PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen

2 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot, tavoitteet, osallistaminen ja suunnitteluprosessi Kosteikon nimi Vähä-Komu Pinta-ala 18,5 ha Maakunta Oulu Kunta Pyhäjärvi Suomen riistakeskuksen alue Oulu Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen kyllä ei vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon Keskipisteen N: Koordinaattijärjestelmä ETRS-TM35FIN-koordinaatisto koordinaatit E: Kiinteistöt Kosteikko on yhden kiinteistön alueella (kuva 2). Kiinteistön haltijoina on 7 henkilöä Toimenpiteiden Lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvaa poikue-elinympäristöä sekä tavoitteet (enintään ravinnonhankinta- ja levähdysalueita kolme tärkeintä) Vähentää vesistössä olevaa vesikasvillisuutta ja siten parantaa vesistön moninaiskäyttöä Edistää vesiensuojelua parantamalla ravinteiden ja kiintoaineen sitoutumista kosteikolla Palauttaa alueen luontaista vesitaloutta: esim. turv la vesien virtauksen ohjaaminen ojista suolle, rimpialueiden kuivumisen vähentäminen ja pohjavedenpinnan nosto Palauttaa vedenpinta ennen kuivatusta vallinneeseen tilaan tai lähemmäksi sitä tasoa Lisätä veden varastointikapasiteettia ja siten vähentää veden tulvimista verrattuna ennen toimenpiteitä Edistää luonnon monimuotoisuutta Maanomistajilta tai heidän edustajilta on saatu suostumukset kosteikon toteuttamiseksi tämän kyllä toimenpidesuunnitelman mukaisesti Alueen omistaja/omistajien Jouko Tikka, Pyhäjärvi yhteyshenkilö Kosteikkohankkeen toteuttaja Jouko Tikka, Pyhäjärvi (vastuu- ja yhteyshenkilö) Kosteikkosuunnittelu Suunnitteluun osallistuneet Rahoitusvastuu(t) Työmaan työnjohtaja Maanomistajien ja paikallisten osallistaminen ei Suostumukset ovat liitteenä kyllä Juha Siekkinen (Suomen riistakeskus, Oulu) Kosteikon maanomistajat Risto Ruotoistenmäki, Seppo Ruotoistenmäki, Jouko Tikka ja Juha Tikka sekä riistanhoidonneuvoja Harri Hepo-oja (Suomen riistakeskus, Oulu) Suomen riistakeskus: Kotiseutukosteikko Life hanke Juha Siekkinen Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan yksityismaanomistajien aloitteesta käynnistyviä kosteikkohankkeita, mikä edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita kunnioittavaa lähestymistapaa. Kosteikon kunnostamisen ehdotuksen teki Jouko Tikka Pyhäjärveltä. Esiselvitys-vaiheen jälkeen pidettiin Juha Tikan ja S. Ruotoistenmäen kanssa yhteinen kartoitus- ja suunnittelupalaveri maastossa Tapaamisessa keskusteltiin mm. mallikosteikon toteuttamisen periaatteita ja kosteikon kunnostamisen lähtökohtia ja alustavia toimenpiteitä pidettiin kosteikolla maanomistajapalaveri, jossa olivat edellä mainittujen maaomistajien lisäksi myös kosteikon maanomistajat R. Ruotoistenmäki ja Jouko Tikka sekä H. Hepo-oja (kuva 5). Kosteikko kierrettiin ympäri ja keskusteluita käytiin etenkin kosteikon kunnostamisen toimenpiteistä, vedenpinnan tavoitekorkeudesta, veden ohjauksesta kosteikolle ja sieltä pois sekä muiden pääaltaan vieressä olevien kosteikkojen mahdollisista toimenpiteistä. ei 2

3 J. Siekkinen selvitti kosteikon pinnanmuotoja tasolasermittauksen avulla. Mittauksessa keskityttiin lähinnä patopenkereen korkeussuhteiden mittaukseen sekä kosteikon, ojien ja Väliojan vedenpintojen korkeussuhteisiin osa kosteikon maanomistajista sai tarkasteltaviksi vaaitusmittausten tulokset karttaesityksenä. Jatkosuunnittelua varten oli laadittu kaksi vedenpinnan tavoitekorkeutta, joista toinen vastasi kosteikolla ollut vedenpinnan korkeutta ja toinen 15 cm alempana olevaa tavoitekorkeutta. Kosteikon perustamisesta ja hoidosta käytiin lisäksi myös sähköposti- ja puhelinkeskusteluita lähinnä Jouko Tikan ja Juha Tikan kanssa. Maanomistajat saivat tarkistettavaksi päivätyn suunnitelman, Toimenpidesuunnitelman hyväksyntää varten lähetettiin samalla maanomistajan suostumus kosteikon toteuttamiseen suunnitelman mukaisesti. Sähköpostiviestien pohjalta tehtiin täydennyksiä ja liitettiin kuvat päivättyyn versioon. Maanomistajan edustajan allekirjoitettu suostumus saatiin sähköpostilla skannattuna, jonka J. Siekkinen allekirjoitti ja liitti oheen. Suostumus saatiin myöhemmin myös kirjepostina. Vastuu patorakenteista Kosteikon maanomistajat ovat olleet aktiivisia ja edistäneet merkittävästi omalta osaltaan hankkeen toteuttamista koko suunnitteluprosessin ajan. Heidän toiveet on huomioitu toimenpidesuunnitelmaa laadittaessa. Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa, että patorakenteet toteutetaan kohteen vaatimuksiin nähden riittävin lujuus- ja mitoitusvaatimuksin. Vastuu vettymishaitoista tai muutoksista lähiympäristön kuivatilassa Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy maanomistajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi pidettävässä loppukatselmuksessa. Suomen riistakeskus ei korvaa toimenpidesuunnitelman mukaisesta toteuttamisesta aiheutuvia haittoja. Kosteikon toteuttaminen suunnitelman mukaan ei aiheuta muutoksia lähiympäristön kuivatustilassa Muut aluetta koskevat suunnitelmat ja selvitykset Vuosi Suunnittelualueeseen liittyvä tieto Komun järven valuma-alueen hoitosuunnitelma 2011 Kosteikko kuuluu suunnittelualueeseen Lisätietoja Alueen käytön historia Suunnittelualueena on Vähä-Komun kosteikkoalue, jonka historiaan liittyy 1900-luvun alkupuolen rakennuslevyteollisuutta. Alueen läpi virtasi alun perin muutaman metrin levyinen Komunpuro, joka muuttui leveämmäksi Välijoeksi ja siihen liittyi ilmeisesti myös pieni vesialue. Alueen teollinen toiminta alkoi luvulla, jolloin alettiin kaivaa hienojakoista maata sen ajan tekniikalla. Maa-aines, ns. piimaa kuljetettiin mm. kapeilla raiteilla kulkeneilla pienillä vaunuilla. Maa kuivattiin alueen vieressä olevassa kuivaamossa ja siitä puristettiin aaltomaista rakennuslevyä. Piimaan kaivuun yhteydessä maata kaivettiin yli 20 ha:n alalta. Pintamaata kasattiin lähinnä eteläpohjoissuuntaisiksi maapenkoiksi ja kosteikon ympäri kiertäväksi penkereeksi. Kaakosta virtaava Komunpuro ohjattiin kaivetulla kanavalla kosteikon eteläpuolitse ja se yhtyi alkuperäiseen uomaan länsipuolella. Siitä länteen päin virtavesi on leveämpi ja se on merkitty karttoihin Välijoeksi. Penkereen sisäpuolella entisen Välijoen uomaa syvennettiin n. 10 m leveäksi kanavaksi (syvyys nykyisin 2-2,5 m), jolloin muuta osaa pystyttiin pitämään kuivana. Kanavaan kertynyt vesi ohjautui länsipäähän, jossa pienen pumppaamon avulla vesi pumpattiin kosteikolta takaisin Välijokeen. Piimaata kaivettiin myös kosteikon etelä- ja pohjoispuolella, jonka metsittyneillä alueilla kaivuumaakuoppia ja maapenkkoja on edelleen hyvin nähtävissä. Komujärven kunnostushankkeen kytkeytyminen Pyhäjärven kaupungilla on hanke Komujärven ja valuma-alueen kunnostamiseksi. Vähä-Komun suunnittelun aikana selvitettiin mahdollisuutta kääntää kosteikon eteläpuolelle kaivettu kanava kokonaan Vähä-Komulle. Esiselvityksen jälkeen kanavan kääntämisestä luovuttiin, koska Komujärven hankkeen suunnitelmat olivat lausunnolla marraskuussa 2011 ja rahoitusta haetaan sen suunnitelman toimenpiteille. Tulevaisuudessa Komunpuron vesien ohjaaminen kokonaan Vähä-Komulle on kuitenkin mahdollista. Lisäksi se olisi vesiensuojelun kannalta tärkeää, koska Komunpuron valuma-alueella on satojen hehtaarien ojitusalueet. Myös Vähä-Komun kosteikon näkökulmasta vesien ohjaaminen olisi hyödyllistä. 3

4 Suunnitelman kartat, piirustukset ja taulukot Laadittu Yleissijaintikartta kuva 1 Suunnittelualueen kiinteistöt kuva 2 Valuma-alue peruskartalla kuva 3 Ilmakuva/väärävärikuva kuva 4 Kosteikon topografia kuva 6 Lisätieto Kosteikolla tehtävät toimenpiteet kuva 10 Kosteikon veden syvyysluokat selostettu kappaleessa 3, kohdassa Vesialueiden pintaalat ja syvyydet Patopenkereiden rakenne Patolaitteiden mitoitus selostettu kappaleessa 3, kohdassa Patolaitteet ja patopenkereet Patolaitteen rakenne kuvat 11 ja 14 Kosteikon poikittaisleikkaus Kosteikon pitkittäisleikkaus Toimenpiteiden kustannusarvio taulukko 1 Kuva 1. Pyhäjärven Vähä-Komun kosteikon sijainti. Pohjakartat Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. 4

5 Välijoki/Komunpuro: Mäkiöisten osakaskunta yhteiset vedet VÄHÄ-KOMU: 7 kiinteistönomistajaa Kuva 2. Vähä-Komun kiinteistötiedot. Kiinteistön omistaa Vähä-Komu niminen metsäyhtymä, jossa maanomistajina on seitselmän henkilöä,. Pohjakartatta Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. 5

6 2 Alueen nykytila Lomakkeella kuvataan suunnittelualueen luonto sekä kosteikon perustamista ja kunnostamista rajoittavat ympäristöarvot tai piirteet. Tarkoituksena on osoittaa, millä alueilla kunnostus- ja hoitotoimenpiteet ovat perusteltuja. Alueen yleiskuvaus Lisätiedot Korkeus merenpinnasta n. 152 mmpy kuva 2 (korkeuskäyrät ja niiden arvot) Valuma-alueen laajuus Kohteen vaaitus ei ole vaaitettu vaaituskojeella tasolaserilla GPS-mittauksella Kosteikko on eristetty ympäristöstään reunapenkereellä. Pengerretylle alueelle on tullut vettä tulvakaudella jonkin verran kosteikon itäpuolelta virtaavasta Komunpurosta, koska kosteikon reunapenkereessä on ollut aukko. Lisäksi vesitaloutta on ylläpitänyt lumien sulamisvedet ja sadevesi. Samaan kohtaan on suunniteltu pohjakynnys, johon tulisi vettä Komunpurosta tulvakauden aikana muutaman päivän ajan. Tämä täyttäisi kosteikon tavoitevedenpintaan, jos vedenpinta on vajennut. Kosteikon suhteelliset korkeudet kuvassa 6. Mittaukset: Juha Siekkinen, Kosteikon itäpuolella (Komunpuron valuma-alueella) on laajat metsä- ja suoalueet, joissa on tehty mittavia ojituksia. Näillä alueilla tehdään lähivuosina kunnostusojituksia ainakin useiden kymmenien hehtaarien alueella. Metsäojitukset kuormittavat alla olevia virtavesiä. Komunpuron valuma-alueella on ojitusalueita n ha ja nämä vedet laskevat Komunpuroon ja edelleen Välijokeen. Kosteikon kohdalla Komunpuro muuttuu Välijoeksi. Välijoki laskee n. 3 km:n päässä olevaan Komujärveen. Kohde on ihmisen muokkaamaa ympäristöä, joka on syntynyt 1900-luvun alkupuolen ns. piimaan kaivuusta (ks. alueen historiaa kappaleessa 1). Toiminnan loputtua kosteikko täyttyi vedellä ja on säilynyt sellaisena nykypäiviin saakka (kuvat 7-9). Kosteikon länsi- ja keskiosalla on lähinnä pohjois-eteläsuuntaisia kaivuumaapenkkoja, joiden leveys vaihtelee muutamasta metristä kymmeneen metriin. Niiden väliin jää kaivuualueita, joiden leveys on 5-15 m ja syvyys n. 0,7-2 m. Itäpuoliskolla on vähemmän kaivuumaapenkkoja ja siellä onkin ollut viime vuosina laajempia yhtenäisiä vesialueita. Veden syvyys itäosalla on yleisesti n. 1 m:n molemmin puolin. Reunaosat nousevat koko alueella vähitellen ylemmäksi ennen reunapengertä. Eteläreunalla penkereen sisäreunan vierellä kiertää lähes koko matkalla 5 m leveä hieman syvempi oja. Kosteikon keskiosassa on itä-länsisuuntainen kanava, jonka leveys on n ja syvyys 2-2,5 m (kuva 9). Kanava on kaivettu niille kohdin, jossa Komunpuro/Välijoki virtasi luonnontilassa ollessaan. Kosteikon ympäri kiertää koko matkalla kaivuumaista kasattu maapenger, jolla on kasvanut hyvin tiheä läpimitaltaan 5-15 (20) cm lehtipuusto. Patoturvallisuuden ja kosteikon kunnostamisen vuoksi puusto on poistettu lokakuussa 2011 ja se on kuljetettu pois kokopuuna edelleen haketettavaksi bioenergiaksi. Piimaan oton ja veden pumppaamisen päättymisen jälkeen kaivuualue täyttyi vedellä ja kasvillisuus alkoi vallata alaa. Jossain vaiheessa tulvien aikana itä- ja länsipään penkereisiin tuli veden kuluttavan vaikutuksen myötä sortumia. Itäpäässä Komunpuron tulviessa vesi pääsi virtaamaan reunapenkereeseen tulleen kapean sortuman kautta kosteikolle (kuva 12). Keväällä tulvan aikana Komunpuron vesipinta on noussut noin metrillä. Se on täyttänyt kosteikon ääriään myöten täyteen siten, että ylimääräinen vesi on virrannut pois useista kohdin pohjoisen reunapenkereen yli sen pohjoispuolella sijaitsevaan ojaan. Altaan täyttyessä länsipäähän on tullut myös pieni sortuma, josta vesi on päässyt virtaamaan pois myös kesän kuivimpaan aikaan. Nämä kaikki vedet virtasivat takaisin Välijokeen. Kesän matalimman veden aikana kosteikon vesipinta on ollut n cm Komunpuron pintaa ylempänä. Tuossa vaiheessa kosteikon vesitilanne on ollut jo melko huono. Erityisarvot, jotka voivat vaikuttaa kosteikon Lisätiedot tai tietolähde perustamiseen tai kunnostamiseen Uhanalaisten lajien havaintoja alle 500 m:n etäisyydellä kyllä ei Lähde: sähköpostiviesti suunnittelija Susanna Anttila, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 6

7 EU:n direktiivilajeja kyllä ei Viitasammakolle alue epäedullinen, koska rantojen matalat vesialueet kuivuvat alavedenkorkeuden aikaan (sammakkokartoitusta ei ole tehty) Suojelualue alle 500 m kyllä ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto etäisyydellä Metsälain erityisen tärkeät kyllä ei elinympäristöt Virkistyskäyttöä tai kyllä ei -rakenteita Erityisiä maisema-arvoja kyllä ei Muinaisjäännöksiä alle 200 kyllä ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi-verkkosivusto m etäisyydellä Pohjavesialue kyllä ei Lähde: Paikkatietoikkuna.fi - verkkosivusto Muita erityispiirteitä kyllä ei Kosteikon nykytilan suurin ongelma on se, että tulvan laskiessa vesi pääsee virtaamaan pois kosteikolta itäpään tulouoman kautta takaisin Komunpuroon. Tämä johtaa vedenpinnan alenemiseen ainakin puolella metrillä, mikä aiheuttaa kosteikon kuivumiseen kesän aikana. Tilanne on monien kosteikkolajien kannalta haitallista. Kevään tulvaa lukuun ottamatta Komunpurossa vesi ei nouse riittävän korkealle ja siksi vettä ei pääse virtaamaan kosteikolle vähentämään vedenpinnan vaihtelua. Kosteikon kunnostamisen tarkoituksena on estää veden pinnan lasku kesän aikana. Tärkeimmät luontoarvot Luontokartoitus tehty Huomionarvoinen lajisto ja muut keskeiset ominaispiirteet sekä luontokartoituksen tekijä(t) Kasvillisuus ja kasvisto kyllä ei Kosteikolla ei ole tehty varsinaista kasvisto- ja kasvillisuuskartoitusta, vaan niitä on selvitetty muun suunnittelun yhteydessä. Koko kosteikon alueella sarakasvillisuus on yleistä muodostaen melko laajoja saraluhtia matalan veden alueille. Saraikossa on pullosaraa (Carex rostrata), vesisaraa (Carex aquatilis) ja viiltosaraa (Carex acuta). Kuivemmilla maa-alueilla (reunapenkereen lähellä ja kaivuumaapenkoilla) on myös sara- ja ruoholuhtaa. Ruohoja heinäkasvillisuudessa tyypillisiä ovat etenkin kurjenjalka (Potentilla palustris) ja kastikat (Calamagrostis sp.) Reunapenkereellä ja kaivuumaapenkoilla on kasvanut tai kasvaa tiheästi puustoa ja pensaikkoa. Puusto on lähinnä läpimitaltaan 5-15 cm koivikkoa ja pensaikko pajukkoa ja pientä koivua. Linnusto kyllä ei Kosteikolla on tehty vesilintujen kartoitusta Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen vesilintujen pistelaskentaohjeiden mukaan. Kosteikolla on kaksi vakiopistettä, joilta vesilinnut laskettiin neljä kertaa v. 2011: keväällä kaksi parilaskentaa, kesällä poikuelaskenta ja elokuun alussa loppukesän laskenta. Parilaskennassa havaittiin heinäsorsia, taveja, telkkiä, haapanoita, mustakurkku-uikkuja ja sotkia. Muista lajeista todettiin joutsenia ja kurkia. Loppukesän laskennassa : 1 heinäsorsa ja 2 tavia Kartoitukset: Juha Tikka Muu eläimistö kyllä ei Jouko Tikan ja Juha Tikan mukaan Vähä-Komussa on ollut ainakin haukea ja särkeä. Kosteikon kunnostamisen yhteydessä kalastoa jää kosteikolle ja sitä voi tulla myöhemminkin pohjapatojen kautta. Lisätiedot 7

8 Vähä-Komun kosteikkoalue Komunpuron valuma-alue (n ha) Kuva 3. Vähä-Komun alueen hydrologiaa. Komunpuron valuma-alueen laajuus on n ha. Valumaalueen vedet eivät virtaa Vähä-Komun kosteikon kautta, vaan sen eteläpuolelle kaivetun kanavan kautta. Valuma-aluetiedot: Paikkatietoikkuna.fi -verkkosivusto (tiedot haettu Internetistä , viivapiirrokset: J. Siekkinen). Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. 8

9 Vähä-Komu (18,3 ha) Läntinen kosteikko (0,2 ha) Välijoki Komunpuro Kuva 4. Vähä-Komun kosteikkoalueeseen kuuluvat Vähä-Komun kosteikko ja sen länsipuolella oleva pieni Läntinen kosteikko.. Pohjakartta (väärävärikuva v:lta 2010) Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. Kuva 5 Vähä-Komun kosteikon osallistavaa suunnittelua. Kosteikon suunnitteluun on osallistunut useita henkilöitä, minkä ansiosta kosteikon eri toimenpiteiden vaihtoehtoja ja toteuttamismahdollisuuksia on pohdittu eri näkökulmista. Maanomistajien kanssa kosteikolla on käyty kahdesti, ja Jälkimmäisellä kerralla maastosuunnittelussa mukana olivat Suomen riistakeskuksesta riistanhoidonneuvoja Harri Hepo-oja (vas), kosteikon patopenkereiden puuston hakkuun tehnyt kaivinkoneen kuljettaja Henri Laitila sekä kosteikon maanomistajat Risto Ruotoistenmäki, Juha Tikka ja Jouko Tikka. Lisäksi mukana oli osan aikaa Seppo Ruotoistenmäki (kuva J. Siekkinen/ ). 9

10 Lyhenteet: P = penkereen yläreuna M = metsämaan pinta OJ VP = ojan vesipinta VP = vesipinta KO = kosteikon vesipinta KA POHJA = kanavan pohja Kuva 6. Vähä-Komun kosteikon topografia. Mittaukset on tehty , jolloin 0-tasoksi on valittu Vähä-Komun tavoitevedenpinta. Muut arvot ovat vertailuarvoja tähän tasoon. Mittauspiste on luvun etumerkin kohdalla oleva punainen ympyrä. Arvot ovat cm:nä ja etumerkki osoittaa, että tason suhteessa tavoitekorkeuteen. Numeron jälkeen oleva kirjainlyhennys osoittaa mistä pinnasta mittaus on tehty. Mittausten perusteella kosteikon itäpuolella, suunnitellun tulokynnyksen lähellä Komunpuron vedenpinta on 51 cm alempana kuin kosteikon tavoitevedenpinta. Lisäksi pohjoispuolen pengertä on korotettava monesta kohdin niin, että sen yläreuna on n. 50 cm korkeammalla kuin tavoitekorkeus. Kosteikon vesipinnan taso oli n. -30 cm alempana kuin tavoitepinta. Pohjakartta (ortoilmakuva v:lta 2010) Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. 10

11 Kuva 7. Vähä-Komun kosteikkoalue. Ylhäällä: Vähä-Komun kosteikkoalueen keski- ja itäosa on melko avointa aluetta. Vesialueen kaivuumaapenkkoja on vähän ja ne ovat matalia, jonka vuoksi niillä kasvaa vain paju- ja koivupensaikkoa. Kuvattu eteläpuolen penkereen keskikohdalta ja kuvan etualan puusto on penkereen reunapuustoa. Alhaalla: Vähä-Komun länsiosalla kosteikon kaivuumaapenkat ovat laajempia ja korkeampia ja niillä kasvaa mm. läpimitaltaan cm koivua. Kuvattu eteläpuolen penkereeltä, jolla Juha Tikka (vas.) ja Seppo Ruotoistenmäki seisovat. Kuvat: J. Siekkinen/

12 Kuva 8. Patoturvallisuutta lisätty poistamalla puusto penkereiltä. Ylhäällä: Vähä-Komun kaakkoispuolelta tuleva Komunpuro on käännetty kaivetulla kanavalla kosteikon eteläpuolelle. Kuvauspaikkana on kosteikon kaakkoiskulma, jossa puro kääntyy kaivettuun kanavaan varrella. Komunpuron kanavan pohjoisreunan ja penkereen muun osan puusto on poistettu loka-marraskuussa Alhaalla: penkereiden puuston helpottaa myös merkittävästi sen huoltotöitä ja riistapeltojen hoitoa. Kuvat: J. Siekkinen/

13 Kuva 9. Vähä-Komun kosteikkoalue. Ylhäällä: Kuvattu pohjoisreunan penkereen länsiosalla länteen. Kosteikkoa ympäröivät penkereet olivat tiheäpuustoisia ennen syksyllä 2011 tehtyä puuston poistoa. Kuvan vasemmassa reunassa kosteikko tulvakorkeudessa. Oikeassa reunassa oleva kaivettu, leveä oja säilyy nykytilassa ja sitä kunnostetaan muutamin paikoin. Vähä- Komun katastrofikynnyksen tulvavedet virtaavat tulevat tähän ojaan. Keskellä: Kuvattu Vähä-Komun keskikanavan länsiosassa itään. Kanavan kaivuumaat on kasattu lähinnä eteläreunalle (kuvassa oikealle), jossa kasvaa runsaasti puustoa ja pensaikkoa. Tavoitevedenpinta tulisi olemaan kuvausaikaan ( ) verrattuna n. 45 cm korkeammalla, joten kaivuumaapenkat jäisivät vedenpinnan yläpuolelle muodostaen saaria. Maanomistajat ovat suunnitelleet raivaavansa tämänkin alueen puustoa metsurityönä. Alhaalla: Kuvattu Vähä-Komun keskikanavan keskiosassa itään, jossa kaivuumaita ei ole paljoa enää näkyvissä. Kasvillisuustyyppinä vallitsevat laajat saraluhdat. Tavoitevedenpinta tulisi olemaan kuvausaikaan ( ) verrattuna n. 45 cm korkeammalla. Tällöin saraikot olisivat cm syvyisessä vedessä. Kuvat J. Siekkinen/27.4. ja

14 3 Toimenpidealueet ja toimenpiteet Lomakkeella kuvataan toimenpidealueet ja niillä tehtävät toimenpiteet riittävän yksityiskohtaisesti KOSTEIKON PERUSTAMINEN Kosteikko perustetaan Toimenpide Puuston poisto TIIVISTELMÄ TÄRKEIMMISTÄ TOIMENPITEISTÄ patoamalla tehdään 2 kosteikkoa: Vähä-Komu ja Läntinen kosteikko Molempia kosteikkoja ympäröiviltä penkereiltä puuston poisto kaivamalla Vähä-Komulla pohjoispuolen reunapenkereen korotus Vähä-Komun vedenpinta vakiinnutetaan keskivedentasolle, jonka korkeus on todettu maastossa. Läntisen kosteikon vedenpinta jää hieman alemmalle tasolle. Veden ohjaus kosteikolle: Vähä-Komulle ohjataan osa Komunpuron tulvavedestä pohjakynnyksellä. Läntiselle kosteikolle rumpuputken avulla esim. Vähä-Komulta. Veden ohjaus kosteikolta: Vähä-Komulla pohjakynnyksen kautta Välijokeen, katastrofikynnys pohjoisreunalle, tyhjennys munkkipadolla. Läntisellä kosteikolla pohjakynnyksen kautta Välijokeen, tyhjennys putkella. Toimenpiteen tavoite ja yksityiskohtainen kuvaus Tavoite Penkereiltä kaikki puusto on poistettu tai poistetaan patoturvallisuuden varmistamiseksi. Avoimuuden lisäämisestä hyötyvät myös vesilinnut. Lisäksi kosteikon penkereen ja riistapeltojen huoltotyöt helpottuvat merkittävästi. Vähä-Komu Penkereiden puusto on poistettu konetyönä ja kokopuukorjuuna 10/2011 ja se on kuljetettu pois 11/2011. Puustoa poistetaan myöhemmin myös kosteikkoalueen länsiosan runsaspuustoisimmilta paikoilta metsurityönä talven aikana ja se ajetaan pois moottorikelkalla. Pensaikkoa raivataan enintään vain paikoin. Patolaitteet ja patopenkereet Läntinen kosteikko Puusto poistetaan konetyönä talvella 2011/2012. Tavoite Vakiinnuttaa Vähä-Komun vedenpinnan taso keskivedentasolle. Toimenpiteellä estetään nykyisin esiintyvä vedenpinnan aleneminen kesän aikana useilla kymmenillä cm:llä, mikä on haitallinen matalassa vedessä ja avovedessä eläville vesilinnuille ja muulle kosteikkolajistolle. Lisäksi patoamalla voidaan perustaa kokonaan uusi Läntinen kosteikko. Patolaitteet vaativat vähän huoltoa. Vähä-Komu Veden ohjaus kosteikolle on suunniteltu itäosaan lähelle Komunpuroa. Purossa on jyrkkä kulma sen tullessa kosteikon penkereen viereen (kuva 12). Tulvan aikana puron pinta nousee n cm, jolloin osa tulvavedestä voidaan ohjata Vähä- Komulle. Virtaamien määrää ja niiden mitoituksen vaikutusta patolaitteiden mitoitukseen ei ole laskettu, koska pohjapadon aukon koko ja alareunan taso säätelee veden tulon kosteikolle. Lähtöpadon mitoitus on sama ja lisäksi kosteikolle on suunniteltu varalta ns. katastrofikynnys. Komunpuron tulvavirtaamasta päätyy kosteikolle ilmeisesti vain alle 10 %, koska purouoman pohja on n. metrin alempana kuin kosteikon tavoitepinta ja leveys on n. kuusi metriä. Jonkin verran vettä tulee kosteikolle sateen ja lumen sulamisvesien myötä. Veden ohjaus kosteikolle tehdään kiviverhoillulla pohjakynnyksellä, johon asennetaan lankusta tehty tiivisteseinä (kuva ). Se tehdään kyllästetyistä ponttilankuista, jotka painetaan kaivinkoneella yksitellen pystysuoraan patopenkereeseen. Tiivisteseinässä on aukko, johon asennetaan settilankut tulvaveden ohjaamista varten. Aukon alareuna tehdään tavoitekorkeuteen nähden -20 cm, jotta vettä voidaan ohjata riittävästi kosteikolle tulvan aikana. Kiviverhoilu tehdään louheella. Settilankut tehdään tiivisteseinän molemmin puolin veden tuloa varten ja tulvan laskettua veden virtaamisen estämiseksi pois kosteikolta. Veden ohjaus kosteikolta tehdään länsipäähän lähelle Välijokea. Rakenne on kuten 14

15 kuin tulopuolella, mutta settilankut asennetaan vain tiivisteseinän kosteikon puoleiselle osalle. Vähä-Komun optimaalinen vedenpinnan korkeus arvioidaan kesällä 2012, kun puusto on poistettu ja veden tavoitekorkeus saavutettu. Tämän vuoksi pohjakynnyksen aukon alareuna tehdään tavoitekorkeuteen nähden tasoon - 20 cm ja yläreuna +25 cm. Pohjakynnys on suunniteltu n. 15 m Välijoesta pohjoiseen, jolloin veden ohjaus Välijokeen tehdään kaarevan, louheella verhoillun uoman avulla. Tällainen uoma on luonnonmukaisen näköinen. Pohjakynnys tehdään sellaiseksi, että sen yli voi ajaa traktorilla kosteikon huoltotöihin. Tällöin tiivisteseinä tehdään kosteikon puoleiselle reunalle ja pohjakynnyksen louhekerroksesta vahva. Kosteikon tyhjennystä varten (noin 4-6 v välein) asennetaan munkkipato. Se tulisi lähtökynnyksen lähelle ja sen eteläpuolelle. Veden ohjaus tulisi samaan kiviverhoiltuun uomaan. Veden säätelyn varmistamiseksi tehdään ns. katastrofikynnys (tulvakynnys) pohjoisen reunapenkereen länsiosaan. Se voidaan tehdä jo nykyisin sopivassa tasossa olevaan penkereen kohtaan, jonka pinta on tiivistynyt ja kasvillisuuden peittämä. Kynnyksen taso on +30 cm tämän suunnitelman veden tavoitekorkeuteen. Vesi voi virrata penkereen yli pohjoispuolella olevaan ojaan. Patopenkereet ovat pääosin hyvässä kunnossa ja riittävän korkeita. Pohjoista reunapengertä korotetaan monista kohdin siten, että sen yläreuna on cm tämän suunnitelman veden tavoitepintaa korkeammalla. Penkereen harjan leveys tehdään 4 m leveäksi, jotta sitä voi ajaa traktorilla huoltotöitä ja riistapellon hoitoa varten. Tarvittava maa-aines otetaan vierestä kosteikon puolelta. Eteläpuolen reunapenger on riittävän korkea, mutta se tasoitetaan traktorilla ajettavaksi ja kannot poistetaan koneniiton helpottamiseksi. Länsireunan pengertä korotetaan paikoin. Läntinen kosteikko Veden ohjaus kosteikolle voidaan tehdä kahdesta eri suunnasta. Toinen mahdollisuus on tehdä se Vähä-Komulta ohjaamalla vesi patopenkereeseen asennetun rumpuputken kautta. Rumpuputkeen laitetaan säätömahdollisuus, koska Vähä-Komun vedenpinnan taso voi vaihdella. Toinen mahdollisuus on ohjata vesi kosteikolle sen länsipuolella olevasta laskeutusaltaasta. Laskeutusaltaan veden ohjaamisesta kosteikolle selvitetään erikseen sen huollosta vastaavan tahon kanssa. Veden ohjaus kosteikolta tehdään pienen kiviverhoillun pohjakynnyksen kautta. Kynnykseen ei laiteta tiivisteseinää. Kosteikon pinta-ala on pieni, minkä vuoksi sille tuleva vesimäärä on vähäinen, vedenpinnan korkeutta voidaan säädellä kiviverhoilun avulla eikä erillistä katastrofikynnystä tarvita. Tyhjennystä varten patopenkereeseen asennetaan tyhjennysputki. Patopenkereet ovat valmiina. Vähä-Komun lähtöuoman teon yhteydessä muodostuu myös ainoa puuttuva penger, jota vahvistetaan. Tulo- ja lähtöuomien kaivuutyöt Kosteikon muut kaivuutyöt Luonnonpurossa kalan kulun varmistaminen Vesialueiden pintaalat ja syvyydet Toimenpiteet eivät vaikuta ympäröivien kiinteistöjen kuivatustilanteeseen. Lyhyet tulo- ja lähtöuomat sijaitsevat nykyisissä patopenkereissä tai kosteikkoa kiertävissä ojissa. Komunpuroa tai Välijokea ei kaiveta. Vähä-Komulla kaivetaan pohjoisen patopenkereen kosteikon puoleiseen reunaan kapea kanava veden virtauksen tehostamiseksi reuna-alueella. Läntisellä kosteikolla tehdään pohjan muotoa parantavia kaivuutöitä. Koillisosaan tehdään 2-3 riistapellon peruskunnostustyöt kasaamalla maata. Kevätkutuisten kalojen kulku on varmistettu, koska ne voivat uida etenkin keväällä kosteikon ja Komunpuron/Välijoen välillä pohjakynnysten kautta. Toisaalta kaloja ei tarvitsisi olla kosteikolla lainkaan, koska ne kilpailevat ravinnosta vesilintujen kanssa. Vähä-Komu (18,3 ha) + Läntinen kosteikko (0,2 ha) = 18,5 ha, josta arvioituna: alle 20 cm:n syvyistä vettä 2 ha (11 %) cm:n syvyistä vettä 7 ha (38 %) cm syvyistä vettä 9 ha (49 %) kuivan maan saarekkeet kosteikon vesialueella 0,5 ha (3 %). Jos vedenpintaa nostetaan 10 cm, vesialueen pinta-ala lisääntyy vain vähän, koska vesi ulottuu tavoitekorkeudella penkereeseen tai sen lähelle. Pinta-ala lisääntyisi lähinnä itäosan kuivien alueiden ja vesialueen kuivan maan saarekkeiden jäädessä veden alle. Avoveden osuus lisääntyisi vähän. 15

16 Katastrofikynnys (tulvakynnys) Patopenkereen korotus cm:llä (violetti viiva) Ympärysojan kaivuu nykyisen ojan kohdalle, kaivuumaat patopenkereeseen (valkoinen viiva) Patopenkereen korotus cm:llä (keltainen viiva) Telkänpönttö (3 kpl) Riistapelto (2-3 paikkaa) POHJAPATO: veden ohjaus pois kosteikolta Välijokeen Pienpetoloukku (2 kpl) Patopenkereen tasoitus (ei korotustarvetta) sekä kantojen poisto POHJAPATO: veden ohjaus kosteikolle Komunpurosta Kuva 10. Vähä-Komun kosteikon kunnostamisen toimenpiteet. Kosteikon merkittävimmät toimenpiteet keskittyvät veden ohjaukseen kosteikolle ja sen poistoon kosteikolta liittyviin rakenteisiin sekä nykyisten patopenkereiden vahvistamiseen ja kohentamiseen. Puuston poistoalueita ei ole merkitty, mutta ne on kuvattu kappaleessa 3. Läntiselle kosteikolle ohjataan vesi joko sen länsipuolella olevasta laskeutusaltaasta tai Vähä-Komulta. Pohjakartta Maanmittauslaitos, lupanro 326/MML/11. 16

17 Kuva 11. Vähä-Komun kosteikon pohjapadot. Yläkuva: Vähä-Komun pohjapadon pitkittäisleikkaus. Kuvan mukainen rakenne tehdään veden ohjaukseen pois Vähä-Komun länsireunalla. Tiivisteseinä asennetaan patopenkereen kosteikon puoleiselle osalle. Patopenkereen kohdalle laitetaan vahva kivilouhekerros, jotta sen yli voi ajaa traktorilla. Alakuva: Vähä-Komun pohjapadon tiivisteseinä. Tulopadon tiivisteseinän aukko on 4 m leveä ja tiivisteseinän leveys cm. Aukko varustetaan kahdella settilankkusysteemillä, joilla säädellään tulvaveden tuloa kosteikolle ja estetään se virtaaminen pois kosteikolta. Lähtöpadossa rakenne on samanlainen, mutta siinä on vain yksi settilankkusysteemi. 17

18 Kuva 12. Penkereen sortumasta vettä kosteikolle. Vähä-Komun itäpäässä, Komunpuron mutkassa on ollut penkereessä sortuma, josta vesi on päässyt kosteikolle (vasemmalle). Tulvalla vettä on virrannut 3-4 m leveästä aukosta. Tulvan laskettua vesi virtasi takaisin Komunpuroon. Kuvat: J. Siekkinen/ Kuva 13. Pohjapato tiivisteseinällä ja verhoilu kivilouheella. Pyhäjärvellä sijaitseva Parkkimajoki laskee Pyhäjärveen ja joen suulle on tehty kolme kappaletta oheisen kuvan mukaista pohjapatoa. Kuvassa on eteläisin näistä padoista. Yläkuvassa erottuu padon harjalle kiinnitetty teräksinen u-rauta, mutta Vähä-Komulla se korvataan vaakasuoraan asennettavilla lankuilla, jotka sitovat ponttilankut toisiinsa. Tiivisteseinä ulotetaan ainakin metrin verran rantapenkkaan. Alakuva: Kivilouhe parantaa hienojakoisen maa-aineksen pysymistä paikoillaan ja kasvillisuuden juurtumista. Jos sekaan lisätään pyöreätä kiveä, rakenne on entistä luonnonmukaisemman näköinen. Runsaan veden aikaan kalat voivat uida pohjapadon aukon kautta. Kuvat: J.Siekkinen/

19 Vähä-Komun munkkikaivo Runkoputken seinämävahvuus 8 mm Runkoputken halkaisija 45 cm Lukittava muoviumpikansi Runkoputken korkeus 250 cm Settilankut, säätömahdollisuus cm (kosteikon tyhjennysmahdollisuus Tuloyhde: rumpuputki 315/275 x 3 m SN8 Poistoyhde: rumpuputki 315/275 x 9 m SN8 jatkoholkilla Veden ohjaus pohjapadolle tehtyyn uomaan ja edelleen Välijokeen Kuva 14. Vähä-Komun munkkikaivo. Munkkikaivo asennetaan Vähä-Komun länsireunaan, lähelle pohjapatoa. Sen avulla kosteikko voidaan tyhjentää muutaman vuoden välein kesannointia varten. Kaivon materiaali hankitaan irtotavara ja tehdään valmiiksi kosteikon maanomistajien talkootyönä. Kaaviopiirros Mikko Alhainen/Suomen riistakeskus, mitoitustiedot Juha Tikka. 4 Hankkeen haittojen arviointi Lomakkeella kuvataan hankkeen haittojen ja uhkatekijöiden vaikutuksia luontoon, ympäristöön, käyttöön suunnittelualueella tai sen ulkopuolella. Tavoitteena on tunnistaa haitat ja suunnitella toimenpiteet niiden ehkäisemiseksi. Haittatekijä Kaivinkoneessa tapahtuu öljyvuoto, jonka seurauksena öljyä valuu Komunpuroon tai Väliojaan Toimenpiteet haitan vähentämiseksi Kaivinkoneessa on öljyntorjunnan varalle imeytystarvikelaukku. 5 Seurannat, riistanhoito ja metsästys Toimenpide Tavoite Lisätiedot ja vastuutaho Vesilintuseuranta Mitata kosteikon luontaisten ravintovarojen vaikutuksia vesilinnustoon ja tuottaa vertailuaineistoa erilaisten kunnostushankkeiden vaikuttavuudesta. Kosteikolle on perustettu kaksi vesilintujen laskentapistettä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Laskentaohjelma: toukokuussa parilaskennat (2 kpl), poikuelaskenta ja kertymälaskenta. Laskentoja on tehty ennen kosteikon perustamista 3 kertaa v (Suomen riistakeskuksen toimesta) ja niitä tehdään v elokuuhun asti. Vertailukelpoisten laskentatulosten saamiseksi vesilintujen mahdollista ruokintaa ei saa aloittaa kosteikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää kertymälaskentaa eikä se saa vääristää seuraavana keväänä tehtävän parilaskennan tuloksia. 19

20 Hoitoseuranta Pienpetojen pyynti Seurata patorakenteiden ja penkereiden kuntoa ja toimivuutta sekä tulo- ja lähtöuoman veden virtauksen ja patolaitteiden toimivuutta Motivoida paikallisia kosteikonhoitajia lisäämään vierasperäisiin pienpetoihin kohdistamaa pyyntipainetta kosteikoilla ja niiden lähiympäristöissä Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa lisäohjeita kosteikoin toiminnan ja tuottavuuden ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat Alueella pyritään pyytämään pienpetoja vähintään hankkeen ajan v loppuun asti. Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat Suomen riistakeskuksen Pohjoismainen supikoira Life hanke (vv ) voi edistää paikallisen tason pienpetopyyntiä hankkeen mukaisilla tavoitteilla ja toimenpiteillä (esim. loukkujen toimittaminen) Vesilintumetsästys Seurata vesilintujen metsästyskuolleisuutta saalisseurannan avulla. Tietoja käytetään arvioitaessa metsästyksen vaikutuksia ja mitoitettaessa kestävä metsästysverotus (saalisverotus on suhteessa kosteikon vesilintutuottoon) Life-hankkeen vastuuhenkilö: Kenttäassistentti Juha Mäkimartti, Suomen riistakeskus Metsästysoikeuden haltijat pitävät kirjaa kosteikkokohteelta metsästyskauden aikana ( ) aikana saadusta vesilintusaaliista vuoden 2015 loppuun saakka. Seurannassa kirjataan saadun saaliin lukumäärä lajeittain. Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat Pesäpöntöt Pesimispaikka Laitetaan kosteikolle vähintään kolme telkänpönttöä. Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat Riistapelto Ruokailualue Tehdään pohjoisen reunapenkereen itäpuoliskolle. Vastuutaho: Vähä-Komun maanomistajat 6 Viestintä Lomakkeella kuvataan toimenpidealueelle suunniteltu viestintä. Viestintä Ajankohta Kotiseutukosteikko Life+ Toimenpiteiden jälkeen kosteikolle. Taulun sijainti kyllä ei hankkeen opastetaulu sovitaan maanomistajien kanssa. Tiedote lehdistölle kyllä ei Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta Ilmoitus kuntaan kyllä ei Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta Ilmoitus lähialueen asukkaille kyllä ei Lähialueella ei asukkaita Ilmoitus alueelliseen elykeskukseen Muu taho kyllä ei kyllä ei Noin 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta Komujärven kunnostushanke projekti, n. 1 vk ennen toimenpiteiden aloitusta 7 Toimenpiteet ja kustannukset Lomakkeella kuvataan toimenpiteet, arvioidaan vaadittavat resurssit töiden toteuttamiseksi ja mahdollisesti hakattava puutavara. 20

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 10.10.2012 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Juha Siekkinen Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ 9.12.2013 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot ja sijainti

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 26.8.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 20.3.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 28.10.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 22.10.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -

Lisätiedot

ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 19.9.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17 Hirsjärvi Kosteikkosuunnitelma Työnum. 17 Suunnittelukohteen nimi ja osoite Pvm. Hirsjärvi Kiinteistötunnus: 834-413-1-117 31.10.2013 Työn ja piirustuksen numero Piirustuksen sisältö Työnumero: 17 Kosteikkosuunnitelma

Lisätiedot

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 14.10.2011 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN AAPAJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN AAPAJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN AAPAJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Tapani Vartiainen, 3.9.2013 Juha Siekkinen, 9.6.2011 Juha Siekkinen Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ 16.10.2013 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 22.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 27.11.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne, 2011 Kuva: Juha Kuukka Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä Vesiensuojelua ja elinympäristöjä kuva: Veli-Matti Pekkarinen Suomen riistakeskus www.riista.fi 1 Riistanhoito merkittävä motiivi maa- ja metsätalousympäristön luonnonhoidossa Metsäkanalinnuille - Poikasympäristöjä

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAAMATIN KOSTEIKON KUNNOSTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAAMATIN KOSTEIKON KUNNOSTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAAMATIN KOSTEIKON KUNNOSTAMISEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 29.8.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 20.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 19.06.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Life+ info ja työpaja 2014 Mikko Alhainen Erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen,

Lisätiedot

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Tuen vaatimukset Valuma-alueelta löydyttävä vähintään 10 % peltoa Kosteikon ja jo olemassa olevien kosteikkojen yhteispinta-ala vähintään 0,5 %

Lisätiedot

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein RIISTAKOSTEIKKO PÄIVÄ 19.1.2012 Suomen riistakeskus Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 2 1 Raaseporin

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kosteikkoja käytännössä

Kosteikkoja käytännössä Kosteikkoja käytännössä ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla.

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. b a Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. Kelluslehtikasvillisuudessa on mm. vehkaa ja rantaluikkaa. Tämä on

Lisätiedot

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 16.07.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Lahti 16.8.2013 Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kuva: Timo Niemelä Alueen lähtötilanne 09.06.2011 Kuva: Timo

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Soiden ennallistaminen ja jälkikäytön näkökulma -seminaari Helsinki 15.10.2013 Mikko Alhainen Erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus Piirrokset:

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti TANKKAN KOSTEIKON (1,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus Kosteikkoja vesilinnuille ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Suomen riistakeskus Juha Siekkinen Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Juha Siekkinen Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Ravintoketjukunnostuksista purokunnostuksiin. Sitoutunutta tekemisen meininkiä lähivesien tilan parantamiseksi ja yhteiseksi hyväksi

Ravintoketjukunnostuksista purokunnostuksiin. Sitoutunutta tekemisen meininkiä lähivesien tilan parantamiseksi ja yhteiseksi hyväksi Ravintoketjukunnostuksista purokunnostuksiin Sitoutunutta tekemisen meininkiä lähivesien tilan parantamiseksi ja yhteiseksi hyväksi Esimerkkejä tavoitteista 1.Virkistyskäyttö Haittaava kasvillisuus, liettyminen,

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005

KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 1 KUORTANE Kirkonseudun ranta-alueen muinaisjäännöskartoitus korttelissa 54 2005 Hannu Poutiainen, Hans-Peter Schulz, Timo Jussila Kustantaja: Kuortaneen kunta 2 Sisältö: Perustiedot... 2 Kartoitustyö...

Lisätiedot

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ

KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ 1 (5) KIRNULANOJA 1 - VESIENHOITOHANKE, PYHÄJOKI, POLUSPERÄ Hankkeen tavoitteet Hanke on osa Liminkaojan valuma-alueen kunnostusta, jonka tavoitteena on vesiensuojelun parantaminen ja metsäojitustoiminnan

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175 KOTISEUTUKOSTEIKKO: Karstula, Isokylä, Isonniityn kosteikko Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 1. Toteuttajat: Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands, Kotiseutukosteikko hanke Heli ja

Lisätiedot

Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 18.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Loppuseminaari 5.11.2014, Hämeenlinna Sivu 1 5.11.2014 Petra Korkiakoski, HAMK OPET - Ojitusten luonnonmukainen

Lisätiedot

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta

Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta TOIMENPIDESUUNNITELMA 1 (13) Jurvanojan ennallistaminen kiinteistön 9:200 osalta Mikko Kumpuniemi OTSO metsäpalvelut, LAPPI TOIMENPIDESUUNNITELMA 2 (13) SISÄLLYS 1. Hankkeen esittely 1.1 Taustaa 1.2 Tavoitteet

Lisätiedot

Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta

Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta 23.10.2013 Joensuun Tiedepuisto Reijo Kotilainen 29.10.2013 Suomen riistakeskus 1 Hyvä vesilintukosteikko 50 % avovettä 50

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483

KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 KEVÄTLAAKSON ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS Osa-alueet 478-483 Porvoon kaupunki Kaupunkisuunnittelu Huhtikuu 2014 asemakaavan luontoselvitys Osa-alueet 478-483 Lotta Raunio Sisällys 1. Johdanto 1 2. Sijainti

Lisätiedot

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Teksti ja kuvat: riistasuunnittelija, Timo Niemelä, Suomen riistakeskus Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Säätösalaojakaivon rakenne ja valmistaja Tässä työohjeessa esitellään Pohjanmaan Tervajoella

Lisätiedot

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.

LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10. LAVIAN KUNTA LAVIAN KARHIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS Kylän Haunia tila: Peltomäki 413-403-7-171 LUONNOSVAIHE 20.10.2014 Ilmari Mattila Kaavoitus- ja Arkkitehtipalvelu Mattila Oy

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista

Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista LIITE 4 Pohjois-Pohjanmaan ampumarataselvitys; kooste ehdotettujen uusien ratapaikkojen luontoinventoinneista Pohjois-Pohjanmaan liitto, Tuomas Kallio Kalajoki, n:o 66 Luonnonympäristön yleiskuvaus Selvitysalue

Lisätiedot

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola )

Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu , Kataja ja Ainola ) Pälkäneen Laitikkalan kylän KATAJAN TILAN LUONTOSELVITYS (Kyllönsuu 635-417-3-28, Kataja 635-417-3-34 ja Ainola 935-417-3-26) Tmi Mira Ranta Rokantie 29 38140 SASTAMALA p. 050-5651584 mira.ranta@kopteri.net

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Askel Riistametsään hanke Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot...

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT

Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa. Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Pienvesien suojelu ja vesienhoito Suomen metsätaloudessa Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Lakien ja säädösten noudattaminen pienvesien lähiympäristöissä

Lisätiedot

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014

Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 Kontroll över surheten i Perho ås nedre del (PAHAprojektet) Juhani Hannila & Mats Willner PAHA-loppuseminaari Kokkola 30.10.2014 PAHA-hanke Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA- hanke) toteutetaan

Lisätiedot

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS

MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS MUINAISJÄÄNNÖSSELVITYS Niittysmäki-Konkanmäki tuulipuiston osayleiskaava FT Samuel Vaneeckhout 23.5.2012 Perustiedot Kunta: Leppävirran kunta Kylä: Sahkarlahti Tila: Sorsanpelto 13:2 Tiili 5:35 Lehtokallio

Lisätiedot

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake Nimi Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Vastuuorganisaatio Puh. Sähköposti HANKKEEN YLEISTIEDOT JA SIJAINTI Sijaintikunta Hankkeen numero Kaupunginosan/kylän nimi Vastuuorganisaatio ja/tai Kemera-nro

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUS Saara Siekkinen

Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUS Saara Siekkinen Kotiseutukosteikko LIFE+ -hanke SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUS 2015 Saara Siekkinen 28.7.2015 1 Suomussalmen Latvalammen kunnostuksen lähtökohtia Tavoitteena oli Parantaa Latvalammen tilaa vakiinnuttamalla

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Kuvat: Reijo

Lisätiedot

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013

Kalastusalue virtavesikunnostajana. Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Kalastusalue virtavesikunnostajana Tomi Ranta Toiminnanjohtaja Hämeen kalatalouskeskus Keski-Suomen kalastusaluepäivä 13.12.2013 Taustaa kunnostushankkeille Virtavesikartoitukset o Tarkoituksena selvittää

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa KOSTEIKOILLA ELOA Kosteikoilla MAISEMAAN eloa maisemaan elinympäristöt tarvitsevat hoitoa elinympäristöt tarvitsevat hoitoa Hoidettu kosteikko tuo eloa maisemaan ja houkuttelee lintuja Kosteikot ovat erittäin

Lisätiedot

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus

Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Espoonjoen kunnostuksen YS ja vesilain mukainen lupahakemus Yleisötilaisuus 12.9.2016 Toimenpiteet, yleinen Ympäristösi parhaat tekijät 2 Toimenpide ehdotukset Toimenpiteiden päämäärät: Uoman vedenjohtokyvyn

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäluonnon hoitohankkeet Luonnonhoitohankkeet ovat tärkeä osa

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

MUSTASAAREN BOTRÄSKETIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

MUSTASAAREN BOTRÄSKETIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA MUSTASAAREN BOTRÄSKETIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 9.8.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma

Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma Kalatieto J. Rinne Pekan- Ja Myllyojan kalataloudellinen kunnostussuunnitelma Purojen umpeenkasvua Jukka Rinne 2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Kunnostusmenetelmä ja kunnostuskohde... 1 3 Kustannusarvio

Lisätiedot

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho

Kunnostuksen suunnittelu Alavus Ympäristötekniikan insinööritoimisto Jami Aho DI Jami Aho Kunnostuksen suunnittelu Alavus 13.10.2016 Aho DI Jami Aho Yrittäjä ja suunnittelija Jami Aho DI ympäristötekniikka, Tampereen TKK 2001 Yritystoimintaa vuodesta 2002 Päätoimiala vesistösuunnittelu Järvien

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS

KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI KESKUSTAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN HULEVESISELVITYS Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Loppuraportti 1 (8) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA

KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA KANNUSJÄRVEN NIITTOSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 286/2014 Laura Kokko YLEISTÄ 15.8.2014 Tämä työ on osa Kymijoen alueen järvikunnostushankkeessa laadittua Kannusjärven

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 6.7.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä

Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä Heinijärven Suojeluyhdistyksen kokemuksia hankeyhteistyöstä Seminaari Tammelan kunnan vesistöjen kunnostushankkeista 30.9.2014 Marja Mäkelä, Jouko Elomaa Heinijärvi Matala ja runsasravinteinen humusjärvi

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Metsätalouden vesiensuojelu

Metsätalouden vesiensuojelu Metsätalouden vesiensuojelu Maa- ja metsätalouden sekä turvetuotannon retkeily Karstulassa, 28.8.2012 Päivi Saari Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Sisältö Mistä metsätalouden vesistökuormitus

Lisätiedot