SATPEL JK Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan lukien

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien"

Transkriptio

1 SATPEL JK Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan lukien

2 Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA Määritelmät Valvontasuunnitelman tarkoitus Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden valvonta Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Muut valvontakohteet Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Muut tarkastukset ja katselmukset Kemikaalikohteiden valvonta Resurssit Seuranta Valvonnan toteutumisen kirjaaminen Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan Tietojen käsittely Luottamuksellisten tietojen käsittely Valvontatietojen käsittely LIITE A. Valvontakohteiden palotarkastukset A.1 Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit LIITE B. Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta LIITE C. Taksaperiaatteet Kehittämis- ja hallintoyksikkö Valmistelu S05/Tiina Kielinen Numero Tarkastus Johtoryhmä 6/12, 4 Revisio A Versio 1.4 Hyväksyntä Johtokunta 3/12, 28 Tarkistus- ja muutoshistoria: Päiväys Versio Tekijä Kuvaus Johtoryhmä Eräitä vähäpätöisiä tarkistuksia Tiina Kielinen Täydennyksiä, lisäyksiä ja muutoksia eräisiin kohtiin

3 3 (30) VALVONTASUUNNITELMA 1. Määritelmät Nimike Asuinrakennus Asuinrakennukseen verrattava kohde Erityinen palotarkastus Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Pyydetty palotarkastus Määritelmä Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat rakennukset rakennustyypistä riippumatta. Asuinrakennus voi olla vuokra- tai omistusasunto. Asuntolat eivät kuulu tähän ryhmään. Laajuudeltaan tai riskeiltään asuinhuoneistoon verrattava kohde, joka on osa asuinrakennusta, esimerkiksi kerrostalon kivijalassa oleva pieni toimisto. Valvonta tapahtuu asuinrakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Huom. Asuinrakennuksen osana tai kivijalassa sijaitseva ravintola tai liikehuoneisto on erillinen valvontakohde, jonka tarkastusväli on määritelty erikseen. Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 22 mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom.). Nestekaasuasetuksen (711/1993) 25 mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaan pyytämä palotarkastus. Pyydetyt palotarkastukset ovat yleensä maksullisia. Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu PORI Puh. vaihde

4 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 4 (30) Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Vapaa-ajan rakennus Pyydetty palotarkastus / konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti. Merlot-palotarkastusohjelmassa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen. Useiden rakennusten muodostama toiminnallinen kokonaisuus kirjataan yhtenä tarkastuksena (esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä 30 kohdetta). Kohteiden ryhmittely ohjeistetaan tarkemmin erikseen. Yleensä haja-asutusalueella sijaitseva rakennus, jota ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen vakituiseen asumiseen. Yleinen palotarkastus Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus. Yleisötilaisuuden palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus Öljylämmityslaitteiston katsastus ja tarkastus Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perusteella päättämä valvontakäynti. Yleisötilaisuuksien palotarkastukset ovat yleensä maksullisia. Pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 17 ja 20 mukainen tarkastus ja käyttöönoton katsastus, joka tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta.

5 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 5 (30) 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus Pelastuslaki (379/2011) on astunut voimaan Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta aiempaa paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä kohdentaa tarvittaessa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Resurssien uudelleen kohdentamisella pyritään vähentämään tulipaloista aiheutuneita henkilövahinkoja ja tulipalojen määrää sekä parantamaan kuntalaisten toimintamahdollisuuksia erilaisissa onnettomuuksissa. Pelastuslaitos suunnittelee etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttamisen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään tässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Palvelutasopäätöstä ei avata tässä vaiheessa vaan todetaan, että niiltä osin kuin palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma eivät ole yhdenmukaisia, valvontasuunnitelma korvaa palvelutasopäätöstä. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy loppuvuoden kokouksessaan seuraavaa kalenterivuotta koskevan valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle, joka seuraa valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se, miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön mukaan pelastusviranomaisen tulee valvoa, onko toiminta säännösten mukaista, onko puutteet korjattu sekä seurattava oman toimintansa tuloksellisuutta. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös pelastuslain 105 :ssä ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä valvontatoimista pelastuslain 96 mukaisesti maksun. Lain mukaan perittävien

6 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6 (30) maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma julkaistaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Lisäksi palotarkastuskäynneillä tarkastuskohteita tiedotetaan valvontasuunnitelman tuomista muutoksista. Valvontasuunnitelmaohjetta on valmistellut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmatyöryhmä. Työryhmä on laatinut esityksen valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontakohteiden luokituksesta ja tarkastusväleistä. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma perustuu pääsääntöisesti työryhmän ohjeeseen. 3. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Valvontasuunnitelma mahdollistaa palotarkastusten jaksottamisen joustavasti pidemmälle aikavälille. Aiemmin pakollisesti vuosittain tarkastettavien kohteiden lukumäärä on pysynyt hyvin vakiona. Nyt pakollisesti vuosittain palotarkastettavien kohteiden määrä on aiempaa hieman pienempi, jolloin esimerkiksi teemavalvontaan ja haja-asutusalueiden asuinrakennusten valvontaan voidaan kohdentaa enemmän resursseja. 3.1 Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Kaikille valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskien arviointiin perustuen. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä on tarkasteltu henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Tarkastusvälien määrittämisessä noudatetaan Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmässä todettuja tarkastusvälejä. Valvontakohteiden tarkastusvälit on esitetty luokittain liitteen A taulukoissa A1 A6:

7 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 7 (30) A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut kohteet Koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, ehdotti pelastuslaitosten verkoston valvontasuunnitelmatyöryhmä merkittäviäkin pidennyksiä valvontakohteiden tarkastusväliin. Työryhmän ehdotuksessa tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytettiin ensisijaisesti tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa on painotettu enemmän mahdollista henkilövahinkoriskiä ja tarkastusvälejä on tiivistetty työryhmän ehdotuksesta mm. erilaisissa erityisryhmien asumiskohteissa sekä kokoontumis- ja liiketiloissa. Riskinarvio perustuu palotarkastuksilla tehtyihin havaintoihin ja tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Valvontasuunnitelmassa esitetyt tarkastusvälit ovat kuitenkin pidemmät kuin aiemmin, jolloin vuosittain tarkastettavien kohteiden määrä vähenee hieman ja resursseja saadaan suunnattua muihin valvontatehtäviin ja erityisen riskinarvion ja riskiaineiston perusteella suoritettaviin valvontakäynteihin. Tietyissä kohteissa turvallisuuskulttuurin kehittäminen on palotarkastuksen keskeinen tavoite, joten vuoden valvontaväli on edelleen perusteltu. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta voi perustua esim. arvioivassa eli auditoivassa palotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin, jolloin huomioon otetaan mm. kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut arvot ja tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti tilanteet. Liitteeseen A on kirjattu tarkastusvälin muuttamisen perusteet. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on aina perusteltava ja kirjattava Merlotpalotarkastusohjelmaan. Kohteen vastuutarkastaja esittää yksittäisen kohteen tarkastusvälin pidentämistä palotarkastusryhmälle, joka ratkaisee asian. Pelastusviranomainen voi harkintansa perusteella kuitenkin lyhentää minkä tahansa yksittäisen valvontakohteen tarkastusväliä tilanteen niin edellyttäessä. Tarkastuskohteita voidaan painottaa myös vuosittain johonkin kohderyhmään, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan esimerkiksi valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Kohteen tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esim. tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä 3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Mikäli

8 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 8 (30) valvontaa ei ehditä suorittaa suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa. 3.2 Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden valvonta Aiemmin asuinrakennusten palotarkastuksia on Satakunnassa tehty pienasuinrakennuksiin 10 vuoden välein pääsääntöisesti niillä alueilla, jotka ovat noin viiden minuutin päässä päätoimisesti miehitetyltä paloasemalta. Tilastojen mukaan harvaanasutuilla alueilla asuinrakennuspalon riski asukasta kohden on korkein. Omaisuusvahinkoriski on suurin erillisissä pientaloissa ja vahingot ovat suurimmat harvaan asutuilla alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa valvontatoimintaa on laajennettava myös haja-asutusalueiden asuinrakennuksiin. Asuinkerrostalojen palotarkastuksia on viime vuosian tehty vain satunnaisesti koko pelastuslaitoksen alueella. Pelastuslaissa korostetaan aikaisempaa enemmän rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta sekä rakennusten uloskäytävien ja pelastusteiden pitämistä esteettöminä. Jatkossa asuinkerrostalojen ja rivitalojen valvontaan panostetaan enemmän resursseja. Samalla asukkaille kohdistettua turvallisuusviestintää lisätään. Valvontasuunnitelma mahdollistaa asuinrakennusten palotarkastusten toteuttamisen erilaisilla menetelmillä ja painottaen alueen riskikohteita ja ryhmiä. Omavalvonnassa massapostituksena voidaan lähettää rajatulle alueelle tarkastuslomake, paloturvallisuusopas ja vastauskuori. Asuinrakennusten omavalvontaa kokeillaan vuonna 2012 muutamalla alueella. Saatujen kokemusten ja riskien perusteella laaditaan suunnitelma, jolla omavalvontaa toteutetaan vuodesta 2013 lukien. Asuinrakennusten valvontaa suoritetaan jatkossa edelleen myös yleisillä palotarkastuksilla, joita osittain kohdennetaan riskinarvioinnin perusteella tietyille alueille tai tiettyihin rakennustyyppeihin. Asuinrakennuskohteiden palotarkastusten suuntaamista riskiperusteisesti voidaan toteuttaa mm. seuraavilla valvontatoimilla: Tunnistettuihin riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden asunnot (esim. erityisryhmien asunnot). Valvontasuunnitelmaohjeen mukaan kohde voi tässä yhteydessä tarkoittaa vaikka vain yhtä asuntoa kerrostalossa. Asuinalueluokitus (Mosaic-luokitus): Väestöltään, kotitalouksiltaan ja rakennuskannaltaan eri asuinalueluokkiin kuuluvilla alueilla on erilaiset onnettomuusprofiilit. Valvontatoimintaa voidaan suunnitella ja keskittää tämän ruutuaineiston pohjalta. Asuntojen omavalvonta: Palautuslomakkeen tietojen tai sen puuttumisen perusteella voidaan palotarkastuksia kohdentaa. Harvaan asutuilla aluilla erityisesti riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden asunnot voivat olla valvonnan painopistealueita.

9 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 9 (30) Riskinarvioinnissa voidaan käyttää apuna kunnilta ja yhteistyötahoilta saatavia tietoja sekä Pronton onnettomuustilastointeja. Vuosittain valvottavien asuinrakennusten määrä ja valvontamuodot on esitetty liitetaulukossa A Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Vapaa-ajan asuntojen valvonnassa hyödynnetään nuohoojien suorittamaa turvallisuustarkkailua. Tarvittaessa nuohoojat toimittavat havaitsemistaan vakavista puutteista tiedon pelastuslaitokselle. Tulevina vuosina harkitaan omavalvonnan ulottamista myös vapaaajanasuntoihin. Vuokrattavien lomamökkien ja osakkeiden tarkastusvälit on esitetty ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten yhteydessä (taulukko A1). 3.4 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Pelastuslaitos suorittaa omaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Uusien yhteistyötapojen luominen ja jo olemassa olevan yhteistyön tehostaminen tulevina vuosina on merkittävässä asemassa. Varsinkin pelastuslain 42 :n merkityksestä tulee tiedottaa yhteistyötahoja. Tässä luvussa on esitetty esimerkkejä yhteistoimintakäytännöistä eri tahojen kanssa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto lähettää pelastuslaitokselle tiedon suunnittelemistaan tarkastuksista valvomiinsa kohteisiin. Pelastuslaitoksen edustaja osallistuu tarkastuksiin niin sovittaessa. Rakennusvalvonta Pelastuslaitos suorittaa tämän valvontasuunnitelman kohdan 4 mukaisia tai rakennusvalvontaviranomaisen pyytämiä ylimääräisiä tai erityisiä palotarkastuksia ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta tai sen yhteydessä. Poliisi Pelastuslaitos osallistuu viranomaisten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa tapauskohtaisesti sopien. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. anniskeluravintoloihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa.

10 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 10 (30) Aluehallintoviranomainen Aluehallintoviranomainen suorittaa oman suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvaraisissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa tarvittaessa palotarkastuspöytäkirjan kohteita valvoville viranomaisille ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin. ELY-keskus valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle tilaisuuden osallistua katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarkkailuohjelmaa laadittaessa. Nuohoojat Varsinaisen nuohoustyön lisäksi nuohoojat tarkkailevat henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita kiinteistössä ja toimittavat havaitsemistaan vakavista puutteista tiedon pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos valvoo omalta osaltaan puutteiden korjaamisen toteutumista sisällyttämällä nämä kohteet valvontasuunnitelmaansa. Vakavissa puutteissa kohteeseen suoritetaan viivytyksettä yleinen palotarkastus tai tehdään päätös esim. käyttökiellon asettamiseksi. Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalitoimi Yhteistyötä tehdään erityisryhmien asumisen paloturvallisuuden parantamisessa. Kehitetään toimintatapaa, jossa pelastusviranomainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan ennakoiviin kotikäynteihin yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Osallistumisen tarkoituksena on kouluttaa kotikäyntejä tekeviä havainnoimaan riskejä ja ilmoittamaan niistä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle. Edellä mainittujen lisäksi pelastuslaitos suorittaa valvontayhteistyötä myös mm. seuraavien tahojen kanssa: Hätäkeskuslaitos Ympäristöviranomaiset Terveystarkastus Tarkastuslaitokset Näistä yhteistoimintakäytännöistä sovitaan tapauskohtaisesti ja kulloinkin voimassa olevien säädösten perusteella erikseen. 3.5 Muut valvontakohteet Puolustusvoimien kohteet Puolustusvoimien hallinnassa olevat kohteet tarkastetaan yhteistoiminnassa joukko-osaston ja kohdetta hallinnoivan toimijan kanssa puolustusvoimien kanssa yhdessä suunnitelluilla valvontaväleillä. Tarkastetut kohteet kirjataan Merlot-palotarkastuohjelmaan. Sotilaskohteiden ja muiden salassa pidettävien kohteiden tarkastuksissa ja niiden kirjaamisessa noudatetaan puolustusvoimien ohjeita.

11 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 11 (30) Yleisötilaisuudet Yleisötilaisuuksiin suoritetaan palotarkastuksia tapahtumakohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota pyrotekniikkaan, ilotulituksiin ja tapahtumapaikan paloturvallisuuteen sekä osallistujamäärään. Pelastussuunnitelmavelvollisten yleisötilaisuuksien osalta pelastuslaitos suorittaa asiakirjavalvontaa (Pelastuslaki 16 ). Väestönsuojien tarkastukset Käyttöönottotarkastuksessa pelastuslaitos katsoo rakennuttajan hankkiman tiiveystarkastustodistuksen ja tarkastaa, että väestönsuoja on säädösten edellyttämässä kunnossa. Pelastuslaitos valvoo, että väestönsuojien määräaikaistarkastukset on tehty. Tilapäinen majoitus Tilapäismajoitusilmoituksen perusteella suoritetaan riskinarviointi ja tarvittaessa kohteessa suoritetaan ylimääräinen palotarkastus. Valmiuden tarkastaminen Pelastuslain 84 perusteella pelastusviranomainen voi tehdä tarkastusten pelastuslaissa säädettyjen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen valvomiseksi. Ensisijaisesti näitä järjestelyjä valvotaan yleisillä palotarkastuksilla, valmiustarkastuksia suoritetaan erityisestä tarpeesta. Turvesuot Turvetuotantoalueiden valvonnassa noudatetaan sisäasiainministeriön julkaisemaa opasta turvatuotantoalueiden paloturvallisuudesta. 3.6 Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Pelastuslaitoksen suunnittelemien valvontakäyntien määrä vuonna 2013 on esitetty liitteessä B. 4. Muut tarkastukset ja katselmukset Säännöllisten määräaikaisten tarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia. Tällaisia toimia ovat mm.: 1. erityinen palotarkastus, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) kohteet, joissa on väestönsuoja kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin

12 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 12 (30) hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset joissa on yli 5 hoitopaikkaa kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot suurehkot tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat palo- ja räjähdysvaaralliset tilat turvetuotantoalueet ennen tuotantotoiminnan aloittamista kun rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden rakennusluvassa on edellytetty erityistä palotarkastusta 2. jälkitarkastus suoritetaan, kun varsinaisella valvontakäynnillä havaittu puute ei ole vähäinen. Jälkitarkastusten tekemistä tehostetaan. 3. ylimääräinen palotarkastus yhden tai kahden huoneiston asuinrakennuksen sekä vapaaajanrakennuksen rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvä käyttöönottotarkastus, joka suoritetaan tarvittaessa vain rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä suoritetaan merkittävissä yleisötilaisuuksissa ennen tapahtuman alkua suoritetaan erikoistehosteiden käyttöilmoituksiin liittyen tehdään teema- ja kohdetarkastuksia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa (esim. ravintolatarkastukset) 4. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastukset 5. nestekaasun käyttölaitosten tai varastojen tarkastukset 6. öljylämmityslaitosten katsastukset ja tarkastukset sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset ennen säiliön peittämistä 7. räjähdetarvikekauppaa harjoittavien yritysten tarkastukset ja ilotulitemyyntipisteiden tarkastukset 8. suuronnettomuuksien ja väestönsuojelun varautumisjärjestelyiden tarkastukset 9. muut tarkastukset ja katselmukset, mm. rakennusten käyttöönoton 5. Kemikaalikohteiden valvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty myös kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä. Keskeisintä lainsäädäntöä ovat kemikaalilaki (744/1980), kemikaaliasetus (675/1993) ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), nestekaasuasetus (711/1993), räjähdeasetus (473/1993) ja asetus öljyläm-

13 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 13 (30) mityslaitteistoista (1211/1995). Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lainsäädännön osittaista uudistamista. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta voidaan suorittaa määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Asuinrakennusten ja muiden kohteiden palotarkastusten yhteydessä erityistä huomiota kiinnitetään merkittävillä pohjavesialueilla sijaitseviin maanalaisiin öljysäiliöihin. Kemikaalivalvonnasta peritään Satakunnan pelastuslaitoksen palveluhinnaston mukainen maksu. Tulevaisuudessa eräät valvontakohteet (mm. eräät nestekaasukohteet, räjähteiden varastointi myymälässä ja työmailla) ovat mahdollisesti siirtymässä TUKESilta pelastusviranomaisille. Valmistelussa olevissa kemikaaliturvallisuutta koskevissa asetuksissa on ehdotettu mm. kaupan varastoinnin menettelyn muuttamista siten, että pääasiassa ilmoitus kaupan varastoinnista annettaisiin alueen pelastusviranomaiselle, kun pelastuslaitos on aiemmin ollut lupaviranomaisena vain ilotulitteiden myynnin osalta. Myös vähittäismyymälän taikka kauppakeskuksen toiminta olisi aina kemikaalimääristä riippumatta vähäistä ja valvonta kuuluisi siten pelastusviranomaiselle, vaikka valvonta tällä hetkellä kuuluu TUKESille. 6. Resurssit Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrä arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän perusteella. Taulukko Valvontatoimintaan tarvittavat henkilöresurssit vuonna 2013 Toiminta yks / v h / yks h / v htv:t A1-A6 valvonta ,8 Asuinrakennusten tarkastus Suunnittelijoiden neuvonta 400 1, ,4 Rakennuslupakäsittely (lausunnot) ,65 Rakennuslupakäsittely (toimikunnat) ,4 Paloilmoittimen, autom. samm. laitteiston ,52 ja savunpoistolaitteiston suunnitelmien käsittely Poistumisturvallisuusselvitykset ,2 Pelastussuunnitelmat ,52 Kemikaalivalvonta ,52 Kaavoitus ,1 Muut lausunnot ,26

14 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 14 (30) Jälkipalotarkastukset ,1 Erityiset palotarkastukset ¹ ) ,3 Ylimääräiset palotarkastukset ² ) ,52 Muut katselmukset ³ ) ,65 Viranomaisyhteistyö 500 0,33 Rekisterien ylläpito 500 0,33 Yhteensä ,7 Keskimääräisenä vuosityöaikana on käytetty 1530 h/a (Tilastokeskus 2004, kuntasektori) (1 Rakennusten käyttöönoton yhteydessä (2 Yleisötapahtumat, erikoistehosteiden käyttö, teema- ja kohdetarkastukset ym. (3 Öljylämmityslaitteistojen katsastukset, ilotulitteiden myyntipaikkojen tarkastukset ym. Taulukko Valvontatoimintaan osoitettavat henkilöresurssit vuonna 2013 Virka-asema Pääasiallinen tehtävä henkilöä käytettävät htv:t Valvontapäällikkö suunnittelu ja 1 0,1 kehittäminen Aluepalopäällikkö johtaminen 3 0,2 Palotarkastaja lausunnot, 5 4 suunnittelu ja kehittäminen, valvontatoiminta Palomestari ¹ ) valvontatoiminta 29 3,5 Erityisasiantuntija valvontatoiminta 1 0,4 Paloesimies ja -mies valvontatoiminta 166 3,6 Uudet esitetyt virat valvontatoiminta 14 1,9 Yhteensä 13,7 1) sisältää myös alue-, apulais-, kalusto-, kemikaali-, koulutus-, paloasema-, valistus- ja valmiusmestarin 7. Seuranta 7.1 Valvonnan toteutumisen kirjaaminen Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Sekä suunnitellut että toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan PRONTOn onnettomuuksien tilastointikaavakkeisiin. Lomakkeelle kerätään valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset palotarkastukset ja muu valvontatoiminta.

15 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 15 (30) Kohde Kohteita yhteensä (lkm) Vuonna 2013 toteutettavaksi suunniteltujen tarkastusten määrä (lkm) A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset A7 Asuinrakennukset Yhteensä Vuonna 2013 suoritettujen tarkastusten määrä (lkm) Tarkastusprosentti (toteutunut lkm / suunniteltu lkm) (%) 7.2 Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Seuranta on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Valtakunnallinen mittarityöryhmä on laatimassa mittareita pelastustoimen eri alueille. Onnettomuuksien ehkäisyyn on kuitenkin vasta muutama mittari. Jotta toimintaa kuitenkin pystyttäisiin arvioimaan jollain tavalla, valvontasuunnitelmaohjetta laatinut työryhmä esittää vaihtoehtoja, joita voisi käyttää. Mittareiksi on valittu yksinkertaisia tunnuslukuja, jotka ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja joiden tuottaminen onnistuu PRONTOn valmiiden työkalujen avulla helposti toistaen. Vaikuttavuuden arviointia suoritetaan vuosittain ja siitä laaditaan raportti toiminnan suunnittelun tueksi, tiedot kirjataan tarpeellisin osin myös toimintakertomukseen. Vaikuttavuuden arviointia pyritään kehittämään myös omatoimisesti ja huomioiden valtakunnallinen kehitystyö. Vuosittain tehdään suunnitelmat eri valvontaluokkiin kuuluvien kohteiden valvontatoimista. Toteuma ilmoitetaan Pronto-tietokannassa ja pelastuslaitoksen toimintakertomuksessa. Neuvottelukuntaa informoidaan toteutumasta neljännesvuosiraporteissa.

16 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 16 (30) Alueen onnettomuusmäärien kehittyminen Onnettomuustilastoista (PRONTO) tarkastellaan rakennuspalojen ja rakennuspalovaaran määrien kehittymistä. Vuositilastojen lisäksi tarkastellaan viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien määrän kehittymistä. Tulipalotiheyttä tarkastellaan riskialueittain ja verrattuna koko maan keskiarvoihin. Onnettomuuksien seurausten kehittyminen Onnettomuustilastoista tarkastellaan omaisuus- ja henkilövahinkojen kehittymistä. Vuositilastojen lisäksi tarkastellaan viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien seurannaisvaikutusten kehittymistä. Tulipalojen havaitseminen ja alkusammutustoimet Onnettomuustilastoista seurataan, kuinka suuressa osassa rakennuspaloja ei ole ollut palovaroitinta (%). Mikäli mahdollista, selvitetään, onko eri asuintalotyypeissä (erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) eroja. Onnettomuustilastoista selvitetään, kuinka suuressa osassa rakennuspaloja / asuinrakennuspaloja tai näiden vaaroja on yritetty alkusammutusta. Arvioivan eli auditoivan palotarkastuksen riskiluvun kehittyminen Arvioivan palopalotarkastuksen riskilukua ja sen kehittymistä seurataan kohteittain. Riskilukujen keskiarvoa seurataan myös koko laitoksen laajuudessa. Riskiluvun seurannalla arvioidaan valvontatoiminnan vaikutusta kohteiden omatoimisen varautumisen tasoon. Erheellisten paloilmoitusten määrä Erheellisten paloilmoitusten määrää tarkastellaan suhteessa automaattisten paloilmoitinlaitteiden määrään ja kehitystä verrataan maan keskiarvoon. 8. Siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan Vuosi 2012 Palotarkastukset suoritetaan erityiskohteissa kuten aikaisemminkin 1 vuoden tai 3 vuoden tarkastusväleillä. Asuinrakennusten tarkastusta jatketaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti 10 vuoden tarkastusväleillä. Asuinrakennusten omatarkastusta kokeillaan muutamilla alueilla. Vuoden 2012 aikana tarkastuskohteet luokitellaan uusien tarkastusvälien mukaisiksi. Vuosi 2013

17 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 17 (30) Valvontaa tehdään uusien tarkastusvälien mukaisesti. Palotarkastukset ja muu valvonta toteutetaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Palotarkastusten maksullisuuteen siirrytään yhdessä muiden pelastuslaitosten kanssa. 9. Tietojen käsittely 9.1 Luottamuksellisten tietojen käsittely Kun muilta viranomaisilta saadaan tietoja erityisistä riskikohteista, tulee niiden käsittely olla luottamuksellista. Pelastuslain (379/2011) 42 ja 89 määrittelevät pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeudesta. Pelastusviranomaisen vaitiolovelvollisuudesta on säädetty 86 :ssä. Pelastusviranomainen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti kunnioittaen yksityisyyttä ja yrityssalaisuuksia. Luottamuksellisten tietojen käsittelyssä noudatetaan laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) kirjattuja periaatteita. 9.2 Valvontatietojen käsittely Muilta viranomaisilta saatua tietoa käsitellään hyvää hallinnointitapaa noudattaen ja huomioiden tiedon käsittelyn luottamuksellisuus. Muiden viranomaisten toimittamat valvonta-asiakirjat tallennetaan pelastuslaitoksen käytössä olevaan Merlot-palotarkastusohjelmiston tietokantaan rakennuskohtaisesti. Valvonta-asiakirjoista arkistoidaan viimeisin ja tietokantaan tallentamisen lisäksi kohteiden palotarkastuspöytäkirjat tulee tulostaa paperille ja säilyttää kansioituna paloasemilla. Säilytystapa on aikajärjestys. Joidenkin valvontakohteiden osalta voidaan kansioarkistointi tehdä myös kohteittain.

18 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 18 (30) LIITE A. Valvontakohteiden palotarkastukset A.1 Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmä on todennut valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit (taulukot A1-A6) valvontasuunnitelmaohjeessa olleen ehdotuksen perusteella. Tarkastusvälejä on tiivistetty työryhmän ehdotuksesta mm. erilaisissa erityisryhmien asumiskohteissa sekä kokoontumis- ja liiketiloissa. Taulukon harmaa palkki osoittaa minimi- ja maksimitarkastusvälit. Harmaan palkin numeroarvo kertoo luokan lähtökohtaisen tarkastusvälin. Kohde voi kuulua useaan ryhmään, esim. varastorakennuksiin taulukossa A4 ja Sevesokohteisiin taulukossa A6. Tällöin lähtökohtana käytetään pienemmän tarkastusvälin antavaa taulukkoa. Tarkastusvälin muuttaminen tapauskohtaisesti Tarkastusväliä voidaan pidentää tai lyhentää lähtökohtaisesta tarkastusvälistä tapauskohtaisesti. Kohteen vastuutarkastaja esittää yksittäisen kohteen tarkastusvälin pidentämistä palotarkastusryhmälle, joka ratkaisee asian. Pelastusviranomainen voi harkintansa perusteella kuitenkin lyhentää minkä tahansa yksittäisen valvontakohteen tarkastusväliä tilanteen niin edellyttäessä. Harkinnan perusteella ongelmallinen kohde voidaan aina siirtää 6 kk välein tarkastettavaksi kunnes turvallisuustilanne on saatu riittävälle tasolle. Tarkastusvälin muuttamisen perusteena voivat olla mm. seuraavat seikat: Turvallisuuskulttuuri - Havaitut puutteet palotarkastuksilla - Pelastussuunnitelma ja sen päivitykset - Henkilökunnan koulutus ja harjoitukset - Yrityksen turvallisuuteen liittyvä laatujärjestelmä ja sen jalkautuminen - Omavalvonnan arviointi - Omaehtoinen varautuminen yli lakisääteisen tason - Muiden tahojen tekemät turvallisuusauditoinnit Uhatut arvot ja poikkeukselliset riskit - Kohteen laajuus ja geometrinen monimutkaisuus (operatiivisesti haasteelliset kohteet, monimutkainen paloturvallisuustekniikka) - YTS-kohteet, yhteiskunnallisesti merkittävät kohteet, kunnan toiminnan kannalta kriittiset kohteet - Teollisuuden tuotannon toimiala ja palovaarallisuusluokka - Poikkeuksellinen henkilömäärä - Suuret kulttuuri- ja ympäristöarvot

19 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 19 (30) - Ympäristön toiminta, esim. Seveso-kohteen ympärillä sijaitsevat kohteet. Otettava huomioon myös ympäristön riskien muuttuminen. - Poikkeuksellisessa ympäristössä sijaitsevat kohteet (esim. tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevat vaarallisten aineiden kohteet). - Poistumisturvallisuusselvitys ja sen havainnot, toimintaympäristön muutokset - Poikkeuksellinen saavutettavuus, palokunnan vaste, toimintavalmiusaika Tapahtuneet onnettomuudet tai vastaavat - Useita viranomaiskäyntejä, poikkeamia, onnettomuuksia, läheltä piti -tilanteita samassa kohteessa - Toistuvat erheelliset paloilmoitukset

20 20 (30) Liitetaulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Palotarkastusten ohjeellinen väli Rakennusluokitus 1994 Merlotpalotarkastusluokka 6 kk 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk A100 Keskussairaalat, muut sairaalat 211, A105 Terveyskeskusten vuodeosastot A110 Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä) 215, A115 Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset 12 6) 221, 223, A120 Palvelutalot 21 sprinklattu 24 2,6) sprinklaamaton 12 2,6) A125 Tuettu asuminen ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet A130 Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit vankilat ) lasten- ja nuorisokodit, koulukodit ympärivuorokautiset päiväkodit A135 Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset 121, 123, 129 3, A140 Vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet ) Leirintäalueet ) 48 5) A145 Asuntolat, muut asuntolarakennukset, kasarmit , A145 Olkiluodon parakkikylät ) Tarkastusväli on tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa 2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein) 3) Avovankilat 4) Yritystoimintaa, välitysfirmat 5) Tähtiluokittelu ohjaa tarkastusvälejä 6) Turvallisuusselvityksen ollessa kesken/taso puutteellinen, on välitiheämpi 7) Asuntovaunualueet

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2018

VALVONTASUUNNITELMA 2018 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2018 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2018 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen

Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010. Mikael Siitonen Koulutuspäivä paloilmoittimista TUKES 14.4.2010 Mikael Siitonen Paloilmoitin prosessi Helsingin pelastuslaitoksen ydinprosesseja Vähentää erheellisiä paloilmoituksia Säilyttää toimintavalmiusaika esim.

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014

LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 2014 LÄNSI-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS TILASTOKIRJA 214 Sisällysluettelo Tehtävämäärien kehitys... 3 Henkilövahingot... 5 Onnettomuuksien ehkäisy... 7 Alkusammutuksen vaikutus... 8 Erheelliset paloilmoitukset

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2016 Valvontasuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vuoden 2016 valvontatyön. Suunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella. Vuoden

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS ASUINRAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS 12.9.2012, Kirkkotorin koulutuskeskus, Oulu 12.9.2012 1 OULU-KOILLISMAAN PELASTUSLAITOS ALUEELLINEN PELASTUSLAITOS VUODESTA 2004 ALKAEN - 16 kuntaa - 273 000 asukasta

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2011-2013 2 Sisällys 1. MUUTOKSET JA HYVÄKSYNTÄ... 3 2. SIIRTYMINEN VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISEEN TOIMINTAAN... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 5 4. JOHDANTO...

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21 VALVONTASUUNNITELMA 2013 2016 MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 VALVONTASUUNNITELMAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 1.2 VALVONNAN SUUNNITTELUVELVOITE... 7 1.3 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 8 1.4 ALUEPELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä

Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa. UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä Ympäristönsuojelulain valvonnan maksullisuus, valvontaohjelma, taksa UUDELYn alueen kuntien neuvottelupäivä 23.9.2015 Esityksen sisältö Valvontasuunnitelma ja -ohjelma Maksullinen valvonta Kunnan päättämä

Lisätiedot

HOITOLAITOSTEN TULIPALOT

HOITOLAITOSTEN TULIPALOT 1 (5) HOITOLAITOSTEN TULIPALOT HOITOLAITOKSET HELSINGISSÄ Palontutkinnan tiedotteeseen on poimittu havaintoja Helsingin pelastuslaitoksen alueella hoitolaitoksissa tapahtuneiden rakennuspalojen ja rakennuspalovaarojen

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2018

Valvontasuunnitelma 2018 Valvontasuunnitelma 2018 0 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 2 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS

NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS NAKKILAN KUNTA VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS 1 NAKKILAN KUNNAN VÄESTÖNSUOJELUJÄRJESTYS, JONKA NAKKILAN KUNNANVAL- TUUSTO ON HYVÄKSYNYT 27. PÄIVÄNÄ TAMMIKUUTA 1992/4 1 VÄESTÖNSUOJELUN PERUSTEET Väestönsuojelun

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot