SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SAAPUNUT. POH%j01S_qUoMIEN. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle. Kunnallisvalitus. Valituksen kohde:"

Transkriptio

1 SAAPUNUT POH%j01S_qUoMIEN HALL int EIJ. Pohjois -Suomen hallinto -oikeudelle Asia: Kunnallisvalitus Valituksen kohde: Kittilän kunnanhallituksen pitämän kokouksen pöytäkirjan 227 :n kohdalla tekemästä päätöksestä Valittaja : Patakangas, Torsti Kulmatie Kittilä Valitus: Olen tehnyt oikaisuvaatimuksen Kittilän kunnanhallituksen pöytäkirjan 206 :n kohdalla tekemästä päätöksestä, jolla kunnanhallitus on päättänyt maksaa Levi Magic Oy:lle päivätyn ,61 euron määräisen laskun. Lasku koskee palkkiota maakaupasta, jolla kunta on myynyt Levi North Star Oy:lle Koutalaen alueelta maata ,08 euron hintaan. Kunnanhallitus on äänestyspäätöksellä hyväksynyt kunnanjohtajan esityksen, jonka mukaan oikaisuvaatimus pitää pelkästään täytäntöönpanoa koskevana jättää tutkittavaksi ottamatta. Pyydänkin, että hallinto -oikeus kumoaisi kunnanhallituksen päätöksen ja palauttaisi oikaisuvaatimuksen sille uudelleen käsiteltäväksi. Perustelut: Kittilän kunnanhallitus on tehnyt vastaavanlaisen päätöksen maksaa samaiselle Levi Magic Oy:lle palkkiota Koutalaki 1 -vaiheen kauppahinnasta. Asiasta on tuolloin tehnyt oikaisuvaatimuksen Tarmo Salonen. Kunnanhallitus on päättänyt jättää oikaisuvaatimuksen tutkittavaksi ottamatta. Salonen on valittanut päätöksestä Rovaniemen hallintooikeuteen, joka antamallaan päätöksellä N:o 13/0319/1 on kumonnut kunnanhallituksen tekemän päätöksen ja palauttanut asian kunnanhallitukselle oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kunnanhallitus on

2 sittemmin valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallintooikeuteen, jossa asia on edelleen käsiteltävänä. Rovaniemen hallinto-oikeuden päätöksen perusteluista ilmenee, ettei valituksenalaisessa päätöksessä voida katsoa olevan kysymys pelkästään valtuuston aiemmin tekemien päätösten täytäntöönpanosta, minkä vuoksi kunnanhallituksen ei olisi tullut jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta. Se seikka, ettei tämän laskun osalta ole hankittu erikseen tilintarkastajan lausuntoa, ei voi muuttaa hallinto-oikeuden aikaisemmin ilmaisemaa kannanottoa siitä, että Koutalaen maakauppoja koskevien Levin Magic Oy:laskujen maksaminen sisältää kunnanhallituksen suorittamaa harkintaa. Kysymys ei siis ole pelkästään valtuuston aiemmin tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Sen vuoksi oikaisuvaatimus olisi pitänyt tutkia. Kunnanhallituksen tekemässä päätöksessä laskun perusteet ovat täysin samat kuin tehdyssä päätöksessäkin. Asiaa ei ole viety kunnanvaltuuston käsiteltäväksi eikä uuden laskun maksamiselle ole olemassa mitään uusia sellaisia päätöksiä, joiden täytäntöönpanosta voisi olla kysymys. Näin ollen myös tämä oikaisuvaatimus olisi tullut kunnanhallituksessa asianmukaisesti käsitellä. Kun kunnanhallitus on täysin tahallisesti tehnyt uuden vastaavanlaisen päätöksen, joka aikaisemmin on hallintooikeudessa kumottu, niin katson, että kunnanhallitus tulisi velvoittaa korvaamaan oikeudenkäyntikuluni asiassa 500 eurolla, Kittilässä, kesäkuun 17 päivänä Liite: -ote Kittilän kunnanhallituksen ptk:sta kopio Rovaniemen hallinto -oikeuden päätöksestä

3 KITTILÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Kunnanhallitus Oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä Oy:n laskua 207 koskien Levi Magic /2013 Khall 227 Torsti Patakangas on tehnyt oikaisuvaatimuksen kunnanhallituksen päätöksestä koskien Levi Magic Oy:n laskun maksamista. Patakangas pyytää, että laskua ei maksettaisi, koska Levi Magic Oy:n edellisen laskun maksamisesta tehty valitus on yhä käsittelemättä korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Laskun maksamista koskevasta päätöksestä ei ole annettu valitusosoitusta, koska laskun maksaminen on päätöksen toimeenpanoa eikä toimeenpanosta voi valittaa. Laskun eräpäivä on Laskun perusteena on kunnanvaltuuston lainvoimainen päätös ja lasku perustuu olemassa olevaan, Kittilän kuntaa juridisesti sitovaan sopimukseen. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ole käsiteltävänä laskun juridinen peruste tai oikeellisuus. Mikäli laskua ei makseta, laskusta aiheutuu kunnan maksettavaksi viivästyskorko. Torsti Patakan- Kj.: Kunnanhallitus päättää jättää tutkittavaksi ottamatta kaan oikaisuvaatimuksen. Päätös: Hallintojohtaja Esa Mäkinen ilmoitti Levi Magic Oy:n hallituksen jäsenenä olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä tämän pykälän osalta toimi talousjohtaja Tuula Mertaniemi. Kunnanjohtaja Anna Mäkelä muutti esitystään kuulumaan seuraavasti: Kunnanhallitus päättää jättää tutkittavaksi ottamatta Torsti Patakankaan oikaisuvaatimuksen ja päättää maksaa laskun. Kunnanhallituksen jäsen Tarmo Salonen esitti jäsen Milja Nikan kannattamana, että kunnanhallitus päättää jättää asian valtuuston päätettäväksi. Puheenjohtaja Aki Maunula totesi, että on tehty kunnanjohtajan muutetusta esityksestä poikkeava kannatettu esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä.

4 KITTILÄN KUNTA Ote pöytäkirjasta Kunnanhallitus Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne, jotka ovat kunnanjohtajan muutetun esityksen kannalla äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa on Tarmo Salosen esitys tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin kuusi (6) jaa-ääntä ja kolme (3) ei-ääntä. Merkittiin, että jaa-ääniä antoivat Eino Holck, Merja Korva, Hille Kuusisto, Reijo Kyrö, Paula Nevalainen ja Risto Similä. Ei-ääniä antoivat Milja Nikka, Aki Maunula ja Tarmo Salonen. Puheenjohtaja totesi kunnanjohtajan muutetun esityksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi. Tarmo Salonen ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen. Otteen oikeaksi todistaa: Kittilässä Tuula Mertaniemi 1.1 Talousjohtaja Liitteet Liite 1 Torsti Patakankaan oikaisuvaatimus kunnanhallituksen päätöksestä / Levi Magic Oy:n lasku Liite 2 Tarmo Salosen eriävä mielipide /Khall MUUTOKSENHAKUKIELTO Koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, kuntalain 91 :n nojalla tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

5 KITTILÄN KUNTA 20 Nro OIKAISUV A ATIMUS KUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSESTÄ /20' K itti län kunn anha llit us o n p öyt äki rj an 206 :n k oh d al la t e h n yt p ä ä t ö k se n m a ks a a L ev i n M ag i c O y: l le 6. 5 mä ä rä i se n la s ku n ki i n t e i st ö k au p a st a S t a r O y : lle K o u t a la en a lu eelt a maat a K u n n a n h a lli t u k sess a o n t e h t y esi t ys p äi v ä t y n , 6 1 e u ro n, j olla ku n t a on myyn yt Levi Nort h. 126, 08 eu ron h i n t aan., et t ä asi a oli si pi t än yt jät t ä ä p ö y d äl l e, k o s k a a i k a i s e mm a st a sa m a i s e ll e y h t i ö l le m yy d ys t ä m a ak a u p a s t a ( K o u t a l a ki 1) t eh d ys t ä p a l k k i o l a s k u s t a o n o l e m a s s a R ov a n i e m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n a n t a m a p ä ä t ö s, j o n k a mu k a a n ku n n a n h al li t u k se n si l lo i s es t a la sk u n m a ks am i s es t a t e h t y p ä ä t ö s o n k u mo t t u. Ha llin to-oi keus on kat sonu t asi an vaati van K it ti län ku n n a n v a lt u u s t o n p ä ä t ö k s e n. K ysei sest ä h all i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö k s e s t ä o n ku n na n ha lli t u s v ali tt a n ut K orkei mp aan h allin t o - o i k e u t e e n, j os sa asi an käs i t t ely on kesken. Pö y d ä l le p a n o es i t y s t ä e i ku i t e n ka a n o le h y v äk s y t t y, vaa n l ask u on p ää t et t y ma k sa a. K u n k y s y m y s o n k u i t e n k i n s am oi st a o sa p u ol i s t a j a p ää t ö st ä p e ru st el la an sa m o i l l a p y k ä li l l ä, j o i d en s ov e lt am i n en o n h al li n t o - o i k e u d e s s a j o e d e l l i s e n la s ku n m a k su n y h t ey d es s ä t o d e t t u v i rh ee l li s e ks i, k u n n a n h a ll i t u k s en e i o li s i p i t ä n y t h y v ä ks y ä la sku a. P y y d ä n k i n, et t ä k u n n a n h a l l i t u s p e ru i s i t e k em ä n sä m ak s a t u s p ää t ö ks e n asia n o do t ta ma a n K H O :n ra tkai sua. Kittilässä T o r i ' Patakangas Kittilän kunnanvaltu n jäsen os: Kulmatie, 100 Kittilä ja jättäisi

6 ,, n ERIÄVÄ MIELIPIDE KUNNANHALLITUKSEN ASIAKOHTAAN 6 OIKAISUVAATIMUS KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN KOSKIEN LEVI MAGIC OY:N LASKUA KITTILÄN KUNTA /Ö J& 20 /Y /t0. a0. 13 Kunnanhallitus on laskun maksaessaan mielestäni ylittänyt toimivaltansa. Kysymyksessä ei ollut valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on käsittelyssä edellisen Koutalaen kaupan 1-vaiheen kaupan myyntipalkkiosta esitetty valitus. Kunnanhallitus valitti ko. laskun maksamisesta Rovaniemen hallinto-oikeudessa hävinneestä asiasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mielestäni laskun maksamisessa olisi pitänyt odottaa edellisen laskun maksamisen päätöstä korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Kittilässä l Tarmo Salonen J

7 ROVANIEM EN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS 1 E (4) Antopäivä Päätösnumero ,03,19/1 Diaarinumero 00272/12/2299 As ia Valittaja Kunnallisvalitus Tarmo Salonen, Kittilä Siimeksentie 10, KÖNGÄS Päätös, josta valitetaan Vaatimukset hallinto-oikeudessa Kittilän kunnanhallitus Kunnanhallitus oli päättänyt maksaa Levi Magic Oy:n laskun, joka on liittynyt Koutalaki 1-vaiheen kauppasummaan. Asia oli käsitelty salaisena. Salonen oli vaatinut oikaisua päätökseen. Kunnanhallitus on valituksenalaisella päätöksellään jättänyt Salosen oikaisuvaatimuksen tutkimatta. Päätöksen mukaan laskun maksamisessa on kyse valtuuston päätöksen täytäntöönpanosta, johon ei voi hakea oikaisua. Valtuusto on :n 54 kohdalla päättänyt, että Levi Magic Oy:lle maksetaan 10 % alueen kauppahinnasta eli 1,4 miljoonaa markkaa. Maksu suoritetaan vaiheittain kauppojen toteuduttua. Määräraha kyseisen laskun maksamiseen sisältyy kunnan vuoden 2012 talousarvioon. v J Salonen on vaatinut, että kunnanhallituksen päätös kumotaan ja asia palautetaan sille uudelleen käsiteltäväksi. Lisäksi Salonen on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista 500 eurolla. Osoite Puhelinvaihde Telekopio Sähköposti PL 8112, Valtakatu ROVANIEMI

8 2 (4) Oikaisuvaatimuksen käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe. Kunnanhallituksessa on tehty kannatettu esitys Salosen oikaisuvaatimuksen hyväksymisestä, koska asian käsittely salaisena on ollut virheellistä. Puheenjohtaja on tehnyt äänestysesityksen, jossa tämä esitys on käsitelty kunnanjohtajan tutkimatta jättämistä koskevan esityksen vastaesityksenä. Asiassa olisi pitänyt ensin äänestää siitä, onko salaiseksi julistaminen ollut menettelytapana oikein. Vasta sen jälkeen olisi tullut päättää siitä, onko kyseessä vain valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa koskeva asia. Valtuusto on käsitellyt asiaa vuonna 1993, minkä jälkeen valtuustot ovat vaihtuneet monta kertaa. Tilintarkastajat ovat useita kertoja vaatineet asian viemistä uudelleen käsittelyyn valtuustoon, mutta kunnanhallituksen enemmistö ei ole sitä esittänyt. Tilintarkastajien lausuntojen mukaan Levi Magic Oy on kunnalle velkaa satojatuhansia euroja, joten yhtiön laskun maksaminen tässä tilanteessa ei ole pelkkää valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa Levi Kunnanhallitus on menetellyt virheellisesti käsitellessään Magic Oy:n laskun maksamista koskevan asian salaisena, vaikka siihen ei ole ollut perusteita. Asiaa oli aikaisemminkin käsitelty julkisena ja asia oli jätetty pöydälle odottamaan tilintarkastajan lausuntoa. Lausunnot, vastineet ja selitykset Kunnanhallitus on antanut lausunnon. johon Salonen on vastannut. Hallinto -oikeuden ratkaisu Hallinto-oikeus kumoaa kunnanhallituksen tekemän päätöksen ja palauttaa asian sille oikaisuvaatimuksena käsiteltäväksi. Kittilän kunta velvoitetaan korvaamaan Salosen oikeudenkäyntikulut kohtuullisiksi harkituilla 250 eurolla. Muulta osalta vaatimus hylätään. Perustelut Menettely-virhettä koskeva väite Kuntalain 59 :n 1 momentin mukaan, jos toimielin on asiasta yksimielinen tai vastaehdotusta ei ole kannatettu, puheenjohtaja toteaa päätöksen. Muussa tapauksessa puheenjohtaja toteaa ehdotukset, joita ei kannatuksen puuttuessa oteta äänestettäviksi, ja ehdotukset, joista äänestetään. Puheenjohtaja saattaa toimielimen hyväksyttäväksi äänestystavan ja, jos äänestyksiä on toimitettava useampia, äänestysjärjestyksen sekä tekee äänestysesityksen siten, että vastaus "jaa" tai "ei" ilmaisee kannanoton ehdotukseen. Kittilän hallintosäännön 26 ja 39 :n mukaan kunnan toimielimissä tapahtuvasta äänestyksestä o n s o ve lt u vin osi n voi massa, mitä valtuuston t yö jä r jes t yksessä määrätään. Valtuuston työjärjestyksen 22 :n mukaan äänestysjärjestystä laadittaessa on otettava huomioon, että ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta vastaan, ja näin

9 3 (4) 1 jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan. Jos ehdotus on sellainen. että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista ehdotuksista, sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä on äänestettävä erikseen. Kunnanhallituksen kokouksen pöytäkirjanotteesta ilmenee kunnanjohtajan esittäneen, että Salosen oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta. Tämän jälkeen Torsti Patakangas on esittänyt, että on tapahtunut muotovirhe, joten asia on käsiteltävä uudelleen ja päätös on kumottava, jotta päätös tulee julkiseksi. Sakari Kautto on kannattanut Patakankaan esitystä. Puheenjohtaja on todennut, että on tehty kannatettu kunnanjohtajan esityksestä poikkeava esitys, joten asia on ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja on esittänyt, että ne, jotka ovat kunnanjohtajan esityksen kannalla äänestävät "jaa". Jos "ei" voittaa, on Patakankaan esitys tullut kunnanhallituksen päätökseksi. Kunnanhallitus on hyväksynyt puheenjohtajan äänestysesitvksen. Ha llin t o - o ik e u s t o t e aa, et t ä pu he enjo ht a ja n ää ne s t yse sit yk se n, jo s s a ku nnanjo ht aja n p o hja ehdo t us o ik a is uvaa t imuk s en t ut k imat t a jä t t ä mise st ä o n as e t e t t u P a t a k a n k a an as ia n u ud ellee n k äs it t elemist ä ko s ke va a e sit ys t ä va st aa n, ei vo id a S a lo se n es it t ämillä p er u st eilla ka t so a o levan k u nt alain 59 : n t a i ed e llä ma init t u je n Kit t ilä n h allint o sä ä nnö n ja valt uu st o n t yö jä r jes t yk se n s ää nnö st en v a st aine n. Ku n n an h allit u ks e n p ää t ö s ei sit en o le synt ynyt vir he e llise s sä jä r je s t yk se s sä. Oikaisuvaatimuksen tutkiminen Kuntalain 23 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Kunnanhallituksen pöytäkirjanotteesta ilmenee, että Levi Magic Oy on lähettänyt Kittilän kunnalle päivätyn laskun. Kunnanhallituksen mukaan lasku perustuu valtuuston päätökseen , kunnanhallituksen päätökseen ja valtuuston päätökseen Valtuusto on :n 54 kohdalla päättänyt myydä Levi Northstar Oy:lle Kittilän kunnan Sirkan kylässä sijaitsevan Koutakumpu -nimisen tilan sekä noin 1,4 hehtaarin suuruisen määräalan Koutalaki -nimisestä tilasta. Lisäksi valtuusto on päättänyt, että valtuuston päätöksen ja kunnanhallituksen päätöksen mukaisesti Levi Magic Oy:lle maksetaan 10 % alueen kauppahinnasta eli 1,4 miljoonaa markkaa. Maksu suoritetaan vaiheittain kauppojen toteuduttua. Kunnanhallitus on katsonut, että Levi Magic Oy:n laskun maksamisessa on kysymys edellä mainittujen valtuuston päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen kokousta koskevasta pöytäkirjanotteesta ilmenee, että kunnanhallitus on käsitellyt kyseisen laskun maksamista , jolloin asia on jätetty pöydälle. Asia on ollut uudelleen esillä , jolloin asia on edelleen jätetty pöydälle ja asiassa on päätetty pyytää tilintarkastajan

10 r 4 (4 ) lausunto. Tilintarkastaja on lausunnossaan esittänyt laskun käsittelyn siirtämistä valtuuston ratkaistavaksi, koska laskun perusteet olivat tilintarkastajan mukaan kyseenalaiset ja tulkinnanvaraiset. Edellä mainittu huomioon ottaen päätökseen, jolla kunnanhallitus on katsonut, ettei asiaa ole tarpeen viedä valtuuston käsiteltäväksi ja hyväksynyt laskun, on sisältynyt kunnanhallituksen suorittamaa harkintaa. Näin ollen valituksenalaisessa päätöksessä ei voida katsoa olevan kysymys pelkästään valtuuston aiemmin tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Kunnanhallituksen ei siten olisi tullut mainitsemallaan perusteella jättää oikaisuvaatimusta tutkimatta. Oikeudenkäyntikulut Asian lopputulos huomioon ottaen olisi kohtuutonta. jos Salonen joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Sovelletut oikeusohjeet Perusteluissa mainitut Hallintolainkäyttölaki 74 1 ja 2 momentti Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus). Esittelevä jäsen Anna- Kaisa Marski Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Pirkko Wesslin-Nenonen, Antti Pekkala ja Anna-Kaisa Marski. Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu Päätös Valittaja saantitodistuksin Oikeudenkäyntimaksu maksutta Jäljennös ja asiakirjat Kittilän kunnanhallitus Päätöksestä on kuntalain 97 :n mukaisesti viipymättä julkaistava ilmoitus kunnan ilmoitustaululla.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 Kaupunginhallitus 154 08.06.2015 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle / Sivistyslautakunnan erottaminen, VALT 23.3.2015 15 23/00.02.04/2015 KH 08.06.2015 154 Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää lausuntoa

Lisätiedot

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys

Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestys Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 28.5.1997 28 Voimaantulo: 1.7. 1997 Muutos: Kaupunginvaltuusto 26.3.2009 14 Yleiset määräykset 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2

Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Yleiset määräykset... 2 Pirkkalan kunta Valtuuston työjärjestys 1(9) Sisällysluettelo Yleiset määräykset... 2 1 Valtuuston toiminnan järjestelyt... 2 2 Valtuustoryhmän muodostaminen... 2 3 Valtuustoryhmään liittyminen sekä siitä

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26

Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Nakkilan kunta Kokouspöytäkirja 2/2015 26 Valtuusto Aika 30.03.2015 klo 18:00-19:21 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Pykälä Otsikko Sivu 10 Sami Halisen eroanomus kunnan luottamustehtävistä

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen.

Kunnanvaltuusto on päättiinyt, että Kinnulan kuntaan perustetaan kunnansihteerin virka 1.10.2013 alkaen. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (6) Antopäivä 24.9.20t4 Päätösnumero l4l07t2l3 Diaarinumero 0198711312204 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen, Kinnula Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Yhtymähallitus 21.4.2010 68 Yhtymävaltuusto 5.5.2010 7 Yhtymävaltuustosta ja yhtymähallituksesta käytetään jäljempänä nimitystä valtuusto ja hallitus Hyväksytty 5.5.2010 Voimaan

Lisätiedot

Polvijärven koulukeskuksen auditorio

Polvijärven koulukeskuksen auditorio Valtuusto 3/2015 42 (-55) Aika Torstaina 26. maaliskuuta 2015 klo 19.00-19.56 Paikka Polvijärven koulukeskuksen auditorio SAAPUVILLA OLLEET Puheenjohtaja Huttunen Jorma Muut valtuutetut Pöytäkirjan liite

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN

Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN MENOJEN YLITYKSET JA 147 TULOJEN ALITUKSET VUONNA 2014 71 NUORTEN KUNNAN KESÄTYÖLLISTÄMISTUEN HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 145 Kunnanhallitus 27.04.2015 AIKA 27.04.2015 klo 17:00-18:35 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 70 PERUSTURVAN TOIMIALAN

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91. Henkilökohtaiset varajäsenet: Kalevi Kinnunen KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Sivistyslautakunta Nro 8 9.6.2015 91 Kokousaika Tiistai 9.6.2015 klo 19.00 19.38 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 8/2015 145 Kunnanhallitus Kokousaika 19.05.2015 klo 13:00-15:15 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 67 Kunnanhallitus 16.03.2015 AIKA 16.03.2015 klo 09:00-12:56 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 69 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

"Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista.

Hyvä hallintotapa on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. HYVÄ HALLINTOTAPA "Hyvä hallintotapa" on suositus Espoon kaupungin päätöksentekoprosessissa ja kokousmenettelyssä noudatettavista periaatteista. KAUPUNGINHALLITUS, SEN JAOSTOT SEKÄ LAUTAKUNNAT JA JOHTOKUNNAT

Lisätiedot

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen,

Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon ulkoilureittihankkeeseen, Kaupunginhallitus 272 05.12.2011 Juankoski-Pieksäntaipale moottorikelkkareitin reittisuunnitelma 39/11.01/2009 131/11.01/2010 Kh 272 Kaupunginhallitus on päättänyt 20.3.2006 53 osallistua Koillis-Savon

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932

Khall 137 Valmistelija: kehittämisasiamies, puh. 040 685 1932 Kunnanhallitus 137 18.05.2015 Kuhmoisten kunnan pääomasijoitus Keski-Suomen Verkkoholding Oy:öön sekä takaus Kuntarahoitukselle ja välillinen osallistuminen määräysvaltaan Keski-Suomen Valokuituverkot

Lisätiedot

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA

LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VAHVISTAMISTA KOSKEVASTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN PÄÄTÖKSESTÄ 16.12.2009 TEHDYSTÄ VALITUKSESTA Päiväys Datum Dnro Dnr 16.2.2010 YM1/5223/2010 Korkein hallinto-oikeus PL 180 00131 Helsinki Viite Lausuntopyyntö 18.1.2010 (KHO:n diaarinro 0203/1/10) Hänvisning Asia Ärende LAUSUNTO KESKI-SUOMEN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVAN

Lisätiedot