KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3"

Transkriptio

1 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot 1 KanTa-palvelujen yleiskuvaus KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää alla mainittuja KanTa-palveluja. Asiakas käyttää palveluja omalla tietojärjestelmällään. KanTa-palveluilla tarkoitetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) tarkoitettuja, KanTa-palvelujen tuottajan hoidettavaksi säädettyjä terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. KanTa-palveluihin kuuluvat seuraavat palvelut: 1. eresepti-palvelu, joka käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon sähköisten lääkemääräysten tallentamista ja toimittamista varten sekä Lääketietokannan ylläpidon Asiakkaiden lääkemääräys- ja toimitusohjelmistoja varten. Kansaneläkelaitos on Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä. 2. Potilastiedon arkisto -palvelu, joka käsittää sähköisten potilasasiakirjojen arkistoinnin Asiakkaiden lukuun sekä siihen liittyen potilasasiakirjojen luovutusta varten tarvittavan hakemistopalvelun ja potilaan tiedonhallintapalvelun sekä luovutuslokirekisterin ylläpidon. Asiakas on potilastietojen sekä luovutuslokirekisterin rekisterinpitäjä. Potilaan tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kansaneläkelaitos. KanTa-palvelut ja niiden sisältö sekä osapuolten tehtävät ja vastuut on kuvattu tarkemmin asianomaisissa palvelukuvauksissa. KanTa-palvelujen tuottaja voi liittää KanTa-palvelujen piiriin uusia palveluja, jos tämä on tarpeen lainmuutoksen, viranomaisen päätöksen, terveydenhuollon tai apteekkien toimintaympäristön muutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. KanTa-palveluihin kuuluu edellä mainittujen palvelujen lisäksi kansalaisten Omien tietojen katselu. Nämä toimitusehdot eivät koske omien tietojen katselua. 2 Määritelmät 2.1 KanTa-palvelujen tuottaja 2.2 Asiakas KanTa-palvelujen tuottaja on Kansaneläkelaitos (Kela). Asiakas on terveydenhuollon organisaatio 1 tai apteekki; 1. sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) tarkoitettu, sähköisen lääkemääräyksen käyttöönottoon lain mukaan velvoitettu tai oikeutettu julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö, terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, apteekki ja sen sivuapteekki tai sivuapteekit, Ahvenanmaan maakunnan alueella toimiva terveydenhuollon toimintayksikkö tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri tai hammaslääkäri, tai 1 KanTa-palvelujen asiakasdokumenteissa terveydenhuollon organisaatiolla tarkoitetaan myös itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä.

2 2. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) tarkoitettu terveydenhuollon valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi lain mukaan liittymään velvoitettu tai oikeutettu julkisen tai yksityisen terveydenhuollon palvelujen antaja, Ahvenanmaan maakunnan julkisen terveydenhuollon palvelujen antaja. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiva terveydenhuollon toimintayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja liittyy KanTa-palvelujen käyttäjäksi asianomaisen toimintayksikön kautta. Toimintayksikkö huolehtii siitä, että sen tiloissa toimivien ammatinharjoittajien ja toimintayksiköiden kanssa on tehty asianmukaiset sopimukset KanTa-palvelujen käyttämiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. 2.3 KanTa-palvelujen sanasto KanTa-palvelujen sanasto on julkaistu KanTa-internetsivuilla 3 KanTa-palvelujen tuottajan tehtävät ja vastuut 3.1 KanTa-palvelujen tuottaminen KanTa-palvelujen tuottaja vastaa KanTa-palvelujen toimittamisesta sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja edellä mainittujen lakien nojalla annettujen asetusten sekä kansallisten määritysten mukaisesti. KanTa-palvelujen tuottaja vastaa Reseptikeskukseen ja Potilastiedon arkistoon tallennetun tiedon muuttumattomuudesta tietojen vastaanottamisen jälkeen. Tieto katsotaan vastaanotetuksi, kun KanTa-palvelujen tuottajan tietojärjestelmä on vastaanottanut tiedon ja Asiakas on saanut vastaanottokuittauksen. KanTa-palvelut ovat käytettävissä niitä koskevien kansallisten määritysten mukaisesti. KanTa-palvelujen saatavuus varmistetaan KanTa-palvelujen teknisen ympäristön, palvelinten ja tietoliikenneyhteyksien kahdentamisella. Jos KanTa-palvelujen saatavuutta kohtaa ylivoimainen este (esim. lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide, muu kuin KanTa-palvelujen tuottajan vaikutuspiirissä oleva tietoliikenne- tai sähköhäiriö taikka vastaava KanTa-palvelujen alihankkijaa koskeva ylivoimainen este), KanTa-palvelujen tuottaja pyrkii tuottamaan palveluja siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. KanTa-palvelujen toiminnan kannalta välttämättömistä päivitys-, huolto- tai muista vastaavista tehtävistä aiheutuvat keskeytykset palvelussa toteutetaan suunnitelmallisesti. KanTa-palvelujen tuottaja tiedottaa niistä Asiakkaille mahdollisimman aikaisin. KanTa-palvelujen tuottaja ei vastaa muiden osapuolten toiminnasta tai muista osapuolista johtuvista virheistä tai laiminlyönneistä KanTa-palvelujen tuottamisessa tai KanTa-palvelujen käyttämisessä. KanTa-palvelujen tuottaja käyttää päätösvaltaa KanTa-palvelujen tietotekniseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja ylläpitää KanTa-palvelujen käyttämisessä noudatettavia teknisiä määrityksiä ja ohjeita. 3.2 Tietoliikennerajapinta ja viestinvälitys KanTa-palvelujen tuottaja tarjoaa Asiakkaalle KanTa-palvelujen kytkentärajapinnan, joka sijaitsee KanTa-palvelujen tuottajan tiloissa. KanTa-palvelujen tuottaja vastaa toiminnasta ainoastaan KanTa-palvelujen kytkentärajapinnasta KanTa-palveluympäristöön päin. Rajapinta mahdollistaa Asiakkaan kytkeytymisen KanTa-palveluihin suljetun asiakasverkon tai

3 julkisen internetverkon välityksellä. Tietoliikenne KanTa-palveluympäristön ja Asiakkaan välillä salataan Väestörekisterikeskuksen myöntämällä varmenteella, tai Valviran myöntämällä varmenteella enintään asti. KanTa-palvelujen viestinvälitysrajapinta vastaa sanomien lähettämisestä ja vastaanottamisesta. KanTa-palvelujen tuottaja toimii Valviran rooli- ja attribuuttitietojen tietoliikennevälittäjänä Asiakkaan tietojärjestelmille. 3.3 Lokitietojen ylläpito ja luovuttaminen 3.4 KanTa-palvelujen tuki 3.5 Asiakastietojen ylläpito 3.6 Tiedottaminen KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää lokitietoja Reseptikeskuksen tietojen käytöstä ja luovutuslokirekisteriä sähköisten potilasasiakirjojen luovutuksista. KanTa-palvelujen tuottaja vastaa edellä mainittujen lokitietojen luovuttamisesta Asiakkaalle eresepti-palvelun ja Potilastiedon arkisto -palvelun palvelukuvauksissa tarkemmin kuvatulla tavalla. KanTa-palvelujen tuottaja vastaa KanTa-palvelujen tuesta (Kelan KanTa-tuki). Kelan KanTatuki avustaa Asiakkaan teknisiä yhteyshenkilöitä KanTa-palvelujen toimintaan liittyvissä palvelunpoikkeamatilanteissa. Kelan KanTa-tuki ei tarjoa tukipalveluja Asiakkaan loppukäyttäjille. KanTa-palvelujen tukeminen on järjestetty ITIL-viitekehyksen mukaisten parhaiden käytäntöjen ja prosessien mukaisesti. Asiakkaiden käytössä on yksi yhteinen asiakastukipiste, jonne kaikki KanTa-palveluja koskevat yhteydenotot tehdään. KanTa-palvelujen tuottaja vastaa Asiakkaan ilmoittamien, KanTa-palvelujen toimittamiseksi ja tukemiseksi tarvittavien, organisaatiokohtaisten tietojen viemisestä KanTa-osoiterekisteriin sekä KanTa-palvelujen tuottajan hallinnoimaan KanTa-palvelujen asiakasrekisteriin. KanTa-palvelujen tuottaja vie kansalliseen koodistopalveluun tiedon Asiakkaan liittymisestä KanTa palveluihin sen jälkeen kun Asiakas on käyttöönottokokeen suoritettuaan hyväksytty KanTa-palvelujen käyttäjäksi. KanTa-palveluista tiedotetaan Asiakkaille KanTa-internetsivuilla 4 Asiakkaan tehtävät ja vastuut 4.1 Kansallisten auditointivaatimusten täyttäminen Asiakkaan tulee täyttää sille lainsäädännössä säädetyt edellytykset KanTa-palveluihin liittymiselle ja KanTa-palvelujen käyttämiselle. Asiakkaan tulee täyttää KanTa-palveluihin liittymiselle asetetut organisaatiota (terveydenhuollon organisaatiota tai apteekkia), tietojärjestelmiä ja välittäjiä koskevat sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymät kansalliset auditointivaatimukset sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa sekä liittyessään että käyttäessään KanTa-palveluja. Asiakkaan tulee toiminnassaan noudattaa tietojärjestelmän tai välittäjän auditointiin mahdollisesti liittyviä ehtoja.

4 4.2 Tietojen oikeellisuus KANTA-PALVELUJEN YLEISET Jos Asiakas havaitsee auditointivaatimuksiin liittyvän virheen tai puutteen tietojärjestelmässään taikka välittäjän toiminnassa tai tietojärjestelmässä, tulee Asiakkaan ilmoittaa siitä viipymättä KanTa-palvelujen tuottajalle ja sosiaali- ja terveysministeriölle. Asiakas vastaa Reseptikeskukseen, Potilastiedon arkistoon ja potilaan tiedonhallintapalveluun tallentamiensa tietojen sisällön oikeellisuudesta laissa ja asetuksessa säädetyn mukaisesti. 4.3 Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja valvonta Asiakas vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta sekä tietojen käsittelyn lainmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta oman organisaationsa ja käyttämänsä alihankkijan henkilökunnan osalta laissa säädetyn mukaisesti. 4.4 Koulutus ja toiminnan kehittäminen Asiakas vastaa oman henkilöstönsä koulutuksesta sekä oman toimintansa ja toimintaprosessiensa kehittämisestä. Koulutus- ja kehittämistoiminnassa tulee ottaa huomioon yhteensopivuus KanTa-palvelujen kanssa. 4.5 Asiakkaan tekninen toimintaympäristö Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan käytettävistä teknisistä ratkaisuista KanTa-palvelujen tuottajan tarjoamaan kytkentärajapintaan asti sekä niiden ylläpidosta ja tukipalveluista. Asiakas vastaa loppukäyttäjiensä tuen järjestämisestä ja omista palveluajoistaan. Asiakas vastaa omien järjestelmiensä aikapalveluista. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tietojärjestelmien yhteensopivuudesta KanTa-palveluihin kansallisten määritysten mukaisesti. Asiakas vastaa oman organisaationsa ja käyttämiensä palvelimien yksilöimiseen, tunnistamiseen ja allekirjoittamiseen tarvittavien varmenteiden hankkimisesta, ylläpidosta ja sulkulistakäsittelystä Väestörekisterikeskuksen varmennepolitiikan mukaisesti, tai Valviran varmennepolitiikan mukaisesti enintään asti. 4.6 Asiakasta koskevien tietojen ja muutosten ilmoittaminen Terveydenhuollon organisaatio ja apteekki vastaavat, että niistä on aina ajantasaiset tiedot kansallisen koodistopalvelun organisaatiorekistereissä, joiden tietoja KanTa-palvelut käyttävät organisaation perustietoina. Julkisen terveydenhuollon organisaation tulee ilmoittaa tiedot THL-SOTE-organisaatiorekisteriin THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Yksityisen terveydenhuollon organisaation tulee ilmoittaa tiedot yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisesti. Apteekin tulee ilmoittaa tiedot Fimea-Apteekkirekisteriin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas tekee organisaatiotaan koskevat palveluyksikkö- tai sivuapteekkikohtaiset ilmoitukset KanTa-palvelujen käyttöönotoista edellisessä kappaleessa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaan.

5 Terveydenhuollon organisaatio ja apteekki vastaavat, että KanTa-palvelujen tuottaja saa tiedot terveydenhuollon organisaation ja apteekin teknisistä liityntäpisteistä ja niitä koskevista muutoksista vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa. KanTa-palvelujen tuottaja saa tiedot terveydenhuollon organisaation ja apteekin yhteyshenkilöistä ja niitä koskevista muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. KanTa-palvelujen tuottaja saa tiedot seuraavista terveydenhuollon organisaatiota ja apteekkia koskevista muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa: toiminnan lopettaminen apteekin haltijan vaihtuminen. Jos toiminnan lopettamisen tai apteekin haltijan vaihtumisen yhteydessä toimintaa jatkaa seuraaja, tämä vastaa omalta osaltaan tarvittavien muutosilmoitusten tekemisestä KanTa-palvelujen tuottajalle sekä tarvittaessa liittymisestä Kanta-palvelujen käyttäjäksi kohdan 8 mukaisesti. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta. 4.7 Poikkeamista ja virheistä raportoiminen 4.8 Alihankkijat Jos Asiakas havaitsee KanTa-palvelujen toimintaan liittyvän poikkeaman tai virhetilanteen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä KanTa-palvelujen tuottajalle edellä kohdassa 3.4 tarkoitetun KanTa-palvelujen tuen kautta. Asiakas vastaa käyttämänsä alihankkijan toiminnasta kuten omastaan. 5 KanTa-palvelujen tuottamiseen osallistuvat muut osapuolet KanTa-palvelujen tuottamisessa käytetään seuraavia KanTa-palvelujen tuottamiseen osallistuvan muun osapuolen tietojärjestelmiä: 1. Terveydenhuollon varmennepalvelut (Väestörekisterikeskus, VRK), varajärjestelmä enintään asti (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira) 2. Rooli- ja attribuuttipalvelu (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira) 3. Kansallinen koodistopalvelu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) KanTa-palvelujen tuottamiseen, ohjaukseen ja valvontaan osallistuvat seuraavat muut osapuolet: Väestörekisterikeskus (VRK) toimii terveydenhuollon varmennepalvelun tuottajana lainsäädännön ja VRK:n varmennepolitiikan mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) vastaa rooli- ja attribuuttipalvelun tuottamisesta ylläpitää terveydenhuollon varmennepalvelujen varajärjestelmää enintään asti ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain noudattamista ylläpitää rekisteriä yksityisen terveydenhuollon organisaatioista.

6 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa sähköisen lääkemääräyksen ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa tarkoitettujen tietojärjestelmäpalvelujen käytön ja toteutuksen suunnittelusta ja ohjauksesta vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta määrittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisten valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämät tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet vastaa lainsäädännön mukaisesti kansallisen koodistopalvelun sisällöstä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiorekisteristä (THL-SOTE-organisaatiorekisteri). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista ylläpitää Fimea-Apteekkirekisteriä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa sähköisen lääkemääräyksen ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn ja siihen liittyvän tietohallinnon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä päätöksenteosta merkittävien tietohallintohankkeiden kokonaisrahoituksessa tietojärjestelmien ja välittäjien auditoinnista ja hyväksyy kansalliset, organisaatioita, tietojärjestelmiä ja välittäjiä koskevat auditointivaatimukset. VRK:n hoitaman terveydenhuollon varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat STM:lle ja Valtiovarainministeriölle yhteisesti. Tietosuojavaltuutettu ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti osaltaan sosiaalija terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat alueillaan niille säädetyn toimivallan mukaisesti sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista. 6 Väärinkäytökset ja laiminlyönnit Jos KanTa-palvelujen tuottaja havaitsee Asiakkaan toiminnassa laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä, joiden valvonta kuuluu kohdassa 5 mainitulle valvontaviranomaiselle, KanTa-palvelujen tuottaja ilmoittaa laiminlyönnistä tai väärinkäytöksestä asianomaiselle viranomaiselle sekä STM:lle. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos laiminlyönti on ollut vähäinen. KanTa-palvelujen tuottajalla on oikeus tarvittaessa saada selvitys Asiakkaan organisaation, tietojärjestelmien tai välittäjien lainmukaisuudesta ja vastaavuudesta kansallisten auditointivaatimusten kanssa. Tässä tarkoituksessa Asiakkaan tulee KanTa-palvelujen tuottajan pyyn-

7 nöstä toimittaa pyydetty selvitys sekä sallia KanTa-palvelujen tuottajan tai tämän edustajan tutustuminen dokumentteihin ja tietojärjestelmiin Asiakkaan luona. Jos Asiakkaan toiminnassa tai Asiakkaan käytössä olevassa tietojärjestelmässä tai Asiakkaan käyttämän välittäjän puolella ilmenee KanTa-palvelujen toimintaan vaikuttava merkittävä virhe tai ongelma, Asiakkaan tulee korjata virhe viipymättä. Jos Asiakas ei Kanta-palvelujen tuottajan huomautuksesta huolimatta korjaa viipymättä virhettä tai ongelmaa, KanTa-palvelujen tuottaja voi velvoittaa Asiakkaan auditoimaan toimintansa, tietojärjestelmänsä tai välittäjänsä tältä osin voimassa olevia kansallisia auditointivaatimuksia vasten Asiakkaan kustannuksella. Jos Asiakas laiminlyö edellä mainitun velvollisuutensa, KanTa-palvelujen tuottajalla on oikeus keskeyttää asianomaisen Asiakkaan palvelu. Jos Asiakkaan tai Asiakkaan käyttämän välittäjän käyttämässä tietojärjestelmässä ilmenee sellainen virhe, puute tai ongelma taikka jos Asiakas tai joku muu Asiakkaan käytössä olevaa tietojärjestelmää tai välittäjää hyväksi käyttäen toimii siten, että tietojärjestelmästä tai toiminnasta aiheutuu vakava uhka KanTa-palvelujen tietoturvalle, toiminnalle tai käytettävyydelle taikka henkilötietojen suojalle, Kanta-palvelujen tuottajalla on oikeus keskeyttää asianomaisen Asiakkaan palvelu välittömästi. Palvelu on keskeytyksessä, kunnes Asiakas voi luotettavasti osoittaa tilanteen korjaantuneen. Mahdollisten vahinkojen korvaamiseen sovelletaan vahingonkorvauslakia (142/1974). KanTapalvelujen tuottaja ei vastaa mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta. Jos joku on lainvastaisesti käsitellyt henkilötietoja, Asiakkaalla on velvollisuus ryhtyä omaaloitteisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. Rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään rikoslaissa (39/1889), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. 7 KanTa-palvelujen käytöstä perittävät maksut ja laskutus Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaan terveydenhuollon palvelujen antajilta, toimintayksiköiltä ja apteekeilta KanTa-palvelujen käyttämisestä perittävät maksut määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan maksuja aletaan periä apteekeilta lukien, kuntien ja valtion terveydenhuollon toimintayksiköiltä lukien ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiltä lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain siirtymäsäännöksen mukaan maksuja ryhdytään perimään julkisilta terveydenhuollon palvelujen antajilta lukien ja yksityisiltä terveydenhuollon palvelujen antajilta lukien. Laskutuksesta annetaan erilliset ohjeet myöhemmin. 8 KanTa-palveluihin liittyminen Asiakas liittyy eresepti-palvelun tai Potilastiedon arkisto -palvelun käyttäjäksi hakemalla palveluun liittymistä kohdassa 9 tarkoitetulla hakemuksella ja antamalla samassa kohdassa tarkoitetun sitoumuksen. Hakemus tulee tehdä erikseen kumpaankin palveluun. Jos KanTapalvelujen tuottaja ei erikseen anna muuta ohjetta, hakemus KanTa-palveluihin liittymisestä tulee tehdä KanTa-Ekstranetsivuilta tulostettavalla liittymishakemuslomakkeella (Hakemus ja Sitoumus eresepti-palveluun liittyminen / Hakemus ja Sitoumus Potilastiedon arkisto -palveluun liittyminen). KanTa-Ekstranetsivuille kirjautuminen edellyttää Katso-tunnistusta. Hakemuksen ja sitoumuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupparekisteriotteen tai Asiakkaan nimenkirjoittamisoikeudesta päättävän hallintoelimen pöytäkirjan otteen mukainen

8 nimenkirjoitusoikeus. KanTa-palvelujen tuottaja antaa erikseen ohjeet hakemukseen ja sitoumukseen liitettävistä asiakirjoista. KanTa-palvelujen käyttäjäksi liittyminen edellyttää KanTa-palveluihin liittymiselle ja KanTapalvelujen käyttämiselle asetettujen ehtojen täyttämistä. Jos Asiakas ottaa palvelun käyttöön vaiheittain organisaation eri osissa, tulee KanTa-palveluihin liittymiselle ja KanTa-palvelujen käyttämiselle asetettujen ehtojen täyttyä siinä organisaation osassa, jossa palvelu otetaan käyttöön. Asiakkaan antama sitoumus KanTa-palvelujen käyttämisestä on voimassa toistaiseksi. Sitoumus tulee voimaan, kun KanTa-palvelujen tuottaja on ottanut sen vastaan ja ilmoittanut tästä Asiakkaalle. KanTa-palvelujen käyttö alkaa ja KanTa-palvelujen tuottajan yleisten toimitusehtojen ja palvelukuvausten mukaiset velvollisuudet tulevat voimaan, kun KanTa-palvelujen tuottaja on käyttöönottokokeen jälkeen hyväksynyt Asiakkaan KanTa-palvelujen käyttäjäksi. Sitoumusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Asiakas voi lopettaa KanTa-palvelujen käytön ainoastaan, jos lakiin perustuva KanTa-palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää asianomaisen Asiakkaan osalta voimassa. Asiakas voi tällöin irtisanoa sitoumuksensa ja lopettaa palvelun käyttämisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti KanTa-palvelujen tuottajalle. 9 KanTa-palvelujen asiakasdokumentit KanTa-palvelujen tuottamisen ja käytön perustana oleva asiakirjakokonaisuus koostuu seuraavista dokumenteista: Asiakkaan hakemus ja sitoumus KanTa-palvelujen käyttämisestä. eresepti-palveluun ja Potilastiedon arkisto -palveluun liitytään Asiakkaan tähän tehtävään oikeuttaman henkilön tai henkilöiden allekirjoittamalla asianomaista palvelua koskevalla hakemuksella ja sitoumuksella. KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot liitteineen. Yleisissä toimitusehdoissa kuvataan yleisesti KanTa-palvelujen osapuolet ja niiden tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät KanTa-palvelujen tuottajan, Asiakkaan sekä muiden KanTa-palvelujen tuottamiseen osallistuvien osapuolten tehtävät ja vastuut. KanTa-palvelujen palvelukuvaukset liitteineen. Palvelukuvauksissa kuvataan tarkemmin eresepti-palvelu ja Potilastiedon arkisto -palvelu. Kansalliset auditointivaatimukset. Lisäksi KanTa-palvelujen tuottaja voi antaa KanTa-palvelujen käyttämiseen liittyviä ohjeita. KanTa-palvelujen asiakasdokumenttien ja niiden liitteiden viimeiset versiot sekä KanTa-palvelujen tuottajan antamat ohjeet ovat saatavilla KanTa-internetsivuilta KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot ja palvelukuvaukset on laadittu lainsäädännön ja sen mukaan laadittujen kansallisten määritysten ja ohjeiden perusteella yhteistyössä STM:n kanssa. Asiakasdokumenttien valmistelussa on kuultu eri osapuolten edustajia. Jos Kanta-palveluja toteutettaessa ilmenee ristiriitaa yleisten toimitusehtojen ja palvelukuvauksen välillä, sovelletaan tältä osin asianomaista palvelukuvausta. 10 Toimitusehtojen ja palvelukuvausten voimassaolo ja muuttaminen

9 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot ja palvelukuvaukset ovat voimassa toistaiseksi. Kan- Ta-palvelujen tuottajalla on oikeus muuttaa tai tarkistaa KanTa-palvelujen yleisiä toimitusehtoja ja palvelukuvauksia, jos tämä on tarpeen esimerkiksi seuraavista syistä: lainsäädäntö- tai laintulkintamuutokset viranomaisen antamat ohjeet, määräykset tai päätökset terveydenhuollon tai apteekkien yleiset toimintaympäristön muutokset teknisen toimintaympäristön muutokset KanTa-palvelujen kehittymisen ja käytettävyyden varmistaminen. KanTa-palvelujen tuottaja tiedottaa yleisten toimitusehtojen ja palvelukuvausten uusista versioista, muutosten voimaantulosta ja Asiakkaalta edellytettävistä toimenpiteistä KanTa-internetsivuilla ellei yksittäistapauksessa katsota tarkoituksenmukaiseksi tiedottaa asiasta muulla tavalla. Muutosten voimaantuloajankohta ilmenee toimitusehtojen ja palvelukuvauksen päiväyksestä. Muutettuja toimitusehtoja ja palvelukuvauksia sovelletaan myös sitoumuksiin, jotka on tehty ennen muutosten voimaantuloa. Auditointivaatimuksiin liittyvistä muutoksista tiedottamisesta vastaa STM.

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Sisällys 1. Kanta-palvelujen yleiskuvaus... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kelan tehtävät ja velvollisuudet... 3 4. Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet... 5 5. Kanta-palvelujen

Lisätiedot

Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot. Kela, Kanta-palvelut

Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot. Kela, Kanta-palvelut Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Kela, Kanta-palvelut 15.10.2018 Sisällys 1 Kanta-palvelujen yleiskuvaus...2 2 Kelan tehtävät ja velvollisuudet...2 2.1 Kanta-palvelujen tuottaminen...2 2.2 Tietoliikennerajapinta

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Käyttöehdot 1 (7) -palvelun käyttöehdot -palvelulla tarkoitetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) Kelan hoidettavaksi säädettyä käyttöliittymäpalvelua, joka mahdollistaa sähköisten

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Kysely- ja välityspalvelu

Kysely- ja välityspalvelu Palvelukuvaus 1 (5) Kysely- ja välityspalvelu Kysely- ja välityspalvelu on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kantapalvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva tietojärjestelmäpalvelu, jonka

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu

Resepti-palvelu. Reseptikeskus. Palvelukuvaus 1 (6) Resepti-palvelu Palvelukuvaus 1 (6) on Kansaneläkelaitoksen (jäljempänä Kela) Kanta-palvelujen ylläpitämä ja Kanta-palveluihin kuuluva palvelu, joka käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon reseptien tallentamista ja toimittamista

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Miten liitytään Kantapalveluihin. Ohje palveluja käyttöönottaville

Miten liitytään Kantapalveluihin. Ohje palveluja käyttöönottaville Miten liitytään Kantapalveluihin Ohje palveluja käyttöönottaville 15.10.2018 Sisällys 1 Johdanto...2 1.1 Kanta-palvelut...2 1.2 Kanta-palveluun liittyjät...2 1.3 Kanta-liittyjä...2 2 Liittymisen valtakunnallinen

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet

Organisaation muutostilanteet Organisaation muutostilanteet 29.11.2018 Kela, Kanta-palvelut Sisältö Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Terveydenhuollon muutostilanteet Muutostilanteista ilmoittaminen Uudet liittymiset Tekniset

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Organisaatiomuutokset yksityisessä terveydenhuollossa

Organisaatiomuutokset yksityisessä terveydenhuollossa Organisaatiomuutokset yksityisessä terveydenhuollossa 19.10.2017 1 Johdanto Terveydenhuollon palvelunantaja tai itsenäinen ammatinharjoittaja (IAH) vastaa potilastietojen rekisterinpitäjänä arkistoitujen

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut

Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut Apteekkisopimus Päihdelääketieteen torstaikoulutus 4.10.2018 Maritta Korhonen, Kela Kanta-palvelut 1 Kanta-palvelut Kaikille kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä)

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Pirjo Vuorikallas

Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto. Pirjo Vuorikallas Sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto Pirjo Vuorikallas 5.2.2018 Asiakkuudenhallinnan uudistus Kanta-palveluissa 2 Tavoite Kelan Kanta-palveluissa kehitetään asiakkuudenhallintaa. Tavoitteena on selkeyttää

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.2 Kanta-sopimusmalli 2 (10) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Liittymisvelvoitteet ja vastuut... 3 3 Kanta-palveluihin liittyvät

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa

Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Sote-rajapinnan tiedonkäsittely tulevaisuudessa Kanta-palvelut tukevat sosiaalihuollosta koostettujen tietojen luovutusta terveydenhuoltoon ja päinvastoin Mitä sote-yhteisillä asiakastiedoilla tarkoitetaan?

Lisätiedot

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI

Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö. Hallituksen esitysten mukaisesti Mikko Huovila / STM OHO DITI Toivo-ohjelmaan liittyvä keskeinen lainsäädäntö Hallituksen esitysten mukaisesti / STM OHO DITI Keskeisimmät tiedolla johtamiseen, ohjaukseen ja valvontaan liittyvät tehtävät ja velvoitteet hallitusten

Lisätiedot

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto

Tutkimus ja tilastointijaos. Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tutkimus ja tilastointijaos Ilona Autti-Rämö Terveystutkimuksen päällikkö Tutkimusprofessori Kela tutkimusosasto Tehtävät cc Ehdotus lainsäädännön muutoksesta jotta KanTaan talletettuja tietoja voidaan

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto

Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto Käyttöehdot Omakannan Omatietovaranto 24.10.2018 Kela, Kanta-palvelut Kuvailulehti Julkaisija ja julkaisuaika Kela, Kanta-palvelut 24/10/2018 Tekijät Kela, Kanta-palvelut Julkaisun nimi Käyttöehdot Omakannan

Lisätiedot

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen

Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Kansallisen arkiston ja ereseptin tilannekatsaus Terveydenhuollon atk päivät 25.5.2009 Erkki Aaltonen Esityksen sisältö KanTa ja sen tausta Käyttöönotto ja tilanne nyt Mikä muuttuu eresepti earkisto Omien

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin

Kanta. Liittymisohje Kanta-palveluihin Liittymisohje 1 (16) Kanta Liittymisohje Kanta-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla Kanta-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela

KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä Henna Koli, Kela KanTa-palvelut sähköinen resepti ja potilastiedon arkisto Vakuutusyhtiöpäivä 28.5.2013 Henna Koli, Kela KanTa-palvelut Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys terveydenhuollon, apteekkien

Lisätiedot

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi. Ohje asiointiin Kanta Ekstranetissa

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi. Ohje asiointiin Kanta Ekstranetissa Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Ohje asiointiin Kanta Ekstranetissa 17.10.2018 Sisällys 1 Yleistä...2 1.1 Kanta Ekstranet...2 1.2 Kirjautuminen Kanta Ekstranetiin...3 1.3 Organisaation

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen JOHANNA SEPPÄNEN PÄIVÄMÄÄRÄ Findata Perustuu lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (toisiolaki, 552/2019), joka tuli voimaan 1.5.2019 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190552

Lisätiedot

Työterveyshuollon organisaatiomuutokset ja Kanta-palvelut

Työterveyshuollon organisaatiomuutokset ja Kanta-palvelut Työterveyshuollon organisaatiomuutokset ja Kanta-palvelut Ohjeita muutoksia suunnitteleville Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kunnallinen työterveyshuolto yhtiöitettävä 1.1.2019 mennessä Työterveyshuollon

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland)

Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä. Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Muutokset lakiin sähköisestä lääkemääräyksestä Jari Porrasmaa ministry of social affairs and health (Finland) Suomi ei ole ICT-asioissa hännänhuippu! Weaknesses and threats also identified 2 13.3.2014

Lisätiedot

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys

KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto. Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys KanTa- (Kansallinen terveysarkisto) palveluiden käyttöönotto Ensimmäisenä sähköinen lääkemääräys Käyttöönottoon valmistautuminen 07.06.2013 4.6.2013 Sähköinen lääkemääräys 1 Esityksen sisältö Kansalliset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? Yksityishammaslääkärien talvipäivä 8.2.2013 Timo Airaksinen, Salivirta & Partners ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 3 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 7.4.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kansalaisviestintä Liittyminen

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 uj30lgm 22.10.2015 HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet ja niiden eteneminen Kanta-palvelut ja

Lisätiedot

Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa

Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa Rekisterinkäyttöoikeus sosiaalihuollon Kanta-palveluissa Kansa-hankkeen II-vaiheen määrittelyprojekti 10.6.2019 Miina Arajärvi, OPER-yksikkö Määrittely 2 (5) Sisällysluettelo 1 Sosiaalihuollon rekisterinkäyttöoikeus...

Lisätiedot

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTElainsäädännössä Kuntamarkkinat Helsinki 13.9.2017 Maritta Korhonen, STM 1 14.9.2017 Etunimi Sukunimi Valinnanvapauden jatkovalmistelu (VN tiedote 331/2017) 2 14.9.2017

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava

Postinumero Kela. Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki. Nimi Kanta-palvelujen tietosuojavastaava 1 Rekisterinpitäjä Nimi Kansaneläkelaitos Postiosoite PL 450 Postinumero 00056 Kela Puhelin 020 634 11 Käyntiosoite Nordenskiöldinkatu 12, 00250 Helsinki 2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta

tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan lainsäädännön muutokset osana maakunta- ja soteuudistusta Erityisasiantuntija Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 2018 1 2 3 Tiedonhallinnan säädökset

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö

Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö Sertifikaattitilisopimus biokaasusertifikaattijärjestelmän käyttö 2 1. Sopimuksen osapuolet Tämä sertifikaattitilisopimus ( Sopimus ) on solmittu seuraavien osapuolten välillä: Järjestelmän Ylläpitäjä

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007)

Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Muutokset lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät, Kuntaliitto 6.2.2018, Marja Penttilä, erityisasiantuntija

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat

Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Tietojärjestelmien valvonnan ajankohtaiset asiat Kanta toimittajayhteistyötapaaminen 24.4.2019 Antti Härkönen, yli-insinööri @AnttiHarkonen Valvira.fi, @ValviraViestii Valvira valvoo valtakunnallisesti

Lisätiedot

OLENNAISET TOIMINNALLISET VAATIMUKSET - PÄIVITETTY LUOKITUS JA JÄRJESTELMÄLOMAKE Kela toimittajayhteistyökokous 26.4.

OLENNAISET TOIMINNALLISET VAATIMUKSET - PÄIVITETTY LUOKITUS JA JÄRJESTELMÄLOMAKE Kela toimittajayhteistyökokous 26.4. OLENNAISET TOIMINNALLISET VAATIMUKSET - PÄIVITETTY LUOKITUS JA JÄRJESTELMÄLOMAKE 24.4.2019 Kela toimittajayhteistyökokous 26.4.2019 1 ASIAKASTIETOLAIN 250/2014 MUKAISET OLENNAISET VAATIMUKSET I Toiminnalliset

Lisätiedot

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06 2 (16) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Kanta-palveluun liittyjät... 3 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 5 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus... 5 2. Erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista MÄÄRÄYS 2/2016 1(12) Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista Valtuutussäännökset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0

KanTa-palvelut. Web-reseptisovellukset. versio 1.0 Kela Liite auditointivaatimuksiin 1 (8) KanTa-palvelut Web-reseptisovellukset versio 1.0 Dokumentin muutoshistoria Versio Pvm Tekijä / hyväksyjä Kuvaus 0.1 31.10.2013 KanTa-palveluryhmä, Kela Ensimmäinen

Lisätiedot

Kanta-palvelut Yleisesittely

Kanta-palvelut Yleisesittely Kanta-palvelut Yleisesittely Kansallisten tietojärjestelmäpalvelujen kokonaisuus VRK:n varmennepalvelut Lääketietokanta Terveyskeskus A Apteekki Reseptikeskus THL koodistopalvelu Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot