Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4)"

Transkriptio

1 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 1 (4) Antopäivä Päätösnumero 15/0711/3 Diaarinumero 00835/14/2299 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGINHALLITUS Saap. / Dnro JG / ' J Khall.- 1_ 20_ Asia Kunnallisasiaa koskeva valitus Kvalt. / 20 Juke lu : l ItDnen Tcinnq ctaf Valittajat Timo Tukia, Alli Mäkinen ja Mira Anttila, kaikki Mänttä-Vilppulasta Päätös, josta valitetaan Va atimukset hallinto-oikeudessa Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston päätös (8 ) Kaupunginhallitus oli (89 ) päättänyt esittää valtuustolle, että Pohjaslahden koulu lakkautetaan sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti lähtien. Kaupunginvaltuusto on valituksenalaisella päätöksellään asiassa toimitetun äänestyksen jälkeen äänin vastoin kaupunginhallituksen esitystä päättänyt, että Pohjaslahden kyläkoulun toiminta jatkuu tämän vaalikauden loppuun saakka ja asia käsitellään syksyllä Päätöksen taloudellisuus varmistetaan sillä, että valmistavaa opetusta jatketaan Pohj aslahdella. Tällä vaalikaudella valtuusto miettii yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa, kuinka koulun ja sen ympäristön mahdollisuuksien käyttöä voidaan lisätä. Muutoksenhakijat ovat yhteisesti vaatineet, että kaupunginvaltuuston päätös kumotaan. Valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano on kiellettävä, kunnes asia on lainvoimaisesti ratkaistu. Mänttä-Vilppulan kaupungin hallinto säännön määräysten mukaan opetuksen järjestämispaikasta päättäminen kuuluu sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan. Sivistyslautakunta päättää hallintosäännön mukaan muun ohessa esiopetuksen, peruskoulun ja lukion opetussuunnitelmista. Sivistyslautakunta on Postiosoite Käyntiosoite Puhelinvaihde Faksi Sähköposti Raatihuoneenkatu 1 Arvi Kariston katu HÄMEENLINNA HÄMEENLINNA

2 2 (4) tekemillään päätöksillä päättänyt, että valmistavan opetuksen j ärj estämispaikka on lukuvuoden alusta lukien Vilppulankosken koulu. Valmistavan opet uksen järjestäm ispa ika sta päät tämi nen kuuluu sivi styslautakunnal le, joten kaupunginval tuusto on yl ittän yt a siassa toimivalta nsa. Kaupungin talousarvio vuodelle 2014 ja taloussuunnitelma vuosille on laadittu sillä perusteella, että Pohjaslahden koululla ei järjestetä opetusta enää syyslukukaudella Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt talousarvion käsittelyn yhteydessä koulun lakkauttamisen yksimielisesti. Valituksenalaisella päätöksellä koulun toimintaa on päätetty jatkaa vaikka koulun toimintaan ei ole osoitettu määrärahoja. Valmistavaan opetukseen tulevien maahanmuuttajaoppilaiden määrää on mahdoton ennakoida, joten valmistavan opetuksen jatkamisella ei voida perustella koulun jatkamispäätöksen taloudellisuutta. Kaupunginvaltuuston päätös on syntynyt virheellisestä järjestyksessä. Lausunnot ja selitykset Hallinto -oikeuden ratkaisu ja perustelut Perustelut Kaupunginvaltuusto on antanut lausunnon. Muutoksenhakijoille on varattu tilaisuus antaa selitys. Selitystä ei ole annettu. Hallinto-oikeus hylkää valituksen täytäntöönpanokieltovaatimuksineen. Sovellettavat säännökset ja määräykset Kuntalain 13 :n 1 momentin mukaan valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Saman pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan valtuuston tulee päättää hallinnon järjestämisen perusteista ja 3 kohdan mukaan talouden, rahoituksen ja sijoitustoiminnan perusteista sekä hyväksyä talousarvio. Kuntalain 14 :n 1 momentin mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Toimivaltaa ei kuitenkaan saa siirtää asioissa, joista valtuuston on tässä tai muussa laissa olevan nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä. Kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto. Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 64 :n mukaan sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja peruskoulun sekä lukion opetus - ja kasvatustyöstä sekä niiden kehittämisestä ja niistä tehtävistä, jotka vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaan kuuluvat kunnalle.

3 3 (4) Saatu selvitys Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuuston (79 ) hyväksymästä kaupungin vuodelle 2014 tekemän talousarvion ja vuosille tekemän taloussuunnitelman käyttötalousosasta ilmenee, että Pohjaslahden koulun toimintaan on talousarviossa varattu määrärahat vain kevätlukukaudelle Mänttä-Vilppulan sivistyslautakunta on (7 ) päättänyt, että vastaanottokeskuksesta tulevien lasten valmistavan opetuksen järjestämispaikka on lukuvuoden alusta lähtien Vilppulankosken koulu. Päätöksen perusteluosasta ilmenee, että valmistava opetus on aiemmin järjestetty Pohjanlahden koululla. Pohjaslahden koululla jatketaan valtuuston aiemmin (82 ) tekemän päätöksen perusteella perusopetusta ja valmistavaa opetusta lukuvuonna Tilanne on päätetty tarkistaa uudelleen keväällä Valituksenalaisella (8 ) tekemällään päätöksellä kaupunginvaltuusto on päättänyt vastoin kaupunginhallituksen esitystä, että Pohjaslahden kyläkoulu saa jatkaa tämän vaalikauden loppuun saakka ja asia käsitellään syksyllä Päätöksen taloudellisuus varmistetaan sillä, että valmistavaa opetusta jatketaan Pohjaslahden koululla. Päätöksen perusteluosasta ilmenee, että talousjohtaja on esittänyt valtuuston kokouksessa selonteon lisämäärärahasta, siinä tapauksessa, että Pohjaslahden koulu säilyy. Oikeudellinen arviointi Mänttä-Vilppulan kaupungin hallinto sään nön sivistyspalveluja ja sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaa koskevassa osassa ei ole määräyksiä siitä, minkä toimielimen toimivaltaan kuuluu päättää maahanmuuttajille tarkoitetun valmistavan opetuksen järjestämispaikasta. Kaupunginvaltuusto on siten ollut toimivaltainen päättä mään siit ä, et tä perusopetuksen ja val mista van opetuksen järjestämistä Poh jaslahden koulussa jatketaan. Si llä seikalla, et tä sivistyslauta kunta on aiem min päät tänyt, että val mist avaa opetusta järjestet ään myös Vi lppulankosken koululla ei ole merkitystä kaupunginvaltuuston valituksenalaisen päätöksen laillisuuden kannalta. Kaupunginvaltuusto voi kuntalain 65 :n 5 momentin mukaan päättää koulun toimintaan tarvittavista määrärahoista talousarviomuutoksena myöhemmin erikseen, joten valituksenalainen Pohjaslahden koulun toiminnan jatkamista koskeva päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä sillä perusteella, että valtuuston aiemmin vuodelle 2014 hyväksymässä talousarviossa on varattu määräraha Pohjaslahden koulun toimintaan vain kevätlukukaudelle Kaupunginvaltuusto on tehnyt valituksenalaisen päätöksensä toimivaltansa rajoissa eikä sen päätös ole valituksessa mainituilla perusteilla syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Sovelletut oikeusohjeet Kuntalaki 13 1 mom. (365/1995) ja 2 momentin 2 ja 3 kohta (81/2002), 14 1 mom. (365/1995), 65 5 mom. (578/2006) ja 90 (1375/2007) Mänttä-Vilppulan kaupungin hallintosääntö 63, 64 ja 65

4 4 (4) Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä (kunnallisvalitus). Esittelijä Vuokko Alitalo Asian ovat ratkaisseet hallinto-oikeuden jäsenet Riitta Jokioinen, Marja Tuominen ja Elina Ranz. Jakelu ja oikeudenkäyntimaksu Päätös Timo Tukia saantitodistuksin Heinämäentie VILPPULA Hallintolain 56 :n 2 momentin mukaan valituskirjelmän ensimmäisen allekirjoittajan Timo Tukian on ilmoitettava tiedoksisaannista kirjelmän muille allekirjoittajille. Jos hän tämän laiminlyö, hän on mainitun lain 68 :n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon sikäli kuin se laiminlyönnin laatuun tai muihin olosuhteisiin katsoen harkitaan kohtuulliseksi. Jäljennös Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus, jonka on kuntalain 97 :n (435/1999) mukaisesti ilmoitettava päätöksestä Oikeudenkäyntimaksu 97 euroa sil Jäljennöksen oikeaksi todistaa päätöksen antopäivänä

5 Liite hallinto-oikeuden päätökseen Valitusosoitus Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kirjallisesti korkeimpaan hallinto -oikeuteen. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaantipäivästä lukuun ottamatta., sitä päivää Jos päätöksestä valitetaan kunnan jäsenelle taikka kuntayhtymän jäsenkunnalle tai sen jäsenelle kuuluvan valitusoikeuden nojalla, valitusaika luetaan siitä, kun ilmoitus päätöksestä on julkaistu kunnan, kuntayhtymän tai asianomaisten kuntien ilmoitustaululla. Jos päätös on annettu asianomaiselle erikseen tiedoksi, valitusaika luetaan kuitenkin tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Sijaistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä. Jos tiedoksianto viranomaiselle on toimitettu tavallisena tiedoksiantona postitse kirjeellä, asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kirjeen saapumispäivänä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava - valittajan nimi ja kotikunta - postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmän toimittaminen Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Asioitaessa sähköisesti, allekirjoitusvaatimuksesta on säädetty erikseen. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmään on liitettävä - hallinto -oikeuden päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa korkeimmalle hallinto -oikeudelle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla. Korkeimman hallinto-oikeuden osoite Postiosoite: Käyntiosoite: Puhelin: PL 180 Fabianinkatu 15 Telefax: HELSINKI Helsinki Sähköposti: kunnallisvalitus 10.12

6 Mänttä-Vilppulan kaupunginhallitus PL MÄNTTÄ

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös (7) Antopäivä 7.10.20t4 Päätösnumero t41078313 Diaarinumerot 02s821t312299 025831t312207 02s8411312299 Asia Valittaja Kunnallisasiaa koskeva valitus Rauno Kinnunen,

Lisätiedot

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52

Ähtärin Perussuomalaiset ry ja Päivi Kallinen, Ähtäri. Ahtärin kaupunginvaltuusto 29.4.2013 52 Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL204 65101 VAASA Puhelin 029 5642611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi Päätös Antopäivä Päätösnumero 21.11.2014 14/0441/1 Diaarinumero 00966/13/2299

Lisätiedot

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009

PÄÄTöS. Antopäivä 28.9.2009 OULUN HALLINTO-OIKEUS Isokatu 4, PL 189 90101 oulu PÄÄTöS Antopäivä 28.9.2009 Numero 0910426t2 Diaarinumero 0048210912299 Puh.0l036 42800 Telekopio 01036 42841 ASIA Kunnallisvalitus MUUTOKSENHAKIJAT Ronkainen

Lisätiedot

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211

Heinäveden kunnan rakennustarkastaja 14.8.2007 211 KUOP IO N HALL INTO- O IKEUS PÄÄTÖS 13/0249/3 J, Antopäivä Diaarinumero 25.6.2013 00288/13/4113 AS IA Muutoksenhakijat Kantelu rakennuslupa- asiassa Unto Pietarinen, Liperi Taina Pietarinen, Liperi Päätös,

Lisätiedot

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293.

Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. Liite 1a. Maankäytön vyöhykkeet Pallas Ounastunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy, Lupa L5293. 1 Liite1b. Maankäytön vyöhykkeet Ylläs-Aakenustunturin alueella. Metsähallitus 2007, Genimap Oy,

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

( EPILLISLIITt- 2 ROVANIEMEN HALLINTO -OIKEUS PÄÄTÖS 1(5) Pentti Neli markka, Kemi Perttusenkatu 39, 94600 KEMI

( EPILLISLIITt- 2 ROVANIEMEN HALLINTO -OIKEUS PÄÄTÖS 1(5) Pentti Neli markka, Kemi Perttusenkatu 39, 94600 KEMI ( EPILLISLIITt- 2 ROVANIEMEN HALLINTO -OIKEUS PÄÄTÖS 1(5) KEMIN KAUPUN1c1 Ympäristöjaosto 2 8. 10. 2010 Asnro '13 ii.t tä 00ij Antopäivä j SK) iite8 Päätösnumero 26.10.2010 10/0515/1 Diaarinumero 00055/09/4122

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015

SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 KORKEIN HALLINTO -OIKEUS Salon kaupunginhallitus PL 77 24101 SALO Päivämäärä 06.05.2015 Diaarin:o 1255/3/15 SAL+OIN KAUPUNKI 07.05.2015 /y ọy. SELITYSPYYNTÖ Korkein hallinto-oikeus lähettää oheiset asiakirjat

Lisätiedot

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös

1 (7) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 3/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Ahti Vilppula. 1 Päätös 1 (7) Ahti Vilppula Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n nojalla Ahti Vilppulalle

Lisätiedot

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19

TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 KIRKKOVALTUUSTO 4.12.2013. Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 TARVASJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/13 Sivu 1 Aika keskiviikkona 4.12.2013 klo 19.00 20.19 Paikka seurakuntalo Osallistujat Päätöksentekijät Heikkilä Martti pj Vainio Maija vpj Hallanheimo Minna, poissa,

Lisätiedot

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch.

1 (6) Toimituskirja Finanssivalvonnan johtokunnan päätöksestä. Dnro 5/413/2009 11.5.2009. Julkinen. Danske Bank A/S, Helsinki Branch. 1 (6) Danske Bank A/S, Helsinki Branch Asia huomautus arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 :n vastaisesta menettelystä 1 Päätös 2 Kuuleminen Finanssivalvonta 1 antaa Finanssivalvonnasta annetun lain 40 :n

Lisätiedot

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

KITT!LÄN KU NTA. Nro. Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa Pohjois-Suomen hallinto -oi k eu d en p ä ä t ös 1 (5) KITT!LÄN KU NTA Nro Antopäivä 7.5.2015 Päätösnumero 15/0172/1 Diaarinumero 00540/13/RO/4112 Asia Valitus suunnittelutarveratkaisua koskevassa asiassa

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa:

SG Ltd ja Cencorp ovat neuvotelleet järjestelystä, jossa: Päätös 1 (7) Hakija Savcor Group Ltd Savcor Group Oy Hakemuksen päivämäärä 24.5.2010 Hakemuksen kohde HAKEMUS ARVOPAPERIMARKKINALAIN 6 LUVUN 15 :N MUKAISEN POIKKEUSLUVAN SAAMISEKSI Savcor Group Ltd (SG

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.6.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2011 1(11) Aika Paikka 8.6.2011 klo 16:00-18:05 Seurakuntien talo 2. krs, Ateena Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja Järvinen, Asko Kristeri,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x

Muut kv:n pj. Arimo Lähdeniitty x kv:n vpj. Heikki Hakanen x osallistujat talouspäällikkö Henna Ahtinen x kn:n siht. Terhi Saari x Kirkkoneuvosto Tark: AK AM PÖYTÄKIRJA 7/ 10.8.2015/ 69 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2015 Aika Maanantai 10.8.2015 klo 18.00 18.22 Paikka Mikaelintalo, kahvio Saapuvilla pj. Vesa Tuominen, kirkkoherra x vpj.

Lisätiedot

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014

TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Järjestelytoimikunta Kokous 12.2.2014 TAMPEREEN TUOMIOKIRKKOSEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(8) Aika Keskiviikko 12.2.2014 klo 17-18.10 Paikka Osallistujat Jäsenet Sihteeri Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Olli Hallikainen Marja Karvo Miika

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Viestinnän johtokunta Kokous 5.2.2014. Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2014 1(9) Aika Paikka 5.2.2014 klo 18:00-19.00 Seurakuntien talo, kokoushuone Rooma Osallistujat Jäsenet Merikanto, Tiina puheenjohtaja Alajoki, Heidi poissa

Lisätiedot

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30

Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Nastolan seurakunta/kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/2015 1/9 Kokousaika 13.01.2015 klo 18.30 Paikka Seurakuntatalo Läsnä puheenjohtaja Riitta Takala paikalla varapuheenjohtaja Simo Kaukonen paikalla jäsen

Lisätiedot

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä.

ALKUHARTAUS JA KATSAUS SEURAKUNNAN TOIMINNASTA Laulettiin virsi 454, hartaus pidettiin aiheesta: Paavalin kirje Roomalaisille 12:6 - uusi elämä. KOKOUSAIKA: Keskiviikko 7.1.2015 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA: Seurakuntakeskus Läsnä 19 /19: Alanen Margit Hakala Taina Haveri Juhani Heiska Virve Härkki Leena Karjalainen Anni Kauppila Eero Lammi Tiina Leppänen

Lisätiedot

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen

Markkinavalvonta 16.6.2006 Katarina Pesola. Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen PÄÄTÖS 1 (5) Satapantti Oy Yrjönkatu 4 28100 PORI Panttilainauslaitoksista annetun lain 5 :ssä tarkoitetun toimiluvan peruuttaminen Päätös Päätöksen perustelut Rahoitustarkastus peruuttaa panttilainauslaitoksista

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkovaltuusto 4/2011 22.12.2011 MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) _ KOKOUSTIEDOT Aika 22.12.2011 klo 17-19.38 Paikka Seurakuntakoti _ OSALLISTUJAT läsnä poissa Pöyhtäri Aulikki jäsen, pj. x Sinikumpu Airi jäsen, vpj x Lehtimäki

Lisätiedot

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: !

Antopaiva 25.9.2014 14/0274/1. 2.5.2013 hylannyt Yrjo & Hanna Oy:n oikaisuvaatimuksen. timuksilleen yhtio on esittanyt seuraavaa: ! 1 (6) Turun hallinto-oikeuden paatos Antopaiva PaatOsnumero 25.9.2014 14/0274/1 Diaarinumero 01053/13/2299 rtf ~rl-i '1' "r-'.,' I r "~~..J...~"..g.!.:~.'!.,,...; Asia Haldja Vastaaja Turon kaup Piitos

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot