KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen."

Transkriptio

1 Tarjouspyyntö H (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen kuvauksessa/palvelukuvauksessa (liite 1). Puitesopimuskumppaneita valitaan tarvetta vastaava määrä kuhunkin tämän tarjouspyynnön kohdassa 7 mainittujen palvelujen laatutekijöissä mainittuun ryhmään. Palvelua tilataan ensisijaisjärjestyksessä ensiksi eniten pisteitä saaneelta ja sen jälkeen seuraavilta jne., mikäli palveluntuottajia on enemmän kuin yksi. Avoin menettely. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. 1.3 Hankintailmoitus Kansallinen hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAan Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen Sopimusehdot on määritelty sopimusluonnoksessa (liite 2).

2 Tarjouspyyntö H (15) Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se on suunniteltu alkavaksi huhtikuussa Sopimus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Puitejärjestelyn perusteella Terveyskeskuksen kodinhoidon palvelualueet hankkivat kodinhoitoavun sekä kotisairaanhoidon valituilta palveluntoimittajilta erillisillä tilauksilla. 1.5 Tarjouksen tekeminen 1.6 Hankintayksikkö Tarjouksen tekemisen määräpäivä ja kellonaika: klo 12:00. Tarjouksen voimassaoloaika: saakka. Tarjouksen toimittaminen: Pyydämme tarjouksenne suljetussa kuoressa kahtena (2) samanlaiseksi niputettuna kappaleena. Tarjouskuoreen pitää merkitä: Tarjous kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankintaa koskeva puitejärjestely ja asian diaarinumero. Tarjouksen toimitusosoite: Helsingin kaupungin kirjaamo Hankintakeskus HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite:, Helsinki 50 Aukioloaika klo ). Helsingin kaupungin terveyskeskus. 1.7 Diaarinumero ja asian valmistelija Diaarinumero: HEL Asian valmistelija: Palvelupäällikkö Minna Vinni.

3 Tarjouspyyntö H (15) 2 Tarjoajan soveltuvuuden arvioinnin periaatteet 2.1 Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä koskee jokin hankintalain 53 :n pakollinen poissulkemisperuste. 2.2 Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos häntä koskee jäljempänä tarjouspyynnön 3.2 kohdassa mainittu hankintalain 57 :n poissulkemisperuste (rekisteritiedot). 2.3 Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta, jos häntä koskee jokin hankintalain 54 :n harkinnanvarainen poissulkemisperuste. 2.4 Tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta, jos hän ei täytä hankintayksikön asettamia soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia. 2.5 Tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta tilaajavastuulain soveltamisalaan kuuluvissa hankinnoissa, jos tarjoajan toimittama, tarjouspyynnön 3 kohdan mukainen selvitys osoittaa, että tarjoaja on syyllistynyt vakavaan virheeseen ammattitoiminnassaan. 3 Poissulkemisperusteet ja erikseen pyydettävät selvitykset Hankintayksikkö pyytää alla mainitut todistukset ja selvitykset vain siltä tarjoajalta, joka näyttää alustavan tarjousvertailun perusteella voittavan tarjouskilpailun. Kaikki alla mainitut todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. 3.1 Verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksaminen Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle pyynnöstä seuraavat selvitykset itsestään: veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. työeläkekassan ja / tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutuksen ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

4 Tarjouspyyntö H (15) 3.2 Rekisteritiedot Jollei tarjoajan sijoittautumismaassa anneta edellä tarkoitettuja otteita tai todistuksia, niiden sijasta näytöksi hyväksytään tarjoajan edustajan sijoittautumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoajan on toimitettava hankintayksikölle pyynnöstä seuraavat selvitykset: Kaupparekisteriote Ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin kuulumisesta Työnantajarekisteriin kuulumisesta Arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin kuulumisesta ennen kuin hankintayksikkö tekee hankintapäätöksen, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Hankintayksikkö tarkistaa rekisteröitymisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä. Jos tarjoaja ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, on tämän toimitettava hankintayksikön pyynnöstä ja esitetyssä määräajassa selvitys rekisteröimättömyyden perusteista. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava pyynnöstä ja siinä esitetyssä määräajassa vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisterinotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Ennen sopimuksen allekirjoittamista tulee toimittaa luettelo alle 18- vuotiaiden lasten kotisairaanhoitoa suorittavista henkilöistä, jotka ovat esittäneet rikosrekisteriotteen (laki 504/2002) sekä annettava vakuutus, että ko. henkilöillä ei ole em. laissa mainittuja rikosmerkintöjä. Ote ei saa olla kuutta (6) kuukautta vanhempi. Rikosrekisteriotteen saa tilata Oikeusrekisterikeskuksesta Tarjoaja suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos - tarjoajana on elinkeinonharjoittaja tai yritys, jonka yhtiömies taikka hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja taikka muussa siihen rinnastettavassa asemassa oleva henkilö on määrätty liiketoimintakieltoon, - tarjoajaa ei ole merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos laki edellyttää tällaista rekisteröitymistä tai

5 Tarjouspyyntö H (15) - tarjoaja ei toimita tämän kohdan mukaista selvitystä pyynnössä esitetyssä määräajassa. 4 Tarjoajan soveltuvuuden vähimmäisvaatimukset ja tarjoukseen liitettävät selvitykset 4.1 Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne Vaatimus 1 Tarjoajalla on hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävät taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Pyydettäessä toimitettava selvitys: Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Lisäksi hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden tarkistaa tarjoajan luottotiedot näitä tietoja ylläpitäviltä yrityksiltä. 4.2 Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys Tarjoajan on täytettävä seuraavat suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vaatimukset. Vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. Tarjoaja, jonka tarjous ei sisällä pyydettyjä selvityksiä, suljetaan tarjouskilpailusta pois. Vaatimukset riippuvat siitä kumpaan tarjouspyynnön osioon tarjous annetaan; kodinhoitoapuun vai kotisairaanhoitoon.

6 Tarjouspyyntö H (15) Vaatimus 2 Kotisairaanhoidon tarjoajalla tulee olla voimassa oleva lupa yksityisten terveydenhuoltopalvelujen antamiseen (laki yksityisestä terveydenhuollosta 152/1990 muutoksineen). Kodinhoitoavun tarjoajan on tullut tehdä yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996 muutoksineen) mukainen ilmoitus tai lupa tämän tarjouspyynnön mukaiseen toimintaan. Tarjoukseen liitettävä selvitys 2: Vaatimus 3 Todistus palveluntuottajan hyväksymisestä yksityisten terveydenhuoltopalveluiden antajaksi (kotisairaanhoitoa tarjoavalla) tai Todistus yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetun lain (603/1996 muutoksineen) mukaisen ilmoituksen tekemisestä tai luvasta tämän tarjouspyynnön mukaiseen toimintaan (kodinhoitoapua tarjoavalla). Kodinhoitoapua ja/tai kotisairaanhoitoa tarjoavalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista palvelutoimituksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta itsenäisenä palveluntuottajana tai toisen palveluntuottajan palveluksessa kodinhoitoavun ja/tai kotisairaanhoidon vastaavana johtajana. Tarjoukseen liitettävä selvitys 3: Vaatimus 4 Selvitys tarjoajan vastaavasta toiminnasta. Luettelo ja yksityiskohtainen kuvaus tärkeimmistä nyt kysymyksessä olevaa hankintaa vastaavista toimituksistaan kokonaisarvoineen ja vastaanottajatietoineen viimeksi kuluneelta yhdeltä (1) vuodelta. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Kotisairaanhoidon tuottamisesta vastaavilla henkilöillä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 muutoksineen) mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia.

7 Tarjouspyyntö H (15) Kodinhoitoavun tuottamisesta vastaavilla henkilöillä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 muutoksineen) mukainen oikeus harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai sosiaalihuollon vähintään ammattikorkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto. Tarjoukseen liitettävä selvitys 4: Vaatimus 5 Selvitys kotisairaanhoidon tuottamisesta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden pätevyydestä ja/tai Selvitys kodinhoitoavun tuottamisesta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden pätevyydestä. Kotisairaanhoidon tuottamisesta vastaavilla henkilöillä on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi työkokemusta. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden työkokemusta kotisairaanhoidosta tarjouksen jättöajasta laskettuna. Kodinhoitoavun tuottamisesta vastaavilla henkilöillä on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi työkokemusta. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden työkokemusta kodinhoitoavusta tarjouksen jättöajasta laskettuna. Tarjoukseen liitettävä selvitys 5: Kotisairaanhoito ja/tai kodinhoitoapu: Selvitys palvelun suorittamisesta vastaavan henkilön/vastaavien henkilöiden vähintään yhden (1) vuoden työkokemuksesta. Tässä tarkoitettuna selvityksenä tarjoaja voi esittää tarjoajan itsensä laatiman ja oikeaksi vakuuttamansa selvityksen henkilön työkokemuksesta. Mikäli henkilöä/henkilöitä ei ole tarjousta jätettäessä hankittuna, on esitettävä selvitys siitä keitä palkataan ja vakuutus siitä, että vaatimukset täyttävä henkilökunta on palveluksessa sopimuskauden alusta.

8 Tarjouspyyntö H (15) Vaatimus 6 Tarjoajalla on oltava hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi ammattitaitoista työvoimaa hankinnan toteuttamiseen. Kotisairaanhoidon palvelua suorittavalta henkilökunnalta edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994 muutoksineen) mukaista oikeutta harjoittaa terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan ammattia tai terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen (564/1994) mukaista oikeutta käyttää nimikesuojattua lähihoitajan tai merkittyä perushoitajan nimikettä. Kodinhoitoavun palvelua suorittavalta henkilökunnalta edellytetään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) mukaista lähihoitajan pätevyyttä tai mainitun lain siirtymäsäännösten mukaista vastaavaa pätevyyttä. Tarjoukseen liitettävä selvitys 6: Vaatimus 7 Kotisairaanhoito ja kodinhoitoapu: Selvitykset palvelun tuottamiseen osallistuvien työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä esitetään liitteellä 5. Mikäli henkilökunta ei ole tarjousta jätettäessä hankittuna, on esitettävä selvitys siitä keitä palkataan ja vakuutus siitä, että vaatimukset täyttävä henkilökunta on palveluksessa sopimuskauden alusta. Selvitys annetaan liitteellä 5. Kotisairaanhoidon palvelun suorittajalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista palvelutoimituksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta itsenäisenä palveluntuottajana tai toisen palveluntuottajan palveluksessa. Kotisairaanhoidon palvelun suorittajalla on oltava valmiudet i.v. lääkehoidon (lääkkeiden antaminen perifeeriseen laskimoon/laskimokanyylin asentaminen) ja luvanvaraiseen lääkehoidon osaamiseen.

9 Tarjouspyyntö H (15) Kodinhoitoavun palvelun suorittajalla on oltava palvelun laatuun ja laajuuteen nähden riittävästi kokemusta vastaavista palvelutoimituksista. Riittävänä kokemuksena pidetään vähintään yhden (1) vuoden kokemusta itsenäisenä palveluntuottajana tai toisen palveluntuottajan palveluksessa. Tarjoukseen liitettävä selvitys 7: Vaatimus 8 Selvitykset palvelun suorittamiseen osallistuvien työntekijöiden koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä esitetään liitteellä 5. Kotisairaanhoitoa tarjoavan tulee antaa sairaanhoitajien/terveydenhoitajien i.v. lääkehoidon (lääkkeiden antaminen perifeeriseen laskimoon/laskimokanyylin asentaminen) antamisen varmentamisen kuvaus ja lähihoitajien/perushoitajien luvanvaraisen lääkehoidon osaamisen varmentamisen kuvaus. Selvitykset voivat olla tarjoajan itsensä laatimia. Mikäli henkilökunta ei ole tarjousta jätettäessä hankittuna, on esitettävä selvitys siitä keitä palkataan ja vakuutus siitä, että vaatimukset täyttävä henkilökunta on palveluksessa sopimuskauden alusta. Tarjoajan on hankintayksikön asettamassa määräajassa esitettävä pyydettäessä tarkempi selvitys tarjotun henkilökunnan koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä sekä em. luvista. Kotisairaanhoito ja kodinhoitoapu: Suomenkielisen palvelun tuottamiseen osallistuvalta henkilökunnalta edellytetään vähintään hyvää suomen kielen suullista ja tyydyttävää kirjallista taitoa. Ruotsinkielisen palvelun tuottamiseen osallistuvalta henkilökunnalta edellytetään vähintään hyvää ruotsin kielen suullista ja tyydyttävää ruotsin kielen kirjallista sekä tyydyttävää kirjallista suomen kielen taitoa.

10 Tarjouspyyntö H (15) Tarjoukseen liitettävä selvitys 8: Kotisairaanhoito ja kodinhoitoapu: Mikäli henkilökunta ei ole tarjousta jätettäessä hankittuna, on esitettävä selvitys hankittavan henkilökunnan kielitaidosta ja vakuutus siitä, että vaatimukset täyttävä henkilökunta on palveluksessa sopimuskauden alussa. Selvitys esitetään liitteellä 5. Tarjoajan on hankintayksikön asettamassa määräajassa esitettävä pyydettäessä todistukset tarjotun henkilökunnan suomen kielen vähintään hyvästä suullisesta ja tyydyttävästä kirjallisesta taidosta suomenkielistä palvelua tarjoavalle tai todistukset tarjotun henkilökunnan ruotsin kielen vähintään hyvästä suullisesta ja tyydyttävästä kirjallisesta taidosta sekä tyydyttävästä suomen kielen kirjallisesta taidosta ruotsinkielistä palvelua tarjoavalle. Vaatimus 9 Kotisairaanhoito ja kodinhoitoapu: Palvelun tarjoajalla on oltava vähintään palvelukuvauksen mukainen asiakaspalautejärjestelmä. Tarjoukseen liitettävä selvitys 9: Kotisairaanhoito ja kodinhoitoapu: Tarjoajan oma selvitys asiakaspalautejärjestelmästä on annettava eri liitteellä. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan tarjouskilpailusta pois. 5 Alihankinta Palvelun tuottajalla ei ole oikeutta käyttää alihankkijaa tämän tarjouspyynnön mukaisen tehtävän tai sen osan suorittamisessa. 6 Tarjouksen tekemistä koskevat ohjeet 6.1 Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus a. Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Hankintayksikkö on velvollinen hylkäämään tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena, jos tarjouksessa on sellainen virhe tai puute, joka estää tar-

11 Tarjouspyyntö H (15) jouksen tasapuolisen vertailun muiden tarjouspyynnön mukaisten tarjousten kanssa. b. Tarjouksen ehdottomat muotovaatimukset Tarjous on tehtävä kirjeitse suomen kielellä. Jos tarjoaja haluaa tehdä tarjouksen useammasta kuin yhdestä hankinnan kohteesta, on hänen tehtävä jokaisesta hankinnan kohteesta erillinen tarjous. 6.2 Tarjousten vertailua varten toimitettavat tiedot Tarjousten vertailuperusteet on määritelty jäljempänä kohdassa 7. Tarjousten vertailua varten tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa alla mainitut selvitykset. 6.3 Tarjoushinnan ilmoittaminen 6.4 Osatarjoukset Tarjoushinta tulee ilmoittaa kiinteänä ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Hintaan on sisällytettävä kaikki oheiskulut, kuten matka-, puhelin-, laskutus- neuvottelu- ja raportointikulut sekä työntekijän tarpeelliset henkilökohtaiset suojausvälineet, eikä niistä saa laskuttaa erikseen. Tarjoushinta tulee ilmoittaa liitteenä neljä (4) olevalla lomakkeella siinä ilmoitettujen päivien ja kellonaikojen mukaisesti. (HINTALOMAKE). Lomaketta ei saa muuttaa millään tavoin. Mikäli kellonaikoja muutetaan, niin tarjous hylätään. Tarjoushinnan tulee olla kiinteä ainakin vuoden sopimuskauden alusta lukien. Tämän jälkeen hintaa voidaan tarkistaa ainoastaan sopimusluonnoksessa (liite 2) esitetyn mukaisesti Tarjoaja saa tehdä tarjouksen, joka koskee koko kaupunkia tai yhtä tai useampaa kotihoidon yksikköä. Kotihoito-organisaatio on liitteenä 6. Tarjouksen voi tehdä erikseen arkipäivä-, arki-ilta- sekä viikonloppu- ja arkipyhätyöstä sekä erikseen kotisairaanhoidosta ja kodinhoitoavusta sekä erikseen suomen- ja ruotsinkielisistä palveluista.

12 Tarjouspyyntö H (15) Tarjouksessa on selvästi mainittava, mitä osaa tarjous koskee. Osatarjouksia ei saa sitoa toisiinsa eikä asettaa ehtoja asiakasryhmissä. Myöskään palvelun ajallisia ehtoja ei saa sitoa toisiinsa. 6.5 Hankinta-asiakirjojen julkisuus ja tarjoajan liikesalaisuudet Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto hankinta-asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Tarjoajan on ilmoitettava liikesalaisuuksinaan pitämänsä tarjouksen tiedot erillisellä liitteellä. Kaupunki harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouksen vertailussa käytettävää hintatietoa ei pidetä liikesalaisuutena. Jos tarjoaja ei ilmoita liikesalaisuuksiaan edellä vaaditulla tavalla, kaupungilla on oikeus pitää tarjoajan tarjousta kokonaisuudessaan julkisena. Tarjouksen julkiseksi tulemisen ajankohta määräytyy edellä kerrotulla tavalla. 6.6 Tarjouksen tekemiseen liittyvät muut ehdot ja ohjeet Jättämällä tarjouksen tähän tarjouspyyntöön tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa olevat ehdot. Tarjoajalla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Hankintayksikkö ilmoittaa valitun tarjoajan nimi- ja yhteystiedot sekä hankittavan palvelun perustiedot palvelun kohteen sijaintipaikan verovirastolle neljännesvuosittain sopimuskauden aikana. Ilmoitettavia tietoja ovat tarjoajan nimi, Y-tunnus, tililaji ja euromäärä. 6.7 Tarjoajan sähköisen yhteystiedon ilmoittaminen 7 Tarjousten vertailu Tarjoajan on mahdollisuuksiensa mukaan ilmoitettava tarjouksessaan ensisijaisesti sähköpostiosoitteensa ja toissijaisesti telefaksi - numeronsa hankintapäätöksen sähköistä tiedoksiantoa varten. Pyydetty yhteystieto on ilmoitettava tarjouksessa omana kohtanaan.

13 Tarjouspyyntö H (15) Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset ja selvitykset vertaillaan seuraavilla kriteereillä ja periaatteilla. Vertailu tehdään erikseen kussakin kohdassa seuraavasti: Kotihoitoyksiköittäin erikseen kodinhoitoavusta ja kotisairaanhoidosta, erikseen suomen- ja ruotsinkielisille sekä erikseen arkipäivä-, arki-iltaja viikonloppu- ja arkipyhätyöstä. Hankittavan palvelun vertailuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellista edullisuutta vertaillaan alla määritellyn mukaisesti tarjoushinnan ja palvelun laatutekijöiden perusteella. Vertailupisteet lasketaan kahden desimaalin tarkkuudella. 1. Tuntihinta, painoarvoltaan 70 % Tarjoushinnaltaan edullisin tarjous saa 70 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = edullisimman tarjouksen tarjoushinta (X) jaettuna asianomaisen tarjouksen tarjoushinnalla (Y) ja kerrottuna 70 pisteellä. Laskukaava: X/Y x 70 pistettä. 2. Palvelun laatutekijät, painoarvoltaan 30 % Palvelun laatua vertaillaan seuraavien tekijöiden perusteella: A) Palvelujen järjestämisen sujuvuus peruutusehdot enintään 10 p. Mikäli tilauksen peruutusaika ennen sovittua palveluaikaa on: 1,5 tuntia tai lyhyempi 10 pistettä yli 1,5 tuntia ja enintään 2,5 tuntia 5 pistettä yli 2,5 tuntia 0 pistettä Yli kolmen (3) tunnin peruutusaikaa ei hyväksytä. B) Eri asiakasryhmien palveluun liittyvät vakinaisen henkilökunnan lisäkoulutuksen ja työkokemuksen tuomat erityisvalmiudet enintään 20 pistettä. Mikäli palvelua voidaan saada seuraaville asiakasryhmille ja palvelua tuottavalla henkilökunnalla on seuraavia valmiuksia, kustakin asiakasryhmästä saa 3 pistettä, kuitenkin yhteensä enintään 20 pistettä. Terveyskeskuksen kotihoidon palvelut: dementoivia sairauksia sairastavat Valmius: Erityiskoulutus dementoituneiden potilaiden hoitoon tai muu vastaava pätevyys

14 Tarjouspyyntö H (15) kuulovammaiset Valmius: Viittomakielen taito näkövammaiset Valmius: Kokemus näkövammaisten hoitamisessa kehitysvammaiset Valmius: Koulutuksen suuntautuminen kehitysvammaisten hoitamiseen tai muu vastaava pätevyys mielenterveysongelmaiset Valmius: Koulutuksen suuntautuminen mielenterveyspotilaiden hoitoon tai muu vastaava pätevyys päihdeongelmaiset Valmius: Koulutuksen suuntautuminen päihdeongelmaisten hoitoon tai muu vastaava pätevyys muut kuin suomen tai ruotsinkieliset Valmius: muu hyvä kielitaito kuin suomi, ruotsi tai viittomakieli. alle 18-vuotiaiden lasten kotisairaanhoito Valmius: koulutuksen suuntautuminen lasten sairaanhoitoon. Eniten laatupisteitä saanut tarjous saa 30 vertailupistettä. Muiden tarjousten vertailupisteet lasketaan seuraavasti: Tarjouksen vertailupistemäärä = asianomaisen tarjouksen saamat laatupisteet (Y) jaettuna eniten laatupisteitä saaneen tarjouksen laatupisteillä (X) ja kerrottuna 30 pisteellä. Laskukaava: Y/X x 30 pistettä. 8 Tiedottaminen Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset tulee toimittaa klo mennessä osoitteeseen: helsinki.kirjaamo. tai kirjallisesti osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo Hankintakeskus HELSINGIN KAUPUNKI (Käyntiosoite:, Helsinki 50 Aukioloaika klo ). Kysymyksiin on liitettävä lähettäjän yhteystiedot ja viite: Kodinhoitoavun ja kotisairaanhoidon asiakaspalveluostojen hankintaa koskeva puitejärjestely ja asian diaarinumero. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista laaditaan yhteenveto, joka julkaistaan sähköisesti osoitteessa koh-

15 Tarjouspyyntö H (15) dassa avoimet tarjouspyynnöt Tarjouspyynnön mahdollisista täsmennyksistä ilmoitetaan edellä mainitussa Internet-osoitteessa samalla kun edellä mainitut vastaukset julkaistaan. HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTAKESKUS Jorma Lamminmäki hankintajohtaja Ulf Wirén hankintapäällikkö LIITTEET Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus/palvelukuvaus Liite 2 Sopimusluonnos Liite 3 Ehdottomat vaatimukset vastauslomake Liite 4 Hintavastauslomake Liite 5 Vastauslomake Liite 6 Kotihoitoyksiköt Liite 7 Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa, Jyse Palvelut

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa

Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Julkisen hankinnan keskeiset menettelyt miten toimin tarjoajana julkisessa tarjouskilpailussa Timo Martelius hankintajohtaja, Kuntien Tiera Oy hankintajohtaja, Espoon kaupunki vv. Tavoitteet ja sisältö

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne

ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen. Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne KIRKKONUMMI KYEKSLATT TARJOUSPYYNTÖ 30.03.2015 ATERIAKULJETUKSET LV 2015-2018, 10.8.2015 - koulujen syyslukukauden alkuun 2018 Kirkkonummen kunnan palvelutuotannon lautakunta pyytää tarjoustanne tarjouspyynnön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit

Hakemus säännöllisen tai tilapäisen kotihoidon palvelusetelituottajaksi ja hyväksymiskriteerit 1 Kotihoidon tavoitteena on antaa hyvää ja turvallista hoivaa ja hoitoa Peruspalvelukeskus Oivan kotihoidon kriteerit täyttävälle asiakkaalle. Hoitoa toteutettaessa tuetaan asiakkaan omaa toimintakykyä

Lisätiedot

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.

SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra. SOTE-ALAN YRITTÄJYYDESTÄ OLE HYVÄ! Tietoa sosiaali- ja terveyshuoltoalan yrittäjälle, asiakkaalle ja yritysneuvojalle. www.posintra.fi Oppaan käyttäjälle Tämä opas sisältää perustietoa yksityisistä sosiaali-

Lisätiedot

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi.

Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Hakemus säännöllisen ja tilapäisen kotihoidon sekä omaishoidon lyhytaikaishoidon palvelusetelituottajaksi. Kotihoidon tavoitteena on tukea asiakkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja mahdollisimman itsenäistä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä ---

1/15. Restaurant Oy Max pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet Annettu tieto Pisteet --- --- --- --- --- Kyllä --- Kyllä --- Kyllä --- 1/15 TARJOUSTEN VERTAILUTAULUKKO 2/2013 / Catering-palvelut, Pöytiin tarjoiltavat edustustarjoilut (Pisteytys kokonaishankinnan mukaan) Saapuneita tarjouksia yhteensä: 3 Kelvollisia tarjouksia yhteensä:

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä.

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2014. Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus. Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. 14.10.2014 TARJOUSPYYNTÖ Päijät-Hämeen toimintaympäristökuvaus Pyydämme tarjoustanne alla kuvatusta tehtävästä. Hankintayksikkö Päijät-Hämeen liitto PL 50 15111 Lahti puh. 03 871 940, faksi 03 8719 411

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 24.6.2014 HENKILÖAUTON HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne sedan tyyppisestä henkilöautosta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja.

Tarjous, Liite 3. Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk. kilön nimi Yhteyshenk. antaa tiedoksi. Liitteet. viä tietoja. , Liite 3 Versio 2.3.2015 Dnro 21/07.71.710/2015 TARJOAJAN TIEDOT Yrityksen nimi Yrityksen osoite Y-tunnus Yhteyshenk kilön nimi Yhteyshenk kilön puhelin ja sähköposti Ehdokkaan virallinen sähköpostiosoite,

Lisätiedot

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk.

Mahdollisista optioiden käytöstä päätetään 31.06.2016 mennessä. Palvelusopimuksen irtisanomisaika on 6 kk. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 26/13 1 (11) YLEISLÄÄKETIETEEN PÄIVYSTYS (TERVEYSKESKUSPÄIVYSTYS) Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ajalle 1.1.2014 31.12.2016

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä sekä julkisista hankinnoista annetun lain 49 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS

Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS Kunnallisen esimiehen VIRKASUHDEOPAS KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki 2008 KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS 3. uudistettu painos Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-359-5

Lisätiedot

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX

JYSEn käyttämisopas. JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa 21.10.2010) LEX LEX JYSEn käyttämisopas JYSE 2009 PALVELUT (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI

HAKEMUS PALVELUSETELITUOTTAJAKSI Palveluntuottajaksi hyväksyminen: PoSa hyväksyy ne palvelujen tuottajat, joiden palvelujen ostamiseen PoSan myöntämää palveluseteliä voidaan käyttää. Palvelujen tuottajaksi hyväksytään kaikki hyväksymiskriteerit

Lisätiedot

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin.

Maksuperusteena on /tn kuljetusreiteittäin. PALVELUHANKINNAN SISÄLTÖ 1. Kohde Tässä palveluhankinnan sisällössä esitetyt asiat ovat toimeksiantoon sisältyviä minimivaatimuksia, joiden mukaisesti kuljetusliike tarjouksen tekemällä sitoutuu toimeksiannon

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot