa tapahtuvat muutokset / förändringar i invånar- och bosättningsstrukturen alueen vetovoimaa ja imagoa / dragningskraft och image

11 PERIAATTEET KOULUVERKON KEHITTÄMISELLE/PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV SKOLNÄTET 1/2 Periaate 1:/Princip 1: Kouluyksikön minimikoko olisi jatkossa pääsääntöisesti 4 - opettajainen, vähintään 55 oppilaan koulu ellei yksittäisen, tätä pienemmän kouluyksikön kohdalla ole osoitettavissa erityisiä perusteita niiden säilyttämiselle. En skola ska framledes i huvudsak bestå av 4 lärare och 55 elever om det inte finns särskilda motiveringar till att en enhet kan vara mindre.

12 PERIAATTEET KOULUVERKON KEHITTÄMISELLE/PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV SKOLNÄTET 2/2 Periaate 2:/ Princip 2: Perusopetuksen oppilaskohtaisten kustannusten koulukohtainen yläraja, jonka ylittyessä käynnistetään keskustelu kustannustasosta ja resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä, olisi valtakunnallinen keskimääräinen kustannus euroa/oppilas + 20% sekä kuntakohtainen yläraja keskimäärin +15% Den skolvisa kostnaden/elev i grundläggande utbildning får överstiga det nationella med 20 % och i kommunen med 15 %. Om inte, så inleds diskussioner om kostnadsnivån och resursanvändning.

13 TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/ARBETSGRUPPENS ÅTGÄRDSFÖRSLAG 1/3 - esittää kehittämistyölle jatkoaikaa niin, että lopullisessa kouluverkkoselvityksessä voidaan huomioida meneillään olevien rakenneuudistusten vaikutukset = VÄLIRAPORTTI - föreslå tilläggstid för utvecklingarbetet, så att det i den slutliga skolnätsutredningen är möjligt att beakta effekterna av de pågående strukturförändringarna= MELLANRAPPORT VAIHTOEHTO 1: - kuntatalouden tulevaisuuden näkymät heikot - oppilaskohtaiset kustannukset korkeat. - oppilaiden määrä vähenee Loviisassa jatkossakin ALTERNATIV 1: - sämre framtid för den kommunala ekonomin - höga kostnader/elev - sjunkande elevantal i Lovisa även framöver MIKÄÄN EI MUUTU INGENTING FÖRÄNDRAS

14 TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/ARBETSGRUPPENS ÅTGÄRDSFÖRSLAG 2/3 VAIHTOEHTO 2: ETENEMINEN VAIHEITTAIN / FÖRSLAG 2: STEGVIS FRAMÅT Lyhyen tähtäimen toimenpide-ehdotukset /Åtgärdsförslag- på kort sikt Ensimmäisessä vaiheessa esitetään, että / I första skedet föreslås att säästösuunnitelma, jossa säästöjä haetaan ensisijaisesti tuntikehyssäästöin ja kouluavustajien määrää vähentämällä / bildningscentralen uppgör ett sparprogram, som innebär timresursnedskärning och minskning av antalet skolgångsbiträden käynnistetään toimenpide-ehdotusten valmistelu / inleder beredningen av åtgärdsförslagen Isnäsin kaksikielisen koulutusvaihtoehdon toteuttamiseksi ja / förverkligande av Isnässkolornas tvåspråkighetsalternativ Teutjärven koulutuspalvelujen säilyttämiseksi yhteistyössä Kouvolan kaupungin kanssa./ bibehållande av Teutjärvi skola i samarbete med Kouvola koko opetussektorin virkarehtori- ja koulunjohtajajärjestelyistä / tjänsterektor- och skolföreståndararrangemangen inom hela undervisningssektorn Koskenkylään rakennetaan uusi koulu, jossa on huomioitu kirjaston ja ruotsinkielisen opetuksen tarpeet / I Forsby byggs en ny skola, vilken man beaktat utrymmen för bibliotek och svenskspåkig undervisning Lovisanejdens högstadiumin osalta päivitetään tilatarve- ja taloudelliset laskelmat / Behovsutredningen och de ekonomiska kalkylerna uppdateras gällande Lovisanejdens högstadium

15 TYÖRYHMÄN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET/ARBETSGRUPPENS ÅTGÄRDSFÖRSLAG 3/3 Pitkän tähtäimen toimenpidemahdollsuuksista / Åtgärdsmöjligheter- på längre sikt Ei mahdollista tehdä yksilöityjä ja perusteltuja toimenpide-ehdotuksia, koska ne ovat riippuvaisia yleisen taloudellisen tilanteen kehittymisestä ja työryhmän esittämien kouluinvestointien toteutumisesta / Inte möjligt att göra upp enskilda och motiverade åtgärdsförslag, eftersom de är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen och de av arbetsgruppen föreslagna skolinvesteringarna Kouluverkkokokonaisuudesta suhteessa yleiseen tilanteeseen ja kaupungin taloudellisen kantokykyyn on syytä nostaa esille seuraavat seikat:/ Följande helheter bör lyftas fram gällande skolnätet, som är i förhållande till av den allmänna situation och stadens ekonomiska situation * SKK:N LAAJENTAMISMAHDOLLISUUDET?/UTVIDGNING AV DET FINSKA SKOLCENTRET? * HÖGSTADIUMIN / KESKUSTAN UUDISRAKENNUS- MILLOIN, MINNE JA MIHIN KÄYTTÖÖN? / NYBYGGE, HÖGSTADIUM/ CENTRUM- NÄR, VAR OCH TILL VILKET ÄNDAMÅL? * LUKIOKOULUTUS JA TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TOTETUS JA AIKATAULU? / GYMNASIEUTBILDNINGEN OCH ANDRA STADIETS YRKESUTBILDNING- NÄR OCH PÅ VILKET SÄTT?? * UUDET KUNTARAKENTEET?/NYA KOMMUNSTRUKTURER?

16 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN (VÄLIRAPORTTI) KÄSITTELYN TAVOITEAIKATAULU / BEHANDLING AV UTVECKLINGSPLANEN (MELLANRAPPORT), TIDTABELL: - sivistyslautakunta/ bildningsnämnd kaupunginhallitus/ stadsstyrelsen kaupunginvaltuusto/ stadsfullmäktige

17 KIITOS! TACK!

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa

Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa Mot starkare tvåspråkighet i stadens service Kohti vahvempaa kaksikielisyyttä kaupungin palveluissa SKILLNADEN II Samverkan som strategi MUUTOS II Strategiana yhteistyö 24.11.2015 Tua Heimonen Specialplanerare,

Lisätiedot

KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2018

KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2018 Sivistyslautakunta 3.10.2012 55 LOVIISAN KAUPUNKI KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2018 VÄLIRAPORTTI 2 Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. TAVOITTEET 5 3. LÄHTÖKOHDAT 6 KUNTA- JA PALVELURAKENTEEN HAASTEET 6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby

Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby Sosiaali- ja terveyslautakunta 149 03.09.2014 Sosiaali- ja terveystoimen Kruunupyyn yksiköiden talousarvioesitys 2015 Förslag till budget 2015 för social- och hälsovårdsväsendets enheter i Kronoby 537/02/02/00/2014

Lisätiedot

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola

Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten. Iltakoulu/Aftonskola Koulutoiminnan kokonaisselvitys/ Helhetsutredning för skolverksamheten Iltakoulu/Aftonskola 6.4.2016 Ohjelma klo 18.00-20.30/Program kl. 18.00-20.30 - Tervetuloa, kaupunginvaltuuston pj. Arja Isotalo/Välkommen,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 143/2005 vp Näyttökokeiden resurssien varmistaminen Eduskunnan puhemiehelle Ammatilliset näyttötutkinnot ovat saaneet pysyvän jalansijan suomalaisessa koulutus- ja tutkintojärjestelmässä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 773/2013 vp Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen tukitoimet Eduskunnan puhemiehelle Hallitus nimesi lähes päivälleen vuosi sitten Lahden alueen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi.

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 49 07.05.2008 n ALOITE KUNNALLISEN KOULUMATKATUEN MYÖNTÄMISESTÄ TOISEN ASTEEN OPISKELIJOILLE/HEIKKI VESTMAN YM. / MOTION OM BEVILJANDE AV KOMMUNALT BIDRAG FÖR SKOLRESOR

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 759/2004 vp Liikunnanopettajien pätevöityminen terveystiedon opettajiksi Eduskunnan puhemiehelle Uuden lain myötä aikaisemmin valmistuneet liikunnanopettajat eivät ole päteviä opettamaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 55/2003 vp Biologian opetuksen ajanmukaistaminen peruskouluissa Eduskunnan puhemiehelle Kouluissa opetetaan kehitysoppia biologian tunneilla ainoana tieteenä vastauksena kysymykseen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2013 vp Aurinkorannikon suomalaisen koulun oppilaiden asema Eduskunnan puhemiehelle Espanjan Aurinkorannikolla on vuodesta 1991 lähtien toiminut yksityinen suomalainen peruskoulu,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1024/2004 vp Omakotitalojen saaminen energiansäästöavustusten piiriin Eduskunnan puhemiehelle Hyväksytyn ilmastostrategian mukaan Suomi sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 220/2009 vp Perhepäivähoitajien palkkaus Eduskunnan puhemiehelle Perhepäivähoitaja on lapsia omassa kodissaan, ryhmäperhepäivähoidossa tai lapsen kotona hoitava henkilö. Perhepäivähoidossa

Lisätiedot

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi.

Varhennetulle vanhuuseläkkeelle jäävä henkilö ei ehkä aina saa riittävästi tietoa siitä, minkä suuruiseksi hänen eläkkeensä muodostuu loppuelämäksi. KK 1370/1998 vp Kirjallinen kysymys 1370 Mikko Kuoppa Iva-r: Varhennetun vanhuuseläkkeen riittävyydestä Eduskunnan Puhemiehelle Varhennettua vanhuuseläkettä on markkinoitu ikääntyneille työntekijöille

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1362/2010 vp Ruotsissa työskennelleiden henkilöiden eläkepäätösten käsittelyajat Eduskunnan puhemiehelle 1960- ja 1970-luvuilla Suomesta lähti satojatuhansia suomalaisia Ruotsiin töihin.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 95/2006 vp Saamenkieliset ylioppilaskirjoitukset Eduskunnan puhemiehelle Saamen kielen aseman parantamiseksi Suomessa tuli vuonna 1992 voimaan kielilaki. Vuonna 2004 tuli voimaan saamen

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16

Tiedotustilaisuus PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 PÖYTÄKIRJA 2012-05-16 Tiedotustilaisuus Aika Torstai 16. toukokuuta 2013 klo 18 20 Paikka Kaupunginjohtotoimisto, Köpmansgatan 20, Informationssalen Läsnä 27 henkilöä Antti Yliselä, suunnittelupäällikkö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 528/2006 vp Talous- ja velkaneuvonnan valtionosuuden kohdentaminen Enon kunnalle Eduskunnan puhemiehelle Valtion talousarviossa on määräraha talous- ja velkaneuvontaan. Lääninhallitusten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2007 vp Diabetesta sairastavien lasten hoito kouluissa Eduskunnan puhemiehelle Diabetesta sairastaa Suomessa yli 200 000 ihmistä. Vuosittain diagnosoidaan yli 15 000 uutta diabetestapausta.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 400/2004 vp Kurun metsäoppilaitoksen opetusmetsien riittävyys Eduskunnan puhemiehelle Kurun metsäoppilaitoksella on tällä hetkellä käyttöoikeus noin 1 200 metsähehtaariin valtion tai

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 416/2013 vp Kehitysvamma-alan ammattitutkinnon kelpoisuus sosiaali- ja terveysalalla Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvamma-alan ammattitutkintoon valmistavaa koulutusta tarjotaan useissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 184/2004 vp Vanhustenhuollon henkilöstövajeen paikkaaminen Eduskunnan puhemiehelle Vanhustenhuollossa on Stakesin tutkimusten mukaan 4 500 työntekijän vaje. Henkilöstövaje aiheuttaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 213/2012 vp Eturauhassyövän hoito ja seulonta Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Eturauhassyöpä on yleinen tauti suomalaisilla miehillä. Ikä on kuitenkin suuri tekijä siinä vaiheessa

Lisätiedot

Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 63 09.05.2011 Sosiaali- ja terveysvlk/social- och 58 28.09.2011 hälsovårdsutsk Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 306 25.10.2011 Aloite Sipoon kunnan ruokapalveluiden kehittämisestä ja kunnallisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 270/2006 vp Turun Diakonia-ammattikorkeakoulun yksikön siirtäminen Helsinkiin Eduskunnan puhemiehelle Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) sai maanantaina 20.3.2006 tietää, että opetusministeriö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 71/2004 vp Ulkomailla työskentelyn vaikutukset kansaneläkkeen viivästymiseen Eduskunnan puhemiehelle Ulkomailla työskennelleiden Suomen kansalaisten eläkepäätökset viipyvät usein kuukausikaupalla.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 876/2010 vp Työnantajien Kela-maksun poiston vaikutus työpaikkojen määrään Eduskunnan puhemiehelle Työnantajien Kela-maksu on hallituksen esityksestä poistettu. Hallitus perusteli esityksessään

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1333/2010 vp Näkövammaisten kirjaston Celian tulevaisuus Eduskunnan puhemiehelle Celia on näkövammaisten kirjasto, joka on tarkoitettu Suomessa kaikille lukemisesteisille kansalaisille.

Lisätiedot

Kaksikielinen Isnäsin päiväkoti 21 paikkaa sekä suomenkielinen perhepäivähoitaja 4,5 paikkaa

Kaksikielinen Isnäsin päiväkoti 21 paikkaa sekä suomenkielinen perhepäivähoitaja 4,5 paikkaa Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 1 a Utvecklingsplan för skolnätet 2015-2020 bilaga 1 a KOULU: Isnäsin koulu Pvm: 30.4.2014 PERUSTIEDOT Kiinteistönro: 434-464-2-7 ja 434-464-2-64

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 188/2013 vp Erityisopetuksen tarve ja riskitilanteiden kartoitus Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen kattavan ja hyvän neuvolajärjestelmän jatkoksi on esitetty ajatus kahdesta muusta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1097/2010 vp Rovaniemen pääpostin säilyttäminen nykyisessä paikassa Eduskunnan puhemiehelle Itella on Rovaniemellä yhdistämässä linja-autoaseman vieressä toimivan pääpostin kauppakeskus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 293/2012 vp Kelan matkakorvaukset Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain nojalla on mahdollista saada Kela-korvausta matkoista, jotka liittyvät julkiseen tai yksityiseen sairaanhoitoon

Lisätiedot

Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 73 11.06.2008

Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 73 11.06.2008 Sivistyslautakunta/Bildningsnämnde 73 11.06.2008 n HELSINGIN KAUPUNGIN JA SIPOON KUNNAN VÄLISET SOPIMUKSET OPETUKSEN JA PÄIVÄHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ LOUNAIS-SIPOOSSA KUNTAJAON MUUTOKSEN JÄLKEEN / AVTALEN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 495/2003 vp Kyläkoulujen toiminnan turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Viime aikoina on kannettu paljon huolta nuorten syrjäytymisestä. Tilastot osoittavatkin kiistattomasti, että yhä

Lisätiedot

43 21.05.2012 58 04.06.2012. Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelma / Projektplan för Söderkulla skolcentrum

43 21.05.2012 58 04.06.2012. Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelma / Projektplan för Söderkulla skolcentrum Sivistysvaliokunta/ Bildningsutskottet Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f tekn. och miljö 43 21.05.2012 58 04.06.2012 Söderkullan koulukeskuksen hankesuunnitelma / Projektplan för Söderkulla skolcentrum

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 435/2003 vp Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoito Eduskunnan puhemiehelle Kehitysvammaisten koululaisten iltapäivähoidon osalta on ilmennyt ongelmia ympäri Suomea. Monet kunnat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 412/2010 vp Linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus Eduskunnan puhemiehelle Laki linja-auton- ja kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyydestä (HE 149/2006 vp)

Lisätiedot

1. 3 4 p.: Kansalaisjärjestöjen ja puolueiden ero: edelliset usein kapeammin tiettyyn kysymykseen suuntautuneita, puolueilla laajat tavoiteohjelmat. Puolueilla keskeinen tehtävä edustuksellisessa demokratiassa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

Till riksdagens talman

Till riksdagens talman KK 496/2009 vp Mikaela Nylander /r ym. SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL 496/2009 rd Publicering av platsannonser också i svenska dagstidningar Till riksdagens talman Enligt språklagen är en tvåspråkig myndighet skyldig

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 126/2013 vp Suomi tieteen kielenä Eduskunnan puhemiehelle Suomen kieli sai virallisen aseman 150 vuotta sitten. Samoihin aikoihin, 1800-luvun puolivälin jälkeen, suomi alkoi vähitellen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 15/2002 vp Uusien psykoosilääkkeiden korvattavuus Eduskunnan puhemiehelle Uusien psykoosilääkkeiden korvauskäytännöt ovat aiheuttaneet huolta psykiatrien, potilaiden ja omaisten keskuudessa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2001 vp Kunnan oikeus ilman perillisiä kuolleen henkilön kiinteistöön Eduskunnan puhemiehelle Perintökaaren mukaan ilman perillisiä kuolleen henkilön omaisuuden perii valtio. Omaisuus

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 391/2001 vp Valtiokonttorin maksamien pienten eläkkeiden maksatuksen järkeistäminen Eduskunnan puhemiehelle Useimpien eläkkeellä olevien ihmisten kokonaiseläke koostuu monien eläkelaitosten

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen

Liittyminen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueeseen / Anslutande till ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 25 22.02.2010 tekn. och miljö Tekniikka- ja ympäristövlk/ Utsk. f 116 27.10.2010 tekn. och miljö Kunnanhallitus/Kommunstyrelsen 337 16.11.2010 Liittyminen maaseutuhallinnon

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1114/2013 vp Koulukiusaamiseen puuttumisen velvoite ja jälkihoidon mallin luominen Eduskunnan puhemiehelle Koulukiusaaminen on vakava ongelma, joka pitkäkestoisena traumatisoi kiusaamisen

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2020

KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2020 Sivistyslautakunta xx.xx.2014 30.4.2014 Kaupunginhallitus xx.xx.2014 Kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 LOVIISAN KAUPUNKI KOULUVERKON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2020 LOPPURAPORTTI Sisältö 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYSTYÖN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1094/2013 vp Eläkeläisten kireä verotus Eduskunnan puhemiehelle Kun henkilö jää eläkkeelle, hänen tulotasonsa puolittuu, kun sitä verrataan henkilön työelämästä saamaan palkkaan. Eläkeläisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 772/2012 vp Logopedian koulutuksen turvaaminen alueellisesti Eduskunnan puhemiehelle Logopedian koulutusohjelma käynnistyi vuonna 2005 Tampereen yliopistossa. Koulutusohjelma on ollut

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 264/2013 vp Eduskunnan suullinen kyselytunti radiossa Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan suullisella kyselytunnilla ministerit vastaavat kansanedustajien kysymyksiin. Kyselytunti mahdollistaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 964/2010 vp Oppilaitosten työharjoittelujaksot Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoulut järjestävät monimuotoopetusta, jossa yhdistellään eri opetuskeinoja joustavasti keskenään.

Lisätiedot

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015

Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Yhteisen kirkkovaltuuston kokous 2/2015 Gemensamma kyrkofullmäktiges sammanträde 2/2015 Aika Tid ti/tis 19.5.2015 klo/kl. 17.00 18.23 Paikka Plats Kauniaisten kirkko, Kavallintie 3 Grankulla kyrka, Kavallvägen

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 603/2012 vp Naisyrittäjyyden edistäminen Eduskunnan puhemiehelle Naisten osuus suomalaisista yrittäjistä on noin 30 prosenttia. Yrittäjänaisten Keskusliitto ry:n virallinen tavoite

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 541/2005 vp Rakennusten energiatehokkuustodistukset Eduskunnan puhemiehelle Vuonna 2002 hyväksytyssä direktiivissä rakennusten energiatehokkuudesta säädetään rakennusten energiatehokkuustodistuksen

Lisätiedot

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00

Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00. Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Ylimääräinen yhtiökokous ti 26.8.2014 klo 18:00 Oy Kråklund Golf Ab Extra bolagsstämma tis 26.8.2014 kl. 18:00 Jokamieskentän rakentaminen ja harjoitusalueiden perusparannus Hanke 2014

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2009 vp Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aravan rajoituksista vapautuminen Eduskunnan puhemiehelle Hiljattain julkisuudessa kerrottiin Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1027/2010 vp Kehäradan Ruskeasannan aseman rakentaminen Eduskunnan puhemiehelle Kehärataa ollaan rakentamassa Vantaalle siten, että radan on tarkoitus valmistua vuonna 2014. Kehärata

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2008 vp Kelan maksamat matkakorvaukset oman auton käytöstä Eduskunnan puhemiehelle Kela korvaa sairauden ja kuntoutuksen vuoksi tehtyjen matkojen kuluja. Kelan toimistosta voi hakea

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 546/2010 vp Kuljettajantutkintojen kilpailuttaminen Eduskunnan puhemiehelle Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kilpailuttaa kuljettajantutkintojen vastaanottamisen 19 maakunnassa,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 475/2012 vp Ammattikorkeakoulujen turvaaminen aikuiskoulutuksen Eduskunnan puhemiehelle Julkisuuteen tulleen tiedon mukaan ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia ollaan uudistamassa.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 590/2013 vp Poliisimiesten sivutyöluvat ja poliisijohdon palkkataso Eduskunnan puhemiehelle Lähes peräkkäisinä päivinä uutisoitiin ensin poliisimiesten sivutöistä ja niiden laillisuudesta

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 561/2009 vp Palomiesten eläkeiän vaikutukset kuntatalouteen ja kansalliseen turvallisuuteen Eduskunnan puhemiehelle Suomalainen pelastustoimi on nykyisen hallitusohjelman alusta alkaen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 986/2009 vp Auton katsastamisen mahdollistaminen Espanjassa Eduskunnan puhemiehelle Huomattava määrä suomalaisia asuu osan vuotta Espanjassa. Monilla on siellä oma Suomessa rekisteröity

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 76/2006 vp Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelman laatiminen Eduskunnan puhemiehelle Kelalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää vajaakuntoisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 712/2013 vp Vammaisten henkilöiden avustajien palkkausjärjestelyn yhdenmukaistaminen Eduskunnan puhemiehelle Vammaisen henkilön avustajan työ on raskasta ja vaativaa, mutta matalasti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 459/2010 vp Elokuvan ja television koulutusohjelman saaminen Lahden ammattikorkeakouluun Eduskunnan puhemiehelle Ammattikorkeakoululaki määrää ammattikorkeakoulun tehtäväksi ammatillisten

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1291/2001 vp Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen eläkeikäraja Eduskunnan puhemiehelle Työmarkkinoiden keskusjärjestöt pääsivät sopimukseen yksityisten alojen työeläkkeiden kehittämisestä.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 276/2003 vp Lasinkeräyksen järjestäminen ja kierrätys Eduskunnan puhemiehelle Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV on ilmoittanut lopettavansa jätelasin keräämisen toimialueellaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 856/2001 vp Sosiaalityöntekijöiden työuupumus ja heikentyneet työolot Eduskunnan puhemiehelle Sosiaalityöntekijöiden työuupumus on kasvaneen työmäärän ja työolojen huononemisen myötä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 928/2005 vp Kouluterveydenhuollon palveluiden saatavuus Eduskunnan puhemiehelle Hyvällä ja kattavalla kouluterveydenhuollolla on todistetusti suuri merkitys lasten ja nuorten terveen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 991/2013 vp Synnytysten jatkuminen Oulaskankaan sairaalassa Eduskunnan puhemiehelle Oulaisten kaupungissa sijaitseva Oulaskankaan sairaala tarjoaa laadukasta erikoissairaanhoitoa Oulun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 576/2008 vp Jättiputken hävittäminen luonnosta Eduskunnan puhemiehelle Etelä-Suomeen on levinnyt iholle palovammoja muistuttavat, kivuliaat rakkulat jättäviä jättiputkia. Arvion mukaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 133/2009 vp Valtion eläkevastuut Eduskunnan puhemiehelle Edellisen hallituksen aikana arvioitiin, että valtionhallinnosta voitaisiin vähentää vuoteen 2011 mennessä 9 650 työpaikkaa.

Lisätiedot

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken?

Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter: 1. Organisaatio / Organisation Kunta, mikä kunta? / Kommun, vilken? Kommenttipyyntö Tulevaisuuden kunta-parlamentaarisen työryhmän väliraportista / Begäran om kommentarer till mellanrapporten från parlamentariska arbetsgruppen för Framtidens kommun Taustatiedot / Bakgrundsuppgifter:

Lisätiedot

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver.

Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas samtidigt då man gräver. Torgmöte 3½ 3.3 kl. 12:30-14 i Saima, stadshuset Kim Mäenpää presenterade projektet Skede 1 av HAB och torgparkeringen Torgparkeringen är för framtiden men också sammankopplad till HAB. Båda bör byggas

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 436/2004 vp Kivunhoitoon erikoistuneen lääkärin saaminen terveysasemille Eduskunnan puhemiehelle Kipupotilasyhdistys on valtakunnallinen, ja sen toiminnan periaatteena on kipupotilaiden

Lisätiedot

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö

Itä-Uusimaa. - kuntajakoselvitysalue. Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo. ä ä. ä ö Itä-Uusimaa ä ä - kuntajakoselvitysalue ä ö Lehdistötilaisuus 8.5.2013 Sipoo Östra Nyland ä ä - kommunindelningsutredningsområde ä ö Presskonferens 8.5.2013 Sibbo Itä-Uudenmaan kuntajako- ja soteselvitysalue

Lisätiedot

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan?

Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Mitä arvoa luonnolla on ihmiselle? Vilket är naturens värde för människan? Lotta Haldin luontoympäristöyksikkö/ naturmiljöenheten AVAJAISTILAISUUS / INVIGNING perjantaina/fredag 9.10. klo/kl. 9 11.30 Vaasan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 207/2006 vp IB-lukiolaisten tasavertainen asema haettaessa yliopistoon Eduskunnan puhemiehelle Suomessa toimii 14 IB-lukiota. Diploma Programme ("IB-lukio") on kaksivuotinen opetusohjelma,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 257/2010 vp Inkretiinimimeettien korvattavuus Eduskunnan puhemiehelle Diabeteksen hoito vie jo nyt noin 15 prosenttia Suomen terveydenhuollon menoista ja sairastuneiden määrän arvioidaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1340/2010 vp Satakunnan rakennemuutoksen aiheuttamien haittojen korvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Digia Oyj ilmoitti eilen suunnittelevansa Porin toimipisteensä lakkauttamista. Vaikeuksien

Lisätiedot

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta

Kirjallinen kysymys 583. Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta 1992 vp Kirjallinen kysymys 583 Heikkinen: Kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden verotusarvojen tarkistamisesta Eduskunnan Herra Puhemiehelle Kiinteistöjen ja osakkeiden arvot ovat laskeneet romahdusmaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 845/2006 vp Internetin hankkiminen yhteydenpitoon työvoimaviranomaisten kanssa Eduskunnan puhemiehelle Työttömän työnhakijan piti lähettää työvoimaviranomaiselle kuittaus sähköisen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 777/2004 vp Työntekijöiden työehtojen heikentyminen ISS:ssä Eduskunnan puhemiehelle Pietarsaaressa sijaitsevassa Snellmanin lihanjalostuslaitoksessa hoidettiin tuotantorakennusten siivoustyö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 130/2008 vp Työ- ja työkyvyttömyyseläkkeiden maksupäivä Eduskunnan puhemiehelle Työeläkkeen ja työkyvyttömyyseläkkeen maksupäivä on kuukauden ensimmäinen päivä. Tapauksissa, joissa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 110/2007 vp Alkoholin liikakäyttöön puuttuminen työpaikoilla Eduskunnan puhemiehelle Suomessa saattaa olla Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan jopa 500 000 700 000 alkoholin suurkuluttajaa.

Lisätiedot

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto

Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Mitä kaksikielinen koulu tarkoittaa? Leena Huss Hugo Valentin -keskus Uppsalan yliopisto Sisältö! Eräs kaksikielinen koulu! Mikä tekee koulusta kaksikielisen?! Millainen kaksikielinen opetus toimii?! Haasteita

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 751/2004 vp Osa-aikalisän nykyistä joustavampi käyttö hoivatyössä Eduskunnan puhemiehelle Osa-aikalisä antaa työntekijälle mahdollisuuden lyhentää työaikaansa määräaikaisesti. Työnantajan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 352/2002 vp Korvattavat MS-lääkkeet Eduskunnan puhemiehelle MS-tautia sairastavan potilaan taudin kuva ja eteneminen on hyvin yksilöllistä. Hyvin useasti tauti etenee aaltomaisesti

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 151/2001 vp Kelan maksama lomakustannuskorvaus yrityksille äitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudelta Eduskunnan puhemiehelle Äitiysrahakausi on 105 päivää, ja oikeus äitiysrahaan alkaa

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 317/2012 vp Työeläkkeiden verotus Eduskunnan puhemiehelle Kaksi edellistä hallitusta on luvannut korjata eläkkeiden verotuksen samalle tasolle kuin palkansaajillakin. Toistaiseksi näin

Lisätiedot