Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma"

Transkriptio

1 Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet Kosteikon sijainti Toteutus-, hoito- ja rahoitusvastuut Kosteikon perustamiseen liittyvät sopimukset ja maanomistajilta hankitut suostumukset Osallistaminen Suunnittelualueen tila Alueen yleiskuvaus Suojelualueet ja muut luontoarvot Pohjavesialueet Muinaisjäännökset Toteutus Kosteikon yksilöity toteutustapa ja aika Kosteikon mitoitustiedot Selvitys kosteikon vaikutusalueesta ja padotuskorkeuksista Kosteikon perustamiseksi tarvittavat patorakenteet ja -laitteet Selvitys kosteikkoalueen rakenteesta Puuston ja kasvillisuuden käsittely kosteikon lähiympäristössä Hankkeen vaikutusten arviointi Kosteikon perustamisen vaikutukset vesi- ja ympäristönsuojelulain näkökulmasta Arvio vedennoston vaikutuksista viljelyksille ja lähiympäristön muulle maankäytölle Natura-arvioinnin tarveharkinta Kosteikon seurannat ja jatkohoito Kosteikon hoitoseuranta ja jatkohoidon järjestäminen Pienpetojen pyyntisuunnitelma Vaikuttavuusseurannat Vesilintulaskennat Saalisseuranta osana riistavarojen kestävän käytön ohjausta Hankkeen kustannusarvio Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat Paikallisen ELY-keskuksen lausunto hankkeesta Hankkeen luvanvaraisuus Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa... 18

3 1 1 Hankkeen perustiedot 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet Virtain kaupungissa sijaitsevien Peräisen ja Kotokydön tilojen maille on tarkoitus perustaa monivaikutteinen kosteikko patoamalla (kuvat 1 ja 2). Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä vesilinnuille tärkeiden poikue-elinympäristöjen määrää sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesiensuojelua. Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen valtakunnallisessa Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa rakentuvaan vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon. 1.2 Kosteikon sijainti Lääni: Länsi-Suomi Maakunta: Pirkanmaa Kunta: Virrat Kylä: Vaskuu Kiinteistöt: Peräinen ja Kotokytö Keskipisteen koordinaatit (KKJ): , Kuva 1. Kosteikkokohteen sijainti ja lähestymiskartta mittakaavassa 1: , Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/12.

4 2 Kuva 2. Perräisen kosteikkokohteen sijainti maastokartalla 1:2000 ja tummansinisellä viivalla merkitty kosteikon rantaviiva. Kuvan rantaviiva on määritetty padotustasolla, joka on kosteikon alivedenkorkeus (NW) + 40,0 cm, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Toteutus-, hoito- ja rahoitusvastuut Kosteikkohankkeen toteuttaja: Kosteikkosuunnittelu: Rahoitusvastuu: Työmaan työnjohtaja: Vesilintulaskennan vastuuhenkilö: Kosteikon hoitovastuu: Seppo Peräinen Suomen riistakeskus, Timo Niemelä Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life -hanke Suomen riistakeskus Seppo Peräinen Seppo Peräinen Kosteikkoalueelta tehtävästä puuston poistosta vastaavat maanomistajat tai puukauppasopimuksessa mainittu hakkuuoikeuden haltija. Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa siitä, että patorakenteet toteutetaan kohteen vaatimustasoon nähden riittävin lujuus- ja mitoitusvaatimuksin. Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy hankkeen toteuttajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi pidettävässä loppukatselmuksessa. Suomen riistakeskus ei korvaa kosteikkorakentamisesta aiheutuvia vettymishaittoja tai muutoksia kosteikon lähiympäristön kuivatustilassa.

5 3 1.4 Kosteikon perustamiseen liittyvät sopimukset ja maanomistajilta hankitut suostumukset Kosteikon perustamista varten hankitut maanomistajien suostumukset on kirjattu sopijaosapuolten laatimaan hankkeen toteuttamisen esisopimukseen (ks. liite 1). Esisopimuksessa kuvatut vastuut ja alustavat suostumukset vahvistuvat sitoviksi toimenpidesuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä. Maanomistajilta saatujen suostumusten lisäksi hankkeen oikeudellista asemaa vahvistetaan maanvaihdolla, josta todisteena liitteessä 2 esitetty sopijaosapuolten allekirjoittama tilusvaihtosopimus. Tilusvaihto on parhaillaan vireillä Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimistossa ja maanvaihdon lopulliset yksityiskohdat tarkentuvat kesän aikana pidettävissä toimituksissa. 1.5 Osallistaminen Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan yksityismaanomistajien mailla toteutettavia kosteikkohankkeita, mikä edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita kunnioittavaa lähestymistapaa. Avoin ja monivaiheinen suunnitteluprosessi turvaa ennen kaikkea maanomistajien asemaa hankkeen toteutuksessa ja samalla heidän yksilöidyt toiveensa voidaan ottaa paremmin huomioon kosteikkosuunnitelmaa laadittaessa. Perräisen kosteikkohankkeen selvittely lähti liikkeelle Ari Mäkiharjun yhteydenotosta ja konkreettisesta kohde-esityksestä, jonka rakentamista ei kuitenkaan voitu lähteä tukemaan hankkeen varoilla. Maastokatselmuksen yhteydessä tutustuttiin myös alueelle jo aiemmin rakennettuun kosteikkoon, jonka toteutuksen vaiheita kuunnellessa selvisi, että yhtenä esillä olleena vaihtoehtona oli ollut kosteikon rakentaminen enemmän yläjuoksun suuntaan. Paikka vaikutti ensiarvion perusteella erittäin mielenkiintoiselta ja pian maastokatselmuksen jälkeen saatu tieto maanomistaja Seppo Peräisen myönteisestä suhtautumisesta kosteikkoalueen laajentamista kohtaan vauhditti uuden hankeidean selvittelyjä. Alustava karttatarkastelu kuitenkin osoitti, ettei kosteikon perustaminen alavapiirteiseen ja useamman tilan maihin rajautuvaan notkoon olisi välttämättä helppoa. Selvittelyjä haluttiin kuitenkin jatkaa ja aluksi kaikkiin maanomistajiin oltiin puhelinyhteydessä, jotta heidän näkemyksiä hankkeen toteuttamiseksi voitiin kuulla. Vaikka hankkeeseen liittyi tiettyjä maankäytöllisiä rajoitteita, välittyi maanomistajien kanssa ja heidän välillään käytyjen neuvottelujen pohjalta poikkeuksellisen vahva ja aito yhteinen tahtotila hankkeen eteenpäin viemisen mahdollisuuksista. Vedennoston maankäytölle aiheuttamia vaikutuksia tarkennettiin vielä toteuttamalla alueella vaaitusmittauksia, joiden teknisestä toteutuksesta vastasi Etelä-Suomen Salaojakeskus. Käytännön mittaustyöt peitteisessä maastossa eivät kuitenkaan olisi onnistuneet yhtä hyvin ilman maanomistajilta saamaamme apua, josta suurkiitos. Vaaitusmittausten tulokset ja keskeisimmät johtopäätökset toimitettiin asianosaisille sähköpostilla. Asioita mietittyään maanomistajat päätyivät toteuttamaan keskinäisen tilusvaihdon, jotta hanke olisi kaikkien maanomistajien kannalta hyväksyttävissä ja vaikutuksiltaan oikeudenmukainen.

6 4 Hankkeen virallinen suunnittelutyö käynnistettiin pidetyssä puunkorjuupalaverissa, jossa hakkuusuunnitelmaa käytiin läpi Metsäliiton ostoesimiehen Kari Kallion kanssa. Iltapäivällä ohjelmaa jatkettiin maanomistajapalaverilla, johon oli kutsuttu kaikki alueen maanomistajat sekä muut hankkeen toteuttamisen kannalta tärkeät yhteyshenkilöt. Kokouksessa esiteltiin mm. Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life -hankkeen tavoitteita ja toimintatapaa sekä käytiin läpi maanomistajasopimuksen sisältöä ja hankkeen toteutukseen liittyviä pelisääntöjä. Lisäksi maanomistajille annettiin ohjeita vesilintulaskentojen käytännön toteutusta varten. Kosteikon suunnittelumittaukset toteutettiin yhteistyössä hanketta toteuttavien maanomistajien kanssa Maastomittausten aikana maanomistajilla oli hyvä tilaisuus esittää näkemyksiään oman kotiseutukosteikkonsa laajuudesta ja muista ominaisuuksista. Yhteinen suunnittelupäivä oli tärkeä myös siitä syystä, että aktiivisesti käytännön mittaustyöhön osallistumalla maanomistajat saivat omakohtaisen kokonaiskäsityksen hankkeesta ja sen vaikutuksista.

7 5 2 Suunnittelualueen tila 2.1 Alueen yleiskuvaus Perräisen kosteikkosuunnittelualue on ympäristöltään monimuotoista, sillä vaihteleva topografia luo edellytyksiä elinympäristöjen luontaiselle vaihtelulle. Varsinaisen toimenpidealueen ytimen muodostavat alavaan notkoon aikoinaan raivatut kosteat niittypellot, jotka rajautuvat rinteiden viettäviin ja monipuolisiin reunametsiin. Metsien puulajisuhteissa ja rakenteessa on paljon luontaisista kasvupaikkatekijöistä johtuvaa pienipiirteistä vaihtelua. Alueen pohjoispuolella on rämeen ja pienialaisten korpipainanteiden puustoisia suomuodostumia, joiden vesitaloutta on kuitenkin muutettu ojituksin (kuva 3). Kosteikkokohde saa vetensä metsävaltaiselta valuma-alueelta, jonka jälkeen vesien matka jatkuu kahden jo aiemmin rakennetun kosteikon kautta Pahaojaan ja tätä laskureittiä pitkin edelleen Havanganjärveen. Kuva 3. Kosteikkokohteen lähiympäristön suoalueet ja pohjavesimuodostumat, Pirkanmaan ELY-keskus, Maanmittauslaitos.

8 6 2.2 Suojelualueet ja muut luontoarvot Varsinaisella toimenpidealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole sellaisia luontoarvoja, joita kosteikon rakentaminen voisi vaarantaa tai heikentää (lajitiedot tarkistettu Pirkanmaan ELYkeskuksen tietojärjestelmistä , ks. sähköpostiviesti, liite 3). Suunnittelualueen kaivetuilla ojilla ei ole myöskään kalataloudellista arvoa. Kosteikon perustamisella on kaikin puolin arvioituna suotuisa vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja maisemaan. 2.3 Pohjavesialueet Suunnitelmassa tarkoitettu toimenpidealue ei sijaitse pohjavesialueella (ks. kuva 3). 2.4 Muinaisjäännökset Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistolain (295/1963) perusteella rauhoitettuja suojelukohteita.

9 7 3 Toteutus 3.1 Kosteikon yksilöity toteutustapa ja aika Kosteikko perustetaan patoamalla siten, että vedennoston vaikutusalue rajautuu alueen luontaisten maastonpiirteiden mukaisesti. Hankkeen kaikki vaikutukset kohdistuvat tilusjärjestelyjen myötä vain niiden maanomistajien maihin, jotka ovat antaneet suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla. Kosteikon rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa loppukesän tai alkusyksyn aikana Kosteikon mitoitustiedot Kosteikon alivedenkorkeuden (NW) +40,0 cm mukaiseen padotustasoon perustuvat mitoitustiedot on esitetty taulukossa 1. Laskennassa käytetty ylivaluma (Hq 1/20) perustuu järvettömän valumaalueen (Hq 1/20) nomogrammiin (Nissinen 1984, julkaisematon). Kosteikon sijaintialueen lumen vesiarvo on määritetty puolestaan Jaakko Perälän ja Marja Reunan julkaisussa (Lumen vesiarvon alueellinen ja ajallinen vaihtelu, ympäristöhallinnon julkaisuja 56, Helsinki 1990) esitettyä lumen vesiarvokarttaa apuna käyttäen. Mitoitustietojen perusteena oleva kosteikon valuma-alue on esitetty kuvassa 4. Taulukko 1. Perräisen kosteikon mitoitustiedot. Valuma-alue (F) 0,62 km 2 Valuma-alueella peltoa Kosteikon pinta-ala Altaiden vesipinta-ala Altaiden pinta-ala suojakaistoineen 0,77 ha 3,56 ha 2,76 ha 3,56 ha Ylivaluma (Hq 1/20) 366 l/s/km 2 Vesipoikkileikkaus (A) 87,79 m 2 Keskisyvyys 0,63 m Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 5,74 % Pellon pinta-ala valuma-alueesta 1,24 % Ylivirtaama (HQ 1/20) 0,22692 m 3 /s Keskiylivirtaama (MHQ) 0,12481 m 3 /s Keskivirtaama (MQ) 0,0062 m 3 /s Virtausnopeus Pintakuorma Viipymä 0,0014 m/s 0,016 m/h 38,7 h

10 8 Kuva 4. Kosteikon valuma-alueen rajaus maastokartalla 1:8000, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Selvitys kosteikon vaikutusalueesta ja padotuskorkeuksista Kosteikkosuunnittelun edellyttämät maaston vaaitusmittaukset toteutettiin yhteistyössä alueen maanomistajien kanssa. Maastomittaukset tehtiin Geotrim LL400 tasolaserin avulla. Käytetty vaaitusmenetelmä perustuu suunnittelualueen suhteellisiin korkeuseroihin, eikä padotustasoa ole tämän vuoksi sidottu valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. Kosteikkosuunnittelun lähtökohtana oli määrittää kohteelle sellainen vedennostokorkeuden vaihteluväli, jolla saavutettaisiin optimaalisin kosteikon vesisyvyyden ja pinta-alan suhde. Kosteikon vedenkorkeutta voidaan optimoida 67,5 cm:n säätövaran puitteissa siten, että kuvassa 5 esitetty kosteikon vedenkorkeus on noin 40,0 cm:ä ylempänä kuin kohteen suunniteltu alivedenkorkeuden taso. Patoseinän säätövaran puitteissa kosteikon vedenkorkeutta voidaan tarvittaessa nostaa vielä 27,5 cm:n verran. Koska patoamisen vaikutukset kohdistuvat kosteikon vaikutusalueella toteutuvien tilusjärjestelyjen myötä yksinomaan suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle antaneiden maanomistajien maille (ks. liitteet 1 ja 2), ei suunnittelun yhteydessä tehty varsinaisia maankäytön kuivavarojen ja kuivatushaitasta kärsivien maa-alojen määrityksiä.

11 9 Kuva 5. Vaaitusmittauksiin perustuva kosteikon rantaviiva padotustasolla NW + 40,0 cm sekä suunnitelman liitteessä 4 esitetyn kosteikon poikkileikkauskuvan sijainti maastomittauspisteineen, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Kosteikon perustamiseksi tarvittavat patorakenteet ja -laitteet Kosteikon perustamiseksi rakennetaan noin 80 metriä pitkä pato, jonka keskimääräinen laskennallinen korkeus on noin 1,1 metriä maanpinnan tasosta laskettuna. Laskelman mukaisessa mitoituksessa padon harja rakennetaan noin 40 cm:ä kosteikon ylimmän padotustason yläpuolelle. Patopenkereen mitoitus ja luiskakaltevuudet on esitetty patopenkereen periaatekuvassa liitteessä 5. Patorakennustyöt aloitetaan paaluttamalla ojanlinjan ylitys kuusitukkien avulla siten, että lomittain maahan painetut tukit antaisivat lisätukea patorakenteelle. Tukkien päät jätetään noin 1 metrin verran maanpinnan yläpuolelle ja niiden tyviin tehdään kevyt maatäyttö lujitekankaan levityksen helpottamiseksi. Ennen lujitekankaan levittämistä padon kosteikon puoleinen etuluiska viistetään pohjamaata vasten siten, että patopenkereen maatäyttö saadaan toteutettua osin homogeenisen pohjamaan päältä ja näin estetty vesijohteita pitkin patorungon sisään uivien vesien kulkeutuminen (ks. patorakenteen pohjan poikkileikkauskuva, liite 7). Seuraavassa työvaiheessa patokaivannon pohjalle levitetään noin 15 metrin pituisia Stabilenka lujitekankaan vuotia padon poikkisuuntaisesti. Kankaiden saumakohdat lomitetaan 0,5 1,0 metriä toistensa päälle hieman maan pursumisherkkyydestä riippuen. Tämän lisäksi puuparrujen päälle levitetään yksi vuota ristiin padon pituussuunnassa. Lujitekankaan käytön tarkoituksena on parantaa pohjamaan kantavuutta ja vähentää patomassojen painumista. Patopenkereen rakentamiseen tarvittavat maamassat (n m 3 ) kaivetaan pääosin patorakennuspaikan länsipuolelta. Patorungon ja kosteikon puoleisen etuluiskan rakentamisessa

12 10 käytetään mahdollisimman paljon lähialueilta saatavaa savea, mutta padon sisärakenteessa voidaan käyttää myös rinteen karkeampia kivennäismaalajitteita. Padon länsireuna voidaan rakentaa suoraan kaivinkoneella, mutta siirtomatkan kasvaessa on maansiirto tehtävä dumpperi- tai traktorityönä. Pato tulisi pyrkiä rakentamaan kerroksittain siten, että luontaista tiivistymistä voi tapahtua kaiken aikaa maansiirtotyön edetessä. Tavoitekorkeuden saavuttaneen patovallin pinta viimeistellään kaivinkoneen kauhalla liipaten. Kosteikosta poistuvat vedet johdetaan patopenkereen jatkeeksi rakennettavan pohjakynnyksen kautta (kuva 6). Pohjakynnyksen tiivisteseinässä on 5 säätölankkua, joiden avulla kosteikon vedenkorkeutta voidaan säätää 67,5 cm:n verran. Vedenkorkeuden säätövarat esitetään jaettavaksi siten, että kosteikon suunnittelumittauksissa käytettyä vedenkorkeuden tasoa voidaan laskea 40,0 cm:ä ja nostaa 27,5 cm:ä. Liitteessä 6 on esitetty pohjapadon tiivisteseinän rakennekuva ja yksityiskohtaiset mitoitustiedot. Pohjapadon laskennalliset mitoitustiedot on esitetty vastaavasti taulukossa 2. Veden virtaussuunta 1:2 1:8 Kiviverhoilu. Kiviaineena käytetään keskikooltaan cm:n suuruista kivilouhetta tai seulanpäälliskiveä. Sopiva kerrosvahvuus on cm. Tiivisteseinä säätölankuilla. Pohjapadon vakautta lisäävä ja syöpymisriskiä vähentävä rakenne-elementti, jonka yhteyteen on rakennettu myös kosteikon vedenkorkeuden säätelyjärjestelmä. Kuva 6. Perräisen kosteikolla vesien johtaminen toteutetaan helppohoitoisen pohjapadon avulla. Pohjapadon pitkittäisleikkauksen periaatekuva. Taulukko 2. Pohjapadon mitoitus laskennallista HQ 1/20:n arvoa vastaavaa mitoitusvirtaamaa käyttämällä. Taulukossa käytetyt kaavat perustuvat Jouko Hämäläisen (Pohjois-Savon metsäkeskus) laatimaan mitoitusohjelmaan. PATOAUKON MITOITUS KIVIVERHOILTU PATO Hanke: Perräisen kosteikko Hankkeen nro 8 Kunta Virrat PURKAUTUMISKERROIN u 0,52 PADON HARJAN VAAKAS. PITUUS (m) b 1,00 LUISKAKALTEVUUS 1 : 2,00 PAINEKORKEUS (m) h 0,21 ALAP. LUISKAKALTEVUUS 1 : 8

13 11 VERHOILUKIVEN HALKAISIJA dtod ( m ) d 0,15 *) (h+d/6) 0,24 VIRTAAMA PATOMETRILLE ( m3/s*m ) q 0,17 VIRTAAMA LUISKIEN KOHDALLA ( m3/s ) Q2 0,066 VIRTAAMA, laskettu ( m3/s ) Q = 0,241 VIRTAAMA, suunniteltu (m3/s) (HQ 20 ) Qsuunn 0,227 VEDEN NOPEUS AUKOSSA (m/s) v max 0,70 Kosteikon tuleva hoitotarve otetaan huomioon rakennusvaiheessa asentamalla patovalliin 620 mm säätösalaojakaivo, jonka sisäisen tyhjennysventtiilin avulla kosteikko voidaan tarvittaessa laskea tyhjäksi (kuva 7). Vesien johtaminen toteutetaan 250/230 mm suuruisen putkilinjan kautta, mikä riittää keskivirtaamatilanteissa käsittelemään kosteikon kautta kiertävän vesimäärän. Kuva 7. Patokaivon periaatekuva. Kaivon sisäinen säätöputki mahdollistaa kosteikon vedenpinnan korkeuden säätelyn ja sulkulevyn venttiilimekanismin avulla kosteikko voidaan tarvittaessa tyhjentää.

14 Selvitys kosteikkoalueen rakenteesta Kosteikkosuunnittelun lähtökohtana on luoda alueesta sekä merkittävä vesilintujen suosima ravinnonhankinta- ja poikue-elinympäristö että muutonaikainen levähdysalue. Perustettava kosteikko on yleisominaisuuksiltaan matala laskennallisen keskisyvyyden ollessa noin 60 cm:n luokkaa (ks. myös liitteessä 4 esitetty kosteikon poikkileikkauskuva). Toisaalta kosteikon syvyyssuhteet vaihtelevat luontaisesti melko pienipiirteisesti, mikä lisää entisestään kohteen rakenteellista monimuotoisuutta. Patolaitteiden avulla on myös mahdollista säädellä melko laajoissa rajoissa kosteikon vedenpinnan korkeutta, mikä on tärkeä ominaisuus ennen kaikkea kosteikon tulevia hoitotarpeita silmällä pitäen. Vesiensuojelunäkökohdat otetaan huomioon kohteen perustamisessa rakentamalla kosteikkoalueelle veden virtausta jakavia poikittaissuuntaisia pesimäsaarekkeita ja vedenalaisia harjanteita, jotka parantavat kosteikon hydraulista tehokkuutta viipymää kasvattamalla. Saarekkeista tehdään vaihtelevanmuotoisia ja niiden korkeutta vaihdellaan jaksoittain. Tällaiset yksityiskohdat lisäävät erityisesti puolisukeltajasorsien suosimien reunavyöhykkeiden ja erilaisten pienelinympäristöjen määrää. Kuvassa 8 on esitetty kosteikkoalueen suunnitelmakartta, jossa kuvattujen rakenteiden sijainti- ja mitoitustiedot ovat tarkkuudeltaan lähinnä suuntaa-antavia. Kuva 8. Suunnitelmakartta. Kosteikkoalueella toteutetaan erilaisia kaivutöitä, joiden tavoitteena on lisätä sekä vesilintujen viihtyvyyttä että parantaa kosteikon vesiensuojeluarvoa, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/12.

15 Puuston ja kasvillisuuden käsittely kosteikon lähiympäristössä Vesilinnut hyötyvät ympäristön avoimuudesta, joten kohteella toteutettua energiapuuhakkuuta lähdettiin suunnittelemaan näistä lähtökohdista käsin. Perräisen kosteikko kuuluu myös Suomen riistakeskuksen koordinoimaan riistaa reunoilta hankkeen pilottikohteisiin, joten hakkuusuunnittelussa haluttiin kiinnittää erityistä huomiota kosteikon ja metsän välisen vaihettumisvyöhykkeen käsittelyyn. Hakkuiden tavoitteena oli mallintaa mm. sitä, miten polveilevalla hakkuualueen rajauksella voidaan lisätä maiseman moni-ilmeisyyttä ja, että kuusta ja leppää suosivalla reunavyöhykkeen käsittelyllä voidaan jopa parantaa alueen soveltuvuutta pyyn elinympäristönä. Vaihettumisvyöhykettä käsiteltiin myös erirakenteistavin hakkuin, jotta paikalle kehittyisi mahdollisimman monimuotoinen eri-ikäisistä ja erikokoisista puista muodostuva metsärakenne. Vaihettumisvyöhykkeen hakkuussa suosittujen kuusialikasvustojen lisäksi riistan suojapaikkoja luotiin aktiivisin toimenpitein kosteikkoalueelle, joissa matalimpien pajutiheikköjen lisäksi osa tiheimmistä kuusiryhmistä päätettiin latvoa pensastaviksi suojakasvustoiksi (kuva 9). Vaikka kuuset kuolevatkin kosteikkoalueelta melko pian vedennoston jälkeen, on jätetyillä tiheiköillä merkitystä vesilintujen suojapaikkoina erityisesti kosteikon ensimmäisinä vuosina, jolloin alueen luontainen vesikasvillisuus on vielä verraten vähäistä. Kuva 9. Hakkuiden toteutuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota vaihettumisvyöhykkeiden käsittelyyn sekä jätettiin kosteikkoalueelle latvottuja kuusiryhmiä lintujen suojapaikoiksi. Kuva: Seppo Peräinen.

16 14 4 Hankkeen vaikutusten arviointi 4.1 Kosteikon perustamisen vaikutukset vesi- ja ympäristönsuojelulain näkökulmasta Padottavaa ojaa ei voida ominaisuuksiensa puolesta pitää vesilain tarkoittamana virtaavan veden vesistönä (VL 1:3) tai luonnontilaisena norona (VL 2:11). Hankkeen toteuttamisesta seuraavat vesiympäristön muutokset eivät myöskään aiheuta sellaisia vesilain yleisessä luvanvaraisuussäännöksessä (VL 3:2) tarkoitettuja seurauksia, joista aiheutuisi hankkeen toteuttamiseksi hankittuja suostumuksia laajempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Tässä suunnitelmassa esitetyt kosteikon kaivutyöt voidaan toteuttaa pääosin kuivakaivuna, jolloin rakentamisvaiheen aikana syntyvät lyhytaikaiset ja väistyvät vesistövaikutukset jäävät kohteella erittäin vähämerkityksellisiksi. Vaikutusten luonne ja vähäisyys huomioon ottaen on selvää, etteivät suunnittelut toimenpiteet aiheuta myöskään alapuolisten vesistöjen pilaantumista. 4.2 Arvio vedennoston vaikutuksista viljelyksille ja lähiympäristön muulle maankäytölle Kosteikon paikka on valittu siten, että vedennosto voidaan toteuttaa kohteella mahdollisimman hallitusti ja aiheuttamatta suurempaa haittaa lähiympäristön muulle maankäytölle. Kosteikon vesialue on merkitty maastoon ja vaikutusalueen maanomistajat on tietoisia vedennoston seurauksena aiheutuvista kuivatustilan muutoksista sekä hankkeen muista maankäyttövaikutuksista. 4.3 Natura-arvioinnin tarveharkinta Alueen läheisyydessä ei ole Natura 2000 verkostoon kuuluvia suojelualueita, joten perusteita Natura-arvioinnin tarveharkinnalle ei ole.

17 15 5 Kosteikon seurannat ja jatkohoito 5.1 Kosteikon hoitoseuranta ja jatkohoidon järjestäminen Hankkeen toteuttaja on vastuussa perustettavan kosteikon ylläpidosta kaikkine siihen liittyvine hoito- ja seurantatöineen. Kosteikon perustamista seuraavien vuosien aikana ja erityisesti tulvien jälkeen on tärkeää tarkkailla kosteikon padon kuntoa ja patolaitteiden toimintaa. Kaikki patorakenteissa havaitut pienetkin vuotokohdat on korjattava viipymättä. Myös kosteikon syvänteisiin kertyvien massojen määrää kannattaa seurata aika ajoin. Mikäli lietevara on täyttynyt, on altaat ruopattava ja niistä kertyvät ravinteikkaat massat läjitettävä riittävän kauas kosteikosta. Kosteikon hoitotöistä huolehtiminen parantaa ennen kaikkea kosteikon pitkänajan tuottavuutta sekä ylläpitää kosteikon kykyä sitoa kiintoainetta ja ravinteita valumavesistä. Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa lisäohjeita kosteikon toiminnan ja tuottavuuden ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta. 5.2 Pienpetojen pyyntisuunnitelma Mallikosteikkokohteille laadittavan tehostetun pienpetojen pyyntisuunnitelman tavoitteena on motivoida paikalliset kosteikonhoitajat lisäämään vierasperäisiin pienpetoihin kohdistamaa pyyntipainetta kosteikoilla ja niiden lähiympäristöissä. Pienpetopyynnin huomioon ottaminen on erittäin tärkeää, jotta vesilintuelinympäristöjen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden positiiviset vaikutukset eivät valuisi hukkaan runsastuvien pienpetokantojen aiheuttaman saalistuspaineen kasvun myötä. Kuva 10. Kosteikon lähiympäristöön viritetty KaNu loukku soveltuu erinomaisesti esimerkiksi supikoirien pyyntiin.

18 Vaikuttavuusseurannat Vesilintulaskennat Vesilintulaskentojen tarkoituksena on mitata kosteikon luontaisten ravintovarojen linnustovaikutuksia sekä tuottaa vertailuaineistoa erilaisten kunnostushankkeiden vaikuttavuudesta. Vesilinnut soveltuvat indikaattorilajeina erinomaisesti hankkeen luontovaikutusten mittaamiseen, sillä niiden runsausmuutokset kuvastavat lahjomattomasti kosteikkoympäristön laadun muutoksia ja antavat siten viitteitä myös laajemmista lajistovaikutuksista. Kosteikolle on perustettu vesilintujen laskentapiste Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Laskentaohjelmaan sisältyy toukokuussa toteutettavat vesilintujen parilaskennat (2 kpl), kesä-heinäkuun aikana tehtävä poikuelaskenta sekä elokuun puoliväliin mennessä toteutettava vesilintujen kertymälaskenta. Laskennat tehdään sekä ennen että jälkeen kosteikon perustamista. Laskentaohjelma ulottuu vuoden 2015 loppuun asti, jonka aikana laskentojen käytännön toteuttamisesta vastaavat alueen maanomistajat. Vertailukelpoisten ja vääristymättömien laskentatulosten saamiseksi ruokintaa ei saa aloittaa kosteikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää vesilintujen kertymälaskentaa. Mahdollisessa metsästyskauden aikaisessa houkutteluruokinnassa tulisi pysyä kohtuudessa ja ruokkia vain sen verran kuin linnut syövät. Liiallinen ruokinta kosteikoilla saattaa aiheuttaa ravinnekuormitusta Saalisseuranta osana riistavarojen kestävän käytön ohjausta Vesilintujen metsästyskuolleisuutta seurataan kosteikolla saalisseurannan avulla. Saalistietoja hyödynnetään mm. metsästyksen vaikutuksia arvioitaessa sekä kestävän metsästysverotuksen mitoittamisessa. Metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa kosteikkokohteelta metsästyskauden ( ) aikana saadusta saaliista. Perusseurannassa saadun saaliin lukumäärä kirjataan ylös lajeittain (x sinisorsaa, x tavia jne.).

19 17 6 Hankkeen kustannusarvio Kosteikon rakentamisen kustannusarvio ja materiaaliluettelo on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3. Kosteikon perustamisesta aiheutuvat kustannukset työvaiheittain esitettynä.

20 18 7 Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat 7.1 Paikallisen ELY-keskuksen lausunto hankkeesta Pirkanmaan ELY-keskukselta saadun ennakkolausunnon (liite 3) perusteella hankkeen toteuttamiseen ei liity luonnonsuojelullisia esteitä. Valmis toimenpidesuunnitelma lähetään sopimuksen mukaisesti vielä lausunnolle Pirkanmaan ELY-keskukseen. 7.2 Hankkeen luvanvaraisuus Hankkeen oikeudellisia edellytyksiä on arvioitu tämän suunnitelman kohdassa Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa Perustettava kosteikkokohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka määräyksissä edellytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 :ssä tarkoitetun maisematyöluvan saamista.

21

22

23

24 Liite 7

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 22.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 20.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 16.07.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 18.02.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi

Lisätiedot

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 22.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistasuunnittelija Timo Niemelä - 14.06.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Askel Riistametsään hanke Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 14.10.2011 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne, 2011 Kuva: Juha Kuukka Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Tuen vaatimukset Valuma-alueelta löydyttävä vähintään 10 % peltoa Kosteikon ja jo olemassa olevien kosteikkojen yhteispinta-ala vähintään 0,5 %

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein RIISTAKOSTEIKKO PÄIVÄ 19.1.2012 Suomen riistakeskus Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 2 1 Raaseporin

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kuva: Timo Niemelä Alueen lähtötilanne 09.06.2011 Kuva: Timo

Lisätiedot

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 10.10.2012 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 20.3.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa KOSTEIKOILLA ELOA Kosteikoilla MAISEMAAN eloa maisemaan elinympäristöt tarvitsevat hoitoa elinympäristöt tarvitsevat hoitoa Hoidettu kosteikko tuo eloa maisemaan ja houkuttelee lintuja Kosteikot ovat erittäin

Lisätiedot

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Juha Siekkinen Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ 9.12.2013 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot ja sijainti

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 22.10.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistasuunnittelija Timo Niemelä 14.05.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 28.10.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma

Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma riistasuunnittelijat Antti Piironen & Timo Niemelä - 12.06.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet... 1

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko

Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 27.04.2012 Alueen lähtötilanne

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 04.08.2011 Patorakennuspaikalta luoteen suuntaan

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 26.8.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä Vesiensuojelua ja elinympäristöjä kuva: Veli-Matti Pekkarinen Suomen riistakeskus www.riista.fi 1 Riistanhoito merkittävä motiivi maa- ja metsätalousympäristön luonnonhoidossa Metsäkanalinnuille - Poikasympäristöjä

Lisätiedot

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17 Hirsjärvi Kosteikkosuunnitelma Työnum. 17 Suunnittelukohteen nimi ja osoite Pvm. Hirsjärvi Kiinteistötunnus: 834-413-1-117 31.10.2013 Työn ja piirustuksen numero Piirustuksen sisältö Työnumero: 17 Kosteikkosuunnitelma

Lisätiedot

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Teksti ja kuvat: riistasuunnittelija, Timo Niemelä, Suomen riistakeskus Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Säätösalaojakaivon rakenne ja valmistaja Tässä työohjeessa esitellään Pohjanmaan Tervajoella

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti TANKKAN KOSTEIKON (1,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 11.11.2011 RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 2 Sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti ja vesistöalue... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Life+ info ja työpaja 2014 Mikko Alhainen Erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen,

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen

Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Kevätön ja Pöljänjäreven alivedenkorkeuden nostaminen Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet Pohjois-Savon ELY-keksus, Tuulikki Miettinen 10.7.2012 1 Aiemmat hankkeet Järvet laskettu vuonna1909 laskun

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

Kosteikot riistataloudessa ja vesiensuojelussa

Kosteikot riistataloudessa ja vesiensuojelussa Kosteikot riistataloudessa ja vesiensuojelussa Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti YHA -KOULUTUS 28.04.2014 Riistasuunnittelija Timo Niemelä Suomen riistakeskus

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Pienempien kosteikkojen rakentamisesta.

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäluonnon hoitohankkeet Luonnonhoitohankkeet ovat tärkeä osa

Lisätiedot

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen

MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS. Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen MONIVAIKUTTEISET KOSTEIKOT -TOIMINTA JA MERKITYS Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 8.12.2011 MIKSI KOSTEIKKOJA? vesiensuojelutoimia pitää tehdä, vedet eivät ole kunnossa, kosteikko

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Suomen riistakeskus Juha Siekkinen Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Juha Siekkinen Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa

Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Ilmoitusmenettely kunnostusojituksissa Kunnostusojitusten vesiensuojelupäivä 16.4.2013 16.4.2013 Esityksen sisältö Milloin on tehtävä ilmoitus ojituksesta Mitä ilmoituksen tulee sisältää Vesilain mukaan

Lisätiedot

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA

HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA HIRVIJOEN SUOJAVYÖHYKKEIDEN JA KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA Ympäristö ja luonnonvarat, Vesien tila, Anni Karhunen 25.4.2012 1 YLEISSUUNNITTELU MMM rahoittaa, suunniteltu vuodesta 1999 joka vuosi yksi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Lahti 16.8.2013 Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 12.12.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6

Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6 Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6 Askel Riistametsään hanke Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen

Lisätiedot

ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA ROVANIEMEN PRUNTELIN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 19.9.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito

Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Kohti riistarikkaita reunoja - vaihettumisvyöhykkeiden hoito Piirroakuvat: Jari Kostet ja Tom Björklund. Valokuvat: Sami Tossavainen Vaihettumisvyöhykkeet Tarkoitetaan kahden erilaisen ekosysteemin reuna-

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Kosteikkoja käytännössä

Kosteikkoja käytännössä Kosteikkoja käytännössä ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake

Liite 1 Metsäojitusilmoituslomake Nimi Osoite Postinumero ja postitoimipaikka Vastuuorganisaatio Puh. Sähköposti HANKKEEN YLEISTIEDOT JA SIJAINTI Sijaintikunta Hankkeen numero Kaupunginosan/kylän nimi Vastuuorganisaatio ja/tai Kemera-nro

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Kuvat: Reijo

Lisätiedot

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175 KOTISEUTUKOSTEIKKO: Karstula, Isokylä, Isonniityn kosteikko Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 1. Toteuttajat: Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands, Kotiseutukosteikko hanke Heli ja

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko

Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko Elinympäristöt Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Valuma-alueiden ravinnehuuhtoumat hallintaan; Kosteikkoesitelmä

Lisätiedot

Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma

Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus Kosteikkoja vesilinnuille ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ

RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä Sivujen piirroskuvat: Jari Kostet Kuvat: Timo Niemelä

Lisätiedot

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon

Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Vesilain uudistus ja sen vaikutukset ojittamiseen ja ojien kunnossapitoon Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus seminaari 29.10.2012 HAMK Tommi Muilu Taustaa Vesilain uudistuksella tehostetaan vesitalousasioiden

Lisätiedot

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 27.11.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta

Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta Vesiensuojelulliset ja riistanhoidolliset kosteikot metsästyksen näkökulmasta 23.10.2013 Joensuun Tiedepuisto Reijo Kotilainen 29.10.2013 Suomen riistakeskus 1 Hyvä vesilintukosteikko 50 % avovettä 50

Lisätiedot

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012

Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Kunnostusojituksen vesiensuojelun omavalvonta 8.6.2012 Lisätietoa TASO-hankkeen sivuilta: www.ymparisto.fi/ksu/taso - muokattavat omavalvontalomakkeet - tiivistetyt vesiensuojelusuositukset - diaesitykset

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA 15.2.2007 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA Akp/7 1 b 7 LAUSUNTO PORVARINLAHDEN ETELÄRANNAN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYKSESTÄ SEKÄ HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMASTA Kslk 2007-56, Ylk 2 9.1.2007 Karttaruudut L6,

Lisätiedot

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla.

Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. b a Kuva 10. Kaamatin kasvillisuutta. Ylhäällä (a): Hienoa kelluslehti- ja ilmaversoiskasvillisuuden mosaiikkia avovesialueen reunalla. Kelluslehtikasvillisuudessa on mm. vehkaa ja rantaluikkaa. Tämä on

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 27.6.2011 RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 2 Sisältö 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 4 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 21.12.2012 Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Hankkeen tausta... 2 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 2 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA

SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA SOMPASEN VALUMA-ALUEEN VESIENSUOJELUSUUNNITELMA Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 272/2014 Marjo Ahola, OTSO Metsäpalvelut Kymijoen vesi jaympäristö ry SISÄLLYS 1 SOMPASEN VALUMA-ALUE

Lisätiedot

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010

Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma v. 2010 Hollola 3/2011 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Hahmajoen valuma-alueen suojavyöhykkeiden yleissuunnitelma

Lisätiedot