Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos"

Transkriptio

1 Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

2 Uudistuksen tavoite 1. Varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut 2. Parantaa tuottavuutta 3. Hillitä kuntien menojen kasvua 4. Luoda edellytykset kuntien järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle kunta- ja palvelurakenneuudistukselle luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 2

3 Keskeinen säännöstö Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) Puitelaki (PL) Luo edellytykset rakenneuudistukselle Tavoitteet ja keinot Perusta muulle suoraan sovellettavalle lainsäädännölle Säädetään 2009 loppuun mennessä Laki kuntajakolain muuttamisesta (KjL) (170/2007) Eräät täydentävät VN:n asetukset Asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta VN:lle (173/2007) Asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 3

4 Soveltamisala ja voimaantulo Sovelletaan vain kunnallishallinnon sisällä Kuntajakolain muutos: sovelletaan tai sen jälkeen voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa Puitelaki: määräaikainen Sovelletaan järjestelyissä, jotka päätetty ja toteutetaan lain voimaan tulon jälkeen sen voimassaoloaikana Päätökset perustuvat selvästi puitelakiin Analoginen soveltaminen kuntajakolain kanssa PL voi tulla sovellettavaksi jo 2007 loppupuolella Irtisanomissuojan soveltamisala rajatumpi ja soveltamisaika rajattu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 4

5 Lainsäädännön tarkoitus Riittävät voimavarat lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiseksi Vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta kunnalla ja kuntayhtymällä, ks. lain 5 ja 6 Laaja harkintavalta palvelujen tuottamistavoissa Eri asia kuin järjestämisvastuu, ks. lain luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 5

6 Lainsäädäntöön sisältyviä kannustimia Kannustetaan nykyistä selvästi suurempien kuntien muodostamiseen Etupainotteisesti porrastetut yhdistymisavustukset : ,8 kert., ,4 kert., ei avustuksia 2013 jälkeen Valtionosuusmenetyksen kompensaatio 5 v. Veropoliittisiin ratkaisuihin sisältyvät verovähennykset kompensoidaan kunnille Esim. tupoon liittyvät Valtionosuusuudistus vireille Mm. hallinnonalakohtaisuuksista luopuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 6

7 Kuntarakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Yhdistetään kuntia ja liitetään osia kunnista toisiin Alueella riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat Työssäkäyntialue Muu toiminnallinen kokonaisuus esim. yhdyskuntarakenne, maantieteellinen sijainti, asukkaiden asiointi, kielisuhteet Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät, väestöpohja ammatillinen peruskoulutus, väestöpohja (järjestämislupa) Toteuttaminen kuntajakolain mukaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 7

8 Palvelurakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Kootaan yhtä kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ja lisätään kuntien yhteistoimintaa Yhteistoiminta-alue Toiminnallinen kokonaisuus Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia Yksi kunta hoitaa muiden puolesta Isäntäkuntamalli, yhteinen toimielin Yhteistoimintasopimus Kuntayhtymä hoitaa Perussopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 8

9 Puitelain 6 9 :n erityistilanteet Erikoissairaanhoidon ky:t Mm. erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishuolto Osa erityistason hoidosta keskitetään joillekin erityisvastuualueille Pääkaupunkiseutu ja maakuntakeskuskaupungit Suunnitelma tiettyjen toimintojen ja palvelujen hoitamisesta kuntarajat ylittäen Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat Kuntajaosta voidaan säätää vastoin kunnan tahtoa Kunnilta valtiolle siirtyvät tehtävät Viimeistään luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 9

10 Muu toiminnan tehostaminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa (PL 4 ) Kunta/kuntayhtymä päättää palvelujen tuottamistavan, mm. Kunnallinen liikelaitos Ei oikeushenkilö Liikelaitoskuntayhtymä, KL:n muutos 519/2007 voimaan Kyseessä oikeushenkilö Kunnallinen yhtiö tai säätiö On oikeushenkilö Palvelujen hankkiminen yksityiseltä sektorilta Ostopalvelut Yksityistäminen (vrt. ulkoistaminen) Kunta luopuu palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Ei koske lakisääteisiä palveluja Vuokratyövoiman käyttö luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 10

11 Eräitä päivämääriä Kunnan selvitys VN:lle PL:n 5 6 :n toimenpiteistä ja toimeenpanosuunnitelma uudistuksen toimeenpanosta Pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskuskaupunkien suunnitelmat Kunnan esitys VN:lle kuntajaon muuttamisesta Esitys kuntajaon muutoksesta eräissä erityistapauksissa Kaikki toteutettu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 11

12 Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma VN:lle (PL:n 10 ja asetus 173/2007) Miten kunta aikoo käytännössä toteuttaa PL:n 5 ja 6 :ssä tarkoitetun kunta- ja palvelurakenneuudistuksen Arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä turvata asukkailleen lakisääteiset palvelut Sisältää mm. selvitykset/suunnitelmat vuosille 2009 ja 2013 a) Kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja b) Henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä Tietolähteitä mm.: Tilastokeskuksen tilastot, Kevan eläköitymisennusteet, kuntien henkilöstöraportit (tiedot nykyisestä henkilöstöstä), kuntien palvelu- ja henkilöstöstrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 12

13 Henkilöstöä koskeva säännöstö PL:n13 ja 16 ; KjL:n muutetut 13 ja 15 Samansisältöiset säännökset henkilöstön asemasta KjL:ssa kunnanjohtajaa koskevat erityissäännökset 1. Yhteistoimintavelvoite valmistelussa 2. Henkilöstön siirrossa toiselle kunnalliselle työnantajalle noudatetaan liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä Poikkeus, sovelletaan myös PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle 3. Irtisanomissuoja 5 v. kunnallisen työnantajan vaihtumisesta lukien Ei ehdoton, velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet (yk 4/07) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 13

14 Kaksi prosessia yhtä aikaa 1) Henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle entisin palvelussuhteen ehdoin. 2) Uuden työnantajan palvelutuotannon ja sen vaatiman organisaation suunnittelu tai siirtyvän tuotannon niveltäminen olemassa olevaan. Pystytäänkö hyödyntämään toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 14

15 Yhteistoimintavelvoite puitelain ja kuntajakolain mukaan Yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa Puitelaissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä selvitysten ja suunnitelmien valmistelu Kuntajakolaissa tarkoitetun kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen, hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen ja siihen liittyvän suunnitelman valmistelu Poikkeus erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskevat järjestelyt arviointiryhmä kuulee henkilöstön edustajia luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 15

16 Yhteistoimintavelvoite PL:n ja KjL:n mukaan Yhteisneuvottelut, muu yhteinen valmistelu Soveltuvin osin yleissopimus tai paikallinen yhteistoimintasopimus Suositus ylikunnallisesta yhteistoiminnasta Henkilöstön edustajina paikallisten pääsopijajärjestöjen edustajat VN:lle annettavassa selvityksessä todettava toteutetut yhteistoimintamenettelyt Asetuksen 173/07 5 Ei sanktiota velvoitteen laiminlyönnistä Päätös voi kumoutua valitusteitse menettelytapavirheen vuoksi (valmistelu ei valituskelpoinen) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 16

17 Yleissopimuksessa määrätty tai YTlaissa säädetty yhteistoimintamenettely Noudatettava joka tapauksessa 1) yleissopimusta tai paikallista yhteistoimintasopimusta, jollei muuta sovita 2) lukien lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Em. laki 449/2007, HE 267/2006 ja KT:n yleiskirje 7/2007 Säädetään yhteistoiminnan vähimmäistaso luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 17

18 Yt-menettely (dia 1/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Asiapiiri 3 ja 7, mm. olennaiset: palvelutuotannon muutokset muutokset työtehtävissä, töiden tai työtilojen järjestelyissä Osapuolet: työnantaja / viranhaltijat tai työntekijät, joita muutokset koskevat / luottamusmies YT-elin, kun yleisesti henkilöstöä koskeva YT-lain yt-menettely lukien Asiapiiri 4 ja 10 11, mm. merkittävät muutokset: kunnan palvelurakenteessa kuntajaossa kuntien välisessä yhteistyössä työn organisoinnissa Osapuolet: samat YT-elin, kun laajakantoisesti henkilöstöä koskeva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 18

19 Yt-menettely (dia 2/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Sisältö: ennen päätöksen tekemistä perusteet, vaikutukset, vaihtoehdot Sanktiot laiminlyönnistä hyvityssakko työtuomioistuimessa YT-lain yt-menettely lukien Sisältö: samat Sanktiot laiminlyönnistä yleinen tuomioistuin sakko YT-velvoitteen rikkomisesta hyvitys työntekijälle/viranhaltijalle irtisanominen, lomautus, osa- aikaistaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 19

20 Yt-menettelyjen yhdistäminen Harkitse kahden eri yhteistoimintamenettelyn yhteensovittaminen/niveltäminen toisiinsa! Monia menettelytapoja Yleissopimuksen 4, kuntien yhteiset edustukselliset elimet YT-lain 14 2, paikallisesti voidaan sopia usean kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä Ks. esim. KT:n yk 14/2004, Henkilöstöasioiden hoitaminen kuntien välisenä yhteistyönä Periaatteessa kaikki voidaan yhdistää Yleissopimuksessa määrätyt tai YT-laissa säädetyt yhteistoimintamenettelyt KVTES:ssa määrätyt selvittelyneuvottelut Lakisääteiset kuulemiset Puite- ja kuntajakolaissa säädetty yhteistoimintamenettely Kutsukirjeessä ym. todettava kaikki neuvottelut ja kuulemiset, joista kyse Täytettävä YT-laissa säädetyt vähimmäismenettelyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 20

21 Pidetään liikkeen luovutuksena Liikkeen luovutus, kun työnantaja vaihtuu 1. puitelaissa tarkoitetuissa uudelleenjärjestelyissä mm. kuntayhtymät, isäntäkunnat 2. kuntajakolaissa tarkoitetuissa kuntajaon muutoksissa Automaattinen tulkinta, kun kyse kunnallishallinnon sisäisistä järjestelyistä kun kyse PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle Vrt. jos toiminta siirretään yksityiselle tarkastelu TSL:n ja KVhL:n säännösten mukaan samoin, jos valtiolle siirto ei perustu PL:iin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 21

22 Liikkeen luovutus Henkilöstö siirtyy automaattisesti ei suostumusta, ei irtisanomista, käytävä YT-neuvottelut Palvelussuhteen ehdot säilyvät siirron yhteydessä entisinä Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut mm. työ ja palkka voivat myöhemmin muuttua yleiset työ- ja virkalait sekä virka- ja työehtosopimukset, joihin uusi työnantaja sidottu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 22

23 Vrt. toiminnan ulkoistaminen yksityiselle sektorille kuntajaon muutoksen tai PL:n 5 6 :n järjestelyjen yhteydessä Onko kyseessä liikkeen luovutus Tutkitaan normaalisti Irtisanomissuoja ei koske yksityiselle työnantajalle siirtyviä Jos ei liikkeen luovutus Epäselvää, koskeeko irtisanomissuoja ulkoistettavassa toiminnassa työskennelleitä Palvelu ulkoistettu, henkilöstö jää kunnalle? Tarjouspyyntöön voidaan ottaa henkilöstön siirtymistä koskeva ehto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 23

24 Irtisanomissuoja PL:n ja KjL:n mukaan Kielto irtisanoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein siirtyvää henkilöstöä luovutuksen saajan omaa henkilöstöä, joka toimii uudelleenjärjestelyjen kohteena olevassa palvelutuotannossa 5 v:n aikana työnantajan vaihtumisesta tai siirrosta taikka kuntajaon muutoksen voimaan tulosta, jos perusteena olisivat a) PL:n 5 ja 6 :n järjestelyt Yhteistoiminta-alueet, mm. isäntäkunta, ky Järjestely toteutettu ennen , irtisanomissuoja em. 5 vuotta b) KjL:n mukaiset kuntajaon muutokset vuosien alusta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 24

25 Poikkeus irtisanomissuojasta Velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä Viranhalijat, KVhL 37 Toinen virkasuhde tai sellainen työsuhde, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea aiemmista Työntekijät, TSL 7:3 4 Toinen työsuhde Kelpoisuus ym. uuteen tehtävään Työnantajalla tarvittaessa koulutusvelvollisuus Jos kieltäytyy, työnantajalla oikeus irtisanoa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 25

26 Muun työn tarjoamis- ja vastaanottovelvollisuus 1. Työnantajalla käytännössä laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus 2. Henkilöstöllä vastaavasti laaja velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä 3. Ks. HaVM 31/2006: Irtisanomissuojaan liittyy velvoite ottaa vastaan henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaava työnantajan tarjoama uusi työsuhteinen tehtävä tai virka luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 26

27 Lomauttamismahdollisuus Eri asioita TSL:ssä ja KVhL:ssä säädetty irtisanomis- tai lomauttamisperusteen olemassaolo Erityislainsäädäntöön perustuva irtisanomiskielto ns. tuta-perustein ei poista perusteen olemassa oloa Irtisanomissuojasäännöksestä huolimatta työnantajalla oikeus lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi osa-aikaistaa, jos olemassa TSL:ssä ja KVhL:ssä säädelty peruste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 27

28 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita (liikkeen luovutus) 1. Henkilöstö siirtyy automaattisesti lain nojalla Ei suostumusta Ei irtisanomista Ei tarvita erillistä päätöstä henkilöstön siirtämisestä Jos vain osa kunnasta/sen toiminnoista siirtyy, todettava myös siirtyvät henkilöt YT-menettely Vältä termiä vanhoina työntekijöinä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 28

29 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, virkasuhde/työsuhde 2. Virkasuhde/työsuhde a) Viranhaltijat: Jos tehtävä ei sisällä julkista valtaa, viranhaltija siirtyy työsopimussuhteeseen vastaaviin tehtäviin Uusi tai laajeneva kunta perustaa virat, joihin viranhaltijat siirretään. Työsopimussuhteeseen siirtyvien kanssa tehdään työsopimus tai annetaan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista (TSL 2:4) b) Työntekijät: ei tarvita erillistä sopimuksia tai uusia työsopimuksia Jos tehtävät muuttuvat, tehdään uusi työsopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 29

30 Julkisen vallan käyttö virkasuhde Lakiin perustuva oikeus päättää toisen edusta, oikeudesta, velvollisuudesta antaa toista velvoittava määräys Esittelyoikeus julkisen vallan käyttöasiassa Kuntalain 14 :n delegoitu päätösvalta Valmistelutehtävät, joilla merkittävää vaikutusta päätöksentekoon luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 30

31 Ei julkista valtaa ei virkasuhde Esim. toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman valituskelpoista päätöstä yksilön oikeusasemaan/vapauteen puuttumista työnjohto-oikeuteen kuuluva päätösvalta poikkeuksena harkintaa sisältävät ves- ja tesasiat poikkeuksena virkasuhteen alkaminen, päättyminen, harkinnanvarainen virkavapaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 31

32 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 3. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä Siirtohetken virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan niiden voimassaoloajan, sen jälkeen sovelletaan sopimuksia, joihin uusi työnantaja sidottu Mm. palkka ja sen muodostumisen perusteet, vuosilomaoikeus ja työtehtävät säilyvät entisinä Ei koske ns. henkilöstöpalveluja tms. etuuksia, jotka eivät ole palvelussuhteen ehtoja esim. työterveydenhuolto, työpaikkaruokailu Mm. työ- ja työaikajärjestelyt ja työpaikka voivat muuttua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 32

33 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, paikalliset sopimukset 4. Paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä yhteistoimintasopimukset voi olla perusteltua irtisanoa päättymään siirtohetkeen Sisällöt ja muutostarpeet selvitettävä hyvissä ajoin Soveltamisalaongelmat, voitu sopia mustakin kuin palvelussuhteen ehdoista Voivat hidastaa palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista Yhdenvertainen kohtelu ja yhdenmukaiset menettelytavat Jos ei irtisanota, sitoo uutta työnantajaa Sitovuudessa sopimuksen luonteesta johtuvia poikkeuksia Tarvitaanko paikallisia sopimuksia? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 33

34 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 5. Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. 6. Työsopimuksessa sovitut työsuhteen ehdot säilyvät. 7. Vanha työnantaja pidättäytyy kaikista toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista! luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 34

35 Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen a) Selvitettävä yhtäläisyydet/erot noudatetuissa palvelussuhteen ehdoissa b) Laadittava suunnitelma palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamisesta Aikataulu Kustannusarvio Siirtymäkauden pituus riippuu palkkaerojen suuruudesta, kustannuksista, käytettävissä olevista palkankorotusvaroista c) Kuntarakenneuudistus objektiivinen peruste palkkaeroille KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen näkemys Pyrkimys välttää palkkasyrjintäriitoja Palkkaerot ja niiden syyt dokumentoidaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 35

36 Samapalkkaisuusperiaate / sama- tai samanarvoinen työ Ei palkkaeroja On palkkaeroja On palkkaeroja Asia kunnossa Objektiivinen peruste todettavissa Asia kunnossa Ei objektiivisia perusteita Diskriminaatio-olettama Suunnitelma perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi, ja sitä lähdetään toteuttamaan Ei poista samapalkkaisuusperiaatteen rikkomista Poistaa/alentaa työnantajan maksettavaksi muutoin määrättävän hyvityksen ja vahingonkorvauksen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 36

37 Palkkausjärjestelmien yhteensovittaminen Yhteiset palkkauspoliittiset periaatteet sopimusalakohtaisista eroista huolimatta Tavoitteena optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän hallittavuuden ja luotettavuuden suhteen Palkkausjärjestelmä voi olla laajentuvan tai yhdistyvän kunnan käytössä ollut kokonaan uusi palkkausjärjestelmä Neuvotellaan yhteensovittamisesta ja sen toteuttamisesta uuden työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa Päätökset tekee työnantaja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 37

38 Palkkauksen yhteensovittaminen Tehtäväkohtaisten palkkojen taso määräytyy valitun yhteisen palkkausjärjestelmän ja sen mukaisen tehtävien vaativuusarvioinnin perusteella Tavoitteena tasapuolinen palkka saman vaativuustason tehtävissä yhdenmukaistaa tehtäväkohtaiset palkat asteittain ja suunnitelmallisesti. huomioidaan palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamissuunnitelmassa (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 38

39 Esimerkki ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen yhtenäistämisestä Ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat Määritelty tavoitetaso d-euroa nousee b-euroa odottaa (jäätyy) nousee 35 % ryhmästä a-euroa 40 % ryhmästä 25 % ryhmästä c-euroa Tavoitetason määrittämiseen ja saavuttamiseen (aikataulu) vaikuttavat mm. K-ryhmään kuuluvien sijoittuminen eri tehtäväkohtaisiin palkkoihin (määrät ja palkkaerot) K-ryhmän ylä- ja alapuolella olevien ryhmien työnvaativuus ja palkkataso tarkoituksenmukainen palkkaporrastus muiden vastaavien ryhmien palkkataso kunnassa ympäristön palkkataso ym. taloudelliset voimavarat (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 39

40 Lähtökohtana entinen palkka Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtainen palkka voi pienentyä, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta johtuva palkkausperusteen uudelleen arviointi henkilöstä itsestään johtuva työtulosten huomattava huonontuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 40

41 Palkkaerot Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää nostetaan asteittain ja suunnitelmallisesti palkka järjestelmän edellyttämälle tasolle Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää palkka säilyy ennallaan, ellei paikallisesti toisin sovita palkkaero supistuu tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksissa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 41

42 Palkkaerot Yhteensovituksesta johtuva palkkaero ja sen peruste dokumentoidaan Kalleusluokitusten yhdistämisestä syytä tehdä suunnitelma aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 42

43 Työaikajärjestelyt ja virka-/työvapaat Selvitetään erilaiset käytännöt työaikajärjestelyissä virka- ja työvapaiden myöntämisessä Uusi työnantaja muuttaa tarvittaessa Ennen päätöstä harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen perusteista asiasta neuvotellaan pääsopimuksen 14 :n mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 43

44 Muita palvelussuhteen ehtoja Muita palvelussuhteen ehtoja tai palvelussuhteissa noudatettuja menettelyjä ja etuuksia yms. Käytössä olevat muut palkitsemisjärjestelmät Henkilöstöpalvelut Myönnetyt sivutoimiluvat ja tehdyt sivutoimi-ilmoitukset sekä näitä koskevat menettelytavat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 44

45 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen ennen kuntajaon yms. muutosta Vanhat kunnat voivat sopia keskenään uudelleenjärjestelystä (esim. toimintayksiköiden yhdistäminen), jotka toteutetaan ennen kuntaliitosta Päätökset vanhojen kuntien viranomaiset Henkilöstöä koskevat muutokset kukin vanha kunta oman henkilöstönsä osalta Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa piiriin kuuluvat Viranhaltijoiden/työntekijöiden suostumus Työnantaja yksipuolisesti, kun KVhL:ssä / TSL:ssa säädetty peruste esim. perusteltu syy virantoimitusvelvollisuuden muutokseen tai irtisanomisperuste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 45

46 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon yms. muutoksissa Ennen lopullista päätöstä käsiteltävä YT-menettelyn piiriin kuuluvat asiat yleissopimuksen tai YT-lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä. Irtisanomis- tai lomautusasiat KVTES:n selvittelymenettelyssä. Rajoitus: Puitelaissa ja kuntajakolaissa säädetty 5 vuoden irtisanomiskielto siirrosta lukien. Ks. YT-lain 4 :n 1 mom:n 4) kohta ja 7 9 sekä KVhL:n 31 :n ja 43 :n muutokset ja 37a (450/07). Työnantajalla oikeus rationaaliseen toimintaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 46

47 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Kuntajaon muutos 1.1. Kuntajaon muutos toteutuu ja henkilöstö siirtyy uuden tai laajennetun kunnan palvelukseen entisin ehdoin Voidaan panna täytäntöön ennen 1.1. tehdyt, uuden valtuuston tai hallituksen päätökset uudelleenjärjestelyistä (uudesta organisaatiosta), jos palvelussuhteen ehdot eivät huonone. (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 47

48 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Esim tai myöhemmin Pannaan täytäntöön ennen 1.1. tai sen jälkeen tehtyjä valtuuston tai hallituksen päätöksiä uudelleenjärjestelyistä tehtävä- yms. muutokset palkka voi laskea vain, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi ks. KVTES:n palkkausluvun 5 :n 2 momentin määräykset uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin vanhalla olisi ollut. (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 48

49 Henkilöstön aseman muuttuminen palvelutuotannon muutoksissa 1. Työnantaja pysyy samana 2. Työnantaja vaihtuu A. Toimintojen uud.järj. työnantajan sisällä Tehtävissä muutoksia Toimipaikka vaihtuu Perustettu liikelaitos B. Toimintojen uud.järj. kuntien väliseen yhteistyöhön ym. perustuen esim. yhteinen palvelupiste toimipaikka-/tehtävämuutoksia työnjaon toteuttaminen kuntien välillä viranhaltijan/työntekijän toimialue laajenee toisiin kuntiin Toiminta siirretään toiselle kunnalle/sen liikelaitokselle/ky:lle kunnalliselle oy:lle, muulle seudulliselle yhteisölle tai yksityiselle yritykselle ym. a) Liikkeenluovutussäännöstö: kyllä/ei b) Erityislainsäädäntö 3. Työ/toiminta loppuu Omalla työnantajalla eikä kyse 2-kohdasta KVTES:n / YT-lain selvittelymenettely Irtisanomissuoja, jos johtuu kunta- ja palvelurakennelain 5 6 :n järjestelyistä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 49

50 Työntekijän tehtävien muuttaminen 1. Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa rajoissa normaalit tehtävämuutokset 2. Olennaiset muutokset sovitaan työnantaja yksipuolisesti 8 viikoksi, KVTES I luku 10 1 Irtisanomisperuste, KVTES I luku luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 50

51 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (KVhL 23 ) Peruste Toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää arviointi kunnan hallinnon tarpeiden perusteella Rajanveto Virantoimitusvelvollisuuden muutos/uusi virka Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 51

52 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Voidaan siirtää, jos täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana viranhaltijan asema määräaikaisena tai toistaiseksi otettuna ei muutu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 52

53 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Peruste a) Toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy + varsinainen palkka ei alene tai viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa b) Siirtoon on muu hyväksyttävä syy + viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 53

54 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, vrt. KVhL 24 ja 37 KVhL 24 Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen KVhL 37 Palkka ei alene/suostumus Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet + tarjotaan muuta virkaa Uuden tehtävän palkkaus ves:n/tes:n mukaan palkkaus voi muuttua ei edellytä suostumusta Lähes samat perusteet Käytä KVhL 37 :n perustetta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 54

55 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Viranhaltija voidaan siirtää oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 55

56 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Peruste: perusteltu syy: enintään vuoden määräajaksi + viranhaltijan varsinainen palkka ei vähene voidaan uusia. Määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa viranhaltija velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 56

57 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 1/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhde KVhL 37 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhde työsuhde, jonka tehtävät eivät poikkea olennaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 57

58 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 2/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Vähentämisjärjestys (KVTES VIII luku 5 (Yk 24/05) Takaisin ottovelvollisuus (TSL 6:6) 9 kk samoihin/samankaltaisiin työsuhteisiin tehtäviin KVhL 37 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Ei koske viranhaltijoita Takaisinottovelvollisuus (KVhL46 ) 9 kk samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan/yli 6 kk:n virkasuhteeseen + täyttää kelpoisuudet luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 58

59 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 KVhL:n ja TSL:n säännökset vastaavat toisiaan vrt. KVhL:ssa kyse julkisen hallinnon toimintojen järjestämisestä, ei yritystoiminnasta vrt. KVhL voi koskea myös hallintoviranomaisten uudelleen organisointia ja hallinnollisten tehtävien siirtoa hallintoviranomaiselta toiselle (direktiivi ei koske näitä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 59

60 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 Erityislait syrjäyttävät mm. puitelaki, kuntajakolaki, soveltamisalarajaukset Ei sovelleta kuntayhtymän purkautuessa Sovelletaan, jos 1. sopimus + toiminta pysyy samana 2. yhtymä purkautuu kuntajaon muutoksen johdosta 3. kyse puitelaissa tarkoitetusta uudelleenjärjestelystä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 60

61 Liikkeen luovutus, yleistä 1. Kunnan/kuntayhtymän toiminnallisen osan 2. Yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan eli liiketoimintakokonaisuuden luovuttaminen toiselle työnantajalle jos luovutettava osa tai pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena järjestetty pysyvästi/vakiintuneella tavalla ei rajoitu vain tietyn hankkeen toteuttamiseen tai työn suorittamiseen luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä välitön tai välillinen sopimussuhde luovutus voi tapahtua 3. tahon välityksellä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 61

62 Liikkeen luovutus, yleistä Euroopan yhteisön tuomioistuin EYT Toiminnallinen osa = liiketoimintakokonaisuus = henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostama organisoitunut yhdistelmä, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 62

63 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Yksittäistapauksittain Kokonaisharkinta Annettavat painoarvot vaihtelevat toiminnan luonteen mukaan Millaisesta toiminnallisesta osasta kyse työvoimavaltainen pääomavaltainen aineettoman omaisuuden arvo luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 63

64 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Miten samankaltaista toiminta ennen/jälkeen Liiketoiminnan keskeytyksen aika Onko luovutettu rakennuksia, irtaimistoa, muuta aiheellista omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia Onko pääosa henkilöstöstä ja osaamisesta siirtynyt jos ei tarvita aineellista/aineetonta omaisuutta Onko asiakaskunta siirtynyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 64

65 Kilpaileva toiminta TSL 3:3 Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 65

66 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta KVhL 18 Sivutoimi: Virkasuhde, palkallinen työ tai pysyväisluonteinen tehtävä, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittaminen. A. Sivutoimi, joka edellyttää työajan käyttämistä Haettava ja saatava työnantajan lupa (voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna). Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. B. Muu sivutoimi Tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen Perusteet kuten kohdassa A luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 66

67 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Harkittaessa sivutoimiluvan (käytetään työaikaa) myöntämistä tai sivutoimen (ei käytetä työaikaa) kieltämistä otettava huomioon viranhaltija ei tule esteelliseksi sivutoimen vuoksi sivutoimi ei vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa muutenkaan haittaa tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 67

68 Kunnan strateginen suunnittelu Strategia on suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi käytettävissä olevin voimavaroin annetussa toimintaympäristössä Strategiat ovat viestejä monille tahoille luodaan odotuksia mm. markkinoista, työvoimasta, henkilöstöpolitiikasta saadaan tietoa muutoksista ja voidaan varautua niihin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 68

69 Palvelustrategia 1. Mitä palveluja tuotetaan Kunnan järjestämisvastuulla olevat Muut Luovutaan kokonaan joistakin toiminnoista 2. Miten palveluja tuotetaan Tuottamistapojen selkeys velvoitteet, vastuut yms luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 69

70 Palvelustrategia Miten palveluja tuotetaan? Omana työnä mm. henkilöstöresurssien kehitys Kuntien välisenä yhteistyönä Muutoin, mm. ostopalvelut, vuokratyö rajoitus julkista valtaa sisältävissä tehtävissä Taloudelliset voimavarat mm. kustannusanalyysit luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 70

71 Palvelustrategia, muuta huomattavaa mm. Tilaaja-tuottajamallit Sopimusohjausmallit Alueellinen yhteistyö ja alueelliset strategia Kilpailuttaminen ja markkinoiden luominen Hankintalain muutos (348/2007) voimaan lukien Tilaajavastuulaki 1233/06 (KL:n yk 5/07), harmaan talouden torjuntaa koskeva työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus tietolähteenä osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Pelisäännöt, kun työyhteisössä samanaikaisesti useita eri toimijoita Kuntaan virka- ja työsuhteessa olevat, vuokratyövoima, itsenäiset ammatinharjoittajat tai ostopalvelun tuottajaan palvelussuhteessa olevat ks. Kuntatyönantaja 1 ja 3/ luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 71

72 Henkilöstöstrategia Perustuu palvelustrategiaan ja vahvistaa työnantajakuvaa Henkilöstöstrategia on tahdonilmaus siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa kunta/yhteistoiminta-alue harjoittaa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet Se kertoo siitä, millaisia painotuksia ja valintoja henkilöstövoimavarojen johtamisessa käytetään Henkilöstöstrategia viestittää yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidosta kunnissa, kuntayhtymissä tai yhteistoiminta-alueilla luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 72

73 Henkilöstövoimavarojen riittävyys Henkilöstösuunnitelma: 1. Mihin henkilöstöä tarvitaan? 2. Mitä ja millaista henkilöstöä tarvitaan? 3. Mitä palvelut edellyttävät henkilöstörakenteelta ja henkilöstön osaamiselta? PERUSTANA Eläköitymisennusteet (Keva) Henkilöstöraportti (tiedot nykyisestä henkilöstöstä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 73

74 Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämisellä pyritään tehtävien vaatimusten ja osaamisen yhteen sovittamiseen koulutuksen (koulutussopimus) ja työssä oppimisen avulla Kehittämissuunnitelma: 1. Mille osaamiselle palvelut tulevaisuudessa rakentuvat? 2. Miten varmistamme osaamisen kehittymisen? 3. Mitä osaamista meillä on nyt ja mitä pitäisi olla? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 74

75 Osaamisen ennakointi (mukaillen Viitala 2005) Tarvittava osaaminen 2 5 vuoden aikajänteellä Osaaminen, jota vaalittava ja säilytettävä Osaaminen, jota kehitettävä Poistuva osaaminen, jota ei korvata Toiminnan edellyttämä uusi osaaminen Poistuva ja tarpeellinen osaaminen, joka on korvattava Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Kehittämissuunnitelma ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Rekrytointisuunnitelma: huomioidaan tehtävien vaatiman osaamisen kertymiseen tarvittava aika uusilla henkilöillä Osaamisinvestointien kustannuslaskelma Perustana palvelustrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 75

76 Palkitsemisstrategia Aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat Yleiset perusteet ja prosessit Pyrkimyksenä optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän luotettavuuden ja hallittavuuden suhteen Strategiasidonnaisuus Lähtee kunnan visiosta ja toiminta-/ palvelustrategiasta Tukee tavoiteasettelua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 76

77 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Hyödynnetäänkö toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? Onko uskallusta avoimeen vuoropuheluun ja uuden organisaation rakentamiseen? Siirrytäänkö sammutetuin lyhdyin Seurantajärjestelmä toteutusten vaikutuksista ja edelleen kehittämisen tarpeista luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 77

78 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Olennaiset tehtävämuutokset koskenevat harvoja Kulttuurien yhteensovittaminen koskee kaikkia Merkittäviä eroja työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa, mm. palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät palkkataso henkilöstöpalvelut Suunnitelma muutoksen läpiviemisestä Koko prosessi Sisältää mm. suunnitelman palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamiseksi ja viestintäsuunnitelman luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 78

79 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 1. Uuden työnantajan strategiat ja organisaatiosuunnitelmat valmiit ja niitä ollaan toteuttamassa käytännössä. 2. Henkilöstön edustus ja edustajat selvillä (vanhat/uudet) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 79

80 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 3. Suunnitelmissa henkilöstö sijoitettu mahdollisimman hyvin kunkin osaamista vastaaviin tehtäviin. Laadittu menettelytavat, joilla henkilöstö voi ilmoittaa kiinnostuksensa uusiin tehtäviin tai tehtävämuutoksiin Tehty osana henkilöstön kehittämissuunnitelmaa täydennys- ja uudelleenkoulutussuunnitelmat ja aloitettu niiden toteuttaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 80

81 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 4. Työtä myöhemmin vaille jäävien tilanteet kartoitettu selvitetty mm. työllistymiskeinot ja mahdollisuudet outplacement- ja eläkejärjestelyihin huomioitava PL:n ja KjL:n palvelussuhdeturva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 81

82 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 5. Tehty suunnitelma palvelussuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi. 6. Työ- ja työaikajärjestelyt yms. välittömän työnjohdon piiriin kuuluvat asiat uudistettu vastaamaan muuttuneita toimintoja. 7. Palkkauksessa otettu huomioon sovitut tehtävämuutokset paikallisten ratkaisujen ja virka- ja työehtosopimusten mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 82

83 Hyvän työnantajan teesit Ole avoin, suorapuheinen ja reilu Kannusta henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan Älä laiminlyö yksilöiden kehityskykyisyyden huomaamista Palkitse hyvistä työtuloksista ja aikaansaannoksista Huolehdi henkilöstöstäsi luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 83

84 Lähteitä KT:n yleiskirjeet 4/2007 ja 10/2006, Henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä Ks. myös yleiskirje 7/2007, YT-lain menettely KT:n muistio , Henkilöstöstrategian suunnittelu ja muutoksen hallinta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla, KT:n julkaisu 2005 Sopimuksia ja suosituksia yhteistoiminnasta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla, KT 2007 (yk:een 7/07 liitteenä) Puitelain toteuttaminen, toimeenpanon tietopaketti kunnille, Efeko ja Kuntaliitto 2007 Kunnat toteuttavat uudistuksen, Kuntaliitto 2007 Paras demokratia, kohti kansanvaltaista uudistusta ja elävää lähidemokratiaa, Kuntaliitto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 84

85 Lähteitä (jatkuu) Uusi kunta- ja palvelurakennelainsäädäntö HE 155/2006 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, laki kuntajakolain muuttamisesta 170/2007, laki varainsiirtolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 171/2007 VN:n asetus 172/2007 kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista VN:n asetus 173/2007 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevista tietojen toimittamisesta VN:lle Lomakkeet kuntiin viikolla 20, tiedustelut sähköpostilla: SM:n kirje , Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano kunnissa VN:n antama periaatepäätös annetun elintarvikevalvonnan kehittämistä koskevan periaatepäätöksen muuttamisesta ja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 85

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä.

PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä. PARAS- OPAS! Ohje luottamusmiehille ja yhdistyksille palvelurakenneuudistuksissa, kunta- ja seurakuntaliitoksissa sekä yhtiöittämisissä. 1 8/ 2008 Oppaan tekemiseen osallistuivat: työmarkkina-asiamies

Lisätiedot

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa

Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Oikeudet ja velvollisuudet palvelussuhteessa Työnantajan oikeudet Työnantajan työn johto- ja valvontaoikeus eli ns. direktiooikeus pitää sisällään sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Se sisältää oikeuden

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen TYÖSUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 4. uudistettu painos ISBN 952-213-135-0 Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kuntatyönantajille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kuntatyönantajille Opas kuntatyönantajille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2009 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu

Lisätiedot

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa

Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Kuntatyönantajan 2/2009 eripainos Julkaisija Kunnallinen työmarkkinalaitos Säästetään henkilöstömenoissa! Kuntatyönantajan teemasivut, huhtikuu 2009 Tarve paikallisiin säästöihin kasvaa Säästöjä kohdentaen

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA

Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA Kunta alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskeviin neuvotteluihin EI PALKKA ALEA 1 Sisällys Pääsopijajärjestöjen yhteistyö henkilöstösäästöjä ja lomautuksia koskevissa

Lisätiedot

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille

Paikallinen sopiminen kunta-alalla. Opas kunnallisille esimiehille Paikallinen sopiminen kunta-alalla Opas kunnallisille esimiehille Opas kunnallisille esimiehille PAIKALLINEN SOPIMINEN KUNTA-ALALLA KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2002 Kunnallinen työmarkkinalaitos

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

Kunnat muutosjohtajina

Kunnat muutosjohtajina Kunta- ja palvelurakenneuudistus Kunnat toteuttavat uudistuksen Kunnat muutosjohtajina Uudistusten valmistelut käyntiin välittömästi Kunnat ovat kunta- ja palvelurakenneuudistuksen muutosjohtajia. Uudistus

Lisätiedot

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007)

LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) LAKI TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLISESTÄ YHTEISTOIMINNASTA KUNNISSA (449/2007) 1 Lain tarkoitus Edistää yhteistoimintaa kunnissa Mahdollistaa henkilöstön osallistuminen kunnan toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

TALOUS TASAPAINOON. Tahtoa ja sopeuttamista

TALOUS TASAPAINOON. Tahtoa ja sopeuttamista TALOUS TASAPAINOON Tahtoa ja sopeuttamista Useat kunnat ovat taloustilanteessa, jossa toimintamenot on sopeutettava laskeviin tuloihin. Nyt jos koskaan kunnissa tarvitaan hyvää ja johdonmukaista henkilöstöpolitiikkaa

Lisätiedot

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT

Työnjakomallit. Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä. Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen F MUUT JULKAISUT TEHYN JULKAISUSARJA 3 09 F MUUT JULKAISUT Työnjakomallit Laajennetaanko tehtäväkuvaa vai siirretäänkö tehtäviä Marja Haapa-aho n Marja-Kaarina Koskinen n Irja Kuosmanen Sisällysluettelo 1. Johdanto 5 2.

Lisätiedot

SYNTYYKÖ SÄÄSTÖJÄ? Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjen torjumiseksi

SYNTYYKÖ SÄÄSTÖJÄ? Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjen torjumiseksi SYNTYYKÖ SÄÄSTÖJÄ? Kunta-alan pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet henkilöstösäästöjen torjumiseksi Sisällysluettelo Pääsopijajärjestöjen yhteistyö lomautusten ja muiden säästöjen ehkäisemiseksi... 4 Henkilöstösäästöjen

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 319 KVTES 2007 2009 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika

Lisätiedot

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus 2005 2007 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2005 Kunnallinen työmarkkinalaitos 1. painos ISBN 951-755-982-8 Suomen Kuntaliitto WS Bookwell Oy Juva 2005

Lisätiedot

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä

Yhteistoimintaopas. yhteistoiminta. luottamusmiestoiminta. työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö. työhyvinvointi. tasa-arvo työelämässä Yhteistoimintaopas yhteistoiminta luottamusmiestoiminta työturvallisuus ja työsuojeluyhteistyö työhyvinvointi tasa-arvo työelämässä koulutusyhteistyö yksityisyyden suoja työelämässä liite: päihdesuositus

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä

Yhteistoimintalaki. Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Yhteistoimintalaki Neuvotteluja yhteistoiminnan hengessä Sisällys Johdanto... 3 1 Luku: Yleiset säännökset... 4 2 Luku: Yhteistoiminnan osapuolet... 7 3 Luku: Henkilöstöryhmien edustajille annettavat tiedot...

Lisätiedot

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2)

Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Vartiainen-Hynönen / Rehn 26.4.2001 1 (2) Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille TYÖSOPIMUSLAKI AMMATTIYHDISTYSKOULUTUSTA 1 Työsopimuslaki Uusi työsopimuslaki tulee voimaan 1. päivänä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet

Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Parikkalan kunta Henkilöstöjaoston pöytäkirjan liite nro 2 / 1.4.2014 / 14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon täydentävät ohjeet Sisältö 1. Ohjeen sisältö ja tarkoitus 2 2. Esimies työnantajan edustajana

Lisätiedot

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3.

26.6.2007. valtioneuvoston asetus sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (608/2005) 3. Kunnallinen työmarkkinalaitos Työryhmämuistio 1 (14) 26.6.2007 Kiireellisten sosiaalipalvelujen järjestämisestä ja siihen liittyvistä palvelussuhde ym. kysymyksistä 1 Lainsäädäntötaustaa Sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta sekä laeiksi kuntajakolain muuttamisesta ja varainsiirtoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot