KANNANOTTO LÄÄKEHOIDON KORVAUKSET HARVINAISISSA VAMMOISSA JA SAIRAUKSISSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANNANOTTO LÄÄKEHOIDON KORVAUKSET HARVINAISISSA VAMMOISSA JA SAIRAUKSISSA"

Transkriptio

1 KANNANOTTO (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula Peruspalveluministeri Paula Risikko Kansliapäällikkö Kari Välimäki Osastopäällikkö Päivi Sillanaukee LÄÄKEHOIDON KORVAUKSET HARVINAISISSA VAMMOISSA JA SAIRAUKSISSA Harvinaisten sairauksien lääkehoito saatava lääkekaton piiriin Harvinaiset-verkosto (www.harvinaiset.fi) on kuudentoista sosiaali- ja terveysalan järjestön ja säätiön muodostama yhteistyöverkosto, joka tekee työtä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi. Harvinaista sairautta sairastavat henkilöt ovat toistuvasti yhteydessä verkoston jäseniin ongelmallisissa lääkekorvausasioissaan. Nykyinen kaksitasoinen järjestelmä (kunnat/kela) asettaa monet harvinaista sairautta sairastavat henkilöt keskenään eriarvoiseen asemaan ja joissakin tapauksissa uhkaa riittävän lääkehoidon toteutumista. Harvinaisten sairauksien lääkehoidon edistämiseksi osana Lääkepolitiikka työtä verkosto esittää, että lääkkeiden korvaus- ja rahoitusjärjestelmiä tulee kehittää siten, että myös harvinaista sairautta sairastaville henkilöille turvataan yhdenvertaisesti lääkemenojen kohtuullinen taso. On luotava sellainen menettely, joka kaikissa tapauksissa turvaa välttämättömien elämää ylläpitävien lääkkeiden kustannusten sisällyttämisen osaksi ns. lääkekattoa. Vaihtoehtoisesti on kehitettävä muu järjestely, jossa yksittäiselle potilaalle harvinaisen sairauden hoitoon määrättyjen lääkkeiden hankkimisesta aiheutuvat menot sekä henkilön muut sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavat lääkemenot eivät yhteensä nouse kulloinkin käytössä olevaa lääkekattoa suuremmiksi. Harvinaisten sairauksien toimintaohjelmakokonaisuus Harvinaiset sairaudet ovat henkeä uhkaavia tai pitkäaikaissairauksia, joiden esiintyvyys on alhainen. Osa harvinaisista sairauksista on perinnöllisiä. EU:n kansanterveys- ja tutkimusohjelmissa alhainen esiintyvyys tarkoittaa 1-5/ asukasta EU:n jäsenvaltioissa. Tavallisesti sairaudet ovat tätäkin harvinaisempia, jolloin niiden esiintyvyys voi olla 1/ asukasta. Harvinaisia sairauksia arvioidaan olevan EU:n neuvosto hyväksyi harvinaisia sairauksia koskevan suosituksen. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt suosituksen

2 mukaisen harvinaisia sairauksia koskevan kansallisen ohjelman valmistelun. Harvinaiset sairaudet ovat painopisteenä myös EU:n kansanterveysohjelmassa. Harvinaisten sairauksien hoidossa käytettävien lääkkeiden korvattavuuden saattaminen yhdenvertaiseksi muiden elämää ylläpitävien lääkkeiden korvattavuuden kanssa liittyy myös kansalliseen harvinaisten sairauksien toimintaohjelmakokonaisuuteen. Euroopan Unionin neuvoston suosituksen mukaan jäsenvaltioiden tulee mm. tukea harvinaislääkkeiden terapeuttisesta tai kliinisestä lisäarvosta jäsenvaltioissa laadittujen sekä olennaisia tietoja ja asiantuntumusta sisältävien arviointiraporttien jakamista yhteisön tasolla viivästysten minimoimiseksi potilaiden harvinaiseen sairauteensa tarvitsemien harvinaislääkkeiden saannissa. Harvinaislääkkeet (orphan drugs) Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat antaneet harvinaislääkkeitä koskevan asetuksen (EY) N:o 141/2000. Asetuksen mukaan lääke määritellään harvinaislääkkeeksi, jos sen rahoittaja voi osoittaa: a) että lääke on tarkoitettu sellaisen hengenvaarallisen sairaudentilan tai pysyvän invaliditeetin aiheuttavan sairaudentilan diagnosointiin, ehkäisyyn tai hoitoon, jota esiintyy enintään viidellä potilaalla kymmentä tuhatta henkilöä kohti yhteisössä hakemuksen jättämisajankohtana, tai että lääke on tarkoitettu hengenvaarallisen, vaikean invaliditeetin aiheuttavan tai vaikean ja kroonisen sairaudentilan diagnosointiin, ehkäisyyn tai hoitoon yhteisössä ja että sen kaupan pitäminen ilman kannustimia ei todennäköisesti antaisi riittävää tuottoa tarvittavien investointien kattamiseksi, ja b) että mainittuun sairaudentilaan ei ole olemassa tyydyttävää yhteisössä luvan saanutta diagnoosi-, ehkäisy- tai hoitomenetelmää tai, jos sellainen menetelmä on olemassa, että lääkkeestä on merkittävää etua tällaisesta sairaudentilasta kärsiville. Asetuksen antamisen jälkeen harvinaislääkkeiden määrä on ollut kasvussa. EMEAn (European Medicines Agency) mukaan EU oli vuoteen 2008 mennessä myöntänyt harvinaislääkestatuksen yhteensä 569 lääkkeelle, joista käytössä vuoden 2009 lopulla oli 103 harvinaislääkettä (Orphanet Report Series, Orphan Drugs Collection, October 2009). Myös EU:n eri jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön sellaisia lääkekorvausjärjestelmiä, jotka tukevat harvinaislääkkeiden saamista markkinoille. Suomessa sairausvakuutuslaki ei sisällä mainintoja harvinaislääkkeistä. Erillistä mainintaa harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitetuista lääkkeistä ei sisälly myöskään valtioneuvoston asetukseen (198/2009) tieteellisin perustein vaikeiksi ja pitkäaikaisiksi arvioitavista sairauksista, joiden lääkehoidon kustannuksista sairausvakuutuslain 5 luvun 5 :n 2 momentin perusteella korvataan 72 tai 100 prosenttia. 2

3 Lääkehoito ja lääkkeiden korvattavuus eriarvoista harvinaisissa sairauksissa ja vammoissa 3 Harvinaisten sairauksien hoitoon käytettävät harvinaislääkkeet ovat luonteeltaan elämää ylläpitäviä ja siten välttämättömiä. Harvinaisen sairauden tai vamman syyhyn vaikuttavia lääkkeitä on vielä sangen vähän olemassa. Harvinaislääkkeiden tulo potilaiden käyttöön kestää Suomessa pitkään. Tähän vaikuttaa muun muassa vaatimus lääkityksen tehon ja vaikutusten osoittamisesta suomalaisella seurannalla jopa sellaisissa tilanteissa, joissa lääkettä käyttäviä potilaita on ollut vain muutamia kymmeniä. Esimerkki 1: Fabryn taudin lääkehoito Fabryn tautia sairastavia on Suomessa noin 30 henkilöä, joista lääkitystä (Fabrazyme tai Replagal) saa 16 henkilöä. Maailmalla tautia sairastavia potentiaalisia lääkkeen käyttäjiä on noin 5000 henkilöä. Sairastavien vähäisestä määrästä huolimatta Fabryn taudin lääkehoidon vaikuttavuuden todentamiseksi edellytetään samoja kriteereitä kuin yleisempien sairauksien lääkehoidossa, vaikka lääkehoidon vaikutuksia seuraavat myyntiluvan myöntämisen ehtojen mukaisesti sekä lääkkeen kehittäneet lääkeyritykset että EMEA. Suomalaisille Fabryn tautia sairastaville ihmisille tilanne on erityisen hankala siksi, että kyse on ensimmäisestä sairauden syyhyn vaikuttavasta lääkehoidosta. Lääkkeen kuuluminen sairaalassa infuusiona annosteltaviin lääkkeisiin eli terveydenhuollon kustannusvastuulle on vaikuttanut kalliin hinnan ohella käyttöönoton hitauteen. Potilaille tästä on pahimmillaan seurannut pitkään kestävä epävarmuus myös jo aloitetun lääkityksen jatkumisesta (esim. EO 921/4/04). Muissa Euroopan maissa lääkettä käytetään myös avohoidossa. Suomessakin lääkkeelle on haettu oikeutta sairausvakuutuslain mukaiseen lääkekorvaukseen, mutta toistaiseksi lääke ei ole avohoidossa käytössä. Lääkehoidon kustannusvastuun rajapintoja ja järjestelmien välistä osaoptimointia kustannusvastuussa polikliinisen hoidon, kotisairaanhoidon, kotisairaalan, potilaan itsensä ja Kelan välillä on selvitetty (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:2), mutta poikkeuksellisen kalliiden lääkehoitojen osalta ei selvityksessä esitettyjä uudistuksia ole toteutettu. Esimerkki 2: Myastenia gravis -sairauden lääkehoito - Ongelmana ovat esiin nousseet myös vakiintuneessa käytössä jo pitkään olleet lääkkeet, joiden maahantuonnissa on ilmennyt katkoksia. Esim. myastenia gravis -sairauden (MG) hoidossa peruslääke yllättäen loppui apteekeista vuonna Kun lääke tuli uudelleen saataville, oli hinta moninkertaistunut eikä lääkkeiden hintalautakunnassa sille enää myönnetty erityiskorvauksen perusteena olevaa kohtuullista tukkuhintaa. Kustannukset jäivät vuosina kokonaan potilaan maksettaviksi eivätkä ne kerryttäneet ns. lääkekattoa. - Kohtuuton tilanne on johtanut siihen, että MG-sairautta sairastavat henkilöt ovat potilaskohtaisesti joutuneet hakemaan välttämättä tarvitsemilleen elämää ylläpitäville lääkkeille korvattavuutta aina korkeinta hallinto-oikeutta myöden (esim. KHO 1723/2/ ). Vaikeita sairauksia sairastaville henkilöille korvattavuushakemukset ovat työläitä prosesseja, jotka on osattava käynnistää oikea-aikaisesti. - Ongelmia on tuottanut myös lääkkeiden hintalautakunnan takautuva päätöksenteko korvattavuuksien myöntämisessä: esimerkiksi MGsairauden hoitoon tarkoitettu Mytelase-lääke (vain muutamat käyttävät Suomessa, ne jotka ovat allergisia Mestinonin bromille) sai Kelakorvattavuuden syyskuussa 2009 ja sen ilmoitettiin olevan voimassa takautuvasti alkaen tämän vuoden marraskuun loppuun. Näin vuoden kuluttua päätöksestä on korvattavuutta haettava uudelleen.

4 Harvinaisten sairauksien hoitoon käytetään myös muissa sairauksissa tavanomaisessa käytössä olevia lääkkeitä. Näille lääkkeille ei kuitenkaan harvinaisten sairauksien hoidossa ole myönnetty erityiskorvattavuutta silloinkaan, kun lääkkeen käyttöaihe vastaa jotakin toista erityiskorvaukseen oikeuttaa sairautta. Välttämättömän lääkehoidon alisteisuus taloudellisille intresseille Esimerkki 3: spastisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet sekä kroonisen kivun hoitoon käytettävät lääkkeet syringomyeliaa sairastavilla Spastisuuden hoitoon käytettävät lääkkeet eivät ole erityiskorvattavia perinnöllistä spastista parapareesia sairastavilla. Kroonisen kivun hoitoon käytettävät lääkkeet eivät ole erityiskorvattavia syringomyeliaa sairastavilla, vaikka ne ovat osa näiden sairauksien tavanomaista hoitoa. Esimerkki 4: jotkut iho- ja hengityssairaudet Kystinen fibroosi -sairauden (CF) perushoidossa käytettävät antibiootit (suun kautta/hengitettävät/suonensisäiset) korvauskäytäntö on sama kuin kaikissa muissakin sairauksissa vaikka, antibioottihoito on sairauden perushoitoa. Esimerkki 5: diabetes Diabetesta sairastavissa henkilöissä on pieni ja hyvin harvinainen ryhmä, joka tarvitsee hoidoksi eläininsuliinia. Sen korvattavuus toteutuu nykyisin vain yksittäisten potilaiden käynnistämien erityiskorvaushakemusten perusteella. Harvinaislääkkeiden pieni volyymi ja yleensä kallis hinta vaikuttavat siihen, että lääketeollisuudella ei ole intressiä hakea lääkkeille korvattavuuksia erityisesti siksi, että taloudellinen hyöty vaativasta hakuprosessista on minimaalinen. Koska harvinaislääkkeiden sekä muiden sairauksien hoitoon tarkoitettujen lääkkeiden käyttö harvinaissairauksien hoidossa sijoittuu usein sairausvakuutuslain mukaisten korvausten ulkopuolelle, ovat näitä lääkkeitä käyttämään joutuvat henkilöt eriarvoisessa asemassa suhteessa muuhun väestöön. Lääkkeiden lisäkorvauksen hakeminen ns. vuotuisen lääkekaton ylittymisen jälkeen ei siis ole mahdollista. Geneeristä vaihtoehtoa ei pääosin ole olemassa, koska monissa tapauksissa ei ole olemassa ensimmäistäkään lääkettä harvinaiseen sairauteen. Mikäli vaihtoehtoinen valmiste on olemassa, on se hinnaltaan yhtä korkea kuin alkuperäisvalmiste. Näin on esim. Fabryn taudin hoitoon tarkoitetuissa lääkkeissä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi ilman eri hakemusta myöntää lääkevalmisteelle määräaikaisen erityisluvan, jolla valmiste voidaan ilman varsinaista myyntilupaa luovuttaa kulutukseen. Erityislupa mahdollistaa lääkkeen toimittamisen apteekista. Potilaskohtainen maksullinen erityislupakäytäntö on rajattu poikkeustapauksiin, joissa myyntiluvallinen lääkevalmiste ei yksittäiselle potilaalle sovellu. Korvausta erityislupavalmisteesta ja määräaikaisesta erityislupavalmisteesta voidaan hakea vain silloin kun lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut valmisteelle korvattavuuden ja kohtuullisen tukkuhinnan. Kaikkiaan erityislupamenettely on asiakkaan tarvitseman elämää ylläpitävän lääkehoidon toteutumisen kannalta raskas, epävarma ja ylimääräisiä kustannuksia aiheuttava. 4

5 Esimerkki 6: pitkä QT-oireyhtymä Pitkä QT- oireyhtymää sairastavat eivät ole saaneet peruskorvausta pitkävaikutteiselle betasalpaajalle, jota lääketukku tuo maahan. Näin huolimatta siitä, että lääke on hoitosuositusten mukainen ja Kela on puoltanut sen käyttöä. Monenkaan harvinaisen sairauden hoitamisesta ei ole olemassa hoitosuosituksia, hyviä käytäntöjä tai muita vastaavia hoitoa ohjaavia asiakirjoja. Hoitosuositusten puuttuminen saattaa johtaa käytännössä myös osaltaan potilaille kalliisiin hoitokokeiluihin. Sikäli kun hoitosuosituksia on harvinaisista sairauksista laadittu, tulisi ne ottaa huomioon ratkaistaessa harvinaisten sairauksien hoidossa välttämättä tarvittavien lääkevalmisteiden korvattavuutta. Huomattava on myös, että monessa tapauksessa harvinaisten lääkkeiden hankintakustannukset ilman sairausvakuutuskorvauksia ovat niitä sairastaville henkilöille niin suuria, ettei lääkkeitä ole mahdollista hankkia. Hoitamatta jäävistä sairauksista niin yhteiskunnalle kuin yksilölle aiheutuu lisäkustannuksia (sairaalahoito, sairausvakuutuspäivärahat, työkyvyttömyys jne.). Joissakin tilanteissa on potilaan mahdollista hakea ja saada toimeentulotukea. Tällöin kuitenkin toimeentulotuella paikataan sairausvakuutusjärjestelmän aukkoja, mikä ei ole tarkoituksenmukaista. 5 Harvinaiset-verkoston puolesta Päivi Vataja Risto Heikkinen puheenjohtaja 2010 varapuheenjohtaja 2010 Kuuloliitto ry Iholiitto ry Ilkantie 4, Hki Karjalankatu 2 B, Hki puh. (09) , puh. (09)

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto

K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2. Sari Valliluoto K i l P a i l u V i r a S t o N S E L V i t y K S I Ä 2 2 0 1 2 Sari Valliluoto LÄÄKEHuolloSta LÄÄKEMarKKINoiHIN ArvoKEtju ja SÄÄNtely Sari Valliluoto Lääkehuollosta lääkemarkkinoihin Arvoketju ja sääntely

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 1/2015 KANSALLINEN ITSEHOITOLÄÄKEOHJELMA

JULKAISUSARJA 1/2015 KANSALLINEN ITSEHOITOLÄÄKEOHJELMA JULKAISUSARJA 1/2015 KANSALLINEN ITSEHOITOLÄÄKEOHJELMA KANSALLINEN ITSEHOITOLÄÄKEOHJELMA Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja 1/2015 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea 2015

Lisätiedot

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma

Kansallinen itsehoitolääkeohjelma 1 (35) 16.6.2014 Kansallinen itsehoitolääkeohjelma Sisällys Kansallinen itsehoitolääkeohjelma... 1 1. Johdanto... 2 1.1 Määritelmät ja lyhenteet... 2 1.2 Lääkepoliittinen tausta... 3 1.3 Itsehoitolääkityksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysministeriön asetus opioidiriippuvaisten vieroitus- ja korvaushoidosta eräillä lääkkeillä Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2008 Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf)

ISBN 978-952-486-122-9 (nid.) ISBN 978-952-486-123-6 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2012 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2012 ISBN 978-952-486-122-9

Lisätiedot

Liite 2. Fimean ehdotus lääketaksa-asetuksen perustelumuistioksi

Liite 2. Fimean ehdotus lääketaksa-asetuksen perustelumuistioksi Liite 2. Fimean ehdotus lääketaksa-asetuksen perustelumuistioksi Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS LÄÄKETAKSASTA 1. Johdanto 2. Nykytila 11.6.2011 Lääkkeiden vähittäismyyntihintojen määräytymisen perusperiaatteet

Lisätiedot

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf)

ISBN 978-952-486-141-0 (nid.) ISBN 978-952-486-142-7 (pdf) DIABEETIKON SOSIAALITURVA 2013 Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Mervi Lyytinen Taitto: Aino Myllyluoma Paino: Hämeen Kirjapaino Oy, 2013 ISBN 978-952-486-141-0

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

Lääkkeiden viitehintajärjestelmää

Lääkkeiden viitehintajärjestelmää Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2007:46 Lääkkeiden viitehintajärjestelmää selvittäneen työryhmän muistio SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 Julkaisija Sosiaali- ja terveysministeriö

Lisätiedot

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN

KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUSTIEDON VAIKUTUS LÄÄKKEIDEN HINTALAUTAKUNNAN KORVATTAVUUSPÄÄTÖKSIIN Miina Leussu Pro gradu-tutkielma Terveystaloustiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) HE 90/2010 5.11.2010

Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) HE 90/2010 5.11.2010 Invalidiliitto ry MUISTIO 1(11) Esityksen pääasiallinen sisältö Invalidiliitto arvioi hallituksen esitystä fyysisesti vammaisten ihmisten näkökulmasta. Fyysisesti vammaisten ihmisten joukko on heterogeeninen

Lisätiedot

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015

LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen keskussairaala Sosiaalityö LASTEN SYÖPÄSAIRAUDET & SOSIAALITURVA JA SOSIAALIPALVELUT 2015 Sosiaalityöntekijä Juhani Luotola puh: 014-2691755 juhani.luotola@ksshp.fi

Lisätiedot

RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2008

RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2008 6 2007 RAUHALLISTA JOULUA JA ONNELLISTA UUTTA VUOTTA 2008 GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 2008 SEASON S GREETINGS AND BEST WISHES FOR THE NEW YEAR 2008 TABU 6.2007 15. vuosikerta Pääkirjoitus Uutta lääkkeistä

Lisätiedot

LÄÄKELOGISTIIKAN VARAUTUMISSUUNNITELMA INFLUENSSAPANDEMIAA VARTEN

LÄÄKELOGISTIIKAN VARAUTUMISSUUNNITELMA INFLUENSSAPANDEMIAA VARTEN SELVITYS 1 (34) 14.12.2007 LÄÄKELOGISTIIKAN VARAUTUMISSUUNNITELMA INFLUENSSAPANDEMIAA VARTEN Mannerheimintie 103b 00300 Helsinki PL 55 00301 Helsinki Puh. (09) 473 341 Faksi (09) 714 469 kirjaamo@laakelaitos.fi

Lisätiedot

Diabeetikon sosiaaliturva

Diabeetikon sosiaaliturva 2015 Diabeetikon sosiaaliturva Kustantaja: Suomen Diabetesliitto ry Kirjoittaja: Riitta Vuorisalo Toimittaja: Johanna Häme-Sahinoja Taitto: Aino Myllyluoma Kannen kuva: Jyrki Salmi, Parus Major, talitiainen.

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 27.5.2014 L 158/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 536/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, ihmisille tarkoitettujen

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2014 Sisällys ALKUSANAT...3 I II III IV V VI VII SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT...4 YLEISET PERIAATTEET...5 OHJEET LÄÄKKEIDEN MARKKINOINTIIN...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227. Sairausvakuutuslaki. N:o 1224 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2004 N:o 1224 1227 SISÄLLYS N:o Sivu 1224 Sairausvakuutuslaki... 3283 1225 Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun, työnantajan sairausvakuutusmaksun

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI

SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI 1 SUOSITUS KONEELLISEN ANNOSJAKELUN TOIMINTAMALLIKSI Sosiaali ja terveysministeriö Kansaneläkelaitos Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa

Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Esiselvitys lääkehuollosta sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja sosiaalihuollon laitoksissa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus 29.12.2010 TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 11.6.2010

Lisätiedot

SELVITYS 1 (24) 2.6.2005 LL Dnro 394/59/2005 LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE ANTAMAT ALENNUKSET TIIVISTELMÄ

SELVITYS 1 (24) 2.6.2005 LL Dnro 394/59/2005 LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE ANTAMAT ALENNUKSET TIIVISTELMÄ SELVITYS 1 (24) 2.6.2005 LL Dnro 394/59/2005 LÄÄKEYRITYSTEN APTEEKEILLE ANTAMAT ALENNUKSET TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi 7.3.2005 Lääkelaitosta selvittämään, missä määrin ja miten suuria

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET

LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET LÄÄKETEOLLISUUDEN EETTISET OHJEET Lääketeollisuus ry. 2013 Sisällys Alkusanat...3 I II III IV V VI Soveltamisala ja määritelmät...4 Yleiset periaatteet...5 Ohjeet lääkkeiden markkinointiin...8 1. Ohjeet

Lisätiedot

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna

Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Versio 1.1 Glargin- ja detemirinsuliinin hoidollinen ja taloudellinen arvo tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen hoidossa NPH-insuliiniin verrattuna Arviointiraportin luonnoksen julkinen kommentointi Arviointiraportin

Lisätiedot

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko

PROVIISORI. Viitehintojen H-hetki lähestyy. Hoitajaresepti on odotettu uudistus. Ministeri Paula Risikko E-RESEPTI SIVU 6 APTEEKKIEN VERKKOKAUPPA SIVU 9 TEEMA: RESEPTINKIRJOITUS OIKEUS SIVU 12 PROVIISORIPÄIVÄ SIVU 16 RUOTSIN APTEEKKIUUDISTUS SIVU 24 RESEPTINKIRJOITUS MUISSA MAISSA SIVU 28 VEROSUUNNITTELU

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle biopankkilaiksi sekä laeiksi ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamiseksi

Lisätiedot