Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma"

Transkriptio

1 Ylhäisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet Kosteikon sijainti Toteutus-, hoito- ja rahoitusvastuut Kosteikon perustamista varten hankitut suostumukset Osallistaminen Suunnittelualueen tila Alueen yleiskuvaus Ympäristön infrastruktuuri Suojelualueet ja muut luontoarvot Pohjavesialueet Muinaisjäännökset Ojitus- ja perkausyhtiöt Toteutus Kosteikon yksilöity toteutustapa ja aika Kosteikon mitoitustiedot Selvitys kosteikon vaikutusalueesta ja padotuskorkeuksista Kosteikon perustamiseksi tarvittavat patorakenteet ja -laitteet Selvitys kosteikkoalueen rakenteesta Puuston ja kasvillisuuden käsittely kosteikon lähiympäristössä Hankkeen vaikutusten arviointi Kosteikon perustamisen vaikutukset vesi- ja ympäristönsuojelulain näkökulmasta Vedennoston vaikutukset lähiympäristön maankäytölle Kosteikon perustamisen vaikutukset yhdystiehen ja sen kunnossapitoon Kosteikon perustamisen vaikutukset Elenia Oy:n omistamaan sähköverkkoon Natura-arvioinnin tarveharkinta Kosteikon seurannat ja jatkohoito Kosteikon hoitoseuranta ja jatkohoidon järjestäminen Pienpetojen pyyntisuunnitelma Vaikuttavuusseurannat... 17

3 5.3.1 Vesilintulaskennat Saalisseuranta osana riistavarojen kestävän käytön ohjausta Hankkeen kustannusarvio Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat Paikallisen ELY-keskuksen lausunto hankkeesta Hankkeen luvanvaraisuus Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa Liitteet 1-6

4 1 1 Hankkeen perustiedot 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan Vitikan tilan maille on tarkoitus perustaa monivaikutteinen kosteikko patoamalla (kuvat 1 ja 2). Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä erityisesti vesilinnuille soveltuvien poikue-elinympäristöjen määrää sekä edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa vesiensuojelua. Kosteikko kuuluu Suomen riistakeskuksen valtakunnallisessa Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa rakentuvaan vesilintu- ja kosteikkoelinympäristöjen hoidon mallikohteiden verkostoon. 1.2 Kosteikon sijainti Lääni: Etelä-Suomi Maakunta: Kanta-Häme Kunta: Hämeenlinna Kylä: Taljala Kiinteistö: Vitikka ( ) Keskipisteen koordinaatit (KKJ): , Kuva 1. Kosteikkokohteen sijainti ja lähestymiskartta mittakaavassa 1: , Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/13.

5 2 Kuva 2. Ylhäisen kosteikkokohteen sijainti maastokartalla 1:4000 ja tummansinisellä viivalla merkitty kosteikon tulva-ajan (NW + 20 cm) mukainen rantaviiva, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Toteutus-, hoito- ja rahoitusvastuut Kosteikkohankkeen toteuttaja: Kosteikon hoitovastuu: Vesilintulaskennan vastuuhenkilö: Kosteikkosuunnittelu: Kosteikon perustamisen rahoitus: Työmaan työnjohto: Aaro-Matti Ylhäinen Aaro-Matti Ylhäinen Mikko Alhainen Suomen riistakeskus, Timo Niemelä Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life -hanke Suomen riistakeskus Kosteikkoalueelta tehtävästä puuston poistosta vastaa maanomistaja tai puukauppasopimuksessa mainittu hakkuuoikeuden haltija. Suomen riistakeskus vastaa rakennusvaiheessa siitä, että kosteikon pato ja vedenjohtamisjärjestelmät toteutetaan asianmukaisin lujuus- ja mitoitusperustein. Vastuu kosteikon patorakenteiden ylläpidosta ja alueen hoidosta siirtyy hankkeen toteuttajalle kosteikon rakennusvaiheen päätteeksi pidettävässä loppukatselmuksessa. Suomen riistakeskus ei korvaa kosteikkorakentamisesta aiheutuvia vettymishaittoja tai muutoksia kosteikon lähiympäristön kuivatustilassa.

6 3 1.4 Kosteikon perustamista varten hankitut suostumukset Kosteikon perustamista varten hankitut maanomistajien suostumukset on kirjattu sopijaosapuolten laatimaan hankkeen toteuttamisen esisopimukseen (ks. liite 1). Esisopimukseen kirjatut vastuut ja alustavat suostumukset vahvistuvat sitoviksi kosteikon toimenpidesuunnitelman hyväksyttämisen yhteydessä. 1.5 Osallistaminen Suomen riistakeskuksen Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa tuetaan yksityismaanomistajien mailla toteutettavia kosteikkohankkeita, mikä edellyttää paikallislähtöistä ja osallistavan suunnittelun periaatteita kunnioittavaa lähestymistapaa. Maanomistajan oikeudellista asemaa hankkeen toteutuksessa turvaava suunnitteluprosessi on avoin ja monivaiheinen. Työtavan tavoitteena on innostaa paikallisia toimijoita mukaan kohteen suunnittelun eri vaiheisiin, jolloin heidän näkemyksiä ja toiveita voidaan ottaa paremmin huomioon hankkeen toteutuksessa. Ylhäisen kosteikkohankkeen selvittely lähti liikkeelle kesällä 2012 OPET hankkeen Höylänojalla toteuttamassa maastokatselmuksessa, jonka alkuperäisenä tavoitteena oli arvioida uoman soveltuvuutta luonnonmukaisen peruskuivatuksen mallikohteeksi. Kun nämä suunnitelmat eivät toteutuneet, nousi esille kohdealueen mahdollinen hyödyntäminen Kotiseutukosteikko Life - hankkeen tuleva mallikosteikkona. Idean alustava tunnustelu sai vastakaikua alueen maanomistajilta, jotka olivat ajatusten tasolla ideoineet oman maisemalammen perustamista jo vuosikausia sitten. Kosteikkoajatusten konkretisoitumisen jälkeen Ylhäisen kosteikkohankkeen suunnittelua lähdettiin viemään eteenpäin toteutetussa maastokatselmuksessa, jonka yhteydessä suunnittelualueella tehtiin myös yleispiirteistä maastomittausta. Kun kohteen laajuudesta ja muusta sopivuudesta kosteikkorakentamiseen oli saatu varmistus, pidettiin maanomistajapalaveri, jossa käytiin läpi tarkemmin hankkeen toteutukseen liittyviä pelisääntöjä ja sopimusasioita. Kosteikon perustamiseen liittyvät varsinaiset suunnittelumittaukset toteutettiin Hankkeen suunnittelun eri vaiheisiin on sittemmin osallistettu Uudenmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Hämeen ELY-keskus sekä Elenia Oy.

7 4 2 Suunnittelualueen tila 2.1 Alueen yleiskuvaus Ylhäisen kosteikkokohde sijaitsee kantahämäläiselle maisemalle tyypillisessä metsien ja peltojen kirjomassa pienipiirteisessä mosaiikissa. Varsinainen kosteikkosuunnittelualue on alava ja märkä turvemaan peltonotko, joka saa vetensä metsävaltaiselta valuma-alueelta. Viljelykäytön seurauksena pellon pinta on vuosien saatossa vähitellen painunut ja lohkon tyydyttävän kuivatustilan ylläpitämiseksi on maantierumpuakin jouduttu kaivamaan alajuoksun puolella syvemmälle. Kosteikon lähiympäristö on topografisesti vaihtelevaa, ja erityisesti notkon itäpuolella sijaitseva kallionlaki kosteikkoon viettävine jyrkänteineen on maisemallisesti näyttävä ja muusta ympäristöstään erottuva yksityiskohta. Ylhäisen kosteikkokohteen vedet laskevat Höylänojaa pitkin Juanjokeen (Patamonlamminojaan), joka muuttuu Tarpianjoeksi ennen laskuaan Kallijärveen. Kallijärvestä vesien kulku jatkuu Tarpianjokea pitkin Lintumaanjärven kautta Jalantiin ja sieltä edelleen Viialan Haihunkosken kautta Vanajaan. 2.2 Ympäristön infrastruktuuri Suunnittelualueen länsipuolella kosteikko rajautuu Lautaporras II Sillantaka (2846 / 2 / ) yhdystiehen. Yhdystien varressa kosteikon puolella on Elenia Oy:n omistama 20 kv:n runkolinja, josta erkaantuva sivuhaara kulkee tulevan kosteikon yli suunnittelualueen pohjoispuolella. 20 kv:n haarajohto päättyy peltoaukean itäreunalla sijaitsevaan muuntajaan, josta sähkölinja jakautuu kolmeen suuntaan pienjännitelinjana. 2.3 Suojelualueet ja muut luontoarvot Kosteikon varsinaisella suunnittelualueella ei ole luonnonsuojelu- tai Natura-alueita. Kohdealueen lähin luonnonsuojelu- ja Natura-alue on Uurtaanjärven (FI ) arvokas linnustoalue, jonka kaakkoisrajalle on hankealueelta matkaa linnuntietä noin pari kilometriä. Nyt suunnitteilla oleva kosteikkohanke tukee alueelle jo aikaisemmin perustettujen kosteikkojen tapaan lähiympäristössä sijaitsevien linnustonsuojelualueiden vaikuttavuutta. Suunnittelualueen kaivetuilla latvaojilla ei ole kalataloudellista arvoa. Hankealueella tai sen välittömässä lähiympäristössä ei ole myöskään muita tiedossa olevia muita erityisiä luontoarvoja, joita kosteikon rakentaminen voisi vaarantaa tai heikentää. Kosteikon perustamisella on kaikin puolin arvioituna suotuisa vaikutus monimuotoisuuteen ja maisemaan.

8 5 2.4 Pohjavesialueet Kosteikon suunnittelualueella ei ole pohjavesialueita. Hankealueen länsipuolella noin 300 päässä on Uurtaanharjun vedenhankintaan soveltuva II-luokan pohjavesialue. Pohjavesialueen varsinainen muodostumisalue ei kuitenkaan sijaitse edes kosteikon valuma-alueella, eikä ko. pohjavesiesiintymästä voi siten olla myöskään kosteikkoalueelle asti tulevaa merkittävää virtausta. Sauhulan pohjavesialueen varsinainen muodostumisalue sijaitsee Höylänojan ja Juanjoen (Patamonlamminojan) yhtymiskohdassa lähes pari kilometriä suunnitellun kosteikkohankkeen alajuoksulla. Kosteikon rakentamisen aikaiset vesistövaikutukset ovat kokonaisuutena arvioiden vähäisiä ja luonteeltaan väistyviä. Toisaalta kosteikon rakentamisvaiheen jälkeen kosteikon odotetaan vähentävän selvästi alajuoksun puolelle kulkeutuvan kiintoaineen ja ravinteiden määrää. Näillä perusteilla kosteikkohankkeella ei arvioida olevan haitallista vaikutusta myöskään Sauhulan pohjavesiesiintymään. 2.5 Muinaisjäännökset Suunnittelualueella tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole muinaismuistolain (295/1963) perusteella rauhoitettuja suojelukohteita. 2.6 Ojitus- ja perkausyhtiöt Suunnittelualueella ei ole tiettävästi ojitus- ja perkausyhtiöitä.

9 6 3 Toteutus 3.1 Kosteikon yksilöity toteutustapa ja aika Kosteikko perustetaan patoamalla siten, että vedennoston vaikutusalue rajautuu alueen luontaisten maastonpiirteiden mukaisesti. Toimenpidealueen maanomistajat ovat antaneet suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle tässä suunnitelmassa esitetyllä tavalla, eikä kosteikon perustaminen aiheuta haitallista padotusta tai kuivatushyödyn pienenemistä toisen omistamalle maalle. Kosteikon rakennustyöt on tarkoitus toteuttaa kesällä Kosteikon mitoitustiedot Kosteikon suurimpaan suunniteltuun padotustasoon (NW + 20 cm:ä) perustuvat mitoitustiedot on esitetty taulukossa 1. Mitoitustietojen tulkinnassa on huomioitava, että laskelman arvot kuvaavat yksinomaan kosteikon vedenkorkeuden vaihteluvälin ylintä huippua. Mitoitustietojen laskennassa käytetty ylivaluma (Hq 1/20) perustuu järvettömän valuma-alueen (Hq 1/20) nomogrammiin (Nissinen 1984, julkaisematon). Kosteikon sijaintialueen lumen vesiarvo on määritetty puolestaan Jaakko Perälän ja Marja Reunan julkaisussa (Lumen vesiarvon alueellinen ja ajallinen vaihtelu, ympäristöhallinnon julkaisuja 56, Helsinki 1990) esitettyä lumen vesiarvokarttaa apuna käyttäen. Mitoitustietojen perusteena oleva kosteikon valuma-alue on esitetty kuvassa 3. Taulukko 1. Ylhäisen kosteikon mitoitustiedot. Valuma-alue (F) 1,4 km 2 Valuma-alueella peltoa Kosteikon pinta-ala Altaiden vesipinta-ala Altaiden pinta-ala suojakaistoineen 6,32 ha 2,66 ha 2,00 ha 2,66 ha Ylivaluma (Hq 1/20) 255 l/s/km 2 Vesipoikkileikkaus (A) 75,45 m 2 Keskisyvyys 0,63 m Kosteikon pinta-ala valuma-alueesta 1,90 % Pellon pinta-ala valuma-alueesta 4,51 % Ylivirtaama (HQ 1/20) 0,357 m 3 /s Keskiylivirtaama (MHQ) 0,196 m 3 /s Keskivirtaama (MQ) 0,014 m 3 /s Virtausnopeus Pintakuorma Viipymä 0,0026 m/s 0,035 m/h 17,8 h

10 7 Kuva 3. Kosteikon valuma-alueen rajaus maastokartalla 1:16 000, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Selvitys kosteikon vaikutusalueesta ja padotuskorkeuksista Kotiseutukosteikko Life + -hankkeen projektipäällikkö Mikko Alhainen ja riistasuunnittelija Timo Niemelä toteuttivat kosteikkosuunnittelun edellyttämät maaston vaaitusmittaukset Geotrim LL400 tasolaserin avulla Käytetty vaaitusmenetelmä perustuu suunnittelualueen suhteellisiin korkeuseroihin, eikä padotustasoa ole tämän vuoksi sidottu valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. Kuvassa 4 on esitetty maanomistajien kanssa sovittuun padotustasoon perustuva kosteikon vesialueen rajaus sekä poikkileikkauskuvan sijainti kosteikolla. Kosteikon ylimmän mahdollisen padotustason määrittely oli pitkälti seurausta kosteikon rakennetun ympäristön asettamista vaatimuksista ja reunaehdoista. Näin määriteltynä kosteikon perusvedenkorkeuden tason tulee pääasiallisesti vastata tien alimman notkokohdan edustalla olevaa nykyisen pellonpinnan tasoa. Tulva-aikoina vedenpinta saa tilapäisesti nousta 20 cm tätä korkeammalle, jolloin kosteikon ja tienpinnan välinen kuivavara on vieläkin noin 1 metrin luokkaa. Koska patoamisen vaikutukset kohdistuvat yksinomaan suostumuksensa hankkeen toteuttamiselle antaneiden maanomistajien maille (ks. liite 1 ja liite 6), ei suunnittelun yhteydessä tehty muita yleismaankäytön kuivavarojen ja kuivatushaitasta kärsivien pinta-alojen määrityksiä.

11 8 Kuva 4. Vaaitusmittauksiin perustuva kosteikon rantaviiva padotustasolla NW + 20 cm ja suunnitelman liitteessä 3 esitetyn kosteikon poikkileikkauskuvan mittauslinja havaintopisteineen, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Kosteikon perustamiseksi tarvittavat patorakenteet ja -laitteet Kosteikon perustamiseksi rakennetaan noin 60 metriä pitkä pato, jonka keskimääräinen laskennallinen korkeus on noin 0,64 metriä maanpinnan tasosta laskettuna. Laskelman mukaisessa mitoituksessa padon harja on rakennettu 50 cm:ä kosteikon ylimmän vedenkorkeuden (NW+20 cm) yläpuolelle. Harjatasanteen leveydeksi on suunniteltu noin 4 metriä, jotta tulevia hoito- ja huoltotoimenpiteitä voidaan tehdä maatalouskoneita apuna käyttäen. Rakennettavan patopenkereen keskimääräiset mitat ja luiskakaltevuudet on esitetty patopenkereen periaatekuvassa liitteessä 4. Kosteikon rakennustyöt aloitetaan poistamalla pintamaakerros padon alta, jotta penger voidaan rakentaa homogeenisen ja vettä läpäisemättömän pohjamaan päälle. Työtä jatketaan muotoilemalla arinat patolaitteelle ja rumpuputkille, jonka jälkeen tehdään tarvittavat asennustyöt. Tämän jälkeen patopengertä nostetaan kerroksittain siten, että aika ajoin maamassoja tiivistetään kaivinkoneella edestakaisin penkereen päällä ajaen. Lopuksi patovallin pinta viimeistellään kaivinkoneen kauhalla liipaten. Patopenkereen rakentamiseen tarvittavat maamassat noin 350 k-m 3 kaivetaan padon kosteikon puoleiselta alueelta. Padon runko ja kosteikon puoleinen etuluiska rakennetaan ensisijaisesti savesta ja toissijaisesti muista vettä heikosti suotavista maalajeista. Padon harjan ja takaluiskan pintaverhoiluun voidaan harkinnan mukaan käyttää myös rakennuspaikalta kuorittuja maamassoja. Vesilintukosteikon tehokkaan hoidon ja alueen tulevien vuosien tuottokyvyn turvaamiseksi patopenkereeseen asennetaan vedenkorkeuden säätelyn ja altaan tyhjentämisen mahdollistava 860/800 mm patokaivo (kuva 5). Vesien johtaminen kosteikosta toteutetaan kaivon 16 metriä pitkän

12 9 rumpuputkilinjan 400/337 mm kautta, mikä riittää keskivirtaaman vallitessa käsittelemään kosteikon kautta kiertävän vesimäärän. Kaivon putkilinjaa koskevat laskennalliset mitoitustiedot on esitetty taulukossa 2. Kuva: Juha Hakomäki Kuva 5. Kohteelle asennettavaksi suunnitellun patokaivon sisärakenne. Munkkikaivossa olevien säätölankkujen avulla voidaan optimoida kosteikon vedenpinnan korkeutta ja turvata vesien hallittu tyhjentäminen.

13 10 Taulukko 2. Kohteella käytettävän rumpuputken (400/347 mm) vedenjohtamisarvot patokaivon 16 metrin putkilinjan osalta. Taulukossa käytetyt kaavat perustuvat Jouko Hämäläisen (Pohjois-Savon metsäkeskus) putkiviemärin mitoituksen laskumalleihin. Ohjelman kaavat Vesihallituksen alkuperäisjulkaisusta Pohjapatojen suunnittelu, nro 336/1985, s.11 alk. PUTKIVIEMÄRIN MITOITUS PUTKI TÄYNNÄ Putken halkaisija ( m ) d 0,337 Putken pituus ( m ) L 16 Vesipintojen kork.ero ( m ) putken päistä H 0,01 Putken poikkipinta ( m2 ) A 0,089 Putken märkäpiiri ( m ) p 1,059 Hydraulinen säde ( m ) R 0,084 Vedenpintojen kaltevuus I 0,001 Veden nopeus putkessa ( m/s ) v 0,37 Virtaama putkessa ( m3/s ) Q 0,033 Virtaama putkessa ( l/s ) Q 33 Ylivirtaamatilanteissa merkittävä osa kosteikkoon tulevista vesistä johdetaan patopenkereeseen rakennettavan pohjakynnyksen kautta. Pohjapato rakennetaan kuivatyönä ja sen tiivistesydämeksi asennetaan 18 mm:n vahvuinen vesivaneri. Tiivistesydämen yläpää asemoidaan pohjapadon harjakorkeuden tasolle, joka vastaa kosteikon vedenkorkeuden tasoa NW + 2 cm. Vanerin molemmille puolille pohjamaan päälle laitetaan suodatinkangas, joka verhoillaan järeällä luonnontai louhekivellä. Pohjapadon tarkempi rakenne ja mitoitus on esitetty kuvissa 6 ja 7. Veden virtaussuunta 1:2 1:10 Pohjapadon harjakorkeus. Pohjapadon harjakorkeus asemoidaan tasoon NW + 2 cm. Kiviverhoilu. Kiviaineena käytetään keskikooltaan cm:n suuruista kivilouhetta tai seulanpäälliskiveä. Sopiva kerrosvahvuus on cm. Tiivisteseinänä vesivaneri. Pohjapadon tiivistesydämenä toimii 18 mm:n vahvuinen vesivaneri. Kuva 6. Pohjapadon poikkileikkauskuva. Huom! Periaatekuva, ei mittakaavassa.

14 11 Tiivistesydän rakennetaan kolmesta 3000x1000x18 mm vesivanerilevystä. Levyillä muodostetaan virtaama-aukon v-muoto. Vanerit tuetaan paikalleen pohjamaahan juntatuilla tukipuilla. Reunavanereita vasten rakennetaan padon molemmilla puolilla oleva patopenger (ruskealla) Kuva 7. Pohjapadon leikkauskuva tiivistesydämen kohdalta. Huom! Periaatekuva, ei mittakaavassa. 1. Virtausaukon suurin leveys n. 7,5 m. 2. Pohjapadon harjan leveys n. 2,0 m. 3. Tiivistesydämenä toimiva vanerilevy 4. Rakennettava patopenger 5. Pohjamaahan upotettavat vesivanereita tukevat paalut. Taulukko 3. Pohjapadon mitoitustiedot kerran kahdessakymmenessä vuodessa toistuvan mitoitusvirtaaman (HQ 1/20) perusteella laskettuna. Hanke: Ylhäisen kosteikko Hankkeen nro 8 Kunta Hämeenlinna PURKAUTUMISKERROIN u 0,52 PADON HARJAN VAAKAS. PITUUS (m) b 2,00 LUISKAKALTEVUUS 1 : 2,00 PAINEKORKEUS (m) h 0,18 ALAP. LUISKAKALTEVUUS 1 : 10 VERHOILUKIVEN HALKAISIJA dtod ( m ) d 0,14 *) (h+d/6) 0,20 VIRTAAMA PATOMETRILLE ( m3/s*m ) q 0,14 VIRTAAMA LUISKIEN KOHDALLA ( m3/s ) Q2 0,046 VIRTAAMA, laskettu ( m3/s ) Q = 0,327 VIRTAAMA, suunniteltu (m3/s) ( esim. HQ 20 ) Qsuunn 0,324 VEDEN NOPEUS AUKOSSA (m/s) v max 0,67

15 12 TAULUKKO PATOAUKON LEVEYDELLE b = m d kivi =0. m b = m Q v h Kork.taso (m 3 /s) (m/s) (m) HQ 50 HQ 20 0,32 HQ 5 MHQ MQ MNQ 3.5 Selvitys kosteikkoalueen rakenteesta Kosteikkosuunnittelun lähtökohtana on luoda alueesta merkittävä vesilintujen suosima ravinnonhankinta- ja poikue-elinympäristö. Perustettava kosteikko on yleisominaisuuksiltaan matala, sillä tulva-ajan vedenkorkeudella määritettynä ja kosteikon syvimmälle keskiselänteelle osunut mittauslinjan laskennallinen keskisyvyys on vain 60 cm:n luokkaa (ks. liitteessä 3 esitetty kosteikon poikkileikkauskuva). Toisaalta kosteikon syvyyssuhteet vaihtelevat alueen eri osien välillä melko pienipiirteisesti, mikä lisää entisestään kohteen rakenteellista monimuotoisuutta. Esimerkiksi kosteikon yläjuoksun puoleiset alueet poikkeavat mittauslinjan mukaisesta keskisyvyydestä selvästi matalamman veden vyöhykkeinä. Vesilintujen viihtyvyyttä on tarkoitus parantaa työmäärältään vähäisillä, mutta merkityksellisillä kosteikkoalueen muokkaustöillä (ks. suunnitelmakartta, kuva 8). Näihin voisivat kuulua esimerkiksi muutaman pesimä- ja lepäilysaaren rakentaminen, jotka vesipeilistä erottuvina yksityiskohtina lisäisivät samalla tuntuvasti myös kosteikon maisemallista arvoa. Saarekkeista rakennetaan vaihtelevanmuotoisia ja kosteikon maisemakuvaan istuvia. Vesiensuojelunäkökohdat otetaan huomioon kohteen perustamisessa rakentamalla kosteikkoalueelle veden virtausta jakava vedenalainen harjanne ja saarijakso, mikä parantaa kosteikon hydraulista tehokkuutta viipymää kasvattamalla. Harjanteesta rakennetaan vaihtelevanmuotoinen ja sen korkeutta muutellaan jaksoittain. Tällaiset yksityiskohdat lisäävät samalla puolisukeltajasorsien suosiman reunavyöhykkeen ja erilaisten pienelinympäristöjen määrää. Kosteikon kaakkoiskulmaan vesiä tuovan Höylänojan yhtymäkohtaan kaivetaan syvähkö laskeutusallas, jonka avulla voidaan vähentää merkittävästi kosteikkoalueelle kertyvän kiintoaineen määrää. Laskeutusaltaan alajuoksun puolelle rakennetaan pieni pohjakynnys, jonka avulla laskeutusaltaan kautta kiertäviä vesiä voidaan johtaa yhdysojanteen kautta kosteikkoalueen kaakkoiskulmaan muotoiltavaa kaivukosteikkoa kohti.

16 13 Kuva 8. Suunnitelmakartta. Kosteikkoalueella toteutetaan kaivutöitä, joiden tavoitteena on lisätä sekä vesilintujen viihtyvyyttä että parantaa kosteikon vesiensuojeluarvoa, Pohjakartta Maanmittauslaitos lupa nro 326/MML/ Puuston ja kasvillisuuden käsittely kosteikon lähiympäristössä Tulvatilanteessa (NW + 20 cm) kosteikon vesipinta nousee lännen ja kaakon suunnassa metsämaalle. On kuitenkin hyvä muistaa, ettei suunnitelmassa kuvattu kosteikon ylimmän vedenkorkeuden mukainen rantaviiva ole kosteikon vallitseva vedenkorkeus. Toisaalta jo kesävedenkorkeuden mukainen padotusvaikutus saattaa heikentää lähimetsien nykyistä kuivatustilaa, joten maanomistajan harkittavaksi jää missä laajuudessa hän haluaa kosteikon lähiympäristöstä puustoa korjattavan. Alueella toteutettavien hakkuiden yhteydessä olisi suositeltavaa säästää ainakin jossain määrin kosteikon vaihettumisvyöhykkeelle muodostunutta tiheää kuusialikasvosta, jota voitaisiin hoitaa jatkossa latvomalla. Avointen rantaniittyjen ja suojaa tarjoavien kasvillisuustiheikköjen vaihtelu luo edellytyksiä monimuotoisen maiseman ja eläimistön viihtyvyydelle.

17 14 4 Hankkeen vaikutusten arviointi 4.1 Kosteikon perustamisen vaikutukset vesi- ja ympäristönsuojelulain näkökulmasta Padottavaa ojaa ei voida ominaisuuksiensa puolesta pitää vesilain tarkoittamana virtaavan veden vesistönä (VL 1:3) tai luonnontilaisena norona (VL 2:11). Hankkeen toteuttamisesta seuraavat vesiympäristön muutokset eivät myöskään aiheuta sellaisia vesilain yleisessä luvanvaraisuussäännöksessä (VL 3:2) tarkoitettuja seurauksia, joista aiheutuisi hankkeen toteuttamiseksi hankittuja suostumuksia laajempi yleisen tai yksityisen edun loukkaus. Tässä suunnitelmassa esitetyt kosteikon kaivutyöt voidaan toteuttaa pääosin kuivakaivuna, jolloin rakentamisvaiheen aikana syntyvät lyhytaikaiset ja väistyvät vesistövaikutukset jäävät kohteella erittäin vähämerkityksellisiksi. Vaikutusten luonne ja vähäisyys huomioon ottaen on selvää, etteivät suunnittelut toimenpiteet aiheuta myöskään ympäristönsuojelulain 4 luvun 28 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettua vesistön pilaantumista. 4.2 Vedennoston vaikutukset lähiympäristön maankäytölle Kosteikon paikka on valittu siten, että vedennosto voidaan toteuttaa kohteella mahdollisimman hallitusti ja aiheuttamatta kohtuutonta haittaa lähiympäristön metsämaille tai pysyvämmin viljelykäyttöön jääville maille. Kosteikon tulvavedenkorkeuden mukainen vesialueen rajaus on merkitty maastoon ja vaikutusalueen maanomistajat ovat tietoisia vedennoston seurauksena aiheutuvista kuivatustilan muutoksista sekä hankkeen muista maankäyttövaikutuksista. 4.3 Kosteikon perustamisen vaikutukset yhdystiehen ja sen kunnossapitoon Kosteikon suunniteltu vesialue rajautuu Lautaporras II Sillantaka (2846/2/ ) -nimiseen yhdystiehen (kuva 2). Kosteikon suunnitteluun liittyneiden maastotöiden yhteydessä on havainnoitu myös tien nykyistä kuntoa ja kuivatustilaa. Esimerkiksi tierunkoa vasten oleva reunaoja oli kauttaaltaan veden peittämä (ks. kuva 9). Tilanne oli vastaava tienpitoviranomaisten kanssa kohteella suoritetussa maastokatselmuksessa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue katsoi kosteikkohankkeesta antamassaan lausunnossa, ettei tien nykyisessä vakavuudessa, kantavuudessa tai routivuudessa ole ongelmia (liite 5). Tienpitoviranomaisten kanssa sovitun mukaisesti kosteikon perusvedenkorkeuden tason tulee vastata tien alimman notkokohdan edustalla olevaa nykyisen pellonpinnan tasoa. Tulvaaikoina vedenpinta saa tilapäisesti nousta 20 cm tätä korkeammalle, jolloin kosteikon ja tienpinnan välinen kuivavara olisi edelleen 105 cm. Kosteikon perustamisella ei siten ole sanottavaa vaikutusta tien nykyisiin kuivatusoloihin, joista ei ole tähänkään asti aiheutunut ongelmia tien rakenteisiin saati haittaa tai vaikeutta tienkäytölle ja sen kunnossapidolle.

18 15 Kuva: Mikko Alhainen Kuva 9. Kosteikkoaluetta sivuava Lautaporras II Sillantaka -niminen yhdystie (2846) ja seisovan veden peittämä tien reunaoja. Kuva on otettu ennen peltoalueelle suunnitellun kosteikon rakentamista Kosteikon perustamisen vaikutukset Elenia Oy:n omistamaan sähköverkkoon Suunnitellun kosteikkoalueen yli on rakennettu Elenia Oy:n omistaman 20 kv runkolinjan haarajohto, joka päättyy peltoaukean itäreunalla sijaitsevaan muuntajaan. Kosteikkohankkeen toteuttamisesta antamassaan lausunnossa Elenia Oy toteaa, että haarajohdon pylväs voi jäädä rakentamisvaiheessa veden alle, eikä siitä aiheudu tilapäistä tai pysyvää haittaa. Haaran muuntamo on lausunnon perusteella tarkoitus korvata tienvarren runkojohdon reitille sijoitetulla yhdellä tai kahdella puistomuuntamolla ja kaapeloida liittymät muuntamo(i)sta pienjännitekaapeleilla. Edellä mainitut muutostyöt samoin, kuten lintupallojen lojen asentaminen tien varren runkojohtoon, toteutetaan Elenia Oy:n sähköverkon peruskunnostusvaroista. Sähkölinjan läheisyydessä työskenneltäessä on noudatettava ehdottomasti lausunnossa mainittuja varoetäisyyksiä (ks. liite 6). 4.4 Natura-arvioinnin nin tarveharkinta Alueen välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 verkostoon kuuluvia suojelualueita, joten perusteita Natura-arvioinnin arvioinnin tarveharkinnalle ei ole.

19 16 5 Kosteikon seurannat ja jatkohoito 5.1 Kosteikon hoitoseuranta ja jatkohoidon järjestäminen Hankkeen toteuttaja on vastuussa perustettavan kosteikon ylläpidosta kaikkine siihen liittyvine hoito- ja seurantatöineen. Maanomistajalla on luonnollisesti valta päättää millaisia hoitotöitä ja missä laajuudessa niitä kosteikolla toteutetaan. Kosteikon hoidosta huolehtiminen ylläpitää kohteen luontoarvoja, maisemaa ja kosteikon kykyä sitoa kiintoainetta ja ravinteita valumavesistä. Kaikki kosteikot ovat erilaisia ja siten niiden hoitotarpeetkin vaihtelevat kohdekohtaisesti. Yleispätevä ohje on, että kosteikon perustamista seuraavien vuosien aikana ja erityisesti tulvien jälkeen on tärkeää tarkkailla kosteikon padon kuntoa ja patolaitteiden toimintaa. Kaikki patorakenteissa havaitut pienetkin vuotokohdat on korjattava viipymättä. Kosteikon syvänteisiin kertyvien massojen määrää kannattaa niin ikään seurata aika ajoin. Mikäli lietevara on täyttynyt, olisi altaat hyvä ruopata ja niistä kertyvät ravinteikkaat massat läjitettävä riittävän kauas kosteikosta. Kosteikon luonto- ja maisema-arvojen kannalta on eduksi, että kosteikkoon rajautuvia rantoja ylläpidetään avoimina joko laiduntamalla tai raivaus- ja niittotöiden avulla. Paikalliselle toteuttajataholle annetaan tarvittaessa lisäohjeita kosteikon toiminnan ja tuottavuuden ylläpidon kannalta tärkeiden hoito- ja kunnossapitotöiden toteuttamisesta. 5.2 Pienpetojen pyyntisuunnitelma Mallikosteikkokohteille laadittavan tehostetun pienpetojen pyyntisuunnitelman tavoitteena on motivoida paikalliset kosteikonhoitajat lisäämään vierasperäisiin pienpetoihin kohdistamaa pyyntipainetta kosteikoilla ja niiden lähiympäristöissä. Pienpetopyynnin huomioon ottaminen on erittäin tärkeää, jotta vesilintuelinympäristöjen parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden positiiviset vaikutukset eivät valuisi hukkaan runsastuvien pienpetokantojen aiheuttaman saalistuspaineen kasvun myötä. Kuva 10. Kosteikon lähiympäristöön viritetty KaNu loukku soveltuu erinomaisesti esimerkiksi supikoirien pyyntiin.

20 Vaikuttavuusseurannat Vesilintulaskennat Vesilintulaskentojen tarkoituksena on mitata kosteikon luontaisten ravintovarojen linnustovaikutuksia sekä tuottaa vertailuaineistoa erilaisten kunnostushankkeiden vaikuttavuudesta. Vesilinnut soveltuvat indikaattorilajeina erinomaisesti hankkeen luontovaikutusten mittaamiseen, sillä niiden runsausmuutokset kuvastavat lahjomattomasti kosteikkoympäristön laadun muutoksia ja antavat siten viitteitä myös laajemmista lajistovaikutuksista. Kosteikolle on perustettu vesilintujen laskentapiste Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ohjeiden mukaisesti. Laskentaohjelmaan sisältyy toukokuussa toteutettavat vesilintujen parilaskennat (2 kpl), kesä-heinäkuun aikana tehtävä poikuelaskenta sekä elokuun puoliväliin mennessä toteutettava vesilintujen kertymälaskenta. Laskennat tehdään sekä ennen että jälkeen kosteikon perustamista. Laskentaohjelma ulottuu vuoden 2015 loppuun asti, jonka aikana laskentojen käytännön toteutuksen koordinoinnista vastaa Mikko Alhainen. Vertailukelpoisten ja vääristymättömien laskentatulosten saamiseksi ruokintaa ei saa aloittaa kosteikolla ennen elokuun alkupuolella tehtävää vesilintujen kertymälaskentaa. Mahdollisessa metsästyskauden aikaisessa houkutteluruokinnassa tulisi pysyä kohtuudessa ja ruokkia vain sen verran kuin linnut syövät. Liiallinen ruokinta kosteikoilla saattaa aiheuttaa ravinnekuormitusta Saalisseuranta osana riistavarojen kestävän käytön ohjausta Metsästyslain 2 luvun 6 :n perusteella oikeus harjoittaa metsästystä ja määrätä siitä kuuluu alueen omistajalle. Näin ollen maanomistajalla, mikäli hän ei ole antanut metsästysoikeuttaan vuokralle, on valta päättää siitä metsästetäänkö hänen maillaan vai ei. Kotiseutukosteikko Life+ -hankkeessa vesilintujen metsästyskuolleisuutta seurataan kaikilla niillä mallikohteilla, joilla metsästys on lähtökohtaisesti sallittua. Kosteikkokohtaisesti kerättäviä saalistietoja hyödynnetään mm. metsästyksen vaikutuksia arvioitaessa sekä kestävän metsästysverotuksen mitoittamisessa. Seurannan käytännön toteutus tapahtuu siten, että metsästysoikeuden haltija pitää kirjaa kosteikkokohteelta metsästyskauden ( ) aikana saadusta saaliista. Perusseurannassa saadun saaliin lukumäärä kirjataan ylös lajeittain (esim. x sinisorsaa, x tavia). Saalisseurantalomake täytetään soveltuvin osin myös niiden kosteikkokohteiden osalta, joilla saalista ei ole saatu tai metsästystä ei ole harjoitettu lainkaan. Tämän lisäksi hankealueilla metsästävät voivat osallistua vapaaehtoiseen siipinäytekeräykseen, jonka avulla saadaan tärkeää tietoa vesilintusaaliin ikä- ja sukupuolirakenteesta.

21 18 6 Hankkeen kustannusarvio Kosteikon rakentamisen kustannusarvio ja materiaaliluettelo on esitetty taulukossa 4. Taulukko 4. Kosteikon perustamisesta aiheutuvat kustannukset työvaiheittain esitettynä.

22 19 7 Hankkeen toteuttamiseksi tarvittavat viranomaisluvat 7.1 Paikallisen ELY-keskuksen lausunto hankkeesta Hämeen ELY-keskukselta saadun ennakkolausunnon (liite 2) perusteella hankkeen toteuttamiselle ei ole erityisiä tiedossa olevia esteitä tai rajoitteita. Valmis toimenpidesuunnitelma lähetään sopimuksen mukaisesti vielä lausunnolle Hämeen ELY-keskukseen. 7.2 Hankkeen luvanvaraisuus Hämeen ELY-keskuksen antamassa ennakkolausunnossa (liite 2) on todettu, ettei hankkeen toteuttamiselle ole ennalta arvioituna vesilaista aiheutuvia esteitä tai rajoitteita. Myöskään suunnitteluprosessin yhteydessä ei ole tullut esille mitään sellaista tekijää tai vaikutusta, joka voisi synnyttää luvantarpeen. Hankkeen oikeudellisia edellytyksiä on arvioitu tarkemmin tämän suunnitelman kohdassa Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa Perustettava kosteikkokohde ei sijaitse sellaisella kaava-alueella, jonka määräyksissä edellytettäisiin maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 128 :ssä tarkoitetun maisematyöluvan saamista.

23 LIITE 1

24 LIITE 1

25 LIITE 1

26 LIITE 2

27 LIITE 3

28 LIITE 4

29 LIITE 5

30 LIITE 5

31 LIITE 5

32 LIITE 5

33 LIITE 5

34 LIITE 6

35 LIITE 6

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma

Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Myllärinniityn kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 16.07.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 22.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Perräisen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 19.06.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Härmälän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 20.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Isoahteen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 26.08.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Salo, Vuorelan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 14.10.2011 Hankkeen tavoitteet ja rakentamisen

Lisätiedot

Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kiimanevan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistasuunnittelija Timo Niemelä - 14.06.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus

Lisätiedot

Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma Jokirannan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 10.12.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Ruovesi, Kulmalan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne, 2011 Kuva: Juha Kuukka Hankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Härmälän kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Salon Järvelän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Vuorelan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.02.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma

Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Järvelän kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 06.07.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma

Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Kulmalan kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä 22.11.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Sauvon Härmälän kosteikon perustaminen Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi www.riista.fi

Lisätiedot

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus

Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Kosteikon suunnitteleminen: Rakennepiirrokset ja mitoitus Tuen vaatimukset Valuma-alueelta löydyttävä vähintään 10 % peltoa Kosteikon ja jo olemassa olevien kosteikkojen yhteispinta-ala vähintään 0,5 %

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Kotka, Saviponnin kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti SAVIPONNIN KOSTEIKON (2,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma

Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma Pohtiolammen kosteikon toimenpidesuunnitelma Suomen riistakeskus, Kotiseutukosteikko Life+ Riistasuunnittelija Timo Niemelä 14.05.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus

Lisätiedot

Patorakenteiden periaatekuvia

Patorakenteiden periaatekuvia Patorakenteiden periaatekuvia Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja, Jarkko Nurmi, Reijo Orava, MKJ Patorakenteet Munkin ja tulvauoman sijoittaminen

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Hausjärvi, Jokirannan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kuva: Timo Niemelä Alueen lähtötilanne 09.06.2011 Kuva: Timo

Lisätiedot

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein

Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein Kosteikkojen toteutus käytännön esimerkein RIISTAKOSTEIKKO PÄIVÄ 19.1.2012 Suomen riistakeskus Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi - www.riista.fi 2 1 Raaseporin

Lisätiedot

Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma

Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma Ruokosuon kosteikon toimenpidesuunnitelma riistasuunnittelijat Antti Piironen & Timo Niemelä - 12.06.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden yleiskuvaus ja tavoitteet... 1

Lisätiedot

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA

RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA RYMÄTTYLÄN NUIKONLAHDEN PASKAJÄRVEN KOSTEKKOSUUNNITELMA TOIMENPIDESELITYS 29.9.2014 Heli Kanerva-Lehto, Jussi Niemi, Heidi Nurminen 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Suunnittelualueen kuvaus Paskajärvi sijaitsee

Lisätiedot

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN LAMMENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 10.10.2012 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

ristöjen hoito - Vesilinnut

ristöjen hoito - Vesilinnut Elinympärist ristöjen hoito - Vesilinnut Vesilintuelinympärist ristöt t = vesiensuojelu + maisema + luonnon Piirrokset: Jari Kostet ja MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri

Lisätiedot

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SIIKALATVAN VANHANMAJAN KOSTEIKKOJEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 20.3.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi

KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi KYYVEDEN POHJAPATO Mikkeli, Kangasniemi Yleissuunnitelma Sisällysluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... 3 1.1 Sijainti... 3 1.2 Maastotutkimukset... 4 1.3 Hankkeen tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma

Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Hämeenlinnan Myllyojan Kankaisten ja Siirin uomaosuuksien parannussuunnitelma Janne Ruokolainen Raportti nro 6/2015 Sisällys 1 Kohteen yleiskuvaus ja hankkeen tavoitteet... 2 2 Toimenpiteet... 2 2.1 Joutsiniementien

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Kotiseutukosteikko Life Kiuruvesi, Lahnasen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Suomen riistakeskus www.kosteikko.fi -

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko

Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko Kotiseutukosteikko Life hanke Kirkkonummi, Myllärinniityn kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 27.04.2012 Alueen lähtötilanne

Lisätiedot

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma

Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Parkanon Vuorennevan kunnostussuunnitelma Askel Riistametsään hanke Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot...

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko

Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko Kotiseutukosteikko Life -hanke Hämeenlinna, Vitikankorven kosteikko Elinympäristöt Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Valuma-alueiden ravinnehuuhtoumat hallintaan; Kosteikkoesitelmä

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Taipalsaari, Tankkan kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti TANKKAN KOSTEIKON (1,5 HA) TOIMENPITEET JA KUSTANNUKSET Kosteikon

Lisätiedot

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto

NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO. Johdanto 82139565 NURMIJÄRVI VIIRINLAAKSON OJAN SIIRRON JA PUTKITUKSEN LUVANTARVE LAUSUNTO Johdanto Nurmijärven Viirinlaaksossa on tarkoitus maankäytön kehittymisen myötä putkittaa nykyinen oja taajama-alueen läpi.

Lisätiedot

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos

11.11.2011. RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 11.11.2011 RAUHIONOJAN KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä, Muhos 2 Sisältö 1. Hankkeen tavoitteet ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti ja vesistöalue... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset...

Lisätiedot

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SEINÄJOEN KURJENNEVAN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 22.10.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa

Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Teksti ja kuvat: riistasuunnittelija, Timo Niemelä, Suomen riistakeskus Säätösalaojakaivo kosteikkorakentamisessa Säätösalaojakaivon rakenne ja valmistaja Tässä työohjeessa esitellään Pohjanmaan Tervajoella

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Life+ info ja työpaja 2014 Mikko Alhainen Erikoissuunnittelija Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen,

Lisätiedot

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa

Kosteikoilla. eloa maisemaan. elinympäristöt tarvitsevat hoitoa KOSTEIKOILLA ELOA Kosteikoilla MAISEMAAN eloa maisemaan elinympäristöt tarvitsevat hoitoa elinympäristöt tarvitsevat hoitoa Hoidettu kosteikko tuo eloa maisemaan ja houkuttelee lintuja Kosteikot ovat erittäin

Lisätiedot

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1

Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013. Tarja Stenman 1 Maatalouden kosteikot Kosteikkopäivä 25.4.2013 1 Kosteikot yleensä Kosteikkoja on Suomen maapinta-alasta noin 25 % Kosteikkoja ovat esimerkiksi märät maa-alueet, suot, matalat järvet ja merialueet sekä

Lisätiedot

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17

Hirsjärvi. Kosteikkosuunnitelma. Työnum. 17 Hirsjärvi Kosteikkosuunnitelma Työnum. 17 Suunnittelukohteen nimi ja osoite Pvm. Hirsjärvi Kiinteistötunnus: 834-413-1-117 31.10.2013 Työn ja piirustuksen numero Piirustuksen sisältö Työnumero: 17 Kosteikkosuunnitelma

Lisätiedot

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä

Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa. Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä Pohjapatojen suunnittelussa huomioitavaa Varsinais-Suomen ELY- Keskus, Veijo Heikkilä 25.11.2013 Vesiasetus 11 Työkohteista sekä rakennelmista ja laitteista laadittavat piirustukset Alueesta, jolle vesitaloushankkeen

Lisätiedot

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset

Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset Riuskanojan ja Hahjärven laskuojan valuma-alueiden ojakunnostukset 4.6.2014, Hämeenlinna Petra Korkiakoski Sivu 1 4.6.2014 Petra Korkiakoski, OPET-hanke OPET - Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus

Lisätiedot

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA SIMON ISO KIVIJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Juha Siekkinen Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ 9.12.2013 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään hankkeen yleistiedot ja sijainti

Lisätiedot

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä

Vesiensuojelua ja elinympäristöjä Vesiensuojelua ja elinympäristöjä kuva: Veli-Matti Pekkarinen Suomen riistakeskus www.riista.fi 1 Riistanhoito merkittävä motiivi maa- ja metsätalousympäristön luonnonhoidossa Metsäkanalinnuille - Poikasympäristöjä

Lisätiedot

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77.

+77.75 +77.91 +77.97 +77.70 +77.93 +78.03 +77.95 +81.03 56.25 76.25 +77.82 +77.79 +78.27 +77.78. Op+76.60 +77.95 +77.63 +77.77 +77. +77.93 +77.94 Rummunharja+78.42 78.73 +78.49Op+76.57 +78.7 +77.82 +77.85 +77.93 6 1 Uoma 6a+77.75 +78.17 +77.91 +78.12 7 2 1 8 3 2 9 +77.57 Eristysoja +81.3 +78.3 Op+76.3 +77.95 +77.65 +77.68 +77.66 +77.82

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta HEINIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Juha Laasonen 26.8.2013

Juha Laasonen 26.8.2013 1 (6) LOHIJÄRVEN MAAPADON MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS V.. PTL 19.2 MUKAINEN YHTEENVETO EDELLISEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUKSEN JÄLKEEN TEHDYISTÄ TÖISTÄ, TARKASTUKSISTA JA MITTAUKSISTA SEKÄ ALUSTAVA ARVIO PADON KUNNOSTA

Lisätiedot

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO

JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNI- JA HEINIJÄRVEN VEDENKORKEUDEN NOSTO Esiselvitys 30309-P11912 16.9.2010 FCG Finnish Consulting Group Oy Esiselvitys 1 ( 12 ) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto...

Lisätiedot

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet

Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kohdevaluma-alueet, yleissuunnitelmat ja mallikohteet Kuva: Petra Korkiakoski Sivu 1 15.11.2013 Esityksen sisältö Valuma-aluetason suunnitelmien sisältö Ojien inventointi ja kunnostustarpeen arviointi

Lisätiedot

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus

Mikko Alhainen Projektipäällikkö. Suomen riistakeskus Kosteikkoja vesilinnuille ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit

Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Ei-tuotannollinen investointi: Kosteikkoinvestoinnit Kosteikot ovat pysyvästi ja tulva-alueet mahdollisesti vain osan vuotta veden peittämiä alueita, joiden tavoitteena on hidastaa vesien virtaamaa sekä

Lisätiedot

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma

PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO. Padaslokl, Auttolnen. Yleissuunnitelma PEKKA TAHTINEN 17610 AUTTOINEN RAUTJÄRVEN POHJAPATO Padaslokl, Auttolnen Yleissuunnitelma Si sällvsluettelo 1. Suunnitelman tavoitteet ja taustatiedot... '...'..'...'...'.. '..3 1.1 Sijainti......3ja4

Lisätiedot

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen

Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen TARJOUSPYYNTÖ Tarjousnimike Vireä Malisjoki II projekti Pienempien kosteikkokohteiden rakentaminen Tarjouksen sisältö Nivalan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjousta Pienempien kosteikkojen rakentamisesta.

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 20.6.2012, Luonnonmukainen peruskunnostus miniseminaari, Suomen ympäristökeskus Sivu 1 25.6.2012 OPET-hankkeen esittely, Petra Korkiakoski Esityksen

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Vesiensuojeluhankkeet (vesiensuojeluhanketyöt) Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Metsäluonnon hoitohankkeet Luonnonhoitohankkeet ovat tärkeä osa

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA PUDASJÄRVEN VÄLITALON KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 26.8.2011 1 Yleiskuvaus Lomakkeella ovat alueen yleistiedot,

Lisätiedot

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa

Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Liite 17.12.2007 64. vuosikerta Numero 3 Sivu 5 Kosteikot leikkaavat ravinnekuormitusta ja elävöittävät maisemaa Markku Puustinen, Suomen ympäristökeskus Kosteikot pidättävät tehokkaasti pelloilta valtaojiin

Lisätiedot

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta

Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikot toteuttavat vesiensuojelua ja lisäävät lajirikkautta Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

Kosteikkoja käytännössä

Kosteikkoja käytännössä Kosteikkoja käytännössä ja Kotiseutukosteikko Life Mikko Alhainen Projektipäällikkö Suomen riistakeskus Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko Muuttola, Harri Hepo-Oja,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA

SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA SUOMUSSALMEN LATVALAMMEN KUNNOSTUKSEN TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 28.10.2011 1 Hankkeen yleiskuvaus Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6

Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6 Suon ennallistamissuunnitelma tilalle Tervashakkio 58:6 Askel Riistametsään hanke Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti

Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko. Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life hanke Virrat, Perräisen kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema Biodiversiteetti Alueen lähtötilanne 04.08.2011 Patorakennuspaikalta luoteen suuntaan

Lisätiedot

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO

KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO Eriika Lundström, Anni Karhunen, Ilkka Myllyoja KOSTEIKKOJEN YLEISSUUNNITELMA VUOHENOJA, LIETO 1. Yleistä Luontaiset kosteikot ovat vähentyneet tehostuneen kuivatuksen ja ojituksen kautta. Kosteikot edistävät

Lisätiedot

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175

Hannu Korhonen, +358 (0) 440 531175 KOTISEUTUKOSTEIKKO: Karstula, Isokylä, Isonniityn kosteikko Maanmittauslaitos, lupa nro 326/MML/11 1. Toteuttajat: Suomen riistakeskus - Life+Return of Rural Wetlands, Kotiseutukosteikko hanke Heli ja

Lisätiedot

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet

VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet VESISTÖJEN TILA JA KUNNOSTUS KOULUTUSILTA Maa- ja metsätalouden vesiensuojelutoimet 26.1.2011 Henri Vaarala suunnittelija Pyhäjärvi-instituutti 1 TAVOITTEENA ULKOISEN RAVINNEKUORMITUSKEN VÄHENTÄMINEN Ei

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Petra Korkiakoski Petra Korkiakoski OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä Loppuseminaari 5.11.2014, Hämeenlinna Sivu 1 5.11.2014 Petra Korkiakoski, HAMK OPET - Ojitusten luonnonmukainen

Lisätiedot

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus. Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kopakkaojan (53.027) luonnontilaisuus Jermi Tertsunen, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 29.01.2014 1 VL 5. Luku (Ojitus) 3 Ojituksen luvanvaraisuus Ojituksella sekä ojan käyttämisellä

Lisätiedot

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti

Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Kotiseutukosteikko Life+ -hanke PYHÄJÄRVEN VÄHÄ-KOMUN KOSTEIKKO Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Teksti ja valokuvat: riistanhoidonsuunnittelija Juha

Lisätiedot

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely

Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesilain mukainen ojitusten ilmoitusmenettely Vesiensuojelu metsätaloudessa 15.3.2013 15.3.2013 Ojituksesta ilmoittaminen Vesilain (587/2011) 5 luvun 6 Kirjallinen ilmoitus ELY-keskukselle Postiosoite:

Lisätiedot

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso

Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso Pirkanmaan ELY-keskus, Lisää tekijän nimi ja osaso 1 Kosteikon perustaminen ja hoito Edistetään vesiensuojelua ja luonnon monimuotoisuutta huoltamalla perustettua kosteikkoa Alueelle, jossa peltoa on yli

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life+ hankkeen tilannekatsaus Life+ Return of Rural Wetlands Suomen riistakeskus Juha Siekkinen Piirrokset: Jari Kostet, MKJ Kuvat: Juha Siekkinen Kartat ja ilmakuvat: Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari Lahti 16.8.2013 Piirrokset: Jari Kostet, Tom Björklund, MKJ Kuvat: Mikko Alhainen, Marko Svensberg, Marko

Lisätiedot

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä.

Metsätalous ja vesiensuojelu. Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. Metsätalous ja vesiensuojelu Sisältö noudattaa Suomen metsäkeskuksen Isojoella järjestämän FRESHABIT LIFE IP hankkeen yleisötilaisuuden sisältöä. 1 Uuronluoma Hukanluoma Kärkiluoma Riitaluoma Lohiluoma

Lisätiedot

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA

LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA LIMINGAN PIKKU NUOLUANJÄRVEN KOSTEIKON TOIMENPIDESUUNNITELMA Suomen riistakeskus Kotiseutukosteikko Life+ Riistanhoidonsuunnittelija Juha Siekkinen 27.11.2012 1 HANKKEEN YLEISKUVAUS Lomakkeella selvitetään

Lisätiedot

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012

Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Metsäpäivä Kirjavalan metsästysmaja 11.4.2012 Visa Niittyniemi 24.5.2012 1 Järvien luokittelu Environment Centre / Presentation / Author Lovasjärvi 2 24.5.2012 Simpelejärven länsiosan fosforikuormitus

Lisätiedot

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu

Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu 1 (13) Pukkiselän ja Luusjoen valuma-alueen metsätalouden vesiensuojelu - toteutustyöt Pukkiselän alue on maakunnallisesti arvokas lintuvesi, jota uhkaa umpeenkasvu ja ruovikoituminen. Alue kuuluu lintuvesiensuojeluohjelmaan

Lisätiedot

Honnin padon korjaaminen

Honnin padon korjaaminen Honnin padon korjaaminen Pato puhki säätökaivon vierestä Säätökaivon putken ympäriltä syöpynyt maata ja kaivo kallistunut Patorakenteeseen jääneen puunrungot ja onkalot sekä liian kapea pato perimmäiset

Lisätiedot

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus.

MERIKARVIA. Merikarviantien alkupään ja Yrittäjäntien ympäristön asemakaavoitus. Hulevesitarkastelu. Kankaanpään kaupunki. Ympäristökeskus. Hulevesitarkastelu Kankaanpään kaupunki Ympäristökeskus talvi 2015 v.2 SISÄLLYS Hulevesien hallinta 2 Kaavoitettavan alueen sijainti 2 Valuma-alue 3 Hulevedet kaava-alueella 4 Hulevesimäärät 5-6 1 HULEVESIEN

Lisätiedot

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1.

TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto 26.1. Turun kaupunki Ympäristö- ja kaavoitusvirasto Suunnittelutoimisto TURUN KAUPPATORI TARKASTELU TORISEUDUN VESIHUOLLOSTA SUUNNITELMASELOSTUS 26.1.2012 Ramboll Finland Oy, Kotipaikka Espoo, Y-tunnus 0101197-5,

Lisätiedot

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko

Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Kotiseutukosteikko Life Life+ Return of Rural Wetlands Kitee, Koposensuon kosteikko Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Piirrokset: Jari Kostet, Kuvat: Reijo

Lisätiedot

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki

Porttipuiston kauppakeskuksen tontin. alustava hulevesiselvitys. Vantaa, Helsinki Porttipuiston kauppakeskuksen tontin alustava hulevesiselvitys Vantaa, Helsinki Maaliskuu 2008 Porttipuiston kauppakeskus, Vantaa, Helsinki 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖN LÄHTÖKOHDAT... 3 2 HULEVESIMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi

Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 21.12.2012 Kokkosuon vesiensuojelusuunnitelma Kiuruvesi 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 2 1.1 Sijainti... 2 1.2 Hankkeen tausta... 2 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 2 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

Luontoa huomioon ottavia ratkaisuja

Luontoa huomioon ottavia ratkaisuja Luonnontilaisen kaltaiseksi palautunut uoma ja luontoarvojen huomioon ottaminen ojitusprosessissa Luontoa huomioon ottavia ratkaisuja Lasse Järvenpää SYKE Luonnonmukaisen ojien kunnossapidossa peruskuivatushankkeen

Lisätiedot

Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma

Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma Parkanon Kirvesniemennevan kunnostussuunnitelma Askel Riistametsään -hanke: Timo Vesanto, Suomen metsäkeskus Timo Niemelä, Suomen riistakeskus SISÄLLYSLUETTELO 1 Hankkeen perustiedot... 1 1.1 Toimenpiteiden

Lisätiedot

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen

Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Karvianjoen vesistön alaosan säännöstelyjen kehittäminen Liite ELY-keskuksen ja kuntien väliseen puitesopimukseen 1. Johdanto Karvianjoen vesistön säännöstelyjen kehittämistarkastelut toteutettiin pääosin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TEHTÄVÄT OJITUS- ASIOISSA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 1.1 Ojituksen käsite vesilaissa... 1 1.2 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen rooli ojitusasioissa... 1 2. Päätösasiat...

Lisätiedot

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan

+90. F=1.6 km2 HQ=0.50 m3/s. v= 0.33 m/s HQ=0.33 m3/s t=0.91 m A=2.0 m2 +85. ljhs +80. ljhs ljhs. i=0.001. i=0.0005 lk=1:2. kaivu uuteen paikkaan Uoma 3 Rumpukoko 600 mm F=0.30 km2 HQ=0.12 m3/s v=0.37m/s t=0.32 m A=0.4 Rumpukoko 800 mm F=0.8 km2 HQ=0.24 m3/s v=0.33 m/s t=0.48 m/s 0.75 m2 1+25 yl tien runpu ei toim enpiteitä 3+25 silta vesijuoksu

Lisätiedot

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys-

Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Virtausmalli ja sen käyttö - Pintamalli ja uoman eroosioherkkyys- Juha Jämsén Suomen metsäkeskus, Julkiset palvelut Vesiensuojelun tehostaminen; kunnostusojitus ja ojitusmätästys Vesiensuojelun kustannustehokkuus

Lisätiedot

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön

Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Yleiskatsaus metsätalouden vesistövaikutuksiin ja vesiensuojelun lainsäädäntöön Samuli Joensuu Lapua 12.11.2013 Sisältö Metsätalouden kuormitusvaikutuksista Muuttuva lainsäädäntö ja sen merkitys metsätalouden

Lisätiedot

RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ

RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ RIISTAKOSTEIKKO -PÄIVÄ Elinympäristö Tulvasuojelu Vesiensuojelu Virkistyskäyttö Maisema - Biodiversiteetti Riistanhoidonsuunnittelija Timo Niemelä Sivujen piirroskuvat: Jari Kostet Kuvat: Timo Niemelä

Lisätiedot

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä

OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä OPET Ojitusten luonnonmukainen peruskunnostus Hämeessä 15.6.2012, Ympäristötoimenpiteillä lisää kannattavuutta maatilan toimintaan Huomisen osaajat -hankkeen verkostotapaaminen Sivu 1 20.6.2012 OPET-hankkeen

Lisätiedot

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä

27.6.2011. RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 27.6.2011 RAHKON KOSTEIKKOSUUNNITELMA Tyrnävä 2 Sisältö 1. Hankkeen tarkoitus ja taustatiedot... 4 1.1 Sijainti... 4 1.2 Hankkeen tausta... 4 1.3 Esiselvitykset ja maastotutkimukset... 4 1.4 Hankkeen tavoitteet...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KOLUNJOEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN JATKOHANKE (2) ALUEELLINEN SUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KOLUNJOEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN JATKOHANKE (2) ALUEELLINEN SUUNNITELMA 1 (5) ÄHTÄRIN KOLUNJOEN METSÄTALOUDEN VESIENSUOJELUN TEHOSTAMINEN JATKOHANKE (2) ALUEELLINEN SUUNNITELMA 2 (5) Tiivistelmä.. 3 Kohteet... 5 Kohde 1. Ojan kiveys, rummun korjaus, patoseinä, virtaaman jako.

Lisätiedot

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN

LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN KAUTTA TEMMESJOKEEN Vastaanottaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Asiakirjatyyppi Alustava selvitys Päivämäärä 10.10.2014 Viite 1510007427 RUUKINKOSKEN POHJAPADON VAIKUTUS MANKI- LAN TULVIIN JA SIIKAJOEN BIFURKAATIO MUSTAJOEN

Lisätiedot

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv)

Muistio. EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Muistio 31.3.2017 TEM/2453/05.03.03/2015 EPV TUULIVOIMA OY:N HAKEMUS SAADA LUNASTUSLUPA JA ENNAKKOHALTUUNOTTO- LUPA (NORRSKOGEN 110 kv) Lunastuksen tarkoitus Keskeiset oikeussäännökset EPV Tuulivoima Oy

Lisätiedot