ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti Valvontavelvoitteen sisältö Valvontasuunnitelma Valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen ja julkisuus Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus Pelastuslaitoksen muu onnettomuuksien ehkäisytyö 9 2 MÄÄRITELMÄT JA VALVONNAN KIRJAAMINEN 10 3 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Yleistä Määräaikaiset palotarkastukset Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset Asuinrakennusten valvonnassa käytettävät keskeiset menetelmät ja niiden periaatteellinen kohdistaminen Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Yleistä Yhteistyön nykytila, tarkoitus ja tavoitteet Pelastuslain 42 2 mom.:n mukainen yhteistyö Viranomaisyhteistyötahoja ja yhteistyömuotoja Muut yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja 21 4 MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET Epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Ylimääräinen palotarkastus Erityinen palotarkastus 24

3 4.1.3 Jälkitarkastus Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset Yleisötilaisuudet Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Kemikaalivalvonta Kemikaalivalvonnan sisällöstä ja vastuista Pelastuslaitoksen vastuulla oleva kemikaalivalvonta Pelastustoimen laitteiden ja väestönsuojien katselmukset ja tarkastukset 29 5 VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT JA OSAAMINEN Koulutus ja osaaminen Käytettävä valvontamenetelmä (Tutor) Resurssit 31 6 VALVONTATEHTÄVIEN MAKSULLISUUS Asuinrakennusten palotarkastusten maksullisuus Muiden valvontakohteiden palotarkastusten maksullisuus Maksujen kohdentaminen Maksuista päättäminen 35 7 TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA Tietojen käsittely Valvontatiedot Luottamukselliset tiedot Seuranta 36 LIITTEET 38 Liite 1: Liitetaulukot A1-A6 valvontakohteiden määrävälit 38

4 4 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta voimaan tulleen pelastuslain 79 :n mukaan pelastuslaitoksella on yleinen velvoite valvoa alueellaan pelastuslain 2 luvun mukaisia jokaiselle asetettuja velvollisuuksia sekä 3 luvun mukaisia toiminnanharjoittajalle ja rakennuksen omistajalle ja haltijalle asetettuja velvoitteita. Valvontavelvoitteen suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti Pelastuslaitoksen valvontatehtävän toteuttamisen on perustuttava riskien arviointiin. Toiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämä suorituskyky määritellään riskienarvioinnin perusteella palvelutasopäätöksessä. Toiminnan tavoitteiden ja suorituskyvyn määrittelyssä otetaan huomioon pelastustoimen alueen erityispiirteet eli paikalliset olosuhteet ja alueella esiintyvät riskit. Aluehallintovirastot valvovat valvonnan suunnittelua. Palotarkastettavia kohteita ei enää määritellä pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä, vaan pelastuslaitos määrittelee valvonnan toteuttamisen menettelyt ja kohdentamisen esim. palotarkastettavat kohteet valvontasuunnitelmassa palvelutasopäätöksen linjausten mukaisesti. Kokonaisuudessaan kaikki kohteet kuuluvat pelastuslain mukaisen valvonnan piiriin. Pelastuslain sääntelyn muuttamisella tavoitellaan pelastuslaitoksen valvontatehtävien kohdentamista entistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Resurssien uudelleen kohdentamisella pyritään vähentämään onnettomuuksista aiheutuneita henkilövahinkoja ja tulipalojen määriä. Lisäksi pelastuslaitoksen valvonnan on oltava laadukasta, säännöllistä ja tehokasta.

5 Valvontavelvoitteen sisältö Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus eli valvontakäynti. Palotarkastuksen tavoitteena on tukea toimijan omatoimista varautumista sekä korostaa kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Pelastusviranomaisen tehtävänä on valvoa pelastuslain noudattamista. Muotomääräisissä palotarkastuksissa valvotaan ensisijaisesti omatoimisen varautumisvelvoitteen toteutumista (14 ) ja rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta (9-10 ) sekä laitteiden kunnossapito (12 ), nuohouksen ja ilmanvaihdon puhdistuksen toteuttamista (13 ), pelastussuunnitelmien laatimista (15 ), palovaroittimien hankintaa ja kunnossapitoa (17 ) sekä hoitolaitosten poistumisturvallisuutta (18 ). Pelastuslain 78 :n muilla valvontatehtävän edellyttämillä toimenpiteillä tarkoitetaan erityisesti asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslaissa ja muissa erityislaissa pelastusviranomaisen valvottavaksi säädettyjen velvoitteiden noudattamista kohteessa. Asiakirjavalvonta perustuu esitettyihin dokumentteihin. Pelastuslaitos ottaa vastaan mm. yleisötilaisuuksien, turvetuotantoalueiden ja kaivosten pelastussuunnitelmia, poistumisturvallisuusselvityksiä, ilmoituksia nuohoojilta ja tarkastusyrityksien tarkastustodistuksia sekä pöytäkirjoja pelastustoimen laitteiden tarkastuksista. Asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella voidaan käynnistää valvontatoimenpiteitä. Palotarkastusten ja asiakirjoihin perustuvan valvonnan lisäksi pelastuslaitoksen tulee osana valvontatehtäväänsä seurata ja valvoa yleisesti pelastuslain 2 ja 3 luvuissa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista pelastustoimen alueella. Käytännössä tämä tarkoittaa huolellisuusvaatimuksen (4 ), varovaisen tulenkäsittelyn (5 ), avotulen teon (6 ) ja kulotuksen (7 ) valvontaa sekä kiinteistöjen pelastusteiden esteettömyyden valvontaa (11 ) sekä yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmien toteutumisen valvontaa (16 ). Valvontaa suorittavat muun muassa pelastuslaitoksen pelastusyksiköiden henkilöstön pelastusviranomaiset, esimerkiksi samalla kun yksiköt muutoinkin

6 6 liikkuvat pelastustoimen alueella. Lisäksi pelastuslaitokset suorittavat muuta valvontatoimintaa esimerkiksi erityisten valvontaprojektien muodossa yhdessä muiden valvontaviranomaisten kanssa. Pelastuslaitoksen suorittamaan valvontaa liittyy pelastuslain 27 :ssä tarkoitettua ohjausta, valistusta ja neuvontaa, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen. Pelastustoimen ohjauksella tarkoitetaan toimia, joilla pelastuslaitos edistää, tukee ja seuraa pelastuslain velvoitteiden toteutumista. Tällaisia ohjaustoimenpiteitä ovat esim. pelastussuunnitelmien laatimisen ohjaaminen, poistumisturvallisselvitysten laatimisen ohjaus ja viranomaisen suorittama arviointimenettely sekä pelastustoimen laitteiden ja laitteistojen kunnossapidosta ohjaaminen. Valvonnan sisältöön kuuluu oleellisena osana annettujen korjausmääräysten noudattamisen valvonta. Jälkivalvonnan keinoja ovat mm. havaittujen puutteiden korjausten toteutuminen dokumenttien perusteella, jälkitarkastusten tekeminen, hallintopakkokeinojen käyttäminen ja rikosilmoitusten tekeminen. Pelastuslaitos luo tarvittavat menettelytavat ilmoittaakseen mahdollisista pelastusrikkomuksista poliisille, joka toimivaltaisena viranomaisena tutkii tapauksen. Jälkivalvonnan toteuttamisen arvioidaan parantavan valvonnan vaikuttavuutta ja on osoitus valvonnan laadukkuudesta Valvontasuunnitelma Pelastuslaitokset laativat valvontasuunnitelman valvontatehtävänsä toteuttamisesta. Valvontasuunnitelmassa on selvitettävä, miten valvontatarpeet ja valvonnan kohdentaminen on määritelty. Valvontasuunnitelmassa pelastuslaitos määrittää suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet vuodeksi kerrallaan. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia sekä muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi asiakirjavalvontaa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset.

7 7 Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1. Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä Valvonnan suunnittelu ja toteuttaminen Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Pelastuslaitos peri valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista Pelastuslain 96 mukaisesti hyväksytyn taksan suuruisen maksun Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen ja julkisuus Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelman sisällön ja perusteiden osalta riittävä tiedotuskanava on pelastuslaitoksen verkkosivut, joiden kautta alueen asukkailla ja valvontakohteiden edustajilla on mahdollisuus tutus-

8 8 tua sen sisältöön. Tämän lisäksi suositellaan, että valvontakohteita tiedotetaan valvontasuunnitelman tuomista muutoksista esim. palotarkastuksien yhteydessä. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Siksi siinä ei käsitellä arkaluonteisia tai vain viranomaiskäyttöön tarkoitettuja tietoja. 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään pelastuslaitoksen valvontatoiminnan osalta todentamalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista kohteissa sekä vaikuttamalla turvallisuuskulttuurin kehittymiseen alueella. Tämän lisäksi valvontatoiminnassa kertyvän riskitietoisuuden avulla tuotetaan lisäarvoa pelastuslaitoksen onnettomuusriskienhallinnan palvelukokonaisuuteen sekä alueen muuhun turvallisuustyöhön. Valvontatoiminnan suunnittelu ja toteutus perustuvat alueen riskien ja ominaispiirteiden arviointiin. Valvontavelvoitteen toteuttamisen osalta keskeiseen asemaan nousevat pelastuslaitoksen oma toiminta ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyö. Kohteiden oman toiminnan merkitystä korostetaan turvallisuuden parantamisessa. Valvontavelvoitteen toteuttamiseksi pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain tätä valvontasuunnitelmaa tarkentava valvontaohje. Valvontaohjeessa määritettäviä asioita: Kaudelle asetettavat tavoitteet ja toiminnan painopisteet Käytettävät resurssit ja niiden kohdentaminen Menettelyohjeet ja toteuttaminen Tallenteiden ja luottamuksellisten tietojen käsittely Toiminnan seuranta ja katselmointi Valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan siirryttäessä ensimmäisten vuosien keskeisenä painopisteenä on käytettävän valvontamenetelmän uudistaminen. Tältä osin tavoitteena on vakiinnuttaa alueelle pysyvät käytännöt kohteiden turvallisuuskulttuurin ja turvallisuustason yhteismitalliseen arviointiin.

9 9 1.3 Pelastuslaitoksen muu onnettomuuksien ehkäisytyö Valvontatehtävän lisäksi pelastuslaitos suorittaa onnettomuuksien ehkäisemiseksi muita tehtäviä: Turvallisuusviestintä; Turvallisuusviestinnässä pelastuslaitoksen tavoitteena on vuosittain kohdata 20%:a maakunnan väkiluvusta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on oma suunnitelma. Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaus; Pelastuslaitos osallistuu alueella maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on, että hankkeiden henkilö- ja paloturvallisuutta koskevissa ratkaisuissa tehdään kansalaisten kannalta kestäviä ja laadukkaita valintoja toimintaympäristön haasteet huomioiden. Tehtävää toteutetaan alueella asiantuntijan roolista yhteistyössä toiminnan päävastuullisten viranomaisten ja tahojen kanssa. Kuntien varautumistehtävän koordinointi ja ohjaus; Pelastuslaitos suorittaa sopimukseen perustuen kuntien varautumisen ohjaus ja koordinointitehtävää maakunnan alueella.

10 10 2 MÄÄRITELMÄT JA VALVONNAN KIRJAAMINEN Nimike Määritelmä Asiakirjavalvonta Asuinrakennusten omavalvonta Asiakirjavalvontaa ovat dokumenttien perusteella tehdyt viranomaispäätökset ja muut viranomaisen määrittelemät toimenpiteet, jotka kohdistuvat pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvontasuoritteeksi. Asuinrakennusten omavalvonnassa kiinteistön edustaja tarkastaa itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihkon nojalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista ja oman toimintatapojensa turvallisuutta. Omavalvonta tehdään tarkistuslistan mukaan ja tarkistuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Palotarkastuksia voidaan kohdentaa omavalvonnan tulosten mukaan. Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja - asenteiden parantamiseen. Erityinen palotarkastus Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, jonka rakennusvalvontaviranomainen on määritellyt käyttöönottotarkastuksen ja toiminnan aloittamisen ehdoksi. Erityinen palotarkastus on luonteeltaan pelastusviranomaisen asiatuntijalausunto rakennusvalvonnalle rakennuksen palo- ja pelastusturvallisuudesta. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia erityisiä palotarkastuksia. Erityinen palotarkastus voidaan tehdä myös muihin kohteisiin kuin rakennuksiin. Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Jälkivalvonta Kohde Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa aiemmin annettuja korjausmääräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan palotarkastuksella annettujen määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvonnalla tarkoitetaan annettujen korjausmääräyksen toteutumisen valvontaa. Jälkivalvontaa voidaan suorittaa tilanteen mukaan esim. jälkitarkastusten ja asiakirjavalvonnan avulla. Kohde on se, jolle, jota varten tai johon kohdistuen valvontaa tehdään tai valvonta kohdentuu.

11 11 Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Pyydetty palotarkastus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Yhdistetty tarkastus Yhteistarkastus Yleinen palotarkastus = määräaikainen valvontakäynti Yleisötilaisuuden palotarkastus Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen. Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 36 :n mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä suoritettava palotarkastus tehdään aina pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, ks. ylimääräinen palotarkastus. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty kohteen määräaikaisten palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti, joka ei ole kohteen yleinen palotarkastus. Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä kiinteistöön. Työryhmä suosittaa ryhmittelemään kohteen toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä kiinteistössä toimivien toiminnanharjoittajien määrä. Pelastuslaitos voi kirjata oman käytäntönsä valvontasuunnitelmaan. Valvontakäynti, jolla sama pelastusviranomainen tarkastaa samalla kertaa kohteen pelastuslain ja kemikaaliturvallisuuslain perusteella. Valvontakäynti, jossa useiden eri viranomaisten edustajat suorittavat samalla tarkastuskäynnillä valvontakohteessa tarkastuksensa samanaikaisesti. Valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti, josta käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus. Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden dokumenttien ja arvioidun riskin perusteella ennen yleisötilaisuuden alkamista suorittama valvontakäynti, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt.

12 12 Ylimääräinen palotarkastus Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittava valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu tai kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä ennakoimattomia palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: - nuohoojan, tarkastuslaitoksen, toisen viranomaisen tai kuntalaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista - huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä - epäily, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita - teematarkastukset esim. muiden viranomaisten kanssa Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 38 :n mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella varastetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 32 :n mukaista ilmoitusta. Tarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta.

13 13 3 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 3.1 Yleistä Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Nyt voimassa olevan pelastuslain (379/2011) perusteella ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee ne alueella esiintyvien riskien perusteella. Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tällöin riskiperusteisen valvonnan suunnitteluperusteina voidaan käyttää henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia ja onnettomuusriskien seurantaa. Palotarkastukset pyritään kohdentamaan jatkossa näiden riskien perusteella. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa joudutaan käyttämään asiantuntija-arvioita. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella valvonnan riskiperusteisuuden sisällössä ja toimenpiteiden suunnittelussa huomioitavia alueellisia tietoja; toimintavalmiuden paikkatietoaineisto (TVO-aineisto) asumisen paloriskikartta-aineisto SEVESO konsultointivyöhykkeet ja niiden sisälle jäävät toiminnot kansallisen kulttuuriomaisuuden kohteet pelastuslaitoksen omat tiedot (kokemukset, pronto -tiedot, palontutkintatiedot) muiden viranomaisten ja tahojen tuottamat tiedot Tässä valvontasuunnitelmassa on määräaikaisten palotarkastusten suunnitteluperusteena käytetty pelastuslaitosten verkoston laatimaa valvontasuunnitelmaohjetta ja sen antamia suosituksia.

14 Määräaikaiset palotarkastukset Etelä-Karjalan pelastuslaitoksessa pääkäyttötarkoituksen mukainen valvontaväli on eri pääluokissa A1 A8 alla olevan taulukon mukainen Seuraavan vuoden suunnittelu tapahtuu aina kuluvan vuoden tietojen pohjalta joulukuun loppuun mennessä. Suunnittelu tapahtuu palotarkastusohjelman avulla alla mainittujen pääkäyttöluokkiin perustuen. Kohde joka voi käyttötarkoituksen perusteella kuulua useampaan eri ryhmään tarkastetaan lyhyemmän tarkastusvälin perusteella. A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä tarkastusväli 6-96 kk A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit tarkastusväli kk A3 Kokoontumis- ja liiketilat tarkastusväli kk A4 Teollisuus- ja varastorakennukset tarkastusväli kk A5 Maatalousrakennukset tarkastusväli kk A6 Muut kohteet tarkastusväli kk A7 Asuinrakennusten tarkastus A8 Kesäasuntojen tarkastus Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien valvontakohteiden jaottelu pääluokkien A1 A6 mukaisesti on kuvattu oheisessa liitteessä (liite 1). Luokittelun mukaista tarkastusväliä voi perustellusta syystä muuttaa, vain jos siitä sovitaan johtavan palotarkastajan kanssa. 3.3 Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset Pelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu tällä hetkellä vaihtelevan kokoisiin palotarkastusalueisiin. Näiden alueiden muodostamisen suunnitteluperusteena on käytetty mm. rakennuskannan monimuotoisuutta ja tiheyttä sekä pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikaa. Palotarkastuksia näillä alueilla on pääosin tehty vuoden jaksoilla.

15 15 Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden valvonta suunnitellaan jatkossa mm. nykyistä palotarkastusaluejakoa, asuinalueiden paloriskeihin liittyvää karttaaineistoa, kiinteistöjen omavalvontaa sekä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta saatavia tietoja hyödyntäen. Uudet valvontamenetelmät ja asuinalueiden paloriskeihin perustuvat aineistot voivat vaikuttaa yksittäisten kohteiden valvontaväleihin ja käytettäviin valvontamenetelmiin jatkossa. Asumisen valvonnan suoritustiheytenä käytetään suunnitellusti keskimäärin 1krt./10vuotta Asuinrakennusten valvonnassa käytettävät keskeiset menetelmät ja niiden periaatteellinen kohdistaminen Omavalvonta Kohdistetaan alueen kaikkiin asuinrakennuksiin. On ollut tähän mennessä käytössä pienaloissa, nyt laajenemassa myös rivi- ja kerrostaloasuntoihin. Omavalvonta-asiakasta pyydetään samalla tekemään kesämökin omavalvonta, mikäli hänellä on sellainen omistuksessaan Etelä-Karjalan alueella. Omavalvontaan kuuluvia työtehtäviä ovat; valvonta-asiakirjojen lähettäminen, vastausten käsitteleminen, asiakkaiden opastus ja ohjaus sekä tarkastusten tekeminen ilmenevien turvallisuuspuutteiden perusteella.

16 16 Pelastuslaitoksen suorittamat valvontakäynnit Kohdistetaan asuinalueiden paloriskien, palautuneiden omavalvontalomakkeiden tulosten, tapahtuneiden onnettomuuksien sekä viranomaisyhteistyön kautta saatavilla tiedoilla. Pelastuslaitoksen valvontakäynteihin kuuluvia työtehtäviä ovat suunnittelun lisäksi mm. valvonnan ajankohdasta sopiminen asiakkaan kanssa, valvontakäynnin toteutus, tarvittava yhteistyö viranomaisten ja muiden tahojen kanssa, turvallisuuspuutteiden jälkivalvonta. Pelastusviranomaisen suorittama asiakirjavalvonta Asumiseen liittyvää asiakirjavalvontaa ovat mm. kiinteistöjen pelastussuunnitelmien, väestönsuojan kunnossapitoon liittyvien tarkastuspöytäkirjojen, mahdollisen nuohousilmoitusten sekä muiden viranomaisten ja tahojen toimittamien asiakirjojen valvontaa. Viranomaisten yhteiset valvontakäynnit Kohdistetaan tunnistettujen paloriskien ja viranomaisyhteistyön kautta saatavien tietojen perusteella. Viranomaisyhteistyöhön kuuluvia työtehtäviä ovat mm. riskitiedonvaihto sekä yhdessä ja erikseen tehtävät valvontatoimenpiteet. 3.4 Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset Vapaa-ajan asunnot ovat paloturvallisuusmielessä asuinrakennuksia vähäriskisempiä (Pelastuslaitosten valvontasuunnitelmaohje s.13), joten niiden valvontavälit on tarkoituksenmukaista pitää asuinrakennuksia harvemmassa. Poikkeuksena tästä ovat lomamökkialueet ja matkailukeskukset, joiden valvontaväli määritetään liitetaulukon A1 perusteella. Valvontamenetelmänä vapaa-ajan asuntojen osalta on tarkoituksenmukaista käyttää esimerkiksi ns. omavalvontaa.

17 17 Vapaa-ajan asuntojen valvonnan tehostamiseksi Etelä-Karjalan alueella pyydetään asumisen omavalvonta-asiakasta tekemään samalla kesämökin omavalvonta, mikäli hänellä on sellainen omistuksessaan Etelä-Karjalan alueella. 3.5 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Yleistä Pelastuslain 42 :n mukaan pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa sekä osallistua paikalliseen ja alueelliseen turvallisuussuunnittelutyöhön. Velvoite koskee myös pelastuslaitosten välistä yhteistyötä. Lähitulevaisuuden haasteita pelastuslaitosten yhteistyössä valvontatoiminnan kehittämisessä ovat esimerkiksi yhtenäiset turvallisuuden arvioinnit kansallisissa yhtiöissä ja kiertävissä yleisötilaisuuksissa kuten sirkuksissa, asuntomessuissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Lisäksi asuinrakennusten omavalvonnan ulottaminen samalla kertaa koskemaan myös toisen pelastuslaitoksen alueella olevaa vapaa-ajan rakennusta, vaatii yhteistyön kehittämistä Yhteistyön nykytila, tarkoitus ja tavoitteet Viranomaisyhteistyöllä pyritään ensisijaisesti turvallisuuden tuottamiseen valvontatyössä mm. vaihtamalla riskitietoa ja toteuttamalla tarvittavia toimenpiteitä, kuten yhteisiä valvonta-käyntejä. Yhteistyötä voidaan pitää tehokkaana silloin, kun se on luonteeltaan säännöllistä ja suunnitelmallista ja sen lähtökohdaksi on tunnistettu kaikki olennaiset toimijat. Valvontasuunnitelmassa kuvataan vähintään yhteistoimintakäytännöt muiden viranomaisten ja tahojen kanssa sekä mahdolliset seuraavaan kalenterivuoden aikana toteutettavat yhteistarkastukset ja tapaamiset. Tarkastusten lisäksi pyritään yhteistyöhön tiedonvaihdossa, varsinkin kun toisen viranomaisen myöntämät luvat esim. ympäristöluvat vaikuttavat valvontavälien määrittämiseen. Osa keskeisistä yhteistyötahoista on alueellisesti tunnistettavissa paikallisen turvallisuussuunnittelun kautta.

18 18 Yhteistoimintakäytännöistä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa on tavoitteena tunnistaa seuraavia ominaisuuksia, jotka on tarkoituksenmukaista huomioida toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa: Toiminta on suunnitelmallista, riskiperusteista ja tehokasta Toiminnan tavoitteet ja painopisteet on määritetty Yhteistoiminnan periaatteista ja menettelyistä on sovittu Toiminnan tuloksia arvioidaan säännöllisesti ja toiminnan sisältöä kehitetään Pelastuslain 42 2 mom.:n mukainen yhteistyö Pelastuslain 42 :n 2 momentin mukaan jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 :n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä. Säädöksen tavoitteena on mahdollistaa eri viranomaisten järjestelmiin kertyvän tiedon sekä havaintojen välittäminen asiasta vastaavalle viranomaiselle siten, että tieto tallentuu ja velvoittaa toimivaltaisen viranomaisen reagoimaan tarvittavalla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ilmeisen paloriskin sekä ilmeisen muun onnettomuusriskin torjunta on kyettävä käynnistämään välittömästi tiedon tulessa pelastusviranomaiselle. Tavoitteena on myös saavuttaa pysyviä tuloksia sopimalla käytänteistä, joilla vastaavien tilanteiden toistuminen on ennakoitavissa ja estettävissä. Pelastuslain 42 :n toisen pykälän tehokas soveltaminen edellyttää koulutusta ja ohjausta alueellisille ja paikallisille yhteistoimintaviranomaisille ja tahoille. Pelastuslaitos suorittaa omaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tässä luvussa on esitetty esimerkkejä yhteistoimintakäytännöistä eri tahojen kanssa. Jatkossa yhteistyökäytännöistä sovittaessa tulee huomioida pelastuslain (379/2011) 42 :n viranomaisille asettama vaatimus, joka koskee ilmoitusvelvollisuutta ilmeisestä onnettomuusriskistä tai palonvaarasta.

19 3.5.4 Viranomaisyhteistyötahoja ja yhteistyömuotoja 19 Pelastuslain 42 2 momentin tarkoittaman ilmoituksen mukaisesti jos viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, heidän tulee mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä 18 :n 2 momentissa tarkoitettua hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä TUKES: Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan TUKES:n suorittamiin Seveso-kohteiden tarkastuksiin. Lisäksi pelastuslaitoksen ja TUKES:n kesken on tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa kemikaalien ja räjähteiden valvonnassa. Tässä suunnitelmassa on oma lukunsa pelastuslaitoksen suorittamasta kemikaalivalvonnasta. Ympäristöviranomaiset: Pelastuslaitos tekee yhteistoimintaa ympäristövahingoissa ja antaa lausuntoja ympäristölupahakemuksista. Rakennusvalvontaviranomaiset: Pelastuslaitos suorittaa tämän valvontasuunnitelman kohdan mukaiset tai rakennusvalvontaviranomaisen pyytämät erityiset palotarkastukset ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta tai sen yhteydessä. Kuntien sosiaali- ja terveystoimitoimi: Pelastuslaitos tekee mm. yhteistyötä erityisryhmien turvallisen asumisen edistämiseksi kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Pelastuslaitos käsittelee pelastuslain 42 mukaiset ilmoitukset, joita sosiaali- ja terveysviranomaiset toimittavat pelastusviranomaisen tietoon. Terveystarkastajat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä terveystarkastajien kanssa esim. huvitilaisuuksien valvonnassa.

20 20 Poliisi: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä esim. huvitilaisuuksien, ilotulitusnäytösten ja ilotulitemyyntipaikkojen valvonnassa. Pelastuslaitos osallistuu viranomaisten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. anniskeluravintoloihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa. Aluehallintoviranomainen: Aluehallintoviranomainen suorittaa oman suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvaraisissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa palotarkastuspöytäkirjan tarvittaessa kohteita valvoville viranomaisille ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin. Pelastuslaitos antaa mm. anniskelulupahakemuksiin lausuntoja ja suorittaa yhteistyössä tarkastuksia anniskeluravintoloissa. Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä työsuojelun vastuualueen kanssa. ELY-keskus: valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle tilaisuuden osallistua katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarkkailuohjelmaa laadittaessa. Hätäkeskuslaitos: Pelastusviranomainen saa hätäkeskukselta käyttöönsä paloilmoittimia koskevaa luettelotietoa ja pelastusviranomaisen tehtäviin kuuluu ilmoittaa uusien paloilmoittimien osalta milloin ne voidaan liittää hätäkeskukseen. Huoltovarmuuskeskus: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä huoltovarmuuskeskuksen kanssa alueen YTS kohteiden valvonnassa. Rajavartiolaitos, Tulli ja Puolustusvoimat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien kanssa liittyen erityisesti näiden hallinnassaan olevien kohteiden valvonnassa.

21 Muut yhteistyötahot ja yhteistyömuotoja Inspecta-, Dekra- ja Alco tarkastuslaitokset: Pelastuslaitos osallistuu resurssien mukaan tarkastuslaitosten tekemiin pelastustoimen laitteiden toimintavarmuuteen liittyviin tarkastuksiin valvontakohteissa. Tämän lisäksi tehdään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tarkastuslaitosten kanssa. Vakuutusyhtiöt ja onnettomuustutkintakeskus: Pelastuslaitos hyödyntää tapauskohtaisesti valvonnassa onnettomuustutkinnassa saatua tietoa sekä mm. vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita. Nuohoojat: Pelastuslaitos ottaa vastaa nuohoojien lakiin perustuvia ilmoituksia ja suorittaa niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä, kuten tarkastuksia. Nuohoojilta voidaan pyytää myös asiantuntijalausuntoja sekä suorittaa tarvittaessa yhteistarkastuksia. Laki pelastustoimen laitteista (10/2007) velvoittaa pelastusviranomaisen ilmoittamaan palotarkastuksessa tai muussa toiminnassaan havaitsemistaan pelastustoimen laitteita taikka asennusliikkeiden tai tarkastuslaitosten toimintaa koskevista vakavista puutteista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle. Vanhuspalvelulain (980/2012) 25 :n mukaan alueen pelastustoimen palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. Terveydensuojelulain (763/1994) 15 :n mukaan toiminnanharjoittajan majoitushuoneistoa koskevasta ilmoituksesta sekä mahdollisesta tarkastuskäynnistä tällaiseen huoneistoon on ilmoitettava sen kihlakunnan poliisilaitokselle, jonka toimialueella huoneisto sijaitsee, ja alueen pelastusviranomaiselle. Poliisi- ja pelastusviranomaisilla on oikeus olla läsnä tarkastuksen suorittamisessa. ( /309).

22 22 Valtioneuvoston asetuksen kaivosturvallisuudesta (1571/2011) mukaan kaivosviranomaisen on ilmoitettavakaivoksen tarkastuksesta sekä toimitettava tarkastuskertomus asianomaiselle pelastusviranomaiselle.

23 23 4 MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4.1 Epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Säännöllisten, määräaikaisten tarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia Ylimääräinen palotarkastus Ylimääräisellä palotarkastuksella tarkoitetaan valvontakäyntiä, joka suoritetaan kun on jostakin erityisestä syystä syytä epäillä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran lisääntyneen. Perusteena voi olla esimerkiksi: Nuohoojan tai tarkastuslaitoksen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen tai pelastustoimen laitteisiin liittyvistä puutteista Rakennuksen tai muun kohteen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäinen muuttuminen, joka vaikuttaa oleellisesti käyttäjien turvallisuuteen Merkittävää palovaaraa aiheuttava rakennus- tai muu työmaa Tapahtunut tulipalo tai muu onnettomuus Ajankohtaan tai olosuhteisiin liittyvä riskitason nousu tarkastuskohteissa (esim. kausitarkastukset ravintoloissa ja suurmyymälöissä) Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa suoritettava teemavalvonta Kohteesta tullut tarkastuspyyntö Pelastusviranomaisen harkitsema muu perusteltu syy.

24 Erityinen palotarkastus Erityinen palotarkastus on valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Erityinen palotarkastus tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa lopputarkastusta tai sen aikana. Erityinen palotarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: yli kolmekerroksisissa rakennuksissa (pelastustie) kohteet, joissa on väestönsuoja kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet (liitetaulukko A1) opetusrakennukset ja päiväkodit (liitetaulukko A2) teollisuus- ja varastorakennuksissa, >1000 m2 kokoontumis- tai liiketila, >1200 m Jälkivalvonta Jälkivalvonta, jossa pelastusviranomainen valvoo aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkivalvontaa voidaan suorittaa tilanteen mukaan esim. jälkitarkastusten ja asiakirjavalvonnan avulla. Jälkivalvonta tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Jälkivalvontaan sisältyviä keinoja ovat jälkitarkastusten ja asiakirjavalvonnan lisäksi hallintopakkokeinojen käyttäminen sekä rikosilmoitusten tekeminen. Pelastuslaitos luo menettelytavat ilmoittaa mahdollista pelastusrikkomuksista poliisille.

25 Hallintopakkokeinot Hallinnollisia pakkokeinoja käytetään silloin, kun asianosainen ei ryhdy tarvittaviin toimenpiteisiin määräysten noudattamiseksi, eivätkä muut valvontatoimenpiteet asianosaisen velvoittamiseksi noudattamaan määräyksiä ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Prosessikuvaus hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä Hallintopakkokeinot käynnistetään Etelä-Karjalan pelastuslaitoksella johtavan palotarkastajan tai riskienhallintapäällikön ohjauksessa, jotka konsultoivat tarvittaessa Lappeenrannan kaupungin lakimiehiä asiassa. Prosessia johdetaan ja seurataan keskitetysti sen vireille tulosta uhkasakon laskuttamiseen saakka. 4.2 Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmia valvotaan kohteisiin suoritettavien palotarkastusten yhteydessä. Pelastussuunnitelman sisältöä valvotaan erityisesti, jos tarkastuksella havaitaan tarpeita suunnittelun ohjauksesta tai puutteita suunnitelmassa ja sen riskien arvioinnissa, turvallisuusjärjestelyjen kuvauksessa, henkilöstön koulutuksessa tai muussa keskeisessä asiassa. Tämän lisäksi tarkastetaan ne pelastussuunnitelmat, jotka toimitetaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos antaa neuvontaa pelastussuunnitelmien laadinnasta (pelastusasetus 407/ ).

26 Yleisötilaisuudet Pelastuslain 16 :ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tarkastetaan ennen tapahtuman alkua. Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taikka toimivaltaisen viranomaisen antamanmääräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 :n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta (pelastusasetus 407/ ). 4.3 Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Pelastusviranomainen arvioi pelastuslain 19 mukaiset toiminnanharjoittajien toimittamat poistumisturvallisuusselvitykset ja tarvittaessa antaa pelastuslain 20 perusteella korjausmääräyksen poistumisturvallisuusselvityksen täydentämiseksi tai määrää suoritettavaksi poistumiskokeen. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi määrätä pelastuslain 82 mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia. 4.4 Kemikaalivalvonta Kemikaalivalvonnan sisällöstä ja vastuista Euroopan unionin vaarallisten aineiden teollista käsittelyä ja varastointia säädellään Euroopan komission antamalla direktiivillä. Niin kutsutun Seveso-direktiivin tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Suomessa Seveso II -direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan kemikaaliturvallisuuslailla (L 390/2005) ja sen alaisilla asetuksilla. Suomen lainsäädännön mukaan vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi voi olla kemikaalimääriin ja luokituksiin perustuen laajamittaista tai vähäistä. Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi on aina luvanvaraista. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi on ilmoituksenvaraista, jos se ylittää valtioneuvoston asetuksessa (A 59/1999) annetut rajat. (L 390/2005)

27 27 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia. Vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen Pelastuslaitoksen vastuulla oleva kemikaalivalvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä, keskeisimpiä lakeja ovat laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005, Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855 /2012 ja Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja varastoinnin turvallisuusvaatimuksista 856 /2012. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Erityistä huomiota näissä kohteissa kiinnitetään määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä I-luokan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien käytössä oleviin tai käytöstä poistettujen maanalaisien öljysäiliöiden tarkastuksiin. Pelastusviranomainen perii suorittamastaan kemikaalivalvonnasta maksun tapauksissa, jotka perustuvat säädöksiin: laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855 /2012. Pelastuslaki (379/2011) antaa myös säädösperustan palotarkastusten maksullisuudelle. Seuraavassa taulukossa on esitetty kemikaalikohteiden valvonnan perusteita. Valvontakohde Valvonnan peruste Valvontaväli Valvontatoimenpiteet Öljylämmityslaitteiston asennus Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855 /2012. katsastus 3kk käyttöönotosta suoritetaan erillisenä tarkastuksena Maanalaiset öljysäiliöt KTM päätös maanalaisten öljy- säiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1985) 10 v. säiliön esiasennuksesta ja sen jälkeen säiliön luokan mukaan yleiset palotarkastukset / tarkastusliikkeen raportit

28 28 Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö/ varastointi 200 kg - 5 t Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855 /2012. Ennen käyttöönottoa ja valvontasuunnitelman mukaan yleisten palotarkastusten yhteydessä Vaarallisten kemikaalien vähäinen käyttö/ varastointi ilmoitus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 Ennen käyttöönottoa yleisten palotarkastusten yhteydessä Palavan nesteen varastointi jakeluasemalla KTM päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakelu-asemalla (415/1998) Ennen käyttöönottoa yleisten palotarkastusten yhteydessä Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi turvallisuusselvityslaitos ulkoinen pelastussuunnitelma + harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Harjoitus 3 v välein, palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti Tukes + yleiset palotarkastukset Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi toimintaperiaateasiakirjalaitos harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 Tukes + yleiset palotarkastukset Ammattimaiset ilotulitusnäytökset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 tarvittaessa poliisi ja pelastusviranomaiset Erikoistehosteiden käyttö yleisötilaisuudessa Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 ennen tapahtumaa ennen tapahtumaa Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella ennen varastointia. Aseliikkeet Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tarkastus lausuntoa varten, palotarkastukset valvontasuunnitelman mukaisesti poliisi ja pelastusviranomaiset. Räjähteiden valmistus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) yleinen palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti tukes ja pelastusviranomaiset

29 29 Maakaasun jakeluasemat VNa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) valvontasuunnitelman mukaisesti yleisten palotarkastusten yhteydessä Atex-asiakirjat Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) valvontasuunnitelman mukaisesti työsuojeluviranomaiset ja pelastusviranomaiset. Radioaktiiviset aineet /säteily valvontasuunnitelman mukaisesti Stuk ja pelastusviranomaiset 4.5 Pelastustoimen laitteiden ja väestönsuojien katselmukset ja tarkastukset Pelastustoimen laitteisiin ja väestönsuojiin liittyen suoritetaan tarvittaessa käyttöönottotarkastuksia ja valvontaa, kuten esimerkiksi poistumisvalaistuksen, savunpoistolaitteistojen ja väestönsuojien käyttöönottotarkastuksia. Tarkoituksena on varmistaa, että laitteistot täyttävät niille asetetut vaatimukset.

30 5 VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT JA OSAAMINEN Koulutus ja osaaminen Palotarkastajan työ on suuressa muutosvaiheessa uuden pelastuslain 379/2011 voimaantulon ja valvontasuunnitelmien käyttöön oton myötä. Lainsäädännön muutokset ja valvontasuunnitelman mukaiseen valvontaan siirtyminen sekä suoritteiden muuttuminen maksulliseksi asettaa paineita osaamisen tarkempaan seuraamisen ja ennaltaehkäisevän työn laadun arviointiin. Työn seurannan painopistettä on siirrettävä määrällisten tavoitteiden arvioinnista enemmän kohti laatutekijöiden arviointiin ja vaikuttavuuden seurantaan. Palotarkastustyötä tekeville henkilöille ei ole lainsäädännössä asetettu pätevyysvaatimuksia, mikä johtaa siihen, että tehtäviin voidaan valikoida henkilöitä hyvin erilaisilla taustoilla. Näin ollen osaamisen kartoittaminen ja varmentaminen ovat tärkeässä asemassa toiminnan kehittymisen ja jatkuvuuden turvaamiseksi. Palotarkastustyötä tekevä henkilö tarvitsee työssään laaja-alaista osaamista myös muilta osa-alueilta, kuin pelastustoimesta. Työssä korostuu paloturvallisuuden lisäksi turvallisuuskulttuurin ja sen ilmentymien tuntemus, asiakaspalvelutaidot, rakennustekniikan tuntemus sekä kemikaaliasioiden tietämys. Palotarkastajaa voidaankin pitää turvallisuusalan moniosaajana. Osaamisen kehittäminen vaatii jatkuvaa panostamista, jotta muuttuvien säädösten ja toimintaympäristön asettamat vaatimukset kyetään huomioimaan työssä. 5.2 Käytettävä valvontamenetelmä (Tutor) Määräaikaisesti tehtävän suunnitellun valvonnan sisältöä kehitettään ja monipuolistetaan ottamalla käyttöön Tutor arvioiva valvontatyökalu. Menetelmä otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2015 aikana ja se tullaan suorittamaan erikseen määritellyissä kohteissa. Vuonna 2015 tulee näitä asiakkuuksia/kohteita olemaan noin 50 kpl. määrä koostuu Etelä-Karjalan alueen Seveso kohteita, suurasiakkaita ja huoltovarmuuskeskuksen tärkeysluokittelemia yrityksiä.

31 31 Pelastuslaitoksen henkilökuntaa on koulutettu järjestelmän käyttöön Laurea ammattikorkeakoulussa vuosina Menetelmän asiakaslähtöinen ja tehokas käyttö edellyttää investointia sähköiseen arviointityökaluun vuoden 2015 aikana. 5.3 Resurssit Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrä arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän sekä valvontatehtävään keskeisesti liittyvän muun onnettomuuksien ehkäisytyön työmäärätarpeen perusteella (valvontatyö osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyn tehtäväkokonaisuutta). Käytettävien valvontamenetelmien kehittyminen, asiakkuuksien hoitaminen, valvontayhteistyö viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä ennakoimattoman valvontatyön sisältöjen kehittäminen voivat edellyttää jatkossa resurssien kohdentamistarvetta nykyisestä. Valvontatoiminnan kokonaisuuteen (suunnittelu, toteutus, vaikuttavuus) liittyvien sisältövaatimusten saavuttaminen edellyttää jatkossa vähintään taulukon mukaisen henkilötyövuosimäärän (8 henkilötyövuotta) mukaista panosta. KOHDERYHMÄ LKM Asuinhuoneistot / 10v Asuinhuoneistot / 20 v Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Opetusrak. ja päiväkodit Kokoontumis- ja liiketilat Teoll. ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Kuva 3: Määrävälein suoritettavien palotarkastuskohteiden lukumäärät Etelä- Karjalassa Muut kohteet

32 32 Seuraavassa on esitetty yhteenveto valvontatehtävien toteuttamiseen tarvittavasta resurssitarpeesta tämän hetken tilanteen mukaisesti: Tehtävä Henkilötyövuodet Määrävälein suoritettava valvonta, muu valvonta, valvontaan liittyvä yhteistyö viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä toiminnan kehittäminen 4 Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten valvonta 3 Kemikaalivalvonta ja muut tehtävät 1 Yhteensä 8 Valvontaan tarvittavasta kahdeksasta (8) henkilötyövuoden panoksesta noin 60%:a suuntautuu valvontakohteissa tehtäviin toimenpiteisiin ja 40%:a valvontaan liittyviin muihin tehtäviin, kuten eri tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, lausuntojen antamiseen viranomaisille ja muille tahoille, pelastussuunnitelmien ja poistumisturvallisuusselvitysten arviointiin, nuohouksen valvontaan sekä toiminnan sisällön kehittämiseen. Tämän hetken arvion mukaan valvonnan työmenetelmien uudistamisella ei ole henkilötyövuosia vähentäviä vaikutuksia pelastuslaitoksessa.

33 33 6 VALVONTATEHTÄVIEN MAKSULLISUUS Pelastuslain 96 mukaisesti pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista maksun. Maksuperusteet ja maksujen suuruudet ovat kuvattuna seuraavissa kappaleissa, perusteet ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. 6.1 Asuinrakennusten palotarkastusten maksullisuus Pelastuslaitoksen suorittama yleinen palotarkastus on maksuton. Samoin jälkipalotarkastus, mikäli asiakas kuittaa asetetut velvoitteet kirjallisesti suoritetuksi. Muutoin jälkipalotarkastus on maksullinen. Asuinrakennusten palotarkastuksista perittävät maksut Etelä-Karjalan alueella, oheinen taulukko. Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus Asuinrakennusten yleinen palotarkastus maksuton 1) - Jälkipalotarkastus 50 2) - Pyydetty ylimääräinen palotarkastus /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus - Omakotitalot yms. - Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt maksuton /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) 1) Pelastuslaitos voi periä voimassa olevan jälkipalotarkastusmaksun suuruisen maksun asuinrakennuksen palotarkastuksesta, mikäli pelastuslaitoksen lähettämä omavalvontalomake jätetään palauttamatta ja sen perusteella kohteessa suoritetaan yleinen palotarkastus. 2) Mikäli asiakas kuittaa annetun korjausmääräyksen kirjallisesti tehdyksi, pelastuslaitos ei peri jälkitarkastuksesta maksua.

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2016 Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Hyväksynyt: Pelastusjohtaja Tero Mäki Pelastusjohtajan päätös 169/2015, 29.12.2015 Johdanto 2 Pelastuslain

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA

VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS... 5 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU (säännöllinen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2017 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2016 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2018

Valvontasuunnitelma 2018 Valvontasuunnitelma 2018 0 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 2 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10 Pelastuslautakunta 3.3.2016/

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2011-2013 2 Sisällys 1. MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÄ... 3 2. SIIRTYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 5 4. JOHDANTO...

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä 23.9.2015 Esityksen sisältö Valvontasuunnitelma ja -ohjelma Maksullinen valvonta Kunnan päättämä

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu -

IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - MUISTIVIIKKO 2016 IKÄIHMISTEN TURVALLINEN ARKI - Ennakoi ja varaudu - 17 Ikäihmisten asumisturvallisuus vinkkejä turvallisuuden parantamiseen Palotarkastaja Eerik Virtanen, Varsinais-Suomen pelastuslaitos

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä. Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Kärnä Kuntien kuluttajaturvallisuusvalvonta Lainsäädäntöä Kuluttajaturvallisuuslaki 920/2011 Valtioneuvoston asetus eräitä kuluttajapalveluja koskevasta

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Vantaa Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 3.10.2017 Vantaa Kirsi Rajaniemi Käynnissä olevia säädöshankkeita Pelastustoimen järjestämislaki hallituksen

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16.1.2017 6 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21 VALVONTASUUNNITELMA 2013 2016 MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 VALVONTASUUNNITELMAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 1.2 VALVONNAN SUUNNITTELUVELVOITE... 7 1.3 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 8 1.4 ALUEPELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot