Eduskunnan puhemiehelle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Eduskunnan puhemiehelle"

Transkriptio

1 KIRJALLINEN KYSYMYS 906/2012 vp Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen turvaaminen Eduskunnan puhemiehelle Hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutus käynnistettiin Suomessa pari vuotta sitten. Antamalla rajoitettu lääkkeenmääräämisoikeus sairaanhoitajille, suuhygienisteille ja optikoille on pyritty järkeistämään terveydenhuollon henkilöstöresurssien käyttöä ja nopeuttamaan hoidon saantia. Nyt lupaavasti alkanut lääkkeenmääräämiskoulutus uhkaa kuitenkin tyrehtyä hakijoiden puutteeseen. Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan koulutuksen esteenä on sen kallis hinta. Yhden hoitajan koulutus maksaa noin euroa. Sosiaali- ja terveysministeriö tuki aluksi koulutusta niin, että työnantajalle jäi maksettavaksi tästä summasta euroa. Tuen loppumisen jälkeen hakijoita on riittänyt vain yhteen 15 hoitajan kurssiin. Joidenkin arvioiden mukaan hakijapulaan vaikuttaa myös epävarmuus koulutuksen jälkeisestä palkankorotuksesta, joka voi jäädä saamatta, vaikka farmakologisen koulutuksen myötä työn vaativuus lisääntyy. Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 :ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen: Miten hallitus aikoo varmistaa hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen jatkumisen tavoitteen mukaisella, noin sadan koulutettavan vuositasolla? Helsingissä 22 päivänä marraskuuta 2012 Arja Juvonen /ps Versio 2.0

2 Ministerin vastaus Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 :ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Herra puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Arja Juvosen /ps näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 906/2012 vp: Miten hallitus aikoo varmistaa hoitajien lääkkeenmääräämiskoulutuksen jatkumisen tavoitteen mukaisella, noin sadan koulutettavan vuositasolla? Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Lakiin terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994) lisätyt säännökset sairaanhoitajan rajatusta lääkkeenmääräämisestä tulivat voimaan Sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisen piiriin kuuluvista lääkeaineista säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella (1088/2010), ja lääkkeen määräämisen edellyttämästä koulutuksesta säädetään valtioneuvoston asetuksella (1089/2010). Rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämää koulutusta järjestetään ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen lääketieteellistä ja farmasian koulutusta antavien laitosten yhteistyössä. Ensimmäiset noin 50 opiskelijaa valmistuivat tästä koulutuksesta toukokuussa Ammattikorkeakoulut ovat arvioineet, että kevääseen 2013 mennessä valmistuneita olisi yhteensä noin 130. Ammattikorkeakoulujen mukaan vuoden 2013 tammikuussa alkavaan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen on tällä hetkellä yhteensä hieman yli 40 hakijaa. Vuonna 2011 alkanut rajatun lääkkeenmääräämisen koulutus järjestettiin ammatillisina erikoistumisopintoina. Ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen (1230/2009) mukaan ammattikorkeakoulu voi periä järjestämistään erikoistumisopinnoista opiskelijalta enintään 250 euron maksun lukukaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö ei ole maksanut näitä maksuja, vaan maksut ovat maksaneet sellaiset kunnalliset sosiaali- ja terveydenhuollon työnantajat, joiden palveluksessa kyseisen koulutuksen suorittaneet sairaanhoitajat ovat olleet. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan rajatun lääkkeenmääräämisen koulutus tulee kustantaa maksullisena täydennyskoulutuksena, jolloin koulutuksen maksaa opiskelija, työnantaja, kunta tai joku muu taho. Valtioneuvoston vuosille hyväksymän koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman mukaan korkeakoulututkinnon jälkeistä koulutusta kehitetään muodostamalla korkeakoulujen erikoistumiskoulutuksia. Ne korvaavat vuonna 2014 ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikoistumisopinnot sekä yliopistojen erikoistumiskoulutukset ja -opinnot. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kesäkuussa 2012 työryhmän tekemään mennessä ehdotukset korkeakoulutuettujen erikoistumiskoulutuksista ja niiden rahoittamisesta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on todennut huhtikuussa 2009 sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että korkeakoulutettujen uusi erityispätevyys, josta nykyisin käytetään nimitystä erikoistumiskoulutus, voisi soveltua rajatun lääkkeenmääräämisen koulutukseen. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että rajatun lääkkeenmääräämisen edellyttämän koulutuksen rahoitusvaihtoehdot ovat mahdollisesti arvioitavissa uudestaan keväällä 2013, kun opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä tekee ehdotukset korkeakoulutettujen erikoistumiskoulutuksen rahoituksesta. 2

3 Ministerin vastaus KK 906/2012 vp Arja Juvonen /ps Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2012 Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson 3

4 Ministerns svar Till riksdagens talman I det syfte som anges i 27 i riksdagens arbetsordning har Ni, Herr talman, till den minister som saken gäller översänt följande skriftliga spörsmål SS 906/2012 rd undertecknat av riksdagsledamot Arja Juvonen /saf: Hur ämnar regeringen säkerställa att utbildningen för sjukskötare för receptförskrivning fortsätter så att målet med ungefär hundra utbildade per år uppfylls? Som svar på detta spörsmål anför jag följande: De bestämmelser om den begränsade förskrivningsrätten för sjukskötare vilka togs med i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) trädde i kraft den 1 juli Bestämmelser om de läkemedel som omfattas av den begränsade förskrivningsrätten för sjukskötare finns i social- och hälsovårdsministeriets förordning om förskrivning av läkemedel (1088/2010). Statsrådet har också utfärdat en förordning om utbildning som krävs för rätt att förskriva läkemedel (1089/2010). Utbildning för begränsad rätt att förskriva läkemedel ordnas i samarbete mellan yrkeshögskolorna och universitetens institutioner som ger utbildning i medicin och farmaci. De första ca 50 studerandena blir färdiga med denna utbildning i maj Yrkeshögskolorna har uppskattat att det till och med våren 2013 finns ungefär 130 som slutfört utbildningen. Enligt yrkeshögskolorna finns det i detta nu sammanlagt litet över 40 sökande till den utbildning för begränsad förskrivning av läkemedel som börjar i januari År 2011 inleddes utbildningen för begränsad förskrivning av läkemedel i form av yrkesinriktade specialiseringsstudier. Enligt statsrådets förordning om avgifter som tas ut i yrkeshögskolornas verksamhet (1230/2009) kan yrkeshögskolan ta ut en avgift på högst 250 euro per termin för specialiseringsundervisning. Social- och hälsovårdsministeriet har inte betalat dessa avgifter, utan den kommunala arbetsgivare inom social- och hälsovården, i vilkas tjänst sjukskötaren som avlagt utbildningen varit, har betalt dem. Enligt undervisnings- och kulturministeriet ska utbildningen för begränsad förskrivning av läkemedel finansieras som en avgiftsbelagd kompletteringsutbildning där utbildningen betalas av studeranden, arbetsgivaren, kommunen eller någon annan. Enligt den av statsrådet godkända utvecklingsplanen för utbildning och forskning ska utbildningen efter högskoleexamen utvecklas genom att skapa specialiseringsutbildningar vid högskolorna. Dessa ersätter år 2014 de yrkesinriktade specialiseringsstudierna vid yrkeshögskolorna samt universitetens specialiseringsutbildningar och specialiseringsstudier. Undervisnings- och kulturministeriet tillsatte i juni 2012 en arbetsgrupp som före den 31 mars 2013 ska ge förslag på specialiseringsutbildningar för högskoleutbildade och finansieringen av dem. Undervisnings- och kulturministeriet har i april 2009 konstaterat i sitt utlåtande till socialoch hälsovårdsministeriet att den nya specialbehörigheten för högskoleutbildade, som nu går under namnet specialiseringsutbildning, kan tillämpas i utbildningen för begränsad förskrivning av läkemedel. Med stöd av vad som anförts ovan kan man konstatera att finansieringsalternativen för utbildning som krävs för begränsad förskrivning av läkemedel möjligen bedöms på nytt våren 2013, då undervisnings- och kulturministeri- 4

5 Ministerns svar KK 906/2012 vp Arja Juvonen /ps ets arbetsgrupp presenterar sitt förslag om finansieringen av specialiseringsutbildningen för högskoleutbildade. Helsingfors den 13 december 2012 Omsorgsminister Maria Guzenina-Richardson 5

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 651/2013 vp Laitoshoidossa olevien muistisairaiden vanhusten liikuntamahdollisuudet ja turvallisuuden parantaminen Eduskunnan puhemiehelle Suomessa on lähes 130 000 muistisairasta ja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 790/2013 vp Reumaa sairastavien hoidon taso ja hoitoonpääsyn sujuvoittaminen Eduskunnan puhemiehelle Aiemmin reumaa sairastava on voinut päästä suoraan reumalääkärille, mutta nykyisin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 58/2008 vp Hammaslääkäripalvelujen saatavuus Itä-Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Kuopiossa koulutettiin vuodesta 1973 alkaen hammaslääkäreitä 20 vuosikurssia, mutta nyt siellä on oltu

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 538/2013 vp Euroopan kriisimaiden tukemisen korkokustannukset Eduskunnan puhemiehelle Vastauksessaan kysymykseeni Euroopan kriisimaiden tukemisen asiantuntijakuluista ja korkokustannuksista

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 225/2011 vp Sijaissynnytysten mahdollistaminen Suomessa Eduskunnan puhemiehelle Sijaissynnytys on keinohedelmöityksen kaltainen menetelmä. Toimenpiteenä sillä tarkoitetaan munasolun

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 18/2008 vp Ikääntyvien henkilöiden asumishankkeen rahoitus Eduskunnan puhemiehelle Matti Vanhasen II hallituksen ohjelmassa peräänkuulutetaan uutta yhteisöllisyyttä. Hallitusohjelman

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 816/2013 vp Päihdeäitien tahdonvastaiseen hoitoon ohjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Yhä useampi lapsi vammautuu tai sairastuu vakavasti äidin päihteiden käytön vuoksi jo ennen syntymää

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 342/2013 vp Lainauskorvaukseen varatun määrärahan taso Eduskunnan puhemiehelle Tekijänoikeuteen perustuva lainauskorvausjärjestelmä on ollut Suomessa käytössä vuodesta 2007. Kirjallisuuden

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 52/2010 vp Maahanmuuttopolitiikan kokonaishinta suomalaiselle yhteiskunnalle Eduskunnan puhemiehelle TV1:n MOT-ohjelma 8.2.2010 raportoi, että valtionhallinto ei pysty tuottamaan lukuja,

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 91/2012 vp yritysten valvonta maakaupoissa Eduskunnan puhemiehelle Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan arvoihin kuuluvat turvallisuus, vastuu, avoimuus ja luotettavuus. Nämä arvot eivät

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 614/2012 vp Pakolaisaseman ja toissijaisen suojeluaseman lakkauttaminen Eduskunnan puhemiehelle Ylen 20.8.2012 julkaiseman uutisen mukaan Suomessa asuvat somalit ovat alkaneet vierailla

Lisätiedot

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp

KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp Linkki 30.9.2013 http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_613_2013_p.shtml#vastaus KIRJALLINEN KYSYMYS 613/2013 vp < Paluu Sivun loppuun Tarkistettu versio 2.0 KK 613/2013 vp - Jari Lindström

Lisätiedot

Asiantuntijuus edellä

Asiantuntijuus edellä Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2013:7 Asiantuntijuus edellä Korkeakoulujen uusi erikoistumiskoulutus Opetus-

Lisätiedot

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi

Prognos över yrkeshögskoleutbildningen. Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Prognos över yrkeshögskoleutbildningen Ammattikorkeakoulutuksen ennakointi Utbildar yrkeshögskolorna tillräckligt med yrkesfolk för arbetsmarknaden? Valmistuuko ammattikorkeakouluista riittävä määrä ammattilaisia

Lisätiedot

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet

Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila ja kehittämiskohteet Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38 Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4

Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2012:4 6 Puolustusvoimien liikenneopettajakoulutuksen kehittäminen Opetus- ja

Lisätiedot

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I

UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I UUDEN PERUSTUSLAIN SEURANTARAPORTTI I Katsaus perustuslakiuudistuksen toimeenpanoon ajalta 1.3.2000-28.2.2001 1 TIIVISTELMÄ Uusi perustuslaki Uusi perustuslaki (731/1999) tuli voimaan 1 päivänä maaliskuuta

Lisätiedot

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen

Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen ANNIKA PELTONIEMI Kansainvälinen näkökulma kielikylpyopettajakoulutukseen Seminaariraportti Seminarierapport VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA SELVITYKSIÄ JA RAPORTTEJA 200 III Julkaisija Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu

Sähköpostia 2013/3. Sähköpostia 2013/3 Suomen Sähköherkät ry:n jäsenjulkaisu Sähköpostia 2013/3 1 Sisällys Päätoimittajalta...3 Sähköherkkyys on kasvava ympäristösairaus...4 Kommentteja tietoyhteiskuntakaaren uudesta luonnoksesta...8 Sähköyliherkkyyden luokitteleminen tukeen oikeuttavaksi

Lisätiedot

HEPATIITTIROKOTUKSET YLEISEN ROKOTUSOHJELMAN OSANA VACCINERING MOT HEPATIT INOM RAMEN FÖR DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET

HEPATIITTIROKOTUKSET YLEISEN ROKOTUSOHJELMAN OSANA VACCINERING MOT HEPATIT INOM RAMEN FÖR DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET Kansanterveyslaitoksen julkaisuja Folkhälsoinstitutets publikationer C 1 / 2005 HEPATIITTIROKOTUKSET YLEISEN ROKOTUSOHJELMAN OSANA VACCINERING MOT HEPATIT INOM RAMEN FÖR DET ALLMÄNNA VACCINATIONSPROGRAMMET

Lisätiedot

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM

Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Tarja Leblay & Mikael Reuter (toim./red.) VALTIONHALLINNON KIELITUTKINNOT SPRÅKEXAMINA I REVIDERAD FORM Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen Taitto/Grafisk formgivning: Kirsti Pohjapelto ISBN 978-952-13-3150-3

Lisätiedot

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki

26/2014. Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki 26/2014 Uusi tuomioistuinlaki Oikeusministeriö, Helsinki 2014 22.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Uusi tuomioistuinlaki Tuomioistuinlakityöryhmä puheenjohtaja

Lisätiedot

Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla

Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla Kielitaidon määrittäminen sekä kielitaidon ja EU/ETA-alueen ulkopuolella hankitun koulutuksen täydentäminen terveysalalla Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:5 Kielitaidon

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.

Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen. Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1. Sosiaali- ja terveysyksikkö 15.12.2014 Suun terveydenhuollon ohjeellinen vastaavuusluettelo 1.1.2015 alkaen Normativ motsvarighetsförteckning för mun- och tandvård från 1.1.2015 Korjaus 15.12.2014: Päiväkirurgisesta

Lisätiedot

-2, KV 2015-06-15 14:00

-2, KV 2015-06-15 14:00 -2, KV 2015-06-15 14:00 Kokoustiedot Aika Paikka 15.6.2015 klo 14.00 HUOM! Raatihuone, kaupunginvaltuuston istuntosali Päättäjät Berg, Vesa Lyyra, Anna-Maija Boström, Peter Mäenpää, Tua Brännbacka-Brunell,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009 2012

Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 2009 2012 Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Vapaan sivistystyön kehittämisohjelma 20092012 Opetusministeriön asettaman valmisteluryhmän loppuraportti Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:18 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISSN

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän toimivuus ja osaavan työvoiman saatavuus asettavat haasteita Länsi Uudellemaalle

Liikennejärjestelmän toimivuus ja osaavan työvoiman saatavuus asettavat haasteita Länsi Uudellemaalle KAUPPAKAMARIASIOITA Suomen suuri kauppakamarikiertue Lohjalla 8.2.2011 Liikennejärjestelmän toimivuus ja osaavan työvoiman saatavuus asettavat haasteita Länsi Uudellemaalle - Länsi Uudenmaan alueen liikennejärjestelmän

Lisätiedot

-2, KH 2015-05-04 16:00

-2, KH 2015-05-04 16:00 -2, KH 2015-05-04 16:00 Kokouskutsu Maanantaina 4.5.2015 klo 16.00, kaupunginhallituksen kokoushuone Päättäjät Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Peter Boström, puheenjohtaja Markus Granholm

Lisätiedot

2/2002. toukokuu maj

2/2002. toukokuu maj 2/2002 toukokuu maj Sisältö Perusturva / Grundtrygghet Nro / nr 2/2002 Tiedote ilmestyy 4 kertaa vuodessa Julkaisija Suomen Kuntaliitto Sosiaali ja terveys -yksikkö Toinen linja 14 00530 Helsinki Puh.

Lisätiedot