SATPEL JK Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan lukien

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien"

Transkriptio

1 SATPEL JK Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan lukien

2 Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA Määritelmät Valvontasuunnitelman tarkoitus Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden valvonta Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Muut valvontakohteet Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Muut tarkastukset ja katselmukset Kemikaalikohteiden valvonta Resurssit Seuranta Valvonnan toteutumisen kirjaaminen Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan Tietojen käsittely Luottamuksellisten tietojen käsittely Valvontatietojen käsittely LIITE A. Valvontakohteiden palotarkastukset A.1 Valvontakohteiden periaatteelliset tarkastusvälit LIITE B. Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta LIITE C. Taksaperiaatteet Kehittämis- ja hallintoyksikkö Valmistelu S05/Tiina Kielinen Numero Tarkastus Johtoryhmä 6/12, 4 Revisio A Versio 1.4 Hyväksyntä Johtokunta 3/12, 28 Tarkistus- ja muutoshistoria: Päiväys Versio Tekijä Kuvaus Johtoryhmä Eräitä vähäpätöisiä tarkistuksia Tiina Kielinen Täydennyksiä, lisäyksiä ja muutoksia eräisiin kohtiin

3 3 (30) VALVONTASUUNNITELMA 1. Määritelmät Nimike Asuinrakennus Asuinrakennukseen verrattava kohde Erityinen palotarkastus Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Pyydetty palotarkastus Määritelmä Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevat rakennukset rakennustyypistä riippumatta. Asuinrakennus voi olla vuokra- tai omistusasunto. Asuntolat eivät kuulu tähän ryhmään. Laajuudeltaan tai riskeiltään asuinhuoneistoon verrattava kohde, joka on osa asuinrakennusta, esimerkiksi kerrostalon kivijalassa oleva pieni toimisto. Valvonta tapahtuu asuinrakennuksen palotarkastuksen yhteydessä. Huom. Asuinrakennuksen osana tai kivijalassa sijaitseva ravintola tai liikehuoneisto on erillinen valvontakohde, jonka tarkastusväli on määritelty erikseen. Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 22 mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom.). Nestekaasuasetuksen (711/1993) 25 mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta. Asiakkaan pyytämä palotarkastus. Pyydetyt palotarkastukset ovat yleensä maksullisia. Satavarmaa turvallisuutta lähellä sinua Satakunnan pelastuslaitos Satakunnankatu PORI Puh. vaihde

4 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 4 (30) Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Vapaa-ajan rakennus Pyydetty palotarkastus / konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti. Merlot-palotarkastusohjelmassa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen. Useiden rakennusten muodostama toiminnallinen kokonaisuus kirjataan yhtenä tarkastuksena (esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä 30 kohdetta). Kohteiden ryhmittely ohjeistetaan tarkemmin erikseen. Yleensä haja-asutusalueella sijaitseva rakennus, jota ei ole tarkoitettu ympärivuotiseen vakituiseen asumiseen. Yleinen palotarkastus Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus. Yleisötilaisuuden palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus Öljylämmityslaitteiston katsastus ja tarkastus Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perusteella päättämä valvontakäynti. Yleisötilaisuuksien palotarkastukset ovat yleensä maksullisia. Pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 17 ja 20 mukainen tarkastus ja käyttöönoton katsastus, joka tulee tehdä viimeistään 3 kk kuluessa ilmoituksesta.

5 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 5 (30) 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus Pelastuslaki (379/2011) on astunut voimaan Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Lainsäädännön muutoksella on tarkoitus kohdentaa pelastuslaitoksen valvonta aiempaa paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä kohdentaa tarvittaessa resursseja mm. turvallisuusviestintään ja muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen ohjaukseen. Resurssien uudelleen kohdentamisella pyritään vähentämään tulipaloista aiheutuneita henkilövahinkoja ja tulipalojen määrää sekä parantamaan kuntalaisten toimintamahdollisuuksia erilaisissa onnettomuuksissa. Pelastuslaitos suunnittelee etukäteen sille pelastuslaissa määritellyn valvontavelvoitteen toteuttamisen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään tässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Palvelutasopäätöstä ei avata tässä vaiheessa vaan todetaan, että niiltä osin kuin palvelutasopäätös ja valvontasuunnitelma eivät ole yhdenmukaisia, valvontasuunnitelma korvaa palvelutasopäätöstä. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain. Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta hyväksyy loppuvuoden kokouksessaan seuraavaa kalenterivuotta koskevan valvontasuunnitelman. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle, joka seuraa valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien keskimääräinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se, miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Lainsäädännön mukaan pelastusviranomaisen tulee valvoa, onko toiminta säännösten mukaista, onko puutteet korjattu sekä seurattava oman toimintansa tuloksellisuutta. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös pelastuslain 105 :ssä ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä valvontatoimista pelastuslain 96 mukaisesti maksun. Lain mukaan perittävien

