A365A0450 Organisaation kehittäminen ja muutosjohtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "A365A0450 Organisaation kehittäminen ja muutosjohtaminen"

Transkriptio

1 A365A0450 Organisaation kehittäminen ja muutosjohtaminen A posse ad esse Eriäviä näkemyksiä ationaalinen, analyyttinen prosessi Kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet Kehittämisen tarve Tiedonkeruu ja analysointi OGANISAATION KEHITTÄMINEN Nykytilan, tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden analyysi Päätös, tiedotus ja toimeenpano 1

2 Schein: Organisatoristen ongelmien taustalla on inhimillisen vuorovaikutuksen ongelmat Helposti vain poistetaan oireita eikä etsitä syitä. Paras interventiotapa on ongelman konkretisointi esittämällä exploratiivisia kysymyksiä, pyytämällä kuvaamaan ongelman esiintymistä, tapahtumasarjoja, esimerkkejä. Kun on tarpeeksi konkreettisia tapauksia, voidaan ymmärtää ongelma niistä käsin ja sitten etsiä näitä tapauksia yhdistäviä tekijöitä eli ongelman syitä. (Schein 1999, 155) Ihmisillä on taipumus nähdä monimuotoiset, epämääräiset, löyhästi yhteen liittyvät ilmiöt liian järjestyksellisinä, ymmärrettävinä, hallittuina ja siksi niistä ei keskustella, pohdita, esitetä erilaisia tulkintoja. Tämä estää asioiden huomaamista, uutta tulkintaa ja oppimista. (Weick 1979, 186) Ongelmanratkaisun vaihemalli (Schein 1999) 1. Konkretisointi, tapahtumasarjat, esimerkit 2. Tuotettava määrää 3. Arviointikriteerit - Päätöksenteko 4. & 5. Vastuuhenkilöiden nimeäminen Tuija Oikarinen 6. Mikä oli alkuperäinen ongelma, tarve? 2

3 Tutkimuskysymysten tyypittely 1. Puhdas tutkiva tiedustelu: mikä on tilanne, mitä on meneillään, tilanteen kuvailua 2. Exploratiivinen diagnostinen tiedustelu: sen prosessin tutkimiseksi miten sisältöä analysoidaan, mutta ei sisällön tutkimista - emotionaalisten vastausten tutkimus: miltä tuntui - tapahtumien syiden tutkimus / hypoteeseja syistä: miksi tehtiin mitä tehtiin - menneiden, nykyisten ja tulevien tapahtumien tutkimus: mitä itse & muut teki, tekee, aikoo tehdä 3. Haastava kysely: konsultin omien ideoiden esittämistä: - prosessista: voisiko tehdä näin, onko tätä ajateltu - sisällöstä: konsultin asiantuntemus ratkaisee (Schein: Process Consultation) Interventiotyyppejä 1. Aktiivinen kuuntelu (tutkiminen) 2. Menneisyyden rekonstruointi (diagnostinen) 3. Konkretisointi (diagnostinen) 4. Kehitysprosessien tunnistaminen (diagnostinen) 5. Diagnosoivat kysymykset (diagnostinen,toimintasuuntautunut) 6. Painotusten tekeminen ja priorisointi (haastava) 7. Palautteen antaminen (haastava) 8. Sisältöön liittyvät ehdotukset ja suositukset (haastava) 9. akenteelliset kysymykset (haastava) 10. Vaihtoehtojen esiinnostaminen, käsitteelliset syötteet (haastava) (Schein: Process Consultation) 3

4 hteenveto: organisaation hallittu kehittäminen Asiantuntijat vastaavat organisaation kehittämisestä Tiedonkeruu, analysointi: oikea vastaus Suunnittelu, toteutus, seuranta: johtaminen Päämäärätietoista, vaiheittaista Olosuhteet, käännekohdat Käyttäytymisen, toiminnan muutos (Schein 1988, Van de Ven & Poole 2005) Organisaation tulkinnallinen kehittäminen Ei erityinen yksittäinen interventio Kaikkien organisaation jäsenten yhteistoimintaa Usein satunnaista, työnteon oheistuotetta, huomaamatta Tärkeintä luoda mahdollisuuksia ihmisten kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle Osaamisten, näkemysten ja tulkinnan rikkaus Muiden näkökulmien ymmärtäminen Luova kollektiivisen toiminnan prosessi, jossa muutos syntyy toimijoiden vuorovaikutuksessa (Marshak & Grant 2008, Woodman 2008, Van de Ven et al. 2008, Hargrave & Van de Ven 2006) 4

5 Tulkinta innovaatioprosessissa Analyyttinen Kohdentuu keksimiseen Ongelma, joka otetaan pois Poistaa näkyvistä Projektin hallinta ja johtaminen Päätöksenteon logiikka Työntekijä on toimenpiteiden kohde Tulkinnallinen Kohdentuu löytämiseen ja luomiseen Tuottaa jokin olevaksi/ näkyväksi Prosessin fasilitointi - mahdollisten maailmojen löytäminen ja rakentaminen yhteistoiminnallisesti Merkityksenannon logiikka Työntekijät ovat aktiivisia toimijoita, jotka luovat merkitystä yhdessä (mukaellen Lester & Piore 2004) Esimerkki jatkuvan, emergentin muutoksen vaiheista (Weick & Quinn 1999) Jäädytys tapahtumajärjestyksen näkyväksi tekeminen vaikka kognitiivisten karttojen, skeemojen tai tarinoiden avulla Muutos uudelleentasapainotus = uudelleentulkinta ja nimeäminen keinoina Sulattaminen valmius jatkaa improvisaatiota, oppimista, mukautumista uudessa tilanteessa Taustalla the logic of attraction eikä logic of replacement - muutoksen kohteella muuttumisen vapaus 5

6 Ihminen - ksilöt havaitsevat, ideoivat, pohtivat, kokeilevat, oppivat, muistavat tai lannistuvat - Organisaatio ohjaa tätä yksilön toimintaa tarjoamalla puitteet ja välineet akenne ohjaa käyttäytymistä Käyttäytymisellä mahdollisuus muuttaa rakenteita - akenteet ja vuorovaikutuksen käytännöt ovat sekä toiminnan alusta että toiminnan muutoksen kohde ja tulos Eriäviä näkemyksiä ationaalinen, analyyttinen prosessi Kehittämisen tavoitteet ja toimenpiteet Kehittämisen tarve Tiedonkeruu ja analysointi Nykytilan, tavoitteiden ja tarvittavien toimenpiteiden analyysi PEINTEINEN OGANISAATION KEHITTÄMINEN OGANISAATION TULKINNALLINEN KEHITTÄMINEN Kehittämisen tarve Eri näkemysten reflektointi, tulkinta ja ymmärtäminen Vuorovaikutuksessa yhteisen ymmärryksen etsiminen Päätös, tiedotus ja toimeenpano hteisymmärrys kehittämistoimista Useita erilaisia näkemyksiä ja käsityksiä Tulkinta Merkityksenanto ikas jaettu moniääninen yhteisymmärrys Tuija Oikarinen (Marshak & Grant 2008, Woodman 2008, Ven de Ven et al. 2008) 6

7 Empowerment vai coercive persuasion (Schein 1999) Luova oppiminen = uuden näkökannan löytäminen, uutta tapaa ajatella, uusia asenteita ja uutta käyttäytymistä. empowerment KEHITTÄMINEN coercive persuasion Työntekijöiden valtaistaminen, osallistaminen, sitouttaminen -> uusia ideoita - Psykologinen antautuminen, mukautuminen - Syyllistäminen - Huoli selviytymisestä - Muiden varaan jättäytyminen - Psykologinen turvallisuus - yhmäytyminen, yhteenkuuluvuus, mentorit, esimerkit - Kognitiivinen uudelleenmäärittely -Käsitteiden uudelleenmäärittely, ymmärtäminen -Arviointiperusteiden uudistaminen, asennemuutos Taustalla kohtaamattomuuden tilat Joten: Järjestettävä kohtaamisia ja kohtaamista! rityksen sisällä toiminnot yksiköt ammattiryhmät hierarkiatasot rityksen ulkopuoliset yhteistyökumppanit Asiakkaat Tavarantoimittajat Alihankkijat hteinen kehitystyö toimintatavat ymmärrys 7

8 Organisaation oppimisen näkökulmia Oppimisen prosessit ksilön oppimisesta organisaation oppimiseen Organisaation ideaalimalli Oppivan organisaation tunnusmerkkejä Oppimisen sisältö dinosaaminen, ydinkyvykkyys Oppimisen tulos Organisaation muisti Johtaminen Johtamistavat, roolit Organisaation oppiminen (Argyris & Schön 1978) Toisto, rutiinit Hallitsevat muuttujat toiminta seuraukset yhteensopivuus epäsopivuus Single-loop Double-loop 8

9 Tehokkuus, tuottavuus toiminnan ja vuorovaikutuksen säännöllisyys, vakaus, toisto, ennustettavuus, nykyisen toiminnan ylläpitoa ja jatkamista ol.olevan tiedon, osaamisen ja rakenteiden puitteissa polkuriippuvuus, ydinosaamiset hiotaan pienin parannuksin kokemuksista oppiminen hyväksyttyä, sitouduttua mitattavissa: kannattavuus, tuottavuus, skaalaedut Innovatiivisuus, uudistuminen sattumat, häiriöt, konfliktit epävarmuus, kokeilut, riskit, virheet joutilaisuus, slack erilaisuus, varianssi heikot linkit, itseorganisoituminen resurssitarpeita vaikea etukäteen määritellä tarkat suunnitelmat mahdottomia ideasta kassavirtaan pitkä matka Mukautuminen ja uudistuminen oppimisen viitekehyksessä kirjoittaja sopeutuva oppiminen innovatiivinen oppiminen March & Simon (1958) Short-run adaptiveness, Problem solving Longer-run adaptiveness, Learning Argyris & Schön (1978) Single-loop learning Double-loop learning Deutero-learning Fiol & Lyles (1985) Lower level learning Higher level learning March (1991) Exploitation Exploration Senge (1994) Adaptive learning Generative learning Easterby-Smith, Crossan & Nicolini (2000) outine learning adical learning, Innovation Pemberton & Stonehouse (2000) Single-loop learning, Adaptive learning, Error correction Double-loop learning, Generative learning, Innovation Learning about learning, Organization paradigm shift Murray (2002) Adaptive learning Generative learning Unbounded learning eo (2002) Single-loop learning: People & Systems Double-loop learning: Process & Structures Triple-loop learning: Purpose & Strategy Lines (2005) Distributive learning Generative learning Aramburu, Sáenz & ivera (2006) Single-loop learning, Incremental changes Double-loop learning, Strategic reorientation Triple-loop learning, econsidering basic principles Tuija Oikarinen 9

10 Uuden tiedon syntyminen (Nonaka & Takeuchi 1995) hiljainen tieto hiljainen tieto SOSIALISAATIO -Kokemus -Mallioppiminen -Perinne -Mestari.-kisälli hiljainen tieto ULKOISTAMINEN -Artikulointi -eflektointi -Dialogi -Tiedon jakaminen eksplisiittinen tieto hiljainen tieto Tuija Oikarinen SISÄISTÄMINEN -Harjaantuminen -Poisoppiminen -Soveltaminen -Synteesi eksplisiittinen tieto O O HDISTÄMINEN -Systeemit -akenteet -Toimintamallit -Dokumentointi -Integrointi eksplisiittinen tieto = yksilö = ryhmä O = organisaatio eksplisiittinen tieto Tehokas toiminta organisaatio esimies Tuotannon tehokkuus Organisaatio -Organisointitavat -Johtaminen -Prosessit -Kulttuuri -utiinit Työryhmä -Työnohjaus -Vastuunjako -Työilmapiiri yksilö Institutionalizing ksilö -Osaaminen - Virheiden korjaaminen (mukaellen Crossan, Lane & White 1999) 10

11 Toiminnan kehittyminen organisaatio esimies Uudistuminen yksilö Organisaatio - Ideoiden hyväksyminen ja eteenpäinvienti - Uusien toimintatapojen vakiinnuttaminen Integrating Työryhmä -Ideoiden testaus -Toiminnan kehittäminen Interpreting Intuiting ksilö - Uudet ideat - Kehittämiskohteiden havaitseminen (mukaellen Crossan, Lane & White 1999) 11

Organisaatioalbumi. Tuija Oikarinen ja Anne Pässilä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation

Organisaatioalbumi. Tuija Oikarinen ja Anne Pässilä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation Tarinoita työstä Organisaatioalbumi apuna dialogin rakentamisessa Tuija Oikarinen ja Anne Pässilä Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lahti School of Innovation LUT Lahti School of Innovation Lymyävän

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus

Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE INNOVATIIVINEN TYÖN KEHITTÄJÄ? ammatillinen ja innovatiivinen koulutus ammatillinen ja innovatiivinen koulutus Kuinka TAITAVASTA TYÖN AMMATTILAISESTA TULEE

Lisätiedot

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014

Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Verkostotyön kulmakivet: Miten onnistun järjestöjen ja kuntien välisessä yhteistyössä? Perheverkon työkokous, Oulu, 1.12.2014 Timo Järvensivu, KTT, tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Odotuksesi

Lisätiedot

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu

Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Kierre-projektin loppujulkaisu Kierre Teatterialan tuotantoprosessin kokonaismalli Asiantuntija Eero Pölönen Projektipäällikkö Susanna Ihanus Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa

Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Oppiminen järjestöorganisaatiossa Nyyti ry oppivana organisaationa Ville Väärälä Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Soveltavan kasvatustieteenlaitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 1 Johdanto...4 2 Käsitteitä...6

Lisätiedot

Professori Helinä Melkas

Professori Helinä Melkas LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Satu Parkkunen OSAAMISEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN ASIANTUNTIJA- ORGANISAATIOSSA - CASE ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OPINTO- JA OPETUSPALVELUT

Lisätiedot

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ

YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos YHTEISÖLLINEN OPPIMINEN TALOUSHALLINNON ALAN PIENYRITYKSESSÄ Pk-yritysten johtamisen pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen

Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen TIMO-PEKKA UOTILA (Toim.) Ikkunoita osaamisen johtamisen systeemiseen kokonaisuuteen VAASAN YLIOPISTON JULKAISUJA TUTKIMUKSIA 293 LIIKETALOUSTIEDE 106 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT VAASA 2010 III Julkaisija

Lisätiedot

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola

Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä. Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 99 Tietämyksen hallinnalla kohti parempaa kehittämistoimintaa teollisuusyrityksissä Kai Häkkinen Maarit Heikkinen Merja Airola VTT TECHNOLOGY 99 Tietämyksen

Lisätiedot

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteet ja tuotantotalous Strateginen johtaminen Lotta Aaltonen KIRKKOHERROJEN OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN CASE: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Työn ohjaaja/tarkastaja:

Lisätiedot

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994

Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Työsuojelurahaston tutkimusohjelma Hyvä suunnittelukäytäntö työpaikkasuunnittelun kehittämiseen Projekti: Suunnittelun ergonomisen laadun parantaminen kokoonpanoteollisuudessa Tampere 1.4.1994 Matti Vuori

Lisätiedot

Marja Pirttinen KANSAINVÄLISTEN PROJEKTITIIMIEN VIRHEISTÄ OPPIMINEN Pro gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014

Marja Pirttinen KANSAINVÄLISTEN PROJEKTITIIMIEN VIRHEISTÄ OPPIMINEN Pro gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Marja Pirttinen KANSAINVÄLISTEN PROJEKTITIIMIEN VIRHEISTÄ OPPIMINEN Pro gradu tutkielma Hallintotiede Syksy 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Kansainvälisten projektitiimien

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa

Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Vapaaehtoistoimijoiden johtaminen jalkapalloseuroissa Laadullinen tutkimus jalkapalloseurojen vapaaehtoistoimijoiden ja päätoimisten seurajohtajien käsityksistä hyvästä vapaaehtoisten johtamisesta jalkapalloseurassa

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö

Elina Pekkarinen. Innovaatiojohtaminen. Metropolia Ammattikorkeakoulu. Liiketalouden koulutusohjelma. Tradenomi. Opinnäytetyö Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Tradenomi Opinnäytetyö Maaliskuu 2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Elina Pekkarinen Innovaatiojohtaminen

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. VTT Työraportti 2 Oppiva tuotekehitystoiminta. Matti Vuori. Yhteisöllisen suunnittelun toimintatavat. Kohteen tunteminen

VTT AUTOMAATIO. VTT Työraportti 2 Oppiva tuotekehitystoiminta. Matti Vuori. Yhteisöllisen suunnittelun toimintatavat. Kohteen tunteminen VTT AUTOMAATIO VTT Työraportti 2 Oppiva tuotekehitystoiminta Matti Vuori Kohteen tunteminen Käyttäjän huomioon ottaminen Yhteisöllisen suunnittelun toimintatavat Hyvän suunnittelijan piirteitä Menetelmäosaaminen

Lisätiedot

Strategia tiedostoja vai toimintaa. Toimintatutkimus strategian siirtämisestä arjen toiminnaksi Erica Lehto

Strategia tiedostoja vai toimintaa. Toimintatutkimus strategian siirtämisestä arjen toiminnaksi Erica Lehto Strategia tiedostoja vai toimintaa Toimintatutkimus strategian siirtämisestä arjen toiminnaksi Erica Lehto Opinäytetyö Liiketalouden ylempi amk-tutkinto Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE

HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE HYVÄN JOHTAMISEN KRITEERIT JULKISELLE SEKTORILLE LUONNOS 31.1.2013 1 HYVÄN JULKISEN JOHTAMISEN KRITEERIT, TIIVISTELMÄ Julkisen johtamisen periaatteet ja arvot Johtamisella luodaan julkista arvoa, jossa

Lisätiedot

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008

Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Kristiina Hänninen ESIMIESTYÖN HAASTEET MUUTTUVASSA KUNTAORGANISAATIOSSA Pro gradu-tutkielma Hallintotiede Kevät 2008 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Esimiestyön haasteet muuttuvassa

Lisätiedot

Systeemiäly. Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen

Systeemiäly. Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa Saarinen Helsinki University of Technology Systems Analysis Laboratory Research Reports B24, June 2004 Systeemiäly Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan Toimittanut Raimo P. Hämäläinen ja Esa

Lisätiedot

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU.

JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. TUNNISTA. VARMISTA. KEHITÄ. UUDISTA. TOTEUTA. MITTAA. ORGANISOI. HYÖDYNNÄ. UUDISTU. JOHDATUS UUTTA LIIKETOIMINTAA LUOVIEN INNOVAATIOIDEN MAAILMAAN Apuvälineitä innovaatiotoiminnan kehittämiseen. 1 2 JOHDATUS

Lisätiedot

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa

Pasi Silander (toim.) MUUTOKSEEN. tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin MUUTOKSEEN tietoyhteiskuntakehitykseen kouluissa ja opetustoimessa Tietoyhteiskunta syntyy visioista. Pasi Silander (toim.) Johtajuudella toimintakulttuurin

Lisätiedot

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta

P a g e 1. Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 1 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta P a g e 2 Sisällys Johdanto... 3 Organisationaalinen oppiminen... 4 Tiedon luomisen prosessi... 4 Yhteistoiminnallinen ohjelmistohankinta (Co-operative

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Osaamisen johtamista tukeva palkitseminen - kolme tapauskuvausta

Osaamisen johtamista tukeva palkitseminen - kolme tapauskuvausta TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tuotantotalouden osasto Työpsykologian ja johtamisen laboratorio Elina Moisio Osaamisen johtamista tukeva palkitseminen - kolme tapauskuvausta Lisensiaatintyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot