VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos"

Transkriptio

1 VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta / 7 Pelastuslautakunta / 20 Pelastuslautakunta / 6 Pelastuslautakunta / 10 Pelastuslautakunta / 9

2 2 Pelastuslautakunta / X Liite X Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset. Pelastuslautakunta hyväksyy valvontasuunnitelman ja se toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle. Valvontasuunnitelman ylläpidosta vastaa onnettomuuksien ehkäisyn pelastuspäällikkö. Pelastusjohtaja hyväksyy suunnitelmaan tehtävät muutokset. Merkittävät sisältömuutokset hyväksyy pelastuslautakunta. Valvontasuunnitelman työnjohdollinen osuus, tulevan vuoden suunnittelutaulukot 1-3 ja A1-A6 ja seurantavuoden taulukot 5-7, liite D päivitetään vuosittain. Pelastuspäällikkö toimittaa päivitetyn valvontasuunnitelman Pelastuslautakunnalle helmikuun loppuun mennessä hyväksyttäväksi. Pelastuslautakunta edellyttää, että valvontatilanne raportoidaan puolivuosittain. Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle tiedoksi. Päiväys Hyväksyntä / muutos/ päivitys Tekijä Hyväksyjä Taulukko A 4 Turvan johtor Timo Rantala Valvontamenetelmät Turvan johtor Timo Rantala - tekstejä muutettu Valvontasuunnitelma 2013 Timo Rantala PelLtk Valvontasuunnitelma 2014 Timo Rantala PelLtk Huomioitu arviointiohje tekstissä. Toimipaikan harkintavaltaa lisätty taulukoiden A3-4 pieniin kohteisiin. Turvan johtor Palopääll.kok Martti Soudunsaari Valvontasuunnitelma 2015 Timo Rantala PelLtk Valvontasuunnitelma 2016 Timo Rantala PelLtk - työjohdollinen osuus/taulukot - käsite; onnettomuuksien ehkäisy Kehittäminen - omavalvonta - valvontatyön mitoitus Valvontasuunnitelma työjohdollinen osuus/ taulukot - työsuunnitelma; kesäkuun loppuun mennessä on tehty puolet valvontatyöstä - raportointi puolivuosittain Timo Rantala PelLtk

3 3 Johdanto Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvonta-suunnitelmassa on määrättävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan (PeL 79 ). Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan pelastuslaitoksen laatimassa valvontasuunnitelmassa. Palotarkastettavia kohteita ei määritellä lainsäädännössä, vaan pelastuslaitos määrittelee ne osana valvontasuunnitelmaansa. Tarkoituksena on kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohteiden palotarkastusten keskimääräinen tarkastusväli ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi määritetään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Pelastuslain valmistelussa havaittiin, että pelastuslaitosten onnettomuuksien ehkäisy tulee muuttumaan voimakkaasti. Jotta suunnitteluvelvoitteisiin pystyttäisiin vastaamaan, asetettiin kesällä valvontasuunnitelmatyöryhmän. Työryhmän tavoitteena oli valvontasuunnitelmaohjeen laatiminen pelastuslaitosten työn helpottamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi. Myöhemmin tavoitteisiin lisättiin palotarkastusten ja erheellisten paloilmoitintehtävien maksuperusteiden määrittäminen. Pelastusjohtajakokous päätti suositella työryhmän ohjeen sekä siihen sisältyvien palotarkastusten ja erheellisten tehtävien maksuperusteiden käyttöönottoa pelastuslaitoksille. Lapin pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma perustuu edellä mainittuun yhteisesti valmisteltuun ja hyväksyttyyn ohjeeseen. Valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan siirtyminen ei vähennä onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettäviä henkilötyövuosia tai pienennä kustannuksia. Valvontasuunnitelman tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Tämä valvontasuunnitelma perustuu pelastuslautakunnan 2012/ 90 hyväksymään palvelutasopäätökseen.

4 4 Sisällysluettelo VALVONTASUUNNITELMA 1 HYVÄKSYNTÄ, MUUTOKSET JA PÄIVITYKSET. 2 JOHDANTO 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Valvontasuunnitelman kohteiden ja toimenpiteiden päivittäminen ja tiedoksianto Valvonnan painopiste Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen 7 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Valvontamenetelmät Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Vuosittaiset työsuunnitelman päivitykset Asuinrakennusten, rivitalojen ja kerrostalojen valvonta Vapaa-ajan rakennusten omavalvonta Pienet A3-4 valvontakohteet Nuohoojan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vioista Uhkasakko ja teettämisuhka Rangaistus pelastustoimen laiminlyönnistä Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Muut valvontatoimenpiteet Yhteenveto kalenterivuoden aikana suunnitellusta valvonnasta Valvontatyöhön tarvittavat resurssit MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET Pelastuslaitoksen suorittamat tarkastukset ja katselmukset Kemikaalikohteiden valvonta SEURANTA Yhteenveto seurantavuoden aikana suoritettavasta valvonnasta 18

5 Valvonnan toteutumisen kirjaaminen PRONTOon Resurssien kirjaaminen PRONTOon Alueellisen seurannan työvälineitä SUORITTEIDEN MAKSULLISUUS Maksullisuuden perusta Palotarkastukseen kuluva aika Taksat Maksujen perintä 27 LIITE A. VALVONTAKOHTEIDEN PERIAATTEELLISET TARKASTUSVÄLIT 28 LIITE B. OMAVALVONTA KOHTEET JA PIENET EI VALVONTAKÄYNTIÄ VAATIVAT A3-4 KOHTEET 40 LIITE C. MÄÄRITELMÄT JA MUUN VALVONNAN KIRJAUS PRONTOON 41 LIITE D. NUOHOOJIEN VIKAILMOITUKSET 44

6 6 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 1.1. Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä (PeL 379/2011, mom). Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen Valvontasuunnitelman kohteiden ja toimenpiteiden päivittäminen ja tiedoksianto Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain turvallisuuspalvelun johtoryhmässä. Valvontasuunnitelman toimipaikkakohtainen suunnittelutieto on taulukoissa ja A1- A6 ja toteutuneen vuoden seurantataulukot ovat 5.-7., liitteet B ja D päivitetään vuosittain. Asemavastaavat toimittavat tiedot riskienhallintapäälliköille kuluvan vuoden loppuun mennessä. Riskienhallintapäälliköt toimittavat läntisen, itäisen ja pohjoisen alueen yhteenvedot suunnittelu- ja seurantatiedoista tammikuun loppuun mennessä pelastuspäällikölle. Vuosittain päivitettävä valvontasuunnitelma käsitellään Turvallisuuspalvelun johtoryhmässä helmikuussa, jonka jälkeen pelastuspäällikkö toimittaa suunnitelman hyväksyttäväksi pelastuslautakunnalle. Hyväksytty valvontasuunnitelma toimitetaan aluehallintovirastolle. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa.

7 Valvonnan painopiste Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi pyritään tunnistamaan myös muita turvallisuusriskejä valvontakohteiden määrittelyssä. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohteiden palotarkastusten keskimääräinen tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi määritetään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa.

8 8 Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös PeL:n 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos perii valvontasuunnitelmassa määritellyistä valvontatoimista PeL:n 96 mukaisesti maksun. Pelastuslautakunta on vahvistanut palotarkastusmaksujen taksat. Maksuperusteet perustuvat pelastuslaitosten yhdessä Kuntaliiton kanssa valmistelemaan suositukseen maksuperusteista Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen Valvontasuunnitelman sisältö ja perusteet julkaistaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla. 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Lapin pelastuslaitoksella valvontatyön palotarkastukset on A1- A6 kohteissa luokiteltu kolmeen vaativuustasoon. Vaativin taso on omatoimisen varautumisen auditointi-ohjeen mukaan tehty palotarkastus suuriin kohteisiin. Toinen taso on arviointiohjeen mukaan tehty palotarkastus. Kolmas taso on perinteinen tekninen palotarkastus Valvontamenetelmät Yleinen palotarkastus Yleisellä palotarkastuksella valvotaan PeL:n 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella ja pistokokein, vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen omistajan ja haltijan. Palotarkastuksella annetaan neuvoja ja ohjeita sekä pyritään tukemaan kohteen omaa turvallisuuskulttuuria. Erityinen palotarkastus Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteisiin ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Jälkitarkastus Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan, kun on havaittu huomattavia tai toistuvia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita. Ylimääräinen palotarkastus

9 9 Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, perusteena voi olla esimerkiksi: - kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan pyyntö - pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. - nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista - epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita. - teematarkastus esimerkiksi suurmyymälöihin tai ravintoloihin Yleisötilaisuuden palotarkastus Ennen yleisötilaisuuden alkamista suoritettava palotarkastus, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. Palotarkastuspöytäkirjaan kirjattavat valvontatoimenpiteet kohdistetaan yleisötilaisuuksiin, joissa arvioidaan olevan läsnä saman vuorokauden aikana vähintään 2000 henkilöä tai käytetään ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteitta, taikka erikoistehosteina palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja. Muissa pelastussuunnitelmavelvollisissa kohteissa valvontatoimenpiteet kohdistetaan pelastusviranomaisen harkinnan mukaan. Aluevalvonta Pelastusviranomaisen suorittamaa valvontaa, jossa tehdään ulkopuolisia havaintoja kohteen turvallisuudesta ja kohteeseen jätetään kirjallinen korjauskehotus ja -ohjeita havaintojen perusteella. Aluevalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi pelastusteihin, osoitenumerointiin, tonttien opastauluihin ja tuhopolttojen torjuntaan sekä sammutusveden saatavuuteen. Aluevalvontaa voidaan suorittaa myös julkisilla alueilla. Omavalvonta Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Omatoimisessa palotarkastuksessa kiinteistön omistajalle lähetetään postitse opasvihkonen ja ohjeet vastata Lapin pelastuslaitoksen sähköisellä alustalla oleviin tarkistuslistan kysymyksiin. Kysymyksiin löytyy vastauksena opasvihkosta oikea toimintatapa, johon kiinteistön omistaja voi verrata omaa tilannetta. Vastaukset käsitellään sähköisellä alustalla jonka jälkeen toimenpiteet kohdistetaan riskiarvioinnin perusteella. Omavalvonnan käynnistämistyön valmistelua jatketaan niin kauan kun saadaan Varantohankkeesta sähköinen alusta käyttöön. Asiakirjavalvonta Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastusyrityksien tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja paloteknisten laitteiden tarkastuksista. Pelastussuunnitelmat ja poistumisturvallisuusselvitykset arvioidaan ja niistä annetaan palaute. Tarkastusyrityksien ja nuohoojien ilmoittamat puutteet arvioidaan. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä.

10 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Arviointityökaluna käytetään Omatoimisen varautumisen auditointi- ja arviointiohjeistusta ja tavoitteena on yhdenmukaistaa arviointityö ja määritellä kohteittain tarkastusvälit. Lähtökohtana on valvontasuunnitelmassa määritetyt tarkastusvälit, jotka tarkentuvat arviointityön kehittyessä. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä tarkastellaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Palotarkastukset kohdennetaan jatkossa näiden riskien perusteella. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa joudutaan käyttämään asiantuntija-arvioita. Kohteiden keskimääräisen tarkastusvälin määrittämisessä on sovellettu seuraavia periaatteita: Tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytetään tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä, koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa kohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia. Omaisuusvahinkoriskin lisäksi arvioidaan myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritään huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Tarkastusvälien määrittely on tehty hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä, jotka on saatu VTT:n seulomista PRONTO -tilastoista syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan tai muuhun sähköiseen muotoon siten, että perusteluita voidaan tarkastella jälkikäteen. Tilastointia varten muutosperusteet ryhmitellään neljään pääluokkaan liitteen A1 mukaisesti: Arviointi, Turvallisuuskulttuuri, Uhatut arvot ja Tapahtuneet onnettomuudet / läheltä piti tilanteet. Lisäohjeita tarkastusvälin muuttamisesta on liitteessä A1. Tarvittaessa voidaan painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Kohteen tarkastusväliksi ei tule muodostumaan joka kohteessa esim. tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä 3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Mikäli valvontaa ei suoriteta suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa. 2.3 Vuosittaiset työsuunnitelman päivitykset Valvontasuunnitelman työnjohdollinen toteutussuunnitelma on esitetty taulukoissa 1-3, 5-7, liite D ja taulukot A1-A6 päivitetään vuosittain. Valvonta- ja tarkastustyö suoritetaan tammi-marraskuun aikana ja joulukuu varataan päivitystyölle. Tammikuussa valvontatyö jatkuu toimipaikan valvontasuunnitelman mukaisesti. Tammikuussa palotarkastusohjelmaan tehdään työsuunnitelma, jossa on määritelty valvontakohteiden suunniteltu tarkastuskuukausi ja kohteen vastuu tarkastaja. Valvontakohteiden tarkastusajankohdat on pyrittävä jakamaan tasaisesti tammi-marraskuulle niin, että kesäkuun loppuun mennessä on tehtynä 50 % valvontatyöstä. Valvontatyö raportoidaan

11 11 puolivuosittain. Tarkastusajankohdat on sovittava viimeistään suunniteltuna tarkastuskuukautena ja lopullinen tarkastuskuukausi sovitaan kohteen edustajan toiveet huomioiden. Valvontasuunnittelu toimipaikoittain Valvontasuunnitelman työnjohdollinen osuus, tulevan vuoden suunnittelutaulukot 1-3 ja A1-A6 ja seurantavuoden taulukot 5-7 sekä liitteet B ja D päivitetään vuosittain toimipaikoilla. Toimipaikat toimittavat suunnittelutaulukot riskienhallintapäällikölle vuoden loppuun mennessä. Valvontasuunnittelu riskienhallintapäälliköt Riskienhallintapäälliköt kokoavat suunnittelutaulukot 1-3 ja A1-A6 ja seurantavuoden taulukot 5-7 sekä liitteet B ja D toimipaikoittain taulukoiksi, jonka lähettävät tammikuun loppuun mennessä onnettomuuksien ehkäisyn pelastuspäällikölle. Onnettomuuksien ehkäisyn pelastuspäällikkö Pelastuspäällikkö kokoaa toimialueiden taulukot Lapin pelastuslaitoksen taulukoiksi ja liittää taulukot Lapin pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmaan. Onnettomuuksien ehkäisyn johtoryhmä käsittelee päivitetyn valvontasuunnitelman helmikuussa jonka jälkeen pelastuspäällikkö hyväksyy suunnitelman ja toimittaa suunnitelman helmikuun aikana pelastusjohtajalle, pelastuslautakunnalle ja aluehallintovirastolle tiedoksi. 2.4 Asuinrakennusten, rivitalojen ja kerrostalojen valvonta Asuinrakennusten, rivitalojen ja kerrostalojen palotarkastustyön resurssit kohdennetaan palvelu- ja tukiasumisen sekä normaalin asumisen rajapintaan, onnettomuuskehityksen seurannasta ja viranomaisyhteistyössä esille tuleviin riskikohteisiin ja -alueisiin. Asuinrakennusten, rivitalojen ja kerrostalojen omavalvontakohteiden kokonaismäärä kirjataan valvontasuunnitelman liitetaulukkoon B Vapaa-ajan rakennusten omavalvonta Vapaa-ajan rakennusten palotarkastustyön resurssit kohdennetaan toimipaikoittain onnettomuuskehityksen seurannasta ja viranomaisyhteistyössä esille tuleviin riskikohteisiin ja

12 12 -alueisiin. Vapaa-ajan rakennusten omavalvontakohteiden kokonaismäärä kirjataan valvontasuunnitelman liitetaulukkoon B. 2.6 Pienet A3-4 valvontakohteet Pienten taulukoiden A3-4 valvontakohteiden palotarkastustyön resurssit kohdennetaan toimipaikoittain onnettomuuskehityksen seurannasta ja viranomaisyhteistyössä esille tuleviin riskikohteisiin ja -alueisiin. Valvontakäyntiä vaativat kohteet kirjataan taulukkoihin A3-4 soveltaen periaatteellisia tarkastusvälejä. Liitetaulukkoon B kirjataan niiden kohteiden kokonaislukumäärä, mitkä eivät vaadi valvontakäyntiä kohteessa. 2.7 Nuohoojan ilmoitusvelvollisuus havaitsemistaan vioista Pelastuslain 61 :n mukaan, jos nuohooja havaitsee tulisijoissa ja savuhormeissa vikoja tai puutteita, joista voi aiheutua tulipalon vaara, hänen on ilmoitettava niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle. Jos nuohooja toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa, ettei nuohoustyötä voida suorittaa turvallisesti, on hänen ilmoitettava myös niistä kirjallisesti nuohottavan kohteen edustajalle ja pelastuslaitokselle. Pelastuslain 106 :n mukaan nuohoojan laiminlyödessä säädetyn velvollisuuden ilmoittaa tulisijoissa ja savuhormeissa olevista vioista tai puutteista on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon. Paikallisen pelastusviranomaisen on tehtävä palotarkastus kaikkiin kohteisiin, joista nuohooja on tehnyt vikailmoituksen kuukauden sisällä ilmoituksen saamisesta. Tarvittaessa jälkitarkastus on tehtävä kolmen kuukauden sisällä. Jos puutteita ei ole korjattu, tehdään kohteeseen vielä toinen jälkitarkastus kolmen kuukauden sisällä. Jos puutteita ei ole korjattu tämän jälkeen asetetaan laiminlyönnin johdosta uhkasakko pelastuslain 105 :n kohdan 3 perusteella ja tarvittaessa asetetaan hormi ja tulisija käyttökieltoon pelastuslain 81 :n momentin 3 perusteella. Asetettaessa hormi tai tulisija käyttökieltoon, lähetetään pöytäkirja aina tiedoksi rakennusvalvontaan. Kohteissa joissa asiakas haluaa poistaa tulisijan ja hormin käytöstä, hormi tehdään käyttökelvottomaksi niin, että tulisija ja hormi eivät ole enää käytettävissä ja toimenpiteet kirjataan palotarkastuspöytäkirjaan varmentaen asia omistajan sekä palotarkastajan allekirjoituksella. Palotarkastuspöytäkirja lähetetään rakennusvalvontaan tiedoksi. Nuohoojien havaitsemat edellisen vuoden vikailmoitukset kirjataan toimipaikkakohtaisesti valvontasuunnitelman liitteeseen D Uhkasakko ja teettämisuhka Valvontatyössä pelastusviranomaiset käyttävät hallinnollisia pakkokeinoja antaessaan kieltoja ja korjausmääräyksiä. Viranomaisen antamaa (PeL /105 kohtien 1-14) kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän

13 13 kustannuksella. Uhkasakosta sekä teettämis- ja keskeyttämisuhasta säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). Hallinnollista pakkokeinomenettelyä koskeva ohjeistus laaditaan erikseen Rangaistus pelastustoimen laiminlyönnistä Joka tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyö, rikkoo, kulottaa ja jättää noudattamatta PeL 106 kohdissa 1-15 säädettyjä toimintavelvollisuuksia on tuomittava, jollei tekoa ole pidettävä vähäisenä tai jollei teosta muulla säädetä ankarampaa rangaistusta, pelastusrikkomuksesta sakkoon. Selkeissä laiminlyönneissä, jossa viranomaisen ohjaus, neuvonta tai valistus eivät ole tuottaneet tulosta, paikallinen pelastusviranomainen tekee rikosilmoituksen poliisille pelastusrikkomuksesta Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Valvontasuunnitelmassa kuvataan yhteistoimintakäytännöt muiden viranomaisten ja tahojen kanssa sekä mahdolliset seuraavaan kalenterivuoden aikana toteutettavat yhteistarkastukset. Tarkastusten lisäksi pyritään yhteistyöhön tiedonvaihdossa. Osa keskeisistä yhteistyötahoista on alueellisesti tunnistettavissa paikallisen turvallisuussuunnittelun kautta. Pelastuslaitos tekee yhteistyötä seuraavien tahojen kanssa: Rakennusvalvontaviranomaiset kunnassa ja ELY-keskuksessa Pelastusviranomainen toimii asiantuntijana ja lausunnonantajana rakennusvalvontaviranomaisille kaavoituksessa, rakennusten suunnittelussa ja rakentamisessa. Käyttöönotossa ja käytön aikana pelastusviranomainen toimii valvovana viranomaisena pelastuslain mukaisesti. Muissa laeissa säädettyjen velvoitteiden laiminlyönnin aiheuttaessa vakavaa vaaraa henkilöturvallisuudelle, pelastusviranomainen voi määrätä puutteet korjattavaksi. Alueen pelastusviranomaisen tulee kuulla maankäyttö- ja rakennuslain 124 :ssä tarkoitettua kunnan rakennusvalvontaviranomaista valmisteltaessa määräystä Pl 82 :n mukaan, jos turvallisuusvaatimusten toteuttaminen edellyttää rakennuslupaa tai toimenpidelupaa. Turvatekniikan keskus TUKES Pelastusviranomainen osallistuu ympäristölle vaarallisten kemikaalien olosuhteiden ja käytönaikaiseen valvontaan toiminnanharjoittajan luona. Kemikaaliturvallisuuslain mukaisesti TUKES:in toimivaltaan kuuluu laajamittaisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta ja pelastusviranomaiselle vähäisen teollisen käsittelyn ja varastoinnin valvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja ELY-keskus valvovat ympäristönsuojelulain ja jätelain avulla erityisesti ympäristölupavelvollisissa laitoksissa kemikaalien käyttöä ja varastointia. Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalitoimi Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat hoitolaitoksien sekä palvelu- ja tukiasumisen poistumisturvallisuus, erityisryhmien asumisturvallisuus ja paikallinen

14 14 turvallisuussuunnittelu. Paikallista viranomaistyötä edistetään pyrkimällä sopimaan etukäteen toimivat henkilökohtaiset suhteet terveys- ja sosiaalitoimen yhteyshenkilöihin. Poliisi Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä on paikallinen turvallisuussuunnittelu, ravintolat, yleisötilaisuudet, palonsyyntutkinta ja viranomaisyhteistyössä tehty valistustyö. Paikallista viranomaistyötä edistetään pyrkimällä sopimaan etukäteen toimivat henkilökohtaiset suhteet poliisitoimen yhteyshenkilöihin. Aluehallintoviranomaiset Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat liikenteen, rakentamisen, matkailun ja harvaanasuttujen alueiden turvallisuus ja riskien arviointitiedot. Terveys- ja sosiaalitoimessa yhteistyön painopisteenä on erityisryhmien asuminen. Hätäkeskuslaitos Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä on viranomaisyhteistyössä tehty valistustyö. Puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat majoitus- ja suuren omaisuusriskin sisältämät tilat, tietojen vaihto sekä viranomaisyhteistyössä tehty valistustyö. Paikallista viranomaistyötä edistetään pyrkimällä sopimaan etukäteen toimivat henkilökohtaiset suhteet puolustusvoimien, rajavartioston ja tullin yhteyshenkilöihin. Inspecta-, Dekria- ja Alco tarkastuslaitokset Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat laiteturvallisuus ja riskien arviointitiedot. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat liikenteen turvallisuus ja riskienarviointi tiedot. Vakuutusyhtiöt / FK Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat onnettomuuskehityksen seuranta ja koulutus. Onnettomuustutkintakeskus Ennalta ehkäisevän yhteistyön painopisteenä ovat palonsyyn tutkinta ja onnettomuuskehityksen seuranta.

15 Muut valvontatoimenpiteet Pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastusten lisäksi muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvontasuunnitelmaan kirjataan suunnitellut muut valvontatoimenpiteet ja perustelut niiden käyttämiseen. Toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan seuraavan vuoden valvontasuunnitelmassa. Muita valvontatoimenpiteitä voivat olla mm. omatarkastuslomakkeiden tai nettiportaalin käyttö, asiakirjavalvonta, poistumisturvallisuusselvitysten tai pelastussuunnitelmien arviointi jne Yhteenveto kalenterivuoden aikana suunnitellusta valvonnasta Taulukko 1. Kahtena seuraavana vuonna suunniteltujen valvontakäyntien lukumäärä. Kohde Kohteita yhteensä [lkm] Vuonna 2017 tarkastettavat kohteet [lkm] Vuonna 2018 tarkastettavat kohteet [lkm] A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset Asuinrakennukset Omavalv. 1/10 ja poiminta 1/20 Vapaa-ajan rakennukset Omavalvonta. 1/10 ja poiminta 1/20 Yhteensä Valvontatyöhön tarvittavat resurssit Taulukko 2. Resurssitarve seuraavalle vuodelle Kohde Kohteet kpl HTV tarve

16 16 Valvontasuunnitelma A1- A6 kohteet (8h/kohde) Valvontasuunnitelma ,2 Asuinrakennukset (käynnistysvaihe) Valvontasuunnitelma 2017 Vapaa-ajan rak. (käynnistysvaihe) Valvontasuunnitelma 2017 Asiakirjavalvonta (3h/kohde) (Toteutumatiedot 2016/ Pronto) Kemikaalilaki tark. ja päät. (8h/kohde) (Toteutuma 2016/ Pronto) Asiantuntija palvelut (6h/kohde) (Toteutuma 2016/Pronto) Käsitellyt poistumisturvallisuusselvitykset (6h/kohde), (Toteutuma 2016/ Pronto) , , ,1 75 0, ,0 26 0,1 Arvioitu HTV - 13,4 0,6h/ kohde = omavalvonta 10 vuoden välein (0,4h/kohde) ja tarkastus 1/20 kohteessa (4h/kohde) - Omavalvontaan liittyvät asiakirjat ja tietojen käsittely = 0,4h/kohde - Palotarkastus kohdennetaan omavalvonta tietojen perusteella = 4h/kohde Omavalvonnan käynnistämistyön valmistelua jatketaan niin kauan kun saadaan Varantohankkeesta sähköinen alusta käyttöön. Taulukko 3. Resurssien tarve seuraavat kuusi vuotta. Kohde Kohteet 2017 Kohteet 2018 Kohteet 2019 Kohteet 2020 Kohteet 2021 Kohteet 2022 Valvontakohteet Asuinrakennukse t Vapaa-ajan rak HTV edelliset 9,75 9,26 9,39 9,64 9,11 10,58 HTV muut 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 HTV yhteensä 13,4 12,9 13,0 13,2 12,7 14,2

17 17 3. Muut tarkastukset ja katselmukset 3.1. Pelastuslaitoksen suorittamat tarkastukset ja katselmukset Määräaikaisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa: 1. erityisiä palotarkastuksia, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin a. yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) b. kohteet joissa on väestönsuoja c. kohteet joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin d. hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa e. sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset joissa on yli 5 hoitopaikkaa f. kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot g. suurehkot tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat h. palo- ja räjähdysvaaralliset tilat i. rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden j. rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta 2. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastuksia 3. nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastuksia 4. öljylämmityslaitteiston tarkastuksia 5. maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastuksia 6. ilotulitemyyntipisteiden tarkastuksia

18 18 7. muita katselmuksia, kuten esim. rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmuksia ja yleisötilaisuuksien palotarkastuksia. Suoritettujen tarkastusten kirjaaminen PRONTOon on kuvattu luvussa Liite C. Määritelmät ja muun valvonnan kirjaus PRONTOon Kemikaalikohteiden valvonta Pelastusviranomaisten kemikaalikohteiden valvonnan keskeisintä lainsäädäntöä ovat kemikaalilaki 599/2013, kemikaaliasetus 675/1993 ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. TEM valmistelee lainsäädännön osittaista uudistamista. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Erityistä huomiota on kiinnitettävä merkittävillä pohjavesialueilla sijaitseviin, käytössä tai käytöstä poistettuihin, rakennuksissa tai maan alla oleviin, vanhoihin öljysäiliöihin asuinrakennusten ja muiden kohteiden palotarkastusten yhteydessä. Pelastusviranomainen perii suorittamastaan kemikaalivalvonnasta maksun taksapäätöksen mukaan, joka perustuu kemikaaliturvallisuuslakiin. Pelastuslaki (379/2011) antaa myös säädösperustan palotarkastusten maksullisuudelle. Taulukko 4. Kemikaalikohteiden valvonta, tarkemmat tiedot löytyvät erikseen annetuista ohjeista. Valvontakohde Valvonnan peruste Valvontaväli Valvontatoimenpitee t Öljylämmityslaitteiston asennus Asetus öljylämmityslaitteistosta (130/1999) katsastus 3kk käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä Maanalaiset öljysäiliöt KTM päätös maanalaisten öljy- säiliöiden määräaikaistarkastuksista (1199/1995) 10 v / säiliön luokan mukaan yleiset palotarkastukset / tarkastusliikkeen raportit Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö/ varastointi 200 kg - 5 t Nestekaasuasetus (129/1999) 3 kk käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä Vaarallisten kemikaalien vähäinen käyttö/ varastointi ilmoitus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 3 kk käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä

19 19 Palavan nesteen varastointi jakeluasemalla KTM päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakelu-asemalla (415/1998) 3 kk käyttöön-otosta, jatkossa valvontasuunnitel man mukaisesti yleisten palotarkastusten yhteydessä Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi turvallisuusselvityslaitos ulkoinen pelastussuunnitelma ja harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Harjoitus 3 v välein, palotarkastus valvontasuunnitel man mukaisesti Tukes + yleiset palotarkastukset Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi toimintaperiaateasiakirj alaitos harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Tukes + yleiset palotarkastukset Ammattimaiset ilotulitusnäytökset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tarvittaessa poliisi Erikoistehosteiden käyttö yleisötilaisuudessa Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) ennen tapahtumaa Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) myyntiaika Aseliikkeet Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tarkastus lausuntoa varten, palotarkastukset valvontasuunnitel man mukaisesti poliisi Räjähteiden valmistus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) yleinen palotarkastus valvontasuunnitel man mukaisesti Tukes Maakaasun jakeluasema VNa maakaasun käsittelyn valvontasuunnitel yleisten

20 20 turvallisuudesta (551/2009) man mukaisesti palotarkastusten yhteydessä Atex-asiakirjat Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) valvontasuunnitel man mukaisesti 4. Seuranta 4.1. Yhteenveto seurantavuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Pelastuslautakunta hyväksyi Lapin pelastuslaitoksen Valvontasuunnitelman, jossa oli määritelty toimipaikoittain palotarkastettavat kohteet ja tarkastusvälit. Valvontatyön yhteydessä tehdään riskienarviointia kohteissa sekä tiedostojen päivittämistyötä. Hyväksytyn valvontasuunnitelman A1- A6 kohteiden määrä väheni 149 kohteella. Tähän vaikutti suurteollisuuden kohteissa tehty päivitystyö (kohteiden yhdistäminen) ja vuokrattavien vapaa-ajan rakennuksien siirtäminen omavalvontaan sekä pienien (alle 300 m2) A3 ja A4 kohteiden väheneminen tehdyn riskienarvioinnin jälkeen Taulukko 5. Yhteenveto seurantavuoden aikana suoritetusta valvonnasta ja resursseista. Kohde=a Vuonna 2016 oli suunniteltu tarkastuksia. Vuonna 2016 on tehty tarkastuksia. Laskennallinen HTV tarve tehdyille tarkastuksille. Valvontasuunnitelma A1- A6 kohteet (8h/kohde) Asiakirjavalvonta (3h/kohde) (Toteutumatiedot 2016/ Pronto) Kemikaalilaki tark. ja päät. (8h/kohde) (Toteutuma 2016/ Pronto) Asiantuntija palvelut (6h/kohde) (Toteutuma 2016/Pronto) Käsitellyt poistumisturvallisuusselvitykset(6h/kohde), (Toteutuma 2016/ Pronto) , , , , ,2 9,06

21 Valvonnan toteutumisen kirjaaminen PRONTOon Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Sekä suunnitellut että toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan PRONTOn onnettomuuksien ehkäisyn lomakkeeseen. Lomakkeelle kerätään sekä valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset että muut tarkastukset. Taulukko 6. Määräaikaisten valvontakohteiden seurantavuoden tiedot. Taulukko 6. Kohteita kpl Vuonna 2016 Vuonna 2016 Tarkastus-prosentt Määräaikaisten valvontakohteiden seurantavuoden tiedot. Itäinen Pohjoinen Läntinen Yhteensä toteutettavaksi suunniteltujen tarkastusten määrä suoritettujen tarkastusten lukumäärä i (toteutunut lkm / suunniteltu lkm) [%] A Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset

22 Yhteensä Valvontatoiminnan resursseja ja tuloksellisuutta johdetaan toimialueen johtoryhmissä. Toimialueen päällikölle on vastuussa valvonnan toteutumisesta pelastuspäällikölle. Riskienhallintapäälliköt raportoivat valvonnan toteutumisen toimialueittain pelastuspäällikölle. Vuosi Valvontakohteiden A1 -A6 toteutuma kehittyminen vuosina Peltk. hyv. valv.s. Lopullinen suunn. Toteutuma Prosentti % % % % Lähde: Valvontasuunnitelma / Timo Rantala Valvontakohteiden A1 - A6 toteutuman kehittyminen toimialueittain vuosina Vuosi Läntinen toimialue Itäinen toimialue Pohjoinen toimialue Suunn. Tot. % Suunn. Tot. % Suunn. Tot. % % % % % % % % % % % % % Lähde: Valvontasuunnitelma / / Timo Rantala 4.3. Resurssien kirjaaminen PRONTOon Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät resurssit kirjataan PRONTOon henkilötyövuosina. Resursseiksi ei lasketa pelkästään valvontatyöhön käytettyjä henkilötyövuosia, koska muillakin työmenetelmillä on hyvin merkittävä vaikutus onnettomuuksien määrään. Onnettomuuksien ehkäisevän työn vaikuttavuutta voidaan arvioida vertaamalla alueen resursseja alueella sattuneisiin onnettomuuksiin. Resursseissa erotellaan päätoimiset, osa-aikaisesti toimivat, työvuorot, sopimuspalokunnat sekä muun sopimuksen perusteella toimivat. Tiedot kerätään vuodenvaihteessa kuluneen vuoden toteumasta. Taulukko 7. Onnettomuuksien ehkäisyyn käytettiin henkilöresursseja seurantavuonna. Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit HTV yhteensä vuonna 2016

23 23 Valvonta ja TUVI Länsi+itä+pohjoinen = yht. Päätoiminen onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstö 3,4+1,8+0= 5,2 Osa-aikaisesti toimivat palomestarit, P3 palotarkastajat, 3,9+5,4+3,7= 13 muu päällystö Työvuorossa olevat paloesimiehet, ylipalomiehet ja 0,2+0,3+0=0,5 palomiehet Sopimuspalokunnat 0,0+0,2+1,2=1,4 Muut sopimuksen perusteella toimivat 0+0+0=0 Yhteensä: 7,5+7,7+4,9=20,1 Ohje resurssien laskentaan: Resurssit arvioidaan henkilöittäin kymmenyksen tarkkuudella ja lasketaan toimipaikkakohtaisesti yhteen esim. osa-aikaiset: 0,2+0,4+0,4+0,3= 1,3. Onnettomuuksien ehkäisyssä henkilötyövuosi on määritelty 1500 tuntiin, koska henkilöresurssista otetaan yli 95 % pelastustoiminnan valmiuden ylläpitoon sidotusta resurssista. Satunnaiset tehtävät on huomioitu htv. Päätoimiset: Jos tehtävään kuuluu satunnaisluonteisesti muita tehtäviä, sitä ei tarvitse huomioida. Esim. jos toimii ajoittain päivystävänä palomestarina, mutta hälytystehtävät vievät vain pienen osan työajasta. Osallistuu pelastustoiminnan suunnittelutyöhön esim. ulkoiset pelastussuunnitelmat tai suurien pelastustoiminnan harjoituksien suunnitteluun esim. Barents Rescue. Osa-aikaisesti toimivat: Mikäli henkilön työnkuvassa on määritelty kuinka paljon työajasta käytetään onnettomuuksienehkäisyyn (palotarkastukset, turvallisuusviestintä jne.), se merkitään henkilötyövuosina. Mikäli näin ei ole tehty, esim. jos onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät muodostavat vain pienen osuuden työtehtävistä, voidaan työpanos laskea suoritteiden mukaan seuraavasti: Muihin kuin asuinrakennuksiin tehtyjen palotarkastusten työpanos mitoitetaan keskimäärin 8 Työvuorot: h/kohde (sisältää myös valmistelun ja matkat ym.). Koulutus-, neuvonta ja valistustilaisuuksiin käytetyt työtunnit. Työtunnit sisältävät tilaisuuden keston lisäksi valmisteluun ym. kuluneen ajan. Tarvittaessa voidaan lisäksi arvioida suunnittelijoiden ohjaukseen, lausuntoihin yms. muuhun onnettomuuksien ehkäisyyn käytetty työpanos vuositasolla. Muihin kuin asuinrakennuksiin tehtyjen palotarkastusten työpanos keskimäärin 6 h/kohde. Asuinrakennuksiin tehdyt palotarkastukset keskimäärin 1,5 h/kohde. Koulutus-, neuvonta ja valistustilaisuuksiin käytetyt työtunnit (tulee pakolliseksi tiedoksi PRONTOon). Työtunnit sisältää tilaisuuden keston lisäksi valmisteluun ym. kuluneen ajan.

24 24 Sopimuspalokunnat: Sivutoimisen henkilöstön ja vapaaehtoisen palokunnan suorittamat turvallisuuskoulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksiin eli turvallisuusviestintätilaisuuksiin käytetyt työtunnit saadaan PRONTOsta. Muut sopimuksen perusteella toimivat: Esim. SPEKin alueliittojen suorittamat turvallisuuskoulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksiin eli turvallisuusviestintätilaisuuksiin käytetyt työtunnit Alueellisen seurannan työvälineitä Seuranta on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Ensi vaiheessa seurantamenetelmät pohjautuvat tällä hetkellä helposti saatavilla olevaan tilastoaineistoon. Tavoitteena on valita seurattavat muuttujat siten, että ne vastaavat riittävällä tasolla pelastuslaitosten valvonnan ja onnettomuuksien ehkäisytyön painotuksia. Alueellisesti käytössä olevan tilastoaineiston koko ja sen vaikutus johtopäätösten luotettavuuteen on huomioitava valittaessa tilastoaineistoa Valvonnan toteuttaminen Pelastuslain mukaan valvonta perustuu riskien ja turvallisuuskulttuurin arviointiin. Palotarkastajat valvovat, että palo- ja henkilöturvallisuutta koskevia sääntöjä ja määräyksiä noudatetaan ja että pelastustoiminnan toimintaedellytykset kohteessa ovat olemassa. Valvottavat kohteet sekä valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen määritellään pelastuslaitoksen laatimassa valvontasuunnitelmassa. Tarkoituksena on kohdentaa resursseja valvonta-alueen riskejä ja muita erityisiä valvontatarpeita vastaavaksi. Valvontatyötä tehostetaan siirtämällä resursseja valvontakohteiden määrästä turvallisuuskulttuuriin vaikuttamiseen ja arviointityöhön. Riskienarviointi tehdään omatoimisen varautumisen auditointi- ja arviointilomakkeistolla. Omatoimisen varautumisen auditointi- ja arviontimalli on tarkoitettu sekä pelastusviranomaisille palotarkastuksen suorittamiseksi, että organisaatioille turvallisuuden ja omatoimisen varautumisen kehittämisvälineeksi. Valvontatyö on aloitettu keskimääräisillä tarkastusväleillä. Valvontatyön onnistumista valvotaan seuraamalla tarkastusaikavälien kehittymistä ja tarkastuksien toteutumista. Miten tarkastusaikavälien keskiarvot kehittyvät suhteessa periaatteellisiin tarkastusväleihin. Miten tarkastukset toteutuvat suhteessa suunniteltuun työhön eli tarkastusprosentin toteutuminen Suorituspohjaiset resurssien mitoitusarvot Valvontasuunnitelmaohjeessa esitetään suorituspohjaiset resurssien keskimääräiset mitoitusarvot. Mitoitusarvot on arvioitu koulutuspäivillä lokakuussa 2011 kahdenkymmenenviiden koulutukseen osallistuneen pelastuslaitoksen viranhaltijan toimesta ja tarkistettu koulutuspäivillä helmikuussa Kohteiden auditoinnin ja arvioinnin koettiin vievän aikaa enemmän kuin oli arvioitu Omavalvonnan kehittämisen takia on arvioitu mitoitukset omavalvontakohteiden käsittelyyn ensimmäisen kerran helmikuussa Mitoitusarvot ovat nyt suuntaa antavia ja lähtevät kehittymään työn kautta.

25 25 Onnettomuuksien ehkäisyyn käytettävissä olevien henkilötyövuosien arviointi ja olemassa oleva tarve on haasteellinen, koska palonehkäisytyötä tekevien osa-aikaisten viranhaltijoiden osuus on suuri. Arviointikulttuuria ei vielä ole. Pelastuslaitosten yhteistyö ja yhtenäinen suunnittelu tuo mahdollisuuden arviointikulttuurin kehittämiseen. Toimi- ja työpaikkakohtainen henkilökohtainen arviointi olemassa olevasta resurssitarpeesta on muuttumassa numeeriseksi arvioinniksi, joka on paremmin vertailukelpoinen, toistettavissa ja tiedon lisääntyessä tarkentuva. Valtakunnalliseen keskiarvoon verrattuna onnettomuuksien ehkäisyyn käytettävät resurssit suhteessa asukaslukuun ovat monilta osin vertailukelpoisia mutta myös eräiltä osin poikkeavia (harva-asutus, etäisyydet, pitkät toimintavalmiusajat jne.) Vaikuttavuus Valvontatyön vaikuttavuutta valvotaan seuraamalla onnettomuuksien esiintymistiheyden ja tapahtuneiden vahinkojen kehittymistä valvontasuunnitelman mukaisissa luokissa suhteessa asukaslukuihin. Esim. Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä Asuinrakennuspalojen ja asuinrakennuspalovaarojen määrä Muiden tulipalojen määrä Omaisuusvahingot sekä asuin- että kaikissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa. Omaisuusvahinkosumman kehitys asukaslukua kohden Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Seuranta on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Mittareiksi on valittu tunnuslukuja, jotka ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja joiden tuottaminen onnistuu Pronton työkalujen avulla. Vaikuttavuuden arviointia suoritetaan vuosittain ja siitä laaditaan raportti toiminnan suunnittelun tueksi, tiedot kirjataan tarpeellisin osin toimintakertomukseen. Vaikuttavuuden arviointia pyritään kehittämään omatoimisesti ja huomioiden valtakunnallinen kehitystyö. Palokuolemien ja vakavien henkilövahinkojen seurannassa nojataan Pelastusopiston tekemään tutkimukseen, joka perustuu pelastuslaitosten tutkimiin vakaviin tulipaloihin. Valvontaan käytettäviä mittareita verrataan mahdollisuuksien mukaan joko edellisten vuosien tilastoihin, verrokkipelastuslaitoksiin tai koko maan tietoihin. Valvonnan vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään seuraavia mittareita: Taulukko 8. Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Mittari Henkilövahingot tulipaloissa Osuus asuinrakennuspaloista, joissa ei ole ollut palovaroitinta [%]. Lisätiedot Palokuolemat ja vakavat loukkaantumiset Tarkastelut aineiston sallimissa rajoissa myös: Erillisissä pientaloissa, Rivi- ja ketjutaloissa ja Asuinkerrostaloissa

26 26 Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä valvontasuunnitelman mukaisissa ryhmissä suhteutettuna asukaslukuun [1/as*a]. Osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista, joissa alkusammutusta yritettiin Osuus asuinrakennuspaloista ja asuinrakennuspalovaaroista, joissa alkusammutusta yritettiin Omaisuusvahingot kaikissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Keskimääräinen vahinko [ /palo] Asiakaspalautekyselyt Tarkastusprosentti Onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyt resurssit suhteessa asukaslukuun [htv/as]. Asukaslukua parempi suhteuttaja tässä tapauksessa olisi rakennusten tai kerrosneliöiden määrä. Mikäli tiedot ovat käytettävissä, suhteuttajana kannattaa käyttää ensisijaisesti niitä. Suhteutettuna kerrosalaan [ /m2] 3 tai 5 vuoden liukuva keskiarvo Tarkastelut aineiston sallimissa rajoissa myös valvontaluokkien mukaisesti jaoteltuna Seurataan valvonnan vaikuttavuutta ja laatua Ensisijaisesti valvontatoiminnan toimivuuden mittari. Ensisijaisesti valvontatoiminnan laadun mittari. Vertailukohtana muut alueet tai valtakunnallinen keskiarvo. 5. Suoritteiden maksullisuus 5.1. Maksullisuuden perusta Pelastuslain 96 :n mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Palotarkastuksen maksullisuus perustuu alueen pelastustoimelle sen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskuluihin. Palotarkastusmaksun suuruus lasketaan määrittämällä palotarkastukseen kuluva aika ja sen tuottamisesta aiheutuva tuntihinta. Palotarkastuksen maksut Maksuperusteet on valmisteltu pelastuslaitosten ja Kuntaliiton yhteistyönä. Kukin pelastuslaitos on laskenut taksan omien toteutuneiden kulujensa mukaan. Valtakunnallista yhteistä taksasuositusta ei anneta, koska suoritteiden tuottamisesta aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrä vaihtelee pelastuslaitoksittain. ERHE-tehtävien maksut Erheellisten tehtävien maksuperusteet on valmisteltu pelastuslaitosten ja Kuntaliiton yhteistyönä. Kukin pelastuslaitos on laskenut taksan omien toteutuneiden kulujensa mukaan. Ohje erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta on laadittu ja on tämän valvontasuunnitelman liitteenä (liite E)

27 Palotarkastukseen kuluva aika Valvontakohteet A1- A6 Valvontakohteisiin A1 A6 tehdään palotarkastus Omatoimisen varautumisen auditoivan ohjeen tai arvioivan ohjeen mukaan. Tarkastukset sovitaan yksittäin ja niihin sisältyy palaveri yrityksen/ laitoksen johdon tai paikan päällä turvallisuudesta vastaavien henkilöiden kanssa, jossa arvioidaan turvallisuusjohtamista kohteen riskiluvulla. Kohteeseen kuvitellaan onnettomuus tai onnettomuuksia, jonka jälkeen käydään läpi vastuuhenkilöiden toimintaa eri tilanteissa. Tällaisen yksittäisen kohteen palotarkastuksen suorittamiseen on arvioitu kuluvan keskimäärin tehokasta työaikaa 8 tuntia pitäen sisällään seuraavat työvaiheet: tarkastusajankohdasta sopiminen (puhelimitse tai kirjeitse) valvontakohteen taustatietojen selvittäminen (aiemmat palotarkastukset, muiden viranomaisten tai tahojen tekemät tarkastukset ja havainnot sekä PRONTO-tietojen tarkastaminen) matka-aika kohteeseen ja takaisin tekniseen kohteen palotarkastukseen kulunut aika kohteen vastuuhenkilöiden toiminta onnettomuustilanteessa kohteen riskiluvun arviointi ja kohteen johdon kanssa tuloksen analysointi pöytäkirjan tekeminen ja lähettäminen asiakkaalle tarkastuksen kirjaaminen tietojärjestelmään ja pöytäkirjan arkistointi laskutusmääräyksen tekeminen taloushallinnolle. Edellä luetelluista työtehtävistä varsinaiseen kohteessa tapahtuvaan palotarkastukseen kuluu 2-4 h ja muihin tehtäviin noin 4-6 h aikaa. Muut kohteet Muiden yksittäin tarkastettavien kohteiden palotarkastuksen suorittaminen pitää sisällään seuraavat työvaiheet: tarkastusajankohdasta sopiminen (puhelimitse tai kirjeitse) valvontakohteen taustatietojen selvittäminen (aiemmat palotarkastukset, muiden viranomaisten tai tahojen tekemät tarkastukset ja havainnot sekä PRONTO-tietojen tarkastaminen)

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2011-2013 2 Sisällys 1. MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÄ... 3 2. SIIRTYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 5 4. JOHDANTO...

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Materiaalinen rajaus

Materiaalinen rajaus Menettelysäännökset oikeusturvan takeena palotarkastustoiminnassa Heikki Paajanen 6.2.2012 Materiaalinen rajaus Uusi laki selventää valvontatoiminnan ulottuvuuden (lain 2 ja 3 luvun säännösten noudattaminen).

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma Pelastuslaitoksen ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus ÖTaluksesta

3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma Pelastuslaitoksen ja Puumalan kunnan välinen yhteistyösopimus ÖTaluksesta Mikkeli Pöytäkirja 1/2017 1 (10) Aika 02.02.2017, klo 17:30-18:10 Paikka Jyväskylä Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Etelä-Savon Pelastuslaitoksen käyttötaloussuunnitelma

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2017 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Hyväksynyt: Pelastusjohtaja Tero Mäki Pelastusjohtajan päätös 169/2015, 29.12.2015 Johdanto 2 Pelastuslain

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2016 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1114/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (1) 3 Asianro 1114/00.01.02.00/2017 Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2016-2017 ja valvontaohjelma vuodelle 2017 Ympäristöjohtaja Tanja Leppänen Ympäristö-

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena

Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Ajankohtaista ja Ikäihmiset turvallisuushaasteena Matti Orrainen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos ja UPL 9.2.2012 Onnettomuuksien ehkäisy Katto-

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Monet asuinkiinteistön omistajat ovat vuosien saatossa tottuneet siihen, että palo- tai pelastusviranomainen suorittaa säännöllisin väliajoin kiinteistössä

Lisätiedot