SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA"

Transkriptio

1 POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Paula Immonen SANOMALEHTI KARJALAISEN PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2010

2 2 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2010 liiketalouden koulutusohjelma Karjalankatu JOENSUU p. (013) Tekijä Paula Immonen Nimeke Sanomalehti Karjalaisen printti- ja sähköisten medioiden seuraaminen pohjoiskarjalaisten opiskelijoiden keskuudessa Toimeksiantaja Sanomalehti Karjalainen Oy Tiivistelmä Markkinonnilla on suuri vaikutus yrityksen myyntiin, myynninedistämiseen, tulokseen ja imagoon. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten pohjoiskarjalaiset opiskelijat seuraavat Sanomalehti Karjalainen Oy:n printti- ja sähköisiä medioita, etsiä tuotteista mahdollisia ostopäätöksen ja käytön estäviä epäkohtia sekä tehdä kehitysehdotuksia ongelmakohtiin liittyen. Opinnäytetyön teoriaosassa keskitytään markkinointiin, segmentointiin, ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin sekä opiskelijoihin ja nuoriin osana asiakaskuntaa. Tutkimus suoritettiin sähköpostin välityksellä lähetettynä kyselylomakkeena. Tutkimuksen otoksena oli 1000 Pohjois-Karjalassa sillä hetkellä opiskelevaa opiskelijaa. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 22,1 prosenttia. Tutkimuksen mukaan opiskelijat olivat enimmäkseen tyytyväisiä paperiseen Karjalaiseen. Verkko-Karjalaisen käyttöaste opiskelijoiden keskuudessa oli erittäin pieni ja se saikin osakseen paljon erilaisia kehitysehdotuksia. Myöskään opiskelijoiden hintamielikuva ja lehden todellinen hinta eivät kohtaa. Lehteä pidettiin kalliimpana kuin mitä se todellisuudessa on, ja tähän epäkohtaan kehotetaan kiinnittämään huomiota jatkotoimenpiteissä. Ilmoituksista kysyttäessä opiskelijat kertoivat varsin tarkasti minkätyyppisistä ilmoituksista he ovat erityisesti hyötyneet. Kieli suomi Asiasanat markkinointi, segmentointi, ostopäätös, sanomalehti Sivuja 60 Liitteet 4 Liitesivumäärä 10

3 THESIS January 2010 Degree programme in Business Economics Karjalankatu 3 FIN JOENSUU FINLAND Tel. (013) Author Paula Immonen Title Sanomalehti Karjalainen s print- and electronic media: North Karelian students as readers Commissioned by Sanomalehti Karjalainen Ltd. Abstract Marketing can have a considerable impact on a company s sales, promotional action, results and image. The purpose of this thesis was to determine how much North Karelian students read the print- and electronic media that Sanomalehti Karjalainen Ltd. offers, to find out possible faults that may prevent the decision to purchase and/or use and also to make development proposals that concern these faults. The theoretical part of the thesis focuse on marketing, segmentation, reasons of the decision to purchase, and also on students and young people as customers. The research was conducted as an electronic questionnaire sent via . The sample was 1000 North Karelian people who were students at that time. The response rate was 22,1 percent. According to the results, students are mostly satisfied with the paper version of Karjalainen. The utilization rate of Web-Karjalainen is very small and it received many different kinds of development proposals. In addition, the price image and the real price do not match in the eyes of the students. Karjalainen was thought to be more expensive than it really is, and the company is advised to notice this fault and take further measures. The respondents also told very precisely what kinds of advertisements they have especially been able to benefit from. Language Finnish Keywords Marketing, segmentation, decision to purchase, newspaper Pages 60 Appendices 4 Pages of Appendices 10

4 4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Toimeksianto Opinnäytetyön taustaa Opinnäytetyön tavoitteet ja menetelmät Opinnäytetyön rakenne Toimeksiantajan esittely NUORET ASIAKASKUNTANA JA MARKKINOINNIN KOHTEENA Nuoret sanomalehtien lukijoina Nykypäivän markkinointi Taantumavaiheen markkinointi Nykypäivän toimivimmat markkinointistrategiat Kohdistaminen Asemointi Erottuvuustekijät, erilaistaminen ja brandilupaus OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Kohderyhmät Tarve Nuoret Rationaalinen kuluttaja Opiskelijat Imago Hinta SANOMALEHTI KARJALAINEN OY:N PRINTTI- JA SÄHKÖISTEN MEDIOIDEN SEURAAMINEN POHJOISKARJALAISTEN OPISKELIJOIDEN KESKUUDESSA Opinnäytetyön menetelmien valinta Kysely aineistonkeruun menetelmänä Otos ja kyselyn lähettäminen Reliabiliteetti ja validiteetti Analyysi Perustietoa tutkimuksesta Tutkimustulokset JOHTOPÄÄTÖKSET Tulkinta ja johtopäätökset Toimenpiteet Tavoitteet ja kasvu LÄHTEET Liite 1 Liite 2 Liite 3 Liite 4 Tutkimuslupa Kyselylomakkeen saate Kyselylomake Muiden lehtien lukeminen

5 5 1 JOHDANTO 1.1 Toimeksianto Opinnäytetyöni on nimeltään Sanomalehti Karjalaisen sähköisten ja - printtimedioiden seuraaminen pohjoiskarjalaisten opiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytetyötutkimuksen toimeksiantajayrityksenä toimii Sanomalehti Karjalainen Oy. Toimeksianto opinnäytetyölle tuli kesäkuussa Varsinainen opinnäytetyötutkimuksen teko alkoi kuitenkin vasta syksyllä Sähköinen kyselylomake lähetettiin kohdejoukolle lokakuussa Kysely suoritettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä kyselynä. Sähköisiä kyselylomakkeita lähetettiin yhteensä 1000 kpl joista 500 kappaletta lähetettiin Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun opiskelijoille ja, josta toiset 500 kappaletta Joensuun Yliopiston opiskelijoille. Tutkimustulokset luovutettiin toimeksiantajayritykselle vuoden 2008 loppuun mennessä. 1.2 Opinnäytetyön taustaa Yrityksen markkinointia suunniteltaessa ja toteutettaessa tulee ottaa huomioon eri asiakassegmentit. Markkinointitoimenpiteitä on monenlaisia, mutta kaikkia niitä suunniteltaessa tulee kokonaisvaltaisesti ottaa huomioon ajankohta, tarpeet, kohdejoukolla käytettävissä olevat varat, tuotteen/palvelun imago, kilpailukyky ja tekniset tiedot muihin markkinoilla oleviin tuotteisiin verrattuna sekä tuotekehitys. Nuoret ja opiskelijat ovat kohderyhmänä erityisen haastava joukko. Nuoriso eli alle 25-vuotiaat ovat yleensä muita ikäryhmiä nopeammin perillä uusista tuotteista ja palveluista. Tällä ikäryhmällä on yleensä myös muita ikäryhmiä vähemmän rahaa käytössä. Kaikesta tästä huolimatta nuorissa piilee potentiaalinen asiakaskunta tulevaisuutta ajatellen.

6 6 1.3 Opinnäytetyön tavoitteet ja menetelmät Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää miksi Pohjois-Karjalassa opiskelevat opiskelijat eivät tilaa Sanomalehti Karjalaista. Pääongelmana oli, miksi opiskelijat eivät tilaa Karjalaista, ja tätä tukevat alaongelmat olivat tuotteen hinnan, kiinnostavuuden ja imagon selvittäminen. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa toimeksiantajayritykselle vastauspaketti otantaryhmän mielipiteistä ja kehitysehdotuksista Sanomalehti Karjalaista kohtaan. Näihin aihealueisiin johdattelevassa teoriaosiossa keskityttiin markkinoinnillisiin näkökulmiin, kuten erilaisiin markkinointistrategioihin ja ostopäätökseen vaikuttaviin tekijöihin. 1.4 Opinnäytetyön rakenne Opinnäytetyö on jaettu kahteen osioon: teoriaosaan ja tutkimusosaan. Teoriaosan lähteenä on käytetty alaan soveltuvaa kirjallisuutta. Teoriaosa alkaa luvusta 2, minkä aiheena ovat opiskelijat ja nuoret asiakaskuntana. Luvussa käsitellään opiskelijoita omana osanaan Sanomalehti Karjalaisen tilaajakuntaa sekä nuoria yleensä sanomalehtien lukijoina. Luvun 3 aiheena on mitä markkinointi oikeastaan on sekä syvennytään tarkemmin markkinoinnin haasteisiin, erilaisiin vallalla oleviin markkinointistrategioihin, markkinoinnin kohdistamiseen ja erottuvuustekijöihin. Luvussa 4 keskitytään siihen, mitkä eri osa-alueet vaikuttavat asiakkaan ostopäätöksen tekemiseen. Yksi luvun pääteemoista on segmentoinnin ja asiakastietojen keruun merkitys yritykselle sekä ihmisen perusominaisuuksien vaikutus kuluttajakäyttäytymiseen. Luvusta 5 alkaa opinnäytetyön tutkimusosa, jossa käsitellään opinnäytetyön menetelmälliset valinnat, tutkimustulokset ja johtopäätökset. Aivan raportin lopussa on liitteitä, muun muassa kyselolomake ja sen mukana kohderyhmälle mennyt saate.

7 7 1.5 Toimeksiantajan esittely Sanomalehti Karjalainen Oy Sanomalehti Karjalainen on yksi Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj konsernin tytäryhtiöistä. Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj on viestintäalan konserni, joka toimii tytäryhtiöidensä myötä myös lehti-, tarra- ja kirjapainoalalla. (Pohjois- Karjalan Kirjapaino Oyj, Pohjois-Karjalan maakuntalehti Sanomalehti Karjalainen on Suomen 11. suurin sanomalehti kappaleen levikillään. Lehti on ilmestynyt jokapäiväisenä vuodesta 1955 saakka. (Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj, Toimeksiannon tälle opinnäytetyölle antoi tilausmarkkinointiosaston esimies, levikkijohtaja Voitto Kukkonen. Tilausmarkkinointiosasto huolehtii Karjalaisen tilaajien asiakaspalvelusta, jakelusta ja tilausmarkkinoinnista. 2 NUORET ASIAKASKUNTANA JA MARKKINOINNIN KOHTEENA 2.1 Nuoret sanomalehtien lukijoina Sanomalehtien lukeminen suomalaisten nuorten keskuudessa on muuttunut radikaalisti vuosien välillä. Vaikka suomalaiset nuoret ovatkin kansainvälisesti vertailtuna maailman aktiivisimpia sanomalehdenlukijoita, luki vuonna 1999 sanomalehteä enää päivittäin vain 41 % nuorisosta, kun vastaava luku oli vuonna 1985 jopa 74 %. (Kotilainen, Hankala, Kivikuru, 1999, ) Näin radikaalia muutosta vauhdittaa tietenkin koko ajan kehittyvä maailmamme. Internetin tulo ja yleistyminen 1990-luvun puolivälin jälkeen on mullistanut sekä

8 8 ihmisten käyttäytymisen että ajankäytön. Vapaa-ajankäytöstä kamppailevat monet eri viestimet, etenkin nopeat viestimet kuten Internet, matkapuhelimet, tv ja radio, joilla informaatiota voidaan siirtää, levittää ja päivittää nopeasti. Sanomalehtien kautta päivän uutiset saadaan vasta seuraavana aamuna. (Kotilainen, Hankala, Kivikuru, 1999, 150.) Ei ole kyse siitä, että sanomalehti ei olisi nuorten mielestä kiinnostava viestin. Sanomalehteä pidetään edelleenkin nimenomaan aikuisten tiedonhankinnanvälineenä, josta haetaan tietoa ajankohtaisista mailmaa koskevista asioista. Sanomalehtiä käytetään yhä yleisesti myös kouluissa ja oppilaitoksissa opetusvälineinä, joten sanomalehden käytön opettamista ei jätetä pelkästään vanhempien ja nuoren itsensä opeteltavaksi. (Kotilainen, Hankala, Kivikuru, 1999, 150.) Vaikka nuorten kulutustottumukset ovatkin muuttuneet radikaalisti siinä missä muilla ihmisillä, vuoden 2005 Nuorisobarometrin mukaan nuoret arvioivat kuluttavansa rahaa sanoma- ja aikakausilehtiin ikäisiinsä keskiarvokuluttajiin nähden joko keskimääräisesti, vähemmän tai ei lainkaan. Samaisen tutkimuksen mukaan nuoret käyttävät mielestään toisiinsa nähden paljon enemmän rahaa esimerkiksi harrastuksiin, liikenteeseen ja viihde- ja elektroniikkalaitteisiin. (Autio, Paju, 2005.) Sanomalehtien perusolettamukseen kuuluu se, että sanomalehti on nykyisistä viestimistä se vanhin mahdollinen. Sanomalehti on tiedonhankinnan väline, josta haetaan asiallista ja ajankohtaista tietoa maailman asioista. Vielä luvulla Suomessa pelättiin sanomalehtien ja etenkin puoluelehtien turmiollisesta vaikutuksesta nuorisoon. Nuoria on kuitenkin aina kiinnostanut lehdet, sen vuoksi lehdistöstä katsottiin viisaammaksi opettaa nuorisoa kriittisiksi lehtien lukijoiksi luvulle tultaessa ei enää aikoihin olla oltu huolissaan sanomalehtien turmiollisesta vaikutuksesta nuorisoon, mutta pitäisikö olla? Saako sanomalehdet sisältää kaikkia nykymaailman osa-alueita käsitteleviä artikkeleja ottaen huomioon myös sen, että sanomalehtiä lukevat opetus- ja harjoittelumielessä myös ala-asteikäiset sekä kiinnostustaan ruokkivat murrosikäiset nuoret? Ovatko sanomalehdet menettäneet alkuperäisen

9 9 merkityksensä ajankohtaisten uutisten tiedottajina ja menneet enemmän aikakauslehtimäisiin saappaisiin viihteellisenä ja viihdyttävänä kokonaisuutena? (Kotilainen, Hankala, Kivikuru, 1999, ) Mitä sanomalehtiin ja niiden verkkolehtiin tulee, pitää muistaa mikä ero on verkkolehdillä ja verkkosivuilla. Tämän lisäksi yrityksen pitäisi myös olla selvillä omista linjauksistaan verkon hyödyntämisen suhteen. Halutaanko myydä pelkästään rauhallista hetkeä sanomalehden ja aamupalan kera tai rauhoittumista hektisen työ- ja koulupäivän jälkeen vai halutaanko tarjota reaaliajassa ilmestyvää verkkolehteä, jolloin uutiset ja artikkelit ovat luettavissa missä vaan ja kenelle vaan? Vai ovatko jopa molemmat suuntaukset vaihtoehtoja? Pitäisi myös pystyä kartoittamaan se, syövätkö vaihtoehdot asiakkaita toisiltaan. (Kotilainen, Hankala, Kivikuru, 1999, ) 2.2 Nykypäivän markkinointi Markkinoinnilla tarkoitetaan käytäntöjä, joiden avulla tutkitaan, luodaan ja aikaansaadaan arvoa tyydyttämään kohdemarkkinan tarpeita kannattavalla tavalla. Markkinoinnin avulla tunnistetaan tyydyttämättömiä tarpeita ja toiveita. Markkinoinnin avulla mitataan markkinoiden koko ja sen tarjoama tulospotentiaali. Sen avulla muodostetaan markkinasegmentit, joita yritys pystyy parhaiten palvelemaan ja suunnittelemaan niille soveltuvia tuotteita ja palveluita. (Kotler, 2005, 1.) Tärkeimpiä markkinoinnin käsitteitä ovat segmentointi, kohdistaminen, asemointi, tarpeet, halut, kysyntä, tarjoukset, brandi, arvo ja tyydytys, vaihdanta, kaupat, suhteet ja verkostot, jakelutiet, tuotantoketju, kilpailu, markkinointiympäristö ja markkinointiohjelmat. Ymmärtääkseen asiakkaiden tarpeita, arvostuksia ja käyttäytymistä markkinointitutkijat hyödyntävät toiminnassaan väestötieteitä, psykologiaa, kulttuuritutkimuksia ja yhteiskunnallisia vaikutteita. (Kotler, 2005, 1 2, 6.)

10 10 Markkinoinnin perustehtävä on luoda tarkoin määritellylle pääsegmentille tuotteita, jotka vastaavat kohdemarkkinoiden tarpeita sekä tunnistaa ihmisten vielä täyttämättömiä tarpeita ja luoda uusia ihmisiin vetoavia sovelluksia. Markkinointi ei siis luo tarpeita, vaan se täyttää niitä. (Kotler, 2005, 8, 33.) 2.3 Taantumavaiheen markkinointi Taantuman iskiessä tyypillinen yritys alkaa välittömästi leikata kuluja ja pudottamaan hintoja. Valitettavasti markkinointi on usein yksi listalla olevista kulueristä, joita pienennetään taantuman tullessa. Ei kuitenkaan voida väittää, että pelkästään markkinointikuluissa olisi ylimääräisiä kulueriä, vaan yleensä niitä löytyy koko yrityksen toimintaan liittyvistä osa-alueista. Viimeistään taantuma on oikea aika siivota paikat ja miettiä missä kohtaa yritys kuluttaa liikaa tai tekee turhaa työtä. Niinpä taantuman tullessa yrityksen kannattaisi laittaa pystyyn eräänlainen työryhmä, jonka tehtävänä on tarkastella yrityksen eri osa-alueita ja ehdottaa mistä kohtaa kuluja voidaan alkaa pienentämään. (Kotler, 2005, 132.) Erityisesti markkinointikustannusten kannalta tulisi käydä läpi mukaan lukien seuraavat osa-alueet: mainonta, menekinedistäminen, jakelutiet, markkinasegmentit, asiakasryhmät ja myyntialueet. (Kotler, 2005, 132.) Taantumavaiheessa asiakasta alkaa luonnollisesti myös kiinnostaa huokeammat hinnat, jolloin yrityksen kannattaa miettiä olisiko se perusteltua alentaa listahintoja vai käyttää vain tilapäisiä hinnanalennuksia tuotteiden markkinoinnissa. (Kotler, 2005, 132.) 2.4 Nykypäivän toimivimmat markkinointistrategiat Menestyvään markkinointistrategiaan kuuluu käsitteet kohdistaminen, asemointi ja erilaistaminen. Ennen riitti, kun kilpailuetua saavutettiin korkealla laadulla ja hyvällä palvelulla, koska läheskään kaikki yritykset eivät pystyneet sitä

11 11 tuottamaan. Nykyään pelkästään niitä tarjoamalla ei saavuteta kilpailuetua kilpailijoihin nähden, joten yritysten on opittava saavuttamaan kilpailuetua uusin tavoin. (Kotler, 2005, ) Philip Kotler on listannut kuusi kilpailuetua tuottavaa erilaista markkinointistrategiaa: 1. Innovatiivinen kustannusten alentaminen 2. Tuotteiden laadun kehittäminen erittäin korkealle tasolle 3. Yhteiskunnallinen tietoisuus ja vastuu 4. Elämys- ja kokemuskokonaisuus 5. Innovatiivisten liiketoimintamallien kehittäminen 6. Markkinarakojen paikannus ja hallinta (Kotler, 2005, 42.) Markkinointijohtajan asemassa olevien yritysten tulee seurata kahta markkinoinnillista strategiaa: 1. Kasvata itse markkinoiden kokoa 2. Seuraa syntyviä innovaatioita ja ota käyttöön niistä toimivimmat (Kotler, 2005, 42.) 2.5 Kohdistaminen Ennen markkinoinnissa keskityttiin pelkästään siihen, että yritettiin koko ajan hankkia uusia asiakkaita. On kuitenkin huomattu, että uusien asiakkaiden hankkimiseen menee suhteessa enemmän aikaa ja rahaa kuin, jos yritettäisiin vain pitää kiinni nykyisistä asiakkaista. Olemme siis saavuttaneet eräänlaisen asiakkuus-ajattelutavan. (Kotler, 2005, ) Kohdistaminen näkyy eritoten markkinoinnissa, siirryttäessä massaviestinnästä yksilöllisempään, kohdistettuun viestintään. Valtaosa ihmisiin kohdistuvasta mainonnasta ei kosketa eikä kiinnosta heitä millään lailla, joten ensimmäinen

12 12 asia mihin markkinointiviestinnässä keskitytään, on kohdeasiakkaiden ja heidän mediatottumusten löytäminen. (Kotler, 2005, 49.) Markkinoita valittaessa on kuitenkin muistettava, että kannattaa valita sellainen kohderyhmä, joilla on rahaa käytettävissä. Ja ennen kaikkea kannattaa yrittää myydä tuotetta käyttäjille, ei ostajille. (Kotler, 2005, 61.) 2.6 Asemointi Kun yritys on löytänyt markkinoilla nykyisin tarjottaviin tuotteisiin ja tarjouksiin tyytymättömiä asiakkaita, valitaan tästä kohderyhmästä se markkinasegmentti, jolle uskotaan pystyttävän tekemään tarjous, josta ei voi kieltäytyä. (Kotler, 2005, ) Asemointia voi myös lähestyä arvoperusteisesti tai asiakas/tuoteperusteisesti. Arvoperusteisessa asemoinnissa on kolme periaatetta: tuotejohtajuus, operatiivinen paremmuus ja asiakasläheisyys. Toisin sanoen paras tuote, tehokkain yritys ja yritys, joka täyttää parhaiten asiakkaan toiveet. Muita asemointimahdollisuuksia ovat myös, tuote, hinta, helppo saatavuus, lisäarvoa tuottava palvelu ja asiakkaan kokemus. Parasta asemointia on se, että yritys on keksinyt jotain sellaista, mitä on vaikea lähteä jäljittelemään. Mutta on kuitenkin muistettava, että mikään asemointi ei kestä ikuisesti. Päätuotteen asemointia tulee harkita uudelleen aina, kun kuluttajat, kilpailijat, tekniikka ja talous muuttuvat. (Kotler, 2005, 6 7.) 2.7 Erottuvuustekijät, erilaistaminen ja brandilupaus Erottuvuustekijät ovat yksi kilpailukeino. Se ei tosin riitä, että yrityksellä pelkästään on erilaisia palveluita ja tuotteita kilpailijoihin verrattuna, ne pitää myös osata muuntaa lupauksista lunastettaviksi eduiksi. Erottuvuus on brändin ydin. Kaiken muun, eritoten markkinointiviestinnän tulee tukea tiiviisti brändilupauksia. Brändin ja brändilupausten pitää olla kohderyhmän

13 13 tietoisuudessa, jotta se edes on brändi. Se antaa tuotteelle merkitystä, arvolatausta ja ylläpitää mielikuvaa siitä. (Taipale, 2007, 13.) Erottuvuus kilpailukeinona ei myöskään toimi, jos yritys ei pysty kehittämään sellaisia ainutlaatuisuuden lähteitä, jotka tuottavat selkeästi paljon etua asiakkaalle. Turhien asioiden tekeminen tehokkaasti ei tuo kaivattua kannattavuutta, päinvastoin. (Taipale, 2007, 17, 24.) Erottuvuuden ja erilaistamisen keinoja ovat esimerkiksi kehittyminen, nopea toimituskyky, kehittyvä tuotedesign, vetovoimaiset tarjoukset, hyvät edut, kestävät ja molemminpuolin antoisat asiakassuhteet, hyvät tuoteominaisuudet, estetiikka, asiakkaiden toiveiden huomioonottaminen ja asiakaspalvelu. (Kotler, 2005, 52.) S-ryhmän viestinnän kehityspäällikkö Esa Hilli brändilupauksista: Ja, jos ajattelemme brändilupauksia, niin niitä varmasti voisi olla enemmänkin. Mutta kuinka monta erilaista lupausta verkostomme pystyy sisäistämään ilman, että fokus hajoaa. Toisaalta jo peruslupauksen kiteyttäminen on haaste. Tällä hetkellä suurimmalle osalle suomalaisista sitä edustaa S-etukortti, joka lupaa bonuksen. S-ryhmän brändi lupaa paljon muutakin, ja tämä meidän pitäisi entistä paremmin tuoda esiin. (Taipale, 2007, ) Kuinka erilaistaa: Tuote (ominaisuudet, toimivuus, säännöstenmukaisuus, kestävyys, luotettavuus, korjattavuus, tyyli, suunnittelu) Palvelu (toimitus, asennus, asiakkaiden opastus, neuvonta, korjaus) Henkilökunta (pätevyys, kohteliaisuus, uskottavuus, luotettavuus, vastuuntuntoisuus, viestintäkyvyt) Imago (symbolit, kirjoitettu ja nauhoitettu viestintä, ilmapiiri, tapahtumat) Kuvio 1. Kuinka erilaistaa (Kotler, 2005, 28.)

14 14 3 OSTOPÄÄTÖKSEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tuotekeskeisestä ajatusmaailmasta siirryttäessä asiakaskeskeisempään ajattelutapaan on huomattu, että asiakkaan ostopäätös koostuu muistakin tekijöistä kuin teknologiasta. On ymmärretty, että menetetty kauppa johtuu muistakin seikoista kuin siitä, että tuote ei ole teknologisesti tarpeeksi hyvä tai, että se on liian kallis. On huomattu, että yrityksen on tiedettävä, mitä asiakas haluaa eli kyse on asiakastarpeesta. Asiakastarve koostuu useista seikoista: asiakkaan kokema arvo ja hyöty tuotteesta sekä muut lisäarvoa ja kilpailuetua tuottavat seikat kuten luotettava ja nopea toimitus, huolto, lisäpalvelut- ja tuotteet sekä myyjän ja asiakkaan välinen ainutlaatuinen suhde. (Taipale, 2007, ) Yllättävää kyllä asiakkaalle on myös kerrottava erilaisin viestinnän keinoin selkeästi se mikä tarkalleen ottaen on asiakkaan saama hyöty yrityksen palveluista. Viestinnän laimilyöminen saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että asiakas päätyy kokeilemaan kilpailijoiden tuotteita ja palveluita. Viestinnällä siis pyritään vahvistamaan asiakkaan käsitystä hänen saavuttamastaan hyödystä, kun hän käyttää yrityksen palveluita. (Taipale, 2007, ) 3.1 Kohderyhmät Mainonnan personalisaatiolla tarkoitetaan kuluttajaryhmien jakamista eri kohderyhmiin. On ymmärretty, että kuluttajaryhmillä on eroja, ja, että kutakin kuluttajaryhmää tulisi lähestyä juuri heille suunnatuin viestein ja keinoin. Puhutaan siis kohderyhmäajattelusta, eli segmentoinnista. Markkinoinnissa on kehittynyt siihen pisteeseen, että mitä enemmän kuluttajaryhmästä tiedetään, sitä varmemmin tuloksin sitä voidaan lähestyä. (Puustinen, 2008, 33.)

15 15 Ennen 1990-lukua kuluttajaryhmiä määriteltiin iän, sukupuolen, ammatin tai etnisen taustan perusteella luvulla näistä edellä mainituista seikoista tuli pelkästään taustamuuttujia. Tämän jälkeen kuluttajaa alettiin tarkastella henkilökohtaisten asioiden sekä sosiaalisen identiteetin ja verkoston perusteella. Kuluttajat on jaettu eräänlaisiin elämäntaparyhmiin muun muassa vaatetuksen, musiikkimaun, urheilulajien, harrastusten ja vapaa-ajan toiminnan perusteella. Näin päästään mainostajan näkökulmasta ujuttautumaan kuluttajan näkökulmaan ja päästään jyvälle kuluttajan mieltymyksistä ja tyylisuunnista luvulle siirryttäessä taas huomattiin, ettei ihminen käyttäydy aina oletetulla tavalla. Mielialat, tarpeet, erilaiset tilanteet, ympäristö ja seura alkoivat olla seuraavia kuluttajakäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Alettiin saada kuva vaativasta, ailahtelevaisesta ja omavaltaisesta kuluttajasta. Kuluttaja käyttää kuluttamista apuna sosiaalisen elämänsä rakentamisessa ja identiteettinsä muodostamisessa. (Puustinen, 2008, 37 39, 43.) Mainonta ei ole ainoastaan sotaa kuluttajien mielten voittamiseksi, vaan ennen kaikkea taistelua kilpailevien tuotemerkkien kanssa markkinaosuuksista. (Puustinen, 2008, 46.) 3.2 Tarve Itsensä toteuttaminen Arvostetuksi tuleminen Yhteenkuuluvuuden tarpeet Turvallisuuden tarpeet Fysiologiset tarpeet Kuvio 2. Maslowin tarvehierarkia (Pyykkö, Rope, 2003, 60.)

16 16 Maslowin tarvehierarkia on vielä tänä päivänäkin yleispätevä tarvemalli, vaikka kyseenomainen tarvehierarkiamalli on kehitetty jo 1930-luvulla. Nykyihminen pyrkii saavuttamaan perustarpeiden lisäksi myös korkeamman tason tarpeet, niin sanotut psykologiset arvostuksen tarpeet ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Edellisen tason tarpeet tulee siis olla tyydytettyjä ennen kuin henkilö pystyy siirtymään tyydyttämään seuraavan tason tarpeita. Olennaisinta kuitenkin on se, että ihminen ei ikinä ole tyytyväinen nykytilaansa, vaan se pyrkii aina saavuttamaan seuraavan tarvetason, ja, että aina on tarpeita tyydytettävänä. (Rope, Mether, 2001, 62, Pyykkö, Rope, 2003, ) Tuote ei kuitenkaan itsessään ole tarve, vaan markkinoinnin avulla tuotteelle luodaan tarve. Vaikka tuote ei menekään kaupaksi ei välttämättä voida olettaa, että sille ei ole tarvetta. Saattaa vain olla, että kohderyhmän tarveperustaa ei ole löydetty ja päästy hyödyntämään niin, että tuote menisi kaupaksi. Tärkeintä on siis löytää ne tarpeet, jotka tuotteen tulee täyttää muita kilpailijoita paremmin, siinä tilanteessa, missä ihminen kokee tarvitsevansa jotain. Ihminen itse luo siis tarpeen, tuotteen tulee vain täyttää se. (Pyykkö, Rope, 2003, 62.) 3.3 Nuoret Nuoria kuluttajia pidetään usein tavoitelluimpana kohderyhmänä markkinoilla. Heidän kulutuksen katsotaan antavan mallia ja esimerkkiä niin nuoremmalle kuin vanhemmallekin väelle. Nuoria kuvataan usein sellaisena kohderyhmänä, joka on aina avoin uusille tuotteille ja ajatusmalleille. Nuoret ovat ryhmä, joka kokeilee erilaisia tuotteita ja vaihtaa tuotemerkkiä. Tämä tekee nuorista mainostajalle helpon kohderyhmän vaikuttaa. Voi myös ajatella, että vaikka nuorilla ei ole enemmän rahaa kuin seuraavalla ikäluokalla, he ovat myös kohderyhmä, joka kuluttaa enemmän kuin säästää. Nuoret ovat myös kohderyhmä, joka on tottunut mainontaan, ja, että he pitävät sen seuraamisesta sekä siitä keskustelusta. (Puustinen, 2008, ) Se, että nuoret kokeilevat ja vaihtavat käyttämiänsä tuotteita ja palveluita tekee heistä ostohalukkaan ryhmän lisäksi myös kriittisen, rationaalisen, älykkään ja

17 17 ennen kaikkea hintatietoisen kohderyhmän. Mainonnan seuraaminen ja tutkiminen voi johtaa lopulta siihen, että kuluttajasta tulee medialukutaitoinen, vähemmän heräteostoksia tekevä, harkitseva ja vertaileva kuluttaja. (Puustinen, 2008, 161.) 3.4 Rationaalinen kuluttaja Rationaaliset kuluttajat ovat usein valikoivia ja kriittisiä myös mainonnan suhteen. Heitä pidetään itsenäisenä kuluttajaryhmänä, jotka eivät ole mainostajan manipuloitavissa. He tietävät mitä he haluavat ostaa ja kuluttaa, ja mitä he tarvitsevat. Siksipä tämän ryhmän mielestä mainoksen tuleekin sisältää tarpeeksi informaatiota tuotteista, palveluista, etenkin hinnoista, hyödyistä ja eduista, joita tuotetta ostamalla saa, ja tekevät tämän perusteella ostopäätöksen. (Puustinen, 2008, 198, 202.) 3.5 Opiskelijat Opiskelijat ovat asiakasryhmänä haastava kokonaisuus. Asiakkuuden syntymistä hankaloittaa etenkin se, että opiskelijan kuukausibudjetti on rajallinen ja pieni. Sanomalehden tilaamista ajatellen opiskelijasta tekee hankalan myös se, että he ovat kokeneita sentinvenyttäjiä, joilla on hyvä sosiaalinen verkosto, ja he ovat useimmiten perillä kaikesta uudesta ja halvasta. Tämä voi kuitenkin myös olla positiivinen asia, sillä hyvä verkostoituminen tarkoittaa hyvää puskaradiota. Opiskelija-asiakasta ajatellessa tulee myös ottaa huomioon heidän elämäntilanteiden tilapäisyys ja nopea muuttuminen, tällä tarkoitan esimerkiksi käytössä olevaa rahaa, asuinpaikkakuntaa, puolisoa ja jälkikasvua. Opiskelijat ovat usein myös eteviä Internetin käyttäjiä, he yleensä löytävät sieltä kaiken haluamansa ja tarpeellisen informaation. Opiskelijan koukkuun saamiseksi jää markkinointikeinoiksi siis enää joko yltiöpäinen kiinnostus ja tarve sanomalehteä kohtaan tai heidän laajan verkoston hyödyntäminen, ihmisen perimmäisten perusominaisuuksien hyväksikäyttö, hyvä myyntityö tai vaikuttaminen opiskelijan lähimmäiseen, siihen, jolla sitä rahaa on käytettävissä eli yleensä sukulaisten vakuuttaminen lehden tarpeellisuudesta nuoren ihmisen elämään.

18 18 Kun puhun ihmisten perusominaisuuksista, tarkoitan niillä sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat taustavaikuttajia ihmisen käyttäytymiseen, jotka tulevat pintaan mahdollisuuden tarjoutuessa tai estyessä. Tällaisia ominaisuuksia ovat siis laiskuus, ahneus, mukavuudenhaluisuus, itsekkyys, kateus, pätemisenhaluisuus, yhteenkuuluvuuden tarve, uteliaisuus ja turvallisuudenhakuisuus. (Pyykkö, Rope, 2003, ) Itsekkyys Ihminen ei ajattele itseään itsekkäänä ihmisenä, vaikka sitä pohjimmiltaan onkin. Ihminen peittää itsekkyytensä sillä, että pyrkii vain pitämään puoliaan muilta itsekkäiltä ihmisiltä. Tosiasiassa ihminen kuitenkin pyrkii haalimaan itselleen erilaiset etuudet ja lahjat sen sijaan, että antaisi ne mieluummin jollekin muulle. (Pyykkö, Rope, 2003, 50.) Tähän perustuu muun muassa sellainen myyntityyli, jossa henkilö suostuttelee tuttavansa tilaamaan lehden ja saa itse siitä lahjan. Eli hankkii lehdelle asiakkaita. Itsekästä ja toimivaa. Ahneus Ihmisen ahneus korostuu myynnissä ja markkinoinnissa siten, että ihmisen mielenkiinto herää välittömästi, kun tarjoukseen liittyy jokin ilmainen lahja, arvonta tai muu mahdollisuus kylkiäiseen. Myös myynnin kannalta välttämättömät huomautukset kuten tarjous on voimassa niin kauan kuin tavaraa riittää saavat aikaan ihmisissä tuotteiden hamstraamista, vaikka varsinaista tarvetta kyseisestä tuotteesta ei olisikaan. (Pyykkö, Rope, 2003, 50.) Kylkiäisen tulee kuitenkin olla sellainen, joka herättää kohderyhmässä välitöntä kiinnostusta ja haluamista, esimerkiksi uutuustuote (johon palaan tuonnempana paremmin) tai jokin todella suosittu trendituote. Opiskelijoihin kohdennettuun markkinointiin kylkijäisten tulee eritoten olla jonkinlainen todella haluttu tuote tai uutuus jostakin tunnetusta tuotesarjasta.

19 19 Mukavuudenhaluisuus Laiskuuden ja ahneuden lisäksi nykyihminen on myös mukavuudenhaluinen. Ihmisen perusajatus on, että mieluummin hänellä tulisi olla mukavaa kuin epämukavaa. Tämä korostuu erityisesti siinä, että miellyttävät ja helpot toimintamallit ovat aina suositumpia kuin raskaat ja hankalat. (Pyykkö, Rope, 2003, 50.) Mukavuudenhaluisuutta voidaan tarkastella opiskelijatodistuksen esittämistilannetta osana opiskelijatilausprosessia tällä hetkellä. Opiskelijatodistuksen esittäminen tuntui monen opiskelijan mielestä hankalalta ja vanhanaikaiselta. Miksi kukaan lähtisi hetken mielijohteesta tilaamaan Karjalaista, vaikka se olisikin helppoa ja vaivatonta, kun opiskelijatodistuksen esittäminen on niin hankalaa? Laiskuus Laiskuus merkitsee markkinoinnissa ja myynnissä sitä, että kaikki tuotteet ja palvelut tulee tarjota, myydä ja käyttää asiakkaalle mahdollisimman helposti, nopeasti ja vaivattomasti. Opiskelijoiden sanomalehden tilaamista ajatellen tämä merkitsisi sitä, että kohdejoukkoa tulee lähestyä heitä koskevalla tarjouksella, tilauksen pitää hoitua nopeasti ja vaivattomasti aivan kuten opiskelutodistuksen esittäminenkin. (Pyykkö, Rope, 2003, ) Kateus Ihminen on pohjimmiltaan myös taipuvainen kateuteen ja haluaa luonnollisesti saada samanlaisen tai mieluummin paremman ja silmäänpistävämmän tuotteen kuin esimerkiksi kaverilla, sukulaisella tai naapurilla. Ihminen pyrkii pitämään huolen siitä, ettei jää muita huonommaksi millään elämänsä saralla. Joutuessaan tähän ikävään tilanteeseen kateellinen perustelee hankkimattomuuttaan sillä, ettei haluaisikaan vastaavanlaista tuotetta. Uutuustuotteet, tuotteen koko (olipahan se lahja, auto tai vaikka asunto) ja ulkonäkö liittyvät hyvin läheisesti kateuteen ja sen herättämiseen muissa ihmisissä. Nykymaailmassa kaiken pitää olla silmiähivelevän kauniita ja

20 20 ympäristöön sulautuvia (esimerkiksi tietokonemerkit kuten Apple, pelikonsolit kuten Xbox ja erilaiset kännykkämallit). (Pyykkö, Rope, 2003, 51.) Turvallisuudentunne Turvallisuudentunne on jotain sellaista, mitä ihminen tulee ajatelleeksi vasta sitten, kun tuntee itsensä jollain tapaa uhatuksi tai haavoittuvaksi. Tähän sopii esimerkiksi terveys, joka alkaa kiinnostamaan ihmisiä vasta sitten, kun se alkaa rakoilla. Samoin kaikkia koskevat yleismaailmalliset uhat kuten esimerkiksi terrorismi kiinnostaa vasta sitten, kun jotain on tapahtunut. Tällöin tietoa tulee saada luotettavasta tietolähteestä. Olisi mielenkiintoista tietää, kuinka paljon eri sanomalehtien verkkosivuilla ympäri maailmaa oli latauksia USA:n iskujen jälkeen verrattuna humpuukilehtiin eli, että minkälaisesta lähteestä sitä luotettavaa ja turvallista tietoa lähdettiin hakemaan. (Pyykkö, Rope, 2003, 51.) 3.6 Imago Kaikista tärkeintä markkinoinnissa on kuitenkin luoda tuotteesta/palvelusta asiakasta houkutteleva mielikuva. Mielikuva ei saa olla negatiivinen, koska silloin se todennäköisesti estää asiakkaaksi tulemisen. Jos tuotteella ei ole vetovoimaista ja kilpailijoita houkuttelevampaa imagoa, ostotapahtumaa tuskin tapahtuu. Kyse on siis siitä, miten asiakasta houkutteleva mielikuva rakennetaan ja mihin mielikuviin imagon halutaan pohjautuvan. (Rope, Pyykkö, 2003, ) Imagon tulee ennen kaikkea olla haluttava ja uskottava. Uskottavuus on välttämätöntä markkinoitavalle tuotteelle, koska muuten sitä on erittäin hankala saada kaupatuksi. Haluttavuus taas puolestaan luo pohjaa sekä kaupanteolle että kysynnälle. Markkinoija pyrkii vaikuttamaan asiakkaan asenteisiin, tuntemuksiin ja uskomuksiin, jotta kohderyhmän mielikuva saataisiin mahdollisimman suotuisaksi yritystä kohtaan. (Rope, Pyykkö, 2003, )

Leena Erola, 26.1.2016

Leena Erola, 26.1.2016 Leena Erola, 26.1.2016 Sisältö Liikeidea ja sen merkitys markkinoinnin päätöksiin Mitä markkinointi on? Markkinoinnin kilpailukeinot Mainonnan ABC Liikeidea Mitä? Kenelle? Miten? = näkemys ja päätös siitä,

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa

Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa Kuluttajan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät matkapuhelinta hankittaessa MIIKA MANNINEN VALVOJA: DOS. KALEVI KILKKI 22.9.2016 ESPOO Sisältö - Työn tausta ja motivaatio - Tutkimusaineisto ja -menetelmät

Lisätiedot

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen.

suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai yleisöön vaikuttaminen. MAINONTA MED1 MITÄ MAINONTA ON?! Perinteisiä määritelmiä:! Mainonta on maksettua useille vastaanottajille suunnattua joukkoviestintää. Tunnistettavan lähettäjän tarkoituksena on yleisön suostuttelu tai

Lisätiedot

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI

Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Kimmo Herranen KUINKA RAKENSIN GASELLIYRITYKSEN MYYNTIJOHTAJAN VUOSI Talentum Helsinki 2011 Kimmo Herranen ja Talentum Media Oy ISBN 978-952-14-1650-7 Kansi: Outi Pallari Taitto: Maria Mitrunen Kuvat:

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

4 ensimmäistä sähköpostiasi

4 ensimmäistä sähköpostiasi 4 ensimmäistä sähköpostiasi 1 Ohjeet Nyt rakennetaan neljä viestiä, jotka voit lähettää sähköpostilistallesi. Jos et vielä osaa rakentaa sähköpostilistaa, lue tämä kirjoitus: http://www.valmentaja-akatemia.fi/sahkopostilista/

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen

Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen Tutkiva ja kehittävä osaaja (3 op) Kyselyaineisto keruumenetelmänä opinnäytetyössä Ismo Vuorinen 29.10.2009 Survey aineistot (lomaketutkimukset) Kyselyaineistot posti(kirje)kysely informoitu kysely tietokoneavusteinen

Lisätiedot

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto

UUSASIAKASHANKINTA. Johdanto HINTAVASTAVÄITTEE T TYÖKIRJA.docx UUSASIAKASHANKINTA Johdanto Laatu on paras liiketoimintasuunnitelma M iten löytää enemmän ja parempia uusia asiakkaita, on yksi myyjän ydintaidoista. Millainen strategia

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä

LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET. Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä LUKIOLAISTEN ULKONÄKÖPAINEET Susanne Ikonen, Hanna Leppänen, Riikka Könönen & Sonja Kivelä Psykologia 7 KAMA Tutkimus toteutettiin: 4.10.2016-18.11.2016 Sisällysluettelo 1. Johdanto 1.1 Mitä ovat ulkonäköpaineet?

Lisätiedot

Rinnakkaislääketutkimus 2009

Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketutkimus 2009 Rinnakkaislääketeollisuus ry Helmikuu 2009 TNS Gallup Oy Pyry Airaksinen Projektinumero 76303 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007

Talent Partners Group / Forma & Furniture lukijatutkimus 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 LUKIJATUTKIMUS 2007 Lukijoiden ammattiryhmät Ammati Otos (kpl) %-koko otannasta Vähittäiskauppias 141 kpl. 70,5 % Sisäänostaja 7 kpl. 3,4 % Sisustussuunnittelija 11 kpl. 5,7 % Muu 41 kpl. 20,5 % Yhteensä

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti

PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti PSY181 Psykologisen tutkimuksen perusteet, kirjallinen harjoitustyö ja kirjatentti Harjoitustyön ohje Tehtävänäsi on laatia tutkimussuunnitelma. Itse tutkimusta ei toteuteta, mutta suunnitelman tulisi

Lisätiedot

Integroitu markkinointiviestintä

Integroitu markkinointiviestintä Markkinoinnin perusteet 23A00110 Videoluento I Integroitu markkinointiviestintä Ilona Mikkonen, KTT Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Markkinointiviestintä (marketing communication)

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen

Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus. matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin Juho Pesonen ASIAKKAAN ODOTTAMA ARVO MAASEUTUMATKAILUN SEGMENTOINNIN JA TUOTEKEHITYKSEN PERUSTANA Facebookin käyttäjien iän, sukupuolen ja asuinpaikan vaikutus matkailumotivaatioihin ja aktiviteetteihin 25.11.2011

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016

TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA. Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 TUOREET ELÄKELÄISET VERKOSSA Minna Hakkarainen, asiakaspalvelujohtaja, Ilmarinen @minnahakka65 iareena 5.2.2016 1 MIKSI TÄMÄ TUTKIMUS? Kuudes iareena ja neljäs julkistettu tutkimus Tutkimuksen teemana

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014

Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 10/2014 Suomen Kiinteistölehti Lukijatutkimus 0/204 TNS 204 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman tutkimusyrityksen

Lisätiedot

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista. Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Haastattelut e-kioskin käyttäjäkokemuksista Mira Hänninen Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Sukupuoli ja ikä Haastattelin Kirjasto 10:ssä 14 henkilöä, joista seitsemän oli naisia (iät 24, 25, 36, 36, 50,

Lisätiedot

Nuorisotutkimus 2008

Nuorisotutkimus 2008 Nuorisotutkimus 08 Tutkimuksen taustatiedot Nuorisotutkimus tehtiin huhtikuussa 08 verkkokyselynä Tutkimus toteutettiin Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelman alueilla Vastaajina on peruskoulun 7. 9.-luokkalaisia

Lisätiedot

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET

RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 1 RAISION TERVEYSKESKUKSEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET Asiakastyytyväisyyden keskeiset osatekijät ovat palvelun laatua koskevat odotukset, mielikuvat organisaatiosta ja henkilökohtaiset palvelukokemukset.

Lisätiedot

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen

Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen STUL Ry. Sähkömaailma-lehden lukijatutkimus Toukokuu 2013 Tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen Tutkimuksen toteutus Tämän tutkimuksen on tehnyt STUL Ry:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy. Aineisto kerättiin

Lisätiedot

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun

Uudistetun Janettiedonhakupalvelun Uudistetun Janettiedonhakupalvelun kehittäminen Jyväskylän ammattikorkeakoulun kirjasto 17.3.15 Anne Pajunen YMP13S1 Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu Uudistettu Janet-tiedonhakupalvelu tarjoaa hakumahdollisuuden

Lisätiedot

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa

Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa Pohjoismaat digitaalisessa uutismaisemassa UUTISMEDIA VERKOSSA 2016 REUTERS INSTITUTE DIGITAL NEWS REPORT 2016 Esa Reunanen 1.9.2016 SISÄLTÖ Tausta ja metodologia Uutislähteet, laitteet ja luottamus uutisiin

Lisätiedot

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset

VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS. Kyselyn tulokset VANHUSNEUVOSTON TUNNETTAVUUS Kyselyn tulokset Tampereen ammattikorkeakoulu Raportti Lokakuu 215 Sosionomikoulutus 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTONHANKINTA... 4 3 TULOKSET... 5 3.1 Tulokset graafisesti...

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö

Turvallisuuskysely. Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö Turvallisuuskysely Pääsihteeri Jukka-Pekka Takala Erikoissuunnittelija Markus Alanko rikoksentorjuntaneuvoston sihteeristö "Yhteistyön jäsentämisen ja turvallisuustyön onnistumisen kannalta työn tärkeimmäksi

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset

Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Miehet haluavat seksiä useammin kuin naiset Julkisessa keskustelussa nostetaan ajoittain esille väitteitä siitä, haluavatko miehet vai naiset seksiä useammin ja joutuvatko jotkut elämään seksuaalisessa

Lisätiedot

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi

Markkinoinnin perusteet 23A Kohdemarkkinointi Markkinoinnin perusteet 23A00110 29.9.2015 Kohdemarkkinointi Sonja Lätti, KTM Emma Mäenpää, KTM Aalto yliopiston kauppakorkeakoulu Markkinoinnin laitos Kohdemarkkinoinnin perusajatus Usein vaikeaa tai

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Pystysuuntainen hallinta 2/2

Pystysuuntainen hallinta 2/2 Pystysuuntainen hallinta 2/2 Noora Veijalainen 19.2.2003 Yleistä Tarkastellaan tilannetta jossa: - Ylävirran tuottajalla on yhä monopoliasema - Alavirran sektorissa vallitsee kilpailu - Tuottaja voi rajoitteillaan

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa

SINKUT LOMALLA: Joka neljäs sinkku lähtisi sokkotreffilomalle tuntemattoman kanssa Veikkaus toteutti matka-aiheisen kyselytutkimuksen ajalla 7.4. 15.4.2016 Kyselyyn vastasi 1 033 henkilöä Veikkauksen 1,8 miljoonasta kanta-asiakkaasta Yli tuhat asiakasta on kattava otos Veikkauksen kanta-asiakkaista.

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.

Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007. Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade. Valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus 2007 Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Tutkimuspäällikkö 050-599 0079 pekka.harjunkoski@promenade.fi Esityksen sisältö: Toteutus ja menetelmä 3 Tutkimuksen

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN

2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. KUUNTELEMINEN 1. Katso henkilöä, joka puhuu 2. Mieti, mitä hän sanoo 3. Odota omaa vuoroasi 4. Sano, mitä haluat sanoa 2. KESKUSTELUN ALOITTAMINEN 1. Tervehdi 2. Jutustele 3. Päättele, kuunteleeko toinen

Lisätiedot

Finnan käyttäjäkysely 2015

Finnan käyttäjäkysely 2015 Finnan käyttäjäkysely 2015 Anne Luotonen Finnan konsortioryhmä 17.2.2016 Kyselyn toteuttaminen Kysely auki 3 viikkoa marras-joulukuussa 2015 kaikissa Finna-näkymissä Vastauksia yhteensä 12 159 kpl, mikä

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012

Tanja Saarenpää Pro gradu-tutkielma Lapin yliopisto, sosiaalityön laitos Syksy 2012 Se on vähän niin kuin pallo, johon jokaisella on oma kosketuspinta, vaikka se on se sama pallo Sosiaalityön, varhaiskasvatuksen ja perheen kokemuksia päiväkodissa tapahtuvasta moniammatillisesta yhteistyöstä

Lisätiedot

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective)

ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) ZA4884 Flash Eurobarometer 248 (Towards a safer use of the Internet for children in the EU a parents' perspective) Country Specific Questionnaire Finland PARENTS OF CHILDREN BETWEEN 6 17 Q0. Onko taloudessanne

Lisätiedot

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.

YHTEISÖT. Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa. KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva. YHTEISÖT Sivut yhteisöjen omille esimerkeille Kalevassa KALEVA OY Lekatie 1, 90140 OULU / PL 170, 90401 OULU / Puhelin (08) 5377 111 / www.kaleva.fi KALEVA-KONSERNI Pohjois-Suomen suurin media-alan konserni

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

Lapsen/Nuoren kysymykset

Lapsen/Nuoren kysymykset PALAUTE LASTENSUOJELUTARPEEN SELVITYKSESTÄ 2015 Lastensuojelun työntekijät ovat selvittäneet perheenne mahdollista lastensuojelun tarvetta. Lastensuojeluntarpeen selvityksen tavoitteena on arvioida lapsen

Lisätiedot

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.

JUJUPRIX 2015. Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy. kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota. JUJUPRIX 2015 Kalle Tuominen & Timo Mäkeläinen Markkinointiviestinnän suunnittelutoimisto Mainio Oy kalle@mainiota.fi timo.makelainen@mainiota.fi Tampere matkailukohteena. Tampere on Pohjoismaiden suurin

Lisätiedot

Minun arkeni. - tehtäväkirja

Minun arkeni. - tehtäväkirja Minun arkeni - tehtäväkirja 1 Hyvä kotihoidon asiakas, Olet saanut täytettäväksesi Minun arkeni -tehtäväkirjan. ALUKSI Kirjanen tarjoaa sinulle mahdollisuuden pysähtyä tarkastelemaan arkeasi ja hyvinvointiisi

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen

Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuoret, sosiaalinen media/internet ja luotettavuus Kvalitatiivinen tutkimus Hanna Vesa ja Matias Kuosmanen Nuorten internetissä ja somessa kuluttamat sisällöt Nuorten netin käytössä korostuvat erilaiset

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet.

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija. Harjoite 12: Kilpailuanalyysi. Harjoitteiden tavoitteet. Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 2: Taitava kilpailija Harjoite 12: Kilpailuanalyysi Harjoite 12 A: Kilpailun tavoiteanalyysi Harjoite 12 B: Kilpailussa koettujen tunteiden tarkastelu Harjoite

Lisätiedot

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland

Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek. Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sneak peek Lassi Miettinen Mobile Advisor & Innovator Sanoma Media Finland Mobiilitutkimus 2016 Sanoma & TNS Gallup helmimaaliskuussa 2016 Vastaajia 1286 Sisältö Älylaitteiden omistus

Lisätiedot

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008

Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto. Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuvan ja verkkosivuston vastaanotto Tuuli Erkko Varjomaailma hankkeen loppuseminaari 12.5.2008 Varjomaailma sarjakuva Sarjakuvaa jaettiin 70 000 kappaletta yli 1000 kouluun, koko Suomen

Lisätiedot

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely

Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely 1 Vakkamedian nettiuutisia koskeva kysely Vakkamedian uutistoimintaa vajaan kymmenen vuoden ajan hoitanut Matti Jalava suunnittelee toiminnan lopettamista tämän vuoden aikana. Lauantaina 26.2.2005 Vakkamedian

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan

Helsingin Sanomat. Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Helsingin Sanomat Työpaikkamedia, jota luetaan ja arvostetaan Pohjoismaiden suurin painettu sanomalehti tavoittaa päivittäin 742 000 ja viikoittain yli miljoona lukijaa. Laatujournalismin edelläkävijä,

Lisätiedot

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta.

Parisuhteen vaiheet. Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet Yleensä ajatellaan, että parisuhteessa on kolme vaihetta. Parisuhteen vaiheet ovat seurusteluvaihe, itsenäistymisvaihe ja rakkausvaihe. Seuraavaksi saat tietoa näistä vaiheista. 1.

Lisätiedot

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN

ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN ATTENDO OY TERVEYDENHUOLTOKYSELY SULKAVALLA LOKA-MARRASKUU/ 2016 TALOUSTUTKIMUS OY ANNE KOSONEN 1 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 1/2 Taloustutkimus Oy on toteuttanut tämän tutkimuksen Attendo Oy:n toimeksiannosta.

Lisätiedot

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija

Kotunet. - julkaisuja 1. Kehitysvammaliiton jäsenkysely: toiminnalla jäsenten kannatus. Leena Matikka. Sisältö. Julkaisija Kotunet - julkaisuja 1 Sisältö Kehitysvammaliiton monipuolisella toiminnalla jäsenten kannatus 2 Kyselyn toteutus 2 Vastausten edustavuus 3 Vastanneiden henkilöiden kuvailu 4 Tulokset 4 Leena Matikka Kehitysvammaliiton

Lisätiedot

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00

Säästöpankin Säästämisbarometri 2013. HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankin Säästämisbarometri 2013 HUOM. Ei julkisuuteen ennen 31.10.2013 klo 9.00 Säästöpankit osa suomalaista yhteiskuntaa jo 191 vuotta Suomen vanhin pankkiryhmä. Ensimmäinen Säästöpankki perustettiin

Lisätiedot

Asymmetrinen informaatio

Asymmetrinen informaatio Asymmetrinen informaatio Luku 36 Marita Laukkanen November 24, 2016 Marita Laukkanen Asymmetrinen informaatio November 24, 2016 1 / 10 Entä jos informaatio tuotteen laadusta on kallista? Ei ole uskottavaa,

Lisätiedot

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK.

Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK. Verkkokirjoittamisesta tiedottaja Susanna Prokkola, PKSSK 25.10.2012 Mikä toimii painettuna, toimii harvemmin verkossa Tekstin kirjoittamisen säännöt ja tyylilajit vaihtelevat eri medioissa. Verkkotekstin

Lisätiedot

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine

SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA. Helsinki Sirkku Laine SOSIAALISEN MEDIAN MAHDOLLISUUDET MATKAILUALALLA Helsinki 4.11.2010 Sirkku Laine Luvassa... Katsahdus matkailijan näkökulmaan Paljon käytännön esimerkkejä Arviointia, onko sosiaalisesta mediasta oikeasti

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö

Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö KAUPANPÄÄTÖS Tapio Joki Johdanto Kun et saa heitä näkemään valoa, saa heidät tuntemaan sen lämpö K aupanpäätös on usein sekä myyjille että asiakkaille stressaavin vaihe myyntikeskustelussa ja kaikki se

Lisätiedot

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI

MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI MOBIILITEKNOLOGIAN KÄYTTÖ, IKÄ JA SUKUPUOLI Sanna-Mari Kuoppamäki Jyväskylän yliopisto Esityksen sisältö MTV:n katsojapaneeli eri-ikäisten internetin käytöstä, laitteista ja asenteista Yli 50-vuotiaiden

Lisätiedot

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012

Sompio lehden Lukijatutkimus 2012 Sompio lehden Lukijatutkimus 1 Syys-lokakuu 1 Tiivistelmä Kokonaisuutena Sompio lehti saa erinomaiset tulokset. Tulokset ovat erinomaisia myös, kun niitä verrataan yleisesti sanomalehtimarkkinoiden tuloksiin.

Lisätiedot

Dialogin missiona on parempi työelämä

Dialogin missiona on parempi työelämä VIMMA 6.6. 2013 Dialogin missiona on parempi työelämä Amis-Dialogi yhdisti yritykset ja opiskelijat vuoropuheluun rakentamaan yhdessä parempaa tulevaisuuden työtä. Amis-Dialogia tehtiin isolla porukalla

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2)

KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) KYSELYLOMAKE LIITE 1 1 (2) Hei! Olemme tekemässä opinnäytetyötä liittyen liiketalouden opintoihimme. Työmme käsittelee kylkiäisiä ja muita lisäetuuksia kuluttajan näkökulmasta. Kyseisellä lomakkeella haluamme

Lisätiedot

Kaupan liitto 26.10.2011

Kaupan liitto 26.10.2011 Kaupan liitto 26.10.2011 MIKKO KNUUTTILA TOIMINUT DIGITAALISEN MARKKINOINNIN JA SÄHKÖISEN KAUPANKÄYNNIN KEHITYS- JA JOHTOTEHTÄVISSÄ YLI 10 VUOTTA VIIMEISIMPÄNÄ VASTANNUT DNA:N DIGIMARKKINOINNISTA JA 1.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu

Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu Lapsiuhritutkimus - arat aiheet kyselytutkimuksissa 31.10.2008 Noora Ellonen Tutkija Poliisiammattikorkeakoulu noora.ellonen@poliisi.fi Lapsiuhritutkimus Sisäasiainministeriön poliisiosaston rahoittama

Lisätiedot

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO

Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Inspiraatiota hankeviestintään! Viestinnän suunnittelija Aino Kivelä / CIMO Sopimukselliset velvoitteet velvoite tiedottaa hankkeesta ja sen saamasta rahoituksesta tarkoituksenmukaisesti, avoimesti ja

Lisätiedot

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA

KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA KUNNANNIMI JA PAIKALLISIDENTITEETTI: ASUKASKYSELYN TULOKSIA Paula Sjöblom, dosentti, kieli- ja käännöstieteiden laitos Ulla Hakala, KTT, markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos Satu-Päivi

Lisätiedot

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa?

Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Terveyspalveluiden tarve sosiaalisessa mediassa tulevaisuudessa? Nuorten näkemyksiä Emilia Martimo & Minna Tolonen Sairaanhoitajakoulutusta 120 vuotta Oulussa juhlakonferenssi 22.9.2016 NUORTEN NÄKEMYKSIÄ

Lisätiedot

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015

Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 2015 Päivähoidon asiakastyytyväisyyskyselyn vastaukset 15 Kiitoksia vastanneille! Käymme työntekijöiden kanssa tulokset lävitse ja parannamme sitä kautta lapsen päiväkotielämän arkea. Asiakastyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven

Case Marks & Spencer. Lingerie Heaven Case Marks & Spencer Lingerie Heaven Marks & Spencer casen taustaa Marks & Spencerin alamäki vuosina 1997-2000 oli yhtä paljon puhuttu kuin sen virkoaminen vuosina 2001-2003. Myynnin alamäen aikana alusvaatteet

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus

Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntomarkkinakatsaus Asuntojen hinnoista ja varsinkin niiden nousemisesta keskustellaan Suomessa ajoittain vilkkaasti. Asuntojen tilastohintojen nousu herättää välillä epäluuloa

Lisätiedot

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit...

Tutkimuksesta Tiivistelmä Kotkassa vierailu motiivit Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa Osallistumisen motiivit... SISÄLLYS Tutkimuksesta... 2 Tiivistelmä... 3 Kotkassa vierailu motiivit... 7 Osallistuminen minä päivinä oli tapahtumassa... 8 Osallistumisen motiivit... 9 Tiedonsaanti... 10 Ohjelma... 11 Palvelut ja

Lisätiedot

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015

KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 KOULUTUSKYSELY 2015 Studentum.fi-koulutussivuston tutkimus koulutukseen hakeutumisesta keväällä 2015 Koulutustarjonnan ja työmarkkinatilanteen toivotaan kohtaavan TUTKIMUKSESTA YLEISESTI Studentum.fi Studentum.fi-koulutussivustolla

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla

E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla E-aineistojen koulutus kirjastoille, Kouvola 20.5.2015 E-kirjat Suomessa - kuka lukee, mitä luetaan, millä laitteilla Essi Manner / Elisa Kirja @essimanner Esitys Lyhyesti Elisa Kirjasta Kuka lukee e-kirjoja

Lisätiedot

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4881. Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland ZA4881 Flash Eurobarometer 241 (Information society as seen by EU citizens) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 241 INFORMATION SOCIETY Q1. Luen teille seuraavaksi joukon vapaa-ajanviettotapoja.

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2527 Nuorisobarometri syksy 1998 Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti

Lisätiedot

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT

MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT MITÄ JA MIKSI IHMISET OSTAVAT Johdanto Mahdollisuus koputtaa harvoin ovellesi. Koputa sen sijaan mahdollisuuden ovea, jos toivot pääseväsi sisään. J okaisen myyjän on hyvä tiedostaa miten ja miksi pitää

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy

Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa. 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Mitä kuuluu isä? Mannerheimin Lastensuojeluliiton valtakunnallisen isäkyselyn satoa 5.3.2009 Mirjam Kalland, MLL Maija Säkäjärvi, Sosiaalikehitys Oy Kyselyllä haluttiin tietoa Millainen toiminta kiinnostaa

Lisätiedot