6 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 6 (30) maksujen suuruudesta päättää alueen pelastustoimi hyväksymässään taksassa. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma julkaistaan pelastuslaitoksen internet-sivuilla. Lisäksi palotarkastuskäynneillä tarkastuskohteita tiedotetaan valvontasuunnitelman tuomista muutoksista. Valvontasuunnitelmaohjetta on valmistellut pelastuslaitosten kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmatyöryhmä. Työryhmä on laatinut esityksen valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontakohteiden luokituksesta ja tarkastusväleistä. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma perustuu pääsääntöisesti työryhmän ohjeeseen. 3. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Valvontasuunnitelma mahdollistaa palotarkastusten jaksottamisen joustavasti pidemmälle aikavälille. Aiemmin pakollisesti vuosittain tarkastettavien kohteiden lukumäärä on pysynyt hyvin vakiona. Nyt pakollisesti vuosittain palotarkastettavien kohteiden määrä on aiempaa hieman pienempi, jolloin esimerkiksi teemavalvontaan ja haja-asutusalueiden asuinrakennusten valvontaan voidaan kohdentaa enemmän resursseja. 3.1 Valvontakohteiden tarkastusvälin määrittäminen Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Kaikille valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskien arviointiin perustuen. Pelastuslain tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä on tarkasteltu henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Tarkastusvälien määrittämisessä noudatetaan Satakunnan pelastuslaitoksen johtoryhmässä todettuja tarkastusvälejä. Valvontakohteiden tarkastusvälit on esitetty luokittain liitteen A taulukoissa A1 A6:

7 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 7 (30) A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut kohteet Koska aiemmin kerran vuodessa palotarkastetuissa valvontakohteissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, ehdotti pelastuslaitosten verkoston valvontasuunnitelmatyöryhmä merkittäviäkin pidennyksiä valvontakohteiden tarkastusväliin. Työryhmän ehdotuksessa tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytettiin ensisijaisesti tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Satakunnan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmassa on painotettu enemmän mahdollista henkilövahinkoriskiä ja tarkastusvälejä on tiivistetty työryhmän ehdotuksesta mm. erilaisissa erityisryhmien asumiskohteissa sekä kokoontumis- ja liiketiloissa. Riskinarvio perustuu palotarkastuksilla tehtyihin havaintoihin ja tapahtuneisiin onnettomuuksiin. Valvontasuunnitelmassa esitetyt tarkastusvälit ovat kuitenkin pidemmät kuin aiemmin, jolloin vuosittain tarkastettavien kohteiden määrä vähenee hieman ja resursseja saadaan suunnattua muihin valvontatehtäviin ja erityisen riskinarvion ja riskiaineiston perusteella suoritettaviin valvontakäynteihin. Tietyissä kohteissa turvallisuuskulttuurin kehittäminen on palotarkastuksen keskeinen tavoite, joten vuoden valvontaväli on edelleen perusteltu. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta voi perustua esim. arvioivassa eli auditoivassa palotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin, jolloin huomioon otetaan mm. kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut arvot ja tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti tilanteet. Liitteeseen A on kirjattu tarkastusvälin muuttamisen perusteet. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on aina perusteltava ja kirjattava Merlotpalotarkastusohjelmaan. Kohteen vastuutarkastaja esittää yksittäisen kohteen tarkastusvälin pidentämistä palotarkastusryhmälle, joka ratkaisee asian. Pelastusviranomainen voi harkintansa perusteella kuitenkin lyhentää minkä tahansa yksittäisen valvontakohteen tarkastusväliä tilanteen niin edellyttäessä. Tarkastuskohteita voidaan painottaa myös vuosittain johonkin kohderyhmään, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan esimerkiksi valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Kohteen tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esim. tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää valvontakäynnin ajankohdan pysymistä 3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Mikäli

8 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 8 (30) valvontaa ei ehditä suorittaa suunnitellun kalenterivuoden aikana, tulee se huomioida seuraavan vuoden suunnitelmassa. 3.2 Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden valvonta Aiemmin asuinrakennusten palotarkastuksia on Satakunnassa tehty pienasuinrakennuksiin 10 vuoden välein pääsääntöisesti niillä alueilla, jotka ovat noin viiden minuutin päässä päätoimisesti miehitetyltä paloasemalta. Tilastojen mukaan harvaanasutuilla alueilla asuinrakennuspalon riski asukasta kohden on korkein. Omaisuusvahinkoriski on suurin erillisissä pientaloissa ja vahingot ovat suurimmat harvaan asutuilla alueilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa valvontatoimintaa on laajennettava myös haja-asutusalueiden asuinrakennuksiin. Asuinkerrostalojen palotarkastuksia on viime vuosian tehty vain satunnaisesti koko pelastuslaitoksen alueella. Pelastuslaissa korostetaan aikaisempaa enemmän rakennusten palo- ja poistumisturvallisuutta sekä rakennusten uloskäytävien ja pelastusteiden pitämistä esteettöminä. Jatkossa asuinkerrostalojen ja rivitalojen valvontaan panostetaan enemmän resursseja. Samalla asukkaille kohdistettua turvallisuusviestintää lisätään. Valvontasuunnitelma mahdollistaa asuinrakennusten palotarkastusten toteuttamisen erilaisilla menetelmillä ja painottaen alueen riskikohteita ja ryhmiä. Omavalvonnassa massapostituksena voidaan lähettää rajatulle alueelle tarkastuslomake, paloturvallisuusopas ja vastauskuori. Asuinrakennusten omavalvontaa kokeillaan vuonna 2012 muutamalla alueella. Saatujen kokemusten ja riskien perusteella laaditaan suunnitelma, jolla omavalvontaa toteutetaan vuodesta 2013 lukien. Asuinrakennusten valvontaa suoritetaan jatkossa edelleen myös yleisillä palotarkastuksilla, joita osittain kohdennetaan riskinarvioinnin perusteella tietyille alueille tai tiettyihin rakennustyyppeihin. Asuinrakennuskohteiden palotarkastusten suuntaamista riskiperusteisesti voidaan toteuttaa mm. seuraavilla valvontatoimilla: Tunnistettuihin riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden asunnot (esim. erityisryhmien asunnot). Valvontasuunnitelmaohjeen mukaan kohde voi tässä yhteydessä tarkoittaa vaikka vain yhtä asuntoa kerrostalossa. Asuinalueluokitus (Mosaic-luokitus): Väestöltään, kotitalouksiltaan ja rakennuskannaltaan eri asuinalueluokkiin kuuluvilla alueilla on erilaiset onnettomuusprofiilit. Valvontatoimintaa voidaan suunnitella ja keskittää tämän ruutuaineiston pohjalta. Asuntojen omavalvonta: Palautuslomakkeen tietojen tai sen puuttumisen perusteella voidaan palotarkastuksia kohdentaa. Harvaan asutuilla aluilla erityisesti riskiryhmiin kuuluvien asukkaiden asunnot voivat olla valvonnan painopistealueita.

9 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 9 (30) Riskinarvioinnissa voidaan käyttää apuna kunnilta ja yhteistyötahoilta saatavia tietoja sekä Pronton onnettomuustilastointeja. Vuosittain valvottavien asuinrakennusten määrä ja valvontamuodot on esitetty liitetaulukossa A Vapaa-ajan asuntojen palotarkastukset Vapaa-ajan asuntojen valvonnassa hyödynnetään nuohoojien suorittamaa turvallisuustarkkailua. Tarvittaessa nuohoojat toimittavat havaitsemistaan vakavista puutteista tiedon pelastuslaitokselle. Tulevina vuosina harkitaan omavalvonnan ulottamista myös vapaaajanasuntoihin. Vuokrattavien lomamökkien ja osakkeiden tarkastusvälit on esitetty ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten yhteydessä (taulukko A1). 3.4 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Pelastuslaitos suorittaa omaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Uusien yhteistyötapojen luominen ja jo olemassa olevan yhteistyön tehostaminen tulevina vuosina on merkittävässä asemassa. Varsinkin pelastuslain 42 :n merkityksestä tulee tiedottaa yhteistyötahoja. Tässä luvussa on esitetty esimerkkejä yhteistoimintakäytännöistä eri tahojen kanssa. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes Turvallisuus- ja kemikaalivirasto lähettää pelastuslaitokselle tiedon suunnittelemistaan tarkastuksista valvomiinsa kohteisiin. Pelastuslaitoksen edustaja osallistuu tarkastuksiin niin sovittaessa. Rakennusvalvonta Pelastuslaitos suorittaa tämän valvontasuunnitelman kohdan 4 mukaisia tai rakennusvalvontaviranomaisen pyytämiä ylimääräisiä tai erityisiä palotarkastuksia ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta tai sen yhteydessä. Poliisi Pelastuslaitos osallistuu viranomaisten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa tapauskohtaisesti sopien. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. anniskeluravintoloihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa.

10 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 10 (30) Aluehallintoviranomainen Aluehallintoviranomainen suorittaa oman suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvaraisissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa tarvittaessa palotarkastuspöytäkirjan kohteita valvoville viranomaisille ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin. ELY-keskus valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle tilaisuuden osallistua katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarkkailuohjelmaa laadittaessa. Nuohoojat Varsinaisen nuohoustyön lisäksi nuohoojat tarkkailevat henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä asioita kiinteistössä ja toimittavat havaitsemistaan vakavista puutteista tiedon pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos valvoo omalta osaltaan puutteiden korjaamisen toteutumista sisällyttämällä nämä kohteet valvontasuunnitelmaansa. Vakavissa puutteissa kohteeseen suoritetaan viivytyksettä yleinen palotarkastus tai tehdään päätös esim. käyttökiellon asettamiseksi. Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalitoimi Yhteistyötä tehdään erityisryhmien asumisen paloturvallisuuden parantamisessa. Kehitetään toimintatapaa, jossa pelastusviranomainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan ennakoiviin kotikäynteihin yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa. Osallistumisen tarkoituksena on kouluttaa kotikäyntejä tekeviä havainnoimaan riskejä ja ilmoittamaan niistä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle. Edellä mainittujen lisäksi pelastuslaitos suorittaa valvontayhteistyötä myös mm. seuraavien tahojen kanssa: Hätäkeskuslaitos Ympäristöviranomaiset Terveystarkastus Tarkastuslaitokset Näistä yhteistoimintakäytännöistä sovitaan tapauskohtaisesti ja kulloinkin voimassa olevien säädösten perusteella erikseen. 3.5 Muut valvontakohteet Puolustusvoimien kohteet Puolustusvoimien hallinnassa olevat kohteet tarkastetaan yhteistoiminnassa joukko-osaston ja kohdetta hallinnoivan toimijan kanssa puolustusvoimien kanssa yhdessä suunnitelluilla valvontaväleillä. Tarkastetut kohteet kirjataan Merlot-palotarkastuohjelmaan. Sotilaskohteiden ja muiden salassa pidettävien kohteiden tarkastuksissa ja niiden kirjaamisessa noudatetaan puolustusvoimien ohjeita.

11 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 11 (30) Yleisötilaisuudet Yleisötilaisuuksiin suoritetaan palotarkastuksia tapahtumakohtaisen riskinarvioinnin perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota pyrotekniikkaan, ilotulituksiin ja tapahtumapaikan paloturvallisuuteen sekä osallistujamäärään. Pelastussuunnitelmavelvollisten yleisötilaisuuksien osalta pelastuslaitos suorittaa asiakirjavalvontaa (Pelastuslaki 16 ). Väestönsuojien tarkastukset Käyttöönottotarkastuksessa pelastuslaitos katsoo rakennuttajan hankkiman tiiveystarkastustodistuksen ja tarkastaa, että väestönsuoja on säädösten edellyttämässä kunnossa. Pelastuslaitos valvoo, että väestönsuojien määräaikaistarkastukset on tehty. Tilapäinen majoitus Tilapäismajoitusilmoituksen perusteella suoritetaan riskinarviointi ja tarvittaessa kohteessa suoritetaan ylimääräinen palotarkastus. Valmiuden tarkastaminen Pelastuslain 84 perusteella pelastusviranomainen voi tehdä tarkastusten pelastuslaissa säädettyjen suuronnettomuuksien ja poikkeusolojen varautumisjärjestelyjen valvomiseksi. Ensisijaisesti näitä järjestelyjä valvotaan yleisillä palotarkastuksilla, valmiustarkastuksia suoritetaan erityisestä tarpeesta. Turvesuot Turvetuotantoalueiden valvonnassa noudatetaan sisäasiainministeriön julkaisemaa opasta turvatuotantoalueiden paloturvallisuudesta. 3.6 Yhteenveto kalenterivuoden aikana suoritettavasta valvonnasta Pelastuslaitoksen suunnittelemien valvontakäyntien määrä vuonna 2013 on esitetty liitteessä B. 4. Muut tarkastukset ja katselmukset Säännöllisten määräaikaisten tarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia. Tällaisia toimia ovat mm.: 1. erityinen palotarkastus, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) kohteet, joissa on väestönsuoja kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin

12 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 12 (30) hotellit, lomakodit, asuntolat, lomakylät, leirintäalueet ja muut vastaavat majoitustilat, joissa on yli 10 majoituspaikkaa sairaalat, vanhainkodit ja muut ympäri vuorokauden käytössä olevat hoitolaitokset sekä suljetut rangaistuslaitokset joissa on yli 5 hoitopaikkaa kokoontumis- ja liiketilat, kuten myymälät, koulut, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, kirkot, kirjastot ja liikenneasemat sekä ravintolat ja päiväkotihuoneistot suurehkot tuotanto- ja varasto- ja maataloustuotantotilat palo- ja räjähdysvaaralliset tilat turvetuotantoalueet ennen tuotantotoiminnan aloittamista kun rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden rakennusluvassa on edellytetty erityistä palotarkastusta 2. jälkitarkastus suoritetaan, kun varsinaisella valvontakäynnillä havaittu puute ei ole vähäinen. Jälkitarkastusten tekemistä tehostetaan. 3. ylimääräinen palotarkastus yhden tai kahden huoneiston asuinrakennuksen sekä vapaaajanrakennuksen rakennus- tai toimenpidelupaan liittyvä käyttöönottotarkastus, joka suoritetaan tarvittaessa vain rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä suoritetaan merkittävissä yleisötilaisuuksissa ennen tapahtuman alkua suoritetaan erikoistehosteiden käyttöilmoituksiin liittyen tehdään teema- ja kohdetarkastuksia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa (esim. ravintolatarkastukset) 4. vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastukset 5. nestekaasun käyttölaitosten tai varastojen tarkastukset 6. öljylämmityslaitosten katsastukset ja tarkastukset sekä maanalaisten öljysäiliöiden tarkastukset ennen säiliön peittämistä 7. räjähdetarvikekauppaa harjoittavien yritysten tarkastukset ja ilotulitemyyntipisteiden tarkastukset 8. suuronnettomuuksien ja väestönsuojelun varautumisjärjestelyiden tarkastukset 9. muut tarkastukset ja katselmukset, mm. rakennusten käyttöönoton 5. Kemikaalikohteiden valvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty myös kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä. Keskeisintä lainsäädäntöä ovat kemikaalilaki (744/1980), kemikaaliasetus (675/1993) ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005), asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/1999), nestekaasuasetus (711/1993), räjähdeasetus (473/1993) ja asetus öljyläm-

13 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 13 (30) mityslaitteistoista (1211/1995). Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee lainsäädännön osittaista uudistamista. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta voidaan suorittaa määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Asuinrakennusten ja muiden kohteiden palotarkastusten yhteydessä erityistä huomiota kiinnitetään merkittävillä pohjavesialueilla sijaitseviin maanalaisiin öljysäiliöihin. Kemikaalivalvonnasta peritään Satakunnan pelastuslaitoksen palveluhinnaston mukainen maksu. Tulevaisuudessa eräät valvontakohteet (mm. eräät nestekaasukohteet, räjähteiden varastointi myymälässä ja työmailla) ovat mahdollisesti siirtymässä TUKESilta pelastusviranomaisille. Valmistelussa olevissa kemikaaliturvallisuutta koskevissa asetuksissa on ehdotettu mm. kaupan varastoinnin menettelyn muuttamista siten, että pääasiassa ilmoitus kaupan varastoinnista annettaisiin alueen pelastusviranomaiselle, kun pelastuslaitos on aiemmin ollut lupaviranomaisena vain ilotulitteiden myynnin osalta. Myös vähittäismyymälän taikka kauppakeskuksen toiminta olisi aina kemikaalimääristä riippumatta vähäistä ja valvonta kuuluisi siten pelastusviranomaiselle, vaikka valvonta tällä hetkellä kuuluu TUKESille. 6. Resurssit Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrä arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän perusteella. Taulukko Valvontatoimintaan tarvittavat henkilöresurssit vuonna 2013 Toiminta yks / v h / yks h / v htv:t A1-A6 valvonta ,8 Asuinrakennusten tarkastus Suunnittelijoiden neuvonta 400 1, ,4 Rakennuslupakäsittely (lausunnot) ,65 Rakennuslupakäsittely (toimikunnat) ,4 Paloilmoittimen, autom. samm. laitteiston ,52 ja savunpoistolaitteiston suunnitelmien käsittely Poistumisturvallisuusselvitykset ,2 Pelastussuunnitelmat ,52 Kemikaalivalvonta ,52 Kaavoitus ,1 Muut lausunnot ,26

14 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 14 (30) Jälkipalotarkastukset ,1 Erityiset palotarkastukset ¹ ) ,3 Ylimääräiset palotarkastukset ² ) ,52 Muut katselmukset ³ ) ,65 Viranomaisyhteistyö 500 0,33 Rekisterien ylläpito 500 0,33 Yhteensä ,7 Keskimääräisenä vuosityöaikana on käytetty 1530 h/a (Tilastokeskus 2004, kuntasektori) (1 Rakennusten käyttöönoton yhteydessä (2 Yleisötapahtumat, erikoistehosteiden käyttö, teema- ja kohdetarkastukset ym. (3 Öljylämmityslaitteistojen katsastukset, ilotulitteiden myyntipaikkojen tarkastukset ym. Taulukko Valvontatoimintaan osoitettavat henkilöresurssit vuonna 2013 Virka-asema Pääasiallinen tehtävä henkilöä käytettävät htv:t Valvontapäällikkö suunnittelu ja 1 0,1 kehittäminen Aluepalopäällikkö johtaminen 3 0,2 Palotarkastaja lausunnot, 5 4 suunnittelu ja kehittäminen, valvontatoiminta Palomestari ¹ ) valvontatoiminta 29 3,5 Erityisasiantuntija valvontatoiminta 1 0,4 Paloesimies ja -mies valvontatoiminta 166 3,6 Uudet esitetyt virat valvontatoiminta 14 1,9 Yhteensä 13,7 1) sisältää myös alue-, apulais-, kalusto-, kemikaali-, koulutus-, paloasema-, valistus- ja valmiusmestarin 7. Seuranta 7.1 Valvonnan toteutumisen kirjaaminen Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Sekä suunnitellut että toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan PRONTOn onnettomuuksien tilastointikaavakkeisiin. Lomakkeelle kerätään valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset palotarkastukset ja muu valvontatoiminta.

15 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 15 (30) Kohde Kohteita yhteensä (lkm) Vuonna 2013 toteutettavaksi suunniteltujen tarkastusten määrä (lkm) A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset A7 Asuinrakennukset Yhteensä Vuonna 2013 suoritettujen tarkastusten määrä (lkm) Tarkastusprosentti (toteutunut lkm / suunniteltu lkm) (%) 7.2 Valvonnan vaikuttavuuden arviointi Seuranta on oleellinen osa riskiperusteista valvontaa. Valtakunnallinen mittarityöryhmä on laatimassa mittareita pelastustoimen eri alueille. Onnettomuuksien ehkäisyyn on kuitenkin vasta muutama mittari. Jotta toimintaa kuitenkin pystyttäisiin arvioimaan jollain tavalla, valvontasuunnitelmaohjetta laatinut työryhmä esittää vaihtoehtoja, joita voisi käyttää. Mittareiksi on valittu yksinkertaisia tunnuslukuja, jotka ovat mahdollisimman yksiselitteisiä ja joiden tuottaminen onnistuu PRONTOn valmiiden työkalujen avulla helposti toistaen. Vaikuttavuuden arviointia suoritetaan vuosittain ja siitä laaditaan raportti toiminnan suunnittelun tueksi, tiedot kirjataan tarpeellisin osin myös toimintakertomukseen. Vaikuttavuuden arviointia pyritään kehittämään myös omatoimisesti ja huomioiden valtakunnallinen kehitystyö. Vuosittain tehdään suunnitelmat eri valvontaluokkiin kuuluvien kohteiden valvontatoimista. Toteuma ilmoitetaan Pronto-tietokannassa ja pelastuslaitoksen toimintakertomuksessa. Neuvottelukuntaa informoidaan toteutumasta neljännesvuosiraporteissa.

16 SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS 16 (30) Alueen onnettomuusmäärien kehittyminen Onnettomuustilastoista (PRONTO) tarkastellaan rakennuspalojen ja rakennuspalovaaran määrien kehittymistä. Vuositilastojen lisäksi tarkastellaan viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien määrän kehittymistä. Tulipalotiheyttä tarkastellaan riskialueittain ja verrattuna koko maan keskiarvoihin. Onnettomuuksien seurausten kehittyminen Onnettomuustilastoista tarkastellaan omaisuus- ja henkilövahinkojen kehittymistä. Vuositilastojen lisäksi tarkastellaan viiden vuoden liukuvaa keskiarvoa, jotta tilastollisen sattuman osuus pienenee ja pystytään luotettavammin arvioimaan onnettomuuksien seurannaisvaikutusten kehittymistä. Tulipalojen havaitseminen ja alkusammutustoimet Onnettomuustilastoista seurataan, kuinka suuressa osassa rakennuspaloja ei ole ollut palovaroitinta (%). Mikäli mahdollista, selvitetään, onko eri asuintalotyypeissä (erilliset pientalot, rivi- ja ketjutalot, asuinkerrostalot) eroja. Onnettomuustilastoista selvitetään, kuinka suuressa osassa rakennuspaloja / asuinrakennuspaloja tai näiden vaaroja on yritetty alkusammutusta. Arvioivan eli auditoivan palotarkastuksen riskiluvun kehittyminen Arvioivan palopalotarkastuksen riskilukua ja sen kehittymistä seurataan kohteittain. Riskilukujen keskiarvoa seurataan myös koko laitoksen laajuudessa. Riskiluvun seurannalla arvioidaan valvontatoiminnan vaikutusta kohteiden omatoimisen varautumisen tasoon. Erheellisten paloilmoitusten määrä Erheellisten paloilmoitusten määrää tarkastellaan suhteessa automaattisten paloilmoitinlaitteiden määrään ja kehitystä verrataan maan keskiarvoon. 8. Siirtyminen valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan Vuosi 2012 Palotarkastukset suoritetaan erityiskohteissa kuten aikaisemminkin 1 vuoden tai 3 vuoden tarkastusväleillä. Asuinrakennusten tarkastusta jatketaan aikaisemman suunnitelman mukaisesti 10 vuoden tarkastusväleillä. Asuinrakennusten omatarkastusta kokeillaan muutamilla alueilla. Vuoden 2012 aikana tarkastuskohteet luokitellaan uusien tarkastusvälien mukaisiksi. Vuosi 2013

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58

SISÄLLYSLUETTELO: 2/58 Luonnos 6.6.2013 2/58 SISÄLLYSLUETTELO: OSA 1 PALVELUTASOPÄÄTÖKSEN PERUSTEITA... 4 1 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1 Pelastuslaki (379/2011)... 5 1.2 Muu lainsäädäntö... 5 1.3

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet 1.9.2011 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto on antanut 12.11.2008 päivätyn lausunnon. PÄÄTÖS 24.03.2010 Dnro OKV/8/50/2008 1/11 ASIA Tukiasunnon paloturvallisuus ASIAN VIREILLETULO Espoon kaupungissa tapahtui 27.3.2008 kaupungin omistuksessa olevan rintamiestalon tulipalo, jossa menehtyi

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014

JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Ympäristöterveydenhuolto JYVÄSKYLÄN SEUDUN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN VALVONTASUUNNITELMA TOIMINTAKAUDELLE 2014 Jyväskylä, Hankasalmi,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO 2 KUOPION KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN PALVELUALUE Ympäristöterveydenhuolto

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet

Kiinteistön omistajan ja haltijan velvollisuudet Kiinteistön omistajan ja haltijan 1.2.2008 tätä opasta päivitetään ajoittain. uusin versio on saatavilla if vahinkovakuutuksen kotisivuilta www.if.fi Tähän oppaaseen on koottu kiinteistöjen omistajille

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 KOUVOLAN KAUPUNKI 2 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO... 3 2 KOUVOLAN KAUPUNGIN TERVEYDEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU3 2.1 Toimialue... 4 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut

Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Ymptltk 17.12.2014 24 liite Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut Juankosken, Kaavin, Lapinlahden, Rautavaaran, Siilinjärven ja Tuusniemen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön

Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön Raision ympäristöterveydenhuollonvalvontayksikön VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 2 SÄÄDÖSPERUSTEET VALVONTAOHJELMALLE... 1 3 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTOON KUULUVAT LAIT... 1

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 KOILLIS-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 2(41) Sisällysluettelo A. JOHDANTO... 4 B. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA... 4 1. VALVONTASUUNNITELMAN TOIMIALAT...

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 SISÄLLYS 1 LYHENTEET... 4 2 TAUSTAA... 6 3 VALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA...

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019

HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 HAMINAN KAUPUNGIN, VIROLAHDEN JA MIEHIKKÄLÄN KUNNAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON VALVONTASUUNNITELMA 2015-2019 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEINEN OSA... 5 1.1 Johdanto... 5 1.2 Toimialue... 5 1.3 Valvonnan voimavarat

Lisätiedot

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013

ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Ymp.jaosto 14.12.2012, 29 Liite 1. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2011 2014 Päivitys vuodelle 2013 Enonkoski Juva - Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Yhteistoiminta-alue: Eurajoki, Harjavalta, Luvia, Nakkila, Pori, Ulvila Porin seudun yhteistoiminta-alueen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 31.12.2014 Hyväksytty 29.1.2015

Lisätiedot

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013

Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan kaupungin ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2013 Kotkan ympäristökeskus, ympäristöterveydenhuollon palvelualue 21.3.2013 Kotka 2 Sisältö Osa I 1. Johdanto... 3 2. Yhteinen osa... 4 3.

Lisätiedot

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen,

paikallinen turvallisuussuunnittelu, sisäisen turvallisuuden ohjelma, strateginen johtaminen, SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU - TEKNIIKKA, KUOPIO Koulutusohjelma Palopäällystön koulutusohjelma Tekijä Joona Övermark Työn nimi Pelastuslaitoksen osallistuminen paikalliseen turvallisuussuunnitteluun Työn

Lisätiedot

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE

Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE Esitys 14.1.2015 YMPÄRISTÖVALVONNAN OHJE YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE 14.1.2015 Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa esityksensä ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö asetti 27.6.2013 työryhmän

Lisätiedot

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele

Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48. Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele Ympäristöterveyslautakunta 12.12.2014 Liite 1 48 Tervon kunnan ympäristöterveyspalvelut Suonenjoki, Rautalampi, Tervo, Vesanto, Pielavesi, Keitele YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2014 Kotkan ympäristökeskus 28.11.2013 1 Johdanto... 4 2 Yhteinen osa... 4

Lisätiedot

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010

Liite 17: Kuluttajaturvallisuusvalvonnan kohteiden lukumäärät kunnittain 2010 Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirteva) ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2011-2014 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirteva...

Lisätiedot