KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO"

Transkriptio

1 KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta ( , dnro 13/011/99 ja , dnro 47/011/2003) Aineisto on kyseisen määräyksen liiteosa 2, ei normi. OPETUSHALLITUS 2005

2 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO SISÄLLYS 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTOON 1 2 OHJEET NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen 3 3 NÄYTTÖAINEISTOT OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN 5 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Talotekniikan perustaidot 6 3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot 10 LVI-asennuksen koulutusohjelma Mittaus- säätö- ja automaatiotekniikka Ohutlevytyöt ja perusasennukset IV-asennustyöt LV-asennustyöt Hitsaustekniikka 30 Kiinteistönhoidon koulutusohjelma LVI-teknisten järjestelmien kunnossapito Kiinteistön yleiset työt Kiinteistön automaatio- ja sähköjärjestelmä 46 Teknisen eristyksen koulutusohjelma Taloteknisten laitteiden eristäminen Teollisuuseristäminen C Ammatilliset valinnaiset opinnot Pientalon LVI-suunnittelu LV-teknisten laitteiden huolto Rakennuspeltityöt Kaukolämpö ja kaukolämpölaitteet IV-puhditus ja -huolto Kylmätekniikka ja kylmäputkistot Perussäätö (LV- tai IV-painotteinen) Öljylämmitystekniikka LVI-saneeraus Erikoisputkistot Uima-allaslaitteistot ja veden laatu Vihertyöt Korkealämpöeristäminen Laivaeristäminen Talotekniikan ATK-sovellukset LVI-laitteiden sähköistystyöt Kylmäasennustyöt Talonmiestyöt Kiinteistösiivous 126

3 1 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ JA KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYT- TÖAINEISTO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTOON Ammattiosaamisen näytöistä on säädetty laissa ammatillisesta koulutuksesta annetun lain muuttamisesta 601/2005 ja valtioneuvoston asetuksessa ammatillisesta koulutuksesta annetun asetuksen muuttamisesta 603/2005. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osoittaa tekemällä käytännön työtehtäviä, miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteiden tavoitteiden mukaisen työelämän edellyttämän ammattitaidon. Ammattiosaamisen näytöt suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Ne järjestetään mahdollisuuksien mukaan työssäoppimisen yhteydessä. Ammattiosaamisen näyttöjä voidaan toteuttaa myös muilla työpaikoilla tai oppilaitosten työtiloissa. Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden pohjalta. Aineisto ei ole normi vaan tukimateriaali, jota koulutuksen järjestäjät voivat käyttää ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelun ja toteuttamisen pohjana. Aineisto ohjaa ammattiosaamisen näyttöjen paikallista toteuttamista ja yhdenmukaistaa opiskelijan arviointia. Aineistossa on ohjeet aineiston käyttäjille ja opintokokonaisuuksittain laaditut osiot, jotka sisältävät näytön kuvauksen, näyttöympäristön kuvauksen ja näytön arvioinnin sekä esimerkkejä näyttöjen toteuttamisvaihtoehdoista. Näytön arvioinnin dokumentointi sisältyy kansallisen näyttöaineiston ohjeosaan kohtaan 2.3. Aineisto on Opetushallituksen Internetsivuilla osoitteessa Näytön kuvaus -kohdassa on määritelty sen opintokokonaisuuden keskeinen osaamisen, joka osoitetaan ammattiosaamisen näytöllä. Osaaminen on kuvattu työelämän toimintaa vastaavana tekemisenä ja työprosessina. Näyttöympäristö -kohdassa on kuvattu osaamisen näyttämisen kannalta oleelliset vaatimukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa ohjeistetaan, millaisissa olosuhteissa, ympäristössä tai työyhteisössä ammattiosaamisen näyttö on hyvä toteuttaa. Lisäksi on annettu ohjeita siitä, millaisia materiaaleja, välineitä ja laitteita tarvitaan, jotta opiskelija pystyy osoittamaan osaamisensa ja jotta se voidaan luotettavasti arvioida. Näytön arvioinnissa on määritelty arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit. Arvioinnin kohteet ohjaavat arvioijaa kiinnittämään huomiota keskeisiin arvioitaviin asioihin. Arviointikriteerit auttavat arvioijaa määrittämään opiskelijan osaamisen tason suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin. Arviointikriteerit on laadittu opetussuunnitelman perusteiden pohjalta kolmiportaisesti: tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. 2 OHJEET NÄYTTÖAINEISTON KÄYTTÖÖN 2.1 Ammattiosaamisen näytön suunnittelu ja toteutus eri osapuolten yhteistyönä Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa ovat mukana koulutuksen järjestäjä, koulutuksen järjestäjän nimeämä toimielin, opettajat, työelämän edustajat ja opiskelijat. Kansallista näyttöaineistoa eri osapuolet voivat hyödyntää seuraavasti: Koulutuksen järjestäjä, kun se vastaa ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa ammattiosaamisen näytöistä tiedottamisesta vastaa asettamiensa toimielimen jäsenten, opetushenkilöstön ja työelämän edustajien näyttökoulutuksesta

4 2 tarkistaa opetussuunnitelman vastaamaan voimassa olevia säädöksiä ja määräyksiä. Toimielin, kun se hyväksyy suunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista osana koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmaa valvoo näyttötoimintaa ja ammattiosaamisen näyttöjen periaatteiden toteutumista käsittelee ammattiosaamisen näyttöjen arviointia koskevat oikaisuvaatimukset. Opettaja, kun hän vastaa ammattiosaamisen näyttöjen käytännön suunnittelusta ja toteutuksesta yhdessä työelämän edustajan ja opiskelijan kanssa tiedottaa ja perehdyttää ammattiosaamisen näytöistä ja niiden arvioinnista opiskelijoille ja työelämän edustajille havainnoi opiskelijan työskentelyä, kannustaa ja antaa tarvittaessa ohjausta osallistuu arviointikeskusteluun päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Työelämän edustaja, kun hän perehtyy ammattiosaamisen näyttöjen tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin osallistuu ammattiosaamisen näytön suunnitteluun yhdessä opiskelijan ja opettajan kanssa huolehtii siitä, että opiskelijalla on työssäoppimisjakson aikana mahdollisuus harjaantua ammattiosaamisen näytössä vaadittavaan osaamiseen perehdyttää opiskelijan ammattiosaamisen näyttöjen osalta toimipaikan toimintatapoihin, työtiloihin, koneisiin ja laitteisiin sekä toimipaikan työsuojelu- ja työturvallisuusohjeisiin havainnoi opiskelijan työskentelyä, kannustaa ja antaa tarvittaessa ohjausta informoi näytöistä muita työyhteisön jäseniä osallistuu arviointikeskusteluun päättää ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista. Opiskelija, kun hän perehtyy ammattiosaamisen näytön tavoitteisiin sekä arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin suunnittelee ja sopii yhdessä opettajan ja työelämän edustajan kanssa ammattiosaamisen näytön ja sen ajankohdan arvioi omaa osaamistaan. Opettajan vastuulla on selvittää opiskelijan mahdolliset oppimisvaikeudet ja muut osaamisen osoittamisen esteet. Ne tulee ottaa huomioon ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelussa niin, että opiskelijan on mahdollista näyttää todellinen osaamisensa. Arviointikriteerit on ammattiosaamisen näyttöaineistoissa ilmaistu työtoimintana ja tekemisenä, joten ne soveltuvat hyvin myös erityisopiskelijoiden ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin.

5 3 2.2 Ammattiosaamisen näytön arviointi Ammattiosaamisen näytössä arvioija seuraa ja havainnoi opiskelijan työskentelyä. Työpaikan edustajan ei ole aina mahdollista osallistua oppilaitoksessa toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin tai vastaavasti opettajan kaikkiin työpaikalla toteutettaviin ammattiosaamisen näyttöihin. Se, miten opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näyttö tai näytöt arvioidaan ja mitkä osapuolet ohjaavat, seuraavat ja arvioivat ammattiosaamisen näyttöä, on määrätty laissa ammatillisesta koulutuksesta ja suunniteltava koulutuksen järjestäjän hyväksymään opetussuunnitelmaan. Koulutuksen järjestäjän asettama toimielin hyväksyy arviointisuunnitelmat ammattiosaamisen näyttöjen osalta. Koulutuksen järjestäjä ja opettaja huolehtivat siitä, että ammattiosaamisen näytön arviointi toteutetaan toimielimen hyväksymällä tavalla. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan arviointikeskustelussa, johon osallistuvat tavallisesti opettaja, työelämän edustaja ja opiskelija. Arviointikeskustelun toteuttamisessa hyödynnetään työssäoppimisen ohjauksessa ja arvioinnissa saatuja kokemuksia ja otetaan tapauskohtaisesti huomioon vaihtoehtoisia arviointikeskustelujen toteuttamistapoja, kuten sähköiset keskustelufoorumit. Opiskelijan itsearviointi on olennainen osa näyttöjen arviointia. Arviointikeskustelussa kukin arvioitsija tuo esille arviointinsa perusteluineen. Näiden arviointien sekä mahdollisesti asiakkailta ja muilta työntekijöiltä saadun palautteen pohjalta muodostetaan yhteinen näkemys opiskelijan osaamisesta. Ammattiosaamisen näyttöä arvioivien opettajien ja työelämän edustajien tulee olla kyseisen ammattialan asiantuntijoita, jotka toimielin on määrännyt tehtävään. Opiskelijaa arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin, ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Arvioinnin kohteet ammattiosaamisen näytöissä ovat työprosessin hallinta työtehtävän hallinta (= työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta) työn perustana olevan tiedon hallinta työturvallisuuden hallinta kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen yhteiset painotukset. Kansallisessa ammattiosaamisen näyttöaineistossa arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on konkretisoitu opintokokonaisuuksittain luvussa 3. Arviointikriteerit on määritelty arvioinnin kohteittain tasoille T1, H3 ja K5. Ammattiosaamisen näytöt arvioidaan käyttäen samaa arviointiasteikkoa kuin muussakin opiskelijan arvioinnissa eli T1, T2, H3, H4 ja K5 (A 603/2005). Työn perustana olevan tietopohjan hallinnasta tehdään havaintoja työsuorituksen aikana. Mikäli tietopohja ei tule työskentelystä selkeästi esille, se selvitetään tarkentavilla kysymyksillä joko joustavasti työn aikana tai arviointikeskustelussa. 2.3 Ammattiosaamisen näytön arvosanan antaminen ja arviointitiedon tallentaminen Ammattiosaamisen näyttötilanteen jälkeen käytävässä arviointikeskustelussa tehdyt ammattiosaamisen näytön arvioinnit tallennetaan opintokokonaisuuksittain ja arviointikohteittain. Nämä arvioinnit toimivat perustana opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosanalle. Jokaisesta ammatillisten opintojen opintokokonaisuudesta annettavan ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämänedustajat yhdessä tai erikseen, pääsääntöisesti kuitenkin yhdessä. Opintokokonaisuuden ammattiosaamisen näytön arvosana perusteluineen on tallennettava ja merkittävä näyttötodistukseen. Oppilaitokset suunnittelevat ammattiosaamisen näytön arviointitietojen tallentamista varten lomakkeet, jotka ovat helppokäyttöisiä ja selkeitä myös työpaikoilla työelämän kanssa yhdessä tehtävissä arviointitilanteissa. Arviointitietojen tallentamisella mahdollistetaan arvioinnin perustelu tarvittaessa myös jälkikäteen. Erityisen

6 4 tärkeää arviointiin palaaminen on tilanteissa, joissa opintokokonaisuuden keskeinen osaaminen näytetään useammassa ammattiosaamisen näyttötilanteessa (ammattiosaamisen osanäyttöinä). Haasteellista näyttöjen arviointi on myös, jos yhden ammattiosaamisen näyttötilanteen aikana osoitetaan kahden tai useamman opintokokonaisuuden osaamista (yhdistetty näyttö). Näissä tilanteissa arvioinnin kohteet on pystyttävä erottelemaan ja tallentamaan opintokokonaisuuksittain. Arviointitiedon tallentamisesta vastaa yleensä opettaja. Arviointikeskustelusta tulee arvioinnista tallentaa ainakin seuraavat asiat: ammattiosaamisen näytön antaja näytettävä opintokokonaisuus/opintokokonaisuuden osa ammattiosaamisen näytön toteuttamispaikka kuvaus ammattiosaamisen näytön sisällöstä arvioijien yhteisnäkemyksen pohjalta annetut arvosanat arviointikohteittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle opintokokonaisuuksittain perustelut ammattiosaamisen näytön arvosanan muodostumiselle silloin, kun näyttö muodostuu osanäytöistä näytön täydentäminen tai uusiminen sellaisessa tapauksessa, joissa ei vielä ole saavutettu vähintään tyydyttävän tason osaamista sekä opiskelijan kehitettävät osaamisalueet arviointiin osallistuneiden allekirjoitukset. Tulevaisuudessa kansallinen oppimistulosten arviointi tullaan tekemään ammattiosaamisen näytöistä saatujen oppimistulosten pohjalta. Ammattiosaamisen näyttöihin perustuvaan kansalliseen oppimistulosten arviointiin siirryttäessä ammattiosaamisen näytön arvosanan tallentamiseen tullaan liittämään arvioinnin taustatietoja ja tallentamisesta annetaan erilliset ohjeet.

7 5 3 NÄYTTÖAINEISTOT OPINTOKOKONAISUUKSITTAIN Tutkinnon yhteisten ammatillisten opintojen opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kaikille opiskelijoille. Koulutusohjelmittain eriytyvien opintokokonaisuuksien näytöt ovat pakollisia kyseisen koulutusohjelman valinneelle. Opiskelijan on osoitettava osaamisensa näytöillä myös valitsemissaan valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa. Koulutuksen järjestäjä päättää näyttöjen lukumäärän siten, että kaikkien ammatillisten opintokokonaisuuksien osaaminen tulee näytettyä. 1. Talotekniikan perustaidot 30 ov 2. Mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka 6 ov 3. Ohutlevytyöt ja perusasennukset 22 ov 4. IV-asennustyöt 20 ov 5. LV-asennustyöt 26 ov 6. Hitsaustekniikka 16 ov 7. LVI-teknisten järjestelmien kunnossapito 18 ov 8. Kiinteistön yleiset työt 18 ov 9. Kiinteistön automaatio- ja sähköjärjestelmät 12 ov 10. Taloteknisten laitteiden eristäminen 22 ov 11. Teollisuuseristäminen 26 ov 12. Pientalon LVI-suunnittelu 4 ov 13. LV-teknisten laitteiden huolto 4 ov 14. Rakennuspeltityöt 4 ov 15. Kaukolämpö ja -laitteet 4 ov 16. IV-puhdistus ja huolto 4 ov 17. Kylmätekniikka- ja putkistot 4 ov 18. Perussäätö (LV- tai IV-painotteinen) 4 ov 19. Öljylämmitystekniikka 4 ov 20. LVI-saneeraus 4 ov 21. Erikoisputkistot 4 ov 22. Uima-allaslaitteistot ja veden laatu 4 ov 23. Vihertyöt 4 ov 24. Korkealämpöeristäminen 4 ov 25. Laivaeristäminen 4 ov 26. Talotekniikan ATK-sovellukset 4 ov 27. LVI-laitteiden sähköistystyöt 8 ov 28. Oppilaitoksen opintokokonaisuus 1 10 ov 29. Ammatillisiin opintoihin kuuluvat vapaasti valittavat opinnot 1 10 ov 30. Kylmäasennustytöt 26 ov 31. Talonmiestyöt 4 ov 32. Kiinteistösiivous 4 ov Talotekniikan perustaidot Opintokokonaisuus 1 kaikissa koulutusohjelmissa 30 ov LVI-asennuksen koulutusohjelma - LVI-asentaja: pakolliset opintokokonaisuudet 2, 3, 4 48 ov tai - LVI-asentaja: pakolliset opintokokonaisuudet 2, 5, 6 48 ov tai - LVI-asentaja: pakolliset opintokokonaisuudet 2, 30, 6 48 ov

8 6 - lisäksi valinnaiset opintokokonaisuudet koko valikosta 12 ov Kiinteistönhoidon koulutusohjelma - kiinteistönhoitaja: pakolliset opintokokonaisuudet 7, 8, 9 48 ov - lisäksi valinnaiset opintokokonaisuudet koko valikosta 12 ov Teknisen eristyksen koulutusohjelma - tekninen eristäjä: pakolliset opintokokonaisuudet 10, ov - lisäksi valinnaiset opintokokonaisuudet koko valikosta 12 ov Ammatilliset opinnot yhteensä 90 ov 3.1A Tutkinnon yhteiset ammatilliset opinnot Talotekniikan perustaidot Yleistä Talotekniikan perustaidot (30 ov) on pakollinen opintokokonaisuus kaikissa Talotekniikan koulutusohjelmissa. Talotekniikan perustaidot opiskellaan pääsääntöisesti ensimmäisenä opiskeluvuotena. Talotekniikan perustaidot on opetussuunnitelmassa jaettu kolmeen perustaitojen keskeiseen sisältöaiheeseen seuraavasti: Talotekniikka-alalla tarvittavat yleiset perusvalmiudet Kiinteistön käyttö ja sisäilmasto Talotekniikan perusasennukset Opintokokonaisuuden päätavoitteita ovat laaja-alainen näkemys alasta, työturvallisuus ja perustavat kädentaidot. Perustaidoissa keskitytään nimen mukaisesti perustavien kädentaitojen ja työturvallisuuden opettelemiseen. Arvioinneissa keskitytään turvalliseen työskentelyyn, perusmateriaalien ja -työvälineiden hallintaan, perustyömenetelmien hallintaan, pienten perustöiden tekniseen toteuttamiseen sekä opetellun teoreettisen tiedon soveltamiseen käytännössä. Opiskelijan itsearviointia on kehitettävä kaikissa näyttöön liittyvissä tehtävissä, vaikka perustaidoissa ei itsearvioinnin kykyä erikseen arvioida. Näyttötehtävien suunnittelussa tulee ottaa huomioon, ettei tehtävästä tule liian laajoja, koska kyseessä ovat perustaidot. Toisaalta opiskelijat pääsääntöisesti menevät ensimmäiselle työssäoppimisjaksolle näillä tieto- ja osaamispohjilla, joten tehtävät eivät voi olla liian yksinkertaisiakaan. Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaavansa seuraavat talotekniikan työturvallisuuden perustaidot: Opiskelija toimii turvallisesti ja käyttää turvallisesti henkilökohtaisia työvälineitä ja suojaimia sekä lisäksi seuraavia työkaluja ja laitteita: kulmahiomakone purkusaha kierrekone, isompi jaloilla seisova kierrekone, käsikäyttöinen viemärinavauskone puikkohitsauskone

9 7 kaasuhitsauslaitteet katkaisusirkkeli MIG/MAG-hitsauskone pop-niittipihdit kanttikone peltisakset kaarisakset ohutlevytöiden sähköleikkurit käsiporakoneet valurautaleikkuri piikkauskone halogeenivalaisin. Lisäksi opiskelijalla on voimassa oleva tulityökortti ja perustiedot ensiavun antamisesta. Hän kokoaa alle kaksi metriä korkeita rakennustelineitä ja ohjaa torninosturia käsimerkein. Opiskelija käyttää turvallisesti henkilönostinta ja tietää henkilönostimien turvallisen käytön perusteet, kuten tuennat ja suoja- sekä turvaetäisyydet. Opiskelija hallitsee työssään tarvitsemiensa kemikaalien turvallisen käytön ja pyytää käyttöturvallisuustiedotteen. Edellä mainitusta työturvallisuuden perustaidoista on laadittu työssäoppijan turvallisuuskortti, jota voidaan käyttää motivointikeinona talotekniikan työturvallisuustaitojen opiskelussa. On suositeltavaa, että opiskelija osoittaa osaavansa työturvallisuuden perustaidot ennen ensimmäistä työssäoppimisjaksoa. Opiskelija tekee työpiirustusten, työselityksen ja ohjeiden mukaisia talotekniikan perustöitä. Perustöissä arvioidaan mahdollisuuksien mukaan myös työturvallisuuden perustaidot. Perustöissä voi yhdistää eri sisältöalueita, esimerkiksi lämmitystekniikan ja eristystekniikan, vesi- ja viemäri/lämmitystekniikan ja rakennustekniikan kiinnitykset/kannakoinnit, hitsauksen ja metallitekniikan, hitsauksen ja lämmitystekniikan jne. Töihin sisältyy mahdollisuuksien mukaan piirustusten luku, suunnittelu, tarvikeluettelointi, mitoitus, kannakointi, materiaalien ja osien valinta, työkalujen valinta ja työn luovuttaminen. Esimerkkejä näytöistä Opiskelija osoittaa osaavansa kaikki talotekniikka-alan työturvallisuuden perustaidot. Hän tekee alla kuvattujen esimerkkien mukaisia talotekniikan perustöitä. Niihin sisältyy ennen työtä tehtävä tarvike- ja osaluettelo piirustusten ja työselityksen mukaisesti. - Opiskelija leikkaa kulmahiomakoneella lattateräksestä sopivan pituisen palan, oikaisee toisen pään penkkihiomakoneella ja toisen viilaamalla. Opiskelija mitoittaa kappaleeseen erikokoisilla porilla porattavat paikat. Suoritetaan poraus ja sen jälkeen kierteitetään reiät. - Opiskelija valmistaa kuusenjalan putkesta. Valmistusvaiheeseen sisältyy, mitoittamista, piiroittamista, leikkaamista, poraamista, kierteitystä, hitsausta ym. vaiheita. - Opiskelija hitsaa perushitsauksia (alapiena) puikko- ja Mig/Mag-hitsauksella. Opiskelija hitsaa kaasulla pyöritettävään putkeen I-railon (myötähitsauksella) Hän tekee fosforikuparijuotoksia kuparikupari- ja kupari-messinkiosiin. - Opiskelija tekee piirustuksia ja työselitystä noudattaen lämpöpatteriasennuksen. Hän kiinnittää patterin teknisesti oikeaan paikkaan. Opiskelija liittää patteriin varusteet sekä kiinnittää tarvittavat kannakkeet ja asentaa niille kytkentäjohdot kierreliitoksin.

10 8 - Opiskelija asentaa piirustuksia ja työselitystä noudattaen pesualtaan ja sekoittajan sekä suihkusekoittajan vesijohtoineen ja viemäreineen. Harjoituksissa viemärit voidaan asentaa näkyville (esimerkiksi seinälle). Putkimateriaalina käytetään kuparia, viemäreinä muovia. - Opiskelija asentaa piirustuksia ja työselitystä noudattaen WC-laitteen sekä lavuaarin ja sekoittajan vesijohtoineen ja viemäreineen. Harjoituksissa viemärit voidaan asentaa näkyville (esimerkiksi seinälle). Putkimateriaalina käytetään kuparia, viemäreinä muovia. - Opiskelija tekee pöydällä koottavan putkistokokonaisuuden. - Opiskelija tekee kahdesta erikokoisesta kanavasta yhteisen suoran kanavan, johon liitetään lähtökauluksella ja valmiilla T-haaralla sivuhaarat, joiden päihin asennetaan venttiilit. Kanavisto sisältää myös tehdasvalmisteisia suunnanmuutoksia, kuten käyriä, jolloin mitoituksen osaaminen tulee vahvasti esille. Kanavisto on lyhyt ja pöydällä koottava. - Opiskelija eristää vuorivillakourulla esimerkiksi DN40-lämpöjohtoputken, jossa on kulma/kaari- ja T-haara. Eristys tehdään vuorivillakourulla ja siihen sisältyvät pinnoitus, lukitukset ja päätyjen heloitukset. Eristystyö tehdään kiinteään putkeen. Näyttöympäristö Näytöt voidaan antaa erilaisissa toimintaympäristöissä. Toimintaympäristö voi olla kouluntyömaa tai koulun harjoitustyösali tai muu valvottu paikka. Valvojan on oltava läsnä seuraamassa koneiden käyttöä sekä puututtava heti työturvallisuuden noudattamatta jättämisiin. Näyttöympäristön sekä työvälineiden ja koneiden tulee täyttää työturvallisuuden vaatimukset. Opiskelijalle on annettava ennen koneiden ja laitteiden käyttöä työturvallisuutta ja käyttöä koskeva opastus. Opiskelijalla on oltava saatavilla työssään tarvittavat henkilökohtaiset ja laitekohtaiset turva- tai suojavälineet. Näyttöä varten on oltava saatavissa tehtävässä käytettävät materiaalit ja työvälineet. Opiskelijalle on annettava yksi sarja näyttöön liittyviä asiakirjoja. Näytöt suoritetaan henkilökohtaisena näyttönä, ei parityöskentelynä. Arviointi Arviointiasteikko Arvioinnissa käytetään hyväksytyn suorituksen osalta viisiportaista asteikkoa. Tässä aineistossa tavoitteet on määritelty asteikolle tyydyttävä T1, hyvä H3 ja kiitettävä K5. Opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti perustutkinnon arviointi on viisiportainen, T1 K5. Koulutuksen järjestäjän hyväksymän oppilaitoskohtaisen opetussuunnitelman perusteella määritellään tämän tukiaineiston arviointitaso tyydyttävä T2 ja hyvä H4. Käytännössä, jos opiskelija esimerkiksi saavuttaa helposti tason H3 ja jää joiltakin osin saavuttamasta tasoa K5, on hänen todennäköinen osaamistasonsa hyvä H4.

11 9 ARVIOINNIN KOH- TEET TYÖPROSESSIN Perustyöt ARVIOINTIKRITEERIT TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Työvaiheiden eteneminen Työvaiheiden etenemi- Työvaiheet seuraavat on turvallista mutta nen on sujuvaa mutta toisiaan oikeassa järjes- etenemisessä ja on varmuudessa opiskelija uusii joitakin tyksessä ja työn etenemi- parantamista. työvaiheita väärien toinen on sujuvaa. Työskentely vaatii ohjaustamenpiteiden takia. Työn lopputulos korjausten jälkeen on hyväksyttävissä. Työn lopputulos noudattaa pääosin piirustuksia ja ohjeita, joten se voidaan hyväksyä. Työn lopputulos on piirustusten ja ohjeiden mukainen. TYÖTEHTÄVÄN Työmenetelmät Työvälineet Materiaalit Materiaalimenekki Opiskelija tuntee turvallisen suoritustavan, ja suoriutuu tehtävästään vaikka varmuudessa on parantamista. Opiskelija käyttää perustyövälineitä, mutta muuten työvälineiden valinnassa ja käytössä on parantamista. Työskentely on kuitenkin turvallista. Opiskelija käyttää turvallisesti tavallisimpia materiaaleja eikä materiaalihukka ole ratkaisevan suuri. Opiskelija osaa tutun suoritustavan, jolla hän selviää sujuvan itsenäisesti tehtävästään. Opiskelija käyttää omatoimisesti tarvittavia työvälineitä. Opiskelija käyttää oikein työpiirustuksissa ja selostuksissa määrättyjä materiaaleja, ja materiaalihukka on pienehköä. Opiskelija hallitsee suoritustaan itsenäisesti. Opiskelija tuntee eri menetelmiä, joilla työ voidaan suorittaa loppuun. Opiskelija osaa tarvittavien työvälineiden valinnan sekä käytön ja pystyy hyödyntämään niitä työssään parhaalla mahdollisella tavalla. Opiskelija valitsee itsenäisesti ja käyttää työpiirustuksissa ja selostuksissa ilmoitettuja materiaaleja. Opiskelija ottaa työssään huomioon materiaalien ja tarvikkeiden antamat vaatimukset, niin ettei materiaalihukkaa synny. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON Tarvittaessa opiskelija opastettuna etsii lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä Opiskelija käyttää tietojaan ja pystyy tarvittaessa etsimään lähes omatoimisesti lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä. Opiskelija käyttää tietojaan tehokkaasti ja pystyy tarvittaessa etsimään omatoimisesti lisätietoja käytettävissä olevista lähteistä. Opiskelija laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta pääosista osa- ja tarveaineluettelot Opiskelija laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta lähes paikkansapitävän osa- ja tarveaineluettelon. Opiskelija laatii piirustusten ja ohjeiden pohjalta paikkansapitävän osa- ja tarveaineluettelon.

12 10 TYÖ- TURVALLISUUDEN Työtavat ja suojaimet Muiden ja ympäristön huomioiminen Opiskelija käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Opiskelija toimii turvallisesti ja pyrkii huomioimaan työskennellessään myös muut työntekijät. Opiskelija noudattaa turvallisia työtapoja sekä käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Opiskelija huomioi myös työskennellessään muut työntekijät. Opiskelija noudattaa oikeita ja turvallisia työtapoja sekä käyttää työssään aina asianmukaisia henkilökohtaisia ja laitekohtaisia suojaimia. Opiskelija huomioi työskennellessään myös muut työntekijät ja ympäristön, kuten työvälineiden tai koneiden käsittelyt ja niiden työturvallisuuteen liittyvien puutteiden eliminoimisen, työpaikan siisteyden jne. 3.1B Koulutusohjelmittain eriytyvät ammatilliset opinnot LVI-asennuksen koulutusohjelma Mittaus- säätö- ja automaatiotekniikka Yleistä Talotekniikan perustutkinnon mittaus-, säätö- ja automaatiotekniikka on pakollinen opintokokonaisuus LVIasennuksen koulutusohjelmassa opiskeleville. Opintokokonaisuus opiskellaan pääsääntöisesti 2. ja 3. luokalla. Kiinteistönhoidon- ja teknisen eristyksen koulutusohjelman opiskelijat voivat valita tämän opintokokonaisuuden valinnaisena ammatillisena opintona. Koska tämä opintokokonaisuus on kuuden (6) opintoviikon mittainen, opiskelijat valitsevat lisää valinnaisia opintoja valinnaisten opintojen valikosta, otta kaksitoista (12) ammatillista valinnaista opintoviikkoa toteutuisi. Näytön kuvaus Opiskelija näyttää osaamisensa mittaamisen, säätämisen sekä automaation taidoissa. LVI-laitosten mittauksien ja säädön tekeminen Opiskelija lukee suunnitelmista ja asiakirjoista mitattavien ja säädettävien kohteiden perusarvot. Hän valitsee kohteeseensa oikean mittausmenetelmän ja siihen soveltuvat mittalaitteet sekä taulukot. Hän suorittaa mittaukset ja säätää yksittäisen laitteen suunnitelmien edellyttämälle tasolle sekä täyttää työn edetessä asianmukaisesti mittaus- ja säätöpöytäkirjan. Opiskelija käsittelee mitta- ja apuvälineitä huolellisesti. Arvioitsijat täydentävät työn perustana olevan tiedon hallinnan arviointia täydentävillä kysymyksillä, joilla selvitetään opiskelijan LVI-laitosten perusmittausten hallintaa sekä ydinosaamista kommunikointi- ja yhteistyötaitojen osilta.

13 11 LVI-automaation perustaidot Opiskelija selvittää säätökaavioiden ja toimintaselostuksen avulla LVI-laitoksen perustoiminnot sekä tekee yksikkösäätimillä energiankulutukseen vaikuttavia toimenpiteitä, kuten lämpötila-asetuksia, säätökäyrän asetuksia ja kelloajan muutoksia. Hän saattaa LVI-laitoksen käsikäytölle automatiikkalaitteistoja apuna käyttäen. Arvioitsijat täydentävät työn perustana olevan tiedon hallinnan arviointia täydentävillä kysymyksillä, joilla selvitetään opiskelijan LVI-laitosten perustoimintojen hallintaa sekä ydinosaamista kommunikointi- ja yhteistyötaitojen osilta. Esimerkkejä näytöistä Seuraavat esimerkit toimivat ideoinnin sekä suunnittelun malleina ja esimerkkeinä näyttötehtävää valittaessa. Opiskelija näyttää yhden esimerkin kaltaisen suorituksen. Esimerkki 1 LVI-laitosten mittauksien ja säädön tekeminen (suuntautuminen ilmastointiasennukseen) Opiskelija mittaa ilmastointikanavasta esimerkiksi pitot-putkella (ilman paineiden mittauslaite)sekä huoneen yksittäisestä ilmanjakolaitteesta ilmamäärät ja säätää ne suunnitelmien mukaisiksi. Hän mittaa myös ilmanvaihdon antaman äänitason sekä tekee mittauksesta oikeat johtopäätökset. Tuloksistaan hän laatii mittaus- ja säätöpöytäkirjan. Ilmamäärien mittaus- ja säätötyön yhteydessä asetellaan tuloilmakoneen yksikkösäätimestä haluttu tuloilman/poistoilman lämpötila ja samalla seurataan muutosta kanavalämpötilamittareista. Samalla opiskelija selvittää, miten ilmastointikoneen automatiikka saadaan käsikäytölle ja miten IV-koneen varolaitteet ja pakkokytkennät toimivat (toimintakaaviosta). Hän selostaa toimintakaaviosta IV-koneen perustoiminnot. Esimerkki 2 LVI-laitosten mittauksien ja säädön tekeminen (suuntautuminen putkiasennukseen) Opiskelija mittaa lämpöjohtoverkoston linjasäätöventtiilistä läpikulkeva vesimäärä ja säätää sen piirustuksissa annettuihin arvoihin. Hän mittaa myös veden virtauksesta syntyvän äänitason sekä tekee mittauksesta oikeat johtopäätökset. Tuloksistaan hän laatii mittaus- ja säätöpöytäkirjan. Vesimäärien mittausten yhteydessä opiskelija muuttaa yksikkösäätimestä säätökäyrää siten, että esimerkiksi kaikkien huoneiden päivälämpötilaa pyritään laskemaan noin 2 C. Samalla opiskelija kertoo, mitä suuntaissiirrolla voidaan toteuttaa, ja selvittää, miten lämmitysjärjestelmän automatiikka saadaan käsikäytölle. Hän kertoo käytettävissä olevan yksikkösäätimen muut ominaisuudet ja toiminnat sekä selostaa toimintakaaviosta lämmitysjärjestelmän toimintaperiaatteen. Näyttöympäristön kuvaus Säätö- ja mittaustekniikan näytöt annetaan kiinteistössä, jossa on valmiudet tämänkaltaisten näyttöjen antamiseen. Automaatioon liittyvä näyttö annetaan toimivassa lämmönjakokeskuksessa tai IV-konehuoneessa, jossa on tyypillisen tällaisen tilan olosuhteet. Näytönantopaikka tulee käydä opiskelijan kanssa lävitse, jolloin hän pystyy hallitsemaan työturvallisuuteen liittyvät toimet. Ennen näyttöä on selvitettävä turvalliset liikkumistiet. Jos työskentely tapahtuu telineillä, on

14 12 niiden turvallisuus tarkistettava ennen työn aloittamista. Näyttöpaikan ja ympäristön tulee olla voimassa olevien työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisia. Tarvittavien mittausvälineiden ja apuvälineiden on oltava saatavilla joko työpisteessä tai varastointipisteessä. Mittausvälineiden tulee olla käyttökunnossa. Ilmanvaihto- tai ilmastointikoneen ja lämmitysautomatiikan tulee olla varustettu yksikkösäätimillä. Säätimien tulee olla opiskelijalle entuudestaan tuttuja. Opiskelijan käyttöön on annettava yksi sarja näyttötehtäviin liittyviä piirustuksia, tarvittavat ohjeistukset ja - käyttöohjeet sekä tarvittavat tyhjät mittaus- ja säätöpöytäkirjat. Näyttö annetaan yksilösuorituksena. Telineiden siirtämisessä voi olla mukana muitakin kuin näytönantaja. Arviointi ARVIOINNIN KOH- TEET TYÖPROSESSIN Mittaus ja säätö LVI-teknisten mittausten suoritus sekä niistä tarvittavat jatkotoimet. ARVIOINTIKRITEERIT TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Opiskelija mittaa jollakin Opiskelija tekee perusmittauksia. Opiskelija tekee lämpö- mittausvälineellä osoitetusta Hän tekee tilojen, ilmamäärien, kohteesta LVI-teknisiä mittaustuloksia joitakin vesivirtojen ja äänimäärien mittauksia (ilma- ja vesimäärä)kohtaiset jatkotoimenpiteitä (laite- mittauksia. Hän säädöt). soveltaa mittaustuloksia jatkotoimiin (laitekohtaiset säädöt äänitason selvitys). Automaatio Säätökaavioiden lukeminen Käyttö- ja ohjaustoimenpiteet Opiskelija tietää säätökaavioista lämmitys- ja IVlaitosten perustoiminnot. Opiskelija tietää IVlaitoksen pakkokytkennät. Opiskelija laatii mittauksista hyväksyttävät pöytäkirjat. Opiskelija selvittää osittain säätökaavioista laitoksen toimintaperiaatteen ja nimeää siitä pääkomponentteja. Opiskelija tekee joitakin LVI-järjestelmien käyttö-, ohjaus- ja asetustoimenpiteitä, kuten säätökäyrän siirron ja IV-laitoksen lämpötilojen muutokset. Hän tietää IV-laitoksen pakkokytkennät sekä sen, miten laitos saadaan käsikäytölle. Opiskelija laatii mittauksista ja säädöistä tarvittavat pöytäkirjat. Opiskelija selvittää säätökaavioista laitoksen toimintaperiaatteen ja nimeää siitä pääkomponentit. Opiskelija tekee automatiikkalaitteiston avulla LVI-järjestelmien käyttö-, ohjaus- ja asetustoimenpiteitä, kuten säätökäyrän muutokset, kellonajan asetukset, lämpötilan nostot ja pudotukset, IVlaitoksen lämpötilojen ja käyntiaikojen muutokset sekä varolaitteiden toi-

15 13 TYÖTEHTÄVÄN Mittaus ja säätö Mittausmenetelmien hallinta Mittausvälineiden valinta ja käyttö Opiskelija käyttää ohjattuna yksikkölaitteiden mittaamiseen tarvittavia mittalaitteita ja taulukoita. Opiskelija käyttää ilma- ja vesivirtojen mittauksiin ja säätöihin joitakin mittausmenetelmiä. Opiskelija käyttää ja joissakin tapauksissa valitsee tarvittavia mittareita ja taulukoita. mintojen tarkastukset. Hän saattaa järjestelmät käsikäytöille. Opiskelija valitsee ilmaja vesivirtojen mittauksiin ja säätöihin oikeat mittausmenetelmät sekä muuttaa niitä tarvittaessa. Opiskelija valitsee ja käyttää oikein tarvittavia mittalaitteita ja taulukoita. Automaatio Testaus- ja käyttömenetelmien hallinta Opiskelija käyttää jonkin varolaitteen testausmenetelmää sekä säädintä. Opiskelija käyttää varolaitteiden testausmenetelmiä sekä erilaisia säätimiä ja kellolaitteita. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON Mittaus ja säätö Piirustukset, taulukot ja niiden käyttö Mittalaitteet, mittauskohteet Opiskelija tietää mittaustekniikan perusteista, mitä suureita mitataan. Hän lukee taulukoita, jotta selviytyisi perussuureiden mittauksista. Opiskelija tuntee tarvittavat mittalaitteet ja niiden ohjekirjat, jotta selviytyy mittauksista. Opiskelija ymmärtää piirustuksia, laskutoimituksia, taulukoiden käyttöä, säätölaitteen merkityksen lämmitysjärjestelmässä ja lämmönsäätöjärjestelmän toimintaperiaatteen. Opiskelija tuntee tarvittavien mittareiden toimintaperiaatteet tai osaa käyttää apuna ohjekirjoja. Hän tietää mistä kv-arvon saa, joten hän suoriutuu mittauksia. Opiskelija ymmärtää piirustukset, laskutoimitukset, taulukkojen käytöt ja säädön vaikutuksen energian kulutukseen ja soveltaa niitä työtehtäviinsä. Opiskelija tuntee mitattavat kohteet, jolloin hän voi valita oikeat mittalaitteet ja välineet. Opiskelija tuntee mittareiden toimintaperiaatteet ja käyttää apuna mittalaitteiden käyttöohjeita sekä valitsee mittareista käytettävät mittaussuureet. Opiskelija tietää yksittäisistä kertasäätöventtiileistä ja mittalaitteista,

16 14 mihin niitä tarvitaan ja mikä on niiden tarkoitus. Automaatio Säätökaaviot Opiskelija tietää säätöventtiilin kv-arvon tarkoituksen ja sen, mihin se vaikuttaa, sekä osaa sen avulla mitata oikean vesimäärän. Toimintaperiaatteet Opiskelijan lukee säätökaavioista perustoiminnot (lämmitys- ja IV). Opiskelija lukee säätökaavioita ja ymmärtää niiden merkityksen. Opiskelija lukee säätökaavioita ja toimintaselostuksia sekä ymmärtää niiden merkityksen. Varolaitteet Opiskelija tuntee säätimien toimintaperiaatteet sekä lukee ja osittain ymmärtää ohjekirjoja. Opiskelija tuntee säätimien ja muiden komponenttien toimintaperiaatteet sekä lukee ja ymmärtää ohjekirjoja. Opiskelija ymmärtää säätöpiirin ja suljetun silmukan periaatteen. Hän ymmärtää, miten LVI-automaation avulla voidaan pienentää energiankulutusta. Opiskelija tietää ilmastointikoneen pakkokytkennät, kuten puhaltimet, pumpun ja pellistöt. Opiskelija tietää ilmastointikoneen pakkokytkennät, kuten puhaltimet, pumpun, pellistöt ja joidenkin niistä toiminnat. Opiskelija tietää ilmastointikoneen pakkokytkennät ja niiden toiminnat. TYÖ- TURVALLISUUDEN YDINOSAAMINEN Yhteistyö- ja viestintätaidot Opiskelija toimii työmaalla työturvallisesti. Opiskelija työskentelee yhteistyössä ja kertoo, mitä työvaihetta on tekemässä. Opiskelija noudattaa työaikoja. Opiskelija toimii työmaalla työturvallisesti huomioiden myös työturvallisuuden puutteita. Opiskelija työskentelee yhteistyössä ottaen sivulliset huomioon ja kertoo, mitä työvaihetta on tekemässä ja mihin se vaikuttaa. Opiskelija toimii työmaalla työturvallisesti huomioiden sekä parantaen myös turvallisuuden puutteita. Opiskelija työskentelee yhteistyössä ja ottaa muut työryhmät kannustavasti ja auttavaisesti huomioon. Hän kommunikoi kaikkien kanssa ja kertoo luotettavasti, mitä työvaihetta on tekemässä ja mihin se vaikuttaa.

17 15 YHTEISET PAINO- TUKSET Kestävä kehitys Opiskelija tietää säädön tärkeyden energiatalouden kannalta. Opiskelija ymmärtää säädön tärkeyden kokonaiskäytön ja energiatalouden kannalta Ohutlevytyöt ja perusasennukset Yleistä Talotekniikan perustutkinnon ohutlevytyöt ja perusasennukset on pakollinen opintokokonaisuus LVIasennuksen koulutusohjelmassa ilmastointiasennukseen suuntautuville opiskelijoille. Opintokokonaisuus opiskellaan pääsääntöisesti 2. ja 3. luokalla. LVI-asennuksen putkiasentajat sekä kiinteistönhoidon ja teknisen eristyksen koulutusohjelman opiskelijat voivat valita tämän opintokokonaisuuden valinnaisena ammatillisena opintona. Tällöin he eivät valitse lisäopintoja valinnaisten opintojen valikosta. Näytön kuvaus Opiskelija näyttää perusasennus-, ohutlevy- sekä rakennuspeltityöt. Perusasennustyö voidaan näyttää ja arvioida myös opintokokonaisuuden (4) IV-asennustyöt yhteydessä. IVasennustöissä tehdään suurelta osin myös perusasennuksiin kuuluvia tehtäviä. Rakennuspeltityöt osuuden voi näyttää ammatillisessa vapaasti valittavien opintokokonaisuuksien opintokokonaisuudessa Rakennuspeltityöt. Opiskelija tekee IV-kanavistoon pienehköjä asennus-, liitos- ja muutostöitä. Hän piirtää ja mitoittaa paikalla tarvittavat asennus- ja luonnoskuvat, joiden perusteella hän tekee tarvikeluettelot. Mittausten ja luonnoskuvien perusteella hän piirtää tarvittavasta muuntokappaleesta levityspiirustuksen, jonka perusteella hän valmistaa kappaleen. Hän asentaa tekemänsä muuntokappaleen kanaviston osaksi. Muutostyön jälkeen opiskelija tarvittavin osin eristää kanaviston. Työn jälkeen hän korjaa (käsivaraisesti) suunnitelmat asennuksia vastaaviksi. Opiskelija tekee yleisempiä rakennuslistoja, kuten ikkunalistoja, harjalevyjä, lumiesteitä tms. Listatyössä tulee olla esimerkiksi ulko- tai sisäkulmia, jatkoja sekä päiden nostoja tai laskuja. Arvioitsijat täydentävät näyttöä kysymyksillä, joilla selvitetään opiskelijan urakkalaskennan ja palkkauksen tietämystä. Kyselyllä saadaan vastauksia myös kommunikointi-, yhteistyö- ja asiakaslähtöiseen toimintaan.

18 16 Esimerkkejä näytöistä Alla oleva esimerkki on tarkoitettu ideoinnin sekä suunnittelun malliksi näyttötehtäviä valittaessa. Esimerkki Pienen kanavamuutoksen suunnittelu ja toteutus. - Osien mitoitus ja luonnoskuvien piirtäminen - Jonkin muuntokappaleen levitys ja valmistus - Osien asentaminen kohteeseen tai liittäminen yhteen - Työ voidaan tehdä joko suorakaidekanavalla tai pyöreällä kanavalla tai niiden yhdistelmällä. Näyttöympäristön kuvaus Näyttö annetaan uudisrakennus- tai saneeraustyömaalla tehtäviin asennuksiin. Näyttö voidaan antaa myös oppilaitoksen omalla työmaalla tai harjoitustyösalissa. Näytönantopaikka tulee käydä opiskelijan kanssa lävitse, jotta hän pystyy hallitsemaan työturvallisuuteen liittyvät toimet. Kaikkien työturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden pitää olla toteutettuina asiallisesti työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Ennen näyttöä on selvitettävä turvalliset kulkureitit esimerkiksi raakaainevarastolle. Jos työskentely tapahtuu telineillä (yleensä ilmastointiasennuksessa), on niiden turvallisuus tarkistettava ennen työn aloittamista. Jos työn aikana tehdään tulitöihin luokiteltuja tehtäviä, kuten laikkaleikkausta, on paikalla oltava tulityömääräysten mukainen alkusammutuskalusto sekä suojausmateriaalia. Tulitöitä tehdessään opiskelijalla tulee olla mukana voimassaoleva tulityökortti. Hänen tulee tarvittaessa aina käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja suojavälineiden tulee olla ehjät. Opiskelija noutaa tarvittavat materiaalit ja työvälineet, joiden tulee olla joko työpisteen läheisyydessä tai normaalisti saatavissa työmaan varastointipisteestä. Jos jokin työväline tai laite ei ole hänelle entuudestaan tuttu tai hän epäröi sen oikeaa käyttöä, on hänelle annettava käytönopastus kyseisen laitteen käyttöön. Opiskelijan käyttöön on annettava yksi sarja näyttötehtäviin liittyviä piirustuksia sekä työselitys. Näyttö annetaan pääsääntöisesti yksilösuorituksena. Jos opiskelija suorittaa näytön ryhmätyöskentelyn yhteydessä, on hänen tekemänsä työt pystyttävä erittelemään. Työryhmätyöskentelyssä yhteistyötaitojen osuus arvioinnissa kasvaa.

19 17 Arviointi ARVIOINNIN KOH- TEET TYÖPROSESSIN Ohutlevytyöt ja levityspiirustukset ARVIOINTIKRITEERIT TYYDYTTÄVÄ T1 HYVÄ H3 KIITETTÄVÄ K5 Opiskelija valmistaa yksinkertaisia kanaviston muunnososia valmiiden piirustusten ja mittakuvien mukaisesti. Opiskelija tekee muuntokappaleita (esim. suorakaide/pyöreä, neliö/pyöreä) tekemiensä levityspiirustusten mukaisesti. Opiskelija mitoittaa tasokuvista tai työkohteesta muuntokappaleita ja tekee ne (esim. suorakaide/pyöreä, neliö/pyöreä) tekemiensä levityspiirustusten mukaisiksi. Eristys Opiskelija tekee jonkin yksinkertaisen eristetyn kappaleen sekä yksinkertaisia rakennuspeltitöitä (esim. listat ja ikkunapellit). Opiskelija tekee yksinkertaisia ääni-, palo- ja lämpöeristettyjä kappaleita sekä yksinkertaisia rakennuspeltitöitä (esim. listat ja ikkunapellit). Ohutlevytyössä muuntokappaleen, eristyksen ja rakennuspeltitöiden tulee olla laadultaan sellaisia, että ne voidaan laadultaan asentaa normaaliin työkohteeseen Ohutlevytyöt ja muutospiirustukset TYÖTEHTÄVÄN Liitosmenetelmät sekä asennusjärjestykset Opiskelija n asentaa suunnitelmien mukaisesti pyöreää ja suorakaidekanavaa pienissä kohteissa sekä muuttaa IV-kuvat tehdyn mukaisiksi. Opiskelija käyttää kanavisto-osissa jotakin saumausmenetelmää. Opiskelija tekee piirustuksista poikkeavat pienet tavanomaiset IVasennus- ja laitemuutokset sekä muutoksista vaadittavat työpiirustukset. Opiskelija käyttää asennustyössään tarvittavia liitosmenetelmiä sekä ohutlevytyössä jotakin saumausmenetelmää. Opiskelija tekee itsenäisesti piirustuksista poikkeavat pienet tavanomaiset IV-asennus- ja laitemuutokset sekä muutoksista vaadittavat työpiirustukset ja massaluettelon. Opiskelija käyttää asennustyössään tarvittavia liitosmenetelmiä ja asennusjärjestyksiä sekä ohutlevytyössä erilaisia saumausmenetelmiä. Työvälineiden valinta ja käyttö Opiskelija käyttää tarvittavia perustyövälineitä, kuten peltisakset, erilaiset pihdit, lyömävälineet, Opiskelija käyttää perustyövälineitä sekä alan muuta työvälineistöä, kuten saumauskoneet, Opiskelija valitsee ja käyttää oikein käsityövälineitä sekä alan muuta työvälineistöä ja tarvitta-

20 18 porakoneet yms. koneleikkurit yms. via erikoistyövälineitä. Materiaalien valinta ja käyttö Opiskelija käyttää tavallisimpia materiaaleja, jotta selviytyy perustehtävistä. Opiskelija käyttää oikein työpiirustuksissa määrättyjä materiaaleja. Opiskelija valitsee ja käyttää oikein työpiirustuksissa ja työselityksessä ilmoitettuja materiaaleja. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON Viranomaismääräysten tunteminen Opiskelija tietää työhönsä liittyviä viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Opiskelija tuntee käyttämänsä materiaalien ominaisuudet. Opiskelija tietää ja kohdistaa työhönsä liittyvät viranomaismääräykset ja ohjeet. Ilmastointijärjestelmien perusteet ja ilmiöt Opiskelija tuntee jonkin ilmastointijärjestelmän perusteet. Opiskelija tuntee ilmastointijärjestelmien perusteet. Hän määrittää rakennuksen eri tilojen väliset painesuhteet. Opiskelija tuntee ilmastointijärjestelmien perusteet, sisäilman laatuluokituksen ja ilmankäsittelyyn liittyvät fysikaaliset ilmiöt ja prosessit. Hän määrittää rakennuksen eri tilojen väliset painesuhteet sekä tilamuutokset HXdiagrammista. Työmaan aikataulutus Opiskelija tietää rakennushankkeen työaikataulun. Opiskelija tietää rakennushankkeen työaikataulun ja eri töiden yhteensovittamiset. TYÖTURVALLI- SUUDEN HALLIN- TA Opiskelija toimii rakennustyömaalla työturvallisesti ja käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä. Opiskelija toimii työmaalla työturvallisesti sekä tuntee työturvallisuusmääräykset ja - ohjeet. Hän käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä ja konekohtaisia suojalaitteita. Opiskelija huomioi ja noudattaa kaikkia rakennustyömaata ja asennuksia koskevia työturvallisuusmääräyksiä ja - ohjeita. Hän käyttää aina tarvittavia henkilökohtaisia ja konekohtaisia suojavälineitä. Opiskelija huomioi myös työvälineiden/koneiden käsittelyt ja niiden työturvallisuuteen liittyvien puutteiden eliminoimisen, telineillä työskentelyn, työpaikan siisteyden jne.

21 19 YDINOSAAMINEN Oppimistaidot (oman työsuorituksen arviointi) Opiskelija arvioi itseään ja työtään monipuolisesti. Uudelleen tehdessään hän eliminoi aiemmin tekemänsä virheet. Opiskelija arvioi ja kehittää työskentelytapojaan sekä oman työnsä ja työsuorituksensa laatua. Hän arvioi myös työsuorituksen aikana työtään sekä muuttaa työsuoritustaan tarkoituksenmukaisempaan suuntaan. Ongelmanratkaisutaidot Opiskelija pyrkii selvittämään itsenäisesti eteen tulevat IV-tekniikan ja ohutlevytöiden ongelmatilanteet. Opiskelija soveltaa itsenäisesti tietämystään tavanomaisissa IVasennuksien ja ohutlevytöiden ongelmatilanteissa hallitsemansa teorian ja työssäoppimisen aikana näkemänsä mallioppimisen pohjalta. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot Opiskelija kertoo, mitä työvaihetta on tekemässä. Opiskelija esittää oppimansa tiedon ryhmälleen suullisesti tai kirjallisesti. Hän laatia kirjallisen tarvikeluettelon, jota täydennyksen jälkeen käytetään tarviketilausten tekemisen pohjana. Opiskelija raportoi työnsä vaiheista ja tuloksista asiakkaalleen tai muulle sidosryhmän edustajalle. Hän laatii kirjallisen tarvikeluettelon jonka perusteella tehdään tarviketilaukset. Yhteistyötaidot Opiskelija toimii oman työryhmän jäsenenä aiheuttamatta häiriötilanteita ja noudattaa työryhmänsä kokeneempien jäsenten antamia ohjeita ja määräyksiä. Opiskelija noudattaa sovittuja työaikoja. Opiskelija toimii työryhmänsä jäsenenä ja ottaa heidät huomioon tasavertaisesti ja kannustavasti samaan työyhteisöön kuuluvina. Hän pyrkii selvittämään eteen tulevat ongelmat yhteistyössä muiden työryhmän jäsenten kanssa. Opiskelija on vastuuntuntoinen, omaaloitteinen ja päämäärään pyrkivä. Työryhmän jäsenenä hän ottaa muut kannustavasti ja auttavaisesti huomioon. Hän kommunikoi kaikkien kanssa luontevasti ja edistää ryhmän päämäärään pääsemistä. Lisäksi hän pyrkii edistämään työryhmänsä hyvinvointia ja menestystä.

22 20 YHTEISET PAINO- TUKSET Palvelu- ja kuluttajaosaaminen (asiakaslähtöinen toiminta) Opiskelija keskustelee luontevasti työstään myös asiakkaiden kanssa. Opiskelija keskustelee ja raportoi luontevasti työstään myös asiakkailleen. Yrittäjyys (sopimukset ja palkkaus) Opiskelija laskee, miten hänen palkkansa muodostuu. Opiskelija tietää itseään koskevia talotekniikkaalan työehtosopimuksia ja -lainsäädäntöä sekä laskee palkkansa ja osittain määrittää asennuksestaan urakkahinnan. Opiskelija ymmärtää itseään koskevia talotekniikka-alan työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä sekä laskee palkkansa ja määrittää asennuksestaan urakkahinnan IV-asennustyöt Yleistä Talotekniikan perustutkinnon IV-asennustyöt on pakollinen opintokokonaisuus LVI-asennuksen koulutusohjelmassa ilmastointiasennukseen suuntautuville opiskelijoille. Opintokokonaisuus opiskellaan pääsääntöisesti 2. ja 3. luokalla. LVI-asennuksen putkiasentajat sekä kiinteistönhoidon ja teknisen eristyksen koulutusohjelman opiskelijat voivat valita tämän opintokokonaisuuden valinnaisena ammatillisena opintona. Tällöin he eivät valitse lisäopintoja valinnaisten opintojen valikosta. Näytön kuvaus Opiskelija tekee työpiirustusten ja työselityksen mukaista IV-kanaviston ja laitteiden asennustyötä. Hän suunnittelee mahdolliset vaihtoehtoiset kanavistojen kulkureitit sekä tekee tarvittavat osa- ja tarvikeluettelot. Opiskelija käyttää asiakirjoissa mainittuja materiaaleja, laitteita sekä osia. Hän käyttää asennus- ja kiinnitystöihin soveltuvia työmenetelmiä ja valitsee ja käyttää oikein tarvittavia työkaluja sekä suorittaa asennukset ja kiinnitykset hyväksyttyjen LVI-RYL (rakennusten yleiset laatuvaatimukset) -tapojen mukaisesti. Opiskelija viimeistelee työnsä siten, että se on laadullinen ja esteettisesti miellyttävä. Hän työskentelee työturvallisesti käyttäen tarvittavia suojavälineitä. Opiskelija arvioi työtään ja työsuoritustaan. Hän ratkaisee eteen tulevia ongelmatilanteita sekä joustavasti työskentelee ja kommunikoi muiden työmaalla olevien ihmisten kanssa. Näytön arvioitsijat täydentävät työn perustana olevan tiedon hallintaa suullisilla täydentävillä kysymyksillä, joilla selvitetään opiskelijan kokonaistietämystä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmistä sekä opiskelijan urakkalaskennan tietämystä. Kyselyllä saadaan vastauksia myös kommunikointi-, yhteistyö- ja asiakaslähtöiseen toimintaan. Esimerkkejä näytöistä Seuraavat esimerkit toimivat ideoinnin sekä suunnittelun malleina ja esimerkkeinä näyttötehtäviä valittaessa. Näyttö annetaan yhdestä esimerkin kaltaisesta tehtävästä.

23 21 Esimerkki 1. Kanaviston asennus normaaliin huonekorkeuteen. Kanavistossa tulee olla kanavanosia ja varusteita, kuten käyriä, muodonmuutoksia, säätöpeltejä, tarkastusluukkuja jne. Esimerkki 2. IV-koneen asennustyö konehuonekanavistoineen (yhteistyössä asentajan kanssa). Esimerkki 3. Pientalon IV-kanaviston ja laitteiston asennustyö tai kerrostalon huoneistokohtaisen IV-järjestelmän asennustyöt (usean opiskelijan työ). Näyttöympäristön kuvaus Näyttö annetaan uudisrakennus- tai saneeraustyömaalla työmaan normaaleissa työolosuhteissa. Näyttö voidaan myös antaa oppilaitoksen omalla työmaalla tai harjoitustyösalissa. Näytönantopaikka tulee käydä opiskelijan kanssa lävitse, jotta hän pystyy hallitsemaan työturvallisuuteen liittyvät toimet. Kaikkien työturvallisuuteen vaikuttavien tekijöiden pitää olla toteutettuina asiallisesti työsuojeluohjeiden ja -määräysten mukaisesti. Ennen työtä on selvitettävä turvalliset kulkureitit esimerkiksi raaka-aine varastolle sekä työmaan turvallisuuteen liittyvät asiat. Jos työskentely tapahtuu telineillä (yleensä ilmastointiasennuksessa), on niiden turvallisuus tarkistettava ennen työn aloittamista. Jos työn aikana tehdään tulitöihin luokiteltuja tehtäviä, kuten laikkaleikkausta, on paikalla oltava tulityömääräysten mukainen alkusammutuskalusto sekä suojausmateriaalia. Tulitöitä tehdessään opiskelijalla tulee olla mukanaan voimassa oleva tulityökortti. Hänen tulee tarvittaessa aina käyttää henkilökohtaisia suojavälineitä, ja suojavälineiden tulee olla ehjät. Opiskelija noutaa tarvittavat materiaalit ja työvälineet, joiden tulee olla joko työpisteen läheisyydessä tai normaalisti saatavissa työmaan varastointipisteestä. Materiaalien siirtämiset tapahtuvat yhteistyössä toisten asentajien kanssa. Jos jokin työväline tai laite ei ole hänelle entuudestaan tuttu tai hän epäröi sen oikeaa käyttöä, on hänelle annettava käytönopastus laitteen käyttöön. Opiskelijan käyttöön on annettava yksi sarja näyttötehtäviin liittyviä piirustuksia sekä työselitys. Ilmastointiasennuksessa kanavat ja koneet ovat yleensä isoja ja painavia, joten näyttö voidaan suorittaa työparityöskentelynä. Tällöin näytönantajan tekemä työ on pystyttävä erittelemään. Työryhmätyöskentelyssä yhteistyötaitojen osuus arvioinnissa kasvaa.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit-

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. asennusten suunnit- Hyväksymismerkinnät 1 (5) Pientalon ilmavaihtotyöt Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä osallistumalla pientalon ilmanvaihtotöiden asennuksiin työkohteessa. Työtä tehdään siinä laajuudessa,

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin ammattiopisto Märkätilojen vedeneristystyöt - josta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä märkätilojen

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Talotekniikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 15.10.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 7.2.2013 M. Lahdenkauppi Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulos) arvioidaan mahdollisimman

Lisätiedot

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa

Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisen arviointi, arvosanan antaminen ja arvioinnin dokumentointi ammatillisessa peruskoulutuksessa 2011 Osaamisen arviointi (1) Osaaminen (oppimisen tulosta) arvioidaan mahdollisimman aidoissa työelämän

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani. TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Kulttuurin soveltaminen käsityöhön LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla.

Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu toisena tai kolmantena opiskeluvuotena työssäoppimisjaksolla. Vaatteiden ja huolto15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee vaatteiden ja huoltotehtävät ja noudattaa toimipaikan ohjeita. esikäsittelee ja lajittelee pyykin. pesee

Lisätiedot

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä

Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Oppimistulostiedon tuottamisen järjestelmä AMOP ja arviointitiedon tallentaminen ammattiosaamisen näytöistä Tiedotustilaisuus 27.11.2008 Paula Kilpeläinen, OPH OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN Oppimistulosten

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Ylläpitosiivous 25 osp

Ylläpitosiivous 25 osp Ylläpitosiivous 25 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden mukaan.

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LENNONJOHDON PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Asiakaslähtöinen valmistaminen LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA

TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA TODISTUKSIIN JA NIIDEN LIITTEISIIN MERKITTÄVÄT TIEDOT AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA JA VALMENTAVASSA KOULUTUKSESSA Määräys 90/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 SISÄLTÖ

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä työskentelemällä yrityksessä, jossa valmistetaan ja kehitetään sulautettuja järjestelmiä.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA

KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA KANSALLISEN OPPIMISTULOSTIEDON TUOTTAMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖISTÄ JA KANSALLINEN SEURANTA Kansallisen seuranta-arvioinnin tavoitteet ja periaatteet Oppimistulosten seuranta-arvioinnit 2008 2009 Tiedotustilaisuus

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN

SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN JA SUUN TERVEYDENHOIDON ERIKOISALOILLA TOIMIMINEN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT

4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT 4.1.4 PERMANENTTIKÄSITTELYT Tutkinnon suorittaja: Näyttöympäristö: 1. Työprosessin hallinta Permanenttikäsittelyn suunnittelu Permanenttikäsittelyn tekeminen ottaen huomioon leikkaus- ja kampausrakenteen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

30 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa tekemällä sähköasennustekniikan töitä sähkö- ja energiatekniikan

Lisätiedot

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Asiakkaiden avustaminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Asiakkaiden avustaminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee oman työnsä palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen ja tarpeen mukaan. toimii eri-ikäisten ja toimintakyvyltään

Lisätiedot

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot).

Näyttöympäristö: Esimerkiksi kodinomaiset laitokset (kuten Ruusakoti), päiväkodit tai asiakaskodit (yksityiskodit, palveluasunnot). Asiointipalvelut ja erityisryhmien avustaminen 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: suunnittelee työtään asiakaskohteen toiminnan, palvelusopimuksen ja asiakkaan toiveen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa.

Ammattiosaamisen näytön ottaa vastaan Avia Collegen kouluttaja yhdessä Avia Collegen valitseman työelämän edustajan kanssa. Lennonjohdon perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtaisen osan liite 3. TUTKALENNONJOHTOPALVELU TUTKINNON OSAN NÄYTTÖAINEISTO Simulaattorijakson näyttöjen kuvaus Ammattiosaamisen näytössä opiskelija

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI

SEURAKUNTAOPISTO AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO/ Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuudet

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Perhejuhlapalvelut 20 osp

Perhejuhlapalvelut 20 osp Perhejuhlapalvelut 20 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: Opiskelija toimii vierastarjoilun ja perhejuhlan kahvitilaisuuden suunnittelu-, valmistus- ja tarjoilutehtävissä. Tehtäviin

Lisätiedot

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet:

Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu tuote- tai asiakasvastuualueen toimenpide-

Lisätiedot

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Rakennusalan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 10.11.2015 Johtokunta 16.6.2016 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne

Näyttöympäristö ruokaravintolat, henkilöstöravintolat, kahvilat, pikaruokaravintolat, jakelukeittiöt, grillit jne Ruokapalveluissa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: kunnostaa asiakas- tai työtiloja suurentaa ja pienentää ohjeita muuntaa ohjeita erityisruokavalioihin (laktoositon,

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355

( ) B-B 142 `0,3 28-0,2. 36 Ra1.6. 2x45. 1x45. 2x45. Keskiöporaus sallitaan. 0,5x0,5. Ra3.2. Ra1.6. Koneistusnäyttö Aihio: D50x145 S355 142 `0,3 50 80 M 40 x2 A 20 Ø35 5 n50-0,1 40-0,3 Ø 26-0,05 +0 Ø B + 0,3 55-0 36 Ra1.6 6 2x45 B +0 28-0,2 1x45 0,5x0,5 2x45 b 0,1 A Keskiöporaus sallitaan B-B Ra3.2 Ra1.6 ( ) 3 Designed by Checked by Approved

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Talotekniikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Putkiasennuksen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 24 Karkaisu ja jäähdytys Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 26 Pakkaus ja tuotevalvonta Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla

Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet. Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinnon, artesaani, Näytön ohjeet Forssan ammatti-instituutissa kulttuurialalla 2 Tämä ohje on tarkoitettu käsi- ja taideteollisuusalan ammatillisten perustutkintojen

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ KASVUN TUKEMISEN JA OHJAUKSEN TUTKINNON OSASSA

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkinnonsuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 25 Pinnoitus ja leikkaus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon näytön suorittamiseen

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke

TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Yhdessä tekemällä -hanke Yhdessä tekemällä -hanke (S10924) 1 TYÖSSÄOPPIMISEN LAATUKRITEERIT TYÖPAIKALLE Työssäoppimisen laatukriteerit työpaikalle on laadittu

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO VERHOILUALAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien verhoilualan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka.

Lukion luokkatilat. Monisteet ja kirjallisuusmateriaali. koulujemme luokkatiloissa. Luokkatilat, työsalit ja työssäoppimispaikka. TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TYÖVALTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TUTKINNON OSA: Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa/

Lisätiedot

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Toimitilapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Toimitilapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija suunnittelee työtään palvelukuvauksen, työohjeiden ja asiakaskohteen toiminnan mukaan. valmistautuu työtehtäviin

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset

Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 30 osp. Ammattitaitovaatimukset Majoitus- ja ravitsemispalveluissa 30 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja valmistaa toimipaikan tuotteita ja palveluja myyntiä varten pitää huolta myytävien tuotteiden laadusta

Lisätiedot

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu

Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Kylmämestarin erikoisammattitutkinto 6. Teollisen kylmän kylmäsuunnittelu Dnro 67/011/2015 Sisällys 1. Teollisen kylmän suunnittelu... 2 1.1 Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittaminen... 2 1.2

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA

OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA OPETUSSUUNNITELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA Vahvistettu 12.6.2015 Rehtorin päätös 58/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen

AROPE. Näyttötutkintojen arvioijan perehdyttäminen. Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen AROPE Anita Aalto-Setälä Eeva-Kaarina Aurila Pertti Huhtanen Teija Ripattila Anna Tolonen perehdyttäminen 1 Tausta, tavoitteet, arvioijan rooli ja tehtävät tavoitteena kerätä hyviä toimintamalleja

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Osaamispisteet. Vapaasti valittava

Osaamispisteet. Vapaasti valittava Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammattiopiskelun S2 3 osp Osaaminen arvioidaan opiskelijan keräämän oman alan sanaston sekä portfolion avulla. Oman alan sanavaraston Tekstien ymmärtäminen Luku- ja opiskelustrategioiden

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA?

MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? MILLAISTA TIETOA ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ TUOTTAA? RAKENNUS- JA METSÄALAN PETUSTUTKINTOJEN OPPIMISTULOKSET 12.11.2012, OPH NÄYTÖISTÄ KOOTUT TIEDOT 1. Koulutuksen järjestäjän nimi, oppilaitoksen/toimintayksikön

Lisätiedot

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO

TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 0 05 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus

Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi. Markku Kokkonen Opetushallitus Oppimisen aikainen arviointi Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus L ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (631/1998, 8 ) Koulutuksen järjestäjä päättää näyttötutkintoon valmistavan

Lisätiedot

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija

Kahvilapalvelut 15 osp. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija Kahvilapalvelut 15 osp Ammattitaitovaatimukset kunnostaa asiakas- ja työtiloja tuotteita ja huolehtii niiden laadusta käyttää ja puhdistaa kahvilan suosittelee, myy ja tarjoilee kahvilan ruoka- ja juomatuotteita

Lisätiedot

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija

Kotiruokapalvelut 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: Opiskelija Kotiruokapalvelut 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus: Näytön tehtävät: toteuttaa asiakaskodeissa sovitun toimintatavan mukaan ateriapalveluja ja toimii erilaisissa kotiruokapalvelutilanteissa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista lukuvuosina 1 15 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot