Kädet ilmaan Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kädet ilmaan 2011. Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista"

Transkriptio

1 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista

2 Kädet ilmaan 2011 Perusteellinen Ohjelma, Listaus Koitoksista Uusista (eli hallitusohjelma vuodelle 2011) Hallitusohjelma on toimintasuunnitelman toteuttamissuunnitelma. Se on siis kuvaus siitä, millä toimilla toimintasuunnitelman tavoitteita edistetään vuonna Siis konkretiaa, beibi! Hallitusohjelman rakenne mukailee tosun rakennetta: se jakautuu neljään teemaan, joita ovat A) Aalto-yliopisto, B) Yhteisö, C) Opiskelijan arki, D) Sisäinen organisaatio Näiden teemojen alta löytyvät kaikki 58 tosukirjausta (edustajiston hyväksymät). Näiden alle on ryhmitelty hallitusohjelmakirjaukset eli vuoden 2011 alaprojektit. Prioriteettia kuvataan asteikolla 1-4, 1 = erittäin kriittinen, 2 = kriittinen, 3 = normaali, 4 = alhainen Kuormitusta kuvataan asteikolla = erittäin kuormittava, 2 = kuormittava, 3 = normaali, 4 = vähäinen Puuttuuko jotain ihan olennaista? Onko joku mielestäsi ihan turhaa tai huonoa? Kerro! Hallitusohjelman ei ole tarkoitus olla ennustus, joka toteutuu täydellisesti, vaan ajassa elävä, päivitettävä dokumentti. Vuonna 2011 hallitusohjelma on erityisen perusteellinen ohjelma, joka toimii ylioppilaskunnan toimijoiden toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja oman työn seurannan apuvälineenä. Ohjelmasta on olemassa myös kaunis versio, jonka avulla esimerkiksi edustajiston on helpompi seurata kokonaisuuden etenemistä. Rakkain terveisin, hallitus, asiantuntijat, tuottajat, muut työntekijät ja vapaaehtoiset vm. 2011

3 A. AALTO-YLIOPISTO P1 Opintojen eteneminen ja opintotukiuudistus P1.1 Opintotukiuudistus Tavoite: Opiskelijat saavat selkeää tietoa siitä, miten opintotuen muutokset vaikuttavat heidän omaan tilanteeseensa ja pystyvät suunnittelemaan opintojaan sen mukaisesti. Muutokset toteutetaan hallitusti, niin että opiskelijat eivät joudu kohtuuttomiin tilanteisiin. Toteutus: Seurataan elokuussa voimaan tulevan opintotukiuudistuksen valmistelua ja toimeenpanoa. Tavataan Aallon opintotuen virkamiehiä, osallistutaan opintotukilautakunnan kokouksiin ja pidetään lautakunnan opiskelijajäsenet kartalla uudistuksesta. Opintotukeen kiinnitetään erityistä huomiota tutor-koulutuksessa, koska uudistukset koskevat syksyllä 2011 aloittavia opiskelijoita alusta asti. Opintotuen uudistuksesta laaditaan näkyvä ja helppotajuinen juliste- tai muu kampanja ennen lakiuudistuksen astumista voimaan Varaudutaan lisääntyneisiin yhteydenottoihin opintotukeen liittyen. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Opintotuen edistymisen seuranta (lokakuu 2012) Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Sosiaalipoliittinen sektori, tarvittaessa muu edunvalvontasektori P2 Oppimis- ja opetuskulttuurin muutos P2.1 Oppimissitoumus Tavoite: Huippuyliopistoissa sekä opiskelijat että opettajat ovat sitoutuneita yhtäältä aktiiviseen opiskeluun, toisaalta innostavaan opettamiseen. Oppimis- ja opetuskulttuuri on Aalto-yliopistossa vuonna 2011 erityisessä tarkastelussa ja tavoitteena on osallistua tämän kulttuurin kehittämiseen kohti innostunutta akateemista yhteisöä. Toteutus: AYY on aloitteellisena toimijana oppimissitoumuksen, ns. Code of Conductin, valmistelussa. Projekti on aloitettu vuonna 2010 ja kevään 2011 aikana oppimissitoumus viimeistellään yhteistyössä AYY:n koulutuspoliittisen sektorin ja Aallon opetuksesta vastaavan vararehtorin kanssa. Aikataulu: Helmikuu toukokuu 2011 Mittari: Oppimissitoumuksen käyttöönotto syksyllä 2011 aloittaville opiskelijoille.

4 Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.2 Jaetaan tunnustusta hyvästä opetuksesta Tavoite: Tunnustuksilla luodaan opiskelijoiden ja opetuksen välille positiivista ilmapiiriä koko Aaltoyliopiston laajuudessa. Näiden tavoitteiden kautta lopullisena pyrkimyksenä on opetuksen laadun parantuminen Aalto-yliopistossa. Toteutus: Jaetaan Vuoden opettaja palkinnot ja vakinaistetaan käytäntö. Luodaan positiivista näkyvyyttä tunnustuksille koko opiskelijakunnan laajuudessa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Tammi-helmikuu Prioriteetti: 4 Mittari: Vuoden opettajat palkittu ja käytäntö vakinaistettu. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P2.3 Opetuksen arviointi Tavoite: Aalto-yliopistossa on vuonna 2011 opetuksen painopistevuosi. Vuonna 2010 on aloitettu koko Aalto-yliopiston kattava, koulutusohjelmakohtainen opetuksen arviointi (TEE, Teaching Evaluation Excercise). Arviointi valmistuu loppukesästä 2011, jolloin saadaan ensimmäiset koko Aallon kattavat objektiiviset arviot opetuksen tilasta yliopistossamme. AYY:n tavoitteena on toimia arviointityössä aktiivisena kumppanina hankkeen ohjausryhmässä. Tämän lisäksi AYY on aktiivisena keskustelijana mukana, kun arvioinnin tuloksista aletaan keskustella kesän 2011 loppupuolella. AYY:n tavoitteena on varmistaa, että opetuksen arvioinnista saatavia tuloksia hyödynnetään täysipainoisesti Aallon opetuksen kehittämiseen. Toteutus: Osallistutaan TEE-hankkeen ohjausryhmän työskentelyyn. Järjestetään kansainvälisille arviointipaneeleille oppaat. Lisäksi ollaan toteuttamassa opiskelijahaastattelujen järjestelyjä ohjausryhmässä päätettävien ohjeiden mukaisesti. Aikataulu: Helmikuu elokuu 2011, syksy 2011 (seuranta) Kuormitus: 4 Mittari: Opetuksen arviointi toteutuu aikataulussa; opiskelijoita kuullaan kaikkien ohjelmien arvioinnissa. Vastuu: Karkola Tekijät: Karkola, Peltola P2.4 Opetukseen liittyvien palautekäytäntöjen kehittäminen

5 Tavoite: Opetuksesta annettavan palautteen tulisi olla huipulle tähtäävässä yliopistossa ensiarvoisen tärkeässä asemassa opetuksen laatua kehitettäessä. Palautetta analysoimalla voidaan jakaa parhaita käytäntöjä, löytää parhaita opettajia ja toisaalta paikantaa myös ne kurssit, joissa on vielä parannettavaa. AYY:n tavoitteena on tuoda aktiivisesti esille palautejärjestelmien tärkeys ja olla ratkaisukeskeisenä keskustelijana palautejärjestelmiä kehitettäessä. Toteutus: Tapaamisissa opetuksesta vastaavan vararehtorin sekä muiden akateemisten johtajien kanssa nostetaan säännöllisesti esiin palautejärjestelmien tärkeys opetuksen jatkuvassa arvioinnissa. AYY esittää oman mallinsa opetuksesta kerättävän jatkuvan palautteen järjestelmän kehityksen pohjaksi. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Uusi palautejärjestelmä, josta saadaan riittävä määrä tietoa kursseista riittävän laajalla otannalla opetuksen kehittämiseksi. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P3 Opiskelukykyhanke P3.1 Opiskelukykyhanke Tavoite: Hankkeen tavoitteena on opiskelukyvyn edistämistyön vakiinnuttaminen, opiskelijoiden integroitumisen edistäminen, opiskelijoiden osallistamisen vahvistaminen ja opiskelijoiden järjestötoiminnan edistäminen. Projektin tarkoituksena on tuottaa opiskelukykyä edistäviä rakenteita ja toimintatapoja. Toteutus: Osallistutaan yhteistyökumppanina SYL-vetoisen ESR-hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hankkeen edetessä linjataan AYY:n tärkeimmät tavoitteet ja mieluisimmat toteutustavat. AYY on sitoutunut hankkeen rahoittamiseen ns. b-kustannuksilla, eli tietyllä määrällä työtunteja. (jatkuva) Aikataulu: Koko vuosi Kuormitus: 1 Mittari: Aloitettujen pysyvään muutokseen tähtäävien kehitysprojektien määrä Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Edunvalvontasektori, muut sektorit T1 Yliopiston kehittäminen ja johtaminen T1.1 Ylläpidetään suhdetta yliopiston johtoon

6 Tavoite: Säilytetään opiskelijamyönteisyys ja edustus Aallon johdon elimissä sekä sitä kautta mahdollisuudet vaikuttaa yliopiston toimintaan aina valmisteluprosessista päätöksentekoon. Yhdessä yliopiston kanssa kehitetään yliopiston johtamisjärjestelmää, hallintoa ja palveluja tavoitteena tuhota sellainen byrokratia, joka ei palvele akateemista toimintaa. Toteutus: Tavataan avainhenkilöitä Aallon organisaatiossa. Otetaan aktiivisen ja ratkaisukeskeisen toimijan rooli toimiessa Aalto-yliopiston työryhmissä ja elimissä. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n edustus johdon virallisissa ja epävirallisissa työryhmissä sekä johdon tapaamisten lukumäärä. Vastuu: Laukia Tekijät: Edunvalvontasektori, Hyrkkö T1.2 Osallistutaan aktiivisesti Task Force työryhmien toimintaan Tavoite: Varmistetaan opiskelijanäkökulma yliopiston johdon valmistelutyössä. Toteutus: Sovitaan asiasta yliopiston johdon kanssa ja toimitaan arvokkaana ja aktiivisena osana työryhmiä. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: AYY:n esittämien ideoiden läpimeneminen ja osallistumisaktiivisuus työryhmissä. Vastuu: Laukia Tekijät: Laukia, Hyrkkö, Mattila, Peltokallio T2 Korkeakoulujen opinto-olojen parantaminen T2.1 Linjataan opintojen kuormittavuudesta Tavoite: Aalto-yliopistossa erityisesti teknillis-tieteellisillä aloilla on vallinnut vuoden 2005 tutkinnonuudistuksesta asti sietämätön tilanne tutkinnon kuormittavuudessa. Diplomi-insinöörin tutkinnon muututtua viisivuotiseksi ei sen sisältöjä ole juurikaan karsittu. Tämä on johtanut siihen, että kiltojen tekemissä opintokyselyissä valtaosa teknillis-tieteellisten alojen opiskelijoista kokee opinnot liian kuormittaviksi. AYY:n tavoitteena on vuoden 2011 aikana muodostaa selkeä kuva kuormittavuuteen johtavista tekijöistä yhteistyössä muiden teknillistä koulutusta tarjoavien yliopistojen ylioppilaskuntien sekä SYL:n kanssa. Lisäksi AYY:n tavoitteena on muodostaa kuormittavuuskysymykseen selkeä, ratkaisun tarjoava linja. Tällä hetkellä on esitetty vaihtoehtoisiksi pohjiksi linjaan joko tutkintosisältöjen karsimista vastaamaan

7 nykyistä viisivuotista tutkintoa tai DI-tutkinnon muuttaminen lainsäädännöllisesti 5,5- tai 6-vuotiseksi. Tavoitteena on saada aikaan tasapainoisen opiskelun mahdollistava tutkintojen rakenne sekä opiskelijoiden saaminen mukaan opetussuunnitelmatyöhön omissa koulutusohjelmissaan. Toteutus: Kartoitetaan kuormittavuudesta tehtyjen tutkimusten tulokset, myös yhteistyössä SYL:n ja muiden teknillisen alan ylioppilaskuntien kanssa. Kirjoitetaan kuormittavuudesta linja laajojen keskustelujen pohjalta (opintoneuvosto, erityisasemanyhdistykset laajemminkin, kopojory, yliopiston johto, edustajisto) ja edistetään sen toteutumista yliopiston hallinnossa tutkintorakennetyön yhteydessä, koulutusohjelmissa hallopedien avulla sekä lainsäädäntötyössä, mikäli tavoiteaikoja tekniikan alalla tarkistetaan. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: Kuormittavuuden kokemusten väheneminen tulevissa opintokyselyissä. Linjapaperin valmistuminen. Vastuu: Karkola Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, hallopedit T2.2 Vaikutetaan aktiivisesti tulevaan tutkintorakenneuudistukseen Tavoite: Aalto-yliopistossa toteutettavassa tutkintouudistuksessa pitää ottaa huomioon opiskelijoiden näkökulma. AYY vaikuttaa uudistuksen suunnitteluun ja toteutukseen siten että opiskelijoiden reunaehdot otetaan huomioon. Tavoitteena on toimiva ja joustava tutkintorakenne, joka otetaan käyttöön Toteutus: AYY osallistuu aktiivisesti ja ratkaisukeskeisesti uuden tutkintorakenteen suunnitteluun Aaltoyliopiston työryhmissä sekä Aalto- että korkeakoulutasolla. Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 1 Mittari: AYY:n asettamien reunaehtojen noudattaminen tutkintouudistuksessa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori, halloped-vastaavat T3 Halloped-toiminta T3.1 Halloped-vastaavien tehtävien selkeyttäminen osana edunvalvontaorganisaatiota Tavoite: Halloped -vastaavien roolin rakentaminen tärkeäksi osaksi edunvalvontaorganisaatiota. Toteutus: Sovitaan halloped-vastaavien kanssa vastuunjaosta ja viestinnästä.

8 Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-maaliskuu Mittari: Halloped-vastaavien palautekeskustelun tulokset vuoden lopussa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koposektori, halloped -vastaavat T4 Yliopiston kansainvälistyminen T4.1 Seurataan kansainvälisten opiskelijoiden lukukausimaksukokeilun toteutusta ja vaikutetaan siihen Tavoite: Varmistetaan, että sidosryhmät muistavat ja tiedostavat, että kyseessä on kokeilu. Pysytään prosessista ajan tasalla, ja reagoidaan esille tuleviin asioihin. Pyritään siihen, että tietoisuus lukukausimaksusta lisääntyy jäsenien keskuudessa. Toteutus: Säilytetään tiiviit yhteydet kokeilua suunnitteleviin ja toteuttaviin tahoihin Aallossa ja edistetään ylioppilaskunnan kantoja. Vaikutetaan tarvittaessa julkiseen keskusteluun, levitetään tietoa kokeilun toteutuksesta ja kerätään tietoa vaikutuksista. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, tarpeen mukaan edunvalvontasektori T4.2 Ajetaan vaihto-opintojen ja kansainvälisen harjoittelun helpompaa sisällyttämistä tutkintoihin Tavoite: Saavutetaan edistystä vaihto-opintojen ja kv-harjoittelun helpommassa sisällyttämisessä tutkintoon. Toteutus: Kartoitetaan tilanne eri kouluissa. Pidetään esillä hyviä käytäntöjä, kuten vaihto-opintojen automaattista sisällyttämistä tutkintoon erillisenä sivuainekokonaisuutena, sekä tämän vaikutusta opiskelijoiden kansainväliseen liikkuvuuteen. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 4 Mittari: Muuttuuko sisällyttäminen mihinkään? Kyllä / ei?

9 Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.3 Edistetään Aallossa kotikansainvälistymisen tunnustamista osana tutkintoa Tavoite: Edistetään mielekkäiden kansainvälistymisopintojen luomista sekä opiskelijoiden muun kansainvälistymistä tukevan toiminnan tunnustamista osana kansainvälistymisopintoja. Toteutus: Jatketaan kotikansainvälistymisstrategian suunnittelua yhteistyössä Aallon kanssa. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Mittari: - Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli, kopo-sektori T4.5 Linjataan yliopiston kansainvälistymisestä Tavoite: Tehdään linjapaperi kansainvälisistä asioista. Toteutus: Selkiytetään ja dokumentoidaan ylioppilaskunnan tavoitteet Aallon kansainvälistymiseen liittyvissä kysymyksissä. Esitetään ja hyväksytetään edustajistossa. Aikataulu: Helmikuu Kuormitus: 4 Mittari: Kun paperi hyväksytty edustajistossa niin valmis. Vastuu: Sauli Tekijät: Peltokallio, Sauli T5 Oikeusturva-asiat T5.1 Annetaan opiskelijoille oikeusturvaneuvontaa opiskeluun liittyvissä kysymyksissä Tavoite: Aalto-yliopistossa ei rikota opiskelijoiden oikeusturvaa. Toteutus: AYY:n nettisivuille luodaan kanava, jonka kautta oikeusturvaneuvontaa kaipaavat opiskelijat voivat lähestyä ylioppilaskunnan toimijoita helposti ja niin, että kysymys tavoittaa nopeasti oikean henkilön. Opiskelijoiden asema turvataan konsultoimalla oikeusturvakysymyksissä. Konsultoinnin lisäksi voidaan tarvittaessa toimia opiskelijoiden tukihenkilöinä, jotta he saavat tietoa ja tukea asiansa edistämiseen.

10 Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Kaikkiin oikeusturvaan liittyviin avunpyyntöihin vastataan rakentavasti. Seurataan myös kuinka suuri osa oikeusturvayhteydenotoista johtaa hyväksyttävään ratkaisuun. Vastuu: Isotalo Tekijät: Isotalo, Lähteenaho T6 Kansainväliset suhteet ja verkostot T6.1 Kartoitetaan ja arvioidaan edustus kansainvälisissä verkostoissa. Tavoite: Tiedetään hyödyllisimmät verkostot, joihin kannattaa osallistua. Kartoitetaan myös mahdolliset kyltereiden ja taikkilaisten kansainväliset verkostot, joihin kannattaa osallistua. Tiedetään myös kenen hallituksesta tai erityisasemayhdistyksistä kannattaa mihinkin tapahtumaan osallistua. Toteutus: Tutkitaan aiempien vuosien matkaraportit. Selvitetään mahdollisia rahoituksia Aallon puolelta. Selvitetään kyltereiden ja taikkilaisten avulla mahdollisia uusia verkostoja. Aikataulu: Maaliskuu - Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli T6.2 Edistetään ylioppilaskunnan kantoja kansainvälisissä järjestöissä ja haetaan vaikutteita ja tietoa Tavoite: Saadaan ylioppilaskunnan tavoitteita ja kantoja esille kansainvälisesti. Tuodaan parhaimmat käytännöt maailmalta ylioppilaskunnan toimintaan. Toteutus: Osallistutaan kaikkiin olennaisiin seminaareihin vuoden aikana. Viedään niihin ylioppilaskunnan kantoja ja tuodaan sieltä parhaimmat käytännöt AYY:lle. Aikataulu: Maaliskuu - Joulukuu Kuormitus: 1 Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, koulutuspoliittinen sektori

11 T6.3 Kehitetään yhteistoimintaa ystävyysylioppilaskuntien kanssa Tavoite: AYY:n ja Tsinghuan ylioppilaskunnan yhteys vakiintuu. AYY tukee Aaltoa Tongji on Tracks - delegaation vastaanottamisessa. Toteutus: Selvitetään rahoitukset. Jatketaan yhteydenpitoa Tsinghuan ylioppilaskuntaan. Selvitetään mahdollisuus heidän vierailuunsa Suomessa ja toteutetaan se. Rekrytoidaan vapaaehtoisia Tongjilaisten vastaanottajiksi ja koordinoidaan heidän toimintaansa. / Projekti Aikataulu: jatkuva; vierailut helmi-kesäkuu Kuormitus: keskikokoinen Mittari: - Vastuu: Peltokallio Tekijät: Peltokallio, Sauli, Hyrkkö, Saastamoinen T7 Ympäristö- ja yhteiskuntavastuu T7.1 Laaditaan helppo ja toteuttamiskelpoinen ympäristöohjelma Tavoite: AYY on tiedostava, ekologinen ja eeppisesti kestävä ylioppilaskunta. Ympäristönäkökulma huomioidaan omassa toiminnassa ja yhdistyksiä kannustetaan toimimaan samoin. Toteutus: Arvojen pohjalta laaditaan AYY:n toimistoille ympäristöohjelma pohjautuen esim. Green Office tai vastaaviin yleisesti hyväksyttyihin järjestelyihin. Tätä ohjelmaa ja siinä neuvontaa voidaan jakaa myös yhdistysten käyttöön. Aikataulu: Kesäkuu Prioriteetti: 4 Mittari: Laadittu / ei laadittu ympäristöohjelma Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen T7.2 Kannetaan oma osamme globaalista ja yhteiskunnallisesta vastuusta Tavoite: AYY on vastuullinen ja tiedostava ylioppilaskunta. Toteutus: Tuetaan Kehyjaoston toimintaa taloudellisesti ja henkisesti. Kerätään vapaaehtoisia kehitysyhteistyömaksuja lukukausi-ilmoittautumisen yhteydessä. Aikataulu: Jatkuva

12 Mittari: Kerättyjen kehitysyhteistyömaksujen määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Sauli, Halme

13 B. YHTEISÖ P4 Vapaaehtoisten aseman vakiinnuttaminen T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen P4/T11.1 Otetaan käyttöön vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö Tavoite: Vapaaehtoiset ovat AYY:n toiminnan sydän. Vapaaehtoistoimijat ovat oma, ihana osansa AYY:n toimijayhteisöä, ja heidän toimintaansa arvostetaan. Vapaaehtoistoimijat tuntevat vastuunsa ja oikeutensa. Toimiminen vapaaehtoistoimijana AYY:ssä on mutkatonta ja motivoivaa. Toteutus: Viimeistellään vapaaehtoisuuden pelisäännöt ja aletaan toteuttaa niitä. Valitaan vapaaehtoisluottamushenkilö ja perehdytetään hänet tehtäviinsä. Aikataulu: Kevät Prioriteetti: 1 Mittari: Tehty / Ei tehty Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Kangas, Tarhala, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.2 Koulutetaan vapaaehtoistoimijoita sekä hallitusta ja työntekijöitä vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoista Tavoite: Vapaaehtoistoimijat pystyvät toimimaan tuloksellisesti ylioppilaskunnassa, tuntevat sen rakenteen ja toiminnan. Hallituksella ja työntekijöillä on kuva ylioppilaskunnan vapaaehtoiskentästä, heidän tehtävistä ja asemasta. Toteutus: Järjestetään vapaaehtoisuuden pelisäännöistä tutustumis- sekä koulutustilaisuuksia virkistäytymistilaisuuksien yhteyteen ja erikseen. Aikataulu: Kevät Mittari: Saatu palaute koulutetuilta Vastuu: Palonen Tekijät: Palonen, Tarhala, Kangas, vapaaehtoiset, vapaaehtoisluottamushenkilö P4/T11.3 Järjestetään vapaaehtoistoimijoille virkistäytymistä

14 Tavoite: Vapaaehtoiset tuntevat kuuluvansa osaksi ylioppilaskuntaa, sekä kokevat tekemänsä työn tärkeäksi ylioppilaskunnan jäsenille ja toimijoille. Vapaaehtoisten tekemä työ tuntuu mielekkäältä ja sisäinen yhteishenki konkretisoituu sisäisessä toiminnassa. Toteutus: Hallitus järjestää vuodessa kaksi kiitostilaisuutta vapaaehtoisille vuodessa kevään ja syksyn päätteeksi. Vapaaehtoistoimijat ja heidän ohjaajansa järjestävät virkistäytymistä säännöllisesti toimijoille. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Järjestettyjen virkistystapahtumien määrä Vastuu: Kangas Tekijät: Hallitus, yhteisösektori P4/T11.4 Mallinnetaan vapaaehtoisorganisaatio Tavoite: Ylioppilaskunnalla on selkeä kuva omasta vapaaehtoistoiminnasta ja sen osista. Toteutus: Kartoitetaan sektorien vapaaehtoistoimijat ja rakennetaan vapaaehtoisorganisaatio kaavio ja himmeli. Aikataulu: Syksy Kuormitus: 4 Prioriteetti: 4 Mittari: Toteutetaan / Ei toteuteta Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, pää- ja yhteisösektori P4/T11.5 Luodaan ja otetaan käyttöön palautekanavat vapaaehtoisille Tavoite: Vapaaehtoisten on selkeä antaa ja saada palautetta, jonka pohjalta toimintaa voidaan kehittää. Vapaaehtoiset tuntevat, että heidän ääntä kuunnellaan. Toteutus: Suunnitellaan ja testataan palautekäytännöt toiminnassa. Tiedotetaan kanavista vapaaehtoistoimijoille. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: Koko vuosi Prioriteetti: 4 Mittari: Tehdään / Ei tehdä

15 Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Palonen, vapaaehtoiset P4/T11.6 Koulutuspoliittisen johtoryhmän toiminnan vakiinnuttaminen Tavoite: Koulutuspoliittisesta johtoryhmästä muodostuu aktiivinen keskustelufoorumi ja tärkeä viestintäkanava korkeakoulujen ja AYY:n keskustoimiston välillä. Korkeakoulukohtainen edunvalvontaorganisaatio on selkeä ja vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä tarvitsemansa tuen. Toteutus: Sovitaan toimintatavat ja ryhmän tarkoitus yhdessä halloped -vastaavien kanssa. Luonne: Toiminnan käynnistys Aikataulu: helmi-toukokuu Kuormitus: 4 Mittari: Kopojoryn jäsenten osallistumisaktiivisuus ryhmän toimintaan ja heidän antamansa palaute kehityskeskusteluissa. Vastuu: Laukia Tekijät: Koulutuspoliittinen sektori P5 Tunnukset P5.1 Jatketaan tunnustyörymän toimintaa Tavoite: Uuden ylioppilaskunnan identiteetin ja brändin rakentaminen konkretisoituvat käytettäviksi tunnuksiksi, jotka ylioppilaskunnan jäsenet tunnistavat ja tuntevat omakseen. Toteutus: Luodaan säännöstö ylioppilaskunnan virallisille väreille. Suunnitellaan ylioppilaskunnalle uudet tunnukset vanhentuneiden tilalle ja hankitaan ne käyttöön. Luodaan säännöstö tunnusten käyttämiselle. Aikataulu: Koko vuosi Mittari: Tehdyt päätökset Vastuu: Tarhala Tekijät: Kangas, Tarhala, Koskinen P5.2 Luodaan palkitsemisjärjestelmä Tavoite: AYY kiittää ystäviään ja puolestaan toimineita henkilöitä. Kiitosta annetaan pienistä ja isoista asioista. Toteutus: Luodaan monipuolinen palkitsemisjärjestelmä. Viimeistellään Aallon Sankari palkinto osana kokonaisjärjestelmää.

16 Aikataulu: koko vuosi Mittari: Toteutetaan / ei toteuteta. Jaettujen palkintojen määrä. Vastuu: Kangas Tekijät: Kangas, Koskinen P6 Mantan lakitus P6.1 Toteutetaan Mantan lakitus yhteistyössä KY ry:n kanssa Tavoite: Manta saa lakin upeassa yleisötapahtumassa, jossa KY100 ja AYY näkyvät yhdessä positiivisesti. Tapahtuma rikkoo kansallisenmedian uutiskynnyksen. Toteutus: Kootaan ylioppilaskunnan puolelta toimijat yhteistyötoimikuntaan KY ry:n, joka työstää tapahtuman yhdessä. Aikataulu: Huhtikuu Mittari: Toteutuu / Ei toteudu Vastuu: Tarhala Tekijät: Yhteisösektori P7 SELL-kisat 2012 P7.1 Valmistellaan SELL 2012-kilpailuja Tavoite: Aloitetaan järjestelyt SELL-kilpailuja 2012 varten. Toteutus: Aloitetaan kilpailujen järjestelyt yhdessä valitun pääsihteerin kanssa. Varmistetaan SELL-2012 kilpailujen rahoitus, sekä logistiikka. Aloitetaan kilpailujen markkinointi Aikataulu: Helmikuu 2011 alkaen. Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: AaltoUS, SELL-pääsihteeri, Peltokallio

17 P8 OUBS:n toiminnan uudistaminen P8.1 Kehitetään OUBS:in toimintaa vastaamaan Aalto- yhteisön tarpeita Tavoite: OUBS on AYY:n aatteellinen media, joka palvelee kattavasti ylioppilaskunnan jäseniä. Toteutus: Tuetaan OUBSia työssään siirtymäkaudella. Tehdään selvitys OUBSin nykytilasta ja yhteisön tarpeista, joiden pohjalta esitetään edustajiston hyväksyttäväksi kanavan uusi toiminta-, palvelu- ja rahoitusmalli. Tehdään selvityksen pohjalta OUBSin linjapaperi. Valitaan toimitusneuvosto ja vakiinnutetaan sen käytännöt. Aikataulu: Keväällä 2011 Kuormitus: 1 Mittari: Selvitys on tehty / ei ole tehty. Toimitusneuvosto kokoontunut säännöllisesti / ei ole kokoontunut. Linjapaperi tehty / ei tehty. Vastuu: Mattila Tekijät: Mattila, selvityshenkilö, OUBSin päätoimittaja, Jylhä, toimitusneuvosto T8 Uusien opiskelijoiden vastaanotto T8.1 Uusien opiskelijoiden vastaanotto (kesken) Tavoite: Pitkän tähtäimen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille sujuva ja mutkaton opiskelujen aloitus sekä lämmin vastaanotto osaksi Aalto-yhteisöä. Vuoden painopisteenä on ylioppilaskunnan roolin ja tavoitteiden selkiyttäminen uusia opiskelijoita koskevissa asioissa yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa sekä tutoroinnin käytäntöjen vakiinnuttaminen ja toiminnan laadun arviointi. Toteutus: Osallistutaan omalta osaltamme aktiivisesti uusien opiskelijoiden vastaanoton, alkusyksyn majoituksen, orientaatioiden, ensimmäisen opiskeluvuoden sekä tutoroinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestetään yhteiset Aalto-fuksiaiset joko itsenäisenä tapahtumana tai osana olemassa olevaa tapahtumaa. Osallistutaan Aalto First Year Experience työryhmän toimintaan. Muodostetaan kanta lukuvuoden alkamisajankohtaan ja lukuvuoden alun käytäntöihin. Resurssien salliessa tuotetaan AYY video uusille opiskelijoille. Tehdään kaikille aaltolaisille yhteinen uuden opiskelijan opas. Järjestetään palautepaneeli uusille opiskelijoille. Pohditaan kansainvälisten opiskelijoiden vastaanoton kokonaisuutta. Aloitetaan tunnustelut Kampusriehan ja Mursumessujen mahdollisesta yhdistämisestä yhteiseksi Aalto-tason tapahtumaksi. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute

18 Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.2 Parannetaan tutorointia Tavoite: Ks. kohta 8.1. Toteutus: Jalkautetaan vuonna 2010 aloitettu tutorointiuudistus yhteistyössä yliopiston ja erityisasemayhdistysten kanssa. Osallistutaan kaikille yhteisen tutor-koulutuksen järjestämiseen. Tuetaan korkeakouluja ja erityisasemayhdistyksiä tutoreiden rekrytoinnissa. Tuotetaan tarvittaessa opas tutoreille. Järjestetään kaikille tutoreille tukitoimintaa ja virkistystapahtumia. Kerätään tutoroinnista palautetta sekä tutoreilta että uusilta opiskelijoilta ja käsitellään palaute yhdessä yliopiston kanssa. Seurataan, arvioidaan ja kehitetään tekniikan alan kv-tutorointiuudistusta. Aikataulu: Koko vuosi, ruuhkahuippu elo-syyskuu Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Uusilta opiskelijoilta ja tutoreilta saatu palaute Vastuu: Lähteenaho, Seppälä Tekijät: Koko AYY tavalla tai toisella T8.3 Kehitetään liikuntatutortoimintaa Tavoite: Kehitetään liikuntatutortoimintaa olennaiseksi osaksi uusien opiskelijoiden vastaanottoa, sekä liikuntapalveluiden saatavuuden helpottamiseksi. Toteutus: Rekrytoidaan ja koulutetaan liikuntatutorit tukemaan uusia opiskelijoita liikunnan saralla, sekä toimimaan osana laajempaa liikuntatapahtumien järjestämisdelegaatiota. Aikataulu: Ideointi aloitetaan helmikuun lopulla OLL:n koulutuksen jälkeen, josta kerätään ideoita Mittari: Uusilta opiskelijoilta kerätään palautetta tutoroinnin onnistumisesta. Vastuu: Peltokallio Tekijät: Liikuntasektori, tutorvastaavat T9 Suhteet erityisasemayhdistyksiin T9.1 Vaalitaan ja hyödynnetään suhteita erityisasemayhdistyksiin Tavoite: Läheiset ja aktiiviset suhteet erityisasemayhdistyksiin muodostavat monimuotoisen AYY:n selkärangan. Läheinen yhteys mahdollistaa jäsenten ja erityisasemayhdistysten paremman huomioimisen.

19 Toteutus: Tärkeimpänä yhteistyömuotona hyödynnetään kaikkien erityisasemayhdistysten puheenjohtajista muodostuvaa Neuvostoa. Neuvosto jatkuvasti vuoden aikana toimii tapaamisten, sähköpostin ja muiden epävirallisten kanavien kautta. Lisäksi erityisasemayhdistyksille järjestetään hallituskummi, jonka tarkoituksena on muodostaa syvempi suhde omaan kummiyhdistykseensä ja sitä kautta tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs erityisasemayhdistysten toimijoita ja jäseniä. Probban tarpeita kartoitetaan myös filiaalivierailujen avulla. Aikataulu: Jatkuva Prioriteetti: 1 Mittari: Erityisasemayhdistysten arvio AYY:n ja yhdistyksen välisen suhteen toiminnasta Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T9.2 Päivitetään AYY-YYA-sopimukset Tavoite: AYY-YYA-sopimukset ovat yleisluontoisia ei-sitovia dokumentteja siitä, miten ylioppilaskunnan ja erityisasemayhdistyksen vastuut ja oikeudet ovat. Dokumentti on tarkoitus päivittää vuosittain, minkä pohjalta uudet toimijat a) saavat selkeämmän kuvan siitä, miten AYY:n ja yhdistyksen suhde toimii ja b) toiminnan kehittymistä voidaan myös seurata. Toteutus: Neuvosto linjaa alkuvuodesta sopimusten käsittelytavasta, minkä jälkeen yhdistyksestä ja AYY:stä nimetyt henkilöt laativat keskenään sopimusten sisällöt. Aikataulu: Helmi-maaliskuu Mittari: Tehty / ei tehty Vastuu: Poikolainen Tekijät: Poikolainen, hallitus T10 Jäsenviestintä ja sektorien viestinnän tuki ja T18 Julkaisutoiminta T10/18.1 Tehdään monimuotoista jäsenviestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Tuotetaan vuosittaiset julkaisut, kuten AYY-kalenteri, uuden opiskelijan opas ja vuosikertomus. Tuotetaan sisältöä sähköisiin viestintäkanaviin, kuten viikkotiedote ja verkkosivusto. Määritellään Viestinnän ryhmä X:n tehtävät ja aloitetaan sen toiminta.

20 Aikataulu: jatkuvaa Kuormitus: 1 Prioriteetti: 1 Mittari: Julkaisut tehty / ei tehty. Tullut/kerätty palaute. Kysymykset nettisivujen kautta. Vastuu: Tiedottaja & Jylhä Tekijät: Tiedottaja, Jylhä, Hanson/AD, Viestinnän ryhmä X T10/18.2 Tuetaan ja kehitetään sektoreiden viestintää Tavoite: Tuodaan AYY:n toimintaa lähemmäksi jäsenistöä ja lisätään jäsenistön tietoisuutta ylioppilaskunnan toiminnasta. Toteutus: Selvitetään AYY:n eri sektoreiden viestintätarpeet. Järjestetään viestintäkoulutusta ja annetaan tarvittaessa tukea sektoreille viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsektori tukee esimerkiksi tapahtumamarkkinoinnissa ja etsii hyviä tapoja hyödyntää sosiaalista mediaa. Aikataulu: jatkuvaa Mittari: Saatu / tullut palaute ja kysymykset. Vastuu: Jylhä, tiedottaja Tekijät: kaikki sektorit, hallitus, asiainhoitajisto, muut työntekijät, vapaaehtoiset ja lisäksi ne, joita ei vielä mainittu. T11 Vapaaehtoisten toiminnan tuki ja valmentaminen KS. P4/T11 T12 Yhdistysten toiminnan tuki ja palvelut T12.1 Toimitaan yhteistyössä AaltoUS:n kanssa Tavoite: Urheiluyhdistysten tuen sujuvoittaminen. Toteutus: Autetaan AaltoUS:ää jakamaan urheiluyhdistyksille toiminta-avustuksia. Tuetaan ja koulutetaan urheiluyhdistyksiä. Palloilusarjat? Aikataulu: Jatkuva Mittari: - Vastuu: Sarkkula Tekijät: Sarkkula, järjestösektori, Peltokallio T12.2 Selkiytetään avustustenhakuprosessit

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO

OPISKELIJAKUNTA HUMAKO Hyväksytty edustajiston syyskokouksessa 5.11.2010 TOIMINTASUUNNITELMA 2011 OPISKELIJAKUNTA HUMAKO 2011 Toimintasuunnitelma HUMAKON TEHTÄVÄ YLEISESTI Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO

Lisätiedot

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013

KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 KYE 7/2013 ti 15. lokakuuta 2013 Ehdotettu rakenne Sisältöjen läpikäynti Prosessin loppuunvienti Johdanto Kaikkeen toimintaan vaikuttavat taustatekijät Toimintasuunnitelman tarkoitus jne. Projektit Organisaatio

Lisätiedot

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista

Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Lausunto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) 18.10.2010 Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden

Lisätiedot

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Aalto-yliopiston ylioppilaskunta ja sen palvelut Osa kolmikantaa Opiskelijat Professorit Yliopistoyhteisö Henkilökunta Opiskelijatoiminnan yhteisöt Ylioppilaskunta Korkeakoulujärjestö Kilta Ainejärjestö

Lisätiedot

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta

STRATEGIA 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta 1( 9) 2013-2016 Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Hyväksytty edustajiston kokouksessa 05/2012 2( 9) Yleistä Hämeen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (HAMKO) on lakisääteinen, julkisoikeudellinen

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut nuorisovaltuutetut.

Lisätiedot

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nro 08a Sivu 1 / 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1. Kohti seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluita

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö

Edustajiston koulutus Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö Edustajiston koulutus 27.1.2016 Johanna Pietiläinen, Hallintopäällikkö 46 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto. Ylioppilaskunnan tarkoituksena

Lisätiedot

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet

1 YLEISTÄ 2 ORGANISAATIO. Jäsenet 1 YLEISTÄ Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin O Diako) on Diakonia-ammattikorkeakoulun (myöhemmin Diak) sitoutumaton opiskelijoiden etujärjestö, opiskelijakunta. O Diakon tarkoitus

Lisätiedot

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen

SYL:n toiminnan suunnittelun ja kuvaamisen uudistaminen Hyvä ylioppilaskuntatoimija, Liittokokousmateriaaleista järjestettiin lausuntokierros 21.9. 12.10. Lausunnot liittokokousmateriaaleista saatiin 15 jäsenyhteisöltä. Lausuntojen pohjalta liiton hallitus

Lisätiedot

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/

Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/ Opiskelijoiden Liikuntaliitto - Lähetekeskustelu jäsenyydestä AYYE5/14 27.3.14 Lähetekeskustelun kulku 1. Esittely: Mitä on tapahtunut ennen vuotta 2014? 2. OLL-esittely /Hanna Huumonen, pj, OLL 3. Kysymykset

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 2012 Mites se tehdään? Toimiston aamupalalla 19. lokakuuta 2011 Ville Poikolainen Tällä hetkellä strategisempaa ohjausta tekee hallitus muun keskustoimiston ohella. Ohjaavimmat dokumentit laki, säännöt,

Lisätiedot

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun!

Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Tulevaisuuden peruskoulu Uuteen nousuun! Taustaa: Laadukas koulutus mahdollistaa sivistykseen perustuvan yhteiskuntarakenteen toimivuuden sekä kansantaloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn nostamisen. Koko

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns.

Avustukset jäsenyhdistyksille v Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. Avustukset jäsenyhdistyksille v.2017 - Invalidiliiton hankeavustukset jäsenyhdistyksille - STEAn jäsenjärjestöavustukset, eli ns. toimintatonnit Järjestöpäivät 5.2.2017 1 Invalidiliiton hankeavustukset

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot

Anomusasiaa hoitavan henkilön tiedot Tervetuloa hakemaan AYY:n toiminta-avustusta Tällä lomakkeella haet toiminta-avustusta Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta. Hakukierros on avoinna 1. maaliskuuta - 1. huhtikuuta ja hakemusten tulokset

Lisätiedot

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen

MA2 MA3. opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen MA2 MA3 opiskelijasta huolehtiminen opiskelijalle vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen Dia 3 MA2 46 MA3 2 Ylioppilaskunta Yliopiston opiskelijoiden keskuudessa on ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto.

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset

VAIKUTTAMINEN. Yleiskokoukset ESPOON NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2016 2017 VAIKUTTAMINEN Espoon nuorisovaltuusto on espoolaisnuorista koostuva edunvalvontaelin ja päätäntävaltaa nuorisovaltuustossa käyttävät valitut

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET

LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET LEMPÄÄLÄN NUORISOVALTUUSTON TOIMINTAPERIAATTEET Käsitelty Lempäälän nuorisovaltuuston kokouksessa 18.3.2008 Käsitelty liikunta- ja nuorisojaoston kokouksessa 3.4.2008 1. Lempäälän Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus

Lisätiedot

TTER-työryhmän toiminta

TTER-työryhmän toiminta TTER-työryhmän toiminta Taustaa Haluttiin varmistaa, että ei ole esteitä sille että TTER tukee koko aaltokenttää Tarkistaa, että säännöt vastaavat nykytoimintaa Päivittää säännöt nykyhetkeen vastaaviksi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2010

Toimintasuunnitelma 2010 LIITE 1 TOKYO ry Toimintasuunnitelma 2010 Yleistä Yhdistyksen nimi on Taideteollisen korkeakoulun ylioppilaat TOKYO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhdistys käyttää nimestään lyhennettä TOKYO. Yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 EPSILON RY 1 YLEISTÄ Yhdistyksen toiminta tulee jatkumaan vuoden 2015 sääntöjä 2 ja 3 mukaillen. Epsilon ry:n tärkeimpänä tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN

KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PAIKALLISEEN EDUNVALVONTAAN Timo Virtanen - koulutuspoliittinen vastaava 2016 Tampereen Tradenomiopiskelijat ry Abstract in english This document lays out the agenda of educational

Lisätiedot

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet

Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Arvopaperi päivitetty 7.12.2010 AYY:n tarkoitus/ arvot/ visio/ ja toiminta-alueet Tiivistelmä Arvopaperi määrittelee AYY:n tarkoituksen, arvot, vision ja toiminta-alueet, sekä linkittää ne toimintaan.

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa.

Hakeminen. Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Päivähoidon laatukriteerit Hakeminen Päivähoitoyksikössä toteutetaan yhteisesti suunniteltua/laadittua toimintakäytäntöä uusien asiakkaiden vastaanottamisessa. Henkilökunta tuntee päivähoitoyksikkönsä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Sivu 1/5 TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Yleistä MLL Meilahden yhdistys ry () on keskoslasten ja heidän vanhempiensa ja muiden läheistensä sekä keskosten kanssa työskentelevien oma yhdistys. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU

AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU 1 AYY TALOUSARVION LÄHETEKESKUSTELU AYYE 4/2009 15.10.2009 LÄHETEKESKUSTELUN RAKENNE Perusfaktoja talousarviosta Yleisiä periaatteita Sektorikohtainen käsittely Organisaatio Hallinto AYY:lle siirtyvät

Lisätiedot

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola

SIL2020 Strategia. Avainhenkilöpäivät Eila Pohjola SIL2020 Strategia Avainhenkilöpäivät 26.10.2014 Eila Pohjola Keskustelun tavoite Käydä avointa keskustelua liiton toiminnasta, sen kehittämisestä sekä lajitoimikuntien toiveista liittyen SIL 2020 strategiaan

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä koulun kerhotoiminnan laatukriteerit Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Kuvaus Hyvin järjestetty aamu- ja iltapäivätoiminta tukee koulun perustehtävää

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari

OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ. Petri Haltia Osataan!-seminaari OSAAMISEN ARVIOINNIN KYSYMYKSIÄ Petri Haltia Osataan!-seminaari 27.9.2012 KESU 2011-2016: KORKEAKOULUJEN AIKUISKOULUTUKSELLA LAAJENNETAAN JA PÄIVITETÄÄN OSAAMISTA Lähtökohtia Lähes kolmasosalla korkeakouluihin

Lisätiedot

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Insinööritieteiden korkeakoulu/ Oppimispalvelut, 30.11.2015 KOULUTUSOHJELMAN ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN LES ENG Ohjelmajohtaja Vastuuopettaja Tietovarasto Kurssipalaute ohjelmittain ja kursseittain Ohjelman

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Huomisen tiennäyttäjä

Huomisen tiennäyttäjä Huomisen tiennäyttäjä 75 huomisen tiennäyttäjä HUOMISEN TIENNÄYTTÄJÄ SKAL on jäsentensä näköinen ja arvostat niitä. Järjestömme valvoo kokoinen, maanteiden tavaraliikenteessä toimivien yritysten ja kuljetusyrittäminen

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa.

1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen strategiaa. Vertaisarviointikriteerit Arviointialue: Kansainvälisyystoiminta ja strategia versio 1.0./13.9.2016 Kansainvälisen toiminnan suunnittelu 1. Oppilaitoksella on kansainvälisyysstrategia tai se on osa oppilaitoksen

Lisätiedot

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa

Lasten ja nuorten osallisuuden niveltäminen osaksi kaupungin toimintaa 6. TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA VASTUUTAHOT 1 Toimenpide-ehdotukset ovat syntyneet jyväskyläläisille lapsille ja nuorille tehtyjen alkukartoitusten, Jyväskylän kaupungin palvelualueille tehtyjen kyselyjen

Lisätiedot

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta

Osalliseksi omaan lähiyhteisöön Susanna Tero, Malike-toiminta Osalliseksi omaan lähiyhteisöön 1.12.2015 Susanna Tero, Malike-toiminta Kun YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus saatetaan Suomessa voimaan. Sopimus laajentaa esteettömyyden ja saavutettavuuden

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Oulun yliopiston ylioppilaskunnan toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1 Johdanto Tämän toimintasuunnitelman on valmistellut Oulun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Valmistelussa

Lisätiedot

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset

VETURI V. Ryhmätöiden tuotokset VETURI V Ryhmätöiden tuotokset Tuotettu Kurussa 7.-8.4.2006 Teema 1: Callidus-tuutorointi Vetäjät: tutorsihteeri Heidi Kerbs, HAMOK ja tutorvastaava Jari Nurmi, RANKA 1.1 AMK:N ROOLI (rahoitus? yhteistyökumppanit?

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista

Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja kokemuksia ja haasteita suomalaisista korkeakouluista Irma Garam, CIMO Kv kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Jun- 12 Selvitys: Kansainvälisyys osana korkeakouluopintoja

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Helsinki 15.9.2016 Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Miksi tiedottaa? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Projektipäällikkö Olli Vesterinen

Projektipäällikkö Olli Vesterinen Projektipäällikkö Olli Vesterinen OSAAMISEN JA KOULUTUKSEN KÄRKIHANKE 1 Uusi peruskoulu -ohjelma on osa Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihanketta Uudet opetussuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 1 TOIMINNAN TARKOITUS Keski-Suomen Harrastajateatteriyhdistys ry (KeHy) jatkaa vuonna 2017 toimintansa vahvistamista keskisuomalaisena

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto

sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä Valtiontalouden tarkastusvirasto Valtiontalouden tarkastusviraston sidosryhmäselvitys 2015 Tiivistelmä 9.12.2015 Valtiontalouden tarkastusvirasto Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus Tavoitteena oli selvittää valtiontalouden tarkastusviraston

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen

Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Tampereen kaupungin avustustoiminnan uudistaminen Toiminta-avustuskokonaisuuksien kriteerit vuonna 2015 (Lasten ja nuorten palvelujen sekä ikäihmisten palvelujen lautakunta) 1 Lautakunnat päättävät tarkemmista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016

Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Järjestö Sosialidemokraattiset Opiskelijat - SONK ry Toimintasuunnitelma 2016 Liiton toimisto SONKin toimisto koostuu puheenjohtajasta ja pääsihteeristä. Puheenjohtajalle maksetaan luottamustoimesta palkkio,

Lisätiedot

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan.

KDK ja Museo 2015 yhteistyön kautta asiasanoituksen pulmien ratkomista, esim. rautatien termistö laajemmin MASAan. Kauden 2012 2014 valtakunnallisen toiminnan päätavoitteet: 1. Kokoelmien saavutettavuuden lisääminen 2. Valtakunnallisen tallennusyhteistyön toteutuminen TAKO -verkostossa 3. Tutkimustoiminnan edistäminen

Lisätiedot

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN

1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 1. YMPÄRISTÖASIOIDEN SUUNNITTELU, ORGANISOINTI, ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Oppilaitos: Yhteyshenkilö: Päivämäärä: 1.1 YMPÄRISTÖASIOIDEN HOIDON TILA KRITEERI 1: Oppilaitoksella on käsitys omaan toimintaansa

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA

O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA O DIAKON POLIITTINEN OHJELMA Esipuhe Tämä poliittinen ohjelma on Diakonia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan O Diakon linjaus opiskelijan yhteiskunnasta ja korkeakoulusta. Tässä ohjelmassa linjataan

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry

TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Materia ry SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Hallitus ja hallituksen kokoukset 3. Jäsenet 4. Yhdistyksen toiminta 5. Näyttelyt, seminaarit ja muut tapahtumat 6. Muut toiminta 5.1

Lisätiedot

RATKAISUJA HAASTEISIIN

RATKAISUJA HAASTEISIIN RATKAISUJA HAASTEISIIN EduFuturan Nopeat startit 2017 Aiheet Haku Rahoitus Johtoryhmän linjaus 18.1.2017 EduFutura Jyväskylä muodostaa tunnustetuilla kärkialoilla Suomeen merkittävän oppimisen, tutkimuksen,

Lisätiedot

Hyvää huomenta ja tervetuloa

Hyvää huomenta ja tervetuloa Hyvää huomenta ja tervetuloa POP Oppilashuollon laadun ja palvelurakenteen kehittämisohjelma 20.5.2009 Ritva Järvinen Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen yksikön päällikkö Terveisiä Opetushallituksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015

Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit. Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon aliprosessit Pekka Linna KOOTuki-ryhmä, 13.3.2015 1. Koulutus- ja opetussuunnittelu, aliprosessit 1. Korkeakoulun koulutusvastuiden strateginen suunnittelu 2. Koulutuksen

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä

TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Insinööritieteiden korkeakoulu/ Opinto- ja opiskelijapalvelut, 27.1.2012, päivitetty 4.4.2014/ VR TUUTOROINNIN TOTEUTUS ENGissä Opiskelija Opintotuutori Opettajatuutori Opintoneuvojat, kilta Opinto- ja

Lisätiedot

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen

Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Sisäinen viestintä (seurat ja lis.pelaajat) Mediaviestintä Lajin harrastajat n. 354 000 Kriisiviestintä ja tilannehallinta Viestintä Peli Meille Kaikille - Intohimona pelaaminen Imago ja identiteetti Yhteiskuntaja

Lisätiedot

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI

5/26/2010. Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI AMMATILLISEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMISHANKKEEN (TUTKE) VÄLIRAPORTTI Ehdotukset tutkintotoimikuntajärjestelmän kehittämiseksi Tutkintotoimikuntajärjestelmän keskeiset kehittämishaasteet Ohjausryhmän

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot