KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot"

Transkriptio

1 Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot

2 Sisällys 1. Kanta-palvelujen yleiskuvaus Määritelmät Kelan tehtävät ja velvollisuudet Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet Kanta-palvelujen tuottamiseen osallistuvat muut osapuolet Väärinkäytökset, laiminlyönnit ja korvausvastuu Kanta-palvelujen käytöstä perittävät maksut ja laskutus Kanta-palveluihin liittyminen ja palvelun irtisanominen Kanta-palvelujen asiakasdokumentit Kanta-palvelujen asiakasdokumenttien voimassaolo ja muuttaminen... 10

3 1. Kanta-palvelujen yleiskuvaus 2. Määritelmät Kansaneläkelaitos (Kela) ylläpitää tässä luvussa (1.) kuvattuja Kanta-palveluja. Kanta-palveluilla tarkoitetaan sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa (61/2007) ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa (159/2007) tarkoitettuja, Kelan hoidettavaksi säädettyjä terveydenhuollon valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja. Kanta-palveluihin kuuluvat seuraavat palvelut: 2.1. Asiakas eresepti-palvelu o Palvelu käsittää Reseptikeskuksen ylläpidon sähköisten lääkemääräysten tallentamista ja toimittamista varten sekä Lääketietokannan ylläpidon Asiakkaiden lääkemääräys- ja toimitusohjelmistoja varten. o Kela on Reseptikeskuksen rekisterinpitäjä. Potilastiedon arkisto -palvelu o Palvelu käsittää sähköisten potilasasiakirjojen arkistoinnin Asiakkaiden lukuun sekä siihen liittyen potilasasiakirjojen luovutusta varten tarvittavan hakemistopalvelun ja Tiedonhallintapalvelun sekä luovutuslokirekisterin ylläpidon. o Asiakas on potilastietojen sekä luovutuslokirekisterin rekisterinpitäjä o Tiedonhallintapalvelun rekisterinpitäjä on Kela. Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu o Kanta-palvelujen avulla voidaan Potilastiedon arkistoon tallennettuja terveydenhuollon todistuksia ja lausuntoja välittää edelleen Kelan etuuspalveluihin käsittelyä varten. Nämä Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot (yleiset toimitusehdot) ovat osa Kelan ja Asiakkaan välistä hakemus-sitoumusta, jolla Asiakas on liittynyt Kanta-palvelun käyttäjäksi. Kanta-palvelut ja niiden sisältö sekä osapuolten tehtävät ja vastuut on kuvattu tarkemmin edellä mainittujen palvelujen palvelukuvauksissa. Kela voi liittää Kanta-palvelujen piiriin uusia palveluja, jos tämä on tarpeen lainmuutoksen, viranomaisen päätöksen tai Asiakkaiden toimintaympäristön muutoksen tai muun vastaavan syyn vuoksi. Asiakas on Kanta-palvelun käyttöönottoon lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007) ja lain sähköisestä lääkemääräyksestä (61/2007) mukaisesti velvoitettu tai oikeutettu julkisen tai yksityisen terveydenhuollon toimintayksikkö tai sosiaalihuollon palvelunantaja, itsenäinen ammatinharjoittaja, apteekki ja sen sivuapteekki tai sivuapteekit, Ahvenanmaan maakunnan alueella toimiva itsenäinen ammatinharjoittaja, terveydenhuollon toimintayksikkö Kanta-palvelujen sanasto Kanta-palvelujen sanasto on julkaistu Kanta-internetsivuilla 3. Kelan tehtävät ja velvollisuudet 3.1. Kanta-palvelujen tuottaminen Kela vastaa Kanta-palvelujen toimittamisesta sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain (61/2007), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007) ja edellä mainittujen lakien nojalla annettujen asetusten sekä kansallisten määritysten mukaisesti. Kanta

4 Kela vastaa Kanta-palveluun tallennetun tiedon muuttumattomuudesta tietojen vastaanottamisen jälkeen. Tieto katsotaan vastaanotetuksi, kun Kelan tietojärjestelmä on vastaanottanut tiedon ja Asiakas on saanut Kelalta vastaanottokuittauksen. Kanta-palvelut tuotetaan niitä koskevien kansallisten määritysten mukaisesti. Kanta-palvelujen saatavuus pyritään varmistamaan Kanta-palvelujen teknisen ympäristön, palvelinten ja tietoliikenneyhteyksien kahdentamisella. Jos Kanta-palvelujen saatavuutta kohtaa ylivoimainen este tai muu laajamittainen häiriötilanne (esim. lakko, työsulku tai muu työtaistelutoimenpide, muu kuin Kelan vaikutuspiirissä oleva tietoliikenne-, järjestelmä- tai sähköhäiriö tai vastaava Kanta-palvelujen alihankkijaa koskeva ylivoimainen este tai muu laajamittainen häiriö), Kela pyrkii tuottamaan palveluja siinä laajuudessa kuin se on mahdollista. Kanta-palvelujen toiminnan kannalta välttämättömistä päivitys-, huolto- tai muista vastaavista tehtävistä aiheutuvat keskeytykset palvelussa pyritään toteuttamaan suunnitelmallisesti ilmoittamalla asiasta etukäteen, mikäli mahdollista. Kela pyrkii tiedottamaan keskeytyksistä Asiakkaille mahdollisimman aikaisin. Kela käyttää päätösvaltaa Kanta-palvelujen tietotekniseen toimintaan liittyvissä kysymyksissä ja ylläpitää Kanta-palvelujen käyttämisessä noudatettavia teknisiä määrityksiä ja ohjeita Tietoliikennerajapinta ja viestinvälitys Kela tarjoaa Asiakkaalle Kanta-palvelujen kytkentärajapinnan. Kela vastaa toiminnasta ainoastaan Kanta-palvelujen kytkentärajapinnasta Kelan Kanta-palveluympäristöön päin. Rajapinta mahdollistaa Asiakkaan kytkeytymisen Kanta-palveluihin suljetun asiakasverkon tai julkisen internetyhteyden välityksellä. Tietoliikenne Kanta-palveluympäristön ja Asiakkaan välillä salataan Väestörekisterikeskuksen myöntämällä varmenteella. Kanta-palvelujen viestinvälitysrajapinta vastaa sanomien lähettämisestä ja vastaanottamisesta. Kela toimii Valviran rooli- ja attribuuttitietojen tietoliikennevälittäjänä Asiakkaan tietojärjestelmille Lokitietojen ylläpito ja luovuttaminen Kela ylläpitää lokitietoja Reseptikeskuksen tietojen käytöstä, luovutuslokirekisteriä sähköisten potilasasiakirjojen luovutuksista ja luovutusilmoituksella ilmoitetuista luovutuksista sekä lokitietoja Tiedonhallintapalveluun tallennettujen ja sitä kautta näytettyjen tietojen luovutuksista. Kela luovuttaa edellä mainitut lokitiedot Asiakkaalle eresepti-palvelun ja Potilastiedon arkisto -palvelun palvelukuvauksissa tarkemmin kuvatulla tavalla Kanta-palvelujen tuki Kela vastaa Kanta-palvelujen tuesta (Kelan Kanta-tuki). Se avustaa Asiakasta Kanta-palvelujen toimintaan liittyvissä häiriötilanteissa. Kanta-tuki ei tarjoa tukipalveluja Asiakkaan loppukäyttäjille. Kanta-palvelujen tukeminen on järjestetty ITIL-viitekehyksen mukaisten käytäntöjen ja prosessien mukaisesti. Asiakkaiden käytössä on yksi yhteinen asiakastukipiste, jonne kaikki Kanta-palveluja koskevat yhteydenotot tehdään Asiakastietojen ylläpito Kela tallentaa Asiakkaan ilmoittamat, Kanta-palvelujen toimittamiseksi ja tukemiseksi tarvittavat, organisaatiokohtaiset tiedot Kanta-koodistopalveluun sekä Kelan hallinnoimaan Kanta-palvelujen asiakasrekisteriin. Kela toimittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansalliseen koodistopalveluun tiedon Asiakkaan liittymisestä Kanta-palveluihin sen jälkeen kun Asiakas on hyväksytty Kanta-palvelujen käyttäjäksi Tiedottaminen Kanta-palveluista tiedotetaan Asiakkaille Kanta-internetsivuilla Kanta

5 4. Asiakkaan tehtävät ja velvollisuudet 4.1. Olennaisten vaatimusten täyttäminen ja omavalvontasuunnitelma Asiakkaan tulee täyttää sille lainsäädännössä säädetyt edellytykset Kanta-palveluihin liittymiselle ja käyttämiselle. Asiakkaalla tulee olla sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (159/2007, muutoksineen) mukainen omavalvontasuunnitelma ja Asiakkaan käyttämien tietojärjestelmien ja välityspalvelujen tulee täyttää Kanta-palveluihin liittymiselle asetetut vaatimukset ja kansalliset määritykset, sellaisina kuin ne kulloinkin ovat voimassa. Asiakkaan tulee seurata omavalvontasuunnitelman toteutumista. Osana omavalvontaa Asiakkaan tulee varmistaa, että sen käyttämät tietojärjestelmät ja välityspalvelut ovat säädösten ja määräysten mukaisesti sertifioituja. Jos Asiakas havaitsee vaatimuksiin liittyvän virheen tai puutteen tietojärjestelmässään tai käyttämässään välityspalvelussa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä viipymättä Kelalle, THL:lle ja tietojärjestelmän valmistajalle tai tietojärjestelmäpalvelun toimittajalle. Jos poikkeama voi aiheuttaa riskin potilasturvallisuudelle, tietoturvalle tai tietosuojalle, siitä on ilmoitettava myös Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Asiakas vastaa käyttämiensä alihankkijoiden ja muiden kauttaan Kanta-palvelujen käyttäjäksi liittyvien terveydenhuollon toimintayksiköiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnasta ja laiminlyönneistä kuten omastaan Tietojen oikeellisuus Asiakas vastaa Kanta-palveluihin tallentamiensa tietojen sisällön oikeellisuudesta laissa ja asetuksessa säädetyn mukaisesti Henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuus ja valvonta Asiakas vastaa siitä, että se noudattaa henkilötietolakia, EU:n yleistä tietosuoja-asetusta ja muita henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia säädöksiä. Asiakas vastaa henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuudesta sekä tietojen käsittelyn lainmukaisuuden seurannasta ja valvonnasta oman organisaationsa ja käyttämänsä alihankkijan henkilökunnan osalta laissa säädetyn mukaisesti Koulutus ja toiminnan kehittäminen Asiakas vastaa oman henkilöstönsä koulutuksesta sekä oman toimintansa ja toimintaprosessiensa kehittämisestä. Koulutus- ja kehittämistoiminnassa tulee ottaa huomioon yhteensopivuus Kanta-palvelujen kanssa Asiakkaan tekninen toimintaympäristö Asiakas käyttää Kanta-palveluja omalla tietojärjestelmällään. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan käytettävistä teknisistä ratkaisuista Kelan tarjoamaan kytkentärajapintaan asti sekä niiden ylläpidosta ja tukipalveluista. Asiakas vastaa loppukäyttäjiensä tuen järjestämisestä ja omista palveluajoistaan. Asiakas vastaa omien järjestelmiensä aikapalveluista. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tietojärjestelmien yhteensopivuudesta Kanta-palveluihin voimassa olevien Kanta-palvelujen määritysten mukaisesti. Asiakas vastaa oman organisaationsa ja käyttämiensä palvelimien yksilöimiseen, tunnistamiseen ja allekirjoittamiseen tarvittavien varmenteiden hankkimisesta, ylläpidosta ja sulkulistakäsittelystä Väestörekisterikeskuksen varmennepolitiikan mukaisesti. Kanta

6 4.6. Asiakasta koskevien tietojen ja muutosten ilmoittaminen Asiakas vastaa, että sitä koskevat tiedot ovat aina ajantasaiset THL:n Kansallisessa koodistopalvelussa, jonka tietoja Kanta-palvelut käyttävät organisaation perustietoina. Asiakas vastaa tarvittavien tietojen ilmoittamisesta oikeille tahoille seuraavasti: Julkisen terveydenhuollon ja sosiaalihuollon organisaation tulee ilmoittaa tiedot THL-SOTEorganisaatiorekisteriin THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Potilastiedon arkistoon liittyvän julkisen terveydenhuollon organisaation tulee ilmoittaa tiedot earkisto-rekisterinpitäjärekisteriin THL:n antamien ohjeiden mukaisesti. Yksityisen terveydenhuollon organisaation ja itsenäisen ammatinharjoittajan tulee ilmoittaa tiedot yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain (152/1990) mukaisesti. Apteekin tulee ilmoittaa tiedot Fimea-Apteekkirekisteriin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean antamien ohjeiden mukaisesti. Asiakas tekee organisaatiotaan koskevat palveluyksikkö- tai sivuapteekkikohtaiset ilmoitukset Kanta-palvelujen käyttöönotoista edellisessä kappaleessa tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle tämän antamien ohjeiden mukaan. Organisaatiomuutoksista, joissa jo arkistoitujen asiakirjojen rekisterinpitäjä muuttuu, on ilmoitettava hyvissä ajoin THL:een sieltä annettavien ohjeiden mukaan. Asiakas vastaa myös siitä, että Kela saa tiedot Asiakkaan teknisistä liityntäpisteistä ja niitä koskevista muutoksista vähintään kaksi viikkoa ennen muutosten voimaantuloa tiedot Asiakkaan yhteyshenkilöistä ja laskutusosoitteesta ja niitä koskevista muutoksista tiedot seuraavista asiakkaita koskevista muutoksista vähintään yhtä kuukautta ennen muutosten voimaantuloa: o toiminnan lopettaminen o apteekin haltijan vaihtuminen. Jos toiminnan lopettamisen tai apteekin haltijan vaihtumisen yhteydessä toimintaa jatkaa seuraaja, tämä vastaa omalta osaltaan tarvittavien muutosilmoitusten tekemisestä Kelalle sekä tarvittaessa liittymisestä Kanta-palvelujen käyttäjäksi kohdan 8 mukaisesti. Asiakastiedot ilmoitetaan Kanta Ekstranetin kautta. Asiakas vastaa ilmoittamiensa tietojen oikeellisuudesta ja siitä, että Asiakkaalla on oikeus luovuttaa tiedot Kelalle Häiriöistä ja virheistä raportoiminen Jos Asiakas havaitsee Kanta-palvelujen toimintaan liittyvän häiriön tai virhetilanteen, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan siitä Kelalle edellä kohdassa 3.4 tarkoitetun Kanta-palvelujen tuen kautta. Jos Kela havaitsee häiriön tai virhetilanteen, joka voi aiheutua Asiakkaan toiminnasta tai Asiakkaan käyttämästä tietojärjestelmästä, Kela voi vaatia Asiakkaalta selvitystä häiriön tai virhetilanteen syystä sekä velvoittaa Asiakasta osallistumaan häiriön tai virhetilanteen selvittämiseen. Asiakas sitoutuu toimimaan häiriö- ja virhetilanteissa Kelan antaman ohjeistuksen mukaisesti sekä noudattamaan Asiakkaalle annettuja Kanta-palvelujen häiriöitä ja virhetilanteita koskevia toimintaohjeita. 5. Kanta-palvelujen tuottamiseen osallistuvat muut osapuolet Kanta-palvelujen tuottamisessa käytetään seuraavia Kanta-palvelujen tuottamiseen osallistuvan muun osapuolen tietojärjestelmiä: Terveydenhuollon varmennepalvelut (Väestörekisterikeskus, VRK) Rooli- ja attribuuttipalvelu (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira) Kansallinen koodistopalvelu (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL) Kanta

7 Kanta-palvelujen tuottamiseen, ohjaukseen ja valvontaan osallistuvat seuraavat muut osapuolet: Väestörekisterikeskus (VRK) o toimii terveydenhuollon varmennepalvelun tuottajana lainsäädännön ja VRK:n varmennepolitiikan mukaisesti. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) o vastaa rooli- ja attribuuttipalvelun tuottamisesta o ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain noudattamista o ylläpitää rekisteriä yksityisen terveydenhuollon organisaatioista ja itsenäisistä ammatinharjoittajista o vastaa tietojärjestelmien sertifiointiin liittyvistä tehtävistä, joista on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Viestintävirasto o vastaa tietojärjestelmien sertifiointiin liittyvistä tehtävistä, joista on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) o vastaa sähköisen lääkemääräyksen ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa tarkoitettujen tietojärjestelmäpalvelujen käytön ja toteutuksen suunnittelusta ja ohjauksesta o vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedon sähköisen käsittelyn, siihen liittyvän tietohallinnon, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen ja yhteisten hallinnonalakohtaisten tietovarantojen käytön ja toteuttamisen suunnittelusta, ohjauksesta ja seurannasta o määrittää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain mukaisten valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutuksen edellyttämät tietosisällöt, käsitemallit ja toimintaprosesseja tukevat tietorakenteet o vastaa lainsäädännön mukaisesti Kansallisen koodistopalvelun sisällöstä sekä sosiaalija terveydenhuollon organisaatiorekisteristä (THL-SOTE-organisaatiorekisteri) o vastaa tietojärjestelmien sertifiointiin liittyvistä tehtävistä, joista on säädetty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (159/2007). Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea o ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista o ylläpitää Fimea-Apteekkirekisteriä. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) o vastaa sähköisen lääkemääräyksen ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen järjestämisen ja toteuttamisen yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta o vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisen käsittelyn ja siihen liittyvän tietohallinnon yleisestä suunnittelusta, ohjauksesta ja valvonnasta sekä päätöksenteosta merkittävien tietohallintohankkeiden kokonaisrahoituksessa. VRK:n hoitaman terveydenhuollon varmennepalvelun yleinen ohjaus ja valvonta kuuluvat STM:lle ja valtiovarainministeriölle yhteisesti. Tietosuojavaltuutettu ohjaa ja valvoo sille säädetyn toimivallan mukaisesti osaltaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista. Aluehallintovirastot ohjaavat ja valvovat alueillaan niille säädetyn toimivallan mukaisesti sosiaalija terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain noudattamista. Kanta

8 6. Väärinkäytökset, laiminlyönnit ja korvausvastuu Jos Kela havaitsee Asiakkaan toiminnassa laiminlyöntejä tai väärinkäytöksiä, joiden valvonta kuuluu kohdassa 5 mainitulle valvontaviranomaiselle, Kela ilmoittaa laiminlyönnistä tai väärinkäytöksestä asianomaiselle viranomaiselle. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä, jos laiminlyönti on ollut vähäinen. Kun Asiakas liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi, omavalvontasuunnitelman toteutumista on seurattava ja suunnitelmasta tulee käydä ilmi, miten palvelujen tietoturvallisen käytön vaatimukset on varmistettu. Kela voi tarvittaessa pyytää Asiakkaalta selvityksen omavalvontasuunnitelmasta ja sen ajantasaisuudesta riittävän tietoturvan ja asianmukaisten käytäntöjen varmistamiseksi. Jos Asiakkaan toiminnassa tai Asiakkaan käytössä olevassa tietojärjestelmässä tai Asiakkaan käyttämän välittäjän puolella ilmenee Kanta-palvelujen toimintaan vaikuttava merkittävä virhe tai ongelma, Asiakkaan tulee korjata virhe viipymättä. Jos tietojärjestelmä voi vaarantaa tietosuojan taikka asiakas- tai potilasturvallisuuden, eikä puutteita ole korjattu sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston asettamassa määräajassa, voi lupa- ja valvontavirasto kieltää tietojärjestelmän käytön, kunnes turvallisuuden vaarantava ominaisuus on korjattu. Kela voi lisäksi sulkea yhteyden ylläpitämiinsä terveydenhuollon valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin, jos niihin liitetty tietojärjestelmä tai sen käyttäjäorganisaatio vaarantaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen asianmukaisen toiminnan. Palvelu on suljettu tai keskeytyksessä, kunnes Asiakas voi luotettavasti osoittaa tilanteen korjaantuneen. Kela ei vastaa mistään välillisistä tai välittömistä vahingoista, joita Kanta-palvelun käyttö tai niissä oleva virhe, puute tai häiriö aiheuttaa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu. Kantapalvelun tuottajan vahingonkorvausvastuun enimmäismäärä on kaikissa tilanteissa rajoitettu enintään Asiakkaan vahinkoa edeltävän kuukauden aikana Kanta-palvelusta maksamaan tai laskennalliseen kuukausittaisen käyttömaksun määrään. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan tietojärjestelmien yhteensopivuudesta Kanta-palveluihin voimassa olevien Kanta-palvelujen määritysten mukaisesti sekä siitä, että Asiakkaan tietojärjestelmät täyttävät Kanta-palveluissa käytettäviä tietojärjestelmiä koskevat vaatimukset ja Kantapalvelujen määritykset. Asiakas vastaa tietojärjestelmiensä aiheuttamista mahdollisista vioista, virheistä ja puutteista sekä niistä Kelalle aiheutuvista lisäkustannuksista ja kuluista. Tällaisia kuluja ja kustannuksia voi aiheutua vikojen, virheiden ja puutteiden vuoksi tehdyistä selvittelytoimenpiteistä ja/tai korjaavista toimenpiteistä. Kelalla on oikeus vaatia Asiakkaalta korvausta tällaisista kuluista ja kustannuksista ilmoitettuaan Asiakkaalle asiasta etukäteen. Mikäli Asiakas tai Asiakkaan lukuun toimiva kolmas osapuoli on aiheuttanut vian, virheen tai puutteen tahallisesti, törkeän huolimattomalla menettelyllä tai rikollisella menettelyllä (esim. palvelunestohyökkäys), Kelalla on oikeus vaatia ja Asiakkaalla on velvollisuus korvata menettelystä aiheutunut vahinko ja lisäkustannukset Kelalle täysimääräisesti. Jos joku on lainvastaisesti käsitellyt henkilötietoja, Asiakkaalla on velvollisuus ryhtyä omaaloitteisesti tarvittaviin toimenpiteisiin. Rikosoikeudellisesta vastuusta säädetään rikoslaissa (39/1889), sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetussa laissa ja sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. 7. Kanta-palvelujen käytöstä perittävät maksut ja laskutus Kanta-palvelujen käyttämisestä Asiakkaalta perittävät maksut määrätään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella. Asiakas vastaa omalta osaltaan palvelun testaukseen ja käyttöönottoon liittyvistä kustannuksista. Kanta

9 8. Kanta-palveluihin liittyminen ja palvelun irtisanominen Asiakas liittyy Kanta-palveluihin tekemällä palvelukohtaisen hakemus-sitoumuksen. Jos Kela ei erikseen anna muuta ohjetta, sitoumus tulee tehdä Kanta Ekstranetissä. Ekstranetiin kirjautuminen edellyttää Katso-tunnistusta. Terveydenhuollon toimintayksikön tietojärjestelmiä hyödyntävä terveydenhuollon toimintayksikkö tai itsenäinen ammatinharjoittaja liittyy Kanta-palvelujen käyttäjäksi asianomaisen toimintayksikön hakemuksella. Toimintayksikkö huolehtii siitä, että sen tietojärjestelmiä hyödyntävien ammatinharjoittajien ja toimintayksiköiden kanssa on tehty Kanta-sopimusmallin mukaiset sopimukset Kantapalvelujen käyttämiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. Sitoumuksen allekirjoittaa henkilö, jolla on kaupparekisteriotteen, säätiön rekisteriotteen, yhdistyksen rekisteriotteen tai Asiakkaan nimenkirjoittamisoikeudesta päättävän hallintoelimen pöytäkirjanotteen mukainen nimenkirjoitusoikeus. Kela antaa erikseen ohjeet sitoumukseen liitettävistä asiakirjoista. Kanta-palvelujen käyttäjäksi liittyminen edellyttää Kanta-palveluihin liittymiselle ja käyttämiselle asetettujen ehtojen täyttämistä. Jos Asiakas ottaa Kanta-palvelun käyttöön vaiheittain organisaation eri osissa, tulee Kanta-palveluihin liittymiselle ja käyttämiselle asetettujen ehtojen täyttyä siinä organisaation osassa, jossa palvelu otetaan käyttöön. Asiakkaan antama sitoumus Kanta-palvelujen käyttämisestä on voimassa toistaiseksi. Sitoumus tulee voimaan, kun Kela on ottanut sen vastaan ja ilmoittanut tästä Asiakkaalle. Kanta-palvelujen käyttö alkaa ja Kanta-palvelujen yleisten toimitusehtojen ja palvelukuvausten mukaiset velvollisuudet tulevat voimaan, kun sitoumus on Asiakkaan toimesta allekirjoitettu ja toimitettu Kelan Kanta-palveluille ja Kela on ilmoittanut Asiakkaalle hyväksymisestä Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Sitoumusta ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle ilman Kelan suostumusta. Kela voi antaa suostumuksen siirtoon esimerkiksi tilanteessa, jossa Asiakkaan tehtävät ovat siirtyneet toiselle yhteisölle. Asiakas voi lopettaa Kanta-palvelujen käytön ainoastaan, jos lakiin perustuva Kanta-palvelun käyttövelvollisuus ei ole enää asianomaisen Asiakkaan osalta voimassa. Asiakas voi tällöin irtisanoa sitoumuksensa ja lopettaa palvelun käyttämisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti Kelalle. Kela voi antaa erillisiä ohjeita palvelun käytön lopettamiseen liittyvistä menettelyistä. Jos Asiakas on lopettanut toimintansa, eikä ole ilmoittanut siitä kirjallisesti Kelalle, Kela voi sulkea yhteydet ylläpitämiinsä valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin ilmoittamalla siitä kirjallisesti Asiakkaalle. 9. Kanta-palvelujen asiakasdokumentit Kanta-palvelujen tuottamisen ja käytön perustana oleva asiakirjakokonaisuus koostuu seuraavista dokumenteista: Asiakkaan sitoumus Kanta-palvelujen käyttämisestä Kanta-palvelujen yleiset toimitusehdot Kanta-palvelujen palvelukuvaukset liitteineen (palvelut kuvataan erillisissä palvelukuvauksissa). Asiakirjakokonaisuuteen sisältyy myös Kanta-sopimusmalli Kanta-palvelujen käyttämiseen liittyvien velvoitteiden täyttämisestä. Lisäksi Kela voi antaa Kanta-palvelujen käyttämiseen liittyviä ohjeita. Kanta-palvelujen asiakasdokumenttien ja niiden liitteiden viimeiset versiot sekä Kelan antamat ohjeet ovat saatavilla Kanta-internetsivuilta ( Kanta

10 10. Kanta-palvelujen asiakasdokumenttien voimassaolo ja muuttaminen Kanta-palvelujen asiakasdokumentit ovat voimassa toistaiseksi. Kelalla on oikeus muuttaa tai tarkistaa Kanta-palvelujen asiakasdokumentteja. Muutoksia tehdään tarvittaessa. Tarve voi aiheutua jostain seuraavasta: lainsäädäntö- tai laintulkintamuutokset viranomaisen antamat ohjeet, määräykset tai päätökset terveydenhuollon tai apteekkien yleiset toimintaympäristön muutokset teknisen toimintaympäristön muutokset Kanta-palvelujen kehittymisen ja käytettävyyden varmistaminen muut Kanta-palveluihin tai Kelan toimintaan liittyvät syyt. Kela tiedottaa asiakasdokumenttien uusista versioista, muutosten voimaantulosta ja Asiakkaalta edellytettävistä toimenpiteistä Kanta-internetsivuilla ellei yksittäistapauksessa katsota tarkoituksenmukaiseksi tiedottaa asiasta muulla tavalla. Muutosten voimaantuloajankohta ilmenee asiakasdokumenttien päiväyksestä. Muutettuja toimitusehtoja ja palvelukuvauksia sovelletaan myös sitoumuksiin, jotka on tehty ennen muutosten voimaantuloa. Kanta

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3

KANTA-PALVELUJEN YLEISET TOIMITUSEHDOT Liite 3 KanTa-palvelujen yleiset toimitusehdot 1 KanTa-palvelujen yleiskuvaus KanTa-palvelujen tuottaja ylläpitää alla mainittuja KanTa-palveluja. Asiakas käyttää palveluja omalla tietojärjestelmällään. KanTa-palveluilla

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Kelain-palvelun käyttöehdot

Kelain-palvelun käyttöehdot Kelain-palvelun käyttöehdot 1. Kelain-palvelun yleiskuvaus 2. Palvelun sisältö Kelain-palvelun tuottaja ylläpitää alla kuvattua palvelua. Asiakas käyttää palvelua omalla päätelaitteellaan. Kelain-palvelulla

Lisätiedot

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0

Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Sopimus Kanta-palveluihin liittymisestä ja Kanta-palvelujen käytöstä v 1.0 Kanta 255 10.15 1(11) Sisällys 1 Liittymisvelvoitteiden ja -vastuiden täyttäminen... 3 2 Kanta-palveluihin liittyvät tietojärjestelmät

Lisätiedot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot

Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokannan palvelukuvaus ja toimitusehdot Lääketietokanta-palvelun palvelukuvaus ja toimitusehdot 1. Palvelun yleiskuvaus Lääketietokanta-palvelu sisältää sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin ja päivättävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki,

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin tai päivittävät asiakastietojaan. Ohjeessa on käsitelty kaikki

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisen terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Palvelujen käyttöönoton aikataulut Sähköinen resepti käytössä Apteekeissa ja sivuapteekeissa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmät ja niiden uudistukset Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 157/2009 Jussi Holmalahti, johtaja Lupaosasto Tietojärjestelmät

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö,

Lisätiedot

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013

Liittyminen eresepti-palveluun. Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 Liittyminen eresepti-palveluun Yksityisten terveydenhuollon toimijoiden ereseptin käyttöönottoon valmistautuminen 13.5.2013 eresepti-palveluun liittyjä eresepti-palveluun liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(8) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 08, 31.3.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 158/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain, sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain sekä väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa?

Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Kuka auttaa johtoa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käytönvalvonnassa? Lainsäädäntö ja siihen liittyvä ohjeistus Kuntamarkkinat 10.9.2014, Kuntatalo 10.9.2014 Tanja Stormbom, lakimies, THL

Lisätiedot

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit

Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit 1(9) Kanta-sertifiointi ja omavalvonta yleiskuva ja prosessit Versio 09, 7.7.2015 Sisällys 1 Dokumentin tarkoitus... 2 2 Yleiskuva... 2 3 Toimijat... 3 4 Prosessit... 4 4.1 Prosessi: Asiakasorganisaation

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut 28.9.2017 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi.

Valtuutussäännökset. Voimassaoloaika. Määräys tulee voimaan pp. päivänä [x]kuuta 2015 ja se on voimassa toistaiseksi. MÄÄRÄYS 3/2015 1(5) Määräys valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen avulla terveydenhuollon ulkopuolisille toimijoille luovutettavista todistuksista ja lausunnoista (SV6, lääkärintodistus A) Valtuutussäännökset

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

Miten liitytään Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Miten liitytään Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Kanta-palvelut... 1 1.2 Kanta-palveluun liittyjät... 1 1.3 Kanta-liittyjä... 1 2 Liittymisen valtakunnallinen ja alueellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 6.5.2015 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Asiakastietolaki Laki 159/2007 (ja muutokset

Lisätiedot

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12

Kanta-palvelut. Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 Kanta-palvelut Kansallinen koodistopalvelu - palvelukuvaus V 1.12 1.7.2015 1(6) Sisällysluettelo 1 Palvelukuvaus 3 2 Kansallinen koodistopalvelu 4 3 Koodistopalvelun tuottajan vastuut ja velvollisuudet

Lisätiedot

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA

OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Ohje 2/2017 1(5) OHJE YLEISEEN KÄYTTÖÖN TARKOITETTUJEN OHJELMISTOJEN HYÖDYNTÄMISESTÄ SOTE- PALVELUISSA Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Ohje 8/2015 1(5) SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN MUUTOKSIA JA TOIMINTAMALLIN TARKENTAMINEN 01.11.2015 ALKAEN Kohderyhmät Voimassaoloaika Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tarjoajat Yksityisen

Lisätiedot

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana

Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana Potilas -ja asiakastietojärjestelmien vaatimukset ja valvonta Ammattimainen käyttäjä laiteturvallisuuden varmistajana 26.5.2016 Yli-insinööri Antti Härkönen, Valvira Tietojärjestelmien valvonta Terveysteknologia-ryhmä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015

Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL VALTIONEUVOSTO. Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO Sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntö STM015:00/2015 Eläketurvakeskuksen lausunto Eläketurvakeskuksen kanta asiakastietolakiin

Lisätiedot

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet

LUONNOS Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Liitteet MÄÄRÄYS 3/2015 1(7) Määräys sosiaalihuollon palvelutehtävien luokituksesta Valtuutussäännökset Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015) 22 1 Kohderyhmät Voimassaoloaika Sosiaalihuollon

Lisätiedot

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut,

Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto. Kela, Kanta-palvelut, Valmistautumistilaisuus liittyjälle Potilastiedon arkisto Kela, Kanta-palvelut, 7.9.2016 Käsiteltävät asiat Liittymismallit Potilastiedon arkistoon liittyminen Hakemus-sitoumus Käyttöönottokoe ja tuotantokäytön

Lisätiedot

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous

Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Potilastiedon arkistoon liittyminen 6 kk tukikokous Kela, Kanta-palvelut, 2.9.2014 Viimeisin versio: Kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Potilastiedon

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 10.2.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä

KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Malli: Asiakastietojen käsittely 1 (7) KanTa Asiakastietojen käsittely ja menettelytavat eresepti-palvelua käytettäessä Ohje: Tämän ohjeen kohderyhmä on terveydenhuollon toimintayksikön johto. Ohje on

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen säädöstausta... 1 1.2 Sähköisen lääkemääräyksen säädöstausta... 1 2 Käsitteet...

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan -palvelu 7.3.2016 Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Toiminnallisuus yleisellä tasolla Palvelun käyttöönotto Tekniset määrittelyt Merkitys terveydenhuollon

Lisätiedot

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut,

Organisaation muutostilanteet. Kela, Kanta-palvelut, Organisaation muutostilanteet Kela, Kanta-palvelut, 2.12.2016 Valmistautuminen organisaatiomuutoksiin Kartoita vaikutukset Kanta-palveluiden liittymisiin Tuleeko uusi/uusia liittyjiä? Lopettaako liittyjä

Lisätiedot

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje

KETKÄ LIITTYVÄT KANTA-PALVELUIHIN. Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin. Kanta-liittyjän ohje Ketkä liittyvät Kanta-palveluihin Kanta-liittyjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Käsitteet... 1 3 Kanta-palveluun liittyjät... 2 3.1 Potilastiedon arkistoon liittyjät... 2 3.2 Sähköiseen reseptiin liittyjät...

Lisätiedot

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon

Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Kysymyksiä jä västäuksiä yksityisen terveydenhuollon liittymisestä potilästiedon ärkistoon Sisällys 1. Liittymisvelvoite, aikataulu ja liittymismallit... 2 2. Liittymisvalmistelut... 5 3. Potilastietojärjestelmä...

Lisätiedot

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen

Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto. Ilmari Hyvönen Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto Ilmari Hyvönen 8.4.2014 Aiheita Tietovarannon käyttöönotto ja ohjaus Tietovaranto tiedonvälityspalveluna Yhteentoimivuuden edistäminen tietovarannon avulla

Lisätiedot

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa

Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Uudistettu asiakastietolaki edistämään tiedonvaihtoa sosiaalija terveydenhuollossa Marja Penttilä, erityisasiantuntija/stm YTM,VT Sosiaali- ja terveydenhuollon atk-päivät 23.-24.5.2017 Finlandia-talo 1

Lisätiedot

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma

Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Kanta-palvelut, Kelan näkökulma Pia Järvinen-Hiekkanen Lääkäriliitto 6.3.2014 Kela Kanta-palvelujen toteuttajana Kela on myös iso IT-talo Tietohallinnon toimialalla toimii IT-osasto, Tietohallinto-osasto

Lisätiedot

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi

Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Näin teet liittymishakemuksen ja päivität asiakastietojasi Tämä ohje on tarkoitettu niille, jotka tekevät liittymishakemuksen Kanta-palveluihin. Ohjeessa on käsitelty kaikki, kohdat, joita sitoumuksen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA

OMAVALVONTASUUNNITELMA RÄÄKKYLÄN KUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät TERVEYSKESKUS OMAVALVONTASUUNNITELMA Hyväksytty; Perusturvalautakunta _._.2015 Saila Tarkkonen Omavalvontasuunnitelmassa selvitetään miten

Lisätiedot

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut,

Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous. Kela, Kanta-palvelut, Liittyminen Kanta-palveluihin Valmistelukokous Kela, Kanta-palvelut, 6.9.2016 Käsiteltävät asiat Kelan rooli ja Kanta-palvelut Kanta-palveluihin liittymisen päävaiheet Käyttöliittymä rekisterinpitäjän

Lisätiedot

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa

Kansallinen Terveysarkisto - KanTa Kansallinen Terveysarkisto - KanTa KanTa-palvelut pähkinänkuoressa 14.5.2012 Heikki Virkkunen THL / OPER 1 KanTa-palvelut: Tiivistetysti KanTa-palvelut ovat kansallisia terveydenhuollon tietojen sähköisiä

Lisätiedot

RAILI-palvelun lupaehdot

RAILI-palvelun lupaehdot Lupaehdot 1 (5) RAILI-palvelun lupaehdot 1. SOVELTAMISALA Yleistä Asiakkaalla tarkoitetaan näissä lupaehdoissa yritysasiakasta, jolle Liikennevirasto on myöntänyt RAILI-palvelun käyttöluvan. Palvelusta

Lisätiedot

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA

SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Ohje 9/2015 1(6) PÄIVITETTY OHJE: SÄHKÖISEN LÄÄKEMÄÄRÄYKSEN TOIMINNALLISUUKSIA TOTEUTTAVIEN TIETO- JÄRJESTELMIEN VAATIMUSTENMUKAISUUS SIIRTYMÄVAIHEESSA Kohderyhmät: Voimassaolo: Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER

Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/ /251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen Joni Komulainen, lakimies, OPER Sähköisen lääkemääräyslain muutokset HE 219/2013 28.3.2014/251 THL/OPER lakimies Joni Komulainen 1.9.2015 Joni Komulainen, lakimies, OPER Muutetut lait 1) Lääkemääräyslaki Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä

Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTE-lainsäädännössä Rekisterinpito ja valvonta uusitussa SOTElainsäädännössä Kuntamarkkinat Helsinki 13.9.2017 Maritta Korhonen, STM 1 14.9.2017 Etunimi Sukunimi Valinnanvapauden jatkovalmistelu (VN tiedote 331/2017) 2 14.9.2017

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen.

Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen. Terveydenhuollon ATK-päivät 25.5.2010 Sessio 2: Terveydenhuollon tiedonhallinnan kansallinen koordinaatio Hallitusneuvos Pekka Järvinen Lakimuutokset Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan parhaillaan

Lisätiedot

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011

KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee. Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 KanTa-palvelujen käyttöönotto etenee Ajankohtainen iltapäivä toimittajille Suunnittelupäällikkö Marina Lindgren, Kela 28.9.2011 Esityksen sisältö KanTa-palvelut, Kelan tehtävät Omien tietojen katselu palvelu

Lisätiedot

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku

Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Teknologia: Tekniikan auditointi ja sertifiointi Terveydenhuollon ATK-päivät 28-29.5.2013 Logomo, Turku Ylitarkastaja Jari Knuuttila, Valvira 1 Määritelmiä ja aiheeseen liittyvät lait 2 Auditointi, sertifiointi,

Lisätiedot

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2

Toiminta häiriötilanteissa v. 1.2 Toiminta häiriötilanteissa 18.10.2012 v. 1.2 Terveydenhuollon organisaatiossa ja apteekeissa on oltava prosessi, miten häiriötilanteissa toimitaan. Järjestelmän käyttäjän on myös tunnettava se ja tiedettävä

Lisätiedot

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010

KanTa-palvelujen tilannekatsaus. Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelujen tilannekatsaus Marina Lindgren, KanTa-palvelut, Kela 25.5.2010 KanTa-palvelut 25.5.2010 2 Kansallinen Terveysarkisto (KanTa) on yhteinen nimitys valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille:

Lisätiedot

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 1 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä Hallitussihteeri Päivi Salo 2 Taustaa hallituksen esitys (HE 253/2006 vp) hyväksytty eduskunnassa 12.12.06 laki (159/2007)

Lisätiedot

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen

Kanta-palvelut asiakkaan tueksi. Potilaan päivä, Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut asiakkaan tueksi Potilaan päivä, 17.11.2016 Kuopio Konstantin Hyppönen Kanta-palvelut Kansalaisille Apteekeille (~810) Julkiselle terveydenhuollolle ( > 1000 palveluyksikköä) Yksityiselle

Lisätiedot

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin

Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin MÄÄRÄYS 1/2017 1(10) Määräys käyttöoikeuksien määrittelyn perusteista sosiaalihuollon asiakastietoihin Valtuutussäännös Kohderyhmä Voimassaoloaika Sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista annetun lain (254/2015)

Lisätiedot

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0

KanTa. Liittyjät -ohje v. 1.0 1 (20) KanTa Liittyjät -ohje v. 1.0 2 (20) Sisältö Säädöstausta... 3 1 Liittymään velvoitetut terveydenhuollon organisaatiot ja apteekit... 4 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö... 6 1. Kansanterveyslain

Lisätiedot

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014

Kanta-palveluiden käyttöönotto. Psykologiliitto 15.4.2014 Kanta-palveluiden käyttöönotto Psykologiliitto 15.4.2014 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu Valveri-rekisteri Lääketietokanta

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE

MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE MATKUSTAJAREKISTERIÄ KOSKEVA REKISTERISELOSTE Henkilötietotietolain 10 ja 24 :ien sekä majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 7 :n mukaisesti. 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Pii Niemi Oy Puhelin: 02

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja

Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus. Kela, Kanta-palvelut, Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Potilastiedon arkisto Hakemus ja sitoumus Kela, Kanta-palvelut, 8.1.2015 Viimeisin versio: kanta.fi > Potilastiedon arkiston käyttöönoton käsikirja Hakemus on sitoumus Edellytykset vaiheeseen siirtymiselle

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus

PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki. ja xxxxxxx (jäljempänä Palveluntuottaja) Osoite: xxxxxxxxxxxx y-tunnus 1 SUUN TERVEYDENHUOLLON ANESTESIAPALVELUN HANKINTA 1. Sopijapuolet Helsingin kaupunki (jäljempänä Tilaaja) Osoite: Helsingin kaupungin terveyskeskus PL 6000, 00099 Helsingin kaupunki ja xxxxxxx (jäljempänä

Lisätiedot

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista

Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista MÄÄRÄYS 2/2016 1(12) Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmien olennaisista toiminnallisista vaatimuksista Valtuutussäännökset Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061

Rakenta Oy 2407354-6. Helsinki. Sergey Kovalev 044-919 0061 SOPIMUS OSOITE- JA POSTITUSPALVELUISTA TILAAJA Toiminimi Y-tunnus Kotipaikka Yhteyshenkilö Osoite Puhelin Sähköposti Maksuehdot 14 pv netto, laskutus 3-12 kk välein, 1. vuosi ennakkomaksu 240 e (hintaan

Lisätiedot

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö

Hämeenkyrön terveyskeskus. Yhteystiedot: Hämeenkyrön terveyskeskus Härkikuja 10 39100 Hämeenkyrö HÄMEENKYRÖN KUNTA REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Perusturva Terveyspalvelut 15.4.2014 1. Terveydenhuollon toimintayksikkö (rekisterinpitäjä) 2. Rekisteriasioista vastaava henkilö Rekisteriasioiden

Lisätiedot

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an

Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an Terveydenhuollon yksiköiden valmiudet liittyä KanTa an ATK-päivät 27.5.09 Sessio: Sähköinen asiointi Ilkka Winblad*, Päivi Hämäläinen**, Jarmo Reponen* *FinnTelemedicum Oulun yliopisto **Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8

sivu 1 (8) Sähköinen lääkemääräys vaatimusmäärittely versio 2.8 sivu 1 (8) LIITE 1: Lääkemääräyksiin ja toimitussanomaan liittyvät oikeudet 1 Lääkemääräyksiin liittyvät oikeudet (lääkemääräysten käsittelyyn liittyvät käyttöoikeudet) tila Toimittamaton lääkemääräys

Lisätiedot

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää)

Peltolantie 2 D, Vantaa puh. (09) vastuuhenkilö (palveluntuottaja täyttää) yhteyshenkilö ja yhteystiedot: (palveluntuottaja täyttää) Tietosuojaseloste 1/5 1. Rekisterinpitäjä Vantaan sosiaali- ja terveyslautakunta Peltolantie 2 D, 01300 Vantaa puh. (09) 83911 2. Osarekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö vastuuhenkilö yhteyshenkilö

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin

KanTa. Liittymisohje KanTa-palveluihin Liittymisohje 1 (17) KanTa Liittymisohje KanTa-palveluihin Tämä dokumentti on toimintayksiköitten ja hankeen johdolle tarkoitettu ohje. Ohjeessa kuvataan yleisellä tasolla KanTa-palveluihin liittymisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma 1 (10) johtoryhmä 10.3.2015 38, yhtymähallitus 30.3.2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ LIITE 1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ Yksityiset terveydenhuollon palvelujen tuottajat 1) Yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi 2) Toiminimi 3) Yhtiömuoto 4) Y tunnus 5) OID koodi 6) Yhteystiedot (osoite,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012. 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2012 165/2012 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus terveydenhuollon valtakunnallisista tietojärjestelmäpalveluista Annettu Helsingissä

Lisätiedot

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA

TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA TOIMINTAOHJE 1(7) TIETOJEN TARKASTAMINEN SOTE-ORGANISAATIOREKISTERISTÄ JA IAH-KOODISTOSTA 1. Taustaa Kansallisella Koodistopalvelimella olevia THL - ä ja Valvira - Terveydenhuollon itsenäiset ammatinharjoittajat

Lisätiedot

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa

Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille. Jari Porrasmaa Lain velvoitteet ja lakimuutosten vaikutukset yksityiselle sektorille 16.10.2013 Voimassa olevat säädökset sähköisen lääkemääräyksen suhteen Määrittää mm. seuraavat seikat sähköisen lääkemääräyksen laadinnan

Lisätiedot

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto

MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto MITÄ TIETOHALLINTOLAKI TUO TULLESSAAN? Mikael Kiviniemi Julkisen hallinnon ICT-toiminto 3.5.2011 Laki julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksesta Lain tavoitteena on luoda toimivalta ja ohjausmalli,

Lisätiedot

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki

Suostumuskäytännöt Suomen perustuslaki Suostumuskäytännöt 2..205 THL / OPER - OTK Joni Komulainen Suomen perustuslaki 6 Yhdenvertaisuus 0 Yksityiselämän suoja: Jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu: - Henkilötietojen suojasta

Lisätiedot

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM

Asiakastietolain ja reseptilain muutokset. Terveydenhuollon atk-päivät 28.05.2013 Pekka Järvinen, STM Asiakastietolain ja reseptilain muutokset Terveydenhuollon atk-päivät Pekka Järvinen, STM Säädösmuutosten tarve Asiakastietolaki tietojärjestelmille asetettavat vaatimukset tietojärjestelmien sertifiointi

Lisätiedot

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin

ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ERESEPTI TULEE MITÄ PITÄISI TEHDÄ? erespa viitoittaa tietä ereseptiin ereseptiin on liityttävä 1.4.2014 mennessä ereseptin on oltava käytössä kaikilla lääkärikeskuksissa työsuhteisina ja ammatinharjoittajina

Lisätiedot

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016

HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 uj30lgm 22.10.2015 HE 30/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Teema: Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmähankkeet ja niiden eteneminen Kanta-palvelut ja

Lisätiedot

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus

Kuntien vastuut Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus Kuntien vastuut 7.10.2015 Juha Lempinen Kehityspäällikkö Väestörekisterikeskus VRK:n ja kunnan välinen sopimus rakennustietojen ylläpidosta Väestörekisterikeskus voi sopia kunnan kanssa, että kunta vastaa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä käyttävien palveluiden antajien omavalvontasuunnitelma Sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelujen antajilla on velvoite laatia omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA

TOIMINTA KANTA-PALVELUJEN HÄIRIÖTILANTEESSA Sisällysluettelo 1 Johdanto 2 2 Kanta-palvelujen toiminnassa tai yhteyksissä havaitaan häiriö 4 3 Ilmoitus käyttötukeen 5 4 Tiedota häiriöstä muuta henkilöstöä 6 5 Häiriön laajuus 6 6 Toimintamalli Kanta-palvelujen

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN

HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN HAKEMUS PALVELUNTUOTTAJAKSI PALVELUSETELILLÄ TUOTETTAVAAN Kotipalveluun Kotisairaanhoitoon Kotiin tarjottaviin omaishoidon sijaishoitajapalveluihin Hakemus on saapunut... Palveluntuottajaa koskevat tiedot

Lisätiedot

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille

Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille Terveydenhuollon todistusten välitys Kelaan Yleiset toimintamallit terveydenhuollon ammattihenkilöille versio 1.0 Tässä dokumentissa on kuvattu terveydenhuollon todistusten Kelaan välityksen toimintamallit

Lisätiedot

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon

Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Suomeksi Potilastiedot valtakunnalliseen arkistoon Potilastiedot tallennetaan jatkossa valtakunnalliseen Potilastiedon arkistoon. Potilastiedon arkisto on osa uutta terveydenhuollon tietojärjestelmää,

Lisätiedot

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri

Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Potilasturvallisuus ja kokonaisarkkitehtuuri Mikko Huovila THL / Oper 26.9.2013 26.9.2013 Mikko Huovila THL / Oper 1 Esityksen sisältö 1. Kokonaisarkkitehtuuri menetelmänä 2. Potilasturvallisuus kokonaisarkkitehtuurikehyksessä

Lisätiedot

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011

Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 Tietosuojavastaavan nimeämistä ja muita tietosuoja- ja tietoturva-asioita koskeva kysely sosiaalihuollon palvelujen antajille 2011 A. YLEISTÄ 1. Vastaajaorganisaation nimi, vastaajan nimi ja asema organisaatiossa.

Lisätiedot

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös

Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Liittymät Euroclear Finlandin järjestelmiin, tietoliikenne ja osapuolen järjestelmät Toimitusjohtajan päätös Tilinhoitajille Selvitysosapuolille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 1.5.9, 5)

Lisätiedot

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta?

Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Mitä Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia tarkoittaa rationaalisen lääkehoidon tutkimuksen näkökulmasta? Maritta Korhonen Tietohallintoneuvos STM, Ohjausosasto Digitalisaatio ja tiedonhallinta -yksikkö

Lisätiedot

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa?

Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Informointeja, kieltoja ja suostumuksia Onko käyttö ja luovutus hallinnassa? Terveydenhuollon ATK-päivät 15.-16.5.2012 KanTa-palveluihin liittyvää keskeistä lainsäädäntöä Laki sähköisestä lääkemääräyksestä

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä

HE 23/2007 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä HE 23/2007 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain 25 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät]

[yksilöitynä käsiteltävät henkilötiedot ja käsittelyn kesto] [yksilöitynä henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät] 1(5) L I I T E 5B T I E T O S U O J A 1. TARKOITUS Tällä tietosuojaliitteellä ( Tietosuojaliite ) [tilaaja] ( Tilaaja ) rekisterinpitäjänä ja käsittelijänä ja [toimittaja] ( Toimittaja ) henkilötietojen

Lisätiedot

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA

SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA 1 (5) Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 44 :n mukainen selvitys tietojen SELVITYS TIETOJEN SUOJAUKSESTA Määritelmät Tämä selvitys koskee

Lisätiedot

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe

Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden. I-vaihe Sosiaalihuollon valtakunnallisten tjpalveluiden käyttöönotto I-vaihe Tueksi pilottihankkeen suunnitteluun 4.9.2015 THL/OPER-yksikkö 1 Käyttöönoton vaiheistus I vaihe: PDF- tallennus ja tiedon saatavuus

Lisätiedot

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012

ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 ereseptin tuotantokäyttö Marina Lindgren, Kela Terveydenhuollon atk-päivät 15.05.2012 Tässä esityksessä Käyttöönottojen tilanne ja eteneminen ereseptin rahoituksesta eresepti-palvelun käyttöä kuvaavia

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot