4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely"

Transkriptio

1 Luonnos SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA JOENSUUN KAUPUNGILLE OUTOKUMMUN KAUPUNGIN IRTISANOUTUESSA LIPERIN JA OUTOKUMMUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA ALKAEN -henkilöstöhallinnolliset periaatteet

2 2 1. Sopimuksen osapuolet Liperin kunta, Joensuun kaupunki ja Outokummun kaupunki. 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus Liperin kunta ja Outokummun kaupunki ovat voimaan tulleella ja päivitetyllä sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksella sopineet kuntien järjestettäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon lakisääteisten sekä kuntien yhteisesti päättämien muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä lasten päivähoidon palveluja, ympäristöterveydenhuoltoa, erikoissairaanhoitoa ja kehitysvammaisten erityishuoltoa lukuun ottamatta. Mikäli yhteistoimintasopimus irtisanotaan, henkilöstö siirretään liikkeenluovutusta koskevien määräysten mukaisesti vastaavia tehtäviä sillä hetkellä hoitavalle toiselle organisaatiolle. Outokummun kaupunginvaltuusto on irtisanonut Liperin kunnan ja Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen alkaen. Outokummun kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sosiaali- ja terveyspalveluja koskevan yhteistoimintasopimuksen Joensuun kanssa. Samalla Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirtyy Liperin kunnalta Joensuun kaupungille alkaen. Tällä sopimuksella määritellään henkilöstön siirtoon liittyvät periaatteet ja järjestelyt Outokummun kaupungin irtisanoutuessa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksesta. 3. Henkilöstön siirron periaatteet Outokummun kaupungin irtisanottua sosiaali- ja terveystoimen yhteistoimintasopimuksen siirretään Outokummun kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja tuottava henkilöstö Liperin kunnalta Joensuun kaupungille Henkilöstön siirrossa Liperin kunnalta Joensuun kaupungille sovelletaan liikkeenluovutuksen periaatteita, jotka määritellään työsopimuslaissa (55/2001) ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003). Liikkeenluovutushetkellä voimassa olleesta työ- ja virkasuhteesta johtuvat työnantajan oikeudet ja velvollisuudet siirtyvät Joensuun kaupungille. Työntekijät/viranhaltijat siirtyvät luovutuksensaajalle vanhoina työntekijöinä voimassa olevin palvelusuhde-ehdoin. Työntekijällä ei ole oikeutta yksipuolisesti vastustaa siirtymistä niin, että hän voisi halutessaan jäädä Liperin kunnan palvelukseen. Työntekijällä/viranhaltijalla on mahdollisuus irtisanoutua lyhyempää irtisanomisaikaa noudattaen. Työntekijällä/viranhaltijalla on määräaikaisen työ/virkasopimuksen irtisanomismahdollisuus. Ennen liikkeen luovutusta viranhaltijaa tai työntekijää, jonka virka- tai tehtävänimike tai tehtävä olennaisesti muuttuu, kuullaan. Kuulemiset hoitaa Joensuun kaupunki. 4. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrän määrittely Siirtyvällä henkilöstöllä tarkoitetaan Liperin kunnan palveluksesta Joensuun kaupungin palvelukseen siirtyviä henkilöitä, jotka on esitetty tämän sopimuksen liitteessä 1.

3 3 Liikkeenluovutushetkellä Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen virka-/työvapaalla olevat Joensuun kaupungille siirtyvät työntekijät siirtyvät myös vanhoina työntekijöinä Joensuun kaupungin palvelukseen. Joensuun kaupungin henkilöstö- ja työllisyysjaosto hyväksyy virkojen ja toimien siirtymisen Joensuun kaupungin viroiksi ja toimiksi sekä niiden hoitajien siirtymisen kaupungin palvelukseen. Samoin siirretään avoimet virat ja toimet, mikäli niiden siirtäminen / täyttäminen myöhemmin on tarkoituksenmukaista. Liperin kunta ja Joensuun kaupunki käsittelevät yhteistoimintasopimuksesta johtuvat, henkilöstöön ja sen asemaan liittyvät asiat yhteistoimintalain ja mahdollisten paikallisten yhteistoimintaa koskevien sopimusten mukaisesti. 5. Joensuun kaupungille siirtyvän henkilöstön määrittelyn perusteet Ne viranhaltijat ja työtekijät, jotka työskentelevät Outokummussa sijaitsevissa liiketoimintakokonaisuuksissa, siirtyvät Joensuun kaupungin palvelukseen. Liiketoimintakokonaisuudet ovat terveysneuvonta, lääkäreiden vastaanotto, hammashuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, terveyskeskuksen sairaala ja hoivayksikkö, kotona asumisen tukeminen, kotihoito, Onni vanhusten ryhmäkoti, Onni kehitysvammaisten ryhmäkoti, Hopeakuusi, Onni tuettu asuminen, Iltarusko 2 ja Kuntola, lasten ja perheiden palvelut, lastensuojeluyksikkö Verso, perheneuvola, vammaishuollon palvelut, aikuissosiaalityö, Vaskikammari, mielenterveyspalvelut, röntgen. Lisäksi Joensuun kaupungin palvelukseen siirtyy pesulatyöntekijä. Ne viranhaltijat/työntekijät, joiden työpanos liittyy yli 50 prosenttia Outokummun asiakkuuksien hoitamiseen, siirtyvät Joensuun kaupungin palvelukseen. Luovutuksen piiriin kuuluvat edellä mainituilla perusteilla vakituiset ja määräaikaiset viranhaltijat/työntekijät, joiden palvelusuhde on voimassa luovutuspäivänä. 6. Sovellettava virka- ja työehtosopimus Siirtyvän henkilöstön osalta noudatetaan Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta. Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen tehtävissä olevat viranhaltijat ja työsuhteiset työntekijät siirtyvät lukien Joensuun kaupungin palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä (laki kunnallisesta viranhaltijasta 5 luku 25 ja työsopimuslain 1. luku 10 ). 7. Palkkaukseen liittyvät ehdot Työntekijän/viranhaltijan siirtyessä vastaaviin tehtäviin Joensuun kaupungin palvelukseen varsinainen palkka, joka on voimassa , säilyy siirtymishetkellä entisen suuruisena. Siirtyvän henkilöstön palkkarakenne voi muuttua myöhemmin Joensuun kaupungin tehtävien vaativuuden mukaisiksi. Palkkaus harmonisoidaan vuoden 2017 alkuun mennessä.

4 4 Yhdenjaksoiseen palvelusaikaan perustuvia palvelussuhteen ehtoja, kuten työkokemuslisää määritettäessä alkamispäivänä pidetään samaa päivämäärää, jona yhdenjaksoinen palvelussuhde entisellä työnantajalla alkoi. 8. Vuosilomat ja muut poissaolot ja keskeytykset Liperin kunta myöntää keskeytykset pääsääntöisesti saakka. Myönnetyt /vahvistetut yli menevät tai sen jälkeen alkavat keskeytykset (sairauslomat, vuosilomat, äitiys- ja perhevapaat, koulutusvapaat, virkavapaat ja työlomat jne.) ovat voimassa olevia ilman erillistä hakemusta ja päätöstä myös Joensuun kaupungin palveluksessa. Viranhaltijoille/työntekijöille mennessä kertyneet lisä- tai ylityöt korvataan ensisijaisesti vapaa-aikana. Vapaat pyritään pitämään mennessä. Viranhaltijoille/työntekijöille mennessä kertyneet enintään 20 päivän säästövapaat siirtyvät Joensuun kaupungin työnantajavastuulle. Joensuun kaupunki myöntää siirtyvälle henkilöstölle pitämättä olevat vuosilomat ja säästövapaat täysimääräisinä sekä maksaa lomarahat ansaitulta vuosilomalta. Liperin kunta korvaa Joensuun kaupungille näistä lomista aiheutuvat loma-ajan palkat, lomakorvaukset ja lomarahat niiltä osin, kun ao. lomat on ansaittu Liperin kunnan palveluksessa. Lomapalkkavelka suoritetaan kahdessa erässä, eräpäivät ovat ja Edellä mainittuja periaatteita sovelletaan myös virka- ja työehtosopimusten mukaisten säästövapaiden osalta. Liperin kunta myöntää koulutusta, työnohjausta ym. pääsääntöisesti saakka. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa sovitut/myönnetyt koulutukset ym. edut ovat voimassa ilman erillistä hakemusta. 9. Eläkejärjestelmä Siirtyvään henkilöstöön sovelletaan KuEl eläkelakia. Henkilöstön siirtyminen Liperin kunnan palveluksesta Joensuun kaupungin palvelukseen ei vaikuta eläketurvaan. 10. Työaika Mikäli työaikamuodoissa on eroja, ne yhtenäistetään lukien. Joensuun kaupungille siirtyvä henkilöstö siirtyy Joensuun kaupungin työajan suunnittelu- ja seurantajärjestelmien piiriin siirtymishetkellä. Liperin kunnassa vahvistettuja työvuorosuunnitelmia noudatetaan saakka. Joensuun kaupunki toimittaa alkavat työvuorolistat.

5 5 11. Paikalliset sopimukset Liperin kunnassa voimassa olevien paikallisten sopimusten mukaiset palvelusuhde-edut eivät ole voimassa siirtyvän henkilöstön osalta lähtien. Paikalliset virka- ja työehtosopimukset on irtisanottu Joensuun pyynnöstä Palvelussuhdetodistukset Liperin kunta antaa siirtyville työntekijöille/viranhaltijoille palvelussuhdetodistuksen ilman erillistä pyyntöä. Palvelusuhdetodistusten antamisesta vastaavat esimiehet mennessä. 13. Yhteistoiminta Yhteistoiminnassa noudatetaan lakia työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä lakia liikkeenluovutuksesta. Henkilöstön siirrosta noudatettavista periaatteista on käyty lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut Liperin kunnassa ja Joensuun kaupungissa. Yhteistoimintaneuvottelut on päätetty Henkilöstöedut Henkilöstöedut määräytyvät Joensuun kaupungin henkilöstöetuuksia koskevien päätösten ja ohjeiden mukaan kuitenkin siten, että Outokummun henkilöstö voi ruokailla Outokummun kaupungin henkilöstölleen tarjoamalla hinnalla henkilöstöruokaloissa. Outokummun kaupungin ja Liperin kunnan aikainen palvelu rinnastetaan Joensuun kaupungin palveluun, kun lasketaan aikaa, joka oikeuttaa merkkipäiväsäännön mukaisiin muistamisiin, ei kuitenkaan kaupungin omiin ansiomitaleihin. 15. Kustannusten korvaus Liperin kunta maksaa Joensuulle siirtyneen henkilöstön työtapaturmista ja palvelussuhdekiistoista johtuvat korvaukset siltä osin kuin niiden peruste liittyy OkuLin yhteistoiminnan aikaiseen palvelussuhteeseen. Outokummun kaupunki ja Liperin kunta sopivat erikseen keskenään siitä, miten edellä mainitut vastuut ja niistä aiheutuvat korvaukset jaetaan Outokummun ja Liperin kunnan keskinäisessä suhteessa. Outokummun kaupunki maksaa Joensuulle siirtyneen henkilöstön työtapaturmista ja palvelussuhdekiistoista johtuvat korvaukset siltä osin kuin niiden peruste liittyy Outokummun kaupungin aikaiseen palvelussuhteeseen. Mikäli siirtyneen henkilöstön työtapaturmien tai palvelussuhde kiistojen korvausperuste liittyy sekä OkuLi:n yhteistoiminnan aikaiseen palvelussuhteeseen että Outokummun kaupungin aikaiseen palvelussuhteeseen tai korvausperustetta ei ole

6 mahdollista muuten kohdistaa yksinomaan OkuLi:n tai Outokummun aikaiseen palvelusuhteeseen, vastaavat Liperin kunta ja Outokummun kaupunki tällaisista korvauksista yhteisvastuullisesti. Outokummun kaupunki ja Liperin kunta sopivat erikseen keskenään siitä, miten vastuut ja korvaukset jaetaan tässä tapauksessa Outokummun kaupungin ja Liperin kunnan keskinäisessä suhteessa. 6

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus

1 Sopijaosapuolet. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus SOPIMUS HENKILÖSTÖN SIIRROSTA TOHMAJÄRVEN KUNNAN IRTISANOUTU- ESSA KESÄLAHDEN, KITEEN JA TOHMAJÄRVEN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSESTA 1.1.2013 20.8.2012 1 (8) 1 Sopijaosapuolet 2 Sopimuksen

Lisätiedot

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle

Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle Sivu 1 / 7 Sopimus taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelutuotantoa koskevasta liikkeenluovutuksesta Kunnan Taitoa Oy:lle 1. OSAPUOLET Luovuttaja Turun kaupunki (Luovuttaja) Y-tunnus 0204819-8 Osoite

Lisätiedot

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys

KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset. 11 Vuosiloman siirto. Työkyvyttömyys KT Yleiskirjeen 13/2013 liite 4 1 (8) KVTES:n vuosilomamääräysten muutokset IV LUKU VUOSILOMA 11 Vuosiloman siirto Työkyvyttömyys 1 mom. Jos viranhaltija/työntekijä on vuosilomansa tai säästövapaan alkaessa

Lisätiedot

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT

9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT 1 9.6.2011 LIIKKEEN LUOVUTUKSEN TYÖOIKEUDELLISET NÄKÖKULMAT Liikkeen luovutusta koskevat kysymykset ovat jatkuvasti ajankohtaisia. Useimmin pyydetään apua sen arvioimiseen, onko jotakin yksittäistä tilannetta

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos

VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos VALTIOVARAINMINISTERIÖ MÄÄRÄYS 27.4.2015 Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto OHJE VM/848/00.00.00/2015 Valtion työmarkkinalaitos Sisältöalue Virkamiesten ja työntekijöiden palvelussuhdeasiat Vuosiloma

Lisätiedot

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta Porin perusturvan yhteistoimintaalueella 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Tämän yhteistoimintasopimuksen

Lisätiedot

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset

KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 1 (50) Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) 2010 2011 sopimusmuutokset KT Yleiskirjeen 5/2010 liite 3 2 (50) II PALKKAUS 3 Vähimmäispalkka 1 mom. Täysin

Lisätiedot

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus 28.3.2010 1. SOVELTAMISALA 1 Soveltamisala Näitä määräyksiä sovelletaan valtion virastojen virkamiesten sekä työntekijöiden palvelussuhteen ehtoihin, ellei toisin

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25

Sisällys. 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 Vuosilomalaki Sisällys 6 Oikeus poiketa laista työ- ja virkaehtosopimuksella... 24 Työ- ja virkaehtosopimusmääräysten soveltaminen... 25 1 Lain soveltamisala ja pakottavuus... 4 Yleissitovan työehtosopimuksen

Lisätiedot

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA SOPIMUS KANSALAISOPISTOTOIMINNAN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA 1. Sopimuksen osapuolet 2. Sopimuksen tarkoitus Sopimuksen osapuolet ovat: 1. Kangasalan kunta, osoite PL 50, 36201 Kangasala (y-tunnus 1923299-5),

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus

Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Sisällysluettelo Yliopistojen yleinen työehtosopimus Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen uudistamista koskeva allekirjoituspöytäkirja... 2 1 luku Yleiset määräykset... 6 2 luku Vuosilomaa koskevat määräykset...

Lisätiedot

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa

Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen henkilöstöryhmän raportti 17/2013 ICT-toiminta Henkilöstön asema turvallisuusverkkotoiminnassa Hallinnon turvallisuusverkkohankkeen

Lisätiedot

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016

KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 KATTOLIITTO RAKENNUSLIITTO VEDENERISTYSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 20.3.2014 29.2.2016 ISBN 978-952-269-113-2 (painettu) ISBN 978-952-269-114-9 (pdf) Taitto: DTPage Oy Paino: Vammalan Kirjapaino Oy Sastamala 2014

Lisätiedot

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007

SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTIALAN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUS 16.2.2005-30.9.2007 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY TOIMIHENKILÖUNIONI TU RY SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO

Lisätiedot

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry

Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017. Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöitä koskeva TYÖEHTOSOPIMUS 1.6.2014 31.1.2017 Rakennustuoteteollisuus RTT ry Ammattiliitto Pro ry RAKENNUSAINE- JA BETONITEOLLISUUDEN TOIMIHENKILÖITÄ KOSKEVA

Lisätiedot

lähihoitajan opas työelämään

lähihoitajan opas työelämään lähihoitajan opas työelämään Hyvä lähihoitaja, Työelämän pelisäännöt ovat monisäikeisiä ja välillä hankaliakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Taloushallintoalan työehtosopimus

Taloushallintoalan työehtosopimus 1000 750 500 250 0 Taloushallintoalan työehtosopimus 1.11.2013 31.10.2016 Palvelualojen työnantajat PALTA/ Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Ammattiliitto Pro Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO 2001

Lisätiedot

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1.

Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus 1.5. 31.1. 2014 2017 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

KVTES. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2010 2011 Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus Allekirjoituspöytäkirja LUKU I Yleinen osa LUKU II Palkkaus LUKU III Työaika LUKU

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti

HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky Hamina Imatra Kotka Kouvola Miehikkälä Pyhtää Virolahti HENKILÖKOHTAISEN AVUN TOIMINTAOHJE Kaakkois-Suomen kuntien (Eksote,

Lisätiedot

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset

Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset Kirkon yleinen virkaja työehtosopimus 2010-2012 sekä erillissopimukset KIRKON TYÖMARKKINALAITOS HELSINKI 2010 1.painos ISBN 978-951-789-319-0 (nid.) ISBN 978-951-789-320-6 (PDF) Kirkon työmarkkinalaitos

Lisätiedot

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4

KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 Sisällys KirVESTES:ssä säädöksistä käytetyt lyhenteet...1 Keskeinen henkilöstöhallintoa koskeva lainsäädäntö...2 KIRKON YLEISEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014-2016 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA...4 1 Työllisyys-

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus

Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus Tilitoimistoja koskeva työehtosopimus 1.10.2008 30.9.2011 Erityispalvelujen Työnantajaliitto / Tilitoimistojen Työnantajayhdistys Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO/Toimihenkilöunioni TU Tilitoimistojen

Lisätiedot

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS

MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1 MASKU-NOUSIAISTEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄN PURKAMISSOPIMUS 1. SOPIMUKSEN OSAPUOLET 1) Maskun kunta 2) Nousiaisten kunta 2. SOPIMUKSEN TAUSTA JA TARKOITUS Maskun ja Nousiaisten kunnat haluavat purkaa Masku-Nousiaisten

Lisätiedot

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa...

Perhevapaat... 1. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3. Isyysvapaa... 4. Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5. Hoitovapaa... Perhevapaat Sisällys Perhevapaat... 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Äitiysvapaa ja erityisäitiysvapaa... 3 Isyysvapaa... 4 Vanhempainvapaa ja osittainen vanhempainvapaa... 5 Hoitovapaa...

Lisätiedot