VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 28.2.2014"

Transkriptio

1 2014 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

2 2 Sisältö 1 JOHDANTO KÄYTETYT TERMIT VALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelman sisältö Valvonnan toteuttaminen MÄÄRÄAIKAISET VALVONTATOIMENPITEET Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset (A1-A6) Valvontakäynnin suorittaminen Valvonnan arviointi Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien kohteiden määräaikaiset palotarkastukset (A7) Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset Pientalot Asunnot Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset (A8) EPÄSÄÄNNÖLLISET VALVONTAKÄYNNIT Erityinen palotarkastus valmistuviin tai saneerattaviin kohteisiin Ylimääräiset tarkastukset KEMIKAALI-, NESTEKAASU- JA RÄJÄHDEVALVONTA Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastukset Nestekaasukohteiden käyttöönottotarkastukset Öljylämmityslaitteistojen käyttöönottotarkastukset ja maanalaisten polttoainesäiliöiden tarkastukset Lupalaitosten harjoitukset Ilotulitusvälineiden vähittäismyynnin ja varastoinnin tarkastukset Ilotulitteiden käytön valvonta uuden vuoden ulkopuolella Erikoistehosteiden käytön turvallisuus Muut katselmukset... 24

3 3 7 JÄLKIVALVONTA Uhkasakko ja teettämisuhka Rikosilmoitus RAKENTEELLISEN PALOTURVALLISUUDEN VALVONTA KAAVOITUKSEN SEURANTA ASIAKIRJAVALVONTA Poistumisturvallisuusselvitysten valvonta Pelastussuunnitelmien valvonta Asuinrakennukset sekä yritykset ja laitokset Yleisötilaisuudet Turvetuotantoalueet Paloteknisten laitteistojen käyttöönotto-, varmennus- ja määräaikaistarkastuspöytäkirjojen valvonta Kemikaalilainsäädännön nojalla tehtävä asiakirjavalvonta Muu asiakirjavalvonta VALVONTAYHTEISTYÖ MUIDEN VIRANOMAISTEN JA TAHOJEN KANSSA Pelastuslain 42 2 mom.:n mukainen yhteistyö Pelastuslaitosten välinen valvontayhteistyö Viranomaisen välinen tietojen vaihto Yhteistyötahoja ja -muotoja Valtion viranomaiset Kunnalliset viranomaiset Muut toimijat TIETOJEN KÄSITTELY JA SEURANTA Luottamuksellisten tietojen käsittely Valvontatietojen käsittely Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen RESURSSIT JA MITTARIT Resurssit Mittarit... 45

4 4 14 VALVONTATOIMENPITEIDEN MAKSULLISUUS YHTEENVETO LIITTEET A VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSVÄLIN MÄÄRITTÄMINEN 1 Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden periaatteellinen valvontaväli 2 Opetusrakennusten ja päiväkotien periaatteellinen valvontaväli 3 Kokoontumis- ja liiketilojen palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli 4 Teollisuus- ja varastorakennusten palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli 5 Maataloustuotantotilojen periaatteellinen valvontaväli 6 Muiden kohteiden palotarkastusten periaatteellinen valvontaväli A 7 A 8 ASUINRAKENNUKSIEN JA NIIHIN VERRATTAVIEN KOHTEIDEN VALVONTA VAPAA-AJANASUNTOJEN VALVONTA B VALVONTATOIMENPITEET KUNNITTAIN VUONNA 2014 C D E F G H KEMIKAALITAKSAT MALLI MÄÄRÄAIKAISEN PALOTARKASTUKSEN PROSESSISTA TUKESIN LUPALAITOKSET JA NIIHIN SUUNNITELLUT HARJOITUKSET PÄIJÄT- HÄMEESSÄ LUPALAITOSTEN HARJOITUSSUUNNITELMAPOHJA LUPALAITOSTEN HARJOITUSRAPORTTIMALLI VALVONTAMAKSUT

5 5 1 JOHDANTO Pelastuslain (379/2011), joka astui voimaan heinäkuussa 2011, yhtenä keskeisimpänä ja suurimpana muutoksena voidaan perustellusti pitää palotarkastustoimintaa koskevien lain osien ja hengen muuttumista ja perustumista jatkossa pelastustoimen alueen itsensä tekemään valvontasuunnitelmaan. Lakimuutoksen yhtenä tavoitteena on kohdentaa pelastuslaitoksen suorittama valvontatoiminta nykyistä tarkoituksenmukaisemmin ja riskiperusteisesti sekä parantaa tällä tavalla toiminnan vaikuttavuutta. Valvontasuunnitelmassa on määritettävä suoritettavat palotarkastukset ja muut valvontatoimenpiteet sekä kuvattava, miten valvontasuunnitelman toteuttamista arvioidaan. Valvontasuunnitelma perustuu Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen palvelutasopäätökseen. Valvontasuunnitelma tarkistetaan vuosittain ja muutoinkin, jos tarkistamiseen on erityinen syy. Valvontasuunnitelman hyväksyy pelastusjohtaja ja se toimitetaan tiedoksi johtokunnalle ja aluehallintoviranomaiselle. Päijät-Hämeen pelastuslaitokselle on hyväksytty erillinen suunnitelma turvallisuusviestinnästä, joka päivitetään valvontasuunnitelman kanssa vuosittain.

6 6 2 KÄYTETYT TERMIT Nimike Asiakirjavalvonta Asuinrakennusten omavalvonta Arvioiva/ auditoiva palotarkastus Määritelmä Asiakirjavalvonta on dokumenttien perusteella tehdyt viranomaispäätökset ja muut viranomaisen määrittelemät toimenpiteet, jotka kohdistuva pelastuslaitoksen valvonnan kohteena oleviin rakennuksiin/ toiminnallisiin kokonaisuuksiin tai yleisötapahtumiin. Jos asiakirja otetaan vastaan, kirjataan tulleeksi ja arkistoidaan ilman aktiivista arviointia, sitä ei lasketa asiakirjavalvontasuoritteeksi. Asuinrakennuksen omavalvonnassa kiinteistön edustaja tarkastaa itse pelastuslaitoksen toimittaman tarkastuslistan ja opasvihkon avulla pelastuslain velvoitteiden noudattamista ja oman toimintatapojen turvallisuutta. Omavalvonta tehdään tarkastuslistan mukaan ja tarkastuslista palautetaan pelastuslaitokselle. Palotarkastuksia voidaan kohdentaa omavalvonnan tulosten mukaan. Omavalvonnalla pyritään kiinteistönomistajien turvallisuustiedon ja asenteiden parantamiseen. Kohdekohtaiseen riskiarviointiin perustuva valvontamalli.. Arvioinnista saatava riskiluku kirjataan palotarkastusohjelmaan. Erityinen palotarkastus Uudisrakennus- tai saneerauskohteessa tehtävä valvontakäynti, jonka rakennusvalvontaviranomainen on määritellyt käyttöönottotarkastuksen ja toiminnan aloittamisen ehdoksi. Erityinen palotarkastus on luonteeltaan pelastusviranomaisen asiantuntijalausunto rakennusvalvonnalle rakennuksen palo- ja pelastusturvallisuudesta. Ennen varsinaista erityistä palotarkastusta voidaan suorittaa ennakoivia tarkastuksia. Erityinen palotarkastus voidaan tehdä myös muihin kohteisiin kuin rakennuksiin. Ilotulitemyyntipisteen tarkastus Jälkitarkastus Kohde Maanalaisen polttoainesäiliön tarkastus Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 63 ja 64 mukainen valvontakäynti, joka kohdistuu pyroteknisten tuotteiden varastointiin kaupan yhteydessä. Valvontakäynti, jossa valvotaan, että palotarkastuksissa aiemmin annettuja korjausmääräyksiä on noudatettu. Jälkitarkastus tehdään korjausmääräysten määräaikojen umpeuduttua, ennen seuraavaa yleistä palotarkastusta. Kohde on se, jolle, jota tai johon kohdistuen valvontaa tehdään tai valvonta kohdentuu. Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen maanalaisten öljysäiliöiden määräaikaistarkastuksista (344/1983) mukainen tarkastus tärkeällä pohjavesialueella sijaitsevan maanalaisen öljysäiliön tarkastamiseksi ennen säiliön peittämistä. Muiden polttoainesäiliöiden osalta tarkastus perustuu pelastusviranomaisen ke-

7 7 mikaaliturvallisuuslain (390/2005) ilmoitusvelvollisten kohteiden osalta tekemään päätökseen (25 2. mom. ja mom). Määräaikainen (yleinen) palotarkastus Nestekaasukohteen käyttöönottotarkastus Valvontasuunnitelman mukainen määrätyin väliajoin tehtävä pelastusviranomaisen valvontakäynti. Käytetään myös nimikettä yleinen palotarkastus. Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 36, 37 :n mukainen käyttöönottotarkastus, joka kohdistuu nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä tai varastointia harjoittavaan kohteeseen. Tarkastus tulee tehdä ennen käyttöönottoa. Pyydetty palotarkastus Asiakkaan pyytämä palotarkastus, joka tehdään aina pelastusviranomaisen harkinnan mukaan, ks. ylimääräinen palotarkastus. Rakennuksen käyttöönoton ennakkokatselmus Tarkastusväli Vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavan kohteen tarkastus Valvontakohde Yleisötilaisuuden palotarkastus Ylimääräinen palotarkastus Pyydetty palotarkastus/konsultointikäynti, jonka jälkeen joudutaan vielä tekemään erikseen erityinen palotarkastus. Tarkastusväli on ajanjakso, joka on riskien arviointiin perustuen määritelty palotarkastusten väliseksi ajaksi. Kemikaaliturvallisuuslain (390/2005) 27 mukainen valvontakäynti, joka ei ole kohteen määräaikainen palotarkastus. Palotarkastusohjelmistoissa palotarkastus kohdennetaan yleensä kiinteistöön. Alueella ryhmitellään kohteet toiminnallisiksi kokonaisuuksiksi, esimerkiksi kauppakeskus on yksi kohde eikä 30 kohdetta. Pelastusviranomaisen yleisötilaisuuden dokumenttien ja arvioidun riskin perustella ennen yleisötilaisuuden alkamista suorittama valvontakäynti, jossa tarkastetaan tapahtuman turvallisuusjärjestelyt. Pelastusviranomaisen harkinnan mukaan suorittama valvontakäynti, jota ei ole ajoitettu ja kohdennettu valvontasuunnitelmassa. Ylimääräisiä, ennakoimattomia palotarkastuksia tehdään esimerkiksi seuraavien erityisten syiden vuoksi: a) nuohoojan, tarkastuslaitoksen, toisen viranomaisen tai kuntalaisen ilmoitus palo- tai henkilöturvallisuuteen liittyvistä puutteista; b) huomattavaa palovaaraa aiheuttavan rakennus- tai muun työmaan aloittamisen yhteydessä;

8 8 c) rakennuksen henkilömäärän tai käyttötavan tilapäisen muuttumisen johdosta, mikäli muutos oleellisesti vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen (esimerkiksi tilapäismajoitus); d) kun on perustetta epäillä, että kohteen palo- ja henkilöturvallisuudessa on vakavia puutteita; e) teematarkastuksina muiden viranomaisten kanssa (esimerkiksi anniskeluravintolat ja muut kokoontumistilat). Öljylämmityslaitteiston käyttöönotto Valtioneuvoston asetuksen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (855/2012) 38 mukaan toiminnanharjoittajan on ilmoitettava pelastusviranomaiselle myös sellaisen sumutuspolttimella varustetun öljylämmityslaitteiston käyttöönotosta, joka ei ole edellyttänyt 32 :n mukaista ilmoitusta. Tarkastus on tehtävä 3 kk kuluessa käyttöönotosta.

9 9 3 VALVONTASUUNNITELMA Pelastuslaki astui voimaan heinäkuussa Pelastuslaissa tai sen nojalla annetuissa säädöksissä ei enää määritellä palotarkastettavia kohteita, vaan pelastuslaitos määrittelee itse palotarkastettavat kohteet alueella esiintyvien riskien perusteella. Palotarkastusten lisäksi alueen pelastusviranomainen suorittaa myös asiakirjavalvontaa, jonka tarkoituksena on varmistaa velvoitteiden noudattaminen kohteessa. Tämä tapahtuu esimerkiksi kohteen laatiman pelastussuunnitelman sekä muiden palo- ja poistumisturvallisuudesta laadittujen asiakirjojen perusteella. Valvontatoimenpiteet ovat osa pelastuslaitoksen onnettomuuksien ehkäisyyn ja niiden vahinkojen rajoittamiseen kohdistuvasta työstä, kuva 1. Kuva 1 Toteutuneita riskejä analysoimalla voidaan suunnata onnettomuuksia ennaltaehkäisevää työtä. 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö Valvottavat kohteet ja toimenpiteet valvonnan suorittamiseksi määritellään vuosittain valvontasuunnitelmassa, joka perustuu palvelutasopäätökseen ja riskien arviointiin. Valvontasuunnitelmaan kerä-

10 10 tään tiedot myös toteutuneista palotarkastuksista sekä onnettomuuksien ehkäisyyn käytetyistä resursseista. Valvontasuunnitelman toteutumista valvoo aluehallintoviranomainen osana pelastustoimen palvelutason riittävyyden valvontaa. Valvonnan muodot ovat erilaisia, joista yksi on palotarkastus. Tässä valvontasuunnitelmassa määritellään eri kohdetyyppien periaatteellinen palotarkastusten tiheys, jäljempänä tarkastusväli, ja siihen vaikuttavat tekijät. Lisäksi käsitellään yhteistoiminta muiden valvontaviranomaisten kanssa, valvontatehtäviin kohdistettavat resurssit sekä se miten valvontavelvoitteen toteutumista seurataan. Valvonta kohdistuu lainsäädännössä pelastusviranomaisten valvottavaksi määrättyjen säännösten vastaiseen toimintaan, toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi sekä toiminnan tuloksellisuuden seurantaan. Valvonnassa korostetaan kohteen oman toiminnan merkitystä turvallisuuden parantamisessa. Valvontatoimenpiteisiin kuuluvat myös Pelastuslain 105 ja 106 :issä mainitut pakkokeinot ja rangaistukset. Pelastuslaitos voi periä valvontasuunnitelmassa määritellyistä tarkastuksista Pelastuslain ( 96 ) mukaisesti maksun. Kyseiset maksut otettiin käyttöön koko Suomessa vuoden 2013 aikana ja ne on lisätty Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen taksaluetteloon. 3.2 Valvonnan toteuttaminen Valvontatoiminta on pyritty kohdentamaan Päijät-Hämeessä siten, että siitä on saatavissa mahdollisimman merkittävä vaikuttavuus maakunnan turvallisuudelle. Valvonnan toteuttamista ja vaikutuksia seurataan jatkuvasti ja toimintaa kohdistetaan seurannan tulosten perusteella. Valvonnan toteutustavat on kuvattu tässä suunnitelmassa. Valvontatehtävän koko sisältö löytyy erillisestä IMS -toimintajärjestelmästä, jossa eri tehtävät on yksityiskohtaisesti kuvattu prosessikaavioiden ja työohjeiden avulla. Selkeillä prosesseilla pyritään parantamaan valvonnan laatua ja tehostamaan valvontatyötä. Laaditut työohjeet ovat yksityiskohtaisia ja sisältävät koko valvontatyöhön liittyvän työnkulun. Malli työohjeesta on liitteessä D.

11 11 4 MÄÄRÄAIKAISET VALVONTATOIMENPITEET 4.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset (A1-A6) Valvontakohteita (entiset erityiskohteet) ovat käytännössä kaikki ne kohteet, jotka eivät ole asuinrakennuksia tai niihin rinnastettavia kohteita. Yrityksille ja laitoksille määritellään tarkastusvälit (valvontavälit) riskien arvioinnin perusteella. Määräaikaisesti tarkastettavia yrityksiä ja laitoksia on Päijät-Hämeessä yhteensä kappaletta. Vuonna 2014 määräaikaistarkastus tehdään arviolta yritykseen ja laitokseen. Lukumäärä muuttuu vuoden edetessä, koska kohteita luokitellaan koko ajan uudelleen käyntien ja muiden selvitysten edetessä. Kohdeluettelossa on useita kohteita, joissa ei välttämättä ole enää tarkastusajankohtana toimintaa tai jonka toiminta on muuttunut. Yritysten ja laitosten keskimääräisen tarkastusvälin määrittämisessä on sovellettu seuraavia periaatteita: - tulipalon aiheuttama omaisuusvahinkoriski - suuronnettomuuden henkilöriskin mahdollisuus - merkittävien kulttuuri- ja ympäristöarvojen riskit - kemikaalikohteiden erityispiirteet ja lainsäädäntö Päijät-Hämeen pelastuslaitoksessa pääkäyttötarkoituksen mukainen valvontaväli on eri pääluokissa A1 A6 seuraava: A1 Rakennus ympärivuorokautisessa käytössä tarkastusväli kk A2 Opetusrakennukset ja päiväkodit tarkastusväli kk A3 Kokoontumis- ja liiketilat tarkastusväli kk A4 Teollisuus- ja varastorakennukset tarkastusväli kk A5 Maatalousrakennukset tarkastusväli kk, yhteiset viljankuivaamot 60 kk, yksityiset viljankuivaamot 120 kk A6 Muut kohteet tarkastusväli kk Valvontakohteiden ryhmittely eri pääluokkiin sekä palotarkastusvälien lähtökohdat ja vaihteluvälit on esitetty tämän suunnitelman liitteissä A1-A6.

12 12 Kohde voi kuulua useampaan ryhmään esimerkiksi varastorakennuksiin ja Seveso-kohteisiin. Lähtökohtana on käytetty pienemmän tarkastusvälin antavaa taulukkoa. Taulukko 1 Tarkastusmäärät vuonna 2014 tarkastusluokittain Päijät-Hämeessä. Tarkastusväli Tarkastusluokka 12 kk 24 kk 36 kk 48 kk 60 kk 96 kk 120 kk Kpl Yhteensä A A A A A A Yhteensä Yksittäisten kohteiden tarkastusvälejä voidaan tarvittaessa lyhentää tai pidentää tapauskohtaisesti. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta voi perustua esimerkiksi arvioivassa palotarkastuksessa tehtyihin havaintoihin, jossa otetaan huomioon muun muassa kohteen turvallisuuskulttuuri, uhatut arvot ja tapahtuneet onnettomuudet tai läheltä piti -tilanteet. Tarkastusvälin muuttamista ei tehdä yksittäisen riskiarvion perusteella, vaan muutoksen tulee perustua kohteen turvallisuuskulttuurin muutokseen ja se vaatii vähintään kaksi arviointia kohteesta. Tarkastusvälin muuttaminen suositellusta on perusteltava ja kirjattava palotarkastusohjelmaan siten, että perusteluita voidaan tarkastella jälkikäteen. Kohteiden tarkastusväliksi ei tule käytännössä muodostumaan läheskään joka kohteessa esimerkiksi tasan 24 kk. Hyvänä käytäntönä voidaan pitää tarkastusvälin pysymistä +3 kk sisällä suunnitellusta, kuitenkin siten, että ajankohta osuu oikealle kalenterivuodelle. Uusissa / valmistuneissa yrityksissä ja laitoksissa tehdään ensimmäinen määräaikainen valvontakäynti 3 kk rakennuksen käyttöönotosta kohteen haltijan tai toiminnanharjoittajan kanssa, jos kohteen valvontaväliksi arvioidaan vuosi. Tällöin keskitytään kohteen erityispiirteiden mukaisesti muun muassa pelastussuunnitelman laadintaan, pelastussuunnitelman sisällön toimivuuteen ja kemikaaliilmoituksen käsittelyyn.

13 Valvontakäynnin suorittaminen Vuonna 2014 jatketaan kaikkien yrityksien ja laitoksien valvontatyössä käyttöön otettua ns. arvioivan palotarkastuksen mallia, jolla saadaan kohdekohtainen riskiarvio kaikista valvontakohteista. Määräaikaiset palotarkastuskohteet jaetaan vuoden alussa tarkastustyötä tekeville. Tarkastaja suorittaa saamansa tarkastukset niin, että vuoden tarkastusmäärä jakautuu tasaisesti 3 kuukauden periodeihin. Annetut korjausmääräykset valvotaan mahdollisimman pian annetun korjausmääräysajan kuluttua umpeen Valvonnan arviointi Valvontatyön suorittaja tekee palotarkastuskäynnin jälkeen arvion tarkastuksen onnistumisesta Innolink-ohjelmiston avulla, kohteissa joiden valvontaväli on 12 tai 24 kk. Tämän jälkeen ohjelma lähettää tarkastuskohteen edustajalle oman lomakkeen, jossa tämä puolestaan arvioi omalta osaltaan tarkastuksen laatua ja tarpeellisuutta. Ohjelmisto vertaa näitä kahta arviota toisiinsa ja jokainen tarkastaja voi osaltaan seurata saamaansa palautetta. Riskienhallintatyötä tekevien yhteisissä tapaamisissa käydään saatua palautetta läpi ja mietitään toimenpiteitä palautteiden pohjalta.

14 Asuinrakennuksien ja niihin verrattavien kohteiden määräaikaiset palotarkastukset (A7) Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset Pelastussuunnitelmavelvollisia asuinrakennuksia (vähintään kolmen huoneiston taloyhtiöitä) on noin kpl Päijät-Hämeessä (kerrostalot kpl ja rivitalot kpl). Vuonna 2014 aloitetaan rivitaloyhtiöiden tarkastusten tekeminen omavalvonnan keinoin. Omavalvontakirje lähetetään 20 % rivitaloista ja se postitetaan kiinteistön isännöitsijälle. Kerrostaloista tarkastetaan 10 %. Ensimmäinen tarkastuskäynti tehdään kaikissa pelastussuunnitelmavelvollisissa rakennuksissa rakennuksen valmistuessa vastaavan työnjohtajan kanssa Valvonnan suorittaminen Asuinrakennuksien palotarkastuksissa taloyhtiötä edustaa yleensä isännöitsijä. Tarkastukseen on hyvä pyytää mukaan myös kiinteistön turvallisuushenkilöstö, jolloin hekin saisivat kokonaiskuvan kiinteistön paloturvallisuusasioista. Myös kiinteistön asukkaille voi antaa etukäteistietoa palotarkastuksen suorittamisesta esimerkiksi ilmoitustaululle kiinnitettävän ilmoituksen avulla. Asukkailla on näin mahdollisuus olla mukana tarkastuksessa tai esittää turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä esimerkiksi isännöitsijän kautta. Annetut korjausmääräykset valvotaan mahdollisimman pian annetun korjausmääräysajan kuluttua umpeen.

15 Pientalot Pientalojen valvontamuotona jatketaan omatarkastuslomakkeen käyttöä. Lomake vastauskuorineen ja valistusmateriaaleineen lähetetään massapostituksena rajatulle alueelle. Palautettavan lomakkeen tai sen palauttamatta jättämisen pohjalta kohdennetaan toimenpiteitä, esimerkiksi palotarkastuksia tai tiettyyn aihepiiriin liittyvää valistusta. Vuonna 2014 painotetaan omavalvonnassa häiriötilanteisiin varautumista Asunnot Päijät-Hämeen pelastuslaitos kokeilee vuonna 2014 rivi- ja kerrostaloasuntojen tarkastusta omavalvonnan avulla. Yhtenä vaihtoehtoisena toteutustapana on antaa määräaikaisen palotarkastuksen yhteydessä rivi- tai kerrostalon isännöitsijälle omavalvontalomakkeet, jotka hän jakaa asukkaille. Vuoden 2014 aikana on valmistumassa valtakunnallinen malli syrjäytyneiden asukkaiden auttamiseksi. Päijät-Hämeen pelastuslaitos ottaa mallin käyttöön mahdollisimman pian sen valmistuttua. Erehdykset ja unohdukset hanke Erehdykset ja unohdukset -hanke oli vuonna 2011 Palosuojelurahaston tuella käynnistetty projekti, jossa on koulutettu kolmannen sektorin toimijoita havainnoimaan lähiasukkaidensa paloturvallisuusasioita ja antamaan ohjeita ja neuvoja turvallisuuden parantamiseksi. Hanke päättyi vuoden 2013 lopussa, mutta hankkeelle on haettu jatkorahoitusta vuodeksi 2014 asian tärkeyden takia. Hankkeessa on kartoitettu vapaaehtoistoimijoiden voimin ikäihmisten ja päivittäiseen toimintaansa tukea tarvitsevien ihmisten asuntoja, joissa palokuoleman riski on tilastojen mukaan kasvanut. 4.3 Vapaa-ajan asuntojen määräaikaiset palotarkastukset (A8) Päijät-Hämeessä on noin vapaa-ajan asuntoa. Suurimmat mökkikunnat ovat Asikkala ja Sysmä.

16 16 Vapaa-ajan asuinrakennusten valvontakäynnit ovat luonteeltaan erilaisia kuin tavalliset asuinrakennusten palotarkastukset; asukkaiden tavoitettavuus ei ole helppoa, välimatkat ovat usein pitkiä ja kulkuyhteydet voivat olla hankalia. Mökkien valvonnassa hyödynnetään Päijät-Hämeen piirinuohoojien tekemää palotarkkailua. Määräaikainen palotarkkailu tehdään yhdeksän vuoden välein ja niistä tehdään paikan päällä palotarkkailupöytäkirja. Vakavista puutteista ilmoitetaan pelastusviranomaiselle välittömästi. Asikkalassa on vapaa kilpailu nuohouksessa. Asikkalan vapaa-ajan asuinrakennusten valvonnassa hyödynnetään vuonna 2014 pääsääntöisesti omavalvontalomaketta.

17 17 5 EPÄSÄÄNNÖLLISET VALVONTAKÄYNNIT Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa tarvittaessa myös muita valvontakäyntejä ja katselmuksia. Muita valvontatoimia ovat muun muassa erityinen palotarkastus valmistuviin tai saneerattaviin kohteisiin, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus, sekä kemikaali-, nestekaasu- ja räjähdevalvonta. 5.1 Erityinen palotarkastus valmistuviin tai saneerattaviin kohteisiin Erityinen palotarkastus liittyy yleensä uudisrakennus-, muutos- tai saneerauskohteisiin ja tehdään rakennustyömaan vastaavan mestarin kanssa. A) Pelastussuunnitelmavelvolliset asuinrakennukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa jokaiseen pelastussuunnitelmavelvolliseen asuinrakennukseen (vähintään kolme asuntoa) erityisen palotarkastuksen rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta tai sen yhteydessä. Erityisessä palotarkastuksessa tarkastetaan muun muassa pelastustien, savunpoiston ja palovaroitinjärjestelmän toiminta sekä kerrosnumeroinnin ja palokunnantaulun asennus. Kiinteistölle jätetään myös huomautus pelastussuunnitelman laatimisesta. B) Uudet ja peruskorjattavat yritykset ja laitokset Pelastuslain 18 : ssä tarkoitettuihin uusiin ja peruskorjattuihin yrityksiin ja laitoksiin tehdään rakennusvalvontaviranomaisen pyynnöstä erityinen palotarkastus ennen rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastusta tai sen yhteydessä. Tarkastuksella kiinnitetään huomiota muun muassa savunpoistoon, alkusammutusvälineisiin, poistumisreittien merkitsemiseen ja valaistukseen, automaattisiin palo-oviin, palokunnantauluun, kerrosnumerointiin, kohdekorttiin, avainsäilöön, kemikaaleihin ja muihin kohteen mukaisiin erityispiirteisiin. Tarvittaessa annetaan myös huomautus pelastussuunnitelman laatimisesta. Pelastuslain 18 :ssä tarkoitettuja kohteita ovat: koulut, oppilaitokset ja muut vastaavat opetuksessa käytettävät tilat; lastensuojelulaitokset ja koulukodit sekä päiväkodit, perhepäiväkodit ja muut lasten ryhmämuotoisen hoidon järjestämisessä käytettävät tilat lukuun ottamatta yksityisiä asuntoja;

18 18 majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetut majoitusliikkeet sekä ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetut leirintäalueet ja tilapäiset leirintäalueet; tilat, joita käytetään vähintään 20 henkilön tilapäiseen joukkomajoitukseen; kirkot, kirjastot, urheilu- ja näyttelyhallit, teatterit, liikenneasemat, messualueet, moottoriradat, huvipuistot sekä edellä mainittuja vastaavat kokoontumispaikat; kauppakeskukset ja vastaavat tilat sekä yli 400 neliömetrin myymälät; yli 50 asiakaspaikan ravintolat ja vastaavat tilat; yli 1500 neliömetrin teollisuus-, tuotanto- ja varastorakennukset; ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 1 :n mukaiset ympäristölupaa edellyttävät eläinsuojat; kohteet, joissa vaarallisen kemikaalin vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia saa harjoittaa vain tekemällä siitä vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden turvallisuudesta annetun lain (390/2005) 24 :ssä tarkoitetun ilmoituksen; kulttuuriomaisuuden suojelua koskevat Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa kulttuuriomaisuudeksi määritellyt ja sitä sisältävät rakennukset ja kohteet sekä muut lakien ja asetusten nojalla kulttuuriomaisuutena suojellut rakennukset ja kohteet; työpaikkatilat, joissa työntekijöiden ja samanaikaisesti paikalla olevien muiden ihmisten määrä on yleensä vähintään 50; yli 100 metriä pitkät yleisessä käytössä olevat tunnelit. Näiden kohteiden lisäksi erityinen palotarkastus tehdään aina kun sitä on rakennusluvassa edellytetty tai pelastusviranomainen katsoo erityisen palotarkastuksen tarpeelliseksi. Kohteita voivat olla esimerkiksi maatalouden ja teollisuuden kohteet, jotka eivät ole pelastusasetuksen mukaan pelastussuunnitelmavelvollisia. 5.2 Ylimääräiset tarkastukset Pelastusviranomaiselle tulee valvontavelvoitteeseen liittyviä ilmoituksia, joiden lukumäärään pelastuslaitos ei omilla toimillaan pysty vaikuttamaan. Ylimääräisen palotarkastuksen toimittamisesta päättää pelastusviranomainen harkintansa mukaan lainsäädännön puitteissa.

19 19 Ylimääräisiä tarkastuksia ovat: A) Yleisötilaisuuksien tarkastukset ennen tapahtumien alkua Yleisötapahtumien valvonnasta säädetään Pelastuslain 16 :ssä, joka koskee yleisötilaisuuksien pelastussuunnitelmaa. Yleisötapahtumalla tarkoitetaan kokoontumislaissa (530/ ) määritettyjä yleisötilaisuuksia, kuten yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Jos tilaisuuteen osallistuminen edellyttää kutsua tai määrätyn yhteisön jäsenyyttä, sovelletaan siihen myös kokoontumislain säännöksiä yleisötilaisuudesta, jollei tilaisuutta osanottajien lukumäärän, tilaisuuden laadun tai muiden erityisten syiden perusteella voida pitää luonteeltaan yksityisenä. Yleisötapahtuman järjestämistä valvovat monet tahot ja tapahtumanjärjestäjän onkin haettava useita lupia eri viranomaisilta. Tapahtumajärjestäjän on toimitettava yleisötilaisuutta koskeva pelastussuunnitelma pelastusviranomaiselle viimeistään 14 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Päijät-Hämeen pelastuslaitos arvioi tilaisuuden järjestäjän laatiman yleisötilaisuuden pelastussuunnitelman (asiakirjavalvontaa) riittävyyttä ja antaa asiakkaalle sekä poliisille kirjallisen lausunnon suunnitelmasta. Pelastuslain 16 todetaan, että pelastusviranomaisen tulee tarvittaessa suorittaa yleisötilaisuuden palotarkastus. Tarkastuksen suorittamisen perusteeksi pelastusviranomainen arvioi tapahtuman luonnetta ja siitä aiheutuvaa riskiä sekä esitettyjen varautumistoimenpiteiden riittävyyttä. Palotarkastus järjestetään, mikäli pelastusviranomainen arvioinnissa katsoo siihen olevan tarvetta. B) Teema ja kohdetarkastukset muiden viranomaiset kanssa (esimerkiksi ravintolatarkastukset ja suurten kokoontumistilojen tarkastukset) C) Rakennuksen ennakkokatselmukset ennen valmistumista Ennakkokatselmukset kirjataan palotarkastusohjelmassa palotarkastusluokan neuvonta alle. D) Omavalvontalomakkeen lähettämisen jälkeen samaan rakennukseen suoritettu tarkastuskäynti E) Tarkastukset toiselta viranomaiselta saadun ilmoituksen perusteella asuntoihin, joissa on onnet-

20 20 tomuus- tai palovaara F) Kohteet joissa on väestönsuoja Pelastusviranomainen tekee rakennuksen käyttöönotto- tai lopputarkastuksen yhteydessä väestönsuojan tarkastuksen väestönsuojan käyttöönottotarkastuksessa tehdyn pöytäkirjan perusteella. G) Muut tarkastukset Tällaisia tarkastuksia voivat olla muun muassa aluehallintoviranomaisen (AVI) edellyttämät tarkastuskäynnit yksityisen sosiaalipalvelun tuottajan tiloihin AVI:n oman lupapäätöksen liitteeksi. (Laki yksityisestä sosiaalipalvelusta).

21 21 6 KEMIKAALI-, NESTEKAASU- JA RÄJÄHDEVALVONTA Laissa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (2005/2009), kemikaaliturvallisuuslaissa ja annetuissa alemmissa säädöksissä on säädetty alueen pelastusviranomaiselle valvontatehtäviä ja erilaisten ilmoitusten käsittelyä. Pelastusviranomaisen valvontavastuu kattaa vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia, nestekaasun käyttöä ja varastointia, maakaasun käyttöä, öljylämmityslaitteistojen asennusta, maanalaisten öljysäiliöiden tarkastustoimintaa ja osin räjähteiden varastointia sekä pyroteknisten tuotteiden varastointia kaupan yhteydessä tai luovutukseen yksityiseen kulutukseen koskevat tehtävät. Kemikaalivalvonnasta peritään Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistaman taksan mukainen valvontamaksu. Valvontamaksut perustuvat säädöksiin: Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012 sisältäen nestekaasun, räjähdeasetus 473/1993 ja lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/ Vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavien laitosten tarkastukset Pelastusviranomaisen on tarkastettava vaarallisten kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia harjoittavien tuotantolaitosten toimintatavat ja teknisen toteutuksen vaatimustenmukaisuus. Pelastuslaitoksella on oikeus osallistua 28 mukaiseen turvallisuus- ja kemikaaliviraston käyttöottotarkastukseen sekä 29 tarkastusohjelman mukaisiin tarkastuksiin. Kemikaalisäädöksillä säädetään tarkemmin tarkastusten sisällöstä, määräajoista ja ajankohdista sekä ilmoituksista muille viranomaisille ja tarkastusten muusta käytännön toteutuksesta. Päijät-Hämeen pelastuslaitos tekee kemikaalilain mukaisia kemikaalipäätöksiä valvomiinsa kohteisiin ja niihin liittyviä tarkastuksia. Valvonta perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 390/2005 ja valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta 855/2012. Päijät-Hämeen pelastuslaitos suorittaa normiohjatut tarkastukset valvonta-alueellaan. Alle ilmoitusrajan jäävien sekä ilmoitusrajan ylittävien vähäisten kohteiden valvonta suoritetaan määräaikaisen

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013

VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 VALVONTAKOHTEIDEN TARKASTUSMAKSUT 1.1.2013 Perusteet valvontakohteiden maksullisuudesta Keski-Suomen pelastuslaitoksen liikelaitoksen johtosäännön 3 :n mukaisesti johtokunnan tehtävinä on mm. ohjata ja

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2015 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 18.2.2015 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 5 2 KÄYTETYT TERMIT... 6 3 VALVONTASUUNNITELMA... 9 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 9 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari

Pelastustoimen kehittämispäällikkö?? LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari LUP onnettomuuksien ehkäisyn seminaari 6.-7.2.2012 Rakennusvalvonnan ja pelastusviranomaisen roolit rakennusluvan vastaisen käyttötarkoituksen yhteydessä Hotelli Kuninkaantie 7.2.2012 Jussi Rahikainen

Lisätiedot

Materiaalinen rajaus

Materiaalinen rajaus Menettelysäännökset oikeusturvan takeena palotarkastustoiminnassa Heikki Paajanen 6.2.2012 Materiaalinen rajaus Uusi laki selventää valvontatoiminnan ulottuvuuden (lain 2 ja 3 luvun säännösten noudattaminen).

Lisätiedot

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri

PALOKLUSTERI Tapio Aaltonen paloinsinööri PALOKLUSTERI 4.5.2017 1 Tapio Aaltonen paloinsinööri Pelastuslaitoksen tehtävät (Pelastuslaki 379/2011) Pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan: 1) pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta

Lisätiedot

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan:

Pelastuslaki 379/2011 14 - Omatoiminen varautuminen. Rakennuksen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on osaltaan: Pelastussuunnitelma Pelastussuunnitelma on asiakirja, joka toimii turvallisuutta kehittävän työn välineenä. Pelastussuunnitelman tulee sisältää tiedot siitä, millä tavalla vaaratilanteita pyritään ennaltaehkäisemään,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 37. Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh 22.09.2016 Sivu 1 / 1 3883/2016 02.05.00 37 Taksat ja maksut Valmistelijat / lisätiedot: Tuomas Pälviä, puh. 09 816 26840 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Johtokunta

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA

PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA PELASTUSVIRANOMAISEN ROOLI OLEMASSA OLEVAN VÄESTÖNSUOJAN TOIMINTAKUNTOISUUDEN VALVONNASSA Palotarkastusinsinööri Tapio Stén Pirkanmaan pelastuslaitos, pvm. 27.9.2017 Pelastusviranomaisen rooli väestönsuojien

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö

Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Uusi pelastuslaki ja virastojen välinen yhteistyö Jukka Koivuranta Helsingin pelastuslaitos Palotarkastaja/Sosiaali- ja terveysviraston yhteyshenkilö Lyhyesti Pelastuslaki 379/2011 Poistumisturvallisuusselvitys

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2016 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 27.1.2016 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö

Yleisötapahtuman turvallisuus. Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Yleisötapahtuman turvallisuus Kalle Eklund turvallisuusviestintäpäällikkö Sisältö Lainsäädäntö Lupamenettely käytännössä Viranomaisten laatimia ohjeita Yleisötilaisuuden määritelmä ITSE TAPAHTUMANJÄRJESTÄJÄNÄ

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Yritysinfo 16.9.2015

Yritysinfo 16.9.2015 Yritysinfo 16.9.2015 Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Tomi Pursiainen Riskienhallintapäällikkö Mitä yrityksen tulee ottaa huomioon turvallisuuden ja riskienhallinnan takaamiseksi? Toiminnanharjoittajan velvollisuudet

Lisätiedot

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma

Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Omavalvonta osana valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo

Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta. Hannu Olamo Pelastuslain muutokset paloilmoittimien kannalta Hannu Olamo 14.4.2010 Paloilmoittimia koskevat säännökset pelastuslaissa Laitteiden kunnossapidosta nykyistä vastaavat vaatimukset SM:n asetuksenantovaltuutta

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu

Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA. (Pelastuslaki 379/ ) (VN asetus pelastustoimesta 407/ ) Tarkastettu 2016 2017 Sallan koulukeskuksen YLEISÖTILAISUUDEN PELASTUSSUUNNITELMA (Pelastuslaki 379/2011 16 ) (VN asetus pelastustoimesta 407/2011 3 ) Tarkastettu Pelastusviranomaisen hyväksyntä / 20 / 20 Sallan kunta

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2.2.2016 Viimeksi tallennettu 2/2/2016 7:58 AM Version 1.0 Tulostettu 2016-02-02 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen

VALVONTASUUNNITELMA. Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 2017 VALVONTASUUNNITELMA Hyväksynyt pelastusjohtaja Jari Hyvärinen 16.1.2017 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KÄYTETYT TERMIT... 2 3 VALVONTASUUNNITELMA... 5 3.1 Valvontasuunnitelman sisältö... 6 3.2 Valvonnan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2010-11-02 Viimeksi tallennettu 2014-01-24 11.01 Version 1.0 Tulostettu 2014-01-28 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos Västra Nylands räddningsverk Länsi-Uusimaa Department for Rescue Services

Lisätiedot

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa

Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Pelastustoiminta tilapäisissä tapahtumissa Riskienhallintapäällikkö Jari Turunen Pohjois Karjalan pelastuslaitos Ylimpänä päättävänä elimenä toimii pelastuslaitoksen johtokunta. Henkilökunta Pelastuslaitoksella

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2016. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2016 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 16.12.2015 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU...4 2.1 YRITYSTEN JA LAITOSTEN

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma 2015. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2015 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos -liikelaitos johtokunta 16.12.2014 2 Sisällysluettelo 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 4 2.1 Yritysten

Lisätiedot

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa

Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa Aluevalvonta osana pelastuslaitoksen valvontatoimintaa 1 Pelastuslaki 78 Pelastuslaitoksen valvontatehtävä Pelastuslaitoksen on alueellaan valvottava 2 luvun (Yleiset velvollisuudet) ja 3 luvun (Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 Laatija JARI LEPISTÖ Hyväksyjä PELASTUSJOHTAJA Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 2014-12-02 Viimeksi tallennettu 2014-12-08 16.12 Version 1.0 Tulostettu 2015-01-08 VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötapahtuman pelastussuunnitelman laatimisvelvoite Pelastuslaki 379/2011 16 Yleisötilaisuuden pelastussuunnitelma Yleisötilaisuuksiin ja muihin tapahtumiin, joihin osallistuvien ihmisten suuren määrän

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2015-2016 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2015-2016 Hyväksytty: 19.1.2015 Matti Koivisto vs. pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN

Lisätiedot

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.

Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen. Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9. Uusi pelastuslaki (379/2011) ja omatoiminen varautuminen Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo Kulttuurihistoriallisten kohteiden turvallisuus 21.9.2011 Lain valmistelun lähtökohdat Tausta: Hallitusohjelman kirjaukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIITTEET:

Sisällysluettelo LIITTEET: Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten määräaikaiset palotarkastukset 2.2 Asuinrakennuksien ja niihin

Lisätiedot

Pelastustoimi ja pelastuslaitos

Pelastustoimi ja pelastuslaitos Pelastustoimi ja pelastuslaitos Päijät-Hämeen pelastuslaitos Marjo Oksanen marjo.oksanen@phpela.fi Pelastustoimen tehtävänjako Sisäasiainministeriö johtaa, ohjaa ja valvoo pelastustointa ja sen palvelujen

Lisätiedot

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta

Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusalan neuvottelupäivät SN27 9. 11.12.2009, Silja Serenade Pelastuslain onnettomuuksien ennaltaehkäisyn uudistukset pelastuslaitoksen kannalta Pelastusjohtaja Veli-Pekka Ihamäki Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2015. Keski-Uudenmaan valvontasuunnitelma pelastuslaitoksen Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman valmistelee ja ylläpitää Turvallisuuspalvelun

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013

VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Johtokunta 12.6.2012 49 VALVONTASUUNNITELMA 2012 2013 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään suoritettavat

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain muutokset. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain muutokset Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Valmisteluaikataulu: Esiselvitykset syyskuu 2007 - maaliskuu 2008 Valmistelutyöryhmä ja -jaostot heinäkuu 2008 - lokakuu 2010 Lakiluonnos

Lisätiedot

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos

KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912. Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos KAINUUN MATKAILUFOORUMI 260912 Apulaispalopäällikkö Reino Huotari Kainuun pelastuslaitos Kainuun pelastuslaitos Kuva: Kainuun pelastuslaitos www.kaipe.fi Uutisaiheita Kelomökki syttyi Luostolla www.lapinkansa.fi

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014

KANTA-HÄMEEN PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2014 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Pelastuslautakunta 14.11.2013 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2014... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta

Valvontasuunnitelma 2014-2015. Riskienhallinta Valvontasuunnitelma 2014-2015 Riskienhallinta SISÄLLYSLUETTELO HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 3 1 YLEISTÄ... 4 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS JA PERUSTEET... 4 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 5

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA

Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos VALVONTASUUNNITELMA 2017 2018 Sisällysluettelo LIITTEET: 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu ja dokumentointi 2.1 Yritysten ja laitosten

Lisätiedot

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo

Valvonta ja yhteistyö. Vesa-Pekka Tervo Valvonta ja yhteistyö Vesa-Pekka Tervo 22.11.2011 Lain rakenne 1 luku. Yleiset säännökset 2 luku. Jokaisen yleiset velvollisuudet 3 luku. Rakennusten ja muiden kohteiden turvallisuuteen liittyvät velvoitteet

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.2 Valvontatoiminnan päämäärät, tavoitteet ja toteutus 6 1.3 Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Palopupu ja uusi * pelastuslaki

Palopupu ja uusi * pelastuslaki Palopupu ja uusi * pelastuslaki Väritettävä pupuhahmo päiväkoti- ikäisille isille Lain tavoite, soveltamisala ja yleiset velvollisuudet tiedoksi jokaiselle, mutta erityisesti pienten lasten vanhemmille

Lisätiedot

Ajankohtaista säädöksistä

Ajankohtaista säädöksistä Ajankohtaista säädöksistä Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivä pelastustoimen laitteista, Tukes 8.-9.11.2011 Sisältö Voimassa olevat asetukset ja laitteita koskevat pelastuslain säännökset

Lisätiedot

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas

15.10.2014. Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas 15.10.2014 Poistumisturvallisuusselvityksen laadintaopas Poistumisturvallisuusselvityksen laatiminen 15.10.2014 2 Pelastuslaki 18 Poistumisturvallisuus hoitolaitoksissa sekä palvelu- ja tukiasumisessa

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014

Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 Valvontasuunnitelma 2014 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 16 3.3.2014 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää

Yleisötapahtuman turvallisuus. Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Yleisötapahtuman turvallisuus Paloinsinööri Jarno Kivistö Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 30.3.2017 Hyvinkää Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Hyvinkää Vantaa Tuusula Kerava Järvenpää Pornainen Nurmijärvi

Lisätiedot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot

Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet tulipalot 1 Tulipalojen syitä Hormeista ja tulisijoista aiheutuneet palot Kuuma tai hehkuva esine tai tuhka Aineisto-ongelmia Kipinä tai kekäle tulisijasta tai hormista

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN

KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN KESKI-UUDENMAAN PELASTUSTOIMEN LIIKELAITOKSEN VALVONTA 2014 2 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Hyväksyntä, muutokset ja päivitykset Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen valvontasuunnitelman

Lisätiedot

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016)

Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät Valvonnan tila (2015 ja 2016) Rakenteellisen palonehkäisyn opintopäivät 2016 Valvonnan tila 2012-2014 (2015 ja 2016) 1 Pelastuslain uudistamiselle 2011 asetetut tavoitteet onnettomuuksien ehkäisyyn liittyen Silloiseen hallitusohjelmaan

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2014

VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma 2014 Keski-Suomen pelastuslaitos - Sivu 1 VALVONTASUUNNITELMA 2014 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen

Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset. Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Jätehuoltotilojen paloturvallisuusmääräykset Kuopio 14.2.2013 Pohjois-Savon pelastuslaitos Johtava palotarkastaja Ilkka Itkonen Pelastuslain 379 / 2011velvoitteet 1. Yleiset velvollisuudet 4 Jokaisen on

Lisätiedot

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset

Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Poistumisturvallisuusselvitys ja poistumisturvallisuuden uudet vaatimukset Kirsi Rajaniemi Turvallisen asumisen koti -seminaari, 3.8.2011 Kokkola Vuosi 1999 Vuosi 2015 Sisäisen turvallisuuden ohjelma:

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA

ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA ETELÄ-KARJALAN PELASTUSLAITOKSEN VALVONTASUUNNITELMA 2014 Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan päätös 18.12.2014 45 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 4 1.1 Yleistä pelastuslaitoksen valvontatoiminnasta 4 1.1.1 Valvonnan

Lisätiedot

Onnettomuuksien ehkäisy 2013

Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Onnettomuuksien ehkäisy 2013 Kimmo Markkanen riskienhallintapäällikkö Onnettomuuksien ehkäisy 2013 14.2.2013 25.11.2011 3 Palvelualueiden keskinäinen toiminta Onnettomuuksien ehkäisy Ensihoito Pelastustoiminta

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella.

Palotarkastusohje korvataan kokonaan uudella vuoden 2004 alusta voimaan astuvalla asetuksella tai ohjeella. Sivu 1/7 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM 2001-1824/Tu-33 Antopäivä 1.10.2001 Voimassaoloaika toistaiseksi Säädösperusta pelastustoimilaki (561/1999) 88 Palotarkastusohje Palotarkastusohje on

Lisätiedot

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki

YLEISET KOKOUKSET. - Kokoontumislaki YLEISÖTILAISUUDET JA YLEISET KOKOUKSET - Kokoontumislaki KOKOONTUMISLAKI Lain tarkoituksena perustuslaissa säädetyn kokoontumisvapauden turvaaminen Lakia sovelletaan sekä yleisötilaisuuksiin että yleisiin

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21

Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 Valvontasuunnitelma 2015 Vahvistettu pelastusjohtajan päätöksellä 10.3.2015 21 1 Esipuhe Pelastuslainsäädäntö uusiutui 1.7.2011 lukien. Eräänä keskeisimpänä tavoitteena lainsäädännön uudistamisessa oli,

Lisätiedot

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka

Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Yleisötilaisuudet ja pyrotekniikka Anu Puttonen vs. tarkastusinsinööri 1 Valvontavastuut Pelastuslaitos Poliisi Tukes Raja Luokan 2 ja 3 ilotulitteet (kuluttajailotulitteet) Yksityishenkilön järjestämä

Lisätiedot

Palonehkäisyn uudet tuulet

Palonehkäisyn uudet tuulet pelastuslain (ja rakentamismääräysten) muutokset esitys FinnSec-messuilla 13.10.2011 Rakentamisen ja paloturvallisuuden perussäädökset uusiutuivat tänä vuonna Rakentamismääräyskokoelman osa E1 - Rakennusten

Lisätiedot

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien

SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma. Voimaan 1.1.2013 lukien SATPEL JK 24.4.2012 Liite 3.1. Valvontasuunnitelma Voimaan 1.1.2013 lukien Sisällysluettelo: VALVONTASUUNNITELMA... 3 1. Määritelmät... 3 2. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 5 3. Valvontatoimenpiteiden

Lisätiedot

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus

Hyvässä seurassa on turvallista liikkua. Turvallisuuskoulutus Hyvässä seurassa on turvallista liikkua Turvallisuuskoulutus Onko Suomi turvallinen maa? Sisäasianministeriö listasi uhkakuvat Suomessa seuraavalle 10 vuodelle! Terveys, kunto, uusavuttomuus, ikääntyminen

Lisätiedot

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta

Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta Ohje pelastuslaitoksen valvontasuunnitelmasta v. 1.2, 23.6.2011 Ohje on toistaiseksi keskeneräinen seuraavien aihealueiden osalta: Asuinrakennusten palotarkastukset Muu valvonta Edellä mainittuja aihealueita

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012

Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos. Valvontasuunnitelma 2012 Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos Valvontasuunnitelma 2012 Hyväksytty: 2.7.2012 Jaakko Pukkinen pelastusjohtaja 2 Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS...

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2015

VALVONTASUUNNITELMA 2015 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOS Pelastusjohtajan 5.1.2015 hyväksymä VALVONTASUUNNITELMA 2015 Valvontasuunnitelma on pelastuslain 79 mukainen riskien arviointiin perustuva, julkinen asiakirja, jossa määritetään

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

Ajankohtaista säädösrintamalta

Ajankohtaista säädösrintamalta Ajankohtaista säädösrintamalta Kirsi Rajaniemi Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät, 19.-20.11.2013 Helsinki Valmisteilla asetukset paloilmoittimista ja automaattisista sammutuslaitteistoista Lausunnolle

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2018 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 13.12.2017 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi

Pelastuslain uudistaminen. Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistaminen Kirsi Rajaniemi Pelastuslain uudistamishanke Hallituksen esitys: luonnos lausunnolle 2.11.2009 eduskuntaan maaliskuu 2010 laki voimaan tammikuu 2011 Lausuntopyyntö: www.intermin.fi/suomi/pelastuslaki

Lisätiedot

Asumisturvallisuuden parantaminen

Asumisturvallisuuden parantaminen Asumisturvallisuuden parantaminen - työkäytännöt sosiaali- ja terveystoimessa Anne Lounamaa, Tapaturmien ehkäisyn yksikkö Pelastustoimen ajankohtaisseminaari, 22.10.2012 Jyväskylä 2.6.2014 Anne Lounamaa

Lisätiedot

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS

KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS TURVALLINEN YLEISÖTAPAHTUMA / -TILAISUUS Kirsi Arola palotarkastaja Kouvolan toimipiste Pelastuslaki 379 /2011 14 Omatoiminen varautuminen koskee myös yleisötilaisuuksia 1)

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2017

VALVONTASUUNNITELMA 2017 Laatija PENTTI UKKOLA Hyväksyjä JARMO MYLLYMÄKI Riskienhallinta Nimi Pelastuslaitoksen valvontasuunnitelma Luonti Pvm 31.1.2017 Viimeksi tallennettu 31.1.2017 10:11:48 Version 1.0 Tulostettu 2017-01-31

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013

ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 ETELÄ-SAVON PELASTUSLAITOS VALVONTASUUNNITELMA 2013 www.espl.fi Sisällysluettelo 1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 1 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 2 2.1 VALVONTAKOHTEIDEN MÄÄRÄAIKAISET PALOTARKASTUKSET...

Lisätiedot

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21

MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 2. VALVONNAN SUUNNITTELUPERIAATTEET... 12 3 VALVONTAKOHTEET... 21 VALVONTASUUNNITELMA 2013 2016 MÄÄRITELMÄT... 3 1 JOHDANTO... 6 1.1 VALVONTASUUNNITELMAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ... 6 1.2 VALVONNAN SUUNNITTELUVELVOITE... 7 1.3 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 8 1.4 ALUEPELASTUSLAITOKSEN

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri koostuu...

Turvallisuuskulttuuri koostuu... Turvallisuuskulttuuri koostuu... Oikeat arvot, asenne Riittävästi tietoa ja taitoa Käytännön teot ja toimet motivaatio X osaaminen X mahdollisuudet= tulos Professori Veikko Teikari / Aalto- yliopisto 1

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1)

Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Ympärivuorokautisessa käytössä olevien kohteiden valvonta (A1) Valvontakohteiden A1 luoaan kuuluvat kohteet, jotka ovat ympärivuorokautisessa käytössä. On huomioitava, että kiinteistössä yöpyvät eivät

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta

Valvontasuunnitelma Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta Valvontasuunnitelma 2017 Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos johtokunta 22.12.2016 2 Sisällys 1. VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU... 4 2.1 YRITYSTEN JA

Lisätiedot

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen

Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Kiinteistöjen paloturvallisuuden ajankohtaispäivät 14.-16.12.2016, Silja Symphony Pelastuslaitosten rooli riskienhallinnassa Jussi Rahikainen Turvallinen ja kriisinkestävä Suomi pelastustoimen strategia

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA 2016

VALVONTASUUNNITELMA 2016 VALVONTASUUNNITELMA 2016 Pelastuslautakunta 3.12.2015 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ; VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 3 2. KÄYTETYT TERMIT... 4 3. VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU 2015... 6 3.1 Säännöllisen valvontavälin

Lisätiedot

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN

OHJE ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN ERITYISTÄ PALOTARKASTUSTA VARTEN Tätä toimintaohjetta noudatetaan Lapin pelastuslaitoksen alueella Erityinen palotarkastus on pelastusviranomaisen suorittama tarkastus, joka tehdään ennen rakennusvalvontaviranomaisen

Lisätiedot

Pelastuspäällikkö Petri Talikka

Pelastuspäällikkö Petri Talikka Pelastuspäällikkö Petri Talikka AIHEALUEET Keskeiset hoitolaitoksien paloturvallisuutta koskevat säädökset, mm.: Pelastuslaki Laki pelastustoimen laitteista Suomen rakentamismääräyskokoelma muut määräykset

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön määräys A:60

Sisäasiainministeriön määräys A:60 Sisäasiainministeriön määräys A:60 Paloilmoittimien hankinta, asennus, käyttöönotto, huolto, ja tarkastus SISÄLTÖ 1 Soveltamisala 2 Määritelmät 3 Paloilmoittimen määrittelyt 3.1 Perusmäärittelyt 3.2 Muut

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

VALVONTASUUNNITELMA

VALVONTASUUNNITELMA VALVONTASUUNNITELMA 2017 2020 Sisällysluettelo HYVÄKSYNTÄ JA MUUTOKSET... 2 MÄÄRITELMÄT JA TERMIT... 3 1. VALVONTASUUNNITELMAN PERUSTEET JA TARKOITUS... 5 2 VALVONTATOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU (säännöllinen

Lisätiedot

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan

Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Patoturvallisuuslainsäädännön ja muun lainsäädännön ohjeistus häiriötilanteiden hallintaan Suurpadot-Suomen osasto ry: Patojen häiriötilanteiden hallinta 27.3.2015 ENNAKOIVAT ONNEETOMUUDEN SATTUESSA YLEISET

Lisätiedot

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI

KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI KYLÄTURVALLISUUDEN INFOILTA PIELAVESI 1.10.2012 Paloriskit, omatoiminen varautuminen ja valvontasuunnitelmat Paavo Tiitta riskienhallintapäällikkö Pohjois-Savon pelastuslaitos paavo.tiitta@kuopio.fi 044

Lisätiedot

Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta

Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta Pelastussuunnittelu ja riskien arviointi uuden pelastuslain näkökulmasta Riskiperusteisuuden toteutuminen PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 28 8.12.2010 Ylitarkastaja Vesa-Pekka Tervo 1 - Lain tavoite Tämän

Lisätiedot

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014

Tulosyksikköohje 4 03 15.01.2014 Vahvistus pvm 17.02.2006 Sivu 1(6) Tämä ohje kumoaa aikaisemmat paloilmoitusjärjestelmän liittämisestä hätäkeskukseen annetut ohjeet ja ohje astuu voimaan välittömästi. PALOILMOITINLAITTEEN LIITTÄMINEN

Lisätiedot

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on

Tehtävä voidaan poistaa mikä on tehtävän poiston kustannusvaikut us mitä muita vaikutuksia tehtävän poistolla on Sisäasiainministeriön toimintaohjelma kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi 23.9.2013 Pelastuslaki (379/2011) Tehtävät/velvoitteet Tehtävän poistaminen ei ole mahdollista perustelut Tehtävä

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2016

Valvontasuunnitelma 2016 Valvontasuunnitelma 2016 Sisällys 1. Valvontasuunnitelman tarkoitus... 2 1.1 Valvontasuunnitelmasta tiedottaminen... 3 2. Valvontatoimenpiteiden suunnittelu... 3 2.1 Valvontakohteiden määräaikaiset palotarkastukset...

Lisätiedot

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen

PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS. Palotarkastaja Raila Viljamaa. 24.4.2013 Pornainen PERINNERAKENTAMISEN PALOTURVALLISUUS Palotarkastaja Raila Viljamaa 24.4.2013 Pornainen 1 KORJAUSRAKENTAMINEN Vanhan rakennuskannan moninaisuus ja eriaikaisten rakentamissäännösten vallitessa on aina tehnyt

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2018

Valvontasuunnitelma 2018 Valvontasuunnitelma 2018 0 SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 1 1 YLEISTÄ... 2 1.1 VALVONTASUUNNITELMAN TARKOITUS... 2 1.2 VALVONTASUUNNITELMAN HYVÄKSYNTÄ... 2 1.3 VALVONTASUUNNITELMASTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Uloskäytävät ja lukitukset

Uloskäytävät ja lukitukset 2014 Uloskäytävät ja lukitukset Päijät-Hämeen pelastuslaitos 25.11.2014 Sisältö 1. Yleistä... 2 2. Uloskäytävien vähimmäisleveys... 2 3. Kulkureitin pituus... 3 4. Uloskäytävien merkitseminen ja valaiseminen...

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA

ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA ASIKKALAN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEIDEN TAKSA Ympäristölautakunta 4.3.2014 16 Sisällys 1 Yleistä... 2 2 Rakentamisen ja siihen verrattavien muutoksien valvonta (MRL 125

Lisätiedot