ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012

2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus Pelastuslaitoksen muu onnettomuuksien ehkäisytyö Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen 7 2 MÄÄRITELMÄT JA VALVONNAN KIRJAAMINEN 8 3 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU Yleistä Määräaikaiset palotarkastukset Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Viranomaisyhteistyö Muut yhteistyötahot 15 4 MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET Epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Ylimääräinen palotarkastus Erityinen palotarkastus Jälkitarkastus Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset Yleisötilaisuudet Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Kemikaalivalvonta Kemikaalivalvonnan sisällöstä ja vastuista Pelastuslaitoksen vastuulla oleva kemikaalivalvonta Pelastustoimen laitteiden ja väestönsuojien katselmukset ja tarkastukset 21

3 5 VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT 22 6 VALVONTATEHTÄVIEN MAKSULLISUUS Asuinrakennusten palotarkastusten maksullisuus Muiden valvontakohteiden palotarkastusten maksullisuus Maksujen kohdentaminen Maksuista päättäminen 26 7 TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA Tietojen käsittely Valvontatiedot Luottamukselliset tiedot Seuranta 27 LIITTEET 29 Liite 1: Liitetaulukot A1-A6 valvontakohteiden määrävälit 29

4 4 1 JOHDANTO 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta Uusi Pelastuslaki astui voimaan Laissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse valvottavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Uusi laki mahdollistaa pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan kohdentamisen nykyistä paremmin alueen riskien ja muiden erityisten valvontatarpeiden mukaisesti sekä vapauttaa resursseja mm. turvallisuusviestintään. Pelastuslaitoksen tulee suunnitella etukäteen sille Pelastuslaissa (379/2011) määritellyn valvontavelvoitteen toteuttaminen. Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään vuosittain tehtävässä valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelmaan kerätään tiedot myös toteutuneista palotarkastuksista sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista. Valvontasuunnitelman toteutumista valvoo aluehallintoviranomainen osana pelastustoimen palvelutason riittävyyden valvontaa. Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1.

5 5 Kuva 1. Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. Valvonnan muotoja on erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :ssä mainitut paokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista Pelastuslain 96 mukaisesti maksun.

6 6 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus Uuden pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään pelastuslaitoksen valvontatoiminnan osalta todentamalla pelastuslain velvoitteiden noudattamista kohteissa sekä vaikuttamalla turvallisuuskulttuurin kehittymiseen alueella. Tämän lisäksi valvontatoiminnassa kertyvän riskitietoisuuden avulla tuotetaan lisäarvoa pelastuslaitoksen onnettomuusriskienhallinnan palvelukokonaisuuteen sekä alueen muuhun turvallisuustyöhön. Valvontatoiminnan suunnittelu ja toteutus perustuvat alueen riskien ja ominaispiirteiden arviointiin. Valvontavelvoitteen toteuttamisen osalta keskeiseen asemaan nousevat pelastuslaitoksen oma toiminta ja eri tahojen kanssa tehtävän yhteistyö. Kohteiden oman toiminnan merkitystä korostetaan turvallisuuden parantamisessa. Valvontavelvoitteen toteuttamiseksi pelastuslaitokselle laaditaan vuosittain tätä valvontasuunnitelmaa tarkentava valvontaohje. Valvontaohjeessa määritettäviä asioita: Kaudelle asetettavat tavoitteet ja toiminnan painopisteet Käytettävät resurssit ja niiden kohdentaminen Menettelyohjeet ja toteuttaminen Tallenteiden ja luottamuksellisten tietojen käsittely Toiminnan seuranta ja katselmointi Valvontasuunnitelman mukaiseen toimintaan siirryttäessä ensimmäisten vuosien keskeisenä painopisteenä on käytettävän valvontamenetelmän uudistaminen. Tältä osin tavoitteena on vakiinnuttaa alueelle pysyvät käytännöt kohteiden turvallisuuskulttuurin ja turvallisuustason yhteismitalliseen arviointiin. Menetelmän uudistamisesta laaditaan erillinen suunnitelma.

7 7 1.3 Pelastuslaitoksen muu onnettomuuksien ehkäisytyö Valvontatehtävän lisäksi pelastuslaitos suorittaa onnettomuuksien ehkäisemiseksi muita tehtäviä: Turvallisuusviestintä; Turvallisuusviestinnässä pelastuslaitoksen tavoitteena on vuosittain kohdata 20%:a maakunnan väkiluvusta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi on oma suunnitelma. Maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaus; Pelastuslaitos osallistuu alueella maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on, että haneiden henkilö- ja paloturvallisuutta koskevissa ratkaisuissa tehdään kansalaisten kannalta kestäviä ja laaduaita valintoja toimintaympäristön haasteet huomioiden. Tehtävää toteutetaan alueella asiantuntijan roolista yhteistyössä toiminnan päävastuullisten viranomaisten ja tahojen kanssa. Kuntien varautumistehtävän koordinointi ja ohjaus; Pelastuslaitos suorittaa sopimukseen perustuen kuntien varautumisen ohjaus ja koordinointitehtävää maakunnan alueella. 1.4 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma on julkinen. Valvontasuunnitelman sisältö ja perusteet on esitetty pelastuslaitoksen internet-sivuilla, joiden kautta alueen asuaat ja valvottavien kohteiden edustajat pääsevät tutustumaan sen sisältöön.

8 2 MÄÄRITELMÄT JA VALVONNAN KIRJAAMINEN 8 Nimike Määritelmä Viittaus Pronto luokitteluun Erityinen palotarkastus Valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Yleensä erityinen palotarkastus tehdään samaan aikaan tai juuri ennen rakennusvalvontaviranomaisen rakennuksen käyttöönottotarkastusta. Tarkastus, joka liittyy rakennus- tai toimenpidelupaa edellyttävään valvontakäyntiin, luokitellaan erityiseksi palotarkastukseksi. Muut tarkastukset, kohta 2 Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Muut tarkastukset, kohta 4 Jälkitarkastus Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Muut tarkastukset, kohta 1 Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Öljylämmityslaitteistoista annetun asetuksen (1211/1995) 22 mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom). Muut tarkastukset, kohta 4 Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Nestekaasuasetuksen (711/1993) 25 mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä viimeistään 3 kuluessa ilmoituksesta. Esimerkiksi rakennustyömaiden lämmitykseen käy- Muut tarkastukset, kohta 4

9 9 tettävät nestekaasulaitteistot. Pyydetty palotarkastus Asiaaan pyytämä palotarkastus. Pyydetyt palotarkastukset ovat yleensä maksullisia, liite Muut tarkastukset, kohta 3 Rakennuksen käyttöönoton ennaokatselmus Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Muut tarkastukset, kohta 5 Tarkastusväli Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti, joka kirjataan Prontossa yleiseksi palotarkastukseksi liitetaulukon A6 mukaisesti. Mikäli kyseessä ei ole valvontasuunnitelman taulukon A6 mukainen tarkastus, kirjataan se Prontossa Muut tarkastukset kohtaan 4. Yleinen palotarkastus tai muut tarkastukset kohta 4 Valvontakohde Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä rakennukseen. Kohteet ryhmitellään toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esim. kauppakeskus on yksi kohde eikä useita kohteita. Kaiia palotarkastuskohteita kutsutaan valvontakohteiksi. Väestönsuojan tar- Väestönsuojan tarkastus tehdään yleisen palotarkastuksen Yleinen palotar- kastus tai erityisen palotarkastuksen yhteydessä. Mikäli tehdään kastus tai Muut kohdennettu ylimääräinen tarkastus vain väestönsuojaan, tarkastukset, koh- voidaan se kirjata ylimääräiseksi palotarkastukseksi. ta 3 Yleinen palotarkastus Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä määräaikainen palotarkastus. Yleinen palotarkastus

10 10 Yleisötilaisuuden palotarkastus Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden muodostaman riskien perustella päättämä valvontakäynti. Yleisötilaisuuksien palotarkastukset ovat maksullisia, liite 3. Muut tarkastukset, kohta 5. Asiakirjavalvonta Pelastusviranomaisen suorittama valvontatoimenpide, joka voi perustua kolmannen osapuolen suorittamaan tarkastukseen tai pelastuslain 42 mukaiseen ilmoitukseen. Asiakirjavalvontaa voidaan kohdentaa myös erikseen valitulle rakennukselle tai rakennusryhmille. Myös toiminnallisin perustein voidaan suorittaa asiakirjavalvontaa (omavalvontaa). Omavalvonta Asiaaan itsenäisesti/pelastuslaitoksen antamien ohjeiden perusteella suorittama valvontatehtävä. Omavalvonnan tavoitteena on tukea kohteen omaa toimintaa turvallisuuden parantamisessa. Omavalvontaa voidaan käyttää asuinalueiden paloturvallisuuden valvonnassa, myös yrityksillä ja laitoksilla on niiden turvallisuusjärjestelmään perustuvaa omavalvontatoimintaa.

11 11 3 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 3.1 Yleistä Palotarkastusten yhteydessä puhuttiin aiemmin erityiskohteista, joita ovat käytännössä kaii ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita. Nyt voimassa olevan pelastuslain (379/2011) perusteella ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee ne alueella esiintyvien riskien perusteella. Uuden pelastuslain (379/2011) tavoitteena on parantaa ihmisten turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia. Tällöin riskiperusteisen valvonnan suunnitteluperusteina voidaan käyttää henkeen, omaisuuteen, ympäristöön ja kulttuuriarvoihin kohdistuvia uhkia. Palotarkastukset pyritään kohdentamaan jatkossa näiden riskien perusteella. Osaa riskeistä voidaan arvioida määrällisesti, osassa joudutaan käyttämään asiantuntijaarvioita. Tässä valvontasuunnitelmassa on määräaikaisten palotarkastusten suunnitteluperusteena käytetty pelastuslaitosten verkoston laatimaa valvontasuunnitelmaohjetta ja sen antamia suosituksia. 3.2 Määräaikaiset palotarkastukset Etelä-Karjalan pelastuslaitoksessa pääkäyttötarkoituksen mukainen valvontaväli on eri pääluokissa A1 A6 alla olevan taulukon mukainen Seuraavan vuoden suunnittelu tapahtuu aina kuluvan vuoden tietojen pohjalta joulukuun loppuun mennessä. Suunnittelu tapahtuu palotarkastusohjelman avulla alla mainittujen pääkäyttöluoiin perustuen. Kohde joka voi käyttötarkoituksen perusteella kuulua useampaan eri ryhmään tarkastetaan lyhyemmän tarkastusvälin perusteella. A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä tarkastusväli 6-96 A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit tarkastusväli A3 Kokoontumis- ja liiketilat tarkastusväli A4 Teollisuus- ja varastorakennukset tarkastusväli

12 12 A5 Maatalousrakennukset tarkastusväli A6 Muut kohteet tarkastusväli Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen alueella sijaitsevien valvontakohteiden jaottelu pääluoien A1 A6 mukaisesti on kuvattu oheisessa liitteessä (liite 1). 3.3 Asuinrakennusten ja niihin verrattavien kohteiden palotarkastukset Pelastuslaitoksen toiminta-alue on jaettu tällä hetkellä vaihtelevan kokoisiin palotarkastusalueisiin. Näiden alueiden muodostamisen suunnitteluperusteena on käytetty mm. rakennuskannan monimuotoisuutta ja tiheyttä sekä pelastuslaitoksen toimintavalmiusaikaa. Palotarkastuksia näillä alueilla on pääosin tehty vuoden jaksoilla. Asuinrakennusten ja niihin rinnastettavien kohteiden valvonta suunnitellaan jatkossa mm. nykyistä palotarkastusaluejakoa, asuinalueiden paloriskeihin liittyvää karttaaineistoa, kiinteistöjen omavalvontaa sekä viranomaisten ja muiden tahojen kanssa tehtävän yhteistyön kautta saatavia tietoja hyödyntäen. Uudet valvontamenetelmät ja asuinalueiden paloriskeihin perustuvat aineistot voivat vaikuttaa yksittäisten kohteiden valvontaväleihin ja käytettäviin valvontamenetelmiin jatkossa. Omavalvonta kohdistetaan ensivaiheessa pelastuslaitoksen nykyisen 10-minuutin toimintavalmiusajan sisäpuolelle kuuluville asuinalueille. Suoritustiheytenä käytetään keskimäärin 1krt/asunto/10vuotta. Omavalvontaan kuuluvia työtehtäviä ovat; valvonta-asiakirjojen lähettäminen, vastausten käsitteleminen, asiaaiden opastus ja ohjaus sekä tarkastusten tekeminen ilmenevien turvallisuuspuutteiden perusteella.

13 Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset Vapaa-ajan asunnot ovat paloturvallisuusmielessä asuinrakennuksia vähäriskisempiä (Pelastuslaitosten valvontasuunnitelmaohje s.13), joten niiden valvontavälit on tarkoituksenmukaista pitää asuinrakennuksia harvemmassa. Poieuksena tästä ovat lomamöialueet ja matkailukeskukset, joiden valvontaväli määritetään liitetaulukon A1 perusteella. Valvontamenetelmänä vapaa-ajan asuntojen osalta on tarkoituksenmukaista käyttää esimerkiksi ns. omavalvontaa. 3.5 Valvontayhteistyö muiden viranomaisten ja tahojen kanssa Pelastuslaitos suorittaa omaa valvontatoimintaansa yhteistyössä eri viranomaisten ja muiden tahojen kanssa. Tässä luvussa on esitetty esimerejä yhteistoimintakäytännöistä eri tahojen kanssa. Jatkossa yhteistyökäytännöistä sovittaessa tulee huomioida pelastuslain (379/2011) 42 :n viranomaisille asettama vaatimus, joka koskee ilmoitusvelvollisuutta ilmeisestä onnettomuusriskistä tai palonvaarasta Viranomaisyhteistyö TUKES: Pelastuslaitos osallistuu mahdollisuuksien mukaan TUKES:n suorittamiin Seveso-kohteiden tarkastuksiin. Lisäksi pelastuslaitoksen ja TUKES:n kesken on tiedonvaihtoa sekä yhteistoimintaa kemikaalien ja räjähteiden valvonnassa. Tässä suunnitelmassa on oma lukunsa pelastuslaitoksen suorittamasta kemikaalivalvonnasta. Ympäristöviranomaiset: Pelastuslaitos tekee yhteistoimintaa ympäristövahingoissa ja antaa lausuntoja ympäristölupahakemuksista. Rakennusvalvontaviranomaiset: Pelastuslaitos suorittaa tämän valvontasuunnitelman kohdan mukaiset tai rakennusvalvontaviranomaisen pyytämät erityiset palotarkastukset ennen rakennusten käyttöönottoon liittyvää rakennusvalvontaviranomaisen loppukatselmusta tai sen yhteydessä. Kuntien sosiaali- ja terveystoimitoimi: Pelastuslaitos tekee mm. yhteistyötä erityisryhmien turvallisen asumisen edistämiseksi kuntien sosiaali- ja terveysviranomaisten kanssa. Pelastuslaitos käsittelee pelastuslain 42 mukaiset il-

14 14 moitukset, joita sosiaali- ja terveysviranomaiset toimittavat pelastusviranomaisen tietoon. Terveystarkastajat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä terveystarkastajien kanssa esim. huvitilaisuuksien valvonnassa. Poliisi: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä esim. huvitilaisuuksien, ilotulitusnäytösten ja ilotulitemyyntipaiojen valvonnassa. Pelastuslaitos osallistuu viranomaisten suorittamiin yhteistarkastuksiin poliisin kanssa erillisen suunnitelman mukaisesti. Tällaisia tarkastuksia ovat esim. anniskeluravintoloihin tehtävät teematarkastukset yhdessä poliisin ja aluehallintoviranomaisen kanssa. Aluehallintoviranomainen: Aluehallintoviranomainen suorittaa oman suunnitelmansa mukaista valvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon luvanvaraisissa kohteissa. Pelastuslaitos toimittaa palotarkastuspöytäkirjan tarvittaessa kohteita valvoville viranomaisille ja osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhteistarkastuksiin. Pelastuslaitos antaa mm. anniskelulupahakemuksiin lausuntoja ja suorittaa yhteistyössä tarkastuksia anniskeluravintoloissa. Näiden lisäksi tehdään yhteistyötä työsuojelun vastuualueen kanssa. ELY-keskus: valvoo patoturvallisuuslain (494/2009) mukaisesti alueellaan olevia patoja ja varaa pelastusviranomaiselle tilaisuuden osallistua katselmuksiin ja tulla kuulluksi tarailuohjelmaa laadittaessa. Hätäkeskuslaitos: Pelastusviranomainen saa hätäkeskukselta käyttöönsä paloilmoittimia koskevaa luettelotietoa ja pelastusviranomaisen tehtäviin kuuluu ilmoittaa uusien paloilmoittimien osalta milloin ne voidaan liittää hätäkeskukseen. Huoltovarmuuskeskus: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä huoltovarmuuskeskuksen kanssa alueen YTS kohteiden valvonnassa.

15 15 Rajavartiolaitos, Tulli ja Puolustusvoimat: Pelastuslaitos tekee yhteistyötä rajavartiolaitoksen, tullin ja puolustusvoimien kanssa liittyen erityisesti näiden hallinnassaan olevien kohteiden valvonnassa Muut yhteistyötahot Inspecta-, Dekra- ja Alco tarkastuslaitokset: Pelastuslaitos osallistuu resurssien mukaan tarkastuslaitosten tekemiin pelastustoimen laitteiden toimintavarmuuteen liittyviin tarkastuksiin valvontakohteissa. Tämän lisäksi tehdään yhteistyötä ja tiedonvaihtoa tarkastuslaitosten kanssa. Vakuutusyhtiöt ja onnettomuustutkintakeskus: Pelastuslaitos hyödyntää tapauskohtaisesti valvonnassa onnettomuustutkinnassa saatua tietoa sekä mm. vakuutusyhtiöiden suojeluohjeita. Nuohoojat: Pelastuslaitos ottaa vastaa nuohoojien lakiin perustuvia ilmoituksia ja suorittaa niiden perusteella tarvittavia toimenpiteitä, kuten tarkastuksia. Nuohoojilta voidaan pyytää myös asiantuntijalausuntoja sekä suorittaa tarvittaessa yhteistarkastuksia.

16 16 4 MUUT TARKASTUKSET JA KATSELMUKSET 4.1 Epäsäännöllisesti suoritettavat tarkastukset ja katselmukset Säännöllisten, määräaikaisten tarkastusten lisäksi pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia Ylimääräinen palotarkastus Ylimääräisellä palotarkastuksella tarkoitetaan valvontakäyntiä, joka suoritetaan kun on jostakin erityisestä syystä syytä epäillä ihmisille, omaisuudelle tai ympäristölle aiheutuvan tulipalon tai muun onnettomuuden vaaran lisääntyneen. Perusteena voi olla esimerkiksi: Pelastuslain 42 2 momentin tarkoittama ilmoitus Nuohoojan tai tarkastuslaitoksen ilmoitus palo- ja henkilöturvallisuuteen tai pelastustoimen laitteisiin liittyvistä puutteista Rakennuksen tai muun kohteen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäinen muuttuminen, joka vaikuttaa oleellisesti käyttäjien turvallisuuteen Merkittävää palovaaraa aiheuttava rakennus- tai muu työmaa Tapahtunut tulipalo tai muu onnettomuus Ajankohtaan tai olosuhteisiin liittyvä riskitason nousu tarkastuskohteissa (esim. kausitarkastukset ravintoloissa ja suurmyymälöissä) Yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa suoritettava teemavalvonta Kohteesta tullut tarkastuspyyntö Pelastusviranomaisen harkitsema muu perusteltu syy.

17 Erityinen palotarkastus Erityinen palotarkastus on valvontakäynti, joka tehdään tarkastuskohteeseen ennen käyttötarkoituksen mukaisen tai käyttötarkoitukseltaan olennaisesti muuttuneen toiminnan aloittamista. Erityinen palotarkastus tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa lopputarkastusta tai sen aikana. Erityinen palotarkastus suoritetaan seuraavissa kohteissa: yli kolmekerroksisissa rakennuksissa (pelastustie) kohteet, joissa on väestönsuoja kohteet, joissa on hätäkeskukseen kytketty automaattinen sammutuslaitteisto tai automaattinen paloilmoitin ympärivuorokautisessa käytössä olevat kohteet (liitetauluo A1) opetusrakennukset ja päiväkodit (liitetauluo A2) teollisuus- ja varastorakennuksissa, >1000 m2 kokoontumis- tai liiketila, >1200 m Jälkitarkastus Valvontakäynti, jonka pelastusviranomainen tekee valvoakseen aiemmin annettuja korjausmääräyksiä. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta.

18 Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset Asuinrakennusten sekä yritysten ja laitosten pelastussuunnitelmia valvotaan kohteisiin suoritettavien palotarkastusten yhteydessä. Pelastussuunnitelman sisältöä valvotaan erityisesti, jos tarkastuksella havaitaan tarpeita suunnittelun ohjauksesta tai puutteita suunnitelmassa ja sen riskien arvioinnissa, turvallisuusjärjestelyjen kuvauksessa, henkilöstön koulutuksessa tai muussa keskeisessä asiassa. Tämän lisäksi tarkastetaan ne pelastussuunnitelmat, jotka toimitetaan pelastuslaitokselle. Pelastuslaitos antaa neuvontaa pelastussuunnitelmien laadinnasta (pelastusasetus 407/ ) Yleisötilaisuudet Pelastuslain 16 :ssä tarkoitettu yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma tarkastetaan ennen tapahtuman alkua. Jos samaa yleisötilaisuutta tai tapahtumaa varten tulee muun lain kuin pelastuslain taia toimivaltaisen viranomaisen antamanmääräyksen nojalla laatia turvallisuus-, valmius- tai muu vastaava suunnitelma, erillistä yleisötilaisuuden pelastussuunnitelmaa ei tarvitse laatia, vaan pelastuslain 16 :n 2 momentissa säädetyt suunnitelman sisältöä koskevat seikat voidaan koota mainittuun muuhun suunnitelmaan. Tästä on mainittava suunnitelmassa. Pelastuslaitos antaa neuvontaa yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman laadinnasta (pelastusasetus 407/ ). 4.3 Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Pelastusviranomainen arvioi pelastuslain 19 mukaiset toiminnanharjoittajien toimittamat poistumisturvallisuusselvitykset ja tarvittaessa antaa pelastuslain 20 perusteella korjausmääräyksen poistumisturvallisuusselvityksen täydentämiseksi tai määrää suoritettavaksi poistumiskokeen. Tarvittaessa pelastusviranomainen voi määrätä pelastuslain 82 mukaisia erityisiä turvallisuusvaatimuksia.

19 Kemikaalivalvonta Kemikaalivalvonnan sisällöstä ja vastuista Euroopan unionin vaarallisten aineiden teollista käsittelyä ja varastointia säädellään Euroopan komission antamalla direktiivillä. Niin kutsutun Seveso-direktiivin tavoitteena on ehkäistä vaarallisista aineista aiheutuvia suuronnettomuuksia ja rajoittaa niiden ihmisiin ja ympäristöön kohdistuvia seurauksia. Suomessa Seveso II -direktiivi on saatettu kansallisesti voimaan kemikaaliturvallisuuslailla (L 390/2005) ja sen alaisilla asetuksilla. Suomen lainsäädännön mukaan vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi voi olla kemikaalimääriin ja luokituksiin perustuen laajamittaista tai vähäistä. Laajamittainen teollinen käsittely ja varastointi on aina luvanvaraista. Vähäinen teollinen käsittely ja varastointi on ilmoituksenvaraista, jos se ylittää valtioneuvoston asetuksessa (A 59/1999) annetut rajat. (L 390/2005) Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo Suomessa vaarallisten kemikaalien laajamittaista teollista käsittelyä ja varastointia. Vähäistä käsittelyä ja varastointia valvoo pelastusviranomainen Pelastuslaitoksen vastuulla oleva kemikaalivalvonta Pelastusviranomaiselle on määritelty kemikaalivalvonnan säädöksissä tehtäviä, keskeisimpiä lakeja ovat kemikaalilaki 744/1980, kemikaaliasetus 675/1993 ja laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä. Erityistä huomiota näissä kohteissa kiinnitetään määräaikaisten palotarkastusten yhteydessä I-luokan tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevien käytössä oleviin tai käytöstä poistettujen maanalaisien öljysäiliöiden tarkastuksiin. Pelastusviranomainen perii suorittamastaan kemikaalivalvonnasta maksun tapauksissa, jotka perustuvat säädöksiin: asetus öljylämmityslaitteistoista 1211/1995, nestekaasuasetus 711/1993, asetus kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista

20 20 59/1999, räjähdeasetus 473/1993 ja lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005. Pelastuslaki (379/2011) antaa myös säädösperustan palotarkastusten maksullisuudelle. Lisäksi on huomattava, että eräät valvontakohteet (mm. eräät nestekaasukohteet, räjähteiden varastointi myymälässä ja työmailla) siirtyvät mahdollisesti TUKES:lta pelastusviranomaisille. Seuraavassa taulukossa on esitetty kemikaalikohteiden valvonnan perusteita. Valvontakohde Valvonnan peruste Valvontaväli Valvontatoimenpiteet Öljylämmityslaitteiston asennus Asetus öljylämmityslaitteistosta (130/1999) katsastus 3 käyttöönotosta suoritetaan erillisenä tarkastuksena Maanalaiset öljysäiliöt KTM päätös maanalaisten öljy- säiliöiden määräaikaistarkastuksista (1199/1995) 10 v. säiliön esiasennuksesta ja sen jälkeen säiliön luokan mukaan yleiset palotarkastukset / tarkastusliieen raportit Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö/ varastointi 200 kg - 5 t Vaarallisten kemikaalien vähäinen käyttö/ varastointi ilmoitus Nestekaasuasetus (711/1993,129/1999) Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/ käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä 3 käyttöönotosta yleisten palotarkastusten yhteydessä Palavan nesteen varastointi jakeluasemalla KTM päätös vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakelu-asemalla (415/1998) 3 käyttöönotosta, jatkossa valvontasuunnitelman mukaisesti yleisten palotarkastusten yhteydessä Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi turvallisuusselvityslaitos ulkoinen pelastussuunnitelma + harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) Harjoitus 3 v välein, palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti Tukes + yleiset palotarkastukset Vaarallisten kemikaalien laajamittainen käsittely ja varastointi toimintaperiaateasiakirjalaitos harjoitukset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 Tukes + yleiset palotarkastukset

21 21 Ammattimaiset ilotulitusnäytökset Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 tarvittaessa poliisi ja pelastusviranomaiset Erikoistehosteiden käyttö yleisötilaisuudessa Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005 ennen tapahtumaa ennen tapahtumaa Ilotulitteiden myynti ja varastointi kaupan yhteydessä Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella myyntiaikana ja päätökset ilmoitusten perusteella ennen varastointia. Aseliieet Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) tarkastus lausuntoa varten, palotarkastukset valvontasuunnitelman mukaisesti poliisi ja pelastusviranomaiset. Räjähteiden valmistus Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) yleinen palotarkastus valvontasuunnitelman mukaisesti tukes ja pelastusviranomaiset Maakaasun jakeluasemat VNa maakaasun käsittelyn turvallisuudesta (551/2009) valvontasuunnitelman mukaisesti yleisten palotarkastusten yhteydessä Atex-asiakirjat Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) valvontasuunnitelman mukaisesti työsuojeluviranomaiset ja pelastusviranomaiset. Radioaktiiviset aineet /säteily valvontasuunnitelman mukaisesti Stuk ja pelastusviranomaiset 4.5 Pelastustoimen laitteiden ja väestönsuojien katselmukset ja tarkastukset Pelastustoimen laitteisiin ja väestönsuojiin liittyen suoritetaan tarvittaessa käyttöönottotarkastuksia ja valvontaa, kuten esimerkiksi poistumisvalaistuksen, savunpoistolaitteistojen ja väestönsuojien käyttöönottotarkastuksia. Tarkoituksena on varmistaa, että laitteistot täyttävät niille asetetut vaatimukset.

22 5 VALVONNASSA KÄYTETTÄVÄT RESURSSIT 22 Valvontatyöhön vuosittain tarvittavien resurssien määrä arvioidaan suoritettavien toimenpiteiden lukumäärän sekä valvontatehtävään keskeisesti liittyvän muun onnettomuuksien ehkäisytyön työmäärätarpeen perusteella. Valvontatyötä tekevän henkilöstön työnkuvaan kuuluu osia muuhun onnettomuuksien ehkäisytyöhön liittyvistä seikoista, kuten maankäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen sekä turvallisuusviestinnän tehtäviä. KOHDERYHMÄ LKM Asuinhuoneistot / 10v Asuinhuoneistot / 20 v Kohde ymp.vuorokaut. käytössä Opetusrak. ja päiväkodit Kokoontumis- ja liiketilat Teoll. ja varastorakennukset Maatalousrakennukset Muut kohteet Kuva 3: Määrävälein suoritettavien palotarkastuskohteiden lukumäärät Etelä- Karjalassa

23 23 Seuraavassa on esitetty yhteenveto valvontatehtävien resurssitarpeesta tämän hetken tilanteen mukaisesti: Tehtävä Henkilötyövuodet Määrävälein suoritettava valvonta, muu valvonta, valvontaan liittyvä yhteistyö viranomaisten ja muiden tahojen kanssa sekä toiminnan kehittäminen 6 Asuinrakennusten ja vapaa-ajan rakennusten valvonta 1 Kemikaalivalvonta ja muut tehtävät 1 Yhteensä 8 Valvontaan tarvittavasta kahdeksasta (8) henkilötyövuoden panoksesta noin 60%:a suuntautuu valvontakohteissa tehtäviin toimenpiteisiin ja 40%:a valvontaan liittyviin muihin tehtäviin, kuten eri tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön, lausuntojen antamiseen viranomaisille ja muille tahoille, pelastussuunnitelmien ja poistumisturvallisuusselvitysten arviointiin, nuohouksen valvontaan sekä toiminnan sisällön kehittämiseen. Tämän hetken arvion mukaan valvonnan työmenetelmien uudistamisella ei ole henkilötyövuosia vähentäviä vaikutuksia pelastuslaitoksessa.

24 24 6 VALVONTATEHTÄVIEN MAKSULLISUUS Pelastuslain 96 mukaisesti pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista maksun. Maksuperusteet ja maksujen suuruudet ovat kuvattuna seuraavissa kappaleissa, perusteet ovat valtakunnallisesti yhdenmukaiset. 6.1 Asuinrakennusten palotarkastusten maksullisuus Pelastuslaitoksen suorittama yleinen palotarkastus on maksuton. Samoin jälkipalotarkastus, mikäli asiakas kuittaa asetetut velvoitteet kirjallisesti suoritetuksi. Muutoin jälkipalotarkastus on maksullinen. Asuinrakennusten palotarkastuksista perittävät maksut Etelä-Karjalan alueella, oheinen tauluo. Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus Asuinrakennusten yleinen palotarkastus maksuton - Jälkipalotarkastus 44 1) - Pyydetty ylimääräinen palotarkastus /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus - Omakotitalot yms. - Pelastussuunnitelmavelvolliset taloyhtiöt maksuton /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) 1) Mikäli asiakas kuittaa annetun korjausmääräyksen kirjallisesti tehdyksi, pelastuslaitos ei peri jälkitarkastuksesta maksua. Asuinrakennuksen pyydetty ylimääräinen palotarkastus tarkoittaa esim. kiinteistönvälittäjien pyytämiä palotarkastuksia tms. Mikäli huolestunut asukas pyytää palotarkastuksen tekemistä kiinteistöönsä, voidaan se kirjata yleiseksi eli määräaikaiseksi palotarkastukseksi.

25 Muiden valvontakohteiden palotarkastusten maksullisuus Valvontakohteiden, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin paloturvallisuuden suhteen rinnastettavia kohteita, palotarkastukset ovat maksullisia. Tällaisia kohteita ovat esim. aiemmin kerran vuodessa palotarkastetut kohteet. Palotarkastusmaksu koostuu perusosasta sekä tuntiveloituksesta. Perusosaveloitus sisältää 2 tuntia kohteessa tehtyä tarkastustyötä. Kaksi tuntia ylittävältä työajalta peritään tuntiveloitus, jokaiselta alkavalta tunnilta. Palotarkastuksesta laskutetaan korkeintaan 2 päivän työtunnit. Muiden valvontakohteiden määräaikaisista palotarkastuksista perittävät maksut Etelä- Karjalan alueella, oheinen tauluo. Muiden valvontakohteiden palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (varsinaisen tarkastuksen 2 h ylittävältä ajalta) Yleinen palotarkastus /alkava tunti Jälkipalotarkastus /alkava tunti Pyydetty ylimääräinen palotarkastus 44 Erityinen palotarkastus eli rakennuksen käyttöönottotarkastus 44 /alkava tunti (1h ylittävältä ajalta) /alkava tunti Yleisötilaisuuden palotarkastus /alkava tunti 6.3 Maksujen kohdentaminen Palotarkastuksen maksuista vastaa rakennuksen omistaja tai omistajan ja haltijan keskinäisen sopimuksen (esimerkiksi vuokrasopimus) mukaan haltija. Toimintaa rakennuksessa tai muussa valvottavassa kohteessa voi kuitenkin harjoittaa rakennuksen omistajan ja haltijan ohella myös muu oikeushenkilö, toiminnanharjoittaja. Viimeksi mainitussa tilanteessa pelastuslaitos kohdistaa valvonnan toiminnanharjoittajaan ja perii tältä palotarkastuksesta aiheutuvan maksun.

26 26 Tunnistetietona käytetään yhteisön tai yksityisen yrityksen osalta Y-tunnusta ja yksityishenkilön osalta sosiaaliturvatunnusta. Pelastuslain 96 4 momentin nojalla maksut saadaan periä ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään. Jos toimenpiteestä määrättyä maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan viivästyneelle määrälle periä vuotuista viivästyskorkoa enintään korkolain (633/1982) 4 :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Eräpäivä voi olla aikaisintaan kahden viikon kuluttua maksun määräytymisen perusteena olevan palvelun saamisesta. Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi. 6.4 Maksuista päättäminen Valvonnasta perittävistä maksuista päättää pelastuslain 379/ :n mukaan alueen pelastustoimi. Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen toimintasäännön mukaisesti viranomaistarkastuksista, katsastuksista ja muista virkatoimista perittävistä maksuista päättää Etelä-Karjalan pelastuslautakunta.

27 27 7 TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA 7.1 Tietojen käsittely Valvontatiedot Palotarkastuspöytäkirjoista ja muista valvontatoimintaan liittyvistä asiakirjoista ei oteta tarpeettomia paperikopioita. Mahdollisesti tarvittavat paperitulosteet tulee säilyttää lukitussa kaapissa. Palotarkastuspöytäkirjat tallennetaan sähköiseen palotarkastusohjelmaan. Valvontarekisteritiedot tarkastetaan aina valvontatehtävän yhteydessä ja tarpeettomat tiedot poistetaan. Vanhat tarkastusmerkinnät poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua edellisen merkinnän tekemisestä Luottamukselliset tiedot Pelastuslain 93 :n mukaan pelastuslaitos saa ylläpitää henkilörekisteriä rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvää valvontatehtävää varten. Henkilötietoja sisältävän tietoa saavat käyttää ainoastaan pelastusviranomaisiksi nimetyt henkilöt työtehtäviinsä liittyen. 7.2 Seuranta Toteutunut valvonta; Toteutunutta valvontaa seurataan kuukausittain kohdeluoien (A1-A6) tarkastusprosenteilla. Vaikuttavuuden arviointi; Valvontatyön vaikuttavuuden arvioinnissa pelastuslaitos seuraa onnettomuusmäärien esiintymistiheyksien onnettomuusvahinkojen kehitystä rakennuksissa.

28 28 Ensisijaisesti seurannassa hyödynnetään Sisäasiainministeriön ylläpitämää pelastustoimen onnettomuus- ja valvontarekisterin Pronton tietokantoja. Turvallisuuskulttuurin kehittymistä seurataan käyttöönotettavan valvontamenetelmän tuottamien tulosten avulla. Raportointi; Tarkastusmäärien kuukausittainen seuranta toteutetaan johtoryhmälle laadittavan kuukausiraportin perusteella. Toiminnasta ja taloudesta annetaan lisäksi neljännesvuosittain selvitys pelastustoimen neuvottelukunnalle (kuntajohtajat) sekä pelastuslautakunnalle. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista käsitellään neljännesvuosittain myös pelastuslaitoksen yhteistyöryhmässä. Vaikuttavuuden arviointia tehdään kerran vuodessa ja palvelutasokausittain erillisellä raportilla. Vuoden 2012 osalta tämä tehdään vuoden 2013 alussa.

29 29 LIITTEET Liite 1: Liitetaulukot A1-A6 valvontakohteiden määrävälit Tauluo A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten valvontavälit Palotarkastusten ohjeellinen väli Keskussairaalat, muut sairaalat 12 1) Terveyskeskusten vuodeosastot 12 1) Terveydenhuollon erityislaitokset, muut terveydenhuoltorakennukset (vain päiväkäytössä) 48 Vanhainkodit, kehitysvammaisten hoitolaitokset 12 1) Palvelutalot sprinklattu 36 2) sprinklaamaton 12 2) Tuettu asuminen, senioritalot ja muut vastaavat poistumisturvallisuusselvityskohteet 24 2) Lasten- ja koulukodit, vankilat, ympärivuorokautiset päiväkodit vankilat ) lasten- ja nuorisokodit 24 ympärivuorokautiset päiväkodit 24 Hotellit, loma-, lepo- ja virkistyskodit, muut majoitusliikerakennukset 24 Vuokrattavat lomamökit ja -osaeet 48 4) 96 5) Leirintäalueet 48 6) Asuntolat, muut asuntolarakennukset 60 1) Tarkastusväli tiheämpi, mikäli kohteessa ei ole automaattista sammutuslaitteistoa 2) Tarkastusväliä voidaan tarkentaa poistumisturvallisuusselvityksen päivittämisen yhteydessä (3 v. välein) 3) Avovankilat 4) Yritystoimintaa, välitysfirmat Tauluo A2. Opetusrakennusten ja päiväkotien palotarkastusten valvontavälit Palotarkastusten ohjeellinen väli Päiväkoti alle 25 paiaa paiaa 36 yli 100 paiaa 24 Yleissivistävät oppilaitokset 12 Keskiasteen oppilaitokset 24 Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset 48 Muut opetusrakennukset mm. kansanopistot yms. 60

30 Tauluo A3.Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten valvontavälit 30 Palotarkastusten ohjeellinen väli Liike- ja tavaratalot, myymälähallit, kauppakeskukset alle 400 m m m m 2 tai enemmän 12 Anniskeluravintolat alle 50 asiakaspaiaa asiakaspaiaa 36 yli 500 asiakaspaiaa 12 Ruokaravintolat 1) 120 Teatteri- ja konserttirakennukset Paialuku yli Paialuku korkeintaan Kirjasto-, museo- ja näyttelyhallirakennukset Kirjastot ja museot 60 Näyttelyhallit 24 Uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 48 2) Muut kokoontumisrakennukset, kuten seura- ja kerhorakennukset sekä urheilu- ja kuntoilurakennukset 60 Liikenteen rakennukset Lentoterminaalit ja maanalaiset liikenneasemat 12 Muut liikenteen rakennukset 3) 60 1) Kohteella voi olla anniskelulupa, mutta toiminta on painottunut lounas- tai päivällisruokailuun 2) Tilan sallittu maksimihenkilömäärä voi vaikuttaa tarkastusväliin. 3) Esim. maanalaiset pysäköintitilat, ei yksittäiset autokatokset.

31 Tauluo A4. Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten valvontavälit 31 Palotarkastusten ohjeellinen väli Energiantuotannon rakennukset alle m m2 tai enemmän 24 Infrastruktuurin kannalta merkittävät 1) 12 Teollisuushallit ja muut teollisuusrakennukset 2) alle 1000 m m2 24 yli m2 12 Teollisuus- ja pienteollisuustalot 2) alle m m2 tai enemmän 24 Varastorakennukset 2) alle m m m2 tai enemmän 24 1) Myös muut kuin energiahuollon kannalta merkittävät kohteet, kuten kaukolämpö, vesihuolto, maakaasu, teletekniia jne. Myös YTS-kohteet huomioita esim. Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastot jne. 2) Palovaarallisuusluoa otettava huomioon. Tauluo A5. Maatalousrakennusten palotarkastusten valvontavälit Palotarkastusten ohjeellinen väli Ympäristökeskuksen ympäristöluparajat 12 Ympäristöluvan alempi raja Erilliset viljankuivaamorakennukset 1) ) Jos kohde ei ole osa ympäristökeskuksen ympäristölupaan liittyvää toimintaa, Käyttöaste tiuhentaa tai harventaa tarkastusväliä.

32 Tauluo A6. Muiden rakennusten palotarkastusten valvontavälit 32 Palotarkastusten ohjeellinen väli Toimistot ja työpaiatilat 120 Palo- ja pelastustoimen rakennukset 60 Rakennus ei kuulu mihinkään muuhun ryhmään, mutta on kytketty hätäkeskukseen 1) 120 Palo- ja räjähdysvaaralliset tilat kylmä jakeluasema, ei rakennuksia 36 jakeluasemat, esim. liikennemyymälät 24 Seveso-kohteet ja muut vastaavat turvallisuusselvityslaitos 12 toimintaperiaatelaitos 12 lupalaitos 24 ilmoituslaitos 36 kemikaaliratapihat ja satamien vaarallisten aineiden kentät, maaliikenteen logistiiakeskukset 12 Turvetuotantoalueet Kulttuurihistoriallinen rakennus 3) Muut rakennukset ja kohteet 4) 12 keskiarvo, max 36 Tapauskohtainen harkinta, Tapauskohtainen harkinta, 1) Esim. autohallit 2) Trafissa määritelty kemikaaliratapihat, logistiiakeskusten ja -maaliikenneterminaalien yhteydessä huomioitava ainakin toiminnan laajuus ja mahdollisten vaarallisten aineiden osuus tavaravirrasta. 3) Kulttuurihistoriallisesti tärkeiden kohteiden määrittelyssä hyödynnetään Haag-listaa. 4) esim. kaivokset, maanalainen rakentaminen

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129

215, 219 221, 229 131 24 12 223, 229 24 222 24 231 24 239 121, 123, 129 Valvontakohteiden tarkastusvälit 21.8.2015 Liite 2. Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Keskussairaalat Muut sairaalat Terveyskeskusten

Lisätiedot

Valvontakohteiden tarkastusvälit

Valvontakohteiden tarkastusvälit Valvontakohteiden tarkastusvälit.1.2018 Taulukko A1. Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli Rakennusluokitus 1994 kk kk kk kk kk 96 kk 0 kk Keskussairaalat

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2017 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2018

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2018 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2018 Päivitetty: 7.2.2018 Jouni Leppälä pelastuspäällikkö 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOS...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi

Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Talonraknnusteollisuus ry Itä-Suomi Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopio 10.4.2019 Palotarkastaja Hannu Korhonen Valvontatoiminta Alueen pelastustoimen ja pelastuslaitoksen tehtävät 27 PelL 1) pelastustoimelle

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015

ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 ONNETTOMUUKSIEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Helsingin kaupungin pelastuslaitos tekee vuosittain onnettomuuksien ehkäisytyön toimintasuunnitelman, joka kuvaa tulevan vuoden onnettomuuksien ehkäisemiseksi

Lisätiedot

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä

SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010. Valvontasuunnitelma. Työryhmä SPEK PALONEHKÄISYN PERINNEPÄIVÄT Padasjoki 26.-27.5.2010 Valvontasuunnitelma riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen 26.5.2010, Padasjoki Työryhmä Valvontasuunnitelma-työryhmä asetettu Pelastusjohtajien

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2018-2019 Sisällysluettelo 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2018

VALVONTASUUNNITELMA 2018 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2018 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2018 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10, Liite nro 8 2 Hyväksyntä, muutokset

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2017 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 2017 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2019

VALVONTASUUNNITELMA 2019 VALVONTASUUNNITELMA 2019 Pelastuslautakunta 4.12.2018 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2019... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET

PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET PELASTUSSUUNNITELMA, PALOTARKASTUKSET JA POIKKEUSTILANTEET Lähteet: Maatilojen palontorjunta, FK Finanssialan Keskusliitto http://www.satapelastus.fi/onnettomuuksienehkaisy/valvontatoiminta.html Valvontapäällikkö

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat

Uuden pelastuslain muutoksia. Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat Pelastusalan neuvottelupäivät SN 28 Uuden pelastuslain muutoksia Valvontasuunnitelma tulee palotarkastuskäytännöt muuttuvat riskienhallintapäällikkö Jussi Rahikainen Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 8.12.2010

Lisätiedot

Peruspalvelujen arviointi 2017

Peruspalvelujen arviointi 2017 Peruspalvelujen arviointi 2017 Pelastustoimen suorittama viranomaisvalvonta Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät 2018 Aluehallintovirastot Kai Horelli 7.11.2018 1 Taustaa arvioinnille Peruspalvelujen

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS Ähtäri/Mesikämmen. Rakennustutkimus RTS Oy Aarne Jussila

HIRSITALOTEOLLISUUS Ähtäri/Mesikämmen. Rakennustutkimus RTS Oy Aarne Jussila HIRSITALOTEOLLISUUS 6.4.2018 - Ähtäri/Mesikämmen Rakennustutkimus RTS Oy Aarne Jussila YHTIÖMUOTOINEN PIENTALORAKENTAMINEN ALOITUKSET 2015 2018, 1000 AS. 2015 2016 2017 2018E A. OMAKOTITALOT 1,1 1,4 1,9

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETYT TERMIT 4 3. PELASTUSTOIMEN VALVONTATEHTÄVÄ Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti Valvontavelvoitteen

1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETYT TERMIT 4 3. PELASTUSTOIMEN VALVONTATEHTÄVÄ Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti Valvontavelvoitteen 1. JOHDANTO 3 2. KÄYTETYT TERMIT 4 3. PELASTUSTOIMEN VALVONTATEHTÄVÄ 7 3.1 Valvonnan kohdentaminen riskiperusteisesti 7 3.2 Valvontavelvoitteen sisältö 7 4. VALVONTASUUNNITELMA 9 4.1 Valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 1 (6) VALVONTASUUNNITELMA 2016 Valvontasuunnitelma kuvaa Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen vuoden 2016 valvontatyön. Suunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella. Vuoden

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Työryhmä: Asiantuntijat: Ismo Kärkkäinen (Jani Jämsä varalla), Pelastusopisto Jari Laine, AVI

Työryhmä: Asiantuntijat: Ismo Kärkkäinen (Jani Jämsä varalla), Pelastusopisto Jari Laine, AVI Valvonnan käsikirja Työryhmä: Marjo Oksanen, Päijät-Hämeen pelastuslaitos, pj Mika Laitinen, Keski-Suomen pelastuslaitos Päivi Kylänen, Lapin pelastuslaitos Tanja Seppälä, Helsingin pelastuslaitos Jari

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa

1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa 1. Viranomaistoiminta, ei arvonlisäveroa Pelastuslain (379/2011) 96 mukaan pelastuslaitos voi periä maksun 1) pelastuslain 79 :ssä tarkoitetun valvontasuunnitelman mukaisen palotarkastuksen tai muun valvontatoimenpiteen

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2019 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2019 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2019 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 11.2.2019 23 1 Johdanto Pelastuslaitoksen valvontatoiminta on perustunut pelastuslaitoksittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan vuodesta

Lisätiedot

Erheelliset paloilmoitukset

Erheelliset paloilmoitukset Erheelliset paloilmoitukset Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 19.-20.11.2013 Helsinki Jaana Rajakko Kauppalehti.fi 13.11.2013 Lentoposti.fi 19.10.2013 Pelastustoimen tehtävistä noin joka viides on

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2019

VALVONTASUUNNITELMA 2019 VALVONTASUUNNITELMA (7) VALVONTASUUNNITELMA 09 Valvontasuunnitelma on laadittu pelastuslain 79 :n perusteella ja se kuvaa vuoden 09 valvontatyön. Valvontaa suoritetaan sekä pitkän aikavälin suunnitelman

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa

Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita. Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa Pelastuslaitosten suorittaman valvonnan kehittämistarpeita Onnettomuuksien ehkäisyn opintopäivät Vantaa 8.11.2017 Pelastuslain uudistaminen www.intermin.fi Pelastuslakia uudistetaan osissa maakuntauudistus

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos

VALVONTASUUNNITELMA. Lapin pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Lapin pelastuslaitos Pelastuslautakunta 31.1.2012 / 7 Pelastuslautakunta 7.3.2013 / 20 Pelastuslautakunta 11.3.2014 / 6 Pelastuslautakunta 6.3.2015/ 10 Pelastuslautakunta 3.3.2016/

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä

Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä Valvontasuunnitelma 2017 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16.1.2017 6 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS. Pohjois-Savon pelastuslaitos. Riskienhallinta. Hyväksytty otettavaksi käyttöön

VALVONTASUUNNITELMA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS. Pohjois-Savon pelastuslaitos. Riskienhallinta. Hyväksytty otettavaksi käyttöön 1 VALVONTASUUNNITELMA POHJOIS-SAVON PELASTUSLAITOS Pohjois-Savon pelastuslaitos Riskienhallinta Hyväksytty 15.1.2018 otettavaksi käyttöön Jukka Koponen Pelastusjohtaja Paavo Tiitta Riskienhallintapäällikkö

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21 VALVONTASUUNNITELMA 2013 2016 MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 VALVONTASUUNNITELMAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 1.2 VALVONNAN SUUNNITTELUVELVOITE... 7 1.3 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 8 1.4 ALUEPELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA

VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS... 5 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU (säännöllinen

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang

Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Pohjanmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma 2019 Valmistelija: Johtava palotarkastaja Jörgen Lang Pelastusjohtajan päätös 2 / 2019, 4.1.2019 Johdanto 2 Pelastuslain voimaantulo 1.7.2011 muutti merkittävästi

Lisätiedot