VALVONTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm Viimeksi tallennettu Version 1.0 Tulostettu VALVONTASUUNNITELMA 2014 Ylivieskassa Jarmo Haapanen, pelastusjohtaja

2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT JOHDANTO VALVONTATOIMINTA YRITYSTEN JA LAITOSTEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET (A1-A6) ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET (A7) VAPAA-AJAN ASUNTOJEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET (A8) YHTEENVETO VUODEN 2014 AIKANA SUORITETTAVASTA VALVONNASTA MUUT VALVONTATEHTÄVÄT PELASTUSLAITOKSEN SUORITTAMAT EPÄSÄÄNNÖLLISET VALVONTAKÄYNNIT KEMIKAALIKOHTEIDEN VALVONTA MUUT VALVONTATOIMENPITEET VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA TIETOJEN KÄSITTELY LUOTTAMUKSELLISTEN TIETOJEN KÄSITTELY VALVONTATIETOJEN KÄSITTELY VALVONTATOIMINNAN TOTEUTUMISEN KIRJAAMINEN PRONTOON VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN RESURSSIT JA SEURANTA PALOTARKASTUSOHJELMISTO HENKILÖSTÖRESURSSIT SEURANTA...20 LIITTEET 1) Pelastuslaitoksen johtokunnan hyväksymät valvontataksat 2) Yritysten ja laitosten kohderyhmät ja palotarkastusvälit 3) Asuinkohteiden palotarkastusalueet 4) Edellisen vuoden valvontatyön toteutuma Vaikuttava lainsäädäntö: 1) Pelastuslaki (379/2011) 2) Pelastusasetus (407/2011) 3) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) 4) Öljylämmityslaitteistosta annettu asetus (1211/1995) 5) Nestekaasuasetus (711/1993) 6) Kemikaalilaki (744/89) 7) Kemikaaliasetus (675/93) 8) Laki kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/05) 9) Räjähdeasetus (473/93) 10) Asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/99) 11) Laki viranomaistoiminnan julkisuudesta (621/1999) 12) Hallintolaki (434/2003) 2

3 MÄÄRITELMÄT Nimike Asiakirjavalvonta Asuinrakennusten omavalvonta Erityinen palotarkastus Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Kohde Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Määritelmä Asiakirjavalvontaa ovat dokumenttien perusteella tehdyt viranomaispäätökset ja muut viranomaisen määrittelemät toimenpiteet, jotka kohdistuvat pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvontasuoritteeksi.. Asuinrakennusten omavalvonnassa kiinteistön edustaja tarkastaa itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihkon nojalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista ja oman toimintatapojensa turvallisuutta. Omavalvonta tehdään tarkistuslistan mukaan ja tarkistuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Palotarkastuksia voidaan kohdentaa omavalvonnan tulosten mukaan. Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajan turvallisuustiedon ja -asenteiden parantamiseen. Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, jonka rakennusvalvontaviranomainen on määritellyt käyttöönottotarkastuksen ja toiminnan aloittamisen ehdoksi. Erityinen palotarkastus on luonteeltaan pelastusviranomaisen asiatuntijalausunto rakennusvalvonnalle rakennuksen palo- ja pelastusturvallisuudesta. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia erityisiä palotarkastuksia. Erityinen palotarkastus voidaan tehdä myös muihin kohteisiin kuin rakennuksiin. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jossa valvotaan, että palotarkastuksessa aiemmin annettuja korjausmääräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus toimitetaan palotarkastuksella annettujen määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Kohde on se, jolle, jota varten tai johon kohdistuen valvontaa tehdään tai valvonta kohdentuu. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen. 3

4 Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Pyydetty palotarkastus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Yleinen palotarkastus Yleisötilaisuuden palotarkastus Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 36 :n mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä ennen toiminnan aloittamista. Kiinteistön omistajan tai haltijan pyynnöstä suoritettava palotarkastus tehdään aina pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, ks. ylimääräinen palotarkastus. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty kohteen määräaikaisten palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti, joka ei ole samalla kohteen yleinen palotarkastus. Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä kiinteistöön. Työryhmä suosittaa ryhmittelemään kohteen toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä toiminnanharjoittajien määrä. Pelastuslaitos voi kirjata oman käytäntönsä valvontasuunnitelmaan. Valvontasuunnitelman mukaisin määrävälein tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti, josta käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus. Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden dokumenttien ja arvioidun riskin perusteella ennen yleisötilaisuuden alkamista suorittama valvontakäynti, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. Ylimääräinen palotarkastus Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittava valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä ennakoimattomia palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: - nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai toisen viranomaisen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista - huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä - epäily, että palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuudessa on oleellisia puutteita - teematarkastukset esim. muiden viranomaisten kanssa Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 38 :n mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella varastetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 32 :n mukaista ilmoitusta. Tarkastus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa käyttöönotosta. 4

5 1. JOHDANTO voimaan tullut pelastuslaki (379/2011) uudisti merkittävästi pelastustoimen onnettomuuksien ennalta ehkäisyä. Pelastuslain uudistuksessa onnettomuuksien ehkäisyssä siirryttiin palotarkastuksiin perustuvasta toiminnasta riskien arviointiin perustuvaan valvontaan. Sen lisäksi että pelastuslaitoksen valvonnan tulee nyt perustua riskien arviointiin, on sen oltava myös laadukasta, säännöllistä ja tehokasta. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitos tekee palotarkastuksia sekä muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä, kuten esimerkiksi asiakirjavalvontaa. Pelastuslaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse valvottavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Uusi laki mahdollistaa pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan kohdentamisen nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään vuosittain tehtävässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu alueen pelastustoimen palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista palotarkastuksista sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista. Valvontasuunnitelman toteutumista valvoo aluehallintoviranomainen osana pelastustoimen palvelutason riittävyyden valvontaa. Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos perii valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista Pelastuslain 96 mukaisesti maksun. Palotarkastusmaksu määräytyy pelastuslaitoksen taksaluettelon mukaisesti. Liitteessä 1 on Jokilaaksojen pelastuslaitoksen johtokunnan päättämät valvontataksat. 5

6 Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelman sisällön ja perusteiden osalta riittävä tiedotuskanava on pelastuslaitoksen verkkosivut, joiden kautta alueen asukkailla ja valvontakohteiden edustajilla on mahdollisuus tutustua sen sisältöön. Tämä asiakirja liitteineen on nähtävillä Jokilaaksojen pelastuslaitoksen nettisivuilla Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Tapahtuneiden onnettomuuksien lisäksi pyritään tunnistamaan myös muita turvallisuusriskejä valvontakohteiden määrittelyssä. 6

7 2. VALVONTATOIMINTA Kaikille valvontakohteille määritellään tarkastusvälit riskien arviointiin perustuen. Ensimmäinen tarkastusvälien määrittely tehtiin Näihin määrittelyihin on tullut tarkennuksia kahden vuoden aikana käytännön valvontatyön tuloksena. Kohteet tarkastetaan ensimmäisen määrittelyn mukaisin väliajoin. Riippuen kohteen turvallisuuskulttuurin tasosta voi kohteen tarkastusväli muuttua joko lyhyemmäksi tai pidemmäksi. Jokilaaksojen pelastuslaitos noudattaa pelastuslaitosten kumppanuusverkoston valvontasuunnitelmatyöryhmän linjauksia kiinteistöjen valvontavälien määrittelyssä. Valvontatyössä pyritään siihen tarkkuuteen, että kohteiden valvonta pysyisi ± 3 kk sisällä suunnitellusta kuitenkin niin, että ajankohta on oikeana kalenterivuotena. Riskeinä tarkastellaan henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Palotarkastukset pyritään kohdentamaan näiden riskien perusteella. Arvioinneissa käytetään paikallisten pelastusviranomaisten tuntemusta sekä osana palotarkastusohjelmistoa olevaa turvallisuuskulttuurin arviointia. Palotarkastuskäynnit jyvitetään koko vuoden ajalle. Paloasemaryhmittäin kohteet jaetaan palotarkastuksia tekeville pelastusviranomaisille. Tekemättä jääneet tarkastukset siirretään seuraavalle vuodelle. TAULUKKO 1: Valvontakohteiden määrät kohderyhmittäin Jokilaaksojen alueella (Wisemaster ) Kunta A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 Yht. Alavieska Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Kärsämäki Merijärvi Nivala Oulainen Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Ylivieska Yht Kohderyhmät ovat seuraavat: A1 A2 A3 A4 A5 A6 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet Opetusrakennukset ja päiväkodit Kokoontumis- ja liiketilat Teollisuus- ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Muut rakennukset 7

8 A7 A8 Asuinkohteet Vapaa-ajanasuinkohteet 2.1. Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset (A1-A6) Kohteiden keskimääräisen tarkastusvälin määrittämisessä sovelletaan seuraavia periaatteita: Koska yritys- ja laitoskohteissa on sattunut vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia, tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana käytetään tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskien lisäksi arvioitiin myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyrittiin huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Liitteessä 2 on tietoa yritysten ja laitosten palotarkastusvälien määrittelystä. Määrittelyt ovat kansallisesti pelastuslaitosten kesken yhteneväiset. Tarkastusvälien määrittely on tehty hyödyntäen tietoa erityyppisten kohteiden omaisuusvahinkoriskeistä, jotka on saatu VTT:n seulomista PRONTO -tilastoista syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona. Omaisuusvahinkoriskien lisäksi arvioidaan myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritään huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan siten, että perusteluita voidaan tarkastella jälkikäteen. Tilastointia varten muutosperusteet ryhmitellään neljään pääluokkaan: Arviointi, Turvallisuuskulttuuri, Uhatut arvot ja Tapahtuneet onnettomuudet / läheltä piti -tilanteet. Tarvittaessa voidaan painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan muutenkin esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Valvontakäynnin suorittaminen Valvontakäyntiä valmisteltaessa otetaan tarkastajan toimesta ensin yhteys tarkastettavan valvontakohdeyrityksen tai -laitoksen johtoon sopiakseen tarkastusajankohdasta. Yhteydenoton jälkeen tarkastettavaan kohteeseen lähetetään palotarkastuskäynnistä ja sisällöstä kertova kirje. Kirje voidaan lähettää sähköpostilla. Ennen tarkastusta tutustutaan kohteen taustatietoihin (aikaisemmat tarkastukset, erhe-hälytykset jne.). Tarkastus suoritetaan Wisemaster palotarkastusohjelmiston kohdetyypille räätälöidyn mallin mukaisesti ja valvontapöytäkirja tallennetaan palotarkastustietokantaan. Tarkastuksen yhteydessä pelastusviranomainen jakaa tietoa turvallisuudesta ja vastaa kohteen edustajan kysymyksiin. Annetut korjausmääräykset valvotaan mahdollisimman pian annetun korjausmääräysajan kuluttua umpeen. Vuoden loppuun mennessä tarkastetaan korjausmääräykset 100%:sti. 8

9 Yhteydenotto yrityksen / laitoksen johtoon ja tarkastusajan sopiminen Palotarkastuskirjeen lähetys yrityksen / laitoksen johdolle Taustatietoihin tutustuminen aiemmat tarkastukset Erhe-hälyt. Tarkastus johdon kanssa Kuuleminen korjausmääräyksissä Pöytäkirjan toimitus Kuva 2: Tarkastusprosessi Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa Annettaessa korjausmääräys on asiakasta kuultava. Kuulemisessa on kaksi menettelytapaa: 1) Tarkastuspöytäkirjaa kohteessa viimeisteltäessä, palotarkastuspöytäkirjaan pyydetään kohteen edustajan allekirjoitukset. 2) Haastavammissa valvontakohteissa joissa pöytäkirjaan täytyy syventyä tarkemmin ja se tehdään tarkastajan toimistopöydän takan, pöytäkirja lähetetään sähköpostitse ja pyydetään antamaan vastine viikon sisällä pöytäkirjan lähettämisestä. Tämä menettely tulee huomioida kohtuullisen korjausajan määrittämisessä. Valvontakäynnin aikana tehdään yritykseen tai laitokseen teknisen tarkastuksen lisäksi turvallisuuskulttuurin arviointi. Turvallisuuskulttuurin arvio vaikuttaa siihen, milloin kohteessa käydään seuraavan kerran. Tarkastusväli voi lyhentyä tai pidentyä riippuen turvallisuuskulttuurin tasosta. Turvallisuuskulttuuria arvioidaan kolmiportaisena: puutteellinen, lakisääteinen, esimerkillinen. TAULUKKO 2: Vuodelle 2014 suunniteltu yritys- ja laitoskohteiden palotarkastusten määrä. Kunta A1 A2 A3 A4 A5 A6 Yht. Alavieska Haapajärvi Haapavesi Kalajoki Kärsämäki Merijärvi Nivala Oulainen Pyhäjoki Pyhäjärvi Pyhäntä Raahe Reisjärvi Sievi Siikajoki Siikalatva Ylivieska Yht Yritys- ja laitoskohteiden valvontaa suorittavat pääsääntöisesti pelastuslaitoksen päällystöviranhaltijat. Palotarkastuksen työjohdollisessa suunnittelussa 9

10 kohteet voidaan jyvittää myös muulle henkilölle, mikäli katsotaan hänen tiedot ja taidot riittäväksi suorittamaan palotarkastusta. Mikäli alipäällystö tai miehistötehtävissä olevalla on laajempi koulutuspohja (esim. AMK päällystö, rakennusinsinööri), hänelle voidaan antaa myös haastavampia kohteita tarkastettavakseen. Seuraavat rakennustyypit voidaan jyvittää alipäällystön tarkastettaviksi kohteiksi: A1 Vuokrattavat lomamökit Leirintäalueet A2 A3 A4 A5 A6 alle 25 paikan päiväkodit alle 400 neliön myymälät Pienet ruokaravintolat alle 500 neliön seuratuvat alle 500 neliön muut kokoontumisrakennukset alle 1000 neliön teollisuushallit, teollisuus- ja pienteollisuus sekä varastorakennukset kunnan ympäristöluvan omaavat maataloustuotantokohteet pienet toimistot ja työpaikkatilat Vuoden tarkastusteema Valvontakäyntien yhteydessä toteutetaan erilaisia teemoja. Vuonna 2014 teemana on edelleen erheellisten paloilmoitusten ehkäisy. Valvontakäynnille valmistautuessa pelastusviranomainen selvittää Pronto-tietokannasta kohteen erheelliset paloilmoitushälytykset viimeisen vuoden aikana. Samassa yhteydessä kun asiaa käsitellään, informoidaan kohteen edustajia erheellisten paloilmoitusten maksullisuudesta Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset (A7) Asuinrakennuksissa tapahtuu valtaosa palokuolemista. Asuinkohteisiin tehdään tämän vuoksi palotarkastuksia. Valvonta 2014 aikana Kunnat on jaettu kymmeneen valvonta-alueeseen, joihin vuosittain kohdennetaan valvontakäytännöt seuraavin periaattein: Omavalvontalomake toimitetaan massapostituksella valvonta-alueen kohteisiin helmikuun loppuun mennessä. Lomakkeen täyttää asunnon asukas. Omavalvontakuoressa on lisäksi pientalon turvaopas, palautuskuori ja saatekirje. Asunnon asukas palauttaa omavalvontalomakkeen maaliskuun loppuun mennessä. Palautustavat ovat seuraavat: o Sähköisen lomakkeen täyttö netissä osoitteessa tai 10

11 o paperiversion toimitus vastauslähetyksenä tai o skannattuna sähköpostitse pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen suorittaa valvontakäynnin niihin kohteisiin, joista omavalvontalomaketta ei ole toimitettu. Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan valvontakäynti voidaan suorittaa myös omavalvontalomakkeen palauttaneisiin kohteisiin pistokoeluontoisesti. Pelastusviranomaisen asuinkohteiden palotarkastuskäynnit ajoittuvat väliselle ajalle. Annetut korjausmääräykset valvotaan 100%:sti vuoden loppuun mennessä. Pelastusviranomainen jakaa tietoa turvallisesta asumisesta ja vastaa kohteen edustajien kysymyksiin asuinkohteen tarkastuksen aikana. Liitteessä 3 on vuoden 2014 asuinrakennusten valvonta-alueet. TAULUKKO 3: vuoden 2014 aikana tarkastettavat asuinrakennukset ja niihin verrattavat kohteet tarkastettavat yhteensä (kpl) Alavieska 107 Haapajärvi 176 Haapavesi 182 Kalajoki 337 Kärsämäki 100 Merijärvi 51 Nivala 301 Oulainen 247 Pyhäjoki 272 Pyhäjärvi 272 Pyhäntä 31 Raahe 596 Reisjärvi 76 Sievi 210 Siikajoki 311 Siikalatva 269 Ylivieska 379 Yht Valvontakäyntejä kohdistetaan painokkaammin erityisryhmien asuinkiinteistöihin. Erityisryhmien asuinkiinteistöjen valvonnassa voidaan tehdä tarvittaessa yhteistyötä muiden viranomaistahojen kanssa kuten sosiaali- ja terveysviranomaisten. Kohteeksi katsotaan rakennuskokonaisuus tai yhtiömuotoisessa kohteessa koko kiinteistön rakennukset yhteensä. Vuoden 2014 aikana viimeistellään taloyhtiöiden omavalvontamenetelmä, ja toteutetaan koko alueella vuoden aikana valvottaviin asuintaloyhtiökohteisiin. 11

12 Asuinkiinteistöjen valvontaan kohdistuu alipäällystön ja miehistön työaikaa. Varsinainen työmäärä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon omavalvontalomakkeita palautuu pelastuslaitokselle Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset (A8) Pelastuslaitoksen alueella vapaa-ajanasuntokohteissa käytetään omavalvontamenetelmää, joka kohdennetaan vuosittain samoille alueille kuin asuinkiinteistöjenkin palotarkastukset. Valvontakäytännöt toteutetaan seuraavin periaattein: Asuinkiinteistöjen omavalvonnan yhteydessä pyydetään vapaaajankiinteistöjen omistajia suorittamaan vapaa-ajankiinteistöönsä sama omavalvonta kuin varsinaiseen asuntoonsakin ja toimittamaan tiedot pelastusviranomaiselle. o Omavalvontalomake voidaan käydä täyttämässä netissä osoitteessa tai o toimittaa paperiversio postin välityksellä tai o skannattuna sähköpostitse pelastusviranomaiselle. Vuoden aikana Wisemasterin pääkäyttäjät selvittävät valvontarekisterissä olevien vapaa-ajan kiinteistöjen haltijatietojen oikeellisuuden korjaamista. Tavoitteena on, että vapaa-ajan valvonta voitaisiin suorittaa samalla periaatteella kuin pienasuintalojen valvonta tehdään. TAULUKKO 4: Valvottavien vapaa-ajankohteiden määrät Kunta tarkastettavat yhteensä (kpl) Alavieska 2 Haapajärvi 0 Haapavesi 82 Kalajoki 34 Kärsämäki 8 Merijärvi 8 Nivala 16 Oulainen 23 Pyhäjoki 16 Pyhäjärvi 0 Pyhäntä 48 Raahe 34 Reisjärvi 44 Sievi 0 Siikajoki 45 Siikalatva 51 Ylivieska 8 Yht

13 Säännöllisesti vuokrattavien vapaa-ajanasuntojen valvontaväli on tiheämpi, johtuen kiinteistöjen jatkuvasti vaihtuvista käyttäjistä. Tällaisia kiinteistöjä on erityisesti Kalajoen hiekkasärkillä. Vapaa-ajan asuntojen valvontaan kohdistuu alipäällystön ja miehistön työaikaa. Varsinainen työmäärä määräytyy sen mukaan, kuinka paljon omavalvontalomakkeita palautuu valvonta-alueelta pelastuslaitokselle Yhteenveto vuoden 2014 aikana suoritettavasta valvonnasta Taulukossa 5 on kooste Jokilaaksojen pelastuslaitoksen vuonna 2014 suoritettavista valvonnoista. TAULUKKO 5: Pelastuslaitoksen suunnittelemien valvontakäyntien lukumäärä vuonna Kohde Kohteita yhteensä Vuonna 2014 tarkastettavat kohteet A1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit A3 Kokoontumis- ja liiketilat A4 Teollisuus- ja varastorakennukset A5 Maatalousrakennukset A6 Muut rakennukset A7 Asuinrakennukset A8 Vapaa-ajan rakennukset Yhteensä MUUT VALVONTATEHTÄVÄT 3.1. Pelastuslaitoksen suorittamat epäsäännölliset valvontakäynnit Pelastusviranomainen suorittaa jokaiseen asuinkohteeseen ensimmäisen valvontakäynnin käyttöönottokatselmuksen muodossa yhdessä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Tarvittaessa voidaan rakentamisen aikana tehdä konsultaatiokäyntejä. Hormikatselmuksista vastaa rakennusvalvonta. Yhden ja kahden asunnon rakennuksiin on suositeltavaa suorittaa valvontakäynti asunnonomistajan vaihdon yhteydessä. Valvontakäynti pyydetään paikalliselta pelastusviranomaiselta ennen kuin kiinteistö vaihtaa omistajaa. Valvontakäynnissä on oltava mukana omistaja ja/tai kiinteistönvälittäjä. 13

14 Uusiin ja peruskorjattuihin yritysten ja laitosten rakennuksiin tehdään aina erityinen valvontakäynti käyttöönoton yhteydessä. Erityinen palotarkastus tehdään myös aina yli 3 kerroksista rakennusta käyttöön otettaessa. Pelastusviranomainen tekee valvontakohteiden rakentamisen aikana seuraavia katselmuksia: iv-hormit ja -konehuoneet poistumistiet palo-osastoinnit suojaustaso / täydentävä alkusammutuskalusto ATEX:n mukaiset kattilahuone / lämpölaitokset savunpoistolaitteet Pyydettäessä pelastusviranomainen voi olla mukana auktorisoidun tarkastusliikkeen suorittamassa automaattisen paloilmoitin- tai sammutusjärjestelmän tarkastuksessa. Mikäli pelastuslain 42 :n johdosta jokin viranomainen tekee ilmoituksen rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa olevasta ilmeisestä palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä, suoritetaan kohteeseen ylimääräinen palotarkastus viipymättä. Muiden viranomaisten ilmoitusten käsittely on pelastuslaitoksella ohjeistettu erikseen turvallisuustyön toimintaohjeessa. Käsittelyprosessissa on huomioitu eri vaiheiden dokumentointi erikseen. Jälkitarkastukset Annettaessa määräaikaisissa valvonnoissa korjausmääräyksiä, tulee niiden toteutumista valvoa. Jälkitarkastuksissa käytetään seuraavia periaatteita: Jälkitarkastus suoritetaan paikanpäällä kohteissa, joissa korjausmääräyksissä on kysymys henkilöturvallisuuden kannalta vakavista asioista. Käynti on yritys- ja laitoskohteille maksullinen. Korjausmääräykset, joissa kysymyksessä on ns. pienimuotoinen korjaus (esim. palovaroittimen pariston laitto/vaihto), voidaan korjausmääräys kuitata puhelinilmoituksen perusteella. Puhelimitse riittäväksi todettu korjaus on asiakkaalle maksuton. Kaikki jälkitarkastukset kirjataan palotarkastusjärjestelmään Kemikaalikohteiden valvonta Kemikaalikohteiden valvonnasta säädetään seuraavissa säädöksissä: Kemikaalilaki (744/89) kemikaaliasetus (675/93) laki kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/05) räjähdeasetus (473/93) asetus vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista (59/99) 14

15 Pelastusviranomaisen on tarkastettava vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten toimintatavat ja teknisen toteutuksen vaatimustenmukaisuus. Kemikaalisäädöksillä säädetään tarkemmin tarkastusten sisällöstä, määrä-ajoista ja ajankohdista sekä ilmoituksista muille viranomaisille ja tarkastusten muusta käytännön toteutuksesta. 3 kk:n sisällä käyttöönotosta o Öljylämmityslaitteisto / väliaikainen asennus o Öljyn varastointi o Nestekaasun vähäinen varastointi ja käyttö o Kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Pyydettäessä (ilmoitusvelvollisuuden mukaan) o Ilotulitteiden myymälävarasto ja myyntipiste o Pohjavesialueelle sijoitettavan säiliön sijoituksen tarkastus o Käytöstä poistettavien öljysäiliöiden varmennus Pelastusviranomainen valvoo kemikaalikohteiden turvallisuutta normaalien valvontakäyntien yhteydessä, sekä osallistuu pyydettäessä Tukes - tarkastuksiin laajamittaisissa kemikaalikohteissa. Määräaikaisissa palotarkastuksissa kiinnitetään huomiota erityisesti pohjavesialueella sijaitseviin, käytössä oleviin tai käytöstä poistettuihin, rakennuksissa tai maan alla oleviin öljysäiliöihin Muut valvontatoimenpiteet Pelastuslaitos tekee muita valvontakäyntejä seuraavasti: erityisiä palotarkastuksia, esimerkiksi seuraavan kaltaisiin kohteisiin o yli kolmekerroksiset rakennukset (pelastustie) tarvittaessa o väestösuojat kiinteistön haltijan vastuulle kuuluvan määräaikaistarkastuksen toteutumisen valvonta (asiakirjavalvonta) o rakennuksen sijainti, suuri koko tai poikkeukselliset olosuhteet erityisesti vaarantavat henkilö- ja paloturvallisuuden o rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta ylimääräisiä palotarkastuksia tarvittaessa esim. pelastusviranomaisen saaman ilmoituksen johdosta muita katselmuksia, kuten esim. rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmuksia ja yleisötilaisuuksien palotarkastuksia tarvittaessa Pelastusviranomaiset valvovat myös seuraavien toimenpiteiden toteutumista ja laatua: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelman laadintavelvoite ja sisältö on säädetty pelastuslain 15 :ssä. Pelastussuunnitelmavelvollisista kohteista ja tarkemmasta sisällöstä on säädetty pelastusasetuksessa 407/

16 Pelastusviranomainen pitää kirjaa kohteiden pelastussuunnitelmista palotarkastusjärjestelmän rakennustietokannassa. Kohteista toimitetut pelastussuunnitelmat tallennetaan palotarkastustietokantaan kiinteistökohtaisesti. Poistumisturvallisuusselvitykset Poistumisturvallisuusselvitysvelvollisuudesta, -kohteista ja sisällöstä on säädetty pelastuslain Vaaditut ja toimitetut poistumisturvallisuusselvitykset tallennetaan palotarkastusjärjestelmän rakennustietokantaan kiinteistökohtaisesti Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Pelastusviranomaiset osallistuvat oman alueensa muiden viranomaisten valvontakäynteihin seuraavasti: Ely-keskuksen suorittamiin patokatselmuksiin Rakennusvalvontaviranomaisten suorittamiin rakennusten käyttöönottokatselmuksiin suorittaen rakennuksen ensimmäisen palotarkastuksen Tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä muulloinkin Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (TUKES) suorittamiin tarkastuksiin pyydettäessä. Terveystarkastajien suorittamiin valvontakäynteihin esimerkiksi ravintoloihin pyydettäessä Työsuojeluviranomaisten suorittamiin kemikaalisatamien tarkastuksiin (lähinnä Raahessa) Eri viranomaisten yhteistoiminnassa suorittamiin yleisötilaisuuksien turvallisuuskatselmuksiin Liikenneturvallisuusvirasto Trafin suorittamiin tarkastuksiin (lähinnä ratapihojen osalta) Paloasemaryhmän päällikön harkinnan mukaan pelastusviranomainen voi olla aktiivinen tarjoutumaan mukaan tarkastuskäynteihin, jos muilta viranomaisilta tietoa mahdollisista tarkastuksista tulee. Harkinnan periaatteina tulee kuitenkin olla tasapuolisuus ja laadukkuus. Nuohoojat raportoivat pelastusviranomaiselle puutteista ja laiminlyönneistä tulisijoissa, hormeissa tai niiden huoltoon käytettävissä olevissa kulkuteissä. Nuohoojat tekevät myös ilmoituksia puutteellisista kattovarusteista, joihin pelastusviranomainen on velvollinen puuttumaan järjestäen kohteeseen ylimääräisen palotarkastuksen ja antamalla tarvittaessa korjausmääräyksen. Pelastuslaitoksen ja poliisilaitoksen johdon erikseen sopimalla tavalla, pelastusviranomainen voi osallistua poliisin kanssa vaarallisten aineiden kuljetusten yhteisvalvontoihin. Näissä valvonnoissa pelastusviranomainen toimii asiantun- 16

17 tijana vaarallisten aineiden ominaisuuksiin ja kuljetusauton rakenteisiin liittyvissä asioissa. Pelastusviranomaiset toimivat asiantuntijatukena muiden viranomaisten suorittamissa valvontatehtävissä. Muiden viranomaisten suorittamien tarkastusten yhteydessä voidaan suorittaa palotarkastus edellyttäen, että se sopii tilaisuuden kaikille osapuolille. 17

18 4. TIETOJEN KÄSITTELY 4.1. Luottamuksellisten tietojen käsittely Kun muilta viranomaisilta saadaan tietoja erityisistä riskikohteista, on niiden käsittely oltava luottamuksellista. Pelastuslain (379/2011) 42 ja 89 määrittelevät pelastusviranomaisen tiedonsaantioikeudesta. Pelastusviranomaisen vaitiolovelvollisuudesta on säädetty 86 :ssä. Pelastusviranomainen käsittelee saamiaan tietoja luottamuksellisesti kunnioittaen yksityisyyttä ja yrityssalaisuuksia. Luottamuksellisten tietojen käsittelyssä noudatetaan laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) kirjattuja periaatteita Valvontatietojen käsittely Muilta viranomaisilta saatua tietoa käsitellään hyvää hallinnointitapaa noudattaen huomioiden tiedon käsittelyn luottamuksellisuus. Muiden viranomaisten toimittamat valvonta-asiakirjat tallennetaan pelastuslaitoksen käytössä olevaan Wisemaster-palotarkastusohjelmiston tietokantaan rakennuskohtaisesti. Valvonta-asiakirjojen käsittelyssä noudatetaan Ylivieskan kaupungin arkistonmuodostussuunnitelmaa. Sen mukaan valvonta-asiakirjoista arkistoidaan viimeisin ja tietokantaan tallentamisen lisäksi kohteiden palotarkastuspöytäkirjat tulee tulostaa paperille ja säilyttää kansioituna paloasemilla. Säilytystapa on aikajärjestys. Valvontakohteiden osalta voidaan kansioarkistointi suorittaa myös kohteittain Valvontatoiminnan toteutumisen kirjaaminen Prontoon Suunnitellut ja toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan Pelastustoimen resurssija tilastointijärjestelmä Prontoon onnettomuuksien ehkäisyn lomakkeeseen. Prontoon kerätään sekä valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset että muut tarkastukset Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen Valvontasuunnitelma liitteineen pidetään näkyvillä pelastuslaitoksen nettisivuilla. Lisäksi valvontasuunnitelma toimitetaan muiden viranomaisten tiedossa oleviin sähköposteihin sekä aluehallintovirastolle. 18

19 5. RESURSSIT JA SEURANTA 5.1. Palotarkastusohjelmisto Pelastuslaitos käyttää M-Technologyn toimittamaa Wisemasterpalotarkastusohjelmistoa. Ohjelmiston toiminta perustuu monentyyppisiin tietokantoihin kuten palotarkastaja-, kunta-, rakennus- ja rakennusluokkatietokannat. Ohjelmalla pystytään hallinnoimaan palotarkastusta kokonaisuutena työsuunnittelusta yksityiskohtaisempaan valvontaan. Palotarkastusohjelmiston avulla tallennetaan kaikki valvontatehtävät tietokantoihin. Tietokannoissa tieto tallennetaan kohdekohtaisesti. Tietokannan tietojen tallennuksessa noudatetaan hyvää hallinnointitapaa ja annettuja arkistointiohjeita Henkilöstöresurssit Valvontatyötä tekevät Jokilaaksojen pelastuslaitoksessa pelastusviranomaisiksi nimetyt henkilöt. Valvottavat kohteet jaetaan työn haastavuuden mukaan seuraaviin ryhmiin ja suorittajiin: A1-A6 A7-A8 Päällystöviranhaltijat (paloasemaryhmien päälliköt, palomestarit, palotarkastajat) ja alipäällystö edellä mainituin rajauksin Alipäällystö ja miehistö (esim. paloesimiehet ja palomiehet) Valvontatehtävissä toimivat: paloasemaryhmien päälliköt 6 palomestarit 21 palotarkastaja 1 paloesimiehet 7 ylipalomiehet 12 palomiehet 25 kalustonhoitajat 4 Valvontatoiminta on osa onnettomuuksien ehkäisyn kokonaisuutta. Onnettomuuksien ehkäisyyn osallistuvat resurssit 2013 on esitetty seuraavassa taulukossa. Onnettomuuksien ehkäisyn resurssit hlöt yht. Päätoimiset 2 Muiden tehtävien ohella toimivat 53 Työvuorot 25 Yhteensä 80 19

20 5.3. Seuranta Toteutunut valvonta Paloasemaryhmän päällikkö tehtäviin kuuluu seurata tarkastusprosentteja kuukausittain kohdeluokittain (A1-A8). Vaikuttavuuden arviointi Arvioitaessa valvontatyön vaikuttavuutta Jokilaaksojen pelastuslaitoksen asiantuntijat seuraavat onnettomuusmäärien, esiintymistiheyksien sekä onnettomuusvahinkojen kehitystä rakennuksissa. Ensisijaisesti seurannassa hyödynnetään Pronton tietokantoja. Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan Wisemasterin raportointityökalun avulla. Tavoitteena on muodostaa vuoden 2014 aikana malli, jolla onnettomuusvahinkojen ja turvallisuuskulttuurin tasoja voidaan tarkastella ristiin. Raportointi Tarkastusmäärien kuukausittainen seuranta hoidetaan paloasemaryhmäkohtaisen neljännesvuosittaisen raportoinnin yhteydessä. Tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arviointia tehdään kerran vuodessa. Vuoden 2014 osalta tämä tehdään vuoden 2015 alussa. Toteutuneesta valvontatyöstä ja vaikuttavuuden arvioinnista tehdään oma raportti. 20

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA Kaupunki / kunta: Alavus Kiinteistön / taloyhtiön nimi: Alavuden Vuokra-asunnot Oy, kiinteistöt eritelty luetteloon Laatimispäivämäärä: 6.7.2011/10.10.2011/3.11.2014/24.11.2015

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014

KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 KERROSTALOJEN OMAVALVONTA - kokeilu riskiperusteiselle valvonnalle Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Tampere 18-19.11.2014 PALOSUOJELURAHASTON HANKE 5.3.2014 30.11.2015 Työryhmä: - Pj paloinsinööri

Lisätiedot

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet

Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet SPEK - Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus Pelastustoimi ja kulttuurihistorialliset kohteet riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 21.9.2011 Sokos Hotel Presidentti

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan

Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan PÄÄTÖS 1 (5) Baltic Bulk Oy Ulkosatamantie 15 64260 KASKINEN Baltic Bulk Oy:n Haminan varaston perustamislupahakemus Asia Päätös Kalsiumoksidin varaston perustaminen Haminan satamaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015

PÄÄTÖS 23.4.2015 6641/31/2014. Metarno Oy. Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI. Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Metarno Oy Ahteentie 1 C 35300 ORIVESI Hakemuksenne 12.9.2014 ja lisäselvitykset 15.2.2015 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varasto, Hämeenlinna Kannila Metarno

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto valvontasovellus Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto vaiheittain MERLOT ja WISEMASTER - tiedot PRONTO - tiedot Hätäilmoitustiedot (ERICA) Sähköinen asiointi Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT

PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT PELASTUSLAITOKSEN PALVELUMAKSUT Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 17.12.2015, 39. 2 PELASTUSLAITOKSEN LASKUTUSTAKSAT 1. HENKILÖSTÖN TUNTIVELOITUS - päällystö - alipäällystö - miehistö - sopimuspalokuntalainen

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2013 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA ASUINTALOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Monet asuinkiinteistön omistajat ovat vuosien saatossa tottuneet siihen, että palo- tai pelastusviranomainen suorittaa säännöllisin väliajoin kiinteistössä

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA

MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA MAATILAN PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite perustuu pelastuslakiin (379/2011) ja pelastusasetukseen (407/2011) Omistajan ja maatilan nimi: Maatilan osoite: HÄTÄNUMERO 112 POLIISI PELASTUSLAITOS SAIRAANKULJETUS

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos)

Kohdennetut kysymykset (Pääesikunta ja Puolustushallinnon rakennuslaitos) Puolustushallinnon rakennuslaitos Lausunto 14.03.2017 182/3500/2017 Asia: 1952/40.02.00/2008 Lausuntopyyntö puolustusministeriön kemikaaliasetuksista Lausunnonantajan lausunto Voitte kirjoittaa lausuntonne

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE

ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE ERHEELLISET PALOILMOITUKSET - TILASTOKATSAUS (TILANNE 3.11.2011) ERHE-SEURANTAHANKKEEN OHJEISTUS ERHEELLISTEN PALOILMOITUSTEN MAKSULLISUUDESTA Kati Tillander Kaikkien tehtävien lkm [kpl] KAIKKI TEHTÄVÄT

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2016 Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet / muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Palotarkastusten laatu ja hankkeet palotarkastusten kehittämiseksi

Palotarkastusten laatu ja hankkeet palotarkastusten kehittämiseksi Palotarkastusten laatu ja hankkeet palotarkastusten kehittämiseksi Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Holiday Club Caribia, Turku Jarkko Häyrinen Palotarkastustoiminnan kehittämishanke -

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 2/16 15.1.2016 Dnro 31/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräykset Dnro 249/14/2015, 13.2.2015 ja Dnro 905/14/2015, 4.6.2015 Valtuussäännökset

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot