ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013"

Transkriptio

1 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

2 Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET VAPAA-AJAN ASUNTOJEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA MUUT VALVONTATOIMENPITEET YHTEENVETO KALENTERIVUODEN AIKANA SUORITETTAVASTA VALVONNASTA MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET PELASTUSLAITOKSEN EPÄSÄÄNNÖLLISESTI SUORITTAMAT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET KEMIKAALIKOHTEIDEN VALVONTA VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI... VIRHE. KIRJANMERKKIÄ EI OLE MÄÄRITETTY. 5 LIITTEET LIITE A VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMINEN LIITE B. PALOTARKASTUSTEN MAKSULLISUUS LIITE 3. ERHE-TEHTÄVIEN MAKSULLISUUS, ERHE LOMAKKEET LIITE 4, AUDITOINTI LIITE 5, TURVALLISUUSVIESTINTÄ...22

3 1 1 Valvontasuunnitelman tarkoitus Uusi Pelastuslaki astui voimaan Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu valvontakohteen riskiarvion ja tarkastusväliin perustuen, kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön muutoksella kohdennetaan pelastuslaitoksen valvonta nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapautuva resurssi kohdennetaan turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma on päivitettävä vuosittain. Suositeltava ajankohta on vuodenvaihteessa. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä valvontatoimista Pelastuslain 96 mukaisesti maksun. Palotarkastusmaksu määräytyy pelastuslaitosten taksan mukaisesti. Liite C3 taksa sekä maksuperusteet. Liite 4.3 Liite D (ERHE) on laskutusperusteet erheellisistä tehtävistä. Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen Etelä-Savon pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen. Valvontasuunnitelma on luettavissa pelastuslaitoksen internet-sivuilla, joiden kautta asukkaat ja kohteiden edustajat pääsevät tutustumaan suunnitelman sisältöön.

4 2 2 Valvontatoimenpiteiden suunnittelu 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Kaikille valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskien arviointiin perustuen. Uuden pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskiarvioon vaikuttavat valvontakohteen turvallisuusjohtaminen, riskienhallinta, turvallisuuteen liittyvät asiakirjat ja ohjeet, rakenteellinen paloturvallisuus, tekniset turvallisuusjärjestelmät sekä turvallisuusviestintä ja -osaaminen. Palotarkastukset pyritään kohdentamaan jatkossa näiden riskien perusteella. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa käytetään asiantuntija-arvioita. Kohteiden keskimääräisen tarkastusvälin määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita: 1. Koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytetään tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskin lisäksi arvioidaan myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritään huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. 2. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan siten, että perusteluita voidaan tarkastella jälkikäteen. Tilastointia varten muutosperusteet ryhmitellään kuuteen pääluokkaan. Arviointi, Turvallisuuskulttuuri, Uhatut arvot ja Tapahtuneet onnettomuudet / läheltä piti -tilanteet. 3. Valvontasuunnitelmassa painotetaan kohderyhmää, jossa on havaittu erityisiä riskejä tai johon kohdistetaan esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Valvontasuunnitelman liitetaulukoihin A1-A6 on merkitty seuraavan kalenterivuoden aikana valvottavaksi suunniteltujen kohteiden lukumäärä. Luvussa 2.6. on esitetty koontitaulukko, johon tiivistetään kaikki seuraavan kalenterivuoden aikana suunniteltavaksi tehtävät palotarkastukset. 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Valvontasuunnitelmassa kirjataan seuraavan kalenterivuoden aikana valvottavaksi suunniteltujen asuinrakennuskohteiden määrä, esimerkiksi liitetaulukon B1 mukaisesti. Luvussa 2.6. on esitetty koontitaulukko, johon on tiivistetty kaikki seuraavan kalenterivuoden aikana suunnitellut palotarkastukset. Asuinrakennusten valvontamuotona palotarkastusten rinnalla käytetään asuntojen omatarkastuslomaketta, joka täyttö pyritään mahdollistamaan internetissä. Lomake vastauskuorineen ja soveltuvine valistusmateriaaleineen lähetetään massapostituksena erikseen vuosittain sovitulle ja rajatulle alueelle. Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen

5 3 pohjalta kohdennetaan toimenpiteitä, palotarkastuksia ja tiettyyn aihepiiriin liittyvää turvallisuusviestintää. Asuinrakennusten valvontaa suoritetaan jatkossa edelleen myös yleisillä palotarkastuksilla, mutta yleiset palotarkastukset kohdennetaan riskiarvioinnin perusteella tietyille alueille tai rakennustyyppeihin. Riskiarvioinnissa voidaan käyttää apuna kunnilta tai yhteistyötahoilta saatavia tietoja, Sisäasiainministeriön tuottamaa asuinalueiden luokittelua sekä Pronton onnettomuustilastointia. 2.3 Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset Vapaa-ajan asuntoja ei pääsääntöisesti palotarkasteta. Turvallisuuteen vaikutetaan turvallisuusviestinnän keinoin. Pelastuslaitos laatii valistusmateriaalia, jota jaetaan valistuskampanjoiden yhteydessä. Vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnassa hyödynnetään omavalvontalomakkeita. Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset kohdennetaan riskiarvioinnin perusteella tietyille alueille tai rakennustyyppeihin tai yhteistyötahojen kanssa sovittuihin teemoihin. 2.4 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Valvontasuunnitelmaan kuvataan muiden viranomaisten ja tahojen kanssa mahdolliset seuraavan kalenterivuoden aikana toteutettavat yhteistarkastukset. Tarkastusten lisäksi pyritään yhteistyöhön tiedonvaihdossa. Pelastuslaitos tekee yhteistyötä ainakin seuraavien tahojen kanssa: TUKES Turvallisuus ja kemikaalivirasto tarkastaa määrävälein kohteet, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Pelastuslaitoksen kemikaaliviranomainen ja alueen pelastusviranomainen osallistuvat Tukes:n tarkastuksiin mahdollisuuksien mukaan. Ympäristöviranomaiset Yhteistyö öljysäiliöiden valvonnassa. Lausuntojen antaminen pyynnöstä ympäristölupiin. Rakennusvalvontaviranomaiset Pelastusviranomainen antaa lausuntoja rakennuslupaan rakennusvalvonnan pyynnöstä. Pelastusviranomainen osallistuu merkittävien hankkeiden valmisteluun yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa. Osallistuu pyydettäessä käyttöönotto-/loppukatselmuksiin Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalitoimi Lupavalvonta Aluehallintoviraston luvittamiin kohteisiin Erityisryhmien turvallisuusviranomaisyhteistyö

6 4 Poliisi Pelastusviranomainen tekee poliisin kanssa yhteisiä yleisötilaisuuksien tarkastuksia. Pelastusviranomainen tekee ravintoloiden ja huvi- ym. tilaisuuksien valvontaiskuja yhteistyössä poliisin ja alkoholitarkastajien ja muiden viranomaisten kanssa. Aluehallintoviranomainen (esim. peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue sekä työsuojelun vastuualue) Pelastusviranomainen antaa lausuntoja hoitolaitosten ja erityisryhmien asuntojen perustamisen yhteydessä (aluehallintoviranomaisen luvittamat kohteet) ja tiedottaa aluehallintovirastolle valvonnassa havaituista epäkohdista Hätäkeskuslaitos Puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli Inspecta-, Dekria- ja Alco tarkastuslaitokset Pelastusviranomainen osallistuu tarvittaessa automaattisen sammutuslaitoksen ja automaattisen paloilmoittimen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksiin. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Huoltovarmuuskeskus (YTS-kohteet) Vakuutusyhtiöt / FK Onnettomuustutkintakeskus Turvallisuusauditoijat 2.5 Muut valvontatoimenpiteet Pelastuslaitos tekee palotarkastusten lisäksi muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Valvontasuunnitelmaan on kirjattu suunnitellut muut valvontatoimenpiteet ja perustelut niiden käyttämiseen. Toimenpiteet raportoidaan seuraavan vuoden valvontasuunnitelmassa. Muita valvontatoimenpiteitä ovat omatarkastuslomakkeiden ja poistumisturvallisuusselvitysten tai pelastussuunnitelmien arviointi jne. Nuohoojilla on velvollisuus ilmoittaa tulisijoissa, savuhormeissa ja kattoturvavarusteissa havaitsemistaan vioista ja puutteista pelastusviranomaiselle. Turvallisuusviestintä, Pelastuslaki 379/ mom. Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa. Turvallisuusviestinnällä tavoitetaan vuosittain 20% kansalaisista, tilastoitavia suoritelukuja tulee turvallisuusneuvonnasta, turvallisuuskoulutuksesta ja yleisötilaisuuksista.

7 5 TURVALLISUUSKOULUTUS (VALISTUS JA NEUVONTA) Pelastuslaitoksen yleisenä tavoitteena on se, että ihmiset tunnistavat erilaiset vaaran aiheuttajat, osaavat ehkäistä onnettomuuksia ja toimia onnettomuustilanteissa sekä tietävät, miten varautua poikkeusoloihin. Nykytila: Pelastuslaitoksen vaikuttavuus kansalaisten valistajana on kehittynyt viime vuosien aikana (vuonna 2011 tavoitettiin 18,5 % alueen asukkaista). Koko henkilöstö on osallistunut valistus- ja neuvontatyöhön. Hyvät toimintatavat ovat vakiintuneet ja alueella pidettäviin messuihin ja muihin suuriin yleisötapahtumiin osallistutaan aktiivisesti. Vuonna 2011 tavoitettiin kansalaista, joka on 18,5 % Etelä-Savon maakunnan asukkaista. Palvelutasopäätös: Valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on järjestää erilaisia valistus- ja neuvontatapahtumia vähintään 20 % pelastuslaitoksen alueella asuvista henkilöistä. ( n henkilöä ). Pelastuslaitos osallistuu vuosittain ainakin seuraaviin valistus- ja neuvontatapahtumiin: - Nou Hätä- kampanja (peruskoulujen yläkoulun oppilaille) päivä (valtakunnallinen hätänumeropäivä) - Viisaasti vesillä kampanja - Perjantai 13 pvä, kotitapaturmien ehkäisykampanja - Pohjoismainen palontorjuntaviikko - Messuille ja muihin yleisötilaisuuksiin mahdollisuuksien mukaan - Arjenturvaa tapahtuma viranomaisten yhteistyönä Keskeisiä kohderyhmiä ovat päiväkodit ja peruskoulut. Huomioidaan kohderyhmien valinnassa elinkaarimalli. Elinkaarimallin mukaiset kohderyhmät muodostuvat eri-ikäisistä ihmisistä (lapset, nuoret, perheelliset, työelämässä olevat ja ikääntyneet), joiden turvallisuustarpeet ja - osaaminen vaihtelevat elämänvaiheen mukaan. Pelastuslaitos tukee kouluja niiden omatoimisessa varautumisessa ja turvallisuuteen liittyvien velvoitteiden täyttämisessä. Pelastuslaitoksen lapsille ja nuorille suunnattua turvallisuusviestintää kohdennetaan elinkaarimallin mukaisesti esikoululaisiin, 4.- ja 8.-luokkalaisiin sekä toisen asteen opiskelijoihin. Varhainen puuttuminen sytyttelyyn ovat esimerkkejä pelastustoimen syrjäytymistä ehkäisevästä toiminnasta. Pelastuslaitoksella on käytössä paloasemaryhmittäin puhelinnumero henkilökohtaisen neuvonnan antamiseen. Numerosta voi tiedustella palotarkastuksiin, palonehkäisyyn ja koulutukseen liittyviä asioita Ajankohtaiset tiedotteet ja materiaalit (pelastussuunnitelmapohjat) ovat esillä pelastuslaitoksen kotisivuilla: ja sosiaalisessa mediassa.

8 6 Kehittämissuunnitelma: Yhteistyötä eri viranomaisten ja muiden turvallisuusalan toimijoiden kanssa jatketaan ja kehitetään siten, että paikallisissa turvallisuussuunnitelmissa esille tuodut asiat saadaan hallittua. Vakinaiselle henkilöstölle ja sopimuspalokuntalaisille järjestetään turvallisuusviestintään liittyvää koulutusta, jonka tarkoituksena on yhtenäistää toimintatapoja ja siten parantaa koulutuksen sisältöä ja laatua. Suunnitelma turvallisuuskoulutuksesta tarkistetaan vuosittain. Turvallisuusviestinnän seurantajärjestelmä kehitetään ja tilastointikriteerit yhdenmukaistetaan. Turvallisuusviestintää suunnataan tehostettuna niille alueille ja kohteisiin, joissa pelastustoimen toimintavalmiusaika on pidempi kuin riskiluokka edellyttäisi.

9 7 Taulukko Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Pelastuslaitoksen suunnittelemat valvontakäynnit vuonna KOHDE Kohteita yht. lkm Vuonna 2013 tarkastettavat Vuonna 2013 suoritettavat kohteet lkm tarkastukset lkm A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5Maatalousrkennukset A6 Muut rakennukset Asuinrakennukset ) 850 Vapaa-ajanrakennukset ) 110 Yhteensä Lyhyt yhteenveto vuoden 2013 muista valvontatoimenpiteistä. 1) Omavalvontalomakkeiden postitusmäärä 2) Vuosittain vaihtuva erikseen sovittu teema

10 8 3 Muut tarkastukset ja katselmukset 3.1 Pelastuslaitoksen epäsäännöllisesti suorittamat tarkastukset ja katselmukset Määräaikaisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa 1. erityisiä palotarkastuksia, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin a. yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) b. kohteet joissa on väestönsuoja c. kohteet joissa on hälytyskeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin d. hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa e. sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset joissa on yli 5 hoitopaikkaa f. kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot g. suurehkot tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat h. palo- ja räjähdysvaaralliset tilat i. rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden j. rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta 2. jälkitarkastuksia 3. ylimääräisiä palotarkastuksia 4. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastuksia 5. nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastuksia 6. öljylämmityslaitteiston tarkastus 7. maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastuksia 8. ilotulitemyyntipisteiden tarkastuksia 9. muita katselmuksia, kuten esim. rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmuksia ja yleisötilaisuuksien palotarkastuksia. 3.2 Kemikaalikohteiden valvonta

11 9 Pelastusviranomaiselle on määritelty kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä, keskeisimpiä lakeja ovat kemikaalilaki 744/1980, kemikaaliasetus 675/1993 ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Erityisesti huomioidaan merkittävät pohjavesialueet. Onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyt henkilöresurssit Tehtävä Henkilötyövuodet 2013 Päällystö 14,5 Alipäällystö 2 Sijaiset 0,5 Palomiehet / työvuorot 3 Henkilöstön kokonaismäärä Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi raportoidaan pelastuslautakunnalle talousarvion toteutumisennusteen mukaisessa aikataulussa. Suunnitelman toteutumisen arviointi toimitetaan myös aluehallintovirastolle tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Pelastuslaitos seuraa valvontasuunnitelman toteutumista neljännes vuosittain tapahtuvalla seurannalla.

12 10 5 LIITTEET 5.1 Liite A. Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Liite A1. Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit (taulukot A1-A6) on määrittänyt pelastuslaitosten edustajista koottu työryhmä. Määrittelyjen perustelut löytyvät liitteistä A2 ja A3. Taulukoissa esitetty Merlot-palotarkastusluokka on ohjeellinen. Taulukon harmaa palkki osoittaa suositellut minimi- ja maksimitarkastusvälit. Harmaan palkin numeroarvo kertoo suositellun keskimääräisen tarkastusvälin. (Keskimääräinen tarkastusväli saadaan, kun lasketaan kaikkien ryhmään kuuluvien kohteiden tarkastusvälien keskiarvo.) Tarkastusvälin muuttaminen tapauskohtaisesti Keskimääräinen tarkastusväli on tarkoitettu keskimääräiselle kohteelle. Tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää perustellusti suositellusta keskimääräisestä tarkastusvälistä tapauskohtaisesti. Mikäli kohteessa asiat ovat keskimääräistä paremmin, tarkastusväliä voidaan pidentää ja vastaavasti jos asiat ovat keskimääräistä huonommin, tarkastusväliä voidaan lyhentää. Valvontatyötä tekevän henkilöstön resurssien määrä ei ole peruste valvontavälien muuttamiseksi. Tarkastusvälin muuttamisen perusteena ovat seuraavat seikat:

13 11 Arvioivan palotarkastuksen riskiluku Etelä-Savon pelastuslaitoksessa tarkastusvälin muuttaminen perustuu auditoinnin riskilukuun. Tarkastusvälin muutokset on aina perusteltava kirjallisesti. Liitetaulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakenn usluokitus 1994 Merlot palotar kastusluokka 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk [kpl ] Keskussairaalat, muut sairaalat Terveyskeskusten vuodeosastot Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä) 211, , ) 70 1) Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset 221, 223, , ) Palvelutalot 21 sprinklattu 30 2) sprinklaamaton 25 2) Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet ) Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit 222, 241, 231, vankilat ) lasten- ja nuorisokodit 222 ympärivuorokautiset päiväkodit

14 12 Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset 121, 123, 129 3, 44, Vuokrattavat lomamökit ja - osakkeet , 43 Leirintäalueet ) Asuntolat, muut asuntolarakennukset 131, ) - 5) 15 1) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa 2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein) 3) Avovankilat 4) Yritystoimintaa, välitysfirmat 5) Pienemmät kokonaisuudet, esim. valvontaa ja ohjeistusta kirjeitse? 6) Tähtiluokittelu ohjaa tarkastusvälejä Liitetaulukko A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk Rakennusluokitus 1994 Merlotpalotarkastusluokka 120 kk Päiväkoti alle 25 paikkaa paikkaa 73 yli 100 paikkaa Yleissivistävät oppilaitokset 511 9, Keskiasteen oppilaitokset 521 9, Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 531, 532 9, 95 5 Muut opetusrakennukset mm. kansanopistot yms. 541, 549 9, 95 -

15 13 Liitetaulukko A3. Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastust en ohjeellinen väli Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset Rakennus -luokitus 1994 alle 400 m , 112, 111, , m , , m m2 111, , Anniskeluravintola tai enemmän 119 t alle 50 asiakaspaikk asiakaspaikk yli 500 Ruokaravintolat asiakaspaikk 1) Teatteri- ja konserttirakennuks paikkaluku yli paikkaluku 300 Kirjasto-, korkeintaan museoja näyttelyhallirakenn ukset Kirjastot ja museot Näyttelyhalli Uskonnollisten t yhteisöjen rakennukset Muut kokoontumisraken nukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukse t Merlotpalotarkastusluokka 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk , 78, 7, 111 7, 71, 72 7, 71, , , , 323, , 342, , 351, 352, 353, 354, 359, , 105, ) kk Liikenteen rakennukset 161, 162, 163, 164, , 132, 138 lentoterminaalit ja maanalaiset muut liikenteen rakennukset 3) 162, 163, 164, 169 1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun 2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin 3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset 132,

16 14 Liitetaulukko A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus -luokitus 1994 Energiantuotannon rakennukset 611, 613 Merlotpalotarkastusluokka 6 kk 12 kk 10 alle m m2 tai Infrastruktuurin enemmän kannalta Teollisuushallit merkittävät ja 1) muut 691, teollisuusrakennukset 2) alle 1000 m m2 yli m2 11 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 2) alle m m2 tai Varastorakennukset enemmän 2) alle m2 711, 712, m2 711, 712, m2 tai enemmän 711, 712, kk 1 36 kk kk kk 96 kk kk 1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniikka jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne 2) Palovaarallisuusluokka otettava huomioon.

17 15 Liitetaulukko A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakenn usluokitus 1994 Merlotpalotarkastusluokka 3 kk 6 kk 12 kk 18 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk Kohteella on aluehallintovira -nomaisen ympäristölupa 811, , 152, 153, 154, Kohteella on kunnan ympäristölupa (alempi raja) Erilliset viljankuivaamo rakennukset 1) Muut maataloustuota ntorakennukset 2) 891, 892, 893, )Jos kohde ei ole osa aluehallintoviranomaisen tai kunnan ympäristölupaan liittyvää toimintaa, vaan esim. kyläyhteisön yhteinen viljankuivaamo, tarkastusvälin lähtökohta on 36 kk. Yksittäisen viljelijän käytössä olevan pienen viljankuivaamon tarkastusvälin lähtökohta on 60 kk, käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä. 2) Muiden maataloustuotantorakennusten (rakennusluokitus 892, 893, 899) tarkastusväli määritellään tapauskohtaisesti

18 16 Liitetaulukko A6. Muiden rakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli. Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennus -luokitus 1994 Merlotpalotar- kastus- luokka Toimistot ja työpaikkatilat Palo- ja pelastustoimen rakennukset Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty hätäkeskukseen 1) 721, 722, , kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk kk Palo- ja räjähdysvaaralli set tilat kylmä jakeluas Seveso-kohteet emat, ja muut vastaavat 182, 18 turvallis uusselvit toiminta periaatel lupalaito s ilmoitusl aitos kemikaal iratapiha t ja satamien Turvetuotantoalueet Kulttuurihistoriallinen rakennus 3) 19 Muut rakennukset ja kohteet 4) Tapauskohtainen harkinta 5 kpl Tapauskohtainen harkinta 1) Esim. automaattisella paloilmoittimella varustetut autohallit 2)Trafi on määritellyt kemikaaliratapihat, logistiikkakeskusten ja -maaliikenneterminaalien tarkastusväliä määriteltäessä on huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta

19 Liite B. Palotarkastusten maksullisuus C.1 Maksullisuuden laillisuusperusta Pelastuslain (379/2011) 96 mukaan pelastuslaitos voi periä maksun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen suorittamisesta. Perittävien maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Alueen pelastustoimen tulee määrätä suoritteistaan perimät maksut siten, että ne vastaavat suuruudeltaan enintään suoritteen tuottamisesta alueen pelastustoimelle aiheutuneiden kokonaiskustannusten määrää. Pelastusjohtajien kokous päätti suositella maksujen perimisen aloittamista ja että koko maassa maksut määräytyisivät oheisten perusteiden mukaisesti. Maksuperusteet on valmisteltu pelastuslaitosten ja Kuntaliiton yhteistyönä. Kukin pelastuslaitos joutuu laskemaan taksan suuruuden omien toteutuneiden kulujensa mukaan. C.2 Maksuperusteet Valvontatoimenpiteen maksullisuus perustuu alueen pelastustoimelle sen tuottamisesta aiheutuneisiin kokonaiskuluihin. Palotarkastusmaksun suuruus voidaan laskea määrittämällä palotarkastukseen kuluva aika ja sen tuottamisesta aiheutuva tuntihinta. Muun valvontakohteen kuin asuinrakennuksen palotarkastukseen kuluva aika Keskimääräiseen asuinrakennuksen palotarkastukseen kuluu tehokasta työaikaa noin 1 h. Vastaavasti muun valvontakohteen, joita ovat esim. aiemman lainsäädännön mukaan kerran vuodessa tarkastetut kohteet, palotarkastukseen kuluu aikaa noin 4 h. Tällaisen yksittäisen kohteen palotarkastuksen suorittaminen pitää sisällään seuraavat työvaiheet: tarkastusajankohdasta sopiminen (puhelimitse tai kirjeitse) valvontakohteen taustatietojen selvittäminen (aiemmat palotarkastukset, muiden viranomaisten tai tahojen tekemät tarkastukset ja havainnot sekä PRONTO-tietojen tarkastaminen) matka-aika kohteeseen ja takaisin varsinaiseen palotarkastukseen kulunut aika pöytäkirjan tekeminen ja lähettäminen asiakkaalle tarkastuksen kirjaaminen tietojärjestelmään ja pöytäkirjan arkistointi laskutusmääräyksen tekeminen taloushallinnolle. Edellä luetelluista työtehtävistä varsinaiseen kohteessa tapahtuvaan palotarkastukseen kuluu noin 2 h ja muihin tehtäviin noin 2 h aikaa.

20 18 Vuonna 2013 virkarakenne Liitetaulukko B1. Tehtävä Henkilötyövuodet 2013 Päällystö 14,5 Alipäällystö 2 Sijaiset 0,5 Palomiehet/työvuorot 3 Henkilöstön kokonaismäärä 20 B.3 Taksaperiaatteet Asuinrakennusten palotarkastukset Asuinrakennusten yleisestä palotarkastuksesta eli määräaikaisesta palotarkastuksesta ei peritä maksua. Korjausmääräysten valvomiseksi tehty jälkipalotarkastus on maksullinen, jos pelastuslaitoksessa on käytäntö, jonka mukaisesti asiakas voi kuitata määräaikaisella palotarkastuksella annetut korjausmääräykset kirjallisesti (esim. lomake, kirje, sähköposti, nettiportaali tms.) tehdyiksi. Tällöin ei ole tarvetta tehdä jälkipalotarkastusta. Mikäli asiakkaalla ei ole mahdollisuutta kuitata korjausmääräyksiä toteutetuiksi, pelastuslaitos ei peri maksua jälkipalotarkastuksesta. Pyydetty ylimääräinen palotarkastus on maksullinen. Käyttöönottotarkastus eli erityinen palotarkastus on pelastussuunnitelmavelvollisille taloyhtiöille maksullinen. Muille asuinrakennuksille erityinen palotarkastus on maksuton.

21 19 Liitetaulukko B3. Esimerkki asuinrakennusten palotarkastusten hinnasta. Hinnat on määritetty Etelä-Savon pelastuslaitoksen laskelman pohjalta. Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus Yleinen palotarkastus maksuton - Jälkipalotarkastus 50 1) - Pyydetty ylimääräinen palotarkastus /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus - Omakotitalot yms. maksuton - - Pelastussuunnitelmavelvoitteiset taloyhtiöt 50 1) Mikäli pelastuslaitos ei ole luonut asiakkaalle mahdollisuutta kuitata kirjallisesti korjausmääräyksiä toteutetuiksi, pelastuslaitos ei peri maksua jälkipalotarkastuksesta. 48 /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Asuinrakennuksen pyydetty ylimääräinen palotarkastus tarkoittaa esim. kiinteistönvälittäjien pyytämiä palotarkastuksia tms. Mikäli huolestunut asukas pyytää palotarkastuksen tekemistä kiinteistöönsä, voidaan se kirjata yleiseksi eli määräaikaiseksi palotarkastukseksi. Muiden valvontakohteiden palotarkastukset Valvontakohteiden, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita, palotarkastukset ovat maksullisia. Tällaisia kohteita ovat esim. aiemmin kerran vuodessa palotarkastetut kohteet. Palotarkastusmaksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusosaveloitus sisältää 2 tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus, jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit.

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon

Pelastussuunnittelu. Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon TURVallista ASUMISTA Pelastussuunnittelu Opas asuinrakennuksen pelastussuunnitelman tekoon Teksti: Ilona Hatakka ja Helena Grönstrand Ulkoasu ja taitto: Sanna Kivioja Kannen kuva: Jukka Rasimus Kopiontirajoitus:

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Tapahtumajärjestäjän C. 57

Tapahtumajärjestäjän C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas C. 57 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto Jukka Kaminen Emme vastaa oppaan

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

C.57. Tapahtumajärjestäjän

C.57. Tapahtumajärjestäjän C.57 Tapahtumajärjestäjän opas 2 Tapahtumajärjestäjän opas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Aukusti-tapahtuman pystyttämistä Jalasjärvellä, Mikko Jokipii Julkaisu: C:57 ISBN 978-951-766-118-8

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot