Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto"

Transkriptio

1 Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1

2 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme olla vaikuttaja, verkottaja ja kouluttaja; yhteistyössä mukana myös valtio, järjestöjä ja yliopistoja vastuullisuus on suomalaisyritysten keskeinen menestyksen tekijä haluamme olla yritysten paras kumppani vastuullisuustyössä. vastuullisuus edistää innovatiivisuutta, kilpailukykyä ja maineenrakennusta mahdollistaen kestävän kasvun toiminta-ajatustamme toteutetaan käytännössä edistämällä yhteiskuntavastuun johtamista ja jalkautusta suomalaisissa yrityksissä 2

3 FiBSin palvelutoiminta Tilaisuudet Tieto & työkalut Vaikuttaminen ja verkottaminen Tutkimus & kehityshankkeet FIBS- Aamukahvit (10-12 kpl) FIBS- Työpajat (3-4 kpl) Ratkaisun Paikka- messutapahtuma Ylimmän Yritysjohdon VaikuNajaforum RaportoinPkilpailu 2013 Vastuullinen VaikuNaja- lehp FiBS- jäsenkirjeet FiBS Extra- jäsensivut CSR Europe- newsbundle CSR Europe- webinaarit KontakPt sidosryhmiin Verkostojen luominen Kannanotot Blogit (FiBS, JCI) GRI Data Partner ProjekPt Tarpeiden kartoinaminen Työkalujen, toimintamallien ja uusien ideoiden kehinäminen ja levinäminen Räätälöidyt palvelut 3

4 Kasvu jatkui vahvana 2012! Jäsenmäärä nelinkertaistunut vuodesta

5 Toiminta - Keskeiset teemat 2013! Resurssitehokas vihreä talous Uusi työ LuoNamus ja kilpailukyky Vastuullisuus- innovaapot Sustainable Business in the Arctic Jätteet uusi kriittinen resurssi Ilmasto ja toimitusketju Kestävyyskö ratkaisee - myynti tulevaisuuden kuluttajille Business&biodiversity EU CSR Awards vihreät ratkaisut Diversity Charter - Monimuotoisuusverkosto Kehittyvät markkinat Ihmisoikeudet toimitusketjuissa Sosiaalisen vastuun työkalut (ISO 26000) Tori-yritys ja järjestöyhteistyö FIBS yritysvastuututkimus 2013 Raportointikilpailu 2013 GRI Finnish Data Partner Vastuullisuusviestintä Vastuullinen sijoittaminen ja vaatimukset Vastuullisuuuden työkalut (erityisesti PK-sektori) RATKAISUN PAIKKA 2013 Vaikuttajafoorumi Sitran Kestävän Talouspolitiikan Foorumi European CSR Award-kilpailu Hyvä Yhteiskunta (LähiTapiola/HY master class) 5

6 Keskeiset hankkeet 2012! Monimuotoisuusverkosto (Diversity Charter Finland) GRI Data Partner -yhteistyö Tori-projekti yritysten ja järjestöjen yhteistyö (IBM) European CSR Award kilpailun käynnistäminen 6

7 Yhteiskuntavastuun määritelmä! Yhteiskuntavastuu jaetaan usein kolmeen osaalueeseen (TEM): 1. Taloudellinen vastuu on sekä toiminnan taloudellisesta kestävyydestä huolehtimista että yrityksen sidosryhmiin kohdistuvien taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista. 2. Sosiaalinen vastuu liittyy hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen. Se ulottuu yrityksen sisältä sen ulkopuolelle. Ulottuvuuksia ovat henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen, ihmisoikeudet, tuotevastuu ja kuluttajansuoja 3. Ympäristövastuu on vastuuta ekologisesta ympäristöstä, ympäristövaikutusten hallintaa ja luonnon varojen kestävää käyttöä. EU määrinelee yhteiskuntavastuun yritysten vastuuksi omasta vaikutuksestaan ympäröivään yhteiskuntaan. WWF:n mukaan Suomen metsätalouden tulee olla ekologises4, sosiaalises4 ja taloudellises4 kestävää. Tämä tarkoi;aa, e;ä metsien hoidossa ja käytössä otetaan puun- tai bioenergian tuotannon rinnalla tasapainoises4 huomioon: metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen metsien virkistyskäytön tarpeet metsien maisema- arvot metsien ja maaperän hiilivarastojen suojelu metsiin kohdistuvat sosiaaliset ja kul;uurilliset näkökulmat sekäkaikkien metsien tarjoamien ekosysteemipalveluiden turvaaminen. 7

8 Yhteiskuntavastuun veturit SijoiNajat Henkilöstö KuluNajat & B2B- asiakkaat Muut sidosryhmät Julkisyhteisöt 8

9 Kehitys Suomessa ja EU:ssa! 1. Jyrki Kataisen hallitusohjelma Tavoitteena on suomalaisten yritysten toimiminen edelläkävijänä yritysvastuuasioissa. 2. EU-komissio 2011: yritysten vastuu omista yhteiskunnallisista vaikutuksistaan ainakin ihmisoikeudet, työvoima- ja työllisyyskäytännöt (esimerkkeinä koulutus, monimuotoisuus, naisten ja miesten tasa-arvo sekä työterveys ja hyvinvointi), ympäristöasiat (esimerkkeinä luonnon monimuotoisuus, ilmastonmuutos, luonnonvarojen käytön tehokkuus, elinkaariarviointi ja saastumisen ehkäisy) sekä lahjonnan ja korruption torjunnan. yhteisöön osallistuminen ja yhteisön kehittäminen, vammaisten integroituminen ja kuluttaja-asiat, myös yksityisyyden suoja, ovat osa yritysten yhteiskuntavastuun osatekijöitä. yhteiskunta- ja ympäristövastuun edistäminen toimitusketjussa ja muiden kuin taloudellisten tietojen julkistaminen on tunnustettu tärkeiksi eri aloja koskeviksi aihealueiksi 3. Valtioneuvoston omistajaohjauspäätös 2011: Valtion omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen ensisijainen tavoite on yhtiöiden kehittäminen ja omistajaarvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteena on myös yhtiöiden toiminnan vastuullisuuden edistäminen ja varmistaminen Valtion kokonaan omistamien yhtiöiden ja valtio-enemmistöisten yhtiöiden edellytetään ja muiden valtioomisteisten listaamattomien yhtiöiden toivotaan laativan erillisen yritysvastuuraportin tai sisällyttävän sen selkeästi erotettavana osana vuosikertomukseensa 4. Valtioneuvoston periaatepäätös yhteiskuntavastuusta 2012: Hallituksen tavoitteena on nostaa suomalaiset yritykset ja hallinto yhteiskuntavastuun edelläkävijöiksi. Koska vastuullisuus on merkittävä tekijä Suomen kilpailukyvylle, yritysten ja julkisten organisaatioiden tulisi sitoutua arvioimaan toimintansa yhteiskunnallisia vaikutuksia. 9

10 Yritys 2020: Älykäs, kestävä ja monimuotoinen! 10

11 Monia viitekehyksiä!

12 Yhteiskuntavastuun ydinaiheet 12 Copyright Eltekon Ltd.

13 Esimerkki: ISO 26000

14 ISO standardissa korostuu 1. Yhteiskuntavastuun periaaneet vastuunalaisuus, avoimuus, ee7nen toiminta, sidosryhmien intressien kunnioinaminen, oikeusjärjestyksen kunnioinaminen, kansainvälisten toimintasääntöjen kunnioinaminen, ihmisoikeuksien kunnioinaminen 2. Yhteiskuntavastuun ydinaiheet 3. Sidosryhmien näkökannat, osallistaminen 4. Arvoketjun huomioiminen (vaikutuspiiri) 5. Huolellisuusvelvoite (riskiajanelu) 6. Avoimuuuus, viespntä 14 Copyright Eltekon Ltd.

15 Ympäristö 6.5.2! Periaatteet Ympäristövastuu Varovaisuusperiaate Ympäristöriskien hallinta Saastuttaja maksaa Muuta Elinkaariajattelu Ympäristövaikutusten arviointi Puhtaammat luonnonvarat ja ekotehokkuus Tuote-ja palvelujärjestelmät Kestävä teknologia ja toimintatavat Kestävät hankinnat Kysymyksiä Pilaantuminen (päästö, jäte, kemikaalit) Kestävä resurssien käyttö (en.+ mat. tehokkuus, vesiensuojelu) Ilmastonmuutos Monimuotoisuus (ekosysteemipalvelut ym) Vuosikokous

16 Viestintä ja raportointi! Vuosikokous

17 FIBS yritysvastuututkimus: kohta 4!! Mitä yritykset tekevät käytännössä yhteiskuntavastuun osalta! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

18 Panostus vastuullisuuteen! Miksi yrityksenne panostaa vastuullisuuteen?" Yritysmaineen / brändin rakentaminen! Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen! Työnantajaimagon parantaminen! Asiakastyytyväisyyden lisääminen! Lakien, säädösten ja suositusten noudattaminen! Ympäristövaikutusten vähentäminen! Työtyytyväisyyden lisääminen! Yrityksen omistaja edellyttää vastuullisuutta! Vastuullisuus on liiketoimintamme lähtökohta! Riskien hallinta! Kilpailukyvyn parantaminen! Myynnin kasvattaminen! Tuloksen parantaminen! Tuotekehitys ja uudet innovaatiot! Kustannussäästöt! Muut syyt! 8! 42! 61! 65! 71! 95! 92! 91! 90! 89! 87! 86! 85! 84! 81! 79! %, N = 199! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

19 Panostus vastuullisuuteen! Onko yrityksessänne määritelty " vastuullisuuden tavoitteita?" Kuuluuko vastuullisuus yrityksenne ylimmän johdon palkkauksen tulosmittaristoon?" On määritetty määrälliset tavoitteet! 3! On määritetty laadulliset tavoitteet! 26! 29! 64! Kyllä! Ei! On määritelty määrälliset ja laadulliset tavoitteet! 52! 7! En osaa sanoa! Ei määriteltyjä tavoitteita! 18! N = 203 En osaa sanoa! 1! %, N = 203! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

20 Panostus vastuullisuuteen! Onko yrityksenne toimintatapoja tai käytäntöjä muutettu sidosryhmiltä saadun kritiikin tai painostuksen johdosta?" 54! Minkä sidosryhmän johdosta yrityksenne toimintatapoja tai käytäntöjä on muutettu?!! Useimmin mainitut sidosryhmät:! n Asiakkaat! 6! 1! n Kuluttajat! n Julkinen mielipide! 38! n Viranomaiset! n Omistajat, rahoittajat! n Ympäristöaktivistit, paikallisyhteisöt! Kyllä, usein! Ei koskaan! Kyllä, joskus! En osaa sanoa! N = 203! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

21 Käytäntö Mitä yhteiskuntavastuuteemoja pidätte yrityksenne kannalta olennaisimpina?" Ympäristökysymykset! Oikeudenmukaiset toimintatavat! Työelämän käytännöt! Hallintotapaan liittyvät kysymykset! 86! 85! 77! 71! Kuluttaja-asiat! Ihmisoikeudet! Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen! 50! 47! 44! Yhteiskuntavastuuteemat eivät ole yrityksellemme ajankohtaisia! Muu! 0! 10! %, N = 203! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

22 Käytäntö Mitä toimenpiteitä olette tehneet olennaisten yhteiskuntavastuuteemojen edistämiseksi?" Ympäristökysymykset" Mitä yhteiskuntavastuuteemoja pidätte yrityksenne kannalta olennaisimpina? Ympäristökysymykset 86 Energian säästäminen ja energiatehokkuus! 97! Oikeudenmukaiset toimintatavat Työelämän käytännöt Jätteiden käsittely ja kierrättäminen! 94! Hyvään hallintotapaan liittyvät kysymykset 71 Haitallisten aineiden välttäminen! 81! Kuluttaja-asiat Ihmisoikeudet Ympäristövaikutusten mittaaminen! Veden tehokas käyttö ja säästäminen! 79! 71! Paikallisyhteisön toimintaan osallistuminen ja paikallisyhteisöjen kehittäminen Yhteiskuntavastuuteemat eivät ole yrityksellemme ajankohtaisia Muu Investoinnit puhtaampiin tuotantoteknologioihin! 70! N = 203 Ympäristönäkökulmien huomioiminen tuotesuunnittelussa! 69! Kierrätysmateriaalien hyödyntämien! Uusiutuvien energialähteiden hyödyntämien! Muu! 7! 56! 67! Muina toimenpiteinä mainittiin mm. sertifikaatit ja hiilijalanjälki!! %, N = 174! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

23 Käytäntö! Mitkä ovat yrityksenne 1-3 keskeisintä vastuullisuushanketta juuri nyt?" Ympäristövastullisuus Sidosryhmäyhteistyö Työhyvinvointi Muu Yritysvastuustrategia / toimintaperiaatteet Energian säästö ja energiatehokkuus Tuotteiden vastuullisuus ja kestävä kulutus Työturvallisuus Hankintaketju Raportointi, viestintä ja avoimuus 187 vastaajaa listasi keskeisiä vastuullisuushankkeita. Hankkeita yhteensä 445 kpl. FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

24 Käytäntö Mikä on yrityksenne vastuullisuudesta vastaavan titteli?" Toimitusjohtaja! 69! Yhteiskuntavastuu- tai kehitysjohtaja,! 43! Viestintäjohtaja, -päällikkö tai asiantuntija! Johtoryhmä! Ei nimetty tai jaettu vastuu! Yhteiskuntavastuu ja viestintäjohtaja! Henkilöstöjohtaja tai -päällikkö! Myynti- tai markkinointijohtaja! Turvallisuusjohtaja tai -päällikkö! Konsernin johto! Muu! 14! 10! 10! 9! 7! 7! 4! 4! 16! Muut tittelit mm:! n Liiketoimintajohtaja! n Teknisten palveluiden johtaja/päällikkö! n Laatujohtaja ja -päällikkö! n Talousjohtaja! n Hallituksen puheenjohtaja! n Riskienhallintapäällikkö! n Toimistopäällikkö! n Hankintakoordinaattori! n Talousjohtaja! %, N = 193! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

25 Käytäntö Noudatetaanko yrityksessänne joitakin seuraavista kansainvälisistä toimintaperiaa;eista? ISO laatustandardi! ISO ympäristöstandardi! GRI-raportointiohjeet (Global Reporting Initiative)! Carbon Disclosure Project! UN Global Compact -periaatteet! ISO yhteiskuntavastuuohjeisto! PRI (Principle of Responsible Investment) -periaatteet! Business Social Compliance Initiative (BSCI)! SA sertifikaatti! AA1000 -standardi! Muita! Emme noudata mitään kansainvälistä! yritysvastuuseen liittyvää toimintaperiaatetta! En osaa sanoa! 4! 4! 7! 7! 12! 12! 18! 18! 22! 20! 30! 68! 66! Muita mainintoja mm:! n OHSAS 18000! n Green Office! n OECD ohjeistus monikansallisille yrityksille! FIBS yritysvastuututkimus 2013 %, N = 203! TNS 2013

26 Tulevaisuus Miten arvioit vastuullisuuden merkityksen yrityksenne liiketoiminnan kannalta muuttuvan seuraavan 5 vuoden sisällä?" Miten arvioit yrityksenne vastuullisuusinvestointien / vastuullisuuteen käytettävien resurssien määrän kehittyvän seuraavan 5 vuoden aikana?" 87! 13! Merkitys kasvaa! Merkitys vähenee! Merkitys pysyy samana! En osaa sanoa! 54! 1! 1! 44! Investoinnit lisääntyvät! Investoinnin vähenevät! Investoinnit pysyvät samana! En osaa sanoa! N = 203! N = 203 Vain kolme vastaajaa arvioi investointien vähenevän. Syyksi he kertovat talouden taantuman. Kaksi nimeää myös kustannusten nousun ja yksi strategisten painopisteiden muutokset.! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

27 Tulevaisuus Mitkä yhteiskunnalliset trendit tulevat olemaan kriittisimpiä yrityksenne vastuullisen liiketoiminnan kannalta seuraavan 5 vuoden sisällä?" Talousjärjestelmän epävakaus! 51! Ilmastonmuutos! Työvoiman saatavuus! 36! 36! Raaka-aineiden, veden ja energian saatavuus! 30! Globalisaatio! Köyhyys ja eriarvoistuminen! 20! 19! Väestönkasvu! Muu! 7! 9! %, N = 203 Muina kriittisinä trendeinä mainittiin mm. uusiutuvan energian lisääntyminen, kuluttajien vastuullisuustietoisuuden kasvu, vihreät arvot sekä väestön ikärakenteen muutos.! FIBS yritysvastuututkimus 2013 TNS 2013

28 Lopuksi" Ei ole olemassa kokonaisvaltaista yhteiskuntavastuun (triple bottom line) sertifikaattia - kohdistuu nykyisin tuotteisiin, palveluihin, alueisiin (26000?)! GRI raportointi kattaa oleelliset alueet viestinnän perspektiivistä! Yhteiskuntavastuu on yrityksen viitekehys, jonka puitteissa:! 1. Etsitään omat kipupisteet sidosryhmien kanssa! 2. Varmistetaan, että ei jää harmaita alueita! Pienetkin toimijat voivat käyttää näitä välineitä! Mahdollisuuspuoli vahvistuu (biotalous, creating shared value)! 87% yritysjohdosta sanoo, että vastuullisuuden merkitys kasvaa 5 vuoden sisällä! Kysymyksiä? Vuosikokous

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia

Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa. Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia T RY K S A G N R. 541-618 Hyvä elämä kestävässä Pohjolassa Pohjoismaiden kestävän kehityksen strategia ISBN 978-92-893-2498-4

Lisätiedot

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010

PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA. Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 PUOLUSTUSHALLINNON KESTÄVÄN KEHITYKSEN OHJELMA Puolustushallinnon kestävän kehityksen yhteistyöverkosto / 2010 Sisällysluettelo PUOLUSTUSMINISTERILLE...1 JOHDANTO...3 1. KESTÄVÄ KEHITYS...4 2. KESTÄVÄ

Lisätiedot

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020

Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry. Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Luovien alojen liiketoiminnan kehittämisyhdistys Diges ry Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Liikunta-alan yrittäjyyden kehittämisstrategia 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS

TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS TAVOITTEENA KESTÄVÄ TUOTTAVUUS Julkisen sektorin tuottavuustyön toinen aalto Tuottavuus synnyttää edellyttää Kestävä tuottavuus Työelämän laatu Innovaatiot mahdollistaa 7.4.2010 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020

OHJELMA2020. Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi. Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ohjelma 2015 2020 OHJELMA2020 Varsinais-Suomi kestävän kehityksen edelläkävijäksi, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050

Valtioneuvoston metsäpoliittinen. etsäpoliittinen selonteko 2050 Valtioneuvoston metsäpoliittinen etsäpoliittinen selonteko 2050 1 Sisältö Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4 1.1 Metsäpoliittinen selonteko linjaa pitkän aikavälin metsäpolitiikkaa... 4 1.2 Metsien merkitys

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8

Sisältö. Tärkeimmät tapahtumat. Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Vuosikertomus 2007 Sisältö Konsernin esittely Kemira lyhyesti Vuosi 2007 lyhyesti 1 Strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 8 Liiketoiminta-alueemme ovat nousseet hyviin kilpailuasemiin, mutta kilpailuympäristömme

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia

Kestävää kasvua biotaloudesta. Suomen biotalousstrategia Kestävää kasvua biotaloudesta Suomen biotalousstrategia SUOMEN BIOTALOUSSTRATEGIA Tiivistelmä Suomi on matkalla kohti vähähiilistä ja resurssitehokasta yhteiskuntaa ja kestävää taloutta. Tämän toteuttamisessa

Lisätiedot

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS

YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS The Biofore Company YEAR OF PROGRESS VUOSIKERTOMUS 214 Sisältö UPM konserni 1 UPM lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Strategia 11 UPM sijoituskohteena 13 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen vaikuttavat

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013

Suomen arktinen strategia 2013. Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2013 Suomen arktinen strategia 2013 Valtioneuvoston periaatepäätös 23.8.2013 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014

YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 YRITYSVASTUURAPORTTI 2014 1 (30) YRITYSVASTUURAPORTTI 20144 Kestävää kauneutta vuodesta 1862 Asiakkaamme ovat tuotteillammee suojanneet erilaisia pintoja ja kaunistaneet erilaisia tiloja jo yli 150 vuotta.

Lisätiedot

Mika Kuisma Marjut Lovio

Mika Kuisma Marjut Lovio Mika Kuisma Marjut Lovio EMAS- ja GRI-raportointi osana yhteiskuntavastuullisuutta jatkuvan parantamisen toteaminen yritysten raportoinnin avulla HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS WORKING PAPERS W-408 Mika

Lisätiedot

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö

The Biofore Company. vuosikertomus 2012. sisältö The Biofore Company vuosikertomus 2 Sisältö UPM-KONSERNI Avaintietoja 2 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 UPM:n liiketoimintojen strateginen suunta 6 UPM sijoituskohteena 9 Taloudelliset tavoitteet ja tulokseen

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran tehtävä on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä

Lisätiedot