Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta"

Transkriptio

1 FIBSin yritysvastuututkimus 2015

2 LUKIJALLE Yhteiskuntavastuu on yrityksille nykyisin muutakin kuin ympäristövastuuta FIBSin kolmas yritysvastuututkimus kertoo, että ympäristö on suomalaisyrityksille enää kolmannek- si olennaisin yhteiskuntavastuuteema oikeuden- mukaisten toimintatapojen ja työelämäkäytäntöjen jälkeen. Tämä huolimatta siitä, että yritykset pa- nostavat edelleen käytännön tasolla eniten ympä- ristövastuuseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten energiatehokkuuden parantamiseen ja puhtaam- paan tuotantoteknologiaan. Ympäristökysymyksiä piti tänä vuonna liiketoimin- tansa kannalta kaikkein olennaisimpina vain 65 % vastaajista, kun näiden osuus vuonna 2014 oli 78%. Sitä vastoin oikeudenmukaisiin toimintatapoihin ja työelämäkäytäntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, kuten yritysten veronmaksu ja korruption torjunta sekä työhyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo, ovat nousseet entistäkin tärkeämpään rooliin: yrityksistä 77 % pitää nyt oikeudenmukaisia toi- mintatapoja tärkeimpänä vastuullisuusteemana, toiselle sijalle nousivat työelämäkäytännöt. Tämän vuoden tuloksissa oli merkillepantavaa myös se, että yritysmaine on noussut uudestaan tärkeimmäksi syyksi panostaa vastuullisuuteen. Tuloksista voidaan tehdä kaksi johtopäätöstä: (1) ympäristö on vakiinnuttanut asemansa itsestään- selvänä osana vastuullista liiketoimintaa, eikä sen merkitystä enää tarvitse erikseen korostaa yhtä paljon kuin aiemmin, ja (2) viime aikojen laaja julkinen keskustelu eri sosiaalisen ja taloudellisen vastuun teemoista vaikuttaa selvästi yritysten tapaan arvottaa eri vastuullisuusteemoja: vastuul- lisuus on yrityksille keskeinen keino rakentaa mai- netta niin kuluttajien, sijoittajien kuin työnteki- jöidenkin silmissä, mikä näkyy myös tämän vuoden tutkimuksemme tuloksissa. tekijät nähdään vastuullisuutta tärkeämpänä kilpai- lutekijänä. Toisaalta yritykset eivät vieläkään näe vastuulli- suutta tulostekijänä, vaikka hienoista nousua edel- lisvuoteen verrattuna onkin havaittavissa: tänä vuonna 14 % yrityksistä kertoi asettavansa vastuul- listoimintansa tavoitteeksi myynnin kasvattamisen (12 %) ja 6 % kustannussäästöt (5 %). Yritysmaine nähdään edelleen ylivoimaisesti suurimpana liike- toiminnallisena hyötynä, sen nosti kärkeen peräti 93 % vastaajista. Myös alihankintaketjun ihmisoikeudet, kuten lapsi- ja pakkotyövoiman torjunta, näyttävät olevan edelleen suomalaisyrityksille etäinen teema: vain 14 % vastaajista (15 % vuonna 2014) panostaa teemaan. Tulos on huolestuttava ottaen huomioon etenkin sen, että vastaajista yli puolet toimii kan- sainvälisillä markkinoilla. Oli hienoa huomata, että aiempien vuosien tapaan valtaosa yrityksistä (83 %) arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan liiketoimintansa kannalta seuraavan viiden vuoden aikana, ja yli puolet myös uskoo vastuullisuuteen liittyvien resurssiensa li- sääntyvän lähivuosina. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten usko merkityksen ja resurssien kasvuun konkretisoituu. Olemme loppuun koonneet 5 pai- nopistettä, joihin yritysten kannattaisi kiinnittää lähivuosina erityishuomiota päästäkseen vastuulli- suustyössään eteenpäin. Hyviä lukuhetkiä! Mikko Routti Toiminnanjohtaja, FIBS Tuloksissa näkyvät myös taloudellisen taantuman vaikutukset, tänä vuonna vain 57 % vastaajista (71 % vuonna 2014) piti vastuullisuutta erittäin olen- naisena liiketoimintansa kannalta. Tuloksen voi- daan nähdä heijastavan pitkään jatkunutta ja la- maksi kääntynyttä taloudellista taantumaa, minkä takia hinta ja muut lyhyen aikavälin kannattavuus- 2

3 SISÄLLYS Lukijalle avaintulosta... 4 Panostus vastuullisuuteen... 5 Käytäntö... 7 Vaikutukset ja hyödyt... 9 Haasteet Tulevaisuus FIBSin suositukset Tutkimuksen taustaa Kolmatta kertaa toteutettu FIBSin yritysvastuututkimus on laajin suomalaisten suuryritysten vastuullisuutta kartoittava tutkimus. Tutkimuksen kautta selvitettiin suomalaisten suuryritysten yhteiskuntavastuutoiminnan käytäntöjä, tavoitteita, vaikutuksia, haasteita ja tulevaisuuden suunnitelmia. Tutkimuksen viitekehyksenä on kansainvälinen ISO yhteiskuntavastuustandardi. Tutkimus toteutettiin Taloustutkimuksen puhelinhaastatteluina aikavälillä Kyselyn kohderyhmänä oli satunnaisotos Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä, vastaajina yritysten toimitusjohtajat ja yritysvastuusta vastaavat asiantuntijat. Valtaosa (79 %) tutki- mukseen osallistuneista yrityksistä on osakeyhtiöitä ja lähes puolet teollisuusalan yrityksiä. Vastaajista 58 % oli toimitusjohtajia. Tulosten vuosivertailussa huomioitava: - Vastaajat saivat halutessaan haastattelukysymykset etukäteen käyttöönsä paperimuodos- sa - Kysymyksiä selkeytettiin, erityisesti liittyen toimenpiteisiin, joita on tehty olennaisten yh- teiskuntavastuuteemojen edistämiseksi - Tiedonkeruussa tavoiteltiin ensisijaisesti yritysten toimitusjohtajia, minkä vuoksi vastaaja- rakenne eroaa hieman edelliseen tutkimukseen verrattuna - Vuoden 2013 tutkimuksessa osassa kysymyksiä oli mahdollisuus valita kaikki vastausvaih- toehdot 3

4 Vuoden 2015 tutkimuksen 7 avaintulosta 1. Yhteiskuntavastuu merkitsee yrityksil- le nykyisin muutakin kuin ympäristö- vastuuta: ympäristökysymyksiä pitää liiketoimintansa kannalta kaikkein olennaisimpina vastuullisuusteemana enää 65 % vastaajista (78 % vuonna 2014). 2. Oikeudenmukaiset toimintatavat ja työelämäkäytännöt ovat nousseet tär- keimmiksi vastuullisuusteemoiksi: 77 % yrityksistä pitää oikeudenmukai- sia toimintatapoja (mm. veronmaksu ja korruption torjunta) tärkeimpänä vastuullisuusteemana (66 %), toiseksi tärkeimpiä ovat työelämäkäytännöt kuten työhyvinvointi ja työssä jaksa- minen (70 % vastaajista ; 49 % vuonna 2014). 3. Yritysmaine nousi uudestaan tär- keimmäksi syyksi panostaa vastuulli- suuteen. 4. Taloudellinen taantuma vaikuttaa vastuullisuuteen: vain 57 % vastaajista pitää vastuullisuutta erittäin tärkeänä liiketoimintansa kannalta kun vastaava luku vuonna 2014 oli 71 %. 5. Vastuullisuus ei ole yrityksille vielä- kään tulostekijä: 14 % (12 %) yrityksis- tä kertoi asettavansa vastuullistoimin- tansa tavoitteeksi myynnin kasvatta- misen ja 6 % (5 %) kustannussäästöt - yritysmaine nähdään edelleen edel- leen ylivoimaisesti vastuullisuuden suurimmaksi liiketoiminnalliseksi hyö- dyksi (93 % vastaajista). 6. Alihankintaketjun ihmisoikeudet ovat vieläkin yrityksille etäinen teema: vain 14 % (15 %) panostaa ihmisoikeuksiin ja alihankintaketjun vastuullisuus koetaan haasteeksi enää noin joka neljännessä (21 %) yrityksessä (29 % vuonna 2014 ja 34 % 2013) vastuulli- suudesta viestiminen on yrityksille täl- lä hetkellä suurin haaste. 7. Vastuullisuuden merkitys ja vastuulli- suusresurssit ovat kasvussa: 83 % (79 %) kyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan liiketoimintansa kannalta seuraavan viiden vuoden aikana, ja yli puolet (57 %) uskoo myös vastuullisuu- teen liittyvien resurssiensa lisääntyvän lähivuosina (60 % vuonna 2014). 4

5 PANOSTUS VASTUULLISUUTEEN Taantuma vaikuttaa vastuullisuuteen Tutkimuksen mukaan vastuullisuus on edelleen kaikille yrityksille tärkeää, mutta ei enää toiminnan prioriteetti: tänä vuonna vain 57 % vastaajista (71 % vuonna 2014) piti vastuullisuutta erittäin olennaisena liiketoimin- tansa kannalta. Tuloksen voidaan nähdä heijastavan pitkään jatkunutta ja lamaksi kääntynyttä taloudellista taantumaa, minkä takia hinta ja muut lyhyen aikavälin kannattavuustekijät nähdään vastuullisuutta tärkeäm- pänä kilpailutekijänä. Miten olennainen tekijä vastuullisuus on yritysten kannalta juuri nyt Valtaosassa yrityksissä ylin johto on entistäkin tärkeämpi vastuullisuuden liikkeellepaneva voima (90 % vas- taajista ; 80 % vuonna 2014), muiden sidosryhmien kuten omistajien ja sijoittajien samoin kuin henkilöstön ja lainsäädäntöelinten merkitys on vähentynyt. Puolet tutkimukseen vastanneista yrityksistä (49 %) pitää yritysmaineen rakennusta tärkeimpänä syynä panostaa vastuullisuuteen (47 % vuonna 2014). Toiseksi tärkein syy on vastuullisuus liiketoiminnan lähtökoh- tana (43 % vastaajista). Edellisvuonna tärkeimmäksi mainittu, tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaaminen, putosi kolmannelle sijalle (42 % vastaajista). 5

6 Miksi yritykset panostavat vastuullisuuteen Mahdollisuus valita 3 keskeisintä syytä 6

7 KÄYTÄNTÖ Vain puolet yrityksistä asettaa tavoitteita vastuullisuudelle Vain runsaat puolet (54 %) yrityksistä asettaa määrällisiä tai laadullisia tavoitteita vastuullisuudelle, eettisiä ohjeistoja on otettu käyttöön myös vain noin joka toisessa yrityksessä. 47 % yrityksistä julkaisee vastuullisuus- raportin. Vastuullisuuden johtamiskäytännöt yrityksissä Ympäristö on suomalaisyrityksille enää kolmanneksi olennaisin yhteiskuntavastuuteema oikeudenmukaisten toimintatapojen ja työelämäkäytäntöjen jälkeen. Tämä huolimatta siitä, että yritykset panostavat edelleen käytännön tasolla eniten ympäristövastuuseen liittyviin toimenpiteisiin, kuten energiatehokkuuden parantami- seen ja puhtaampaan tuotantoteknologiaan. Sitä vastoin oikeudenmukaisiin toimintatapoihin ja työelämäkäy- täntöihin liittyvät vastuullisuusteemat, kuten yritysten veronmaksu ja korruption torjunta sekä työhyvinvointi, yhdenvertaisuus ja tasa- arvo, ovat nousseet entistäkin tärkeämpään rooliin: yrityksistä 77 % pitää nyt oikeu- denmukaisia toimintatapoja tärkeimpänä vastuullisuusteemana (66 % vuonna 2014), toiselle sijalle nousivat työelämäkäytännöt (70 % vastaajista ; 49 % vuonna 2014). Tulokset kertovat, että ympäristö on vakiinnuttanut asemansa itsestäänselvänä osana vastuullista liiketoimin- taa, eikä sen merkitystä enää tarvitse erikseen korostaa yhtä paljon kuin aiemmin. 7

8 Mitkä yritysvastuuteemat ovat yritysten kannalta olennaisimmat Mahdollisuus valita 3 olennaisinta Käytännön toimenpiteiden osalta valtaosa yrityksistä (89 %) panostaa tänä päivänä henkilöstön työssä jak- samiseen, toiseksi eniten panostetaan jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen (74 %) sekä energiatehokkuuteen (68 %). Vähiten panostetaan esteettömyyden periaatteisiin tuotteiden ja palveluiden osalta (10 %), ihmisoike- uksia koskevaan riskianalyysiin (13 %) sekä lapsi- ja pakkotyövoiman torjuntaan (20 %). Kansainvälisistä toimintaperiaatteista yleisimmin yrityksissä sovelletaan edelleen ISO standardia ja GRI- raportointiohjeistoa. Periaatteita soveltavien yritysten osuus on laskenut edellisvuoteen verrattuna kauttaal- taan ja erityisesti YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden osalta, mikä johtuu tämän vuoden hieman erilaisesta vastaajaprofiilista: pörssiyhtiöiden osuus vastaajista oli tänä vuonna 14 % (24 % vuonna 2014). 8

9 VAIKUTUKSET JA HYÖDYT Entistä harvempi seuraa vastuullisuuden taloudellisia vaikutuksia Vastuullisuuden tavoitteiden täyttymistä seurataan edelleen pääsääntöisesti työtyytyväisyyden ja ympäristö- vaikutusten osalta, asiakastyytyväisyys ja maine eivät ole yhtä olennaisia seurantakeinoja kuin edellisvuonna. Kustannussäästöjen vaikutuksia yrityksen liiketoimintaan seuraa entistäkin harvempi - 14 % yrityksistä (18 vuonna 2013) ja liikevaihtoon vain neljä prosenttia yrityksistä. Minkä toimintojen kautta yrityksenne vastuullisuustavoitteiden täyttymistä seurataan? Mahdollisuus valita 3 tärkeintä keinoa 9

10 Entistäkin useampi (93 % vastaajista) yritys näkee yritysmaineen rakennuksen vastuullisuuden tärkeimpänä liiketoiminnallisena hyötynä ja entistä harvempi sanoo vastuullisuuden auttavan vähentämään kustannuksia tai lisäämään myyntiä. Mitä hyötyä vastuullisuudesta on yrityksille Mahdollisuus valita 3 tärkeintä syytä 10

11 HAASTEET Toimitusketjujen hallinta ei enää yhtä suuri vastuulli- suushaaste Toimitusketjujen vastuullisuuden hallinta on edellisvuosia pienempi haaste yrityksille, enää vajaa neljännes yrityksistä (21 %) mainitsee toimitusketjut haastavimpana teemana kun vastaava luku vuonna 2014 oli 29 % ja vuonna %. Vastuullisuudesta viestiminen ja maineen hallinta ovat sitä vastoin nousseet haastavim- maksi vastuullisuusteemaksi. Yritysten haastavimmat vastuullisuusteemat 11

12 TULEVAISUUS Vastuullisuuden merkitys ja vastuullisuusresurssit kas- vussa Aiempien vuosien tapaan valtaosa yrityksistä (83 %) arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan liiketoimin- tansa kannalta seuraavan viiden vuoden aikana, ja yli puolet myös uskoo vastuullisuuteen liittyvien resurssien- sa lisääntyvän lähivuosina. Yksikään tutkimukseen vastanneista yrityksistä ei näe merkityksen vähenevän ja vain yksi prosentti vastaajista uskoo resurssien laskuun. Nähtäväksi kuitenkin jää, miten usko merkityksen ja resurssien kasvuun konkretisoituu: kahden edellisen vuo- den yhtä positiiviset tulevaisuuden näkymät eivät ainakaan vielä ole heijastuneet vastuullisuuden johtamiskäy- täntöihin, esimerkiksi vain reilu puolet yrityksistä on asettanut vastuullisuudelle tavoitteita ja vain joka neljän- teen yritykseen on palkattu vastuullisuusjohtaja tai - päällikkö. Miten arvioitte vastuullisuuden merkityksen muuttuvat yrityksenne liiketoiminnan kannalta seuraavan 5 vuoden sisällä 12

13 FIBSin suositukset FIBSin yritysvastuututkimus tehtiin tänä vuonna kolmatta kertaa, ja sen samoin kuin kahden edellisen tutki- muksen perusteella on huomattu, että sanoista tekoihin siirtyminen on yrityksille haastavaa, erityisesti mitä tulee vastuullisuuden liiketoimintahyötyihin. Vastuulliseen yritystoimintaan ei ole olemassa mitään yhtä yleispätevää toimintamallia, vaan jokainen yritys joutuu luomaan omat käytäntönsä liiketoimintatavoitteidensa pohjalta. On kuitenkin löydettävissä viisi keskeis- tä painopistettä, joihin yritysten kannattaisi kiinnittää lähivuosina erityishuomiota päästäkseen vastuullisuus- työssään eteenpäin: 1. Johtaminen: Miettikää miksi oikeastaan yrityksessänne panostetaan vastuullisuuteen, asettakaa ta- voitteet sen mukaisesti ja ottakaa käyttöön konkreettiset tavoitteiden mittaus- ja seurantakeinot. 2. Vastuullisuusosaamisen kehittäminen: Vastuullisuuden liiketoimintahyödyt alkavat näkyvät vasta kun vastuullisuus on integroitu yrityksen kaikkeen toimintaan, strategisesta suunnittelusta myyntiin. Tämä onnistuu harvoin ilman yritysvastuun asiantuntijoita. Valitkaa yritysvastuuosaajia johtoryhmän lisäksi myös hallitukseenne. 3. Sosiaalinen vastuu: Ympäristövastuuseen on panostettu yrityksissä vuosia, nyt on aika ymmärtää toi- minnan ihmisoikeusvaikutuksia ja nostaa sosiaalinen vastuu laajamittaisesti ympäristön rinnalle kes- keiseksi vastuullisuusteemaksi. 4. Alihankintaketjut: Integroikaa vastuullisuus osaksi toimitusketjun hallintaa. Aloittakaa määrittämällä riskitoimittajat, kouluttamalla omaa ostohenkilöstöänne ja asettamalla alihankkijoillenne sosiaalista ja ympäristövastuuta koskevia vaatimuksia. Kansalaisjärjestöt voivat olla tässä työssä korvaamaton apu. 5. Viestintä ja myynti: Ilman aktiivista viestintää kukaan ei tiedä mitä vastuullisia tuotteita, palveluita ja käytäntöjä yrityksissä on luotu, ja myyntiyksikkö on jokaisessa yrityksessä avainasemassa, jotta vas- tuullisuudesta voi tulla kilpailuetu. Viestikää vastuullisuudesta niissä kanavissa, joissa asiakkaannekin ovat ja ennen kaikkea auttakaa myyntihenkilöstöänne nostamaan vastuullisuus myynnin kärkeen. So- siaalinen media on jo monilla toimialoilla tärkeä markkinointikanava, mutta myös merkittävä mahdol- lisuus käydä aktiivista vuoropuhelua asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa ja tätäkin kautta ra- kentaa mainetta vastuullisena toimijana. FIBS Parempaa liiketoimintaa FIBS on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Tarjoamme yrityksille tietoa, työkaluja ja koh- taamispaikkoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Palveluihimme kuuluvat seminaarien ja työpajojen lisäksi Suomen monimuotoisuusverkosto, Yritykset ja biodiversiteetti - ohjelma, Kehittyvät markkinat - ohjelma, Järjestötori, Yritysvastuun tietopankki, uutiskirjeet sekä RATKAISUN PAIKKA yritysvastuutapahtuma. FIBS on WBCSD, CSR Europe, CSR 360 sekä GRI järjestöjen kansallinen jäsen. 13

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto

Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Vastuullisuudesta kilpailuetua Mikko Routti, toiminnanjohtaja FIBS yritysvastuuverkosto Ajatuksia Mistä puhumme yritysvastuun perusasiat Miksi kaikkien yritysten kannattaa miettiä vastuullisuuttaan? Miten

Lisätiedot

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto

Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto Metsä vastuullisen yritystoiminnan mahdollisuudet! PEFC seminaaari 20.3.2013 Mikko Rou7 Toiminnanjohtaja, FIBS yritysvastuuverkosto 1 FIBS Yritysvastuuverkosto! Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Roolimme

Lisätiedot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA. Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA Saara Jurmu SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN YRITYSVASTUURAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN KOHDEYRITYKSELLE Pro gradu -tutkielma Talousjohtamisen maisteriohjelma Syksy 2012 Lapin yliopisto,

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

YRITYSKULTTUURI 2009

YRITYSKULTTUURI 2009 YRITYSKULTTUURI 9 Julkaistavissa..9 klo 9. YRITYSKULTTUURI 9 Maaliskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, Helsinki Puh. (9) 44 6, faksi (9) 65 www.chamber.fi ISBN 9-95-56--5 SAATTEEKSI Keskuskauppakamari

Lisätiedot

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta

Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Yrityksen yhteiskuntavastuu ja sosiaalinen yritystoiminta Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä -projekti Kirsi Hanikka Päivi Korpela Arto Mähönen Christer Nyman 1 2 Yrityksen yhteiskuntavastuu

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

Tutkimusraportti IT-barometri 2009. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 1. Johdanto... 3 1.1. Tutkimuksen tiedot... 3 1.2. Yhteenveto...... 4 2. IT-barometrin tunnusluvut ja IT-indeksi...

Lisätiedot

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU

VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU VUOKRAUS ON KESTAVA RATKAISU GLOBAALIT TRENDIT RESURSSIEN NIUKKUUS JA ENERGIAN HINNANNOUSU Maailman väestö kuluttaa tällä hetkellä resursseja enemmän kuin on maapallon kannalta kestävää. Tämän vuoksi raakaaineiden

Lisätiedot

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY

Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä. Marjo Rakuuna Y07MY Yritysvastuutoimet ja -viestintä Finanssialan Keskusliiton jäsenyhteisöissä Marjo Rakuuna Y07MY Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2011 Tiivistelmä Liiketalouden koulutusohjelma Tekijät Marjo Rakuuna

Lisätiedot

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta

www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta www.pwc.com/fi Vastuullista kumppanuutta PwC Suomen yritysvastuuraportti 2011 Yrityksemme pähkinänkuoressa Pohjois-Suomi 26 henkilöä Rovaniemi PwC Suomi* on suomalainen yritys, joka kuuluu kansainväliseen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014

VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 VASTUULLISUUSKATSAUS 2014 1 Marimekko lyhyesti Marimekko on suomalainen tekstiili- ja vaatetusalan designyritys, jonka toiminnan ydin on ajattomien ja yksilöllisten, käytännöllisten ja kauniiden kuluttajatuotteiden

Lisätiedot

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Vastuullinen yritystoiminta. käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä EK 2006 Vastuullinen yritystoiminta käytäntöjä suomalaisissa yrityksissä

Lisätiedot

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ

YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ YRITYSVASTUURAPORTOINNIN VERTAILUKELPOISUUS JA RAPORTOINNIN KEHIT- TÄMINEN - CASE KONE OYJ Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Kesäkuu 2013 Laatija: Laura Simola

Lisätiedot

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ

DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ DATA, MITTAAMINEN JA ANALYTIIKKA YRITYKSISSÄ Tutkimusraportti Syyskuu 2013 SISÄLLYS JOHDANTO 2 TUTKIMUKSEN TAUSTA JA TAVOITE 3 Data muokkaa organisaatioita 3 Tutkimuksen tavoite ja lähestymistapa 4 Keskeiset

Lisätiedot

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY

Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Elina Haverinen, Katja Huikari ja Suvi Tuuna YHTEISKUNTAVASTUU YRITYKSESSÄ - CASE BOLIDEN KOKKOLA OY Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Helmikuu 2009 1 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4

It s As u l Ik t Im n An e El y S. E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 It s As u l Ik t Im n An e El y S E - - - - - - - Aa u a V Ri N Ka U I n 4.9. 0 4 FIBS! Perustettu vuonna 2000 Suomen ainoa riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto Autamme jäseniämme

Lisätiedot

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi

YRITYSETIIKKA Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi Numero 1/2013 Vuosikerta 5 (2013) Julkaisija: EBEN Suomi ry EBEN Finland rf ISSN 1797-8866 www.eben-net.fi 1/2013 www.eben-net.fi Pääkirjoitus Tunnetta pelissä Mitä väliä minun teoillani enää on? Näitä

Lisätiedot

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy

Vuonna 2010 Veikkaus juhlii 70. toimintavuottaan. Suomalainen voittaa aina. Veikkaus Oy VEIKKAUksen vuosi yhteiskuntavastuuraportti vuosikertomus VEIKKAUKSEN VUOSI 2009 Veikkauksen toiminnan ja olemassaolon perustana on vastuullisuus. Veikkauksen vuosi 2009 on yhdistetty vuosikertomus ja

Lisätiedot

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin

Vuoden Tulos. Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Opas osuustoimintayritysten tulosten raportointiin Sääsatelliitin kuva Euroopasta, Ilmatieteen laitos Ylöspäin nousee lohen suku. Ot suus oiminta 5/2006 Johdon & hallinnon ammattilehti Maineteot ja mokat

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Vauhti hiipuu PwC:n yritysvastuubarometri

Vauhti hiipuu PwC:n yritysvastuubarometri PwC:n yritysvastuubarometri tarkastelee suomalaista yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, johtamisen ja raportoinnin näkökulmasta. Vauhti hiipuu PwC:n yritysvastuubarometri 2014 www.pwc.fi/yritysvastuubarometri

Lisätiedot

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia

MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia MUUTOSPROSESSI PK-YRITYKSESSÄ Viestinnän ja markkinoinnin näkökulmia Päivi Kantonen Pro gradu -tutkielma Yhteisöviestintä Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi

Yritysvastuuraportti. Huippu-urheilun ja yhteiskunnan menestymiseksi SportElite on sponsorointiyhteistyön kehittämiseen erikoistunut yritys. Yhtiö kehittää elinkeinoelämän ja urheilun välistä yhteistyötä Suomessa. Yhteistyötä kehitetään uusin innovaatioin, erityisesti yritysvastuun

Lisätiedot

Yritysvastuuraportti 2010

Yritysvastuuraportti 2010 Yritysvastuuraportti 2010 sisällys Sisällysluettelo Raportointiperiaatteet 2 lyhyesti 3 Tapamme toimia 4 Henkilöstö 10 Vastuullista liiketoimintaa Media-alalla 16 Oppimisessa 20 Talous ja yhteiskunta 22

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot