Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen"

Transkriptio

1 Vastuullinen Lisää tähän otsikko yritystoiminta mistä on kyse? Asiantuntija Anna-Kaisa Auvinen

2 Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullinen yritystoiminta = yritysten tapa toteuttaa kestävää kehitystä Yrityskansalaisuus, yhteiskuntavastuu, yritysvastuu, kestävän kehityksen mukainen yritystoiminta Vastuullisuus koostuu kolmesta kestävän kehityksen osa-alueesta: taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu. Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun kantaminen edellyttää yritykseltä vahvaa taloutta. Vastuullisen yritystoiminnan perimmäisenä tarkoituksena on vahvistaa yrityksen kannattavuutta pitkällä aikavälillä. EK:n määritelmä: Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa yrityksen liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy yrityksen arvojen ja tavoitteiden perusteella ottaen huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset 2

3 Kestävän kehityksen rakentuminen Maailmanlaajuinen kestävä kehitys Kestävä kehitys Suomessa Vahva talous Ihmisten hyvinvointi Hyvä ympäristö Kilpailukykyinen toimintaympäristö Suomessa 3

4 Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Hyvät toimintatavat ympäristöasioissa ja luonnonvarojen kestävässä käytössä Innovatiiset toimintatavat Yhteiskuntavastuu Ympäristövastuu Sosiaalinen vastuu Taloudellinen vastuu Sosiaalinen vastuu: Hyvät toimintatavat ja vastuullisuus suhteessa henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin kuten asiakkaisiin, kuluttajiin, toimitus- ja jakeluketjuun, muihin verkostoyhteistyön kumppaneihin sekä lähiyhteisöihin ja niiden asukkaisiin Hyvät toimintatavat ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen yrityksen keskeisille sidosryhmille 4

5 Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Talousosa: Hyvät toimintatavat ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen yrityksen keskeisille sidosryhmille kannattavuus, kilpailukyky ja tehokkuus omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen taloudellisen hyvinvoinnin tuottaminen yhteiskunnalle mm. veroja maksamalla Ympäristöosa: Hyvät toimintatavat ympäristöasioissa, energia - ja materiaalitehokkuudessa luonnonvarojen kestävä käyttö jätteiden määrän vähentäminen vesien, ilman ja maaperän suojelu energian säästäminen ja energiatehokkuus ilmastonmuutoksen hidastaminen ja torjunta tuotteiden ja palvelujen elinkaarivastuu Sosiaalinen osa: Hyvät toimintatavat ja vastuullisuus suhteessa henkilöstöön ja muihin sidosryhmiin henkilöstön hyvinvointi ja koulutus tuoteturvallisuus ja kuluttajansuoja yhteistyö yritysverkoissa ihmisoikeudet hyvät käytännöt: yrityksen tapa toimia lähialueyhteistyö 5

6 Vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa? Vastuullisen yrityksen on itse sisäistettävä ja sisällytettävä vastuullisuus osaksi strategiaansa ja päivittäistä toimintaansa. Se edellyttää yritysjohdon sitoutumista ja yrityksen koko henkilöstön osallistumista. Yrityksen painotuksiin vaikuttaa sen toimintaympäristö Suomessa painotukset erilaisia kuin toimittaessa esimerkiksi kehitysmaissa tai kehittyvillä markkinoilla. Meillä päähuomion on ollut ympäristöasioissa ajatuksella, että työelämälainsäädäntö ja työehtosopimukset antavat riittävät takeet työelämäoikeuksien toteutumisesta Kansainvälistyminen ja ketjuuntunut yritysrakenne muuttanut tilannetta Siellä, missä kansallinen lainsäädäntö on kehittymätöntä, tarvitaan yritysten itsesääntelyä, joka pohjautuu kansainvälisiin sopimuksiin ja yritysten omiin eettisiin ohjeisiin Vastuullisuuden ulottaminen koko toimintaketjuun vaatii osapuolten sitoutumista, avointa viestintää ja usein pitkäjänteistä kehitystyötä Lainsäädännön noudattaminen on kaiken yritystoiminnan lähtökohta 6

7 Ovatko yhteiskuntavastuuasiat ajankohtaisia yrityksessänne? alle 10 työntekijää työntekijää Ei Kyllä työntekijää 249+ työntekijää % 7

8 Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat ajankohtaisimpia? (alle 10 työntekijän yritykset) Henkilöstö Kuluttajat, asiakkaat Alihankintaketju Ympäristö, ilmasto Ihmisoikeudet Kansalaisjärjestöt Lähialueyhteistyö Muu aihealue % 8

9 Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat ajankohtaisimpia? (10-49 työntekijän yritykset) Henkilöstö Kuluttajat, asiakkaat Alihankintaketju Ympäristö, ilmasto Ihmisoikeudet Kansalaisjärjestöt Lähialueyhteistyö Muu aihealue %

10 Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat ajankohtaisimpia? ( työntekijän yritykset) Henkilöstö Kuluttajat, asiakkaat Alihankintaketju Ympäristö, ilmasto Ihmisoikeudet Kansalaisjärjestöt Lähialueyhteistyö Muu aihealue %

11 Mitkä vastuullisuuden osa-alueet ovat ajankohtaisimpia? (väh. 249 työntekijän yritykset) Henkilöstö Kuluttajat, asiakkaat Alihankintaketju Ympäristö, ilmasto Ihmisoikeudet Kansalaisjärjestöt Lähialueyhteistyö Muu aihealue %

12 Vastuullisuuden haltuunotto? Yrityksen arvojen kirjaaminen ja vastuullisuustavoitteiden asettaminen, mitkä ovat olennaiset asiat Toimintaperiaatteiden ja politiikan laatiminen Määritetään sidosryhmät ja käydään vuoropuhelua Laaditaan toimintaohjeet Rakennetaan hallintajärjestelmät laatu, ympäristöasiat, työelämän asiat, koko toiminta Viestintä ja mahdollinen raportointi 12

13 Tavoitetason asettaminen? Vaatimustenmukaisuus Harmaa alue Lainmukaisuus Vapaaehtoiset sitoumukset Markkinoiden ja sidosryhmien odotuksiin vastaaminen Suunnan näyttäminen, odotusten luominen Väärinkäytökset Kilpailuetu Lähde: PWC 13

14 Miksi toimia vastuullisesti? Kilpailuetu Henkilöstön hyvinvointi, uusien työntekijöiden rekrytointi Taloudellisten riskien ja maineriskien ennakointi ja hallinta Kustannussäästöt (esim. energia- ja materiaalitehokkuus) Vastuullisten yhteistyökumppaneiden houkuttelu Sijoittajien vaateet Poliitikkojen ja virkamiesten, kansalaisjärjestöjen, paikallisyhteisöjen sekä muiden sidosryhmien taholta tulevat toiveet Omistajien tai yritysjohtajien omat eettiset arvot tai vakaumus 14

15 Sidosryhmiä Henkilöstö Henkilöstö Viranomaiset Viranomaiset Poliitikot Poliitikot Asukkaat Asukkaat Lähiyhteisöt Lähiyhteisöt Kirkko Kirkko Omistajat Omistajat Sijoittajat Sijoittajat Rahoittajat Rahoittajat Yritysasiakkaat Yritysasiakkaat Liikekumppanit Liikekumppanit YRITYS Kuluttajat Kuluttajat Asiakkaat Asiakkaat Ay-liike Ay-liike Tiedotusvälineet Tiedotusvälineet Kansalaisjärjestöt Kansalaisjärjestöt 15

16 Sidosryhmät Vastuullinen yritys toimii yhteisen hyvän edistämiseksi ja ottaa toiminnassaan huomioon sidosryhmiensä odotukset, näkemykset ja edut. Yritysvastuun kehittäminen on jatkuva prosessi, johon yrityksen kannattaa kutsua mukaan erilaisia sidosryhmiä. Tärkeää on tunnistaa/määrittää oikeat sidosryhmät Sidosryhmien kanssa käytävässä vuoropuhelussa yritys voi havaita ja kehittää vastuullisuusteemoja sekä käsitellä yritysvastuun ongelmia ja kehityskohteita. Sidosryhmien tärkeys vaihtelee yrityskohtaisesti sekä ajallisesti ja maantieteellisesti. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on lisääntynyt 16

17 Tuotantoketjut (Supply Chain) Sosiaalisen pilarin asiat painottuneet julkisessa keskustelussa Lapsityövoima, työolot, minimipalkat, järjestäytymisoikeus jne. Heikko julkinen hallinto -> yritykset joutuvat hoitamaan valtiolle kuuluvia tehtäviä Lyhyet/pitkät ketjut Lyhyissä ketjuissa tilanne helpompi hallita Pitkissä ketjuissa alihankkijan alihankkijoiden alihankkijat Toimialakohtaiset erot Tavaratalon hyllyillä kymmeniätuhansia tuotenimikkeitä -> Riskinarviointi & priorisointi Alihankkijan toimintakulttuuriin vaikuttaminen Sopimusehdot; käytännön yhteistyö; auditointi jne. Julkiset hankinnat & kestävät hankinnat Ympäristöasiat ja sosiaaliset kysymykset Yksilöiminen tarjouspyynnössä; yhteys hankinnan tarkoitukseen 17

18 Viestintä ja raportointi Harhaanjohtava markkinointi Kuluttajakanteet Kaliforniassa (NIKE) Markkinoinnin sääntely kuluttajansuojalaissa (KSL 2 luku) Vastuullisuusväittämät Varo viher/eettisyyspesua Monia erilaisia viestintäkeinoja vastuullisuudesta www-sivut Esitteet Raportit Kansainvälisesti käytetyin yhteiskunta- ja yritysvastuun raportointistandardi on GRI (Global Reporting Initiative) G3 -ohjeisto. Ohjeisto koostuu raportointia ohjaavista periaatteista ja raportoinnin mittareista. Usein pörssiyhtiöiden raporttien pohjana Pk-yrityksillä paljon toimintaa, joka sinänsä luokiteltavissa vastuulliseksi yritystoiminnaksi. Eivät kuitenkaan välttämättä ole tottuneet kuvaamaan toimintaansa tällaisella terminologialla - > Olemassa olevan tekeminen näkyväksi Kirjanpitolaki (taloudellinen raportointi) Relevantit tiedot henkilöstöstä ja ympäristöstä toimintakertomukseen KILAn yleisohje pakollisista ja vapaaehtoisesti esitettävistä tiedoista 18

19 Miten pääasiassa viestitte yhteiskuntavastuuasioista? Nettisivustolla Vastuullisuusraportilla Muulla tavalla % 19

20 Vastuullisuus sijoitus- ja rahoitustoiminnassa Sijoitustoiminta: trendinä siirtyminen eettisyydestä vastuullisuuteen Vanhastaan eettisyys sijoitustoiminnassa on tarkoittanut ns. arveluttavista sijoituskohteista luopumista Tilalle nousemassa aktiivinen vaikuttaminen kohdeyrityksen toimintaan Kohteesta luopuminen vasta viimeinen ratkaisu Rahoitustoiminta Ympäristöriskien arviointi osana kokonaisriskinarviointia Piilevät ympäristöriskit -> vakuuden arvo voi olla jopa reippaasti negatiivinen 20

21 Yritys/yhteiskuntavastuu Yhteiskunta- ja yritysvastuu tarkoittaa yritysten, julkisen hallinnon ja muiden työyhteisöjen vastuuta vaikutuksistaan ympäröivään yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiin (TEM) Hyvä hallintotapa CG Tarkoittaa usein pörssiyhtiöiden hyvään hallintotapaan liittyviä sääntöjä ja menettelytapoja. Corporate governance -menettelyjen tavoitteena on yhtenäistää listattujen yritysten toimintatapoja, parantaa toiminnan läpinäkyvyyttä, tehostaa tiedonkulkua sekä yhtenäistää sijoittajille ja osakkeenomistajille annettavaa tietoa. Perustuvat pääsääntöisesti yritysten itsesäätelyyn. Molemmat mallit tuovat yritysmaailman itsesääntelyn, tai sitoutumisen kansainväliseen standardiin vaihtoehdoksi tai täydennykseksi asiaa koskevalle pakottavalle lainsäädännölle. Mekanismeina mm. standardit ja hyvät käytännöt, avoimuuden lisääminen yritysten sisäisillä säännöksillä, tiedottamisella ja raportoinnilla. 21

22 Keskeiset normit/lainsäädäntö vastuullisuuden pohjalla Osakeyhtiölainsäädäntö Arvopaperimarkkinalainsäädäntö Kirjanpito- ja verolainsäädäntö Teollisoikeus- ja kilpailulainsäädäntö Tietosuojalainsäädäntö Ympäristölainsäädäntö Työ- ja sosiaalilainsäädäntö Tasa-arvolaki Tuoteturvallisuus- ja kuluttajansuojalainsäädäntö Vahingonkorvauslaki Kansainvälisen kaupan säännökset 22

23 Muut ohjeet ja standardit Yhteiskuntavastuuopas ISO Ympäristöjärjestelmämalli ISO14001 Sosiaalisen vastuun standardi SA8000 Sosiaalisen vastuun standardi AA1000 Raportointiohjeisto Global Reporting Initiative (GRI) The United Nations Global Compact ja vastuullisen sijoittamisen periaatteet YK:n Global Compact sisältää kymmenen periaatetta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption ehkäisyä. YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (socially responsible investment, SRI) koskevat sijoitus- ja eläkerahastojen vastuullista sijoittamista. Sijoittajat ottavat huomioon sijoituskohteinaan olevien yritysten ekologisen ja sosiaalisen vastuun, hyvän hallintotavan sekä edistävät sijoituskohteidensa vastuullisuusraportointia. OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille 23

24 Muut ohjeet ja standardit ILO (Kansainvälinen työjärjestö) julistus työn perusoikeuksista periaatejulistus, joka koskee monikansallisia yrityksiä ja sosiaalipolitiikkaa. EU:n vihreä kirja (2001) sekä tiedonannot (2002 ja 2006) näkemyksiä ja painopisteitä yhteiskunta- ja yritysvastuun edistämiseksi. EU määrittelee yhteiskuntavastuun lakien minimitason ylittämiseksi vapaaehtoisin yhteiskuntavastuullisin toimin sekä investoinnein pääomaan, ympäristöön ja sidosryhmäsuhteisiin. Tulossa uusi tiedonanto kesällä

25 Vapaaehtoisuuden ja pakollisuuden rajankäyntiä 1. Raportointi & vastuullisuudesta tiedottaminen 2. Eettiset periaatteet/käytännesäännöt sopimusehtoina 3. Julkiset hankinnat 4. Vastuullisuuden organisointi 5. Yli lainsäädännön vaatimusten 6. Sidosryhmävuoropuhelu 7. Taloudellinen pilari 8. Ihmisoikeudet 9. Vastuullisuusinnovaatioiden edistäminen 10. Yrityksille säädettävä sitovia velvoitteita yhteiskuntavastuusta 25

26 Vastuullinen yritystoiminta EK:ssa Infrastruktuuri Innovaatioympäristö ja osaaminen Lainsäädäntö ja kauppapolitiikka Talouspolitiikka Työmarkkinat Energia- ja materiaalitalous Luonnonvarat Logistiikka Rakennettu ympäristö Ilmasto Ympäristö Vastuullinen yritystoiminta Koulutus Työvoima ja maahanmuutto Innovaatioympäristö Yritysten kasvu ja kansainvälistyminen Ennakointi Tietoyhteiskunta Työ- ja sosiaalilainsäädäntö Yrityslainsäädäntö Kilpailu ja EU-juridiikka Yritysturvallisuus Kauppapolitiikka Talous Verotus Suhdanteet Työllisyys Hyvinvoinnin rahoitus Sopimustoiminta Työelämän kehittäminen Ansiokehitys- ja työmarkkinaselvitykset Viestintä PK-asiat Aluetoiminta Brysselin toimisto EK:n vastuullisuusverkosto Vastuullisen yritystoiminnan kehittämisryhmä (yritysryhmä) 26

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011

Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000. Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2011 OPPILAITOSPORTAALI Yhteiskuntavastuun standardi SFS-ISO 26000 Kalvosarja oppilaitoksille Suomen Standardisoimisliitto SFS ry 2 Tervetuloa luentoaineiston käyttäjäksi! Tämän luentoaineiston on laatinut

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013

OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 OP-Pohjola-ryhmän yhteiskuntavastuuraportti 2013 Pääjohtajan vastuullisuuskatsaus 2 OP-Pohjola-ryhmä lyhyesti 3 Yhteiskuntavastuu OP-Pohjola-ryhmässä Finanssialan megatrendit, riskit ja mahdollisuudet

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000

YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 YHTEISKUNTAVASTUU SFS-ISO 26000 Yhteiskuntavastuuopas ISO (International Organization for Standardization) ISO on kansainvälinen standardisoimisjärjestö, jonka jäseninä on 164 kansallista standardisoimisjärjestöä.

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä

Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä. Käytännön esimerkkejä Vastuullinen yrittäjyys pk-yrityksissä Käytännön esimerkkejä Tämä esite on toteutettu vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Turun kauppakorkeakoulun Vastuullisen liiketoiminnan keskus

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon

Työ- ja elinkeinohallinnon Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen ohjelman toteuttamiseksi Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Konserni 66/2009 Työ- ja elinkeinohallinnon strategia Suomen kehityspoliittisen

Lisätiedot

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0

Yhteiskuntavastuun raportointiohjeisto 2000-2006 GRI. Version 3.0 G 2000-2006 GI G Sisällys Esipuhe Kestävä kehitys edellyttää avoimuutta Johdanto Yleiskatsaus yhteiskuntavastuuraportointiin Yleisiä huomautuksia raportoinnista Tiedonkeruu 36 aportin julkaisumuoto ja

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006

KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 KESÄYLIOPISTOJEN KESTÄVÄN KEHITYKSEN EDISTÄMISOHJELMA 2004-2006 Perustuu Itämeren alueen kestävän kehityksen koulutuksen Baltic 21E ohjelmaan Suomen kesäyliopistot ry. Minna Santaoja Mika Nirvi Maaliskuu

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia

VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI. Atrian Tapa Toimia VASTUULLISEN ATRIAN JÄLKI Atrian Tapa Toimia Hyvät yhteistyökumppanimme Kädessäsi on Atrian toimintaohje, nimeltään Atrian Tapa Toimia. Se on tarkoitettu jokaiselle atrialaiselle ja yhteistyökumppanillemme

Lisätiedot

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009

Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 09 Puhdas teknologia on hauskaa! VUOSIKERTOMUS 2009 Vacon puhtaan teknologian puolesta Sähkömoottorit kuluttavat noin 30 % koko maailman sähköenergiasta. Taajuusmuuttajien ja energiatehokkaiden moottoreiden

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella

Mitä. me on monikulttuur. saavuttamiseksi. menestykselle. myös. säännöllisesti. Finnairin hallituksen. sen ulkopuolella Finnairin tapa toimia Finnairin eettiset toimintaohjeet ja menetystekijämme Vastuullisuus näkyy kaikessaa Finnairin toiminnassa. Menestyvätt organisaatiot katsovat t tulevaisuuteen ja panostavat vastuullisuuteen

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010

Sitran selvityksiä 29. Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille. Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 1 Lähiruoka, nyt! Trendistä markkinoille Tuomas Mäkipeska ja Mikko Sihvonen 28.5.2010 2 Sisältö Esipuhe 4 Tiivistelmä 5 1. Lähiruokamarkkinoiden käsitteellinen määrittely 6 Luomua vai lähiruokaa? 6 Määrittelyn

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti

Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti Vuosikertomus ja Vastuullisuusraportti 2010 Cityconin kauppakeskukset Suomessa keskustan kohtaamispaikat Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 16 500 m². Ankkurivuokralaiset Seppälä, Vero Moda,

Lisätiedot

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake

Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake Vastuullinen yrittäjyys tapahtuman kyselylomake 1. Johdanto Tämän kyselylomakkeet tarkoituksena on auttaa yritystäsi toimimaan vastuullisesti tuomalla esiin kysymyksiä mahdollisista toimintavoista, joiden

Lisätiedot

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa

Arvot, työ ja vastuu. Kansallinen Ennakointiverkosto. Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Kansallinen Ennakointiverkosto Yritystoiminnan tulevaisuus - asiantuntijaryhmän loppuraportti 1 Arvot, työ ja vastuu Yritystoiminnan ehdot arvonmuodostuksen uudessa logiikassa Toimittanut Antti Hautamäki

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus

IsoKristiina. Jyväskeskus. Koskikeskus. Sampokeskus Cityconin kauppakeskukset Suomessa KESKUSTAN KOHTAAMISPAIKAT Forum Jyväskylä Cityconin vuokrattava pinta-ala 17 500 m 2 Rakennusvuosi 1953/1972/1980. Laajennus- ja/tai uudistusvuosi 1991. IsoKristiina

Lisätiedot