Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma"

Transkriptio

1 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

2 2 Sisällys 1. MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÄ SIIRTYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN MÄÄRITELMÄT JOHDANTO VALVONTASUUNNITELMAAN LIITTYVÄ KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU VALVONTAMENETELMÄT VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMINEN ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN SEKÄ VAPAA-AJAN ASUNTOJEN VALVONTA VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA MUUT VALVONTAKOHTEET VALVONTATYÖSSÄ TARVITTAVAT RESURSSIT KEMIKAALIKOHTEIDEN VALVONTA SEURANTA YHTEENVETO KALENTERIVUODEN AIKANA SUORITETTAVASTA VALVONNASTA VALVONNAN TOTEUTUMISEN JA RESURSSIEN KIRJAAMINEN PRONTOON VALVONNAN VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTI...17 LIITE A. VALVONTAKOHTEIDEN PALOTARKASTUKSET...19 LIITE A1. VALVONTAKOHTEIDEN PERIAATTEELLISET TARKASTUSVÄLIT...19 LIITE A7 YHTEENVETO VUONNA 2012 TARKASTETTAVIEN VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄSTÄ...26 LIITE B. ASUINRAKENNUSTEN JA VAPAA-AJAN ASUINRAKENNUSTEN TARKASTUKSET...27 LIITE C VALVONTAAN LIITTYVÄ VIRANOMAISYHTEISTYÖ...28 LIITE C1 YHTEISTYÖTAHOT JA MENETELMÄT VALVONNASSA, YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN...28 LIITE C2 VUOSITTAINEN VALVONTAYHTEISTYÖ...29 LIITE D ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYYN KÄYTETTÄVIEN RESURSSIEN LASKEMINEN...30 LIITE E. PALOTARKASTUSTEN MAKSULLISUUS...31 E.1 TAKSASUOSITUKSET...31 E.2 MAKSUISTA PÄÄTTÄMINEN...32

3 3 1. Muutokset ja hyväksyntä Valvontasuunnitelman ylläpidosta vastaa palotarkastustoiminnasta vastaava johtava palotarkastaja. Pelastusjohtaja hyväksyy suunnitelmaan tehtävät merkittävät muutokset. Vuosittaiset tulostavoitteet kirjataan toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelmaan. Päiväys Muutos Tekijä Hyväksyjä Tekstin tarkennus. LM/TPä TPä

4 4 2. Siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan Vuosi 2011 Marraskuussa aloitetaan palotarkastuksia tekevän henkilöstön kouluttaminen ja palotarkastuksilla aloitetaan tarkastusvälien siirtäminen valvontasuunnitelman mukaisiksi. Kohteita tiedotetaan muista valvontasuunnitelmaan liittyvistä muutoksista. Pelastusjohtaja hyväksyy valvontasuunnitelman joulukuussa. Vuosi 2012 Palotarkastukset suoritetaan palvelutasopäätöksen mukaisesti niissä kohteissa, joissa ei ole pidetty palotarkastusta 2011 valvontasuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tarkastusvälit siirretään valvontasuunnitelman mukaisiksi ja kohteita tiedotetaan valvontasuunnitelmaan liittyvistä muutoksista. Resursseja kohdennetaan palotarkastuskohteiden määrien ja tarkastusvälien oikeellisuuden tarkastamiseen. Aloitetaan uuden valvontasuunnitelman valmistelu palvelutasopäätöksen laadinnan yhteydessä. Vuosi 2013 Palotarkastukset ovat siirtyneet täysin valvontasuunnitelman mukaisiin määräväleihin. Palotarkastusten maksullisuuteen siirrytään yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa. Laaditaan palvelutasopäätöksen yhteydessä uusi valvontasuunnitelma.

5 5 3. Määritelmät Nimike Määritelmä Erityinen palotarkastus Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Pyydetty palotarkastus Ennakoiva erityinen palotarkastus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Yleinen palotarkastus Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräyksen määräajan umpeuduttua tai kun puute on korjattu, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 22 mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom). Nestekaasuasetuksen (711/1993) 25 mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaan pyytämä palotarkastus. Pyydetyt palotarkastukset saattavat muuttua maksullisiksi. Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Ennakoivista erityisistä palotarkastuksista peritään mahdollisesti erityistä palotarkastusta korkeampi maksu. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti. Merlot-palotarkastusohjelmassa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen. Useiden rakennusten muodostama toiminnallinen kokonaisuus kirjataan yhtenä palotarkastuksena. Kohteiden ryhmittely ohjeistetaan tarkemmin erikseen. Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus.

6 6 Yleisötilaisuuden palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus Öljylämmityslaitteiston katsastus ja tarkastus Asuinrakennus Asuinrakennukseen verrattava kohde Vapaa-ajan rakennus Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perustella päättämä valvontakäynti. Yleisötilaisuuksien palotarkastukset muuttuvat mahdollisesti maksullisiksi. Pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 17 ja 20 :ien mukainen tarkastus ja käyttöönoton katsastus, joka tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta. Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat rakennukset rakennustyypistä riippumatta, vuokra- tai omistusasunnot. Asuntolat eivät kuulu tähän ryhmään. Laajuudeltaan ja riskeiltään asuinhuoneistoon verrattava kohde joka on osa asuinrakennusta, esimerkiksi kerrostalon kivijalassa oleva pieni toimisto. Valvonta asuinrakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Huom. Kivijalassa oleva ravintola tai liikehuoneisto on erillinen valvontakohde, jonka tarkastusväli on määritelty erikseen. Yleensä haja-asutusalueella sijaitseva rakennus, jota ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen vakituiseen asumiseen.

7 7 4. Johdanto Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perustehtävä on kehittää ja ylläpitää alueen turvallisuutta kaikissa olosuhteissa minimoimalla onnettomuusvahinkoja ja niiden seurauksia. Tähän tehtävään kuuluvat onnettomuuksien ehkäiseminen, kuntien ja kuntalaisten onnettomuustilanteissa tarvittavien valmiuksien parantaminen, pelastustoimenpiteet ja ensihoitopalvelut. Onnettomuuksien ehkäisytyön tärkein tavoite on palokuolemien ja henkilövahinkojen vähentäminen voimaan astuneessa pelastuslaissa (379/2011) tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet riskinarvioinnin perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Resurssien uudelleen kohdentamisella pyritään vähentämään tulipaloista aiheutuneita henkilövahinkoja ja tulipalojen määrää sekä parantamaan kuntalaisten toimintamahdollisuuksia erilaisissa onnettomuuksissa. Valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan siirtyminen ei vähennä onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettäviä henkilötyövuosia tai pienennä kustannuksia. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään tässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan toimintakertomuksessa. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä valvontatoimista Pelastuslain 96 mukaisesti maksun. Palotarkastusten maksullisuudesta päättää johtokunta, päätöksessä huomioidaan muiden pelastuslaitosten siirtyminen palotarkastusten maksullisuuteen. Palotarkastusmaksu määräytyy johtokunnan vahvistaman taksaluettelon mukaisesti. Liitteessä E on pelastuslaitosten verkoston esittämä taksasuositus. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma julkaistaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla ja lisäksi tarkastuskohteita tiedotetaan valvontasuunnitelman tuomista muutoksista palotarkastuksilla.

8 8 Valvontasuunnitelmaohjetta on valmistellut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston työryhmä. Työryhmä on laatinut esityksen valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontakohteiden luokituksesta ja tarkastusväleistä. Tarkastusvälien määrittämiseen käytettävä tilastoaineisto on saatavilla pelastuslaitokselta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma perustuu työryhmän ohjeeseen Valvontasuunnitelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö Pelastuslaki 379/ Lain tavoite Tämän lain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Lain tavoitteena on myös, että onnettomuuden uhatessa tai tapahduttua ihmiset pelastetaan, tärkeät toiminnot turvataan ja onnettomuuden seurauksia rajoitetaan tehokkaasti. 2 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään ihmisten, yritysten sekä muiden yhteisöjen ja oikeushenkilöiden velvollisuudesta: 1) ehkäistä tulipaloja ja muita onnettomuuksia; 2) varautua onnettomuuksiin sekä toimintaan onnettomuuksien uhatessa ja sattuessa; 3) rajoittaa onnettomuuksien seurauksia; 4) rakentaa ja ylläpitää väestönsuojia; 5) osallistua pelastustoiminnan tehtäviin ja väestönsuojelukoulutukseen. 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. 79 Valvontasuunnitelma Pelastuslaitoksen on laadittava valvontasuunnitelma valvontatehtävän toteuttamisesta. Valvonnan on perustuttava riskien arviointiin, ja sen tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteutumista arvioidaan. Valvontasuunnitelman tulee perustua alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Valvontasuunnitelma on toimitettava tiedoksi aluehallintovirastolle. Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä valvonnassa käytettävistä riskien arvioimisen perusteista, palotarkastusten ja muiden valvontatoimenpiteiden määrittelystä sekä valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista.

9 9 5. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Valvontasuunnitelma mahdollistaa palotarkastusten jaksottamisen joustavasti pidemmälle aikavälille. Aiemmin pakollisesti vuosittain tarkastettavien kohteiden lukumäärä on pysynyt hyvin vakiona ja vienyt valtaosan palotarkastajien resursseista. Jatkossa palotarkastukset suunnitellaan viiden vuoden jaksoissa. Pakollisesti vuosittain palotarkastettavien kohteiden määrä on aiempaa merkittävästi pienempi, jolloin esimerkiksi teemavalvontaan tai turvallisuusviestintään voidaan jonain vuonna kohdentaa enemmän resursseja ja tasata palotarkastuskohteiden määrä muille vuosille. Palotarkastusten kohdentamista suunnitellaan yleisellä tasolla seuraavan viiden vuoden ajanjaksolla, yksityiskohtainen vuosisuunnitelma tehdään toimintasuunnitelman laadinnan yhteydessä. Valvontatoimenpiteiden 5-vuotissuunnitelma on kohdassa 5.6 ja vuosisuunnitelma liitteessä 7.1. Tiettyjen viranomaisyhteistyön muotojen vuosittaista määrää on mahdoton ennakoida tarkasti etukäteen. Näiden osalta tavoitteet tarkastetaan vuoden kuluessa siten että tavoitteena on vastata 100% tulleisiin ilmoituksiin. Valvontatoiminnan vuosisuunnitelman valmistelee palotarkastustoiminnasta vastaava prosessinomistaja ja kokonaisuuden hyväksyy riskienhallintapäällikkö Valvontamenetelmät Yleinen palotarkastus Yleisellä palotarkastuksella valvotaan Pelastuslain (379/2011) 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan sekä rakennuksen omistajan ja haltijan velvollisuudet) säännösten noudattamista. Kohde tarkastetaan asiakirjojen perusteella ja pistokokein, vastuu kohteen turvallisuudesta on aina kohteen omistajan ja haltijan. Palotarkastuksella annetaan neuvoja ja ohjeita sekä pyritään tukemaan kohteen omaa turvallisuuskulttuuria. Erityinen palotarkastus Erityinen palotarkastus suoritetaan uudisrakennus tai saneerauskohteissa kun kunnan rakennusvalvontaviranomainen on sen rakennusluvassa määrännyt suoritettavaksi. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia erityisiä palotarkastuksia. Jälkitarkastus Jälkitarkastus on tarkastus, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa annettuja määräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan, kun on havaittu huomattavia tai toistuvia palo- tai henkilöturvallisuutta vaarantavia puutteita. Ylimääräinen palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, perusteena voi olla esimerkiksi: - kiinteistön omistajan tai haltijan pyyntö - nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista - epäily, että palo- ja henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita. - teematarkastus esimerkiksi suurmyymälöihin tai ravintoloihin

10 10 Yleisötilaisuuden palotarkastus Ennen yleisötilaisuuden alkamista suoritettava palotarkastus, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. Aluevalvonta Pelastusviranomaisen suorittamaa valvontaa, jossa tehdään ulkopuolisia havaintoja kohteen turvallisuudesta ja kohteeseen jätetään kirjallinen korjauskehotus ja -ohjeita havaintojen perusteella. Aluevalvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota esimerkiksi pelastusteihin, osoitenumerointiin, tonttien opastauluihin ja tuhopolttojen torjuntaan sekä sammutusveden saatavuuteen. Aluevalvontaa voidaan suorittaa myös julkisilla alueilla. Omavalvonta Omavalvonta on oleellinen osa omakotitalojen, niihin rinnastettavien kohteiden ja vapaa-ajan rakennusten valvontatoimintaa. Asukkaille postitetaan omavalvontaa varten dokumentit turvallisuusviestintämateriaalin kanssa, joiden perusteella asukas tekee omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuudesta. Omavalvontalomake järjestetään myös täytettäväksi internet-sivuille. Valvontakohteissa kohteen edustaja voi suorittaa omavalvontaa, jonka tietoja voidaan hyödyntää palotarkastuksen suorittamisessa tai sillä voi olla vaikutusta kohteen valvontaväliin. Asiakirjavalvonta Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastusyrityksien tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja paloteknisten laitteiden tarkastuksista. Pelastussuunnitelmat ja poistumisturvallisuusselvitykset arvioidaan sekä annetaan niistä palaute. Tarkastusyrityksien ja nuohoojien ilmoittamat puutteet arvioidaan. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Valvontakohteiden tarkastusvälit on esitetty luokittain liitteenä olevissa taulukoissa: A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut kohteet Pelastuslaitosten verkoston valvontasuunnitelmatyöryhmä käytti tarkastusvälin määrittämisen perusteena ensisijaisesti tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä, koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa tapahtuu harvoin vakavia henkilövahinkoja. Tällä perusteella valvontasuunnitelmaohjeessa ehdotettiin merkittäviäkin pidennyksiä valvontakohteiden tarkastusväliin. Valvonnan suunnittelussa on painotettu potentiaalista henkilövahinkoriskiä ja tarkastusvälejä on tiivistetty työryhmän ehdotuksesta mm. erilaisissa vanhustenhoidon kohteissa ja kokoontumis- ja liiketiloissa. Riskinarvio perustuu Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen alueella tapahtuneisiin on-

11 11 nettomuuksiin ja palotarkastuksilla tehtyihin havaintoihin. Valvontasuunnitelmassa esitetyt tarkastusvälit ovat kuitenkin pidemmät kuin aiemmin, jolloin vuosittain tarkastettavien kohteiden määrä vähenee ja resursseja saadaan suunnattua muihin valvontatehtäviin ja erityisen riskinarvion ja riskiaineiston perusteella suoritettaviin valvontakäynteihin. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on perusteltava ja kirjattava Merlot-palotarkastusohjelmaan. Palotarkastusvälin arvioinnista annetaan erilliset ohjeet ja suositukset. Pelastusviranomainen voi kuitenkin harkintansa perusteella lyhentää minkä tahansa yksittäisen valvontakohteen tarkastusväliä tilanteen niin edellyttäessä. Palotarkastus ajoitetaan lähtökohtaisesti siten että kohteelle määritetty seuraava tarkastus suoritetaan ennen suunniteltua tarkastuspäivämäärää, eli tarkastusväliä ei tarpeettomasti ylitetä. Ensimmäinen yleinen palotarkastus uudessa tai peruskorjatussa kohteessa suoritetaan viimeistään vuoden kuluttua erityisestä palotarkastuksesta. Vähäisten muutostöiden yhteydessä suoritettava erityinen palotarkastus ei vaikuta yleisen palotarkastuksen ajankohtaan Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien kohteiden sekä vapaa-ajan asuntojen valvonta Aiemmin asuinrakennukset ja vapaa-ajan rakennukset on palotarkastettu 10 vuoden välein ennalta tehdyn alueellisen suunnitelman mukaisesti. Tarkastuksiin ovat osallistuneet sekä operatiivinen henkilöstö että päivätyöntekijät. Asuinrakennusten palotarkastukset ovat toteutuneet vuosittain 46-79% tavoitteesta. Asuinrakennusten palotarkastukset nykymuodossaan vievät runsaasti työaikaa, josta osa menee hukkaan koska asukkaat eivät tarkastushetkellä ole paikalla tai hälytystehtävät estävät palotarkastuksen suorittamisen. Valvontasuunnitelma mahdollistaa asuinrakennusten palotarkastusten toteuttamisen erilaisilla menetelmillä ja painottaen alueen riskikohteita ja -ryhmiä. Uudet työtavat mahdollistavat asuinrakennusten tehokkaamman valvonnan vähemmällä työajankäytöllä. Tätä työaikaa voidaan suunnata muihin tehtäviin, joihin ei tällä hetkellä ole juuri panostettu, kuten taloyhtiöiden valvontaan. Jatkossa pyritään omavalvonnalla ja turvallisuusviestinnällä korostamaan asukkaiden omaa vastuuta turvallisuudesta ja kohdentamaan pelastuslaitoksen resursseja niille alueille ja kohteisiin, joissa henkilövahinkojen riski on suurin. Jatkossa asuinrakennusten valvontamenetelmät ovat aluevalvonta, asukkaiden suorittama omavalvonta ja riskinarvioinnin perusteella kohdistetut palotarkastukset. Asukkaiden omavalvontaa tuetaan turvallisuusviestinnällä. Lisäksi voidaan suorittaa ylimääräisiä palotarkastuksia ja kohdentaa turvallisuusviestintää jonkin ajankohtaisen asian osalta. Päätoimisen pelastushenkilöstön työvuoroissa suorittama valvonta tulee olemaan jatkossa pääasiassa aluevalvontaa, jolloin mahdolliset hälytystehtävät eivät aiheuta yhtä suurta ongelmaa, kuin nyt. Asuinrakennusten valvontaa suoritetaan jatkossa edelleen myös yleisillä palotarkastuksilla, mutta yleiset palotarkastukset kohdennetaan riskinarvioinnin perusteella tietyille alueille tai rakennus-

12 12 tyyppeihin. Riskinarvioinnissa voidaan käyttää apuna kunnilta ja yhteistyötahoilta saatavia tietoja, Sisäasiainministeriön tuottamaa asuinalueiden luokittelua sekä Pronton onnettomuustilastointeja. Vuosittain valvottavien asuinrakennusten määrä ja valvontamuodot on esitetty liitteessä B. Asuinrakennusten valvonnan kattavin menetelmä on aluevalvonta. Aluevalvonta suunnitellaan siten, että koko pelastuslaitoksen alue kierretään viiden vuoden välein. Asuinrakennusten palotarkastusten määrä ja kohdennus suunnitellaan vuosittain. Vuosittain palotarkastettavien kohteiden määrä on riippuvainen valvontakohteiden yleisten palotarkastusten määrästä. Valvonnan suunnittelussa painotetaan asuinrakennusten valvontaa, vapaa-ajan rakennusten tulipaloissa vakavat henkilövahingot ovat merkittävästi harvinaisempia kuin asuinrakennusten tulipaloissa Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos tekee valvontaan liittyvää yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa. Yhteistyötahot ja valvontamuodot on esitetty liitteessä C1. Valvontayhteistyö jakautuu tiedonvaihtoon ja yhteisiin tarkastus- tai asiakaskäynteihin. Yhteistyötahojen merkitys on arvioitu asteikolla 1-3 (3 tärkein). Vuosittain suunnitellaan yhteistoiminta tärkeimpien yhteistyötahojen kanssa. Yhteistoimintaa ryhdytään kehittämään ja vakiintuneet yhteistyömuodot kirjataan valvontasuunnitelmaan. Vuosisuunnitelma on liitteessä C Muut valvontakohteet Puolustusvoimien kohteet Puolustusvoimien hallinnassa olevat kohteet tarkastetaan yhteistoiminnassa joukko-osaston tai kohdetta hallinnoivat toimijan kanssa puolustusvoimien ilmoittamilla valvontaväleillä. Varuskuntien alueella olevien sotilaskohteiden palotarkastukset kirjataan varuskunnittain yhtenä kokonaisuutena Merlot-palotarkastusohjelmaan. Muiden kohteiden ja salassa pidettävien kohteiden osalta noudatetaan puolustusvoimien ohjeita tarkastusten kirjaamisesta. Yleisötilaisuudet Yleisötilaisuuksiin suoritetaan palotarkastuksia tapahtumakohtaisen riskinarvioinnin perusteella, arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota pyrotekniikkaan, ilotulituksiin ja tapahtumapaikan paloturvallisuuteen sekä osallistujamäärään. Pelastussuunnitelmavelvollisten yleisötilaisuuksien osalta pelastuslaitos suorittaa asiakirjavalvontaa (Pelastuslaki 16 ). Padot Pelastuslaitos osallistuu ELY-keskuksen suorittamiin patoturvallisuustarkastuksiin. Väestönsuojien tarkastukset Pelastuslaitos suorittaa käyttöönoton yhteydessä väestönsuojan tarkastuksen niissä kohteissa, joissa asiasta on sovittu kunnan rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Tilapäinen majoitus Tilapäismajoitusilmoituksen perusteella suoritetaan riskinarviointi ja tarvittaessa kohteessa suoritetaan ylimääräinen palotarkastus.

13 13 Valmiuden tarkastaminen Pelastuslain 84 perusteella pelastusviranomainen voi tehdä tarkastuksia pelastuslaissa säädettyjen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen valvomiseksi. Ensisijaisesti näitä järjestelyjä valvotaan yleisillä palotarkastuksilla, valmiustarkastuksia suoritetaan erityisestä tarpeesta Valvontatyössä tarvittavat resurssit Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrä arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän perusteella. Seuraavan toimintavuoden resurssitarve arvioidaan yksityiskohtaisemmin ja PTS-suunnitelmassa arvioidaan yleisellä tasolla resurssitarve vuosittaisen valvontakohteiden ja asuinrakennusten tarkastusmäärien perusteella. Valvontatyöhön tarvittavien resurssien määrään tulee vaikuttamaan rakennuskannan kasvu. Vuoden 2012 resurssitarve Kohde Vuonna 2012 suoritettavat HTV Tarve tarkastukset [lkm] Valvontakohteet ,5 Asuinrakennukset Muut valvontakohteet 150 0,5 Viranomaisyhteistyö Kemikaalikohteet Yhteensä Arvioitu HTV - 15 Palotarkastusten 5-vuotissuunnitelma Kohde Kohteet 2012 Kohteet 2013 Kohteet 2014 Kohteet 2015 Kohteet 2016 Kohteet 2017 Valvontakohteet Asuinrakennukset HTV arvio

14 14 6. Kemikaalikohteiden valvonta Vaarallisten kemikaalien valvonnasta säädetään kemikaalilainsäädännössä. Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 (1030/2009) ja Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista 59/1999 (484/2005) määrittelevät pelastusviranomaisen valvontavastuun. Pelastusviranomainen on määrätty toimimaan valvontaviranomaisena vähäistä vaarallisten kemikaalien käsittelyä ja varastointia, nestekaasun käyttöä ja varastointia, maakaasun käyttöä, öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoimintaa ja räjähteiden varastointia koskien. Taulukossa on esitetty kemikaalikohteiden valvonta, tarkemmat tiedot löytyvät erillisestä kemikaalivalvontaohjeesta. Valvontakohde Valvonnan peruste Valvontaväli Valvontatoimenpiteet Öljylämmityslaitteiston asennus Asetus öljylämmityslaitteistosta katsastus 3kk käyttööotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä Maanalaiset öljysäiliöt Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö/varastointi 200 kg - 5 t Vaarallisten kemikaalien vähäinen käyttö/varastointi ilmoitus Palavan nesteen varastointi jakeluasemalla Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi turvallisuusselvityslaitos ulkoinen pelastussuunnitelma + harjoitukset (130/1999) KTM päätös maanalaisten öljy- säiliöiden määräaikaistarkastuksista (1199/1995) Nestekaasuasetus (129/1999) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) KTM päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakelu-asemalla (415/1998) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 10 v / säiliön luokan mukaan yleiset palotarkastukset / tarkastusliikkeen raportit 3 kk käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä 3 kk käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä 3 kk käyttöönotosta, jatkossa valvontasuunnitelman mukaisesti Harjoitus 3 v välein, palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti yleisten palotarkastusten yhteydessä Tukes + yleiset palotarkastukset

15 15 Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi toimintaperiaateasiakirjalaitos harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Tukes + yleiset palotarkastukset Ammattimaiset ilotulitusnäytökset Erikoistehosteiden käyttö yleisötilaisuudessa Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä Aseliikkeet Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Räjähteiden valmistus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Maakaasun jakeluasema Atex-asiakirjat Radioaktiiviset aineet /säteily VNa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tarvittaessa ennen tapahtumaa myyntiaika tarkastus lausuntoa varten, palotarkastukset valvontasuunnitelman mukaisesti yleinen palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti valvontasuunnitelman mukaisesti valvontasuunnitelman mukaisesti valvontasuunnitelman mukaisesti poliisi poliisi Tukes yleisten palotarkastusten yhteydessä STUK

16 16 7. Seuranta 7.1. Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Liitetaulukkojen A1-A6 ja B1 tiedot kootaan seurantaa varten oheiseen taulukkoon. Kohde Vuonna 2012 suoritettavat tarkastukset [lkm] Valvontakohteet 3050 Asuinrakennukset 8400 Muut valvontakohteet 150 Viranomaisyhteistyö 50 Kemikaalikohteiden 200 valvonta Yhteensä Valvontatoiminnan etenemistä seurataan onnettomuuksien ehkäisyn ohjausryhmässä ja lisäksi seuraavasti: Kohde Seuranta Valvontakohteet Palvelutuotannon ohjausryhmä kuukausittain Asuinrakennukset Palvelutuotannon ohjausryhmä kuukausittain Muut valvontakohteet Toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Viranomaisyhteistyö Toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Kemikaalikohteiden valvonta Toimintasuunnitelman toimeenpanosuunnitelman mukaisesti Toimintakertomukseen kerätään tiedot toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja tilastotietoja toteutuneista onnettomuuksista. Valvontatoimenpiteiden vaikuttavuuden arviointiin suoritetaan kohdassa 7.3. esitettyjen kriteerien perusteella Valvonnan toteutumisen ja resurssien kirjaaminen PRONTOon Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Sekä suunnitellut että toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan PRONTOn onnettomuuksien ehkäisyn lomakkeeseen. Lomakkeelle kerätään sekä valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset palotarkastukset ja muu valvontatoiminta. Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät resurssit kirjataan PRONTOon henkilötyövuosina. Resursseiksi ei lasketa pelkästään valvontatyöhön käytettyjä henkilötyövuosia, koska muillakin työmenetelmillä on hyvin merkittävä vaikutus onnettomuuksien määrään. Resursseissa erotellaan päätoimiset, osa-aikaisesti toimivat, työvuorot, sopimuspalokunnat sekä muun sopimuksen perusteella toimivat. Tiedot kerätään vuodenvaihteessa kuluneen vuoden toteumasta. Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit HTV yhteensä vuonna 2012 Päätoiminen onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstö Palomestarit, palotarkastajat (P3), muu päällystö

17 17 Paloesimiehet, palomiehet, ylipalomiehet Sivutoiminen henkilöstö Sopimuspalokunnat Muut sopimuksen perusteella toimivat Yhteensä Ohje resurssien laskentaan liitteenä D Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Seuranta on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Mittareiksi on valittu yksinkertaisia tunnuslukuja, jotka ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja joiden tuottaminen onnistuu Pronton valmiiden työkalujen avulla helposti toistaen. Vaikuttavuuden arviointia suoritetaan vuosittain ja siitä laaditaan raportti toiminnan suunnittelun tueksi, tiedot kirjataan tarpeellisin osin toimintakertomukseen. Vaikuttavuuden arviointia pyritään kehittämään omatoimisesti ja huomioiden valtakunnallinen kehitystyö. Palokuolemien ja vakavien henkilövahinkojen seurannassa nojataan Pelastusopiston tekemään tutkimukseen, joka perustuu pelastuslaitosten tutkimiin vakaviin tulipaloihin. Valvontaan käytettäviä mittareita verrataan mahdollisuuksien mukaan joko edellisten vuosien tilastoihin, verrokkipelastuslaitoksiin tai koko maan tietoihin. Valvonnan vaikuttavuuden arvioinnissa käytetään seuraavia mittareita: Mittari Henkilövahingot tulipaloissa Osuus asuinrakennuspaloista, joissa ei ole ollut palovaroitinta [%]. Rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen määrä valvontasuunnitelman mukaisissa ryhmissä suhteutettuna asukaslukuun [1/as*a]. Osuus rakennuspaloista ja rakennuspalovaaroista, joissa alkusammutusta yritettiin Osuus asuinrakennuspaloista ja asuinrakennuspalovaaroista, joissa alkusammutusta yritettiin Omaisuusvahingot kaikissa rakennuspaloissa ja rakennuspalovaaroissa Keskimääräinen vahinko [ /palo] Asiakaspalautekyselyt Tarkastusprosentti Lisätiedot Palokuolemat ja vakavat loukkaantumiset Tarkastelut aineiston sallimissa rajoissa myös: Erillisissä pientaloissa Rivi- ja ketjutaloissa Asuinkerrostaloissa Asukaslukua parempi suhteuttaja tässä tapauksessa olisi rakennusten tai kerrosneliöiden määrä. Mikäli tiedot ovat käytettävissä, suhteuttajana kannattaa käyttää ensisijaisesti niitä. Suhteutettuna kerrosalaan [ /m 2 ] 3 tai 5 vuoden liukuva keskiarvo Tarkastelut aineiston sallimissa rajoissa myös valvontaluokkien mukaisesti jaoteltuna Seurataan valvonnan vaikuttavuutta ja laatua Ensisijaisesti valvontatoiminnan laadun mittari

18 18 Onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyt resurssit suhteessa asukaslukuun [htv/as]. Ensisijaisesti valvontatoiminnan laadun mittari. Vertailukohtana muut alueet tai valtakunnallinen keskiarvo.

19 19 Liite A. Valvontakohteiden palotarkastukset Liite A1. Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit (taulukot A1-A6) on määrittänyt valvontasuunnitelmatyöryhmä pelastuslaitosten edustajista kootun työryhmän esityksen perusteella. Taulukon harmaa palkki osoittaa minimi- ja maksimitarkastusvälit. Harmaan palkin numeroarvo kertoo luokan lähtökohtaisen tarkastusvälin. Kohde voi kuulua useaan ryhmään, esim. varastorakennuksiin taulukossa A4 ja Seveso-kohteisiin taulukossa A6. Tällöin lähtökohtana käytetään pienemmän tarkastusvälin antavaa taulukkoa. Tarkastusvälin muuttaminen tapauskohtaisesti Tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää lähtökohtaisesta tarkastusvälistä tapauskohtaisesti. Harkinnan perusteella ongelmallinen kohde voidaan aina siirtää 6kk välein tarkastettavaksi kunnes turvallisuustilanne on saatu riittävälle tasolle. Tarkastusvälin muuttamisen perusteena voivat olla mm. seuraavat seikat: Turvallisuuskulttuuri Havaitut puutteet palotarkastuksilla Pelastussuunnitelma ja sen päivitykset Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset Yrityksen turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkautuminen Omavalvonnan arviointi Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit Uhatut arvot ja poikkeukselliset riskit Kohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (operatiivisesti haasteelliset kohteet, monimutkainen paloturvallisuustekniikka) YTS-kohteet, yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet Teollisuuden tuotannon toimiala ja palovaarallisuusluokka Poikkeuksellinen henkilömäärä Suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot Ympäristön toiminta, esim. Seveso-kohteen ympärillä sijaitsevat kohteet. Otettava huomioon myös ympäristön riskien muuttuminen. Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat vaarallisten aineiden kohteet). Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäristön muutokset Poikkeuksellinen saavutettavuus, palokunnan vaste, toimintavalmiusaika Tapahtuneet onnettomuudet tai vastaavat Useita viranomaiskäyntejä, poikkeamia, onnettomuuksia, läheltä piti-tilanteita samassa kohteessa Toistuvat erheelliset paloilmoitukset

20 Liitetaulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus Merlot- 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk 1994 palotarkastus- luokka Keskussairaalat, muut sairaalat 211, Terveyskeskusten vuodeosastot Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä) , 219 Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset 221, 223, , ,6) Palvelutalot 21 sprinklattu 12 sprinklaamaton 6 Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet lasten- ja nuorisokodit, koulukodit ympärivuorokautiset päiväkodit Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset , 123, 129 3, 44, 48 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet , ) Leirintäalueet ) 48 5) Asuntolat, muut asuntolarakennukset 131, ) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa 2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein) 3) Avovankilat 4) Yritystoimintaa, välitysfirmat 5) Tähtiluokittelu ohjaa tarkastusvälejä 6) Turvallisuusselvityksen ollessa kesken/taso puutteellinen, on välitiheämpi 7) Asuntovaunualueet

21 21 Liitetaulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus Merlot- 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk 1994 palotarkastus- luokka Päiväkoti alle 25 paikkaa paikkaa 36 yli 100 paikkaa 24 Yleissivistävät oppilaitokset 511 9, ) Keskiasteen oppilaitokset 521 9, Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 531, 532 9, Muut opetusrakennukset , 549 9, 95 mm. kansanopistot yms. 1) Turvallisuusviestintäkäynti vuosittain perusopetuksen oppilaitoksissa

22 22 Liitetaulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus-luokitus Merlot- 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk 1994 palotarkastus- luokka Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset alle 400 m2 111, 112, m2 111, 112, , 78, 7, m2 111, 112, 119 7, 71, m2 tai enemmän 111, 112, 119 7, 71, Anniskeluravintolat alle 50 asiakaspaikkaa asiakaspaikkaa yli 500 asiakaspaikkaa Ruokaravintolat 1) 48 Teatteri- ja konserttirakennukset: alle 300 paikkaa 311, , Teatteri- ja konserttirakennukset: yli 300 paikkaa 311, , Kirjastot ja museot 322, 323, ) 60 Näyttelyhallit 322, 323, Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 341, 342, ) Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset 354, 359, , 351, 352, 353, 36 10, 105, 108 Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat Muut liikenteen rakennukset 3) 162, 163, 164, , ) 60 3) 1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun 2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin 3) Esim. maanpäälliset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset 4) Valtion ja kuntien ylläpitämät museot, tarvittaessa muutkin museot 5) Maanalaiset pysäköintitilat

23 23 Liitetaulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus Merlot- 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk 1994 palotarkastus- luokka Energiantuotannon rakennukset 611, 613 alle m m2 tai enemmän 24 Infrastruktuurin kannalta merkittävät 1) 12 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset 2) 691, alle 1000 m m2 24 yli m2 12 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 2) alle m m2 tai enemmän 24 Varastorakennukset 2) alle m2 711, 712, m2 711, 712, m2 tai enemmän 711, 712, ) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne 2) Palovaarallisuusluokka otettava huomioon.

24 24 Liitetaulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus 1994 Merlotpalotarkastusluokka 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk Kohteella on aluehallintoviranomaisen ympäristölupa , 152, 153, 154, , 819 Kohteella on kunnan ympäristölupa 36 Erilliset viljankuivaamorakennukset , 892, 893, Pienet maatalouskohteet 156 Muut maataloustuotantorakennukset 1) 899 1) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskohtaisesti Alarajat Aluehallintoviraston Kunnan ympäristölupa Pienet maatalouskohteet ympäristölupa Lypsylehmät Lihanauta Täysikasvuinen emakko Lihasika Munituskana Broileri Siitosnaarasminkki tai -hilleri Siitosnaaraskettu tai -supi Muut siitosnaaraseläimet Kalankasvatuslaitos 2000 kg kuivarehu 20 ha luonnonravintolammikko 2000 kg kuivarehu 20 ha luonnonravintolam kg kuivarehu 10 ha luonnonravintolammikko tai ryhmä tai ryhmä mikko tai ryhmä Hevonen tai poni Uuhi tai vuohi

25 25 Liitetaulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus 1994 Merlotpalotarkastusluokka 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk Toimistot ja työpaikkatilat Palo- ja pelastustoimen rakennukset 721, 722, Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty hätäkeskukseen 1) 13, Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat Kylmä jakeluasema, ei rakennuksia 182, Jakeluasemat, esim. liikennemyymälät/ravintolat , 18 Seveso-kohteet ja muut vastaavat turvallisuusselvityslaitos 12 toimintaperiaatelaitos 12 lupalaitos 24 ilmoituslaitos 36 kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten 12 aineiden kentät, maaliikenteen logis- tiikkakeskukset 2) Turvetuotantoalueet 12 Kulttuurihistoriallinen rakennus 3) 19 Tapauskohtainen harkinta Muut rakennukset ja kohteet 4) Tapauskohtainen harkinta 9-15 kerroksiset rakennukset Yli 16 kerroksiset rakennukset ) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit 2) Trafi on määritellyt kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien tarkastusväliä määriteltäessä on huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta 3) Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Museoviraston vuonna 2012 laatimaa Haag-listaa valtakunnallisesti tärkeistä kohteista. 4) Esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen

26 26 Liite A7 Yhteenveto vuonna 2012 tarkastettavien valvontakohteiden määrästä Kohde Kohteita yhteensä [lkm] Vuonna 2012 tarkastettavat kohteet [lkm] A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset Yhteensä Vuonna 2012 suoritettavat tarkastukset [lkm]

27 27 Liite B. Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten tarkastukset Valvontasuunnitelmassa esitetään kalenterivuonna suunniteltavaksi tarkastettujen asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuinrakennusten määrät. Taulukko B1. Kalenterivuodeksi suunniteltujen asuinrakennukset ja vapaa-ajan asuinrakennusten tarkastusten lukumäärä. Alue Valvottavat kohteet vuonna Palotarkastukset Muu valvonta Omavalvontalomakkeiden lkm 2012 Espoo Kauniainen Kirkkonummi Inkoo Siuntio Raasepori Hanko Vihti Karkkila Lohja Nummi-Pusula Karjalohja Yhteensä

28 28 Liite C Valvontaan liittyvä viranomaisyhteistyö Liite C1 Yhteistyötahot ja menetelmät valvonnassa, yhteistyön kehittäminen Yhteistyötaho Yhteinen valvonta/käynnit Tiedonvaihto Valvontayhteistyö Huomiot (1-3, 3 tärkein) (1-3, 3 tärkein) Turvallisuus ja kemikaalivirasto 2 3 Ympäristöviranomainen 2 2 Pitää lisätä nykyisestä Rakennusvalvonta 2 3 Sosiaali- ja terveystoimi 3 3 Pitää lisätä nykyisestä Poliisi 2 3 Teemavalvonta, yleisötilaisuudet Aluehallintovirasto 1 2 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja Ei 1 valvontavirasto Hätäkeskuslaitos Ei 2 Paloilmoitinongelmat Puolustusvoimat 2 Ei Valvontakäynnit sopimuksen mukaan Rajavartiolaitos, Tulli Ei Ei Tarkastuslaitokset 2 3 Tarkastuslaitos toimittaa tietoja, Merkitys kasvaa nykyisestä reaktiivisuutta pelastuslaitokselta Liikennevirasto Ei 1 Tunnelit Huoltovarmuuskeskus Ei 2 YETTS kohteet Finanssialan keskusliitto Ei 1 Riskitietoja Onnettomuustutkintakeskus Ei Ei Turvallisuusauditoijat Ei Ei Osa omavalvontaa Nuohoajat 2 3 Vakuutusyhtiöt Ei 1 Hyvä Arki (tms. kolmannen 3 3 sektorin sosiaaliset palvelut) Ympäristökeskus/ELY 1 2 Padot Terveysvalvonta (ympäristöterveys) 1 1

29 Liite C2 Vuosittainen valvontayhteistyö Yhteistyötaho Valvontamenetelmä Aikataulutus Vuonna 2012 tarkastettavat kohteet [lkm] Poliisi, ympäristöterveys, AVI Ravintolatarkastukset 11-12/2012 Sosiaalitoimi, Hyvä Arki Keräilijäkämpät ilmoitusten mukaan TUKES Yhteiset tarkastukset ilmoitusten mukaan 29

30 30 Liite D Onnettomuuksien ehkäisyyn käytettävien resurssien laskeminen Päätoiminen onnettomuuksien ehkäisyn henkilöstö: esim. palotarkastajat ja -insinöörit, joiden tehtäväkuvaan ei kuulu onnettomuuksia ehkäisevän työn lisäksi merkittävissä määrin muita tehtäviä, voidaan laskea suoraan henkilövuosina. Jos tehtävään kuuluu satunnaisluonteisesti muita tehtäviä, sitä ei tarvitse huomioida. Esim. jos toimii ajoittain päivystävänä palomestarina, mutta hälytystehtävät vievät vain pienen osan työajasta, ei sitä tarvitse huomioida. Palomestarit, palotarkastajat (P3) ja muu päällystö: Mikäli henkilön työnkuvassa on määritelty kuinka paljon työajasta käytetään onnettomuuksienehkäisyyn (palotarkastukset, turvallisuusviestintä jne.), se merkitään henkilötyövuosina. Mikäli näin ei ole tehty, esim. jos onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvät tehtävät muodostavat vain pienen osuuden työtehtävistä, voidaan työpanos laskea suoritteiden mukaan seuraavasti: Muihin kuin asuinrakennuksiin tehtyjen palotarkastusten lukumäärä á 4 h/kpl (sisältää myös valmistelun ja matkat ym.). Henkilötyövuoden määritellään tässä yhteydessä sisältävän 1500 h. Koulutus-, neuvonta ja valistustilaisuuksiin käytetyt työtunnit (tulee pakolliseksi tiedoksi PRON- TOon). Työtunnit-tieto sisältää tilaisuuden keston lisäksi valmisteluun ym. kuluneen ajan. Tarvittaessa voidaan lisäksi arvioida suunnittelijoiden ohjaukseen, lausuntoihin yms. muuhun onnettomuuksien ehkäisyyn käytetty työpanos vuositasolla. Päätoiminen pelastushenkilöstö, sivutoiminen henkilöstö: Muihin kuin asuinrakennuksiin tehtyjen palotarkastusten lukumäärä á 4 h/kpl. Asuinrakennuksiin tehdyt palotarkastukset á 0,5 h/kpl. Koulutus-, neuvonta ja valistustilaisuuksiin käytetyt työtunnit (tulee pakolliseksi tiedoksi PRON- TOon). Työtunnit-tieto sisältää tilaisuuden keston lisäksi valmisteluun ym. kuluneen ajan. Sivutoimisen henkilöstön turvallisuusviestintätilaisuuksiin käyttämät työtunnit saadaan PRONTOsta. Sopimuspalokunnat: Sopimuspalokuntien turvallisuusviestintätilaisuuksiin käyttämät työtunnit saadaan PRONTOsta. Muut sopimuksen perusteella toimivat: Esim. SPEKin alueliittojen suorittamat turvallisuuskoulutus-, neuvonta- ja valistustilaisuuksiin eli turvallisuusviestintätilaisuuksiin käytetyt työtunnit.

31 31 Liite E. Palotarkastusten maksullisuus Pelastuslaitosten verkosto ehdottaa että maksujen periminen aloitetaan ja että koko maassa maksut määräytyisivät oheisten perusteiden mukaisesti. Myös Kuntaliitto julkistaa suosituksen, johon on kirjattu vastaavat perusteet maksujen muodostumisesta. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kustannuslaskenta suoritetaan vuoden 2011 tietojen perusteella tilinpäätöksen valmistuttua vuonna E.1 Taksasuositukset Asuinrakennusten palotarkastukset Asuinrakennusten yleisestä palotarkastuksesta ei peritä maksua. Korjausmääräysten valvomiseksi tehty jälkipalotarkastus on maksullinen, jos pelastuslaitoksessa on käytäntö, jonka mukaisesti asiakas voi kuitata määräaikaisella palotarkastuksella annetut korjausmääräykset kirjallisesti (esim. lomake, kirje, sähköposti, nettiportaali tms.) tehdyiksi. Tällöin ei ole tarvetta tehdä jälkipalotarkastusta. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta kuitata korjausmääräyksiä toteutetuiksi, pelastuslaitos ei peri maksua jälkipalotarkastuksesta. Pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen. Käyttöönottotarkastus eli erityinen palotarkastus on pelastussuunnitelmavelvollisille taloyhtiöille maksullinen. Muille asuinrakennuksille erityinen palotarkastus on maksuton. Liitetaulukko E3. Asuinrakennusten palotarkastusten ehdotetut hinnat. Hinnat on määritetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen esimerkkilaskelman pohjalta. Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus Yleinen palotarkastus maksuton - Jälkipalotarkastus 50 1) - Pyydetty ylimääräinen palotarkastus /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Erityinen palotarkastus * Omakotitalot yms. maksuton - * Pelastussuunnitelmavelvoitteiset taloyhtiöt /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) 1) Mikäli pelastuslaitos ei ole luonut asiakkaalle mahdollisuutta kuitata kirjallisesti korjausmääräyksiä toteutetuiksi, pelastuslaitos ei peri maksua jälkipalotarkastuksesta. Muiden valvontakohteiden palotarkastukset Valvontakohteiden, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita, palotarkastukset ovat maksullisia. Tällaisia kohteita ovat esim. aiemmin kerran vuodessa palotarkastetut kohteet. Maksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusosaveloitus sisältää 2 tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus, jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit.

32 32 Liitetaulukko E4. Muiden valvontakohteiden palotarkastusten ehdotetut hinnat. Hinnat on määritetty Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen esimerkkilaskelman pohjalta. Muiden valvontakohteiden palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (varsinaisen tarkastuksen 2 h ylittävältä ajalta) Yleinen palotarkastus /alkava tunti Jälkipalotarkastus /alkava tunti Pyydetty ylimääräinen palotarkastus /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Erityinen palotarkastus /alkava tunti Yleisötilaisuuden palotarkastus /alkava tunti Palotarkastuksen maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. Toimintaa rakennuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan ohella myös muu oikeushenkilö, toiminnanharjoittaja. Viimeksi mainitussa tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvonnan toiminnanharjoittajaan ja perii tältä palotarkastuksesta aiheutuvan maksun. Tunnistetietona käytetään yhteisön tai yksityisen yrityksen osalta Y-tunnusta ja yksityishenkilön osalta sosiaaliturvatunnusta. E.2 Maksuista päättäminen Taksasta päättää alueen pelastustoimi muiden taksojen määrittämisen yhteydessä. Alueen pelastustoimella tarkoitetaan alueen ylintä pelastusviranomaista eli yleensä monijäsenistä johtoelintä, johtokuntaa tai lautakuntaa

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10 Pelastuslautakunta 3.3.2016/

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2018

VALVONTASUUNNITELMA 2018 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2018 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2018 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2016 Valvontasuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vuoden 2016 valvontatyön. Suunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella. Vuoden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 23.12.2015 95 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16.1.2017 6 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2012

Onnettomuuksien ehkäisy 2012 Onnettomuuksien ehkäisy 2012 OK-opintokeskus Koulutusta rahoittaa OK-opintokeskus (http://ok-opintokeskus.fi/) OK-opintokeskus on järjestöllisen koulutuksen asiantuntijaorganisaatio ja valtakunnallinen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2018

Valvontasuunnitelma 2018 Valvontasuunnitelma 2018 0 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 2 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA

VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS... 5 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU (säännöllinen

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2018. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Johdanto. toteuttaminen. Pelastuslain 79 :n mukainen valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä.

Johdanto. toteuttaminen. Pelastuslain 79 :n mukainen valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön valvontatyötä. Johdanto Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Pelastuslain 79 :n mukainen valvontasuunnitelma ohjaa pelastuslaitoksen käytännön

Lisätiedot

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Eläinsuojien ympäristölupien valvonta. Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Eläinsuojien ympäristölupien valvonta Ympäristönsuojelun viranhaltijat Lamminpäivät 6.10.2017 Anne Polso Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Yleistä valvonnasta Valvontaviranomaisten tehtävänä yleisen edun valvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Hyväksynyt: Pelastusjohtaja Tero Mäki Pelastusjohtajan päätös 169/2015, 29.12.2015 Johdanto 2 Pelastuslain

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2017. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2017 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2016 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot