Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016"

Transkriptio

1 Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Hyväksynyt: Pelastusjohtaja Tero Mäki Pelastusjohtajan päätös 169/2015,

2 Johdanto 2 Pelastuslain voimaantulo muutti merkittävästi pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn järjestelyitä. Onnettomuuksien ehkäisyssä on siirrytty palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Valvontatoimenpiteet ja niiden kohdentaminen suunnitellaan tässä valvontasuunnitelmassa. Palotarkastusten ja muun valvonnan ohella mm. pelastustoimeen liittyvä ohjaus ja neuvonta, turvallisuusviestintä ja koulutus sekä viranomais- ja muu yhteistyö edistävät turvallisuutta. Tässä suunnitelmassa huomioidaan myös pelastustoimelle kuuluvaa ohjausta ja neuvontaa sekä viranomais- ja muuta yhteistyötä, siltä osin kun toimenpiteet kuuluvat onnettomuuksien ehkäisyyn. Pelastuslaitosten verkoston turvallisuuspalvelualue on laatinut ja päivittänyt valvontasuunnitteluohjeen tarkoituksella luoda yhteiset suuntaviivat ja tavoitteet valvontatoiminnan toteuttamiselle. Pohjanmaan pelastuslaitos noudattaa tässä valvontasuunnitelmassa pääosin yhteisesti sovittua ohjetta, suunnitelmaa on kuitenkin täydennetty huomioimalla paikalliset riskit ja olosuhteet. Suunnitelma on laadittu ja päivitetty virkamiestyönä ja siitä ovat vastanneet johtava palotarkastaja Jörgen Lang:n johdolla onnettomuuksien ehkäisyn työryhmästä palotarkastusinsinööri Thomas Nyqvist sekä palotarkastajat Marita Koski, Per-Ole Häggman ja Mikko Ahola sekä kemikaalitarkastaja Helmer Södergård. Vuonna 2012 laaditun ensimmäisen valvontasuunnitelman tavoitteena oli valvonnan käynnistäminen ja erityisesti yritys- ja laitosvalvonnan kehittäminen. Vuoden 2013 suunnitelman mukaisesti koulutettiin yritys- ja laitoskohteiden tarkastajia omatoimisen varautumisen auditointi valvontamallin käyttöönottamiseksi ja se myös pilotoitiin. Vuoden 2014 valvontasuunnitelmassa omatoimisen varautumisen auditointmalli jalkautettiin ns. tuotantokäyttöön jonka lisäksi omavalvontamalli otettiin käyttöön pientalojen valvonnassa. Vuoden 2015 suunnitelmaan lisättiin valvontasuunnittelutyöryhmän, Gaia Group Oy:n ehdotuksen pohjalta, valmistelemaa ehdotusta seurantamallista ja muuttujista. Vuonna 2016 seurantamallia jalkautetaan, kuitenkin huomioiden käytössä olevat resurssit ja asian kehittämistoimen turvallisuuspalvelualueella. Viranomaisyhteistyössä huomioidaan erityisesti rakennusvalvontayhteistyö, tavoitteena resurssien kohdentaminen pelastustoimen valvontavelvoitteeseen. Valvontasuunnitelmaa käytetään myös työkaluna valvontatoimiin liittyvien prosessien kehittämiseen ja tehostamiseen sekä resurssitarpeen hallintaan.

3 3 Sisällysluettelo JOHDANTO VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS VALVONTAVELVOITTEEN SISÄLTÖ VALVONNAN MAKSULLISUUS VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN JA JULKISUUS VOIMASSA OLEVAN PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN HUOMIOIMINEN VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTTAMINEN SÄÄNNÖLLISET VALVONTATOIMENPITEET Yritys- ja laitoskohteiden määräaikaiset palotarkastukset Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten ja niihin verrattavien kohteiden määräaikaiset palotarkastukset ENNAKOIMATON VALVONTA Pelastuslain perusteella epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Kemikaaliturvallisuuslain perusteella suoritettava valvonta Pelastuslain perusteella suoritettava asiakirjavalvonta VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA YHTEENVETO KALENTERIVUODEN AIKANA SUORITETTAVASTA VALVONNASTA JA YRITYS- JA LAITOSKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET VALVONNAN SEURANTA JA ARVIOINTI VALVONNAN TOTEUTUMISEN KIRJAAMINEN PRONTOON VALVONNAN RESURSSIT LIITE A. VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMINEN A1. YRITYS- JA LAITOSKOHTEIDEN PERIAATTEELLISET TARKASTUSVÄLIT A2. TARKASTUSVÄLIN MUUTTAMINEN TAPAUSKOHTAISESTI LIITE B. ASUINALUEIDEN PALORISKIN ARVIOIMINEN LIITE C. KÄYTETYT TERMIT LIITE D: OHJE PELASTUSRIKKOMUKSESTA LIITE E: PELASTUSLAITOSTEN VALVONNAN SEURANTAMALLI JA -MUUTTUJAT... 51

4 1. Valvontasuunnitelman perusteet ja tarkoitus 4 Pelastuslain 27 mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimen valvontatehtävästä. Lain 78 :n mukaan pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan pelastuslain 2 luvun mukaisten jokaiselle asetettujen velvollisuuksien, sekä 3 luvun mukaisten toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettujen velvoitteiden, noudattamista. Valvontatoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä. Määrittelyssä otetaan huomioon pelastustoimen alueen erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueella esiintyvät riskit. Pelastuslaitos suunnittelee valvontasuunnitelmassaan (pelastuslaki 79 ) valvontavelvoitteen toteuttamisen pelastusalueellaan. Valvontasuunnitelman tavoitteena on täyttää pelastuslain edellytykset suunnitelmalliselle ja riskiperusteiselle valvonnalle. Valvonnan tulee olla laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimia. Valvontasuunnitelmassa kuvataan myös se, miten pelastuslaitos itse arvioi valvontasuunnitelmansa toteutumista ja vaikuttavuutta. Suunnitelmaan kerätään myös tiedot toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista. Pelastusjohtaja hyväksyy pelastussuunnitelman ja se toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain. Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä (kuva 1). Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi pyritään tunnistamaan myös muita turvallisuusriskejä valvontakohteiden määrittelyssä.

5 1.1 Valvontavelvoitteen sisältö 5 Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain noudattamista. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus eli valvontakäynti. Palotarkastuksen tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä korostaa kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Muotomääräisissä palotarkastuksissa valvotaan ensisijaisesti omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista (14 ) ja rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta (9-10 ) sekä laitteiden kunnossapito (12 ), nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista (13 ), pelastussuunnitelmien laatimista (15 ), palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa (17 ) sekä hoitolaitosten poistumisturvallisuutta (18 ). Pelastuslain 78 :n muilla valvontatehtävän edellyttämillä toimenpiteillä tarkoitetaan erityisesti asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslaissa ja muissa erityislaissa pelastusviranomaiselle säädettyjen velvoitteiden noudattamista kohteessa. Asiakirjavalvonta perustuu esitettyihin dokumentteihin. Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien, tilapäismajoituksen, turvetuotantoalueiden ja kaivosten pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, pientalojen omavalvontalomakkeita, ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastusyrityksien tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja pelastustoimen laitteiden tarkastuksista. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan käynnistää muita valvontatoimenpiteitä. Palotarkastusten ja asiakirjoihin perustuvan valvonnan lisäksi pelastuslaitoksen tulee osana valvontatehtäväänsä seurata ja valvoa yleisesti pelastuslain 2 ja 3 luvuissa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista pelastustoimen alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellisuusvaatimuksen (4 ), varovaisen tulenkäsittelyn (5 ), avotulenteon (6 ), ja kulotuksen (7 ) valvontaa sekä kiinteistöjen pelastusteiden esteettömyyden valvontaa (11 ) sekä yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien toteutumisen valvontaa (16 ). Valvontaa suoritetaan palautteeseen reagoimalla sekä pelastuslaitoksen pelastusviranomaiset, esimerkiksi samalla kun muutoinkin liikkuvat pelastustoimen alueella. Pelastuslaitos voi myös suorittaa muuta valvontatoimintaa esimerkiksi erityisten valvontaprojektien muodossa yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Pelastuslaitoksen suorittamaan valvontaan liittyy pelastuslain 27 :ssä tarkoitettua ohjausta, valistusta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen. Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää, tukee ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista esim. pelastussuunnitelmien laatimisen ohjaami-

6 6 nen, poistumisturvallisuusselvitysten laatimisen ohjaus ja viranomaisen suorittama arviointimenettely sekä pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen kunnossapidosta ohjaaminen. Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisena osana annettujen korjausmääräysten noudattamisen valvonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat mm. jälkitarkastusten tekeminen, hallintopakkokeinojen käyttäminen sekä rikosilmoitusten tekeminen. Jälkivalvonnan toteuttamisen arvioidaan parantavan valvonnan vaikuttavuutta. Liitteessä D on kuvattu pelastusrikkomuksen tunnusmerkistö sekä esimerkein yleisimmät pelastusrikkomusten tunnusmerkistön täyttävät tapahtumat. Kemikaaliturvallisuuslain perusteella suoritettavat valvontatoimenpiteet on kirjattu kohtaan Valvonnan maksullisuus Pelastuslaitos perii osasta valvontasuunnitelmassa määritetyistä valvontatoimista Pelastuslain 96 mukaisesti maksun vuoden 2013 alusta. Pohjanmaan pelastuslaitoksen johtokunta on päättänyt maksusta Hinnasto löytyy Pohjanmaan pelastuslaitoksen internet sivuilta. Pelastuslaitos perii johtokunnan päättämän taksan mukaisesti, suorittamastaan kemikaalivalvonnasta maksun tapauksissa, jotka perustuvat kemikaaliturvallisuuslakiin tai sitä edeltäneeseen lakiin nojautuviin säädöksiin. Hinnasto löytyy Pohjanmaan pelastuslaitoksen internet sivuilta. 1.3 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen ja julkisuus Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja ja on nähtävissä pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi Pohjanmaan pelastuslaitoksen kuntiin, aluehallintovirastolle sekä tärkeimmille yhteistyöviranomaisille. Valvontakohteita informoidaan valvontakäytännöistä valvontatoimenpiteiden yhteydessä. 1.4 Voimassa olevan palvelutasopäätöksen huomioiminen Pohjanmaan pelastustoimen johtokunta on päättänyt riskikartoitukseen perustuvassa palvelutasopäätöksessä vuosille pelastuslaitoksen toiminnan tavoitteista ja palveluiden ta-

7 7 sosta. Palvelutasopäätöksessä asetetaan mm. tavoitteeksi, että valvonnan tulee olla laadukasta, tehokasta, säännöllistä ja tuloksellista niin, että turvallisuuskulttuuri valvottavissa kohteissa kehittyy ja sitä kautta onnettomuuksien määrä ja niiden vaikutukset pienenevät. Palvelutasopäätöksessä on lisäksi päätetty valvonnan perusteista ja valvontatehtävään käytettävistä voimavaroista sekä linjataan kehittämistä. Valvonnan keskeisempänä kehittämiskohteena on valvontatyössä käytettävien toteutustapojen ja prosessien kehittäminen siten, että ne ovat kohde huomioiden tehokkaita ja tuloksellisia. Esimerkkinä kehittämiskohteista mainitaan omatoimisen varautumisen auditointimallin jalkauttaminen yritys- ja laitoskohteiden valvonnassa sekä omavalvonnan kehittäminen pientalojen valvonnassa. Muiden asuinrakennusten kuin pientalojen valvontaan on kehitetty omavalvontamalli joka on käyttöönotettavissa resurssien puitteessa. Palvelutasopäätöksen edellyttämä palvelutaso valvonnassa jalkautetaan tällä valvontasuunnitelmalla. Palvelutasopäätöksen huomioiminen onnettomuuksien ehkäisyyn liittyvässä yhteistyössä on tarkemmin selostettu kohdassa Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä voidaan tällöin tarkastella henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Valvontatoimenpiteet pyritään jatkossa kohdentamaan näiden riskien perusteella. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa joudutaan käyttämään asiantuntija-arvioita. Pohjanmaan pelastuslaitoksen suorittamassa valvonnassa toimenpiteet jakaantuu säännöllisiin ja epäsäännöllisiin valvontatoimenpiteisiin. Säännöllisiä valvontatoimenpiteitä ovat määräaikaiset palotarkastukset ja omavalvonta. Epäsäännöllisiä valvontatoimenpiteitä ovat epäsäännöllisesti suoritettavat palotarkastukset, asiakirjavalvonta, valvontayhteistyö muiden viranomaisten kanssa sekä kemikaaleihin liittyvät valvontatoimenpiteet. Valvontasuunnitelmassa valvontakohteet jaetaan kahteen pääluokkaan yritys- ja laitoskohteisiin asuin- ja vapa-ajan asuinrakennuskohteisiin Tämä jaottelu poikkeaa pelastuslaitosten verkoston ohjeen pääluokkajaottelusta siten, että tässä suunnitelmassa käytetään valvontakohteet luokan sijaan paremman kuvan antava yritys- ja laitoskohteet. Liitteestä C löytyy termit ja määritelmät.

