Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos"

Transkriptio

1 Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

2 Uudistuksen tavoite 1. Varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut 2. Parantaa tuottavuutta 3. Hillitä kuntien menojen kasvua 4. Luoda edellytykset kuntien järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle kunta- ja palvelurakenneuudistukselle luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 2

3 Keskeinen säännöstö Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) Puitelaki (PL) Luo edellytykset rakenneuudistukselle Tavoitteet ja keinot Perusta muulle suoraan sovellettavalle lainsäädännölle Säädetään 2009 loppuun mennessä Laki kuntajakolain muuttamisesta (KjL) (170/2007) Eräät täydentävät VN:n asetukset Asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta VN:lle (173/2007) Asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 3

4 Soveltamisala ja voimaantulo Sovelletaan vain kunnallishallinnon sisällä Kuntajakolain muutos: sovelletaan tai sen jälkeen voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa Puitelaki: määräaikainen Sovelletaan järjestelyissä, jotka päätetty ja toteutetaan lain voimaan tulon jälkeen sen voimassaoloaikana Päätökset perustuvat selvästi puitelakiin Analoginen soveltaminen kuntajakolain kanssa PL voi tulla sovellettavaksi jo 2007 loppupuolella Irtisanomissuojan soveltamisala rajatumpi ja soveltamisaika rajattu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 4

5 Lainsäädännön tarkoitus Riittävät voimavarat lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiseksi Vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta kunnalla ja kuntayhtymällä, ks. lain 5 ja 6 Laaja harkintavalta palvelujen tuottamistavoissa Eri asia kuin järjestämisvastuu, ks. lain luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 5

6 Lainsäädäntöön sisältyviä kannustimia Kannustetaan nykyistä selvästi suurempien kuntien muodostamiseen Etupainotteisesti porrastetut yhdistymisavustukset : ,8 kert., ,4 kert., ei avustuksia 2013 jälkeen Valtionosuusmenetyksen kompensaatio 5 v. Veropoliittisiin ratkaisuihin sisältyvät verovähennykset kompensoidaan kunnille Esim. tupoon liittyvät Valtionosuusuudistus vireille Mm. hallinnonalakohtaisuuksista luopuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 6

7 Kuntarakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Yhdistetään kuntia ja liitetään osia kunnista toisiin Alueella riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat Työssäkäyntialue Muu toiminnallinen kokonaisuus esim. yhdyskuntarakenne, maantieteellinen sijainti, asukkaiden asiointi, kielisuhteet Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät, väestöpohja ammatillinen peruskoulutus, väestöpohja (järjestämislupa) Toteuttaminen kuntajakolain mukaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 7

8 Palvelurakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Kootaan yhtä kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ja lisätään kuntien yhteistoimintaa Yhteistoiminta-alue Toiminnallinen kokonaisuus Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia Yksi kunta hoitaa muiden puolesta Isäntäkuntamalli, yhteinen toimielin Yhteistoimintasopimus Kuntayhtymä hoitaa Perussopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 8

9 Puitelain 6 9 :n erityistilanteet Erikoissairaanhoidon ky:t Mm. erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishuolto Osa erityistason hoidosta keskitetään joillekin erityisvastuualueille Pääkaupunkiseutu ja maakuntakeskuskaupungit Suunnitelma tiettyjen toimintojen ja palvelujen hoitamisesta kuntarajat ylittäen Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat Kuntajaosta voidaan säätää vastoin kunnan tahtoa Kunnilta valtiolle siirtyvät tehtävät Viimeistään luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 9

10 Muu toiminnan tehostaminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa (PL 4 ) Kunta/kuntayhtymä päättää palvelujen tuottamistavan, mm. Kunnallinen liikelaitos Ei oikeushenkilö Liikelaitoskuntayhtymä, KL:n muutos 519/2007 voimaan Kyseessä oikeushenkilö Kunnallinen yhtiö tai säätiö On oikeushenkilö Palvelujen hankkiminen yksityiseltä sektorilta Ostopalvelut Yksityistäminen (vrt. ulkoistaminen) Kunta luopuu palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Ei koske lakisääteisiä palveluja Vuokratyövoiman käyttö luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 10

11 Eräitä päivämääriä Kunnan selvitys VN:lle PL:n 5 6 :n toimenpiteistä ja toimeenpanosuunnitelma uudistuksen toimeenpanosta Pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskuskaupunkien suunnitelmat Kunnan esitys VN:lle kuntajaon muuttamisesta Esitys kuntajaon muutoksesta eräissä erityistapauksissa Kaikki toteutettu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 11

12 Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma VN:lle (PL:n 10 ja asetus 173/2007) Miten kunta aikoo käytännössä toteuttaa PL:n 5 ja 6 :ssä tarkoitetun kunta- ja palvelurakenneuudistuksen Arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä turvata asukkailleen lakisääteiset palvelut Sisältää mm. selvitykset/suunnitelmat vuosille 2009 ja 2013 a) Kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja b) Henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä Tietolähteitä mm.: Tilastokeskuksen tilastot, Kevan eläköitymisennusteet, kuntien henkilöstöraportit (tiedot nykyisestä henkilöstöstä), kuntien palvelu- ja henkilöstöstrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 12

13 Henkilöstöä koskeva säännöstö PL:n13 ja 16 ; KjL:n muutetut 13 ja 15 Samansisältöiset säännökset henkilöstön asemasta KjL:ssa kunnanjohtajaa koskevat erityissäännökset 1. Yhteistoimintavelvoite valmistelussa 2. Henkilöstön siirrossa toiselle kunnalliselle työnantajalle noudatetaan liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä Poikkeus, sovelletaan myös PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle 3. Irtisanomissuoja 5 v. kunnallisen työnantajan vaihtumisesta lukien Ei ehdoton, velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet (yk 4/07) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 13

14 Kaksi prosessia yhtä aikaa 1) Henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle entisin palvelussuhteen ehdoin. 2) Uuden työnantajan palvelutuotannon ja sen vaatiman organisaation suunnittelu tai siirtyvän tuotannon niveltäminen olemassa olevaan. Pystytäänkö hyödyntämään toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 14

15 Yhteistoimintavelvoite puitelain ja kuntajakolain mukaan Yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa Puitelaissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä selvitysten ja suunnitelmien valmistelu Kuntajakolaissa tarkoitetun kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen, hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen ja siihen liittyvän suunnitelman valmistelu Poikkeus erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskevat järjestelyt arviointiryhmä kuulee henkilöstön edustajia luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 15

16 Yhteistoimintavelvoite PL:n ja KjL:n mukaan Yhteisneuvottelut, muu yhteinen valmistelu Soveltuvin osin yleissopimus tai paikallinen yhteistoimintasopimus Suositus ylikunnallisesta yhteistoiminnasta Henkilöstön edustajina paikallisten pääsopijajärjestöjen edustajat VN:lle annettavassa selvityksessä todettava toteutetut yhteistoimintamenettelyt Asetuksen 173/07 5 Ei sanktiota velvoitteen laiminlyönnistä Päätös voi kumoutua valitusteitse menettelytapavirheen vuoksi (valmistelu ei valituskelpoinen) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 16

17 Yleissopimuksessa määrätty tai YTlaissa säädetty yhteistoimintamenettely Noudatettava joka tapauksessa 1) yleissopimusta tai paikallista yhteistoimintasopimusta, jollei muuta sovita 2) lukien lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Em. laki 449/2007, HE 267/2006 ja KT:n yleiskirje 7/2007 Säädetään yhteistoiminnan vähimmäistaso luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 17

18 Yt-menettely (dia 1/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Asiapiiri 3 ja 7, mm. olennaiset: palvelutuotannon muutokset muutokset työtehtävissä, töiden tai työtilojen järjestelyissä Osapuolet: työnantaja / viranhaltijat tai työntekijät, joita muutokset koskevat / luottamusmies YT-elin, kun yleisesti henkilöstöä koskeva YT-lain yt-menettely lukien Asiapiiri 4 ja 10 11, mm. merkittävät muutokset: kunnan palvelurakenteessa kuntajaossa kuntien välisessä yhteistyössä työn organisoinnissa Osapuolet: samat YT-elin, kun laajakantoisesti henkilöstöä koskeva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 18

19 Yt-menettely (dia 2/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Sisältö: ennen päätöksen tekemistä perusteet, vaikutukset, vaihtoehdot Sanktiot laiminlyönnistä hyvityssakko työtuomioistuimessa YT-lain yt-menettely lukien Sisältö: samat Sanktiot laiminlyönnistä yleinen tuomioistuin sakko YT-velvoitteen rikkomisesta hyvitys työntekijälle/viranhaltijalle irtisanominen, lomautus, osa- aikaistaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 19

20 Yt-menettelyjen yhdistäminen Harkitse kahden eri yhteistoimintamenettelyn yhteensovittaminen/niveltäminen toisiinsa! Monia menettelytapoja Yleissopimuksen 4, kuntien yhteiset edustukselliset elimet YT-lain 14 2, paikallisesti voidaan sopia usean kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä Ks. esim. KT:n yk 14/2004, Henkilöstöasioiden hoitaminen kuntien välisenä yhteistyönä Periaatteessa kaikki voidaan yhdistää Yleissopimuksessa määrätyt tai YT-laissa säädetyt yhteistoimintamenettelyt KVTES:ssa määrätyt selvittelyneuvottelut Lakisääteiset kuulemiset Puite- ja kuntajakolaissa säädetty yhteistoimintamenettely Kutsukirjeessä ym. todettava kaikki neuvottelut ja kuulemiset, joista kyse Täytettävä YT-laissa säädetyt vähimmäismenettelyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 20

21 Pidetään liikkeen luovutuksena Liikkeen luovutus, kun työnantaja vaihtuu 1. puitelaissa tarkoitetuissa uudelleenjärjestelyissä mm. kuntayhtymät, isäntäkunnat 2. kuntajakolaissa tarkoitetuissa kuntajaon muutoksissa Automaattinen tulkinta, kun kyse kunnallishallinnon sisäisistä järjestelyistä kun kyse PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle Vrt. jos toiminta siirretään yksityiselle tarkastelu TSL:n ja KVhL:n säännösten mukaan samoin, jos valtiolle siirto ei perustu PL:iin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 21

22 Liikkeen luovutus Henkilöstö siirtyy automaattisesti ei suostumusta, ei irtisanomista, käytävä YT-neuvottelut Palvelussuhteen ehdot säilyvät siirron yhteydessä entisinä Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut mm. työ ja palkka voivat myöhemmin muuttua yleiset työ- ja virkalait sekä virka- ja työehtosopimukset, joihin uusi työnantaja sidottu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 22

23 Vrt. toiminnan ulkoistaminen yksityiselle sektorille kuntajaon muutoksen tai PL:n 5 6 :n järjestelyjen yhteydessä Onko kyseessä liikkeen luovutus Tutkitaan normaalisti Irtisanomissuoja ei koske yksityiselle työnantajalle siirtyviä Jos ei liikkeen luovutus Epäselvää, koskeeko irtisanomissuoja ulkoistettavassa toiminnassa työskennelleitä Palvelu ulkoistettu, henkilöstö jää kunnalle? Tarjouspyyntöön voidaan ottaa henkilöstön siirtymistä koskeva ehto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 23

24 Irtisanomissuoja PL:n ja KjL:n mukaan Kielto irtisanoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein siirtyvää henkilöstöä luovutuksen saajan omaa henkilöstöä, joka toimii uudelleenjärjestelyjen kohteena olevassa palvelutuotannossa 5 v:n aikana työnantajan vaihtumisesta tai siirrosta taikka kuntajaon muutoksen voimaan tulosta, jos perusteena olisivat a) PL:n 5 ja 6 :n järjestelyt Yhteistoiminta-alueet, mm. isäntäkunta, ky Järjestely toteutettu ennen , irtisanomissuoja em. 5 vuotta b) KjL:n mukaiset kuntajaon muutokset vuosien alusta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 24

25 Poikkeus irtisanomissuojasta Velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä Viranhalijat, KVhL 37 Toinen virkasuhde tai sellainen työsuhde, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea aiemmista Työntekijät, TSL 7:3 4 Toinen työsuhde Kelpoisuus ym. uuteen tehtävään Työnantajalla tarvittaessa koulutusvelvollisuus Jos kieltäytyy, työnantajalla oikeus irtisanoa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 25

26 Muun työn tarjoamis- ja vastaanottovelvollisuus 1. Työnantajalla käytännössä laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus 2. Henkilöstöllä vastaavasti laaja velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä 3. Ks. HaVM 31/2006: Irtisanomissuojaan liittyy velvoite ottaa vastaan henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaava työnantajan tarjoama uusi työsuhteinen tehtävä tai virka luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 26

27 Lomauttamismahdollisuus Eri asioita TSL:ssä ja KVhL:ssä säädetty irtisanomis- tai lomauttamisperusteen olemassaolo Erityislainsäädäntöön perustuva irtisanomiskielto ns. tuta-perustein ei poista perusteen olemassa oloa Irtisanomissuojasäännöksestä huolimatta työnantajalla oikeus lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi osa-aikaistaa, jos olemassa TSL:ssä ja KVhL:ssä säädelty peruste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 27

28 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita (liikkeen luovutus) 1. Henkilöstö siirtyy automaattisesti lain nojalla Ei suostumusta Ei irtisanomista Ei tarvita erillistä päätöstä henkilöstön siirtämisestä Jos vain osa kunnasta/sen toiminnoista siirtyy, todettava myös siirtyvät henkilöt YT-menettely Vältä termiä vanhoina työntekijöinä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 28

29 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, virkasuhde/työsuhde 2. Virkasuhde/työsuhde a) Viranhaltijat: Jos tehtävä ei sisällä julkista valtaa, viranhaltija siirtyy työsopimussuhteeseen vastaaviin tehtäviin Uusi tai laajeneva kunta perustaa virat, joihin viranhaltijat siirretään. Työsopimussuhteeseen siirtyvien kanssa tehdään työsopimus tai annetaan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista (TSL 2:4) b) Työntekijät: ei tarvita erillistä sopimuksia tai uusia työsopimuksia Jos tehtävät muuttuvat, tehdään uusi työsopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 29

30 Julkisen vallan käyttö virkasuhde Lakiin perustuva oikeus päättää toisen edusta, oikeudesta, velvollisuudesta antaa toista velvoittava määräys Esittelyoikeus julkisen vallan käyttöasiassa Kuntalain 14 :n delegoitu päätösvalta Valmistelutehtävät, joilla merkittävää vaikutusta päätöksentekoon luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 30

31 Ei julkista valtaa ei virkasuhde Esim. toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman valituskelpoista päätöstä yksilön oikeusasemaan/vapauteen puuttumista työnjohto-oikeuteen kuuluva päätösvalta poikkeuksena harkintaa sisältävät ves- ja tesasiat poikkeuksena virkasuhteen alkaminen, päättyminen, harkinnanvarainen virkavapaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 31

32 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 3. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä Siirtohetken virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan niiden voimassaoloajan, sen jälkeen sovelletaan sopimuksia, joihin uusi työnantaja sidottu Mm. palkka ja sen muodostumisen perusteet, vuosilomaoikeus ja työtehtävät säilyvät entisinä Ei koske ns. henkilöstöpalveluja tms. etuuksia, jotka eivät ole palvelussuhteen ehtoja esim. työterveydenhuolto, työpaikkaruokailu Mm. työ- ja työaikajärjestelyt ja työpaikka voivat muuttua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 32

33 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, paikalliset sopimukset 4. Paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä yhteistoimintasopimukset voi olla perusteltua irtisanoa päättymään siirtohetkeen Sisällöt ja muutostarpeet selvitettävä hyvissä ajoin Soveltamisalaongelmat, voitu sopia mustakin kuin palvelussuhteen ehdoista Voivat hidastaa palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista Yhdenvertainen kohtelu ja yhdenmukaiset menettelytavat Jos ei irtisanota, sitoo uutta työnantajaa Sitovuudessa sopimuksen luonteesta johtuvia poikkeuksia Tarvitaanko paikallisia sopimuksia? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 33

34 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 5. Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. 6. Työsopimuksessa sovitut työsuhteen ehdot säilyvät. 7. Vanha työnantaja pidättäytyy kaikista toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista! luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 34

35 Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen a) Selvitettävä yhtäläisyydet/erot noudatetuissa palvelussuhteen ehdoissa b) Laadittava suunnitelma palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamisesta Aikataulu Kustannusarvio Siirtymäkauden pituus riippuu palkkaerojen suuruudesta, kustannuksista, käytettävissä olevista palkankorotusvaroista c) Kuntarakenneuudistus objektiivinen peruste palkkaeroille KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen näkemys Pyrkimys välttää palkkasyrjintäriitoja Palkkaerot ja niiden syyt dokumentoidaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 35

36 Samapalkkaisuusperiaate / sama- tai samanarvoinen työ Ei palkkaeroja On palkkaeroja On palkkaeroja Asia kunnossa Objektiivinen peruste todettavissa Asia kunnossa Ei objektiivisia perusteita Diskriminaatio-olettama Suunnitelma perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi, ja sitä lähdetään toteuttamaan Ei poista samapalkkaisuusperiaatteen rikkomista Poistaa/alentaa työnantajan maksettavaksi muutoin määrättävän hyvityksen ja vahingonkorvauksen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 36

37 Palkkausjärjestelmien yhteensovittaminen Yhteiset palkkauspoliittiset periaatteet sopimusalakohtaisista eroista huolimatta Tavoitteena optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän hallittavuuden ja luotettavuuden suhteen Palkkausjärjestelmä voi olla laajentuvan tai yhdistyvän kunnan käytössä ollut kokonaan uusi palkkausjärjestelmä Neuvotellaan yhteensovittamisesta ja sen toteuttamisesta uuden työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa Päätökset tekee työnantaja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 37

38 Palkkauksen yhteensovittaminen Tehtäväkohtaisten palkkojen taso määräytyy valitun yhteisen palkkausjärjestelmän ja sen mukaisen tehtävien vaativuusarvioinnin perusteella Tavoitteena tasapuolinen palkka saman vaativuustason tehtävissä yhdenmukaistaa tehtäväkohtaiset palkat asteittain ja suunnitelmallisesti. huomioidaan palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamissuunnitelmassa (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 38

39 Esimerkki ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen yhtenäistämisestä Ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat Määritelty tavoitetaso d-euroa nousee b-euroa odottaa (jäätyy) nousee 35 % ryhmästä a-euroa 40 % ryhmästä 25 % ryhmästä c-euroa Tavoitetason määrittämiseen ja saavuttamiseen (aikataulu) vaikuttavat mm. K-ryhmään kuuluvien sijoittuminen eri tehtäväkohtaisiin palkkoihin (määrät ja palkkaerot) K-ryhmän ylä- ja alapuolella olevien ryhmien työnvaativuus ja palkkataso tarkoituksenmukainen palkkaporrastus muiden vastaavien ryhmien palkkataso kunnassa ympäristön palkkataso ym. taloudelliset voimavarat (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 39

40 Lähtökohtana entinen palkka Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtainen palkka voi pienentyä, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta johtuva palkkausperusteen uudelleen arviointi henkilöstä itsestään johtuva työtulosten huomattava huonontuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 40

41 Palkkaerot Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää nostetaan asteittain ja suunnitelmallisesti palkka järjestelmän edellyttämälle tasolle Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää palkka säilyy ennallaan, ellei paikallisesti toisin sovita palkkaero supistuu tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksissa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 41

42 Palkkaerot Yhteensovituksesta johtuva palkkaero ja sen peruste dokumentoidaan Kalleusluokitusten yhdistämisestä syytä tehdä suunnitelma aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 42

43 Työaikajärjestelyt ja virka-/työvapaat Selvitetään erilaiset käytännöt työaikajärjestelyissä virka- ja työvapaiden myöntämisessä Uusi työnantaja muuttaa tarvittaessa Ennen päätöstä harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen perusteista asiasta neuvotellaan pääsopimuksen 14 :n mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 43

44 Muita palvelussuhteen ehtoja Muita palvelussuhteen ehtoja tai palvelussuhteissa noudatettuja menettelyjä ja etuuksia yms. Käytössä olevat muut palkitsemisjärjestelmät Henkilöstöpalvelut Myönnetyt sivutoimiluvat ja tehdyt sivutoimi-ilmoitukset sekä näitä koskevat menettelytavat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 44

45 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen ennen kuntajaon yms. muutosta Vanhat kunnat voivat sopia keskenään uudelleenjärjestelystä (esim. toimintayksiköiden yhdistäminen), jotka toteutetaan ennen kuntaliitosta Päätökset vanhojen kuntien viranomaiset Henkilöstöä koskevat muutokset kukin vanha kunta oman henkilöstönsä osalta Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa piiriin kuuluvat Viranhaltijoiden/työntekijöiden suostumus Työnantaja yksipuolisesti, kun KVhL:ssä / TSL:ssa säädetty peruste esim. perusteltu syy virantoimitusvelvollisuuden muutokseen tai irtisanomisperuste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 45

46 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon yms. muutoksissa Ennen lopullista päätöstä käsiteltävä YT-menettelyn piiriin kuuluvat asiat yleissopimuksen tai YT-lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä. Irtisanomis- tai lomautusasiat KVTES:n selvittelymenettelyssä. Rajoitus: Puitelaissa ja kuntajakolaissa säädetty 5 vuoden irtisanomiskielto siirrosta lukien. Ks. YT-lain 4 :n 1 mom:n 4) kohta ja 7 9 sekä KVhL:n 31 :n ja 43 :n muutokset ja 37a (450/07). Työnantajalla oikeus rationaaliseen toimintaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 46

47 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Kuntajaon muutos 1.1. Kuntajaon muutos toteutuu ja henkilöstö siirtyy uuden tai laajennetun kunnan palvelukseen entisin ehdoin Voidaan panna täytäntöön ennen 1.1. tehdyt, uuden valtuuston tai hallituksen päätökset uudelleenjärjestelyistä (uudesta organisaatiosta), jos palvelussuhteen ehdot eivät huonone. (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 47

48 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Esim tai myöhemmin Pannaan täytäntöön ennen 1.1. tai sen jälkeen tehtyjä valtuuston tai hallituksen päätöksiä uudelleenjärjestelyistä tehtävä- yms. muutokset palkka voi laskea vain, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi ks. KVTES:n palkkausluvun 5 :n 2 momentin määräykset uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin vanhalla olisi ollut. (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 48

49 Henkilöstön aseman muuttuminen palvelutuotannon muutoksissa 1. Työnantaja pysyy samana 2. Työnantaja vaihtuu A. Toimintojen uud.järj. työnantajan sisällä Tehtävissä muutoksia Toimipaikka vaihtuu Perustettu liikelaitos B. Toimintojen uud.järj. kuntien väliseen yhteistyöhön ym. perustuen esim. yhteinen palvelupiste toimipaikka-/tehtävämuutoksia työnjaon toteuttaminen kuntien välillä viranhaltijan/työntekijän toimialue laajenee toisiin kuntiin Toiminta siirretään toiselle kunnalle/sen liikelaitokselle/ky:lle kunnalliselle oy:lle, muulle seudulliselle yhteisölle tai yksityiselle yritykselle ym. a) Liikkeenluovutussäännöstö: kyllä/ei b) Erityislainsäädäntö 3. Työ/toiminta loppuu Omalla työnantajalla eikä kyse 2-kohdasta KVTES:n / YT-lain selvittelymenettely Irtisanomissuoja, jos johtuu kunta- ja palvelurakennelain 5 6 :n järjestelyistä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 49

50 Työntekijän tehtävien muuttaminen 1. Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa rajoissa normaalit tehtävämuutokset 2. Olennaiset muutokset sovitaan työnantaja yksipuolisesti 8 viikoksi, KVTES I luku 10 1 Irtisanomisperuste, KVTES I luku luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 50

51 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (KVhL 23 ) Peruste Toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää arviointi kunnan hallinnon tarpeiden perusteella Rajanveto Virantoimitusvelvollisuuden muutos/uusi virka Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 51

52 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Voidaan siirtää, jos täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana viranhaltijan asema määräaikaisena tai toistaiseksi otettuna ei muutu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 52

53 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Peruste a) Toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy + varsinainen palkka ei alene tai viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa b) Siirtoon on muu hyväksyttävä syy + viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 53

54 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, vrt. KVhL 24 ja 37 KVhL 24 Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen KVhL 37 Palkka ei alene/suostumus Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet + tarjotaan muuta virkaa Uuden tehtävän palkkaus ves:n/tes:n mukaan palkkaus voi muuttua ei edellytä suostumusta Lähes samat perusteet Käytä KVhL 37 :n perustetta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 54

55 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Viranhaltija voidaan siirtää oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 55

56 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Peruste: perusteltu syy: enintään vuoden määräajaksi + viranhaltijan varsinainen palkka ei vähene voidaan uusia. Määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa viranhaltija velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 56

57 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 1/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhde KVhL 37 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhde työsuhde, jonka tehtävät eivät poikkea olennaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 57

58 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 2/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Vähentämisjärjestys (KVTES VIII luku 5 (Yk 24/05) Takaisin ottovelvollisuus (TSL 6:6) 9 kk samoihin/samankaltaisiin työsuhteisiin tehtäviin KVhL 37 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Ei koske viranhaltijoita Takaisinottovelvollisuus (KVhL46 ) 9 kk samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan/yli 6 kk:n virkasuhteeseen + täyttää kelpoisuudet luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 58

59 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 KVhL:n ja TSL:n säännökset vastaavat toisiaan vrt. KVhL:ssa kyse julkisen hallinnon toimintojen järjestämisestä, ei yritystoiminnasta vrt. KVhL voi koskea myös hallintoviranomaisten uudelleen organisointia ja hallinnollisten tehtävien siirtoa hallintoviranomaiselta toiselle (direktiivi ei koske näitä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 59

60 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 Erityislait syrjäyttävät mm. puitelaki, kuntajakolaki, soveltamisalarajaukset Ei sovelleta kuntayhtymän purkautuessa Sovelletaan, jos 1. sopimus + toiminta pysyy samana 2. yhtymä purkautuu kuntajaon muutoksen johdosta 3. kyse puitelaissa tarkoitetusta uudelleenjärjestelystä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 60

61 Liikkeen luovutus, yleistä 1. Kunnan/kuntayhtymän toiminnallisen osan 2. Yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan eli liiketoimintakokonaisuuden luovuttaminen toiselle työnantajalle jos luovutettava osa tai pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena järjestetty pysyvästi/vakiintuneella tavalla ei rajoitu vain tietyn hankkeen toteuttamiseen tai työn suorittamiseen luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä välitön tai välillinen sopimussuhde luovutus voi tapahtua 3. tahon välityksellä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 61

62 Liikkeen luovutus, yleistä Euroopan yhteisön tuomioistuin EYT Toiminnallinen osa = liiketoimintakokonaisuus = henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostama organisoitunut yhdistelmä, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 62

63 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Yksittäistapauksittain Kokonaisharkinta Annettavat painoarvot vaihtelevat toiminnan luonteen mukaan Millaisesta toiminnallisesta osasta kyse työvoimavaltainen pääomavaltainen aineettoman omaisuuden arvo luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 63

64 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Miten samankaltaista toiminta ennen/jälkeen Liiketoiminnan keskeytyksen aika Onko luovutettu rakennuksia, irtaimistoa, muuta aiheellista omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia Onko pääosa henkilöstöstä ja osaamisesta siirtynyt jos ei tarvita aineellista/aineetonta omaisuutta Onko asiakaskunta siirtynyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 64

65 Kilpaileva toiminta TSL 3:3 Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 65

66 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta KVhL 18 Sivutoimi: Virkasuhde, palkallinen työ tai pysyväisluonteinen tehtävä, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittaminen. A. Sivutoimi, joka edellyttää työajan käyttämistä Haettava ja saatava työnantajan lupa (voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna). Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. B. Muu sivutoimi Tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen Perusteet kuten kohdassa A luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 66

67 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Harkittaessa sivutoimiluvan (käytetään työaikaa) myöntämistä tai sivutoimen (ei käytetä työaikaa) kieltämistä otettava huomioon viranhaltija ei tule esteelliseksi sivutoimen vuoksi sivutoimi ei vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa muutenkaan haittaa tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 67

68 Kunnan strateginen suunnittelu Strategia on suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi käytettävissä olevin voimavaroin annetussa toimintaympäristössä Strategiat ovat viestejä monille tahoille luodaan odotuksia mm. markkinoista, työvoimasta, henkilöstöpolitiikasta saadaan tietoa muutoksista ja voidaan varautua niihin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 68

69 Palvelustrategia 1. Mitä palveluja tuotetaan Kunnan järjestämisvastuulla olevat Muut Luovutaan kokonaan joistakin toiminnoista 2. Miten palveluja tuotetaan Tuottamistapojen selkeys velvoitteet, vastuut yms luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 69

70 Palvelustrategia Miten palveluja tuotetaan? Omana työnä mm. henkilöstöresurssien kehitys Kuntien välisenä yhteistyönä Muutoin, mm. ostopalvelut, vuokratyö rajoitus julkista valtaa sisältävissä tehtävissä Taloudelliset voimavarat mm. kustannusanalyysit luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 70

71 Palvelustrategia, muuta huomattavaa mm. Tilaaja-tuottajamallit Sopimusohjausmallit Alueellinen yhteistyö ja alueelliset strategia Kilpailuttaminen ja markkinoiden luominen Hankintalain muutos (348/2007) voimaan lukien Tilaajavastuulaki 1233/06 (KL:n yk 5/07), harmaan talouden torjuntaa koskeva työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus tietolähteenä osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Pelisäännöt, kun työyhteisössä samanaikaisesti useita eri toimijoita Kuntaan virka- ja työsuhteessa olevat, vuokratyövoima, itsenäiset ammatinharjoittajat tai ostopalvelun tuottajaan palvelussuhteessa olevat ks. Kuntatyönantaja 1 ja 3/ luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 71

72 Henkilöstöstrategia Perustuu palvelustrategiaan ja vahvistaa työnantajakuvaa Henkilöstöstrategia on tahdonilmaus siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa kunta/yhteistoiminta-alue harjoittaa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet Se kertoo siitä, millaisia painotuksia ja valintoja henkilöstövoimavarojen johtamisessa käytetään Henkilöstöstrategia viestittää yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidosta kunnissa, kuntayhtymissä tai yhteistoiminta-alueilla luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 72

73 Henkilöstövoimavarojen riittävyys Henkilöstösuunnitelma: 1. Mihin henkilöstöä tarvitaan? 2. Mitä ja millaista henkilöstöä tarvitaan? 3. Mitä palvelut edellyttävät henkilöstörakenteelta ja henkilöstön osaamiselta? PERUSTANA Eläköitymisennusteet (Keva) Henkilöstöraportti (tiedot nykyisestä henkilöstöstä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 73

74 Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämisellä pyritään tehtävien vaatimusten ja osaamisen yhteen sovittamiseen koulutuksen (koulutussopimus) ja työssä oppimisen avulla Kehittämissuunnitelma: 1. Mille osaamiselle palvelut tulevaisuudessa rakentuvat? 2. Miten varmistamme osaamisen kehittymisen? 3. Mitä osaamista meillä on nyt ja mitä pitäisi olla? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 74

75 Osaamisen ennakointi (mukaillen Viitala 2005) Tarvittava osaaminen 2 5 vuoden aikajänteellä Osaaminen, jota vaalittava ja säilytettävä Osaaminen, jota kehitettävä Poistuva osaaminen, jota ei korvata Toiminnan edellyttämä uusi osaaminen Poistuva ja tarpeellinen osaaminen, joka on korvattava Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Kehittämissuunnitelma ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Rekrytointisuunnitelma: huomioidaan tehtävien vaatiman osaamisen kertymiseen tarvittava aika uusilla henkilöillä Osaamisinvestointien kustannuslaskelma Perustana palvelustrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 75

76 Palkitsemisstrategia Aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat Yleiset perusteet ja prosessit Pyrkimyksenä optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän luotettavuuden ja hallittavuuden suhteen Strategiasidonnaisuus Lähtee kunnan visiosta ja toiminta-/ palvelustrategiasta Tukee tavoiteasettelua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 76

77 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Hyödynnetäänkö toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? Onko uskallusta avoimeen vuoropuheluun ja uuden organisaation rakentamiseen? Siirrytäänkö sammutetuin lyhdyin Seurantajärjestelmä toteutusten vaikutuksista ja edelleen kehittämisen tarpeista luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 77

78 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Olennaiset tehtävämuutokset koskenevat harvoja Kulttuurien yhteensovittaminen koskee kaikkia Merkittäviä eroja työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa, mm. palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät palkkataso henkilöstöpalvelut Suunnitelma muutoksen läpiviemisestä Koko prosessi Sisältää mm. suunnitelman palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamiseksi ja viestintäsuunnitelman luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 78

79 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 1. Uuden työnantajan strategiat ja organisaatiosuunnitelmat valmiit ja niitä ollaan toteuttamassa käytännössä. 2. Henkilöstön edustus ja edustajat selvillä (vanhat/uudet) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 79

80 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 3. Suunnitelmissa henkilöstö sijoitettu mahdollisimman hyvin kunkin osaamista vastaaviin tehtäviin. Laadittu menettelytavat, joilla henkilöstö voi ilmoittaa kiinnostuksensa uusiin tehtäviin tai tehtävämuutoksiin Tehty osana henkilöstön kehittämissuunnitelmaa täydennys- ja uudelleenkoulutussuunnitelmat ja aloitettu niiden toteuttaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 80

81 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 4. Työtä myöhemmin vaille jäävien tilanteet kartoitettu selvitetty mm. työllistymiskeinot ja mahdollisuudet outplacement- ja eläkejärjestelyihin huomioitava PL:n ja KjL:n palvelussuhdeturva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 81

82 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 5. Tehty suunnitelma palvelussuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi. 6. Työ- ja työaikajärjestelyt yms. välittömän työnjohdon piiriin kuuluvat asiat uudistettu vastaamaan muuttuneita toimintoja. 7. Palkkauksessa otettu huomioon sovitut tehtävämuutokset paikallisten ratkaisujen ja virka- ja työehtosopimusten mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 82

83 Hyvän työnantajan teesit Ole avoin, suorapuheinen ja reilu Kannusta henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan Älä laiminlyö yksilöiden kehityskykyisyyden huomaamista Palkitse hyvistä työtuloksista ja aikaansaannoksista Huolehdi henkilöstöstäsi luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 83

84 Lähteitä KT:n yleiskirjeet 4/2007 ja 10/2006, Henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä Ks. myös yleiskirje 7/2007, YT-lain menettely KT:n muistio , Henkilöstöstrategian suunnittelu ja muutoksen hallinta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla, KT:n julkaisu 2005 Sopimuksia ja suosituksia yhteistoiminnasta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla, KT 2007 (yk:een 7/07 liitteenä) Puitelain toteuttaminen, toimeenpanon tietopaketti kunnille, Efeko ja Kuntaliitto 2007 Kunnat toteuttavat uudistuksen, Kuntaliitto 2007 Paras demokratia, kohti kansanvaltaista uudistusta ja elävää lähidemokratiaa, Kuntaliitto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 84

85 Lähteitä (jatkuu) Uusi kunta- ja palvelurakennelainsäädäntö HE 155/2006 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, laki kuntajakolain muuttamisesta 170/2007, laki varainsiirtolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 171/2007 VN:n asetus 172/2007 kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista VN:n asetus 173/2007 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevista tietojen toimittamisesta VN:lle Lomakkeet kuntiin viikolla 20, tiedustelut sähköpostilla: SM:n kirje , Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano kunnissa VN:n antama periaatepäätös annetun elintarvikevalvonnan kehittämistä koskevan periaatepäätöksen muuttamisesta ja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 85

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista?

Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? Henkilöstö: Mitä minulle tapahtuu? Työnantaja: Miten toimia, että kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tavoitteet toteutuvat ja menettely on lakien ja sopimusten mukaista? 1 2.12.2010 Keskeinen säännöstö

Lisätiedot

Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa

Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa Henkilöstön asema ja palkkauksen harmonisointi kuntaliitoksissa Kuntajakoselvittäjien työseminaari 11.11.2014 neuvottelupäällikkö Sari Ojanen Neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas Tarkoituksena on

Lisätiedot

Yhteiset ohjeet henkilöstön asemasta

Yhteiset ohjeet henkilöstön asemasta Kuntaliitoksia ja kuntayhtymiä koskevat järjestelyt Yhteiset ohjeet henkilöstön asemasta Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kuntaalan pääsopijajärjestöt ovat neuvotelleet yhteiset ohjeet henkilöstön asemasta

Lisätiedot

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto

Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet. 2013 Edunvalvontaosasto Muistilista tuotannolliset ja taloudelliset perusteet 2013 Edunvalvontaosasto Taloudellinen ja/tai tuotannollinen irtisanomisperuste Tuotannollinen ja/tai taloudellinen irtisanomisperuste Tuotannollisen

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS

POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS POHJOIS-SATAKUNNAN PERUSPALVELU-LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSOPIMUS 1 Henkilöstösopimuksen perusteet Lakkautettavan Kankaanpään kansanterveystyön kuntayhtymän henkilöstö, Siikaisten kunnan peruspääoman

Lisätiedot

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS

Helsingissä 23. kesäkuuta 2005 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2005 2007 VIII LUVUN JA IX LUVUN MUUTTAMISESTA Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2005 2007 lomauttamista koskevan

Lisätiedot

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki

Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki VIRKA- JA TYÖSUHTEEN EROT (erot luonnehdittu yksinkertaistettuna) Käytetyt lyhenteet: KVhL = Kunnallinen viranhaltijalaki KVESL= Kunnallinen virkaehtosopimuslaki KuntaL= Kuntalaki KVTES= Kunnallinen yleinen

Lisätiedot

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015

Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Sirpa Piiroinen HENKILÖSTÖN INFOTILAISUUS 27.4.2015 Attendo Oy turvallinen työnantaja Suomen suurimpia sosiaali- ja terveydenhoitoalan työnantajia Osa Attendo-konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin hoivapalveluiden

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 31.3.2014 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä vuoden 2014 talousarvioon

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma

Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 LOIMAAN KAUPUNKI Työllistymistä edistävä toimintasuunnitelma 1 Yhteistoimintamenettelyn perusteet Loimaan kaupunginhallitus päätti 23.9.2013 yhteistoimintamenettelyn käynnistämisestä tavoitteena 2,4

Lisätiedot

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS 1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS Henkilöstösuunnittelija Marjatta Kivelä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Henkilöstöpäällikkö Kristiina Leso, Etelä-Savon Koulutus Oy MUISTILISTA OPPILAITOSTEN YHDISTYESSÄ Liittyvä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen

Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan. kuntajakoselvityksen eteneminen Jyväskylän kaupungin ja maalaiskunnan kuntajakoselvityksen eteneminen Henkilöstöryhmien info kuntajakoselvityksen etenemisestä 5.12.2007 klo 13-15 Jyväskylän kaupungintalo Kuntajakoselvittäjä Jyväskylän

Lisätiedot

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015

Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Kuka kantaa virkavastuuta? Tanja Mansikka, VT, OTL Kuntamarkkinat 9.9.2015 Väärinkäytösten ehkäisy kunnallishallinnossa Vaalikelpoisuusrajoitukset valtuuston ja toimielimiin Esteellisyyssäännökset Kuntalaki

Lisätiedot

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt

Työaikapankki. Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä. 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Työaikapankki Osa monipuolisia ja joustavia työaikajärjestelyjä 1 luentokalvo0806up-työaikapankki.ppt Pitkäjänteiset ja yksilölliset työaikajärjestelyt Tukea työyhteisön menestymistä mm. tuloksellisuus,

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE

YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE 1 (3) YHTEISTOIMINTA-ASIAMIEHEN OHJE OSA-AIKAISTETUN TYÖNTEKIJÄN OI- KEUDESTA YHTEISTOIMINTALAIN MUKAISEEN HYVITYKSEEN NEUVOTTELU- MENETTELYN LAIMINLYÖNTITILANTEESSA XXXXXX on pyytänyt 6.6.2011 yhteistoiminta-asiamieheltä

Lisätiedot

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA

Tast 21.2.2005. Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 6/2005 Tast 21.2.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille SOPIMUS TYÖLLISTYMISEN JA MUUTOSTURVAN TOIMINTAMALLISTA Tulopoliittisen

Lisätiedot

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen

30.11.2014. Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201. Työsopimuslaki. Työsopimuslaki. Petri Nuutinen Oppimistaidot ja työelämätietous IC130201 5 opintopistettä Petri Nuutinen Petri Nuutinen Lakia sovelletaan sopimukseen (työsopimus), jolla työntekijä tai työntekijät yhdessä työkuntana sitoutuvat henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) Kaupunginvaltuusto 104 10.11.2014. 104 Asianro 157/01.00.00/2014. Kaupunginhallitus 27.10. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 104 Asianro 157/01.00.00/2014 Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa muuttaminen Kaupunginhallitus 27.10.2014 376: Henkilöstöjohtaja Markku Mattila Työnantajapalvelu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014

YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 YHTEISTOIMINNAN TOIMINTAPERIAATTEET 1.1.2014 Työryhmä Hänninen Seppo, henkilöstöjohtaja Jussila Risto, pääluottamusmies JHL Ketola Kari, työsuojelupäällikkö Koskela Satu, pääluottamusmies KTN Lampela Ritva,

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Työvoiman vähentämistilanteet. Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Työvoiman vähentämistilanteet Eija Mali Työmarkkinalakimies Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Käydään läpi: Yhteistoimintamenettely Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet Eija Mali, OAJ 2 Yhteistoimintamenettely

Lisätiedot

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.

SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9. SOPIMUS AVOIN YHTIÖ PIENKOTI KOTIONNI IKOLA & KYLKISALO:N ASUMISPALVELUTOIMINNAN SIIRTYMISESTÄ LAPUAN KAUPUNGIN TUOTTAMAKSI 1.9.2015 ALKAEN OSAPUOLET Avoin yhtiö Pienkoti Kotionni Ikola & Kylkisalo Y-tunnus

Lisätiedot

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke

Henkilöstön asema sote-uudistuksessa. Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Henkilöstön asema sote-uudistuksessa Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Suolahti 19.11.2014 Keski-Suomen Sote 2020 - hanke Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (Luonnos 18.8.2014) 1 Lain

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen

Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Kuntayhtymien purkaminen ja perustaminen Uuden kuntalain ja järjestämislain näkökulmasta Kuntien sote forum 27.1.2015 Kaupunginlakimies Tiina Mikkola Hallituksen esitys kuntalaiksi vp. 268/2014 Järjestämislakia

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Luonnos 29.10.2013 SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2014 ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Työntekomuodot ja työelämän sääntely

Työntekomuodot ja työelämän sääntely Työntekomuodot ja työelämän sääntely STTK Luottamusmies 2015 seminaari 7.5.2015 Asianajaja Jarkko Pehkonen Asianajotoimisto Kasanen & Vuorinen Oy Työlainsäädännön kehitysvaiheet Työsuojelu Työaikasuojelu

Lisätiedot

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen

Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen Sivutoimilupien ja - ilmoitusten periaatteet ja hakeminen 1. Noudatettavat lait ja säännökset Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 18 Työsopimuslaki 3. luku 3 Hallintolaki (6.6.2003/434) 5. luku

Lisätiedot

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1

MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 MUUTOSTURVA 5.4.2012 1 Tavoite Nopeampi työllistyminen ja muutoksen aikaisen turvan lisääminen tuotannollisissa ja taloudellisissa irtisanomistilanteissa ja pidempiaikaisissa lomautustilanteissa (vähintään

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin)

1. Ulkomailta Suomeen lähetettyjen työntekijöiden vähimmäisehdot? (Rosin) Henkilöstöasiat käytännössä Erikoistumisjakso 16.4.2015 Kaikki harjoitustyön (HO-tuomion esittelyn ja arvioinnin) jättäneet ovat saaneet korvaavuuden yhdestä tentin kysymyksestä, joten heidän tulee tässä

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT

PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN LINJA-AUTOLIIKENTEEN KILPAILUTTAMISTILANTEISSA NOUDATETTAVAT TYÖSUHTEEN EHDOT JA MENETTELYTAVAT 1 Sopimuksen soveltamisala Sopimuksen perusteella määräytyvät henkilöstön asema ja työehdot

Lisätiedot

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen

KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA. 1 Raamisopimuksen toteuttaminen KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen opetushenkilöstön

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten omistajaohjausta vahvistetaan ja yhteistoimintamuotoja selkeytetään Kuntalaki uudistuu -seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Johtava lakimies Kirsi Mononen Kuntakonserni ja kunnan toiminta

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi

Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema. Minna Pirttijärvi Luottamusmiehen tehtävät, velvollisuudet, asema Minna Pirttijärvi 1 Luottamusmiehen tehtävät Osallistua tarvittaessa työsuojeluvaalien järjestämiseen sekä henkilöstöedustuksen nimeämiseen edustukselliseen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY

Työehtosopimus PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY Työehtosopimus 2012 2013 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ TSN RY 2 PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY:N JA TERVEYS- JA SOSIAALIALAN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Lautakunnan 5.5.2009 hyväksymä versio SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Yleiset määräykset Pietarsaaren sosiaali- ja terveyslautakunta on se toimielin, jolla sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädännön

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yrityksen suunnitelmat, periaatteet ja tavoitteet Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstösuunnitelma ja koulutustavoitteet

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Seuraamukset ja pakkokeinot Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Hyvitys (62 ) - Työnantaja irtisanoo, lomauttaa, osa-aikaistaa

Lisätiedot

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014

kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu 17.6.2014 Kuntalain kokonaisuudistus - Työryhmän esitys Hyvä neuvottelukunta 11.6.2014 Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu Kuntalain valmistelun organisointi Hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmä Parlamentaarinen

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää.

1 Tehtävien vaativuuden määrittelyssä käytetään Hay-järjestelmää. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS NEUVOTTELUPÖYTÄKIRJA Pöytäkirja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) sekä JUKO ry:n, Pardia ry:n ja JHL ry:n välisistä neuvotteluista, jotka koskivat GTK:ssa sovellettavaa palkkausjärjestelmää.

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko

AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE. Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko AJANKOHTAISTA TYÖOIKEUDESTA HR- AMMATTILAISILLE Uudista ja Uudistu -messut 2009 HUOMISEN JOHTAMINEN Asianajaja Anu Kaisko KKO 2007:69 Työntekijän takaisin ottaminen Työnantaja ja työntekijä olivat tehneet

Lisätiedot

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET

LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET LUOTTAMUSMIEHEN ASEMA JA OIKEUDET 6. Työntekijän työsuhteen 1. Työntekijän työsuhteen päättyminen alkaminen 5. Yrityksen taloudellinen tilanne 2. Suunnitelmat ja ohjelmat sekä yrityksen y periaatteet ja

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto

Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto TES: 279202 Pöytäkirja 30.6.2005 Allekirjoittamispöytäkirja, joka tehtiin puolustusministeriön sekä Maanpuolustuksen Henkilökuntaliitto MPHL ry:n ja Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n

Lisätiedot

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen

Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen SOPIMUS 1 (5) 16.3.2015 Johtajasopimus: Maakuntajohtaja Ossi Savolainen 1. Sopimuksen tausta ja lähtökohdat Maakuntajohtajan virkaan sovelletaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kunnallisen

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5)

KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) KT Yleiskirjeen 6/2011 liite 2 1 (5) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2010 2011) allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaisten palkantarkistusten soveltamisohjeet Yleistä Yleiskorotus

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja

Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011. Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Henkilöstön siirtymisperiaatteet 25.11.2011 Anne-Maj Salmi Heta henkilöstötyöryhmän puheenjohtaja Päijät-Hämeen liitto, Hämeenkatu 9 A, 15110 LAHTI www.paijat-hame.fi/fi/paketti Heta henkilöstötyöryhmä

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Lain soveltamisala yms. Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Lain soveltamisala (2 ) - Työntekijämäärä säännöllisesti vähintään

Lisätiedot

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004

Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 Markkinaoikeuslaki, ml. muutossäädös 320/2004 1 luku Toimivalta 1 Markkinaoikeuden toimivalta ja toimipaikka Markkinaoikeus käsittelee ne asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi: 1. kilpailunrajoituksista

Lisätiedot

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula

Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän. kun työvoiman tarve muuttuu. AA Katriina Vierula YT-asiat käytännössä Mitä jokaisen työnantajan ja työntekijän tulee tietää, tää kun työvoiman tarve muuttuu AA Katriina Vierula Ai Asianajotoimisto i i Pl Peltonen LMR Oy 24.11.2015 YTL soveltamisala 1

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ?

MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? MITÄ MUISTETTAVAA TYÖVOIMAA VÄHENNETTÄESSÄ? Katja Leppänen EK TYÖVOIMAN SOPEUTTAMISKEINOT - PERUSTEENA YRITYKSEN TUOTANTO / TALOUS 1. Irtisanominen työ vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi (ns. kollektiiviperuste)

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251

Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus TK 11 249 00 VES:285251 Tilastokeskus sekä Tutkimusväen liitto TUTKI ry. ja Akava JS ry. ovat tehneet 18 päivänä helmikuuta 2000 tarkentavan virkaehtosopimuksen Tilastokeskuksen virkasuhteiseen

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015

Välityömarkkinafoorumi. Ritva Sillanterä 6.3.2015 Välityömarkkinafoorumi Ritva Sillanterä 6.3.2015 Uudistunut palkkatuki Työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jonka TE-toimisto myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02.

Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015. Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013. Kh 09.02. Kaupunginhallitus 52 09.02.2015 Kaupunginhallitus 127 13.04.2015 Oikaisuvaatimus/ Työsopimuksen irtisanominen 357/01.00.01/2013 Kh 09.02.2015 52 Valmistelija: kaupunginjohtaja Jari Rantala, puh. 02 761

Lisätiedot

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014

kunnan ja kuntayhtymän toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 Uudet kilpailuneutraliteettisäännökset kunnan ja kuntayhtymän y toiminnan suunnittelussa helmikuu 2014 KESKEISET UUDISTUKSET Kuntalain ja kilpailulain muutokset tulivat voimaan 1.9.2013 Tavoitteena ensisijaisesti

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö

Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö 1 (6) Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupungin henkilöstösääntö Voimaantulo 01.01.2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 1 Henkilöstösäännön soveltaminen Henkilöstösäännössä määrätään päätöksenteosta

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö

Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö 1 (5) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymän henkilöstöasioiden toimintasääntö Toimintasäännöllä määrätään hallintosäännön mukaisen toimi- ja päätösvallan siirtämisestä

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Seutuhallitus 3.12.2009 205 Seutuvaltuusto 11.12.2009 31 1 Soveltamisala 1) Tätä sääntöä sovelletaan a) yhtymävaltuuston jäseniin b) yhtymähallituksen jäseniin c) tarkastuslautakuntaan

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä

AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA. Lainopillinen asiamies Markus Äimälä AJANKOHTAISTA OIKEUSKÄYTÄNTÖÄ TYÖOIKEUDESTA Lainopillinen asiamies KKO 2008:50 Työntekijä oli ollut työnantajalle pätevää syytä ilmoittamatta poissa työstä viisi perättäistä työpäivää sekä niitä seuranneet

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen

Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen Vuorotteluvapaan, lomautuksen ja irtisanomisen vaikutus eläkkeeseen JHL Kaakkois-Suomen aluetoimisto Ritva Miettinen 1 Vuorotteluvapaan vaikutus eläkkeeseen Jos suunnittelet vuorotteluvapaan pitämistä,

Lisätiedot

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2)

TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES 299451 PL 01 PR 101-113 (liite 2) OPETUSMINISTERIÖ KULTTUURIHALLINTO Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 14. päivänä lokakuuta 2008 opetusministeriön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVAN KUNNAN YHTEISTOIMINTASOPIMUS SULKAVA 2009 Sisällysluettelo 2 I LUKU YHTEISTOIMINNAN PERIAATTEET 1 Yhteistoimintasopimuksen tarkoitus 3 II LUKU YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN TOIMINTATAVAT 2 Yhteistyötoimikunnan

Lisätiedot

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2.

Tämä sopimus voidaan kirjallisesti irtisanoa viimeistään 31.1.2011 päättymään 28.2.2011. 2 Järjestelyerä samapalkkaisuuden edistämiseksi 1.2. 1 (5) KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 (TS-10) ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

VES: 322151. 1 Soveltamisala

VES: 322151. 1 Soveltamisala GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS VES: 322151 Geologian tutkimuskeskus (GTK) sekä JUKO ry, Pardia ry ja JHL ry ovat tehneet hallinnonalakohtaisen tarkentavan virkaehtosopimuksen Geologian

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola

Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne. KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Laki osaamisen kehittämisestä työelämässä - valmistelutilanne KT:n työmarkkinaseminaari 12.9.2012 Neuvottelupäällikkö Jorma Palola Tausta: hallituksen kannanotto Toimivien työmarkkinoiden ja henkilöstön

Lisätiedot

Ajankohtaisia oikeustapauksia

Ajankohtaisia oikeustapauksia Ajankohtaisia oikeustapauksia HED-neuvottelupäivät 10. - 11.3.2014 Työsuhdelakimies Tiina Savikko Insinööriliitto IL ry TT 2013-150 Perhevapaalta palaaminen A oli työskennellyt myyntiassistenttina ennen

Lisätiedot

Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi 4.11.2014

Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta. HENRY Foorumi 4.11.2014 Henkilöstömuutokset juridisesta näkökulmasta HENRY Foorumi 4.11.2014 Sisältö Käsiteltävät muutostilanteet Liikkeen luovutus Ulkoistaminen Työsuhteen ehtojen muuttaminen Sivu2 Liikkeen luovutus Sivu3 Liikkeen

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot