Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK"

Transkriptio

1 Palkkakeskustelut, uusi avaus suorituksen palkitsemiseen - palkkakeskustelumallit Suomessa ja Ruotsissa - kokemuksia käytännöstä, case EK Espoo Niilo Hakonen Elinkeinoelämän keskusliitto

2 Entä jos... yksilön palkankorotusten suuruudesta päätettäisiin liittoneuvottelujen sijasta yrityksissä ja työpaikoilla, lähellä toimintaa ja ihmisiä? yritys voisi rakentaa itselleen oman palkkausjärjestelmän, joka todella tukisi yrityksen tavoitteita ja arvoja? yritys voisi valita useammasta palkankorotustavasta omaan tilanteeseensa parhaiten sopivan? Palkankorotustapa (kustannusvaikutus säilyy samana) Samansuuruiset palkankorotukset kaikille Yksilölliset sopimuskorotukset paikallisesti sopimalla Yksilölliset sopimuskorotukset palkkakeskustelussa esimiehen kanssa

3 Tämä on jo mahdollista muissa Pohjoismaissa Esimerkiksi Ruotsin palkkakeskustelumalleissa työehtosopimuksin sovitaan vain korotusten keskimääräisestä suuruudesta ja yksilöllisistä korotuksista päätetään esimiehen ja alaisen välisissä palkkakeskusteluissa. Tanskassa (Dansk Industri) sekä palkankorotuksista että palkkausjärjestelmistä sovitaan yrityskohtaisesti ja työrauhan vallitessa. Yritysten tukena ovat prosessikuvaukset, palkkakonsultit ja palkkakonferenssit. Norjassa toimihenkilöiden palkoista sovitaan tavallisesti yksilöllisesti. Paikallisesti voidaan sopia myös korotusraamista tai yleiskorotuksista.

4 Ruotsissa vain pieni osa palkoista (malli 7) jaetaan enää perinteiseen tapaan tasasuuruisina yleiskorotuksina Osuus palkansaajista yksityinen Kaikki sektorit yhteensä 1. Paikalliset osapuolet päättävät täysin sekä palkankorotusten suuruudesta että jakamisesta yksilöllisesti 10 % 10 % 2. Kuten kohdassa 1 mutta työehtosopimuksessa perälauta korotusten keskimääräiselle suuruudelle siltä varalta, että paikalliseen sopimukseen ei päästä 3. Kuten kohdassa 2 mutta perälauta myös yksilöllisten korotusten vähimmäissuuruudelle siltä varalta, että paikalliseen sopimukseen ei päästä 4. Työehtosopimus määrää korotusten keskimääräisen kustannusvaikutuksen, jonka puitteissa korotukset voidaan jakaa yksilöllisesti. 5. Kuten kohdassa 4 mutta lisäksi jokin takuu yksilöllisen korotuksen vähimmäissuuruudelle tai sitä koskeva perälauta siltä varalta, että paikalliseen sopimukseen ei päästä. 7 % 4 % 16 % 14 % 14 % 24 % 25 % 31 % 6. Työehtosopimus määrää yleiskorotuksen ja lisäksi yrityspotin, jonka jakamisesta päättävät paikalliset osapuolet. 16 % 10 % 7. Työehtosopimus määrää samansuuruisen yleiskorotuksen kaikille, ei paikallisesti sovittavia tai yksilöllisesti jaettavia eriä. 12 % 7 % Lähde: Medlingsintitutets årsrapport 2006

5 Palkkamalli vastaa kahteen kysymykseen Palkkamalli Miten palkkoja korotetaan? Miten palkat porrastetaan?

6 Palkkojen porrastusta on kehitetty Suomessa Työehtosopimusten palkkausjärjestelmiä on uudistettu vuodesta 1989 Vuonna 2005 joka kolmas EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä oli järjestelmällisen pätevyydenarvioinnin piirissä Uutta 2007: Analyyttisten järjestelmien rinnalle nousivat palkkaryhmämäärittelyt, palkkakeskustelumallit ja uudistuksia vauhdittavat yrityskohtaiset erät Täydentävät palkkaustavat yleistyivät 1990-luvun lopussa Vuonna 2006 joka toinen EK:n jäsenyritysten henkilöstöstä kuului tulos- tai voittopalkkioiden piiriin. Palkkioiden osuus koko palkkasummasta oli 2,6 %. Täydentävät palkkaustavat Tulospalkkiot Voittopalkkiot Voitonjakoerät Osakepohjainen palkitseminen Henkilöstölle Henkilöstörahastoon Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005

7 Palkankorotustapa säilyi pitkään lähes muuttumattomana Kansainvälisesti on nykyisin harvinaista, että yksilön palkankorotuksen suuruudesta päätetään valtakunnallisesti, etäällä toiminnasta ja yrityksistä. Vuonna 2006 Suomessa oli vielä pääosin ratkaisematta solidaariseen palkkapolitiikkaan kuuluva työpaikkojen sivuuttaminen palkoista päätettäessä. Suomi sijoittui palkkojen joustavuudessa World Economic Forumin kilpailukykyvertailussa sijalle 123. Vertailussa oli mukana 125 maata.

8 2006: yksilöiden palkankorotusten suuruudesta päätetään Suomessa edelleen valtakunnallisella tasolla 1970-luvulla inflaatio keskimäärin 11 % vuodessa, ylisuuret palkankorotukset hoidettiin devalvoimalla 1980-luvun alussa Suomi oli vielä puolisuljettu säännöstelytalous. Rahamarkkinoiden avautumisen myötä yritysten omistus-rakenne alkoi muuttua. Palkankorotustapa on säilynyt pitkään lähes muuttumatta 1990-luvun alun talouslama, työttömyysaste ennätykselliseen lähes 20 prosenttiin Tavoiteinflaatio Pienehköjä yrityskohtaisia ja muita eriä Laman jälkeen siirryttiin keskimäärin 2 % inflaatiovauhtiin luvun puolivälissä palkankorotusmalleja uudistettiin muissa pohjoismaissa Kansainvälinen kilpailu, yritysten kansainvälistyminen, verkostoituminen ja erilaistuminen Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi 1995 ja euroalueeseen 1999.

9 Perinteisen palkkamallin kipukohtia Työn ja palkan vastaavuus koetaan heikoksi Yleiskorotuksia ei voi kytkeä yritysten menestystekijöihin. Palkkojen korottamiseen liittyvä kannustevaikutus menetetään. Perinteinen palkkamalli pitää yllä palkkauksen vääristymiä. Oikaisemiseen tarvittaisiin yksilöllisiä korotuksia. Joillain aloilla oletetaan edelleen, että työnantaja huolehtii yksipuolisesti palkkojen oikeudenmukaisuudesta ja kannustavuudesta työehtosopimuksessa sovittujen yleiskorotusten päälle. Ansiokehitystilasto osoittaa, että näin ei ole tapahtunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Perinteinen palkkamalli ei edistä tuottavuutta. Perinteinen palkkamalli ei edistä työllisyyttä. Perinteinen palkkamalli on suunniteltu oloihin, jossa uusia työpaikkoja ja kasvuyrityksiä syntyy jatkuvasti ja työtä on tarjolla kaikille halukkaille.

10 Ansiokehitys ja sopimuskorotukset yksityisellä sektorilla ilman vuonna 2007 solmittujen sopimusten kustannusvaikutusta 5 Muutos % vuodessa Yrityskohtainen palkkakehitys ja rakennemuutokset Sopimuskorotukset * 2007* Lähde: Tilastokeskus (ansiotasoindeksi) ja EK. EK:n arvio vuodelle 2007 kuvaa ennen vuotta 2007 solmittujen työehtosopimusten kustannusvaikutusta. Siinä ei siis ole otettu huomioon vuoden 2007 aikana solmittujen sopimusten kustannusvaikutusta Haapasalmi,Saukkonen

11 Keväällä 2007

12 Tavoitteeksi oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus Kun kysytään henkilöstöltä, mihin palkan pitäisi perustua, eniten kannatusta saavat työn vaativuus, henkilön pätevyys ja työn tulokset. Näihin tekijöihin perustuva palkkaus koetaan oikeudenmukaiseksi ja kannustavaksi. 1 Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus edellyttää myös, että henkilö itse pääsee vaikuttamaan palkkansa suuruuteen. Tämä voidaan toteuttaa usealla eri tavalla. Oikeudenmukaiseksi koetuissa ja kannustavissa palkkausjärjestelmissä palkkaperusteet ovat kunnossa, järjestelmä tunnetaan ja sen rakentamiseen ja ylläpitoon on paneuduttu. Oikeudenmukainen on myös sellainen palkkamalli, joka edistää tehokkaasti työllistymistä ja työllistämistä. 1) Lähde: Nurmela & al. (1999) Miten tulospalkkaus Suomessa toimii 40 tapaa tutkineen hankkeen loppuraportti. Teknillinen korkeakoulu, työpsykologian ja johtamisen laboratorio.

13 Työehtosopimusten palkankorotuksiin tulisi liittyä mahdollisuus sopia toisin yritystasolla Jakamisesta eri suuruisina kustannusvaikutusta muuttamatta (ylemmät toimih.) Jakamisesta eri suuruisina kustannusvaikutusta muuttamatta (muut toimih.) Jakamisesta eri suuruisina kustannusvaikutusta muuttamatta (työntekijät) Korotusten tasosta (muut toimih.) 56 % 65 % 79 % 79 % Korotusten tasosta (ylemmät toimih.) 55 % Korotusten tasosta (työntekijät) 54 % Korotusten toteuttamisajankohdasta (työntekijät) Korotusten toteuttamisajankohdasta (muut toimih.) Korotusten toteuttamisajankohdasta (ylemmät toimih.) 31 % 38 % 44 % Osuus henkilöstöryhmästä näissä yrityksissä 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Yritysten palkka-asioista vastaavien näkemys. Lähde: EK:n palkkausjärjestelmätiedustelu 2005

14 Tarvitaan edelläkävijöitä ja kokemuksista oppimista Järjestöjen tehtävät palkkamallien kehittäminen ja uudistaminen yhteistyössä yhteisen palkkausjärjestelmäkoulutuksen järjestäminen ja uudistusten seuranta tuki- ja neuvontapalvelujen tarjoaminen yrityksille ja työpaikoille Yritysten ja organisaatioiden tehtävät Palkitsemisen valmiuksien parantaminen ja työ- ja virkaehtosopimusten tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus Strateginen palkitseminen Määritellä yritykselle oma palkkapolitiikka tai vastaava

15 Mitä yrityksen palkkapolitiikka on? Palkkapolitiikalla tarkoitetaan periaatteita, joihin palkkaus yrityksessä perustuu. Se kertoo, miten työntekijä itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimieskuntaa palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. Onnistuneella palkkapolitiikalla ja hyvin suunnitelluilla palkitsemisen kokonaisuuksilla kannustetaan henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen, ohjataan muutosta ja saadaan aikaan tyytyväisyyttä. Lähde:

16 Mihin yrityskohtaisia eriä eri aloilla käytetään? Palkkausjärjestelmäuudistuksien toteutukseen Tasa-arvosuunnitelman toteutukseen Henkilökohtaisen palkan osan kasvattamiseen Vääristymien korjaamiseen, esim. yritysfuusioissa Palkkakeskusteluihin, kun erät ovat riittävän suuria Markkinapalkkoihin Esim. apteekit 2006: hyvä asiakaspalvelu, vastuun ottaminen, osaaminen

17 Rahoitusalan palkkakeskustelumalli pähkinänkuoressa Sopimuskausi Sopimus mahdollista irtisanoa päättymään Palkankorotukset yleiskorotus 3,6 % ja yrityskohtainen erä 1,0 % yleiskorotus 3,3 % ja palkkakeskusteltava osuus 1,55 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 40 % palkkakeskusteltava osuus korotuksesta 50 % Uusi palkkausjärjestelmä eli palkkakeskustelu on johtamisväline. Tavoitteena on luoda selkeä kytkentä työn tekemisen ja palkkauksen välille. Työehtosopimus antaa raamit ja kuvaa prosessin. Yhteisenä tavoitteena on uuden palkkausjärjestelmän hyvä käyttöönotto. Yritys päättää palkkapolitiikasta ja esimies yksilöllisen korotuksen suuruudesta Työehtosopimus antaa mahdollisuus konserni- ja ryhmäkohtaisiin ratkaisuihin. Palvelusvuosilisät, tehtävä- ja pätevyyslisät poistettiin järjestelmään soveltumattomina.

18 Rahoitusalan yhteenvetolomake palkkakeskustelusta Työntekijä: Esimies: Yksikkö: 1. Työn vaativuus (mitä tehdään) Tärkeimmät tehtävissä tapahtuneet muutokset: Henkilön työehtosopimuksen vaativuusluokka muuttuu: kyllä / ei Uusi vaativuusluokka: Mahdolliset tulossa/tiedossa olevat muutokset tehtäviin: 2. Henkilön työsuoritus ja pätevyys (miten työ tehdään) Havaintoja henkilön pätevyydestä ja suoriutumisesta: Mahdolliset tarpeet ja toimenpiteet pätevyyden kehittämiseksi: Uusi tunti/kuukausipalkka alkaen on. Ympyröi oikea vaihtoehto: Olemme yhtä mieltä palkankorotuksen suuruudesta / Emme ole päässeet yhteisymmärrykseen palkankorotuksen suuruudesta. Osapuolten jäädessä erimielisiksi kumpaakin keskustelijaa pyydetään laatimaan selventävä teksti, jossa he perustelevat kantaansa. Erimielisyyden syy: (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle) Allekirjoitukset Aika ja paikka Esimies Toimihenkilö OHJE: Palkankorotuksen suuruus voidaan tarvittaessa todeta lyhyessä jatkokeskusteluissa esimiehen käytyä kaikki palkkakeskustelut.

19 Lyhyesti palkkakeskustelumalleista Useita hieman toisistaan poikkeavia malleja, joita on käytössä Ruotsissa monilla aloilla, Suomessa rahoitusalalla, vakuutusalalla ja kaupan ylemmillä toimihenkilöillä Yleiskorotuksen sijaan sovitaan tavallisesti kustannusvaikutuksesta, eli palkankorotusten keskimääräisestä suuruudesta, jonka vähintään pitää toteutua henkilöstöryhmässä yrityksen sisällä. Yksilöllisen korotuksen suuruudesta päätetään esimiehen ja alaisen välisessä palkkakeskustelussa. Palkkakeskustelun käyminen on malleissa alaisen oikeus ja esimiehen velvollisuus. Ruotsissa palkkakeskustelumalli levisi aikanaan sopimusaloilta ja henkilöstöryhmistä toiseen, kun myös muut halusivat järjestelmän piiriin. Malleihin voidaan sisällyttää oikaisumenettely siltä varalta, että henkilö ei ole tyytyväinen palkkakeskustelunsa lopputulokseen. Palkkakeskusteluilla myönteisiä vaikutuksia tuottavuuteen ja keskimääräiseen ansiokehitykseen (Lundborg 2005), henkilöstöjohtamiseen, samapalkkaisuuteen ja esimiestoimintaan (Granqvist ja Regnér 2007).

20 Mitä palkkakeskustelut eivät ole? Perinteisiä palkankorotuskeskusteluja, jossa pyydetään palkankorotusta tai esimies ilmoittaa meriittikorotuksesta. Kaupankäyntiä, jossa hyvällä supliikilla saa puhuttua itselleen suuremman korotuksen, vaan johdonmukainen ja järjestelmällinen tapa tarkastella palkan ja työn vastaavuutta. Keskusteluja ilman valtuuksia palkkakeskusteluja ei kannata käydä, jos ei ole jaettavaa yksilöllisiin korotuksiin. Tämän vuoksi palkkakeskustelut eivät aiemmin ole levinneet Suomeen.

21 Erilaiset takuut - palkkakeskustelumallin toinen puoli Takuut vaihtelevat eri sopimuksissa Tärkein takuu liittyy yleensä korotusten vähimmäiskustannusvaikutukseen ja siihen, että jokaisen kanssa todella käydään palkkakeskustelu tiettyyn ajankohtaan mennessä. Toisinaan on myös henkilökohtainen ansiokehitystakuu: kukaan ei jää lainkaan ilman yksilöllisiä korotuksia kolmen vuoden seurantajaksolla, kaikki saavat vähintään tietyn minimikorotuksen tai erikoisseuranta, jos joku toistuvasti saa minimikorotuksen. Kenenkään palkkaa ei lasketa palkkakeskusteluihin siirtymisen vuoksi Samapalkkaisuusperiaate: Palkkauksellista tasa-arvoa naisten ja miesten välillä seurataan tasa-arvokartoituksen avulla (uusi tasaarvolaki) Riittävät palkkatilastotiedot kummankin keskusteluosapuolen saatavilla etukäteen, korotusten jälkeen luottamusmiehelle tieto korotusten keskimääräisestä suuruudesta ja palkkasummista ennen ja jälkeen. Tyytymättömille rakennetaan usein oikaisutie, luottamusmiehillä rooli henkilöiden neuvonnassa ja oikaisupyyntöjen käsittelyssä

22 Millaista keskustelua palkkakeskustelumallista Ruotsissa? Osa 50-vuotta täyttäneistä on jäänyt nollakorotukselle (SACO) Naiset hyötyvät palkkakeskustelusta (SACO) Palkkakeskusteluun osallistuvien palkka nousee enemmän kuin muilla, palkkakehitys pitää kuitenkin taata myös keskusteluja käymättömille. (SACO) Tyytyväisimpiä palkkaansa olivat opettajat, jotka olivat käyneet palkkakeskustelun: On parempi, että palkalla on jotain tekemistä toiminnan kanssa. Oma esimies on henkilö, johon kaikista mahdollisista tahoista eniten luotettiin eniten korotuksista päätettäessä. Palkkakeskustelu ei ole ollut dialogi vaan monologi: esimiehen ilmoitus palkankorotuksen suuruudesta (iso palvelualan yritys)

23 EK:n palkkausjärjestelmäuudistus Taustalla: EK:n toiminta käynnistettiin vuoden 2005 alussa, kun PT ja TT yhdistyivät Nykyisin 190 sihteeriä, asiantuntijaa, johtajaa ym. Jäsenyritykset työllistävät noin miljoona työntekijää ja vastaavat yli 95 % maamme viennistä 35 jäsenliittoa ja jäsenyritystä

24 Tavoitteet uudelle palkkausjärjestelmälle tukee kaikilta osiltaan EK:n arvoja: vahva osaaminen, vastuullisuus, tavoitteellisuus ja yhteistyö (kumppanuus) tuo johdonmukaisuutta ja tasapuolisuutta palkkojen porrastukseen edistää avoimuutta ja tasa-arvoa toimii johtamisen välineenä

25 Palkkaperusteet tehtävän vaativuus, henkilön pätevyys ja työn tulokset palkkaa ei makseta EK:ssa tehtävänimikkeen, sukupuolen tai työvuosien perusteella

26 Miten edettiin vuonna työryhmä laati etenemissuunnitelman 6.3. suunnitelma hyväksyttiin johtajistossa vertailutöiden pisteytys arviointiryhmässä ja palkkaryhmien suunnittelu 2.5. toimitusjohtaja hyväksyi palkkaryhmittelyn Esimiesten koulutus palkkausjärjestelmä johtajistossa palkkausjärjestelmä yhteistyötoimikunnassa esittelytilaisuus henkilöstölle palkkakeskustelut

27 Vaikutus palkkaan uudistuksen vuoksi kenenkään palkkaa ei lasketa tai jäädytetä käytettävissä oleva palkankorotusvarat suunnataan vuosina uuden järjestelmän käyttöönottoon

28 Palkkausjärjestelmän mukaiset korotukset Palkankorotukset 2006 Jo kesäkuussa 1,4 % Mahdolliset yksilölliset korotukset takautuvasti syyskuussa

29 Yksilölliseen palkankorotukseen vaikuttavat tekijät Sektori- tai yksikkökohtainen korotusvara Mahdollinen yksilöllinen palkankorotus Huomioon otettavat markkinatekijät (2007 täysipainoisesti) Palkan sijainti palkkaryhmän sisällä Pätevyyden arviointi

30 Pätevyystekijät ja pätevyyden arviointi Vahva osaaminen: henkilökohtaisen osaamisen laajuus, syvyys ja vaikuttavuus/hyödyntäminen Vastuullisuus: aloitteellisuus ja vastuun ottaminen Tavoitteellisuus: tavoitteellisuus ja tuloksellisuus, tarvittavan osaamisen kehittäminen Yhteistyö (kumppanuus): yhteistyö suhteessa jäsenyrityksiin, jäsenliittoihin, ulkopuolisiin tahoihin ja työyhteisöön Esimies arvioi pätevyyden = henkilön potentiaali + suoriutuminen suhteessa hänen nykyisiin tehtäviin neliportaisella asteikolla PA - PD Oletusarvo: PB = hyvä pätevyys, henkilö täyttää hyvin tehtävän vaatimukset

31 EK:n palkkaryhmäkuvaukset A Työssä tarvitaan käytännön kautta hankittua tietoa menettelytavoista. Työ on pääasiassa rutiininomaista, mutta siihen voi sisältyä myös soveltavia osia. Työtilanteissa toistuvat enimmäkseen samantyyppiset vaihtoehdot. Työ edellyttää ammatillista perusosaamista käytännön töissä, joissa tunnetaan yleisesti toimintakulttuuri sekä menettelytavat, joiden mukaan toimitaan itsenäisesti. Työssä tarvittava tieto saadaan pääasiassa aikaisemmista käytännöistä ja kokemuksen ja/tai ammattikoulutuksen kautta. Työssä tarvitaan vahvaa ammatillista osaamista ja hyvää ammattikokemusta esimerkiksi hallinnon perustehtävistä. Tehtävässä edellytetyillä tiedoilla hallitaan menettelytapoja tarvittaessa myös uusissa ja vaihtelevissa ongelmatilanteissa. Käytännön työssä tarvitaan syventävää ammatillista osaamista oman alan perustehtävissä. Tehtävässä edellytetyillä tiedoilla hallitaan tavanomaista vaativampia tilanteita, joissa tietoa sovelletaan. Työtä ohjataan väljemmin ja tehtävänhaltijan rooli ratkaisujen tai menetelmien suhteen on tavanomaista suurempi. Vaativammissa tehtävissä kysymykseen voivat tulla asiantuntijatehtävät. 5A Työssä edellytetään hyviä ammatillisia perustietoja, mutta osittain myös tietoja ja taitoja, jotka saadaan jopa hyvin pitkällä kokemuksella, työalaan ja asiantuntemukseen liittyvällä erikoistuneella ammatillisella harjaantumisella ja/tai niitä täydentävällä koulutuksella. Työhön kuuluu yhteydenpitoa eri sidosryhmiin B 6A 6B 7 5B Työ on asiantuntijatyötä, jossa edellytetään esimerkiksi syvällistä erikoistumista kapeahkoon tietoalueeseen sekä yhteydenpidon lisäksi vaikuttamista eri tahoihin. 6A Työ on vaativaa tai hyvin vaativaa asiantuntijatyötä, jossa edellytetään tiettyyn osaamisalueeseen liittyvää koulutusta ja osittain harvinaista tai (erittäin) vaikeasti korvattavaa asian hallitsemista. Työhön voi liittyä korostunutta asiantuntijuutta tiimissä tai tiimin ohjausta. 6B Edellisen lisäksi työssä yhdistyy esimerkiksi syvällinen substanssiosaaminen ja vaativa vaikuttaminen eri sidosryhmiin. Työ on johtavan erityisasiantuntijan työtä tai siihen rinnastettava erittäin vaativa asiantuntija- tai johtotehtävä. Työssä voidaan ohjata asiantuntijatiimiä tai toimintoa tai se voi olla strategisesti merkittävien projektien ja kokonaisuuksien suunnittelua tai johtamista. Työssä edellytetään teorioiden syvällistä ymmärtämistä ja hyödyntämistä

32 Palkkakeskustelut Esimies tai tämän esimies käy jokaisen kanssa mennessä Lyhyehkö, voidaan tarvittaessa jatkaa Aiheet: uusi palkkausjärjestelmä, henkilön vertailukelpoisen palkan suuruus, henkilön pätevyys, henkilön palkkaryhmä, henkilön seuraavan korotuksen suuruus.

33 Hakonen Palkankorotusten suunnittelulomake esimiehille Sektori tai yksikkö: Yksilöllinen palkankorotusvara: 2,00 % eli 392 euroa Josta käyttämättä tällä hetkellä 2,00 % 392 euroa Henkilötiedot Tiedot työsuhteesta Palkkatiedot TehtäväHenkilökohtainen Esitetty palkankorotus palkan opalkan osa (lähtöoletus: 1,4 % = yleiskorotus k Kokonaisp alkka (euroa/kk) Työaika Hnro Nimi Tehtävä 103 Aho Aatami asiantuntija 30 7, A 3 PB 1,4 % Glad Sixten lakimies 36 7, B 3 PB 1,4 % Hakala Leif toimistopääl 30 7, A 3 PB 1,4 % Helminen Berit asiantuntija 36 7, A 3 PB 1,4 % Ösch Eero projektikoor 30 7, A 1 PB 1,4 % 41 Vertailukelpoinen palkka (euroa/kk) Sijainti palkkaryhmän sisällä Palkkaryhmä neljänneksit-täin Esimiehen arvio pätevyydestä Esimiehen A tehtävät ja A-arvio: On pelaajakina- mark- (tyhjä/ lisää AA) (K/E) Yleiskorotus + mahd. yksilöllinen korotus (%) (euroissa) Lomaoikeus

34 Palkkakäsitteet kokonaispalkka = rahapalkka + luontoisetujen verotusarvo talon sisällä vertailukelpoinen palkka = kokonaispalkka X työaikakerroin (johon vaikuttaa esimerkiksi tavanomaista lyhyempi työaika tai pidempi lomaoikeus)

35 Kysymyksiä palkkakeskusteluista 1. Soveltuuko palkkakeskustelumalli eri aloille, erikokoisiin organisaatioihin ja eri henkilöstöryhmille? 2. Miten palkkakeskustelut ovat vaikuttaneet naisten ja miesten palkkoihin? 3. Jos käydään palkkakeskusteluja, tarvitaanko enää palkkausjärjestelmiä? 4. Jaetaanko jollekin suurkorotus muiden jäädessä ilman korotuksia? 5. Onko esimiehillä valtuudet päättää palkankorotuksista? 6. Voiko luottamusmies osallistua palkkakeskusteluun? 7. Kauanko palkkakeskustelut kestävät? 8. Vähentääkö palkkakeskustelumalli tarvetta muihin yrityskohtaisiin palkankorotuksiin? 9. Osaavatko suomalaiset esimiehet käydä palkkakeskusteluja? 10. Voisiko palkkakeskustelujen tuloksena olla selvempi kytkentä työn ja palkan välillä, toiminnan kehittyminen, parantunut palkkatietämys ja palkkatyytyväisyys?

36 Roolit, esimerkki Esimiehen vastuulla on esitellä työpaikalla sovellettavat palkkaperusteet, järjestää palkkakeskustelut, pyrkiä yhteisymmärrykseen palkankorotuksen suuruudesta toimihenkilöiden kanssa ja vastata näiden esittämiin kysymyksiin palkkauksesta. Viime kädessä esimies päättää korotuksen suuruudesta. Valmistautuu keskusteluun, perehtyy työpaikkansa palkkaperusteisiin ja tuntee oman työnsä vaatimukset ja tavoitteet. Kahden kesken esimiehen kanssa käytävä palkkakeskustelu on toimihenkilön oikeus. Luottamusmiehet Toimihenkilö Esimiehet Yritykset Luottamusmies valmentaa ja neuvoo palkkakeskusteluun valmistautuvia. Hän seuraa prosessin etenemistä ja osallistuu mahdollisten oikaisujen käsittelyyn. Liitot yhteistyössä Yritys ohjeistaa, opastaa, valtuuttaa, edellyttää ja kouluttaa käymään palkkakeskusteluja ja seuraa säännöllisesti tehtyjä ratkaisuja. Tarvitaan ajan tasalla oleva palkkapolitiikka/ palkitsemisstrategia Liitot sopivat palkkakeskustelumallin raameista, laativat yhteisen koulutusaineiston ja seuraavat ansiokehitystä ja järjestelmän toimivuutta yhdessä.

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN

Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Syksyn 2012 yrityskohtainen palkkaneuvottelu UIL & YTN Agenda Avaus ja esittäytyminen Yrityskohtainen sopiminen (paikallinen sopiminen) Taustat ja tavoite Ohjeet Miten syksyn 2011 palkkaneuvottelut sujuivat?

Lisätiedot

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET

1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN TYÖNTEKIJÖIDEN PALKANKOROTUKSET METALLITEOLLISUUDENHARJOITTAJAIN LIITTO MTHL:N TYÖNANTAJAT Jukka Huhtala/EL JÄSENTIEDOTE 3/2008 1 (5) 27.8.2008 Jakelu Rakennuspelti- ja teollisuuseristysalan jäsenliikkeet 1 PELTI- JA TEOLLISUUSERISTYSALAN

Lisätiedot

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1

Palkkaratkaisu syksy 2012. Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisu syksy 2012 Info syksy 2012 1 Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti Neuvottelut aidosti työpaikkatasolla tiedetään menestystekijät, vaatimukset, muutospaineet palkkaratkaisu mitoitetaan

Lisätiedot

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET

SAK ry ESITYS TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE , PALKANTARKISTUKSET SAK ry ESITYS 1 TULOPOLIITTINEN SOPIMUS VUOSILLE 2005-2006, PALKANTARKISTUKSET 1 LÄHTÖKOHDAT Sopimuksen tavoitteena on myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen saavuttamiseksi turvata palkansaajien suotuisa

Lisätiedot

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta

Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Kysely tietoalojen TES-ratkaisun vuoden 2011 palkkaratkaisun toteutuksesta Vastaajina 88 henkilöstöedustajaa, jotka edustivat 75 yritystä. Vastaajista: 20 % pääluottamusmiehiä 53 % luottamusmiehiä 8 %

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA

YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA YHTEISTOIMINTA PAIKALLISEN ERÄN JAKAMISESSA Käsiteltävät aiheet: yhteistoiminta ja paikallinen sopiminen kehittämisen apuna yrityksen palkkapolitiikka oikeudenmukaisen ja kannustavan palkitsemisen perustana

Lisätiedot

PALKKARATKAISU Syksy 2012

PALKKARATKAISU Syksy 2012 MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto PALKKARATKAISU Syksy 2012 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset, ellei paikallista

Lisätiedot

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun

Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun Kooste EK:n palkkausjärjestelmätiedustelun 2011 tuloksista Tiivistelmä kyselyn tuloksista 15.11.2011 Tiedusteluun vastasi 1204 yritystä, joissa työskenteli 500 000 henkilöä tiedot kerättiin touko elokuussa

Lisätiedot

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010

TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Jäsentiedote 9-2010 / Työmarkkinat Ruooniemi 5.10.2010 TOIMIHENKILÖIDEN PALKKOJEN TARKISTAMINEN SYKSY 2010 Keskustelu yrityksen tilanteesta ja palkanmuodostuksesta On tärkeää, että paikallisesti tarkastellaan

Lisätiedot

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU VIESTINNÄN KESKUSLIITTO MEDIAUNIONI TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 23.11.2011 Paikka Viestinnän Keskusliiton kokoustilat, Helsinki Läsnä VKL Johanna Varis Elina Nissi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008

Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Teknologiateollisuuden työehtosopimuksen palkankorotukset vuonna 2008 Sisältö: 1 Yleiskorotus 1.10.2008 2 Työpaikkakohtainen erä 1.10.2008 12.8.2008 1 Palkankorotus 1.10.2008 Palkkoja korotetaan 1.10.2008

Lisätiedot

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti.

OHJE 1 (6) Sopimuskorotus = Työehtosopimuksella sovitut palkankorotukset yleisesti. OHJE 1 (6) Suunnitteluala/THa, MKo 29.1.2008 SOPIMINEN SUUNNITTELUALAN TYÖPAIKKAKOHTAISESTA ERÄSTÄ YTN suosittelee, että - luottamusmies selvittää henkilöstön näkemyksiä työehtosopimuksen työpaikkaerän

Lisätiedot

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014

Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 1 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkankorotusten luokittelu kesäkuu 2014 Palkankorotustyöryhmä 27.6.2014 2 (13) Työ- ja virkaehtosopimusten palkkaratkaisujen palkankorotusten

Lisätiedot

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS

VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2017 31.1.2018 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 1.2.2017 31.1.2018 VARASTO- JA KULJETUSESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 Sopimuksen ulottuvuus...

Lisätiedot

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen

Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 2/12 JKK Apteekkien työntekijöiden palkankorotukset 1.5.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.5.2012 Apteekin työntekijöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja ja tuntipalkkoja korotetaan

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen

Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset alkaen Jäsentiedote 7/12 JKK Farmaseuttisen henkilöstön palkankorotukset 1.12.2012 alkaen A. Henkilökohtaiset palkat 1.12.2012 Farmaseuttien, proviisorien ja pakollisessa harjoittelussa olevien farmasian oppilaiden

Lisätiedot

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu

TES neuvottelutulos. Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu TES 2017-2021 neuvottelutulos Palkankorotukset sopimuskaudella Työaikamallityöryhmä Palkkausjärjestelmätyöryhmä Meijerin palvelusvuosilisäratkaisu Palkankorotukset sopimuskaudella Sopimuskausi 1.2.2017-31.1.2021

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani

Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani 31.5.2016 Taija Keskinen Palkka ja palkitseminen: Miten neuvottelen palkkani Asiantuntijan ja esimiehen työelämätaidot Suomalainen sopimusjärjestelmä - palkkaus Työlainsäädäntö Työstä maksettava tavanomainen

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009

Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Farmaseuttisen henkilöstön apteekkikohtainen erä 1.9.2009 Apteekkien Työnantajaliiton koulutusaineisto apteekeille 25.5.2009 / JKK 1 Tavoitteet Apteekkikohtainen erä on tarkoitettu henkilökohtaisen hyvän

Lisätiedot

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 Osapuolet ovat saaneet aikaan seuraavan neuvottelutuloksen: MEKAANISEN METSÄTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2010-2012 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA 1 SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO 2 PALKKOJEN KOROTTAMINEN Palkkojen

Lisätiedot

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA

PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA PUUSEPÄNTEOLLISUUDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2015-2017 ALLEKIRJOITUSPÖYTÄKIRJA Allekirjoittaneet liitot sopivat työmarkkinoiden keskusjärjestöjen 30.8.2013 työllisyys- ja kasvusopimusta koskevan neuvottelutuloksen

Lisätiedot

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti.

Tämä sopimus on tehty 31.10.2007 tehdyn valtion virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 11 :n mukaisesti. # 12886 2068/85/2008 Tarkentava virka- ja työehtosopimus uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta Maaseutuvirastossa. Sopimus on tehty 15:nä päivänä joulukuuta 2008 Maaseutuviraston sekä Julkisalan

Lisätiedot

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013

Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Varasto- ja kuljetusesimiesten työehtosopimus 20.4.2010 31.3.2013 Kaupan liitto Eteläranta 10 PL 340, 00131 Helsinki Puhelin (09) 172 850 Faksi (09) 664 616 www.kauppa.fi Nimet ja suorat puhelinnumerot

Lisätiedot

7 SAK:n edustajakokouksen sopimuspoliittiset päätökset 7.1 Sopimuspolitiikan tavoitetila vuosikymmenen jälkipuoliskolla Onnistuneen sopimuspolitiikan ansiosta, jossa on yhteen sovitettu talousja työmarkkinapolitiikka,

Lisätiedot

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014

Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.4.2012-30.4.2014 VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN TYÖEHTOSOPIMUS SISÄLLYS 1 SOPIMUKSEN ULOTTUVUUS... 3 2 ESIMIES... 3 3 TYÖSOPIMUS... 4 4 TYÖEHDOT... 5 5 TYÖPALKAT...

Lisätiedot

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016

Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2016 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat keskimäärin vajaan prosentin 7 Keskimääräinen kuukausiansio

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2013 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2012 PAIKALLISET RATKAISUT HARVASSA, YLEISKOROTUS YLEISIN VAIHTOEHTO JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen

Palkkaryhmien tehtäväkohtaisten vähimmäispalkkojen tarkistaminen 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN TEKNISEN HENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2003 2004 (TS-03) ALLEKIRJOITUS 1 Tulopoliittisen sopimuksen toteuttaminen Tällä virka- ja työehtosopimuksella (TS-03) toteutetaan

Lisätiedot

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta

www.handelsbanken.fi Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Case Handelsbanken Paikallisesti sovittu malli palkkakeskustelusta Handelsbanken lyhyesti Perustettu vuonna 1871 Tukholmassa, samannimisenä Ruotsin suurin ja Pohjoismaiden 3. suurin pankki Henkilökuntaa

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen laaja-alaisuus ja

Lisätiedot

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013

Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Tilastotyöryhmän raportti rahoitusalan ansiokehityksestä tilastokaudella 2012 2013 Sisällys 1. Tilastotyöryhmän toimeksianto ja kokoonpano sekä raportin kulku... 1 2. Ansiokehitys lokakuusta 2012 lokakuuhun

Lisätiedot

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry

Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry 1 Valio Oy Meijerialan Ammattilaiset MVL ry PÖYTÄKIRJA MEIJEREIDEN ERIKOISKOULUTUKSEN SAANEIDEN JA TEKNISTEN TOIMIHENKILÖIDEN TYÖEHTOSOPIMUKSEN (ETL/MVL) YRITYSKOHTAISESTA TÄYDENTÄMISESTÄ 31.1.2017 SAAKKA.

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016

Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 Teknologiateollisuuden ja Metallityöväen liiton yhteiset tiedotustilaisuudet työehtosopimusratkaisusta 1.11.2013 31.10.2016 1 1. Työllisyys- ja kasvusopimus Työmarkkinakeskusjärjestöjen 30.8.2013 allekirjoittaman

Lisätiedot

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239)

Segregaatio ja (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) Segregaatio ja sukupuolten väliset v palkkaerot (2/2007 4/2008) TKn, ETLAn ja PTn yhteishanke Rahoittaja: ESR / STM (S 02239) www.tilastokeskus.fi/segregaatio SUKUPUOLTEN PALKKAEROT SUOMESSA Yksityisen

Lisätiedot

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013)

Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) Yksityisen sektorin palkankorotukset (päivitetty 1.3.2013) 2013 1.3.2013: Kemian ala: 1,3 % yleiskorotus + 0,6 % paikallinen erä (jos erän käytöstä ei sovita, maksetaan 0,3 % yleiskorotuksena ja 0,3 %

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos

Neuvottelutulos SAK/RJ. Sopimuskierros Neuvottelutulos 29.11.2004 Neuvottelutulos SAK/RJ Sopimuskierros 2005-2007 Neuvottelutulos 29.11.2004 PALKANKOROTUKSET Sopimuskorotusten rakenne ja kustannusvaikutus! Sopimuskausi 16.2.2005-30.9.2007! 1.3.2005 1.6.2006!

Lisätiedot

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016

Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä. Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä Esittelyaineisto 2016 Osaamispohjainen palkkausjärjestelmä TOIMINTATAVAN KEHITTÄMINEN - nykyisen toimintatavan kyseenalaistaminen - toiminnallinen joustavuus - osaamisen

Lisätiedot

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö

Samapalkkaisuusohjelma Pelastustoimen naisverkosto Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Pelastustoimen naisverkosto 4.5.2016 Outi Viitamaa-Tervonen, Sosiaali- ja terveysministeriö Sukupuolten palkkatasa-arvo sitkeä ja keskeinen tasa-arvokysymys Naisten ja miesten syrjimätön ja tasa-arvoinen

Lisätiedot

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista

Sisältö: Tehtävät, rooli, asema, perustiedot työehtosopimuksesta, palkkausjärjestelmästä, työpaikkatoiminnasta ja paikallisista sopimuksista KOULUTUSOHJELMA 2017 1 (6) KOULUTUS VUONNA 2017 - Nousu-liiton koulutus perustuu pitkälti henkilöstöedustajille suunnattuihin koulutuksiin. Osa koulutuksista on työaikana suoritettavaa yhdessä työnantajaliiton

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015

Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Teknologiateollisuuden palkantarkistuskyselyn tuloksia, syksy 2015 Talous, tilauskanta ja työllisyyskehitys kattavasti esillä yrityksissä Teollisuus 10 9 8 86,3 % 81,8 % 91,2 % 87,8 % 7 6 5 4 3 64,3 %

Lisätiedot

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET

EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET EVIRAN VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET Sisällys 1. LUKIJALLE 3 2. TYÖN VAATIVUUDEN ARVIOINTITEKIJÄT 3 3. VAATIVUUSRYHMIEN KUVAUKSET 4 Ammatti-tehtävät 4 Vaativuusryhmä 1 4 Ammatilliset substanssi- ja tukitehtävät

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan,

Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan. joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, Tarkentava virkaehtosopimus ylioppilastutkintolautakunnan palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 ylioppilastutkintolautakunnan, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Tarkentavien VES/TES-sopimusten sukupuolivaikutusten arvioiminen sopimusneuvotteluissa. Työmarkkina-analyytikko Mika Happonen, VTML

Tarkentavien VES/TES-sopimusten sukupuolivaikutusten arvioiminen sopimusneuvotteluissa. Työmarkkina-analyytikko Mika Happonen, VTML Tarkentavien VES/TES-sopimusten sukupuolivaikutusten arvioiminen sopimusneuvotteluissa Työmarkkina-analyytikko, VTML Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) Toimenpiteiden, hankkeiden tai määräysten arvioimista

Lisätiedot

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus?

Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Kilpailukykysopimus Mitä tarkoittaa kilpailukykysopimus? Neuvottelujen kaksi keskeisintä asiaa olivat: Vuosittaisen työajan pidentäminen keskimäärin 24 tunnilla ja Työehtosopimusten uudistaminen 12 kuukauden

Lisätiedot

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016 Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (TU-E3140) Kevät 2016 Luento 3: Palkitsemisen kokonaisuus osa I: Palkka Minna Nylander Palkitseminen hyvin toimivaksi ULKOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Teknologistaloudelliset

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle

SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 2.11.2004 04.09.2004 SAK/SAM/NN SAK:n tavoitteet sopimuskierrokselle 2005-2006 Työelämän muutosturvallisuuden vahvistaminen Työn tilaajan vastuu ja ammattiliiton

Lisätiedot

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010

Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus. Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Lähihoitajan palkkaus ja työn vaativuus Johtaja Jukka Maarianvaara, edunvalvontayksikkö Tehyn lähihoitajapäivät 29.10.2010 Palkkaus perustuu työn vaativuuteen Tehyläisiin sovelletaan kunta-alalla kunnallista

Lisätiedot

Palkkatasotutkimus 2015

Palkkatasotutkimus 2015 Palkkatasotutkimus Tuloksia Taustaa Vuotuinen palkkatasotutkimus antaa poikkileikkauksen jäsenten sijoittumisesta työmarkkinoilla ja palkkatasosta Lokakuun ansiot (tunnusluvuissa mukana kokoaikatyössä

Lisätiedot

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet

Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Historian, kirjallisuuden ja kulttuuriaineiden FM-tutkinnon suorittaneet Vähimmäispalkkasuositus 1.8.2016 31.1.2018 Akavan Erityisalat, SPECIA Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ja Taideja kulttuurialan

Lisätiedot

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita

Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Työhyvinvointi- ja työsuojeluyhteistyön haasteita Erkki Auvinen, STTK 7. 4. 2 0 1 6 Työpaikan kehittämistä ei saa unohtaa vaikeinakaan aikoina Työpaikan kehittämistä ei saa haudata mukamas tärkeämpien

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa

2 Arviointiryhmän työn kehittäminen ja palkkauksen turvaaminen muutostilanteessa Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 25 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry:n välillä virastoerän

Lisätiedot

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA

TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA TILASTOTYÖRYHMÄN RAPORTTI RAHOITUSALAN ANSIOKEHITYKSESTÄ TILASTOKAUDELLA 2009-2010 Sisällys 1. TAUSTAA... 2 2. ANSIOKEHITYS AJALLA LOKAKUU 2009 LOKAKUU 2010... 2 3. IDENTTISTEN HENKILÖIDEN ANSIOKEHITYS...

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

, VES , TES SMDno/2011/102 1

, VES , TES SMDno/2011/102 1 Tarkentava virkaehtosopimus, joka tehtiin 16 päivänä toukokuuta 2011 sisäasiainministeriön sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry :n ja Palkansaajajärjestö Pardia ry :n välillä virastoerän

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet

Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Luottamusmies henkilöstön edustajana Luottamusmiehen oikeudet ja velvollisuudet Kirkon alat ry:n luottamusmiesseminaari 11.-12.5.2016 Pekka Pietinen Luottamusmiestoiminnan järjestäminen Luottamusmiessopimus

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys

Metalliteollisuuden palkkakehitys Tutkimusyksikkö Metalliteollisuuden palkkakehitys Vuoden. neljännes Tässä palkkakatsauksessa esitettävät palkkatiedot perustuvat Elinkeinoelämän Keskusliiton (EK) jäsenyrityksistään keräämiin palkkatilastoihin

Lisätiedot

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013

Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017. Neuvottelutulos 24.10.2013 Valtion virka- ja työehtosopimus 2014 2017 Neuvottelutulos 24.10.2013 Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.4.2014 31.1.2017. Sopimuskauden ensimmäinen jakso päättyy 31.1.2016 ja toinen jakso 31.1.2017. Työmarkkinakeskusjärjestöt

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunnassa otetaan 1.10.2003 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3.

Taiteen keskustoimikunnassa otetaan 1.10.2003 käyttöön uusi palkkausjärjestelmä, jota koskevat määräykset ovat liitteinä 1 3. TARKENTAVA VIRKAEHTOSOPIMUS: VES:299151, PL:01, PR:101-109 OPETUSMINISTERIÖ; Kulttuurihallinto Hallinnonalakohtainen tarkentava virkaehtosopimus opetusministeriön (hallinnonalan neuvotteluviranomainen)

Lisätiedot

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA

PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA PAIKALLINEN SOPIMINEN SAK:LAISILLA TYÖPAIKOILLA SAK:N LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI HUHTIKUU 2016 N= 983 YHTEENVETOA Luottamushenkilöistä 59 prosenttia kertoo, että heidän työpaikallaan on tehty paikallisia

Lisätiedot

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä

Toimipaikkojen lukumäärä Toimihenkilöiden lukumäärä Mettova toimenvaativuusmittari Muu palkkarakenne Yhteensä 1 (4) TOIMIHENKILÖIDEN JA YLEMPIEN TOIMIHENKILÖIDEN PALKAT LOKAKUUSSA 2012 Oheiset tilastot sisältävät tiedot teknologiateollisuuden (ilman tietotekniikka-alaa) toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden

Lisätiedot

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU

MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU MTHL:n Työnantajat ja Metallityöväen Liitto TYÖEHTOSOPIMUSRATKAISU 28.10.2011 31.10.2013 TES 1 Palkkaratkaisu 1. Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti 2. Paikallinen palkkaratkaisu 3. Palkankorotukset,

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA

KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN TOISTA JAKSOA KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖN TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014 2016 TOISTA JAKSOA 1.1.2016 31.1.2017 KOSKEVA ALLEKIRJOITUS- PÖYTÄKIRJA 1 Työmarkkinakeskusjärjestöjen neuvottelutuloksen toteuttaminen koskien

Lisätiedot

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON

TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON TÄRKEIMMÄT PERUSTEET LIITTYÄ SUOMEN ELINTARVIKETYÖLÄISTEN LIITTOON LÄHTÖKOHDAT Selvittää jäseneksi liittyneiden ajatuksia ammattiliittoon liittymisestä, mitkä ovat tärkeimmät syyt, jotka ovat merkinneet

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen

Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA 1/2015 Vuoden 2014 palkankorotusten toteutuminen KONSERNIOHJAUS VAIKEUTTAA TYÖPAIKKAKOHTAISTA SOPIMISTA Työpaikoista 86 prosenttia toteutti palkankorotukset perälaudan mukaisesti.

Lisätiedot

Lisää matalapalkkatyötä

Lisää matalapalkkatyötä Liite 1 Lisää matalapalkkatyötä Talousneuvosto 27.2.2013 Osmo Soininvaara Juhana Vartiainen Tausta Vlti Valtioneuvoston t kanslian tilaus kirjoittajilta, itt jilt sopimus 22.1.2013, 2013 määräaika 20.2.2013

Lisätiedot

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014

Metalliteollisuuden palkkakehitys 4. nelj. 2014 TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA /15 Metalliteollisuuden palkkakehitys. nelj. YLEISTÄ PALKKARYHMITTÄISIÄ TIETOJA NIMELLISANSIOKEHITYS REAALIANSIOKEHITYS 3 MUUT ALAT 3 IDENTTISTEN HENKILÖT AUTOKAUPAN TOIMIHENKILÖT

Lisätiedot

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KOULUTUSAINEISTO

PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KOULUTUSAINEISTO Toimihenkilöiden työehtosopimuksen PALKKAUSJÄRJESTELMÄ KOULUTUSAINEISTO Teknologiateollisuus ry Ammattiliitto Pro ry Puh. 09 19 231 Puh. 09 17 2731 www.teknologiateollisuus.fi www.proliitto.fi 7. painos

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän

Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän 1 Hallinnon tietotekniikkakeskuksen (Haltik) palkkausjärjestelmän käyttöönottoa koskevan tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja, joka tehtiin 29 päivänä tammikuuta 2010 sisäasiainministeriön

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen

Näytesivut. 2.1 Palkasta sopiminen ja palkan maksaminen 2 Palkat ja palkkausjärjestelmät Tässä luvussa selvitetään palkasta sopimiseen, palkkatason määrittelyyn ja työehtosopimusten palkkausjärjestelmiin liittyviä kysymyksiä. 5 Vaikka työnantaja ja työntekijä

Lisätiedot

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017

Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevat valtakunnalliset työehtosopimukset vuodelle 2017 Ammattiteatteritoimintaa koskevien valtakunnallisten työehtosopimusten palkkoja ei koroteta vuonna 2017. Teatterialan

Lisätiedot

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140)

Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) Suorituksen ja palkitsemisen johtaminen (Ako-E3140) 5.10.2016 Luento 3: Palkitsemisen kokonaisuus osa I: Palkka Minna Nylander, VTM, tohtorikoulutettava, HR-koordinaattori Palkitseminen hyvin toimivaksi

Lisätiedot

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön.

Sopimusta sovelletaan Kotimaisten kielten keskuksen vakinaisessa palvelussuhteessa olevaan virkasuhteiseen ja työsopimussuhteiseen henkilöstöön. Tarkentava virka- ja työehtosopimus Kotimaisten kielten keskuksen palkkausjärjestelmästä, joka on tehty 1. päivänä huhtikuuta 2014 Kotimaisten kielten keskuksen, jota edustaa hallinnonalan neuvotteluviranomaisena

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta

Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta Teknologiateollisuuden ja Ammattiliitto Pron yhteiset tiedotustilaisuudet toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisusta 24.10.2011 31.10.2013 1 Sisältö 1. Raamisopimus 2. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos

Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Tutkimustoiminta Vähän ongelmia, mutta heikko tulos Työpaikkakohtaisen palkankorotuserän toteutuminen pelti-ja teollisuuseristysalalla vuonna 2008 1. Johdanto Metallityöväen liitto ry ja Metalliteollisuudenharjoittajain

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001

SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 1 SYKE/VES 356051 SYKE/TES 356001 Suomen ympäristökeskuksen sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n, Palkansaajajärjestö Pardia ry:n ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n

Lisätiedot

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN

S U O M E N LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN SUOMEN LÄHIKAUPAN MYYMÄLÄPÄÄLLIKÖIDEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Suomen Lähikaupan myymäläpäälliköiden työehtosopimus 1.5.2014

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN

TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN www.gotowebinar.com TULEVAISUUDEN ASIANTUNTIJATYÖN TUKEMINEN Webinaari 31.1.2017 Corporate Spirit Oy, Annukka Väisänen ja Esko Piekkari ENGAGING PEOPLE FOR SUCCESS MIKSI TÄMÄ TEEMA? Perinteisesti organisaatioissa

Lisätiedot

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit

Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Tradenomi, HSOt ja HSO-sihteerit Vähimmäispalkkasuositus 1.4.2016 31.3.2017 Akavan Erityisalat AE ry ja Aito HSO ry ovat antaneet tämän vähimmäispalkkasuosituksen yksityisellä sektorilla työssä oleville

Lisätiedot