Kädet ilmaan Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista"

Transkriptio

1 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

2 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma. Se on siis kuvaus siitä, millä toimilla toimintasuunnitelman tavoitteita edistetään vuonna Siis konkretiaa, beibi! Hallitusohjelman rakenne mukailee tosun rakennetta: se jakautuu neljään teemaan, joita ovat A) Aalto-yliopisto, B) Yhteisö, C) Opiskelijan arki, D) Sisäinen organisaatio Näiden teemojen alta löytyvät kaikki 58 tosukirjausta (edustajiston hyväksymät). Näiden alle on ryhmitelty hallitusohjelmakirjaukset eli vuoden 2011 alaprojektit. Prioriteettia kuvataan asteikolla 1-4, 1 = erittäin kriittinen, 2 = kriittinen, 3 = normaali, 4 = alhainen Kuormitusta kuvataan asteikolla = erittäin kuormittava, 2 = kuormittava, 3 = normaali, 4 = vähäinen Puuttuuko jotain ihan olennaista? Onko joku mielestäsi ihan turhaa tai huonoa? Kerro! Hallitusohjelman ei ole tarkoitus olla ennustus, joka toteutuu täydellisesti, vaan ajassa elävä, päivitettävä dokumentti. Vuonna 2011 hallitusohjelma on erityisen perusteellinen ohjelma, joka toimii ylioppilaskunnan toimijoiden toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja oman työn seurannan apuvälineenä. Ohjelmasta on olemassa myös kaunis versio, jonka avulla esimerkiksi edustajiston on helpompi seurata kokonaisuuden etenemistä. Rakkain terveisin, hallitus, asiantuntijat, tuottajat, muut työntekijät ja vapaaehtoiset vm. 2011

3 A. AALTO-YLIOPISTO P1 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus P1.1 Opintotukiuudistus Tavoite: Opiskelijat saavat selkeää tietoa siitä, miten opintotuen muutokset vaikuttavat heidän omaan tilanteeseensa ja pystyvät suunnittelemaan opintojaan sen mukaisesti. Muutokset toteutetaan hallitusti, niin että opiskelijat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. Toteutus: Seurataan elokuussa voimaan tulevan opintotukiuudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Tavataan Aallon opintotuen virkamiehiä, osallistutaan opintotukilautakunnan kokouksiin ja pidetään lautakunnan opiskelijajäsenet kartalla uudistuksesta. Opintotukeen kiinnitetään erityistä huomiota tutor-koulutuksessa, koska uudistukset koskevat syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita alusta asti. Opintotuen uudistuksesta laaditaan näkyvä ja helppotajuinen juliste- tai muu kampanja ennen lakiuudistuksen astumista voimaan Varaudutaan lisääntyneisiin yhteydenottoihin opintotukeen liittyen. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Opintotuen edistymisen seuranta (lokakuu 2012) Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Sosiaalipoliittinen sektori, tarvittaessa muu edunvalvontasektori P2 Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos P2.1 Oppimissitoumus Tavoite: Huippuyliopistoissa sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneita yhtäältä aktiiviseen opiskeluun, toisaalta innostavaan opettamiseen. Oppimis- ja opetuskulttuuri on Aalto-yliopistossa vuonna 2011 erityisessä tarkastelussa ja tavoitteena on osallistua tämän kulttuurin kehittämiseen kohti innostunutta akateemista yhteisöä. Toteutus: AYY on aloitteellisena toimijana oppimissitoumuksen, ns. Code of Conductin, valmistelussa. Projekti on aloitettu vuonna 2010 ja kevään 2011 aikana oppimissitoumus viimeistellään yhteistyössä AYY:n koulutuspoliittisen sektorin ja Aallon opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa. Aikataulu: Helmikuu toukokuu 2011 Mittari: Oppimissitoumuksen käyttöönotto syksyllä 2011 aloittaville opiskelijoille.

4 Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.2 Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksesta Tavoite: Tunnustuksilla luodaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista ilmapiiriä koko Aaltoyliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa. Toteutus: Jaetaan Vuoden opettaja palkinnot ja vakinaistetaan käytäntö. Luodaan positiivista näkyvyyttä tunnustuksille koko opiskelijakunnan laajuudessa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Tammi-helmikuu Prioriteetti: 4 Mittari: Vuoden opettajat palkittu ja käytäntö vakinaistettu. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.3 Opetuksen arviointi Tavoite: Aalto-yliopistossa on vuonna 2011 opetuksen painopistevuosi. Vuonna 2010 on aloitettu koko Aalto-yliopiston kattava, koulutusohjelmakohtainen opetuksen arviointi (TEE, Teaching Evaluation Excercise). Arviointi valmistuu loppukesästä 2011, jolloin saadaan ensimmäiset koko Aallon kattavat objektiiviset arviot opetuksen tilasta yliopistossamme. AYY:n tavoitteena on toimia arviointityössä aktiivisena kumppanina hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi AYY on aktiivisena keskustelijana mukana, kun arvioinnin tuloksista aletaan keskustella kesän 2011 loppupuolella. AYY:n tavoitteena on varmistaa, että opetuksen arvioinnista saatavia tuloksia hyödynnetään täysipainoisesti Aallon opetuksen kehittämiseen. Toteutus: Osallistutaan TEE-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Järjestetään kansainvälisille arviointipaneeleille oppaat. Lisäksi ollaan toteuttamassa opiskelijahaastattelujen järjestelyjä ohjausryhmässä päätettävien ohjeiden mukaisesti. Aikataulu: Helmikuu elokuu 2011, syksy 2011 (seuranta) Kuormitus: 4 Mittari: Opetuksen arviointi toteutuu aikataulussa; opiskelijoita kuullaan kaikkien ohjelmien arvioinnissa. Vastuu: Karkola Tekijät: Karkola, Peltola P2.4 Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminen

5 Tavoite: Opetuksesta annettavan palautteen tulisi olla huipulle tähtäävässä yliopistossa ensiarvoisen tärkeässä asemassa opetuksen laatua kehitettäessä. Palautetta analysoimalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, löytää parhaita opettajia ja toisaalta paikantaa myös ne kurssit, joissa on vielä parannettavaa. AYY:n tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille palautejärjestelmien tärkeys ja olla ratkaisukeskeisenä keskustelijana palautejärjestelmiä kehitettäessä. Toteutus: Tapaamisissa opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä muiden akateemisten johtajien kanssa nostetaan säännöllisesti esiin palautejärjestelmien tärkeys opetuksen jatkuvassa arvioinnissa. AYY esittää oman mallinsa opetuksesta kerättävän jatkuvan palautteen järjestelmän kehityksen pohjaksi. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Uusi palautejärjestelmä, josta saadaan riittävä määrä tietoa kursseista riittävän laajalla otannalla opetuksen kehittämiseksi. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P3 Opiskelukykyhanke P3.1 Opiskelukykyhanke Tavoite: Hankkeen tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. Projektin tarkoituksena on tuottaa opiskelukykyä edistäviä rakenteita ja toimintatapoja. Toteutus: Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen ESR-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen edetessä linjataan AYY:n tärkeimmät tavoitteet ja mieluisimmat toteutustavat. AYY on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ns. b-kustannuksilla, eli tietyllä määrällä työtunteja. (jatkuva) Aikataulu: Koko vuosi Kuormitus: 1 Mittari: Aloitettujen pysyvään muutokseen tähtäävien kehitysprojektien määrä Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Edunvalvontasektori, muut sektorit T1 Yliopiston kehittäminen ja johtaminen T1.1 Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoon

6 Tavoite: Säilytetään opiskelijamyönteisyys ja edustus Aallon johdon elimissä sekä sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan aina valmisteluprosessista päätöksentekoon. Yhdessä yliopiston kanssa kehitetään yliopiston johtamisjärjestelmää, hallintoa ja palveluja tavoitteena tuhota sellainen byrokratia, joka ei palvele akateemista toimintaa. Toteutus: Tavataan avainhenkilöitä Aallon organisaatiossa. Otetaan aktiivisen ja ratkaisukeskeisen toimijan rooli toimiessa Aalto-yliopiston työryhmissä ja elimissä. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n edustus johdon virallisissa ja epävirallisissa työryhmissä sekä johdon tapaamisten lukumäärä. Vastuu: Laukia Tekijät: Edunvalvontasektori, Hyrkkö T1.2 Osallistutaan aktiivisesti Task Force työryhmien toimintaan Tavoite: Varmistetaan opiskelijanäkökulma yliopiston johdon valmistelutyössä. Toteutus: Sovitaan asiasta yliopiston johdon kanssa ja toimitaan arvokkaana ja aktiivisena osana työryhmiä. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: AYY:n esittämien ideoiden läpimeneminen ja osallistumisaktiivisuus työryhmissä. Vastuu: Laukia Tekijät: Laukia, Hyrkkö, Mattila, Peltokallio T2 Korkeakoulujen opinto-olojen parantaminen T2.1 Linjataan opintojen kuormittavuudesta Tavoite: Aalto-yliopistossa erityisesti teknillis-tieteellisillä aloilla on vallinnut vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta asti sietämätön tilanne tutkinnon kuormittavuudessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon muututtua viisivuotiseksi ei sen sisältöjä ole juurikaan karsittu. Tämä on johtanut siihen, että kiltojen tekemissä opintokyselyissä valtaosa teknillis-tieteellisten alojen opiskelijoista kokee opinnot liian kuormittaviksi. AYY:n tavoitteena on vuoden 2011 aikana muodostaa selkeä kuva kuormittavuuteen johtavista tekijöistä yhteistyössä muiden teknillistä koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskuntien sekä SYL:n kanssa. Lisäksi AYY:n tavoitteena on muodostaa kuormittavuuskysymykseen selkeä, ratkaisun tarjoava linja. Tällä hetkellä on esitetty vaihtoehtoisiksi pohjiksi linjaan joko tutkintosisältöjen karsimista vastaamaan

7 nykyistä viisivuotista tutkintoa tai DI-tutkinnon muuttaminen lainsäädännöllisesti 5,5- tai 6-vuotiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoisen opiskelun mahdollistava tutkintojen rakenne sekä opiskelijoiden saaminen mukaan opetussuunnitelmatyöhön omissa koulutusohjelmissaan. Toteutus: Kartoitetaan kuormittavuudesta tehtyjen tutkimusten tulokset, myös yhteistyössä SYL:n ja muiden teknillisen alan ylioppilaskuntien kanssa. Kirjoitetaan kuormittavuudesta linja laajojen keskustelujen pohjalta (opintoneuvosto, erityisasemanyhdistykset laajemminkin, kopojory, yliopiston johto, edustajisto) ja edistetään sen toteutumista yliopiston hallinnossa tutkintorakennetyön yhteydessä, koulutusohjelmissa hallopedien avulla sekä lainsäädäntötyössä, mikäli tavoiteaikoja tekniikan alalla tarkistetaan. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Kuormittavuuden kokemusten väheneminen tulevissa opintokyselyissä. Linjapaperin valmistuminen. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, hallopedit T2.2 Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen Tavoite: Aalto-yliopistossa toteutettavassa tutkintouudistuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden näkökulma. AYY vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen siten että opiskelijoiden reunaehdot otetaan huomioon. Tavoitteena on toimiva ja joustava tutkintorakenne, joka otetaan käyttöön Toteutus: AYY osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti uuden tutkintorakenteen suunnitteluun Aaltoyliopiston työryhmissä sekä Aalto- että korkeakoulutasolla. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n asettamien reunaehtojen noudattaminen tutkintouudistuksessa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, halloped-vastaavat T3 Halloped-toiminta T3.1 Halloped-vastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiota Tavoite: Halloped -vastaavien roolin rakentaminen tärkeäksi osaksi edunvalvontaorganisaatiota. Toteutus: Sovitaan halloped-vastaavien kanssa vastuunjaosta ja viestinnästä.

8 Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-maaliskuu Mittari: Halloped-vastaavien palautekeskustelun tulokset vuoden lopussa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koposektori, halloped -vastaavat T4 Yliopiston kansainvälistyminen T4.1 Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihen Tavoite: Varmistetaan, että sidosryhmät muistavat ja tiedostavat, että kyseessä on kokeilu. Pysytään prosessista ajan tasalla, ja reagoidaan esille tuleviin asioihin. Pyritään siihen, että tietoisuus lukukausimaksusta lisääntyy jäsenien keskuudessa. Toteutus: Säilytetään tiiviit yhteydet kokeilua suunnitteleviin ja toteuttaviin tahoihin Aallossa ja edistetään ylioppilaskunnan kantoja. Vaikutetaan tarvittaessa julkiseen keskusteluun, levitetään tietoa kokeilun toteutuksesta ja kerätään tietoa vaikutuksista. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, tarpeen mukaan edunvalvontasektori T4.2 Ajetaan vaihto-opintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihin Tavoite: Saavutetaan edistystä vaihto-opintojen ja kv-harjoittelun helpommassa sisällyttämisessä tutkintoon. Toteutus: Kartoitetaan tilanne eri kouluissa. Pidetään esillä hyviä käytäntöjä, kuten vaihto-opintojen automaattista sisällyttämistä tutkintoon erillisenä sivuainekokonaisuutena, sekä tämän vaikutusta opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 4 Mittari: Muuttuuko sisällyttäminen mihinkään? Kyllä / ei?

9 Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.3 Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoa Tavoite: Edistetään mielekkäiden kansainvälistymisopintojen luomista sekä opiskelijoiden muun kansainvälistymistä tukevan toiminnan tunnustamista osana kansainvälistymisopintoja. Toteutus: Jatketaan kotikansainvälistymisstrategian suunnittelua yhteistyössä Aallon kanssa. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Mittari: - Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.5 Linjataan yliopiston kansainvälistymisestä Tavoite: Tehdään linjapaperi kansainvälisistä asioista. Toteutus: Selkiytetään ja dokumentoidaan ylioppilaskunnan tavoitteet Aallon kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Esitetään ja hyväksytetään edustajistossa. Aikataulu: Helmikuu Kuormitus: 4 Mittari: Kun paperi hyväksytty edustajistossa niin valmis. Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli T5 Oikeusturva-asiat T5.1 Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Tavoite: Aalto-yliopistossa ei rikota opiskelijoiden oikeusturvaa. Toteutus: AYY:n nettisivuille luodaan kanava, jonka kautta oikeusturvaneuvontaa kaipaavat opiskelijat voivat lähestyä ylioppilaskunnan toimijoita helposti ja niin, että kysymys tavoittaa nopeasti oikean henkilön. Opiskelijoiden asema turvataan konsultoimalla oikeusturvakysymyksissä. Konsultoinnin lisäksi voidaan tarvittaessa toimia opiskelijoiden tukihenkilöinä, jotta he saavat tietoa ja tukea asiansa edistämiseen.

10 Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Kaikkiin oikeusturvaan liittyviin avunpyyntöihin vastataan rakentavasti. Seurataan myös kuinka suuri osa oikeusturvayhteydenotoista johtaa hyväksyttävään ratkaisuun. Vastuu: Isotalo Tekijät: Isotalo, Lähteenaho T6 Kansainväliset suhteet ja verkostot T6.1 Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa. Tavoite: Tiedetään hyödyllisimmät verkostot, joihin kannattaa osallistua. Kartoitetaan myös mahdolliset kyltereiden ja taikkilaisten kansainväliset verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tiedetään myös kenen hallituksesta tai erityisasemayhdistyksistä kannattaa mihinkin tapahtumaan osallistua. Toteutus: Tutkitaan aiempien vuosien matkaraportit. Selvitetään mahdollisia rahoituksia Aallon puolelta. Selvitetään kyltereiden ja taikkilaisten avulla mahdollisia uusia verkostoja. Aikataulu: Maaliskuu - Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli T6.2 Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoa Tavoite: Saadaan ylioppilaskunnan tavoitteita ja kantoja esille kansainvälisesti. Tuodaan parhaimmat käytännöt maailmalta ylioppilaskunnan toimintaan. Toteutus: Osallistutaan kaikkiin olennaisiin seminaareihin vuoden aikana. Viedään niihin ylioppilaskunnan kantoja ja tuodaan sieltä parhaimmat käytännöt AYY:lle. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 1 Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, koulutuspoliittinen sektori

11 T6.3 Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa Tavoite: AYY:n ja Tsinghuan ylioppilaskunnan yhteys vakiintuu. AYY tukee Aaltoa Tongji on Tracks - delegaation vastaanottamisessa. Toteutus: Selvitetään rahoitukset. Jatketaan yhteydenpitoa Tsinghuan ylioppilaskuntaan. Selvitetään mahdollisuus heidän vierailuunsa Suomessa ja toteutetaan se. Rekrytoidaan vapaaehtoisia Tongjilaisten vastaanottajiksi ja koordinoidaan heidän toimintaansa. / Projekti Aikataulu: jatkuva; vierailut helmi-kesäkuu Kuormitus: keskikokoinen Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, Hyrkkö, Saastamoinen T7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu T7.1 Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelma Tavoite: AYY on tiedostava, ekologinen ja eeppisesti kestävä ylioppilaskunta. Ympäristönäkökulma huomioidaan omassa toiminnassa ja yhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin. Toteutus: Arvojen pohjalta laaditaan AYY:n toimistoille ympäristöohjelma pohjautuen esim. Green Office tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin järjestelyihin. Tätä ohjelmaa ja siinä neuvontaa voidaan jakaa myös yhdistysten käyttöön. Aikataulu: Kesäkuu Prioriteetti: 4 Mittari: Laadittu / ei laadittu ympäristöohjelma Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen T7.2 Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuusta Tavoite: AYY on vastuullinen ja tiedostava ylioppilaskunta. Toteutus: Tuetaan Kehyjaoston toimintaa taloudellisesti ja henkisesti. Kerätään vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Aikataulu: Jatkuva

12 Mittari: Kerättyjen kehitysyhteistyömaksujen määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Sauli, Halme

13 B. YHTEISÖ P4 Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen P4/T11.1 Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö Tavoite: Vapaaehtoiset ovat AYY:n toiminnan sydän. Vapaaehtoistoimijat ovat oma, ihana osansa AYY:n toimijayhteisöä, ja heidän toimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoistoimijat tuntevat vastuunsa ja oikeutensa. Toimiminen vapaaehtoistoimijana AYY:ssä on mutkatonta ja motivoivaa. Toteutus: Viimeistellään vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja aletaan toteuttaa niitä. Valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö ja perehdytetään hänet tehtäviinsä. Aikataulu: Kevät Prioriteetti: 1 Mittari: Tehty / Ei tehty Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Kangas, Tarhala, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.2 Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoista Tavoite: Vapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan tuloksellisesti ylioppilaskunnassa, tuntevat sen rakenteen ja toiminnan. Hallituksella ja työntekijöillä on kuva ylioppilaskunnan vapaaehtoiskentästä, heidän tehtävistä ja asemasta. Toteutus: Järjestetään vapaaehtoisuuden pelisäännöistä tutustumis- sekä koulutustilaisuuksia virkistäytymistilaisuuksien yhteyteen ja erikseen. Aikataulu: Kevät Mittari: Saatu palaute koulutetuilta Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Tarhala, Kangas, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.3 Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistä

14 Tavoite: Vapaaehtoiset tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa, sekä kokevat tekemänsä työn tärkeäksi ylioppilaskunnan jäsenille ja toimijoille. Vapaaehtoisten tekemä työ tuntuu mielekkäältä ja sisäinen yhteishenki konkretisoituu sisäisessä toiminnassa. Toteutus: Hallitus järjestää vuodessa kaksi kiitostilaisuutta vapaaehtoisille vuodessa kevään ja syksyn päätteeksi. Vapaaehtoistoimijat ja heidän ohjaajansa järjestävät virkistäytymistä säännöllisesti toimijoille. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Järjestettyjen virkistystapahtumien määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Hallitus, yhteisösektori P4/T11.4 Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatio Tavoite: Ylioppilaskunnalla on selkeä kuva omasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen osista. Toteutus: Kartoitetaan sektorien vapaaehtoistoimijat ja rakennetaan vapaaehtoisorganisaatio kaavio ja himmeli. Aikataulu: Syksy Kuormitus: 4 Prioriteetti: 4 Mittari: Toteutetaan / Ei toteuteta Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, pää- ja yhteisösektori P4/T11.5 Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisille Tavoite: Vapaaehtoisten on selkeä antaa ja saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vapaaehtoiset tuntevat, että heidän ääntä kuunnellaan. Toteutus: Suunnitellaan ja testataan palautekäytännöt toiminnassa. Tiedotetaan kanavista vapaaehtoistoimijoille. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 4 Mittari: Tehdään / Ei tehdä

15 Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, vapaaehtoiset P4/T11.6 Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Tavoite: Koulutuspoliittisesta johtoryhmästä muodostuu aktiivinen keskustelufoorumi ja tärkeä viestintäkanava korkeakoulujen ja AYY:n keskustoimiston välillä. Korkeakoulukohtainen edunvalvontaorganisaatio on selkeä ja vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä tarvitsemansa tuen. Toteutus: Sovitaan toimintatavat ja ryhmän tarkoitus yhdessä halloped -vastaavien kanssa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-toukokuu Kuormitus: 4 Mittari: Kopojoryn jäsenten osallistumisaktiivisuus ryhmän toimintaan ja heidän antamansa palaute kehityskeskusteluissa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P5 Tunnukset P5.1 Jatketaan tunnustyörymän toimintaa Tavoite: Uuden ylioppilaskunnan identiteetin ja brändin rakentaminen konkretisoituvat käytettäviksi tunnuksiksi, jotka ylioppilaskunnan jäsenet tunnistavat ja tuntevat omakseen. Toteutus: Luodaan säännöstö ylioppilaskunnan virallisille väreille. Suunnitellaan ylioppilaskunnalle uudet tunnukset vanhentuneiden tilalle ja hankitaan ne käyttöön. Luodaan säännöstö tunnusten käyttämiselle. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Tehdyt päätökset Vastuu: Tarhala Tekijät: Kangas, Tarhala, Koskinen P5.2 Luodaan palkitsemisjärjestelmä Tavoite: AYY kiittää ystäviään ja puolestaan toimineita henkilöitä. Kiitosta annetaan pienistä ja isoista asioista. Toteutus: Luodaan monipuolinen palkitsemisjärjestelmä. Viimeistellään Aallon Sankari palkinto osana kokonaisjärjestelmää.

16 Aikataulu: koko vuosi Mittari: Toteutetaan / ei toteuteta. Jaettujen palkintojen määrä. Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Koskinen P6 Mantan lakitus P6.1 Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssa Tavoite: Manta saa lakin upeassa yleisötapahtumassa, jossa KY100 ja AYY näkyvät yhdessä positiivisesti. Tapahtuma rikkoo kansallisenmedian uutiskynnyksen. Toteutus: Kootaan ylioppilaskunnan puolelta toimijat yhteistyötoimikuntaan KY ry:n, joka työstää tapahtuman yhdessä. Aikataulu: Huhtikuu Mittari: Toteutuu / Ei toteudu Vastuu: Tarhala Tekijät: Yhteisösektori P7 SELL-kisat 2012 P7.1 Valmistellaan SELL 2012-kilpailuja Tavoite: Aloitetaan järjestelyt SELL-kilpailuja 2012 varten. Toteutus: Aloitetaan kilpailujen järjestelyt yhdessä valitun pääsihteerin kanssa. Varmistetaan SELL-2012 kilpailujen rahoitus, sekä logistiikka. Aloitetaan kilpailujen markkinointi Aikataulu: Helmikuu 2011 alkaen. Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: AaltoUS, SELL-pääsihteeri, Peltokallio

17 P8 OUBS:n toiminnan uudistaminen P8.1 Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto- yhteisön tarpeita Tavoite: OUBS on AYY:n aatteellinen media, joka palvelee kattavasti ylioppilaskunnan jäseniä. Toteutus: Tuetaan OUBSia työssään siirtymäkaudella. Tehdään selvitys OUBSin nykytilasta ja yhteisön tarpeista, joiden pohjalta esitetään edustajiston hyväksyttäväksi kanavan uusi toiminta-, palvelu- ja rahoitusmalli. Tehdään selvityksen pohjalta OUBSin linjapaperi. Valitaan toimitusneuvosto ja vakiinnutetaan sen käytännöt. Aikataulu: Keväällä 2011 Kuormitus: 1 Mittari: Selvitys on tehty / ei ole tehty. Toimitusneuvosto kokoontunut säännöllisesti / ei ole kokoontunut. Linjapaperi tehty / ei tehty. Vastuu: Mattila Tekijät: Mattila, selvityshenkilö, OUBSin päätoimittaja, Jylhä, toimitusneuvosto T8 Uusien opiskelijoiden vastaanotto T8.1 Uusien opiskelijoiden vastaanotto (kesken) Tavoite: Pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille sujuva ja mutkaton opiskelujen aloitus sekä lämmin vastaanotto osaksi Aalto-yhteisöä. Vuoden painopisteenä on ylioppilaskunnan roolin ja tavoitteiden selkiyttäminen uusia opiskelijoita koskevissa asioissa yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa sekä tutoroinnin käytäntöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan laadun arviointi. Toteutus: Osallistutaan omalta osaltamme aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden, ensimmäisen opiskeluvuoden sekä tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään yhteiset Aalto-fuksiaiset joko itsenäisenä tapahtumana tai osana olemassa olevaa tapahtumaa. Osallistutaan Aalto First Year Experience työryhmän toimintaan. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja lukuvuoden alun käytäntöihin. Resurssien salliessa tuotetaan AYY video uusille opiskelijoille. Tehdään kaikille aaltolaisille yhteinen uuden opiskelijan opas. Järjestetään palautepaneeli uusille opiskelijoille. Pohditaan kansainvälisten opiskelijoiden vastaanoton kokonaisuutta. Aloitetaan tunnustelut Kampusriehan ja Mursumessujen mahdollisesta yhdistämisestä yhteiseksi Aalto-tason tapahtumaksi. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute

18 Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.2 Parannetaan tutorointia Tavoite: Ks. kohta 8.1. Toteutus: Jalkautetaan vuonna 2010 aloitettu tutorointiuudistus yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa. Osallistutaan kaikille yhteisen tutor-koulutuksen järjestämiseen. Tuetaan korkeakouluja ja erityisasemayhdistyksiä tutoreiden rekrytoinnissa. Tuotetaan tarvittaessa opas tutoreille. Järjestetään kaikille tutoreille tukitoimintaa ja virkistystapahtumia. Kerätään tutoroinnista palautetta sekä tutoreilta että uusilta opiskelijoilta ja käsitellään palaute yhdessä yliopiston kanssa. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään tekniikan alan kv-tutorointiuudistusta. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.3 Kehitetään liikuntatutortoimintaa Tavoite: Kehitetään liikuntatutortoimintaa olennaiseksi osaksi uusien opiskelijoiden vastaanottoa, sekä liikuntapalveluiden saatavuuden helpottamiseksi. Toteutus: Rekrytoidaan ja koulutetaan liikuntatutorit tukemaan uusia opiskelijoita liikunnan saralla, sekä toimimaan osana laajempaa liikuntatapahtumien järjestämisdelegaatiota. Aikataulu: Ideointi aloitetaan helmikuun lopulla OLL:n koulutuksen jälkeen, josta kerätään ideoita Mittari: Uusilta opiskelijoilta kerätään palautetta tutoroinnin onnistumisesta. Vastuu: Peltokallio Tekijät: Liikuntasektori, tutorvastaavat T9 Suhteet erityisasemayhdistyksiin T9.1 Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiin Tavoite: Läheiset ja aktiiviset suhteet erityisasemayhdistyksiin muodostavat monimuotoisen AYY:n selkärangan. Läheinen yhteys mahdollistaa jäsenten ja erityisasemayhdistysten paremman huomioimisen.

19 Toteutus: Tärkeimpänä yhteistyömuotona hyödynnetään kaikkien erityisasemayhdistysten puheenjohtajista muodostuvaa Neuvostoa. Neuvosto jatkuvasti vuoden aikana toimii tapaamisten, sähköpostin ja muiden epävirallisten kanavien kautta. Lisäksi erityisasemayhdistyksille järjestetään hallituskummi, jonka tarkoituksena on muodostaa syvempi suhde omaan kummiyhdistykseensä ja sitä kautta tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs erityisasemayhdistysten toimijoita ja jäseniä. Probban tarpeita kartoitetaan myös filiaalivierailujen avulla. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Erityisasemayhdistysten arvio AYY:n ja yhdistyksen välisen suhteen toiminnasta Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T9.2 Päivitetään AYY-YYA-sopimukset Tavoite: AYY-YYA-sopimukset ovat yleisluontoisia ei-sitovia dokumentteja siitä, miten ylioppilaskunnan ja erityisasemayhdistyksen vastuut ja oikeudet ovat. Dokumentti on tarkoitus päivittää vuosittain, minkä pohjalta uudet toimijat a) saavat selkeämmän kuvan siitä, miten AYY:n ja yhdistyksen suhde toimii ja b) toiminnan kehittymistä voidaan myös seurata. Toteutus: Neuvosto linjaa alkuvuodesta sopimusten käsittelytavasta, minkä jälkeen yhdistyksestä ja AYY:stä nimetyt henkilöt laativat keskenään sopimusten sisällöt. Aikataulu: Helmi-maaliskuu Mittari: Tehty / ei tehty Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T10 Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki ja T18 Julkaisutoiminta T10/18.1 Tehdään monimuotoista jäsenviestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Tuotetaan vuosittaiset julkaisut, kuten AYY-kalenteri, uuden opiskelijan opas ja vuosikertomus. Tuotetaan sisältöä sähköisiin viestintäkanaviin, kuten viikkotiedote ja verkkosivusto. Määritellään Viestinnän ryhmä X:n tehtävät ja aloitetaan sen toiminta.

20 Aikataulu: jatkuvaa Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Julkaisut tehty / ei tehty. Tullut/kerätty palaute. Kysymykset nettisivujen kautta. Vastuu: Tiedottaja & Jylhä Tekijät: Tiedottaja, Jylhä, Hanson/AD, Viestinnän ryhmä X T10/18.2 Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Selvitetään AYY:n eri sektoreiden viestintätarpeet. Järjestetään viestintäkoulutusta ja annetaan tarvittaessa tukea sektoreille viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsektori tukee esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa ja etsii hyviä tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. Aikataulu: jatkuvaa Mittari: Saatu / tullut palaute ja kysymykset. Vastuu: Jylhä, tiedottaja Tekijät: kaikki sektorit, hallitus, asiainhoitajisto, muut työntekijät, vapaaehtoiset ja lisäksi ne, joita ei vielä mainittu. T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen KS. P4/T11 T12 Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut T12.1 Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssa Tavoite: Urheiluyhdistysten tuen sujuvoittaminen. Toteutus: Autetaan AaltoUS:ää jakamaan urheiluyhdistyksille toiminta-avustuksia. Tuetaan ja koulutetaan urheiluyhdistyksiä. Palloilusarjat? Aikataulu: Jatkuva Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: Sarkkula, järjestösektori, Peltokallio T12.2 Selkiytetään avustustenhakuprosessit

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen

Opiskelukykyhanke. Yliopiston kehittäminen ja johtaminen Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus Opiskelukykyhanke Korkeakoulujen opintoolojen parantaminen Linjataan opintojen kuormittavuudesta Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry.

Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. Toimintasuunnitelma 2014 Prosessiteekkarit ry. 1. Johdanto Prosessiteekkarit (myöh. yhdistys) on vuonna 2012 perustettu teekkariyhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää Kemian tekniikan korkeakoulun opiskelijoita,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aalto-yliopiston ylioppilaskunta / edustajiston päätöskäsittely 25.11.2013 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PAINOPISTE: UUDET OPISKELIJAT TAVOITTEET: AALTOON ON KIVA TULLA OPISKELEMAAN JA OPPIMAAN. VASTAANOTTO

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014

Toimintasuunnitelma 2015. Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 Toimintasuunnitelma 2015 Plan of Action 2015 Lauri Lehtoruusu 27.11.2014 YHTEISÖN KAMPUS: EDUNVALVONTA COMMUNITY S CAMPUS: ADVOCACY Varmistetaan Otaniemeen rakennuspaikat 500 uudelle asunnolle Aallon kulunvalvontajärjestelmä

Lisätiedot

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus 14.1.2014. Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 14.1.2014 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous

OUBS esittely. 30.11 edustajiston kokous OUBS esittely 30.11 edustajiston kokous menu 1. Millainen on OUBS ja mitä se tekee 2. Mistä rahaa tulee ja minne sitä menee 3. Hallitus ehdottaa jatkosta 1) Millainen on OUBS? OUBSin studio on Otaniemessä.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Edarin kokous 12. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt, Aalto-linja

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat

AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä. Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat AYY:n palvelut ja viestintä Aaltoyhteisössä Niko Ferm Hallituksessa 2014 viestintä, järjestöt ja tilat TUKEA VIESTINTÄÄN Järjestö- ja viestintäsektorit avustavat yhdistyksiä viestinnässä AYY:n avustuksella

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012

JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 JOHTAMISKORKEAKOULUN YLIOPPILAIDEN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2012 19.3.2012 SISÄLLYS: 1. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet 2. JKY:n hallituksen viestinnälliset vastuualueet 3. JKY:n viestintäkanavat 4. Viestintäsuunnitelman

Lisätiedot

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU V. 3 :) AYYE Iltakoulu 12.11.2009 TALOUSARVIO V 12.11. BOTTOM LINE Kuluja karsittu huomattavasti v 3.11. kulujäämä n. 1 100 000 v 12.11. 1.5 kulujäämä n. 300 000 Vuoden 2010

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University

Raamisopimuksen lähetekeskustelu. Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Raamisopimuksen lähetekeskustelu Preliminary discussion for the framework agreement with Aalto University Keskustelun tavoitteet / Purpose of the Discussion Esitellä raamisopimus edustajistolle / introduce

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Toimintasuunnitelma 2011 YLEISTÄ Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnasta vastaavat hallitus, edustajisto ja opiskelijakunnan palkkaamat työntekijät. Opiskelijakunnan aatteellinen toiminta

Lisätiedot

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kommentteja ja esityksiä

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012

Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2012 Numerot otsikoiden edessä tarkoitaa prioriteettiä 1 = tärkeä, 2 = melko tärkeä Edunvalvonta 1 Luodaan METKAlle poliittinen ohjelma

Lisätiedot

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki

Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Vapaaehtois- ja järjestötoiminnan kehittäminen ja tuki Aluefoorumi Tornio 3.10.2015 EHYT ry:n strategiasta 2014-2020 Yhdistämme vapaaehtoistoiminnan voiman ja asiantuntijoidemme osaamisen Vapaaehtoistoiminta

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013

Yhdistysohjesääntö. Vuonna 2009 asiat olivat toisin. Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Vuonna 2009 asiat olivat toisin Tuukka Pykäläinen 7/2013 Yhdistysohjesääntö Ohjesäännön pohja vuodelta 2009 Nykyinen versio päivitetty 14.9.2011 Määrittelee AYY:n piirissä toimivien

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2011

TOIMINTASUUNNITELMA 2011 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Kepan voimassaolevan strategian ja ohjelman mukainen Tavoitteena poliittinen muutos, köyhdyttävien rakenteiden purkaminen ja köyhdyttämisen lopettaminen 29,3 % rahoituksesta käytetään

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015

AALTO-YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA - TALOUSARVIO 2015 1 VARSINAINEN TOIMINTA Aatteellinen toiminta Varainhankinta 830 903 701 911 921 Yhteiset kulut ja hallinto -679-619 -436-601 -639 Edunvalvonta -171-190 -117-179 -191 Yhteisötoiminta -162-172 -120-200 -163

Lisätiedot

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen!

Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Yhteisöllisen toimintatavan jalkauttaminen! Käyttöönoton vaiheet Yrityksen liiketoimintatavoitteet Yhteisöllisen toimintatavan käyttöalueet Työkalut Hyödyt yritykselle Hyödyt ryhmälle Hyödyt itselle Miten

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä

16.12.2010 1(5) Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1(5) Stipendiohjesä ä nto Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) jakaa jäsenilleen stipendejä 1. tukeakseen vähävaraisten opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia; 2. kiittääkseen ja tukeakseen

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö JHL 015 ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Helsingin sosiaali- ja terveysviraston henkilöstö :n toimintasuunnitelma vuodelle 2016 :n toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksemme Yhdistyksemme on aktiivinen jäsenistönsä edunvalvonnassa, seuraamalla tarkoin

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016

HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 HALLITUKSEN ESITYS LIITON KIELISTRATEGIAKSI 2014-2016 1. Johdanto Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry edustaa lähes 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa. Vuonna 2013 SAMOKilla

Lisätiedot

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013

Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyön toimintasuunnitelma 2013 Strategiatyöryhmä 18.2.2013 HUOM! Tämän toimintasuunnitelman on tarkoitus kuvata strategiatyöryhmän työtä ja tavoitteita, ei vielä itse strategiaprosessin yksityiskohtia.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista

1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Kestävä oppiminen 1. Linjataan koulutuksen maksullisuuteen liittyvistä asioista Toiminta: Muodostetaan kanta lukukausimaksukokeiluihin liittyvistä stipendijärjestelmistä. Edistetään kannan toteutumista

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

OSAKOn strategia 2014-2017

OSAKOn strategia 2014-2017 OSAKOn strategia 2014-2017 Johdanto, strategiatyöryhmän terveiset lukijalle Opiskelijakunnan edustajisto perusti vuoden 2013 ensimmäisessä kokouksessaan strategiatyöryhmän, johon nimettiin seitsemän OSAKOn

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys

1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto. Sisällys 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Sisällys 1 1. Yleistä tutkimuksesta 2. Tutkimuksen tulokset 3. Yhteenveto Yleistä tutkimuksesta 2 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014

KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE. Järjestökoulutus 12.2.2014 KOULUTUS JÄRJESTÖJEN KV-VASTAAVILLE Järjestökoulutus 12.2.2014 Koulutuksen sisältö Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä? Kvvastaavana

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Viestintä ja vaikuttaminen

Viestintä ja vaikuttaminen Viestintä ja vaikuttaminen Joachim Kratochvil, Anne Soinsaari ja Virve Valtonen 3.4.2013 Viestintä opiskelija-aktiivien kesken Vaihtakaa ryhmissä kokemuksia siitä, kuinka yksikkönne opiskelija-aktiivit

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous

Vastaus Laakin ponteen. Edustajiston kokous Vastaus Laakin ponteen Edustajiston kokous 15.10. Alkuperäinen ponsi Tämän ponnen hyväksyessään edustajisto velvoittaa hallituksen tuomaan edustajiston tietoon selvityksen siitä, millä tavoin... AYY taloudellisesti

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010.

Johdanto. Strategia on hyväksytty edustajiston kokouksessa 15.4.2010. STRATEGIA 2015 Johdanto Strategian tarkoitus on ohjata ylioppilaskunnan toimintaa ja päätöksentekoa. Ylioppilaskunnan toimijat vaihtuvat useasti, joten keskeiset tavoitteet ja toimintatavat on syytä kirjata

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2011

Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2011 1 (12) Sisältö A) AALTO-YLIOPISTO... 4 P1 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus... 4 P2 Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos... 4

Lisätiedot

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille

Avustustoiminta. Vapaaehtoistoiminnan. tarkentavia ohjeita hakijoille Avustustoiminta Vapaaehtoistoiminnan avustamisen periaatteet tarkentavia ohjeita hakijoille sisällysluettelo Taustaa...3 Vapaaehtoistoiminnan avustamisesta...3 Esimerkkejä linjausten mukaisista vapaaehtoistoiminnan

Lisätiedot

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen

YLEISAVUSTUS. 1 Avustuksen hakeminen AVUSTUSOHJESÄÄNNÖT 1 (6) YLEISAVUSTUS 1 Avustuksen hakeminen Yleisavustusta voidaan myöntää Jyväskylän ammattikorkeakoulussa koulutusalajärjestöinä tai vastaavassa asemassa toimiville rekisteröidyille

Lisätiedot

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012

Taloudensopeuttamissuunnitelma. Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Taloudensopeuttamissuunnitelma Lähetekeskustelu AYYE Noora Laak 2.10.2012 Miksi taloudensopeuttamissuunnitelma? - AYY:n alkutaipaleella yhdistymisprosessit ja osin päällekkäiset toiminnot aiheuttivat ylimääräisiä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus

Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Tutkintotodistukset yhteisohjelmissa ja korkeakoulujen maksullinen tutkintoon johtava koulutus Erasmus Mundus ohjelmien tapaaminen 17.10.2011 Eeva Kaunismaa, opetus- ja kulttuuriministeriö Tutkintotodistukset

Lisätiedot

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014

ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat. Järjestökoulutus 11.2.2014 ISYY:n JÄRJESTÖPÄIVÄ Ainejärjestöjen kv-vastaavat Järjestökoulutus 11.2.2014 Keskustelun teemoja Kansainvälisyys yliopistossa ja ylioppilaskunnassa Miten kansainvälisyys tällä hetkellä näkyy ainejärjestöissä?

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä

TOIMINTASUUNNITELMA 2009. Yleistä 1(5) TOIMINTASUUNNITELMA 2009 Yleistä (Tamko) on Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) opiskelijoiden edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Opiskelijoita TAMKissa edustaa opiskelijakunta. HALLINTO Opiskelijakunnan

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015

NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 NASTAPARTIO RY Toimintasuunnitelma 2015 Nastapartion päätavoitteet vuonna 2015 Vahva lippukunta Tukea ja koulutusta kohdennetaan erityisesti yhdistystoiminnan kannalta tärkeimpiin tehtäviin. Pestikulttuuri

Lisätiedot

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia

Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia Hallitusohjelma 2013 - Talous ja utopia 1 Pa a sektori Dipolin tilanteeseen löydetään ratkaisu. Kevään aikana osallistutaan pääsihteerin rekrytointiin sekä tehdään ylioppilaskunnan johtamisjärjestelmien

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN

SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN SEURAN SINETTIKRITEERIEN ARVIOINTI TYÖSTÖPOHJA SEURAN KÄYTTÖÖN Ohessa osa-alueittain alueittain taulukot, joihin on jo täytetty riittävän tason kuvaus kaikista osa-alueista. Taulukon perässä ovat kysymykset,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan linjaus

Vapaaehtoistoiminnan linjaus YHDESSÄ MUUTAMME MAAILMAA Vapaaehtoistoiminnan linjaus Suomen Punainen Risti 2008 Hyväksytty yleiskokouksessa Oulussa 7.-8.6.2008 SISÄLTÖ JOHDANTO...3 VAPAAEHTOISTOIMINNAN LINJAUKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi

Kriittinen menestystekijä Tavoite 2015 Mittari Vastuu Aikataulu ja raportointi 1 Strategia vuosille 2013 2017 Tarkistetut tavoitteet 2015 Missio: Neuvoston tehtävä on tukea ja kehittää yliopistokirjastoja tutkimusta ja opetusta edistävinä asiantuntijaorganisaatioina. Neuvosto on

Lisätiedot

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta.

Kanava antaa jäsenistölle tilaisuuden oppia ja kokeilla uutta, tutustua uusiin ihmisiin ja saada ikimuistoisia kokemuksia opiskeluajalta. Kanava esittelee aaltolaisten elämää ja opiskelua tavoitteenaan saada yhteisön jäsenet tietoisiksi toistensa toiminnasta, madaltaa kynnystä osallistua ylioppilaskunnan ja sen läheisyydessä toimivien yhdistysten

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Liikuntatutorkoulutus 2011

Liikuntatutorkoulutus 2011 25.5.2011 Liikuntatutorkoulutus 2011 Agenda Liikunta AYY:ssä Liikuntaihmiset Liikuntatapahtumat Aalto-yliopiston urheiluseura Liikuntayhdistykset Missä Aaltolaiset liikkuu - liikuntapalvelukysely Liikunta

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

LUKU I YHDISTYSASEMA

LUKU I YHDISTYSASEMA 1/8 1 Yleistä LUKU I YHDISTYSASEMA Tässä ohjesäännössä esitetyt oikeudet ja velvollisuudet koskevat sellaisia yhdistyksiä, joille Tamy on myöntänyt Tamyn piirissä toimivan yhdistyksen aseman. Yhdistysaseman

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016

Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Kuopion kaupungin JHL yhdistys 862 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1.10.2015 Kuopion kaupungin JHL 862 toimintasuunnitelma 2016 Yhdistyksen toiminnallinen tila Yhdistyksen toiminnallinen tila Jäsenmäärä Yhdistyksen

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0

ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 1 ALUEELLISEN TOIMINNAN MALLI VERSIO 1.0 HYVÄKSYTTY OHJAUSRYHMÄSSÄ 9.12.2014 teemu.japisson@valo.fi www.sport.fi Lähtökohdat eli miksi tarvitaan muutosta 2 kentän toimijat (seuratoimijat, urheilijat, liikkujat,

Lisätiedot

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015

TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 TYYn avustukset alayhdistyksille 11.03.2015 Universitas Turku TYY & TY yhteistyössä Opetusta tukevan tai muuten akateemisen toiminnan järjestämiseen Esimerkiksi kurssien tai seminaarien järjestämiseen

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

Edunvalvonta: Yhteisön kampus

Edunvalvonta: Yhteisön kampus TOIMINTASUUNNITELMAN 2015 TAUSTAPAPERI (raamisopimusprojektit merkattu punaisella otsikolla) Edunvalvonta: Yhteisön kampus Otaniemen palvelutarjonnan kartoitus ja tiekartta Selvitetään Otaniemen kaupallisten

Lisätiedot