Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero Projektikoodi Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Keskeneräinen 1. VIRANOMAINEN, JOLLE HAKEMUS OSOITETAAN Kainuun TE-keskus, työvoimaosasto 2. PROJEKTI, JOLLE HAETAAN RAHOITUSTA Projektin nimi Kaira-projekti - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Itä-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä EURA JÄRJESTELMÄ 1/15

2 3. PROJEKTIN HAKIJAN TIEDOT Hakijaorganisaation nimi Kainuun maakunta -kuntayhtymä Organisaatiotyyppi Kuntayhtymä Y-tunnus Lähiosoite PL 400 (Kauppakatu 1) Puhelinnumero Postinumero Postitoimipaikka KAINUU Faksinumero Pankkiyhteys OKO Tilinumero Web-osoite Projektin vastuuhenkilön nimi Marita Pikkarainen Asema organisaatiossa Sosiaali- ja terveystoimialan kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero , Taloushallinnon vastuuhenkilön nimi Pirjo Selesniemi Asema organisaatiossa Sosiaali- ja terveystoimialan kehittämispäällikkö Sähköpostiosoite Puhelinnumero Projektipäällikön nimi ei tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Seurantayhdyshenkilön nimi ei tiedossa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Hakemusvaiheen yhteyshenkilön nimi Marita Pikkarainen Sähköpostiosoite Puhelinnumero , HAKIJAORGANISAATION JA YHTEISTYÖTAHOJEN KUVAUS 4.1 Hakijaorganisaation osuus ja tehtävät projektin toteutuksessa Hakija toteuttaa projektin kokonaan itse Hakija toteuttaa projektin osittain itse ja osittain alihankintana Hakija toteuttaa projektin osittain itse, osittain alihankintana ja osittain toteutuksesta vastaa yksi tai useampi osatoteuttaja 4.2 Projektin ohjausryhmän suunniteltu kokoonpano Kaikille yhteistyökumppaneille on varattava mahdollisuus nimetä edustaja ja varahenkilö hankkeen ohjausryhmään. Ohjausryhmässä tulee olla edustettuina ainakin seuraavat tahot: Kainuun maakunta - kuntayhtymä, kunnat, työvoimatoimistot, Kainuun työvoiman palvelukeskus, koulutusorganisaatiot, yrittäjät, sosiaaliset yritykset, työpajat, järjestöt, ammattijärjestöt ja työttömät. Kullekin edustajalle on nimettävä varahenkilö. Ohjausryhmä toteuttaa hankkeen toiminnan ohjaus-, seuranta-, itsearviointi- ja tiedotustehtäviä. Se kokoontuu tarvittaessa, mutta vähintään kolmesti vuodessa. EURA JÄRJESTELMÄ 2/15

3 4.3 Muut projektit tai projektikokonaisuudet, joihin haettava projekti mahdollisesti liittyy, mukaan lukien rakennerahastoista (ESR ja EAKR) rahoitetut projektit Kyseessä on sateenvarjohanke, joka koordinoi muita alaan liittyviä hankkeita sekä valmistelee niitä. Hanke pohjautuu Esiselvityshankkeeessa Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi (S02149) tehtyyn selvitykseen. 5. PROJEKTIN TARVE JA KYSYNTÄLÄHTÖISYYS 5.1 Mihin tarpeeseen projektilla haetaan ratkaisua? Vaikka Kainuun yleinen työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti vuonna 2007, rakennetyöttömyys ei ole vähentynyt toivotulla tavalla. Rakennetyöttömiä oli syyskuun lopussa henkilöä. Heidän osuutensa työvoimasta oli Kainuussa 8,2 %, kun vastaava luku koko maassa oli 4,7 %. Kolmen kuukauden kuluttua työvoimapoliittisen toimenpiteen päätyttyä Kainuussa työttömyyteen on jäänyt keskimäärin 55 % työhallinnon asiakkaista. Aktivoinnista huolimatta enemmistö rakennetyöttömistä ei ole löytänyt paikkaa avoimilta työmarkkinoilta. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on teettänyt esiselvityksen Kainuun rakennetyöttömyyden vähentämiseksi (Esiselvityshanke Kainuun rakennetyöttömyyden vähentämiseksi, S02149). Selvityksen mukaan työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on Kainuussa hajanainen. Työllisyydenhoitoon käytettävistä runsaista resursseista huolimatta toiminnan vaikuttavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Kainuussa on paljon työllisyydenhoidon osaamista, mutta eri organisaatiot toimivat erillään toisistaan. Toiminta on joskus päällekkäistä, asiakkaan siirtyminen organisaatioista toiseen ei ole sujuvaa tai esiintyy palveluaukkoja, minkä vuoksi asiakasprosessit katkeavat eikä lopullista tavoitetta, työllistymistä avoimille työmarkkinoille saavuteta. Työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on pirstaloitunut. Projektilla haetaan vaikuttavuutta. Tarvitaan koordinointia ja yhteistyötä toimijoiden kesken. 5.2 Onko projektin tarpeesta ja kysynnästä olemassa esiselvityksiä, ennakointitietoa tms. ja miten sitä on hyödynnetty projektin valmistelussa? Kainuun rakennetyöttömyydestä ja työllisyydenhoidosta on tehty esiselvitys vuonna Hanke pohjautuu täysin sen tuloksiin sekä Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi -projektin (S02149) työryhmien työn tuloksiin. 5.3 Mitkä tahot ovat olleet mukana projektin valmistelussa ja miten? Esiselvityshankkeen aikana eri työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat tahot ovat osoittaneet motivoituneisuutensa ja sitoutuneisuutensa hankkeeseen. Ohjausryhmätyöskentelyyn ovat ottaneet osaa Kajaanin ja Kuhmon kaupunkien, Paltamon, Puolangan, Ristijärven, Suomussalmen ja Vaalan kuntien, Länsi-Kainuun, Itä-Kainuun ja Ylä-Kainuun työvoimatoimistojen, Kainuun työvoiman palvelukeskuksen, Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry.:n, Kainuun maakunta -kuntayhtymän, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja Kainuun TE-keskuksen edustajat. Hankkeen alaisissa työryhmissä ovat mukana EURA JÄRJESTELMÄ 3/15

4 olleet lisäksi Kainuun yrittäjien, Kelan ja Kainuun ammattiopiston/ Edukain edustajat. Lueteltujen tahojen kiinnostus ja suotuisa työmarkkinatilanne huomioon ottaen voidaan todeta, että aika sateenvarjohankkeen käynnistämiselle on erittäin otollinen. Hankesuunnittelussa on otettu huomioon hankkeen yhteensopivuus Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman , Manner-Suomen ESR-ohjelman ja TE-keskuksen painopistealueiden kanssa. 5.4 Missä määrin projektin kohderyhmään kuuluvien yritysten tai muiden organisaatioiden joukko / osallistuvat henkilöt ovat jo tiedossa? Organisaatiot, joiden kanssa ja kautta tavoitteisiin pyritään, ovat tiedossa. Organisaatiot nimeävät edustajansa itse. 5.5 Miten kohderyhmien tarvekartoituksessa sekä toteutustavan ja toimenpiteiden suunnittelussa on huomioitu nais- ja miesnäkökulmat? Rakennetyöttömissä on sekä miehiä että naisia suurinpiirtein yhtä paljon. Projekti keskittyy toimintojen koordinointiin ja yhteistyön kehittämiseen. Siinä luodaan parempia työllistymisen ulkoisia edellytyksiä tasapuolisesti sekä naisille että miehille. Valittaessa työllistettyjä "testiryhmään" yhtenä valintakriteerinä on sukupuoli siten, että sekä miesten että naisten työllistymisen edellytyksiä ja kokemuksia sekä taloudellisia vaikutuksia halutaan selvittää. 5.6 Mitkä tahot tulevat hyödyntämään projektin tuloksia ja hyviä käytäntöjä ja miten nämä tahot on kartoitettu? Projektissa on tarkoitus liittää kaikki työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden toimijat sekä työnantajapuolen edustajat verkostoksi. Tahot on selvitetty Esiselvityshankkeessa (S02149). Projektista hyötyvät omassa toiminnassaan työvoimatoimistot, Kainuun TE-keskus, Kainuun työvoiman palvelukeskus, Kainuun kunnat, Kainuun maakunta -kuntayhtymä, Kumppaniksi ry., muut työllistävät järjestöt, Kainuun ammattiopisto/edukai, muut koulutusorganisaatiot, työnantajien, työmarkkinajärjetöjen ja työttömien edustajat. Viime kädessä suurin hyötyjäryhmä ovat Kainuun rakennetyöttömiksi lukeutuvat henkilöt. 6. PROJEKTIN TOTEUTUSALUE JA KOHDERYHMÄN KUVAUS 6.1 Projektin toiminnan maantieteellinen kohdealue Maakunnat Kainuu Seutukunnat Kehys-Kainuun Kajaanin EURA JÄRJESTELMÄ 4/15

5 Kunnat Hyrynsalmi Kuhmo Puolanka Sotkamo Vaala 6.2 Mitkä ovat projektin varsinaiset kohderyhmät? Kajaani Paltamo Ristijärvi Suomussalmi Projektin kohderyhmiä ovat työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt, ammatillisen kuntoutuksen parissa työskentelevät henkilöt, yritykset ja työyhteisöt, joihin pitkäaikaistyöttömiä työllistyy, ja työttömiä tukevissa palveluissa työskentelevät henkilöt. Varsinaiseen kohderyhmään kuuluvat myös muut työllisyysprojektit ja niiden projektihenkilöstö. Lisäksi projektin toimintaa ja yhteistyötä kohdistetaan kunnallisiin ja maakunnallisiin luottamuselimiin, koulutusorganisaatioihin sekä muiden hankkeiden työntekijöihin. 6.3 Mitkä ovat projektin varsinaisten kohderyhmien lisäksi sellaiset välilliset kohderyhmät ja muut tahot joihin projektin toiminta kohdistuu? Lopullinen kohderyhmä, jonka työllistymisen edellytyksiin projektilla halutaan vaikuttaa, ovat Kainuun rakennetyöttömiksi luokiteltavat henkilöt. Tämän hankkeen hyöty koituu välillisesti heihin Kairan alahankkeiden ja niiden kehittämisen kautta. 6.4 Projektiin mukaan tulevien yritysten arvioitu lukumäärä henkilöstömäärän mukaan Henkilöstömäärä Yrityksiä, kpl alle 5 henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä tai yli 0 Yhteensä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden arvioitu lukumäärä Projektiin mukaan tulevien muiden organisaatioiden kuvaus Hanke toteutetaan yhteistyössä kuntien, työvoimatoimistojen, TYP:n, yrittäjien ja muiden työnantajien, järjestöjen, koulutusorganisaatioiden, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja muiden työllisyyshankkeiden kanssa. Yhteistyöhön kutsutaan myös Kela, Kainuun työterveyshuolto, Työeläkelaitos ja Stakes. Kaikkia mukaan tulevia organisaatioita ei vielä tiedetä. EURA JÄRJESTELMÄ 5/15

6 7. PROJEKTIN TAVOITTEET, TULOKSET JA VAIKUTUKSET 7.1 Mitkä ovat projektin tulokset? Hankkeen tuloksena syntyy: 1) Kainuun työllisyydenhoidon yhteistyömalli, 2) kaiken ikäisille työttömille työnhakijoille tarkoitettu työhönvalmennuskeskusten kokonaisuus, joka on käytettävissä jokaisessa Kainuun kunnassa, 3) välityöpaikkapankki, joka palvelee välityömarkkinoiden asiakkaita, 4) malli pysyvästi välityömarkkinoille sijoittumiselle, 5) kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli, joka toimii jokaisessa Kainuun kunnassa, 6) kuntoutuksen asiakaspalvelun yhteistyöryhmät toimivat säännöllisesti jokaisella seudulla 7) työvalmentajien verkosto 8) hankkeiden verkosto 9) Alahankkeita 10) Työnantajien ja rekrytoijien koulutuspaketti 11) Valmiuksia luovien työvoimapoliittisten kurssien kokonaisuus 12) Pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä henkilöitä palkkaava yritysverkosto 13) Katkeamattomien asiakasprosessien kokonaisuus 14) Hankkeelle asetettujen strategisten tavoitteiden toteutuminen 15) Väestöryhmien välisten terveyserojen kaventuminen pitkällä aikavälillä 7.2 Kuinka monta uutta työpaikkaa projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joihin työllistyy naisia 0 kpl 7.3 Kuinka monta uutta yritystä projekti saa aikaan? Tavoite 0 kpl joista naisten perustamia 0 kpl 7.4 Mitkä ovat projektin laadulliset vaikutukset kohderyhmään ja toimintaympäristöön ja miten niitä arvioidaan? Toimijoiden työllisyydenhoidon tietojen ja taitojen lisääntyminen. Yleisen pitkäaikaistyöttömiin kohdistuvan asenteen muuttuminen myönteisemmäksi. Työpajat alueellisesti kattavaksi eri-ikäisten asiakkaiden monimuotoisiksi työhönvalmennuskeskuksiksi. Valmiudet asiakkaiden asiakkuuden ohjautumiseksi oikeaan organisaatioon. Ammatillisen kuntoutuksen kentän saumaton yhteistyö siten, että asiakas pääsee oikeaan aikaan kuntoutukseen ja kuntoutustarpeen ilmetessä kuntoutukselle löytyy aina maksaja. Kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli toimintaan kaikissa alueen kunnissa. Pysyviä välityöpaikkoja niitä tarvitseville. Koulutusosio jokaiseen asiakasprosessin vaiheeseen. Välityöpaikkapankki. Työnantajien rekrytointikynnyksen madaltaminen. Pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä työllistävien yritysten verkosto. Henkilökohtainen työvalmentajajärjestelmä. Monimuotoisemmat työyhteisöt. Yritysten ja kouluttajaorganisaatioiden lisääntynyt yhteistyö. Lisääntynyt tieto asiakkaiden työllistymiseen liittyvistä käytännön kokemuksista, taloudellisista vaikutuksista ja edellytyksistä. Toimintaympäristö sellaiseksi, että asiakkaiden palveluketjut ovat riittävän pitkät ja katkeamattomat. EURA JÄRJESTELMÄ 6/15

7 Vastuuvirkailijat asiakkaiden käyttöön. Työllistymisen väylät, joiden päämääränä on työllistyminen avoimille markkinoille Arviointikeinoja: itsearviointi, kuulemistilaisuudet, palaute kentältä, työllistetyistä valittu "testiryhmä", jota haastatellaan työllistymisen eri vaiheissa, ja ulkopuolinen arvioija 7.5 Millaisia vaikutuksia projektilla arvioidaan olevan kestävän kehityksen edistämisen kannalta? Asenneilmapiiri kehittyy entistä myönteisemmäksi ja ratkaisukeskeisemmäksi. Yhteistyön voimaan uskotaan, kun tuloksia alkaa näkyä. Toimijat muuttuvat dynaamisemmiksi niin, että niillä on jatkossa paremmat valmiudet kohdata erilaisia haasteita. Kun Kainuun rakennetyöttömyys puolitetaan viidessä vuodessa, rakennetyöttömien ikäjakauman perusteella kolmen vuoden kuluttua suuri osa rakennetyöttömistä jää eläkkeelle ja jatkossa Kainuun työvoiman palvelukeskus pystyy huolehtimaan pienentyneestä rakennetyöttömien määrästä. 8. PROJEKTIN TOIMENPITEIDEN JA TUOTTEIDEN KUVAUS 8.1 Mitkä ovat projektin keskeiset toimenpiteet? Projektin ydin on koordinointi, yhteistyön rakentaminen ja toimintojen suunnittelu. Mietitään kunnittain keinoja asiakasprosesseihin vaikuttamiseksi. Kerätään tietoa muualla toteutetuista kokeiluista ja niiden kokemuksista. Järjestetään seminaareja, koulutustilaisuuksia, tutustumismatkoja, kuulemistilaisuuksia. Kootaan testiryhmä, jota haastatellaan työllistymisen eri vaiheissa käytännön tiedon saamiseksi. Laaditaan työllisyydenhoidon kartta/kaavio. Kootaan yhteen työllisyyshankkeet. Suunnitellaan työnantajille ja rekrytoijille tarkoitettuja koulutuspaketteja. Kehitetään työvoimapoliittisen koulutuksen kokonaisuutta siten, että se muodostaisi mahdollisuuksien väylän työmarkkinoille. Etsitään yrityksistä piilotyöpaikkoja yhteistyössä muiden hankkeiden kanssa. Rakennetaan toimijaverkostoista työttömille väyliä siirtyä eteenpäin välityömarkkinoilla. Kehitetään työvalmentajamalli, joka on työllistyjän ja työyhteisön tukena työllistämisen alkuvaiheessa. Suunnitellaan työyhteisöille kannustimia työpaikalle sijoitetun henkilön edistämiseksi pysyvään työsuhteeseen. Kehitellään uusia toimintamalleja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Valmistellaan alahankkeita. Edistetään kaikkia mahdollisia keinoja, joilla konkreettisia työllistymisen esteitä voidaan käytännössä lievittää tai poistaa. Otetaan kentältä vastaan palautetta yhteistyön ongelmakohdista ja paneudutaan niiden ratkaisemiseen. 8.2 Projektissa kehitettävät uudet tuotteet (opetusmateriaalit, menetelmät, ohjelmat ym.) ja tuotekehityksen työsuunnitelma Yhteistyömalli, kuntouttavan työtoiminnan Kainuun malli, välityöpaikkapankki, kuntoutuksen määräaikakartta, toimintamalli hylkäävän työkyvyttömyyseläkepäätöksen saaneiden tueksi. Nämä tuotteet kehitetään kokoamalla asiaan liittyvät tahot yhteistyöhön. Prosessit käynnistetään ensimmäisenä toimintavuotena ja ne voivat kestää vuodesta useampaan vuoteen. Kaikkia tuotteita on mahdotonta ennakoida ja niiden kehittämisprosessia kuvata, koska monet ideat syntyvät käytännön toiminnassa. EURA JÄRJESTELMÄ 7/15

8 9. PROJEKTIN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 9.1 Vuosittain eritelty toiminnan kuvaus toimenpiteiden toteutuksesta, vastuista ja projektin vaiheistamisesta 2008 Hankkeen järjestäytyminen, työntekijöiden perehtyminen tehtäviin, vastuunjako ja tiimityön suunnitelma. Ohjausryhmän järjestäytymiskokous ja kaksi kolme kokousta. Infomateriaalin valmistaminen. Työsuunnitelma ensimmäiseksi vuodeksi. Pääpaino: tiedotus, ideointi, toimintojen käynnistäminen, toimijoiden sitouttaminen, virkailijavastuujärjestelmän käyttöönoton edistäminen, välityöpaikkapankin luominen, testiryhmän taustatyö (kysely ostopalveluna, opiskelijatyönä tai hankkeen omana toimintana) ja kokoaminen. Tiedotussuunnitelma Tiedotus hankkeen käynnistymisestä, tavoitteista ja tekijöistä. Aloitusseminaari, ohjelma rakennetyöttömyyden vähentämiseksi. Kuntakierros, työhönvalmennuskeskusten kehittämisen aloitus kunnittain. Keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille. Ideariihet. Käynnissä olevien hankkeiden kokoontuminen ja yhteistyöverkosto. Työnantajille ja rekrytoijille tarkoitetun koulutuspaketin kokoaminen. Alahankkeita. Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin. Tutustumismatka tai useampia. Toisen vuoden työsuunnitelma. Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä. Seuranta- ja väliraportit Vuoden pääpaino: työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen, kuntoutusyhteistyö saumattomaksi, työnantajien valmentaminen, työvalmentajajärjestelmän luominen. 1. testiryhmän tulokset, 2. testiryhmän kokoaminen. Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille. Työhönvalmennuskeskusten kehittäminen kunnittain. Välityöpaikkapankin luominen Tarvittaessa ryhmätyönohjaus, ulkopuolisen tahon tekemä prosessi, jossa tarkastellaan työn tekemistä, tiimityötä, tehtävien tärkeysjärjestystä ja tuetaan työssä jaksamista. Työyhteisöjen valmiuksien lisääminen, kannustimet, työvalmentajajärjestelmä Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Tutustumismatka tai useampia Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2010 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2010 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit EURA JÄRJESTELMÄ 8/15

9 2011 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2012 Yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien keskustelufoorumit tai workshopit koolle valittujen teemojen ympärille Työhönvalmennuskeskusten ja asiakasprosessien kehittäminen kunnittain jatkuu Testiryhmän tulokset, uuden kokoaminen, yhteenveto Tutustumismatka tai useampia Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Hankesuunnittelu tarvittaessa Tarvittaessa ryhmätyönohjaus, ulkopuolisen tahon tekemä prosessi, jossa tarkastellaan työn tekemistä, tiimityötä, tehtävien tärkeysjärjestystä ja tuetaan työssä jaksamista. Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Työsuunnitelma vuodeksi 2013 Väliarviointi yhteistyökumppaneilta, ohjausryhmältä ja projektiryhmiltä Seuranta- ja väliraportit 2013 Työllisyydenhoidon yhteistyömallin jatkotoiminnan varmistaminen Kainuun työllisyydenhoidon strategia seuraavaksi viideksi vuodeksi Kentän palautteen vastaanottaminen, reagointi ongelmakohtiin Vähintään kolme ohjausryhmän kokousta Hankesuunnittelu tarvittaessa Projektin alasajo Hankkeen loppuarviointi Hankkeen päätösseminaari(t) 9.2 Tiivistelmä Internetin tietopalvelua varten Vaikka Kainuun yleinen työllisyystilanne on kehittynyt myönteisesti vuonna 2007, rakennetyöttömyys ei ole vähentynyt toivotusti. Rakennetyöttömiä oli lokakuun lopussa henkilöä. Heidän osuutensa työvoimasta oli 8,2 % (koko maassa 4,7 %). Kolmen kuukauden kuluttua työvoimapoliittisen toimenpiteen päätyttyä Kainuussa työttömyyteen on jäänyt keskimäärin 55 % työhallinnon asiakkaista. Rakennetyöttömien enemmistö ei ole työllistynyt pysyvästi. Kainuun maakunta -kuntayhtymä on teettänyt selvityksen rakennetyöttömyyden vähentämiseksi (Esiselvityshanke S02149). Sen mukaan työllisyydenhoidon ja välityömarkkinoiden kenttä on hajanainen. Työllisyydenhoitoon käytettävistä resursseista huolimatta toiminnan vaikuttavuus ei ole ollut paras mahdollinen. Kainuussa on työllisyydenhoidon osaamista, mutta organisaatiot toimivat erillään. Toiminta on joskus päällekkäistä, asiakkaan siirtyminen organisaatioista toiseen ei ole sujuvaa tai on palveluaukkoja ja asiakasprosessit katkeavat. EURA JÄRJESTELMÄ 9/15

10 Kehittämistarpeet on jaoteltu kolmeen osioon: 1) Eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen ja nykyisten toimintojen koordinointi yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. 2) Työttömien terveydenhuollossa esiintyvät kehittämistarpeet sekä työkykyyn ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvät yhteistyötarpeet sekä kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen. Palveluketjujen ja välityömarkkinoiden rakenteiden puutteiden korjaaminen. 3)Yksityisen ja julkisen sektorin työnantajien valmiudet sekä niille tarvittava tuki pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistämiseksi. Hankkeelle on asetettu seuraavat strategiset tavoitteet: 1) rakennetyöttömyyden puolittaminen viidessä vuodessa, 2) uusien rakennetyöttömien määrä pidetään mahdollisimman pienenä, 3) toimivien välityömarkkinoiden luominen, 4) eri toimijoiden välisen yhteistyömallin luominen ja 5) toimijoiden muuntautumiskykyisyys. Hankkeen tuloksena syntyy: Kainuun työllisyydenhoidon yhteistyömalli, työhönvalmennuskeskusten kokonaisuus jokaiseen kuntaan, välityöpaikkapankki, malli pysyvästi välityömarkkinoille sijoittumiselle, kuntouttavan työtoiminnan malli, työvalmentajien ja hankkeiden verkosto, työnantajien/rekrytoijien koulutuspaketti, valmiuksia luovien työvoimapoliittisten kurssien kokonaisuus ja yritysverkosto. Asenneilmapiiri tulee myönteisemmäksi ja ratkaisukeskeisemmäksi. Yhteistyön voimaan uskotaan. Toimijat tulevat dynaamisemmiksi ja niillä on phyvät valmiudet kohdata uusia haasteita. Kainuun työvoiman palvelukeskus pystyy huolehtimaan pienentyneestä rakennetyöttömien määrästä.ja katkeamattomat asiakasprosessit. Hanke toteutetaan yhteistyössä Kainuun kuntien, työvoimatoimistojen, Kainuun työvoiman palvelukeskuksen, yrittäjien, Kelan, koulutusorganisaatioiden, järjestöjen, ammattijärjestöjen, työttömien yhdistysten ja Kainuun TE-keskuksen kanssa. 10. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN SEURANTA, RAPORTOINTI JA TOIMINNAN ARVIOINTI EURA JÄRJESTELMÄ 10/15

11 10.1 Miten projektin seurantatiedot kerätään? Seurantatietoja kerätään jatkuvasti kokoamalla nimilistoja tiedotus- ja koulutustilaisuuksissa sekä kokouksissa. Ne kootaan puolivuosittain ESR-seurantaraporttiin, joka hyväksytetään ohjausryhmällä ja toimitetaan Kainuun TE-keskukselle maksatushakemuksen yhteydessä. Seurantatietoja keräävät kaikki projektissa työskentelevät. Seurantatietojen keräämisestä vastuussa on projektipäällikkö Miten projektin väli- ja loppuraportointi hoidetaan? Projektipäällikkö ja projektikoordinaattorit kokoavat väli- ja loppuraportteihin tarpeelliset tiedot omasta osiostaan. Projektipäällikkö yhdistää tiedot kokonaisuudeksi ja vastaa raportoinnista. Projektisihteeri hoitaa taloushallintoa ja avustaa niiltä osin raportoinnissa Miten projektin toimintaa arvioidaan? Hankkeen työntekijätiimi arvioi toimintaa tiimipalavereissaan jatkuvasti. Lisäksi itsearviointia tekevät hankkeen ohjausryhmä ja osakokonaisuuksia toteuttavat projektiryhmät. Projektin toiminnasta pyydetään kentältä palautetta suoraan työntekijöille ja eri tahoja kannustetaan käyttämään hankkeen kotisivuja palautteen antamisessa. Työllistetyistä kootaan testiryhmä, jonka kautta seurataan työllistymisen taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia, työyhteisöön sopeutumista ja työllistetyn asiakasprosessia kohti pysyvää työllistymistä avoimille työmarkkinoille ja viime kädessä saadaan tietoa myös hankkeen vaikuttavuudesta. Hankkeesta laaditaan vuosittain väliraportit, joissa arvioidaan projektin toimintaa ja vaikuttavuutta. Hankkeen loppuarviointi annetaan ulkopuolisen tahon tehtäväksi. Hankkeen loppuvaiheessa laaditaan loppuraportti Miten projektin asiakaspalaute kerätään? Projektin järjestämistä tilaisuuksista, koulutuksesta, tutustumismatkoista ja vastaavista tapahtumista pyydetään kirjallinen osallistujapalaute välittömästi tai mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Myös työllistettyjen testiryhmistä saadaan tietoa hankkeen vaikuttavuudesta. 11. TIEDOTUS JA HYVIEN KÄYTÄNTÖJEN LEVITTÄMINEN 11.1 Miten projektista tiedotetaan? Projektin alussa tehdään hankkeen internet-kotisivut, esite ja muu infomateriaali (apuna digikamera). Ensisijaisia tiedottamisen kohteita ovat yhteistyökumppanit ja sidosryhmät, joita tiedotetaan pääsääntöisesti sähköisesti. Aloitusseminaarissa tiedotetaan toiminnan käynnistymisestä. Huolehditaan, että tieto kulkee organisaatioissa kaikille työllisyyden hoidon kanssa tekemisissä oleville (yhteyshenkilöt). Hankkeesta tiedotetaan julkisesti mediassa (Kainuun Sanomat, Kaleva, Koillismaa, alueella ilmestyvät paikallislehdet, Kainuun Radio ja Radio Kajaus) toiminnan käynnistyttyä, määräajoin ja aina, kun on tarvetta tiedottaa. Avoimista tilaisuuksista ilmoitetaan lehdistössä. Hankkeesta informoidaan kunnissa hankkeen esittely- ja keskustelutilaisuuksissa, joihin kutsutaan EURA JÄRJESTELMÄ 11/15

12 luottamushenkilöt ja työllisyydenhoidon kanssa tekemisissä olevat viranhaltijat ja toimihenkilöt. Sovitaan tiedotusyhteistyöstä kunnissa toimivien järjestöjen yhteystietoja ylläpitävien kanssa. Hankkeen etenemisestä tiedotetaan seminaareissa, tutustumismatkoilla ja muissa tapahtumissa. Hankkeesta tiedotetaan muiden tahojen järjestämissä tilaisuuksissa. Ohjausryhmää pidetään sähköisesti ajan tasalla toiminnasta. Ohjausryhmän jäsenillä on velvoite informoida hankkeen toiminnasta omia organisaatioitaan. Mahdollisia työryhmiä informoidaan jatkuvasti. Tarkempi tiedotussuunnitelma laaditaan projektin käynnistyttyä ja hyväksytetään ohjausryhmällä. Tiedotussuunnitelmaa tarkistetaan tarvittaessa Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä Hyviä ja huonoja käytäntöjä levitetään vuosittaisissa työllisyysseminaareissa ja hankkeen verkostojen sekä nettisivujen kautta jatkuvasti yhteyshenkilöiden kautta organisaatioihin ja hankkeisiin. Hyvien käytäntöjen levittämisessä olennaisia ovat yhteistyökumppanit, jotka ovat mukana ohjausryhmä- ja projektiryhmätyöskentelyssä ja jotka huolehtivat siitä, että omissa organisaatioissa otetaan käyttöön yhteisesti sovitut toiminta- ja yhteistyömallit. Väliraportit lähetetään joka vuosi yhteistyökumppaneille ja hankkeen lopussa loppuraportti. Hankkeen loppuseminaari arvioi toimintaa ja tiedottaa hyvistä käytännöistä. Kainuun ulkopuolinen hyvien käytäntöjen levittäminen hoidetaan sähköisesti, tutustumismatkoilla ja seminaareissa, joihin osallistutaan. Mahdollisuuksien mukaan käytetään yhteistyökumppaneiden ja esimerkiksi Stakesin verkostoja apuna. 12. HALLINTOON LIITTYVÄT TOIMENPITEET PROJEKTIN PÄÄTYTTYÄ 12.1 Miten on järjestetty projektin asiakirjojen ja kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi? Projektin asiakirjat ja kirjanpitoaineisto arkistoidaan ja säilytetään Kainuun maakunta -kuntayhtymän ohjeiden 1) Maakuntahallitus Maakunnan omien hankkeiden hallinnointi, 2) Ulkopuolista rehoitusta vaativat kehittämishankkeet, ml. kansainvälistymishankkeet Arkistonmuodostussuunnitelma ja Kainuun TE-keskuksen ESR-hankkeiden asiakirjoja ja kirjanpitoaineiston säilytystä ja arkistointia koskevien ohjeiden perusteella. Asiakirjat ja kirjanpitoaineisto arkistoidaan ja säilytetään Kainuun keskussairaalan potilasarkistossa, Sotkamontie 3, Kajaani. Asiakirjojen säilytyksestä vastaava henkilö siellä on Tuija Haataja, p Säilytysaika on vähintään vuoden 2019 loppuun saakka. Mahdollisista muutoksista häntä tiedotetaan keskitetysti Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja EURA JÄRJESTELMÄ 12/15

13 terveystoimialan johdon tuen alla toimivasta kehittämisyksiköstä. 13. KUSTANNUSARVION TIIVISTELMÄ (täydellinen kustannusarvio taustalomakkeissa) 13. A Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa yhteensä 1. Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökustannukset Palvelujen ostot Matkakustannukset Muut kustannukset Välilliset kustannukset Yhteensä Arvonlisävero B Erikseen raportoitavat kustannukset, joihin ei myönnetä rahoitusta yhteensä 8. Kuntasektori 0 9. Muu julkinen sektori Yksityinen sektori 0 Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset yhteensä 11. Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ (täydellinen rahoitussuunnitelma taustalomakkeissa) 14. A Rahoitus toteuttajan maksamiin kustannuksiin Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät yhteensä 1. Haettava ESR- ja valtion rahoitus Kuntien rahoitus Muu julkinen rahoitus 0 4. Yksityinen rahoitus 0 5. Projektin tulot 0 Yhteensä EURA JÄRJESTELMÄ 13/15

14 14. B Erikseen raportoitavat muiden tahojen rahoitusosuudet, joihin ei myönnetä ESR:n tai valtion rahoitusta yhteensä 6. Kuntien rahoitus 0 7. Muu julkinen rahoitus 0 8. Yksityinen rahoitus 0 Yhteensä C Työvoimapoliittisten toimenpiteiden rahoitus yhteensä 9. Työhallinnon rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien rahoitus työvoimapoliittisissa toimenpiteissä 0 Yhteensä 0 RAHOITUS YHTEENSÄ yhteensä Yhteensä MUUN KUIN TÄLLÄ HAKEMUKSELLA HAETUN ESR:N JA VALTION RAHOITUKSEN JÄRJESTÄMINEN 15.1 Onko rahoitussuunnitelmassa esitetyistä muun julkisen rahoituksen, kuntarahoituksen ja yksityisen rahoituksen osuuksista olemassa sitovia sopimuksia tai aiesopimuksia? Ei ole vielä kirjallisessa muodossa. Toimitetaan myöhemmin Onko projektiin haettu rahoitusta erillisellä hakemuksella muilta rahoittajilta? Mistä ja milloin rahoitusta on haettu? Paljonko rahoitusta on myönnetty? Muuta rahoitusta ei ole haettu. 16. LIITTEET 16.1 Pakolliset liitteet Liite toimittamatta paperilla sähköisenä Kaupparekisteriote Verovelkatodistus 16.2 Muut hakijan omat liitteet Liite paperilla sähköisenä Kaira_hankesuunnitelma Kaira_kustannusarvio_ja_rahoitussuunnitelma HAKEMUKSEN KÄSITTELYN EHDOT Hakija suostuu siihen, että tämä hakemus voidaan siirtää tai jäljentää valtion- ja aluekehitysviranomaisille sekä kaikille rahoitussuunnitelmassa ilmoitetuille tahoille ja asiantuntijalausunnon antamista varten muullekin tarpeelliselle taholle. EURA JÄRJESTELMÄ 14/15

15 Hakija on tutustunut tähän hakemuslomakkeeseen olennaisesti liittyvään täyttöohjeeseen ja noudattanut siinä annettua ohjeistusta hakemuslomaketta täyttäessään. Hakija tietää, että tuen myöntämisen ehdot saattavat muuttua rahoitushakemuksen vireille tulon, rahoituspäätöksen ja projektin mahdollisen aloittamisen jälkeen ja ettei valtio vastaa siitä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Hakemuksen allekirjoittaja vakuuttaa, että hakemuksessa mainitut henkilöt ovat kirjallisesti suostuneet tässä hakemuksessa esiintyvien tietojen rekisteröimiseen rakennerahasto-ohjelmien seurannan tietojärjestelmiin henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Hakija vakuuttaa, että hakemuksessa on ilmoitettu tätä projektia koskevat muut rahoitushakemukset ja/tai -päätökset. Hakija sitoutuu toteuttamaan projektin tässä hakemuksessa ilmoittamiensa tietojen mukaisesti ja vakuuttaa nämä tiedot oikeiksi. Hakija sitoutuu noudattamaan ESR-toimintaa koskevia säädöksiä ja määräyksiä sekä rahoittajan asettamia erityisiä ehtoja ja toimintaa koskevia ohjeita. Hakija sitoutuu pitämään sellaista kirjanpitoa, josta käy selvästi ilmi ESR-projektista aiheutuneet kustannukset sekä toimittamaan rahoittajalle seuranta- ja raportointitietoja sekä luovuttamaan tietoja ulkopuolisille evaluaattoreille. Hakija on tietoinen siitä, että asiakirjoihin, jotka ovat viranomaisen hallussa noudatetaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999). Komission asetuksen (EY) N:o 1828/ artiklan mukaisesti hallintoviranomaisen on tiedotettava tuensaajille, että rahoituksen hyväksyminen merkitsee myös sen hyväksymistä, että heidät mainitaan 7 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti julkaistussa tuensaajien luettelossa, jossa julkaistaan sähköisesti tai muulla tavalla luettelo tuensaajista, toimien nimistä ja toimille osoitetun julkisen rahoituksen määrästä. Julkistaminen ei koske toimiin osallistuvien nimiä. Allekirjoituksellaan hakija hyväksyy tiedottamisen. Päiväys ja hakijaorganisaation allekirjoitus Tuomo Pääkkönen Sosiaali- ja terveysjohtaja EURA JÄRJESTELMÄ 15/15

16 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero ei jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannukset on ilmoitettu verottomina ja alv esitetään erikseen kohdassa A. 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat (vain aineelliset pienhankinnat) Kalenterit Ajopäiväkirjat Matkapuhelimet Luentotaulu Luentotaululehtiö Muistitikut Laskin Laskin Digikamera ja muistilevyt Tulostimen värikasetit Kirjekuoret, kopiopaperit Muut toimistotarvikkeet Materiaalikulut: tutkimukset, kirjallisuus Yhteensä A. 2 Henkilöstökustannukset (palkat, palkkiot, lomapalkat, eläkevakuutus-, tel-, sotu-, ym. pakolliset henkilövakuutusmaksut jne.) Kokoaikainen Henkilötyökk Tehtävät Yhteensä / osa-aikainen kokoaikainen 71 Projektipäällikkö kokoaikainen 71 Projektikoordinaattori kokoaikainen 71 Projektisihteeri Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 1/7

17 13.A. 3 Palvelujen ostot (ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettavat palvelut) Telepalvelumaksut Postitus ja monistus Asiantuntijapalkkiot Seminaarien ym. osallistumismaksut, työntekijöiden koulutus Tilintarkastajien lausunto Internet-kotisivujen suunnittelu ja toteutus Esitteen laatiminen ja painatus Käyntikortit Ilmoitukset Arviointi Testiryhmän kyselyt Ryhmätyönohjaus Julkaisut ESR-mainoslahjat Yhteensä A. 4 Matkakustannukset (koti- ja ulkomaan matka- ja majoituskustannukset) Projektityöntekijöiden matkakulut 3 x 400 e/kk Asiantuntijoiden matkakulut Ohjausryhmän matkakulut ja tutustumismatkat Tutustumismatkat, tilausajot Yhteensä A. 5 Muut kustannukset (tila-, laitevuokrat, poistot sekä kustannukset joita ei kirjata muille kustannusluokille) Tilavuokrat (työntekijät) Tilavuokrat (tilaisuudet) Työasemat 4 (sis. office-paketit, tulostimet) leasing Kannettava tietokone 1 (sis. office-paketin ja tulostimen) leasing Kokoustarjoilut (ohjaus-, projekti- ja työryhmät) Muut ennakoimattomat kulut (työryhmien kulut, julkaisut, esitteet) Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 2/7

18 13.A. 6 Välilliset kustannukset (hakijaorganisaatiolle projektin toteuttamisesta aiheutuvat välilliset kustannukset yksilöitynä) Kirjanpito Palkkahallinto yms Verkkoyhteys, ATK-palvelut Yhteensä A. 7 Arvonlisävero (mikäli kustannukset kohdissa 1-6 on ilmoitettu verottomina, ilmoitetaan alv:n määrä) Arvonlisävero Yhteensä Yhteensä Yhteensä Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat kustannukset Yhteensä Yhteensä B ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET, JOIHIN EI MYÖNNETÄ RAHOITUSTA 13.B. 8 Kuntasektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B. 9 Muu julkinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 3/7

19 13.B. 10 Yksityinen sektori Osallistujien palkkakustannukset koulutusajalta Osallistujien matkakustannukset koulutusajalta Talkootyö ja muut luontoissuoritukset B YHTEENSÄ Erikseen raportoitavat kustannukset Yhteensä C TYÖVOIMAPOLIITTISET TOIMENPITEET 13.C. 11 Työhallinnon kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Palkkatuet ja starttiraha Muut työvoimapoliittiset toimenpiteet C. 12 Työnantajien kustannukset työvoimapoliittisissa toimenpiteissä Työnantajien osuus palkkatukityöllistettävien palkkakustannuksista Työnantajien osuus yhteishankintakoulutuksen kustannuksista C YHTEENSÄ Työvoimapoliittisten toimenpiteiden kustannukset Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 4/7

20 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUSARVIO YHTEENSÄ Kustannukset yhteensä Yhteensä 13. A B C Yhteensä RAHOITUSSUUNNITELMA 14.A RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN Toteuttajan projektikirjanpitoon tulevat rahoituserät 14.A. 1 Haettava ESR- ja valtion rahoitus Haettava ESR- ja valtion rahoitus Yhteensä Yhteensä A. 2 Kuntien rahoitus Kuntien rahoitus Yhteensä Kuntien maksamat osallistumismaksut Muu kuntien rahoitus Yhteensä A. 3 Muu julkinen rahoitus Muu julkinen rahoitus Yhteensä Muu julkinen rahoitus A. 4 Yksityinen rahoitus Yksityinen rahoitus Yhteensä Yksityisten maksamat osallistumismaksut Muu yksityinen rahoitus A. 5 Projektin tulot Projektin tulot Yhteensä Tulostettu :30:11 EURA JÄRJESTELMÄ 5/7

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 07.01.2008 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 700558 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.3.2008 Diaarinumero 41/3562/2008 Käsittelijä Pekka Mutanen Puhelinnumero

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma

Hankehakemus. Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Hankehakemus Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma Viranomaisen logo Hankehakemuksia voi jättää pelkästään sähköisesti EURA 2014 -järjestelmässä, joka avautuu hakijoille toukokuun

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 14.08.2012 Diaarinumero HAMELY/7/07.04/2011 Käsittelijä Johanna

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.1.2008 Diaarinumero LSLH-2008-1083/Ha-7 Käsittelijä Jaana

Lisätiedot

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) RAHOITUSHAKEMUS Hakemus on Uusi Muutoshakemus, mihin Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen täyttää Saapunut Dnro Hakemusnro 1. HANKE a)

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 29.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708080 Projektikoodi

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Hanke liittyy AIKO-toimenpiteeseen Ennakoitu rakennemuutos Pääkaupunkiseudun kasvusopimus (Smart and Clean) Suomen kasvukäytävä Pohjoinen kasvuvyöhyke

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 28.04.2014 ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 708090 Projektikoodi

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801497 Projektikoodi

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 24.09.2010 Diaarinumero KASELY387/04.00.05.00/2010 Käsittelijä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus

Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus AMMATILLISEN PERUS- JA LISÄKOULUTUKSEN VALTIONAVUSTUSHANKKEIDEN 2014 ALOITUSTILAISUUS 11.9.2014 Hanketoiminnan ohjaus ja vaikuttavuus Opetusneuvos Vaikuttavuus Ei ole vain yhtä määritelmää siitä, mitä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 19.12.2007 Diaarinumero 159/3562/07 Käsittelijä Veijalainen Petri

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi

Maksatuspäätöksen päiväys syötettävä Maksatuspäätöksen järjestysnumero 1/1. Tunniste Maksatushakemuksen järjestysnumero 1/1 Maksatuskausi EAKR-maksatuspäätösmalli 28 3 2008 MAKSATUSPÄÄTÖS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007 2013 [Tiedot tulevat järjestelmästä, pl. päiväys] Maksatuspäätöksen päiväys

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus

HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku. Hyvä hakemus HAKUINFO 1.10.2015 päättyvä ESR-haku Hyvä hakemus Hyvän hakemuksen piirteitä Ohjelman ja haun mukainen Selkeästi kirjoitettu; mitä tavoitellaan mitä tehdään tavoitteiden saavuttamiseksi mitä tuloksia saadaan

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 18.04. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 801653 Projektikoodi

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.11. klo 9.00 Työttömyys vähenee Kainuussa Työttömyyden muuta Suomea suotuisampi kehitys jatkuu. Kainuu on edelleen ainoa manner-

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi Varsinais-Suomen ELY-keskuksen strategia itse toteutettaviksi hankkeiksi TEMin hallinnonalan itse toteuttamien rakennerahastohankkeiden hallinnointi koulutus 31.8.2010 Maija Tuominen, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12.

Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit. Hakemustyyppi Uusi hakemus Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 08.12. EAKR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero 806184 Projektikoodi

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

KAIRA-HANKE

KAIRA-HANKE KAIRA-HANKE 2008-2012 Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen S10179 Hankkeen esittely HANKKEEN TOTEUTUS Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2012 Budjetti 1 052 268 Rahoitus

Lisätiedot

Maksatus Lump sum -hankkeissa

Maksatus Lump sum -hankkeissa Maksatus Lump sum -hankkeissa Uudenmaan ELY-keskuksen Lump sum -koulutus 28.5.2013 Mikael Posti Uudenmaan ELY-keskus Maksatushakemus 1 Maksatushakemukset EURA:ssa rahoituspäätöksen mukaisessa aikataulussa

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta

Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1 SOPIMUS Työllisyyden edistämisen ESR-hankkeen hakemisesta ja toteuttamisesta 1. Sopijaosapuolet Hankkeen päätoteuttaia: Diakonia -ammattikorkeakoulu Oy PL 12 00551 Helsinki Y-tunnus: 0115776-3 Johtaja

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 87/3562/2009 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa

Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa 1 Yritysyhteistyötä tekeviä työllisyyteen liittyviä hankkeita Kainuussa Juuret ja Siivet, Kainuu Edistetään maahanmuuttajien työhön pääsyä, kehitetään verkostotyötä ja vuoropuhelua. Vähennetään työnantajien

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 3666/KITY/2010 Käsittelijä Puhelinnumero Hakemusnumero

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ESR-HANKKEIDEN HAKUOHJE Hakuaika: 3.10. - 25.10.2013 Haettavissa oleva rahoitus Manner-Suomen ESR -ohjelma, Länsi-Suomen suuralue 30.9.2013

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN

ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ESR-HAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN - PROJEKTISUUNNITELMAN LAATIMINEN Hakemuksen/suunnitelman kohdat 6-16 Koulutus Seinäjoella 9.1.2012 Tuija Nikkari kehittämisasiantuntija

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 18.6.2014 1 29.8.2014 Ohjelmakauden 2014 2020 käynnistyminen Valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien hankehaut

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ aikataulua KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 INFOTILAISUUS KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 20230 aikataulua 23.1 Suomen rakennerahasto-ohjelma hyväksytty valtioneuvostossa ja toimitettu loppukeväästä komission käsittelyyn,

Lisätiedot

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ

EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ EAKR-RAHOITUKSEN HAKU 12.2.2016 MENNESSÄ Pirkanmaan liitossa on haettavana tukea Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelman toimintalinjojen 1 ja 2 mukaisille hankkeille. Rahoitettavaksi

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa

Työttömyys väheni edelleen maaliskuussa 1 (8) Julkistettavissa 28.4. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys väheni edelleen kuussa Nuorisotyöttömyys on vähentynyt yli viidenneksen vuoden takaisesta Työttömyys väheni Kainuussa kuussa

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu Julkistettavissa 21.7. klo 9.00 Työttömyys kääntyi kasvuun myös Kainuussa Määrärahojen loppuminen alkaa heijastua työttömyyteen Alkuvuoden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA

ESR-PROJEKTISUUNNITELMA ESR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 06.06.2013 Diaarinumero HAMELY/16/05.02.07/2011 Käsittelijä Niina

Lisätiedot

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa

Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa 1 (8) Julkistettavissa 24.5. klo 9.00 Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Työttömyys vähenee taas hyvää vauhtia Kainuussa Työttömyys on vähentynyt Kainuussa ripeämmin kuin maassa keskimäärin Myönteinen työllisyyskehitys

Lisätiedot

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero

2. TUETTAVA TOIMENPIDE 2.1 Nimi 2.2 Diaarinumero 2.3 Numero Työ- ja elinkeinokeskus 1(6) MAKSUHAKEMUS YRITYKSEN INVESTOINTITUKI Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 ROOPAN YHTEISÖ Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015

Kehittämishanke. Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Kehittämishanke Hankenumero:13911 Hakemuksen tila:avattu täydennettäväksi (TR) Vireilletulopvm:22.9.2015 Perustiedot Hankesuunnitelma Kustannus ja rahoitus Tavoitteet Allekirjoitus ja lähetys Hakija N

Lisätiedot

Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", rahoitukseen osallistumisesta

Päätös EAKR-hankkeen Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu, rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 189 15.12.2014 Päätös EAKR-hankkeen "Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut - alueellinen energiatietopalvelu", 300311 rahoitukseen osallistumisesta Maakuntahallitus 15.12.2014 189 Hankkeen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.7. klo 9.00 Kesäkuu ei tuonut ta työttömyyden kokonaiskuvaan Vuosimuutokset ovat pieniä, Kajaanin työttömyys kasvoi touko-kuussa

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit

Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit ESR-PROJEKTIHAKEMUS Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.10.2009 Diaarinumero 9/544/2009 Käsittelijä Ira Nikoskinen Puhelinnumero

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander

ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa. Henri Helander ESR-rahoitus OKM:n valtakunnallisten toimenpidekokonaisuuksien toteutuksessa Henri Helander 26.8.2014 1 27.8.2014 Rakennerahasto-ohjelman valtakunnallinen toiminta Tavoitteena erityinen lisäarvo sektoripolitiikoiden

Lisätiedot

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen

EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ. Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen EURA 2007 EU:N RAKENNERAHASTOJEN HALLINTAJÄRJESTELMÄ Projektin toteuttajan yhteystietojen ylläpito ja salasanan vaihtaminen Käyttöohje projektien toteuttajille SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä järjestelmästä...3

Lisätiedot

Talousarvioesitys 2016

Talousarvioesitys 2016 64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha) Momentille myönnetään 242 324 000 euroa. a saa käyttää: 1) EU:n ohjelmakauden

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA

EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA EAKR-PROJEKTISUUNNITELMA Euroopan aluekehitysrahaston osittain rahoittamat projektit Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 23.08.2013 Diaarinumero 939/2010 Käsittelijä Heikki Laukkanen

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013)

Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Keskeisimmät muutokset toimeenpanossa ohjelmakaudella 2014-2020 ALKE-lainsäädäntö (HE 190/2013) Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista, ns. hallintolaki Laki alueiden kehittämisen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014

Kainuun työllisyyskatsaus, kesäkuu 2014 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.7. klo 9.00 Uuden työvoiman tarve hiipui selvästi kuussa Kainuussa Lomautukset ja oppilaitoksista valmistuneet kohottivat työttömyyttä

Lisätiedot

Työttömien määrä väheni Kainuussa

Työttömien määrä väheni Kainuussa NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, maaliskuu Julkistettavissa 23.4. klo 9.00 Työttömien määrä väheni Kainuussa Kainuun työttömyyden kehitys poikkeaa koko maan kehityksestä Kainuun työttömyydessä

Lisätiedot

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus

MAKSATUSHAKEMUS AIKO-rahoitus 1 (5) TIEDOT AVUSTUKSEN SAAJASTA Avustuksen saaja Puutteellisesti täytettyä maksatushakemusta ei käsitellä Osoite Yhteyshenkilö Puhelin/email TIEDOT HANKKEESTA JA RAHOITUSPÄÄTÖKSESTÄ Hankkeen nimi Avustuksen

Lisätiedot

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen)

Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Alueelliset työkokoukset, syksy 2011 Prosenttipäätökset ja rahoituserien käsittely (kysymyksiin ja havaintoihin perustuen) Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Rahoituspäätökset EURA 2007 -järjestelmässä

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue

EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Toimintalinja: Erityistavoite : Maantieteellinen kohdealue EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 2631/31/15 Hakemuksen saapumispvm 17.9.2015 Hakijan virallinen nimi Geologian tutkimuskeskus Hankkeen julkinen nimi Mineral

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA

ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA ITSE TOTEUTETUT HANKKEET RAKENNERAHASTOTOIMINNASSA 31.8.2010 Susanna Piepponen Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Itse toteutetut hankkeet TEMin hallinnonalalla ESR ESR-hankkeet, joka

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa

Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa HAKUINFO Hämeen ELY-keskuksen alueellinen ESR-haku 13.2.2015 Etelä-Suomi Etelä-Karjala, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Päijät-Häme ja Uusimaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - rakennerahasto-ohjelma Ohjelma-asiakirja:

Lisätiedot

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa

Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Kansainväliset hankkeet käytännössä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa 2014-2020 Kansainvälisten hankkeiden koulutus Susanna Ollila, Maaseutuvirasto susanna.ollila@mavi.fi Kansainväliset yhteistyöhankkeet

Lisätiedot

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS)

EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) EURA 2014+ -JÄRJESTELMÄN ESR-HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET (LUONNOS) Täyttöohjetta päivitetään vielä huhti-toukokuussa 2014 rakennerahastoja koskevien valtioneuvoston asetusten valmistelun myötä. Viranomaisen

Lisätiedot

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita

EURA hakemuksen tekemisen ohjeita 1 EURA 2014 -hakemuksen tekemisen ohjeita 10.8.2015 1 Viranomainen, jolle hakemus osoitetaan Valitse viranomainen, jolta haet rahoitusta. Voita valita vain yhden viranomaisen. Hakuilmoituksessa on kerrottu

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA KAIRA-hanke - Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen/s10179 Liite nro: 2 PROJEKTISUUNNITELMA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN KAINUUSSA 1. TAUSTAA Kainuun TE-keskuksen työllisyyskatsauksen

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, joulukuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 27.1.2016 klo 9.00 Piristynyt työvoiman kysyntä laski työttömyyttä viime vuonna Vuosi päättyi työllisyyden suhteen myönteisiin

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään

Toiminta-aika suunnitellaan hakemuksessa. Toiminnan on päätyttävä kuitenkin viimeistään TIETOA HAKIJALLE 1. Mihin voi hakea rahoitusta? Toiminnalla tuetaan ja edistetään sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia sekä kehitetään asuinympäristöä Joensuun kantakaupungin alueella. Kantakaupungin

Lisätiedot

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille

Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin ja käynnistyviin hankkeisiin sekä toimintaohjeet uusille hankkeille Valtionavustushankkeiden 2016 aloitusseminaari Hankeryhmät Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Katsaus päättyneisiin valtionavustushakuihin

Lisätiedot