Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa. Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos"

Transkriptio

1 Henkilöstö kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa juridiikkaa ja psykologiaa Neuvottelupäällikkö Ulla-Riitta Parikka Kunnallinen työmarkkinalaitos

2 Uudistuksen tavoite 1. Varmistaa koko maassa laadukkaat ja kansalaisten saatavilla olevat palvelut 2. Parantaa tuottavuutta 3. Hillitä kuntien menojen kasvua 4. Luoda edellytykset kuntien järjestämien palvelujen ohjauksen kehittämiselle kunta- ja palvelurakenneuudistukselle luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 2

3 Keskeinen säännöstö Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (169/2007) Puitelaki (PL) Luo edellytykset rakenneuudistukselle Tavoitteet ja keinot Perusta muulle suoraan sovellettavalle lainsäädännölle Säädetään 2009 loppuun mennessä Laki kuntajakolain muuttamisesta (KjL) (170/2007) Eräät täydentävät VN:n asetukset Asetus kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevien tietojen toimittamisesta VN:lle (173/2007) Asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä raja-arvoista (172/2007) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 3

4 Soveltamisala ja voimaantulo Sovelletaan vain kunnallishallinnon sisällä Kuntajakolain muutos: sovelletaan tai sen jälkeen voimaan tulevissa kuntajaon muutoksissa Puitelaki: määräaikainen Sovelletaan järjestelyissä, jotka päätetty ja toteutetaan lain voimaan tulon jälkeen sen voimassaoloaikana Päätökset perustuvat selvästi puitelakiin Analoginen soveltaminen kuntajakolain kanssa PL voi tulla sovellettavaksi jo 2007 loppupuolella Irtisanomissuojan soveltamisala rajatumpi ja soveltamisaika rajattu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 4

5 Lainsäädännön tarkoitus Riittävät voimavarat lakisääteisten peruspalvelujen järjestämiseksi Vastuu palvelujen järjestämisestä ja rahoituksesta kunnalla ja kuntayhtymällä, ks. lain 5 ja 6 Laaja harkintavalta palvelujen tuottamistavoissa Eri asia kuin järjestämisvastuu, ks. lain luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 5

6 Lainsäädäntöön sisältyviä kannustimia Kannustetaan nykyistä selvästi suurempien kuntien muodostamiseen Etupainotteisesti porrastetut yhdistymisavustukset : ,8 kert., ,4 kert., ei avustuksia 2013 jälkeen Valtionosuusmenetyksen kompensaatio 5 v. Veropoliittisiin ratkaisuihin sisältyvät verovähennykset kompensoidaan kunnille Esim. tupoon liittyvät Valtionosuusuudistus vireille Mm. hallinnonalakohtaisuuksista luopuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 6

7 Kuntarakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Yhdistetään kuntia ja liitetään osia kunnista toisiin Alueella riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat Työssäkäyntialue Muu toiminnallinen kokonaisuus esim. yhdyskuntarakenne, maantieteellinen sijainti, asukkaiden asiointi, kielisuhteet Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia perusterveydenhuolto ja siihen kiinteästi liittyvät sosiaalitoimen tehtävät, väestöpohja ammatillinen peruskoulutus, väestöpohja (järjestämislupa) Toteuttaminen kuntajakolain mukaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 7

8 Palvelurakenteen vahvistaminen (PL 5 ) Kootaan yhtä kuntaa laajempaa väestöpohjaa edellyttävät palvelut ja lisätään kuntien yhteistoimintaa Yhteistoiminta-alue Toiminnallinen kokonaisuus Laissa vähimmäisedellytyksiä ja poikkeuksia Yksi kunta hoitaa muiden puolesta Isäntäkuntamalli, yhteinen toimielin Yhteistoimintasopimus Kuntayhtymä hoitaa Perussopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 8

9 Puitelain 6 9 :n erityistilanteet Erikoissairaanhoidon ky:t Mm. erikoissairaanhoito, kehitysvammaisten erityishuolto Osa erityistason hoidosta keskitetään joillekin erityisvastuualueille Pääkaupunkiseutu ja maakuntakeskuskaupungit Suunnitelma tiettyjen toimintojen ja palvelujen hoitamisesta kuntarajat ylittäen Erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevat kunnat Kuntajaosta voidaan säätää vastoin kunnan tahtoa Kunnilta valtiolle siirtyvät tehtävät Viimeistään luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 9

10 Muu toiminnan tehostaminen palvelujen järjestämisessä ja tuottamisessa (PL 4 ) Kunta/kuntayhtymä päättää palvelujen tuottamistavan, mm. Kunnallinen liikelaitos Ei oikeushenkilö Liikelaitoskuntayhtymä, KL:n muutos 519/2007 voimaan Kyseessä oikeushenkilö Kunnallinen yhtiö tai säätiö On oikeushenkilö Palvelujen hankkiminen yksityiseltä sektorilta Ostopalvelut Yksityistäminen (vrt. ulkoistaminen) Kunta luopuu palvelujen tuottamisesta ja järjestämisestä Ei koske lakisääteisiä palveluja Vuokratyövoiman käyttö luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 10

11 Eräitä päivämääriä Kunnan selvitys VN:lle PL:n 5 6 :n toimenpiteistä ja toimeenpanosuunnitelma uudistuksen toimeenpanosta Pääkaupunkiseudun ja maakuntakeskuskaupunkien suunnitelmat Kunnan esitys VN:lle kuntajaon muuttamisesta Esitys kuntajaon muutoksesta eräissä erityistapauksissa Kaikki toteutettu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 11

12 Selvitys ja toimeenpanosuunnitelma VN:lle (PL:n 10 ja asetus 173/2007) Miten kunta aikoo käytännössä toteuttaa PL:n 5 ja 6 :ssä tarkoitetun kunta- ja palvelurakenneuudistuksen Arvioidaan kunnan taloudellisia edellytyksiä turvata asukkailleen lakisääteiset palvelut Sisältää mm. selvitykset/suunnitelmat vuosille 2009 ja 2013 a) Kunnan keskeisten toimintojen järjestämisestä ja b) Henkilöstövoimavarojen riittävyydestä ja kehittämisestä Tietolähteitä mm.: Tilastokeskuksen tilastot, Kevan eläköitymisennusteet, kuntien henkilöstöraportit (tiedot nykyisestä henkilöstöstä), kuntien palvelu- ja henkilöstöstrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 12

13 Henkilöstöä koskeva säännöstö PL:n13 ja 16 ; KjL:n muutetut 13 ja 15 Samansisältöiset säännökset henkilöstön asemasta KjL:ssa kunnanjohtajaa koskevat erityissäännökset 1. Yhteistoimintavelvoite valmistelussa 2. Henkilöstön siirrossa toiselle kunnalliselle työnantajalle noudatetaan liikkeen luovutusta koskevia säännöksiä Poikkeus, sovelletaan myös PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle 3. Irtisanomissuoja 5 v. kunnallisen työnantajan vaihtumisesta lukien Ei ehdoton, velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteiset ohjeet (yk 4/07) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 13

14 Kaksi prosessia yhtä aikaa 1) Henkilöstö siirtyy uudelle työnantajalle entisin palvelussuhteen ehdoin. 2) Uuden työnantajan palvelutuotannon ja sen vaatiman organisaation suunnittelu tai siirtyvän tuotannon niveltäminen olemassa olevaan. Pystytäänkö hyödyntämään toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 14

15 Yhteistoimintavelvoite puitelain ja kuntajakolain mukaan Yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa Puitelaissa tarkoitetut uudelleenjärjestelyt sekä selvitysten ja suunnitelmien valmistelu Kuntajakolaissa tarkoitetun kuntajaon muuttamista koskevan päätöksen, hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen ja siihen liittyvän suunnitelman valmistelu Poikkeus erityisen vaikeassa taloudellisessa asemassa olevia kuntia koskevat järjestelyt arviointiryhmä kuulee henkilöstön edustajia luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 15

16 Yhteistoimintavelvoite PL:n ja KjL:n mukaan Yhteisneuvottelut, muu yhteinen valmistelu Soveltuvin osin yleissopimus tai paikallinen yhteistoimintasopimus Suositus ylikunnallisesta yhteistoiminnasta Henkilöstön edustajina paikallisten pääsopijajärjestöjen edustajat VN:lle annettavassa selvityksessä todettava toteutetut yhteistoimintamenettelyt Asetuksen 173/07 5 Ei sanktiota velvoitteen laiminlyönnistä Päätös voi kumoutua valitusteitse menettelytapavirheen vuoksi (valmistelu ei valituskelpoinen) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 16

17 Yleissopimuksessa määrätty tai YTlaissa säädetty yhteistoimintamenettely Noudatettava joka tapauksessa 1) yleissopimusta tai paikallista yhteistoimintasopimusta, jollei muuta sovita 2) lukien lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa Em. laki 449/2007, HE 267/2006 ja KT:n yleiskirje 7/2007 Säädetään yhteistoiminnan vähimmäistaso luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 17

18 Yt-menettely (dia 1/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Asiapiiri 3 ja 7, mm. olennaiset: palvelutuotannon muutokset muutokset työtehtävissä, töiden tai työtilojen järjestelyissä Osapuolet: työnantaja / viranhaltijat tai työntekijät, joita muutokset koskevat / luottamusmies YT-elin, kun yleisesti henkilöstöä koskeva YT-lain yt-menettely lukien Asiapiiri 4 ja 10 11, mm. merkittävät muutokset: kunnan palvelurakenteessa kuntajaossa kuntien välisessä yhteistyössä työn organisoinnissa Osapuolet: samat YT-elin, kun laajakantoisesti henkilöstöä koskeva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 18

19 Yt-menettely (dia 2/2) Yleissopimuksen yt-menettely saakka Sisältö: ennen päätöksen tekemistä perusteet, vaikutukset, vaihtoehdot Sanktiot laiminlyönnistä hyvityssakko työtuomioistuimessa YT-lain yt-menettely lukien Sisältö: samat Sanktiot laiminlyönnistä yleinen tuomioistuin sakko YT-velvoitteen rikkomisesta hyvitys työntekijälle/viranhaltijalle irtisanominen, lomautus, osa- aikaistaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 19

20 Yt-menettelyjen yhdistäminen Harkitse kahden eri yhteistoimintamenettelyn yhteensovittaminen/niveltäminen toisiinsa! Monia menettelytapoja Yleissopimuksen 4, kuntien yhteiset edustukselliset elimet YT-lain 14 2, paikallisesti voidaan sopia usean kunnan yhteisestä yhteistoimintaelimestä Ks. esim. KT:n yk 14/2004, Henkilöstöasioiden hoitaminen kuntien välisenä yhteistyönä Periaatteessa kaikki voidaan yhdistää Yleissopimuksessa määrätyt tai YT-laissa säädetyt yhteistoimintamenettelyt KVTES:ssa määrätyt selvittelyneuvottelut Lakisääteiset kuulemiset Puite- ja kuntajakolaissa säädetty yhteistoimintamenettely Kutsukirjeessä ym. todettava kaikki neuvottelut ja kuulemiset, joista kyse Täytettävä YT-laissa säädetyt vähimmäismenettelyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 20

21 Pidetään liikkeen luovutuksena Liikkeen luovutus, kun työnantaja vaihtuu 1. puitelaissa tarkoitetuissa uudelleenjärjestelyissä mm. kuntayhtymät, isäntäkunnat 2. kuntajakolaissa tarkoitetuissa kuntajaon muutoksissa Automaattinen tulkinta, kun kyse kunnallishallinnon sisäisistä järjestelyistä kun kyse PL:iin perustuvissa siirroissa valtiolle Vrt. jos toiminta siirretään yksityiselle tarkastelu TSL:n ja KVhL:n säännösten mukaan samoin, jos valtiolle siirto ei perustu PL:iin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 21

22 Liikkeen luovutus Henkilöstö siirtyy automaattisesti ei suostumusta, ei irtisanomista, käytävä YT-neuvottelut Palvelussuhteen ehdot säilyvät siirron yhteydessä entisinä Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut mm. työ ja palkka voivat myöhemmin muuttua yleiset työ- ja virkalait sekä virka- ja työehtosopimukset, joihin uusi työnantaja sidottu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 22

23 Vrt. toiminnan ulkoistaminen yksityiselle sektorille kuntajaon muutoksen tai PL:n 5 6 :n järjestelyjen yhteydessä Onko kyseessä liikkeen luovutus Tutkitaan normaalisti Irtisanomissuoja ei koske yksityiselle työnantajalle siirtyviä Jos ei liikkeen luovutus Epäselvää, koskeeko irtisanomissuoja ulkoistettavassa toiminnassa työskennelleitä Palvelu ulkoistettu, henkilöstö jää kunnalle? Tarjouspyyntöön voidaan ottaa henkilöstön siirtymistä koskeva ehto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 23

24 Irtisanomissuoja PL:n ja KjL:n mukaan Kielto irtisanoa tuotannollisin tai taloudellisin perustein siirtyvää henkilöstöä luovutuksen saajan omaa henkilöstöä, joka toimii uudelleenjärjestelyjen kohteena olevassa palvelutuotannossa 5 v:n aikana työnantajan vaihtumisesta tai siirrosta taikka kuntajaon muutoksen voimaan tulosta, jos perusteena olisivat a) PL:n 5 ja 6 :n järjestelyt Yhteistoiminta-alueet, mm. isäntäkunta, ky Järjestely toteutettu ennen , irtisanomissuoja em. 5 vuotta b) KjL:n mukaiset kuntajaon muutokset vuosien alusta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 24

25 Poikkeus irtisanomissuojasta Velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä Viranhalijat, KVhL 37 Toinen virkasuhde tai sellainen työsuhde, jonka tehtävät eivät olennaisesti poikkea aiemmista Työntekijät, TSL 7:3 4 Toinen työsuhde Kelpoisuus ym. uuteen tehtävään Työnantajalla tarvittaessa koulutusvelvollisuus Jos kieltäytyy, työnantajalla oikeus irtisanoa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 25

26 Muun työn tarjoamis- ja vastaanottovelvollisuus 1. Työnantajalla käytännössä laaja muun työn tarjoamisvelvollisuus 2. Henkilöstöllä vastaavasti laaja velvollisuus ottaa vastaan muuta työtä 3. Ks. HaVM 31/2006: Irtisanomissuojaan liittyy velvoite ottaa vastaan henkilön koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaava työnantajan tarjoama uusi työsuhteinen tehtävä tai virka luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 26

27 Lomauttamismahdollisuus Eri asioita TSL:ssä ja KVhL:ssä säädetty irtisanomis- tai lomauttamisperusteen olemassaolo Erityislainsäädäntöön perustuva irtisanomiskielto ns. tuta-perustein ei poista perusteen olemassa oloa Irtisanomissuojasäännöksestä huolimatta työnantajalla oikeus lomauttaa määräajaksi tai toistaiseksi osa-aikaistaa, jos olemassa TSL:ssä ja KVhL:ssä säädelty peruste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 27

28 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita (liikkeen luovutus) 1. Henkilöstö siirtyy automaattisesti lain nojalla Ei suostumusta Ei irtisanomista Ei tarvita erillistä päätöstä henkilöstön siirtämisestä Jos vain osa kunnasta/sen toiminnoista siirtyy, todettava myös siirtyvät henkilöt YT-menettely Vältä termiä vanhoina työntekijöinä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 28

29 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, virkasuhde/työsuhde 2. Virkasuhde/työsuhde a) Viranhaltijat: Jos tehtävä ei sisällä julkista valtaa, viranhaltija siirtyy työsopimussuhteeseen vastaaviin tehtäviin Uusi tai laajeneva kunta perustaa virat, joihin viranhaltijat siirretään. Työsopimussuhteeseen siirtyvien kanssa tehdään työsopimus tai annetaan kirjallinen selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista (TSL 2:4) b) Työntekijät: ei tarvita erillistä sopimuksia tai uusia työsopimuksia Jos tehtävät muuttuvat, tehdään uusi työsopimus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 29

30 Julkisen vallan käyttö virkasuhde Lakiin perustuva oikeus päättää toisen edusta, oikeudesta, velvollisuudesta antaa toista velvoittava määräys Esittelyoikeus julkisen vallan käyttöasiassa Kuntalain 14 :n delegoitu päätösvalta Valmistelutehtävät, joilla merkittävää vaikutusta päätöksentekoon luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 30

31 Ei julkista valtaa ei virkasuhde Esim. toteutetaan yksilön lakiin perustuvaa oikeutta ilman valituskelpoista päätöstä yksilön oikeusasemaan/vapauteen puuttumista työnjohto-oikeuteen kuuluva päätösvalta poikkeuksena harkintaa sisältävät ves- ja tesasiat poikkeuksena virkasuhteen alkaminen, päättyminen, harkinnanvarainen virkavapaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 31

32 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 3. Palvelussuhteen ehdot säilyvät entisinä Siirtohetken virka- ja työehtosopimuksia noudatetaan niiden voimassaoloajan, sen jälkeen sovelletaan sopimuksia, joihin uusi työnantaja sidottu Mm. palkka ja sen muodostumisen perusteet, vuosilomaoikeus ja työtehtävät säilyvät entisinä Ei koske ns. henkilöstöpalveluja tms. etuuksia, jotka eivät ole palvelussuhteen ehtoja esim. työterveydenhuolto, työpaikkaruokailu Mm. työ- ja työaikajärjestelyt ja työpaikka voivat muuttua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 32

33 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita, paikalliset sopimukset 4. Paikalliset virka- ja työehtosopimukset sekä yhteistoimintasopimukset voi olla perusteltua irtisanoa päättymään siirtohetkeen Sisällöt ja muutostarpeet selvitettävä hyvissä ajoin Soveltamisalaongelmat, voitu sopia mustakin kuin palvelussuhteen ehdoista Voivat hidastaa palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista Yhdenvertainen kohtelu ja yhdenmukaiset menettelytavat Jos ei irtisanota, sitoo uutta työnantajaa Sitovuudessa sopimuksen luonteesta johtuvia poikkeuksia Tarvitaanko paikallisia sopimuksia? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 33

34 Henkilöstön siirrossa noudatettavia periaatteita 5. Uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin edeltäjällä olisi ollut. 6. Työsopimuksessa sovitut työsuhteen ehdot säilyvät. 7. Vanha työnantaja pidättäytyy kaikista toimenpiteistä, jotka vaikeuttavat henkilöstön siirtoa ja palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamista! luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 34

35 Palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistaminen a) Selvitettävä yhtäläisyydet/erot noudatetuissa palvelussuhteen ehdoissa b) Laadittava suunnitelma palkkauksen ja muiden palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamisesta Aikataulu Kustannusarvio Siirtymäkauden pituus riippuu palkkaerojen suuruudesta, kustannuksista, käytettävissä olevista palkankorotusvaroista c) Kuntarakenneuudistus objektiivinen peruste palkkaeroille KT:n ja pääsopijajärjestöjen yhteinen näkemys Pyrkimys välttää palkkasyrjintäriitoja Palkkaerot ja niiden syyt dokumentoidaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 35

36 Samapalkkaisuusperiaate / sama- tai samanarvoinen työ Ei palkkaeroja On palkkaeroja On palkkaeroja Asia kunnossa Objektiivinen peruste todettavissa Asia kunnossa Ei objektiivisia perusteita Diskriminaatio-olettama Suunnitelma perusteettomien palkkaerojen poistamiseksi, ja sitä lähdetään toteuttamaan Ei poista samapalkkaisuusperiaatteen rikkomista Poistaa/alentaa työnantajan maksettavaksi muutoin määrättävän hyvityksen ja vahingonkorvauksen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 36

37 Palkkausjärjestelmien yhteensovittaminen Yhteiset palkkauspoliittiset periaatteet sopimusalakohtaisista eroista huolimatta Tavoitteena optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän hallittavuuden ja luotettavuuden suhteen Palkkausjärjestelmä voi olla laajentuvan tai yhdistyvän kunnan käytössä ollut kokonaan uusi palkkausjärjestelmä Neuvotellaan yhteensovittamisesta ja sen toteuttamisesta uuden työnantajan ja pääsopijajärjestöjen edustajien kanssa Päätökset tekee työnantaja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 37

38 Palkkauksen yhteensovittaminen Tehtäväkohtaisten palkkojen taso määräytyy valitun yhteisen palkkausjärjestelmän ja sen mukaisen tehtävien vaativuusarvioinnin perusteella Tavoitteena tasapuolinen palkka saman vaativuustason tehtävissä yhdenmukaistaa tehtäväkohtaiset palkat asteittain ja suunnitelmallisesti. huomioidaan palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamissuunnitelmassa (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 38

39 Esimerkki ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaisten palkkojen yhtenäistämisestä Ryhmään K kuuluvien tehtäväkohtaiset palkat Määritelty tavoitetaso d-euroa nousee b-euroa odottaa (jäätyy) nousee 35 % ryhmästä a-euroa 40 % ryhmästä 25 % ryhmästä c-euroa Tavoitetason määrittämiseen ja saavuttamiseen (aikataulu) vaikuttavat mm. K-ryhmään kuuluvien sijoittuminen eri tehtäväkohtaisiin palkkoihin (määrät ja palkkaerot) K-ryhmän ylä- ja alapuolella olevien ryhmien työnvaativuus ja palkkataso tarkoituksenmukainen palkkaporrastus muiden vastaavien ryhmien palkkataso kunnassa ympäristön palkkataso ym. taloudelliset voimavarat (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 39

40 Lähtökohtana entinen palkka Viranhaltijan/työntekijän tehtäväkohtainen palkka voi pienentyä, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi Henkilökohtaista lisää voidaan alentaa, kun kysymyksessä on tehtävien olennaisesta muuttumisesta johtuva palkkausperusteen uudelleen arviointi henkilöstä itsestään johtuva työtulosten huomattava huonontuminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 40

41 Palkkaerot Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on pienempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää nostetaan asteittain ja suunnitelmallisesti palkka järjestelmän edellyttämälle tasolle Jos vanha tehtäväkohtainen palkka on suurempi kuin uusi palkkausjärjestelmä edellyttää palkka säilyy ennallaan, ellei paikallisesti toisin sovita palkkaero supistuu tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistuksissa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 41

42 Palkkaerot Yhteensovituksesta johtuva palkkaero ja sen peruste dokumentoidaan Kalleusluokitusten yhdistämisestä syytä tehdä suunnitelma aikatauluineen ja kustannusvaikutuksineen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 42

43 Työaikajärjestelyt ja virka-/työvapaat Selvitetään erilaiset käytännöt työaikajärjestelyissä virka- ja työvapaiden myöntämisessä Uusi työnantaja muuttaa tarvittaessa Ennen päätöstä harkinnanvaraisten virka-/työvapaiden myöntämisen perusteista asiasta neuvotellaan pääsopimuksen 14 :n mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 43

44 Muita palvelussuhteen ehtoja Muita palvelussuhteen ehtoja tai palvelussuhteissa noudatettuja menettelyjä ja etuuksia yms. Käytössä olevat muut palkitsemisjärjestelmät Henkilöstöpalvelut Myönnetyt sivutoimiluvat ja tehdyt sivutoimi-ilmoitukset sekä näitä koskevat menettelytavat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 44

45 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen ennen kuntajaon yms. muutosta Vanhat kunnat voivat sopia keskenään uudelleenjärjestelystä (esim. toimintayksiköiden yhdistäminen), jotka toteutetaan ennen kuntaliitosta Päätökset vanhojen kuntien viranomaiset Henkilöstöä koskevat muutokset kukin vanha kunta oman henkilöstönsä osalta Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa piiriin kuuluvat Viranhaltijoiden/työntekijöiden suostumus Työnantaja yksipuolisesti, kun KVhL:ssä / TSL:ssa säädetty peruste esim. perusteltu syy virantoimitusvelvollisuuden muutokseen tai irtisanomisperuste luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 45

46 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon yms. muutoksissa Ennen lopullista päätöstä käsiteltävä YT-menettelyn piiriin kuuluvat asiat yleissopimuksen tai YT-lain mukaisessa yhteistoimintamenettelyssä. Irtisanomis- tai lomautusasiat KVTES:n selvittelymenettelyssä. Rajoitus: Puitelaissa ja kuntajakolaissa säädetty 5 vuoden irtisanomiskielto siirrosta lukien. Ks. YT-lain 4 :n 1 mom:n 4) kohta ja 7 9 sekä KVhL:n 31 :n ja 43 :n muutokset ja 37a (450/07). Työnantajalla oikeus rationaaliseen toimintaan luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 46

47 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Kuntajaon muutos 1.1. Kuntajaon muutos toteutuu ja henkilöstö siirtyy uuden tai laajennetun kunnan palvelukseen entisin ehdoin Voidaan panna täytäntöön ennen 1.1. tehdyt, uuden valtuuston tai hallituksen päätökset uudelleenjärjestelyistä (uudesta organisaatiosta), jos palvelussuhteen ehdot eivät huonone. (dia 1/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 47

48 Uudelleenjärjestelyjen päättäminen ja toteuttaminen kuntajaon muutoksen jälkeen Esim tai myöhemmin Pannaan täytäntöön ennen 1.1. tai sen jälkeen tehtyjä valtuuston tai hallituksen päätöksiä uudelleenjärjestelyistä tehtävä- yms. muutokset palkka voi laskea vain, jos tehtävät muuttuvat olennaisesti vähemmän vaativiksi ks. KVTES:n palkkausluvun 5 :n 2 momentin määräykset uudella työnantajalla sama oikeus muuttaa palvelussuhteen ehtoja kuin vanhalla olisi ollut. (dia 2/2) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 48

49 Henkilöstön aseman muuttuminen palvelutuotannon muutoksissa 1. Työnantaja pysyy samana 2. Työnantaja vaihtuu A. Toimintojen uud.järj. työnantajan sisällä Tehtävissä muutoksia Toimipaikka vaihtuu Perustettu liikelaitos B. Toimintojen uud.järj. kuntien väliseen yhteistyöhön ym. perustuen esim. yhteinen palvelupiste toimipaikka-/tehtävämuutoksia työnjaon toteuttaminen kuntien välillä viranhaltijan/työntekijän toimialue laajenee toisiin kuntiin Toiminta siirretään toiselle kunnalle/sen liikelaitokselle/ky:lle kunnalliselle oy:lle, muulle seudulliselle yhteisölle tai yksityiselle yritykselle ym. a) Liikkeenluovutussäännöstö: kyllä/ei b) Erityislainsäädäntö 3. Työ/toiminta loppuu Omalla työnantajalla eikä kyse 2-kohdasta KVTES:n / YT-lain selvittelymenettely Irtisanomissuoja, jos johtuu kunta- ja palvelurakennelain 5 6 :n järjestelyistä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 49

50 Työntekijän tehtävien muuttaminen 1. Työnantaja yksipuolisesti direktio-oikeutensa rajoissa normaalit tehtävämuutokset 2. Olennaiset muutokset sovitaan työnantaja yksipuolisesti 8 viikoksi, KVTES I luku 10 1 Irtisanomisperuste, KVTES I luku luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 50

51 Virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen (KVhL 23 ) Peruste Toiminnan uudelleenjärjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää arviointi kunnan hallinnon tarpeiden perusteella Rajanveto Virantoimitusvelvollisuuden muutos/uusi virka Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 51

52 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Voidaan siirtää, jos täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana viranhaltijan asema määräaikaisena tai toistaiseksi otettuna ei muutu luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 52

53 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 ) Peruste a) Toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy + varsinainen palkka ei alene tai viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa b) Siirtoon on muu hyväksyttävä syy + viranhaltija on antanut siirtoon suostumuksensa Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 53

54 Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen, vrt. KVhL 24 ja 37 KVhL 24 Siirtäminen toiseen virkasuhteeseen KVhL 37 Palkka ei alene/suostumus Taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomisperusteet + tarjotaan muuta virkaa Uuden tehtävän palkkaus ves:n/tes:n mukaan palkkaus voi muuttua ei edellytä suostumusta Lähes samat perusteet Käytä KVhL 37 :n perustetta luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 54

55 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Viranhaltija voidaan siirtää oman työnantajan toiseen virkasuhteeseen täyttää kelpoisuusvaatimukset voidaan pitää viranhaltijalle sopivana luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 55

56 Viranhaltijan väliaikainen siirtäminen toiseen virkasuhteeseen (KVhL 24 2 mom.) Peruste: perusteltu syy: enintään vuoden määräajaksi + viranhaltijan varsinainen palkka ei vähene voidaan uusia. Määräys voidaan milloin tahansa peruuttaa viranhaltija velvollinen siirtymään välittömästi takaisin entiseen virkasuhteeseen siihen kuuluvin palkkaeduin. Kuulemisvelvollisuus luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 56

57 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 1/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus työsuhde KVhL 37 Työ vähentynyt Olennaisesti ja pysyvästi taloudelliset tuotannolliset työnantajan toiminnan uudelleen järjestely Muun työn tarjoamisvelvollisuus virkasuhde työsuhde, jonka tehtävät eivät poikkea olennaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 57

58 Tuotannolliset ja taloudelliset irtisanomisperusteet (dia 2/2) TSL 7:1 ja 3 4 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Vähentämisjärjestys (KVTES VIII luku 5 (Yk 24/05) Takaisin ottovelvollisuus (TSL 6:6) 9 kk samoihin/samankaltaisiin työsuhteisiin tehtäviin KVhL 37 Työ vähentynyt Koulutusvelvollisuus Ei koske viranhaltijoita Takaisinottovelvollisuus (KVhL46 ) 9 kk samankaltaiseen toistaiseksi voimassa olevaan/yli 6 kk:n virkasuhteeseen + täyttää kelpoisuudet luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 58

59 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 KVhL:n ja TSL:n säännökset vastaavat toisiaan vrt. KVhL:ssa kyse julkisen hallinnon toimintojen järjestämisestä, ei yritystoiminnasta vrt. KVhL voi koskea myös hallintoviranomaisten uudelleen organisointia ja hallinnollisten tehtävien siirtoa hallintoviranomaiselta toiselle (direktiivi ei koske näitä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 59

60 Liikkeen luovutus, säännöstö KVhL 25 ja 39, TSL 1:10 ja 7:5 6 Erityislait syrjäyttävät mm. puitelaki, kuntajakolaki, soveltamisalarajaukset Ei sovelleta kuntayhtymän purkautuessa Sovelletaan, jos 1. sopimus + toiminta pysyy samana 2. yhtymä purkautuu kuntajaon muutoksen johdosta 3. kyse puitelaissa tarkoitetusta uudelleenjärjestelystä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 60

61 Liikkeen luovutus, yleistä 1. Kunnan/kuntayhtymän toiminnallisen osan 2. Yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan eli liiketoimintakokonaisuuden luovuttaminen toiselle työnantajalle jos luovutettava osa tai pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena järjestetty pysyvästi/vakiintuneella tavalla ei rajoitu vain tietyn hankkeen toteuttamiseen tai työn suorittamiseen luovuttajan ja luovutuksensaajan välillä välitön tai välillinen sopimussuhde luovutus voi tapahtua 3. tahon välityksellä luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 61

62 Liikkeen luovutus, yleistä Euroopan yhteisön tuomioistuin EYT Toiminnallinen osa = liiketoimintakokonaisuus = henkilöiden ja muiden tekijöiden muodostama organisoitunut yhdistelmä, jonka avulla on mahdollista harjoittaa omiin itsenäisiin tavoitteisiin tähtäävää toimintaa luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 62

63 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Yksittäistapauksittain Kokonaisharkinta Annettavat painoarvot vaihtelevat toiminnan luonteen mukaan Millaisesta toiminnallisesta osasta kyse työvoimavaltainen pääomavaltainen aineettoman omaisuuden arvo luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 63

64 Liikkeen luovutus: Harkinta ja ratkaisut Miten samankaltaista toiminta ennen/jälkeen Liiketoiminnan keskeytyksen aika Onko luovutettu rakennuksia, irtaimistoa, muuta aiheellista omaisuutta, immateriaalisia oikeuksia Onko pääosa henkilöstöstä ja osaamisesta siirtynyt jos ei tarvita aineellista/aineetonta omaisuutta Onko asiakaskunta siirtynyt luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 64

65 Kilpaileva toiminta TSL 3:3 Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai harjoittaa sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa työsuhteissa noudatettavan hyvän tavan vastaisena kilpailutekona. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 65

66 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta KVhL 18 Sivutoimi: Virkasuhde, palkallinen työ tai pysyväisluonteinen tehtävä, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittaminen. A. Sivutoimi, joka edellyttää työajan käyttämistä Haettava ja saatava työnantajan lupa (voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna). Lupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. B. Muu sivutoimi Tehtävä ilmoitus työnantajalle Työnantaja voi kieltää sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen Perusteet kuten kohdassa A luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 66

67 Sivutoimi ja kilpaileva toiminta Harkittaessa sivutoimiluvan (käytetään työaikaa) myöntämistä tai sivutoimen (ei käytetä työaikaa) kieltämistä otettava huomioon viranhaltija ei tule esteelliseksi sivutoimen vuoksi sivutoimi ei vaaranna luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa muutenkaan haittaa tehtävän asianmukaista hoitamista Sivutoimena ei saa harjoittaa kilpailevaa toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa. Kilpailevan toiminnan valmistelukielto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 67

68 Kunnan strateginen suunnittelu Strategia on suunnitelma tavoitteen saavuttamiseksi käytettävissä olevin voimavaroin annetussa toimintaympäristössä Strategiat ovat viestejä monille tahoille luodaan odotuksia mm. markkinoista, työvoimasta, henkilöstöpolitiikasta saadaan tietoa muutoksista ja voidaan varautua niihin luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 68

69 Palvelustrategia 1. Mitä palveluja tuotetaan Kunnan järjestämisvastuulla olevat Muut Luovutaan kokonaan joistakin toiminnoista 2. Miten palveluja tuotetaan Tuottamistapojen selkeys velvoitteet, vastuut yms luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 69

70 Palvelustrategia Miten palveluja tuotetaan? Omana työnä mm. henkilöstöresurssien kehitys Kuntien välisenä yhteistyönä Muutoin, mm. ostopalvelut, vuokratyö rajoitus julkista valtaa sisältävissä tehtävissä Taloudelliset voimavarat mm. kustannusanalyysit luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 70

71 Palvelustrategia, muuta huomattavaa mm. Tilaaja-tuottajamallit Sopimusohjausmallit Alueellinen yhteistyö ja alueelliset strategia Kilpailuttaminen ja markkinoiden luominen Hankintalain muutos (348/2007) voimaan lukien Tilaajavastuulaki 1233/06 (KL:n yk 5/07), harmaan talouden torjuntaa koskeva työmarkkinakeskusjärjestöjen suositus tietolähteenä osin Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä YTJ Pelisäännöt, kun työyhteisössä samanaikaisesti useita eri toimijoita Kuntaan virka- ja työsuhteessa olevat, vuokratyövoima, itsenäiset ammatinharjoittajat tai ostopalvelun tuottajaan palvelussuhteessa olevat ks. Kuntatyönantaja 1 ja 3/ luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 71

72 Henkilöstöstrategia Perustuu palvelustrategiaan ja vahvistaa työnantajakuvaa Henkilöstöstrategia on tahdonilmaus siitä, millaista henkilöstöpolitiikkaa kunta/yhteistoiminta-alue harjoittaa saavuttaakseen asettamansa tavoitteet Se kertoo siitä, millaisia painotuksia ja valintoja henkilöstövoimavarojen johtamisessa käytetään Henkilöstöstrategia viestittää yhtenäisyyttä henkilöstöasioiden hoidosta kunnissa, kuntayhtymissä tai yhteistoiminta-alueilla luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 72

73 Henkilöstövoimavarojen riittävyys Henkilöstösuunnitelma: 1. Mihin henkilöstöä tarvitaan? 2. Mitä ja millaista henkilöstöä tarvitaan? 3. Mitä palvelut edellyttävät henkilöstörakenteelta ja henkilöstön osaamiselta? PERUSTANA Eläköitymisennusteet (Keva) Henkilöstöraportti (tiedot nykyisestä henkilöstöstä) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 73

74 Henkilöstön kehittäminen Henkilöstön kehittämisellä pyritään tehtävien vaatimusten ja osaamisen yhteen sovittamiseen koulutuksen (koulutussopimus) ja työssä oppimisen avulla Kehittämissuunnitelma: 1. Mille osaamiselle palvelut tulevaisuudessa rakentuvat? 2. Miten varmistamme osaamisen kehittymisen? 3. Mitä osaamista meillä on nyt ja mitä pitäisi olla? luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 74

75 Osaamisen ennakointi (mukaillen Viitala 2005) Tarvittava osaaminen 2 5 vuoden aikajänteellä Osaaminen, jota vaalittava ja säilytettävä Osaaminen, jota kehitettävä Poistuva osaaminen, jota ei korvata Toiminnan edellyttämä uusi osaaminen Poistuva ja tarpeellinen osaaminen, joka on korvattava Osaamisen kehittämis- ja hankintasuunnitelma Henkilöstösuunnitelma Kehittämissuunnitelma ja henkilökohtaiset kehittymissuunnitelmat Rekrytointisuunnitelma: huomioidaan tehtävien vaatiman osaamisen kertymiseen tarvittava aika uusilla henkilöillä Osaamisinvestointien kustannuslaskelma Perustana palvelustrategiat luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 75

76 Palkitsemisstrategia Aineelliset ja aineettomat palkitsemistavat Yleiset perusteet ja prosessit Pyrkimyksenä optimaalinen tulos palkkausjärjestelmän luotettavuuden ja hallittavuuden suhteen Strategiasidonnaisuus Lähtee kunnan visiosta ja toiminta-/ palvelustrategiasta Tukee tavoiteasettelua luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 76

77 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Hyödynnetäänkö toteuttamispäätöksen ja siirtohetken välistä aikaa? Onko uskallusta avoimeen vuoropuheluun ja uuden organisaation rakentamiseen? Siirrytäänkö sammutetuin lyhdyin Seurantajärjestelmä toteutusten vaikutuksista ja edelleen kehittämisen tarpeista luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 77

78 Organisaation uudistaminen ja sen vaatiman muutoksen aikaan saaminen ei ole helppoa Olennaiset tehtävämuutokset koskenevat harvoja Kulttuurien yhteensovittaminen koskee kaikkia Merkittäviä eroja työnantaja- ja henkilöstöpolitiikassa, mm. palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät palkkataso henkilöstöpalvelut Suunnitelma muutoksen läpiviemisestä Koko prosessi Sisältää mm. suunnitelman palvelussuhteen ehtojen yhdenmukaistamiseksi ja viestintäsuunnitelman luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 78

79 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 1. Uuden työnantajan strategiat ja organisaatiosuunnitelmat valmiit ja niitä ollaan toteuttamassa käytännössä. 2. Henkilöstön edustus ja edustajat selvillä (vanhat/uudet) luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 79

80 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 3. Suunnitelmissa henkilöstö sijoitettu mahdollisimman hyvin kunkin osaamista vastaaviin tehtäviin. Laadittu menettelytavat, joilla henkilöstö voi ilmoittaa kiinnostuksensa uusiin tehtäviin tai tehtävämuutoksiin Tehty osana henkilöstön kehittämissuunnitelmaa täydennys- ja uudelleenkoulutussuunnitelmat ja aloitettu niiden toteuttaminen luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 80

81 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 4. Työtä myöhemmin vaille jäävien tilanteet kartoitettu selvitetty mm. työllistymiskeinot ja mahdollisuudet outplacement- ja eläkejärjestelyihin huomioitava PL:n ja KjL:n palvelussuhdeturva luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 81

82 Missä vaiheessa teet tämän? Suunnitelma muutoksen läpiviemiseksi 5. Tehty suunnitelma palvelussuhteen ehtojen yhtenäistämiseksi. 6. Työ- ja työaikajärjestelyt yms. välittömän työnjohdon piiriin kuuluvat asiat uudistettu vastaamaan muuttuneita toimintoja. 7. Palkkauksessa otettu huomioon sovitut tehtävämuutokset paikallisten ratkaisujen ja virka- ja työehtosopimusten mukaisesti luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 82

83 Hyvän työnantajan teesit Ole avoin, suorapuheinen ja reilu Kannusta henkilöstöä ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan Älä laiminlyö yksilöiden kehityskykyisyyden huomaamista Palkitse hyvistä työtuloksista ja aikaansaannoksista Huolehdi henkilöstöstäsi luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 83

84 Lähteitä KT:n yleiskirjeet 4/2007 ja 10/2006, Henkilöstön asema kuntaliitoksissa ja kuntayhtymiä koskevissa järjestelyissä Ks. myös yleiskirje 7/2007, YT-lain menettely KT:n muistio , Henkilöstöstrategian suunnittelu ja muutoksen hallinta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Yhteistoiminta ja työelämän kehittäminen kunta-alalla, KT:n julkaisu 2005 Sopimuksia ja suosituksia yhteistoiminnasta, henkilöstöjohtamisesta ja työhyvinvoinnista Kuntapalvelujen strateginen toteuttaminen henkilöstöjohtamisen avulla, KT 2007 (yk:een 7/07 liitteenä) Puitelain toteuttaminen, toimeenpanon tietopaketti kunnille, Efeko ja Kuntaliitto 2007 Kunnat toteuttavat uudistuksen, Kuntaliitto 2007 Paras demokratia, kohti kansanvaltaista uudistusta ja elävää lähidemokratiaa, Kuntaliitto luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 84

85 Lähteitä (jatkuu) Uusi kunta- ja palvelurakennelainsäädäntö HE 155/2006 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, laki kuntajakolain muuttamisesta 170/2007, laki varainsiirtolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 171/2007 VN:n asetus 172/2007 kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista VN:n asetus 173/2007 kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevista tietojen toimittamisesta VN:lle Lomakkeet kuntiin viikolla 20, tiedustelut sähköpostilla: SM:n kirje , Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpano kunnissa VN:n antama periaatepäätös annetun elintarvikevalvonnan kehittämistä koskevan periaatepäätöksen muuttamisesta ja luentokalvo0706up-kunta-ja palvelurakenne.ppt 85

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (11)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (11) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (11) HENKILÖSTÖN ASEMA KUNTA- JA PALVELURAKENNEUUDISTUKSESSA SISÄLTÖ 1 Johdanto 1 Johdanto 2 Tiivistelmä 3 Henkilöstön asemaa koskevat uudet säännökset 4 Henkilöstön

Lisätiedot

MUISTIO 1 (8) HENKILÖSTÖN ASEMA KUNTALIITOKSISSA JA KUNTAYHTYMIÄ KOSKEVISSA JÄRJESTELYISSÄ

MUISTIO 1 (8) HENKILÖSTÖN ASEMA KUNTALIITOKSISSA JA KUNTAYHTYMIÄ KOSKEVISSA JÄRJESTELYISSÄ MUISTIO 1 (8) HENKILÖSTÖN ASEMA KUNTALIITOKSISSA JA KUNTAYHTYMIÄ KOSKEVISSA JÄRJESTELYISSÄ Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen valmistelu on täydessä käynnissä, mutta uudistuksen sisältö on vielä ratkaisematta.

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen

Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen Työn tarjoaminen ja työvoiman palkkaaminen KHHJ 4.2.2014 19 SISÄLLYS 1 Muun työn tarjoaminen irtisanomisen (taloudelliset ja tuotannolliset syyt) vaihtoehtona... 1 2 Koulutusvelvollisuus... 2 3 Toimintamalli

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1950/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 18/2016 1 (1) 191 Asianro 1950/00.04.01/2013 Kuopio-Juankoski kuntaliitos - henkilöstön sijoitussuunnitelma ja tarvittavien virkojen perustaminen Henkilöstöjohtaja Markku Mattila

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö

Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymän henkilöstösääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 30 liite 7 Yhtymäkokous 19.5.2016 12 liite 12 Sisältö 1 Yleistä... 3 1 Henkilöstösäännön soveltaminen... 3 2 Viran ja työsopimussuhteisen

Lisätiedot

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta:

Henkilöstösopimus tulee voimaan, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Siirtymisen ajankohta: LOHJAN KAUPUNGIN JA PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAISEN SOSIAALI- JA TERVEYS-PALVELUJEN HENKILÖSTÖSOPIMUS Yhtymähallitus 18.9.2012 liite 109 Sopijaosapuolet: Lohjan yhdistymishallitus Perusturvakuntayhtymä

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös

Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös Henkilöstön asema maakuntauudistuksen yhteydessä Maakuntauudistuksen projektiryhmän liikkeenluovutusta koskeva päätös 23.8.2016 Maakuntauudistuksen projektiryhmän päätös 23.8.2016 Säädetään erikseen siitä,

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto HELSINGIN KAUPUNKI SIIRTOSOPIMUS 1 HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON TEKSTINKÄSITTELYN SIIRTO HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄLLE (HUS) 1 Yleistä Selvitystyö sosiaali-

Lisätiedot

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut

Härkätien sosiaali- ja terveyspalvelut YHTEISTOIMINTASOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESTÄ HÄRKÄTIEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA 1.1.2015 31.12.2016 1. Sopimuksen osapuolet Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13. Johdanto. Soveltamisala SISÄLLYS Esipuhe 11 1 Johdanto 2 Soveltamisala 3 Yhteistoiminnan Lyhenteet 13 15 1.1 Vuoden 1978 yhteistoimintalaki....................... 15 1.2 Uusi yhteistoimintalaki...............................

Lisätiedot

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet Sopimus henkilöstön siirrosta Siun Talous Oy:hyn 1.1.2017 alkaen - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan ja Outokummun kaupungit, Heinäveden ja Rääkkylän

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS

1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS 1 KJY:n VES-työryhmä LUONNOS Henkilöstösuunnittelija Marjatta Kivelä, Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Henkilöstöpäällikkö Kristiina Leso, Etelä-Savon Koulutus Oy MUISTILISTA OPPILAITOSTEN YHDISTYESSÄ Liittyvä

Lisätiedot

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT

HE 79/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa YLEISPERUSTELUT HE 79/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain ja henkilöstön edustuksesta yritysten hallinnossa annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema

Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain 8 :n 1 mom:n nojalla valtiolle siirrettävät tehtävät ja henkilöstön asema Pks-seurantaryhmän kokous 26.9.2008, Espoo Elina Vartiainen-Hynönen Laki kunta-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 197/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi henkilökunnan aseman järjestämisestä kunnallisen sosiaalihuollon tai terveydenhuollon laitoksen taikka tehtävän siirtyessä toisen kunnan tai kuntainliiton

Lisätiedot

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen

Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen. Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen Yliopiston näkökulma sivutoimiseen yrittäjyyteen Henkilöstöasiantuntija Tanja Mikkonen 3.12.2012 Kilpaileva toiminta - työsopimus Kaikissa yliopiston työsopimuksissa on sovittu: Työsopimuslain 3 luvun

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Tarmo Miettinen kl-2015 Virkamiesoikeuden opintojakson kuvioita VIRKASUHDE PALVELUSSUHTEENA JA OIKEUSSUHTEENA Virkasuhde julkisoikeudellisena suhteena Virkasuhde palvelussuhteena KUNTA

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 Yhteistoimintalaki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen Yhteistoimintalaki Talentum Helsinki 2015 3., uudistettu painos 2015 Markus Äimälä, Mika Kärkkäinen ja Talentum Media Oy Taitto: Marja-Leena Saari ISBN

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE

KANGASALAN KUNTA LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE KANGASALAN KUNTA 6.6.2016 LIITE 8 SOPIMUSLUONNOS KANGASALAN TYÖTERVEYDEN LIIKE- TOIMINNAN SIIRTÄMISESTÄ XXXX OY:LLE Sisällys 1. SOPIJAPUOLET... 1 2. MÄÄRITELMÄT... 1 3. SOPIMUKSEN TAUSTA... 1 4. LIIKKEENLUOVUTUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA

YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA 1 YHTEISTOIMINTAMENETTELY LIIKKEEN LUOVUTUKSESSA Ennen kuin työnantaja päättää yhteistoimintamenettelyn piiriin kuluvasta asiasta, siitä on neuvoteltava yhteistoiminnan hengessä yksimielisyyden saavuttamiseksi.

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN

Muistio MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN 14.12.2016 1 (5) MUUTOKSET MÄÄRÄAIKAISEEN TYÖSOPIMUKSEEN, KOEAIKAAN JA TAKAISINOTTOVELVOLLISUUTEEN Työsopimuslaki muuttuu 1.1.2017 voimaantulevalla lailla seuraavasti: Määräaikainen työsopimus voidaan

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari

TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ. Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari TYÖNTEKIJÖIDEN ASEMA YRITYSJÄRJESTELYISSÄ Juhani Ekuri Asianajaja, varatuomari Esityksen rakenne Mikä on liikkeen luovutus Liikkeen luovutuksen työoikeudelliset vaikutukset ja niihin varautuminen Työn

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso

JHL:n edustajisto/hallitus Dan Koivulaakso Kilpailukykysopimuksen soveltaminen 2016 TTES:n neuvottelutulos 30.5.2016 JHL:n edustajisto/hallitus 31.05.2016 Dan Koivulaakso Allekirjoituspöytäkirja 1 : Työmarkkinakeskusjärjestöjen Kilpailukykysopimusta

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13

Sisällys. Lukijalle Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö Johdanto... 13 Sisällys Lukijalle........................................................ 11 Yhteistoimintalain ja konserniyhteistyön keskeinen sisältö..... 13 1. Johdanto..................................................

Lisätiedot

SOTE rakenneuudistus

SOTE rakenneuudistus SOTE rakenneuudistus 29.5.2013 Esimerkki perustason alueesta ja sote alueesta Kunta C: 15 000 as. SOTE-ALUE (laaja perustaso) PERUSTASON ALUE Kunta E: 3000 as. Kunta A: 50 000 as. SOTE ALUEEN VASTUUKUNTA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä

taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä EDUSKUNNAN VASTAUS 192/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus Palvelujen tuottaminen Pekka Järvinen STM Keskeiset asiat Lakisääteinen julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto toteutetaan jatkossakin kunnallisena toimintana

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 Kaupunginhallitus 95 30.3.2015 29 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen

Lisätiedot

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE

- Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE Lausuntopyyntö STM 1. Vastaajatahon virallinen nimi Nimi - Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä, SOSIAALIPALVELUJEN VASTUUALUE 2. Vastauksen kirjanneen henkilön nimi Nimi - Teija

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 34 09.06.2015 LINJAJOHTAJA VELI-PEKKA HARJOLAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 1448/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 (1) Tarkastuslautakunta 26 25.2.2015 Tarkastuslautakunta 32 11.3.2015 95 Asianro 1448/01.01.01/2015 Tarkastuspäällikön viran täyttäminen historia Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE

SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTOPALVELUJA KOSKEVASTA LIIKKEENLUOVUTUKSESTA POLARMON OY:LLE SOPIMUS ROVANIEMEN KAUPUNGIN HALLINTOPALVELUKESKUKSEN TALOUS-

Lisätiedot

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen

Käsiteltävät asiat. Työsopimuksen päättyminen. Takaisinottovelvollisuus. Perhevapaat. Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Käsiteltävät asiat Työsopimuksen päättyminen Takaisinottovelvollisuus Perhevapaat Raskaana tai perhevapaalla olevan työntekijän irtisanominen Henkilöstön edustajien irtisanomissuoja Työsopimuksen päättyminen

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 35 09.06.2015 LINJAJOHTAJA MIKA NUUTILAN OIKAISUVAATIMUS HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TALOUSJOHTAJAN TEKEMÄSTÄ PERUSTEETTOMASTI MAKSETUN PALKAN TAKAISINPERINTÄÄ JA HENKILÖKOHTAISEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ).

Toimintojen luovutuspäivä on kello 00:00:01 ( Luovutushetki ). LUOVUTUSSOPIMUS 1 LUOVUTTAJA Wirma Lappeenranta Oy (jäljempänä Yhtiö ) Y-tunnus: 1565217-5 Laserkatu 6 53850 Lappeenranta 2 LUOVUTUKSENSAAJA Lappeenrannan kaupunki (jäljempänä Kaupunki ) Y-tunnus 0162193-3

Lisätiedot

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016

Fysioterapeuttien opintopäivät. Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Fysioterapeuttien opintopäivät Mari Aspelund lakimies 16.4.2016 Luennon aiheet Työsuhteen ehdot Mikä on työsopimus Työsopimuksen vähimmäisehdot Työsopimuksen voimassaolo Työaika Vuosiloma Muut työsuhteen

Lisätiedot

Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto

Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto Henkilöstöyksikön ohje 1.6.2011 Sivutoimet ja kilpailevan toiminnan kielto Henkilöstön tulee käyttää työaikansa ja työkapasiteettinsa kaupungin päätoimisen viran tai tehtävän hoitamiseen. Sivutoimi ei

Lisätiedot

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi

Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Esitys hallitukselle Vahva peruskunta rakenneuudistuksen perustaksi Kuntaliiton hallitus 20.4.2011 8. Kokoava rakenneuudistus luo selkeän perustan uudelle, jäsentävälle kuntalaille 1. Vuosina 2013-2016

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki. Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki Valmisteluryhmän ehdotus (2013:45) Virpi Kölhi 21.1.2014 Yleistä Osa säännöksistä ehdottomia Osa ns. perälautasäännöksiä; kunnat voivat sopia asiasta, mutta

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä

Kuntauudistus ja Kittilä. Kuntalaisinfo Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kuntauudistus ja Kittilä Kuntalaisinfo 22.10.2013 Kunnanjohtaja Anna Mäkelä Kaikki mitä olet halunnut kysyä! Mikä on kuntauudistus ja mihin sitä tarvitaan? Miksi Kittilän kunta on mukana kuntauudistuksessa?

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden

HE 28/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntajakolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi uuden kunnan valtuuston toimikautta ja järjestelytoimikunnan asettamista

Lisätiedot

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen SOTE- uudistuksen valtakunnalliset reunaehdot apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 16.8.2013 Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto sekä perus- ja erikoistason palvelut

Lisätiedot

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx

Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS. Eurajoen kunnanvaltuusto xx Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja Vesa Lakaniemen välinen JOHTAJASOPIMUS Eurajoen kunnanvaltuusto 16.1.2017 xx 1.Kunnanjohtajan tehtävät, työnjako ja yhteistyökäytännöt Tällä Eurajoen kunnan ja kunnanjohtaja

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334

Yhteistoimintalaki. Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Yhteistoimintalaki Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 2007/334 Aalto-yliopisto Juhani Kauhanen juhani.kauhanen@aalto.fi Tarkoitus Edistää yrityksen ja henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ

YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ YHTEISTOIMINTASOPIMUS MAASEUTUHALLINNON TEHTÄVI- EN JÄRJESTELYSTÄ Yhteistoimintasopimuksen sopijapuolet: Säkylän kunta Punkalaitumen kunta Huittisten kaupunki 1 Sopimuksen kohde ja sisältö Tämä sopimus

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos

Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos Kilpailukykysopimus Neuvottelutulos 29.2.2016 1 Yleistä Sopimuksen hyväksymisen edellytyksenä on, että se korvaa hallituksen valmistelevat pakkolait Työmarkkinakeskusjärjestöt edellyttävät, että hallitus

Lisätiedot

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti;

SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; SOTE uudistus Kunnan asukasluvun sekä muiden kantokykyperusteiden mukaan järjestämisvastuu määräytyy seuraavasti; Alle 20 000 asukkaan kunnat: Kunnalla ei ole oikeutta järjestää sote palveluja. Perustason

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000

ROVANIEMI. PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011. Sivu 1. Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 ROVANIEMI Yhteistyötoimikunta KAUPKIRJ: 0 /2000 PÖYTÄKIRJANOTE Kokouspäivämäärä 14.06.2011 Sivu 1 22 Palkka ja taloushallinnon henkilöstöä koskevat järjestelyt liikkeenluovutuksessa Rovaniemen kaupunginhallitus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lakia Tieliikelaitoksesta. Valtion liikelaitoksista annetun

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 1 1 (6) KUNNALLISEN YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010 2011 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Sopimuksen voimassaoloaika Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2010 31.12.2011.

Lisätiedot

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta

HE 89/2006 vp. 2. Toiminnan tavoite Teknologian kehittämiskeskuksesta HE 89/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi teknologian kehittämiskeskuksesta

Lisätiedot

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017.

Valtion työmarkkinalaitos ja pääsopijajärjestöt ovat 7.11.2013 uudistaneet valtion virka- ja työehtosopimukset sopimuskaudelle 2014-2017. Suomen ympäristökeskuksen ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n sekä Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n välinen TYÖEHTOSOPIMUS 29.2.2008

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus Keskeinen sisältö. Oulu Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Keskeinen sisältö Oulu 23.9.2014 Kari Haavisto, STM Puheenvuoroni Tavoitteet ja keinot Uudistuksen keskeinen sisältö Uusi palvelurakenne Järjestämispäätös Ohjaus, suunnittelu ja kehittäminen

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN SOPIMUS HELSINGIN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTON PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT-OSASTON FONIATRIAN POLIKLINIKKATOIMINNON LUOVUTUKSESTA HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRILLE HELSINGIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen

2 Sopimuksen voimassaoloaika ja sopimuksen mahdollinen irtisanominen KUNNALLISEN LÄÄKÄRIEN VIRKAEHTOSOPIMUKSEN 2012 2013 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Raamisopimuksen toteuttaminen Tällä virkaehtosopimuksella toteutetaan kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen soveltamisalalla

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet

SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA SIUN SOTELLE 1.1.2017 ALKAEN - henkilöstöhallinnolliset periaatteet 2 1. Sopimuksen osapuolet 1) Joensuun, Kiteen, Lieksan, Nurmeksen ja Outokummun kaupungit, Heinäveden,

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano

Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Sote-uudistuksen valmistelu ja toimeenpano Kuntamarkkinat 14. - 15.9.2016 Hallitusneuvos Pekka Järvinen 23.9.2016 1 Tässä esityksessä Aikataulu Voimaanpanolaki Henkilöstö Omaisuus Rahoitus Maakunta sote-tehtävissä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveydenhuolto. Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuolto uudistuu Kari Haavisto Sosiaali- ja terveysministeriö 16.9.2013 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Hyvän yhteistoiminnan periaatteet. Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa

Hyvän yhteistoiminnan periaatteet. Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa Hyvän yhteistoiminnan periaatteet Henkilöstön asema palvelutuotannon muutoksessa Sisältö 1. Maakuntauudistus ja Satasote muuttavat palvelutoimintaa ja rakenteita 2. Yhteistoiminta uudistuksen valmistelun

Lisätiedot

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen

Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Käyttöoikeussopimukset eli konsessiot ja niiden kilpailuttaminen Lakimies Jonna Törnroos Hankintalain sopimustyypit Hankintasopimukset Käyttöoikeussopimukset Tavarahankintasopimukset Palveluhankintasopimukset

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä.

KVTES-neuvottelutulos Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-neuvottelutulos 24.10.2013 Tarkempia ohjeita sopimusratkaisun soveltamisesta annetaan KT:n yleiskirjeissä. KVTES-allekirjoituspöytäkirja 1 Toteutetaan Työllisyys- ja kasvusopimuksen neuvottelutulos

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot