Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti"

Transkriptio

1 Monikulttuurinen Salo hanke Loppuraportti PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, KOHDERYHMÄ JA TAVOITTEET Yleinen maailmantaloudellinen tilanne on muuttunut radikaalisti hankkeen toteutuksen aikana. Taloudellisen taantuman takia alueen toimintaympäristö on muuttunut nopeasti ja Salon alueen rakennemuutos ja siitä seurannut huono taloustilanne jatkuu edelleen. Työttömyyttä on paljon, Salon työttömyysaste oli vuonna 2014 marraskuussa 15,6 prosenttia. Maahanmuuttajien työllistyminen on vaikeutunut entisestään ja myös harjoittelupaikkojen saaminen on vaikeaa. Näistä syistä maahanmuuttajien työllistymisen ja kotoutumisen tukeminen on Salossa edelleen ajankohtaista. Osa työttömäksi jääneistä maahanmuuttajista on palannut entiseen kotimaahansa tai muuttanut työn perässä Suomessa toisiin kaupunkeihin. Hankkeessa on keskitytty kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista, kotoutumistyön organisointia, työelämäsuhteita, maahanmuuttajien osallisuutta ja aktivointia sekä maahanmuuttajille suunnattua ohjausta. Jatkohankkeen aikana on keskitytty mentorointitoiminnan kehittämiseen, maahanmuuttajien ohjaukseen ja kehitettyjen toimintamallien jalkauttamiseen osaksi toimijoiden normaalia toimintaa. Projektin välittöminä kohderyhminä ovat olleet Salossa asuvat maahanmuuttajat ja maahanmuuttajien työllistämiseen ja kotoutumiseen osallistuvat tahot. Välillisenä kohderyhmänä ovat olleet mm. työelämän yhteistyökumppanit ja muut organisaatiot, jotka ovat osallistuneet maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Monikulttuurinen Salo hankkeessa on ollut kolme toteuttajaa. Hankkeen koordinaattorina on toiminut Salon seudun koulutuskuntayhtymä/salon seudun aikuisopisto ja osatoteuttajina Salon kaupunki ja Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipiste. Lisäksi yhteistyökumppanina on ollut Salon TE toimisto. Yksi hankkeen tavoitteista on kotoutumistyötä tekevien tahojen yhteistyön lisääminen. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että hankkeen käytännön toteutusta on ollut tekemässä monta eri toimijaa. Kaikkien tahojen koordinaattorit muodostivat tiiviisti yhteyttä pitävän tiimin, joka vastasi hankkeen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta. Hankkeen ulkopuolella koordinaattorit työskentelivät joko muissa maahanmuuttajatyötä kehittävissä hankkeissa tai muuten kotoutumista, työllistämistä tai kansainvälisyysasioita sivuavissa tehtävissä. Tämä lisäsi tiedon kulkua, yhteistyötä, kehitettyjen käytäntöjen jalkautumista ja mahdollisti laaja-alaisen yhteistyön toimijoiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

2 Kaikki toteuttajat ovat olleet mukana toteuttamassa hankkeen toimenpiteitä, mutta joitakin painotuksia on tehty osatoteuttajien kesken. Työnjako hankkeessa muotoutui niin, että Salon kaupunki keskittyi mm. maahanmuutto-ohjelman jalkauttamistyöhön, maahanmuuttajien aktiivisuuden vahvistamiseen (mm. maahanmuuttajaneuvoston kautta) ja tiedottamisen kehittämiseen. Salon seudun aikuisopisto on panostanut maahanmuuttajien ohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen sekä mentorointitoiminnan kehittämiseen. Turun amk on ollut mukana molemmissa kokonaisuuksissa. Salon TE toimisto on ollut yhteistyökumppanina erityisesti maahanmuuttajien ohjaukseen ja työllistymiseen liittyvissä toimenpiteissä. Alueen yritykset ja muut organisaatiot ovat osallistuneet hankkeeseen mm. tarjoamalla harjoittelupaikkoja, osallistumalla hankkeen tilaisuuksiin ja käyttämällä aikaa maahanmuuttajien ohjaamiseen. Mentorointitoiminnan kehittämisessä tehtiin yhteistyötä Väestöliiton kanssa, joka toteutti Turussa mentorointitoimintaa maahanmuuttajanaisille. Mentorointitoiminnan myötä on rakennettu yhteistyötä myös muiden alueen yhdistysten kanssa. Hankkeen jälkeen koordinointivastuu mentoroinnin organisoimisesta on siirtynyt Mun Salo ry:lle (Salon monikulttuurinen yhdistys). Yhdistys on ottanut mentorointitoiminnan koordinoinnin osaksi omaa toimintasuunnitelmaansa vuodelle Lisäksi hanke on rakentanut yhteistyöverkostoa muiden alueen yhdistysten kanssa. Monikulttuurinen Salo hanke on tehnyt koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä muiden alueen kehittämishankkeiden kanssa. Hankkeiden teemat ja toiminnot sivuavat toisiaan mm. työllistymisen ja työelämäyhteyksien rakentamisessa ja ohjauksen ja neuvonnan kehittämisessä. Hankkeiden välistä yhteistyötä on tehty myös tilaisuuksien järjestämisessä, niihin liittyvissä hankinnoissa ja hankkeiden arvioinnissa ja kehittämisessä. Hankkeiden välinen yhteistyö mm. tilaisuuksien järjestämisessä on erittäin tehokas tapa saada enemmän näkyvyyttä yhteisille asioille sekä jakaa työmäärää, vastuita ja kustannuksia. Yhteistyö on lisännyt myös tiedonkulkua ja hankkeen tulosten ja hyvien käytäntöjen leviämistä toimijoilta toisille. Viranomaisten välisen yhteistyön kehittämiseen ovat osallistuneet mm. Salon TE toimisto, Salon kaupungin Maahanmuuttajayksikkö, Salon Kela, Verotoimisto, Salon kansalaisopisto, poliisi ja maistraatti. Yhteistyön muotoja ovat olleet mm. tilannekatsaukset, ohjeistusten ja lakien muutokset, rekisteröityminen, ohjauskeskustelut, ohjauksen käytännöt ja yhteisten asiakkaiden tilanteiden kartoitus. Yhteistyön tarve eri viranomaisten kanssa on tärkeää kotoutumistyön kehittämisen kannalta. PROJEKTIN TULOKSET Hankkeen yleisenä tavoitteena on ollut kehittää maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä sekä vahvistaa toimijoiden välistä yhteistyötä. Tätä työtä on tehty koko hankkeen ajan mm. maahanmuuttajille suunnatulla ohjaustoiminnalla, Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelman laatimisella ja kotoutumistyötä kehittämällä, mentorointitoiminnalla ja maahanmuuttajien aktiivisuutta ja osallistumista vahvistamalla. Alla on kuvattu ensin lyhyesti toimenpidekokonaisuuksien toteutuminen ja myöhemmin kokonaisuuksia on kuvattu yksityiskohtaisemmin. Ohjaustoiminnan tavoitteena oli, että työllistymistä tukevan ohjauksen käytännöt kehittyvät ja yhteistyö ja tiedonkulku ohjaustyötä tekevien välillä tiivistyy. Lisäksi oli tarkoitus parantaa ohjauksen saavutettavuutta. Henkilökohtainen ohjaustyö on koettu hyvin tärkeäksi. Tärkeää on erityisesti työllistymistä hidastavien tai

3 estävien, suurten ja pienten asioiden käsittely ja ratkaiseminen. Kotoutumiskoulutukseen on kehitetty ohjauksellista työotetta ja kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelmassa painotetaan nykyään enemmän ohjausta ja kerrotaan mm. työhönvalmennuksesta ja mentorointitoiminnasta. Todettiin, että henkilökohtaiselle ohjaustyölle on edelleen tarvetta, mutta sitä on nykyisillä resursseilla vaikeaa toteuttaa. Muita vaihtoehtoja ovat uravalmennukset, työhönvalmennus, muut valmennukset ja koulutukset. Näihin hakeutumista vaikeuttavat erityisesti maahanmuuttajien osalta työvoimapalveluiden sähköistyminen. Maahanmuutto-ohjelman uudistaminen ja käytäntöjen juurruttaminen on toteutunut onnistuneesti. Uusi ohjelma koottiin laajalla yhteistyöllä. Ohjelman toteuttamista, päivittämistä ja arviointia jatkaa Salon kaupungin maahanmuuttoasioiden koordinointiryhmä, jossa on edustajat kaikilta toimialoilta. Ryhmä tapaa säännöllisesti, tiedonkulku on parantunut ja ryhmä vastaa Salon kaupungin kotoutumistyön kehittämisestä. Toimintaan osallistuu myös sidosryhmiä, kuten TE toimisto, KELA jne. Mentorointitoiminnan kehittämistä ja pilotointia on toteutettu vuosina 2013 ja Välillä maahanmuuttajille on vaikeaa kertoa, mitä mentorointi tarkoittaa ja miten se eroaa muusta ohjauksesta. Kokeilun myötä kohderyhmä on tarkentunut. Maahanmuuttaja-aktoreilla täytyy olla keskusteluun riittävä suomen kielen taito ja ammatillinen suunnitelma olemassa. Pilotin aikana todettiin myös, että mentorointi on suhteellisen kevyt tukimuoto. Kevyellä tarkoitetaan sitä, että mentorointi on aika helppo organisoida, se ei vaadi erikoisia materiaaleja, eikä se vie paljon aikaa. Joissakin tapauksissa aktori ja mentori ovat tavanneet lähes viikoittain ja mentorointi on jatkunut pitkään. Tässä tapauksessa mentorointi toki vie aikaa, mutta aktori ja mentori ovat sopineet asiasta keskenään. Mentoreita on tarjolla vaihtelevasti. Joillakin aloilla on helppo löytää mentoreita, mutta toisilla lähes mahdotonta. Toiminta jatkuu osana ammatillisen koulutuksen tukea, ja se soveltuu myös osalle kotoutumiskoulutuksen päättäneistä. Mun Salo ry. ottaa toiminnan osaksi omaa toimintaansa. Lisäksi paikalliset yhdistykset suhtautuvat positiivisesti mentorivälitykseen, eli he ovat luvanneet etsiä tarpeen mukaan sopivia mentoreita omista verkostoistaan. Maahanmuuttajien aktiivisuutta on vahvistettu mm. seuraavilla toimenpiteillä: Maahanmuuttajaneuvoston toiminnan kehittäminen, Mun Salo ry. Salon monikulttuurinen yhdistys toiminnan kehittäminen, jossa mukana vertaisryhmätoimintaa, tapahtumien järjestämistä ja jatkossa myös mentorointitoiminnan koordinointi. Hankkeessa on järjestetty myös paljon tapahtumia, kuten Naapuruuspäivä tapahtumat (3 tapahtumaa), koulutusinfoja, kansalaisuuden saaneiden juhla, yhteiskuntavastuuseminaari, mentorointiin liittyvät tapahtumat jne. MAAHAHMUUTTAJIEN OHJAUS JA NEUVONTA Ohjauksen ja neuvonnan pilottiin on osallistunut noin 100 maahanmuuttajaa, joille on etsitty työpaikkoja, työharjoittelu- ja koulutuspaikkoja sekä selvitetty työllistymistä estäviä asioita moniammatillista osaamista hyödyntäen. Lisäksi ohjaukseen on osallistunut useita lyhytkestoisia osallistujia (alle 7 ohjaustuntia). Ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on ollut tukea ohjattavan motivaatiota vahvistaa omia työllistymismahdollisuuksia ja löytää tukimuotoja ja polkuja, jotka vahvistavat ohjattavan mahdollisuuksia osaamisen kasvattamiseen ja työllistymiseen. Ohjausta ja neuvontaa on toteutettu pääasiassa Salon seudun aikuisopistossa ja esim. työharjoittelupaikoilla. Ohjauksen kesto ohjattavaa kohden vaihtelee paljon ohjattavan tilanteesta riippuen. Keskimääräinen ohjausaika koko hankkeen aikana oli noin 13 tuntia

4 ohjattavaa kohti. Hankkeessa kehitetty ohjausprosessi etenee seuraavasti. Ohjaukseen hakeudutaan joko työvoimaneuvojan tai kouluttajan ohjaamana tai oman yhteydenoton kautta. Ensimmäisellä tapaamiskerralla suoritetaan ns. alkuhaastattelu, jossa käydään läpi elämäntilanteeseen liittyvät asiat, osaaminen, työkokemus, koulutus ym. asiat sekä asetetaan lyhyen- ja pitkäntähtäimen tavoitteet. Hankkeen ohjauksessa keskeistä on ollut ohjattavien vastuuttaminen omien asioiden eteenpäin viemisessä. Ohjauksen yhteydessä sovitaan välitehtävistä tai muusta selvitettävästä asiasta, jotka ohjattava hoitaa itsenäisesti. Välitehtävä voi olla esimerkiksi yhteydenotto työharjoittelupaikan saamiseksi tai jonkun muun omaa tilannetta eteenpäin vievän asian selvittäminen. Ohjaus voi tapahtua joko oppilaitoksessa, työharjoittelupaikalla tai puhelimella, sähköpostilla tai vaikka Facebookissa. Ohjauksessa on ylläpidetty yhteistyötä Salon TE toimiston kanssa ja Salon kaupungin Maahanmuuttajayksikön kanssa. Hankkeen ohjaushenkilöt ovat olleet säännöllisesti yhteydessä sekä TE toimiston, että Maahanmuuttajayksikön työntekijöihin. Maahanmuuttaja-asiakkaiden ohjaustyössä on tunnistettu seuraavat arvot ja käytännöt: Henkilökohtaisuus: yksilöllinen ohjaus, erilaiset ohjaustavat, Asiakaslähtöisyys: asiakkaan kanssa yhdessä laadittu suunnitelma, Kokonaisvaltaisuus: muidenkin asioiden huomioiminen kuin työn tai koulutuksen haku (terveydentila, perhetilanne, toimeentulo, työllistymisen esteet), Kärsivällisyys: ohjauksen joustavuus, pitkä pinna, Säännöllisyys: säännöllinen yhteydenpito ja sovitut tapaamiset, Vastuullisuus: välitehtävät, motivointi, vastuuttaminen, sparraus, Monipuolisuus: keskustelut, tekstiviestit, puhelut, sosiaalinen media, ohjaus asiakkaan mukaan, Pitkäjänteisyys: jatkosuunnitelmat ja jälkiohjaus muuttuvissa tilanteissa, Asiantuntevuus: tietoa mahdollisuuksista (työpaikat, työharjoittelupaikat, koulutukset, oleskelulupa, kansalaisuus, muuta), Inhimillisyys: hyvän löytäminen ihmisestä, aito välittäminen. Sekä maahanmuuttaja-asiakkaat, että ohjaajat ovat kokeneet henkilökohtaisen ohjauksen erittäin tärkeäksi ja myös tulosten kannalta tehokkaaksi. Henkilökohtaisessa ohjauksessa päästään helpommin ja nopeammin käsiksi työllistymistä hidastavien tai estävien asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen. Ohjaustoiminnan kehittämisen tuloksena ohjaajien osaaminen maahanmuuttajien ohjaustyössä on kehittynyt merkittävästi. Maahanmuuttajien ohjaamiseen on olemassa toimintamalli ja sovitut käytännöt (mm. alkuhaastattelulomake), joita sovelletaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Alkuhaastattelulomaketta on hyödynnetty myös kotoutumiskoulutuksen henkilökohtaistamissuunnitelman pohjana. Hankkeen kehittämistyön tuloksena Salon seudun aikuisopiston kotoutumiskoulutukseen on kehitetty ohjauksellista työotetta. Opetussuunnitelmassa painotetaan nykyään enemmän ohjausta ja kaikille kotoutumiskoulutuksen päättäneille kerrotaan mm. työhönvalmennuksesta, mentorointitoiminnasta ja suomen kielen jatko-opiskelumahdollisuuksista. Kokemusten perusteella voidaan sanoa, että ohjaustyölle on edelleen tarvetta. Ohjausta voidaan jossain määrin toteuttaa jatkossa osana uravalmennuksia, työhönvalmennuksen keinoin sekä muiden valmennusten ja koulutusten avulla. Maahanmuuttajaasiakkaiden hakeutumista mm. edellä mainittuihin koulutuksiin, valmennuksiin ja palveluihin hankaloittaa

5 sähköisen asioinnin lisääntyminen esimerkiksi työvoimahallinnon palveluissa. MAAHANMUUTTO-OHJELMAN UUDISTAMINEN JA JALKAUTTAMINEN Hankkeessa on uudistettu Salon kaupungin maahanmuutto-ohjelma ja se hyväksyttiin Salon kaupunginvaltuustossa Hyväksymisen jälkeen ohjelma sai lopullisen ulkoasunsa ja siitä otettiin 500 kappaleen painos. Ohjelmaa on jaettu kaikille ohjelmatyössä mukana olleille, Salon kaupungin toimialoille, oppilaitoksiin, Salon TE toimistoon ja muille keskeisille yhteistyökumppaneille. Ohjelman julkistamisesta pidettiin pienimuotoinen tiedotustilaisuus ja siitä kirjoitettiin mm. Turun Sanomissa. Salon maahanmuutto-ohjelman tavoitteena on nopeuttaa ja kehittää edelleen maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä huomioiden perheet kokonaisuutena. Lisäksi tavoitteena on rakentaa monikulttuurista asuin- ja elinympäristöä, kehittää monikulttuurisia työympäristöjä ja valmistautua työperäisen maahanmuuton lisääntymiseen sekä lisätä maahanmuuttajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ohjelman pyrkii vahvistamaan yhteistyötä eri toimijoiden kesken sekä tasavertaisuutta ja kanssakäymistä eri kulttuurien kesken ja tätä kautta ehkäisemään syrjäytymistä. Salon maahanmuutto-ohjelman laatiminen perustui osallistavaan kehittämiseen. Ohjelma laadittiin laajassa yhteistyössä työpajatyyppisesti tyyppisesti kymmenessä eri työryhmässä. Ohjelman laatimisprosessi koostui nykytilan ja tarpeiden kartoituksesta, vision ja tavoitteiden asettamisesta, ohjelman rakenteen ja kokoamisen suunnittelusta, ohjelman kokoamisesta työryhmissä, arvioinnista ja hyväksymisestä sekä jalkauttamisesta ja jatkuvasta kehittämisestä. Salon maahanmuutto-ohjelma tähtää palvelujen ja toiminnan kehittämiseen sekä yhteistyön lisäämiseen maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Maahanmuutto-ohjelman perustana ovat maahanmuuttajien kotoutumisesta säädetty laki, Varsinais-Suomen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja Salon kaupungin strategia. Ohjelma kannustaa huomioimaan kansainvälistymisen ja monimuotoisuuden tuomat haasteet ja mahdollisuudet kaupungin kehittämisessä. Salon maahanmuutto-ohjelman laatimisen lähtökohtana oli kokonaisvaltainen lähestymistapa, jossa eri palvelut ja toimijat nähtiin kokonaisuutena ja huomio kiinnitettiin palvelujen joustavaan toimivuuteen ja eri toimijoiden välisen yhteistyöhön. Maahanmuuttajien palveluja tarkasteltiin asiakaslähtöisesti, maahanmuuttajien ja heidän perheidensä näkökulmista eikä sektorikeskeisesti eri palvelujen näkökulmista. Salon Maahanmuutto-ohjelman visio on: Salo on vetovoimainen ja monikulttuurinen kaupunki asua ja tehdä työtä. Salossa monikulttuurisuus on voimavara ja eri kulttuureista tulevilla ihmisillä on mahdollisuuksia osallistua ja toimia aktiivisina ja yhdenvertaisina salolaisina. Maahanmuutto ja kotoutuminen on huomioitu kunnan palveluissa, eri organisaatioiden toiminnassa ja kuntalaisten arkipäivässä. Ohjelman valmistumisen jälkeen Salon kaupunkiin on perustettu eri toimialojen yhteyshenkilöistä koottu koordinointiryhmä ohjelman toimenpiteiden jalkauttamiseen ja seurantaan. Ryhmässä on 14 jäsentä ja sitä vetää kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö/maahanmuuttokoordinaattori. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ryhmän tavoitteena on tehdä ohjelman sisältöä tutuksi omalla toimialalla, viedä toimenpiteitä eteenpäin ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi ryhmä toimii foorumina keskustelulle maahanmuuttajatyön haasteista ja kehittämisajatuksista. Hankkeen loppupuolella on

6 kehitetty maahanmuuttajille suunnattua tiedottamista ja maahanmuuttoasioihin liittyvää tiedonkulkua. Hankkeessa on uudistettu maahanmuuttajille suunnatut Salon kaupungin verkkosivut, joita päivitetään säännöllisesti. Myös Opas maahanmuuttajille on päivitetty hankkeen aikana. MENTOROINTITOIMINTA Monikulttuurinen Salo hankkeessa on kehitetty maahanmuuttajien työllistymisen tukemiseen tähtäävää mentorointitoimintaa. Mentoroinnin tarkoituksena on tukea maahanmuuttajien ammatillista kehittymistä, vahvistaa alan sanaston osaamista ja työympäristöjen tuntemusta. Mentoroinnissa maahanmuuttajat ovat aktoreita, joilla on ammatti tai realistinen suunnitelma uudesta ammatista. Mentoreina toimivat kokeneet eri alojen ammattilaiset, jotka haluavat tukea aktoreita koulutus- tai työpaikan saavuttamisessa. Hankkeessa on kehitetty mentoroinnin toimintamalli ja materiaalia mentoroinnin tueksi, etsitty sopivia aktoreita ja mentoreita, toteutettu mentorointia ja kerätty kokemuksia aktoreilta ja mentoreilta. Mentorointi käynnistyy kun mentoria etsivälle aktorille löytyy sopiva mentori. Aktori ja mentori perehdytetään mentoroinnin sääntöihin, periaatteisiin ja käytäntöihin. Mentoreille ja aktoreille voidaan järjestää myös yhteisiä tai erillisiä valmennuksia. Mentoroinnin aluksi aktori, mentori ja mentoroinnin koordinaattori tapaavat ja laativat mentorointisopimuksen. Sopimuksessa määritellään mentoroinnin tavoitteet ja sovitaan käytännöt mentorointiin (miten pidetään yhteyttä, kuinka usein tavataan jne.). Ensimmäisen tapaamisen jälkeen aktori ja mentori tapaavat kahdestaan, mutta koordinaattori on tarvittaessa parien käytössä ja voi tavata heitä yhdessä tai erikseen. Mentori saa halutessaan materiaalia mentoroinnin tueksi. Mentorointipari pitää pienimuotoista päiväkirjaa mentoroinnin etenemisestä (tapaamisajat, keskusteluaiheet). Koordinaattori kyselee mentoroinnin aikana ja päättyessä molemmilta osapuolilta kuulumisia ja palautetta mentoroinnista. Mentorointi kestää yleensä puolesta vuodesta vuoteen, mutta se voi jatkua pitempäänkin. Hankkeessa on järjestetty info-tilaisuuksia aktoreille ja mentoreille ja hankkeen aikana on käynnistynyt noin 20 eri alojen mentorointiparia. Kaikki aktorit ja mentorit ovat olleet naisia, mutta mukana on ollut kiinnostuneita miehiä sekä aktoreina, että mentoreina, mutta mentorointi ei eri syistä ole miesten osalta käynnistynyt (esim. paikkakunnalta muutto, ei sopivaa mentoria). Mentoroinnin kehittämistyössä on tehty yhteistyötä Väestöliiton Womento -hankkeen kanssa. Hankkeet ovat mm. järjestäneet yhteisiä tilaisuuksia aktoreille ja mentoreille. Hankkeessa on kerätty kokemuksia ja palautetta mentorointitoiminnasta sekä aktoreilta ja mentoreilta. Palaute on ollut hyvin positiivista. Aktoreiden mukaan he ovat saaneet tietoa suomalaisesta työelämästä ja koulutusmahdollisuuksista, alan sanastoista ja termeistä ja päässeet tutustumaan työpaikkoihin ja tutustuneet uusiin ihmisiin ja verkostoihin. Muutama oli oivaltanut, että aikuisenakin voi opiskella ja moni oli saanut rohkeutta ja varmuutta jatkaa opiskelua ja työnhakua. Mentorit ovat myös olleet tyytyväisiä. He ovat saaneet muiden kulttuurien näkökulmia omaan alaan, monenlaista tietoa muista kulttuureista ja kokemukset siitä, että on voinut olla avuksi, ovat olleet hyvin palkitsevia. Mentoroinnissa on ollut mukana mm. seuraavia ammatteja: lastentarhanopettaja, terveysalan opettaja, kätilö, toimintaterapeutti, kuvataideopettaja/taiteilija, koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja, kosmetologi ja yrittäjä. Mentoreita on ollut helpompi löytää ns. naisvaltaisilta aloilta. Aloilla, joilla on tällä hetkellä vähän töitä ja paljon työttömyyttä, on vaikeampi löytää kiinnostuneita mentoreita. Mentoroinnin tueksi on kehitetty info- ja valmennusmateriaalia aktoreille ja mentoreille,

7 yhteystietolomakkeet aktoreille ja mentoreille, mentorointisopimuspohja (sisältää mentoroinnin säännöt) ja mentorointikansio, jossa on mentoroinnin tukimateriaalia (suomalainen työkulttuuri, työhaastatteluun valmistautuminen, työsuhde- ja työehtoasiat, suomen kielen opiskelumateriaali, todistuksen rinnastaminen jne.). Mentorointi-infot on lisätty Salon seudun aikuisopiston kotoutumiskoulutuksen lukujärjestykseen, joten jokainen kuulee mentoroinnista kotoutumiskoulutuksen aikana. Maahanmuuttajille on välillä vaikeaa kertoa mitä mentorointi käytännössä tarkoittaa ja miten se eroaa esimerkiksi muusta ohjauksesta. Mentoroinnin kohderyhmä onkin tarkentunut hankkeen aikana. Mentorointiin osallistuminen edellyttää aika hyvää suomen kielen taitoa, joten se ei välttämättä sovellu kaikille kotoutumiskoulutuksen päättäville. On myös tärkeää, että aktorilla on joko ammatti, jota hän haluaa jatkaa Suomessa tai suunnitelma uuden ammatin hankkimisesta. Pilotin aikana todettiin, että mentorointi on suhteellisen kevyt tukimuoto. Kevyellä tarkoitetaan sitä, että mentorointi on aika helppo organisoida, se ei vaadi erikoisia materiaaleja, eikä se vielä paljon aikaa. Mentorointitoiminnan jatkumisesta hankkeen jälkeen kerrotaan lisää kohdassa 12. Toiminnan jatkuvuus. MAAHANMUUTTAJARYHMIEN AKTIIVISUUDEN VAHVISTAMINEN Hankkeen tavoitteena on ollut vahvistaa Salon alueen maahanmuuttajien aktiivisuutta, osallistumista ja osaamista mm. yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Salon alueen maahanmuuttajia on pyritty aktivoimaan mm. Salon kaupungin maahanmuuttajaneuvoston avulla. Maahanmuuttajaneuvosto on perustettu alun perin kahden maahanmuuttajataustaisen kaupunginvaltuutetun aloitteesta. Hankkeessa on kehitetty neuvoston toimintaa ja osaamista. Neuvoston jäsenet edustavat eri kansallisuus- ja maahanmuuttajaryhmiä. Neuvoston tarkoitus on toimia äänitorvena ja viestien välittäjänä maahanmuuttajien ja viranomaisten välillä. Neuvoston jäsenten rooli on edustaa Salossa asuvia maahanmuuttajia, mutta samalla he toimivat maahanmuuttajien tukihenkilöinä ja maahanmuuttajia koskevien asioiden tiedottajina. Neuvoston kokouksissa käsitellään eri teemoja (esim. TE toimiston palvelut, kaupungin sosiaalipalvelujen maahanmuuttoyksikön palvelut, alkukartoitus, eläkeläiset ja neuvonta) ja niihin kutsutaan tarpeen mukaan eri alojen asiantuntijoita tai virkamiehiä. Neuvosto on hakenut ideoita toimintaansa mm. Tampereelta, jonne hanke järjesti benchmarking vierailun syksyllä Hanke on ollut käynnistämässä Mun Salo ry:n Salon monikulttuurisen yhdistyksen toimintaa. Yhdistyksen tavoitteena on mm. vaikuttaminen, tiedottaminen, yhteistyön lisääminen eri kulttuurien välillä sekä syrjäytymisen ehkäisy. Toimintaan kuuluu mm. vertaisryhmätoimintaa, tapahtumien järjestämistä ja jatkossa myös mentorointitoiminnan koordinointi. Kaikilla monikulttuurisuudesta kiinnostuneilla on mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi ja toimia monikulttuurisen ja suvaitsevan toimintaympäristön puolesta. Yhdistyksen jäsenenä on sekä maahanmuuttajia, että suomalaisia. Mun Salo ry. on jatkanut toimintaansa mm. järjestämällä vertaisryhmätoimintaa ja osallistumalla tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen. Mun Salo ry jatkaa mentorointitoiminnan koordinointia hankkeen päättyessä syksyllä Hanke on ollut mukana ideoimassa, käynnistämässä ja toteuttamissa Naapuruuspäivä -tapahtumia. Tapahtuma on järjestetty nyt kolme kertaa; kerran Salon kirjastossa ja kaksi kertaa Salon kaupungintalossa. Tapahtuma on järjestetty joka kerta laajalla yhteistyöllä alueen toimijoiden ja maahanmuuttajien kanssa. Tapahtumissa on ollut esillä salolaisten maahanmuuttajien kulttuuria mm. esineiden, vaatteiden, kirjojen,

8 kuvien, soittimien, musiikin, pelien, kankaiden, lelujen ja astioiden avulla. Tuloksena on ollut hyvin värikkäitä, näyttäviä ja ennen kaikkea monikulttuurisia tapahtumia ja näyteikkunoita kulttuureihin, joihin Salossa voi törmätä. Näyttelyjen kävijämäärät olivat ennakoitua suurempia: arvioiden mukaan näyttelyissä on joka kerta käynyt vierasta. Vuonna 2014 näyttelyn järjestämisen päävastuu oli kotoutumiskoulutuksen opiskelijoilla. Projekti oli hyvä oppimiskokemus ja siihen oli mahdollistaa osallistaa sekä pitkään opiskelleet, että juuri aloittaneet opiskelijat. Naapuruuspäivän tapahtumien tarkoitus on esitellä muita kulttuureja salolaisille, mutta tarkoituksena on myös tarjota maahanmuuttajille mahdollisuus tutustua suomalaisiin ja muihin maahanmuuttajiin. Tarkoitus on myös vahvistaa osallisuuden ja osallistumisen tunnetta. Näyttelyn yhteydessä on järjestetty myös muita tapahtumia. Vuonna 2013 järjestettiin tietopuolinen tilaisuus Salon valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille. Tilaisuuden nimi oli: Tietoa maahanmuutosta ja tilaisuuteen osallistui parikymmentä henkilöä. Maahanmuuttokoordinaattori Kalle Myllymäki ELY keskuksesta kertoi faktoja maahanmuutosta. Hankeryhmä puolestaan kertoi mm. Monikulttuurinen Salo hankkeesta ja Salon maahanmuuton tilanteesta. Vuonna 2014 Naapuruuspäivän yhteydessä järjestettiin juhla Suomen kansalaisuuden saaneille maahanmuuttajille. Edellinen juhla järjestettiin hankkeen toimesta vuonna Tilaisuuksissa kerrottiin mm. Salon maahanmuuttajaneuvoston ja Mun Salo - Salon monikulttuurisen yhdistyksen toiminnasta. Tavoitteena on tiedottaa maahanmuuttajille osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Mentoroinnin toimintamallin kehittäminen käynnistyi loppuvuonna 2012 ja hankkeessa on käynnistetty noin 20 mentorointiparia. Idea mentoroinnin hyödyntämisestä maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen tukena saatiin Tanskasta. Ammatillisuuteen painottuvaa mentorointitoimintaa, joka tukee maahanmuuttajien koulutukseen pääsyä ja työllistymistä, ei ole Suomessa vielä laajasti kehitetty. Mentoroinnin päättäneiden parien kokemukset ja palautteet ovat olleet todella positiivisia, mikä kannustaa jatkamaan ja kehittämään toimintaa. Mun Salo ry. jatkaa mentorointitoiminnan koordinointia hankkeen päättymisen jälkeen. Mentorointitoiminnan kehittämisestä on kerrottu laajemmin kohdassa 8. Projektin tulokset. Salon Maahanmuutto-ohjelman toimenpide-ehdotukset koottiin uudella, alueelle innovatiivisella tavalla. Työhön osallistettiin kaikki ne tahot ja toimijat, joita maahanmuutto-ohjelman sisällöt koskettavat (julkinen sektori, työelämä, kolmas sektori ja maahanmuuttajat). Hanke koordinoi ja käynnisti eri alojen työryhmiä, jotka pohtivat maahanmuuttoon ja monikulttuurisuuteen liittyviä asioita ja niiden kehittämistä omasta näkökulmastaan. Työryhmät tuottivat maahanmuutto-ohjelman konkreettiset toimenpide-ehdotukset itse. Salon kaupungin valtuusto hyväksyi ohjelman maaliskuussa Salossa on käynnistetty kaupungin kotoutumistyön koordinointiryhmä, joka on innovatiivista toimintaa Salon alueella. Koordinointiryhmän tehtävänä on jalkauttaa uuden maahanmuutto-ohjelman toimenpiteitä omalla toimialallaan. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja ryhmän tavoitteena on tehdä ohjelman sisältöä tutuksi omalla toimialalla, viedä toimenpiteitä eteenpäin ja vahvistaa yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

9 Lisäksi ryhmä toimii foorumina keskustelulle maahanmuuttajatyön haasteista ja kehittämisajatuksista. Salon seudun toimintaympäristössä innovatiivista kotoutumistyön kehittämisessä oli hankkeen toimintatapa, jossa usea eri organisaatio osallistui kehittämistyöhön ja hankkeen toimenpiteiden toteuttamiseen. Kaikilla mukana olevilla toimijoilla on kokemusta kotoutumiseen liittyvistä asioista ja kaikilla on omat sidosryhmänsä ja näkökulmansa asioiden kehittämiseen. Työn tulokset ovat suoraan hyödynnettävissä jokaisessa organisaatiossa ja yhteistyö toimijoiden välillä tiivistyi ja vahvistui yhdessä tekemisen myötä. Työelämäyhteistyön kehittäminen yhteistyössä useiden eri hankkeiden ja toimijoiden kesken on ollut Salossa innovatiivista ja hyvä käytäntö. Yhteistyö on järkevää, koska kaikilla hankkeilla on ollut asiakkaina työtä etsiviä henkilöitä ja jokainen hanke halusi rakentaa yhteistyökuvioita työelämän kanssa. Yhteistyöllä toimijat näyttäytyvät työelämän suuntaan yhtenäisenä kumppanina. Työelämäryhmä on järjestänyt monenlaisia tilaisuuksia ja tapahtumia, joissa on käsitelty mm. koulutusmahdollisuuksia, työllistymistä ja yhteiskuntavastuuta. Ohjaustyön kehittämisessä on rakennettu yhteistyökäytäntöjä Salon TE toimiston ja kaupungin Maahanmuuttajayksikön kanssa. Ohjaushenkilöt ja TE toimiston työvoimaneuvojat tapaavat ja vaihtavat kuulumisia ohjattaviin henkilöihin liittyen. Käytäntö on hyvä, koska näin eri toimijat voivat oman työnsä puitteissa ohjata asiakasta samaan suuntaan. Eri tahojen ohjaushenkilöt ovat tietoisia kaikista työllistymiseen vaikuttavista asioista ja voivat suunnitella toimenpiteitä yhdessä työllistymistä tukevaksi. Ohjaustyön raportointiin ja seurantatietojen keräämisen on kehitetty taulukkomalli, joka toimii erinomaisesti hankkeissa, joissa raportoidaan aloittavia henkilöitä. Muita hankkeessa toteutettuja menetelmiä, toimintamalleja, yhteistyörakenteita ja materiaaleja on esitelty tarkemmin kohdassa 8. Projektin tulokset. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Hankkeessa käynnistetystä mentorointitoiminnasta ja siihen liittyvistä käytännöistä on muotoutumassa konkreettinen ja toimiva hyvä käytäntö. Mentorointiin on kehitetty toimintamalli, sopimusluonnokset, infoja valmennusmateriaalia, pelisäännöt ja tukimateriaalia, joiden avulla mentorointitoiminta voidaan tarvittaessa käynnistää helposti. Hankkeessa on kerätty palautetta mentorointipareilta ja palaute on ollut hyvin positiivista. Paikallinen monikulttuurinen yhdistys Mun Salo ry. jatkaa mentoroinnin koordinointia hankkeen jälkeen. Mun Salo ry:n tulee tekemään yhteistyötä vakiintuneiden paikallisten yhdistysten kanssa (esim. UN Women, Akateemiset naiset, Zonta-kerho, Soroptimistit jne.), jotka ovat lupautuneet etsimään tarvittaessa mentoreita omista verkostoistaan. Mentorointitoiminnasta kerrotaan hankkeen verkkosivuilla ja siitä on kerrottu myös erilaisissa tilaisuuksissa, kokouksissa, lehdistössä ja tapahtumissa. Maahanmuuttajien ohjaustyöhön on kehitetty toimintamalli ja materiaalia, joka tukee ohjausta ja vahvistaa yhteistyötä ja tiedonkulkua ohjaustyötä tekevien ja Salon TE toimiston välillä. Ohjaushenkilöt ja TE toimiston työvoimaneuvojat tapaavat tarvittaessa ja vaihtavat kuulumisia ohjattaviin henkilöihin liittyen.

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010

POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 POINTTI - maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa 1.1.2008 31.12.2010 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä- Savossa hankkeessa kehitetään ja tuotetaan maahanmuuttajien

Lisätiedot

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski

KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon. Merja Korkiakoski KOTOTAKUU- Kaikki jatkoon Mitä on kotoutuminen? Kotoutuminen on prosessi, joka tapahtuu aina arkisessa vuorovaikutuksessa. Viranomaisten lisäksi kotoutumista tukevat erilaiset toimijat ja yhteisöt kuten

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014

Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen. Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Womento Mentoroinnilla tukea työllistymiseen Marina Wetzer-Karlsson 31.03.2014 Sisältö Monikulttuuriinen osaamiskeskus Kehittämishanke; Womento- malli Kokemukset Tulokset malli, kokemukset ja tulokset

Lisätiedot

Kotona Suomessa -hanke

Kotona Suomessa -hanke Kotona Suomessa -hanke KOTONA SUOMESSA -hanke Uudenmaan ELY-keskuksen koordinaatiohanke HYVÄ ALKU -osahanke Kotoutumisen alkuvaiheen palvelukokonaisuuden ja palveluiden ulkopuolelle jääneiden kotoutumiskoulutuksen

Lisätiedot

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011

Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Mosaiikki - alle viisi vuotta Suomessa asuneiden maahanmuuttajien ohjaus- ja neuvontaprojekti 1.10.2008 28.2.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Alueen maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäiseminen

Lisätiedot

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011

VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 VOPS - Vastaanottava Pohjois-Savo 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Monikulttuuristen tieto- ja neuvontapalvelumallien rakentaminen Pohjois-Savoon (10 hankekuntaa mukana) Hankkeen päämääränä

Lisätiedot

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu

WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu WOMENTO - työuramentoroinnilla tuloksiin! Monikulttuurisuuden asiantuntija Gunta Ahlfors Oulu 28.4.2017 Väestöliitto ry järjestö perustettiin 1941 tuottaa palveluita, tekee tutkimusta, vaikuttaa 34 jäsenjärjestöä

Lisätiedot

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013

SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 SILMU - Maahanmuuttajien kotoutumisprojekti 1.10.2009 31.12.2013 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Vasta kuntaan tulleiden maahanmuuttajien ohjauksen ja kotouttamisen järjestäminen ja kehittäminen.

Lisätiedot

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA!

KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! KEVÄÄLLÄ 2016 HAUSSA! SUJUVAT SIIRTYMÄT ALOITUSSEMINAARI 16.2.2016 Elise Virnes 1 Etunimi Sukunimi Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet 2014-2020 Erityistavoite

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011

MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 MUUTOKSESSA MUKANA - Maahanmuuttajien ja valtaväestön aikuiskoulutus- ja työharjoitteluhanke 8.9.2008 31.1.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuton ja monikulttuurisuuden nostaminen

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE)

Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Organisaatio : Hämeen liitto Niittykatu 5 13100 Hämeenlinna Oma Hämeen LAPE -HANKKEEN VIESTINTÄSUUNNITELMA Hanke liittyy Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaan (LAPE) Hankkeen nimi ja tavoite Nimi:

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen

KIITO kiinni työhön ja osaamiseen KIITO kiinni työhön ja osaamiseen ESR-hanke 1.9.2016-31.8.2019 ESR Toimintalinja 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus 6.1.Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja

Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja Kuntaliiton Uskalla kokeilla -ohjelman Tarinapaja SenioriOsaaja.fi Teknologian ja sähköisten palvelujen käytön valmennusmalli ikäihmisille Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Sosiaali- ja

Lisätiedot

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi

Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi Asiakkuusprosessi ja ohjauspalvelukuvaus/lupaus - yksilöohjaus 22.3.2010 Pirkko Kuhmonen Mia Jokinen Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi - asiakas OpinOven asiakas on jokainen aikuinen, joka haluaa kehittää

Lisätiedot

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014

Kelan työhönvalmennus. Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kelan työhönvalmennus Päivi Väntönen Projektipäällikkö, Kela @vantonenpp paivi.vantonen@kela.fi 11.11.2014 Kela tukee työllistymisessä ja opiskelussa Ammatillinen kuntoutusselvitys (2015) Työkokeilu (2015)

Lisätiedot

ALU-koordinaattorin puheenvuoro

ALU-koordinaattorin puheenvuoro ALU-koordinaattorin puheenvuoro Tenho Jaakola suunnittelija Oulun kaupunki, työpajapalvelut Pohjois-Pohjanmaan ALU-koordinaattori Kumppanuusfoorumi työpajoille ja sidosryhmille Kajaani 30.9.2014 ALU-verkostot

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille

VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille VERSOT Verkkosuomea maahanmuuttajille 1.5.2009 31.10.2013 Hankkeen tarve ja kysyntälähtöisyys maahanmuuttajien kieli- ja kotoutumiskoulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on tukea maahanmuuttajan aiemman

Lisätiedot

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012

ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 ROVAPOLUT - monikulttuuriset mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen ja työllistymiseen Rovaseudulla 1.11.2008 31.10.2012 Projektin hallinnoija Rovaniemen koulutuskuntayhtymä/ Lapin ammattiopisto Rahoittaja

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t

Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello. Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Tiedonsiirron ja nivelvaihetiimin vuosikello Aika Sisältö Kohderyhmä Vastuutaho Nivelvaihetiimin toimenpiteet ja vastuu/-t Elokuu Täydennyshaun tulokset Jälkiohjaus Tiedonsiirto koulutusten järjestäjien

Lisätiedot

Maahanmuuttajien työllistäminen

Maahanmuuttajien työllistäminen Maahanmuuttajien työllistäminen Kansainvälinen työvoima -projekti 11.10.2012 Kuka on maahanmuuttaja? Ulkomailta Suomeen muuttanut henkilö, joka on jonkin toisen maan kansalainen tai kokonaan kansalaisuutta

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman

Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät. Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumista edistävän koulutuksen kehittämisnäkymät Opetushallitus 17.3.2015 Maahamuuttojohtaja Kristina Stenman Kotoutumiskoulutuksen resurssit 2013-2016, TEM:n pääluokka, työvoimatoimenpiteet, mom.

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa.

Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Valtakunnalliseen kumppanuusfoorumiin Seminaari Ke. 26.11.2014, Hotel Arthur, Helsinki Klo 14.00-14.45 Yhdessä eteenpäin! Elinikäisen ohjauksen kehittäminen Ohjaamossa. Erityisasiantuntija Ari-Pekka Leminen,

Lisätiedot

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus

PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus PALO (Ohjuri) Maahanmuuttajien kotoutumis- ja palveluohjaus Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Työhallinnon ja Turun kaupungin yhteistyön tiivistäminen maahanmuuttajien kotouttamisen edistämiseksi

Lisätiedot

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi

Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi Hyrian yrityspalvelut & Vaihtoaskel -hanke Asiakasvastaava Kirsi Niskala p. 0400 398 480, kirsi.niskala@hyria.fi 1 HYRIA KOULUTUS 4.9.2014 Hyrian tarjoamat koulutukset & palvelut Yrittäjän ammattitutkinto

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO

Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Ohjaamo ja ammatilliset pajat RASEKO Etsivä nuorisotyön viranomainen ja rekisterinpitäjä Naantali, Nousiainen, Masku, Mynämäki, Raisio ja Rusko 9.11.2012 Raision seudun koulutuskuntayhtymä / Maria Taipale

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA

OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA OHJAUSPYSÄKKI ONNIKKA Suunnittelijat Heli Kamppari ja Anni Itähaarla Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kotofoorumi 18.4.2013 2 MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUSTA BRAHEASSA 22 VUOTTA Asioimistulkkikoulutus

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa

Osallisena Suomessa Delaktig i Finland. Vaasa - Vasa Osallisena Suomessa Delaktig i Finland Vaasa - Vasa Tina Ura 14.11.2012 Osallisena Suomessa on lainsäädäntöhanke, perustettu kehittämään maahanmuuttajien kotoutumista kokonaisvaltaisesti, kokeilut 30.6.2013

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.

Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016. Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto. Järjestöt kotoutumista tukemassa 1.3.2016 Mina Zandkarimi Monikulttuurisuuden asiantuntija mina.zandkarimi@vaestoliitto.fi Puh:0503256450 4.3.2016 Maahanmuutto on siirtymä Valtava sosiokulttuurinen muutos,

Lisätiedot

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön

MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön MOMENTTI - Maahanmuuttajaresurssit käyttöön Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Ratkaisujen löytäminen maahanmuuttajien työllistymiseen Maahanmuuttajien työllistymisen tehostuminen Projektilla pyritään

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA 1 VERKOTTAJA 2013 2016 -projekti - Päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua ARVIOINTISUUNNITELMA 2 SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Hankkeen kuvaus ja päämäärä 3 3 Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle

Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle Miehiä tarvitaan (ja halutaan) enemmän sote-alalle 89/11 28 / 3,7 7071 / 49 120 000 VOIMAA HOIVAAN II 2011-2013 MIESNÄKÖKULMAA SOTE-ALALLE Taustalla mm.: PROJEKTIN TAUSTAA Sote-alan segregaatio, miesten

Lisätiedot

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle?

Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies. Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Työnjohtokoulutuskokeilu Kaupan lähiesimies Intoa ja inspiraatiota ammattikorkeakouluyhteistyöstä - vaan kenelle? Puustinen 19.4.2012 Kokeiluohjelmasta poimittua Tavoitteet ammattikorkeakouluyhteistyölle

Lisätiedot

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA.

YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA. YHTEISTYÖKÄYTÄNNÖT YRITTÄJIEN KANSSA http://www.validiaammattiopisto.fi/tyonantajalle/ Uraohjauspalvelut Talossa on 2 uraohjaajaa ja työvalmentajia Asiakkaana uraohjauksessa ovat pääasiallisesti tutkintoon

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita

Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleita Onnistuvat opit -hanke Hyvinvointipäivä, Rovaniemi 31.3.2011 Pirjo Oulasvirta-Niiranen Onnistuvat opit nuorten ohjaus- ja palveluverkostojen ensiaskeleilla

Lisätiedot

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen

Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen MAAHANMUUTTAJAT AMMATILLISESSA KOULUTUKSESSA 14. 15.3.2017 Työpaja 2: Työpaikalla tapahtuva oppiminen Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson, Pohjois-Savon ELY-keskus Vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger,

Lisätiedot

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.

Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto. Womento Työuramentoroinnilla tuloksiin! Kieli ja kulttuuri ohjauksessa seminaari 18.11.2014 Gunta Ahlfors ja Inka Saarela www.vaestoliitto.fi/womento Kehi5ämishanke Womento Womento- hanke+a on rahoi+anut

Lisätiedot

Hyvä alku Hämeessä ESR

Hyvä alku Hämeessä ESR Hyvä alku Hämeessä ESR Hyviä käytäntöjä ja materiaaleja alkuvaiheen maahanmuuttajaopetukseen Projektipäällikkö Tiina Alhainen ja Projektisuunnittelija Katja Maetoloa Ammattiopisto Tavastia/ Koulutuskuntayhtymä

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi

Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi Maahanmuuttajataustaisten työllistymisen tueksi OSSI - osaaminen esiin hanke 1.8.2015-31.1.2018 Projektipäällikkö Siru Kilpilampi 2.10.2015 Ossi -hankkeessa tuotetaan ohjaus- ja koulutusmalli, joka edistää

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 15 Asianro 1130/14.07.00/2012 Valtuustoaloite nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamista edistävän työryhmän perustamisesta Kuopioon Kaupunginhallitus 14.1.2013 27:

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus

Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä. Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Nuorten tieto- ja neuvontatyön lyhyt oppimäärä Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus 2014 Tieto on väline ja perusta elämänhallintaan Miten voi tietää, jos ei ole tietoa tai kokemusta siitä,

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa)

Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Erilaisista osaajista työvoimaa -tour 2011 (Työmieli, Punainen Talo, Valtaväylä, Mieluisa) Tiistai 23.8.2011, Rauma Rauman Merimuseo Oppilaitos-yhteistyöyritys -työmalli ja opinnollistaminen: käytännöllinen

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK

KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA. Sanna Matikainen OAKK KOTOUTUMISKOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE - OHJAUS KOTOUTUMISEN TUKENA Sanna Matikainen OAKK 30.5.2016 MAAHANMUUTTAJAKOULUTUS OAKK:SSA OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017

KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA. Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 KOTOUTTAMISTYÖN OSAAMINEN KÄYTTÖÖN POHJOIS-KARJALASSA Pohjois-Karjalan kuntien maahanmuuttoasioiden toimintamalli 2015-2017 POHJOIS - KARJALA MAAHANMUUTTOALUEENA Yhteensä 13 kuntaa: Joensuu, Kontiolahti,

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH

Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa. Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH Väliarvioinnin tilannekatsaus: toimijoiden kokemustietoa Karelia ENPI CBC -hanke CROSS-BORDER MOVE FOR HEALTH 2013-2014 23.01.2014 Miia Pasanen Karelia ammattikorkeakoulu 1 Arvioinnin viitekehys 1 Arviointikysymykset:

Lisätiedot

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL

Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry:n Esittely LIBAN ISMAIL Monik ry lyhyesti Vuonna 2012 rekisteröity yhdistys, joka edistää kotoutumista sekä parantaa kulttuurien välistä vuorovaikutusta Fokus työllisyystoiminnassa Kolme toimintamuotoa

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutus tänään

Kotoutumiskoulutus tänään Kotoutumiskoulutus tänään AVI 12.4.2016 Paula Frantti-Niemelä Rovalan setlementti ry / Rovala-Opisto paula.frantti-niemela@rovala.fi Yleistä Rovala-Opistosta Rovala-Opisto on vuonna 1954 perustettu Rovalan

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli

PS Aikoo. Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli PS Aikoo Toimialafoorumien tulevaisuuden toimintamalli Tuomas Kylänpää Eurooppalaisen työvoimapolitiikan asiantuntija PS Aikoo -loppuseminaari 17.3.2015 Kuopio Oppilaitosten johtajat tukevat jo perustettuja

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä

Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013. Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Ryhmätoiminnan menetelmäopas Aikuissosiaalityön päivä 21.5.2013 Minna Latonen Hilla-Maaria Sipilä Nuorten Kipinä -kehittämisryhmä Tausta Hankkeiden (Ester, Koppi, sähköinen asiointi) yhteiset tavoitteet

Lisätiedot

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa

Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Et sää mittä ohjaust tarttis? - Ohjausstrategiatyötä Varsinais-Suomessa Pirkko Kuhmonen / Varsinais-Suomen OpinOvi Tuula Kokkonen / OpinOvi aikuisopiskeluun Varsinais-Suomi Missio? Jottan tarttis tehrä

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.

K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3. K-S OSKU HELENA KOSKIMIES, PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ, JAMK OSALLISUUTTA ASIAKKUUTEEN KUNTOUTTAVASSA TYÖTOIMINNASSA - PROJEKTI 1.4.2011 31.3.2013 MIKÄ OSKU? OSKUssa kehitetään uusia kuntouttavan työtoiminnan menetelmiä

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA

MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA MISSÄ MENNÄÄN OHJAAMOISSA Tuija Kautto Kohtaamo Lahti 23.9.2015 MITEN SELVITETTY Ohjaamokierros 2015 Projektisuunnittelijat kiertäneet Suomea Kaikkia Ohjaamoja ei ole vielä tavattu Tapahtumat, esimerkiksi

Lisätiedot

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut

HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut 1 HOMELIKE OULU - OULU OMAKSI Maahanmuuttajien ohjaus ja neuvontapalvelut hanke 1.5.2008 30.4.2011 2 NORMI PROJEKTIN VAIHEET 1.Valtava innostus 2.Hirveä hämminki 3.Eläimellinen sekaannus 4.Järkiintymisvaihe

Lisätiedot

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET AIKUISTEN MAAHANMUUTTAAJIEN KOTOUTUMISKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET OPH 2012 PERUSTEISTA KÄYTÄNTÖÖN Kristel Kivisik ja Sari Liski Työryhmä opetusneuvos Leena Nissilä, OPH, pj opetusneuvos Liisa

Lisätiedot

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS

HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS HYVÄ POLKU -HANKEOSION KEHITTÄVÄ ARVIOINTI OHJAUSRYHMÄN KOKOUS 25.1.2017 KEHITTÄVÄ ARVIOINTI Kehittävä arviointi tukee Hyvä polku hankeosion toimintaa koko hankkeen ajan Arvioinnin resurssia voidaan käyttää

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Kestävän kehityksen mentoriverkoston kokoaminen, toiminta sekä mentorointimallit Tytti Pantsar ja Jaana Nuottanen

Kestävän kehityksen mentoriverkoston kokoaminen, toiminta sekä mentorointimallit Tytti Pantsar ja Jaana Nuottanen Vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimenpidesitoumus ja mentorointi osaamisen kehittämisessä Kestävän kehityksen mentoriverkoston kokoaminen, toiminta sekä mentorointimallit Tytti Pantsar ja Jaana

Lisätiedot

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012

Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Alueellisen maahanmuuton kehittämishanke 11/2009 10/2012 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien omakielisen neuvonnan ja ohjauksen vakiinnuttaminen Tampereella ja muissa pirkanmaalaisissa

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari

Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla. Laura Halonen & Elina Nurmikari Välittämistä ja konkretiaa Nuorten ja ammattilaisten kohtaamisia koulutuksen ja työelämän rajapinnoilla Laura Halonen & Elina Nurmikari Nuorisotakuun hankekokonaisuus Millaiseen tarpeeseen hanke syntyi

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT

KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT KORKEASTI KOULUTETUT TYÖTTÖMÄT HÄMEESSÄ JA HEILLE SUUNNATUT PALVELUT Vuokko Laine, yrityspalvelut Korkeasti koulutettujen yhdyshenkilö 1 11.6.2015 Hämeen TE-toimisto/Vuokko Laine Taustaa Kesällä 2014 nimetty

Lisätiedot