8 8 Vuonna 2015 suunnitellut valvontatoimenpiteet ja perustelut niiden käytölle on selostettu tässä alla kohdissa Kohdassa 2.4 on esitetty koontitaulukko, johon tiivistetään kaikki seuraavan kalenterivuoden aikana suunniteltavaksi tehtävät palotarkastukset ja muu valvonta. Toimenpiteiden toteutuminen raportoidaan seuraavan vuoden valvontasuunnitelmassa sekä PRONTOon. 2.1 Säännölliset valvontatoimenpiteet Yritys- ja laitoskohteiden määräaikaiset palotarkastukset Yritys- ja laitoskohteiden tarkastusvälin määrittelyssä on hyödynnetty pelastuslaitosten verkoston valvontasuunnitteluohjetta. Valvontasuunnitelmaohjeessa on määritetty edellä mainittujen valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit (taulukkoliitteet A1-A6). Näiden keskimääräisten tarkastusvälien määrittämisessä on hyödynnetty tutkittua tietoa erityyppisten kohteiden tulipalon aiheuttamista omaisuusvahinkoriskeistä. Omaisuusvahinkoriskien lisäksi on arvioitu suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritty huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Taulukoiden harmaa palkki osoittaa suositellut minimi- ja maksimitarkastusvälit. Harmaan palkin numeroarvo kertoo suositellun keskimääräisen tarkastusvälin. Kohde voi kuulua useaan ryhmään, esim. varastorakennuksiin taulukossa A4 ja Seveso-kohteisiin taulukossa A6. Tällöin lähtökohtana käytetään pienemmän tarkastusvälin antavaa taulukkoa. Kohteen tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esim. tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä ± 3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Mikäli valvontaa ei ehditä suorittamaan suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa. Kohdekohtaista riskinarviointia tehtäessä otetaan huomioon aiempien palotarkastusten havainnot. Kohdekohtainen valvontaväli riippuu kohteen tosiasiallisista riskeistä. Esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai vastaava muu kohteessa tehtävä sisäinen valvonta ja hyvä turvallisuuskulttuuri sekä turvallisuusjohtaminen ovat omiaan pienentämään riskiä ja tätä kautta suunnitelmallisten tarkastusten tiheyttä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit ja kohteessa tapahtuneet onnettomuudet voivat olla peruste nostaa tarkastustiheyttä. Tarkastusvälin muuttamisen perusteista on enemmän liitteessä A2. Valvontatyötä tekevän henkilöstön resurssien määrä ei ole peruste valvontavälien muuttamiseksi.

9 9 Yritys- ja laitoskohteiden määräaikaisten palotarkastusten osalta Pohjanmaan pelastuslaitos täsmentää kohdekohtaista harkintamahdollisuutta seuraavien kohdetyyppien osalta (huomioitu myös taulukoissa A1 A6): Liitetaulukkoon A5 (Maatalousrakennukset) lisätään kasvihuoneet. Rakennusluokka 892. Yli m 2 mutta alle m 2 valvontaväli 60 kk ja yli m 2 valvontaväli 36 kk Liitetaulukkoon A5 (Maatalousrakennukset) lisätään turkistarhat. Rakennusluokka 893 turkistarhat valvontaväli 60 kk Liitetaulukkoon A5 (Maatalousrakennukset) lisätään huomautus viljankuivaamorakennusten osalta: yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 120 kk jolloin tarkastus suoritetaan asuinrakennuksen yhteydessä, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä Liitetaulukkoon A4 (Teollisuus- ja varastorakennukset) lisätään kohtaan Energiarakennukset tuulivoimalat > 5 kpl a. 2 MW valvontaväli 36 kk. Liitetaulukon A1 (Ympärivuorokautisessa käytössä olevat rakennukset) lisätään muut sosiaalitoimen rakennukset (päiväkäyttö). Rakennusluokitus 239, Merlot palotarkastus kohdetyyppi A126, periaatteellinen valvontaväli 36 kk. Tähän ryhmään kuuluvat suojatyörakennukset, vammaisten ja vanhusten palvelukeskukset, päihdehuollon rakennukset yms. päiväkäyttöiset tilat. Alla olevaan taulukkoon on merkitty kohderyhmittäin valvottavien yritys- ja laitoskohteiden lukumäärä ja tarkastusväli sekä vuonna 2016 tarkastettavien kohteiden lukumäärä. Kohteiden lukumäärä voivat tarkentua kun vuoden 2015 valvontatiedot valmistuvat.

10 Pvm: Vuosi: Toimialue: Pohjanmaan pelastuslaitos KOHDERYHMÄ TARKASTUSVÄLI KOHTEET YHT. TARKASTETTAVAT Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Opetusrak. ja päiväkodit Opetusrak. ja päiväkodit Opetusrak. ja päiväkodit Opetusrak. ja päiväkodit Opetusrak. ja päiväkodit Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Kokoontumis- ja liiketilat Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset Teoll. ja varastorakennukset M aatalousrakennukset M aatalousrakennukset M aatalousrakennukset M aatalousrakennukset M aatalousrakennukset M aatalousrakennukset M uut kohteet M uut kohteet M uut kohteet M uut kohteet M uut kohteet M uut kohteet YHTEENSÄ Taulukko1. Yritys- ja laitoskohteiden lukumäärät sekä vuonna 2016 tarkastettavien lukumäärät kohderyhmittäin.

11 Asuin- ja vapaa-ajan rakennusten ja niihin verrattavien kohteiden määräaikaiset palotarkastukset Asuinrakennuskohteet Palvelutasopäätöksessä asuinrakennusten perusvalvontavälinä pidetään 10 vuotta. Valvontaväliä voidaan valvontasuunnitelmassa suunnitella lyhyemmäksi tai pidemmäksi kuin asuinrakennuksiin liittyvä riskinhallintatietous lisääntyy. Palvelutasopäätöksessä päätetään myös, että omavalvonta otetaan pientalojen valvontamuodoksi sekä, että pientalojen valvonta tulee suunnitella toteutuvaksi 100 % mutta valvonnan tulee käytännössä toteutua 70 % koska kaikkia asuinrakennuksia ei kohtuullisella työpanoksella voida käytännössä saavuttaa. Muiden kun pientalojen valvonta hoidetaan vielä perinteisellä palotarkastuksella mutta selvitetään omavalvonnan käyttömahdollisuuksia ja muissa pelastuslaitoksissa saatuja kokemuksia. Omavalvonta Pohjanmaan pelastuslaitos on ottanut asuinrakennusten omavalvontamallin perinteisten palotarkastusten rinnalle yhdeksi valvonnan keinoksi omakotitalojen ja niihin rinnastettavien kohteiden valvonnassa. Asuinrakennusten omavalvonnalla pyritään tavoittamaan asuinkiinteistöt aiempaa kattavammin. Asuinrakennusten omavalvonnan tavoitteena on kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantaminen niin, että omavalvonta opettaa asukkaan havainnoimaan kodin tai kesämökin paloturvallisuuspuutteet ja korjaamaan ne välittömästi. Omavalvonta käynnistyy, kun pelastuslaitos lähettää kiinteistöön paloturvallisuuden omavalvontaan liittyvän kirjeen. Postitettava kirje sisältää omavalvontaa varten dokumentit eli tarkastuslistan kysymyksineen turvallisuusviestintämateriaalin kanssa. Materiaalin pohjalta asukas tekee omatoimisen kartoituksen kotinsa paloturvallisuuden perusasioista, jotka ovat pitkälti samat kuin viranomaisen palotarkastuksessa. Tarkastuslista palautetaan pelastuslaitokselle jossa turvallisuustaso arvioidaan ja ryhdytään tarvittaessa toimenpiteisiin. Omavalvonnan käyttö ei siirrä valvonnan vastuuta asukkaille vaan vastuu valvonnan toteuttamisesta on pelastuslaitoksella. Palotarkastuksia tehdään yhä erityisesti sellaisiin asuinkiinteistöihin, jotka eivät ole palauttaneet omavalvontalomaketta. Myös asukas voi pyytää kiinteistöönsä perinteisen pelastuslaitoksen suorittaman palotarkastuksen. Taulukkoon 2. on kuntakohtaisesti merkitty valvottavien asuinrakennuskohteiden lukumäärä sekä vuonna suunniteltujen tarkastusten tai omavalvontatoimenpiteiden määrä. Mikäli valvontaa ei ehditä suorittamaan suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa.

