7704/17 team/ip/hmu 1 DGD 1C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "7704/17 team/ip/hmu 1 DGD 1C"

Transkriptio

1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7704/17 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 27. maaliskuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7093/17 Asia: 63 ENFOPOL 152 CRIMORG 69 ENFOCUSTOM 85 GENVAL 29 FRONT 147 JAI 284 Neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella Neuvoston päätelmät (27. maaliskuuta 2017) Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan 27. maaliskuuta 2017 hyväksymät neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella /17 team/ip/hmu 1 DGD 1C FI

2 LIITE Neuvoston päätelmät järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka OTTAA HUOMIOON järjestäytynyttä ja vakavaa kansainvälistä rikollisuutta koskevan EU:n toimintapoliittisen syklin perustamisesta ja toteuttamisesta 8. ja 9. marraskuuta 2010 annetut neuvoston päätelmät 1, joissa määritellään EU:n monivuotinen toimintapoliittinen sykli ja selkeät menettelytavat järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnan painopisteiden asettamiselle, toteuttamiselle ja arvioinnille, PALAUTTAA MIELEEN, että alustava ja supistettu EU:n toimintapoliittinen sykli toteutettiin vuosina neuvoston 9. ja 10. kesäkuuta 2011 hyväksymien EU:n rikostorjunnan painopisteiden pohjalta 2 ja että sitä seurasi täysimittainen EU:n toimintapoliittinen sykli neuvoston 6. ja 7. kesäkuuta 2013 hyväksymien EU:n rikostorjunnan painopisteiden pohjalta 3, PANEE MERKILLE, että EU:n toimintapoliittisen syklin menettelytapojen mukaisesti syklin neljännessä ja viimeisessä vaiheessa suoritettiin perinpohjainen arviointi, joka on toiminut seuraavan syklin lähtökohtana, PANEE MERKILLE riippumattoman ulkopuolisen arvioijan tiiviissä yhteistyössä asiantuntijoista koostuneen seurantaryhmän kanssa laatiman arvioinnin loppuraportin, jonka komissio toimitti neuvostolle 1. helmikuuta 2017 EU:n toimintapoliittisen syklin toimen 44 mukaisesti. Raportissa käsitellään täysimittaisen EU:n toimintapoliittisen syklin toteuttamista kesäkuusta 2013 heinäkuuhun 2016, ja siihen sisältyy useita suosituksia ja suositeltavia toimia, joilla EU:n toimintapoliittisesta syklistä pyritään tekemään tehokkaampi, vaikuttavampi ja virtaviivaisempi ja eri sidosryhmille aiheutuvaa rasitusta pyritään jakamaan tasaisemmin, / / / /17 team/ip/hmu 2

3 TOTEAA, että EU:n toimintapoliittinen sykli on saavuttanut tavoitteensa parantamalla vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla tehtävää yhteistyötä, tuonut jäsenvaltioille EU:n lisäarvoa ja tarjonnut niille yhteistyötä vahvistavia rakenteita sekä auttanut lisäämään luottamusta asiaankuuluvien sidosryhmien kesken, ON TIETOINEN siitä, että EU:n toimintapoliittisen syklin prosessia on vielä kehitettävä arvioinnin tulosten ja niiden kokemusten perusteella, joita jäsenvaltiot ovat saaneet syklin toteuttamisesta, jotta siitä tulisi vielä tehokkaampi, PALAUTTAA MIELEEN, että EU:n toimintapoliittisen syklin tehokkuuden yksi tärkeä osatekijä on kaikkien asianomaisten toimijoiden sekä jäsenvaltioiden, toimielinten ja virastojen sitoutuminen. Näin varmistetaan, että suunnitellut toimet todella toteutetaan käytännössä, mikä puolestaan vaatii riittäviä henkilö- ja taloudellisia resursseja, tietoisuutta ja tunnustamista. Vetäjien, avustavien vetäjien ja toimien johtajien rooli on erittäin tärkeä ja edellyttää riittäviä valtuuksia sekä in EMPACT-tukiyksikön riittävää tukea, KEHOTTAA jäsenvaltioita käyttämään saatavilla olevat varat mahdollisimman tehokkaasti ja kaikkia toimijoita varmistamaan, että rahoitus annetaan käyttöön oikea-aikaisesti, niin että operatiiviset toimet voidaan käynnistää jo varhaisessa vaiheessa, KOROSTAA EU:n toimintapoliittisen syklin monialaista ja eri virastot kattavaa lähestymistapaa, jossa ovat mukana jäsenvaltioiden asiaankuuluvat lainvalvontaviranomaiset, oikeusviranomaiset sekä EU:n toimielimet ja virastot. Poliisin, rajavartiolaitoksen, tullin, oikeus- ja hallintoviranomaisten sekä EU:n toimielinten ja virastojen välisellä hyvällä yhteistyöllä on ratkaiseva merkitys. Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä kumppaneina toimiviin muihin kuin lainvalvontaviranomaisiin, myös muihin julkisiin viranomaisiin ja yksityiseen sektoriin, KOROSTAA asiaankuuluvien viranomaisten tehokkaan kansallisen koordinoinnin merkitystä ja painottaa, että kansallisella EMPACT-koordinaattorilla on tärkeä rooli, kun halutaan varmistaa eri virastojen ja eri alojen osallistuminen, 7704/17 team/ip/hmu 3

4 PANEE MERKILLE, että kansallisille lainvalvonta-alan toimijoille ja muille asianomaisille sidosryhmille tulisi kenties tiedottaa laajemmin EU:n toimintapoliittisesta syklistä. Se auttaisi myös ottamaan EU:n toimintapoliittisen syklin paremmin huomioon kansallisessa suunnittelussa, ON TIETOINEN SIITÄ, että EU:n toimintapoliittisen syklin identiteettiä on vahvistettava ja että syklin panosta järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden torjunnassa on tuotava paremmin esiin, KOROSTAA sisäisen turvallisuuden ulkoista ulottuvuutta sekä sitä, että EU:n toimintapoliittisen syklin operatiivisen toteuttamisen kannalta on tärkeää yhä kehittää asiaankuuluvien kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen ja kumppaneiden kanssa tehtävää yhteistyötä EU:n ulkoinen toiminta huomioon ottaen, PANEE MERKILLE, että rikollisuus on luonteeltaan yhä laaja-alaisempaa ja että eri painopisteiden välistä yhteistyötä on vahvistettava, TÄHDENTÄÄ, että olisi löydettävä oikea tasapaino järjestäytyneen ja vakavan kansainvälisen rikollisuuden EU:n sisäiselle turvallisuudelle asettamien uhkien ehkäisemisen ja niiden seurausten käsittelyn välille, PANEE MERKILLE, että hallinnollista rasitusta olisi vähennettävä etenkin vetäjien, avustavien vetäjien ja toimien johtajien osalta erityisesti yksinkertaistamalla ja vähentämällä erilaisia raportointimenettelyjä eri tasoilla, ON TIETOINEN siitä, että EU:n toimintapoliittisen syklin seuranta- ja arviointiprosessia on virtaviivaistettava ja raportointia sisäisen turvallisuuden operatiivisen yhteistyön pysyvälle komitealle on parannettava. Sen vuoksi kerätään merkityksellistä ja jäsenneltyä tietoa muun muassa kehittämällä keskeisiä suorituskykyindikaattoreita, jotka ovat täsmällisiä, mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikasidonnaisia, ja näin virtaviivaistetaan ja parannetaan n roolia prosessin ohjaamisessa ja suunnan näyttämisessä strategisten tavoitteiden saavuttamista ja toimien toteuttamista varten, 7704/17 team/ip/hmu 4

5 PÄÄTTÄÄ 1. toteuttaa vuosia koskevan EU:n nelivuotisen toimintapoliittisen syklin, joka koostuu seuraavista neljästä, jo aiemman EU:n toimintapoliittiseen sykliin yhteydessä sovitusta vaiheesta: i) Toimintapolitiikan suunnittelu käyttäen perustana vakavaa ja järjestäytynyttä rikollisuutta koskevaa Euroopan unionin uhkakuva-arviota (SOCTA), jossa on annettava täydellinen ja kattava kuva Euroopan unioniin vaikuttavista rikollisuuden uhkista. Koska rikollisuus kehittyy nopeasti, in olisi yhteistyössä jäsenvaltioiden ja asianomaisten EU:n virastojen kanssa laadittava neuvostolle esitettävään väliraporttiin vuonna 2019 uusia, muuttuvia tai syntymässä olevia uhkia koskeva väliarviointi, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2017 päätettyihin rikostorjunnan painopisteisiin. ii) iii) iv) Toimintapolitiikan määrittely ja päätöksenteko neuvoston määritettyä rajoitetun määrän painopisteitä. Kutakin painopistettä varten on laadittava monivuotinen strateginen suunnitelma. Näin voidaan luoda monialainen, yhdennetty ja kokonaisvaltainen (sekä ennaltaehkäisy- että torjuntatoimet käsittävä) lähestymistapa, jonka avulla painopisteiksi nostettuja uhkia voidaan käsitellä tehokkaasti. Vuotuisten operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpano ja seuranta; niiden on perustuttava monivuotisissa strategisissa suunnitelmissa määritettyihin strategisiin tavoitteisiin ensisijaisten uhkien käsittelemiseksi. Lisäksi suorittaa toimien tuloksista sekä väli- että loppuarvioinnin, jonka avulla mitattaan strategisten tavoitteiden saavuttamista. Jos se on perusteltua ja tarpeen, operatiivisiin toimintasuunnitelmiin voi sisältyä yli vuoden kestäviä toimia. EU:n toimintapoliittisen syklin päätteeksi suoritetaan riippumaton arviointi, joka toimii seuraavan syklin lähtökohtana. 7704/17 team/ip/hmu 5

6 ANTAA LLE TEHTÄVÄKSI 2. Laatia puheenjohtajavaltion ja komission EU SOCTA arvion perusteella laatiman neuvoa-antavan toimintapolitiikka-asiakirjan pohjalta ja muut strategia-asiakirjat, arvioinnit ja toimintapolitiikat huomioon ottaen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi EU:n rikostorjunnan painopisteistä. 3. Hyväksyä monivuotiset strategiset suunnitelmat ja vuotuiset operatiiviset toimintasuunnitelmat sekä koordinoida ja seurata niiden täytäntöönpanoa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä operatiiviseen täytäntöönpanoon sekä rikollisuutta koskevaan monialaiseen, yhdennettyyn ja kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. 4. Muuttaa prosessin yksinkertaistamiseksi ja virtaviivaistamiseksi EU:n toimintapoliittiseen sykliin liittyviä asiakirjoja, joita asiaankuuluvat toimijat ovat tapauksen mukaan laatineet, etenkin EU:n toimintapoliittisen syklin toimeksiantoa, sen monivuotisten strategisten suunnitelmien ja operatiivisten toimintasuunnitelmien malleja sekä siihen liittyvää raportointimekanismia ja asiaankuuluvien toimijoiden luetteloa. 5. Seurata, että EU:n toimintapoliittisen syklin puitteissa sovittujen toimien tehokkaaseen tukemiseen myönnetään riittävä rahoitus. 6. Selvittää toimenpiteitä, joilla vahvistetaan EU:n toimintapoliittisen syklin identiteettiä ja edistetään kaikkien asiaankuuluvien sidosryhmien aktiivista osallistumista. 7. Antaa yhteisen toiminnan päivien määritelmän pohjalta strategista ohjausta EU:n toimintapoliittisen syklin puitteissa järjestettävien yhteisen toiminnan päivien suunnittelua varten ja seurata niiden tuloksia. 8. Suorittaa toimien tuloksista sekä väli- että loppuarviointi, jonka avulla mitataan strategisten tavoitteiden saavuttamista käytännön toteutuksen parantamiseksi. 7704/17 team/ip/hmu 6

7 KEHOTTAA JÄSENVALTIOITA 9. Kehittämään yhdessä EU:n asiaankuuluvien virastojen ja toimielinten asiantuntijoiden kanssa monivuotisen strategisen suunnitelman ja operatiivisen toimintasuunnitelman kutakin rikostorjunnan painopistettä varten ja määrittämään sopivimman strategian ongelman ratkaisemiseksi. 10. Sisällyttämään EU:n toimintapoliittisessa syklissä kehitetyt asiaankuuluvat toimet omaan kansalliseen suunnitteluunsa ja osoittamaan määrärahoja EU:n yhteisen lähestymistavan tukemiseen. 11. Tukemaan aktiivisesti EU:n toimintapoliittisen syklin kaikkia vaiheita erityisesti huolehtimalla vetäjän, avustavan vetäjän ja toimen johtajan roolista niin että asiantuntijat ja kansalliset EMPACT-koordinaattorit voivat hoitaa tehtävänsä. 12. Tekemään omalta osaltaan EU:n toimintapoliittista sykliä tunnetuksi etenkin kansallisesti ja sitoutumaan aktiivisesti operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanoon. KEHOTTAA KOMISSIOTA 13. Tukemaan jäsenvaltioita yhdessä EU:n asiaankuuluvien virastojen ja toimielinten asiantuntijoiden kanssa monivuotisen strategisen suunnitelman ja operatiivisen toimintasuunnitelman kehittämisessä kutakin rikostorjunnan painopistettä varten ja määrittämään sopivimman strategian ongelman ratkaisemiseksi. 14. Kehittämään aiempien kokemusten pohjalta ja kuullen ssa jäsenvaltioita ja EU:n virastoja riippumattoman mekanismin, jolla arvioidaan EU:n toimintapoliittisen syklin toteuttamista, ja toimittamaan arvioinnin tulokset neuvostolle. 7704/17 team/ip/hmu 7

8 PYYTÄÄ KOMISSIOTA JA EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTOA 15. Tekemään EU:n toimintapoliittista sykliä tunnetuksi EU:n kolmansien maiden kanssa käymän turvallisuusvuoropuhelun yhteydessä. 16. Helpottamaan kolmansien maiden osallistumista EU:n toimintapoliittisen syklin käytännön toteuttamiseen havaittujen uhkien ja tarpeiden mukaisesti, myös EU:n edustustojen, EU:n terrorismintorjunnan ja turvallisuusalan asiantuntijoiden sekä Euroopan muuttoliikeyhteyshenkilöiden välityksellä. KEHOTTAA EU:N VIRASTOJA 17. Tukemaan jäsenvaltioiden ja EU:n toimielinten asiantuntijoita monivuotisten strategisten suunnitelmien ja operatiivisten toimintasuunnitelmien laatimisessa virastojen toimeksiantoa vastaavien painopisteiden osalta. 18. Antamaan in johdolla metodologista, analyyttista ja hallinnollista tukea monivuotisten strategisten suunnitelmien ja operatiivisten toimintasuunnitelmien laatimisessa (täsmälliset mitattavat, saavutettavat, realistiset ja aikasidonnaiset tavoitteet ja keskeiset suorituskykyindikaattorit). 19. Sitoutumaan omissa vuotuisissa työohjelmissaan EU:n toimintapoliittisessa syklissä kehitettyjen toimien toteuttamiseen. 20. Kehittämään vuonna 2019 in johdolla ja yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa laadittavaa uusia, muuttuvia tai syntymässä olevia uhkia koskevaa väliraporttia, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2017 päätettyihin rikostorjunnan painopisteisiin, ja vuonna 2021 laadittavaa EU:n SOCTA-arviointia n hyväksymien vaatimusten pohjalta ja läheisessä yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. 21. Laatimaan in johdolla ja yhdessä komission, Euroopan ulkosuhdehallinnon (EUH) ja muiden asiaankuuluvien toimijoiden kanssa tarpeen mukaan päivitettävän rahoitusmahdollisuuksia käsittelevän tietopaketin, jossa selvennetään nykyisiä rahoitusmekanismeja ja tuodaan esiin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, niin että voidaan tukea tehokkaasti EU:n toimintapoliittisen syklin puitteissa sovittuja toimia ja maksimoida joustavuus rahoitussääntöjen asettamissa rajoissa. 22. Tarjoamaan koulutuspaketteja ja selvittämään muita tiedotustoimenpiteitä. 23. Edistämään parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa. 7704/17 team/ip/hmu 8

9 LIITE 1 EU:n toimintapoliittinen sykli Aikataulu Alustavat huomautukset 1. EU SOCTA 2017 / Väliarviointi 2019 / EU SOCTA 2021 EU:n toimintapoliittinen sykli alkoi EU SOCTA 2017:n pohjalta (jäljempänä kohdat 2 ja 3). Uusia, muuttuvia tai syntymässä olevia uhkia koskeva väliraportti, jossa kiinnitetään erityistä huomiota vuonna 2017 päätettyihin rikostorjunnan painopisteisiin, esitetään vuonna 2019 (kohdat 20 ja 22). EU SOCTA 2021 toimii lähtökohtana EU:n toimintapoliittisen syklille Tämä prosessi on otettu huomioon taulukossa (kohdat 21, 23, 26, 27 ja 32). 2. TAULUKKOON TEHDYT KESKEISET MUUTOKSET EU:N EDELLISEEN TOIMINTAPOLIITTISEEN SYKLIIN VERRATTUNA Laaditaan yhteiset horisontaaliset strategiset vähimmäistavoitteet kaikkien rikostorjunnan painopisteiden osalta (kohdat 7 ja 11). Operatiivisiin toimintasuunnitelmiin voi sisältyä yli vuoden kestäviä toimia (kohta 13). Sisällytetään raporttien keräämismekanismiin uusi arvio toimien tuloksista. Sen avulla mitataan strategisten tavoitteiden saavuttamista. laatii arvion, kun operatiivisia toimintasuunnitelmia on pantu täytäntöön kahden vuoden ajan ja viimeistään kesäkuuhun 2022 mennessä (kohdat 15, 29 ja 33). 7704/17 team/ip/hmu 9

10 Määritellään yksi (tai mahdollisesti muutama) vaikutusindikaattori sen panoksen jonkinlaista määrällistä mittaamista varten, joka EU:n toimintapoliittisella syklillä on vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa (kohdat 15 ja 16). Laaditaan rahoitusmahdollisuuksia käsittelevä paketti (kohta 17). Vetäjillä ja toimien johtajilla on eri aikataulu ja menettelytavat (kohdat 15 ja 18). EU SOCTA 2021:n lisäksi taulukossa on otettu huomioon jatkuvuus EU:n seuraavaa toimintapoliittista sykliä silmällä pitäen (kohta 31). 7704/17 team/ip/hmu 10

11 Viite -nro Toimi/toiminta Vastaavat / johtavat toimijat Muut toimijat Julkaistaan EU:n toimintapoliittisen syklin lopullinen riippumaton arviointiraportti Seurantaryhmä Laaditaan EU SOCTA 2017 Kaikki asiaankuuluvat toimijat Laaditaan EU SOCTA 2017:stä tiivistelmä, jossa esitetään päätelmät ja luettelo suositelluista rikostorjunnan painopisteistä Neuvoston päätelmät EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella Neuvosto Toimintapolitiikka-asiakirja /komissio Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n rikostorjunnan painopisteistä EU:n toimintapoliittista sykliä varten Valmistellaan monivuotisia strategisia suunnitelmia käsitteleviä työpajoja; määritetään EU:n ja Jäsenvaltiot jäsenvaltioiden asiaankuuluvat toimijat, jotka laativat monivuotiset strategiset suunnitelmat kutakin rikostorjunnan painopistettä varten Kehitetään malleja (monivuotiset Muut strategiset suunnitelmat, operatiiviset toimintasuunnitelmat) ja ohjeita sellaisten keskeisten suorituskykyindikaattorien suunnittelemiseksi, jotka ovat täsmällisiä, mitattavia, saavutettavia, realistisia ja aikasidonnaisia ja joilla mitataan ssa hyväksyttävien operatiivisten toimien toteutumista Neuvoston päätelmät EU:n rikostorjunnan painopisteistä EU:n toimintapoliittista sykliä varten Kehitetään ja tuotetaan CEPOL Jäsenvaltiot (tarkistettua) EU:n toimintapoliittista sykliä koskeva koulutus/tiedotuspaketti (toimeksianto, mallit, keskeiset suorituskykyindikaattorit) Ajoitus Maaliskuu maaliskuuta Huhti-toukokuu 2017 Huhti-toukokuu 2017 Ennen kesäkuuta 2017 Neuvosto Uusien vetäjien / avustavien vetäjien työpaja Sovitaan ssa EU:n toimintapoliittisen syklin toimeksiannosta Kesäkuuhun 2017 mennessä 7704/17 team/ip/hmu 11

12 Viite -nro Toimi/toiminta Vastaavat / johtavat toimijat Muut toimijat Ajoitus 11 Järjestetään monivuotisten strategisten suunnitelmien laadintatyöpajoja rikostorjunnan painopisteiden käsittelemiseksi. Työpajoissa määritellään muun muassa etukäteen yhteiset horisontaaliset strategiset vähimmäistavoitteet, mikä lisää johdonmukaisuutta ja helpottaa monivuotisten strategisten suunnitelmien laatimista Jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen asiantuntijaryhmä t, joita komissio koordinoi Kesä-heinäkuu 2017 ja/tai syyslokakuu Käsitellään ja hyväksytään monivuotiset strategiset suunnitelmat ja annetaan tehtävät jäsenvaltioille ja EU:n virastoille Jäsenvaltiot Vuoden 2017 jälkipuolisko 13 Muunnetaan työpajoissa monivuotiset strategiset suunnitelmat vuotuisiksi operatiivisiksi toimintasuunnitelmiksi ja täsmennetään, mitkä toimet kestävät yli vuoden Jäsenvaltiot ja, joita vetäjät koordinoivat Syys-lokakuu 2017 (toistuu vuosittain syysja lokakuussa) 14 Validoidaan operatiiviset toimintasuunnitelmat Jäsenvaltiot Kansalliset EMPACTkoordinaattorit Vuoden 2017 loppu (toistuu vuosittain) 15 Laaditaan raporttien keräämismekanismi, jonka validoi. Mekanismiin sisältyy toimien johtajien raportin uusi malli, ja siihen olisi sisällytettävä myös toimien tuloksista laadittu arvio, jolla strategisten tavoitteiden toteutumista mitataan. Raportointimekanismissa voidaan ottaa huomioon vaikutusindikaattorit. Jäsenvaltiot Vuoden 2017 jälkipuolisko 16 Harkitaan yhden (tai mahdollisesti muutaman) vaikutusindikaattorin määrittelemistä sen panoksen jonkinlaista määrällistä mittaamista varten, joka EU:n toimintapoliittisella syklillä on vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa CEPOL Kansalliset EMPACTkoordinaattorit Vuoden 2017 loppu 17 Laaditaan ja esitetään ssa rahoitusmahdollisuuksia käsittelevä paketti CEPOL Syksy 2017, päivitetään tarvittaessa EUH 7704/17 team/ip/hmu 12

13 Viite -nro Toimi/toiminta Vastaavat / johtavat toimijat Operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpano sekä n 6 kk:n ajan suorittama edistymisen seuranta (vetäjien kevyempi raportointi syyskuussa ja kattavampi seuraavan vuoden helmikuussa) Edistetään monivuotisten strategisten suunnitelmien ja operatiivisten toimintasuunnitelmien täytäntöönpanon rahoitusta Validoidaan vaatimukset uusia, muuttuvia tai syntymässä olevia uhkia koskevan väliraportin laatimista varten Valmistellaan EU SOCTA 2021:n asiakasvaatimuksia Laaditaan uusia, muuttuvia tai syntymässä olevia uhkia koskeva väliraportti Esitellään ssa Validoidaan EU SOCTA 2021:n asiakasvaatimukset Tarkistetaan tarvittaessa monivuotisia strategisia suunnitelmia ja muutetaan tarvittaessa EU:n rikostorjunnan painopisteitä Valmistellaan riippumatonta arviointia Kehitetään uusia menettelytapoja EU SOCTA 2021:tä varten määriteltyjen asiakasvaatimusten pohjalta Jäsenvaltioiden vetäjät Kansalliset EMPACTkoordinaattorit Muut toimijat Ajoitus Tammikuu 2018 maaliskuu 2022 EUH Ennen heinäkuuta 2018 Jäsenvaltiot ja muut Kaikki asiaankuuluvat toimijat 2019 Jäsenvaltiot Jäsenvaltioiden ja EU:n virastojen asiantuntijaryhmä Vuoden 2019 alku Ennen heinäkuuta 2019 Ennen heinäkuuta Vuoden 2019 jälkipuolisko Validoidaan virallisesti EU SOCTA 2021:n menettelytavat Aloitetaan riippumaton arviointi Jäsenvaltiot Ennen vuoden 2019 loppua Vuoden 2020 alku 7704/17 team/ip/hmu 13

14 Viite -nro Toimi/toiminta Vastaavat / johtavat toimijat Muut toimijat Ajoitus 29 Laaditaan toimien tuloksista arvio, jolla mitataan strategisten tavoitteiden toteutumista Vetäjät Kansalliset EMPACTkoordinaattorit Kesäkuuhun 2020 mennessä Raportoidaan riippumattoman arvioinnin tuloksista lle ja arvioidaan EU:n toimintapoliittisesta syklistä saatuja kokemuksia niiden ottamiseksi huomioon EU:n seuraavassa toimintapoliittisessa syklissä Neuvoston päätelmät EU:n toimintapoliittisen syklin jatkamisesta kaudella Laaditaan EU SOCTA 2021, jossa esitetään päätelmät ja luettelo suositelluista rikostorjunnan painopisteistä Arvioidaan strategisten tavoitteiden toteutumista Jäsenvaltiot Joulukuu 2020 tammikuu 2021 Neuvosto Maaliskuu 2021 Maaliskuu 2021 Muut asiaankuuluvat toimijat Kesäkuuhun 2022 mennessä 7704/17 team/ip/hmu 14

15 7704/17 LIITE 1 team/ip/hmu DGD 1C 15 FI

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2017 (OR. en) 6958/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio LIMITE 46 ENFOPOL 103 CRIMORG 49 ENFOCUSTOM 58 JAI 204 Sisäisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. helmikuuta 2017 (OR. en) 6372/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio LIMITE 27 ENFOPOL 69 CRIMORG 34 ENFOCUSTOM 38 JAI 124 Oikeus- ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. lokakuuta 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. lokakuuta 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 COSI 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. lokakuuta 2010 (26.10) (OR. en) 15358/10 69 ENFOPOL 298 CRIMORG 185 ENFOCUSTOM 94 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C

14894/16 team/msu/ts 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2016 (OR. en) 14894/16 JAI 1006 ENFOCUSTOM 203 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 6. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI

Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI Euroopan unionin neuvosto JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA EU:N TOIMINTAPOLIITTINEN SYKLI JÄRJESTÄYTYNEEN JA VAKAVAN KANSAINVÄLISEN RIKOLLISUUDEN TORJUNTAA KOSKEVA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7079/17 ENFOPOL 116 JAI 225 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 7078/17 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. joulukuuta 2016 (OR. en) 15349/16 JUSTCIV 318 EJUSTICE 213 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. joulukuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C

13525/14 tih/sas/vl 1 DG D1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. lokakuuta 2014 (OR. en) 13525/14 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12707/4/14 REV 4 Asia: Pysyvien edustajien

Lisätiedot

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C

9665/15 vp/sj/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9665/15 ENFOPOL 135 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 5729/2/15 REV 2 Asia: Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. huhtikuuta 2011 (04.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

9450/17 team/sj/vb 1 DGD 1C

9450/17 team/sj/vb 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9450/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 18. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763

PUBLIC 14629/16 1 DG D LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 LIMITE PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2016 (OR. en) 14629/16 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: LIMITE PUBLIC PV/CONS 60 JAI 965 COMIX 763 Euroopan unionin neuvoston 3501. istunto (oikeus-

Lisätiedot

14795/16 paf/lr/hmu 1 DGD 1C

14795/16 paf/lr/hmu 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. marraskuuta 2016 (OR. en) 14795/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 14597/16 Asia: Puheenjohtajavaltio Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto JAI

Lisätiedot

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen

Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET 305 IND 103 Ehdotus neuvoston päätelmiksi EU:n tulevasta teollisuuspolitiikan strategiasta Hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. toukokuuta 2017 (OR. en) 9110/17 COMPET 336 IND 120 ILMOITUS Lähettäjä: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) Vastaanottaja: Neuvosto Ed. asiak. nro: 8944/17 COMPET

Lisätiedot

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A

9645/17 team/tih/km 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. toukokuuta 2017 (OR. en) 9645/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 23. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat ENV

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. marraskuuta 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 ENFOPOL 416 JAIEX 125 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään

Edellyttäen, että edellä mainitut valtuuskunnat poistavat varaumansa, pysyvien edustajien komiteaa ja neuvostoa pyydetään EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. kesäkuuta 2003 (04.06) (OR. en) 9771/03 EUROJUST 12 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Ed. asiak.

Lisätiedot

12583/16 pmm/mn/jk 1 DGD 1C

12583/16 pmm/mn/jk 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 30. syyskuuta 2016 (OR. en) 12583/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12098/2/16 REV 2 Asia: Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1

15083/15 team/mba/kkr 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2015 (OR. en) 15083/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 14. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed.

Lisätiedot

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B

9452/16 team/rir/vb 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. toukokuuta 2016 (OR. en) 9452/16 FISC 85 ECOFIN 502 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 25. toukokuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0353 (NLE) 6501/17 SCH-EVAL 70 COMIX 142 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 21. helmikuuta

Lisätiedot

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG

17033/1/09 REV 1 eho,krl/ess,ajr/tia 1 DQPG EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (04.12) (OR. en) 17033/1/09 REV 1 POLGEN 230 CO EUR-PREP 4 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Neuvosto / Eurooppa-neuvosto Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta.

Valtuuskunnille toimitetaan liitteessä neuvoston istunnossaan marraskuuta 2016 hyväksymät päätelmät urheiludiplomatiasta. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. marraskuuta 2016 (OR. en) 14279/16 SPORT 79 FREMP 180 RELEX 932 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 22. marraskuuta 2016

Lisätiedot

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B

5808/17 rir/vpy/ts 1 DGG 3B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. helmikuuta 2017 (OR. en) 5808/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 5590/17 Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea /

Lisätiedot

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A

10417/16 team/vpy/si 1 DG B 3A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10417/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SOC 418 GENDER 29 ANTIDISCRIM 41 FREMP

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 31. toukokuuta 2013 (02.07) (OR. en) 10331/13 RECH 219 COMPET 380 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvosto Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 9763/13

Lisätiedot

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B

7802/17 hkd/ht/jk 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7802/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 5981/17, 5982/17 Asia: FIN 224 FSTR 21 FC

Lisätiedot

10139/17 team/ip/km 1 DG D 2B

10139/17 team/ip/km 1 DG D 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10139/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B

