SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Espoo. Espoo"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mediverkko Hoivapalvelut Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan Tehostettu palveluasuminen, vanhusten hoivapalvelu Sijaintikunnan yhteystiedot Espoo Kunta Kunnan nimi Helsinki Sijaintikunta Espoo Palvelujen tuottajan virallinen nimi Mediverkko Hoivapalvelut Oy Toimintayksikön nimi Villa Andante Toimintayksikön postiosoite Kattilatanhua 6 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Laura Eskelinen Postiosoite Kattilatanhua 6 Postinumero Sähköposti laura.eskelinen mediverkko.fi Postitoimipaikka Espoo Postitoimipaikka Espoo Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Toistaiseksi voimassa oleva 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Tavoitteemme on tuloksellinen asiakaspalvelu, joka tarkoittaa yksilöä kunnioittavaa ja asiakaslähtöistä palvelua, joka on luottamusta herättävää, turvallista ja asiantuntevaa. Palvelun tuottaa osaava henkilökunta. Palveluissamme painotamme toimitusvarmuutta, oikeita alihankkijoita sekä hyvää asiakastyytyväisyyttä. Tavoitteemme on olla houkuttelevin yhteistyökumppani asiakkaillemme sekä sidosryhmillemme, houkuttelevin työnantaja työntekijöillemme ja paras sijoituskohde omistajillemme. Otamme lainsäädännön vaatimukset, hoitosuositukset sekä eettisten periaatteiden velvoitteet huomioon avi21u1 1/12

2 toiminnassamme. Panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Painotamme hyvää asennoitumista hoiva- ja hoitotyöhön sekä työyhteisötaitoihin. Laatu on koko henkilöstön yhteinen asia, ja se syntyy yhteistyöllä, hyvien kokemusten ja käytänteiden jakamisella. Tämä laatupolitiikka ohjaa jokaisen Mediverkkolaisen päivittäistä työtä. Johto ja henkilöstö sitoutuvat kehittämään toimintaa jatkuvasti. Laatu on meille tapa toimia yhteisten pelisääntöjen mukaisesti. Arvot ja toimintaperiaatteet Mediverkon arvot ovat tuloksellinen asiakaspalvelu, ykisklön kunnioitus ja luottamus. Hoivakodeissamme palvelun lähtökohtana on asukkaiden arvokas elämä ja hyvä olo. Keskeistä työssämme on itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen: haluamme tukea itsenäistä selviytymistä ja elämänhallintaa. Kuntouttavan hoitotyön periaatteiden mukaisesti pidämme hyvää huolta ja tuemme sekä opastamme tarpeen mukaan, mutta emme auta ihmistä avuttomaksi. Ammattitaitoinen henkilökunta on turvaamassa elämää ympäri vuorokauden. Aktiivinen arki ja yhdessä tekeminen mahdollistavat hoivakodeissamme fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin. Huomioimme omaiset ja läheiset hoivatyössä ja kannustamme heitä osallistumaan asukkaiden arkeen oman jaksamisensa mukaisesti. Toimintamallistamme olemme saaneet kiitosta niin asukkailta, heidän läheisiltään kuin tilaaja-asiakkailtakin. Hoivakotiemme tilat on suunniteltu elämiseen, kodiksi. Yhteisissä tiloissa syödään, kahvitellaan, harrastetaan ja juhlitaan. Ja ihan vain vietetään aikaa ja seurustellaan - ilman sen kummempia tarkoitusperiä. Omaan rauhaan pääsee niin halutessaan ja omaehtoiseen liikuntaan sekä ulkona puuhasteluun on mahdollisuus turvallisesti esteettömillä, valvotuilla sisäpihoilla. Meillä pidetään huolta - joka päivä. Päivittämissuunnitelma Vuosittain, tammikuun loppuun mennessä tarkistetaan, että toiminta-ajatus, arvot ja toimintaperiaatteet ovat ajantasaisia. 3. OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Mediverkko Hoivapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Mark Roth vastaa koko Hoivan toiminnasta, yksikön johtaja oman yksikön toiminnasta ja laatupäällikkö Liisa Rantakokko vastaa laatujärjestelmän toiminnasta ja ylläpidosta. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Liisa Rantakokko, laatupäällikkö p ja sähköposti Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Työryhmä on sama kuin sertifioidussa laatutyöskentelyssäkin eli toimitusjohtaja, yksikön johtajat, laatupäällikkö ja laatuvastaavat. Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Omavalvonta ja sen toteuttaminen on osana työntekijöiden perehdyttämisohjelmaa. avi21u1 2/12

3 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Asiakaspalautetta kerätään vuosittaisilla tyytyväisyyskyselyillä, spontaani palaute kirjataan ylös ja ateriapalveluista kerätään erikseen palautetta. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Tyytyväisyyskyselyjen tulokset käydään yksiköittäin läpi ja vedetään yhteen koko Hoivan tasolla. Yksiköitten tulokset laitetaan ilmoitustaululle myös omaisten nähtäville ja käydään läpi omaistenilloissa. Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Kaikki asiakaspalaute käytetään toiminnan kehittämiseen. Laatupäällikkö yhdessä yksiköitten johtajien ja laatuvastaavan kanssa tekee kehittämissuunitelman, jossa on 1-3 kehittämisehdotusta. Kehittämisehdotukset ovat pohjana seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa tehtäessä. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Asiakaspalautejärjestelmää suunnitellaan yksinkertaisemmaksi ja aina asiakassuhteen päättyttyä tullaan omaiselle antamaan loppukysely. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Mediverkko Hoivapalveluiden toimintatapaan kuuluu laadun jatkuva seuranta ja kehittäminen. Yksikään prosessi ei ole koskaan täysin virheetön ja inhimillisessä toiminnassa myös virheitä sattuu. Olennaista on, että tietoa kerätään ja siihen reagoidaan ja että organisaatiolla on yrityskulttuuri, joka pyrkii jatkuvaan kehittymiseen. Jokaisesta poikkeamasta kirjataan kehitysraportti. Kehitysraportti tehdään myös virheellisestä menettelytavasta tai asiakasturvallisuuden vaarantavasta läheltä piti tilanteesta, esimerkiksi ollaan antamassa väärää lääkettä, jaetaan lääkkeet väärin, asiakkaan kaatumisesta, laitteen toimimattomuudesta tai toiminta- ja/tai työohjeiden vastaisesta toiminnasta. Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Jokainen poikkeama käsitellään seuraavasti: selvitetään poikkeaman luonne annetaan vastuuhenkilö määritetään aikataulu Poikkeaman luonteesta riippuen käsittelyjärjestys on seuraava: yksikön palaveri johdon katselmus Suurin osa poikkeamista käsitellään yksikköpalavereissa. Jos asia on erittäin vakava/vaikuttava esim. yhteistyötä tilaajan kanssa, on asia informoitava toimitusjohtajalle tai hänen valtuuttamalleen henkilölle. Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille, tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn. muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet Laaditaan virallinen vastine (esim. aluehallintovirastolle), jossa selvitetty korjaavat toimenpiteet. avi21u1 3/12

4 Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Jokaisen poikkeman käsittelyn yhteydessä kirjataan, että mitä tehdään, ettei tilanne toistu sekä ajankohta ja sisältö, miten tapahtuma on käsitelty työpaikalla, mitä toimenpiteitä siitä seuraa, kenen vastuulla asia on ja aikataulu asian kuntoon saattamiseksi. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Työpaikkapalaverissa tiedotus henkilöstölle ja yhteistyötahoille yhteisessä seurantapalaverissa tai sähköpostilla. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Jokaisessa yksikössä on henkilöstöluettelo nähtävissä Valvontakansiossa sekä toimilupa, jossa henkilöstömitoitus vaade näkyvissä. Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Rekrytointi ilmoitukset laitetaan osoitteeseen / avoimet työpaikat. Kaikkien työntekijöiden kelpoisuudet tarkistetaan työsopimuksen teon yhteydessä ja sen jälkeen koko henkilöstön kelpoisuudet tarvkistetaan vuosittaisissa automaattiajoissa. Sijaiset hankitaan sijaisohjeistusta noudattaen ja yksikön omaa sijaislistaa käyttäen. Sijaislistalle pääsevät esim. hyväksi havaitut alan opiskelijat tai meille työtä hakeneet. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Yrityksessä on käytössä henkilöstön perehdyttämisohjelma koko henkilöstölle. Sisältö hieman poikkeaa tehtävästä ja työsuhteen kestosta riippuen. Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Jokaisessa yksikössä on oma koulutussuunnitelma. Kaikki koulutukset kirjataan Työvuoro Velho ohjelmaan, josta saa yksilö-/yksikkötasoisen tulosteen. Esimiehen vastuulla on täydennyskoulutusvelvoitteen toteutumisen seuranta. Kehityskeskustelut käydään yrityksen toimintaohjeen ja aikataulun mukaisesti vuosittain. Sairauspoissaolojen seuranta tapahtuu jaksoittain, kuukausittain ja Varhaisen välittämisen mallissa on määritelty puttumisrajat. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Toimintasuunitelma ja koulutussuunnitelma sisältää henkilöstöasioiden kehittämissuunitelman. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. avi21u1 4/12

5 Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Yksikön valvontakansiossa on huonekoot pohjapiirustuksen liitteenä. Jokaisessa huoneessa on yrityksen puolesta vähintään hoivasänky ja hygieniapatja, muut huonekalut asiakas voi tuoda tullessaan ja siihen kannustetaan, että asiakas saisi huoneestaan mahdollisimman kotoisan. Huoneet ovat pääsääntöisesti 1 hh ja 2 hh asuu pariskunta tai sisarukset. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Yhteiset tilat ja aidatut piha- / ulkoilualueet ovat esteettömät ja turvalliset. Oman huoneen suihkuun mahtuu apuvälineitten ja avustajan kanssa, saunatilan suihkuhuoneeseen mahtuu pesulaverilla. Sauna lämpiää useamman kerran viikossa ja on asiakkaitten käytettävissä viikottain. Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Yhteisöllisyys toteutuu yhteisissä tiloissa ruokaille ja aikaa viettäen. Yksiköissämme on sosiaalisesti aktiivisen arjen mahdollistamiseksi SävelSirkku niminen laite hoitajan apuvälineenä. Yhteiset juhlat, retket ja tapahtumat mahdollistavat asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisen. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Yrityksellä on kattava siivousohjelma, tilavat pesulat ja jätehuoltosuunnitelma, jotka löytyvät intrasta ja valvontakansiosta. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Kiinteistössä on kiinteistönhuolto-ohjelma ja huoltokirja, johon merkataan kaikki tehdyt tarkastukset ja toimenpiteet sekä viranomaistarkastusten pöytäkirjat. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Yksikössä on toimintaohje hoidossa käytettävistä seuranta- ja mittalaitteista, niiden laitekortit ja huolto-ohjelmat. Vastuuhenkilön yhteystiedot Laura Eskelinen, palvelutalon johtaja puh laura.eskelinen mediverkko.fi Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Ennakoiva kiinteistönhuolto-ohjelma pitää sisällään mm. laaduntarkkailun, laitteiden (esim. ilmalämpöpumput) sännöllisen puhdistamisen. Hoidossa käytettävien laitteiden huolto-ohjelman toimivuuden seuranta. Kiinteistöjä valvoo ns. kiinteistörobotti, joka hälyttää huoltoon, jos laitteisiin tulee vikaa tai yhteys ei toimi. avi21u1 5/12

6 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaa yksikön johtaja työsuojeluvaltuutetun / työsuojeluasiamiehen kanssa. Laura Eskelinen puh , palvelutalon johtaja Työsuojeluvaltuutettu Pirjo Haatainen, lähihoitaja, Kuopio Kallavesi pirjo.haatainen mediverkko.fi Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Riskien arviointi on tehty ja sen pohjalta toimintasuunitelma, miten niitä pitää ennaltaehkäistä. Pelastussuunitelmassa on määritelty taloon tuotavat sähkölaitteet ja niiden kuntoisuus esim. irrallisia, nipsuvalaisimia ei saa tuoda mukana eikä putkitelevisioita ilman puhdistamista. Kaatumistapaturmiin varaudutaan asiakkaalle tarvittavissa hankittavin lonkkahousuin. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Yksikössä on sprinklerijärjestelmä, automaattinen ja osoitteellinen paloilmoitinjärjestelmä, kulunvalvonta ja pääovien ja yleisten käytävien kameravalvonta, liiketunnistimet sekä hoitajakutsujärjestelmä. Kaikissa on vikahälytysjärjestelmä. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Turvalaitteet ja hälytysjärjestelmät antavat epäkuntoisina vikahälytyksen. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Riskien arviontia tehdään vuosittain ja sen pohjalta kehittämissuunitelmat. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Laatujärjestelmässä on kuvattu pääprosessit: asiakkaan tulo, asiakkaana olo ja asiakkaan lähtö ja toimitaan niiden mukaisesti. Hoito-, palvelu- ja kuntoutumissuunitelma laaditaan yhdessä omaisten ja asiakkaan kanssa, jos se on asiakkaan tilaan nähden mahdollista. Suunitelma laaditaan kuukauden kuluessa hoitopaikkaan tulosta. Suunitelman pohjana käytetään RAI-toimintakykymittaria ja siitä nousevia tavoitteita kokonaisvaltasien toimintakyvyn ylläpitämiseen. Hoitosuunnitelma päivitetään puolivuosittain ja tarvittaessa, jos hoidon tarve muuttuu. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Asiakas ja hänen omainen/läheinen/ystävä/asioitten hoitaja toivotetaan tervetulleeksi katsomaan yksikköä etukäteen ja varataan aika yksikön ja toiminnan esittelyä varten. avi21u1 6/12

7 Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Jokaisesta muutoksesta menee kirje asiakkaalle / asioitten hoitajalle. Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Asiakkaalla on itsemääräämisoikeus ja yksityisyyden suoja. Vain tilanteissa, että asiakas ei enää ymmärrä omnaa parastaan, joudutaan suostuttelevin menetelmin hoitamaan asioita esim. pesut. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Asiakkaan käyttövarat ovat lukitussa kaapissa, kahden hoitajan allekirjoituksella varmistetaan niitten käyttö. Arvotavarat pyydetään säilyttämään muualla, mutta jos se ei ole mahdollista, ne pidetään tarvittaessa lukitussa kaapissa. Asiakkaan tavaroista tehdään tullessa omaisuuslista. Jos asiakas haluaa käyttää esim. arvokorujaan, se kirjataan tulleessa asiakastietoihin ja on asiakkaan/omaisen vastuulla. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Rajoitteita ja pakotteita käytettään erittäin harkiten ja vähän. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Jokaisesta rajoitteesta ja pakotteesta on erillinen lääkärin antama lupa, joka on kirjattu asiakastietoihin. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Jokaisesta poikkeamasta kirjataan kehitysraportti, joka käsitellään kpl 5 mukaisesti. Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Laatujärjestelmässä on kuvattu prosessina asiakkaan lähtö ja toimitaan sen mukaisesti. Asiakkaan siirtyessä toiseen hoitoyksikköön annetaan mukaan ne tiedot, jotka asiakas/ asioitten hoitaja on kirjallisesti luvannut antaa. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Jokaisen yksikön ilmoitutaululla on osoite, johon muistutuksen voi tehdä. avi21u1 7/12

8 Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot Jokaisen yksikön ilmoitutaululla on sosiaaliasiamiehen yhteystiedot. Kuvaus yksikön toimintaa koskevien muistutusten käsittelystä Muistutusmenettelyä opastetaan asiakkaille ja omaisille, tarkoitus on, että ensin asiat käsitellään yksikössä ja hoitopaikan omalla paikkakunnalla ja jos asia ei selviä siirrytään kantelumenettelyyn. muistutuksen /kantelun saavuttua aloitetaan selvitystyö selvitystyön perusteella määritellään korjaavat toimenpiteet Laaditaan virallinen vastine (esim. aluehallintovirastolle), jossa selvitetty korjaavat toimenpiteet. Kuvaus kunnan ja palvelutuottajan välisestä yhteistyöstä asiakaan hoidon ja palvelun suunnittelussa ja toteutumisen seurannassa Yhteistyö on kuvattu tarkemmin kunnan ja palveluntuottajan välisessä palvelusopimuksessa, joka löytyy valvontakansiosta. Kuvaus kuluttajasuojaa koskevasta informaatiosta Yhteystiedot löytyvät yksikön ilmoitustaululta. Asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvä kehittämissuunnitelma Asiaa käsitellään ja toiveita otetaan vastaan asiakas- ja omaistenilloissa sekä tyytyväisyyskyselyissä ja niitten pohjalta tehdään kehittämissuunnitelma. 10. PALVELUN/YKSIKÖN ASIAKASTYÖN (TOIMINNAN) LAADUN VARMISTAMINEN Kriteereitä ja tasoja on määritelty toimintakohtaisissa valtakunnallisissa valvontaohjelmissa, jotka löytyvät Valviran kotisivuilta: Kuvaus asiakkaiden suoriutumista, toimintakykyä, elämänhallintaa sekä fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia ylläpitävästä ja edistävästä toiminnasta Jokaiselle asiakkaalle tehdään RAI-toimintakyky arvio, jonka pohjalta asetetaan toimintakyvyn ylläpitävät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan päivittäin. Kuvaus asiakkaiden ravitsemuksen ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä käytännöistä (ruokailuvälien pituus, yöaikaisen paaston pituus, asiakkaiden ravitsemustilan seuranta, jne.) Ruokailuajat ovat yksilöllisesti järjestettävissä; aamupala klo 8-10, lounas 12-13, päiväkahvi klo 14, päivällinen klo 16-17, iltapala ja yöpala klo 22, tarvittaessa mahdollisuus myös aamuyöllä yöpalaan. Asiakkaiden painoa seurataan x 1 / kk ja tehdään tarvittaessa MNAarviointi. Jos ravitsemus vaatii lisäravinteita, niitä järjestetään. Valtion ravitsemusneuvottelukunta: avi21u1 8/12

9 Yksikön ruokahuollon vastuuhenkilön yhteystiedot Ateriapalvelut ovat ulkoistettu Blue Service Partners Oy:lle. Yksikön ruokahuollon kokonaisuudesta vastaa yksikön johtaja ja hänen apunaan on ruokahuoltotyöryhmä, jossa on sekä hoitajia, että ateriapalvelujen tuottajan edustaja. Kuvaus päivittäinen toiminnan järjestämisestä (lasten koulunkäynnin tukeminen, erityisopetuksen turvaaminen lapsen kouluasioista vastaavan henkilön nimeäminen (lastensuojelulaki) asiakkaiden ulkoilun, liikuntamahdollisuuksien, toimintakykyä tukevan toiminnan, harrastus- ja viriketoiminnan järjestäminen ym.) Yksikön viriketoimintasuunitelma on ilmoitustaululla ja ryhmäkotien seinällä. THL:n liikuntasuositukset eri-ikäisille: Kuvaus hygieniakäytännöistä ja infektiotartuntojen ehkäisemisestä sekä epidemiatilanteissa toimiminen Asiasta on olemassa toimintaohjeet, jotka löytyvät intrasta. Suunnitelma asiakastyön ja päivittäisen toiminnan kehittämisestä Yrityksessämme toimii jatkuvan kehittämisen malli. RAI-arvioinnilta odotamme suunnitelmallisemman ja tavoitteellisemman asiakastyön toteuttamisen mahdollistuvan. 11. TERVEYDENHUOLLON JA SAIRAANHOIDON JÄRJESTÄMINEN Kuvaus terveydenhuollon järjestämisestä yksikön/palvelun asiakkaille ja yksikön omat vastuutehtävät asiakkaiden terveydenhuollossa ja sairaanhoidossa (terveyden edistäminen, terveystarkastukset, seulontatutkimukset, terveydentilan seurantaan liittyvät tutkimukset, tarkastukset, kontrollit, jne.) Yksikössä tehdään asiakkaille vuosittaiset terveystarkastukset ja suun kunnon tarkistukset. Yksiköitten lääkäripalvelut on järjestetty sujuviksi ja terveydenhuolto ja sairaanhoito yksilöllisen tarpeen mukaan. Kuvaus menettelystä, miten toimintayksikön lääkäripalvelut järjestetään ja mikä taho vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilanteissa Yksikön omalääkäri vastaa asiakkaiden sairauden hoidosta kiireettömissä tilateissa. Lääkäripalvelut järjestetään joko kunnan / kaupungin osoittamina tai Mediverkon lääkärin toimesta. avi21u1 9/12

10 Kuvaus menettelystä kiireellisen sairaanhoidon tarpeessa olevan asiakkaan hoitamiseksi Päivystysohje akuuttien tilanteitten varalle tehdyssä toimintaohjeessa kuvataan asia yksityiskohtaisesti. Kuvaus erikoissairaanhoidon käytöstä ja saatavuudesta (terapiapalvelut, lastenpsykiatrian käyttömahdollisuudet, psykiatrinen hoito, jne.) Tarvittaessa asiakas lähetetään erikoissairaanhoitoon ja terapiapalveluita voidaan hankkia yksikköön. Kuvaus lääkehoitosuunnitelman ylläpidosta, päivittämisestä ja toimeenpanosta sekä toteuttamisen seurannasta (Lääkehoitosuunnitelma tulee laatia sosiaali- ja terveysministeriön Turvallinen lääkehoito -oppaan (2005:32) mukaisesti.) STM:n opas löytyy osoitteesta: Lääkehoitosuunnitelma on tehty Turvallinen lääkehoito-opaan mukaisesti. Suunitelma päivitetään vuosittain, samoin kuin kaikki asiakirjat. Lääkehoitotyöryhmä vastaa sisällöstä ja nimetty lääkehoidosta vastaava sairaanhoitaja sen seurannasta. Lääkehoidosta vastaavan henkilön yhteystiedot Sairaanhoitajan yhteystiedot löytyvät yksiköstä. Potilasasiamiehen yhteystiedot Potilasasiamiehen yhteystiedot löytyvät yksikön ilmoitustaululta. Terveydenhuoltoa ja sairaanhoitoa koskeva kehittämissuunnitelma Jatkuvan parantamisen mallin mukaisesti. Käypä hoito suositusten ja näyttöön perustuvan hoitotyön vieläkin aktiivisempi hyödyntäminen ja vastuuhenkilön nimeäminen. 12. ASIAKASTIETOJEN KÄSITTELY (Menettelystä tulee olla kirjalliset ohjeet) Kuvaus asiakastietojen kirjaamisesta, käsittelystä ja salassapitosäännösten noudattamisesta Toimintaohje Asiakastietojen kirjaaminen kattaa tämän asian. Hoitosuhteen alussa pyydetään lupa tietojen käyttöön ja se ja sen laajuus kirjataan asiakastietojärjestelmään. Henkilötietolaki ja asiakastietojen käsittely yksityisessä sosiaalihuollossa: Tietosuojavastaavan yhteystiedot Tietosuojavastaavan yhteystiedot löytyvät yksikön ilmoitustaululta avi21u1 10/12

11 Menettelyohje asiakkaan informoinnista henkilötietojen käsittelyssä: ohjeet Tietosuojaseloste: Mallilomake ja ohjeet sivulla: ja Asiakkaan suostumus salassa pidettävien tietojen käytölle/luovuttamiselle: TSV:n opas Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä ja osaamisen varmistamisesta liittyen tietosuoja-asioihin ja asiakirja hallintoon (lisätietoa sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista: 9cc407f10e6d/Sosiaalihuollon+asiakasasiakirjat.pdf) On osana perehdyttämisohjelmaa. Asiakasrekisteriä ylläpitävän palvelun tuottajan tulee laatia henkilötietolain 10 :n mukainen rekisteriseloste, vaikka toimisi toisen yrityksen tiloissa. Rekisteriseloste (ellei liitteenä): tietosuojavaltuutetun ohje ja lomake: ja Muita tietosuojaan liittyviä oppaita sivulla : Käyttäjälokin tietojen käsittely henkilötietolain mukaan, Laadi tietosuojaseloste, Ota oppaaksi henkilötietolaki, Henkilörekisteriin tallennetun tiedon korjaaminen, Henkilörekisteriin tallennettujen tietojen tarkastaminen, Henkilötietolain seuraamusjärjestelmä Kuvaus asiakirjojen arkistoinnin toteuttamisesta (yksityisten sosiaalipalveluyksikköjen on tärkeää sopia yksiköstä pois lähteneiden asiakkaiden asiakirjojen arkistoinnista etukäteen asiakkaiden kotikunnan kanssa) Toimintaohje Asiakastietojen arkistointi hoitosuhteen päätyttyä kattaa tämän asian. Kuvaus, miten tiedonkulku järjestetään muiden asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien toimijoiden kanssa Asiakkaan siirtyessä toiseen hoitoyksikköön asiakkaan mukana lähtee hoitajan lähete, muualla olevan hoitosuhteen aikana asioita vaihdetaan puhelimitse ja kirjallinen hoito-ohje ja epikriisi, lääkelista, viimeisimmät laboratoriotulokset tulevat asiakkaan mukana tai joissakin yksiköissä on tarkastettavissa Pegasoksesta/ Efficasta. Asiakastietojen käsittelyn kehittämissuunnitelma Olisi hyvä saada katseluoikeus julkisen terveydenhuollon asiakastietojärjestelmään. Kehittämiskohteena tiedon sujuva ja oikeellinen siirto. 13. ALIHANKINTANA TUOTETTUJEN PALVELUJEN OMAVALVONTA Kuvaus menettelystä, kuinka yksikkö valvoo alihankkijoilta ostettujen palvelujen laatua Edellytämme kaikilta toimittajilta laadukasta ja tasokasta toimintaa. Seuraamme jatkuvasti ja säännöllisesti alihankkijoiden toimintaa (mm.ateriahuolto ja siivouspalvelut). Keskeisiä kriteereitä ovat palvelun/tuotteen laatu, toimitusaika ja kustannus. Yhteistyöpalavereista kirjataan muistio joka tallennetaan intraan. Luettelo alihankkijoita Luettelo löytyy yksikön valvontakansiosta; alihankkijat ateria-, siivous- ja kiinteistönhuoltopalveluissa ja tavarantoimittajat. avi21u1 11/12

12 Kehittämissuunnitelma Hankintapaikkojen kilpailutus tehty kertaalleen. Yhteistyön edelleen paremmaksi luominen. 14. OMAVALVONNAN TOTEUTTAMISEN SEURANTA JA ARVIOINTI Kuvaus yksikön omavalvonnan toteutumisen seurannasta Omavalvonta on osa laatujärjestelmän kokonaisuutta. Seuranta taphtuu poikkeamien seurannalla. Syksyllä 2012 otetaan käyttöön haittatapahtumien ilmoitusohjelma Haipro ja siitä potilas- ja työturvallisuusosiot. Kuvaus omavalvontasuunnitelman päivittämisprosessista Laatujärjestelmä päivitetään jokaisen vuoden tammikuussa ja hyväksytään käyttöön. Tekijä: Liisa Rantakokko Hyväksyjä: Mark Roth pvm: Omavalvontasuunnitelma päivitetään tarvittaessa. Toimintaohjeisiin tulleet muutokset kirjataan viiveettä omavalvontasuunnitelmaan ja vahvistetaan vuosittain, vaikka muutoksia ei vuoden aikana olisi tehtykään. Paikka ja päiväys Helsinki Allekirjoitus (Omavalvontasuunnitelman hyväksyy ja vahvistaa toimintayksikön vastaava johtaja) Nimenselvennys Laura Eskelinen avi21u1 12/12

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Pohjanmaanosiuuskunta Kannustava Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Länsi-Helsingin lähimmäispalvelu Leevi ry

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi A-klinikkasäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Mikkeli. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Jaanan Kotipirtti Oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA VAARINSAAREN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja X Kunta Kunnan nimi Mikkeli Palvelujen tuottajan nimi Ristiinan asumispalvelut

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Honkakoto Lehikoinen Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Vuokselan hoivakoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuodon kunta. Hailuoto. Hailuoto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hailuodon kunta Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Vanhuspalvelut / Kotihoito Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Hoivapalvelu Pelakuu Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Perhekoti Pajulintu Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mefys Oy/Varpulan hoivakoti Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Mikkeli. Postitoimipaikka. Postitoimipaikka. Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Mikkelin Palvelukoti Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki

DKunta Kunnan nimi. Sijaintikunta Helsinki Valvira Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja [xyksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Espoon Lähimmäispalveluyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot