Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet"

Transkriptio

1 Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen yhteenveto Euroopan oikeusasiamies ja kansalaisten oikeudet Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen pyynnöstä Kattavuus: EU 27 ( unionin kansalaista) Menetelmä: Kasvotusten tehty haastattelu Tutkimusajankohta: Helmikuu maaliskuu heinäkuuta 2011 FI 1 avenue du Président Robert Schuman CS F Strasbourg Cedex Puh (0) Faksi + 33 (0)

2 Sisältö Keskeiset havainnot 4 1. Perusoikeuskirja ja kansalaisten oikeudet Miten tietoisia ihmiset ovat mielestään perusoikeuskirjasta Euroopan kansalaisten oikeudet EU:n hallinnon toiminta 8 3. Euroopan oikeusasiamies Oikeusasiamiehen tehtävät Yleinen kiinnostus oikeusasiamiehen rooliin perehtymistä kohtaan...11 Päätelmät 13 2

3 Johdanto Euroopan oikeusasiamies tutkii EU:n kansalaisten, yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja muiden organisaatioiden tekemät kantelut unionin toimielinten, muiden elinten, toimistojen ja virastojen hallinnossa ilmenneistä epäkohdista. Hallinnollisia epäkohtia ovat kaikenlaiset huonot ja sääntöjenvastaiset hallintotavat EU:n hankkeiden myöhästyneistä maksuista aina asiakirjan tai tiedon perusteettomaan epäämiseen. Oikeusasiamiestä pidetään usein yhdyssiteenä Euroopan kansalaisten ja EU:n hallinnon välillä. Yksi oikeusasiamiehen tärkeimmistä tehtävistä on auttaa EU:n hallintoa toimimaan avoimemmin, tehokkaammin ja kansalaiset paremmin huomioiden. Lisäksi oikeusasiamies antaa Euroopan kansalaisille tietoa näiden Lissabonin sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan perustuvista uusista oikeuksista. Euroopan unionin perusoikeuskirja ja Lissabonin sopimus, joka teki perusoikeuskirjasta oikeudellisesti sitovan, vahvistivat Euroopan kansalaisten asemaa EU:n hallintoon nähden. Niissä lisätään kansalaisten mahdollisuuksia osallistua EU:n päätöksentekoon ja määrätään oikeudesta hyvään hallintoon, joka on Euroopan oikeusasiamiehen toiminnan keskipisteessä. Tämän Eurobarometri tutkimuksen 1 tarkoituksena on arvioida, miten paljon Euroopan kansalaiset kokevat tietävänsä Euroopan unionin perusoikeuskirjasta ja miten tärkeinä he pitävät Euroopan kansalaisten oikeuksia. Tämä on ratkaisevan tärkeää oikeusasiamiehen työn kannalta. Kansalaiset voivat hyödyntää oikeuksia tehokkaasti vain, jos he tuntevat oikeutensa ja tietävät, kenen puoleen kääntyä ongelmien ilmetessä. Esittämällä eurooppalaisille kysymyksiä EU:n hallinnon toiminnasta pystytään lisäksi määrittelemään alat, joilla on parantamisen varaa. Oikeusasiamieheen voivat ottaa yhteyttä Euroopan kansalaisten lisäksi myös kansalaisjärjestöt, yritykset, yhdistykset ja muut organisaatiot eli lyhyesti sanottuna Euroopan unionissa kaikki, jotka kohtaavat ongelmia EU:n hallinnon kanssa. Oikeusasiamies pyrkii tutkimustulosten perusteella tehostamaan omaa toimintaansa ja viestintätoimiaan pystyäkseen paremmin palvelemaan näitä tahoja. Hän myös syöttää tulokset Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon ja pyytää kansallisia ja alueellisia oikeusasiamiehiä avustamaan kansalaisten oikeuksista tiedottamisessa. Oikeusasiamies kiittää Euroopan parlamenttia tutkimuksen tilaamisesta ja TNS Opinion & Social verkostoa sen toteuttamisesta. Koko tutkimus sekä paljon sosiodemografisia tietoja ja muita tilastoja on luettavissa oikeusasiamiehen verkkosivustossa osoitteessa Osa tämän yhteenvedon tekstistä ja kuvista on otettu TNS Opinion & Social verkoston laatimasta raportista. 1 Eurobarometri-tutkimus toteutettiin EU:n 27 jäsenvaltiossa. TNS Opinion & Social -verkoston haastattelijat haastattelivat henkilökohtaisesti noin :ta vähintään 15-vuotiasta eurooppalaista 9. helmikuuta ja 8. maaliskuuta 2011 välisenä aikana. Tutkimuksessa käytettiin samaa menetelmää kuin tutkimuksissa, joita on toteutettu Euroopan parlamentin viestinnän pääosastoa (tutkimuksen ja poliittisen analyysin yksikkö) varten toteutetuissa tutkimuksissa. 3

4 Keskeiset havainnot 72 prosenttia vastaajista katsoo, ettei ole saanut tietoa perusoikeuskirjasta. Oikeusasiamiehellä, muilla EU:n toimielimillä ja Euroopan oikeusasiamiesten verkostolla on selvästi keskeinen rooli perusoikeuskirjasta tiedottamisessa kansalaisille. Lähes puolet vastaajista pitää oikeutta liikkua ja asua vapaasti EU:ssa tärkeimpänä kansalaisoikeutena. Oikeus hyvään hallintoon on vastaajien mukaan toiseksi tärkein kansalaisoikeus ja oikeus tehdä kanteluita oikeusasiamiehelle kolmanneksi tärkein. Tämä tulos tukee merkittävästi oikeusasiamiehen pyrkimyksiä vahvistaa näkyvyyttään, jotta hän voi auttaa kansalaisia hyödyntämään paremmin oikeutta hyvään hallintoon. Vastaajat ovat yleisesti ottaen melko tyytymättömiä EU:n hallintoon sen tehokkuuden, palvelualttiuden ja avoimuuden osalta. Erityisen huolestuttavaa on, että avoimuutta pidetään näistä EU:n heikoimpana osaalueena (42 prosenttia vastaajista on tyytymättömiä EU:n hallinnon avoimuustasoon). Koska yksi kolmasosa oikeusasiamiehelle osoitetuista tiedusteluista koskee avoimuuden muutetta, tulos vahvistaa oikeusasiamiehen pyrkimystä auttaa EU:n toimielimiä toimimaan avoimemmin, tehokkaammin ja kansalaiset paremmin huomioiden. Vastaajien enemmistö (52 prosenttia) katsoo, että oikeusasiamiehen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että EU:n kansalaiset ovat tuntevat oikeutensa ja tietävät, kuinka niitä hyödynnetään. 34 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että Euroopan oikeusasiamies työskentelee yhdessä EU:n eri jäsenvaltioiden oikeusasiamiehien kanssa, ja vain 27 prosenttia vastaajista pitää tehtävistä tärkeimpänä oikaisuihin pyrkimistä, jos kantajan asiaa on hoidettu huonosti. Tuloksissa korostuu oikeusasiamiehen Euroopan kansalaisia koskevan viestintäpolitiikan tärkeys ja se, että Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Euroopan oikeusasiamiehen on kuitenkin myös vahvistettava tiedostustoimiaan mahdollisten kantelujen tekijöiden, kuten yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja organisaatioiden, suuntaan hänen päätehtäväänsä koskevissa asioissa eli kantelujen käsittelyssä. Noin puolet vastaajista haluaisi tietää enemmän oikeusasiamiehen toiminnasta. Tulos osoittaa, miten tärkeää oikeusasiamiehen on pyrkiä tiedottamaan palveluistaan laajemmalle yleisölle. Siinä korostuu myös tarve antaa tietoja kohdistetusti niille kansalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille, jotka saattavat tarvita oikeusasiamiehen palveluja tulevaisuudessa. 4

5 1. Perusoikeuskirja ja kansalaisten oikeudet 1.1. Miten tietoisia ihmiset ovat mielestään perusoikeuskirjasta EU:n kansalaisten selvä enemmistö (72 prosenttia) ei koe olevansa perillä EU:n perusoikeuskirjasta. 13 prosenttia vastaajista ilmoitti spontaanisti, ettei ole koskaan kuullut perusoikeuskirjasta. Vertailun vuoksi todettakoon, että ainoastaan 14 prosenttia EU:n vastaajista toteaa olevansa hyvin perillä asiasta, 12 prosenttia on suhteellisen hyvin perillä ja vain 2 prosenttia katsoo olevansa erittäin hyvin perillä asiasta. Tarkasteltaessa tuloksia yksittäisten jäsenvaltioiden osalta käy ilmi, että vain kolmessa valtiossa, Luxemburgissa (25 prosenttia), Tšekin tasavallassa (22 prosenttia) ja Italiassa (21 prosenttia), yli 20 prosenttia vastaajista kokee olevansa perillä perusoikeuskirjasta. Vain 6 prosenttia Latvian väestöstä ja 8 prosenttia Ranskan, Liettuan ja Romanian väestöstä katsoo olevansa perillä oikeusasiakirjasta. 18 jäsenvaltiossa vähintään 70 prosenttia vastaajista ilmoittaa, ettei ole perillä asiasta, ja erityisen korkeiksi prosenttiosuudet nousevat Espanjassa (88 prosenttia) ja Suomessa (85 prosenttia). Vaikka ainoastaan 49 prosenttia Portugalin vastaajista katsoo, ettei ole perillä asiasta, hyvin suuri osuus valtion kansalaisista (39 prosenttia) ilmoittaa spontaanisti, 5

6 ettei ole koskaan kuullut EU:n perusoikeuskirjasta, samoin kuin 28 prosenttia Irlannissa ja 27 prosenttia Kreikassa. 6

7 1.2. Euroopan kansalaisten oikeudet Suurin osa vastaajista (48 prosenttia) piti tärkeänä oikeutta liikkua ja asua vapaasti EU:ssa. Toiselle sijalle päätyi oikeus hyvään hallintoon (33 prosenttia), ja oikeus tehdä kanteluita Euroopan oikeusasiamiehelle (32 prosenttia) nousi kolmanneksi tärkeimmäksi kansalaisten oikeudeksi EU:n vastaajien mielestä. Vastaajista 21 prosenttia katsoo, että oikeus äänestää Euroopan parlamentin vaaleissa myös muutettaessa toiseen jäsenvaltioon on yksi heidän tärkeimmistä oikeuksistaan, ja sama prosenttiosuus mainitsee oikeuden tutustua EU:n toimielimien asiakirjoihin. 20 prosenttia vastaajista katsoo, että oikeus esittää vetoomuksia Euroopan parlamentille on yksi merkittävimmistä oikeuksista, ja 19 prosenttia vastaajista pitää oikeutta tehdä lainsäädäntöehdotuksia kansalaisaloitteella tärkeänä oikeutena. Oikeutta liikkua ja asua vapaasti EU:ssa pidetään tärkeimpänä oikeutena 21 jäsenvaltiossa. Oikeutta hyvään hallintoon pidetään tärkeimpänä kolmessa valtiossa (Kreikassa, Espanjassa ja Italiassa), kun taas oikeutta tehdä kanteluita Euroopan oikeusasiamiehelle pidetään tärkeimpänä kolmessa muussa valtiossa (Tšekin tasavallassa, Maltassa ja Portugalissa). Oikeutta liikkua ja asua vapaasti EU:ssa pidetään erityisen tärkeänä Suomessa (74 prosenttia) ja Ruotsissa (73 prosenttia), kun taas vastaajat Italiassa (28 prosenttia) ja Espanjassa (31 prosenttia) eivät pidä sitä yhtä merkittävänä. Oikeutta tehdä kanteluita Euroopan oikeusasiamiehelle arvostetaan eniten Kreikassa (46 prosenttia) ja Sloveniassa (44 prosenttia), kun ainoastaan 16 prosenttia vastaajista Liettuassa ja 21 prosenttia Latviassa pitää sitä tärkeänä oikeutena. Tanskassa ja Ruotsissa 32 prosenttia vastaajista katsoo, että oikeus tutustua EU:n toimielimien asiakirjoihin on merkittävä oikeus, kun samalla Espanjassa ja Liettuassa tällä kannalla on ainoastaan 13 prosenttia vastaajista. 7

8 2. EU:n hallinnon toiminta Yleisön käsitys EU:n hallinnosta kaikkien tarkasteltavien vaatimuksien tehokkuuden, palvelualttiuden ja avoimuuden osalta on, että hallinnon suorituskyky on alhainen. Useammat vastaajat pitävät toimintaa kaikkien kolmen kriteerin osalta ʺei tyydyttävänäʺ kuin ʺmelko tyydyttävänäʺ tai ʺtyydyttävänäʺ. Kysymykseen hallinnon tehokkuudesta useampi vastaaja (35 prosenttia) toteaa, ettei EU:n hallinnon tehokkuus ole tyydyttävää, verrattuna niihin, joiden mielestä se on melko tyydyttävää tai tyydyttävää. Kolme kymmenestä vastaajasta (31 prosenttia) pitää EU:n suorituskykyä melko tyydyttävänä, kun taas ainoastaan 10 prosenttia pitää sitä tyydyttävänä. Mitä tulee EU:n hallinnon palvelualttiuteen, EU:n vastaajat pitävät EU:n hallinnon toimintaa ennemminkin epätyydyttävänä (33 prosenttia) kuin melko tyydyttävänä (30 prosenttia) tai tyydyttävänä (10 prosenttia). EU:n suoritusta pidetään yleisesti huonompana avoimuuteen kuin tehokkuuteen ja palvelualttiuteen nähden. 42 prosenttia vastaajista on tyytymättömiä EU:n avoimuuteen liittyvään lähestymistapaan. 25 prosenttia toteaa olevansa melko tyytyväisiä ja ainoastaan 9 prosenttia on tyytyväisiä. 8

9 Analysoitaessa yksittäisiä valtioita koskevia tietoja käy selvästi ilmi, missä valtioissa vallitsee myönteisin käsitys EU:n hallinnon toiminnasta. Maltalaisilla ja slovakialaisilla vastaajilla on myönteisin käsitys EU:sta kaikkiin kolmeen toimintaan liittyvän kriteerin osalta, ja samalla kannalla ollaan johdonmukaisesti myös Bulgariassa ja Romaniassa. Vastaavasti Saksasta ja Yhdistyneestä kuningaskunnasta kotoisin olevilla vastaajilla on johdonmukaisesti huono käsitys EU:n hallinnon toiminnasta. 9

10 3. Euroopan oikeusasiamies 3.1. Oikeusasiamiehen tehtävät Oikeusasiamiehen tärkeimpänä tehtävänä pidetään laajalti sen varmistamista, että EU:n kansalaiset tuntevat oikeutensa ja osaavat hyödyntää niitä. 52 prosenttia vastaajista mainitsee tämän yhtenä oikeusasiamiehen keskeisistä tehtävistä. 34 prosenttia vastaajista pitää tärkeänä, että Euroopan oikeusasiamies työskentelee EU:n eri jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten kanssa varmistaakseen, että kansalaisten EU:ta koskevat kantelut ratkaistaan tehokkaasti, kun taas 30 prosenttia katsoo, että oikeusasiamiehen tehtävänä on edistää EU:n kansalaisten oikeutta hyvään hallintoon. Vastaajista 27 prosenttia pitää tärkeänä oikaisuihin pyrkimistä, jos kantajan asiaa on hoidettu huonosti, ja 22 prosenttia katsoo, että oikeusasiamiehen on asetettava etusijalle EU:n kansalaisten EU:n toimielimien asiakirjoihin tutustumista koskevan oikeuden edistäminen. 19 prosenttia vastaajista sanoo haluavansa oikeusasiamiehen keskittyvän EU:n hallinnon palvelualttiuden parantamiseen. ʺVarmistaa, että EU kansalaiset tuntevat oikeutensa ja kuinka niitä hyödynnetäänʺ on ensimmäinen vastaus, joka annetaan kaikissa jäsenvaltioissa, lukuun ottamatta Alankomaita, jossa on yleisin vastaus ʺtyöskennellä jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten kanssa ja varmistaa, että kansalaisten EU:ta koskevat kantelut ratkaistaan tehokkaastiʺ, ja Irlantia, jossa se, että oikeusasiamies ʺedistää EU kansalaisten oikeutta hyvään hallintoonʺ, on yhtä tärkeää kuin ʺsen varmistaminen, että EU kansalaiset tuntevat oikeutensaʺ. ʺVarmistaa, että EU kansalaiset tuntevat oikeutensa ja kuinka niitä hyödynnetäänʺ on tanskalaisten ja ruotsalaisten vastaajien mielestä erityisen tärkeä tehtävä, sillä heistä 69 prosenttia valitsi tämän vastauksen. Sitä ei kuitenkaan pidetä yhtä keskeisenä Romaniassa (38 prosenttia), Irlannissa (43 prosenttia) ja Portugalissa (43 prosenttia). ʺTyöskennellä jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten kanssa ja varmistaa, että kansalaisten EU:ta koskevat kantelut ratkaistaan tehokkaastiʺ kuuluu tanskalaisten (61 prosenttia), ruotsalaisten (59 prosenttia) ja alankomaalaisten (53 prosenttia) mielestä oikeusasiamiehen keskeisiin tehtäviin, kun taas suhteellisen harva vastaaja Romaniassa (16 prosenttia) ja Liettuassa (22 prosenttia) pitää asiaa näin merkittävänä. 10

11 Vastaajat Kyproksessa (49 prosenttia), Ruotsissa (43 prosenttia) ja Irlannissa (43 prosenttia, ensimmäinen annettu vastaus yhdessä vastauksen ʺvarmistaa, että EU kansalaiset tuntevat oikeutensa ja kuinka niitä hyödynnetäänʺ kanssa) katsovat, että ʺedistää EU:n kansalaisten oikeutta hyvään hallintoonʺ on yksi oikeusasiamiehen tärkeimmistä tehtävistä. Samaa mieltä on kuitenkin vain 18 prosenttia Puolan vastaajista ja 20 prosenttia Liettuan vastaajista. 52 prosenttia vastaajista Suomessa ja 48 prosenttia Kyproksessa katsoo, että ʺpyrkiminen oikaisuihin, jos kantajan asiaa on hoidettu huonostiʺ on hyvin tärkeää. Sitä vastoin vain 12 prosenttia virolaisista ja 16 prosenttia ruotsalaisista pitää tätä painopistealana. Ruotsalaiset (38 prosenttia) ja tanskalaiset (36 prosenttia) katsovat, että ʺedistää EU kansalaisten oikeutta saada tutustua EU toimielimien asiakirjoihinʺ on keskeinen tehtävä, kun taas ainoastaan 13 prosenttia liettualaisista ja 14 prosenttia tšekkiläisistä, latvialaisista ja puolalaisista on tällä kannalla. Itävallassa 36 prosenttia vastaajista ja Kreikassa 31 prosenttia vastaajista katsoo, että ʺEU hallinnon palvelualttiuden parantaminenʺ on ensisijainen painopisteala, kun taas Latviassa (11 prosenttia), Luxemburgissa (13 prosenttia) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (13 prosenttia) sitä ei pidetä kovinkaan tärkeänä. Suhteellisen monet vastaajat Romaniassa (26 prosenttia), Virossa (22 prosenttia) ja Liettuassa (22 prosenttia) ilmoittavat, etteivät osaa sanoa, mitä olisi pidettävä oikeusasiamiehen tärkeimpinä tehtävinä Yleinen kiinnostus oikeusasiamiehen rooliin perehtymistä kohtaan EU:n kansalaisia jakaa kysymys siitä, ovatko he kiinnostuneita saamaan lisätietoa Euroopan oikeusasiamiehen tehtävistä. Lähes puolet ilmoittaa olevansa kiinnostunut (49 prosenttia) ja puolet ilmoittaa, ettei ole kiinnostunut (48 prosenttia). Kiinnostuneista ainoastaan 10 prosenttia toteaa olevansa hyvin kiinnostunut ja 39 prosenttia melko kiinnostunut. Vastaavasti 29 prosenttia kuvailee itseään ei kovin kiinnostuneeksi, ja 19 prosenttia ilmoittaa, ettei ole lainkaan kiinnostunut. 11

12 Yksittäisistä valtioista todettakoon, että ainoastaan 11 jäsenvaltiossa vähintään puolet vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut saamaan lisätietoa oikeusasiamiehen roolista. Kiinnostus oli suurinta Kyproksessa, jossa 74 prosenttia ilmaisi kiinnostuksensa, Luxemburgissa (64 prosenttia) ja Maltassa (62 prosenttia). Sitä vastoin ainoastaan 21 prosenttia vastaajista Slovakiassa, 30 prosenttia Latviassa ja 32 prosenttia Tanskassa ilmaisi jonkinlaista kiinnostusta aihetta kohtaan. Niiden vastaajien määrä, jotka eivät omien sanojensa mukaan ole kiinnostuneita oikeusasiamiehen tehtävistä, on suurin Slovakiassa (78 prosenttia), Latviassa (68 prosenttia) ja Tanskassa (67 prosenttia). ʺHyvin kiinnostunutʺ oli yleisin vastaus ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa eli Kyproksessa (40 prosenttia), kun taas ʺei kovin kiinnostunutʺ oli yleisin vastaus kahdeksassa valtiossa: Tanskassa (49 prosenttia), Latviassa (47 prosenttia), Suomessa (45 prosenttia), Tšekin tasavallassa (43 prosenttia), Slovakiassa (40 prosenttia), Unkarissa (36 prosenttia), Puolassa (36 prosenttia) ja Bulgariassa (32 prosenttia). 12

13 Päätelmät Tutkimukseen vastanneiden perusoikeuskirjaa koskeva tiedon puute on huolestuttava. Samalla vastaajien enemmistö katsoo, että oikeusasiamiehen tärkeimpänä tehtävänä on varmistaa, että EU:n kansalaiset ovat tietoisia oikeuksistaan ja siitä, miten niitä hyödynnetään. Tulokset osoittavat selvästi, miten tärkeää on, että Euroopan oikeusasiamies sekä EU:n muut toimielimet ja Euroopan oikeusasiamiesten verkosto antavat kansalaisille tietoa perusoikeuskirjasta ja kansalaisten oikeuksista. Oikeusasiamies pitää hyvin rohkaisevana sitä, että joka kolmas vastaajista pitää oikeutta hyvään hallintoon yhtenä tärkeimmistä kansalaisoikeuksistaan. Lähes yhtä moni vastaaja pitää erittäin tärkeänä oikeutta tehdä kanteluita oikeusasiamiehelle. Tulokset korostavat oikeusasiamiehen työn tärkeyttä ja vahvistavat hänen rooliaan tärkeänä yhdyssiteenä Euroopan kansalaisten ja EU:n hallinnon välillä. EU:n hallinnon toimintaa koskevien tutkimustulosten osalta on erittäin huolestuttavaa, että 42 prosenttia vastaajista sanoo olevansa tyytymättömiä EU:n toimielimien avoimuustasoon. Vastaajat eivät olleet kovin tyytyväisiä myöskään toimielimien tehokkuuteen ja palvelualttiuteen. Yksi oikeusasiamiehen tärkeimmistä tavoitteista on auttaa EU:n hallintoa toimimaan avoimemmin, tehokkaammin ja kansalaiset paremmin huomioiden. Oikeusasiamiehen on selvästi vahvistettava ennakoivaa rooliaan EU:n toimielimien suhteen lisätäkseen kansalaisten luottamusta EU:n hallintoon. Oikeusasiamies on parhaassa asemassa tunnistamaan EU:n hallinnon puutteita ja tekemään ennakoivaa yhteistyötä toimielimien kanssa niiden torjumiseksi. Käsitys EU:n toimielimien suorituskyvystä vaihtelee kuitenkin suuresti valtioiden välillä, mikä osoittaa, että subjektiivinen tehottomuuden tunne ei välttämättä kerro EU:n hallinnon todellisesta toiminnasta. Tätä näkemystä tukee myös se, että mitä enemmän ihmisillä on tietoa perusoikeuskirjasta ja näin ollen myös EU:sta, sitä parempana he pitävät EU:n hallinnon toimintaa. Kansalaisia on siksi valistettava, jotta he olisivat tietoisempia oikeuksistaan ja jotta heidän käsityksensä EU:n toimielimistä paranisi. Kansalaisten tietämättömyys on EU:n maineen kannalta yhtä vakava ongelma kuin kaikenlaiset EU:n toimielimiin liittyvät puutteet. Oikeusasiamiehen roolista kysyttäessä suurin osa vastaajista ilmoittaa pitävänsä oikeusasiamiehen tärkeimpänä tehtävänä kansalaisten oikeuksista tiedottamista ja seuraavaksi tärkeimpänä pidetään yhteistyön tekemistä eri jäsenvaltioiden oikeusasiamiesten kanssa. Vain 27 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että oikeusasiamiehen tärkein tehtävä on pyrkiä oikaisuihin, jos kantajan asiaa on hoidettu huonosti. Tulokset osoittavat selvästi, että ihmiset haluavat tietää, mitä oikeuksia heillä on, ennen kuin he alkavat ajatella niiden suojelemista. Tuloksissa korostuu, että oikeusasiamiehen Euroopan kansalaisia koskeva viestintäpolitiikka on tärkeä ja että Euroopan oikeusasiamiesten verkoston kanssa on tehtävä tiivistä yhteistyötä. Euroopan oikeusasiamiehen on kuitenkin myös vahvistettava tiedostustoimiaan mahdollisten kantelujen tekijöiden, kuten yritysten, kansalaisjärjestöjen, yhdistysten ja organisaatioiden, suuntaan hänen päätehtäväänsä koskevissa asioissa eli kantelujen käsittelyssä. 13

14 Noin puolet vastaajista haluaisi tietää enemmän oikeusasiamiehen tehtävistä. Tulos on kannustava ja osoittaa, miten tärkeää on, että oikeusasiamies pyrkii tiedottamaan palveluistaan laajemmalle yleisölle. Siinä korostuu myös tarve antaa tietoja kohdistetusti niille kansalaisille, yrityksille ja muille sidosryhmille, jotka saattavat tarvita oikeusasiamiehen palveluja tulevaisuudessa. Oikeusasiamies tarvitsee sekä suurelle yleisölle tiedottamisessa että tietojen kohdistetussa antamisessa mahdollisille kantelun tekijöille Euroopan oikeusasiamiesten verkoston tukea. Tutkimus osoittaa, että yhteyksien luomista tavallisten kansalaisten ja EU:n välille koskeva hanke on edelleen kesken. Oikeusasiamies aikoo tulosten perusteella parantaa omia viestintätoimiaan ja toimiaan EU:n hallinnon toiminnan parantamiseksi. Lisäksi hän syöttää tulokset Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon antaakseen tietoa kansalaisten oikeuksista EU:n kansallisilla ja alueellisilla tasoilla. Oikeusasiamies ilmaisee uudelleen kiitoksensa Euroopan parlamentille ja TNS Opinion & Social verkostolle tutkimuksen toteuttamiseen liittyvistä toimista. Hän pitää kansalaisten mielipiteiden seuraamista näissä asioissa ratkaisevan tärkeänä EU:n toimielinten suorituskyvyn parantamisen kannalta. 14

Erityiseurobarometri. "Euroopan oikeusasiamies" Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen pyynnöstä

Erityiseurobarometri. Euroopan oikeusasiamies Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen pyynnöstä Erityiseurobarometri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin ja Euroopan oikeusasiamiehen pyynnöstä TNS Opinion & Social Avenue Hermann Debroux, 40 1160 Bryssel Belgia Sisällysluettelo JOHDANTO...3

Lisätiedot

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta

15/07/2009 I. ILMASTONMUUTOKSEN KOKEMINEN. A. Käsitys maailmanlaajuisten ongelmien vakavuudesta Directorate- General for Communication PUBLIC-OPINION MONITORING UNIT 15/07/2009 Ilmastonmuutos 2009 Standardi Eurobarometri ( EP/Komissio): tammikuu-helmikuu 2009 Ensimmäiset tulokset: tärkeimmät kansalliset

Lisätiedot

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja

Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Euroopan komissio - Lehdistötiedote Syksyn 2018 Eurobarometrin mukaan EU:sta vallitsee myönteinen mielikuva ennen Euroopan parlamentin vaaleja Bryssel 21. joulukuuta 2018 Tänään julkaistun uuden Eurobarometri-kyselyn

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 27.5.2009 Vaaleja edeltävä tutkimus ensimmäinen osa Alustavat tulokset: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 21. elokuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANNASTA VASTAAVA YKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Standardi Eurobarometri 69 kevät 2008 Alustavat tulokset: unionin keskiarvo ja tärkeimmät

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 ADD 1 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi.

LEHDISTÖTIEDOTE Kesäkuu 2018 EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa menettävät vuosittain 60 miljardia euroa väärennösten vuoksi. Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) uusi tutkimus osoittaa, että EU:n 13 keskeistä elinkeinoalaa

Lisätiedot

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.2.2014 COM(2014) 91 final ANNEX 2 LIITTEET LIITE II PÄÄTÖSASIAKIRJA asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan osallistumista Euroopan talousalueeseen koskevan

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi kumppanuuden perustamisesta Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kirgisian tasavallan

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1)

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Brysselissä 14. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 I osa EU:ta, maahanmuuttoa sekä taloudellista ja

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 70 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja

Lisätiedot

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE)

15410/17 VVP/sh DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. toukokuuta 2018 (OR. en) 15410/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) COLAC 144 WTO 329 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kolmas lisäpöytäkirja Euroopan yhteisön

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen osa TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 15. syyskuuta 2013 Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Taloudellinen ja sosiaalinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2011 (Suomen säädöskokoelman n:o 1198/2011) Tasavallan presidentin asetus Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan

Lisätiedot

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI,

BELGIAN KUNINGASKUNTA, BULGARIAN TASAVALTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN KUNINGASKUNTA, SAKSAN LIITTOTASAVALTA, VIRON TASAVALTA, IRLANTI, PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN JA EUROOPAN ATOMIENERGIAYHTEISÖN PERUSTAMISSOPIMUKSEEN LIITETYN, SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSISTÄ TEHDYN PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 2/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SOPIMUS EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille toimitetaan

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 ADD 1 COEST 212 ELARG 62 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset suuntaukset Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel, 30. kesäkuuta 2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri 300 kevät 2008 Ensimmäiset kokonaistulokset: EU:n keskiarvo ja yleiset kansalliset

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: EUROOPAN YHTEISÖÄ, jäljempänä 'yhteisö', ja BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, HELLEENIEN

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Änderungsprotokoll in finnischer Sprache-FI (Normativer Teil) 1 von 8 PÖYTÄKIRJA EUROOPAN UNIONISTA TEHTYYN SOPIMUKSEEN, EUROOPAN UNIONIN TOIMINNASTA TEHTYYN

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2017) 403 final LIITE 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 3. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0180 (NLE) 11599/17 ADD 1 VISA 297 COLAC 65 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) AMMATTIRYHMIEN TARKASTELU Tämä ammattiryhmien välisten erojen

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Eurobarometri 76.3 Parlametri

Eurobarometri 76.3 Parlametri Eurobarometri 76.3 Parlametri Toteuttanut TNS Opinion & Social Euroopan parlamentin pyynnöstä Viestinnän pääosaston koordinoima tutkimus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 YHTEENVETO...5 I. TIEDOT EUROOPAN

Lisätiedot

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina

Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013. Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 26. helmikuuta 2013 Kansainvälinen naistenpäivä 8. maaliskuuta 2013 Naiset ja sukupuolten välinen epätasa-arvo kriisiaikoina Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/XPA/fi 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/XPA/fi 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1

443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/EEE/BG/RO/fi 1 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/EEE/BG/RO/fi 1 2 von 9 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 57 finnische Schlussakte

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) SUKUPUOLINÄKÖKULMA Tämä miesten ja naisten välisten erojen

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) EUROALUE JA MUU KUIN EUROALUE Tässä eriteltävät eroavuudet

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3

I. VAALITEEMAT... 2 II. TIETOISUUS VAALEISTA... 3 hk Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 25. maaliskuuta 2009 Eurobarometri (EB 71): tammi helmikuu 2009 Alustavat tulokset:

Lisätiedot

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat BELGIAN KUNINGASKUNTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA, HELLEENIEN TASAVALTAA,

Lisätiedot

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4

A. Vaaliteemat... 2 B. Tietoisuus vaalien ajankohdasta ja kiinnostus vaaleja kohtaan... 3 C. Äänestämisen todennäköisyys... 4 Tiedotuksen pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 11.12.2008 Standardi Eurobarometri (EB 70 1 ) syksy 2008 Alustavat tulokset: EU:n

Lisätiedot

13060/17 ADD 1 1 DPG

13060/17 ADD 1 1 DPG Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. lokakuuta 2017 (OR. en) 13060/17 ADD 1 PV/CONS 52 ECON 806 EHDOTUS PÖYTÄKIRJAKSI Asia: Euroopan unionin neuvoston 3563. istunto (talous- ja rahoitusasiat), Luxemburg,

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2012/2150(INI) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 18.7.2012 2012/2150(INI) MIETINTÖLUONNOS talouspolitiikan EU-ohjausjaksosta: vuoden 2012 painopisteiden täytäntöönpano (2012/2150(INI))

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0042 (NLE) 6964/16 COEST 63 ELARG 19 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi

FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT. Yhteenvetoanalyysi Bryssel, 2. maaliskuuta 2009 FLASH eurobarometrikysely 266 NAISET JA EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Yhteenvetoanalyysi Euroopan parlamentti ja komissio päättivät kansainvälisen naistenpäivän aattona ja ennen

Lisätiedot

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1

1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 9 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/CH/FRAUDE/fi 1 2 von 9 1064 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Finnisch

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/EP 84.1) Parlametri 2015 II osa ANALYYTTINEN YHTEENVETO Bryssel, 30. marraskuuta 2015 Otos: EU 28 (28 150

Lisätiedot

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT

NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT NYKYISTEN SOPIMUSPUOLTEN JA UUSIEN SOPIMUSPUOLTEN YHTEISET JULISTUKSET JA LAUSUMAT AF/EEE/BG/RO/DC/fi 1 YHTEINEN JULISTUS BULGARIAN TASAVALLAN JA ROMANIAN EUROOPAN TALOUSALUEESEEN OSALLISTUMISTA KOSKEVAN

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Analyyttinen yhteenveto

Analyyttinen yhteenveto Viestinnän pääosasto Osasto C - Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 24. maaliskuuta 2009 EUROOPPALAISET JA TALOUSKRIISI Eurobarometri-standardi (EB 71) Perusjoukko: EU 15+ Otos: EU

Lisätiedot

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) IKÄRYHMIEN LÄHEMPI TARKASTELU Ikäryhmien lähempi tarkastelu

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä

EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008 Tiivistelmä Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 15/09/2008 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 Euroopan parlamentin Eurobarometri-kysely (Standard EB 69.2) kevät 2008

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO

Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bryssel 30. tammikuuta 2015 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 82.4) Parlametri 2014 ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko:

Lisätiedot

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014

Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Vaalien jälkeinen tutkimus 2014 EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2014 TIIVISTELMÄ Kattavuus: Perusjoukko: Tutkimusmenetelmä:

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/BA/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset.

LIITE. Euroopan parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.3.2014 COM(2014) 196 ANNEX 1 LIITE parlamentin vaaleja koskevien komission suositusten täytäntöönpanoon liittyvät jäsenvaltioiden vastaukset asiakirjaan KOMISSION KERTOMUS

Lisätiedot

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta.

Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS VNEUS Haanpää Tiina Eduskunta Suuri valiokunta. Valtioneuvoston EU-sihteeristö E-JATKOKIRJE VNEUS2010-00366 VNEUS Haanpää Tiina 12.05.2010 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia EU:n perussopimusten muuttaminen; Eurooppa-neuvostossa sovittujen Euroopan

Lisätiedot

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI

SN 1316/14 vpy/sl/mh 1 DG D 2A LIMITE FI EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 30. tammikuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0268 (COD) SN 1316/14 LIMITE ILMOITUS Asia: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o.../20.., annettu...,

Lisätiedot

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte samt Erklärungen - Finnisch (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/BA/fi 1 2 von 10 196 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 36 Schlussakte

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Schengenin tietojärjestelmää koskevien Schengenin säännöstön määräysten soveltamisesta Kroatian tasavallassa

Lisätiedot

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet

Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten tarkistaminen Euroopan parlamentin kokoonpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2009 (07.12) (OR. fr,es) 17196/09 POLGEN 232 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto Perussopimusten

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.

TARKISTUKSET 1-6. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593. Euroopan parlamentti 2014-2019 Talousarvion valvontavaliokunta 2016/2158(DEC) 7.3.2017 TARKISTUKSET 1-6 Mietintöluonnos Benedek Jávor (PE593.845v01-00) Vastuuvapaus 2015: EU:n yleinen talousarvio Euroopan

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1977L0249 FI 01.01.2007 005.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asianajajien

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. kesäkuuta 2015 (OR. en) 9771/15 CDR 45 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivänä tammikuuta

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/SE/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 Täysivaltaiset edustajat, jotka edustavat: BELGIAN KUNINGASKUNTAA, BULGARIAN TASAVALTAA, TŠEKIN TASAVALTAA, TANSKAN KUNINGASKUNTAA, SAKSAN LIITTOTASAVALTAA, VIRON TASAVALTAA,

Lisätiedot

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti?

Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? MEMO/11/406 Bryssel 16. kesäkuuta 2011 Lomakausi lähestyy joko sinulla on eurooppalainen sairaanhoitokortti? Kun olet lomalla varaudu yllättäviin tilanteisiin! Oletko aikeissa matkustaa toiseen EU-maahan,

Lisätiedot

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1

521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA. AF/CE/AL/fi 1 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer Teil) 1 von 7 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/AL/fi 1 2 von 7 521 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - Schlussakte Finnisch (Normativer

Lisätiedot

EU:n kansalais- aloite

EU:n kansalais- aloite EU:n kansalaisaloite Miljoona EU-kansalaista voi pyytää komissiota tekemään lakialoitteen. Suomessa valtiolliseen kansalaisaloitteeseen tarvitaan 50 000 äänioikeutettua. 02 2012 2/8 EU:N KANSALAISALOITE

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE NRO 29/2004 Asia: Valiokunnan tiedoksi annetut vetoomukset Liitteenä ovat yhteenvedot kahden vetoomuksen sisällöstä

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB/PE 79.5) Bryssel, joulukuu 2013 VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Parlametrin osuus TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN

YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017

EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet. Sirpa Pietikäinen 2017 EU-kansalaisen vaikutusmahdollisuudet Sirpa Pietikäinen 2017 Euroopan unionin kansalaisuus Unionin kansalaisuus luotiin Maastrichtin sopimuksessa vuonna 1992 Unionin kansalainen on jokainen, jolla on jonkin

Lisätiedot

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI A8-0020/4. Tarkistus 17.2.2016 A8-0020/4 4 Ángela Vallina, Martina Anderson, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Nikolaos Chountis, Kostas Chrysogonos, Tania

Lisätiedot

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa

8. maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan unionissa Viestinnän pääosasto Kansalaissuhteiden osasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel, 7 maaliskuuta 2012 8 maaliskuuta 2012: Kansainvälinen naistenpäivä Sukupuolten välinen epätasa-arvo Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus

Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus EUROOPAN PARLAMENTTI Vapaaehtoistyö ja sukupolvien välinen solidaarisuus Raportti Tutkimusajankohta: huhti-toukokuu 2011 Julkaisu: lokakuu 2011 Erityiseurobarometri 75.2 TNS Opinion & Social Tutkimus on

Lisätiedot

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma

EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten välinen jakauma Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ 27/10/2009 EB71.3 Euroopan parlamentin vaalit 2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Miesten ja naisten

Lisätiedot

944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA.

944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA. 944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte in finnischer Sprache (Normativer Teil) 1 von 10 PÄÄTÖSASIAKIRJA AF/CE/SE/fi 1 2 von 10 944 der Beilagen XXIV. GP - Beschluss NR - 16 Schlussakte

Lisätiedot

LIITE. muutettuun ehdotukseen. neuvoston päätökseksi

LIITE. muutettuun ehdotukseen. neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 1 LIITE muutettuun ehdotukseen neuvoston päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan

Lisätiedot

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta

Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Eurooppalaiset 2016: näkemykset ja odotukset, terrorismin ja radikalisoitumisen torjunta Euroopan parlamentin erityiseurobarometri TUTKIMUS Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Viestinnän pääosasto Laatija:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 18. toukokuuta 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 17. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS alueiden komitean kokoonpanon vahvistamisesta FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Euroopan unionin toiminnasta

Lisätiedot

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS

KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ KVALITATIIVINEN TUTKIMUS Brysselissä 8. helmikuuta 2010 Naiset ja Euroopan unioni kesäkuussa 2009 pidettyjen Euroopan

Lisätiedot

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1

EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009. Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo ja tärkeimmät kansalliset suuntaukset 1 Viestinnän pääosasto Osasto C Suhteet kansalaisiin YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ EB71.3 - EUROOPAN PARLAMENTIN VAALIT 2009 24/07/2009 Vaalien jälkeinen kysely Alustavat tulokset: Unionin keskiarvo

Lisätiedot

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5)

Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) Viestinnän pääosasto YLEISEN MIELIPITEEN SEURANTAYKSIKKÖ Euroopan parlamentin Eurobarometri-tutkimus (EB79.5) VUOSI ENNEN VUODEN 2014 EUROVAALEJA Toimielimiä koskeva osa SOSIODEMOGRAFINEN LIITE Otos: UE28

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE

LIITE. asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 7 LIITE asiakirjaan KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE, EUROOPPA- NEUVOSTOLLE JA NEUVOSTOLLE Pakolaiskriisin hallinta: Euroopan muuttoliikeagendaan

Lisätiedot

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES EUROOPAN OIKEUSASIAMIES Euroopan oikeusasiamies tutkii unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneitä hallinnollisia epäkohtia. Hän voi ryhtyä tutkimuksiin omasta aloitteestaan tai unionin

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET

EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO EU-TALLEKIRJASTO LIITE III KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET EUROOPAN KOMISSIO VIESTINNÄN PÄÄOSASTO Kansalaisviestintä Kansalaissuhteet EU-TALLEKIRJASTO LIITE III Bryssel COMM.C.3.002/RCA KUMPPANUUSSOPIMUKSEEN LIITTYVÄT OHJEET Tässä asiakirjassa annetaan ohjeita

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. helmikuuta 2011 (OR. en) 5538/11 Toimielinten välinen asia: 2010/0384 (NLE) PI 3 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään yhteistyöhön

Lisätiedot

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10

1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 1162 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - finnischer Übereinkommenstext (Normativer Teil) 1 von 10 YLEISSOPIMUS TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN

Lisätiedot

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA

PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA PARLAMETRI 2017 ENEMMÄN ANANVALTAA KANSALAISTEN NÄKEMYKSIÄ PARLAMENTISTA JA EU:STA TUTKIMUS - Yleisen mielipiteen seuranta -sarja Euroopan parlamentin teettämä eurobarometritutkimus Viestinnän pääosasto

Lisätiedot

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1

PÄÄTÖSASIAKIRJA. FA/TR/EU/HR/fi 1 PÄÄTÖSASIAKIRJA FA/TR/EU/HR/fi 1 FA/TR/EU/HR/fi 2 I PÄÄTÖSASIAKIRJAN TEKSTI 1. Seuraavien täysivaltaiset edustajat: HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS, BULGARIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI, TŠEKIN TASAVALLAN

Lisätiedot

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset:

Tällöin he ovat panneet merkille seuraavat yksipuoliset julistukset: SOPIMUSTA TŠEKIN TASAVALLAN, VIRON TASAVALLAN, KYPROKSEN TASAVALLAN, LATVIAN TASAVALLAN, LIETTUAN TASAVALLAN, UNKARIN TASAVALLAN, MALTAN TASAVALLAN, PUOLAN TASAVALLAN, SLOVENIAN TASAVALLAN JA SLOVAKIAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. heinäkuuta 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Ed. asiak. nro: 10830/2/15 REV 2 ASIM

Lisätiedot

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2)

Parlametri marraskuu 2012 Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) Viestinnän pääosasto Yleisen mielipiteen seurantayksikkö Bryssel 14. helmikuuta 2013 Parlametri marraskuu Euroopan parlamentin Eurobarometri (EB/PE 78.2) ANALYYTTINEN YHTEENVETO Otos: Perusjoukko: Menetelmä:

Lisätiedot

Euroopan unionin oikeusasiamiehen strategia

Euroopan unionin oikeusasiamiehen strategia Euroopan oikeusasiamies Euroopan unionin oikeusasiamiehen strategia Kohti vuotta 2019 Marraskuu 2014 FI Sisällys Esipuhe 2 1. Tehtävä ja katsaus toimintaan 3 2. Strategia 5 Strategiset tavoitteemme 5

Lisätiedot