Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön sosioekonomiset erot alueittain

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön sosioekonomiset erot alueittain"

Transkriptio

1 Kristiina Manderbacka Martti Arffman Reijo Salmela Pirjo Räsänen Ilmo Keskimäki TYÖPAPERI Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön sosioekonomiset erot alueittain

2 TYÖPAPERI 2/2013 Kristiina Manderbacka, Martti Arffman, Reijo Salmela, Pirjo Räsänen, Ilmo Keskimäki Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön sosioekonomiset erot alueittain

3 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN (verkkojulkaisu) ISSN X (verkkojulkaisu) Helsinki, 2013

4 Lukijalle Suomen terveyspolitiikan keskeisinä tavoitteina ovat viime vuosikymmeninä olleet mahdollisimman hyvä terveyden taso koko väestössä keskimäärin ja väestöryhmien välinen tasa-arvo. Terveydenhuollon osalta perusperiaatteena on ollut tarjota ilman syrjintää jokaiselle Suomessa asuvalle yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät, hänen terveydentilansa edellyttämät palvelut riippumatta sosioekonomisesta asemasta, asuinalueesta, taloudellisista edellytyksistä tai muista palvelujen käyttöä rajoittavista tekijöistä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja terveyspalvelujen käytössä. Aiemmat tutkimustulokset terveyspalvelujen käytöstä väestöryhmittäin on yleensä julkaistu koko maan kattavina eikä eroja ole juuri tarkasteltu alueellisesti. Alueellisia eroja koskevat tulokset taas on yleensä julkaistu ottamatta mukaan tarkasteluun sosioekonomista asemaa. Tässä raportissa selvitetään, onko Suomessa asuvilla sosioekonomisia eroja somaattisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytössä eri alueiden välillä sekä sitä, millaista kehitystä jakaumissa on tapahtunut 1990-luvun lopusta vuoteen Raportissa arvioidaan, onko palvelujen käyttö jakautunut samalla tavalla maan eri osissa. Tarkastelun kohteena ovat käytön erot sinänsä, hoitojaksojen jakautuminen kirurgisiin ja ei-kirurgisiin jaksoihin, yleisimmät elektiiviset toimenpiteet sekä hoidon jakautuminen tärkeimpien sairausryhmien osalta. Suomesta ei aiemmin ole raportoitu alue-eroja sosioekonomisissa eroissa näin pitkältä ajanjaksolta. Siksi oli mielestämme tärkeää tuottaa mahdollisimman konkreettisia tuloksia erojen kehityksestä. Niinpä raportoinnissa on käytetty yksinkertaisia ikävakioituja käyttölukuja tuloviidenneksittäin, minkä toivomme auttavan lukijaa arvioimaan oikeudenmukaisuuden kehitystä maassamme. Toivomme, että tutkimustuloksista on apua erikoissairaanhoidon oikeudenmukaisuuden kehityksen arvioinnissa myös terveydenhuoltoa suunnitteleville ja arvioiville tahoille sairaanhoitopiireissä ja erityisvastuualueilla. Tekijät THL Työpaperi 2/2013 3

5 Tiivistelmä Kristiina Manderbacka, Martti Arffman, Reijo Salmela, Pirjo Räsänen, Ilmo Keskimäki. Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpapereita 2/ sivua. Helsinki ISBN (verkkojulkaisu), ISSN X (verkkojulkaisu). Suomen terveyspolitiikan keskeisinä tavoitteina ovat viime vuosikymmeninä olleet väestön terveyden mahdollisimman hyvä taso ja mahdollisimman pienet terveyserot väestöryhmien välillä. Terveydenhuollon osalta perusperiaatteena on ollut tarjota jokaiselle Suomessa asuvalle yhtäläiset, laadukkaat ja tarpeenmukaiset palvelut riippumatta sosioekonomisesta asemasta, asuinalueesta tai muista palvelujen käyttöä rajoittavista tekijöistä. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin raportoineet sosioekonomisia eroja palvelujen käytössä koko maan tasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko Suomessa sosioekonomisia eroja somaattisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytössä eri alueiden välillä sekä sitä, millaista kehitystä jakaumissa on tapahtunut 1990-luvun lopulta vuoteen Tutkimusaineisto muodostettiin THL:n ylläpitämästä Hoitoilmoitusrekisteristä vuosilta Siitä poimittiin tiedot somaattisen erikoissairaanhoidon käytöstä ja niihin yhdistettiin Tilastokeskuksen vuosittaisten työssäkäyntitilastotietokantojen tiedot sosiodemografisista tekijöistä. Tulokset esitetään ikävakioituina käyttölukuina henkilövuotta kohden miehille ja naisille erikseen. Koko maassa todettiin sekä somaattisessa erikoissairaanhoidossa olleiden osuuksissa että useimmissa sairausryhmissä ja tarkastelluissa elektiivisissä toimenpiteissä käänteinen yhteys sosioekonomisen aseman ja hoitojaksojen välillä: mitä alempi tuloryhmä sitä useammin sairaalahoitoja ja sitä suurempi hoitojaksojen ja toimenpiteiden määrä. Poikkeuksen teki alin tuloryhmä, jolla hoitojaksoja oli monissa tarkastelluissa sairausryhmissä sekä toimenpiteissä vähemmän kuin toiseksi alimmalla. Portaittainen yhteys sairaalahoidon ja tulojen välillä vastaa aiemmista tutkimuksista saatua kuvaa sairastavuudesta ja vastaa aiempien tutkimusten tuloksia. Aiemmissa tutkimuksissa on kuitenkin raportoitu, että eräitä kirurgisia toimenpiteitä on tehty enemmän varakkaimmille väestöryhmille. Tilanne näyttää tältä osin ainakin jossain määrin korjaantuneen. Sekä somaattisen erikoissairaanhoidon käytössä että hoitojaksoissa ja toimenpiteissä oli paikoin suuriakin alueellisia eroja. Sosioekonomiset erot vaihtelivat myös jonkin verran alueittain. Vaikka lukuja laskettaessa on otettu huomioon väestön ikärakenne, näiden tulosten valossa ei vielä voida arvioida johtuvatko erot alueellisista eroista sairastavuudessa vai hoitokäytäntöjen eroista. Avainsanat: oikeudenmukaisuus, erikoissairaanhoito, alueelliset erot, terveydenhuoltotutkimus THL Työpaperi 2/2013 4

6 Sammandrag Kristiina Manderbacka, Martti Arffman, Reijo Salmela, Pirjo Räsänen, Ilmo Keskimäki. Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön [Regionala och socioekonomiska skillnader i somatisk specialiserad hälsovård ]. Institutet för hälsa och välfärd (THL). Arbetspapper 2/ sidor. Helsingfors, Finland ISBN (nätpublikation), ISSN X (nätpublikation). De två huvudmålsättningarna inom den finländska hälsopolitiken har under de senaste decennierna varit att uppnå den bästa möjliga hälsonivån för hela befolkningen med minsta möjliga hälsoskillnader mellan befolkningsgrupperna. Principerna inom hälso- och sjukvården har varit att erbjuda alla invånare jämlik vård av hög kvalitet oberoende av socioekonomisk status, hemort eller andra faktorer som begränsar utnyttjandet av hälso- och sjukvårdstjänster. Tidigare undersökningar har emellertid rapporterat socioekonomiska skillnader bland utnyttjandet av hälso- och sjukvårdstjänster i hela landet. Syftet med denna undersökning var att undersöka om det finns regionala skillnader eller socioekonomiska skillnader inom utnyttjandet av den somatiska specialiserade sjukvården mellan människor som bor i Finland och hurudan utvecklingen var från 1990-talets slut fram till året Forskningsmaterialet har tagits fram från det finländska vårdanmälningsregistret ( ) som förs av THL. Ur detta material lyftes fram information om utnyttjandet av den somatiska specialiserade sjukvården som kombinerades med Statistikcentralens sociodemografiska data från den årliga yrkesverksamhetsstatistiken. Resultatet presenteras som åldersstandardiserade tal per personår separat för män och kvinnor. I hela landet fanns ett omvänt samband mellan den socionomiska ställningen och vårdutnyttjandet: ju lägre inkomst desto större vårdutnyttjande åren Det fanns dock ett undantag: den lägsta inkomstgruppen hade låga numeriska värden i vårdutnyttjandet speciellt för vissa ingrepp, och vårdperioder till följd av några sjukdomar. Detta trappstegsvisa samband mellan sjukhusvården och inkomsterna motsvarar de tidigare resultaten om förekomsten av socioekonomiska skillnader i sjukligheten. Tidigare undersökningar har emellertid rapporterat att vissa kirurgiska ingrepp har utförts i större omfattning bland befolkningsgrupper som har större förmögenhet. Våra resultat tyder på att situationen i detta avseende rättats till åtminstone i någon omfattning. Vi upptäckte ställvis till och med stora regionala skillnader både i utnyttjandet av den somatiska specialiserade sjukvården och i vårdperioderna och ingreppen. Även de socioekonomiska skillnaderna varierade något beroende på region. Även om befolkningens åldersstruktur beaktades vid beräknandet av sifferuppgifterna, kan man i ljuset av dessa resultat ännu inte bedöma huruvida skillnaderna beror på regionala skillnader i sjuklighet eller på skillnader i vårdpraxis. Nyckelord: jämlikhet, specialiserad hälsovård, regionala skillnader, hälsovårdsforskning THL Työpaperi 2/2013 5

7 Abstract Kristiina Manderbacka, Martti Arffman, Reijo Salmela, Pirjo Räsänen, Ilmo Keskimäki. Somaattisen erikoissairaanhoidon käytön [Regional variations in socioeconomic differences in the use of somatic specialist care in Finland ]. National Institute for Health and Welfare (THL). Working paper 2/ pages. Helsinki, Finland ISBN (online publication), ISSN X (online publication). The main goals of Finnish health policy have for decades been the best possible level of health for the whole population and equity in health between socioeconomic groups. In health care the main goal has been to offer equal access to high quality health care for all residents according to need independent of the residents socioeconomic position, region of residence or other non-medical factors. Earlier research has, however, reported socioeconomic differences in utilisation of health services in national level. The aim of this study was to examine whether there are regional differences in the socioeconomic distribution of specialist inpatient care and whether these possible differences have changed from the late of 1990s to The data for the study were obtained from the Finnish Care register maintained by THL for the years All hospital discharges for spesialised level somatic care were individually linked to sociodemographic data from the Employment statistics maintained by Statistics Finland. The results are presented as age-standardised rates per person years for men and women separately. In the whole country in both the proportion of persons in hospital care and in most disease categories and in most elective surgical procedures an inverse association was found for income: the lower the income the higher the use of care. There was, however, one exception: the lowest income group had low use of hospital care for some disease groups and procedures. The stepwise gradient found between income and hospital care is consistent with earlier research concerning morbidity. Earlier research has reported that some procedures have been distributed pro-rich. The current results suggest improvements in equity. Large regional variation was found both in the use of somatic specialised inpatient care and in some common elective procedures. Additionally, socioeconomic differences were found to vary regionally. The current results do not enable us to evaluate whether the differences are due to regional differences in need for care or differences in health care practices. Keywords: equity, socioeconomic differences, specialist health care, regional differences, health services research THL Työpaperi 2/2013 6

8 Sisällys Lukijalle...3 Tiivistelmä...4 Sammandrag...5 Abstract...6 Johdanto...8 Tutkimuksen tavoitteet...9 Aineisto ja menetelmät...9 Aineisto... 9 Menetelmät Tulokset...11 Sosioekonomiset erot somaattisen erikoissairaanhoidon käytössä koko maassa Alue-erot koko maassa Sairaalahoidon käyttö Toimenpiteet Sairausryhmittäiset hoitojaksot Sosioekonomisten erojen alue-erot Sairaalahoidon käyttö Toimenpiteet Sairausryhmittäiset hoitojaksot Pohdinta...28 Kiitokset...30 Lähteet...31 Liitetaulukot...32 THL Työpaperi 2/2013 7

9 Johdanto Suomen terveyspolitiikan keskeisinä tavoitteina ovat viime vuosikymmeninä olleet mahdollisimman hyvä terveyden taso koko väestössä keskimäärin ja mahdollisimman pienet terveyserot väestöryhmien välillä. Terveydenhuollon osalta perusperiaatteena on ollut tarjota ilman syrjintää jokaiselle Suomessa asuvalle yhtäläiset, laadukkaat ja riittävät, hänen terveydentilansa edellyttämät palvelut riippumatta sosioekonomisesta asemasta, taloudellisista edellytyksistä, asuinalueesta tai muista palvelujen käyttöä rajoittavista tekijöistä. Tutkimuksissa on kuitenkin havaittu suuria sosiaaliryhmien välisiä eroja ja sairastavuus- ja kuolleisuuserojen on raportoitu kasvaneen viime vuosina (Mackenbach ym. 2008, Tarkiainen ym. 2011). OECD:n maavertailuissa on toistuvasti todettu, että terveyspalvelujen käytön eriarvoisuus sosiaaliryhmien välillä on Suomessa yksi OECD-maiden suurimmista. Vuonna 2011 julkaistun OECD:n raportin mukaan lääkäripalvelujen käyttö painottui Suomessa suurituloisiin, kun palvelujen tarve otettiin huomioon; palvelujen käyttö oli Suomessa eriarvoisinta Yhdysvaltain ja Viron jälkeen (OECD 2011). Aiemmissa tutkimuksissa on todettu myös, että sairaalahoidon käyttö on Suomessa jakautunut samansuuntaisesti kuin sairastavuus eli alempiin sosioekonomisiin ryhmiin kuuluvat käyttävät palveluja ylempiä enemmän (Keskimäki 2003). Eräitä kirurgisia toimenpiteitä (mm. sepelvaltimotoimenpiteet, kaihileikkaukset ja lonkan tekonivelleikkaukset) on kuitenkin tehty enemmän varakkaimmille väestöryhmille (Keskimäki 2003), vaikka joidenkin elektiivisten toimenpiteiden jakauman on todettu tasoittuneen 1990-luvulta 2000-luvun alkuun (Manderbacka ym. 2009). Palvelujen käyttötietojen lisäksi on sosioekonomisten saatavuuserojen tutkimuksessa käytetty myös joitakin epäsuoria arviointimenetelmiä. Terveydenhuollon keinoin vältettävissä olevassa kuolleisuudessa on todettu varsin pysyviä eroja niin, että kuolemia, jotka voitaisiin välttää oikea-aikaisen ja tehokkaan hoidon avulla tapahtuu todennäköisemmin alemmissa kuin ylemmissä sosiaaliryhmissä ja erojen on myös todettu olevan kasvamassa (Lumme ym. 2012). Sosioekonomiset erot kasvoivat 1990-luvulta 2000-luvulle erityisesti erikoissairaanhoidon keinoin vältettävissä olevassa kuolleisuudessa. Allin ja Masseria (2009) raportoivat väestön arvioimasta tyydyttämättömästä terveyspalvelujen tarpeesta EU-maissa ja totesivat Suomessa tyydyttymättömän palvelutarpeen keskittyvän alempiin tuloryhmiin, vaikka tarve-erot otettiin huomioon. Väestöryhmien väliset sairastavuus- ja kuolleisuuserot johtunevat suurelta osin eroista elinolosuhteissa ja elintavoissa, mutta myös terveyspalvelujen saatavuus ja käyttö vaikuttavat näihin eroihin (Commission of Social 2008, Nolte ja McKee 2004). Terveyspalveluiden vaikutuksen väestön terveyteen ja kuolleisuuteen on arvioitu kasvaneen tehokkaiden hoitomuotojen kehittymisen myötä 1900-luvun loppupuolelta etenkin joidenkin syöpätautien ja monien kansansairauksien hoidossa. Terveydenhuollon teknologian ja hoitomuotojen kehittyminen vaikuttanee myös jatkossa samaan suuntaan (Nolte ja McKee 2004). Aiemmat tutkimustulokset terveyspalvelujen käytöstä väestöryhmittäin on yleensä julkaistu koko maata koskien eikä eroja ole juuri tarkasteltu alueellisesti. Alueellisia eroja koskevat tulokset taas on yleensä julkaistu ottamatta mukaan tarkasteluun sosioekonomista asemaa. THL Työpaperi 2/2013 8

10 Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa päätavoitteenamme on selvittää, onko Suomessa asuvilla eroja somaattisen erikoissairaanhoidon palveluiden käytössä sosioekonomisen ryhmän mukaan, vaihtelevatko sosioekonomisten ryhmien väliset erot eri alueiden välillä sekä se, millaista kehitystä jakaumissa on tapahtunut 2000-luvun taitteesta vuoteen Kysymme, onko palvelujen käyttö jakautunut samalla tavalla maan eri osissa. Tarkastelun kohteena ovat kokonaiskäytön erot, hoitojaksojen jakautuminen kirurgisiin ja ei-kirurgisiin jaksoihin, jotkin yleisimmät elektiiviset toimenpiteet sekä hoidon jakautuminen tärkeimpien sairausryhmien osalta. Aineisto ja menetelmät Aineisto Tutkimusaineisto kerättiin useista rekistereistä. THL:n ylläpitämästä Hoitoilmoitusrekisteristä poimittiin tiedot vuosilta , ja kaikesta somaattisen erikoissairaanhoidon käytöstä, elektiivisistä kirurgisista toimenpiteistä sekä hoitojaksoista sairauspääluokittain. Hoitojaksot luokiteltiin erikseen kirurgisiin ja ei-kirurgisiin hoitojaksoihin eli jaksoihin, joihin ei sisältynyt mitään kirurgista toimenpidettä. Synnytykseen liittyvät hoitojaksot, geriatriset ja kuntoutushoitojaksot sekä pitkäaikaishoidon erikoisaloihin kuuluvat hoitojaksot rajattiin pois. Asuntoväestöön kuulumattomat henkilöt (laitosväestö) rajattiin myös pois, sillä heille ei voitu määrittää sosioekonomista asemaa luotettavasti käytetyistä rekistereistä. Hoitojaksojen, jotka jatkuivat kahden päivän sisällä edellisestä hoitojaksosta, määriteltiin kuuluvan samaan hoitojaksoon, jos jaksoilla oli sama päädiagnoosiryhmä (MDC). Suurista sairausryhmistä selvitettiin hoidon jakautumista hermoston taudeissa, silmätaudeissa, korva-, nenä-, suu- ja kurkkusairauksissa, hengityselinten sairauksissa, verenkiertoelinten sairauksissa, ruoansulatuselinten taudeissa, maksan ja haiman taudeissa, TULE-sairauksissa sekä sukuelinten taudeissa. Hoidon jakautumista tarkasteltiin vuotiaassa väestössä. Toimenpiteistä selvitettiin sepelvaltimotoimenpiteitä (sekä ohitusleikkaukset että pallolaajennukset), lonkan ja polven primaaria tekonivelleikkausta, selän välilevyleikkausta, alaselän luudutusleikkausta, kohdun poistoa, eturauhastoimenpiteitä, alaraajan amputaatioita ja umpilisäkkeen poistoleikkauksia. Lonkan tekonivelleikkauksista tarkasteluun ei otettu murtuman yhteydessä tehtyjä toimenpiteitä. Saman toimenpiteen sisältäneet hoitojaksot yhdistettiin, jos ne jatkuivat päivän sisällä edeltäneestä hoitojaksosta. Hoitoilmoitusaineisto yhdistettiin henkilötunnusten avulla Tilastokeskuksen vuosittaisten työssäkäyntitilastotietokantojen kutakin henkilöä koskeviin tietoihin. Keskeiseltä tietosisällöltään työssäkäyntitilastotiedot vastaavat väestölaskentoja. Jokaiseen hoitojaksoon yhdistettiin hoitojaksoa edeltäneen vuoden viimeisen päivän tiedot. Ne, jotka eivät asuneet vakituisesti Suomessa tai olivat alle 25 tai yli 84 vuotta tarkasteluvuoden alussa, poistettiin aineistosta. Toimenpiteiden osalta tarkka toimenpidepäivä ei kaikissa tapauksissa ollut tiedossa ja toimenpidepäivä määriteltiin sairaalaan saapumispäivän mukaan. Aineisto luokiteltiin viisivuotisikäryhmiin. Sosioekonomisen aseman mittarina käytettiin perheen käytettävissä olevia tuloja. Perheen nettotulot suhteutettiin perheen kokoon käyttäen OECD:n kulutusyksikköluvun laskentakaavaa (OECD 2012). Tuloryhmät muodostettiin koko väestön tulojakauman kvintiilirajojen mukaan tuloviidenneksiin. Aineiston analyysissä käytettiin kahta aluetasoa: yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita sekä sairaanhoitopiirejä. Suurin sairaanhoitopiiri eli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) jaettiin lisäksi sairaanhoitoalueisiin (rajat eivät täysin vastaa sairaanhoitoalueiden rajoja, THL Työpaperi 2/2013 9

11 koska Inkoo yhdistettiin terveyskeskusyhteistyönsä mukaisesti Lohjan sairaanhoitoalueeseen). Erityisvastuualue- ja sairaanhoitopiirijako perustuu vuoden 2010 tilanteeseen. Ahvenanmaan lukuja ei voitu tarkastella, koska tapausmäärät jäivät liian pieniksi luvut ovat kuitenkin mukana liitetaulukoissa niiltä osin kuin tapausmäärät ovat suurempia kuin 10. Myöskään muiden sairaanhoitopiirien lukuja ei raportoida, jos kolmivuotiskauden tapahtumamäärä jäi kymmeneen tai sen alle. Riskiväestöaineisto muodostettiin vuoden 2010 samanikäisestä väestöstä. Rekisteritiedot yhdistettiin henkilötunnuksen avulla tilastoviranomaisten toimesta ja tutkimusryhmälle luovutettiin tunnisteeton yksinkertaisella satunnaisotannalla muodostettu 25 prosentin otos aineistosta analyysikoodien ja alustavien analyysien tekoon. Lopulliset analyysit tehtiin tunnisteettomasta kokonaisaineistosta Tilastokeskuksessa tutkimusryhmän tuottamilla koodeilla. Menetelmät Erikoissairaanhoidon käytön yleisyyttä ja kehitystä tarkasteltiin laskemalla ikävakioidut käyttöluvut kolmelle aikajaksolle. Analyysit tehtiin erikseen miehille ja naisille, alueiden ja tuloryhmien mukaan. Tulokset raportoidaan henkilövuotta kohden. THL Työpaperi 2/

12 Tulokset Sosioekonomiset erot somaattisen erikoissairaanhoidon käytössä koko maassa Sairaalahoidossa olleiden henkilöiden määrissä miehillä oli 2000-luvun taitteessa selviä sosioekonomisia eroja: mitä alempi tulotaso sitä suurempi sairaalassa olleiden osuus henkilövuotta kohden (Liitetaulukko 1). Sairaalassa olleiden osuus väheni tarkastelukaudella tasaisesti. Vuosituhannen vaihteessa ( ) sairaalahoidossa olleiden naisten osuus oli kaikissa tuloryhmissä suurempi kuin miehillä, mutta sukupuolten väliset erot olivat pieniä. Erot olivat selvät ja systemaattiset 2000-luvun taitteessa: mitä alempi tuloryhmä sitä suurempi sairaalassa olleiden osuus ja vaikka sairaalahoidossa olleiden määrät vähenivät, säilyivät sosioekonomiset erot koko tarkastelukauden. Erot olivat samansuuntaiset tarkasteltaessa ei-kirurgisia hoitojaksoja. Myös kirurgisissa hoitojaksoissa tulokset olivat samansuuntaiset, mutta kahden alimman tuloryhmän välillä ei ollut juuri eroja ja miehillä ylimmällä tuloryhmällä kirurgiset hoitojaksot henkilövuotta kohden kasvoivat 2000-luvun puoliväliin. Naisilla kirurgisissa hoitojaksoissa oli samansuuntaisia eroja kuin miehillä. Vaikka sekä kirurgiset että ei-kirurgiset hoitojaksot olivat yleisempiä alemmilla tuloryhmillä ja kirurgisten jaksojen suhteellinen osuus kasvoi tarkastelukaudella kaikissa tuloluoksissa, oli kuitenkin kirurgisten hoitojaksojen suhteellinen osuus suurempi ylemmillä tuloluokilla. Sepelvaltimoiden revaskularisaatiotoimenpiteitä (pallolaajennus tai ohitusleikkaus) miehille tehtiin koko tarkastelujakson enemmän kuin naisille, mutta erot olivat samansuuntaiset: mitä alempi tuloryhmä sitä suurempi revaskularisaatiotoimenpiteiden osuus (naisilla kahden alimman tuloryhmän luvut olivat samansuuruiset ja miehillä erot kahden alimman tuloryhmän välillä olivat käänteiset). Revaskularisaatiomäärät kasvoivat 2000-luvun taitteesta vuosiin , mutta vähenivät taas hieman vuosiin molemmilla sukupuolilla tuloerojen säilyessä ennallaan. Lonkan ja erityisesti polven tekonivelleikkauksia miehille tehtiin vähemmän kuin naisille erityisesti alimmissa tuloluokissa koko tarkastelukauden. Sosioekonomiset erot olivat molemmilla sukupuolilla selvät: mitä alempi tuloryhmä sitä suurempi tekonivelleikkausten määrä henkilövuotta kohti. Alimmalla tuloryhmällä lukumäärä oli kuitenkin miehillä myös tekonivelleikkauksissa pienempi tai yhtä suuri kuin toiseksi alimmalla tuloryhmällä. Eturauhastoimenpiteet vähenivät koko tarkastelukauden, mutta sosioekonomiset erot säilyivät samanlaisina: toimenpiteiden määrät olivat alemmissa tuloluokissa suuremmat kuin ylemmissä. Vuosina eroja oli kuitenkin enää alimman ja muiden tuloluokkien välillä. Kohdun poistoissa oli tarkastellun jakson alussa loiva positiivinen yhteys tuloluokan ja kohdun poistojen määrän välillä: erityisesti ylimpään tuloluokkaan kuuluvilla toimenpiteiden määrä oli muita suurempi ja alimpaan tuloluokkaan kuuluville niitä tehtiin vähiten väestöön suhteutettuna. Kohdun poistot vähenivät koko tarkastelukauden ajan eikä sosioekonomisia eroja enää juuri ollut vuosiin tultaessa. Selän välilevytoimenpiteissä ei juuri havaittu sosioekonomisia eroja tarkastelukaudella (tosin miehillä alimmalle tuloviidennekselle niitäkin tehtiin vähemmän kuin muille) ja määrä väheni hiukan tarkastelujaksolla erityisesti miehillä. Alaselän luudutusleikkaukset lisääntyivät hieman tarkastelujaksolla ja molemmilla sukupuolilla alimmalle tuloryhmälle tehtiin jakson puoliväliin asti ja miehillä koko tarkastelujakson ajan muita vähemmän luudutusleikkauksia. Alaraaja-amputaatioiden määrät pysyivät tarkastelukaudella melkein samalla tasolla ja luvut olivat miehillä suuremmat kuin naisilla. Sosioekonomiset erot olivat molemmilla sukupuolilla jyrkät: mitä alempi tuloryhmä sitä suurempi väestöön suhteutettu amputaatioiden määrä. Umpilisäkkeen leikkaukset pysyivät melko samalla tasolla eikä niissä juuri ollut sosioekonomisia eroja miehillä eikä naisilla. THL Työpaperi 2/

13 Naisilla oli miehiä useampia hoitojaksoja tuki- ja liikuntaelinten taudeissa, silmätaudeissa ja sukupuolielinten taudeissa, miehillä taas enemmän sydän- ja verisuonitauteihin, hengityselinten sairauksiin sekä ruoansulatuselinten sairauksiin liittyviä hoitojaksoja. Sairauspääryhmiä tarkasteltaessa todettiin järjestelmällinen portaittainen väheneminen sairaalahoitojaksojen määrässä väestöön suhteutettuna alimmasta ylimpään tuloryhmään koko tarkastelukauden ajan. Miehillä kuitenkin alimpaan tuloryhmään kuuluvat olivat olleet hoidossa harvemmin kuin toiseksi alimpaan viidennekseen kuuluvat miehet korva-, nenä ja kurkkutaudeissa, sydän- ja verisuonitaudeissa, TULE-sairauksissa ja sukuelinten taudeissa vuosikymmennen puoliväliin asti. Tämän jälkeen alimpaan tuloryhmään kuuluvilla miehillä oli toiseksi alimpaan tuloryhmään kuuluvia enemmän hoitojaksoja, jotka liittyivät sydän- ja verisuonitauteihin sekä sukuelintauteihin. Naisilla sama todettiin TULE-sairauksissa ja sukuelinten sairauksissa sekä tarkastelujakson alussa korva-, nenä- ja kurkkutaudeissa. Alue-erot koko maassa Sairaalahoidon käyttö Sairaalahoitoa käyttäneiden väestöön suhteutettu määrä (liitetaulukko 2) väheni tarkastelujaksolla koko maassa mutta vaihteli alueittain. Sairaalahoitoa käyttäneitä oli vähiten HYKS:n erityisvastuualueella koko tarkastelukauden ajan sekä miehillä että naisilla ja suurimmat TYKS:n ja OYS:n erityisvastuualueella. HYKS:n erva-alueella luvut olivat sekä miehillä että naisilla pieniä erityisesti jakson lopussa HUS:n sairaanhoitopiirissä. TAYS:n erityisvastuualueella sairaalassa olleiden määrä oli suurin miehillä Kanta- ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä koko tarkastelujakson ajan ja naisilla Kanta-Hämeen ja Etelä- Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä erityisesti jakson alussa. TYKS:n erva-alueella sairaalahoidossa olleiden määrät olivat molemmilla sukupuolilla suuremmat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. KYS:n ervaalueella luvut olivat matalia Keski-Suomen ja korkeita Itä- ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. OYS:n sairaanhoitopiirissä käyttäjien määrä oli korkein Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä sekä miehillä että naisilla. Ei-kirurgiset hoitojaksot (liitetaulukko 3) vähenivät myös tarkastelukaudella ja niitä oli erityisvastuualueista vähiten HYKS:n erva-alueella sekä miehillä että naisilla koko tarkastelujakson ajan. Myös TAYS:n erva-alueella jaksoja oli muita erva-alueita vähemmän koko tarkastelujakson ajan sekä miehillä että naisilla. HYKS:n erva-alueella jaksoja oli vähiten HUS:n sairaanhoitopiirissä ja eniten Kymenlaaksossa kummallakin sukupuolella. TAYS:n erva-alueella ei-kirurgisia hoitojaksoja oli vähiten Pirkanmaalla ja Päijät- Hämeessä ja myös Etelä-Pohjanmaalla jakson loppupuolella sekä miehillä että naisilla. TYKS:n ervaalueella luvut olivat samaa suuruusluokkaa molemmissa sairaanhoitopiireissä. KYS:n erva-alueella eikirurgisia jaksoja sekä miehillä että naisilla oli vähiten Keski-Suomessa ja miehillä eniten Pohjois- ja Itä- Savon ja naisilla Pohjois-Savon sairaanhoitopiireissä. OYS:n erva-alueella ei-kirurgisia hoitojaksoja oli väestöön suhteutettuna vähiten Kainuun sairaanhoitopiirissä ja eniten Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Kirurgisten hoitojaksojen määrä (liitetaulukko 4) sen sijaan kasvoi miehillä jonkin verran mutta väheni naisilla koko maassa tarkastelujaksolla. Niitä oli erityisvastuualueista eniten TYKS:n erva-alueella ja vähiten HYKS:ssä. HYKS:n erva-alueella muista sairaanhoitopiireistä poikkesi sekä miehillä että naisilla HUS:n sairaanhoitopiiri, jossa hoitojaksojen määrä kasvoi miehillä vähemmän kuin muissa sairaanhoitopiireissä, naisilla HUS:n sairaanhoitopiirissä hoitojaksoja oli jakson alussa enemmän ja lopussa vähemmän kuin muissa sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella kirurgisia hoitojaksoja oli miehillä jakson alussa vähiten Pirkanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä, mutta erityisesti Pirkanmaalla hoitojaksojen määrä kasvoi selvästi tarkastelujaksolla. Myös naisilla kirurgisia hoitojaksoja oli vähiten Pirkanmaalla ja Vaasassa, joskin sairaanhoitopiirittäiset erot pienenivät tarkasteltavan ajanjakson loppua kohden. TYKS:n ervaalueella miehillä kirurgisia hoitojaksoja oli hieman enemmän Varsinais-Suomessa, naisilla sairaanhoitopiirien välillä ei juuri ollut eroja tarkastelujaksolla. KYS:n erva-alueella kirurgisia jaksoja oli sekä miehillä että naisilla vähiten Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. OYS:n erva-alueella oli kirurgisten jaksojen luku- THL Työpaperi 2/

14 määrä Kainuussa muita sairaanhoitopiirejä selvästi matalampi koko tarkastellun ajan. Muissa sairaanhoitopiireissä luvut ylittivät koko maan keskiarvon koko tarkastellun ajanjakson ajan. Toimenpiteet Sepelvaltimoiden revaskularisaatiotoimenpiteiden (liitetaulukko 5) määrät olivat sekä miehillä että koko tarkastelujakson ajan suurimmat KYS:n ja OYS:n erityisvastuualueilla sekä tarkastelujakson alussa myös HYKS:n erva-alueella. Siellä luvut kuitenkin laskivat tarkastelujakson lopussa koko maan pienimmiksi, kun taas OYS:n erva-alueella luvut kasvoivat koko tarkastelujakson ajan. HYKS:n erva-alueella luvut olivat 2000-luvun taitteessa miehillä pienimmät Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä, mutta kasvoivat sekä Etelä-Karjalassa että Kymenlaaksossa HUS:n sairaanhoitopiiriä nopeammin jakson puoliväliin, ja vähenivät erityisesti HUS:n sairaanhoitopiirissä jakson lopussa voimakkaasti. Naisilla luvut olivat 2000-luvun taitteessa pienimmät Etelä-Karjalassa. Luvut kasvoivat tarkastelujakson puoliväliin Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa ja vähenivät selvästi jakson lopussa HUS:n ja Kymenlaakson sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella luvut olivat koko tarkastelujakson ajan sekä miehillä että naisilla suurimmat Etelä- Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiireissä ja miehillä erityisesti jakson lopussa ja naisilla koko tarkastelujakson ajan pienet Kanta- ja Päijät-Hämeessä. TYKS:n erva-alueella revaskularisaatiotoimenpiteitä tehtiin miehillä 2000-luvun taitetta lukuun ottamatta useammin Satakunnan sairaanhoitopiirissä, vaikka luvut kasvoivat molemmissa sairaanhoitopiireissä koko tarkastelujakson ajan. Naisilla toimenpiteiden määrä kasvoi Satakunnan sairaanhoitopiirissä enemmän kuin Varsinais-Suomessa. KYS:n erva-alueella sepelvaltimotoimenpiteitä tehtiin miehille 2000-luvun taitteessa vähiten Itä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa, mutta tarkastelujakson lopussa erot sairaanhoitopiirien välillä olivat pienet lukuun ottamatta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä, jossa toimenpiteitä tehtiin vähemmän kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Naisilla toimenpiteitä tehtiin muita vähemmän Itä-Savossa tarkastelujakson alussa ja toimenpiteiden määrä kasvoi kaikissa sairaanhoitopiireissä vuosiin Vuosina eroja ei sairaanhoitopiirien välillä juuri ollut. OYS:n ervaalueella toimenpiteiden määrä kasvoi molemmilla sukupuolilla koko tarkastelukauden ajan Pohjois- Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä ja luvut olivat Kainuussa jakson lopussa melkein puolitoistakertaisia koko maan lukuihin verrattuna. Lonkan tekonivelleikkausten (liitetaulukko 6) määrä kasvoi sekä miehillä että naisilla kaikilla erityisvastuualueilla jonkin verran tarkastelujakson aikana, mutta se oli koko jakson ajan molemmilla sukupuolilla pienin HYKS:n erva-alueella. Vaikka HYKS:n erva-alueella leikkausten määrä kasvoi jonkin verran kaikissa sairaanhoitopiireissä, olivat luvut molemmilla sukupuolilla selvästi pienimmät HUS:n sairaanhoitopiirissä. TAYS:n erva-alueella leikkausmäärä oli miehillä hieman muita sairaanhoitopiirejä matalammalla tasolla Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä koko tarkastelujakson ajan, naisilla luvut olivat samaa suuruusluokkaa kaikissa sairaanhoitopiireissä. TYKS:n erva-alueella luvut olivat samansuuntaiset molemmissa sairaanhoitopiireissä sekä miehillä että naisilla. KYS:n erva-alueella ei kummallakaan sukupuolella ollut toimenpiteiden määrissä selviä sairaanhoitopiirittäisiä eroja, tosin toimenpidemäärä oli miehillä pieni Pohjois-Karjalassa jakson alussa, mutta määrä kasvoi voimakkaasti tarkastelujakson loppuun. OYS:n ervaalueella miehillä lonkan tekonivelleikkausten määrä oli Keski-Pohjanmaalla melkein kaksinkertainen muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna 2000-luvun taitteessa ja määrä pysyi koko tarkastelujakson korkealla tasolla. Luvut olivat muita sairaanhoitopiirejä jonkin verran pienemmät Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Myös naisilla toimenpidemäärä oli korkea erityisesti 2000-luvun taitteessa Keski-Pohjanmaalla ja pysyi samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan. Kainuun sairaanhoitopiirissä toimenpiteiden määrä oli pieni tarkastelujakson alussa mutta kohosi samalle tasolle muiden sairaanhoitopiirien kanssa tarkastelujakson aikana. Polven tekonivelleikkauksia (liitetaulukko 7) tehtiin HYKS:n erityisvastuualueella miehille vähemmän kuin muilla alueilla koko tarkastelujakson ajan ja luku oli myös matala TAYS:n erityisvastuualueella tarkastelujakson alussa, mutta kasvoi samalle tasolle muiden alueiden kanssa. Naisilla toimenpidemäärät oli- THL Työpaperi 2/

15 vat muita erityisvastuualueita suuremmat KYS:n erityisvastuualueella ja HYKS:n alueella muita pienemmät koko tarkastelujakson ajan. HYKS:n erva-alueella tehtiin miehille vähemmän toimenpiteitä HUS:n sairaanhoitopiirissä koko tarkastelujakson ajan ja Etelä-Karjalassa 2000-luvun taitteessa. Etelä-Karjalassa toimenpiteiden määrä kuitenkin yli kolminkertaistui tarkastelukauden aikana. Naisilla luvut olivat hieman suuremmat ja toimenpidemäärien erot ja kehitys olivat samansuuntaiset kuin miehillä. TAYS:n ervaalueella toimenpiteiden määrässä ei miehillä ollut suuria eroja sairaanhoitopiirien välillä, joskin luvut olivat pienet Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä etenkin 2000-luvun taitteessa. Sairaanhoitopiirittäiset erot eivät myöskään naisilla olleet kovin suuria, mutta vaikka toimenpiteiden määrä kasvoi kaikissa sairaanhoitopiireissä, kasvu oli erityisen voimakasta Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä tarkastelujakson aikana. TYKS:n erva-alueella sairaanhoitopiirittäiset toimenpidemäärät olivat erityisesti miehillä hieman alemmat Satakunnan sairaanhoitopiirissä, mutta määrän kehitys tarkastelujaksolla oli samansuuntainen sekä miehillä että naisilla molemmissa sairaanhoitopiireissä. KYS:n erva-alueella toimenpidemäärät olivat 2000-luvun taitteessa miehillä Pohjois- ja Itä-Savon sairaanhoitopiireissä miltei kaksinkertaiset verrattuna Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan lukuihin. Toimenpidemäärät olivat samoissa sairaanhoitopiireissä suurimmat myös jakson lopulla vaikka toimenpiteiden määrä kasvoi kaikissa sairaanhoitopiireissä. Luvut olivat samansuuntaiset myös naisilla. OYS:n erva-alueella toimenpidemäärät olivat naisilla huomattavasti suuremmat kuin miehillä kaikissa sairaanhoitopiireissä 2000-luvun taitteessa. Toimenpidemäärät kasvoivat tarkastelujaksolla kaikissa sairaanhoitopiireissä. Eturauhastoimenpiteiden (liitetaulukko 8A) määrä oli HYKS:n, TAYS:n ja KYS:n erityisvastuualueilla pienempi kuin OYS:n ja TYKS:n alueilla tarkastelujakson alussa. Toimenpiteiden määrä pysyi TAYS:n erva-alueella samalla tasolla koko tarkastelujakson ajan, mutta pieneni muilla erva-alueilla. Toimenpiteiden määrä olikin pienin KYS:n erva-alueella HYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä oli samaa suuruusluokkaa tarkastelujakson alussa kaikissa sairaanhoitopiireissä ja pysyi Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä vakaana, mutta HUS:n sairaanhoitopiirissä ja Kymenlaaksossa toimenpiteiden määrä väheni tarkastelujakson lopussa. TAYS:n erva-alueella luvut olivat selvästi muita sairaanhoitopiirejä korkeammalla tasolla Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä sekä Pirkanmaalla, jossa toimenpiteiden määrä kasvoi tarkastelujaksolla. Myös Vaasan sairaanhoitopiirissä toimenpiteiden määrä kasvoi jakson puoliväliin, mutta väheni jakson lopussa. TYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä oli 2000-luvun taitteessa Satakunnassa selvästi pienempi kuin Varsinais-Suomessa, mutta luvut olivat samaa suuruusluokkaa eteenpäin. KYS:n erva-alueella toimenpiteitä tehtiin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä enemmän kuin muissa erityisesti tarkastelujakson alkupuolella ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä vähemmän kuin muissa koko tarkastelujakson ajan. OYS:n erva-alueella toimenpidemäärät olivat Kainuun sairaanhoitopiirissä selvästi muita pienempiä 2000-luvun taitteessa. Toimenpidemäärät kuitenkin vähenivät muissa sairaanhoitopiireissä tarkastelujakson aikana. Kohdun poistojen (liitetaulukko 8B) määrä oli 2000-luvun taitteessa suurin TYKS:n erityisvastuualueella ja pienin OYS:n erityisvastuualueella. Kohdun poistot vähenivät kaikilla erityisvastuualueilla voimakkaasti tarkastelujakson aikana. HYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä oli 2000-luvun taitteessa samaa suuruusluokkaa kaikissa sairaanhoitopiireissä. Toimenpiteet vähenivät kaikissa sairaanhoitopiireissä ja määrä oli tarkastelukauden lopussa pienin HUS:n sairaanhoitopiirissä. TAYS:n erva-alueella kohdun poistojen määrä oli väestöön suhteutettuna poikkeuksellisen suuri Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä pienempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä 2000-luvun taitteessa. Vaikka kohdunpoistot vähenivät kaikissa sairaanhoitopiireissä, olivat luvut vielä tarkastelujakson lopussa muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna suuremmat Vaasassa ja Etelä-Pohjanmaalla. TYKS:n erva-alueella kohdun poistojen määrä oli 2000-luvun taitteessa Varsinais-Suomessa suurempi kuin Satakunnan sairaanhoitopiirissä, mutta kohdun poistot vähenivät nopeammin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä. KYS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli voimaakkasti 2000-luvun taitteessa: eniten toimenpiteitä tehtiin Itä-Savon ja vähiten Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Vaikka toimenpiteiden määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä, olivat luvut muita suurempia vielä Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. OYS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli samansuuntaisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta eniten kohdun poistoja tehtiin 2000-luvun taitteessa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. THL Työpaperi 2/

16 Määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä tarkastelujaksolla, ja oli pienin Lapin sairaanhoitopiirissä. Selän välilevytyrän leikkausten (liitetaulukko 9) määrä oli miehillä väestöön suhteutettuna muita erityisvastuualueita suurempi KYS:n ja OYS:n erityisvastuualueella koko tarkasteltavan jakson ajan. Naisilla luvut olivat suurimmat KYS:n ja pienimmät HYKS:n ja TAYS:n erva-alueilla. HYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli sekä miehillä että naisilla samansuuntaisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella toimenpidemäärä oli miehillä Vaasan sairaanhoitopiirissä pienempi kuin muissa koko tarkastelukauden ajan. Vaikka toimenpiteiden määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä, luku puolittui Pirkanmaalla. Myös naisilla toimenpiteitä tehtiin muita sairaanhoitopiirejä harvemmin Vaasan sairaanhoitopiirissä. Paitsi Vaasan myös Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen luvut säilyivät samalla tasolla koko tarkastellun jakson ajan. TYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli samalla tavalla kummassakin sairaanhoitopiirissä sekä miehillä että naisilla. KYS:n erva-alueella toimenpiteitä tehtiin miehille muita sairaanhoitopiirejä harvemmin Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä koko tarkastellun jakson ajan ja myös Pohjois-Karjalassa Pohjois-Savossa toimenpiteiden määrä ei laskenut tarkastelujaksolla. Naisilla luvut olivat samaa suuruusluokkaa 2000-luvun taitteessa kaikissa sairaanhoitopiireissä, mutta toimenpidemäärät pienenivät jakson aikana vain Keski-Suomen, Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. OYS:n erva-alueella selän välilevytoimenpiteet vaihtelivat molemmilla sukupuolilla samansuuntaisesti kaikissa sairaanhoitopiireissä lukuun ottamatta Kainuun sairaanhoitopiiriä naisilla, jossa toimenpiteiden määrä kasvoi hieman tarkastelukauden aikana. Miehillä luvut pienenivät eniten Länsi-Pohjan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä. Alaselän luudutusleikkauksia (liitetaulukko 10) tehtiin 2000-luvun taitteessa sekä miehille että naisille KYS:n ja TYKS:n erityisvastuualueilla useammin kuin muilla erityisvastuualueilla. Toimenpidemäärä kasvoi kaikilla erityisvastuualueilla ja jäi muita alemmalle tasolle TAYS:n erityisvastuualueella molemmilla sukupuolilla. Naisilla toimenpiteiden määrä pieneni TYKS:n erityisvastuualueella 2005 jälkeen. HYKS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä oli 2000-luvun taitteessa molemmilla sukupuolilla samaa suuruusluokkaa eri sairaanhoitopiireissä, mutta toimenpiteiden määrä kasvoi vähiten HUS:n sairaanhoitopiirissä. TAYS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli huomattavasti sairaanhoitopiireittäin sekä miehillä että naisilla ja jäi koko jakson ajan Vaasan sairaanhoitopiirissä pienemmäksi kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä toimenpiteiden määrä ei kasvanut kummallakaan sukupuolella. TYKS:n erityisvastuualueella luvut olivat erityisesti tarkasteltavan jakson alussa sekä miehillä että naisilla Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä selvästi suuremmat kuin Satakunnassa. KYS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä oli sekä miehillä että naisilla Pohjois-Karjalassa suurempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä 2000-luvun alussa, mutta toimenpidemäärät kasvoivat muissa sairaanhoitopiireissä voimakkaasti lukuun ottamatta Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä. OYS:n erva-alueella luvut olivat 2000-luvun taitteessa melkein kaksinkertaiset muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna sekä miehillä että naisilla Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä; muilla alueilla luvut kuitenkin kasvoivat voimakkaasti tarkastellulla jaksolla ja pysyivät Keski-Pohjanmaalla samalla tasolla. Alaraaja-amputaatioissa (liitetaulukko 11) ei miehillä havaittu systemaattista vaihtelua erityisvastuualueiden välillä ja luvut pysyivät jokseenkin samalla tasolla tai laskivat hieman tarkasteltavan jakson ajan. Myöskään naisilla ei mitään systemaattista eroa erityisvastuualueiden välillä ollut, luvut ovat ehkä hieman pienempiä TAYS:n ja HYKS:n erityisvastuualueilla kuin muilla alueilla ja toimenpiteet vähenivät jonkin verran kaikilla erityisvastuualueilla. HYKS:n erva-alueella luvut olivat miehillä samansuuntaiset ja pysyivät laskivat hieman koko jakson ajan lukuun ottamatta Etelä-Karjalaa, jossa amputaatioiden määrä oli suuri Naisilla alaraaja-amputaatioiden määrä väheni erityisesti Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä ja oli koko jakson ajan matala HUS:n sairaanhoitopiirissä. TAYS:n erva-alueella toimenpiteiden määrä vaihteli sekä miehillä että naisilla samansuuntaisesti muissa sairaanhoitopiireissä, mutta oli selvästi muita pienempi Vaasan sairaanhoitopiirissä. TYKS:n erva-alueella luvut vaihtelivat samansuuntaisesti sairaanhoitopiireittäin sekä miehillä että naisilla. KYS:n ja OYS:n erva-alueilla luvuissa ei myöskään ollut systemaattista vaihtelua kummallakaan sukupuolella. Umpilisäkkeen toimenpiteissä (liitetaulukko 12) ei juuri ollut eroja erityisvastuualueiden välillä kummallakaan sukupuolella ja toimenpiteet vähenivät kaikilla erityisvastuualueilla 2000-luvun alusta vuosiin THL Työpaperi 2/

17 HYKS:n ja TAYS:n erva-alueilla ei miehillä havaittu systemaattisia eroja sairaanhoitopiirien välillä. Naisilla HYKS:n erva-alueella Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä toimenpiteiden määrä oli suurempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella ei havaittu systemaattisia eroja sairaanhoitopiirien välillä. TYKS:n erva-alueella toimenpiteitä tehtiin Satakunnan sairaanhoitopiirissä enemmän kuin Varsinais-Suomessa sekä miehillä että naisilla. KYS:n erva-alueella toimenpidemäärä oli sekä miehillä että naisilla muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna hieman pienempi Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä. OYS:n erva-alueella ei miehillä sairaanhoitopiirittäisiä eroja ollut, mutta naisilla toimenpidemäärä oli Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä suurempi kuin muissa sairaanhoitopiireissä. Sairausryhmittäiset hoitojaksot Hoitojaksoja hermoston sairauksissa (liitetaulukko 13) oli sekä miehillä että naisilla eniten KYS:n ja OYS:n erityisvastuualueilla ja vähiten HYKS:n erityisvastuualueella. Hoitojaksojen määrä pieneni tarkastelujakson aikana miehillä kaikilla erityisvastuualueilla ja naisilla HYKS:n ja OYS:n erityisvastuualueilla. HYKS:n erva-alueella hoitojaksoja oli miehillä vähemmän HUS:n sairaanhoitopiirissä muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna. Luvut olivat naisilla samansuuntaiset. TAYS:n erva-alueella miehillä hoitojaksoja oli vähiten Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja jakson lopussa Etelä-Pohjanmaalla, mutta myös muissa sairaanhoitopiireissä hoitojaksojen määrä vähentyi tarkasteltavalla jaksolla lukuunottamatta Päijät-Hämettä. Myös naisilla hoitojaksoja hermoston sairausten takia oli vähiten Pirkanmaalla. Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan, sekä miehillä Kanta-Hämeen, luvut pienenivät tarkastelukauden loppuun tultaessa, kun taas muissa sairaanhoitopiirissä luvut kasvoivat jonkin verran. TYKS:n erva-alueella luvut olivat sekä miehillä että naisilla samaa suuruusluokkaa 2000-luvun taitteessa, mutta kasvoivat tarkastelujaksolla Satakunnassa ja säilyivät ennallaan tai pienenivät Varsinais-Suomen sairaaanhoitopiirissä. KYS:n erva-alueella luvut olivat molemmilla sukupuolilla pienimmät Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tarkastelujakson alussa ja puolivälissä, tarkastelujakson lopussa luvut olivat pienimmät Itä-Savon sairaanhoitopiirissä. OYS:n erva-alueella jaksojen lukumäärä oli sekä miehillä että naisilla suurin Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä sekä Pohjois-Pohjanmaalla 2000-luvun taitteessa. Hoitojaksoja oli tarkastelukauden alussa vähän Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä sekä miehillä että naisilla. Hoitojaksojen määrä pysyi ennallaan Kainuun ja Lapin sairaanhoitopiireissä miehillä ja kasvoi naisilla. Muissa sairaanhoitopiireissä hoitojaksojen määrä väheni tarkastelukaudella. Silmätaudeissa (liitetaulukko 14) hoitojaksoja oli sekä miehillä että naisilla 2000-luvun taitteessa vähiten TAYS:n ja HYKS:n erityisvastuualueilla, muilla erityisvastuualueilla luvut olivat samaa suuruusluokkaa. Hoitojaksojen määrä kuitenkin kasvoi selvästi kummallakin sukupuolella vuosiin TAYS:n, TYKS:n ja HYKS:n erityisvastuualueilla. HYKS:n erva-alueella hoitojaksojen määrä oli luvun taitteessa sekä miehillä että naisilla pieni Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna, mutta hoitojaksojen määrä kasvoi tarkastelujakson aikana kaikissa sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella silmätautien hoitojaksoja oli miehillä muita sairaanhoitopiirejä enemmän Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja vähiten Vaasan sairaanhoitopiirissä 2000-luvun taitteessa. Naisilla hoitojaksoja oli eniten Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja vähiten Vaasan sairaanhoitopiirissä Hoitojaksojen määrä kasvoi tarkasteltavana aikana molemmilla sukupuolilla Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Vaasan sairaanhoitopiireissä.tyks:n erva-alueella hoitojaksoja oli 2000-luvun taitteessa sekä miehillä että naisilla enemmän Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä, mutta erot tasoittuivat tarkastelujakson loppua kohti. KYS:n erva-alueella luvut olivat miehillä koko tarkastelujakson ajan matalia Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja korkeita Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä. Myös naisilla hoitojaksojen määrä oli 2000-luvun taitteessa pieni Keski-Suomen ja myös Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä hoitojaksoja oli muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna paljon 2000-luvun taitteessa, mutta jaksojen määrä väheni tarkastelujakson aikana molemmilla sukupuolilla. OYS:n erva-alueella hoitojaksoja oli sekä miehillä että naisilla muita sairaanhoitopiirejä enemmän Länsi-Pohjan THL Työpaperi 2/

18 sairaanhoitopiirissä ja vähiten Keski-Pohjanmaalla. Hoitojaksojen määrä väheni tai pysyi ennallaan muissa paitsi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä miehillä. Korva-, nenä- ja kurkkutautien (liitetaulukko 15) hoitojaksoja oli sekä miesten että naisten osalta muita erityisvastuualueita enemmän TYKS:n erityisvastuualueella ja hoitojaksojen määrät olivat muihin erityisvastuualueisiin verrattuna pieniä HYKS:n ja TAYS:n erityisvastuualueilla. Hoitojaksojen määrä väheni kaikilla erityisvastuualueilla tarkastelujaksolla, mutta vuosina TYKS:n erityisvastuualueen luvut olivat sekä miehillä että naisilla melkein kaksinkertaiset HYKS:n lukuihin verrattuna. HYKS:n ervaalueella hoitojaksojen määrä oli miehillä 2000-luvun taitteessa suurin HUS:n sairaanhoitopiirissä, mutta jaksojen määrä väheni tarkastelujakson aikana erityisesti HUS:n ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Naisilla hoitojaksoja oli muita vähemmän Kymenlaakson sairaanhoitopiirissä tarkastelujakson alussa, mutta myös naisilla jaksojen määrä väheni erityisesti HUS:n ja Etelä-Karjalan sairaanhoitopiireissä. TAYS:n erva-alueella hoitojaksoja oli miehillä vähän Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä. Hoitojaksojen määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä tarkastelujaksolla. Naisilla hoitojaksoja oli 2000-luvun taitteessa muita sairaanhoitopiirejä vähemmän Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Myös naisilla hoitojaksojen määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä Päijät-Hämettä lukuun ottamatta. TYKS:n erva-alueella luvut olivat sekä miehillä että naisilla korkeampia Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä koko tarkastellun ajan, vaikka luvut pienenivät molemmilla sukupuolilla molemmissa sairaanhoitopiireissä. Myös KYS:n ervaalueella hoitojaksojen määrät vaihtelivat sekä miehillä että naisilla sairaanhoitopiirien välillä. Miehillä luvut olivat pienimmät 2000-luvun taitteessa Keski-Suomen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä ja muita suuremmat Itä-Savon ja Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiireissä. Hoitojaksojen määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä tarkastelujaksolla. Naisilla luvut olivat 2000-luvun taitteessa muita sairaanhoitopiirejä pienemmät Keski-Suomen ja Etelä-Savon sairaanhoitopiireissä. Hoitojaksojen määrä väheni myös naisilla kaikissa sairaanhoitopiireissä. OYS:n erva-alueella hoitojaksojen määrä oli sekä miehillä että naisilla muita sairaanhoitopiirejä pienempi Kainuun sairaanhoitopiirissä ja suurempi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä 2000-luvun taitteessa. Hoitojaksojen määrä väheni sekä miehillä että naisilla kaikissa sairaanhoitopiireissä lukuun ottamatta Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin lukuja naisilla. Myös hoitojaksot hengityselinten taudeissa (liitetaulukko 16) vaihtelivat erityisvastuualueittain. Hoitojaksoja oli sekä miehillä että naisilla muita alueita vähemmän HYKS:n erityisvastuualueella ja enemmän TYKS:n ja OYS:n erityisvastuualueilla. Hoitojaksoja oli miehillä kaikilla erityisvastuualueilla enemmän kuin naisilla. Hoitojaksot vähenivät kaikilla erityisvastuualueilla tarkastelujaksolla selvästi. HYKS:n ervaalueella hoitojaksoja oli miehillä eniten Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä 2000-luvun taitteessa, mutta hoitojaksojen määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä tarkastelukaudella. Naisilla eniten hoitojaksoja oli HUS:n sairaanhoitopiirissä tarkastelujakson alussa, ja jaksot vähenivät kaikissa sairaanhoitopiireissä. Myös TAYS:n erva-alueella hoitojaksojen määrät vaihtelivat selvästi. Miehillä eniten hoitojaksoja oli 2000-luvun alussa Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä, mutta niissä hoitojaksojen määrä väheni muita enemmän vuosiin Naisilla hoitojaksoja oli 2000-luvun taitteessa muita sairaanhoitopiirejä vähemmän Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiireissä. Hoitojaksot vähenivät kaikissa sairaanhoitopiireissä myös naisilla vuosiin TYKS:n erva-alueella hoitojaksoja oli 2000-luvun alussa enemmän Satakunnassa sekä miehillä että naisilla, ja jaksojen määrä väheni siellä enemmän kuin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä sekä miehillä että naisilla. KYS:n erva-alueella hengityselinten tautien hoitojaksoja oli miehillä muihin sairaanhoitopiireihin verrattuna runsaammin Itä-Savon sairaanhoitopiirissä koko tarkastellun jakson ajan. Naisilla hoitojaksoja oli tarkastelujakson alussa eniten Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja siellä vähennys oli suurin, mutta hoitojaksojen määrä väheni kaikissa sairaanhoitopiireissä vuosiin Myös OYS:n erva-alueella oli sairaanhoitopiirien välillä vaihtelua hoitojaksojen määrässä. Sekä miehillä että naisilla jaksoja oli tarkasteltavan jakson alkupuolella vähiten Kainuun ja eniten Länsi-Pohjan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä ja hoitojaksot vähenivät kaikissa sairaanhoitopiireissä, Kainuussa naisten hoitojaksojen määrä kuitenkin pysyi samalla tasolla vuosiin Sydän- ja verisuonitautien (liitetaulukko 17) hoitojaksot vähenivät kaikilla erityisvastuualueilla tarkasteltavana olevalla kaudella, mutta hoitojaksojen määrä vaihteli. Sekä miehillä että naisilla hoitojaksoja oli eniten KYS:n ja OYS:n erityisvastuualueilla ja vähiten HYKS:n erityisvastuualueella. HYKS:n ervaalueella hoitojaksoja oli sekä miehillä että naisilla muita vähemmän HUS:n sairaanhoitopiirissä THL Työpaperi 2/

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus

Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Sosioekonomiset erot ja terveyspalvelujen saatavuus Mahdollisuus käyttää terveydenhuollon palveluita maksukyvystä riippumatta on tärkeä terveyspoliittinen tavoite. Terveyspalvelujen saatavuutta on usein

Lisätiedot

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP

LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP 88 LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN 88 MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT ACCORDING TO POPULATION GROUP LÄÄKEKORVAUKSET JA -KUSTANNUKSET VÄESTÖRYHMITTÄIN MEDICINE COSTS AND THEIR REIMBURSEMENT

Lisätiedot

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen

Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen Terveydenhuollon tasaarvotavoitteeseen vielä matkaa Yksityisten ja työterveyshuollon lääkäripalvelujen käytössä suuret erot Tuoreen tutkimuksen mukaan avohoidon lääkäripalveluiden käytössä oli nähtävissä

Lisätiedot

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa

Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Väestöryhmittäiset ja alueelliset erot palvelujen saatavuudessa Terveysfoorumi 2011 Terveydenhuollon valinnat Hanasaari 3.-4.2.2011 Ilmo Keskimäki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Terveydenhuollon tutkijan

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2015 Pirjo Häkkinen 23.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2015 Tilastoraportti 6/2017 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2015, sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015

Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015 Terveyspalveluiden oikeudenmukaisuuden tutkimus Metodifestivaali 2015 Sonja Lumme 1 Esityksen rakenne Terveyspalveluiden tutkimus rekisteriaineistoilla Oikeudenmukaisuus terveydenhuollossa Rekisterit Oikeudenmukaisuuden

Lisätiedot

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN. Yhteisvoimin pakkoa vähentämään PAKKO VÄHENEE KATSAUS TILASTOIHIN Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Koulutuspäivä ja verkostotapaaminen Biomedicum 7.11.2014 J. Moring 1 Muutoksen tarve Suomi ja muut maat Viime vuosien kehitys 15.10.2014

Lisätiedot

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013

01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ. Juha Rantala ja Marja Riihelä. Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 01/2016 ELÄKETURVAKESKUKSEN TUTKIMUKSIA TIIVISTELMÄ Juha Rantala ja Marja Riihelä Eläkeläisnaisten ja -miesten toimeentuloerot vuosina 1995 2013 Sukupuolten välinen tasa-arvo on keskeinen arvo suomalaisessa

Lisätiedot

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008

Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Tilastokatsaus Lisätietoja: 16.12.2009 Anu Valle, puh. 020 634 1389, etunimi.sukunimi@kela.fi Sairauspäivärahapäivien määrä kääntyi laskuun vuonna 2008 Kela korvasi vuonna 2008 yhteensä 16,3 miljoonaa

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.12.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.12.2009 tilanne 1 Yleistä 31.12.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa

Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa Valtakunnallisia ATH-tutkimustuloksia sote-alueiden välisistä eroista terveydessä ja sote-palvelujen saamisessa Erikoistutkija Riikka Shemeikka ja tutkija Hanna Rinne Kuntoutuspäivät 9.-1.3.215 Messukeskus,

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen

Sairaaloiden tuottavuus 2014. Pirjo Häkkinen Sairaaloiden tuottavuus 2014 Pirjo Häkkinen 4.3.2016 Sairaaloiden tuottavuus 2014 Tilastoraportti 3/2016 1 Sairaanhoitopiirien sairaaloiden tuottavuus 2014; sairaanhoitopiirien keskimääräinen tuottavuusluku

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot)

Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Sairaaloiden tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Kuopio 8.11.2013 Pirjo Häkkinen 8.11.2013 Sairaaloiden tuottavuustiedot 2012 (ennakkotiedot) Pirjo Häkkinen

Lisätiedot

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA HOITOONPÄÄSY ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Tilanne 30.4.2018 Pirjo Häkkinen Satu Vuorio THL, Hoitoonpääsy erikoissairaanhoidossa -tilasto (30.4.2018 tiedonkeruu) 1 SAAPUNEET JA KÄSITELLYT LÄHETTEET 1.1. 30.4.2018

Lisätiedot

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008

Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Tiedosta hyvinvointia 1 Oikeudenmukaisuus terveyspolitiikassa ja terveydenhuollossa Suomen sosiaalifoorumi Tampere 18.5.2008 Marita Sihto Stakes Tiedosta hyvinvointia 2 Esityksen sisältö! Terveyspolitiikan

Lisätiedot

Terveyspalvelut ja terveyserot. Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015

Terveyspalvelut ja terveyserot. Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015 Terveyspalvelut ja terveyserot Kristiina Manderbacka SLY-seminaari 14.4.2015 Yksinkertaistettu teoreettinen kehikko terveyserojen synnystä Sosioekonominen ja poliittinen ympäristö Hallintojärjestelmä Politiikat

Lisätiedot

M058, M059, M060, M068, M069

M058, M059, M060, M068, M069 Taulukko 3. Reumahoidon alueelliset erot v. 1997, 2000 ja 2001 Kaikki nivelreumat M058, M059, M060, M068, M069 Hoitojaksot/10000as 01 Uudenmaan shp 12,8 12,8 0 % 0 15,6-18 % 02 Helsingin shp 13,0 13,3

Lisätiedot

Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä

Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä Sosioekonomiset terveyserot 90-vuotiailla naisilla ja miehillä Työpäivä on päättynyt Finlaysonilla vuonna 1950. Kuva: Tampereen museoiden kuva-arkisto Linda Enroth, Tohtoriopiskelija Terveystieteiden yksikkö

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Anja Eerola Tauno Sinisalo 15.12.2006 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2006 Kyselytutkimus terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille

Lisätiedot

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012

Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Erva, mitä sen tulisi olla ja mitä se voisi olla? Jouko Isolauri 27.9.2012 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusrakenne Keski-Suomessa 2 Lähteet: 1) Tilastokeskus, THL, Kuntien sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa?

Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Sote-uudistus lähtöviivalla saavuttaako uudistus tavoitteensa? Tarja Myllärinen Johtaja Kuntaliitto Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.2014 Lahti Mitä tavoitellaan Sote-uudistuksen tarkoitus 1)

Lisätiedot

Eriarvoisuus somaattisissa terveyspalveluissa

Eriarvoisuus somaattisissa terveyspalveluissa TUTKIMUKSESTA TIIVIISTI 9 HUHTIKUU 2017 Eriarvoisuus somaattisissa terveyspalveluissa SUOMEN SOSIAALINEN TILA 2/2017 Päätulokset Sosioekonomiset erot avohoidon palvelujen käytössä ovat selvät Suurituloiset

Lisätiedot

Onko erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja vaikuttavuudessa sosioekonomisia eroja? Esimerkkinä sydäninfarktin hoito Unto Häkkinen 8.2.

Onko erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja vaikuttavuudessa sosioekonomisia eroja? Esimerkkinä sydäninfarktin hoito Unto Häkkinen 8.2. Onko erikoissairaanhoidon kustannuksissa ja vaikuttavuudessa sosioekonomisia eroja? Esimerkkinä sydäninfarktin hoito Unto Häkkinen 8.2.2013 1 Terveyspalvelujärjestelmän tavoitteet Päätavoitteet: Terveyden

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa klo 10.30

Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa klo 10.30 Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Julkaisuvapaa 10.1.2019 klo 10.30 Lisätietoja: www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/ 1 Terveyskeskusten lääkäritilanne 2018 Kyselytutkimus terveyskeskusten

Lisätiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot

Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Onko mikään muuttunut? Sairaaloiden tuottavuusvertailun ennakkotiedot Sote - Tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaari Joensuu 17.11.2017 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen, THL 17.11.2017 Sairaaloiden tuottavuus

Lisätiedot

OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA

OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA OT-ASIAKKUUS TILASTOJEN VALOSSA Martta Forsell, erikoissuunnittelija Tarja Heino, tutkimusprofessori 12.6.2018 Tarja Heino, Martta Forsell 1 LUPAUS: Alkusyksyllä tilastoraportti, jossa lasten ja nuorten

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen yleisterveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008

Lisätiedot

Sairaalahoidossa olevat influenssa A(H1N1)v-tapaukset Suomessa

Sairaalahoidossa olevat influenssa A(H1N1)v-tapaukset Suomessa Sairaalahoidossa olevat influenssa -tapaukset Suomessa Sairaanhoitopiirit (shp) ilmoittavat joka arkipäivä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkopohjaiseen järjestelmään sairaalahoidossa olevien influenssa

Lisätiedot

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA

Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus LANDSKAPSREFORMEN I ÖSTERBOTTEN MAAKUNTAUUDISTUS POHJANMAALLA Finansiering av landskapen Maakuntien rahoitus Verksamheten i det nya landskapet Österbotten

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely

Yksityishammaslääkärikysely Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa k 007 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (67 kpl,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoon pääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 30.4.2009 Erikoissairaanhoidon hoitoon pääsy - 30.4.2009 tilanne 1 Yleistä 30.4.2009 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa

Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa Sosioekonominen eriarvoisuus terveydenhuollossa Suomalaisten sosiaaliset suhteet ja hyvinvointi -seminaari Sonja Lumme 22.11.2017 Sosioekonomisen oikeudenmukaisuuden mittaaminen alueilla Lähtökohtana oli

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2008 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2007 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2282 kpl,

Lisätiedot

Sosioekonomiset erot sosiaali- ja terveydenhuollossa

Sosioekonomiset erot sosiaali- ja terveydenhuollossa Sosioekonomiset erot sosiaali- ja terveydenhuollossa Kajaani 27.5.2009 Ilmo Keskimäki, LT, tutkimuspäällikkö, professori Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Terveystieteen laitos, Tampereen yliopisto 28.5.2009

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015

Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Talousarvio 2015 Karkkilan kaupungin talousarvioseminaari 2015 Riitta-Liisa Reiterä kuntayhtymän johtaja riitta-liisa.reitera@karviainen.fi Palvelutasosuunnitelma 2013-2016 Palvelujen tarve: perustuu väestön

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta.

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2018 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh18 1-4 Kuntaliitto 9.7.2018 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo Lisätietoja

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo Lisätietoja Terveyskeskusten lääkäritilanne 4.10.2017 Julkaisuvapaa 11.1.2018 klo 10.00 Lisätietoja www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima/ Terveyskeskusten lääkäritilanne 2017 Kyselytutkimus terveyskeskusten

Lisätiedot

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel %

Hoitojaksot ja päiväkirurgia - Vårdperioder och dagkirurgi. Hoitojaksot Muutos-% Päivystyksen osuus % Vårdperioder Ändring % Jourens andel % Liitetaulukko 1. Somaattisen erikoissairaanhoidon potilaat, hoitojaksot, hoitopäivät sekä avohoitokäynnit sairaanhoitopiirin, sairaalatyypin sekä iän mukaan 2015 Bilagetabell 1. Specialiserad somatisk

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2010 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030

Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 POHJOIS-SAVON SOTE-PALVELUIDEN TUOTTAMINEN Pohjois-Savon väestörakenne v. 2013 sekä ennuste v. 2020 ja v. 2030 Lähde: Tilastokeskus, ennuste vuodelta 2012 21.1.2015 Väestö yhteensä sekä 75 vuotta täyttäneet

Lisätiedot

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki

Kansallinen vertaisarviointi. Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki Kansallinen vertaisarviointi Terveydenhuollon Atk-päivät Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Helsinki 15.5.2012 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/ Pirjo Häkkinen 2 15.5.2012 Kansallinen vertaisarviointia/

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh18 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh18 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2018 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh18 1-8 Kuntaliitto 2.11.2018 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 3:2019

TILASTOKATSAUS 3:2019 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 3:2019 1 8.10.2019 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 2009 2018 Työttömyysaste oli Vantaalla 8,7 prosenttia vuoden 2018 lopussa, mikä oli 1,3 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisenä

Lisätiedot

Yhteisvoimin pakkoa vähentämään

Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Yhteisvoimin pakkoa vähentämään Kristian Wahlbeck Kehitysjohtaja Helsinki 6.11.2014 kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Pohjoismaiden ministerineuvoston suositukset 2011 Työryhmän loppuraportti asetti

Lisätiedot

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto

Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit. Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto Hoito-hoiva tietopaketin KUVAindikaattorit Keski-Suomen kuntien vertailut Koonnut I&O muutosagentti Tuija Koivisto KUVA-indikaattorit KUVA indikaattorit Osana sote-uudistusta valmistellaan yhtenäistä mittaristoa

Lisätiedot

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018

Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Ensihoitopalvelun valtakunnallinen palvelutasopäätösdata tammi-kesäkuu 2018 Johdanto Ensihoitopalvelun palvelutasopäätös perustuu STM asetukseen ensihoitopalvelusta 585/2017. Sairaanhoitopiirit tekevät

Lisätiedot

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö

Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Maakuntien erikoissairaanhoidon kustannukset, tuottavuus ja käyttö Somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset olivat vuonna 2015 noin 6,6 miljardia euroa, mikä on noin 37 prosenttia kaikista sosiaali-

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYS, SOSIAALINEN

KESTÄVÄ KEHITYS, SOSIAALINEN KESTÄVÄ KEHITYS, SOSIAALINEN Anne Lounamaa, FT, Johtava asiantuntija, Yksikön päällikkö Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö THL 8.5.2019 Anne Lounamaa 1 SOSIAALISESTI KESTÄVÄ Ihmisarvon kunnioitus

Lisätiedot

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa

Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Hoitoonpääsy terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten johtaville lääkäreille Lokakuu 2012 1 Sidonnaisuudet Minerva Krohn Perusterveydenhuollon kehittäjäylilääkäri THL Luennoitsijana lääkeyrityksen tilaisuudessa

Lisätiedot

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto

Työvoimapoliittisia laskelmia. Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimapoliittisia laskelmia Peruskoulutuksen Lääkärifoorumi 11.5.2017 Piitu Parmanne, tutkija Suomen Lääkäriliitto Työvoimaennustemalli Koulutus Suomessa Aloituspaikat, OPM:n tilastot, valmistumisaste

Lisätiedot

Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila

Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila Keski-Suomen väestön hyvinvoinnin ja terveyden nykytila Liiteosa II Keski-Suomen Sote - aineistoa, syksy 2017 Markku Harvisalo, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN SOTE AINEISTOA, SYKSY 2017 15.9.2017

Lisätiedot

THL:n tuottavuusseuranta 2013

THL:n tuottavuusseuranta 2013 THL:n tuottavuusseuranta 2013 Kehittämispäällikkö Pirjo Häkkinen Tuottavuusseminaari 3.2.2015, HUS 3.2.2015 Pirjo Häkkinen/Tuottavuusseminaari/ HUS 1 Tuottavuus Tuottavuus = Tuotokset Panokset 3.2.2015

Lisätiedot

Sote Päijät-Hämeessä. Jouko Isolauri Muutosjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ

Sote Päijät-Hämeessä. Jouko Isolauri Muutosjohtaja PÄIJÄT-HÄMEEN HYVINVOINTIYHTYMÄ Sote Päijät-Hämeessä Jouko Isolauri Muutosjohtaja Taustaa Vuosina 2005-2008 yritys koko maakunnan terveydenhuollon siirtämisestä maakunnan kuntayhtymään Sosiaalitoimi mukaan myöhemmin STM:n kansallisen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2011 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2

Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat. 08/06/2017 First name Last name 2 Matkailuvuosi 2016 Matkailun suuralueet sekä maakunnat 08/06/2017 First name 7.6.2017 Last name 2 Ulkomaisten yöpymisten määrä ja osuus kaikista alueen yöpymisistä sekä muutos edellisvuoteen matkailun

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta.

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-huhtikuu 2019 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh19 1-4 Kuntaliitto 4.7.2019 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL

M E m e. H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014. Häkkinen, Tarja R ä ty L THL M E m e H o i t o o n p a a s y e r i k o i s s a i r a a n h o i d o s s a Tilanne 31.8.2014 Pirj o Häkkinen, Tarja R ä ty L THL Saapuneet ja käsitellyt lähetteet 1.1.-31.08.2014 ja niiden käsittelyajat

Lisätiedot

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006

Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 Terveys 2008 Hälsa Health Tilastotiedote Statistikmeddelande 7/2008 Somaattinen erikoissairaanhoito 2006 15.2.2008 Specialiserad somatisk vård 2006 Simo Pelanteri +358 9 3967 2356 S-posti: etunimi.sukunimi@stakes.fi

Lisätiedot

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät

SOTE-LINJAUKSET Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät SOTE-LINJAUKSET 23.3.2014 Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Toimitusjohtaja Sosiaalijohdon neuvottelupäivät 27.3.2014 Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen järjestäminen 2013 Kunnat yhteensä, Manner-Suomi

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 15:2016

TILASTOKATSAUS 15:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 15:2016 1 25.8.2016 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 31.12.2015 Työttömyysaste oli Vantaalla 12,4 prosenttia vuoden 2015 lopussa. Työttömien määrä kasvoi kaikilla suuralueilla,

Lisätiedot

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat.

Kuntakohtainen vaihtelu on huomattavaa. Em. indikaattorien kuntakohtaiset jakaumat. Tässä koottuna yleiskuva maakuntien tilanteesta vuonna 2014. Taulukko 1. Huono-osaisuutta kuvaavat osoittimet ja koko maan keskiarvot. Osoitin ikäryhmä Koko maan keskiarvo 1 Työkyvyttömyys.eläkkeet, (mielenterveydens

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017

Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Terveyskeskusten hammaslääkäritilanne lokakuussa 2017 Kysely kohdistettiin terveyskeskusten johtaville hammaslääkäreille, joilta tiedusteltiin terveyskeskusten

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 1 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, lokakuu 2008 Tiedosta hyvinvointia Lokakuu 2008 2

Lisätiedot

Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina

Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina A B C D 0 1 Henkilövahinkoririskit riskiluokan I ruuduissa vuosina 2013 2016 Kuolleisuuden vuosittainen henkilövahinkoriski riskiluokan I riskiruudussa Vakavasti loukkantuneiden vuosittainen henkilövahinkoriski

Lisätiedot

Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus

Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus Terve Kunta -verkostopäivä 10.4.2019 Hollola Väestötutkimustieto kuntien hyte-tiedon lähteenä - FinSote tutkimus Suvi Parikka, kehittämispäällikkö, THL FinSote-tulokset/Parikka Esityksen sisältö Mikä on

Lisätiedot

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria

Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta. Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria Lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi palvelujärjestelmän näkökulmasta Risto Heikkinen HYKS Nuorisopsykiatria 27.2.2015 2500 2000 1500 1000 500 0 Nuorisopsykiatrian lähetteet 2009-2014 2009 2010 2011

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO

Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel av 15 år fyllda, LOHJA - LOJO Tutkinnon suorittaneet, osuus 15 v täyttäneistä - Personer med examen, andel, 2001 2016 LOHJA - LOJO Vuoden 2017 aluerajat - Områdesindelningen år 2017 40000 35000 32,7 33,3 40,0 39,7 0,9 0,8 26,4 26,1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 4:2017

TILASTOKATSAUS 4:2017 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 4:201 1.10.201 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 200 2016 Työttömyysaste oli Vantaalla 11, prosenttia vuoden 2016 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli 0,5 prosenttiyksikköä, mikä johtui

Lisätiedot

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables:

SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007. Taulukot/Tabeller/Tables: SUOMEN IVF-TILASTOT 1992-2007 FINLANDS IVF-STATISTIK 1992-2007 FINNISH IVF STATISTICS 1992-2007 Taulukot/Tabeller/Tables: Taulukko 1: IVF-hoitoja antavien klinikoiden määrä ja koko 1992-2007 Tabell 1:

Lisätiedot

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina

Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa. vuosina Psykiatristen sairaalapalvelujen käyttö Suomessa vuosina 22-27 Hoitoilmoitusrekisterin pohjalta Osa 1: Yleiskatsaus psykiatristen sairaalapalvelujen käytöstä Suomessa Timo Tuori Johdanto PSYKIATRISTEN

Lisätiedot

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh19 1-8

Mari Sjöholm. Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta. esh19 1-8 Mari Sjöholm Sairaaloiden ja sairaanhoitopiirien tammi-elokuu 2019 Yhteenvetoa kysynnästä, tuotannosta ja taloudesta esh19 1-8 Kuntaliitto 29.10.2019 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto 3 Johdon sanallisia arvioita

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2006 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton yksityishammaslääkärijäsenille (2308 kpl, 79 vähemmän kuin 2005) Tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 2004 22 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.2003 Verkkojulkaisu ISSN 1458-5707 ISBN 952-473-325-0 Painettuna ISSN 1455-7231

Lisätiedot

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä

Katoavat työpaikat. Pekka Myrskylä Katoavat työpaikat Pekka Myrskylä 13-14.06.2017 Työpaikkamuutos 1987-2014 1987 % 2014 % Erotus Uudenmaan maakunta 675242 29,1 771293 33,9 96051 14,2 Pohjois-Pohjanmaan maakunt 142326 6,1 155246 6,8 12920

Lisätiedot

Pojat Tytöt Ei ilmoittanut sukupuolta

Pojat Tytöt Ei ilmoittanut sukupuolta Liitetaulukot Liitetaulukko 1. Vastaajamäärä ja aineiston perusopetuksen 4. 5. ja 8. 9. luokilla, lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja. vuosikursseilla Kouluterveyskyselyn aineistossa 019. Perusopetuksen

Lisätiedot

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu

Risto Raivio Ylilääkäri, Kliinisen osaamisen tuen yksikön päällikkö Projektipäällikkö, Terveydenhuollon avovastaanottotoiminnan palvelusetelikokeilu Hoidon jatkuvuus perusterveydenhuollossa Tutkimus Tampereen yliopistollisen sairaalaan erityisvastuualueen ja Oulun kaupungin terveyskeskuksissa. Väitöskirja. Tampereen yliopisto 2016. http://urn.fi/urn:isbn:978-952-03-0178-1

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 6:2016

TILASTOKATSAUS 6:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 6:2016 1 7.4.2016 SELLAISTEN ASUNTOKUNTIEN, JOISSA ON PARISKUNTA JA LAPSIA, TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 7:2016

TILASTOKATSAUS 7:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 7:2016 1 11.4.2016 LAPSETTOMIEN PARIEN TULOT VANTAALLA VUOSINA 2000 2013 Asuntokuntien määrä Vantaalla oli vuoden 2013 lopussa kaikkiaan 95 400 asuntokuntaa, joista

Lisätiedot

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET

YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET YKSITYISEN SEKTORIN TYÖVOIMASELVITYS 2018 VASTAANOTTOKOHTAISET TULOKSET TUTKIMUKSEN AINEISTO Hammaslääkäriliitto toteutti tutkimuksen yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, THL:n ja KT Kuntatyönantajien

Lisätiedot

TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA

TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA TYÖVOIMASELVITYS 2018 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRITILANNE LOKAKUUSSA 2018 Työvoimaselvitys toteutettiin Suomen Hammaslääkäriliiton, sosiaalija terveysministeriön,

Lisätiedot

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016

Lääkärimäärä kasvaa. Lääkärimäärän kehitys vuosina 1900 2016 Lääkärit 2016 Lääkärimäärä kasvaa Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28 565. Heistä työikäisiä (alle 65 v.) ja Suomessa asuvia oli 20 970. Maassamme on 262 asukasta yhtä työikäistä

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi Kirsi Varhila

Sosiaalisesti kestävä Suomi Kirsi Varhila Sosiaalisesti kestävä Suomi Kirsi Varhila Lähteet: Seppo.Koskinen, Pasi Moisio & työryhmä, THL TALOUDELLINEN ERIARVOISUUS ON SÄILYNYT SUOMESSA ENNALLAAN Tuloerot kasvoivat 1990-luvun puolivälistä aina

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 5:2018

TILASTOKATSAUS 5:2018 Tilastokatsaus 6:12 TILASTOKATSAUS 5:18 1 10.9.18 TYÖTTÖMÄT VANTAALLA 08 17 Työttömyysaste oli Vantaalla tasan 10 prosenttia vuoden 17 lopussa. Laskua edellisvuoteen oli peräti 1,9 prosenttiyksikköä, mikä

Lisätiedot

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00

Terveyskeskusten lääkäritilanne Julkaisuvapaa klo 10.00 Terveyskeskusten lääkäritilanne 5.10.2016 Julkaisuvapaa 26.1.2017 klo 10.00 Lisätietoja Tutkija Piitu Parmanne piitu.parmanne@laakariliitto.fi, p 09 3930 832 www.laakariliitto.fi/tutkimus/laakarityovoima

Lisätiedot

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain

MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain MAAKUNTALIITE : Työmarkkinoiden rakenne maakunnittain Suhdanteen alueellisia työllisyysennusteita voi tulkita tähän liitteeseen tuotettujen tietojen avulla. Prosenttimuutokset työllisyydestä voi suhteuttaa

Lisätiedot

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007

ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 ULKOMAALAISTAUSTAISET TYÖELÄMÄSSÄ 2007 Tietoisku 2/2010 Kuva: Ee-mailin toimitus Arja Munter Keskushallinto Kehittämis- ja tutkimusyksikkö Vuoden 2007 lopussa Suomessa asui 217 700 ulkomaalaistaustaista,

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 vastaanottokohtaiset tulokset Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2012 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille

Lisätiedot

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA

SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA SOSIODEMOGRAFISET TEKIJÄT JA ELÄMÄNTAVAT SOSIOEKONOMISTEN TERVEYSEROJEN TAUSTALLA SUOMESSA Suvi Peltola Kandidaatintutkielma (keväältä 2011) Kansanterveystiede Ohjaajat: Markku Myllykangas ja Tiina Rissanen

Lisätiedot

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef

Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider. Peter Granholm Utvecklingschef Verksamhetens jämförelsetal för bokslutet 2015 Behandlingstider och kötider Peter Granholm Utvecklingschef PG 29.1.2016 Jämförelsetal Källor: Nationella jämförelsetal för verksamheten i social- och hälsovården

Lisätiedot

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain

Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain HELSINGIN KAUPUNGIN TIETOKESKUKSEN verkkojulkaisuja 26 31 Helsingin työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys alueittain 31.12.25 Helsingin kaupungin kuvapankki/ Paul Williams Verkkojulkaisu ISSN 1458-577 ISBN

Lisätiedot

ONKO OIKEUDENMUKAISUUS MAHDOLLISTA TERVEYDENHUOLLOSSA?

ONKO OIKEUDENMUKAISUUS MAHDOLLISTA TERVEYDENHUOLLOSSA? ONKO OIKEUDENMUKAISUUS MAHDOLLISTA TERVEYDENHUOLLOSSA? Ilmo Keskimäki XV Terveydenhuollon laatupäivä Helsinki 8.5.2018 OIKEUDENMUKAISUUS - YHDENVERTAISUUS Horisontaalinen Vertikaalinen Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja

Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja Päijät-Hämeen väestön hyvinvointia, terveyttä ja palvelutarvetta kuvaavia tietoja 1 15.2.2018 Väestön määrä Ikäryhmä KOKO MAA Väestö - 14 15-64 65-84 85-2016 5 503 297 894 178 3 459 144 1 007 098 142 877

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013

Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä. Jouko Isolauri 26.9.2013 Kunta- ja palvelurakenne Kanta-Hämeessä Jouko Isolauri 26.9.2013 Sen jälkeen kun kuntien valtionosuuksia on edelleen leikattu 500 me toimintaa tehostettu toisella 500 me:lla velvoitteita kevennetty niin,

Lisätiedot

LAPIN KUNTATALOUS

LAPIN KUNTATALOUS LAPIN KUNTATALOUS 2004-2005 LAPIN LIITTO Kuntataloustutkija Ella Rautio-Kuosku Heinäkuu 2006 Sisällysluettelo: Kuva 3-4 Manner-Suomen kuntien talous ja Lapin kuntien talous 04-05 Kuva 5 Maakuntien toimintakulujen

Lisätiedot

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009

Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Yksityishammaslääkärikysely lokakuussa 2009 Kyselytutkimus kaikille Hammaslääkäriliiton Manner-Suomessa toimiville yksityishammaslääkärijäsenille (2149 kpl,

Lisätiedot