Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta"

Transkriptio

1 Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

2 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU YRITYSTEN JA LAITOSTEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET PELASTUSLAITOKSEN EPÄSÄÄNNÖLLISESTI SUORITTAMAT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET Jälkitarkastus Erityinen palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus Palontutkinta Muita epäsäännöllisiä tarkastuksia ja katselmuksia KEMIKAALIKOHTEIDEN VALVONTA Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Öljylämmityslaitteistot ja öljysäiliöiden valvonta Pyrotekniset tuotteet ASIAKIRJAVALVONTA POISTUMISTURVALLISUUSSELVITYSTEN VALVONTA PELASTUSSUUNNITELMIEN VALVONTA VALVONNAN TOTEUTUMISEN SEURANTA VALVONNAN RESURSSIT PALOTARKASTUSTEN MAKSULLISUUS VUODEN 2015 ARVIOINTI VUODEN 2016 KEHITYSTARPEITA... 23

3 3 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus Pelastuslaki (379/2011) astui voimaan Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava pelastuslain 2 ja 3 luvun säännösten noudattamista. Valvonnan suorittamiseksi pelastuslaitoksen on tehtävä palotarkastuksia ja muita valvontatehtävän edellyttämiä toimenpiteitä. Laissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Pelastuslain 79 velvoittaa pelastuslaitokset laatimaan valvontasuunnitelman valvontatehtävän toteuttamisesta. Palotarkastusten lisäksi ja niiden yhteydessä alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa pelastuslain velvoitteiden noudattamista kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen arvioinnilla. Valvontasuunnitelmalla kohdennetaan pelastuslaitoksen valvontaa kohteisiin riskien mukaisesti ja pyritään vaikuttamaan onnettomuuksien määrään entistä tehokkaammin. Valvontasuunnitelma perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelma pohjautuu valtakunnalliseen ohjeistukseen ja laadittiin ensimmäisen kerran vuodelle Suunnitelma päivitetään vuosittain. Pelastuslain 96 mahdollistaa maksun perimisen valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista. Asuinkiinteistöjen ja niihin verrattavien valvontakohteiden yleiset palotarkastukset ovat asukkaille maksuttomina, mutta yritysten ja laitosten palotarkastuksista alettiin periä maksu alkaen. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään mitä tarkastuksia Pohjois-Karjalan pelastuslaitos tekee. Tarkastusten hinta määritellään maksu, taksa- ja palveluhinnastossa. Maksullisuutta käsitellään tarkemmin osassa 7 (palotarkastusten maksullisuus). Valvontasuunnitelman laatimisesta on vastannut riskienhallintapäällikkö apunaan palotarkastusvastaavat. Valvontasuunnitelma päivitetään vuosittain ja sen hyväksyy P-K: n pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunta. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot toteutuneista valvontatoimenpiteistä sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista ja pyritään analysoimaan toimenpiteiden vaikuttavuutta. Edellisen vuoden toiminnasta saaduilla kokemuksilla kehitetään valvontaa vuosittain. Aluehallintovirasto valvoo valvontasuunnitelman toteutumista osana pelastustoimen palvelujen saatavuuden ja tason valvontaa. Valvontasuunnitelma toimitetaan tiedoksi aluehallintovirastolle.

4 4 Valvonnan ja turvallisuuteen vaikuttamisen keinoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tähän valvontasuunnitelmaan on koottu vuonna 2016 palotarkastettavat kohteet. Kohteiden tarkastusvälien määrittelyssä on käytetty valtakunnallisen valvontasuunnitelma ohjeen periaatteellisia tarkastusvälejä ja kohdekohtaista riskienarviointia. Suunnitelmassa käsitellään lisäksi muut valvontatoimenpiteet, yhteistoiminta onnettomuuksien ehkäisyssä muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvonnalla pyritään osaltaan tukemaan ja kehittämään kohteen omaa turvallisuuskulttuuria. Valvontasuunnitelma on julkinen asiakirja. Valvontasuunnitelma löytyy pelastuslaitoksen internet sivuilta, joiden kautta alueen asukkaat ja kohteiden edustajat pääsevät tutustumaan sen sisältöön. 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu Pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Riskeinä voidaan tällöin tarkastella henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Palotarkastukset pyritään kohdentamaan näiden riskien perusteella huomioiden alueen erityispiirteitä ja yhteiskunnan muutoksia. Valvontakohteet jaetaan tässä suunnitelmassa kahteen pääluokkaan: Yrityksiin ja laitoksiin (A1-A6) sekä asuin- ja vapaa-ajan asuinrakennuksiin (A7). Yritysten ja laitosten suunniteltu palotarkastusmäärä muuttuu jonkin verran suunnitellusta vuoden aikana. Määrän muuttuminen johtuu osin palotarkastusohjelmasta, jossa on tehty muutoksia ja osin kohteissa tapahtuvista muutoksista. Mikäli jonkun kohteen palotarkastusta ei ehditä tai pystytä suorittamaan suunnitellun kalenterivuoden aikana, huomioidaan seuraavan vuoden suunnitelmassa. Kohteet pyritään palotarkastamaan ± 3 kk sisällä suunnitellusta ajankohdasta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Vuoden 2015 palotarkastukset on pystytty tekemään tavoitteiden mukaisesti ja vuodelle 2016 ei tule siirtymään edellisen vuoden palotarkastuksia.

5 5 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset Yrityksistä ja laitoksista käytettiin ennen nimitystä erityiskohteet ja ne tarkastettiin vuosittain. Valvontasuunnitelmassa kaikille kohteille, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita on määritelty palotarkastusohjelmaan tarkastusvälit. Kohteiden tarkastusvälit vaihtelevat 1 ja 10 vuoden välillä. Yritysten ja laitosten tarkastusvälin määrittämisessä sovellettiin seuraavia periaatteita: Yrityksissä ja laitoksissa sattuu vain vähän menehtymisiä tai loukkaantumisia joten tarkasteluvälin määrittämisen lähtökohtana on valtakunnallisessa valvontasuunnitelmaohjeessa käytetty tulipalon aiheuttamaa omaisuusvahinkoriskiä. Omaisuusvahinkoriskin lisäksi on arvioitu myös suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuutta sekä pyritty huomioimaan merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit. Omaisuusvahinkoriskit on saatu VTT:n seulomista PRONTO -tilastoista syttymistaajuustiheyden ja vahinkojen odotusarvona. Tämän riskienarvioinnin lopputuloksena on päädytty periaatteellisiin tarkastusväleihin kohdetyypeittäin. Joidenkin yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä lyhennetään tai pidennetään perustarkastusvälistä riskienarviointiin perustuen. Riskienarvioinnissa käytetään Helsingin pelastuslaitoksen kehittämää arviointi menetelmää, joka on liitetty osaksi käytettävää Merlotpalotarkastusohjelmaa. Tarkastusväliä voidaan muuttaa myös tapahtuneiden onnettomuuksien, paloilmoittimen erheellisten hälytysten tai muun perustellun syyn vuoksi. Muutettaessa kohteen tarkastusväliä tulee muutoksen perusteet käydä läpi kohteen edustajalle ja kirjata palotarkastusohjelmaan. Päätöksen muutoksesta tekee palotarkastuksen suorittanut pelastusviranomainen yhteistyössä alueen palotarkastusvastaavan kanssa. Valvontasuunnitelmassa voidaan tarvittaessa painottaa jotain kohderyhmää, jossa on havaittu riskejä tai johon kohdistetaan muutenkin esim. valtakunnallista turvallisuuskampanjointia. Yritys- ja laitoskohteiden määräaikaiset palotarkastukset on esitetty seuraavissa taulukoissa. Viimeisessä sarakkeessa (TA 2016) on luettavissa tarkastettava kokonaismäärä. Palotarkastusten toteutumista seurataan kuukausittain vertaamalla toteumaa tavoitteeseen. Ensimmäisessä osataulukossa ovat palotarkastukset kunnittain/paloasemittain. Toisessa osataulukossa ovat palotarkastukset palvelualueittain. Viimeisessä osataulukossa ovat palotarkastukset koko pelastuslaitoksen alueella.

6 6 Yritysten ja laitosten palotarkastukset (A1-A6 - kohteet) Kunta/paloasema TA 2016 Ilomantsi Tavoite Joensuu Tavoite Joensuu (paloas.) Tavoite Eno (paloas.) Tavoite Pyhäselkä (paloas.) Tavoite Kiihtelysvaara (paloas.) Tavoite Tuupovaara (paloas.) Tavoite Juuka Tavoite Kitee Tavoite Kitee (paloas.) Tavoite Kesälahti (paloas.) Tavoite Kontiolahti Tavoite Outokumpu Tavoite Lieksa Tavoite Liperi Tavoite Nurmes Tavoite Polvijärvi Tavoite Rääkkylä Tavoite Tohmajärvi Tavoite Valtimo Tavoite Palvelualue TA 2016 Joensuun Tavoite palvelualue Erotus Pielisen Karjalan Tavoite palvelualue Erotus Vaara Karjalan Tavoite palvelualue Erotus Keski Karjalan Tavoite palvelualue Erotus OkuPoLin Tavoite palvelualue Erotus Pelastuslaitos Tavoite yhteensä Erotus

7 7 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset Asuinrakennusten palotarkastuksia tehdään seuraavien periaatteiden mukaisesti: Maakunta on jaettu palotarkastuksia varten palotarkastusohjelmassa valvonta-alueisiin. Aiemmin asuinrakennukset ja niihin verrattavat kohteet palotarkastettiin keskimäärin kymmenen vuoden välein Pohjois-Karjalassa. Kaikkia kiinteistöjä ei ole tarvetta palotarkastaa vaan asukkaiden omatoimista varautumista onnettomuuksiin pyritään lisäämään myös muin keinoin. Palotarkastusten lisäksi jaetaan vuorossa oleville palotarkastusalueille asuinrakennuksiin omatarkastuslomake ja Joka kodin turvaopas joilla asukas itse arvioi ja kehittää turvallisuuttaan. Omatarkastuslomaketta käytetään myös mahdollisesti tehtävän palotarkastuksen lähtötietona. Varsinainen palotarkastus tehdään keskimäärin 60 % maakunnan tarkastusalueiden asuinrakennuksista. Palotarkastuksia suunnataan riskiperusteisesti siten, että arvion mukaan korkeariskisemmillä alueilla tarkastuksia tehdään keskimääräistä enemmän. Uusilla asuinalueilla, joissa asuu suhteessa enemmän nuorempia työssäkäyviä ihmisiä, tarkastuksia tehdään keskimääräistä vähemmän. Ikäihmisiä pidetään asuinrakennusten palotarkastuksissa erityisenä kohderyhmänä. Ikäihmisten riski esimerkiksi tulipaloon ja tapaturmaan on tilastojen mukaan keskimääräistä suurempi. Päätöksen jonkun alueen poikkeavasta palotarkastusprosentista tekee riskienhallintapäällikkö yhteistyössä valvontasuunnitelmatyöryhmän kanssa. Kaikkiin tarkastusvuorossa olevan valvonta-alueen taloyhtiöihin (kerrostalot, luhtitalot, rivitalot) tehdään palokatselmus, jossa arvioidaan kohteen turvallisuutta muun muassa tuhopolttoriskin perusteella ja varmistetaan saavutettavuus pelastusajoneuvoilla. Jos kohteessa havaitaan edellä mainittuja puutteita, tehdään varsinainen palotarkastus. Palotarkastus tehdään joka tapauksessa vähintään 20 % taloyhtiöistä. Palotarkastuksessa käydään noin 20 % kohteen asunnoista.

8 8 Ikäihmiset ovat erillisenä kohderyhmänä palotarkastuksissa. Palotarkastusten tekemistä ja ikäihmisten tavoittamista varten on hakeuduttu ja hakeudutaan yhteistyöhön esimerkiksi kuntien ennakoivia kotikäyntejä tekevien henkilöiden kanssa. Ikäihmisille järjestettävissä koulutustilaisuuksissa markkinoidaan palotarkastuksia, joissa asukkaan kanssa yhdessä arvioidaan ja kehitetään kodin turvallisuutta. Vapaa-ajan asuntoja ei pääsääntöisesti palotarkasteta. Turvallisuuteen vaikutetaan turvallisuusviestinnän keinoin hyödyntäen esimerkiksi mökkiläisiltoja ja muita tapahtumia. Nuohoojien käyttöön on tehty valistusmateriaalia, jota jaetaan nuohouksen yhteydessä. Nuohoojia on koulutettu havainnoimaan, tuomaan omistajalle tietoon ja ilmoittamaan pelastusviranomaiselle turvallisuuspuutteista. Piirinuohoojat mittaavat myös asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen häkäpitoisuuksia nuohoustyön yhteydessä. Asuinrakennusten määräaikaiset palotarkastukset on esitetty seuraavissa taulukoissa. Viimeisessä sarakkeessa (TA 2016) on luettavissa määrä, joka on 60 % alueen asuinkiinteistöjen kokonaismäärästä. Tätä määrää voidaan muuttaa vuoden aikana, kuitenkin niin, että koko pelastuslaitoksen määrällisestä tavoitteesta pidetään kiinni. Palotarkastusten toteutumista seurataan kuukausittain vertaamalla toteumaa tavoitteeseen. Ensimmäisessä osataulukossa ovat palotarkastukset kunnittain/paloasemittain. Toisessa osataulukossa ovat palotarkastukset palvelualueittain. Viimeisessä osataulukossa ovat palotarkastukset koko pelastuslaitoksen alueella. Vuonna 2016 asuinrakennusten palotarkastusten painopisteenä on tarkastaa talotikkaiden ja kattoturvavarusteiden kunto. Tarkastamista varten laaditaan erillinen ohjeistus. Puutteelliset talotikkaat hankaloittavat nuohoojien työskentelyä ja aiheuttavat tapaturmia.

9 9 Asuinrakennusten palotarkastukset (A7-kohteet) Kunta/paloasema Määrä TA 2016 Ilomantsi Tav alue 3 Joensuu Tav Joensuu (paloas.) Tav alue 7 Eno (paloas.) Tav alue3 Pyhäselkä (paloas.) Tav alue 3 Kiihtelysvaara (paloas.) Tav alue 3 Tuupovaara (paloas.) Tav alue 1 Juuka Tav alue 9t ja 1 Kitee Tav Kitee (paloas.) Tav alue 1 ja 4t Kesälahti (paloas.) Tav alue 9 Kontiolahti Tav alue 10 Outokumpu Tav alue 9 Lieksa Tav alue 3+3 Liperi Tav alue 3 Nurmes Tav alue n10t ja n2 Polvijärvi Tav alue 2 Rääkkylä Tav alue 10 Tohmajärvi Tav alue 2 ja 5 Valtimo Tav. 0 ei aluetta Palvelualue Määrä TA 2016 Joensuun Tav palvelualue Erotus Pielisen Karjalan Tav palvelualue Erotus Vaara Karjalan Tav palvelualue Erotus Keski Karjalan Tav palvelualue Erotus OkuPoLin Tav palvelualue Erotus Pelastuslaitos Tav yhteensä Erotus

10 10 3 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Pelastuslaitos tekee valvontayhteistyötä muiden viranomaisten ja tahojen kanssa seuraavien periaatteiden mukaisesti: Kuntien kaavoitus- ja rakennusvalvontaviranomaiset Pelastusviranomainen toimii asiantuntijana vastuualueellaan maankäytön ja rakentamisen ohjauksessa. Kaavoitukseen ja rakennuslupakäsittelyyn annetaan pyydettäessä lausuntoja. Suunnittelijoita ja rakentajia ohjataan yhteistyössä rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. Pelastusviranomainen osallistuu rakentamiseen liittyviin tarkastuksiin ja katselmuksiin kohdan 4.1 periaatteiden mukaisesti. Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES TUKES tarkastaa määrävälein kohteet, joissa vaarallisten kemikaalien käsittely on laajamittaista. Pelastuslaitoksen kemikaaliviranomainen ja alueen pelastusviranomainen osallistuvat Tukes:n tarkastuksiin mahdollisuuksien mukaan. Kuntien ympäristöviranomaiset Yhteistyö öljysäiliöiden valvonnassa. Lausuntojen antaminen ympäristölupaa myönnettäessä. Kuntien ja kuntayhtymien terveys- ja sosiaalitoimi Yhteistyö erityisryhmien asumisturvallisuuden parantamisessa. Pelastusviranomainen osallistuu mahdollisuuksien mukaan tarvittaessa ennakoiviin kotikäynteihin, kotisairaanhoidon ja kotihoidon kotikäynteihin. Osallistumisen tarkoitus on kouluttaa kotikäyntejä tekeviä havainnoimaan riskejä ja ilmoittamaan niistä tarvittaessa myös pelastusviranomaiselle. Yhteistyö kuluttajaturvallisuusvalvonnassa, ravintoloiden ja yleisötilaisuuksien valvonnassa.

11 11 Itä - Suomen poliisilaitos Pelastusviranomainen tekee poliisin kanssa yhteistyötä suurten yleisötilaisuuksien ennakkosuunnittelussa ja tarkastuksissa. Pelastusviranomainen ja poliisi suorittavat palontutkintaa ja palonsyyntutkintaa mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä. Lasten luvattomaan tulenkäsittelyyn liittyvässä Tulipysäkki-hankkeessa tehdään yhteistyötä poliisin Nuortentiimin kanssa. Ravintoloiden tarkastuksia tehdään yhteistyössä poliisin kanssa. Myös oppilaitosten turvallisuuden kehittämisessä ja ilotulitteiden käytön valvonnassa tehdään yhteistyötä. Aluehallintoviranomainen (esim. peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue sekä työsuojelun vastuualue) Lausuntojen antaminen ympäristölupaa myönnettäessä. Yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon yksikköjen turvallisuusasioiden valvonnassa. Lausuntojen antaminen perustamisvaiheessa ja toiminnan muuttuessa. Anniskelulupa lausuntojen antaminen. Kuopion hätäkeskus Yhteistyö hätäkeskukseen liitettyjen paloilmoittimien ja automaattisten sammutuslaitteistojen koskien. Muun muassa erheellisten hälytysten vähentäminen ja laitteiden huollon valvonta. Puolustusvoimat, rajavartiolaitos, tulli Palotarkastukset kiinteistöihin yhteistoimintasopimuksiin perustuen. Valvontayhteistyö rajavartiolaitoksen kanssa ravintoloiden valvonnassa. Nuohoojat Nuohoojat tarkkailevat varsinaisen nuohoustyön lisäksi henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyviä seikkoja kiinteistöissä ja toimittavat havaitsemistaan vakavista puutteista tiedon pelastuslaitokselle. Nuohoojat mittaavat kiinteistöjen häkäpitoisuuksia nuohouksen yhteydessä.

12 12 Valvontayhteistyön kautta pelastusviranomainen antaa paljon erilaisia lausuntoja luvan myöntävälle viranomaiselle. Käytäntöä pyritään muuttamaan siten, että lupaehdoissa edellytettäisiin tarvittaessa pelastusviranomaisen lausuntoa jolloin lausunnon pyytäjänä olisi luvan hakija tai suunnittelija. Muutoksella suurempi osa lausunnoista on tulevaisuudessa maksullisia ohjauksen ollessa edelleen maksutonta. 4. Muut tarkastukset ja katselmukset 4.1 Pelastuslaitoksen epäsäännöllisesti suorittamat tarkastukset ja katselmukset Jälkitarkastus Jälkitarkastus on valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee tarvittaessa valvoakseen annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä (määräaikaista) palotarkastusta Erityinen palotarkastus Määräaikaisten palotarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa erityisiä palotarkastuksia. Erityinen palotarkastus tehdään tarvittaessa uuteen tai peruskorjattuun rakennukseen tai kohteeseen ennen käyttöönottoa. Erityinen palotarkastus on perusteltua tehdä kohteisiin, jotka ovat velvollisia laatimaan pelastusasetuksen (407/2011) mukaisesti pelastussuunnitelman: asuinrakennuksiin, joissa on vähintään kolme asuinhuoneistoa; pelastuslain 18 :ssä tarkoitettuihin kohteisiin; kouluihin, oppilaitoksiin ja muihin vastaaviin opetuksessa käytettäviin tiloihin;

13 13 lastensuojelulaitoksiin ja koulukoteihin sekä päiväkoteihin, perhepäiväkoteihin ja muihin lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettäviin tiloihin lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja; majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitettuihin majoitusliikkeisiin sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetuille leirintäalueille ja tilapäisille leirintäalueille; tiloihin, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; kirkkoihin, kirjastoihin, urheilu- ja näyttelyhalleihin, teattereihin, liikenneasemille, messualueille, moottoriradoille, huvipuistoille sekä edellä mainittuja vastaaviin kokoontumispaikkoihin; kauppakeskuksiin ja vastaaviin tiloihin sekä yli 400 neliömetrin myymälöihin; yli 50 asiakaspaikan ravintoloihin ja vastaaviin tiloihin; yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennuksiin; ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n mukaisiin ympäristölupaa edellyttäviin eläinsuojiin; kohteisiin, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 :ssä tarkoitetun ilmoituksen; kulttuuriomaisuuden suojelua koskevissa Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määriteltyihin ja sitä sisältäviin rakennuksiin ja kohteisiin sekä muihin lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojeltuihin rakennuksiin ja kohteisiin; työpaikkatiloihin, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50; yli 100 metriä pitkiin yleisessä käytössä oleviin tunneleihin. Näiden kohteiden lisäksi aina kun rakennusluvassa edellytetty erityistä palotarkastusta tai pelastusviranomainen katsoo erityisen palotarkastuksen tarpeelliseksi. Kohteita voivat olla esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden kohteet, jotka eivät ole pelastusasetuksen mukaan pelastussuunnitelmavelvollisia.

14 Ylimääräinen palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus on pelastusviranomaisen päättämä valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: nuohoojan, tarkastuslaitoksen tai muun viranomaisen havaitsemista henkilö- tai paloturvallisuuteen liittyvistä puutteista tekemän ilmoituksen johdosta; huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä; rakennuksen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäisen muuttumisen johdosta, mikäli muutos oleellisesti vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen; kun on perustetta epäillä, että kohteen palo- ja poistumisturvallisuudessa tai muussa henkilöturvallisuudessa on vakavia puutteita; teematarkastuksina muiden viranomaisten kanssa (esim. anniskeluravintolat ja muut kokoontumistilat). yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi sisältyy merkittävä henkilö- tai paloturvallisuusriski Palontutkinta Pelastuslaki (379/ ) velvoittaa pelastusviranomaisen suorittamaan palontutkintaa. Tulipaloja tutkitaan vastaavien onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja vahinkojen rajoittamiseksi sekä pelastustoiminnan ja toimintavalmiuden kehittämiseksi. Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen suorittamassa palontutkinnassa pyritään selvittämään laaja-alaisesti tulipalon syttymiseen johtaneita tapahtumia, seurauksena aiheutuneita vahinkoja sekä tulipalon sammuttamiseksi tehtyjä toimenpiteitä. Tutkinnoilla halutaan kehittää yleistä paloturvallisuutta, tukea omatoimista varautumista, kehittää pelastuslaitoksen toimintaa sekä vaikuttaa valtakunnallisiin lainsäädäntöhankkeisiin. Valtakunnallisen palontutkintaohjeen mukaan palontutkinta on jaettu kolmelle tasolle, jotka kuvaavat tutkinnan laadulle ja laajuudelle asettuja vaatimuksia. Tutkinnan taso määräytyy tulipalon aiheuttamien vahinkojen laajuuden perusteella tai muun aiemmin tehdyn tutkintalinjauksen perusteella.

15 15 1. Tutkintataso - Pelastuslaitos tutkii kaikki ne tulipalot, jotka tulevat pelastuslaitoksen tietoon pelastustoiminnan yhteydessä. Tutkinta suoritetaan aina vähintään tasolla yksi. - Tutkinnasta vastaa pelastustoiminnan johtaja. - Suoritetun arvion jälkeen on pelastusviranomaisen ilmoitettava poliisille, mikäli tulipalon syttymissyyhyn on aihetta epäillä liittyvän tahallisuutta ja tuottamuksellisuutta. 2. Tutkintataso - Toisen tason tutkinnan suorittaa aina palontutkija - 2. tutkintatason palontutkinnasta päätöksen tekee päivystävä päällikkö tai riskienhallintapäällikkö - Pelastuslaitos tutkii tasolla kaksi kaikki ne tulipalot, jotka täyttävät ainakin yhden seuraavista kriteereistä: o tulipalosta on aiheutunut vähintään yhden henkilön kuolema tai vakava loukkaantuminen o tulipalon arvioidaan aiheuttaneen vähintään euron vahingon o tutkinnalla saatavalla selvityksellä katsotaan olevan merkitystä palovahinkojen vähentämiseen ja ehkäisemiseen o tutkinnasta on päätetty valtakunnallisessa, ajankohtaisessa tai alueellisessa tutkimushankkeessa tai teemassa o paikalliseen tarveharkintaan liittyvät tutkinnat o valtakunnalliset vuosittain vaihtuvat teematutkinnat 3. Tutkintataso - Kolmannen tason tutkinnat ovat luonteeltaan erityisen laajoja. Tutkinta käynnistetään tasolla kolme silloin kun tulipaloon liittyy erityisiä seikkoja, joiden selvittäminen on tarpeen. Kolmannen tason tutkintaa ei ole kuitenkaan tarvetta suorittaa niissä tulipaloissa, joiden tutkinnan on aloittanut onnettomuustutkintakeskus.

16 16 Pelastuslaitoksella on nimettyjä palontutkijoita jokaisella palvelualueella, yhteensä 8 henkilöä. Suurin osa tulipaloista tutkitaan heti sammutustyön päätyttyä sammutustyönjohtajan toimesta palontutkintatasolla 1. Tasolla 2 suoritettavia palontutkimuksia on noin kpl vuodessa. Kaikki palontutkinnat kirjataan pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Prontoon tutkimustasosta riippuen joko onnettomuus - tai palontutkintaselosteelle Muita epäsäännöllisiä tarkastuksia ja katselmuksia Pelastustoimen laitteisiin liittyvää valvontaa tehdään määräaikaisten- ja erityisten palotarkastusten yhteydessä. Laitteiden suunnitteluvaiheessa tehdään tarvittaessa erillisiä ennakkokatselmuksia. 4.2 Kemikaalikohteiden valvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä. Kemikaaleja valvotaan pääasiassa palotarkastusten yhteydessä. Kemikaalivalvontaa kehittää ja ohjeistaa asiaan erikoistunut päällystöviranhaltija, jota kutsutaan pelastuslaitoksen kemikaaliviranomaiseksi Vaarallisten kemikaalien vähäinen teollinen käsittely ja varastointi Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Ilmoitusrajan ylittyessä toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen, jonka perusteella pelastuslaitoksen kemikaaliviranomainen, tai hänen edustajansa tekee päätöksen ja suorittaa tarkastuksen. Nestekaasun käyttölaitosten ja varastoinnin valvonta hoidetaan samoilla periaatteilla.

17 Öljylämmityslaitteistot ja öljysäiliöiden valvonta Käyttöön otettaville öljylämmityslaitteistoille suoritetaan pelastusviranomaisten toimesta 3 kk:n kuluessa laitteiston käyttöönotosta katsastus, kun säiliön tai säiliöiden yhteistilavuus on enintään 200 m 3. Yli 200 m 3 mutta enintään m3 polttoöljyn varastointimäärän kohteisiin suoritetaan tarkastus. Laitteistojen ja öljysäiliöiden jatkuva valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Valvonnassa tehdään yhteistyötä kuntien ympäristöviranomaisen kanssa Pyrotekniset tuotteet Alueen pelastusviranomainen valvoo kemikaaliturvallisuuslain perusteella pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä ja luovutusta yksityiseen kulutukseen. Valvontaa tehdään pääasiassa määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä. Valvontaan liittyen pelastusviranomainen käsittelee toiminnanharjoittajien tekemät ilmoitukset, tekee tarvittavat päätökset ilmoitusten johdosta sekä tarkastaa pyroteknisten tuotteiden varastoinnin ja myyntipisteet pääasiallisena myyntikautena Pelastusviranomainen tekee yksityiskäytön ilotulituspäätökset silloin, kun käytetään yleisesti myyntiin hyväksyttyjä ilotulitteita muulloin kuin joulukuun 31 päivän kello 18:n ja tammikuun 1 päivän kello 2:n välisenä aikana. Pelastusviranomaiselle tulee tehdä ilmoitus pyrotekniikan käytöstä erikoistehosteena kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitetuissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. Pelastusviranomainen voi asettaa tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja aiotulle käytölle.

18 18 5. Asiakirjavalvonta 5.1 Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Pelastusviranomainen valvoo pelastuslain 19 :ssä tarkoitettujen poistumisturvallisuusselvitysten laatimista ja niiden edellyttämien toimenpiteiden toteutumista. Pelastusviranomainen arvioi saamansa poistumisturvallisuusselvityksen perusteella kohteen poistumisturvallisuutta ja ryhtyy tarvittaessa pelastuslain edellyttämiin toimenpiteisiin Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmia valvotaan kohteisiin suoritettavien palotarkastusten yhteydessä. Pelastussuunnitelmaa käytetään palotarkastuksien lähtötietona, ja niiden kautta arvioidaan osaltaan kohteen turvallisuustasoa. Pelastussuunnitelmat pyydetään pelastuslaitokselle ja toimitetusta pelastussuunnitelmasta annetaan palaute. Yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmat tallennetaan hyödynnettäviksi palotarkastuksilla, turvallisuusviestinnässä ja suurempien kohteiden osalta erillisten johtamissuunnitelmien lähtötietoina. Asuinkiinteistöjen pelastussuunnitelmia ei tallenneta. Palotarkastusohjelmalla seurataan laadittujen pelastussuunnitelmien määrää, palotarkastuksilla laatua. Pelastussuunnitelman laatu vaikuttaa olennaisesti kohteen riskienarviointiin, joka vaikuttaa kohteen tarkastusväliin. Yleisötilaisuuteen edellytetään pelastussuunnitelma mikäli tilaisuudessa: arvioidaan olevan läsnä samanaikaisesti vähintään 200 henkilöä; käytetään avotulta, ilotulitteita tai muita pyroteknisiä tuotteita taikka erikoistehosteina paloja räjähdysvaarallisia kemikaaleja; tapahtumapaikan poistumisjärjestelyt poikkeavat tavanomaisesta; tai tapahtuman luonne aiheuttaa erityistä vaaraa ihmisille.

19 19 Yleisötilaisuuteen suoritetaan lisäksi pääsääntöisesti ylimääräinen palotarkastus. Pelastuslaitokselle toimitetusta yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmasta ilmoitetaan tarvittaessa poliisille, terveysviranomaiselle ja muille yhteistyötahoille. 6. Valvonnan toteutumisen seuranta Toteutunutta valvontaa verrataan vuosittain suunniteltuun. Suunnitellut ja toteutuneet tarkastusmäärät kirjataan PRONTOn onnettomuuksien ehkäisyn lomakkeeseen. Lomakkeelle kerätään sekä valvontasuunnitelman mukaiset määräaikaiset että muut tarkastukset. Toteutuneita tarkastuksia seurataan palotarkastusohjelman avulla laitoksella kuukausittain. Raportti toteumasta esitellään P-K:n pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnalle neljännesvuosittain. Määräaikaiset palotarkastukset tulee olla tehty mennessä. 7. Valvonnan resurssit Valvontatyötä tekevät pelastusviranomaisiksi nimetyt henkilöt. Valvottavien asioiden moninaisuus on edellyttänyt asioiden keskittämistä vastuuhenkilöille, jotka pyrkivät yhdenmukaistamaan asioiden käsittelyä maakunnassa. Vastuuhenkilöt on nimetty seuraaville vastuualueille: maankäytön- ja rakentamisen ohjaus kemikaalikohteiden valvonta pelastustoimen laitteiden toteuttamisen ohjaus palotarkastusohjelman kehitystyö piirinuohousjärjestelmän valvonta ja kehittäminen pelastussuunnittelun kehittäminen palontutkinnan kehittäminen

20 20 Pelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu viiteen palvelualueeseen: Pielisen Karjalan palvelualue Vaara - Karjalan palvelualue Joensuun palvelualue Okupolin palvelualue Keski-Karjalan palvelualue Kullekin alueelle on nimetty palotarkastuksen vastuuhenkilö. Palotarkastuksen vastuuhenkilö vastaa siitä, että palvelualueen suunnitellut palotarkastukset tulevat tehdyksi. Vastuuhenkilöt kehittävät valvontatoimintaa alueellaan. Resurssina palotarkastusten tekemisessä käytetään pääasiassa palvelualueen henkilöstöä. Suurin osa valvontatyötä tekevistä osallistuu myös esimerkiksi hälytystehtäviin; resurssina käytetään lähes koko henkilöstöä. Yritysten ja laitosten (A1-A6) määräaikaisia palotarkastuksia tekevät pääasiassa päällystöviranhaltijat, joidenkin kohteiden myös alipäällystö. Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien valvontakohteiden palotarkastuksia tekevät pääasiassa alipäällystö ja miehistö. Vastuuhenkilöt tekevät vastuualueensa työn lisäksi muita tehtäviä pelastustoimen tehtäväkentässä.

21 21 Valvontatyöhön käytettävää ja tarvittavaa resurssia on hankala arvioida koska henkilöt osallistuvat valvontatyön lisäksi myös esimerkiksi turvallisuusviestintään ja hälytystehtäviin. Resurssitarvetta voidaan karkeasti arvioida suoritteiden määrän ja niihin käytettävän ajan, sekä asiakokonaisuuksiin käytettävän ajan perusteella seuraavasti: Tehtävä henkilötyövuodet Valvontatyön johto, suunnittelu ja kehittäminen 1 Rakentamisen- ja maankäytön ohjaus 1,5 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 820 kpl/ 1 kpl vuorokaudessa / 200 vuorokautta 4,1 Asuinkiinteistöjen palotarkastukset 3400 kpl/ 8 kpl vuorokaudessa / 200 vrk 2,1 Kemikaalivalvonta 0,5 Palontutkinta 0,3 Pelastussuunnittelun valvonta 0,5 Muu viranomaisyhteistyö 0,5 Pelastustoimen laitteiden toteuttamisen ohjaus 0,5 Piirinuohousjärjestelmän valvonta ja kehittäminen 0,5 Palotarkastusohjelman kehitystyö (rekistereiden ylläpito) 0,5 Muut tarkastukset 0,5 Yhteensä 12,5 Onnettomuuksien ehkäisytyöhön käytettävät resurssit kirjataan PRONTOon henkilötyövuosina. Resursseiksi ei lasketa pelkästään valvontatyöhön käytettyjä henkilötyövuosia, koska muillakin työmenetelmillä on hyvin merkittävä vaikutus onnettomuuksien määrään. Turvallisuusviestintään käytettävä aika merkitään PRONTO:on, mutta tarkkuus ei ole vielä kirjaamiskäytännöistä johtuen riittävä.

22 22 8. Palotarkastusten maksullisuus Pelastuslain 96 mahdollistaa maksun perimisen valvontasuunnitelman mukaisista palotarkastuksista. Valtaosa Suomessa olevista pelastuslaitoksista aloitti laskuttamisen palotarkastuksista Näin myös Pohjois Karjalan pelastuslaitos. Asuinkiinteistöjen ja niihin verrattavien valvontakohteiden yleiset palotarkastukset säilyivät maksuttomina. Palotarkastusten ja muun toiminnan hinnoittelu on esitetty P-K: n pelastuslaitos liikelaitoksen johtokunnan vahvistamassa maksu-, taksa- ja palveluhinnastossa. 9. Vuoden 2015 arviointi Vuodelle 2015 asetetut tavoitteet saavutetaan palotarkastustoiminnan osalta. Valvontasuunnitelmassa suunniteltujen palotarkastusten määrä on tarkentunut vuoden aikana. Yrityksiä ja laitoksia tarkastetaan noin 23% suunniteltua vähemmän ja asuinrakennuksia noin 17 % suunniteltua vähemmän. Edellä mainitut poikkeamat ovat pystytelleet viime vuosina samalla tasolla. Poikkeamat johtuvat pääsääntöisesti rakennusten käyttötarkoitusten muuttumisesta, toiminnan loppumisesta tai kohteen palotarkastusvälin uudelleen arvioinnista. Vastaavasti muut tarkastukset toteutuvat noin 6 % yli suunnitellun. Palotarkastuskohteiden valinnassa on pyritty vuonna 2015 siirtymään entistä enemmän riskiperusteisempaan suuntaan. Tässä on osin onnistuttu. Yhteistyötahojen kautta on saatu tietoa asumisen riskiryhmistä ja tietoa on hyödynnetty tarkastusten kohdentamisessa. Siirtyminen täysin riskiperusteiseen palotarkastukseen edellyttäisi määrällisten tavoitteiden huomattavaa laskemista. Riskiperusteisesti valitun kohteen palotarkastaminen on työmäärältään suurempi ja toisaalta kohteiden valitsemiseen joudutaan käyttämään myös resurssia. Kehittämisen kohde vuonna 2015 on ollut palotarkastuspöytäkirjan sisältö. Pöytäkirjassa pitää riittävästi yksilöidä tarkastuskohde, tarkastuksen kulku, tarkastajan tekemät keskeiset havainnot, tarkastettavan kohteen edustajan esittämä selvitys sekä johtopäätökset ja niiden perustelut. Asiaa on käyty läpi valvontasuunnitelmatyöryhmän kokouksissa ja pöytäkirjojen sisältö on parantunut.

23 Vuoden 2016 kehitystarpeita Vuonna 2016 palotarkastuspöytäkirjan sisältöä tullaan edelleen kehittämään. Palotarkastuskohteiden valinnassa kehitetään keinoja löytää riskikohteita ja vaikuttaa niiden turvallisuuteen. Vuodelle 2016 asetetuissa tavoitteissa keskeinen mittari on tehtyjen palotarkastusten määrä, mutta tavoitteena on ohjata resurssien puitteissa näitä tarkastuksia korkeariskisempiin kohteisiin. Palotarkastustoiminnan sähköistä asiointia kehitetään vuonna Sähköisen asioinnin kehittäminen liittyy osin valtakunnalliseen Varanto (Pelastustoimen tietovaranto ja -järjestelmät) hankkeeseen, mutta asiointia kehitetään myös alueellisesti. Sähköisen asioinnin kehittämisellä pyritään tekemään asiointi asiakkaalle helpommaksi. Paloilmoittimella tai automaattisella sammutuslaitteistolla varustetuissa kohteissa on pelastuslaitoksella käytössä avainsäiliöjärjestelmä. Järjestelmän avulla pelastuslaitos pääsee kohteeseen hälytyksen sattuessa. Avainsäiliöt on tarvetta uusia, koska vanhojen avainsäiliöiden avainten patenttisuojaus ei ole enää voimassa. Siirtyminen uuteen järjestelmään aloitetaan vuonna Suunnitelma laaditaan vuoden 2016 aikana ja suunnitelman valmistumisen jälkeen aloitetaan osin palotarkastusten yhteydessä neuvottelut kohteiden kanssa. Näitä kohteita on Pohjois Karjalassa noin 500.

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015

Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella. Janne Rautasuo 30.1.2015 Palontutkinnan tulosten hyödyntäminen pelastuslaitoksella Janne Rautasuo 30.1.2015 Pelastuslaki 379/2011 41 Palontutkinta Pelastuslaitoksen on suoritettava palontutkinta Tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko

ERHE -hanke. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista. Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko ERHE -hanke Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista Helsinki 13.11.2007 Jaana Rajakko 19.11.2007 ERHE -hanke Hanke erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi erheellinen paloilmoitus

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA

PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA PELASTUSOSASTO PELASTUSTOIMI JA ÖLJYNTORJUNTA Valmiusjohtaja Janne Koivukoski Sisäasiainministeriö Pelastusosasto Öljyntorjuntaprojektin (SÖKÖ) julkistamistilaisuus Kotka 6.3.2007 PELASTUSTOIMEN LAINSÄÄDÄNTÖÄ

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200

Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn kehittäminen Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Onnettomuuksien ehkäisyn työryhmäraportin lähtötiedot Pelastuslaitoksien näkemyksiä ja kehittämistarpeita kartoitettiin

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA

PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA PALONTUTKINNAN TILANNE OSANA RISKIENHALLINTAA 1 25.3.2013 Pelastuslaki 41 Palontutkinta 1. Palontutkinnan tavoitteena on vastaavien onnettomuuksien ehkäisy ja vahinkojen rajoittaminen sekä pelastustoiminnan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta

KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Ryhmäkoko Hinta (alv 24 %) Koulutuskuvaukset Tavoite Kesto. Kokonaisvaltainen riskienhallinta KOULUTUSTARJOTIN 1 (11) Kokonaisvaltainen riskienhallinta Osallistuja tiedostaa kokonaisvaltaisen riskienhallinnan periaatteet. Osallistuja ymmärtää eri tahojen laatimien riskianalyysien ja uhkamallien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu

Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu Palontutkinnassa opittua Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Oulu 16.11.2016 Oulu-Koillismaan pelastuslaitos Palotarkastaja Pasi Nyman Oulu-Koillismaan p: 044-703 8682 pelastuslaitos pasi.nyman@ouka.fi

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA LEPPÄVIRTA 12.11.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Pohjois-Karjalan pelastuslaitos-liikelaitos Turvallisuutta Pohjois- Karjalaisille vuoden jokaisena päivänä Noljakantie 4 80140 Joensuu Ydintietoja pelastuslaitoksesta Ylimpänä päättävänä elimenä toimii

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015

Varanto valvontasovellus. Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto valvontasovellus Matti Sipilä Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 10.11.2015 Varanto vaiheittain MERLOT ja WISEMASTER - tiedot PRONTO - tiedot Hätäilmoitustiedot (ERICA) Sähköinen asiointi Turvallisuusviestintä

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi

Ajankohtaista lainsäädännöstä. Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, Helsinki Kirsi Rajaniemi Ajankohtaista lainsäädännöstä Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista, 27.9.2016 Helsinki Kirsi Rajaniemi Pelastustoimen kehittämishanke 2015 2018 Pelastustoimen ja varautumisen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä.

Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee. Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä. Esteettömyys ja turvallisuus kotona - tapahtuma Tiistai 9.10.2012, Kitee Esteetön ja turvallinen koti- käytännön esimerkkejä Timo Ekroos ISAK- koordinaattori Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu/ Muotoilun

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta

Automaattisten paloilmoittimien ilmoituksensiirtoyhteyden valvonta Sisältö Sivu 1. Tarkoitus 1 2. Ilmoituksen siirtolaitteet 1 3. Rakennuksen pelastussuunnitelma 1 4. Ilmoituksensiirtoyhteys ja sen valvonta 1 Tämä on Finanssialan Keskusliiton Vahingontorjunta ja turvallisuus

Lisätiedot

Palontutkinta2014 työryhmä

Palontutkinta2014 työryhmä Palontutkinta2014 työryhmä Tulipalojen selvittämisen hyödyt ja niistä oppiminen valtakunnallisesti ja paikallisesti - Seminaari 20.03.2013 Turku Mitä on vuosien saatossa opittu palojen tutkinnasta? Kuinka

Lisätiedot

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta.

Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Huomioita varautumisesta ja pelastustoimesta sosiaalihuollon näkökulmasta. Sosiaalihuollon valvonnan ajankohtaispäivät 28.5.2013 Oulu pelastusylitarkastaja Tom Tallberg 24.5.2013 1 Yleinen varautumisvelvollisuus

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys

Pelastussuunnitelma. Kiinteistön nimi. Päiväys Pelastussuunnitelma Kiinteistön nimi Päiväys Lomake on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuottama mallilomake, jota voidaan käyttää asuinrakennuksen pelastussuunnitelman pohjana. Lomake noudattaa sisäasiainministeriön

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013

PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 TIEDOTE 1 (6) 2/2013 31.5.2013 PELASTUSLAITOSTEN KUMPPANUUSVERKOSTON KUULUMISIA 2/2013 Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote Edessäsi on Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toinen tiedote.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Osa 5 a Vaaralliset kemikaalit Tukesin valvontakohteet, muut kohteet Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen

26.11.2012. Yrityksen tapoja suhtautua turvallisuuteen Yritysturvallisuus 2012 Yritysturvallisuus Turvallisuus yrityksessä: -riskien hallinta -henkilöturvallisuus -paloturvallisuus -tietoturva -taloudellinen turvallisuus -ympäristöturvallisuus -väestönsuojelu

Lisätiedot

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA

VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA VAPAA-AJAN ASUNTOJEN PALOTURVALLISUUDEN OMAVALVONTA ALKAMASSA Vapaa-ajan asuntojen osalta palotarkastusvälit ovat vaihdelleet eri vuosikymmenten turvallisuusnäkemysten mukaisesti 1-20 vuoden välillä. Kun

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus?

Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Onko tulipalo erilainen Turussa kuin Tampereella? Miten varmistetaan palvelujen ja tarkastustoiminnan yhdenmukaisuus? Paloturvallisuuspäivät 2017 Mika Viljanen 13.12.2017 Pelastustoimen uudistus 1. Pelastuslain

Lisätiedot