15466/14 team/hkd/akv 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. marraskuuta 2014 (OR. en) 15466/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 14799/14 FSTR 66 FC 46 REGIO 126 SOC 777 AGRISTR

Lisätiedot

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C

12225/16 joh/kr/jk 1 DG B 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. syyskuuta 2016 (OR. en) 12225/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto N 559 SOC 526 EMPL 347 ANTIDISCRIM

Lisätiedot

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen

EU:n erityisasema kansainvälisessä viinijärjestössä (OIV) Kirjeen hyväksyminen Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11007/17 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pääsihteeristö Neuvosto Ed. asiak. nro: 10430/17 Asia: AGRI 376 AGRIORG 69 OIV 12 EU:n

Lisätiedot

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä

EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA. Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä EDUSKUNNAN SUURI VALIOKUNTA Ilmoitus U-asian käsittelyn päättymisestä EU:n toimielimissä Asian tunnus (esim. U 2/1996 vp) E 28/2002 EURODOC-numero Hyväksytty EU:n neuvostossa, päivämäärä Kilpailukykyneuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 13. marraskuuta 2017 (OR. en) 13992/17 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. toukokuuta 2009 (29.05) (OR. en) 10140/09 CRIMORG 81 ENFOPOL 142 TRANS 211 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.5.2016 COM(2016) 266 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Indonesian tasavallan kokonaisvaltaisesta

Lisätiedot

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B

10667/16 team/mmy/vb 1 DGG 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. kesäkuuta 2016 (OR. en) 10667/16 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat FSTR 35 FC 29 REGIO 42 SOC 434 AGRISTR

Lisätiedot

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C

7863/15 sj/msu/si 1 DG E - 1 C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. huhtikuuta 2015 (OR. en) 7863/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto JEUN 24 EMPL 134 SOC 226 EDUC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. marraskuuta 2016 (OR. en) 13645/1/16 REV 1 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2016 (OR. en) 15505/16 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö FSTR 86 FC 84 REGIO 108 FIN 878 Pysyvien edustajien

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten.

Valtuuskunnille toimitetaan ohessa edellä mainittu sosiaalisen suojelun komitean lausunto kokoontuvaa EPSCO-neuvostoa varten. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. helmikuuta 2011 (18.02) (OR. en) 6491/11 SOC 124 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Sosiaalisen suojelun komitea Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 20. marraskuuta 2007 (OR. en) 14621/07 CIVCOM 543 COSDP 866 RELEX 789 JAI 538 COMEM 174 EUJUST-LEX 31 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

14545/15 team/vk/jk 1 DPG

14545/15 team/vk/jk 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. joulukuuta 2015 (OR. fr) 14545/15 OJ/CONS 70 JAI 917 COMIX 627 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3433. istunto (oikeus- ja sisäasiat) Päivä: 3. ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. marraskuuta 2016 (OR. en) 13883/16 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Asia: Eurooppalainen ohjausjakso

Lisätiedot

15638/17 team/mn/km 1 DGD 1C

15638/17 team/mn/km 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. joulukuuta 2017 (OR. en) 15638/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 7. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Ed. asiak. nro:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. joulukuuta 2015 (OR. en) 14617/15 ATO 75 SAN 403 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätelmiksi huumausaineiden tarjonnan seurannan tehostamisesta Euroopan unionissa

Ehdotus neuvoston päätelmiksi huumausaineiden tarjonnan seurannan tehostamisesta Euroopan unionissa EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. lokakuuta 2013 (OR. en) 15189/13 CORDROGUE 107 ENFOPOL 329 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Ed. asiak. nro: 14539/13 Asia: Pysyvien

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Ulkoasiainvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Ulkoasiainvaliokunta 16.9.2011 2010/0273(COD) LAUSUNTOLUONNOS ulkoasiainvaliokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II

10255/10 sip,ers/hkd,ers/ep 1 DG C II EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (01.06) (OR. en) 10255/10 RECH 205 COMPET 179 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Valtuuskunnat Ed. asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) 5350/18 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto LIMITE PUBLIC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. marraskuuta 2014 (OR. en) 14929/1/14 REV 1 ENFOPOL 342 COSI 105 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Ed. asiak. nro: 12214/3/14

Lisätiedot

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B

5581/16 ADD 1 team/sl/si 1 DGE 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0027 (COD) 5581/16 ADD 1 EHDOTUS NEUVOSTON PERUSTELUIKSI Asia: TELECOM 7 DATAPROTECT 6 CYBER 4 MI 37 CSC

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 25. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0052 (NLE) 8465/17 SCH-EVAL 124 COMIX 295 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. tammikuuta 2017 (OR. en) 5386/17 ENV 31 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. tammikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047857/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. joulukuuta 2015 (OR. en) 15108/15 SCH-EVAL 58 SIRIS 95 COMIX 671 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 3. joulukuuta 2015 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0029 (NLE) 6040/15 WTO 41 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön perustamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.4.2015 COM(2015) 149 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00)

MAANANTAI 22. TOUKOKUUTA 2017 (klo 10.00) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9206/17 ESITYSLISTAEHDOTUS Asia: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTON 3541. istunto (koulutus,

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.8.2014 COM(2014) 527 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEALLE tullialan riskienhallintaa koskevasta EU:n strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.8.2017 COM(2017) 436 final 2017/0202 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan osallistumista Välimeren alueen tutkimus- ja innovointikumppanuuteen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0357 (COD) 9763/17 ADD 1 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio FRONT 248 VISA 203 DAPIX 213

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

13319/17 team/msu/km 1 DGD 1C

13319/17 team/msu/km 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2017 (OR. en) 13319/17 COSI 228 JAI 925 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 12. lokakuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa sovellettavat avoimuusperiaatteet Euroopan neuvosto Bryssel, 22. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21023/17 BXT 31 INF 100 API 73 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat SEU 50 artiklan mukaisissa neuvotteluissa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. helmikuuta 2017 (OR. en) 6223/17 ENV 126 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 8. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D047851/02 Asia: Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 8034/05 DCL 1 MAR 60 SOC 161 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 8034/05 RESTREINT UE/EU RESTRICTED Päivämäärä: 15. huhtikuuta

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 16.4.2010 2009/2151(INI) TARKISTUKSET 1-12 Antigoni Papadopoulou (PE439.890v01-00) mietinnöstä komission tiedonannosta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta Suuri valiokunta

Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM PO Waismaa Marjo Eduskunta Suuri valiokunta Sisäasiainministeriö E-KIRJE SM2013-00051 PO Waismaa Marjo 12.03.2013 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU/OSA: Selvitys Euroopan parlamentille ja kansallisille parlamenteille sisäisen turvallisuuden

Lisätiedot

10054/12 rir/ht/ell 1 DG G 1

10054/12 rir/ht/ell 1 DG G 1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 7. kesäkuuta 2012 (13.06) (OR. en) 10054/12 FSTR 41 POLGEN 88 REGIO 64 FC 26 ECON 417 ENV 372 TRANS 166 PECHE 171 RECH 156 JAI 340 COEST 156 ENER 178 MI 344 MAR 66 COMPET

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. helmikuuta 2017 (OR. en) 10121/96 ADD 1 DCL 1 PI 52 CULT 82 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: 10121/96 CONFIDENTIEL Päivämäärä: 8. lokakuuta 1996 Muuttunut

Lisätiedot

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166

14129/15 msu/mmy/vl 1 DG B 3A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECOFIN 853 POLGEN 166 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2015 (OR. en) 14129/15 SOC 668 EMPL 438 ECON 853 POLGEN 166 ILMOITUS Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI B8-0150/1. Tarkistus. Beatrix von Storch ECR-ryhmän puolesta 1.2.2016 B8-0150/1 1 Johdanto-osan F a kappale (uusi) F a. katsoo, että uusia lainsäädäntöehdotuksia ei pidä hyväksyä niin kauan kuin nykyistä EU:n lainsäädäntöä ja politiikkavälineitä ei ole saatettu

Lisätiedot

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A

8964/17 ai/paf/mh 1 DG E 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. toukokuuta 2017 (OR. en) 8964/17 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto ENV 422 FIN 290 FSTR

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. syyskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. syyskuuta 206 (OR. en) 2092/6 FIN 549 INST 359 PE-L 49 ILMOITUS: I/A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Budjettikomitea Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1

14098/15 team/rir/akv 1 DG C 1 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. marraskuuta 2015 (OR. fr) 14098/15 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 17. marraskuuta 2015 Vastaanottaja: Valtuuskunnat

Lisätiedot

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus neuvoston päätökseksi alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. lokakuuta 2014 (OR. en) 14333/14 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed. asiak. nro: 13884/14 Asia: CDR 109 INST 511 AG 17 Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. joulukuuta 2016 (OR. en) 13529/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 858 DAPIX 184 CRIMORG 135 ENFOPOL 361 ENFOCUSTOM 170 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS ajoneuvorekisteritietoja

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. maaliskuuta 2017 (OR. en) 5054/01 DCL 1 PI 2 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: ST 5054/01 RESTREINT UE Päivämäärä: 4. tammikuuta 2001 Muuttunut jakelu:

Lisätiedot

10159/17 elv/hkd/pt 1 DGD 1C

10159/17 elv/hkd/pt 1 DGD 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10159/17 ENFOPOL 301 PROCIV 54 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö Päivämäärä: 8. kesäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

7495/17 team/ht/hmu 1 DGG 1A

7495/17 team/ht/hmu 1 DGG 1A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. maaliskuuta 2017 (OR. en) 7495/17 YHTEENVETO ASIAN KÄSITTELYSTÄ Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat ECON 223 ENV 276 CLIMA 67 N

Lisätiedot

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS

6074/17 ai/paf/akv 1 DG A SSCIS Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. helmikuuta 2017 (OR. en) 6074/17 CSC 42 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea Neuvosto Ed. asiak. nro: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16,

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39

PUBLIC /17 mn/pmm/akv 1 GIP 1B LIMITE FI. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PV/CONS 39 Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. heinäkuuta 2017 (OR. en) 10501/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 39 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston 3552. istunto (yleiset asiat), Luxemburg,

Lisätiedot

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Bryssel, 23. marraskuuta 2007 (27.11) (OR. en) 15497/07 SOC 476 ECOFIN 483 ILMOITUS Lähettäjä: Sosiaalityöryhmä Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea (Coreper I) / Neuvosto

Lisätiedot