LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ 1 / 8 LAAJASALON RAITIOTIEN KYSYNTÄENNUSTE Hankinnan kohteena on konsulttityö Laajasalon raitiotien kysyntäennusteen laatimiseksi Työn sisältö ja aikataulu Hankintamenettely Työn sisältö ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa työohjelmassa (liite 1). Työ alkaa maaliskuussa 2015 ja sen kesto on enintään 4 viikkoa. Kevennetty kilpailutus. HSL soveltaa toiminnassaan erityisalojen hankintalakia (349/2007). Koska tämä hankinta alittaa erityisalojen hankintalain 12 :n mukaisen kynnysarvon, hankintalakeja ei sovelleta tähän hankintaan. Yleisiä hankintaoikeudellisia periaatteita sovelletaan. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osaksi tai kokonaan tai olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista perustellusta syystä. Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Hankintayksikkö ja hankintapäätöksen tekevä taho Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä, joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja Hankintayksiköstä käytetään tässä tarjouspyynnössä ja sen liitteissä nimeä hankintayksikkö, tilaaja tai HSL. Diaarinumero ja asian valmistelija Diaarinumero on 112/07/71/710/2015. Asian valmistelija on joukkoliikennesuunnittelija Lauri Räty.

2 TARJOUSPYYNTÖ 2 / 8 Sopimusehdot ja sopimuksen syntyminen Sopimuksen syntyminen Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus. Hankinta sitoo tilaajaa vasta, kun sitä koskeva sopimus on allekirjoitettu. Sopimusehdot Sopimus tullaan tekemään konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti. Hankinnasta tehtävä sopimus laaditaan kyseisten ehtojen ja tämän tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti. Mikäli tämän tarjouspyynnön ehdot ja KSE 2013 ehdot ovat keskenään ristiriidassa, noudatetaan tämän tarjouspyynnön mukaisia ehtoja. Sopimus laaditaan ja sopimusneuvottelut käydään suomen kielellä. Sopimuskausi alkaa, kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja on voimassa, kunnes sopimusvelvoitteet on suoritettu. Tarjous on laadittava tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyn aikataulun mukaisesti. Tekijänoikeudet Tilaaja saa kaikkiin työn tuloksiin vapaat käyttö-, muutos- ja levitysoikeudet. Tilaajalla on oikeus ilman lisäkustannuksia soveltaa työn tuloksia myös muiden tilaajan kanssa yhteistyössä toimivien kuntien alueella tai antaa työn tulosten käyttöoikeus muillekin tilaajaorganisaatioille. Digitaalinen aineisto Projektin päättyessä kaikki projektin aineisto toimitetaan tilaajalle joko DVDlevyillä tai USB-muistitikulla. Raportti toimitetaan Microsoft Word -ohjelmiston tiedostomuodossa. Liikennemallin liikenneverkkoon tehdyt muutokset raportoidaan HSL:n konsulttiohjeen mukaisesti (tarjouspyynnön liite 3). Tarjouksen laatimista ja toimittamista koskevat ohjeet Tarjous liitteineen on tehtävä suomen kielellä. Myös pyydettyjen selvitysten ja todistusten on oltava suomenkielisiä, ellei tilaaja yksittäistapauksessa anna etukäteen lupaa toimittaa yksittäistä todistusta tai selvitystä ruotsin tai englannin kielellä.

3 TARJOUSPYYNTÖ 3 / 8 Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset Rahoitukseen ja taloudelliseen tilanteeseen liittyvät vähimmäisvaatimukset Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat vaatimukset sekä pyydettäessä toimitettava mainittujen vaatimusten täyttymisen selvittämiseksi kunkin vaatimuksen alla mainittu selvitys. Selvitykset tullaan pyytämään tarjoajalta/tarjoajilta, jotka näyttävät tulevan valituiksi. Tarjoaja, joka ei asetetussa määräajassa toimita pyydettyä selvitystä, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Vaatimus 1: Tarjoaja on huolehtinut verojen, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen maksamisesta. Tarjoaja voidaan kuitenkin hyväksyä, jos maksujen laiminlyöntiä voidaan pitää vähäisenä tai laiminlyötyjen maksujen osalta on viranomaisen hyväksymä maksusuunnitelma. Pyydettäessä toimitettavat selvitykset: Vaatimus 2: Veroviranomaisen todistus maksetuista veroista ja sosiaaliturvamaksuista tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. Työeläkekassan ja/tai vakuutusyhtiön todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty. Tarjoajalla on hankinnan kokoon ja laatuun nähden taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Tätä ominaisuutta arvioidaan tarjoajan vakavaraisuudesta, maksukykyisyydestä, kannattavuudesta ja luottokelpoisuudesta saatujen tietojen perusteella. Pyydettäessä toimitettava selvitys: Tarjoajaa koskevat vahvistetut tilinpäätösasiakirjat edelliseltä tilikaudelta. Mikäli tarjoaja ei voi toimittaa tilinpäätöstietoja, koska yritys on vasta aloittanut toimintansa, tarjoajalla on mahdollisuus toimittaa selvitys

4 Vaatimus 3: TARJOUSPYYNTÖ 4 / 8 vakavaraisuudestaan ja maksukyvystään muulla hankintayksikön hyväksymällä tavalla. Tarjoaja on merkitty kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Pyydettäessä toimitettavat selvitykset: Kaupparekisteriote. Selvitys rekisteröimättömyyden perusteista, jos tarjoaja ei kuulu kauppa-, ennakkoperintä, työnantaja- tai arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. Selvitys voi olla tarjoajan itsensä laatima. Todistukset ja selvitykset eivät saa olla kahta kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Lisäksi sopimuksessa tarjoaja voidaan velvoittaa toimittamaan todistukset erikseen sovittuina aikoina. Ulkomaisen tarjoajan on toimitettava selvityksissä 1 ja 2 tarkoitetut tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla muulla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla kuten antamalla sijoittumismaan lainsäädännön mukainen valaehtoinen tai vakuutuksella vahvistettu ilmoitus. Tarjoaja, joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen toimittaessaan edellä mainittuja tietoja, suljetaan pois tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus Tarjouksen tulee sisältää: - tarjouslomake (tarjouspyynnön liite 2) täytettynä - projektin toteutuskuvaus, joka sisältää tiiviin kuvauksen konsultin suunnitelmasta työohjelmassa (liite 1) kuvatun työn toteuttamiseksi. - työhön osallistuvien henkilöiden CV:t, joiden kuvaus koulutuksesta ja ammatillisesta pätevyydestä Tarjouksen on oltava muodoltaan ja sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Tarjous ei saa poiketa tarjouspyynnön ehdoista ja sen tulee sisältää tarjoajien soveltuvuuden tarkastamiseen ja tarjousten arviointiin tarvittavat tiedot. Tarjous, joka ei täytä asetettuja ehdottomia vaatimuksia, hylätään tarjouspyynnön vastaisena.

5 TARJOUSPYYNTÖ 5 / 8 Hankinnan hinnoittelu ja muut kaupalliset ehdot Hinnat Konsultin tulee tarjouksessaan esittää työn kokonaishinta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Työn kokonaishinta ilman arvonlisäveroa (alv 0 %) saa olla enintään 9 000,00 euroa. Lisäksi konsultin tulee tarjouksessaan esittää kunkin työhön osallistuvan henkilön veloitushinta mahdollisesti erikseen tilattavia lisätöitä varten. Työn kokonaishinta ja lisätöiden veloitushinnat esitetään tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 2). Työn laskutusperuste on aikapalkkio henkilöryhmittäin. Aikapalkkioon on sisällyttävä kaikki konsultin kulut. Esim. KSE 2013:n mukaisia kuluja ei saa laskuttaa erikseen. Kokonaishintaa ei saa ilman tilaajan kirjallista suostumusta ylittää. Kokonaishinta sisältää sekä palkkion että muut kulut (ml. matka- yms. kulut). Maksuehto Konsulttityön korvaus maksetaan työn toteutuneiden kustannusten perusteella kuukausittain. Laskutuksessa toteutuneet kustannukset on eriteltävä henkilöittäin ja työvaiheittain. Lisäksi laskussa on ilmoitettava laskutettava euromäärä ja kokonaislaskutus laskutushetkellä. Maksuehto on 14 pv netto. Maksuajan laskeminen alkaa siitä, kun lasku on saapunut tilaajalle. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset Osatarjouksia tai vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Tarjouspyynnöstä poikkeavia tarjouksia ei hyväksytä. Alihankkijoiden käyttäminen Alihankkijoiden käyttö on sallittua, mutta käyttö on hyväksytettävä tilaajalla etukäteen. Alihankkijoiden käyttö tulee kuvata työvaiheittain tarjoukseen sisältyvässä projektisuunnitelmassa. Tarjouksessa on ilmoitettava tarjoajan mahdollisesti käyttämät alihankkijat, joita koskevat samat vähimmäisvaatimukset kuin tarjoajaa. Alihankkijoista tulee ilmoittaa samat tarjouspyynnössä edellytetyt tiedot ja selvitykset kuin tarjoajasta. Tarjoaja vastaa alihankkijoiden työstä kuten omastaan.

6 TARJOUSPYYNTÖ 6 / 8 Tarjousasiakirjojen julkisuus Hankintapäätös ja sen liitteet ovat julkisia päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Muut hankinta-asiakirjat ovat julkisia sopimuksen tekemisen jälkeen. Tarjoajalla on oikeus saada tieto asiakirjoista päätöksen allekirjoituksen jälkeen. Jos tarjoajan mielestä jokin osa tarjousta sisältää liikesalaisuuksia, on tarjoajan ilmoitettava nämä tiedot erillisellä liitteellä. Tilaaja harkitsee, ovatko liikesalaisuuksiksi esitetyt asiat lain mukaan salassa pidettäviä. Tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 2) ilmoitettavat tiedot eivät voi olla tarjoajan liikesalaisuus. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla voimassa saakka. Tarjouksen voimassaoloaika esitetään tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 2). Hankinta-asiakirjojen pätemisjärjestys on seuraava: Tarjouksen jättäminen 1. Hankintasopimus 2. Tarjouspyyntö liitteineen ja ennen tarjouksen jättämistä annetut kirjalliset lisäselvitykset 3. Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot, KSE Tarjous liitteineen. Tarjous tulee toimittaa suljetussa kirjekuoressa osoitteeseen HSL Helsingin seudun liikenne Kirjaamo PL HSL (käyntiosoite Opastinsilta 6 A) Tarjousten tulee olla perillä klo mennessä. Tarjouskuoressa on oltava myös CD/DVD-levyllä tai USB-tikulla pdf-versio tarjouksesta. Mikäli tarjouksen painetussa versiossa tai sähköisessä versiossa (CD/DVD-levy tai USB-tikku) on ristiriitaisuuksia, on painetun version sanamuoto etusijalla. Kuoressa tulee olla merkintä: Tarjous Laajasalon raitiotien kysyntä. Kuoressa on ilmoitettava tarjoavan yrityksen nimi. Tarjouslomakkeella (tarjouspyynnön liite 2) tulee ilmoittaa tarjoavan yrityksen yhteyshenkilö, jolta tilaaja voi pyytää tarjoukseen mahdollisesti liittyviä lisätietoja. Tarjoajan tulee huomioida, että hankintapäätös muutoksenhakuohjei-

7 Tarjousten käsittely TARJOUSPYYNTÖ 7 / 8 neen annetaan tiedoksi tarjoajan ilmoittamaan yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistaminen ja vertailu. Tarjousten käsittelyn vaiheet ovat seuraavat: 1. Tarjousten avaaminen 2. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistaminen 3. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 4. Tarjousten vertailu. Tarjoajan soveltuvuuden tarkistamisen tarkoituksena on selvittää tarjoajan edellytykset suoriutua toimituksesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. HSL on asettanut nämä edellytykset tarjouspyynnön kohdassa (Tarjoajien soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset). Toisessa vaiheessa tarjouksia arvioidaan suhteessa niihin vaatimuksiin, joita toimitukselta edellytetään. Tarjous hylätään, jos se ei vastaa tarjouspyyntöä ja sen liitteitä tai on tehty muussa kuin tarjouspyynnön edellyttämässä muodossa. Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset vertaillaan käyttäen ratkaisuperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta. Tarjousten valinta- ja vertailuperusteet Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajille ja tarjouksille asetetut vaatimukset vertaillaan käyttäen valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin kriteerit ja painoarvot: 1. Projektin toteutuskuvaus (20 pistettä) Vertailussa huomioidaan erityisesti: kuvauksen tarkkuus ja sisältö, esitetyt työmenetelmät ja niiden käyttökelpoisuus projektikuvauksen soveltuvuus ja käyttökelpoisuus huomioiden työohjelma laadunvarmistusmenetelmät. 2. Työhön osallistuvien henkilöiden soveltuva asiantuntevuus ja aiempi kokemus vastaavista töistä sekä työpanoksen jakautuminen työhön osallistuvien henkilöiden kesken (30 pistettä)

8 TARJOUSPYYNTÖ 8 / 8 Vertailussa huomioidaan erityisesti seuraavassa tärkeysjärjestyksessä: henkilöiden osaaminen ja kokemus hankinnan kohdetta vastaavista tehtävistä, työpanoksen jakautuminen henkilöittäin tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti. 3. Hinta (50 pistettä) Hinnat vertaillaan ja pisteytetään tarjouslomakkeessa (tarjouspyynnön liite 2) esitetyn työn kokonaishinnan perusteella. Hinta vertaillaan siten, että edullisin tarjous saa 50 pistettä ja muiden tarjousten hintapisteet määräytyvät seuraavan kaavan mukaisesti: [50 pistettä (edullisin hinta)/(tarjoajan hinta)] HSL varaa itselleen oikeuden olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. Lisätiedot Kaikki hankintamenettelyä ja tarjouspyyntöä koskevat kysymykset tulee esittää klo mennessä sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteisiin ja Viestin otsikkona on oltava Kysymyksiä liittyen tarjouskilpailuun Laajasalon raitiotien kysyntäennuste (dnro 112/07/71/710/2015). Esitetyt kysymykset kysyjän nimeä paljastamatta ja vastaukset kysymyksiin julkaistaan klo mennessä Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän verkkosivulla Samalla verkkosivulla julkaistaan myös mahdolliset tarjouspyynnön täsmennykset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tero Anttila joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja LIITTEET Liite 1 Työohjelma, Laajasalon raitiotien kysyntäennuste Liite 2 Tarjouslomake Liite 3 Liikennemallitarkasteluiden dokumentointi -konsulttiohje

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 1 (17) TARJOUSPYYNTÖ PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄSTÄ 15.4.2010 2 (17) PUOLUE- JA VAALIRAHOITUKSEN ILMOITUS- JA JULKAISUJÄRJESTELMÄN HANKINTA 1. Hankinnan kohde

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT

UIMAHALLIEN KEMIKAALIT 1 KUNTAYHTEISTYÖ Järvenpään Liikuntapalvelut Keravan kaupungin Liikuntapalvelu Tuusulan kunnan liikuntapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 25.10.2011 UIMAHALLIEN KEMIKAALIT Järvenpään kaupungin Liikuntapalvelut, Keravan

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet

Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Tarjouspyyntö 1 (15) Turun Ammattikorkeakoulu Oy:n hammastekniikan koulutuksen opetuslaboratorioiden kalusteet ja laitteet Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Tuotteille asetetut ehdottomat vaatimukset...

Lisätiedot

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015

Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Sisällys Videoneuvottelulaitteistoja- ja palveluja sisältävä palvelukokonaisuus ajalle 01.08.2012 (tavoite) 31.07.2015 1 Hankinnan kohde... 2 1.1 Kategoria 1. ja 2: Kahden ja yhden näytön FullHD-ratkaisut...

Lisätiedot

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta

Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta 1/14 HANKEKUVAUS Liite 1 14.9.2010 Digitaalisen saneluratkaisun palveluhankinta HUS-Logistiikka PL 441 Puh (09) 4711 www.hus.fi Stenbäckinkatu 9 etunimi.sukunimi@hus.fi 00029 HUS 2/14 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Aatosvainion infran suunnittelu

Aatosvainion infran suunnittelu Sivu 1/6 Pyhäjoen kunta Tekninen lautakunta Tarjouspyyntö 24.4.2015 Aatosvainion infran suunnittelu 1 Hankinnan kohde 2 Hankinnasta tehtävä sopimus 3 Tarjoajan soveltuvuuden arviointi 4 Tarjouksen tarjouspyynnön

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta

Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Tarjouspyyntö 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ Laserkeilaus ja ortokuvat 2015 Keravan, Järvenpään ja Tuusulan alueilta Hankintayksikkö (Tilaaja) Järvenpään kaupunki järjestää tarjouskilpailun (Järvenpään ja Tuusulan

Lisätiedot

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11.

1.3 Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäis- ja enimmäismäärä. EU-hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi HILMAaan 26.11. Osallistumispyyntö PKSH038-13 1 (10) PKS-VERKKOMAKSAMINEN KILPAILULLINEN NEUVOTTELUMENETTELY, OSALLISTUMISPYYNTÖ 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde Määritelty pääpiirteittäin tavoitetilan kuvauksessa

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI

VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNKI VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN JÄRJESTÄMISVASTUULLA OLEVIEN TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1/17 Sisällysluettelo 1 Hankinnan kohde... 2 2 Sopimusaika... 3 3 Hankintaa

Lisätiedot

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ MAITO JA MAITOTALOUSTUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä Wiitaunioni. Ruoka- ja puhtauspalvelut toimivat yhteisen teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09

METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI METROJUNAYKSIKÖT M300 HANKINTA 23H/09 TARJOUSPYYNTÖ 23H/09 HELSINGIN KAUPUNKI 1 1. TARJOUSPYYNTÖ Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos (jäljempänä HKL-liikelaitos tai HKL) tarvitsee uusia

Lisätiedot

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä

Ari Ali-Keskikylä, p. 050 587 0433 ari.ali-keskikyla@kuntec.fi Palvelujen sisältö ja ehdot. Esitetty jäljempänä 1 / 11 Hankinnan kohde Pvm. Työkonepalvelut 1.8.2013 30.11.2014 + optio ajalle 1.12.2014 30.11.2015 17.5.2013 Tilaaja Y-tunnus: Tilaajan yhteyshenkilö ja -tiedot Turun Seudun Kuntatekniikka Oy 2434427-0

Lisätiedot

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015

Vieskan liikelaitoskuntayhtymä 24.2.2015 Vieskan liikelaitoskuntayhtymä Tarjouspyyntö 24.2.2015 Kirkkotie 4 84100 YLIVIESKA,050 5182839 Fax 08 4293 364 Työkeskus Kipinä 1.1 Kohde Purku- urakka Työkeskus Kipinä Suopellontie 6 84100 YLIVIESKA Kerrosala

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5)

MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) MÄNTSÄLÄN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 12/14 1(5) Tekniset palvelut Heikinkuja 4 04600 MÄNTSÄLÄ 21.5.2014 Tilaelementtitoimittajat EHNROOSIN KOULUN TILAPÄISET LISÄLUOKAT 1. Sijoituspaikka Ehnroosin koululla Mäntsälässä

Lisätiedot

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti.

1 (5) 16.11.2012. Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ KOPIOKONEISTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen kopiokoneesta/tulostimesta liitteen mukaisesti. Tarjouspyyntö koskee yhtä Telakkakadun koululle (Telakkakatu 15, 44200 Suolahti)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA 1 (6) TARJOUSPYYNTÖ PUHETERAPIAPALVELUISTA Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Puheterapiapalvelut Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Äänekosken kaupungin terveyskeskuksen

Lisätiedot

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta.

Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan nimi Kaavan pohjakartan uudiskartoitus Nastolan kunnan Haravakylän alueelta ja Orimattilan kaupungin Pennalan alueelta. Hankintayksikkö (Tilaaja) 1. Kunnan/kaupungin nimi: Nastolan

Lisätiedot

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1.

Ostettavan palvelukokonaisuuden kuvaus on liitteenä 1. LOHJAN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVATOIMI 19.12.2014 SEULONTAMAMMOGRAFIATUTKIMUSTEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Lohjan kaupunki pyytää tarjoustanne terveydenhuoltolakiin (1326/2010) ja seulontaasetukseen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio)

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Tarjouspyyntö 1 (16) Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ja sivistystoimialan lasten kuljetukset ajalle 1.8.2015 31.7.2017 (+ 1 + 1 v optio) Sisällys 1 Hankinnan kohde... 3 2 Palvelulle asetetut ehdottomat

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9

Tilaajat. Taustaa. Hankinnasta. Ranuan Kuituverkot Oy. Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 TARJOUSPYYNTÖ 1 (13) Tilaajat Aapiskuja 6 B 97700 Ranua kuituverkot@ranua.fi Y: 2543501-9 Tähtikuitu Oy Sodankylä PL 60 (Jäämerentie 1) 99601 SODANKYLÄ info@tahtikuitu.fi Y: 42547673-4 Taustaa (jäljempänä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014

TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 2.11.2014 Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA PL 17 28101 PORI 1. Hankinnan kohde Länsirannikon koulutus Oy WINNOVA pyytää tarjoustanne pyöräalustaisesta kaivinkoneesta. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta.

Tarjouksen tulee koskea Suomussalmen kunnan ja tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastusta. 1 Suomussalmen kunnan julkisen hallinnon ja talouden sekä tarjouspyynnössä eriteltyjen kunnan tytäryhtiöiden tilintarkastuspalveluiden hankinta tilivuosiksi 2013-2018 1. Tarjouspyyntö pyytää sitovaa kirjallista

Lisätiedot