Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet"

Transkriptio

1 Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

2 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki asetuksineen on kokonaisuus Kelpoisuuslaki perustuu nykyisiin sosiaalialan ja sosiaalityön koulutusväyliin Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Vanhat tutkinnot ja uudet kelpoisuudet 9Kun etsit työntekijää Tehoa rekrytointiin ja kelpoisuudet kohdalleen Kaksi esimerkkiä työpaikkailmoituksesta 12 Kun haet työpaikkaa Tiedä, mihin koulutuksesi kelpaa Kerro palkkatoiveesi ja sovi palkasta ennen työn aloittamista Mistä osista palkka muodostuu sosiaalialalla? Kaksi esimerkkiä työpaikkahakemuksesta 16 Kohti palkitsevan työuraa sosiaalialalla 17 Tunnista nimikkeet, tutkinnot ja kelpoisuudet Kinestasis Oy Painotalo Auranen Oy 2007

3 Lukijalle Elokuun alussa vuonna 2005 voimaan tullut laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (L272/2005) on merkityksellinen ja tärkeä. Kelpoisuuksista on säädetty aikaisemmin asetuksella, mutta nyt on ensimmäistä kertaa kyse laista ja sitä täydentävästä asetuksesta (608/2005). Uutta on myös se, että laki ulottaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudet koskemaan palvelun tuottajasta riippumatta kaikkea toimintaa, jossa työn sisältö on ammatillista sosiaalityötä, sosiaaliasiamiehen ja lastenvalvojan tehtäviä, sosiaaliohjausta, lastentarhanopettajan ja lähihoitajan työtä. Lakia on noudatettava esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, lasten sijaishuoltoa tarjoavissa yksiköissä, kriminaalihuollossa ja kunnissa ja kuntayhtymissä. Aiemmat sosiaalihuollon kelpoisuusasetukset koskivat vain kuntien sosiaalilautakunnan alaisia tehtäviä. Merkittävää on lisäksi se, että kelpoisuuslaissa on ensimmäisen kerran lain tasolla määritelty neljä tärkeää sosiaalialan ammatillista tehtäväaluetta: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen työ sekä ammatillinen johtaminen. Lisäksi on määritelty hallinnollisten johtamistehtävien kelpoisuudet. Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki edistää asiakkaan oikeutta saada hyvää palvelua ja kohtelua, kun se edellyttää, että sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön ammatillisella henkilöstöllä on sosiaalialan koulutus ja perehtyneisyys alaan. Uusi kelpoisuuslainsäädäntö määrää, millä koulutuksella on kelpoinen eri sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön tehtäviin. Tällä on luonnollisesti vaikutus palveluiden ja niissä tehtävän työn laatuun. Lisäksi laki vahvistaa sosiaalialan koulutuksen ja ammattihenkilöstön asemaa ja arvostusta. Laki antaa selkeän kannanoton siitä, että sosiaalihuollossa on koko joukko tehtäviä, joihin vaaditaan tietyn, korkean koulutuksen saaneet ammattilaiset.

4 Kelpoisuuslaki asetuksineen on kokonaisuus Kelpoisuuslakiin kuuluu myös lakia täydentävä asetus ja joukko siirtymäsäädöksiä. Laki on kirjoitettu nykyiseen koulutusjärjestelmään perustuen. Siirtymäsäädöksin on huomioitu aiemmat sosiaalialan koulutukset. Lakia, asetusta ja siirtymäsäädöksiä rinnan lukien kelpoisuudet selviävät. Yhtä kelpoinen on sekä lakipykälän että siirtymäsäädöksen pykälän ehdot täyttävä ammattihenkilö. Laki on varsin moderni ja suuntaa tulevaisuuteen. Riippuu paljon lain toteuttamisesta, saavutetaanko lain tarkoitus ja toteutuuko sen henki. Tässä tarvitaan valvontaa ja seurantaa, jossa viranomaisten ja työnantajien lisäksi ammattilaiset itse voivat vaikuttaa. Kelpoisuuslaki perustuu nykyisiin sosiaalialan ja sosiaalityön koulutusväyliin Kelpoisuuslaissa ja -asetuksessa on sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin kelpoisuuden tuottavat tutkinnot säädetty voimassa olevien tutkintorakenteiden mukaan. Yliopistojen tutkintorakenne muuttui elokuun alussa 2005 kaksiportaiseksi siten, että jokainen sosiaalityöntekijäksi haluava opiskelija suorittaa ensin kandidaattitutkinnon ja sen jälkeen maisteritutkinnon. Sosiaalityöntekijän tehtäviin vaadittavan maisterin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä, ja tutkinto sisältää sosiaalityön pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Tutkintoon sisältyy myös käytännön opetusta ja harjoittelua. Sosiaalityön koulutusta järjestetään kuudessa yliopistossa. Ruotsinkielistä maisteritutkintoon johtavaa sosiaalityön koulutusta annetaan Helsingin yliopistossa ja sen alaisessa Svenska social- och kommunalhögskolan -oppilaitoksessa. Ylemmän yliopistotutkinnon nimikkeitä ovat yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri ja vastaava ruotsinkielinen politices magister. Maisteri voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä ensin mainitusta erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen ammatillisena lisensiaatin tutkintona. Tämän lisäksi on tarjolla erikoistumiskoulutuksia. Ammattikorkeakouluissa sosiaalialalle suuntaavaa opetusta annetaan sosionomi (AMK)-, geronomi (AMK)- ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnoissa. Ruotsinkielistä opetusta annetaan kolmessa ammattikorkeakoulussa socionom (YH) -tutkinnoissa. Opintoihin sisältyy käytännön opetusta ja harjoittelua. Tutkinnot ovat 210 opintopisteen laajuisia. Sosiaalialan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmia voi opiskella 23 ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike sosiaalialan koulutusohjelmassa on sosionomi (ylempi AMK). Myös erikoistumiskoulutusta järjestetään.

5 Tehtävä Kelpoisuus Nimike Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden Kelpoisuuslaki määrittää kelpoisuudet keskeisimpiin sosiaalihuollon ammatteihin, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosiaaliasiamies, lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja ja lähihoitaja. Näissä ammateissa on käytössä nykyisin useita ammatti- ja tehtävänimikkeitä. Aina pelkkä nimike ei kerro noudatettavaa kelpoisuutta. Organisaation on aina määriteltävä tehtävän sisältö. Tehtävän sisällön perusteella määräytyy, mitä kelpoisuutta noudatetaan. Työnantajan tulee tarkistaa organisaation tehtävärakenteita vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja henkilöstön osaamista. Samalla on hyvä yhtenäistää nimikkeistöä kelpoisuuslain ammattinimikkeiden mukaiseksi. Sosiaalihuollon erityislainsäädäntö ja kelpoisuuslain perustelut antavat hyvän lähtökohdan tehtäväkuvauksen, nimikkeen ja noudatettavan kelpoisuuden määrittelylle. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut (STMn julkaisuja 2007:14) valtakunnalliset suositukset sosiaalihuollon eri ammattien tehtävänjaosta, tehtävärakenteista ja mitoituksesta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 3 Sosiaalityöntekijä Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Sosiaaliasiamies Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 :ssä tarkoitetun sosiaaliasiamiehen tehtäviin on tämän lain 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/2005 3

6 5 Lastenvalvoja Kelpoisuusvaatimuksena isyyslaissa (700/1975) tarkoitetun lastenvalvojan tehtäviin on tämän lain 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kelpoisuus tulee olla myös henkilöllä, jonka tehtäviin kuuluu vastata lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 8 :ssä tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 8 :ssä tarkoitettujen sopimusten valmistelusta. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Sosiaaliohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Lastentarhanopettaja Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Asetus 608/ : Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 :n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Lähihoitaja Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Sosiaalihuollon erityistyöntekijä Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon erityistyöntekijän tehtäviin on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Tarkempia säännöksiä erityistyöntekijän tehtävän edellyttämästä erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus 608/ : Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 9 :n mukaisena erikoistumiskoulutuksena tai jatkotutkintona: 1) Erityislastentarhanopettajan tehtäviin ovat: a) yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 :n 1 momentin 3 kohdan mukaiset opinnot; b) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 :n 2 momentin mukaiset erityisopettajan opinnot; taikka c) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) 35 :n mukaiset erilliset erityisopettajan opinnot; 2) Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus. 10 Sosiaalihuollon johtotehtävät Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/2005 3

7 Seuraavassa on tiivistetty päälinjat siirtymäsäännöksistä: Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on 7 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Vanhat tutkinnot ja uudet kelpoisuudet Suurella osalla sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön ammatillisesta henkilöstöstä (sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa ja lastentarhanopettajan tehtävissä sekä hallinto-, johto-, ja esimiestehtävissä) on aikaisempien tutkintoja koulutusjärjestelmien mukainen koulutus ja vanhan kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuus. Kelpoisuuslain siirtymäsäännökset ja kelpoisuusasetus turvaavat, ettei lakiuudistus vie kelpoisuutta, jos koulutus aikaisemman asetusten mukaan antoi kelpoisuuden. Vanhoja tutkintoja suorittaneet ovat siis kelpoisuuden osalta tasaveroisessa asemassa niiden kanssa, joilla on uusien tutkintovaatimusten mukainen koulutus. 1. Sosiaalityöntekijäksi, kunnan tai kuntayhtymän pääasiassa hallinnolliseksi johtajaksi, sosiaalityön johtajaksi tai johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, lastenvalvojaksi ja sosiaaliasiamieheksi ovat kelpoisia sosiaalihuoltajan tai sitä vastaavan ruotsinkielisen tutkinnon suorittaneet. 2. Sosiaalityöntekijänä voivat toimia henkilöt, joilla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu riittävät sosiaalityön opinnot sekä sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja aikaisempien asetusten siirtymäsäännösten tai erivapauden perusteella sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saaneet henkilöt. 3. Sosiaaliohjaajan tehtäviin ja asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia soveltuvan sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneet sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat, sosiaalialan ohjaajat ja kehitysvammaistenohjaajat. 4. Lastentarhanopettajan tehtäviin ja lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia sosiaalikasvattajat ja sosiaalialan ohjaajat.

8 Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan Laki on sisällöltään hyvä ja tervetullut. Lain täytäntöönpano ratkaisee, kuinka hyvin lain keskeiset tavoitteet saavutetaan. Tieto ja valppaus ovat avainasemassa. Sosiaalialan ammattilaisten etu on, että puutteisiin ja virheisiin puututaan. Jokainen ammattilainen voi itse ottaa asian esille kunnassaan tai työyhteisössään. Talentian jäsenet voivat lisäksi ottaa yhteyttä alueyhdistykseensä tai Talentian toimistoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan kelpoisuusvaatimuksista (STMn julkaisuja 2007:18). Viranomaisten tulee kantaa oma osansa valvonnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallitusten vastuulla on tiedottaa, neuvoa ja ohjata kuntien ja valtion viranomaisia sekä yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajia kelpoisuuslainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta. Kuntien sosiaalitoimen johdon ja esimiesten vastuulla on se, että sosiaalitoimessa noudatetaan kelpoisuusvaatimuksia. Sosiaalijohdon tehtävänä on myös valvoa, ohjata ja neuvoa kelpoisuuksia koskevissa asioissa kunnan muita hallintokuntia, joilla työskentelee sosiaalihuollon ammatillista henkilöstöä. Kuntien ja kuntayhtymien valvonta, ohjaus ja neuvonta kuuluvat lääninhallituksille. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavat läänit ja kuntien sosiaalihuoltolain 6 :n mukainen toimielimet, joka on yleensä sosiaalilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta tai perusturvalautakunta.

9 Kun etsit työntekijää Tehoa rekrytointiin ja kelpoisuudet kohdalleen Sosiaalialalla kilpaillaan osaavasta työvoimasta ja kilpailu tulee kiristymään. Uuden työvoiman rekrytointi onnistuu, kun tieto avoimista työpaikoista saavuttaa sosiaalialan ammattilaiset. Työpaikat tulee laittaa julkisesti haettavaksi. Julkisten virkojen ja työsuhteiden auki julistamisessa on noudatettava lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. Osa sosiaalialan tehtävistä on täytetty määräaikaisesti henkilöillä, joilla ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Kun tällainen määräaikainen tehtävä loppuu, tulee kelpoisuuslain mukaan tehtävä julistaa haettavaksi ja etsiä siihen kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Näkyvä työpaikkailmoittelu antaa hyvän lähtökohdan työvoiman hankinnalle ja sen tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä työnantajaa tunnetuksi sosiaalialan ammattilaisille. Lehti-ilmoittelun lisäksi työpaikat kannattaa ilmoittaa haettavaksi myös työministeriön verkkosivuilla ja muissa internetpalveluissa. Kun työpaikkaan tarvitaan sosiaalialan korkeakoulutettua, on tehokas ilmoituskanava yhdeksän kertaa vuodessa ilmestyvä Talentia-lehti. Talentia-lehdessä julkaistu ilmoitus saavuttaa kattavasti sosiaalialan korkeakoulutetut. Hyvässä työpaikkailmoituksessa on: Selkeästi määritelty tehtäväkuvaus. Tehtävää ja siihen edellytettävää kelpoisuutta kuvaava nimike. Sovellettava kelpoisuus. Palkkahinnoittelu tai pyyntö palkkatoivomuksesta. Muut tiedot, joista hakija saa tietoa työolosuhteista, täydennyskoulutus- ja työnohjausmahdollisuuksista sekä mahdollisuuksista urakehitykseen.

10 Esimerkkejä työpaikkailmoituksista Päiväkodin johtaja Jo 20 vuotta toiminut yksityinen päiväkoti Päivis hakee laajaalaista kokemusta omaavaa lasten päivähoidon ammattilaista johtamaan ja kehittämään yli 60-paikkaista päiväkotia. Päivis on ns. luontopäiväkoti, jossa vaalitaan lasten hyvää luontosuhdetta ja ekologisuutta. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu vastata kokonaisvaltaisesti päiväkodin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Johtaja vastaa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstön johtamisesta. Tarjoamme päiväkodin johtajalle kilpailukykyisen palkan ja hyvät muut edut, työnohjauksen ja henkilökohtaisen täydennyskoulutusohjelman. Tehtävään valittavalla on oltava lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin vaadittava kelpoisuuslain (272/2005) 10 3 momentin mukainen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimus edellyttää lastentarhanopettajan koulutusta tai soveltuvaan sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa, johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja tai soveltuvaa sosiaalialan opistotutkintoa sekä riittävää johtamistaitoa. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Päivi Päiväkoti (123) Työehdoissa noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Hakemukset palkkatoivomuksineen lähetetään mennessä osoitteeseen Päivis, Päiväkodinkatu 5, Päiväniemi tai sähköpostilla 10

11 Sosiaaliohjaaja Kehittyvä ja työntekijäänsä arvostava Kunta hakee sosiaaliohjaajaa lastensuojelun perhetyön yksikköön. Sosiaaliohjaajan tehtäväalueena on vaativa sosiaaliohjaus. Hakijalta odotetaan verkostoyhteistyötaitoja, hyvää tiimityökykyä, rohkeutta ja halua kehittää kuntamme lastensuojelua yhdessä lastensuojelutiimin kanssa. Edellytämme tehtävään Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukaista soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai 15 :n mukaista soveltuvaa sosiaalialan opistotutkintoa. Työyhteisön jäsenille on järjestetty säännöllinen työnohjaus ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukainen. Hakijoita pyydetään jättämään palkkatoivomus. Lisätietoja Kunnan johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. (123) Hakemukset, selvitys kelpoisuudesta, suoritetuista opinnoista ja työkokemuksesta tulee toimittaa osoitteeseen Kunta, Kuntakatu 7, Kunta mennessä. 11

12 Kun haet työpaikkaa Tiedä, mihin koulutuksesi kelpaa Työpaikkaa hakiessa tulee selvittää hakuilmoituksesta tai työnantajalta haettavan työn tehtäväkuvaus ja siihen vaadittava kelpoisuus. Mikäli kelpoisuutta ei ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu puutteellisesti, on hyvä selvittää asia työnantajan kanssa. Työpaikkahakemukseen tai ansioluetteloon tulee koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi kirjoittaa selvitys hakijan kelpoisuudesta viittaamalla kelpoisuuslakiin ja siirtymäsäännöksiin. Talentian verkkosivuilta (www. talentia.fi > Jäsenille > Suosituksia ja ohjeita) löytyy täydentävää materiaalia työpaikkailmoittelusta ja työpaikkahakemusten tekemisestä. Jäsenosioon tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Jos nämä ovat unohtuneet, voivat Talentian jäsenet pyytää käyttäjätunnuksen ja salasanan Talentian toimistosta toimistoassistentti Mia Penttiseltä, puh , Kerro palkkatoiveesi ja sovi palkasta ennen työn aloittamista Osaamistaan ja koulutustaan arvostava sosiaalialan ammattilainen esittää palkkatoiveen, joka on tehtävän vaativuuden ja edellytettävän koulutuksen mukainen. Tehtäväkohtaisen palkkatoiveen lisäksi voi tehdä esityksiä henkilökohtaisista lisistä. Varsinkin palvelussuhteen alussa kannattaa neuvotella työkokemukseen perustuva palvelusaika hyväkseen uuteen kunnalliseen työpaikkaan mennessä, sillä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa (entistä kokemuslisää) ei enää automaattisesti myönnetä, kun vaihtaa työtä. Selvitä myös työnantajasi mahdolliset tulospalkkausjärjestelmät. Työstä maksettavasta palkasta neuvotellaan luontevasti hakuvaiheessa tai työpaikkahaastattelussa. Jotta yllätyksiltä välttyy, pyydetään ennen viran vastaanottamista päätös palkasta. Jos työn aloittaa työsuhteessa, sovitaan ennen työn aloittamista palkasta kirjallisesti. Työsuhteen alkaessa voi myös sopia tulevasta palkkakehityksestä esimerkiksi siten, että palkkaa tarkistetaan koeajan jälkeen. Palkan neuvotteleminen ja kirjallinen sopiminen työsuhteen alkaessa on selkeämpää ja varmempaa kuin tyytyminen suullisiin lupauksiin palkan tarkistamisesta työsuhteen kestäessä. 12

13 Mistä osista palkka muodostuu sosiaalialalla? Kunta-alalla sovitaan virka- ja työehtosopimuksilla peruspalkoista, jotka ovat tehtävistä maksettavia vähimmäispalkkoja. Useimmissa sosiaalialan tehtävissä maksetaan käytännössä vähimmäispalkkoja korkeampia tehtäväkohtaisia palkkoja. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan työn vaativuuden perusteella maksettavaa palkanosaa. Apuna määrittelyssä käytetään tehtävän vaativuuden arviointia (TVA). Vuonna 2005 valtiolla siirryttiin virastokohtaisesta palkkauksesta palkkausjärjestelmiin, joissa tehtäväkohtaiset palkat määritellään työn vaativuuden perusteella. Yksityisellä sosiaalialalla sopijaosapuolet neuvottelevat ja sopivat keskitetysti palkkaryhmittelystä ja vastaavista palkkataulukoista. Kaikilla aloilla sovelletaan myös henkilökohtaisia lisiä. Kunta-alalla henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan maksaminen perustuu palvelusaikaan. Ensimmäinen vuosisidonnainen osa maksetaan 5 prosentin suuruisena 5 vuoden palvelusajan jälkeen. Toinen 5 prosentin osa maksetaan 10 palvelusvuoden jälkeen. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu ammatinhallintaan, osaamiseen, erityisosaamiseen ja työn tuloksellisuuteen. Tilanteissa, joissa kelpoisuuden omaavan henkilöstön saatavuudessa on ongelmia, ja vallitsee työvoimapula, voi esittää harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää myös niin sanottuna rekrytointilisänä. Yksityisellä sektorilla työkokemuksesta maksetaan palveluslisiä, jotka on laskettu suoraan palkkataulukoihin. 13

14 Otteita työhakemuksista, joissa on otettu huomioon kelpoisuusehdot ja palkkatoivomus Saija Sosiaalityöntekijä TYÖHAKEMUS Kotikatu 1 A Kotola puh Kulmalan kunnan sosiaalivirasto Taija Työhönottaja Työtie Kunta SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA Esittely Olen nuorekas 45-vuotias sosiaalihuoltaja Koulutus Valmistuin sosiaalihuoltajaksi Tampereen yliopistosta vuonna Koulutukseni antaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) siirtymäsäännösten perusteella kelpoisuuden sosiaalityöntekijän viran hoitoon. Palkkatoivomukseni on euroa. Palkasta ja työsuhteen muista ehdoista neuvottelen mielelläni mahdollisessa työhaastattelussa. Liite: ansioluettelo 14

15 Kaija Johtaja TYÖHAKEMUS Kotikuja 1 A Kotola puh Kulmalan kunnan sosiaalivirasto Taija Työhönottaja Työtie Kunta KUNNAN PERUSTURVAJOHTAJAN VIRKA Esittely Olen vuonna 1989 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineeni on sosiaalipolitiikka. Perustutkintooni sisältyy 30 opintoviikkoa sosiaalityön opintoja. Lisäksi olen suorittanut vuosina sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-ohjelman mukaiset opinnot. Koulutus Kuntanne perusturvajohtajan virkaan kuuluu kelpoisuuslain (272/2005) mukaiset ammatillisen sosiaalityön johtotehtävät, joihin edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ja riittävää johtamistaitoa. Koulutukseni antaa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 3 :n ja asetuksen (608/2005) siirtymäsäännösten perusteella. Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutukseni sekä työkokemukseni sosiaalihuollon johtotehtävissä ovat osoitus kelpoisuusehtojen edellyttämistä riittävistä johtamistaidoista. Palkkauksesta ja työsuhteen muista ehdoista neuvottelen mielelläni mahdollisessa työhaastattelussa. Liite: ansioluettelo 15

16 Kohti palkitsevaa työuraa sosiaalialalla Säätäessään lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ovat Suomen hallitus ja eduskunta osoittaneet, että sosiaaliala on yhteiskunnallisesti tärkeä sektori. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Osaavinkaan henkilöstö ei voi täyttää lain tarkoitusta, jos työn tekemisen olosuhteet ja työehdot eivät anna mahdollisuutta käyttää osaamista täysipainoisesti asiakkaiden hyväksi. Sosiaalialan tulevaisuuden ja hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää, että huolehditaan sosiaalialan työolosuhteista ja työn tekemisen edellytyksistä. Kelpoisuuslain lisäksi tarvitaan muitakin toimenpiteitä luomaan palkitsevia työuria sosiaalialalle. Palkitseva työura sosiaalialalle onnistuu, kun ajanmukaistetaan palvelu- ja tehtävärakenteet turvataan kilpailukykyinen palkkaus ja työolosuhteet kehitetään henkilöstön ammattitaitoa täydennyskoulutuksella annetaan mahdollisuus sosiaalialan ammattilaisille saada säännöllistä työnohjausta mitoitetaan työtehtävät asianmukaisesti estetään työssä kohdattava väkivalta tai sen uhka toteutetaan työssä jaksamista ja työkykyä parantavaa toimintaa. Sosiaalialan tulevaisuuden rakentaminen on alan itsensä käsissä. Yhteistyössä valtiovallan, palvelujen tuottajien ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa voidaan luoda olosuhteet, joissa sosiaalialan osaajat voivat käyttää korkeaa osaamista suomalaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän tarvitaan kaikkien alalla toimivien osaamista, vuorovaikutusta ja tahtoa muuttaa asioita. 16

17 Tunnista nimikkeet, tutkinnot ja kelpoisuudet Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö työskentelee kunnallisen sosiaalitoimen lisäksi hyvin monessa eri organisaatiossa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Näiden organisaatioiden piirissä sosiaalialan nimikkeistö on kirjavaa, koska aikaisemmin ei ollut kaikkia organisaatioita kattavia henkilöstön kelpoisuussäännöksiä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenenä on jo lähes sosiaalialan korkeakoulutettua. Talentian jäsenrekisterin pohjalta on koottu taulukko, josta selviää nykyisin käytössä olevia nimikkeitä ja organisaatioita, joissa sosiaalialan korkeakoulutettuja työskentelee. Taulukkoon on sijoitettu myös kelpoisuudet ja siirtymäsäännökset sekä niiden mukaiset tutkinnot. Taulukkoa voi käyttää tukena kelpoisuuksien määrittelyssä. Kelpoisuuslain nimike Sosiaalityöntekijä Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Sosiaaliasiamies Lastenvalvoja Käytössä olevia tehtävänimikkeitä sosiaalityöntekijä aluesosiaalityöntekijä lastensuojelun sosiaalityöntekijä sosiaaliterapeutti koulukuraattori / koulun sosiaalityöntekijä kuntoutussosiaalityöntekijä kuntoutussihteeri / kuntoutussuunnittelija perheneuvoja/perheterapeutti sosiaaliasiamies sosiaali- ja potilasasiamies lastenvalvoja lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Yleisimmät organisaatiot sosiaalitoimisto sairaala/terveyskeskus peruskoulu/lukio/ oppilaitos kasvatus- ja perheneuvola päihdehuollon yksikkö mielenterveystoimisto sosiaali- ja terveysalan järjestö lastenkoti ensi- ja turvakoti kriminaalihuolto poliisi kunta/kuntayhtymä järjestö Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 L 272/ 3 : Ylempi korkea-koulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Laki 272/ 4 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Oikeustieteen maisteri sosiaalitoimisto Laki 272/ 5 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Oikeustieteen maisteri Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand 17

18 Kelpoisuuslain nimike Sosiaaliohjaaja Lastentarhanopettaja Käytössä olevia tehtävänimikkeitä sosiaaliohjaaja/ ohjaaja/vastaava ohjaaja palveluohjaaja perhetyöntekijä/ lastensuojelun ohjaaja lastensuojelulaitoksen ohjaaja/sosiaalikasvattaja päihdeohjaaja päihdetyöntekijä vanhustyön ohjaaja kehitysvammaisten ohjaaja/ asumispalvelu- yksikön ohjaaja lastentarhanopettaja sosiaalikasvattaja Yleisimmät organisaatiot sosiaalitoimisto lastenkoti/koulukoti/ perhekoti vanhustyön palveluyksikkö vammaishuollon ja päihdehuollon palveluyksikkö sosiaali- ja terveysalan järjestö ensi- ja turvakoti kriminaalihuolto työvoimatoimisto kunnallinen päiväkoti/päivähoito yksityinen päiväkoti järjestön ylläpitämä päiväkoti Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 L 272/ 6 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK) Geronomi (AMK) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) L 272/ 7 A 608/ 1 Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä). Kasvatustieteiden kandidaatti Sosionomi (AMK) Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 L 272/ 15 Ennen lain voimaantuloa suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa edeltänyt ammattikorkeakoulututkinto, opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto. Sosiaalikasvattaja Sosiaaliohjaaja Kehitysvammaisten ohjaaja Sosiaalialan ohjaaja L 272/ 15 Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai opistoasteisen lastentarhanopettaja- tutkinto Ennen lain voimaantuloa suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa edeltänyt ammattikorkeakoulututkinto, opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto. Sosiaalikasvattaja Sosiaalialan ohjaaja Sosiaalihuollon erityistyöntekijät Erityislastentarhanopettaja Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä erityislastentarhanopettaja sosiaalityöntekijä perheneuvoja vastaava / johtava sosiaalityöntekijät tai perheneuvoja psyko- /perheterapeutti sosiaalitoimi/perusturva yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto terveydenhuolto kasvatus- ja perheneuvolan kuntayhtymä Asetus 608/ 2 Asetus 608/ 2 Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus. Sosiaalihuollon johtotehtävät Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnolliset johtotehtävät toimialajohtaja perusturvajohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalijohtaja osasto-/toimistopäällikkö kunta/kuntayhtymä Laki 272/ 10 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Laki 272/ 14 Asetus 608/ 3 (kts. sosiaalityöntekijän kelpoisuus) 18

19 Kelpoisuuslain nimike Sosiaalityön ammatilliset johtotehtävät Lasten päivähoidon ammatilliset johtotehtävät Muut asiakastyön ohjausta sisältävät sosiaalihuollon johtotehtävät Käytössä olevia tehtävänimikkeitä johtava / vastaava sosiaalityöntekijä johtava / vastaava sosiaaliterapeutti a-klinikan johtaja johtava/vastaava koulukuraattori kasvatus- ja perheneuvolan johtaja sosiaalityön johtaja sosiaalijohtaja perusturvajohtaja sosiaalisihteeri osasto-/toimistopäällikkö päiväkodin johtaja perhepäivähoidon ohjaaja päivähoidon johtaja päivähoidon ohjaaja vanhustyön johtaja vanhainkodin johtaja palvelukodin johtaja palvelukeskuksen johtaja toiminnanjohtaja vammaisten toimintakeskuksen johtaja työkeskuksen johtaja kotipalvelunohjaaja lastenkodinjohtaja nuorisokodinjohtaja Yleisimmät organisaatiot kunnan sosiaalitoimi sairaala/terveyskeskus peruskoulu/lukio/ oppilaitos kasvatus- ja perheneuvola päihdehuollon yksikkö mielenterveystoimisto sosiaali- ja terveysalan järjestö lastenkoti kriminaalihuolto ensi- ja turvakoti kunnallinen päiväkoti/päivähoito yksityinen päiväkoti järjestön ylläpitämä päiväkoti vanhustyön palveluyksikkö vammaishuollon, kehitysvammahuollon tai päihdehuollon palveluyksikkö asumispalveluyksikkö lastenkoti nuorisokoti perhetukiyksikkö Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 Laki 272/ 10 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. L 272/ 7 A 608/ 1 Kelpoisuuslain 7 :n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. (kts. lastentarhanopettajan kelpoisuus) L 272/ 10 Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 Laki 272/ 14 Asetus 608/ 3 (kts. sosiaalityöntekijän kelpoisuus) L 272/ 15 (kts. lastentarhanopettajan kelpoisuus) L 272/ 15 19

20 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ratamestarinkatu Helsinki vaihde fax

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta 316 28.09.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 343 26.10.2011 Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu?

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Miten tähän on tultu? Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 39 Päivähoitoyksikkö Franzenian päiväkodinjohtajan virkaan valinta HEL 2015-003621 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista HE 226/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Miksi rekisteröidään? Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehdot

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 3.2.2011 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisten

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä.

Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. Kirkon palkkausmääräykset eivät tule voimaan vielä 1.5.2007. Voimaantuloajankohdasta tiedotetaan Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirjeellä. VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KIRKON PALKKAUSMÄÄRÄYKSISTÄ 1.5.2007

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi

Toimialan esitys Perustelut KJ päätösehdotus Kustannukset e. hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus lkm Kustannukset/ vuosi UUDET VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi laskettu sosiaaliturvamaksut,

Lisätiedot

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu.

Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen. Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö on uudistettu. KT Yleiskirjeen 9/2014 liite 5 1 (6) Palkkahinnoitteluliitteen 7 Lomituspalveluhenkilöstö soveltaminen Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenteesta ja sisällöstä Palkkahinnoitteluliitteen 7 rakenne ja sisältö

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/ (5) Kaupunginvaltuusto Stj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 21/2016 1 (5) 332 Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite työehtosopimusten noudattamisesta avustajia välittävissä ostopalveluissa Päätös Puheenjohtajan ehdotuksesta asia jätettiin

Lisätiedot

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Laki. Lain soveltam isala. Opettajankoulutustehtävä. Ammatillisen opettajankoulutuksen jäljestäminen. Muu ohjaus ja kehittämisvastuu EV 81/1996 vp - HE 49/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta ja erliiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2016-2019 Uudet vakanssit: Yksikkö/nimike 2016 2017 2018 2019 Suun terveydenhuolto Suuhygienisti 1 Hammaslääkäri 1 Hammashoitaja 1 Aikuisten psykososiaaliset

Lisätiedot

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011

1/6. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus Hyvinvointipalveluiden erikoisalan hakulomake 2011 1/6 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi) tai selvällä käsialalla. Valintaprosessin helpottamiseksi toivomme, ettet niittaa papereita yhteen, vaan käytät

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 682. Laki. Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä elokuuta 2001 N:o 682 687 SISÄLLYS N:o Sivu 682 Laki Venäjän kanssa kansainvälisestä maantieliikenteestä tehdyn sopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston

laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virkaan (vakanssi n:o ) Päätös Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella valita Stadin ammattiopiston Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 42 Laaja-alaisen erityisopetuksen lehtorin virka (vakanssi n:o 422290) HEL 2014-004918 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Rehtori päätti kokonaisarvion perusteella

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain )

Espoon kaupunki Pöytäkirja Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain ) 24.08.2016 Sivu 1 / 1 5576/2015 01.01.01 131 Oikaisuvaatimus peruskoulun historian ja uskonnon lehtorin viran vakinaisesta täyttämisestä (työavain 3-1414-15) Valmistelijat / lisätiedot: Ilpo Salonen, puh.

Lisätiedot

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros).

keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa (Yliopistonkatu 8, E siipi 3.kerros). LAPIN YLIOPISTO 1 Tuula Tolppi 341 3236 keskiviikko 16.5.2007 klo 12.00 hallituksen kokoushuoneessa Läsnä + (pj) 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Lapin yliopiston johtosäännön 33 :n 2 momentin

Lisätiedot

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös

2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (5) 2 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, työavain 45-1435-14 HEL 2015-002922 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päätti koulutuksen,

Lisätiedot

1 Määräysten soveltaminen

1 Määräysten soveltaminen Kuopion kaupunki Sääntö 1 (8) Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 Määräysten soveltaminen Tämän johtosäännön määräyksiä noudatetaan, ellei kunnallisesta viranhaltijasta annetussa

Lisätiedot

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto

ASIALISTA. Asiat. SAVUKOSKEN KUNTA Sosiaalilautakunta 29.042014. Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta Hallitus Valtuusto 0 ASIALISTA Asiat 12 Ei julkinen 13 Sosiaalilautakunnalle tiedoksi 14 Ohjaajan toimi työtoimintaan 15 Sosiaalilautakunnan talousarvion 2014 toteumatilanne 16 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivitys

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

Lähihoitajasta on moneksi

Lähihoitajasta on moneksi Lähihoitajasta on moneksi SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖ Lähihoitajalla on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Lähihoitajaksi voi opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa koulumuotoisesti,

Lisätiedot

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta

Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta Koulutuslautakunta 12 25.02.2016 Aluehallintovirasto/Selvityspyyntö Kemin kaupungin päiväkotien varhaiskasvatuksen ryhmien muodostamisesta 81/12.06.01/2016 Koulutuslautakunta 25.02.2016 12 Valmistelu:

Lisätiedot

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa

AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa AVIn rooli infektioiden torjunnassa ja laadun varmistamisessa Lääninlääkäri Katja Paakkola, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Infektioiden torjunnalla turvaa ja laatua hoitolaitoksiin Terveydenhuolto/sosiaalihuolto

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely:

14 17.02.2016. Seuraavien tehtävien osalta esitetään tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleen määrittely: Filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto 14 17.02.2016 Tiedekunnassa vapautuneiden tehtävien tehtäväalan ja tehtävämäärityksen uudelleenmäärittelyn hyväksyminen Valmistelija hallintopäällikkö Kari Korhonen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Esityksen aihe JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Mirja Immonen, koulutuspäällikkö 1 PERUSTIETOJA 2010 Opiskelijamäärä 8490, tutkinto opiskelijoita 6789 Suoritetut tutkinnot v. 2010 yhteensä 1634 Amk tutkintoja

Lisätiedot

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden

SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden SOTE-ENNAKOINTI varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi Marja-Liisa Vesterinen, Ullamaija Kauppinen ja Maria Lankoski VARHAISKASVATUSHENKILÖSTÖN NYKYISET TEHTÄVÄT, TYÖNJAKO JA OSAAMINEN SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista

Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Ajankohtaista tutkintojärjestelmästä ja tutkinnoista Työvalmennuksen tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 30.1.2014 EK Anne Mårtensson Opetushallitus Sisältö Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset

OSIO C Kokeilu Ammatilliset oppilaitokset OSIO C AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN OPETUSHENKILÖSTÖN TYÖAIKAKOKEILUA KOSKEVAT SOPIMUSMÄÄRÄYKSET I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala 1 mom. Näitä sopimusmääräyksiä (2 10 ) sovelletaan jäljempänä mainittujen

Lisätiedot

Tiia-Maria Luukko Sosiaalialan työnohjaus

Tiia-Maria Luukko Sosiaalialan työnohjaus Tiia-Maria Luukko Sosiaalialan työnohjaus Vuoden 2016 selvitys Talentian jäsenten osallistumisesta työnohjaukseen Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Vastaajien taustatiedot... 2 3 Työnohjaus: kartoitus ja osallistuminen...

Lisätiedot

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

tältä osin muihin korkeakoulututkintoihin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on hyväksytty ja vahvistettu. HE 161/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tilintamastuslain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan tilintarkastuslakia muutettavaksi niin, että ammattikorkeakoulututkinto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014

Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Konsernipalvelu Työnantajapalvelu Käsittelijä 21.10.2014 Kuopion kaupunki Johtosääntö toimivallasta henkilöstöasioissa 1 (14) Vanha sääntö Uusi sääntö Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA Kuopion kaupunki JOHTOSÄÄNTÖ TOIMIVALLASTA HENKILÖSTÖASIOISSA

Lisätiedot

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta

YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT. Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta YKSITYISET SOSIAALIPALVELUT Ilmoituksenvarainen toiminta ja luvanvarainen toiminta Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, ylitarkastaja Paula Mäkiharju-Brander 2.3.2017 1 Valvira ja aluehallintovirastot

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös

2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (6) 2 Sosiaaliohjaajan viran täyttäminen, Hietaniemenkadun palvelukeskus, työavain 45-1528-14 HEL 2015-001523 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut Taru Neiman päätti

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ulkomailla suoritettu tutkinto Olen suorittanut tutkinnon ulkomailla. Kelpaako se Suomessa? Kuka tekee päätöksen? Vastaus näihin kysymyksiin

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen

Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Tutkintojen tunnustaminen ja rinnastaminen Opiskelupaikan hakijalle Suomessa ammatilliseen koulutukseen voi hakea peruskoulun tai lukion todistuksella Jos olet suorittanut koulutuksen ulkomailla, haet

Lisätiedot

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan.

Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa kuntaan. Palkkatoimikunta 12 01.12.2016 Yhdistymishallitus 161 07.12.2016 Yhteisvaltuusto 25 12.12.2016 Uusien virkojen perustaminen 1.1.2017 alkaen 314/01.01.00/2016 Palktmk 12 Kuntalain 87 :n mukaan kunnan palveluksessa

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon!

Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Hei terveydenhoitaja, tervetuloa meidän joukkoon! Terveydenhoitaja huolehtii suomalaisten terveydestä, Tehy hoitajien eduista Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö valvoo koulutetun hoitohenkilöstön

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä)

Taustaa 1/3. Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) Taustaa 1/3 Sosiaali- ja terveysalalla oli vuonna 2011 lähes 400 000 työllistä (16 % kaikista työllisistä) 126 000 sosiaalihuollon avopalveluissa 82 000 sosiaalihuollon laitospalveluissa 188 000 terveyspalveluissa

Lisätiedot

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille

Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen aloittaneille opiskelijoille Ohje yleisistä siirtymäsäännösperiaatteista ennen 1.8.2012 aloittaneille opiskelijoille Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2012 hyväksymän ja 1.8.2012 voimaan tulevan tutkintosäännön 33 2 momentin mukaan

Lisätiedot

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös

10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain Päätös Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (11) 10 Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen; Idän sosiaalityö, työavain 45-1505-14 HEL 2015-002037 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti kumota päätöksen 8

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus

Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä ; erityisluokanopettajan sijaisuus Kasvatus- ja opetuslautakunta 78 14.11.2016 Olga Lekhkosen oikaisuvaatimus rehtori Jari Husun viranhaltijapäätöksestä 10.10.2016 119; erityisluokanopettajan sijaisuus 1025/01.01.01.03/2016 KOLA 78 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma

Tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvosuunnitelma 2017-2019 1. JOHDANTO 3 2. TASA-ARVOSELVITYS 4 Tasa-arvoisuuden kokeminen 7 Koulutus 7 3. PERIAATTEET JA TOIMENPITEET TASA-ARVON EDISTÄMISEKSI 7 Henkilöstön rekrytointi 7 Tasa-arvoisen

Lisätiedot

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN

TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN SIIKAJOEN KUNTA TEHTÄVÄNIMIKKEET, KELPOISUUSEHDOT JA VALITSEVA VIRANOMAINEN TEHTÄVÄ KELPOISUUSEHDOT VALITSEMINEN =irka, t=toimi Ilman merkintää oleat oat työsuhteita Yleis- ja taloushallinto Kunnanjohtaja

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaali- ja terveyslautakunta 9.12.2015 94 Voimaantulo 1.1.2016 Sisällysluettelo I LUKU... 2 1 Toimintasääntö... 2 II LUKU...

Lisätiedot

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Päätös. Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 319/2010 vp Hallituksen esitys laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot