Kädet ilmaan Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista"

Transkriptio

1 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

2 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma. Se on siis kuvaus siitä, millä toimilla toimintasuunnitelman tavoitteita edistetään vuonna Siis konkretiaa, beibi! Hallitusohjelman rakenne mukailee tosun rakennetta: se jakautuu neljään teemaan, joita ovat A) Aalto-yliopisto, B) Yhteisö, C) Opiskelijan arki, D) Sisäinen organisaatio Näiden teemojen alta löytyvät kaikki 58 tosukirjausta (edustajiston hyväksymät). Näiden alle on ryhmitelty hallitusohjelmakirjaukset eli vuoden 2011 alaprojektit. Prioriteettia kuvataan asteikolla 1-4, 1 = erittäin kriittinen, 2 = kriittinen, 3 = normaali, 4 = alhainen Kuormitusta kuvataan asteikolla = erittäin kuormittava, 2 = kuormittava, 3 = normaali, 4 = vähäinen Puuttuuko jotain ihan olennaista? Onko joku mielestäsi ihan turhaa tai huonoa? Kerro! Hallitusohjelman ei ole tarkoitus olla ennustus, joka toteutuu täydellisesti, vaan ajassa elävä, päivitettävä dokumentti. Vuonna 2011 hallitusohjelma on erityisen perusteellinen ohjelma, joka toimii ylioppilaskunnan toimijoiden toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja oman työn seurannan apuvälineenä. Ohjelmasta on olemassa myös kaunis versio, jonka avulla esimerkiksi edustajiston on helpompi seurata kokonaisuuden etenemistä. Rakkain terveisin, hallitus, asiantuntijat, tuottajat, muut työntekijät ja vapaaehtoiset vm. 2011

3 A. AALTO-YLIOPISTO P1 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus P1.1 Opintotukiuudistus Tavoite: Opiskelijat saavat selkeää tietoa siitä, miten opintotuen muutokset vaikuttavat heidän omaan tilanteeseensa ja pystyvät suunnittelemaan opintojaan sen mukaisesti. Muutokset toteutetaan hallitusti, niin että opiskelijat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. Toteutus: Seurataan elokuussa voimaan tulevan opintotukiuudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Tavataan Aallon opintotuen virkamiehiä, osallistutaan opintotukilautakunnan kokouksiin ja pidetään lautakunnan opiskelijajäsenet kartalla uudistuksesta. Opintotukeen kiinnitetään erityistä huomiota tutor-koulutuksessa, koska uudistukset koskevat syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita alusta asti. Opintotuen uudistuksesta laaditaan näkyvä ja helppotajuinen juliste- tai muu kampanja ennen lakiuudistuksen astumista voimaan Varaudutaan lisääntyneisiin yhteydenottoihin opintotukeen liittyen. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Opintotuen edistymisen seuranta (lokakuu 2012) Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Sosiaalipoliittinen sektori, tarvittaessa muu edunvalvontasektori P2 Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos P2.1 Oppimissitoumus Tavoite: Huippuyliopistoissa sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneita yhtäältä aktiiviseen opiskeluun, toisaalta innostavaan opettamiseen. Oppimis- ja opetuskulttuuri on Aalto-yliopistossa vuonna 2011 erityisessä tarkastelussa ja tavoitteena on osallistua tämän kulttuurin kehittämiseen kohti innostunutta akateemista yhteisöä. Toteutus: AYY on aloitteellisena toimijana oppimissitoumuksen, ns. Code of Conductin, valmistelussa. Projekti on aloitettu vuonna 2010 ja kevään 2011 aikana oppimissitoumus viimeistellään yhteistyössä AYY:n koulutuspoliittisen sektorin ja Aallon opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa. Aikataulu: Helmikuu toukokuu 2011 Mittari: Oppimissitoumuksen käyttöönotto syksyllä 2011 aloittaville opiskelijoille.

4 Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.2 Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksesta Tavoite: Tunnustuksilla luodaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista ilmapiiriä koko Aaltoyliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa. Toteutus: Jaetaan Vuoden opettaja palkinnot ja vakinaistetaan käytäntö. Luodaan positiivista näkyvyyttä tunnustuksille koko opiskelijakunnan laajuudessa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Tammi-helmikuu Prioriteetti: 4 Mittari: Vuoden opettajat palkittu ja käytäntö vakinaistettu. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.3 Opetuksen arviointi Tavoite: Aalto-yliopistossa on vuonna 2011 opetuksen painopistevuosi. Vuonna 2010 on aloitettu koko Aalto-yliopiston kattava, koulutusohjelmakohtainen opetuksen arviointi (TEE, Teaching Evaluation Excercise). Arviointi valmistuu loppukesästä 2011, jolloin saadaan ensimmäiset koko Aallon kattavat objektiiviset arviot opetuksen tilasta yliopistossamme. AYY:n tavoitteena on toimia arviointityössä aktiivisena kumppanina hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi AYY on aktiivisena keskustelijana mukana, kun arvioinnin tuloksista aletaan keskustella kesän 2011 loppupuolella. AYY:n tavoitteena on varmistaa, että opetuksen arvioinnista saatavia tuloksia hyödynnetään täysipainoisesti Aallon opetuksen kehittämiseen. Toteutus: Osallistutaan TEE-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Järjestetään kansainvälisille arviointipaneeleille oppaat. Lisäksi ollaan toteuttamassa opiskelijahaastattelujen järjestelyjä ohjausryhmässä päätettävien ohjeiden mukaisesti. Aikataulu: Helmikuu elokuu 2011, syksy 2011 (seuranta) Kuormitus: 4 Mittari: Opetuksen arviointi toteutuu aikataulussa; opiskelijoita kuullaan kaikkien ohjelmien arvioinnissa. Vastuu: Karkola Tekijät: Karkola, Peltola P2.4 Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminen

5 Tavoite: Opetuksesta annettavan palautteen tulisi olla huipulle tähtäävässä yliopistossa ensiarvoisen tärkeässä asemassa opetuksen laatua kehitettäessä. Palautetta analysoimalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, löytää parhaita opettajia ja toisaalta paikantaa myös ne kurssit, joissa on vielä parannettavaa. AYY:n tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille palautejärjestelmien tärkeys ja olla ratkaisukeskeisenä keskustelijana palautejärjestelmiä kehitettäessä. Toteutus: Tapaamisissa opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä muiden akateemisten johtajien kanssa nostetaan säännöllisesti esiin palautejärjestelmien tärkeys opetuksen jatkuvassa arvioinnissa. AYY esittää oman mallinsa opetuksesta kerättävän jatkuvan palautteen järjestelmän kehityksen pohjaksi. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Uusi palautejärjestelmä, josta saadaan riittävä määrä tietoa kursseista riittävän laajalla otannalla opetuksen kehittämiseksi. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P3 Opiskelukykyhanke P3.1 Opiskelukykyhanke Tavoite: Hankkeen tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. Projektin tarkoituksena on tuottaa opiskelukykyä edistäviä rakenteita ja toimintatapoja. Toteutus: Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen ESR-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen edetessä linjataan AYY:n tärkeimmät tavoitteet ja mieluisimmat toteutustavat. AYY on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ns. b-kustannuksilla, eli tietyllä määrällä työtunteja. (jatkuva) Aikataulu: Koko vuosi Kuormitus: 1 Mittari: Aloitettujen pysyvään muutokseen tähtäävien kehitysprojektien määrä Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Edunvalvontasektori, muut sektorit T1 Yliopiston kehittäminen ja johtaminen T1.1 Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoon

6 Tavoite: Säilytetään opiskelijamyönteisyys ja edustus Aallon johdon elimissä sekä sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan aina valmisteluprosessista päätöksentekoon. Yhdessä yliopiston kanssa kehitetään yliopiston johtamisjärjestelmää, hallintoa ja palveluja tavoitteena tuhota sellainen byrokratia, joka ei palvele akateemista toimintaa. Toteutus: Tavataan avainhenkilöitä Aallon organisaatiossa. Otetaan aktiivisen ja ratkaisukeskeisen toimijan rooli toimiessa Aalto-yliopiston työryhmissä ja elimissä. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n edustus johdon virallisissa ja epävirallisissa työryhmissä sekä johdon tapaamisten lukumäärä. Vastuu: Laukia Tekijät: Edunvalvontasektori, Hyrkkö T1.2 Osallistutaan aktiivisesti Task Force työryhmien toimintaan Tavoite: Varmistetaan opiskelijanäkökulma yliopiston johdon valmistelutyössä. Toteutus: Sovitaan asiasta yliopiston johdon kanssa ja toimitaan arvokkaana ja aktiivisena osana työryhmiä. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: AYY:n esittämien ideoiden läpimeneminen ja osallistumisaktiivisuus työryhmissä. Vastuu: Laukia Tekijät: Laukia, Hyrkkö, Mattila, Peltokallio T2 Korkeakoulujen opinto-olojen parantaminen T2.1 Linjataan opintojen kuormittavuudesta Tavoite: Aalto-yliopistossa erityisesti teknillis-tieteellisillä aloilla on vallinnut vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta asti sietämätön tilanne tutkinnon kuormittavuudessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon muututtua viisivuotiseksi ei sen sisältöjä ole juurikaan karsittu. Tämä on johtanut siihen, että kiltojen tekemissä opintokyselyissä valtaosa teknillis-tieteellisten alojen opiskelijoista kokee opinnot liian kuormittaviksi. AYY:n tavoitteena on vuoden 2011 aikana muodostaa selkeä kuva kuormittavuuteen johtavista tekijöistä yhteistyössä muiden teknillistä koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskuntien sekä SYL:n kanssa. Lisäksi AYY:n tavoitteena on muodostaa kuormittavuuskysymykseen selkeä, ratkaisun tarjoava linja. Tällä hetkellä on esitetty vaihtoehtoisiksi pohjiksi linjaan joko tutkintosisältöjen karsimista vastaamaan

7 nykyistä viisivuotista tutkintoa tai DI-tutkinnon muuttaminen lainsäädännöllisesti 5,5- tai 6-vuotiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoisen opiskelun mahdollistava tutkintojen rakenne sekä opiskelijoiden saaminen mukaan opetussuunnitelmatyöhön omissa koulutusohjelmissaan. Toteutus: Kartoitetaan kuormittavuudesta tehtyjen tutkimusten tulokset, myös yhteistyössä SYL:n ja muiden teknillisen alan ylioppilaskuntien kanssa. Kirjoitetaan kuormittavuudesta linja laajojen keskustelujen pohjalta (opintoneuvosto, erityisasemanyhdistykset laajemminkin, kopojory, yliopiston johto, edustajisto) ja edistetään sen toteutumista yliopiston hallinnossa tutkintorakennetyön yhteydessä, koulutusohjelmissa hallopedien avulla sekä lainsäädäntötyössä, mikäli tavoiteaikoja tekniikan alalla tarkistetaan. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Kuormittavuuden kokemusten väheneminen tulevissa opintokyselyissä. Linjapaperin valmistuminen. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, hallopedit T2.2 Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen Tavoite: Aalto-yliopistossa toteutettavassa tutkintouudistuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden näkökulma. AYY vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen siten että opiskelijoiden reunaehdot otetaan huomioon. Tavoitteena on toimiva ja joustava tutkintorakenne, joka otetaan käyttöön Toteutus: AYY osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti uuden tutkintorakenteen suunnitteluun Aaltoyliopiston työryhmissä sekä Aalto- että korkeakoulutasolla. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n asettamien reunaehtojen noudattaminen tutkintouudistuksessa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, halloped-vastaavat T3 Halloped-toiminta T3.1 Halloped-vastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiota Tavoite: Halloped -vastaavien roolin rakentaminen tärkeäksi osaksi edunvalvontaorganisaatiota. Toteutus: Sovitaan halloped-vastaavien kanssa vastuunjaosta ja viestinnästä.

8 Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-maaliskuu Mittari: Halloped-vastaavien palautekeskustelun tulokset vuoden lopussa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koposektori, halloped -vastaavat T4 Yliopiston kansainvälistyminen T4.1 Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihen Tavoite: Varmistetaan, että sidosryhmät muistavat ja tiedostavat, että kyseessä on kokeilu. Pysytään prosessista ajan tasalla, ja reagoidaan esille tuleviin asioihin. Pyritään siihen, että tietoisuus lukukausimaksusta lisääntyy jäsenien keskuudessa. Toteutus: Säilytetään tiiviit yhteydet kokeilua suunnitteleviin ja toteuttaviin tahoihin Aallossa ja edistetään ylioppilaskunnan kantoja. Vaikutetaan tarvittaessa julkiseen keskusteluun, levitetään tietoa kokeilun toteutuksesta ja kerätään tietoa vaikutuksista. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, tarpeen mukaan edunvalvontasektori T4.2 Ajetaan vaihto-opintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihin Tavoite: Saavutetaan edistystä vaihto-opintojen ja kv-harjoittelun helpommassa sisällyttämisessä tutkintoon. Toteutus: Kartoitetaan tilanne eri kouluissa. Pidetään esillä hyviä käytäntöjä, kuten vaihto-opintojen automaattista sisällyttämistä tutkintoon erillisenä sivuainekokonaisuutena, sekä tämän vaikutusta opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 4 Mittari: Muuttuuko sisällyttäminen mihinkään? Kyllä / ei?

9 Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.3 Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoa Tavoite: Edistetään mielekkäiden kansainvälistymisopintojen luomista sekä opiskelijoiden muun kansainvälistymistä tukevan toiminnan tunnustamista osana kansainvälistymisopintoja. Toteutus: Jatketaan kotikansainvälistymisstrategian suunnittelua yhteistyössä Aallon kanssa. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Mittari: - Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.5 Linjataan yliopiston kansainvälistymisestä Tavoite: Tehdään linjapaperi kansainvälisistä asioista. Toteutus: Selkiytetään ja dokumentoidaan ylioppilaskunnan tavoitteet Aallon kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Esitetään ja hyväksytetään edustajistossa. Aikataulu: Helmikuu Kuormitus: 4 Mittari: Kun paperi hyväksytty edustajistossa niin valmis. Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli T5 Oikeusturva-asiat T5.1 Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Tavoite: Aalto-yliopistossa ei rikota opiskelijoiden oikeusturvaa. Toteutus: AYY:n nettisivuille luodaan kanava, jonka kautta oikeusturvaneuvontaa kaipaavat opiskelijat voivat lähestyä ylioppilaskunnan toimijoita helposti ja niin, että kysymys tavoittaa nopeasti oikean henkilön. Opiskelijoiden asema turvataan konsultoimalla oikeusturvakysymyksissä. Konsultoinnin lisäksi voidaan tarvittaessa toimia opiskelijoiden tukihenkilöinä, jotta he saavat tietoa ja tukea asiansa edistämiseen.

10 Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Kaikkiin oikeusturvaan liittyviin avunpyyntöihin vastataan rakentavasti. Seurataan myös kuinka suuri osa oikeusturvayhteydenotoista johtaa hyväksyttävään ratkaisuun. Vastuu: Isotalo Tekijät: Isotalo, Lähteenaho T6 Kansainväliset suhteet ja verkostot T6.1 Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa. Tavoite: Tiedetään hyödyllisimmät verkostot, joihin kannattaa osallistua. Kartoitetaan myös mahdolliset kyltereiden ja taikkilaisten kansainväliset verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tiedetään myös kenen hallituksesta tai erityisasemayhdistyksistä kannattaa mihinkin tapahtumaan osallistua. Toteutus: Tutkitaan aiempien vuosien matkaraportit. Selvitetään mahdollisia rahoituksia Aallon puolelta. Selvitetään kyltereiden ja taikkilaisten avulla mahdollisia uusia verkostoja. Aikataulu: Maaliskuu - Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli T6.2 Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoa Tavoite: Saadaan ylioppilaskunnan tavoitteita ja kantoja esille kansainvälisesti. Tuodaan parhaimmat käytännöt maailmalta ylioppilaskunnan toimintaan. Toteutus: Osallistutaan kaikkiin olennaisiin seminaareihin vuoden aikana. Viedään niihin ylioppilaskunnan kantoja ja tuodaan sieltä parhaimmat käytännöt AYY:lle. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 1 Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, koulutuspoliittinen sektori

11 T6.3 Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa Tavoite: AYY:n ja Tsinghuan ylioppilaskunnan yhteys vakiintuu. AYY tukee Aaltoa Tongji on Tracks - delegaation vastaanottamisessa. Toteutus: Selvitetään rahoitukset. Jatketaan yhteydenpitoa Tsinghuan ylioppilaskuntaan. Selvitetään mahdollisuus heidän vierailuunsa Suomessa ja toteutetaan se. Rekrytoidaan vapaaehtoisia Tongjilaisten vastaanottajiksi ja koordinoidaan heidän toimintaansa. / Projekti Aikataulu: jatkuva; vierailut helmi-kesäkuu Kuormitus: keskikokoinen Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, Hyrkkö, Saastamoinen T7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu T7.1 Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelma Tavoite: AYY on tiedostava, ekologinen ja eeppisesti kestävä ylioppilaskunta. Ympäristönäkökulma huomioidaan omassa toiminnassa ja yhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin. Toteutus: Arvojen pohjalta laaditaan AYY:n toimistoille ympäristöohjelma pohjautuen esim. Green Office tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin järjestelyihin. Tätä ohjelmaa ja siinä neuvontaa voidaan jakaa myös yhdistysten käyttöön. Aikataulu: Kesäkuu Prioriteetti: 4 Mittari: Laadittu / ei laadittu ympäristöohjelma Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen T7.2 Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuusta Tavoite: AYY on vastuullinen ja tiedostava ylioppilaskunta. Toteutus: Tuetaan Kehyjaoston toimintaa taloudellisesti ja henkisesti. Kerätään vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Aikataulu: Jatkuva

12 Mittari: Kerättyjen kehitysyhteistyömaksujen määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Sauli, Halme

13 B. YHTEISÖ P4 Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen P4/T11.1 Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö Tavoite: Vapaaehtoiset ovat AYY:n toiminnan sydän. Vapaaehtoistoimijat ovat oma, ihana osansa AYY:n toimijayhteisöä, ja heidän toimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoistoimijat tuntevat vastuunsa ja oikeutensa. Toimiminen vapaaehtoistoimijana AYY:ssä on mutkatonta ja motivoivaa. Toteutus: Viimeistellään vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja aletaan toteuttaa niitä. Valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö ja perehdytetään hänet tehtäviinsä. Aikataulu: Kevät Prioriteetti: 1 Mittari: Tehty / Ei tehty Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Kangas, Tarhala, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.2 Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoista Tavoite: Vapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan tuloksellisesti ylioppilaskunnassa, tuntevat sen rakenteen ja toiminnan. Hallituksella ja työntekijöillä on kuva ylioppilaskunnan vapaaehtoiskentästä, heidän tehtävistä ja asemasta. Toteutus: Järjestetään vapaaehtoisuuden pelisäännöistä tutustumis- sekä koulutustilaisuuksia virkistäytymistilaisuuksien yhteyteen ja erikseen. Aikataulu: Kevät Mittari: Saatu palaute koulutetuilta Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Tarhala, Kangas, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.3 Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistä

14 Tavoite: Vapaaehtoiset tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa, sekä kokevat tekemänsä työn tärkeäksi ylioppilaskunnan jäsenille ja toimijoille. Vapaaehtoisten tekemä työ tuntuu mielekkäältä ja sisäinen yhteishenki konkretisoituu sisäisessä toiminnassa. Toteutus: Hallitus järjestää vuodessa kaksi kiitostilaisuutta vapaaehtoisille vuodessa kevään ja syksyn päätteeksi. Vapaaehtoistoimijat ja heidän ohjaajansa järjestävät virkistäytymistä säännöllisesti toimijoille. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Järjestettyjen virkistystapahtumien määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Hallitus, yhteisösektori P4/T11.4 Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatio Tavoite: Ylioppilaskunnalla on selkeä kuva omasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen osista. Toteutus: Kartoitetaan sektorien vapaaehtoistoimijat ja rakennetaan vapaaehtoisorganisaatio kaavio ja himmeli. Aikataulu: Syksy Kuormitus: 4 Prioriteetti: 4 Mittari: Toteutetaan / Ei toteuteta Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, pää- ja yhteisösektori P4/T11.5 Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisille Tavoite: Vapaaehtoisten on selkeä antaa ja saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vapaaehtoiset tuntevat, että heidän ääntä kuunnellaan. Toteutus: Suunnitellaan ja testataan palautekäytännöt toiminnassa. Tiedotetaan kanavista vapaaehtoistoimijoille. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 4 Mittari: Tehdään / Ei tehdä

15 Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, vapaaehtoiset P4/T11.6 Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Tavoite: Koulutuspoliittisesta johtoryhmästä muodostuu aktiivinen keskustelufoorumi ja tärkeä viestintäkanava korkeakoulujen ja AYY:n keskustoimiston välillä. Korkeakoulukohtainen edunvalvontaorganisaatio on selkeä ja vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä tarvitsemansa tuen. Toteutus: Sovitaan toimintatavat ja ryhmän tarkoitus yhdessä halloped -vastaavien kanssa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-toukokuu Kuormitus: 4 Mittari: Kopojoryn jäsenten osallistumisaktiivisuus ryhmän toimintaan ja heidän antamansa palaute kehityskeskusteluissa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P5 Tunnukset P5.1 Jatketaan tunnustyörymän toimintaa Tavoite: Uuden ylioppilaskunnan identiteetin ja brändin rakentaminen konkretisoituvat käytettäviksi tunnuksiksi, jotka ylioppilaskunnan jäsenet tunnistavat ja tuntevat omakseen. Toteutus: Luodaan säännöstö ylioppilaskunnan virallisille väreille. Suunnitellaan ylioppilaskunnalle uudet tunnukset vanhentuneiden tilalle ja hankitaan ne käyttöön. Luodaan säännöstö tunnusten käyttämiselle. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Tehdyt päätökset Vastuu: Tarhala Tekijät: Kangas, Tarhala, Koskinen P5.2 Luodaan palkitsemisjärjestelmä Tavoite: AYY kiittää ystäviään ja puolestaan toimineita henkilöitä. Kiitosta annetaan pienistä ja isoista asioista. Toteutus: Luodaan monipuolinen palkitsemisjärjestelmä. Viimeistellään Aallon Sankari palkinto osana kokonaisjärjestelmää.

16 Aikataulu: koko vuosi Mittari: Toteutetaan / ei toteuteta. Jaettujen palkintojen määrä. Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Koskinen P6 Mantan lakitus P6.1 Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssa Tavoite: Manta saa lakin upeassa yleisötapahtumassa, jossa KY100 ja AYY näkyvät yhdessä positiivisesti. Tapahtuma rikkoo kansallisenmedian uutiskynnyksen. Toteutus: Kootaan ylioppilaskunnan puolelta toimijat yhteistyötoimikuntaan KY ry:n, joka työstää tapahtuman yhdessä. Aikataulu: Huhtikuu Mittari: Toteutuu / Ei toteudu Vastuu: Tarhala Tekijät: Yhteisösektori P7 SELL-kisat 2012 P7.1 Valmistellaan SELL 2012-kilpailuja Tavoite: Aloitetaan järjestelyt SELL-kilpailuja 2012 varten. Toteutus: Aloitetaan kilpailujen järjestelyt yhdessä valitun pääsihteerin kanssa. Varmistetaan SELL-2012 kilpailujen rahoitus, sekä logistiikka. Aloitetaan kilpailujen markkinointi Aikataulu: Helmikuu 2011 alkaen. Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: AaltoUS, SELL-pääsihteeri, Peltokallio

17 P8 OUBS:n toiminnan uudistaminen P8.1 Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto- yhteisön tarpeita Tavoite: OUBS on AYY:n aatteellinen media, joka palvelee kattavasti ylioppilaskunnan jäseniä. Toteutus: Tuetaan OUBSia työssään siirtymäkaudella. Tehdään selvitys OUBSin nykytilasta ja yhteisön tarpeista, joiden pohjalta esitetään edustajiston hyväksyttäväksi kanavan uusi toiminta-, palvelu- ja rahoitusmalli. Tehdään selvityksen pohjalta OUBSin linjapaperi. Valitaan toimitusneuvosto ja vakiinnutetaan sen käytännöt. Aikataulu: Keväällä 2011 Kuormitus: 1 Mittari: Selvitys on tehty / ei ole tehty. Toimitusneuvosto kokoontunut säännöllisesti / ei ole kokoontunut. Linjapaperi tehty / ei tehty. Vastuu: Mattila Tekijät: Mattila, selvityshenkilö, OUBSin päätoimittaja, Jylhä, toimitusneuvosto T8 Uusien opiskelijoiden vastaanotto T8.1 Uusien opiskelijoiden vastaanotto (kesken) Tavoite: Pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille sujuva ja mutkaton opiskelujen aloitus sekä lämmin vastaanotto osaksi Aalto-yhteisöä. Vuoden painopisteenä on ylioppilaskunnan roolin ja tavoitteiden selkiyttäminen uusia opiskelijoita koskevissa asioissa yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa sekä tutoroinnin käytäntöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan laadun arviointi. Toteutus: Osallistutaan omalta osaltamme aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden, ensimmäisen opiskeluvuoden sekä tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään yhteiset Aalto-fuksiaiset joko itsenäisenä tapahtumana tai osana olemassa olevaa tapahtumaa. Osallistutaan Aalto First Year Experience työryhmän toimintaan. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja lukuvuoden alun käytäntöihin. Resurssien salliessa tuotetaan AYY video uusille opiskelijoille. Tehdään kaikille aaltolaisille yhteinen uuden opiskelijan opas. Järjestetään palautepaneeli uusille opiskelijoille. Pohditaan kansainvälisten opiskelijoiden vastaanoton kokonaisuutta. Aloitetaan tunnustelut Kampusriehan ja Mursumessujen mahdollisesta yhdistämisestä yhteiseksi Aalto-tason tapahtumaksi. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute

18 Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.2 Parannetaan tutorointia Tavoite: Ks. kohta 8.1. Toteutus: Jalkautetaan vuonna 2010 aloitettu tutorointiuudistus yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa. Osallistutaan kaikille yhteisen tutor-koulutuksen järjestämiseen. Tuetaan korkeakouluja ja erityisasemayhdistyksiä tutoreiden rekrytoinnissa. Tuotetaan tarvittaessa opas tutoreille. Järjestetään kaikille tutoreille tukitoimintaa ja virkistystapahtumia. Kerätään tutoroinnista palautetta sekä tutoreilta että uusilta opiskelijoilta ja käsitellään palaute yhdessä yliopiston kanssa. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään tekniikan alan kv-tutorointiuudistusta. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.3 Kehitetään liikuntatutortoimintaa Tavoite: Kehitetään liikuntatutortoimintaa olennaiseksi osaksi uusien opiskelijoiden vastaanottoa, sekä liikuntapalveluiden saatavuuden helpottamiseksi. Toteutus: Rekrytoidaan ja koulutetaan liikuntatutorit tukemaan uusia opiskelijoita liikunnan saralla, sekä toimimaan osana laajempaa liikuntatapahtumien järjestämisdelegaatiota. Aikataulu: Ideointi aloitetaan helmikuun lopulla OLL:n koulutuksen jälkeen, josta kerätään ideoita Mittari: Uusilta opiskelijoilta kerätään palautetta tutoroinnin onnistumisesta. Vastuu: Peltokallio Tekijät: Liikuntasektori, tutorvastaavat T9 Suhteet erityisasemayhdistyksiin T9.1 Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiin Tavoite: Läheiset ja aktiiviset suhteet erityisasemayhdistyksiin muodostavat monimuotoisen AYY:n selkärangan. Läheinen yhteys mahdollistaa jäsenten ja erityisasemayhdistysten paremman huomioimisen.

19 Toteutus: Tärkeimpänä yhteistyömuotona hyödynnetään kaikkien erityisasemayhdistysten puheenjohtajista muodostuvaa Neuvostoa. Neuvosto jatkuvasti vuoden aikana toimii tapaamisten, sähköpostin ja muiden epävirallisten kanavien kautta. Lisäksi erityisasemayhdistyksille järjestetään hallituskummi, jonka tarkoituksena on muodostaa syvempi suhde omaan kummiyhdistykseensä ja sitä kautta tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs erityisasemayhdistysten toimijoita ja jäseniä. Probban tarpeita kartoitetaan myös filiaalivierailujen avulla. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Erityisasemayhdistysten arvio AYY:n ja yhdistyksen välisen suhteen toiminnasta Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T9.2 Päivitetään AYY-YYA-sopimukset Tavoite: AYY-YYA-sopimukset ovat yleisluontoisia ei-sitovia dokumentteja siitä, miten ylioppilaskunnan ja erityisasemayhdistyksen vastuut ja oikeudet ovat. Dokumentti on tarkoitus päivittää vuosittain, minkä pohjalta uudet toimijat a) saavat selkeämmän kuvan siitä, miten AYY:n ja yhdistyksen suhde toimii ja b) toiminnan kehittymistä voidaan myös seurata. Toteutus: Neuvosto linjaa alkuvuodesta sopimusten käsittelytavasta, minkä jälkeen yhdistyksestä ja AYY:stä nimetyt henkilöt laativat keskenään sopimusten sisällöt. Aikataulu: Helmi-maaliskuu Mittari: Tehty / ei tehty Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T10 Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki ja T18 Julkaisutoiminta T10/18.1 Tehdään monimuotoista jäsenviestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Tuotetaan vuosittaiset julkaisut, kuten AYY-kalenteri, uuden opiskelijan opas ja vuosikertomus. Tuotetaan sisältöä sähköisiin viestintäkanaviin, kuten viikkotiedote ja verkkosivusto. Määritellään Viestinnän ryhmä X:n tehtävät ja aloitetaan sen toiminta.

20 Aikataulu: jatkuvaa Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Julkaisut tehty / ei tehty. Tullut/kerätty palaute. Kysymykset nettisivujen kautta. Vastuu: Tiedottaja & Jylhä Tekijät: Tiedottaja, Jylhä, Hanson/AD, Viestinnän ryhmä X T10/18.2 Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Selvitetään AYY:n eri sektoreiden viestintätarpeet. Järjestetään viestintäkoulutusta ja annetaan tarvittaessa tukea sektoreille viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsektori tukee esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa ja etsii hyviä tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. Aikataulu: jatkuvaa Mittari: Saatu / tullut palaute ja kysymykset. Vastuu: Jylhä, tiedottaja Tekijät: kaikki sektorit, hallitus, asiainhoitajisto, muut työntekijät, vapaaehtoiset ja lisäksi ne, joita ei vielä mainittu. T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen KS. P4/T11 T12 Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut T12.1 Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssa Tavoite: Urheiluyhdistysten tuen sujuvoittaminen. Toteutus: Autetaan AaltoUS:ää jakamaan urheiluyhdistyksille toiminta-avustuksia. Tuetaan ja koulutetaan urheiluyhdistyksiä. Palloilusarjat? Aikataulu: Jatkuva Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: Sarkkula, järjestösektori, Peltokallio T12.2 Selkiytetään avustustenhakuprosessit

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SISÄLLYS Uudet opiskelijat... 4 Tavoitteet:... 4 Aaltoon on kiva tulla opiskelemaan ja oppimaan. Vastaanotto ja tutorointi tukee yhteisöllisyyttä, oppimista, opintoihin kiinnittymistä

Lisätiedot

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009

Yhteinen organisaatiomuistio Koordinaattorit 6.7.2009 Yhteinen organisaatiomuistio KY, TOKYO, TKY Muistio ylioppilaskuntien eri sektoreilla kevään 2009 aikana käytyjen organisaatiokeskustelujen tuloksista Koordinaattorit 6.7.2009 Sisällysluettelo 1 Hallinto...

Lisätiedot

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011

AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 SYL-liittokokous 2011 LAUSUNTO 3.10.2011 AYY:n lausunto SYL:n liittokokousmateriaaleista 2011 Alustava versio sidosryhmien kommenteille 3.10.2011. AYY kiittää mahdollisuudesta lausua SYL:n toimintasuunnitelmasta

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013

Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintakertomus vuodelta 2013 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Lisätiedot

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen

Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010. Känsälä/Muhonen/Rissanen 1 Kirjasto Laatukäsikirja Versio 1.3 29.1.2010 Känsälä/Muhonen/Rissanen 2 1. Johdanto Kirjaston laatukäsikirjassa kuvataan kirjaston nykyinen toiminta, toiminnan tavoitteet sekä keskeisimmät kehittämiskohteet.

Lisätiedot

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA

Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne. Onnistunut projekti VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA Kuikka Anu Utriainen Jarkko Virkkunen Anne Onnistunut projekti Uudistettu painos 2012 VANHUS- JA LÄHIMMÄISPALVELUN LIITON PROJEKTIKÄSIKIRJA K e h i t t y v ä t v a n h u s p a l v e l u t j u l k a i s

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1

ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 ky:n kerho opas helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry ky:n kerho-opas / tervetuloa ky:lle / 1 sisällys 1. Tervetuloa KY:lle! 4 1.1 Helsingin kauppatieteiden ylioppilaat ry KY 5 1.2 ky-säätiö 7 1.3 Yleistä

Lisätiedot

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus

Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen tapahtumien suunnittelu ja toteutus Elsilä, Jere Harjuoja, Selina Mattila, Karin Pelkonen, Sanna 2015 Hyvinkää Laurea-ammattikorkeakoulu Hyvinkää Hyvinkään Setlementtiyhdistyksen

Lisätiedot

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN

MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN MEDIAA VAIKUTTAVASTI KÄSIKIRJA NUORTEN MEDIAVAIKUTTAMISEEN Sisällysluettelo 1. Mikä käsikirja?... 4 2. Mediavaikuttaminen... 6 3. Digitarina...11 4. Lyhytelokuva...14 5. Fotopikajuoksu...20 6. Lehtityö...22

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ

ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ EUROOPAN YHTEISÖ Rakennerahastot ARVIOINTI JA ITSEARVIOINTI PROJEKTIN TYÖVÄLINEINÄ Itä-Suomen lääninhallituksen julkaisu nro 82 ISSN 1455-7428 ISBN 951-562-009-0 Joensuun yliopistopaino 2003 Ja jotain

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla

Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen. - maahanmuuttajien. yhdistystoiminnan problematiikka. p luilla Mohsen Zakeri & Minna Tuunainen (toim.) saamisen - maahanmuuttajien yhdistystoiminnan problematiikka p luilla ISBN 978-952-99468-8-4 Julkaisija: Suomen Pakolaisapu ry/järjestöhautomo-projekti Toimitus:

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013

Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 Ryhmänohjaajan käsikirja 7.2.2013 1 (20) Sisällysluettelo Alkusanat ryhmänohjaajalle... 2 1. Ryhmänohjaaja... 3 1.1. Ryhmänohjaajan rooli... 4 1.2. Ryhmänohjaajan työkalut verkossa... 4 1.3. Ryhmänohjaajien

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 99 TUTKIMUKSIA Marjut Putkinen, Kirsi Angerpuro, Johanna Alitalo, Ville Hyyppä, Ismo Kantola, Markku Karhunen, Eija Koivisto & Anu Lehtinen YHTEISTYÖLLÄ TULEVAISUUTEEN

Lisätiedot

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä

KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020. Vahva, vaikuttava ja välittävä KESKUSTANUORTEN STRATEGIA 2010 2020 Vahva, vaikuttava ja välittävä Keskustanuorten strategia 2010 2020 sisältää seuraavat osat Johdanto - Strategiaprosessin kuvaus - Toiminta-ajatus, visio ja arvot Strategiset

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot