Kätilöiden kokemuksia tiedonhallinnan muutoksista kätilötyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kätilöiden kokemuksia tiedonhallinnan muutoksista kätilötyössä"

Transkriptio

1 Kätilöiden kokemuksia tiedonhallinnan muutoksista kätilötyössä Terveydenhuollon ATK-päivät 26- Jyväskylä

2 Esityksen rakenne Taustaa: Äippä-tutkimus Kätilöiden kokemukset-tutkimus: tavoitteet Tutkimusprosessi ja -aineisto Tulokset Pohdintaa

3 Taustaa Tiedonhallinnan muutokset terveydenhuollossa eivät enää vain käyttöönottoa: uuden tietotekniikan käyttöönotto erityisesti sairaalaympäristössä arkipäivää jo luvulta alkaen Miten rivityöntekijä kokee muutokset ja pystyy vaikuttamaan niihin?

4 Taustaa: Äippä-tutkimus "Terveydenhuollon työntekijät ja tiedonhallinnan muutos - Arjen valtaistaminen äitiyshuollossa" TSR hanke n , syyskuu tammikuu 2008 Tutkimustavoitteet: 1) Ymmärtää äitiyshuollon työntekijöiden kannalta, mitä tapahtuu työyhteisön arjessa kun tiedonhallinnan prosessit ja tekniikat muuttuvat 2) Kehittää keinoja, joilla työntekijät voivat paremmin vaikuttaa muutokseen

5 Taustaa: Äippä-tutkimus Keskeistä valtaistamisen/voimaistamisen käsite -> Lähestymistapana osallistava toimintatutkimus Käytetty menestyksekkäästi lukuisissa terveydenhuollon tai hoitotyön kehittämistä koskevissa hankkeissa (kotimaisia esim. Hopia ym. 2004; Löfman ym. 2004; Kalliola 2003; Asikainen 1999). Käytetty myös työn jaksamisen edistämisessä (Halbesleben ym. 2006)

6 Taustaa: Äippä-tutkimus 4 organisaatiota: sairaala-neuvolaparit Helsingissä ja Kuopiossa Ryhmäkeskustelut työntekijöiden kanssa (4-5 työntekijää/organisaatio): ongelmien identifiointi, ratkaisujen löytäminen ja arviointi (n. 10 kk seurantajakso) Toimintatutkimuksen tulokset raportoitu hankkeen loppuraportissa Palmén M, Korpela M ja Saranto K (2008). Terveydenhuollon työntekijät ja tiedonhallinnan muutos: Arjen valtaistaminen äitiyshuollossa. Kuopio, Kuopion yliopisto,

7 Kätilöiden kokemukset tiedonhallinnan muutoksista-tutkimus Toimintatutkimuksen sisällä tarkasteltu myös tutkimuskysymystä: "Mitä kätilöt ajattelevat ja miten he kokevat tiedonhallintaan liittyvät muutokset omassa työssään?" Keskiössä subjektiiviset kokemukset, ajatukset, tunteet Tässä esitetyt tulokset perustuvat yhdessä naistentauti- ja synnytyssairaalassa kerättyyn aineistoon Aineisto kerätty kahdessa ryhmäkeskustelussa lokamarraskuussa 2006, kesto 1,5 tuntia/keskustelu 5 kätilöä, vuotiaita, 2-22 vuotta työkokemusta

8 Kätilöiden kokemukset tiedonhallinnan muutoksista Ryhmäkeskustelujen teemat: 1. Jokapäiväisen työn kuvaaminen tiedonhallinnan näkökulmasta, kokemukset työhön ja tiedonhallintaan liittyvistä muutoksista 2. Spesifit, ensimmäisestä keskustelusta esiin nousseet teemat (järjestelmien käytettävyys, kirjaamiskäytännöt, tiedonkulku organisaatiorajojen yli, tietotekniikka hoitotyön arjessa ja vuorovaikutuksessa, tietotekninen tuki ja koulutus, tiedonhallinnan välineiden ja työn kehittäminen)

9 Kätilöiden kokemukset tiedonhallinnan muutoksista Haastattelut tallennettiin äänitiedostoiksi, litteroitiin Litteroidut keskustelut analysoitiin sisällönanalyysin menetelmin

10 Tulokset 1. Teknistynyt tiedonhallinta tukee entistä paremmin kätilöiden työtä Tiedonhallinnan teknistyminen ja sähköisten järjestelmien käyttöönotto on ollut kätilöiden kokemusten mukaan työn kannalta hyvä asia: Nopeuttaa asiakastietojen löytymistä, helpottaa tietojen luettavuutta ja ymmärrettävyyttä, parantaa potilasturvallisuutta, vahvistaa kätilöiden ammattiidentiteettiä.

11 Tulokset 2. Kiireen tuntu työssä on lisääntynyt Kiire korostui keskusteltaessa asiakas/hoitotyöstä, työvälineiden käytöstä, työntekijäryhmien välisestä työnjaosta, työn kehittämisestä, sidosryhmien välisestä yhteistyöstä ja kätilötyön arvostuksesta. Kiire heijastui tiedonhallinnan kaikille osa-alueille tietojen kirjaamisesta tiedonhallinnan kehittämiseen asti.

12 Tulokset Kiirettä tuntuvat lisäävän lisääntyneet tiedon kirjaamisvaatimukset, organisaation sisäiset työnjakoa koskevat muutokset jossa kirjaamistyötä ei "nähdä" aikaa vievänä työnä ja hallintohenkilöstöä vähennetään osastoilta, huonosti integroituneet järjestelmät jotka vaativat päällekkäistä kirjaamista sekä puhtaasti lisääntynyt tietojärjestelmien ja -ohjelmistojen sekä muun sairaalatekniikan määrä. Työntekijöillä suru ja huoli siitä, ettei asiakas/hoitotyöhön riitä aikaa Negatiiviset vaikutukset työn mielekkyyden kokemiseen, työhyvinvointiin, jaksamiseen...

13 Pohdintaa: Tutkimuksen luotettavuus ja yleistettävyys Laadullinen tutkimus, jossa fenomenologinen painotus: tarkoituksena kuunnella avoimesti osallistujien kokemuksia Pieni otos, yksi organisaatio, tulokset eivät yleistettävissä koko maahan/terveydenhuoltokenttään/ammattiryhmiin -> jatkotutkimuksessa tarvittaisiin laajempi otos Ei haettu kausaalisuhteita -> tutkimus ei kerro mikä suhde tiedonhallinnan teknistymisen ja kiireen välillä todellisuudessa on

14 Pohdintaa: Liittyvätkö kiire, työn mielekkyyden katoaminen ja tiedonhallinta toisiinsa? Onko rivityöntekijöiden kokemuksilla merkitystä -> mitä seuraa tiedonhallinnan kehittämisen kannalta? Vastoin ennakko-odotuksia kätilöiden kritiikki ei kohdistunut järjestelmien teknisiin ominaisuuksiin, käyttöönoton epäonnistumiseen, vuorovaikutusongelmiin asiakkaiden kanssa, eikä kyse ollut muutosvastarinnasta tms. Miten tiedonhallinta ja tietotekniikka voisivat tukea työn mielekkyyttä ja sitä kautta työhyvinvointia? Vrt. tutkimus vuotiaiden sairaanhoitajien työn asenneperustasta: tärkeintä potilaan hyvä hoitaminen, hoitajuuden arvostus, potilaan ensisijaistaminen, suurin ristiriita sairaalaympäristössä hoitajien hoitotyön suuren arvostuksen ja sen huonon toteutumisen välillä (Utriainen 2009).

15 Pohdintaa: Liittyvätkö kiire, työn mielekkyyden katoaminen ja tiedonhallinta toisiinsa? Kätilötyön sisällöllinen muutos: lisääntynyt tiedonhallintatyö tärkeä ja pysyvä osa kätilötyötä, mutta missä tasapaino sen ja hoitotyön välillä? Tarvitaanko kätilötyön profiilin nostamista ja "näkymättömän" tiedonhallintatyön näkyväksi tekemistä? Onko taustalla huonosti toimivat prosessit, jota hyvätkään tietojärjestelmät eivät pelasta? Vai väheneekö kiire automaattisesti järjestelmien kehittyessä?

16 Kiitos Työsuojelurahasto, hanke Tutkimukseen osallistuneet äitiyshuollon organisaatiot ja työntekijät

17 Viitteet Asikainen P (1999). Yhteisön aktivointi. Toimintatutkimus sosiaali- ja terveystoimen työssä. Väitöskirja. Tampere, Acta Universitatis Tamperensis 650. Halbesleben JRB, Osburn HK, Mumford MD (2006). Action research as a burnout intervention. Reducing burnout in the Federal Fire Service. The Journal of Applied Behavioral Science 2006, 42, Hopia H, Heino-Tolonen T, Paavilainen E, Åstedt-Kurki P (2004). Laadullinen toimintatutkimus perhehoitotyön kehittämisen keinona lastenosastolla. Hoitotiede 2004, 16(4), Kalliola S (2003). Selfdesigned teams in improving public sector performance and quality of working life. Public Performance and Management Review 27(2), Löfman P, Pelkonen M, Pietilä A-M (2004). Osallistava toimintatutkimus hoitotyön kehittämisessä. Empiirinen esimerkki toimintatutkimusprosessista. Tutkiva Hoitotyö 2004, 2 (3), Utriainen K (2009). Arvostava vastavuoroisuus ikääntyvien sairaanhoitajien työhyvinvoinnin ytimenä hoitotyössä. Väitöskirja. Oulu, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto.

Terveydenhuollon työntekijät ja tiedonhallinnan muutos:

Terveydenhuollon työntekijät ja tiedonhallinnan muutos: Terveydenhuollon työntekijät ja tiedonhallinnan muutos: Arjen valtaistaminen äitiyshuollossa Työsuojelurahaston hanke no. 106143 Loppuraportti Marilla Palmén, Mikko Korpela, Kaija Saranto Kuopion yliopisto

Lisätiedot

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä

Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä Työpoliittinen Aikakauskirja /203 Sosiaalinen ja psykologinen pääoma työuran jatkamisen edistäjinä Marja-Liisa Manka Sanna Nuutinen 2 Taustaa Toimintaympäristön nopea muutos haastaa jokaisen organisaation

Lisätiedot

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma

Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Terveydenhuollon lähiesimiehen vertaistuki Pro gradu -tutkielma Lindell Marjut Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Pro gradu tutkielma Kevät 2012 Ohjaajat: Kaunonen Marja & Aho Anna Liisa TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Tutkiva ja kehittävä työnote - Tietoasiantuntijat hoitoalan hanketyössä

Tutkiva ja kehittävä työnote - Tietoasiantuntijat hoitoalan hanketyössä Tutkiva ja kehittävä työnote - Tietoasiantuntijat hoitoalan hanketyössä Let's Get Research-Minded! - johdatuksia tutkimuksen tekemisen ymmärtämiseen ja tutkimusmenetelmiin 17.4.2015 Hanna Lahtinen Esityksen

Lisätiedot

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA Annukka Marjala TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA TYÖVUOROSUUNNITTELUN MALLIN KEHITTÄMINEN KOLMIVUOROTYÖHÖN SALLAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLA

Lisätiedot

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN

HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN HOITOTYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TYÖAIKA-AUTONOMIAN TOTEUTUMISESTA JA MERKITYKSESTÄ TYÖHYVINVOINTIIN JA YHTEISÖLLISYYTEEN Aila Immonen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto

Lisätiedot

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA

OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot AC30A8000 Kandidaatin tutkielma OSASTONHOITAJAN TYÖ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN JOHTAJANA TERVEYDENHUOLLON ORGANISAATIOSSA The work of head nurse as

Lisätiedot

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä

Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Suvi Vesa Työhyvinvointi, organisaation menestys ja niiden yhdistäminen tietotyössä Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Menestyvät organisaatiot ja työhyvinvointi tietointensiivisessä

Lisätiedot

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY

HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY HOIVAYRITTÄJIEN TYÖKYKY Anne Lankinen Pro gradu tutkielma Ergonomia Lääketieteen laitos Itä-Suomen yliopisto tammikuu 2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...4 2 KIRJALLISUUSKATSAUS...6 2.1 Työkyky ja työkykymallit...6

Lisätiedot

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön!

Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! Ammatillisen toimijuuden ja työssä oppimisen vahvistaminen Luovia voimavaroja työhön! P Päivi Hökkä, Susanna Paloniemi, Katja Vähäsantanen, Sanna Herranen, Mari Manninen & Anneli Eteläpelto (toim.) Ammatillisen

Lisätiedot

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA

MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA Tampereen yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos Pro gradu tutkielma Anne Mari Aaltonen Toukokuu 2007 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin

Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Lupa löytää uutta projektin vaikuttavuus Katriinan sairaalan työntekijöiden työhyvinvointiin Jauhiainen, Annamiina Räihä, Merja Väisänen, Satu 2009 Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila

Lisätiedot

MIELEN HOITO ON MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ. Psykiatrisen hoitohenkilöstön työtyytyväisyystutkimus

MIELEN HOITO ON MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ. Psykiatrisen hoitohenkilöstön työtyytyväisyystutkimus MIELEN HOITO ON MIELEKÄSTÄ TYÖTÄ Psykiatrisen hoitohenkilöstön työtyytyväisyystutkimus Maarit Laukkanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Hoitotyön johtaminen Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen laitos Huhtikuu

Lisätiedot

Sairaanhoitajan työhyvinvointi

Sairaanhoitajan työhyvinvointi Sairaanhoitajan työhyvinvointi Kirjallisuuskatsaus Tiina Hakkarainen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala KUVAILULEHTI Tekijä(t) HAKKARAINEN, Tiina

Lisätiedot

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä

LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä LAPSIPOTILAS MIRANDA- HOITOKERTOMUKSESSA - kehittämishanke Salon aluesairaalan lasten- ja korvatautienyksikössä Tarja Kauhanen Kehittämishanke syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak etelä, Helsinki

Lisätiedot

TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA

TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA TYÖAIKA-AUTONOMIA SAIRAALAHENKILÖSTÖN KOKEMANA Jaana Hyvönen Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE

VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE VERTAISTUEN MERKITYS TERVEYDENHUOLLON SOSIAALITYÖSSÄ JAKSAMISELLE AILA VARTIAINEN Tampereen yliopisto Sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos Sosiaalityön pro gradu tutkielma Huhtikuu 2007 Tampereen

Lisätiedot

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä

Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä Sirpa Rauas-Huuhtanen ja Kirsti Launis Työterveyslaitos Kari-Pekka Martimo Mehiläinen Työterveys Hannu Pursio Metsäliitto Group Muutospaja työhyvinvoinnin edistäjänä esimerkki sahalla toteutetusta muutospajasta

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on

Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Ihan toisella tsempillä puskee vaikka ikää on Arviointitutkimus HKR-Tekniikan ikäohjelman toteuttamisesta, toteutumisesta ja vaikutuksista Hanna Kankainen Kuntoutussäätiö, Tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Kuntamuutoksen tekijät

Kuntamuutoksen tekijät Tietoa työstä Kuntamuutoksen tekijät ESPOON VANHUSTEN PALVELUJEN KOTIHOIDON ESIMIESTEN MUUTOSTUKI -KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI Eveliina Saari Tiina Kalliomäki-Levanto Anna-Leena Kurki Seppo Tuomivaara

Lisätiedot

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN

YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN YSTÄVYYTTÄ YLI ETNISTEN ESTEIDEN Tutkimus SPR:n maahanmuuttajien ystävävälityksen ja neuvonnan kehittämisestä Irene Hursti Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Helsingin Alppikadun yksikkö

Lisätiedot

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA

TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA TYÖN KOHERENSSIN TUNNE TYÖHYVINVOINNIN MITTARINA Tutkimus koherenssin tunteesta työssä ja työkykyä edistävässä toiminnassa Pro gradu tutkielma Anna Ala-Poikela Mikko Ravantti Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014

Sairaanhoitajien työolobarometri 2014 Sairaanhoitajien työolobarometri Nina Hahtela, Sairaanhoitajaliiton julkaisu.. Sairaanhoitajaliiton selvitys sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuudesta ja työhyvinvoinnista Sairaanhoitajien työolobarometri

Lisätiedot

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT Heini Harju Marjaana Kauppinen Opinnäytetyö Syyskuu 2010 Hoitotyö Sosiaali- ja terveysala Tekijä(t) HARJU, Heini KAUPPINEN, Marjaana Työn nimi MUUTOSJOHTAMISEN MONET KASVOT

Lisätiedot

ARVIOINTISABLUUNAN KEHITTÄMINEN

ARVIOINTISABLUUNAN KEHITTÄMINEN Hammaspeikko-projektin II-vaihe ARVIOINTISABLUUNAN KEHITTÄMINEN Ulla Annala & Mirva Hyypiä 1 1. Projektin tausta ja tavoitteet Hammaspeikko-projektin ensimmäisessä vaiheessa haettiin vastauksia kysymyksiin,

Lisätiedot

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS

ACTA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS. Pauliina Marjala C 315 UNIVERSITATIS OULUENSIS OULU 2009 C 315 ACTA Pauliina Marjala UNIVERSITATIS OULUENSIS C TECHNICA TYÖHYVINVOINNIN KOKEMUKSET KERTOMUKSELLISINA PROSESSEINA NARRATIIVINEN ARVIOINTITUTKIMUS TEKNILLINEN TIEDEKUNTA, TUOTANTOTALOUDEN

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ

NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ NÄYTTÖÖN PERUSTUVIEN KÄYTÄNTÖJEN HYÖDYNTÄMINEN SOSIAALITYÖSSÄ TOIMINTATUTKIMUS: Toimeentulotukiasiakkaana olevan opiskelijan tukeminen opinnoissa tai opintoihin JUSSI BJÖRNINEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta-

Lisätiedot

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

kirjallisuuskatsauksessa käymme läpi myös erilaisia case-kuvauksia esimerkkeinä kehittämishankkeista vetovoimaisuuden lisäämiseksi. Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vetovoimainen työ... 3 Case: Vetovoimatekijät sairaanhoitajien ja lääkärien työssä... 4 Case: Ruotsissa kehitetty vetovoimaisen työn malli - Attraktivt arbete... 5 Magneettiorganisaatio-

Lisätiedot

LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA

LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA OPPIMATERIAALEJA 69 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Eeva Timonen-Kallio & Tiina Pelander (toim.) LASTENSUOJELUN JA PSYKIATRIAN RAJAPINNOILLA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPPIMATERIAALEJA 69 Turun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot