SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Vanhusten asumispalvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin ja -asetukseen. Palveluasumisessa asumisen perustana on asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukainen vuokrasopimus. Asukas maksaa vuokransa itse. Lisäksi asukkaalta peritään muista palveluista sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön mukaiset maksut tai kunnan määräämät maksut palveluista riippuen. Sauvon palvelukeskus tarjoaa tehostettua ympärivuorokautista hoitoa eli palveluasumista sekä laitoshoitoa. Tehostettua palveluasumista kohdennetaan pääsääntöisesti ikääntyneille, yli 75-vuotiaille henkilöille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja hoivaa. Myös alle 75-vuotiaille vaikeaa muistisairautta sairastaville järjestetään tehostettua palveluasumista. Hakeutuminen palveluasumiseen tulee ajankohtaiseksi, kun ikääntyneen toimintakyky on laskenut niin, ettei kotona asuminen ole enää mahdollista tai turvallista kotihoidon ja sen tukipalveluiden turvin tai omaishoidon tuen avulla. Sauvon palvelukeskuksessa on 23 tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä 14-paikkainen dementiakoti, joka tarjoaa myös tehostettua palveluasumista. Laitospaikkoja on kolme. Palvelukeskuksessa tarjotaan myös lyhytaikaista hoitoa, johon palveluntarve syntyy asiakkaan lyhytaikaisen toimintakyvyn laskun ja siitä kuntoutumisen tai kotona toteutettavan hoidon tukemisen ollessa tarpeen. Palveluasumispaikka myönnetään kriteerien perusteella. Palvelukeskuksen yhteydessä toimii myös ikäihmisten päivätoiminta, joka on keskitetty antamaan palveluita kotihoidon asiakkaille. Kunnan nimi Sauvo Sijaintikunta Sauvo avi21u1 1/17

2 Sijaintikunnan yhteystiedot Sauvon kunnanvirasto Vahtistentie Sauvo Palvelujen tuottajan virallinen nimi Sauvon kunta Toimintayksikön nimi Sauvon palvelukeskus Toimintayksikön postiosoite Hakkistie 4 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Leena Pesu Kirsi Haavisto Postiosoite Vahtistentie 5 Hakkistie 4 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Sauvo Postitoimipaikka Sauvo Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Palvelujen tuottajan Y-tunnus Muutosluvan myöntämisen ajankohta Puhelin , , Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Vanhustyön tavoitteena on tuottaa sauvolaisille ikäihmisille palveluja, jotka mahdollistavat heille täysipainoisen ja elämänlaadultaan hyvän elämän. Palveluissa huomioidaan yksilöllisyys, toimintakyvyn tukeminen ja ylläpitäminen, kunnioitetaan ikäihmisen itsemääräämisoikeutta sekä tahtoa. Vanhustyön hoito tapahtuu palvelukeskuksessa, kun asiakas ei enää selviydy kotihoidon turvin kotonaan. Hoito- ja hoivapalveluiden toimintaa ohjaa asiakkaan toimintakykyä ylläpitävä työote. Palvelukeskuksen palvelut perustuvat hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmiin. Palvelukeskuksessa on kolme tehostettua palveluasumista tarjoavaa osastoa: Hilma ja Helmi sekä dementiakoti Iltatähti. Vanhustyö toimii tiimiorganisaatiomallissa eli jokaisella osastolla on oma hoitotyötä tekevä tiimi ja tiiminvetäjä. Hilman toiminta-ajatus: Osastolla on kolme laitospaikkaa sekä 10 palveluasumispaikkaa. Tarvittaessa hoidetaan ja kuntoutetaan lyhytaikaispaikkoja tarvitsevia ikä-ihmisiä. Osastolla on käytössä omahoitajajärjestelmä. Omahoitaja huolehtii asukkaan kokonaisvaltaisesta hoidosta ja kuntoutuksesta yhdessä sairaanhoitajan kanssa. Lisäksi omahoitaja panostaa asukkaan viihtyvyyden ja virikkeellisyyden toteutumiseen. Osastolla noudatetaan kuntouttavan hoitotyön käytäntöä. Tämä tarkoittaa sitä, että tuetaan avi21u1 2/17

3 asukkaan voimavaroja ja omatoimisuutta ja pyritään säilyttämään toimintakyky. Hoitosuunnitelma tehdään moniammatillisesti asukkaan voimavarojen ja tarpeiden mukaan yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa. Helmen toiminta-ajatus: Palveluasumispaikkoja on 13. Osastolla tarjotaan yksilöllistä hoitoa, jota omahoitajajärjestelmä tukee. Osastolla on kuntouttava työote, asukkaita kannustetaan toimimaan itsenäisesti ja tuetaan säilyttämään omaa toimintakykyään. Viriketoimintaa pyritään järjestämään osastolla säännöllisesti, mutta aikaa annetaan myös kahdenkeskisiin keskustelutuokioihin. Osallistumme talon yhteisiin tilaisuuksiin esim. harrastuksiin ja kevät-/joulujuhliin. Dementiakoti Iltatähden toiminta-ajatus: Iltatähti on palveluasumisyksikkö ihmisille, jotka sairastavat etenevää muistisairautta. 14- paikkaisella osastolla asuu ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asukkaita. Osastolla tarjotaan turvallista, yksilöllistä ja asiantuntevaa hoitoa, joka onnistuessaan ilmenee asukkaiden levollisuutena ja luottamuksena. Yksilöllinen hoito perustuu asukkaan ja hänen omaistensa kanssa laadittuun hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Jokaiselle asukkaalle nimetään omahoitajapari. Osastolla toteutetaan kuntouttavia hoitomuotoja. Arvot ja toimintaperiaatteet Vanhustyön toimintaa ohjaavat arvot: - Itsemääräämisoikeus: yksilöllisyys - Kunnioitus: inhimillisyys, sallivuus, huumori, kunnioitus taustasta huolimatta - Yhteistyö: avoimuus, joustavuus, moni ammatillisuus - Turvallisuus: luottamus Hilma: Hoitotyötä ohjaavat arvot ovat yksilöllisyys, kodinomaisuus, voimavaralähtöisyys ja ammatillisuus. Helmi: Hoitotyötä ohjaavat arvot ovat hyvä ja laadukas hoito, ammatillinen työote, asukkaan kunnioittava kohtelu, lämmin läsnäolo ja asukkaan tarpeiden huomioiminen. Iltatähti: Hoitotyötä ohjaavat arvot ovat itsemääräämisoikeus, turvallisuus, sallivuus, kunnioitus, yksilöllisyys ja ammatillisuus. Päivittämissuunnitelma Toiminta-ajatukset sekä -suunnitelmat päivitetään ja tarkastetaan vuosittain, alkuvuodesta henkilöstön kehittämispäivässä. Tiimit laativat tavoitteet itselleen. Tavoitteisiin pääsyä seurataan tiiminvetäjien- sekä tiimien palavereissa säännöllisesti vuoden aikana. Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja vetää tiiminvetäjien palaverit. Tiiminvetäjät laativat omista palavereistaan hänelle muistion. Vanhustyön toimintasuunnitelma löytyy suunnitelmasta ikääntyvän väestön tukemiseksi OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Sosiaalijohtaja Leena Pesu Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja Kirsi Haavisto Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja Kirsi Haavisto Sauvon palvelukeskus Hakkistie Sauvo avi21u1 3/17

4 Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Palvelukeskuksen omavalvontasuunnitelman laatua ja toteutumista valvovat: Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja Kirsi Haavisto Tiiminvetäjä, sairaanhoitaja Mariitta Itälä-Poutanen, Hilma Tiiminvetäjä, sairaanhoitaja Auli Tuominen, Helmi Tiiminvetäjä, sairaanhoitaja Mirva Nurmio-Böse, Iltatähti Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Henkilöstö osallistuu vuosittain omavalvontasuunnitelman päivittämiseen ja tarkastamiseen. Omavalvontasuunnitelman läpikäyminen on osa henkilöstön perehdytystä. 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakaspalautetta otetaan vastaan joka päivä, päivittäisissä hoito- ja huolenpitotilanteissa. Hoitokokouksissa selvitetään asukkaan tarpeita ja toiveita sekä otetaan palautetta vastaan. Omainen täyttää yhdessä asukkaan kanssa elämänkulku-kaavakkeen, jolla pyritään tutustumaan asukkaan menneisyyteen. Tavoitteena on kohdata asukas yksilöllisesti, ymmärtää hänen tarpeitaan, toiveitaan, käyttäytymistään ja viestejään. Hyvän kontaktin luominen edellyttää yhteisiä keskustelunaiheita, joista tuttuus, yhteenkuuluvuus ja siten myös turvallisuus ja läheisyys syntyvät. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmia laadittaessa saatu palaute huomioidaan. Hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelma laaditaan yksilöllisesti jokaiselle asukkaalle. Asukkaalta saatua palautetta käsitellään päivittäisillä raporteilla. Tiimien palavereissa käydään palautteita läpi ja pyritään kehittämään hoitoa palautteen suuntaan. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Tiimit käyvät palavereissaan läpi asukkailta sekä omaisilta saamaansa palautetta sekä asukkaan hoitoa. Palautteet huomioidaan asukkaan hoidossa sekä toiminnan kehittämisessä: kehitetään omaa toimintaa palautteen mukaisesti. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi 2015 käynnistyy asukas-omaisneuvosto, jossa on mukana asukkaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa. Neuvosto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja siellä käsitellään yhteisiä asioita hoidon laadun sekä yhteistyön ym. parantamiseksi. Neuvoston kokouksista laaditaan muistiot osastojen ilmoitustauluille kaikille nähtäviksi. Neuvoston ensimmäinen kokous on toukokuussa Palvelukeskuksen aulaan laitetaan palautelaatikko, johon asukkaat ja omaiset ym. voivat laittaa palautteen kirjallisena ja halutessaan nimettömänä. Palautteet käsitellään tiiminvetäjien palaverissa, tiiminvetäjät vievät asiat eteenpäin tiimeilleen. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta avi21u1 4/17

5 Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Toiminnan riskejä arvioidaan palo- ja pelastussuunnitelmassa, työsuojelukansiossa sekä lääkehoitosuunnitelmassa. Henkilöstö arvioi työskennellessään riskejä ja riskin havaitessaan kaikki ovat ilmoitusvelvollisia vanhustyön vastaavalle sairaanhoitajalle. Jokainen henkilöstöön kuuluva tuntee palo- ja pelastus-, työsuojelu- sekä lääkehoitosuunnitelman. Jokaisen työntekijän huolellinen ja hyvä perehdytys auttaa vaaratilanteiden tunnistamisessa: noudatetaan perehdytyssuunnitelmaa. Poikkeamat, läheltä piti -tilanteet, uhkatilanteet ja tapaturmat dokumentoidaan ja käsitellään ohjeiden mukaisesti. Ilmoituslomakkeet löytyvät seuraaviin asioihin Hilman ja Helmen kansliasta kansiosta OMAVALVONTASUUNNITELMA: - häirinnän- ja epäasiallisen kohtelun hallinnanmalli: toimintaohjeet ja lomake epäasiallisesta kohtelusta - väkivaltariskin hallinnanmalli: toimintamalli ja lomake uhka- ja vaaratilanteesta - henkisen kuormittumisen hallinnanmalli - ohje käsin tehtäviin nostoihin ja siirtoihin - hoitoonohjausmalli - työterveyshuollon työpaikkakäynnit, työkyvyn tukemisen periaatteet - toimintaohjeet neulanpistotapaturmissa: lomake: ilmoitus neulanpistosta tai muusta ihon pistovammasta työssä - ohjeistus ja lomake työtapaturmasta - vahinkoilmoituslomake lääkehoitovirheelle Henkilöstö on ilmoitusvelvollinen läheltä piti -tilanteista. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Tiimit käyvät palavereissaan läpi kirjatut läheltä piti -tilanteet ja miettivät epäkohtiin korjaavia toimenpiteitä. Palavereissa etsitään /kirjataan ratkaisuja/ohjeistusta, jotta tilanteet eivät toistuisi. Tiimipalavereista tehdään muistio vanhustyön vastaavalle sairaanhoitajalle. Epäkohtien korjaavia toimenpiteitä ja näiden vaikutuksia seurataan tiimeissä. Yksittäiseen hoitajaan kohdistuvat ilmoitukset käsitellään esimiehen kanssa. Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Vastaava sairaanhoitaja vie kirjatut läheltä piti -tilanteet: lääkehoidon vahinkoilmoitukset, neulanpistotapaturmat sekä väkivaltailmoitukset tiimienvetäjien palaveriin kaksi kertaa vuodessa. Tiiminvetäjien palavereissa ne käsitellään uudelleen: miten epäkohtien korjaavat toimenpiteet ovat toimineet. Tiiminvetäjät vievät tiimien tietoon korjaavat toimenpiteet ja ratkaisut. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja käsittelee uudet ohjeistukset/korjaavat toimenpiteet tiiminvetäjien kanssa. Tiiminvetäjät vievät uudet ohjeistukset ym. tiiminsä tietoon. Seuranta korjaavien toimenpiteiden toteutumisesta kuuluu tiiminvetäjille sekä vanhustyön vastaavalle sairaanhoitajalle. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Palvelukeskuksen henkilöstömitoitus on - Hilma ja Helmi 0,5 - Iltatähti 0,53 Palvelukeskuksen vakituisesta henkilöstöstä kaikilla on sosiaali- ja/tai terveysalan koulutus. avi21u1 5/17

6 Osastojen henkilöstön ammatillinen koulutus: Hilma: kaksi sairaanhoitajaa, neljä hoitajaa (lähi- perushoitajia). Helmi: kaksi sairaanhoitajaa, neljä hoitajaa (lähi- perushoitajia). Dementiakoti: yksi sairaanhoitaja, viisi hoitajaa (lähi- perushoitajia). Yövuoroissa toimii kaksi hoitajaa vuorossa. Vastaava sairaanhoitaja tekee välillä myös hoitotyötä. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Lyhyet sijaistukset hoitaa vastaava sairaanhoitaja. Tarvittaessa sen tiimin jäsen, johon äkillisesti sairastuneen piti töihin tulla. Vakituiset toimet täytetään kuntatyönantajalla olevien ohjeiden mukaisesti, toimet laitetetaan julkisesti hakuun. Henkilökunnan ammattikelpoisuuden varmistaminen tapahtuu opintotodistukset tarkistamalla sekä mahdollisesti Terhikistä. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Palvelukeskuksessa on käytössä perehdytyslomakkeet (henkilökohtainen perehdytysohjelma), joita säilytetään työsuojelukansiossa. Lääkehoitosuunnitelmassa on perehdytysohjelma lääkehoitoon. Tiimi, johon uusi työntekijä on tulossa, on vastuussa perehdytyksestä osaston toimintaan/hoitotyöhön. Tiimi sopii keskenään kuka ottaa minkäkin osa-alueen perehdytyksestä vastuulleen. Vastaava sairaanhoitaja perehdyttää uudet työntekijät työnantajan yleisiin asioihin, henkilökohtainen perehdyttämisohjelmalomake: Sauvon kunta. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Käytössä on työkyvyntukemisen periaatteet: työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki. Tiimien kanssa tehdään vuosittain osaamisenkartoitus, jonka pohjalta laaditaan henkilöstön koulutussuunnitelma. Koulutussuunnitelma laaditaan aina seuraavalle vuodelle. Tiimityön mallia tuetaan. Kehityskeskustelut käydään vuosittain ja työntekijälle laaditaan oma suunnitelma työssä jaksamisesta/osaamisesta: tähän liittyy osaamiskartoitus. Kehityskeskustelussa käydään myös aina läpi edellisen kehityskeskustelun tavoitteiden toteutuminen. Työsuojeluun/ työhyvinvointiin/ työterveyshuoltoon liittyvät ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät myös sauvo.fi-sivuilta Intranetissa. Henkilöstöllä on omat henkilökohtaiset tunnukset Intranettiin. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Henkilöstö on käynyt tiimikoulutuksen vuonna 2014: tiimityötä tuetaan edelleen ja tiimisopimukset tarkastetaan vuosittain, myös siinä sovituista palaverikäytännöistä pidetään kiinni. Henkilöstön osaamista tuetaan koulutussuunnitelman mukaisesti, kehityskeskustelut pidetään vuosittain. Henkilöstömitoitusta noudatetaan. Työsuojelun ohjeistuksia työhyvinvoinnin tukemiseksi noudatetaan. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Palvelukeskuksessa on yhden hengen huoneita 25 ja kahden hengen huoneita kahdeksan. Huoneissa on oma tai yhteinen wc-suihkutila viereisen huoneen kanssa. Asukkaalla on käytössään myös osaston yhteiset tilat, joihin kuuluu yhteinen oleskelu-ruokailutila. Asuntojen pinta-ala on neliötä. Palvelukeskuksessa on sauna, johon asukkailla on mahdollisuus päästä. avi21u1 6/17

7 Huoneiden varustukseen kuuluu sänky sekä ikkunoissa valmiina olevat paloturvalliset verhot. Asukas/omainen sisustaa huoneen itse valmiiksi. Sähkölaitteita palvelukeskukseen tuotaessa (esim. tv) tulee huomioida paloturvallisuus. Tehostetussa palveluasumisessa lähtökohtana on, että asukkaalla on oma vaatteisto, sisältäen päälle puettavat vaatteet sekä liinavaatteet. Laitospaikalla oleva asukas saa kaiken tarvitsemansa palvelukeskuksesta. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Osastoilla on yhteiset ruokailu-oleskelutilatilat sekä pihat, joissa asukkailla on mahdollisuus ulkoilla. Pieni kuntohuone on myös asukkaiden käytössä liikuntasuunnitelman mukaisesti. Sauna on asukkaan käytössä toiveen mukaan. Palvelukeskuksen ruokasali on asukkaan käytössä juhlissa- ja hartaushetkissä ym. yhteisissä tilaisuuksissa. Asukas voi viettää omia syntymäpäiviään ym. juhlia palvelukeskuksen ruokasalissa. Ruokasalin varaamisesta tulee sopia ateriapalvelun pääemännän Irmeli Havian kanssa, puh: Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Ruokailu- ulkoilu- ja oleskelutilat tuovat yhteisöllisyyttä, ateriat syödään yhdessä keskustellen, lehtiä luetaan ym. Yhteisissä tiloissa on myös tv, jota asukkaat voivat katsoa yhdessä/ hoitajien kanssa. Palvelukeskuksen isossa ruokasalissa järjestetään ympäri vuoden erilaisia tilaisuuksia, joihin asukkaat voivat osallistua. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Noudatetaan Vsshp:n hygieniaohjeita. Palvelukeskuksen siisteydestä vastaa tekninen toimi. Siistijät ovat paikalla ma-pe. Viikonloppuisin siistiminen kuuluu, tarpeen niin vaatiessa, hoitohenkilökunnalle. Pyykkihuoltoa toteuttaa hoitohenkilöstö sekä Vistan pesula. Pesula hakee ja tuo pyykit keskiviikkoisin. Asukkaiden vaatteet pestään palvelukeskuksen pyykkihuoneessa: koneiden huollosta vastaa tekninen toimi. Alle 60 asteen pyykkiä pestäessä käytetään SumaBact- (desinfioivaa) ainetta. Ohjeet pesuaine- (kemialliset aineet) ym. tapaturmiin löytyy Hilman ja Helmen kansliassa olevasta kansioista. Kansion päivityksestä huolehtii Ursula Nieminen. Jätehuollosta vastaa tekninen toimi. Siistijöiden lähiesimiehenä toimii Ursula Nieminen puh: Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Työterveyshuollon tekemät tarkastukset (työterveyshuollon toimintasuunnitelma). Teknisen toimen tekemät tarkastukset, huollot ja tehtävät (palo- ja pelastussuunnitelma). Terveystarkastajan käynnit, viim. käynti 01/15. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista - Asukkaan nostoon ja siirtoon tarvittavat laitteet ja välineet (henkilönosturit) - Happipullot - Imu - Sähkösängyt/sairaalasängyt - Verenpaine- ja verensokerimittarit, korvalamppu - Kipupumppuja on kaksi (Cadd ja Graseby) - iv-, im- ja sc -lääkitykseen tarvittava välineistö - Erilaiset apuvälineet (esim. rollaattori, pyörätuolit, nostoon käytettävät vyöt ym.) - CRP -mittari - Saturaatiomittari - Digitaalinen istuinvaaka avi21u1 7/17

8 - Restoraattori - Polvenojentaja - Ilmaisjakelutarvikkeet (haavanhoito, katetrit ym.) Vastuuhenkilön yhteystiedot Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja Kirsi Haavisto , Lääkehoidon vastaava sairaanhoitaja Maritta Itälä-Poutanen Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Asukkaan nostoon ja siirtoon tarvittavat laitteet tarkastetaan/ huolletaan vuosittain. Tarkastuksen/vuosihuollon suorittaa laitteen toimittajan ilmoittama yritys. Happipullojen, imulaitteen sekä erilaisten mittareiden huollon ja toimivuuden tarkistus kuuluu lääkehoidon vastaavalle sairaanhoitajalle. Henkilöstö on ilmoitusvelvollinen huomatessaan laitteissa vikaa. Terveydenhuollon laitteiden huolto- ym. seurantalista yhteystietoineen/huoltoaikatauluineen löytyy Hilman ja Helmen hoitajien kansliasta. Ilmaisjakelutarvikkeet tilataan asukkaille palvelukeskukseen vsshp:n varastosta. Apuvälineet tulevat asukkaille Varsinais- Suomen sairaanhoitopiiriltä. Apuvälineiden lainaamiseen liittyvä ohjeistus löytyy Hilman ja Helmen kansliasta. Rikkinäiset ja rikki menevät välineet poistetaan käytöstä välittömästi. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Sosiaalijohtaja Leena Pesu Vanhustyön vastaava sairaanhoitaja Kirsi Haavisto , Tekninen johtaja Pentti Urho Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Palvelukeskuksessa on laadittuna palo- ja pelastussuunnitelma, johon henkilöstö on perehtynyt. Palo- ja pelastussuunnitelmassa on henkilöstön osaamisen varmistamisen suunnitelma esim. evakuointitilanteessa. Pelastussuunnitelman mukaiset tarkastukset hoitaa tekninen toimi yhdessä paloviranomaisten kanssa. Sähkökatkoksen sattuessa palvelukeskuksessa on oma varasähköjärjestelmä, eikä se aiheuta esim. evakuointiuhkaa (talvella lämmitys ym.). Palo- ja pelastussuunnitelmaa säilytetään Hilman ja Helmen kansliassa. Henkilöstöllä on velvollisuus perehtyä suunnitelmaan. Suunnitelmassa on seurantalomake, joka jokaisen on allekirjoitettava, kun kansio on luettu. avi21u1 8/17

9 Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Palvelukeskuksessa on palohälytinjärjestelmän (sprinkleri) lisäksi sisäinen hälytysjärjestelmä, kulunvalvonta (valvontakameroita on neljä), automaattisesti lukittuvat ulko-ovet, ovihälytyspaneeli sekä mahdollisuus dementiahälytyskelloon, jos asiakkaan turvallisuus sen vaatii. Ulko-ovista pääsee sisälle erillisellä puhelinjärjestelmällä, jolloin hoitohenkilökunta tietää kuka oven takana on ennen oven avaamista. Lukitus toimii ajastimella, ovet ovat päivisin auki. Dementiakodin ulko-ovet ovat lukittuna vuorokauden ympäri, asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Toimintojen toimivuuden seurannasta vastaa henkilöstö sekä teknisen toimen laitosmiehet. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asukkailla on käytössä hoitajakutsu-rannekkeet, joita painaessa hälytys siirtyy hoitajien dec:tiin sekä käytävillä oleviin hälytinjärjestelmän näyttöihin. Näyttöjä on kolme (joka osastolla on yksi). Wc-tiloissa on omat erilliset hälytysjärjestelmä painikkeet (katosta tuleva sekä lattian tasalla). Nämä ovat myös käytävillä olevissa yhteisissä wc-tiloissa. Hoitohenkilökunta huolehtii laitteiden toimivuudesta. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Palo- ja pelastussuunnitelman päivityksestä vastaa vastaava sairaanhoitaja. Palo- ja pelastussuunnitelman mukaista koulutussuunnitelmaa noudatetaan, seuranta on kansiossa. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Palvelukeskuksesta haetaan palveluasumispaikkaa hakemuksella, jonka saa Sauvon kunnanvirastolta sekä internetistä (www.sauvo.fi). Kotihoidon sairaanhoitaja tekee hoidon- ja palveluntarpeen arvioinnin yhdessä asiakkaan/omaisen kanssa ja mahdollisesti avustaa asiakasta/omaista tekemään hakemuksen. Hakemus palautetaan täytettynä vastaavalle sairaanhoitajalle. Hakemus käsitellään myös SAS-ryhmässä. Kriteerit paikan myöntämiselle: 1) Jatkuva ympärivuorokautinen palveluiden tarve toimintakyvyn kokonaisarvion perusteella. 2) Palvelua ei voida riittävällä tavalla järjestää kotiin annettavien palvelujen keinoin. 3) Asiakkaalla ei ole lääketieteellisesti perusteltua syytä sairaalatasoiseen hoitoon. Tarkemmat ohjeet sekä kriteerit löytyvät opaslehtiöstä: Ympärivuorokautinen hoito Sauvossa Asiakkaan ollessa jo palvelukeskuksessa (esim. tullut tk -sairaalasta) ja hänen ollessaan kunnoltaan sellainen, että kotona asuminen/kotiutuminen ei onnistu kotihoidon turvin, tehdään kirjallinen päätös hoitopaikasta asiakkaalle ilman eri hakemusta. Vastaava sairaanhoitaja tekee myönteisen/kielteisen päätöksen palveluasumispaikasta. Päätös lähetetään postitse asiakkaalle/omaiselle. Päätöksessä on mukana ohjeet miten toimia, jos päätös halutaan viedä sosiaali - ja terveyslautakunnan käsiteltäväksi. Päätös palveluasumis- tai laitospaikasta (myönteinen sekä kielteinen) tehdään aina kirjallisena ja se toimitetaan asiakkaalle/omaiselle. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Tutustumiskäynnin voi sopia vanhustyön vastaavan sairaanhoitajan kanssa sekä osaston henkilökunnan kanssa. Asiakas ja hänen omaisensa ovat tervetulleita tutustumaan palvelukeskukseen heidän niin toivoessaan. Palvelukeskukseen heitä tutustuttaa sovitusti talon hoitohenkilökuntaan kuuluva henkilö. avi21u1 9/17

10 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Asukkaan ja/tai hänen omaisensa/edunvalvojansa kanssa laaditaan yhdessä vuokrasopimus, jolloin käydään läpi kaikki kustannukset. Laitospaikkoja palvelukeskuksessa on kolme, kustannukset käydään myös tällöin yhdessä läpi. Palveluiden hintojen muuttuessa asukasta ja/tai hänen omaistaan/edunvalvojaansa informoidaan kirjeitse. Vuokrasopimuksista, tiedotuksesta palveluiden kustannuksista ja/tai näiden muutoksista huolehtii vanhustyön vastaava sairaanhoitaja. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asukkaan muuttaessa palvelukeskukseen, hänelle nimetään omahoitajapari (hoitaja + sairaanhoitaja). Omahoitaja tutustuu asukkaaseen, hänen toiveisiinsa, tarpeisiinsa ja elämän kulkuun yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa. Omahoitajapari laatii asukkaalle yhdessä asukkaan ja hänen omaistensa kanssa hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelman, jossa huomioidaan asiakkaan itsemääräämisoikeus. Palvelukeskuksessa toteutetaan yksilövastuista hoitotyötä (tiimien kansioista löytyy määritelmä yksilövastuiselle hoitotyölle ja omahoitajuudelle palvelukeskuksessa). Laajempi hoito- ja palvelusuunnitelma -kokous pidetään noin kuukauden kuluttua asukkaan tulosta palvelukeskukseen. Hoitokokouksessa ovat mukana asukas, hänen omaisensa/edustajansa sekä omahoitajapari. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asukkaan mukanaan tuomat mahdolliset rahat, avaimet, korut ym. kirjataan asukkaan papereihin. Rahavaroja säilytetään hoitajien kansliassa lukitussa kaapissa ja varojen kulutusta seurataan kirjanpidolla. Muut asukkaan tavarat, joita hän säilyttää huoneessaan, merkataan tarvittaessa asukkaan nimellä. Palvelukeskuksessa ei säilytetä suuria summia rahaa, arvopapereita, arvokkaita koruja ym. näiden säilytys ohjataan esim. pankkiin. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään - Ylläpidetään tietoja sairauksista ja niiden ilmenemismuodoista. - Perehdytään asukkaisiin kokonaisvaltaisesti. - Ylläpidetään tietoja lääkkeistä ja niiden mahdollisista sivuvaikutuksista. - Pyritään ennakoimaan tilanteita. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Palvelukeskukseen on laadittu menettelytapaohjeet rajoitteiden ja pakotteiden käytöstä. Toimenpiteisiin tarvitaan menettelytapaohjeiden mukaisesti lääkärin lupa ja rajoitteiden käytöstä keskustellaan aina omaisten kanssa. Ohjeet perustuvat voimassa oleviin lakeihin, valmisteilla olevan itsemääräämisoikeuslain hallituksen esitykseen sekä Valviran hallinnolliseen määräykseen liikkumista rajoittavien turvavälineiden käytöstä. Ohjeet löytyvät omavalvontasuunnitelmakansiosta Hilman ja Helmen kansliassa. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Asukkaan epäasiallisesta kohtelusta (hoitohenkilökunnan) tehdään ilmoitus vastaavalle sairaanhoitajalle tai, jos ilmoitus koskee häntä, sosiaalijohtajalle. Ilmoitus käsitellään esimiehen kanssa. Jos asukkaan epäasiallinen kohtelu on toisen asukkaan taholta tulevaa, hoitohenkilökunta/tiimi puuttuu asiaan. avi21u1 10/17

11 Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Palvelukeskus antaa saattohoidon. Tähän liittyvä opas annetaan omaisille saattohoidon alkaessa. Palvelukeskuksessa on saattohoitoon koulutetut hoitajat, jotka ohjaavat ja opastavat saattohoitoon liittyvissä asioissa: Hilma ph Marianne Hakala ja Helmi kh Sari Pakarinen-Laakso. Saattohoidon prosessi löytyy laadittuna Hilman ja Helmen kansliasta. Asukkaan siirtyessä kotiin tai toiseen hoitopaikkaan osaston henkilökunta valmistelee asian yhdessä tulevan hoitopaikan henkilöstön kanssa, ts. järjestävät mahdollisen hoitokokouksen. Asukkaiden siirtymistä koskevat ilmoitukset esim. laskutukseen hoitaa vastaava sairaanhoitaja. Asukkaan siirtymisestä palvelukeskukseen ja palvelukeskuksesta pois on laadittu kirjallinen ohjeistus joka on Hilman ja Helmen kansliasta. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Sosiaalijohtaja Leena Pesu Vahtistentie Sauvo Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Sauvon kunnan sosiaaliasiamiehen tehtäviä hoitaa Merikratos sosiaalipalvelut oy. Merikartos sosiaalipalvelut oy sosiaaliasiamies arkisin 8:30-16:00 puh: Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Sosiaalijohtaja käsittelee muistutukset yhdessä vastaavan sairaanhoitajan kanssa sen tiimin tai hoitajan kanssa, ketä muistutus koskee. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Asukasta informoidaan palaverissa vastaavan sairaanhoitajan kanssa (vuokra-hoitomaksu ym.). Ongelmatilanteissa asukasta/omaista ohjataan ottamaan yhteyttä sosiaalityöntekijään tai sosiaaliasiamieheen. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiakaspalautteen perusteella tiimit suunnittelevat säännöllisesti hoidon kehittämistä tiimipalavereissaan. Vanhustyön kehittämispäivässä käydään vuosittain mm. tavoitteet ja toimintasuunnitelmat läpi. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmat päivitetään, jollei asukkaan voinnissa ole tapahtunut muutosta, vähintään kuuden kuukauden välein. Hoitoa sekä sen tavoitteita tarkastetaan asukkaan näkökulmasta. avi21u1 11/17

12 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Asukkaan muuttaessa palvelukeskukseen hänelle laaditaan henkilökohtainen hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma kuukauden kuluessa muutosta, yhteistyössä omaisten kanssa. Suunnitelmaa tarkennetaan puolen vuoden välein, ellei asiakkaan voinnissa tapahdu muutosta aiemmin. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa varten asukkaasta pyydetään tietoa mm. elämänkulkukaavakkeella ja hänelle tehdään toimintakykyyn liittyvää arviointia yms. Suunnitelmaa laadittaessa huomioidaan asukkaan fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Suunnitelmaan kirjataan tavoitteet, keinot sekä seuranta toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi, asukkaan itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys huomioiden. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ateriat asukkaat saavat palvelukeskuksen omasta keittiöstä, joka toimii samassa kiinteistössä. Keittiöhenkilökunta valmistaa ruuat. Ateria-ajat: aamupala n. 8:00 - asukkaan oman tahdin mukaan lounas n. 11:30 päiväkahvi n. 14:00 - päivällinen n. 16:30 iltapala n. 19:00 - iltapala asukkaan oman tahdin mukaan Osastoilla on omat jääkaapit: jääkaappien lämpötilaa seurataan päivittäin. Asukkaalla on mahdollisuus halutessaan saada yöllä välipalaa, jonka yöhoitajat antavat. Asukkaan ravitsemustilaa seurataan säännöllisesti mm. painoa tarkkailemalla. Lisäravinteiden tarve huomioidaan esim. haavan paranemisprosessin yhteydessä. Asukkaalle laaditaan tarvittaessa oma ravitsemussuunnitelma. Ravitsemukseen liittyvissä asioissa ohjaava hoitaja on sairaanhoitaja Mariitta Itälä-Poutanen. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Ateriapalvelu Pääemäntä Irmeli Havia, puh Sauvon palvelukeskus Hakkistie Sauvo Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Palvelukeskuksessa käy kaksi kertaa viikossa (ma ja to) fysioterapeutti. Hän suunnittelee yhdessä asukkaan omahoitajan kanssa asukkaalle henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman, jota henkilöstö toteuttaa. Myös fysioterapeutti toteuttaa liikuntasuunnitelmaa asukkaiden kanssa. Hoito-, palveluja kuntoutussuunnitelman prosessi ohjeineen löytyy Hilman ja Helmen kansliasta. Askarteluohjaaja pitää asukkaiden kanssa kerran viikossa yhteisen aamupäivän. Ulkoilumahdollisuuksia on kesäaikaan päivittäin osastojen piha-puutarhassa, talvisin ulkoilua toteuttavat vapaaehtoiset sekä dementiakoti Iltatähdessä hoitoapulainen. Seurakunnasta tulee kerran kuukaudessa kirkkoherra + diakoni pitämään hartaushetken. Pääsiäisen ja joulun aikaan hartaushetkeen kuuluu myös ehtoollinen. Hartaushetki vietetään isossa ruokasalissa ja siihen saavat osallistua kaikki toiveensa mukaan. Palvelukeskuksessa järjestetään kesällä yhteinen grillijuhla ja talvella joulujuhla. Muita ulkopuolisia esiintyjiä palvelukeskuksessa käy ympäri vuoden, painottuen joulun aikaan. avi21u1 12/17

13 THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Palvelukeskus noudattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hygieniaohjeita. Ohjeet löytyvät sivulta: vsshp.fi (ohjepankki: sairaalahygienia ja infektioiden torjunta). Palvelukeskuksen hygieniahoitaja on sairaanhoitaja Hannele Rantanen, osasto Hilma puh: Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Asukkaan toimintakykyä ylläpitävän ja/tai parantavan suunnitelman aktiivinen käyttöönotto osana hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaa. Kuntohuoneen aktiivinen käyttöönotto asukkaan toimintakyvyn ylläpitämiseen/parantamiseen. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Vanhustyön hoitava lääkäri Paimion- Sauvon terveyskeskuksesta vastaa asukkaan kokonaisvaltaisesta lääketieteellisestä hoidosta. Hän määrää asukkaalle hoidon, jota hoitohenkilöstö noudattaa. Osaston hoitotiimi ottaa ammatillisen koulutuksensa mukaan vastuun asukkaan terveyden- ja sairauden hoidosta. Palvelukeskuksessa huolehditaan asukkaan kokonaisvaltaisesta lääkehoidosta. Palvelukeskuksessa otetaan kaksi kertaa viikossa lääkärin määräämät verinäytteet. Muut mahdolliset tutkimukset (verenpaine, fb-glug., crp, paino ym.) suorittaa tiimin henkilöstö. Asukas otetaan, hänen terveydentilansa niin vaatiessa, lääkärinkierrolle. Asukkaan lääkitys tarkistetaan lääkehoitosuunnitelman mukaisesti puolen vuoden välein ja hänen vointinsa seuranta (lääketieteellinen) tapahtuu vähintään kolmen kuukauden välein lääkärin kierrolla. Palvelukeskus huolehtii asukkaan im-, sc-, iv- sekä mahdolliset kipupumppulääkitykset. Asukas saa tarvitsemansa rokotukset palvelukeskuksesta. Asukkaan hoitotahtoa pyritään selvittämään yhdessä asukkaan, hänen omaisensa, lääkärin ja hoitohenkilökunnan toimesta. Asukkaan hoitotahto huomioidaan asukkaan hoidossa. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Sauvon palvelukeskus ostaa lääkäripalvelut Paimion-Sauvon terveyskeskuksesta. Lääkärinkierto on kerran viikossa. Tällöin asukkaan terveydentilassa tapahtuneet muutokset, reseptien uusinnat ym. katsotaan. Lääkärin konsultaatio/lääkäri tulee katsomaan myös muina arkipäivinä virka-aikana, jos asukkaan muuttuva terveydentila näin vaatii. Tällöin hoitaja jättää yhteydenottopyynnön lääkärille Effican/puhelimen välityksellä tai hän käy pyytämässä tk:n ajanvarauksesta lääkäriä avi21u1 13/17

14 paikalle. Iltaisin ja viikonloppuisin käytetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin yhteispäivystystä (Tyks). Palvelukeskuksessa on käytössä puhelinnumerot suoraan sairaanhoitajalle sekä lääkärille hoidon tarpeen arviointia/ohjeistusta varten. Puhelinnumerot löytyvät hoitajien kansliasta. Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Kiireellisessä tapauksessa soitetaan 112. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Erikossairaanhoidon tarpeen arvioi lääkäri ja hän tekee tarvittaessa lähetteen. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelma on laadittu sosiaali- ja terveysministeriön lääkehoito-oppaan mukaisesti. Lääkehoitosuunnitelmaa säilytetään hoitajien kansliassa ja se on osa perehdytystä. Jokainen työntekijä on velvollinen lukemaan sen. Hoitotyössä noudatetaan lääkehoitosuunnitelmaa. Lääkehoitosuunnitelmassa määritellään mm. lääkehoito osaamisen varmistaminen (Love-koulutus) sekä lääkehoitoluvat palvelukeskuksessa. Tyks sairaala-apteekki tekee kerran vuodessa osastokäynnin. Käynnistä sairaala-apteekki laatii raportin, jossa on mahdolliset toimenpiteet. Sairaala-apteekkikäynnillä palvelukeskuksesta on mukana lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Sairaanhoitaja Mariitta Itälä-Poutanen Osasto Hilma: puh Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamiehen tavoittaa p ma-pe klo 10:00-12:00 ti-to klo 13:00-15:00 Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Osaamiskartoituksen mukaisesti laaditut koulutussuunnitelmat. Paimion-Sauvon terveyskeskuksen kanssa tehdään säännöllisesti yhteistyötä asukkaiden saaman hoidon parantamiseksi. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) avi21u1 14/17

15 Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Palvelukeskuksessa on käytössä Effica-potilastietojärjestelmä sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriin kuuluvien yksiköiden välinen potilastietojen hakujärjestelmä: Altti. Alttia voidaan tarvittaessa käyttää myös sosiaalitoimeen kuuluvissa yksiköissä asiakkaan suullisella luvalla. Altin ohjeet löytyvät Efficasta. Effican käyttöoikeuden hoitajalle myöntää Paimio-Sauvon tk ja vastaava sairaanhoitaja hakee sitä työntekijälle. Hakemuksessa, jonka työntekijä lukee ja allekirjoittaa, on salassapito- ja käyttäjäsitoumus. Ennen potilastietojen avaamista asukkaalta pyydetään tähän kirjallinen lupa (sekä Efficaan että e- reseptikeskukseen). Potilastiedot avaa Paimion-Sauvon tk:n ajanvaraus tai vuodeosasto kun lupa potilastietopapereiden avaamiseen on saatu. Lupia säilytetään /ne lähetetään säilytettäväksi terveyskeskukseen. Lupa e-reseptikeskukseen arkistoidaan Effica Navigaattorissa olevien ohjeiden mukaisesti. Luvat tulee kirjata saaduiksi asukkaan papereihin Efficaan. Ohjeet löytyvät hoitajien Hilman ja Helmen kansliasta kansiosta sekä Efficasta Navigaattorista. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Johtava lääkäri Merja Laine, Paimion-Sauvon terveyskeskus Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) Jokainen hoitaja suorittaa verkkokurssin (e-resepti sekä tietoturva) ja toimittaa siitä saadun suorittamistodistuksen vastaavalle sairaanhoitajalle. Verkkokurssi löytyy sivulta sekä Effican navigaattorista (kertomuspuusta). Kurssi on myös osa perehdytyssuunnitelmaa. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Palvelukeskuksen potilastietojärjestelmä on sähköinen. Paperiset säilytettävät asiakirjat arkistoidaan Sauvon kunnanvirastoon, näiden määrä on vähäinen. Asukkaan antama kirjallinen lupa potilastietojen avaamiseen lähetetään Paimion-Sauvon terveyskeskukseen. Asukkaan antama kirjallinen lupa e-reseptikeskukseen lähetetään Paimion Sauvon terveyskeskukseen, apteekkiin ja yksi säilytetään palvelukeskuksessa kalenteri vuoden ajan, jonka jälkeen lupa lähetetään kunnanvirastoon arkistoitavaksi. avi21u1 15/17

16 Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Effican ja tarvittaessa Altin välityksellä sekä puhelimitse. Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmakokouksissa. SAS-ryhmän kokouksissa, joita on kuuden viikon välein. Kotihoidon henkilöstön kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Paimion-Sauvon tk-sairaalan kanssa tehdään aktiivista yhteistyötä. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Perehdytyksen varmistaminen. Osaamiskartoitukset. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Vastaava sairaanhoitaja valvoo ostettujen palveluiden laatua. Luettelo alihankkijoita Vistan pesula Fysioterapeutti Maija Pakkanen Kehittämissuunnitelma Asukkaiden hoito- ja palvelussuunnitelmaan laadittavan kuntoutussuunnitelman toteutukseen ja arvioimiseen liittyvän yhteistyön kehittäminen fysioterapeutin ja hoitohenkilökunnan kesken. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Vastaava sairaanhoitaja valvoo yhdessä tiiminvetäjien kanssa omavalvontasuunnitelman toteutumista. Kaksi kertaa vuodessa omavalvontaan liittyvät lomakkeet käsitellään tiiminvetäjien palavereissa ja varmistetaan omavalvonnan toteutuminen. Tiimit vastaavat tiiminsä omavalvonnan toteutumisesta ja ovat ilmoitusvelvollisia vastaavalle sairaanhoitajalle. Vastaava sairaanhoitaja vie omavalvontasuunnitelman sekä siihen tulevat päivitykset/muutokset sosiaalijohtajan tietoon. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Omavalvontasuunnitelmaa käydään läpi tiimipalavereissa, tiiminvetäjien palavereissa sekä vuosittain henkilöstön kehittämispäivässä. Omavalvontasuunnitelmaan voi tulla muutoksia myös kesken vuoden. Tällöin asia käsitellään tiiminvetäjien ja tiimien palavereissa. Tiiminvetäjien palavereissa on aina mukana vastaava sairaanhoitaja. Kaikki yllämainituissa kohdissa esiintyvät dokumentit/ohjeistukset löytyvät Hilman ja Helmen kansliassa olevista kansioista: OMAVALVONTASUUNNITELMA, avi21u1 16/17

17 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA, PALO- JA PELASTUSSUUNNITELMA, TYÖSUOJELU sekä EFFICAN KÄYTÖN OPAS. Effica Navigaattorin kertomuspuusta löytyy myös ohjeistus Effican käyttöön liittyvissä asioissa. Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Sauvo Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Leena Pesu Kirsi Haavisto avi21u1 17/17

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Y tunnus Toimintayksikön nimi (jos yrityksessä useita toimintayksiköitä)

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Apunaz Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HTA Palvelut Kunnan nimi Keuruu Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ

Kunnan nimi JYVÄSKYLÄ. Sijaintikunta JYVÄSKYLÄ. Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi CENTRUM HOME Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelukoti Syreeni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi HR kotiapu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Kehrälintu Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sontikka osk Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma

Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma Yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma 1 (8) 1 Palvelujen tuottajaa koskevat tiedot Palvelujen tuottajan nimi Palvelujen tuottajan Y-tunnus Toimipaikan nimi Toimipaikan postiosoite Postinumero

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Varapiiat Ky Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6

Kunnan nimi. Toimintayksikön postiosoite Kouvolan toimipiste: Salpausselänkatu 40 A, Lappeenrannan toimipiste: Laserkatu 6 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi KaakkoisSuomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio

Kunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Kuopio SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villaliinu Tmi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Iltasatu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu Jaana Janhonen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kotipalvelu ESSU Kunnan nimi Mikkeli

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Hanhiniitty Ay Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta. Taivalkosken kunta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Apurina Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli

Kunnan nimi Mikkeli. Sijaintikunta Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli. Postitoimipaikka Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotiluotain Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Luonnonlapsi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalajoen Kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT

3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Stiinankoti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Vanha Mylly ay Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Terapeuttinen hoito-ja kasvuyhteisö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Kaijankoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vähäkyrö. Postitoimipaikka Vähäkyrö --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kankaanpään Vanhustentalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Oitti. Postitoimipaikka Oitti. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola

Kunnan nimi Helsinki. Sijaintikunta. Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola. Postitoimipaikka Kouvola SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kyyhkylä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Koski Tl SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Niittykukka Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Mikkeli. Mikkeli SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomen Ikihyvä Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Juvan Kodinonni Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa 65100. Postitoimipaikka --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa ---

Kunnan nimi. Vaasa. Sijaintikunta. Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa. Postitoimipaikka Vaasa --- SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vaasan kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys

Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Määräys 1/2014 1 (9) Yksityisten sosiaalipalvelujen ja julkisten vanhuspalvelujen omavalvontasuunnitelman sisältöä, laatimista ja seurantaa koskeva määräys Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaolo Laki

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Limingan kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkoti Hattumaakari Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 12.4.2012 Taija Härkki p. 0400 432 585 tutkija, MMM 1 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) Laki tuli voimaan 1.10.2011 VALVIRAn määräys ja ohje 1.3.2012

Lisätiedot

Kirkkonummi. Kirkkonummi

Kirkkonummi. Kirkkonummi SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kirkkonummen Palvelutalo Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kanervakoti - Kanervahemmet ry Palvelumuoto

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Pieksämäki. Postitoimipaikka Pieksämäki. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Matti ja Liisa Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Nurmes. Nurmes. Nurmes. Nurmes SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Nurmeksen kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT

SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT 2014 SUONENJOEN KAUPUNKI PÄIVÄKESKUS KRITEERIT SUONENJOEN KAUPUNGIN PÄIVÄKESKUKSEN TOIMINTA-AJATUS: Iloa ja eloa ikääntyneen arkeen. Omien voimavarojen mukaan, yhdessä ja yksilöllisesti. PÄIVÄKESKUS JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kuntoutus Korte Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 17.2.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki 1 18.2.2012 copyright@taija Härkki.2012. Koulutuksissa mukana olleet Tässä perusmateriaalia yhdessä läpikäymästämme. Ottakaa mielellään

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista

Laki yksityisistä sosiaalipalveluista Laki yksityisistä sosiaalipalveluista 20.3.2012 Tutkija, MMM Taija Härkki www.elias.fi p. 0400 432 585 1 21.3.2012 copyright@taija.härkki.2012 Esityksen askellus Mikä laki? Omavalvonta? Mikä sosiaalipalvelu?

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä

Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä. Jyväskylä SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyväskylän kaupunki, Jokivarren ryhmäkodit,

Lisätiedot

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja

Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta. Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja Yksityisen sosiaalihuollon omavalvonta Niina Kaukonen, TtM, viranomaisvalvonnan erityispätevyys Vanhuspalvelujen johtaja 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi aloitti toimintansa 1.1.2012 Väestöpohja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo. Espoo SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savilahden vanhaintukiyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi ILVOLA-SÄÄTIÖ Palvelumuoto

Lisätiedot

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Sijaintikunta. Kalajoki. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perusturvapalvelut / Hyvinvointipalvelut Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Onnenhelma Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito

OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito OMAVALVONTASUUNNITELMA Kivijärven kotihoito Laatimispäivä/päivitys 2.2.2015 Päivittäjän nimi Piritta Järvinen, palveluvastaava Anu Kinnunen, palvelupäällikkö SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä

Kunnan sosiaali- ja terveystoimen tarkastukset (yksityisillä OHJAUS- JA VALVONTA- SEKÄ TARKASTUSKÄYNNIN KERTOMUS Tabulaattorilla pääsee liikkumaan täytettävissä lomakekohdissa kätevästi seuraavaan täydennettävään ruutuun. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina

Kunnan nimi Ristiina. Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina. Postitoimipaikka Ristiina SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pikku-Pirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos

ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos ANTTOLAN RYHMÄKOTI HANKE 2015 Toimintamalliluonnos SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. OMAAN TOIMINTAAN TILAT... 3 3. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 4. OMAVALVONTAVELVOITE... 5 5. TURVALLISUUS JA TAPATURMIEN

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Postitoimipaikka Suomenniemi. Postitoimipaikka Suomenniemi. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Postitoimipaikka Suomenniemi. Postitoimipaikka Suomenniemi. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Mikkelin kaupunki Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi T:mi Merja Lovén Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin

Tulovaiheen muistilista: Tervetuloa Kotikartanoon! Turvapuhelin Muuttajan opas un asukas on saanut myönteisen päätöksen palveluasumisesta ja tiedon, että paikka on järjestynyt otikartanosta, asukkaan tai omaisen tulee ottaa yhteyttä otikartanon palveluesimieheen, jotta

Lisätiedot

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä.

Pääskylinnan asuntola tarjoaa ns. ohjattua asumista kehitysvammaisille yksilöllisesti yhteisöllisessä asumisyksikössä. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Tammela. Tammela. Tammela

Tammela. Tammela. Tammela SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Lindabella Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi HoivaHovi Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Asukkaaksi Hopeasiltaan

Asukkaaksi Hopeasiltaan Asukkaaksi Hopeasiltaan Käytännön opas uudelle Hopeasillan asukkaalle, omaisille ja läheisille YLEISTÄ Hopeasillan vanhainkoti on rakennettu vuonna 1965 ja peruskorjattu vuonna 1995. Hopeasillassa on 59

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Päiväkotiyhdistys Tyksilä ry Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi Jyväskylä. Sijaintikunta Jyväskylä. Postitoimipaikka Korpilahti. Postitoimipaikka Korpilahti

Kunnan nimi Jyväskylä. Sijaintikunta Jyväskylä. Postitoimipaikka Korpilahti. Postitoimipaikka Korpilahti SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Korpilahden vanhainkoti Iltatähti Palvelumuoto

Lisätiedot