12 12 Vapaa-ajan asuntokohteet Asuinrakennuksiin rinnastettaville vapaa-ajan asunnoille ei palvelutasopäätöksessä määritetä valvontaväliä. Kohteiden paloturvallisuuden valvontaa toteutetaan tarvittaessa valvontasuunnitelman vuosittaisen tarkistuksen yhteydessä määrätyllä omavalvonnalla, teematarkastuksilla, ylimääräisillä palotarkastuksilla tai ainakin omatoimiseen varautumiseen perehdyttävällä turvallisuusviestinnällä (sesonkitiedottaminen) joka huomioidaan turvallisuusviestintäsuunnitelmassa. Vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnan suunnittelussa huomioidaan mm. seuraavia seikkoja: Vapaa-ajan asuinrakennusten mahdolliset valvontakäynnit ovat luonteeltaan erilaisia kuin tavalliset asuinrakennusten palotarkastukset. Vapaa-ajan asunnot sijaitsevat yleensä kaukana paloasemilta, joten vakituisen päivystävän henkilöstön käyttö edellyttää yleensä valmiussiirtoja tai muita järjestelyjä. Palokuoleman riski asuinrakennuksessa on suurempi kuin vapaa-ajan rakennuksessa vapaa-ajan asunnoissa tai vuokramökeissä menehtyi tulipaloissa 12 ihmistä. Suomessa on arviolta mökkiä tai vastaavaa. 1,1 kuollutta per mökkiä vuodessa. Asunnoissa vastaava luku on 2,8 per asuntoa [Kokki ja Jäntti 2009, liitteen B2 lähdeluettelo]. Tätä taustaa vasten mökit eivät ole palotarkastusten ensisijaisia kohteita. Lomamökkialueilla kannattaa huomioida ajoittain kasvava ihmismäärä ja lomakäyttäytyminen kasvavat riskit. Nämä ovat valvontakohteita, joiden tarkastusväli on syytä käsitellä liitetaulukon A1 mukaisesti. PRONTO tilasto osoittaa Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella, että rakennuspalot ja - vaarat eivät vuosina ole ainakaan lisääntynyt. Vuonna kpl rakennuspaloa tai vaaraa vapaa-ajanrakennuksissa, vuonna kpl, vuonna kpl ja 11/ kpl. Vapaa-ajan asuinrakennusten valvontaan ei vuonna 2016 suunnitella määräaikaisia tarkastus tai omavalvontatoimenpiteitä vaan valvontavelvoite hoidetaan seuraamalla onnettomuustilastoja ja tarvittaessa teematarkastuksilla, ylimääräisillä palotarkastuksilla ja ainakin omatoimiseen varautumiseen perehdyttävällä turvallisuusviestinnällä (sesonkitiedottaminen). Alue Asuinrakennusten Asuinrakennusten pa- Vaaditut omavalvonta- määrä [lkm] lotarkastukset 2016 asiakirjat 2016 [lkm] [lkm] Isokyrö Kaskinen

13 13 Korsnäs Kristiinankaupunki Laihia Maalahti Mustasaari Närpiö Pedersöre Uusikaarlepyy Vaasa Vöyri Yhteensä Taulukko2. Valvottavvien asuinrakennsten määrä sekä vuonna 2016 suunniteltujen tarkastusten tai omavalvontatoimenpiteiden määrä. 2.2 Ennakoimaton valvonta Pelastuslaitos suorittaa määräaikaisten palotarkastusten lisäksi epäsäännöllistä valvontaa sekä pelastuslain että kemikaalisäädösten perusteella. Pelastuslaitokselle tulee valvontavelvoitteeseen liittyen ilmoituksia joihin pelastuslaitos ei yksin omilla toimillaan voi vaikuttaa. Valvontasuunnitelmaan kirjataan suunnitellut muut valvontatoimenpiteet ja perustelut niiden käyttämiseen Pelastuslain perusteella epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Erityisiä palotarkastuksia, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin Erityinen palotarkastus on valvontakäynti, joka tehdään yleensä samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen uuden rakennuksen osittaista loppukatselmusta (osittainen käyttöönottotarkastus). Uusia valvontakohteita tulee säännöllisesti ja toisaalta vanhoja kohteita vastaavasti poistuu. Valvontakohteiden määrän kasvua ennakoidaan tiedossa olevien hankkeiden perusteella (mm. lausunnot rakennuslupahakemuksista). yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) kohteet joissa on väestönsuoja kohteet joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin

14 14 hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset joissa on yli 5 hoitopaikkaa kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot suurehkot tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat palo- ja räjähdysvaaralliset tilat rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta perustettavat turvetuotantoalueet Jälkitarkastuksia Jälkipalotarkastuksilla valvotaan tarvittaessa, että palotarkastuksissa määrätyt korjaustoimenpiteet tulevat suoritetuiksi. Ylimääräisiä palotarkastuksia Ylimääräinen palotarkastus suoritetaan pelastusviranomaisen päätöksestä jos epäillään, että kohteessa tulipalon tai onnettomuuden riski on lisääntynyt ja aiheuttaa vaaraa ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle. Perusteena voi olla esimerkiksi: pelastuslain 42.2 kohdassa mainittu salassapitosäännöstön estämättä tehtävä ilmoitus pelastuslain 61 mukainen nuohoojalta saatu vikailmoitus tarkastuslaitoksen ilmoitus tai pöytäkirja palo- tai henkilöturvallisuuteen liittyvästä vakavasta puutteesta rakennuksen tai muun kohteen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäinen muuttuminen, joka vaikuttaa oleellisesti käyttäjien turvallisuuteen; yleisötilaisuus (ohjeistettu) merkittävää palovaaraa aiheuttava rakennus- tai muu työmaa tapahtunut tulipalo tai muu onnettomuus ajankohtaan tai olosuhteisiin liittyvä riskitason nousu tarkastuskohteissa (esim. kausitarkastukset ravintoloissa ja suurmyymälöissä) yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa suoritettava teemavalvonta kohteesta tullut tarkastuspyyntö ja tarkastus perusteltavissa pelastusviranomaisen harkitsema muu perusteltu syy Muuta valvontaa ja tarkastuksia Pelastustoimen laitteisiin liittyen, annetaan rakennusvalvontaviranomaiselle tarvittavia lausuntoja laitteiden suunnitelmista sekä tarvittaessa tehdään käyttöönottotarkastuksia. Tarkastuksilla varmistetaan, että laitteistot täyttävät niille asetetut vaatimukset. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. poistumisvalaistukseen ja savunpoistolaitteistoihin, liittyvien suunnitelmien lausunnot ja tarvittaessa käyttöönottotarkastukset. Paloilmoittimiin liittyvät toteutuspöytäkirjat ja sammutuslaitteistojen suunnitteluperusteet käsitellään yhdessä rakennuttajan / suunnittelijan kanssa ja annetaan tiedoksi rakennusvalvontaviranomaiselle.

15 15 Väestönsuojien suunnitelmista annetaan rakennuslupaviranomaiselle lausunto ja suoritetaan käyttöönottotarkastus. Pelastusviranomainen tekee lisäksi tarvittaessa rakennusten käyttöönottoon liittyen paloteknisen toteutuksen ennakkokatselmuksia ja pelastusteiden tarkastuksia Kemikaaliturvallisuuslain perusteella suoritettava valvonta Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2009), kemikaaliturvallisuuslaissa, ja annetuissa alemmissa säädöksissä on säädetty alueen pelastusviranomaiselle valvontatehtäviä ja erilaisten ilmoitusten käsittelyä. Pelastusviranomaisen valvontavastuu kattaa vähäistä kemikaalien käsittelyä ja varastointia, nestekaasun käyttöä ja varastointia, maakaasun käyttöä, öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoimintaa ja osin räjähteiden varastointi sekä pyroteknisten tuotteiden varastointi kaupan yhteydessä tai luovutus yksityiseen kulutukseen koskevat tehtävät. Pelastusviranomainen toimii kemikaaliturvallisuuslain 115 :n mukaisena valvontaviranomaisena. Pelastusviranomaisella on myös oikeus osallistua 28 :n mukaiseen turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) käyttöönottotarkastukseen sekä 29 :n tarkastusohjelman mukaisiin tarkastuksiin. Alle kemikaalien ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden jatkuva valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen, ylimääräisen palotarkastuksen tai erityisen palotarkastuksen yhteydessä. Vaarallisen kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Kemikaaliturvallisuuslain ja sen nojalla annettujen säädösten valvontaa suoritetaan kohteiden tekemien ilmoitusten perusteella. Vaarallisten aineiden vähäistä teollista käsittelyä tai varastointia koskevan ilmoituksen (855/2012, 5 ) johdosta pelastusviranomainen tekee päätöksen (35 ) ja suorittaa 36 mukaisen käyttöönottotarkastuksen. Kohteiden jatkuva valvonta suoritetaan liitteen A1 taulukon A6 mukaisesti. Nestekaasun vähäinen käsittely ja varastointi Nestekaasusta annettujen säädösten valvontaa suoritetaan kohteiden tekemien ilmoitusten perusteella. Nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastukset suoritetaan Valtioneuvoston asetuksen 855/2012, 36 ja 37 mukaisesti. Kohteiden jatkuva valvonta suoritetaan liitteen A1 taulukon A6 mukaisesti.

16 16 Öljylämmityslaitteistot Kun uusi tai oleellisesti muuttunut öljylämmityslaitteisto otetaan käyttöön pelastusviranomainen suorittaa asetuksen 855/ mukaisen tarkastuksen 3 kk:n kuluessa käyttöönotosta. Kohteiden jatkuva valvonta suoritetaan liitteen A1 taulukon A6 mukaisesti. Öljysäiliöiden valvonta KTMn päätös maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) edellyttää, että tärkeillä pohjavesialueilla olevat maanalaiset öljysäiliöt tarkastetaan määrävälein hyväksytyn tarkastusliikkeen toimesta. Tärkeillä pohjavesialueilla olevien maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastusvelvoitteen valvonnan kehittämiseen on Pohjanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksessä kiinnitetty huomiota. Valvonnan tueksi on kehitetty karttasovellus palotarkastusohjelmaan joka mahdollistaa järjestelmään syötettyjen öljysäiliöiden tunnistamisen palotarkastusalueilla. Pelastuslaitos valvoo tarkastusvelvoitteen toteutumisen yleisen palotarkastuksen yhteydessä sekä kirjaamalla tiedot tarkastusliikkeiltä saatavista säiliötarkastuspöytäkirjoista palotarkastusohjelmaan, huomioimalla pöytäkirjoista mm säiliön kuntoluokka ja tarvittaessa olemalla yhteydessä kohteeseen tai tekemällä ylimääräisen palotarkastuksen. Pyrotekniset välineet Pelastusviranomainen toimii lain vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 115 :n mukaisena valvontaviranomaisena pyroteknisten tuotteiden varastoinnissa kaupan yhteydessä ja luovutuksessa yksityiseen kulutukseen. Pelastusviranomainen voi kieltää ilotulitteiden myynnin 111 :n perusteella. Turvallisuus- kemikaalivirasto ohjaa ja yhtenäistää 116 :n perusteella pelastusviranomaisten ja poliisin toimintaa tämän lain säännösten noudattamisen valvonnassa. Yksityiseen kulutukseen hyväksyttyjen ilotulitteiden ja vähäistä vaaraa aiheuttavien muiden pyroteknisten tuotteiden varastoinnista kaupan yhteydessä on tehtävä ilmoitus pelastusviranomaiselle ennen varastoinnin aloittamista (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 290/2005). Pelastusviranomainen käsittelee ilmoituksen, tekee päätöksen, sekä tarkastaa pyroteknisten tuotteiden varastoinnin ja myyntipisteen pääasiallisena myyntikautena. Uusi myyntipiste tarkastetaan heti ilmoitetun myyntiajankohdan alkaessa. Koska Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella on useimmista muista laitoksista poiketen kaksi ilotulitteiden myyntisesonkia, eli uusi vuosi ja huvilakauden päättäjäiset, pelastuslaitos suorit-

17 17 taa myyntipisteiden lakisääteisen tarkastuksen kerran vuodessa sekä vielä tarvittaessa ylimääräisen myyntipisteiden valvontakäynnin kerran vuodessa. Erikoistehosteet Räjähteitä tai palo- ja räjähdysvaarallisia kemikaaleja saa käyttää erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, jos siitä on tehty ilmoitus pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tilaisuuden järjestämistä (Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta 390/2005, 81 ). Pelastusviranomainen käsittelee saapuneet ilmoitukset (81 ), sekä määrää tarvittaessa tehosteiden turvallisen käsittelyn kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja tai kieltää käytön, jos siitä katsotaan aiheutuvan ilmeistä henkilö-, ympäristö- tai omaisuusvahingon vaaraa. Pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa ylimääräisen palotarkastuksen kohteeseen (ohjeistettu) Pelastuslain perusteella suoritettava asiakirjavalvonta Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa (PL 379/2011, 18 ) Pelastuslain 18 mukaisissa rakennuksissa on toiminnanharjoittajan laadittava selvitys siitä, miten rakennuksen tai tilan käyttötapa ja henkilöiden rajoittunut, heikentynyt tai poikkeava toimintakyky sekä muut poistumisturvallisuuteen vaikuttavat tekijät otetaan huomioon tulipaloihin ja muihin vaaratilanteisiin varautumisessa ja poistumisjärjestelyissä (poistumisturvallisuusselvitys). Rakennusluvan yhteydessä kohteeseen laadittu turvallisuusselvitys vastaa pääpiirteiltään poistumisturvallisuusselvitystä. Poistumisturvallisuusselvitys oli laadittava ja toimitettava pelastusviranomaiselle mennessä tai päivitettävä mennessä. Pelastuslaitos on määritellyt selvityksiä käsittelevät pelastusviranomaiset ja käsittelyprosessin. Nimetty pelastusviranomaisen arvioi poistumisturvallisuusselvityksen perusteella, täyttääkö poistumisturvallisuus pelastuslain 18 :ssä säädetyt vaatimukset. Jos poistumisturvallisuus ei täytä 18 :ssä säädettyjä vaatimuksia, toiminnanharjoittajan tulee laatia alueen pelastusviranomaisen asettamassa määräajassa suunnitelma poistumisturvallisuuden saattamiseksi laissa säädettyjen vaatimusten mukaiseksi. Jos toiminnanharjoittajan toimenpiteillä ei saateta kohteen poistumisturvallisuus vaatimusten mukaiseksi, alueen pelastusviranomaisen on annettava pelastuslain 81 :n mukainen korjausmääräys, jonka yhteydessä voidaan myös määrätä pelastuslain 82 :n mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia. Poistumisturvallisuusselvitysten asianmukaisuutta ja velvoitteiden täyttymistä valvotaan edellä kuvattujen toimenpiteiden lisäksi

18 18 rakennuslupakäsittelyssä ja määräaikaisissa palotarkastuksissa. Laadituista poistumisturvallisuusselvityksistä pidetään palotarkastusohjelmassa rekisteriä. Pelastussuunnittelu Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmat Pelastussuunnitteluvelvolliset määritellään pelastuslain nojalla annetussa Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 407/ :n, perustelut määrittelylle on esitetty asetuksen kohdassa 1.2. Pelastussuunnitelma on laadittava mennessä (uudet suunnitteluvelvolliset) tai päivitettävä mennessä. Pelastussuunnitelmien laadintaa ja niiden asianmukaisuutta valvotaan palotarkastuksien yhteydessä. Pelastuslaki ei velvoita asuinkiinteistöjä toimittamaan pelastussuunnitelmaa tai sen yhteenvetoa pelastusviranomaiselle. Laadituista pelastussuunnitelmista pidetään palotarkastusohjelmassa rekisteriä. Pelastussuunnittelun kehitystyössä seurataan mm. turvallisuuspalvelut palvelualueella tapahtuvaa kehitystyötä. Yleisötilaisuuksien turvallisuuden valvonta Pelastussuunnitteluvelvolliset määritellään pelastuslain nojalla annetussa Valtioneuvoston asetuksessa pelastustoimesta 407/2011, 1. Pelastuslaitos on määritellyt suunnitelmia käsittelevät pelastusviranomaiset ja käsittelyprosessin. Pelastusviranomainen arvioi pelastuslain 16 mukaisesti yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman. Jos selvitys ja arvio tilaisuuden vaaroista ja riskeistä tai niiden perusteella määritellyt turvajärjestelyt ja ohjeet ovat alueen pelastusviranomaisen arvion mukaan puutteelliset, alueen pelastusviranomainen voi palauttaa suunnitelman täydennettäväksi. Pelastusviranomainen valvoo myös tarvittaessa turvallisuusjärjestelyjen toteutumista pelastuslain 16.3 edellyttämällä tavalla ylimääräisellä palotarkastuksella. Tarkastus suoritetaan varsinkin isojen yleisötapahtumien osalta mikäli mahdollista yhdessä rakennusvalvonta-, ympäristöterveydenhuolto- ja poliisiviranomaisten kanssa. Pelastuslaitokselle toimitetusta yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmasta ilmoitetaan tarvittaessa poliisille ja terveysviranomaiselle. Arvioiduista suunnitelmista pidetään palotarkastusohjelmassa rekisteriä. Räjähteiden tai palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käytöstä erikoistehosteina tulee ilmoittaa etukäteen alueen pelastusviranomaisille siten kun asiasta säädetään ns. kemikaaliturvallisuuslain 390/ :ssä (kohta 2.2.2). Tilapäismajoituksen turvallisuuden valvonta Tilapäismajoitukseksi katsotaan yöpyminen rakennuksessa tai sen tilassa, jota ei ole alun perin suunniteltu majoituskäyttöön. Valtioneuvoston asetus pelastustoimesta (407/2011) 1 määrää,

19 19 että tiloihin joita käytetään vähintään 20 henkilön joukkomajoitukseen, on laadittava pelastuslain (479/2011) 15 mukainen pelastussuunnitelma. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston turvallisuuspalvelualue on laatinut ohjeen tilapäismajoituksen turvallisuudesta. Ohje otetaan käyttöön ja korvaa Pohjanmaan pelastuslaitoksen vuonna 2012 käyttöönotettua ohjetta. Ohjeisiin sisällytettiin toiminnanharjoittajaa, rakennuksen omistajaa tai haltijaa koskeva ilmoittamiskäytäntö tilapäismajoituksesta sekä pelastusviranomaisen toimenpiteet ilmoituksen johdosta. Nuohouksen valvonta Nuohouksen järjestäminen Nuohousjärjestelmän toimivuutta, nuohouspalveluiden saatavuutta ja toteutumista valvotaan nuohoojilta saatavien ilmoitusten, asiakaspalautteen ja palotarkastuksissa tai muuten valvonnassa saadun palautteen avulla. Nuohoojien vikailmoitukset Nuohoojien tulee pelastuslain 61 :n mukaisesti kirjallisesti ilmoittaa kiinteistön omistajalle ja pelastusviranomaiselle tulisijoissa ja savuhormeissa havaitsemansa viat ja puutteet sekä jos hän toteaa tikkaiden, kattokulkutien osien tai katon turvavarusteiden olevan sellaisessa kunnossa ettei nuohoustyötä voida suorittaa. Pelastusviranomainen on näissä tapauksissa yhteydessä kiinteistön omistajaan ja tekee tarvittaessa ylimääräisen palotarkastuksen (kohta 2.2.1). Nuohousluettelo Pelastuslain 62 :n mukaan nuohoustoiminnan harjoittajan tulee pitää luetteloa nuohoamistaan kohteista ja antaa luettelosta pyydettäessä maksutta tietoja pelastuslaitokselle. Tietoja tulee säilyttää kymmenen vuoden ajan toimenpiteen suorittamisesta. Pelastuslaitos pyytää tarvittaessa piirinuohoojalta yhteenveto nuohousluettelosta nähtäväksi. Huolto-, kunnossapito ja muut asiakirjat Pelastusviranomaiselle toimitettaviin asiakirjoihin liittyvää valvontaa on mm. sähkötarkastuspöytäkirjojen, räjähdyssuojausasiakirjojen, ilmanvaihdon puhdistuspöytäkirjojen, öljysäiliöiden tarkastuspöytäkirjojen, väestönsuojan määräaikaistarkastusten dokumenttien sekä savunpoistolaitteistojen huolto-/tarkastusdokumenttien valvonta. Em. asiakirjoja toimitetaan

20 20 pelastuslaitokselle suoraan huolto- ja tarkastusliikkeiltä sekä valvontakohteista, jos asiakirja ei ole ollut nähtävissä tarkastuksella. Kohteen palotarkastaja kirjaa toimenpiteen tiedot palotarkastusohjelmaan ja huomioi, että pöytäkirjoissa mahdollisesti mainitut puutteet saattaa edellyttää pelastusviranomaisen toimenpiteitä. Tarvittaessa suoritetaan ylimääräinen palotarkastus (kohta 2.2.1). 2.3 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Yhteistyön tarkoitus ja tavoitteet Pelastuslain 42.1 :n mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Yhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden tuottamiseen mm. vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvontakäyntejä. Yhteistyötä voidaan pitää tehokkaana silloin, kun se on luonteeltaan säännöllistä ja suunnitelmallista ja sen lähtökohdaksi on tunnistettu kaikki olennaiset toimijat. Velvoite koskee myös pelastuslaitosten välistä yhteistyötä. Lähitulevaisuuden haasteita pelastuslaitosten yhteistyössä valvontatoiminnan kehittämisessä ovat esimerkiksi yhtenäiset turvallisuuden arvioinnit kansallisissa yhtiöissä ja kiertävissä yleisötilaisuuksissa kuten sirkuksissa, asuntomessuissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Lisäksi asuinrakennusten omavalvonnan ulottaminen samalla kertaa koskemaan myös toisen pelastuslaitoksen alueella olevaa vapaa-ajan rakennusta, vaatii yhteistyön kehittämistä. Palvelutasopäätöksessä asetetaan yhteistyön tavoitteeksi, että onnettomuuksien määrä ja seuraukset suhteessa asukaslukuun vähenevät Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueella. Yhteistyössä huomioidaan erityisesti tuloksellisuus ja tehokkuus. Päätöksessä mainitaan mm tarkoituksenmukaisiin kokonaisturvallisuutta edistävien työryhmiin osallistuminen, turvallisuussuunnittelu, maankäyttöön ja rakentamisen valvontaan liittyvä yhteistyö ja, että yhteistyökäytännöt ja painotukset suunnitellaan tässä vuosittain päivitettävässä valvontasuunnitelmassa. Erityisesti on kehitettävä yhteistyömuotoja sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa kotona asuvien alentuneen toimintakyvyn omaavien paloturvallisuuden varmentamiseksi. Pelastuslaitoksen toimintasuunnitelmassa vuodelle 2016 on johtokuntaan nähden sitovana tavoitteena mainittu yhteistyön kehittäminen rakennusvalvontojen kanssa paremmiksi tavoit-

21 21 teena saada vapautettua mm. rakentamisen lupaprosessista aikaa pelastuslain tarkoittamaan valvontatyöhön. Yhteistoimintakäytännöistä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa on tavoitteena tunnistaa seuraavia ominaisuuksia, jotka on tarkoituksenmukaista huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa: Toiminta on suunnitelmallista, riskiperusteista ja tehokasta Toiminnan tavoitteet ja painopisteet on määritetty Yhteistoiminnan periaatteista ja menettelyistä on sovittu Toiminnan tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja toiminnan sisältöä kehitetään Pelastuslain 42.2 mukainen yhteistyö Pelastuslain 42 :n 2 momentin mukaisesti jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 :n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä. Säädöksen tavoitteena on mahdollistaa eri viranomaisten järjestelmiin kertyvän tiedon sekä havaintojen välittäminen asiasta vastaavalle viranomaiselle siten, että tieto tallentuu ja velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisen paloriskin sekä ilmeisen muun onnettomuusriskin torjunta on kyettävä käynnistämään välittömästi tiedon tulessa pelastusviranomaiselle. Tavoitteena on myös saavuttaa pysyviä tuloksia sopimalla käytänteistä, joilla vastaavien tilanteiden toistuminen on ennakoitavissa ja estettävissä. Pelastuslain 42 :n toisen pykälän tehokas soveltaminen edellyttää koulutusta ja tiedotusta alueellisille ja paikallisille yhteistoimintaviranomaisille ja tahoille. Vuonna 2016 käsitellään tulevat ilmoitukset sekä määritellään ja kuvataan sisäisesti ilmoitusten käsittelyprosessi. Viranomaisen välinen tietojen vaihto Yksi viranomaisten yhteistyön suurimmista hyödyistä on tiedonvaihto. Yhteistyön osallistuvien tahojen välinen tehokas ja keskeytyksetön tiedonvaihto helpottaa ja tehostaa työtehtävien hoitamista. Tehokas tietojen vaihto on myös edellytys sille, että pelastuslaitos pystyy arvioimaan toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja niiden vaikutuksia omaan alueensa riskiarvioon ja osaa hyödyntää esim. TUKESin tarkastuspöytäkirjoja päivittäessään ulkoisia pelastussuunnitelmia.

22 22 Viranomaisten välisestä tiedonvaihdosta olisi hyvä olla olemassa suunnitellut toimintatavat, koska viranomaisten valvontavelvoitteet menevät osittain päällekkäin ja useat viranomaiset valvovat samoja asioita ja tekevät samanlaisia ja toisiaan tukevia huomioita. Pelastusviranomaisille on säädetty nimenomaisesti jotain oikeuksia ja velvoitteita liittyen viranomaisten väliseen tietojen vaihtoon. Toiset näistä liittyvät pelastusviranomaisen valvontatehtävään suoraan kuin toiset, jotka ovat luonteeltaan enemmän kaikkia koskevia yleisperiaatteita kuten lastensuojelulaki, eläintensuojelulaki ja rikoslaki jne. Seuraavaan kappaleeseen on koottu viranomaisten väliseen tiedonvaihtoon liittyviä säädöksiä, jotka tulisi huomioida valvontatehtävän toteutusta suunniteltaessa. Tässä lueteltujen tahojen lisäksi on olemassa myös lukuisia paikallisia hyviä käytäntöjä tietojen vaihdosta muiden kuin viranomaisten esim. kolmannen sektorin kanssa. Pelastuslain 81 :n mukaan pelastusviranomaisen suorittaessa pelastuslain mukaista valvontatehtävää havaitsee puutteita muussa laissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa ja arvio puutteiden aiheuttavan vakavaa varaa henkilöturvallisuudelle ja puutteita ei voida heti korjata, asiasta tulee ilmoittaa asianomaiselle valvontaviranomaiselle. Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa pelastusviranomaisen ilmoittamaan palotarkastuksessa tai muussa toiminnassaan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puutteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Vanhuspalvelulain (980/2012) 25 :n mukaan alueen pelastustoimen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) velvoittaa pelastusviranomaisen toimittamaan tekemänsä päätökset ja tarkastuspöytäkirjat vähäisestä kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista tiedoksi aluehallintovirastolle sekä kunnan kemikaalivalvontaviranomaiselle, ympäristönsuojeluviranomaiselle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. Sama velvoite koskee myös päätöksiä kemikaalien tilapäisestä vähäisestä toiminnasta. Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa tarkastustoiminnassaan havaitsemista vakavista puutteista, jotka koskevat palonilmaisulaitteistoa tai automaattista sammutuslaitteistoa, tarkastuslaitoksen tulee ilmoittaa alueen pelastusviranomaiselle. Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) velvoittaa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimittamaan tiedon laajamittaisen kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin lupapäätöksestä myös pelastusviranomaiselle. Ennen turvallisuusselvityskohteen lupapäätöksen johtopäätösten ilmoittamista TUKESin on varattava pelastusviranomaiselle mahdollisuus esittää mielipiteensä turvallisuusselvityksestä. TUKESin on myös toimitettava turvallisuusselvitystä koskevat johtopäätökset tiedoksi pelastusviranomaiselle samoin kuin tehtävistä käyttöönottotarkastuksista ja tarkastusohjelman mukaisista tarkastuksista. Tarkastuksista ilmoittamisvelvoite koskee myös hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia. Samaisessa asetuksessa on myös

23 23 säädetty toiminnanharjoittajan velvoitteesta ilmoittaa pelastusviranomaiselle öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka on pelastusviranomaisen tarkastettava kolmen kuukauden sisällä. Terveydensuojelulain (763/1994) 15 :n mukaan toiminnanharjoittajan majoitushuoneistoa koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa. ( /309). Valtioneuvoston asetuksen kaivannaisjätteistä (190/2013) mukaan ympäristölupaviranomaisen on pyydettävä kohteen sisäisestä pelastussuunnitelmasta pelastusviranomaisen lausunto. Valvontaviranomaisen on lisäksi toimitettava sisäiseen pelastussuunnitelmaan tehdyt tarkistukset pelastusviranomaiselle. Lisäksi lupaviranomaisen on toimitettava lupapäätös ja hakemukseen liittyvät pelastussuunnitelmaa koskevat muut asiakirjat pelastusviranomaiselle huomioon otettavaksi niiden toimialalla tehtäviä suunnitelmia varten (esim. ulkoinen pelastussuunnitelma). Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) mukaan kaivosviranomaisen on ilmoitettava kaivoksen tarkastuksesta sekä toimitettava tarkastuskertomus asianomaiselle pelastusviranomaiselle. Valtioneuvoston asetuksen maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) mukaisesti TUKESin on toimitettava jäljennös maakaasun siirto- ja jakeluputkistoa sekä erillistä suurta käyttökohdetta ja tiettyä aluetta koskevasta lupapäätöksestä asemapiirustuksineen pelastusviranomaiselle. Patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti patoviranomaisen on varattava pelastusviranomaiselle tilaisuus tulla kuulluksi ennen padon luokittelupäätöksen tekemistä ja asiakirjojen hyväksymistä. Päätös ja myös päivitetty vahingonvaaraselvitys on annettava tiedoksi pelastusviranomaiselle. Ampuma-aseasetuksen (145/1998) mukaan asealan elinkeinoluvan mukaan lupaviranomaisen on hankittava hakemuksesta pelastusviranomaisen lausunto. Yksityisistä sosiaalipalveluista annetun STMn (1053/2011) asetuksen mukaan lupahakemukseen ja toiminnan aloittamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä pelastusviranomaisen lausunto. Seuraavassa kuvataan lyhyesti yhteistoimintakäytännöt muiden viranomaisten ja tahojen kanssa sekä mahdolliset seuraavaan kalenterivuoden aikana toteutettavat yhteistarkastukset. Tarkastusten lisäksi pyritään yhteistyöhön tiedonvaihdossa. Osa keskeisistä yhteistyötahoista on alueellisesti tunnistettavissa paikallisen turvallisuussuunnittelun kautta. Edellä mainitut tiedonvaihtoon liittyvät säädökset huomioidaan. Yleisenä viranomaisten yhteistoimintamuotona on yhteistarkastusten tekeminen tarkoituksenmukaisissa kohteissa. Yhteistarkastuksissa tulee kiinnittää huomiota viranomaisten välisiin toimivaltakysymyksiin. Pelastusviranomaisia ei ole säädetty esim. Maankäyttö- ja rakennuslaissa valvontaviranomaisiksi, jolloin valvontatoimenpiteitä ei voi perustella MRLn tai sen no-

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16.1.2017 6 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2016 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 23.12.2015 95 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys. Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja

Poistumisturvallisuusselvitys. Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja Poistumisturvallisuusselvitys Vesa-Pekka Tervo ylitarkastaja 2 Toimintakyky palon tapahtumahetkellä Tulipalossa olosuhteet ovat ihmiselle hengenvaaralliset jo muutamassa minuutissa, sillä savukaasut ovat

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA

VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS... 5 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU (säännöllinen

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Erityisasuminen Turjo Jaakkola

Erityisasuminen Turjo Jaakkola Erityisasuminen Mitä on erityisasuminen? Tarkoituksenmukainen asuminen ylipäänsä edistää asukkaan itsenäistymistä ja elämän hyvää hallintaa. Erityisryhmät tarvitsevat tarpeisiinsa erilaisia asuntoja, kuten

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA

POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYKSEN ARVIOINTI, KOKEMUKSIA AUTOMAATTISEN SAMMUTUSLAITTEISTON MERKITYKSESTÄ, AJANKOHTAISTA Johtaja Matti Orrainen SPEK 15.2.2013 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto

Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle Johdanto 1 Keski-Satakunnan kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuodelle 2011 1. Johdanto Ympäristöterveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa kunnat laatimaan koko ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö

Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö 2 Paloturvallisuuden varmistaminen sosiaali- ja terveysalalla ja tuetussa asumisessa Turvallisuutta ohjaava lainsäädäntö / 15.10.2014 THL STEP-hanke 2014 1 Osan tavoite Tarjota tiivis yhteenveto sosiaali-

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2016 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. SM007:00/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta

Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen. SM007:00/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta Nuohousta koskevan sääntelyn uudistaminen SM007:00/2016 Luonnos hallituksen esitykseksi pelastuslain muuttamisesta Esitys pelastuslain muuttamiseksi www.lausuntopalvelu.fi http://intermin.fi/nuohous/perustiedot

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

www.finlex.fi Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 20.3.2015/300 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2017 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot