Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet"

Transkriptio

1 Sosiaalialan koulutukset ja kelpoisuudet

2 5Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden 8Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan 3Lukijalle Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki asetuksineen on kokonaisuus Kelpoisuuslaki perustuu nykyisiin sosiaalialan ja sosiaalityön koulutusväyliin Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset Vanhat tutkinnot ja uudet kelpoisuudet 9Kun etsit työntekijää Tehoa rekrytointiin ja kelpoisuudet kohdalleen Kaksi esimerkkiä työpaikkailmoituksesta 12 Kun haet työpaikkaa Tiedä, mihin koulutuksesi kelpaa Kerro palkkatoiveesi ja sovi palkasta ennen työn aloittamista Mistä osista palkka muodostuu sosiaalialalla? Kaksi esimerkkiä työpaikkahakemuksesta 16 Kohti palkitsevan työuraa sosiaalialalla 17 Tunnista nimikkeet, tutkinnot ja kelpoisuudet Kinestasis Oy Painotalo Auranen Oy 2007

3 Lukijalle Elokuun alussa vuonna 2005 voimaan tullut laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista (L272/2005) on merkityksellinen ja tärkeä. Kelpoisuuksista on säädetty aikaisemmin asetuksella, mutta nyt on ensimmäistä kertaa kyse laista ja sitä täydentävästä asetuksesta (608/2005). Uutta on myös se, että laki ulottaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuudet koskemaan palvelun tuottajasta riippumatta kaikkea toimintaa, jossa työn sisältö on ammatillista sosiaalityötä, sosiaaliasiamiehen ja lastenvalvojan tehtäviä, sosiaaliohjausta, lastentarhanopettajan ja lähihoitajan työtä. Lakia on noudatettava esimerkiksi yksityisissä päiväkodeissa, lasten sijaishuoltoa tarjoavissa yksiköissä, kriminaalihuollossa ja kunnissa ja kuntayhtymissä. Aiemmat sosiaalihuollon kelpoisuusasetukset koskivat vain kuntien sosiaalilautakunnan alaisia tehtäviä. Merkittävää on lisäksi se, että kelpoisuuslaissa on ensimmäisen kerran lain tasolla määritelty neljä tärkeää sosiaalialan ammatillista tehtäväaluetta: sosiaalityö, sosiaaliohjaus, varhaiskasvatuksen sosiaalipedagoginen työ sekä ammatillinen johtaminen. Lisäksi on määritelty hallinnollisten johtamistehtävien kelpoisuudet. Laki parantaa asiakkaan ja ammattilaisen asemaa Kelpoisuuslaki edistää asiakkaan oikeutta saada hyvää palvelua ja kohtelua, kun se edellyttää, että sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön ammatillisella henkilöstöllä on sosiaalialan koulutus ja perehtyneisyys alaan. Uusi kelpoisuuslainsäädäntö määrää, millä koulutuksella on kelpoinen eri sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön tehtäviin. Tällä on luonnollisesti vaikutus palveluiden ja niissä tehtävän työn laatuun. Lisäksi laki vahvistaa sosiaalialan koulutuksen ja ammattihenkilöstön asemaa ja arvostusta. Laki antaa selkeän kannanoton siitä, että sosiaalihuollossa on koko joukko tehtäviä, joihin vaaditaan tietyn, korkean koulutuksen saaneet ammattilaiset.

4 Kelpoisuuslaki asetuksineen on kokonaisuus Kelpoisuuslakiin kuuluu myös lakia täydentävä asetus ja joukko siirtymäsäädöksiä. Laki on kirjoitettu nykyiseen koulutusjärjestelmään perustuen. Siirtymäsäädöksin on huomioitu aiemmat sosiaalialan koulutukset. Lakia, asetusta ja siirtymäsäädöksiä rinnan lukien kelpoisuudet selviävät. Yhtä kelpoinen on sekä lakipykälän että siirtymäsäädöksen pykälän ehdot täyttävä ammattihenkilö. Laki on varsin moderni ja suuntaa tulevaisuuteen. Riippuu paljon lain toteuttamisesta, saavutetaanko lain tarkoitus ja toteutuuko sen henki. Tässä tarvitaan valvontaa ja seurantaa, jossa viranomaisten ja työnantajien lisäksi ammattilaiset itse voivat vaikuttaa. Kelpoisuuslaki perustuu nykyisiin sosiaalialan ja sosiaalityön koulutusväyliin Kelpoisuuslaissa ja -asetuksessa on sosiaalihuollon ammatillisiin tehtäviin kelpoisuuden tuottavat tutkinnot säädetty voimassa olevien tutkintorakenteiden mukaan. Yliopistojen tutkintorakenne muuttui elokuun alussa 2005 kaksiportaiseksi siten, että jokainen sosiaalityöntekijäksi haluava opiskelija suorittaa ensin kandidaattitutkinnon ja sen jälkeen maisteritutkinnon. Sosiaalityöntekijän tehtäviin vaadittavan maisterin tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä, ja tutkinto sisältää sosiaalityön pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Tutkintoon sisältyy myös käytännön opetusta ja harjoittelua. Sosiaalityön koulutusta järjestetään kuudessa yliopistossa. Ruotsinkielistä maisteritutkintoon johtavaa sosiaalityön koulutusta annetaan Helsingin yliopistossa ja sen alaisessa Svenska social- och kommunalhögskolan -oppilaitoksessa. Ylemmän yliopistotutkinnon nimikkeitä ovat yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri ja vastaava ruotsinkielinen politices magister. Maisteri voi suorittaa lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä ensin mainitusta erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen ammatillisena lisensiaatin tutkintona. Tämän lisäksi on tarjolla erikoistumiskoulutuksia. Ammattikorkeakouluissa sosiaalialalle suuntaavaa opetusta annetaan sosionomi (AMK)-, geronomi (AMK)- ja kuntoutuksen ohjaaja (AMK) -tutkinnoissa. Ruotsinkielistä opetusta annetaan kolmessa ammattikorkeakoulussa socionom (YH) -tutkinnoissa. Opintoihin sisältyy käytännön opetusta ja harjoittelua. Tutkinnot ovat 210 opintopisteen laajuisia. Sosiaalialan ja sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmia voi opiskella 23 ammattikorkeakoulussa. Ammattikorkeakoulututkinnon jälkeen on mahdollista suorittaa ylempi ammattikorkeakoulututkinto, jonka tutkintonimike sosiaalialan koulutusohjelmassa on sosionomi (ylempi AMK). Myös erikoistumiskoulutusta järjestetään.

5 Tehtävä Kelpoisuus Nimike Tehtävän sisältö määrittelee kelpoisuuden Kelpoisuuslaki määrittää kelpoisuudet keskeisimpiin sosiaalihuollon ammatteihin, joita ovat sosiaalityöntekijä, sosiaaliasiamies, lastenvalvoja, sosiaaliohjaaja, lastentarhanopettaja ja lähihoitaja. Näissä ammateissa on käytössä nykyisin useita ammatti- ja tehtävänimikkeitä. Aina pelkkä nimike ei kerro noudatettavaa kelpoisuutta. Organisaation on aina määriteltävä tehtävän sisältö. Tehtävän sisällön perusteella määräytyy, mitä kelpoisuutta noudatetaan. Työnantajan tulee tarkistaa organisaation tehtävärakenteita vastaamaan asiakkaiden tarpeita ja henkilöstön osaamista. Samalla on hyvä yhtenäistää nimikkeistöä kelpoisuuslain ammattinimikkeiden mukaiseksi. Sosiaalihuollon erityislainsäädäntö ja kelpoisuuslain perustelut antavat hyvän lähtökohdan tehtäväkuvauksen, nimikkeen ja noudatettavan kelpoisuuden määrittelylle. Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut (STMn julkaisuja 2007:14) valtakunnalliset suositukset sosiaalihuollon eri ammattien tehtävänjaosta, tehtävärakenteista ja mitoituksesta. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset 3 Sosiaalityöntekijä Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtäviin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Sosiaaliasiamies Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 24 :ssä tarkoitetun sosiaaliasiamiehen tehtäviin on tämän lain 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/2005 3

6 5 Lastenvalvoja Kelpoisuusvaatimuksena isyyslaissa (700/1975) tarkoitetun lastenvalvojan tehtäviin on tämän lain 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Edellä 1 momentissa tarkoitettu kelpoisuus tulee olla myös henkilöllä, jonka tehtäviin kuuluu vastata lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain (361/1983) 8 :ssä tai lapsen elatuksesta annetun lain (704/1975) 8 :ssä tarkoitettujen sopimusten valmistelusta. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Sosiaaliohjaaja Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Lastentarhanopettaja Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään. Asetus 608/ : Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 7 :n mukaiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot ovat yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Lähihoitaja Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Sosiaalihuollon erityistyöntekijä Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon erityistyöntekijän tehtäviin on tehtävän edellyttämä peruskoulutus ja sen lisäksi suoritettu soveltuva erikoistumiskoulutus tai jatkotutkinto. Tarkempia säännöksiä erityistyöntekijän tehtävän edellyttämästä erikoistumiskoulutuksesta tai jatkotutkinnosta annetaan valtioneuvoston asetuksella. Asetus 608/ : Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 9 :n mukaisena erikoistumiskoulutuksena tai jatkotutkintona: 1) Erityislastentarhanopettajan tehtäviin ovat: a) yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 19 :n 1 momentin 3 kohdan mukaiset opinnot; b) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajankoulutuksesta annetun asetuksen (576/1995) 14 :n 2 momentin mukaiset erityisopettajan opinnot; taikka c) kasvatustieteellisistä tutkinnoista ja opinnoista annetun asetuksen (530/1978) 35 :n mukaiset erilliset erityisopettajan opinnot; 2) Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijän tehtäviin on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus. 10 Sosiaalihuollon johtotehtävät Kelpoisuusvaatimuksena kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnollisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/2005 3

7 Seuraavassa on tiivistetty päälinjat siirtymäsäännöksistä: Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityön ammatillisiin johtotehtäviin on 3 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ , Asetus 608/ Kelpoisuusvaatimuksena lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin on 7 :n mukainen kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös: Laki 272/ Muut sosiaalihuollon ammatilliset tehtävät Kelpoisuusvaatimuksena sosiaalihuollon muihin ammatillisiin tehtäviin on tehtävään soveltuva ammattitutkinto tai muu soveltuva koulutus. Vanhat tutkinnot ja uudet kelpoisuudet Suurella osalla sosiaalipalveluiden ja sosiaalityön ammatillisesta henkilöstöstä (sosiaalityössä, sosiaaliohjauksessa ja lastentarhanopettajan tehtävissä sekä hallinto-, johto-, ja esimiestehtävissä) on aikaisempien tutkintoja koulutusjärjestelmien mukainen koulutus ja vanhan kelpoisuusasetuksen mukainen kelpoisuus. Kelpoisuuslain siirtymäsäännökset ja kelpoisuusasetus turvaavat, ettei lakiuudistus vie kelpoisuutta, jos koulutus aikaisemman asetusten mukaan antoi kelpoisuuden. Vanhoja tutkintoja suorittaneet ovat siis kelpoisuuden osalta tasaveroisessa asemassa niiden kanssa, joilla on uusien tutkintovaatimusten mukainen koulutus. 1. Sosiaalityöntekijäksi, kunnan tai kuntayhtymän pääasiassa hallinnolliseksi johtajaksi, sosiaalityön johtajaksi tai johtavaksi sosiaalityöntekijäksi, lastenvalvojaksi ja sosiaaliasiamieheksi ovat kelpoisia sosiaalihuoltajan tai sitä vastaavan ruotsinkielisen tutkinnon suorittaneet. 2. Sosiaalityöntekijänä voivat toimia henkilöt, joilla on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, johon kuuluu riittävät sosiaalityön opinnot sekä sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja aikaisempien asetusten siirtymäsäännösten tai erivapauden perusteella sosiaalityöntekijän kelpoisuuden saaneet henkilöt. 3. Sosiaaliohjaajan tehtäviin ja asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia soveltuvan sosiaalialan opistotutkinnon suorittaneet sosiaalikasvattajat, sosiaaliohjaajat, sosiaalialan ohjaajat ja kehitysvammaistenohjaajat. 4. Lastentarhanopettajan tehtäviin ja lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin ovat edelleen kelpoisia sosiaalikasvattajat ja sosiaalialan ohjaajat.

8 Valppautta lain täytäntöönpanon valvontaan Laki on sisällöltään hyvä ja tervetullut. Lain täytäntöönpano ratkaisee, kuinka hyvin lain keskeiset tavoitteet saavutetaan. Tieto ja valppaus ovat avainasemassa. Sosiaalialan ammattilaisten etu on, että puutteisiin ja virheisiin puututaan. Jokainen ammattilainen voi itse ottaa asian esille kunnassaan tai työyhteisössään. Talentian jäsenet voivat lisäksi ottaa yhteyttä alueyhdistykseensä tai Talentian toimistoon. Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut oppaan kelpoisuusvaatimuksista (STMn julkaisuja 2007:18). Viranomaisten tulee kantaa oma osansa valvonnasta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja lääninhallitusten vastuulla on tiedottaa, neuvoa ja ohjata kuntien ja valtion viranomaisia sekä yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajia kelpoisuuslainsäädännön sisällöstä ja soveltamisesta. Kuntien sosiaalitoimen johdon ja esimiesten vastuulla on se, että sosiaalitoimessa noudatetaan kelpoisuusvaatimuksia. Sosiaalijohdon tehtävänä on myös valvoa, ohjata ja neuvoa kelpoisuuksia koskevissa asioissa kunnan muita hallintokuntia, joilla työskentelee sosiaalihuollon ammatillista henkilöstöä. Kuntien ja kuntayhtymien valvonta, ohjaus ja neuvonta kuuluvat lääninhallituksille. Yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta vastaavat läänit ja kuntien sosiaalihuoltolain 6 :n mukainen toimielimet, joka on yleensä sosiaalilautakunta, sosiaali- ja terveyslautakunta tai perusturvalautakunta.

9 Kun etsit työntekijää Tehoa rekrytointiin ja kelpoisuudet kohdalleen Sosiaalialalla kilpaillaan osaavasta työvoimasta ja kilpailu tulee kiristymään. Uuden työvoiman rekrytointi onnistuu, kun tieto avoimista työpaikoista saavuttaa sosiaalialan ammattilaiset. Työpaikat tulee laittaa julkisesti haettavaksi. Julkisten virkojen ja työsuhteiden auki julistamisessa on noudatettava lainsäädännön ja viranomaisten määräyksiä. Osa sosiaalialan tehtävistä on täytetty määräaikaisesti henkilöillä, joilla ei ole tehtävän edellyttämää kelpoisuutta. Kun tällainen määräaikainen tehtävä loppuu, tulee kelpoisuuslain mukaan tehtävä julistaa haettavaksi ja etsiä siihen kelpoisuusehdot täyttävä henkilö. Näkyvä työpaikkailmoittelu antaa hyvän lähtökohdan työvoiman hankinnalle ja sen tarjoaa myös mahdollisuuden tehdä työnantajaa tunnetuksi sosiaalialan ammattilaisille. Lehti-ilmoittelun lisäksi työpaikat kannattaa ilmoittaa haettavaksi myös työministeriön verkkosivuilla ja muissa internetpalveluissa. Kun työpaikkaan tarvitaan sosiaalialan korkeakoulutettua, on tehokas ilmoituskanava yhdeksän kertaa vuodessa ilmestyvä Talentia-lehti. Talentia-lehdessä julkaistu ilmoitus saavuttaa kattavasti sosiaalialan korkeakoulutetut. Hyvässä työpaikkailmoituksessa on: Selkeästi määritelty tehtäväkuvaus. Tehtävää ja siihen edellytettävää kelpoisuutta kuvaava nimike. Sovellettava kelpoisuus. Palkkahinnoittelu tai pyyntö palkkatoivomuksesta. Muut tiedot, joista hakija saa tietoa työolosuhteista, täydennyskoulutus- ja työnohjausmahdollisuuksista sekä mahdollisuuksista urakehitykseen.

10 Esimerkkejä työpaikkailmoituksista Päiväkodin johtaja Jo 20 vuotta toiminut yksityinen päiväkoti Päivis hakee laajaalaista kokemusta omaavaa lasten päivähoidon ammattilaista johtamaan ja kehittämään yli 60-paikkaista päiväkotia. Päivis on ns. luontopäiväkoti, jossa vaalitaan lasten hyvää luontosuhdetta ja ekologisuutta. Päiväkodin johtajan tehtäviin kuuluu vastata kokonaisvaltaisesti päiväkodin toiminnan johtamisesta ja kehittämisestä sekä sidosryhmäyhteistyöstä. Johtaja vastaa toiminnasta, taloudesta ja henkilöstön johtamisesta. Tarjoamme päiväkodin johtajalle kilpailukykyisen palkan ja hyvät muut edut, työnohjauksen ja henkilökohtaisen täydennyskoulutusohjelman. Tehtävään valittavalla on oltava lasten päivähoidon ammatillisiin johtotehtäviin vaadittava kelpoisuuslain (272/2005) 10 3 momentin mukainen kelpoisuus. Kelpoisuusvaatimus edellyttää lastentarhanopettajan koulutusta tai soveltuvaan sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoa, johon sisältyy 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja tai soveltuvaa sosiaalialan opistotutkintoa sekä riittävää johtamistaitoa. Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Päivi Päiväkoti (123) Työehdoissa noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. Hakemukset palkkatoivomuksineen lähetetään mennessä osoitteeseen Päivis, Päiväkodinkatu 5, Päiväniemi tai sähköpostilla 10

11 Sosiaaliohjaaja Kehittyvä ja työntekijäänsä arvostava Kunta hakee sosiaaliohjaajaa lastensuojelun perhetyön yksikköön. Sosiaaliohjaajan tehtäväalueena on vaativa sosiaaliohjaus. Hakijalta odotetaan verkostoyhteistyötaitoja, hyvää tiimityökykyä, rohkeutta ja halua kehittää kuntamme lastensuojelua yhdessä lastensuojelutiimin kanssa. Edellytämme tehtävään Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 6 :n mukaista soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa tai 15 :n mukaista soveltuvaa sosiaalialan opistotutkintoa. Työyhteisön jäsenille on järjestetty säännöllinen työnohjaus ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen täydennyskoulutussuunnitelma. Palkkaus ja työehdot KVTES:n mukainen. Hakijoita pyydetään jättämään palkkatoivomus. Lisätietoja Kunnan johtava lastensuojelun sosiaalityöntekijä puh. (123) Hakemukset, selvitys kelpoisuudesta, suoritetuista opinnoista ja työkokemuksesta tulee toimittaa osoitteeseen Kunta, Kuntakatu 7, Kunta mennessä. 11

12 Kun haet työpaikkaa Tiedä, mihin koulutuksesi kelpaa Työpaikkaa hakiessa tulee selvittää hakuilmoituksesta tai työnantajalta haettavan työn tehtäväkuvaus ja siihen vaadittava kelpoisuus. Mikäli kelpoisuutta ei ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu puutteellisesti, on hyvä selvittää asia työnantajan kanssa. Työpaikkahakemukseen tai ansioluetteloon tulee koulutuksen ja työkokemuksen lisäksi kirjoittaa selvitys hakijan kelpoisuudesta viittaamalla kelpoisuuslakiin ja siirtymäsäännöksiin. Talentian verkkosivuilta (www. talentia.fi > Jäsenille > Suosituksia ja ohjeita) löytyy täydentävää materiaalia työpaikkailmoittelusta ja työpaikkahakemusten tekemisestä. Jäsenosioon tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana. Jos nämä ovat unohtuneet, voivat Talentian jäsenet pyytää käyttäjätunnuksen ja salasanan Talentian toimistosta toimistoassistentti Mia Penttiseltä, puh , Kerro palkkatoiveesi ja sovi palkasta ennen työn aloittamista Osaamistaan ja koulutustaan arvostava sosiaalialan ammattilainen esittää palkkatoiveen, joka on tehtävän vaativuuden ja edellytettävän koulutuksen mukainen. Tehtäväkohtaisen palkkatoiveen lisäksi voi tehdä esityksiä henkilökohtaisista lisistä. Varsinkin palvelussuhteen alussa kannattaa neuvotella työkokemukseen perustuva palvelusaika hyväkseen uuteen kunnalliseen työpaikkaan mennessä, sillä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaista osaa (entistä kokemuslisää) ei enää automaattisesti myönnetä, kun vaihtaa työtä. Selvitä myös työnantajasi mahdolliset tulospalkkausjärjestelmät. Työstä maksettavasta palkasta neuvotellaan luontevasti hakuvaiheessa tai työpaikkahaastattelussa. Jotta yllätyksiltä välttyy, pyydetään ennen viran vastaanottamista päätös palkasta. Jos työn aloittaa työsuhteessa, sovitaan ennen työn aloittamista palkasta kirjallisesti. Työsuhteen alkaessa voi myös sopia tulevasta palkkakehityksestä esimerkiksi siten, että palkkaa tarkistetaan koeajan jälkeen. Palkan neuvotteleminen ja kirjallinen sopiminen työsuhteen alkaessa on selkeämpää ja varmempaa kuin tyytyminen suullisiin lupauksiin palkan tarkistamisesta työsuhteen kestäessä. 12

13 Mistä osista palkka muodostuu sosiaalialalla? Kunta-alalla sovitaan virka- ja työehtosopimuksilla peruspalkoista, jotka ovat tehtävistä maksettavia vähimmäispalkkoja. Useimmissa sosiaalialan tehtävissä maksetaan käytännössä vähimmäispalkkoja korkeampia tehtäväkohtaisia palkkoja. Tehtäväkohtaisella palkalla tarkoitetaan työn vaativuuden perusteella maksettavaa palkanosaa. Apuna määrittelyssä käytetään tehtävän vaativuuden arviointia (TVA). Vuonna 2005 valtiolla siirryttiin virastokohtaisesta palkkauksesta palkkausjärjestelmiin, joissa tehtäväkohtaiset palkat määritellään työn vaativuuden perusteella. Yksityisellä sosiaalialalla sopijaosapuolet neuvottelevat ja sopivat keskitetysti palkkaryhmittelystä ja vastaavista palkkataulukoista. Kaikilla aloilla sovelletaan myös henkilökohtaisia lisiä. Kunta-alalla henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisen osan maksaminen perustuu palvelusaikaan. Ensimmäinen vuosisidonnainen osa maksetaan 5 prosentin suuruisena 5 vuoden palvelusajan jälkeen. Toinen 5 prosentin osa maksetaan 10 palvelusvuoden jälkeen. Harkinnanvaraisen henkilökohtaisen lisän maksaminen perustuu ammatinhallintaan, osaamiseen, erityisosaamiseen ja työn tuloksellisuuteen. Tilanteissa, joissa kelpoisuuden omaavan henkilöstön saatavuudessa on ongelmia, ja vallitsee työvoimapula, voi esittää harkinnanvaraista henkilökohtaista lisää myös niin sanottuna rekrytointilisänä. Yksityisellä sektorilla työkokemuksesta maksetaan palveluslisiä, jotka on laskettu suoraan palkkataulukoihin. 13

14 Otteita työhakemuksista, joissa on otettu huomioon kelpoisuusehdot ja palkkatoivomus Saija Sosiaalityöntekijä TYÖHAKEMUS Kotikatu 1 A Kotola puh Kulmalan kunnan sosiaalivirasto Taija Työhönottaja Työtie Kunta SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRKA Esittely Olen nuorekas 45-vuotias sosiaalihuoltaja Koulutus Valmistuin sosiaalihuoltajaksi Tampereen yliopistosta vuonna Koulutukseni antaa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) ja asetuksen (608/2005) siirtymäsäännösten perusteella kelpoisuuden sosiaalityöntekijän viran hoitoon. Palkkatoivomukseni on euroa. Palkasta ja työsuhteen muista ehdoista neuvottelen mielelläni mahdollisessa työhaastattelussa. Liite: ansioluettelo 14

15 Kaija Johtaja TYÖHAKEMUS Kotikuja 1 A Kotola puh Kulmalan kunnan sosiaalivirasto Taija Työhönottaja Työtie Kunta KUNNAN PERUSTURVAJOHTAJAN VIRKA Esittely Olen vuonna 1989 valmistunut yhteiskuntatieteiden maisteri. Pääaineeni on sosiaalipolitiikka. Perustutkintooni sisältyy 30 opintoviikkoa sosiaalityön opintoja. Lisäksi olen suorittanut vuosina sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-ohjelman mukaiset opinnot. Koulutus Kuntanne perusturvajohtajan virkaan kuuluu kelpoisuuslain (272/2005) mukaiset ammatillisen sosiaalityön johtotehtävät, joihin edellytetään sosiaalityöntekijän kelpoisuutta ja riittävää johtamistaitoa. Koulutukseni antaa sosiaalityöntekijän kelpoisuuden sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) 3 :n ja asetuksen (608/2005) siirtymäsäännösten perusteella. Sosiaali- ja terveysjohtamisen PD-koulutukseni sekä työkokemukseni sosiaalihuollon johtotehtävissä ovat osoitus kelpoisuusehtojen edellyttämistä riittävistä johtamistaidoista. Palkkauksesta ja työsuhteen muista ehdoista neuvottelen mielelläni mahdollisessa työhaastattelussa. Liite: ansioluettelo 15

16 Kohti palkitsevaa työuraa sosiaalialalla Säätäessään lain sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ovat Suomen hallitus ja eduskunta osoittaneet, että sosiaaliala on yhteiskunnallisesti tärkeä sektori. Lain tarkoituksena on edistää sosiaalihuollon asiakkaan oikeutta laadultaan hyvään sosiaalihuoltoon ja hyvään kohteluun edellyttämällä, että sosiaalihuollon ammatillisella henkilöstöllä on tarvittava koulutus ja perehtyneisyys. Osaavinkaan henkilöstö ei voi täyttää lain tarkoitusta, jos työn tekemisen olosuhteet ja työehdot eivät anna mahdollisuutta käyttää osaamista täysipainoisesti asiakkaiden hyväksi. Sosiaalialan tulevaisuuden ja hyvinvoinnin rakentaminen edellyttää, että huolehditaan sosiaalialan työolosuhteista ja työn tekemisen edellytyksistä. Kelpoisuuslain lisäksi tarvitaan muitakin toimenpiteitä luomaan palkitsevia työuria sosiaalialalle. Palkitseva työura sosiaalialalle onnistuu, kun ajanmukaistetaan palvelu- ja tehtävärakenteet turvataan kilpailukykyinen palkkaus ja työolosuhteet kehitetään henkilöstön ammattitaitoa täydennyskoulutuksella annetaan mahdollisuus sosiaalialan ammattilaisille saada säännöllistä työnohjausta mitoitetaan työtehtävät asianmukaisesti estetään työssä kohdattava väkivalta tai sen uhka toteutetaan työssä jaksamista ja työkykyä parantavaa toimintaa. Sosiaalialan tulevaisuuden rakentaminen on alan itsensä käsissä. Yhteistyössä valtiovallan, palvelujen tuottajien ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa voidaan luoda olosuhteet, joissa sosiaalialan osaajat voivat käyttää korkeaa osaamista suomalaisen hyvinvoinnin lisäämiseen. Tähän tarvitaan kaikkien alalla toimivien osaamista, vuorovaikutusta ja tahtoa muuttaa asioita. 16

17 Tunnista nimikkeet, tutkinnot ja kelpoisuudet Sosiaalihuollon ammatillinen henkilöstö työskentelee kunnallisen sosiaalitoimen lisäksi hyvin monessa eri organisaatiossa julkisella ja yksityisellä sektorilla. Näiden organisaatioiden piirissä sosiaalialan nimikkeistö on kirjavaa, koska aikaisemmin ei ollut kaikkia organisaatioita kattavia henkilöstön kelpoisuussäännöksiä. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n jäsenenä on jo lähes sosiaalialan korkeakoulutettua. Talentian jäsenrekisterin pohjalta on koottu taulukko, josta selviää nykyisin käytössä olevia nimikkeitä ja organisaatioita, joissa sosiaalialan korkeakoulutettuja työskentelee. Taulukkoon on sijoitettu myös kelpoisuudet ja siirtymäsäännökset sekä niiden mukaiset tutkinnot. Taulukkoa voi käyttää tukena kelpoisuuksien määrittelyssä. Kelpoisuuslain nimike Sosiaalityöntekijä Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Sosiaaliasiamies Lastenvalvoja Käytössä olevia tehtävänimikkeitä sosiaalityöntekijä aluesosiaalityöntekijä lastensuojelun sosiaalityöntekijä sosiaaliterapeutti koulukuraattori / koulun sosiaalityöntekijä kuntoutussosiaalityöntekijä kuntoutussihteeri / kuntoutussuunnittelija perheneuvoja/perheterapeutti sosiaaliasiamies sosiaali- ja potilasasiamies lastenvalvoja lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä Yleisimmät organisaatiot sosiaalitoimisto sairaala/terveyskeskus peruskoulu/lukio/ oppilaitos kasvatus- ja perheneuvola päihdehuollon yksikkö mielenterveystoimisto sosiaali- ja terveysalan järjestö lastenkoti ensi- ja turvakoti kriminaalihuolto poliisi kunta/kuntayhtymä järjestö Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 L 272/ 3 : Ylempi korkea-koulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on suoritettu pääaineopinnot tai pääainetta vastaavat yliopistolliset opinnot sosiaalityössä. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Laki 272/ 4 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Oikeustieteen maisteri sosiaalitoimisto Laki 272/ 5 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus. Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Oikeustieteen maisteri Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand L 272/ 14 A 608/ 3 Mm. ennen suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy riittävät sosiaalityön opinnot, sosiaalihuoltaja tutkinto tai vastaava ruotsinkielinen tutkinto, pätevöitymiskoulutus Yhteiskuntatieteen / valtiotieteen maisteri Sosiaalihuoltaja Socionomexamen / pol.kand 17

18 Kelpoisuuslain nimike Sosiaaliohjaaja Lastentarhanopettaja Käytössä olevia tehtävänimikkeitä sosiaaliohjaaja/ ohjaaja/vastaava ohjaaja palveluohjaaja perhetyöntekijä/ lastensuojelun ohjaaja lastensuojelulaitoksen ohjaaja/sosiaalikasvattaja päihdeohjaaja päihdetyöntekijä vanhustyön ohjaaja kehitysvammaisten ohjaaja/ asumispalvelu- yksikön ohjaaja lastentarhanopettaja sosiaalikasvattaja Yleisimmät organisaatiot sosiaalitoimisto lastenkoti/koulukoti/ perhekoti vanhustyön palveluyksikkö vammaishuollon ja päihdehuollon palveluyksikkö sosiaali- ja terveysalan järjestö ensi- ja turvakoti kriminaalihuolto työvoimatoimisto kunnallinen päiväkoti/päivähoito yksityinen päiväkoti järjestön ylläpitämä päiväkoti Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 L 272/ 6 Kelpoisuusvaatimuksena sosiaaliohjaajan tehtäviin on tehtävään soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Sosionomi (AMK) Geronomi (AMK) Kuntoutuksen ohjaaja (AMK) L 272/ 7 A 608/ 1 Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, taikka sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto, johon sisältyvät varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot (vähintään 60 opintopistettä). Kasvatustieteiden kandidaatti Sosionomi (AMK) Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 L 272/ 15 Ennen lain voimaantuloa suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa edeltänyt ammattikorkeakoulututkinto, opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto. Sosiaalikasvattaja Sosiaaliohjaaja Kehitysvammaisten ohjaaja Sosiaalialan ohjaaja L 272/ 15 Varhaiskasvatukseen suuntautunut kasvatustieteen kandidaatin tai maisterin tutkinnon tai opistoasteisen lastentarhanopettaja- tutkinto Ennen lain voimaantuloa suoritettu tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa edeltänyt ammattikorkeakoulututkinto, opistoasteinen sosiaali- tai terveydenhuoltoalan ammatillinen tutkinto. Sosiaalikasvattaja Sosiaalialan ohjaaja Sosiaalihuollon erityistyöntekijät Erityislastentarhanopettaja Kasvatus- ja perheneuvolan sosiaalityöntekijä erityislastentarhanopettaja sosiaalityöntekijä perheneuvoja vastaava / johtava sosiaalityöntekijät tai perheneuvoja psyko- /perheterapeutti sosiaalitoimi/perusturva yhdistetty sosiaali- ja terveydenhuolto terveydenhuolto kasvatus- ja perheneuvolan kuntayhtymä Asetus 608/ 2 Asetus 608/ 2 Kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus tai siihen rinnasteinen vähintään lukuvuoden pituinen ennaltaehkäisevään työhön sekä lasten ja perheiden kohtaamiseen valmiuksia antava erikoistumiskoulutus. Sosiaalihuollon johtotehtävät Kunnan tai kuntayhtymän sosiaalihuollon tai sosiaali- ja terveydenhuollon pääasiassa hallinnolliset johtotehtävät toimialajohtaja perusturvajohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalijohtaja osasto-/toimistopäällikkö kunta/kuntayhtymä Laki 272/ 10 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä niiden lisäksi riittävä johtamistaito. Laki 272/ 14 Asetus 608/ 3 (kts. sosiaalityöntekijän kelpoisuus) 18

19 Kelpoisuuslain nimike Sosiaalityön ammatilliset johtotehtävät Lasten päivähoidon ammatilliset johtotehtävät Muut asiakastyön ohjausta sisältävät sosiaalihuollon johtotehtävät Käytössä olevia tehtävänimikkeitä johtava / vastaava sosiaalityöntekijä johtava / vastaava sosiaaliterapeutti a-klinikan johtaja johtava/vastaava koulukuraattori kasvatus- ja perheneuvolan johtaja sosiaalityön johtaja sosiaalijohtaja perusturvajohtaja sosiaalisihteeri osasto-/toimistopäällikkö päiväkodin johtaja perhepäivähoidon ohjaaja päivähoidon johtaja päivähoidon ohjaaja vanhustyön johtaja vanhainkodin johtaja palvelukodin johtaja palvelukeskuksen johtaja toiminnanjohtaja vammaisten toimintakeskuksen johtaja työkeskuksen johtaja kotipalvelunohjaaja lastenkodinjohtaja nuorisokodinjohtaja Yleisimmät organisaatiot kunnan sosiaalitoimi sairaala/terveyskeskus peruskoulu/lukio/ oppilaitos kasvatus- ja perheneuvola päihdehuollon yksikkö mielenterveystoimisto sosiaali- ja terveysalan järjestö lastenkoti kriminaalihuolto ensi- ja turvakoti kunnallinen päiväkoti/päivähoito yksityinen päiväkoti järjestön ylläpitämä päiväkoti vanhustyön palveluyksikkö vammaishuollon, kehitysvammahuollon tai päihdehuollon palveluyksikkö asumispalveluyksikkö lastenkoti nuorisokoti perhetukiyksikkö Kelpoisuus/tutkinto: Laki 272/2005 Laki 272/ 10 ja 3 Kelpoisuuslain 3 :n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. L 272/ 7 A 608/ 1 Kelpoisuuslain 7 :n mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus sekä riittävä johtamistaito. (kts. lastentarhanopettajan kelpoisuus) L 272/ 10 Kelpoisuusvaatimuksena muihin asiakastyön ohjausta sisältäviin sosiaalihuollon johtotehtäviin on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Siirtymäsäännös / tutkinto: Laki 272/2005 Asetus 608/2005 Laki 272/ 14 Asetus 608/ 3 (kts. sosiaalityöntekijän kelpoisuus) L 272/ 15 (kts. lastentarhanopettajan kelpoisuus) L 272/ 15 19

20 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ratamestarinkatu Helsinki vaihde fax

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA

LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ SOSIAALIPALVELUISSA PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE 11/2005 Tast 20.5.2005 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n jäsenyhteisöille LAKI SOSIAALITYÖN AMMATILLISEN HENKILÖSTÖN KELPOISUUDESTA YKSITYISISSÄ

Lisätiedot

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto

27.1.2009 / Liite 19. vähintään opistoasteinen tutkinto Koulu- tai opistoasteen tutkinto. tai terveydenhuoltoalan opistoasteinen tutkinto Perusturvapalvelut KELPOISUUSEHDOT 2009 Perusturvalautakunta 27.1.2009 / Liite 19 Nimike Atk-suunnittelija Mikrotukihenkilö Avohuollon ohjaaja Erikoishammaslääkäri Farmaseutti Fysioterapeutti Hallintopäällikkö

Lisätiedot

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015

Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Liperin kunnan sosiaali- ja terveystoimen kelpoisuusehdot 1.7.2015 Fysioterapeutti vastaava aikaisempi rekisteröinti. Sosiaali- ja terveysalan fysioterapeutin (AMK) ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi

Lisätiedot

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa.

KELPOISUUSLUETTELO. Kaikilta esimiesasemassa olevilta edellytetään riittävää johtamistaitoa. 1 KELPOISUUSLUETTELO Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus ja lautakunta päättävät henkilöstöltä vaadittavista kelpoisuusehdoista. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot INARIN KUNTA 30.9.2014 1/5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisen henkilöstön kelpoisuusehdot Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 22.5.2007 60 Voimassa 1.7.2007 Muutos soteltk 13.11.2007 117,

Lisätiedot

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007

Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Tero Ristimäki Talentian kuntapalkkatutkimus huhtikuu 2007 Talentian kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelevien jäsenten palkkaus huhtikuussa 2007 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Lisätiedot

Talentian linjaukset opiskeluhuollosta

Talentian linjaukset opiskeluhuollosta 1 Talentian linjaukset opiskeluhuollosta Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) tulee voimaan 1.8.2014. Lakikokonaisuus painottaa yhteisöllisyyttä ja yksilön oikeuksia. Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltoa

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Historiaa. Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon ammatinharjoittamiseen

Lisätiedot

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä 817/2015 HE 354/2014 Vp Lakiklinikka Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 lakimies Maria Porko Taustaa Lain valmistelu» Pohja valmistelulle pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön

Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2007:18 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimukset valtio-, kunta- ja yksityissektorilla SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2007 ISSN

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 114 24.11.2015 4 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 24.11.2015 114 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suh tee seen

Lisätiedot

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla.

Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen erikoisalalla. erikoisalalla. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.8 VIRKOJEN KELPOISUUSEHDOT LÄÄKÄRIHENKILÖSTÖ ensihoidon ylilääkäri erikoishammaslääkäri Ylilääkäriltä tehtävään soveltuva erikoisalan pätevyys lääketieteen

Lisätiedot

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta

annetun lain muuttamisesta sekä Laki ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta EV 35/1997 vp - HE 248/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi ulkomailla suoritettujen komeakouluopintojen tuottamasta vimakelpoisuudesta annetun lain muuttamisesta sekä Euroopan talousalueen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset

Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien. Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien Kelpoisuus- ja kielitaito- vaatimukset 28.4.2015 1. Soveltamisala Sosiaali- ja terveysviraston virkojen ja toimien kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset.

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp. Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNNAN MIETINTÖ 4/2005 vp Hallituksen esitys laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa. Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa Ylitarkastaja Veera Minkin Opetushallitus 13.12.2016 Esityksen sisältö Yleistä tutkintojen tunnustamisesta ja vertailusta Opetushallituksen päätökset Opettajan

Lisätiedot

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan

Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden työajan seurantaan Sosiaali- ja terveyslautakunta 316 28.09.2011 Sosiaali- ja terveyslautakunta 343 26.10.2011 Talentia Kainuu ry:n kannanotto vammaispalvelujen vastuualuepäällikön hakuehtoihin ja sosiaalityöntekijöiden

Lisätiedot

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 LAUSUNTO 2.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry lausuu hallituksen esitysluonnoksesta

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian keskeiset linjaukset Varhaiskasvatuslainsäädännön uudistamiseen Tausta Varhaiskasvatuspalvelut tarvitsevat selkeän lainsäädännön vastatakseen

Lisätiedot

HAKIJAYHTEENVETO. Sosiaalityön johtajan virka, 71841. Hakijat. Haavisto Katja, synt: 6.6.1973

HAKIJAYHTEENVETO. Sosiaalityön johtajan virka, 71841. Hakijat. Haavisto Katja, synt: 6.6.1973 Sosiaalityön johtajan virka, 71841 HAKIJAYHTEENVETO Rekrytoiva yksikkö: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtävänimike: Sosiaalijohtaja Työpaikkojen lukumäärä: 1 Vakanssi-/tehtävänumero: Tehtävän kuvaus:

Lisätiedot

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info

Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info Aineenopettajan koulutuksen uusien opiskelijoiden info 15.6.2016 http://www.helsinki.fi/okl/koulutukset/aineenopettajan/uudet_opiskelijat.html INFO 15.6.2016 Opettajan pedagogisten opintojen opiskelijavalinta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016

Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) Opetuslautakunta NAL/2 2.2.2016 Helsingin kaupunki Esityslista 1/2016 1 (5) 2 Oikaisuvaatimus koskien Stadin aikuisopiston hoitotyön opettajan virkasuhteen täyttämistä HEL 2015-012221 T 01 01 01 01 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset

Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset Kelpoisuusvaatimukset 1 (27) Virkojen ja toimien kelpoisuusvaatimukset 1. Lääkärit Apulaisylihammaslääkäri laillistus tai lupa toimia hammaslääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla

Lisätiedot

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY

JULKISALAN KOULUTETTUJEN NEUVOTTELUJÄRJESTÖ JUKO RY VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN (OVTES) 2010 2011 ERÄIDEN SOPIMUSMÄÄRÄYSTEN MUUTTAMISESTA 1 Sopimuksen tarkoitus Tällä virka- ja työehtosopimuksella sovitaan

Lisätiedot

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa.

Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Asetus teologisista tutkinnoista 7.4.1995/517 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Koulutusvastuu Teologisia tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopistossa, Joensuun yliopistossa ja Åbo Akademissa. 2 Tutkinnot

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto..2012 Voimaan 1.8.2012 Ranuan kunnan hallintosäännön 17 :n mukaisesti henkilöstön kelpoisuusehdot vahvistetaan seuraavasti:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET

Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Sosiaali- ja terveystoimi/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista

HE 226/2004 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista HE 226/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sosiaalihuollon

Lisätiedot

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus

ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN. Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ULKOMAISTEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN Osaaminen näkyväksi -seminaari 2.11.2010, Kuopio Opetusneuvos Raija Timonen, Opetushallitus ESITYKSEN SISÄLTÖ Tunnustamisen tarkoitus ja toimivalta Akateeminen ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus Maanpuolustuskorkeakoulusta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty puolustusministeriön esittelystä, säädetään Maanpuolustuskorkeakoulusta

Lisätiedot

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt

Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus 90 29.09.2016 Yhtymähallitus 111 17.11.2016 Yhtymähallitus 128 28.12.2016 Aikuis- ja perhepalvelujen yhdistymiseen ja perustoimeentulotuen Kelalle siirtoon liittyvät virkajärjestelyt Yhtymähallitus

Lisätiedot

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS VIRKAMIESLAUTAKUNTA ASIA 76/2006 VIRKAMIESLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS Päätös nro 26/2008 18.4.2008 Asia Korvausvaatimus Virasto yliopisto Korvausvaatimus Yliopisto on määrättävä maksamaan A:lle 24 kuukauden palkkaa

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti. Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden rekisteröinti Jussi Holmalahti Johtaja Valvira Miksi rekisteröidään? Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkoituksena on edistää asiakasturvallisuutta sekä sosiaalihuollon

Lisätiedot

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011

Sosiaalityö ammattina. Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö ammattina Mikko Mäntysaari 6.2.2011 Sosiaalityö tarkoittaa monia asioita: Sosiaalityö -käsitteellä viitataan ammattiin, oppialaan ja tutkimukseen. Eri maissa sosiaalityön koulutusratkaisut

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7)

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS MUISTIO 1 (7) Ulla-Riitta KVTES:N PALKKAHINNOITTELUN TULKINTAAN LIITTYVIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Nykyinen koulutusjärjestelmä KVTES:n palkkahinnoittelussa on palkkauksen perusteena

Lisätiedot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot

Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot Perusturvalautakunta 136 18.11.2014 Perusturvatoimen henkilöstön kelpoisuusehdot 1078/01.01.00/2012 PERLJ 18.11.2014 136 Lohjan kaupungin hallintosäännön 25 :n mukaan viran täyttävä tai työ suhtee seen

Lisätiedot

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi

5. LÄHIHOITAJA, 1 vakinainen toimi Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä (Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva) on hoidon ja hoivan palvelualueella haettavana 21.3.2014 klo 15.00 mennessä seuraavat vakinaiset toimet: 1. PALVELUOHJAAJA,

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI

SISÄLLYS. N:o 864. Laki. Annettu Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 1998. Tasavallan Presidentti MARTTI AHTISAARI SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 11 päivänä marraskuuta 2005 N:o 864 865 SISÄLLYS N:o Sivu 864 Laki sellaisen lahjonnan torjumisesta, jossa on osallisina Euroopan yhteisöjen virkamiehiä

Lisätiedot

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu?

AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä. Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? AMHA eli Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä Miten tähän on tultu? Mikä muuttuu? Miten tähän on tultu? Ammattitaitovaatimus ja koulutus kulkeneet käsi kädessä 1991 SOSTL esitti terv- ja sos.huollon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/ (5) Varhaiskasvatusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5/2015 1 (5) 39 Päivähoitoyksikkö Franzenian päiväkodinjohtajan virkaan valinta HEL 2015-003621 T 01 01 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALIASIAMIES- TOIMINTA Elokuu 2014 1. Sosiaaliasiamiehen tehtävät Säädetty laissa: Lain sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000, myöh. asiakaslaki) 24 :ssä sosiaaliasiamiehelle

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 10/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 9.12.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja

kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja Selvitys sosiaalihuollon ll henkilöstön nykyisestä määrästä ä ja kelpoisuudesta sekä työvoiman vaihtuvuudesta ja poistumasta it t vuoteen 2015 Lapin alueella ll Pohjois Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Lisätiedot

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä

Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä Mitä minun tulee opiskella, jos haluan työskennellä ... kokkina tai keittäjänä Kokin tai keittäjän ammatteihin haluavalta edellytetään kokin tai suurtalouskeittäjän tutkintoa tai muuta elintarvikealan

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Muistio 1 (9) Piekkala 21.6.2011 Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin OSIO A Yleinen osa Valtioneuvoston asetus opetustoimen

Lisätiedot

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus.

Toimialan esitys Nimike, vakanssilaji, osa-aikaisuus, palkkaus e, hinnoittelukohta, sopimusala, aloituspvm, pätevyysvaatimus. Sosiaali- ja terveystoimi/uudet VIRAT JA TOIMET Yhteenvedossa vasemmalla on toimialan esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan lisäksi

Lisätiedot

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Etelä-Savon sairaanhoitopiirin henkilöstön kelpoisuusrekisteri 1.1.2016 alkaen Kelpoisuutena virkoihin ja työsopimussuhteisiin tehtäviin vaaditaan: 1. sairaanhoitopiirin johtajalta ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin

Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY Jäsenkirje T4/2011 Liite 2 1 (8) Soveltamisohje ammatillisen koulutuksen opettajien kelpoisuusvaatimusten muutosten vaikutuksesta palvelussuhteen ehtoihin Valtioneuvoston

Lisätiedot

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA

LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA 1 LUETTELO HENKILÖSTÖN KELPOISUUSEHDOISTA RANUAN KUNNASSA Hyväksytty Valtuusto 27.3.2017 10, voimaan 1.6.2017 I Hallinto-osasto 1. Kunnanjohtaja 2. Hallintojohtaja Virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Lisätiedot

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005

KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE Nro 32/2005 24.10.2005 HYVIÄ TÖITÄ! KIRKON UUSITTU REKRYTOINTIESITE ON ILMESTYNYT Kirkkohallitus on julkaissut Hyviä töitä maan ja taivaan väliltä! -rekrytointiesitteen uusittuna

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) Opetuslautakunta NAL/1 14.10.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (5) 214 Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14) HEL 2014-005591 T 01 01 01 01 Päätös

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ /

TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) Kelpoisuusehdot / KESKITETTY TUETTU ASUMINEN 1982/ / TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 2 1 (5) PITKÄAIKAISASUNNOTTOMIEN KESKITETTY Tarjoajan nimi Tarjoajan posti- ja sähköpostiosoite (johon esim. päätös lähetetään tiedoksi) Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailuvaiheeseen

Lisätiedot

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä.

Kuntaliitoksen tapahtuessa Joutsan kunnan henkilöstö muodostuu nykyisestä Joutsan kunnan ja Leivonmäen kunnan henkilöstöstä. Joutsan kunnanhallitus 216 24.09.2007 Kunnanvaltuusto 55 22.10.2007 Henkilöstötoimikunta 7 29.10.2007 Henkilöstötoimikunta 13 12.11.2007 Yhteinen Joutsan kunnanhallitus 37 19.11.2007 Kuntaliitossopimuksen

Lisätiedot

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä.

7.4.2015. JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. 1 (5) Lausunnon keskeinen sisältö JHL on omassa lausunnossaan esittänyt pykäliin täydennyksiä. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin käyttöä on arvioitava perusteellisesti ja harkittava, onko tarpeen säätää

Lisätiedot

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.

Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja. Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6. Vahvistaako laki sosiaalityön asemaa, antaako se sosiaalityölle uusia työkaluja Saila Nummikoski Sosiaalipalveluiden johtaja 22.6.2011 Sosiaalihuoltolain uudistaminen vahvistaa sosiaalityön asemaa Nostaa

Lisätiedot

Opettajankoulutus Suomessa

Opettajankoulutus Suomessa Opettajankoulutus Suomessa Opettajan työ rakentaa tulevaisuuden perustaa Yleistä opettajankoulutuksesta Opettajankoulutus yliopistoissa Opettajankoulutus ammatillisissa opettajakorkeakouluissa 4 Varhaiskasvatus

Lisätiedot

52 Nuorten palvelujen sosiaalityön viran täyttäminen, Idän nuorten tiimi 1

52 Nuorten palvelujen sosiaalityön viran täyttäminen, Idän nuorten tiimi 1 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 34/2014 1 (5) 52 Nuorten palvelujen sosiaalityön viran täyttäminen, Idän nuorten tiimi 1 HEL 2014-008777 T 01 01 01 01 Työavain 45-660-14 Päätös päätti valita valtiotieteiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 27.1.2010 20. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2010 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA

ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA ULKOMAILLA SUORITETTUJEN TUTKINTOJEN TUNNUSTAMINEN SUOMESSA Opetushallituksen päätökset ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen rinnastamisesta

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8.

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI. Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. 1 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN HENKILÖSTÖN KELPOISUUSREKISTERI Hallitus hyväksynyt kelpoisuusrekisterin kokouksessaan 26.1.2012 8. Tarkistettu kelpoisuusrekisteri tulee voimaan 1.3.2012 lukien Kelpoisuutena

Lisätiedot

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut

Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Lastensuojelulain mukaan järjestettävät asumis- ja laitoshoidonpalvelut Tekninen vuoropuhelu 5.4.2016 Tarja Juppi, johtava sosiaalityöntekijä Kaisa Kepanen, sijaishuoltoyksikön sosiaalityöntekijä Hankinnan

Lisätiedot

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015

Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 3.4.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntopyyntö hallituksen esitykseksi varhaiskasvatuslaiksi OKM 15/010/2015 Viittomakielen Ohjaajat ry pyytää huomioimaan seuraavat kelpoisuusvaatimuksiin liittyvät

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2015 1 (5) 227 Oikaisuvaatimus tuntiopettajaksi ottamisesta HEL 2015-010492 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen, jonka

Lisätiedot

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala

Osaamisen ja ammattitaidon arviointi. Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Osaamisen ja ammattitaidon arviointi Sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan yhteistyöpäivä 11.-12.4. 2013 Soili Nevala Sosiaali- ja terveysala opettajien kelpoisuusvaatimukset Sosiaali- ja terveysalalla

Lisätiedot

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET

Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Liite Sito, tyt, koha/virkoja JA TOIMIA KOSKEVAT MUUTOKSET JA LAKKAUTUKSET Yhteenvedossa vasemmalla on esitys ja oikealla kaupunginjohtajan päätösehdotus kustannuksineen. Kustannuslaskennassa on kuukausipalkan

Lisätiedot

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö

7.11.2014. Sosiaali- ja terveysministeriö 1 7.11.2014 Sosiaali- ja terveysministeriö SUOMEN GERONOMILIITON LAUSUNTO LUONNOKSESTA, JOKA KOSKEE HALLITUKSEN ESITYSTÄ LAIKSI SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKI- LÖISTÄ JA ERÄIDEN SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN

Lisätiedot

Sosiaalialan osaaminen 17.5.2013 Kuntatalo. Työvoiman saatavuus, kelpoisuudet Työmarkkinalakimies Riitta Arko

Sosiaalialan osaaminen 17.5.2013 Kuntatalo. Työvoiman saatavuus, kelpoisuudet Työmarkkinalakimies Riitta Arko Sosiaalialan osaaminen 17.5.2013 Kuntatalo Työvoiman saatavuus, kelpoisuudet Työmarkkinalakimies Riitta Arko Kuntia koskevat lainsäädäntöuudistuksetmistä työvoima? toiminnan tehostaminen? Lastensuojelu

Lisätiedot

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9.

Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. TOIMINTASÄÄNTÖ Sosiaalipalvelukeskus Sosiaalipalvelukeskuksen tehtävät on määritelty perusturvalautakunnan johtosäännössä 9. JOHTORYHMÄ Sosiaalipalvelukeskuksessa toimii johtoryhmä, jota johtaa sosiaalipalvelupäällikkö.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.18 TOIMIEN KELPOISUUSEHDOT 1.10.2012 (sairaanhoito, sosiaalipalvelut ja liikelaitos) Sairaanhoitopiirin johtaja päätös nro 40/9.3.2009, jota tarkistettu sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö

LAUSUNTO Opetus- ja kulttuuriministeriö LAUSUNTO 7.10.2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö Viite: OKM lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laeiksi perusopetuslain, lukiolain, ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun lain, oppilas- ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/8 09.09.2014 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 16/2014 1 (6) 308 Sosiaali- ja kriisipäivystyksen erityissosiaalityöntekijän viran täyttämistä koskeva oikaisuvaatimus HEL 2014-008071 T 01 01 01 01 Päätös Perustelut päätti

Lisätiedot

Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala.

Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala. Tee hyvä päätös valitse sosiaaliala. Sosiaalialan työ antaa mahdollisuuden tehdä käytännönläheistä työtä ihmisten parissa puolustaa heikommassa asemassa olevia edistää ihmisoikeuksien toteutumista auttaa

Lisätiedot

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu

Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin. 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Katsaus kelpoisuusasetuksen tilanteeseen ja ajankohtaisiin palvelussuhdeasioihin 25.11.2010 Seinäjoki Riikka-Maria Yli-Suomu Puheenvuoron sisältö Ammatillisen koulutuksen opetushenkilöstön kelpoisuusehdot

Lisätiedot

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi

Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi LAUSUNTO 30.3.2015 1(1) Opetus-ja kulttuuriministeriö Asia: Lausuntopyyntö OKM 15/010/2015 Snellman-korkeakoutun lausunto hallituksen esityksen luonnoksesta varhaiskasvatuslaiksi Lausunnon keskeinen sisältö

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa.

Taiteen perusopetuksen yhteydessä voidaan järjestää myös muuta taiteen edistämiseen liittyvää toimintaa. Op 401 L taiteen perusopetuksesta 21.8.1998/633 1. Taiteen perusopetuksen tarkoitus. Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää

Lisätiedot

1. Perusturvan toimialan vakanssit

1. Perusturvan toimialan vakanssit Kunnanhallitus 380 21.11.2016 Vuoden 2017 talousarvioon sisältyvät vakanssi- ja nimikemuutokset 847/01.01.00/2016 Kunnanhallitus 21.11.2016 380 21.11.2016 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 14.11.2016 hyväksynyt

Lisätiedot

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö

P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö KOKEMÄEN KAUPUNKI Hyväksytty KV 19.4.2010 14 Voimaantulo 1.5.2010 P E R U S T U R V AT O I M E N J O H T O S Ä Ä N T Ö I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Valinta ja kokoonpano 2 Perusturvalautakunnan tehtävä

Lisätiedot

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti.

On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: Virka täytetään vakituisesti. 130 05.11.2012 48 11.02.2013 104 08.04.2013 111 06.05.2013 Perusturvajohtajan virkavaali Khall 05.11.2012 130 On laadittu seuraavanlainen hakuilmoitus: 1.2.2012 alkaen. kunnan johtoryhmän jäsen. Perusturvajohtaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA

SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA SOSIAALI- JA POTILASASIAMIES- TOIMINTA 1. PALVELUN ASIAKKAAT Palvelun ostaja: sopimuskunnat, kuntayhtymä, yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö Kuntalaiset: yksityishenkilöt, järjestöt/kolmas sektori,

Lisätiedot

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015

11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 11.11.2015 TAMK/513/03.00.00/2015 TEM/1808/03.01.01/2015 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ EDUSKUNNALLE SÄHKÖTURVALLISUUS- LAIKSI JA ASETUKSIKSI LAUSUNTO Sähköturvallisuuslainsäädännön uudistuksella on osataan

Lisätiedot

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma

Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma TYÖELÄMÄSSÄ TOHTORIKSI 27.10.2005 Oulun yliopisto Jatkotutkinnon suorittaminen työn ohella työnantajan näkökulma Outi Hyry-Honka Opetustoiminnan kehitysjohtaja Rovaniemen ammattikorkeakoulu AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle

Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Valvovan viranomaisen odotukset sosiaalipäivystystoiminnalle Maija Pelkonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja 1.9.2011 1 Puheenvuoron runko Aluehallintoviraston tehtävät Sosiaalipäivystyksen valtakunnalliset

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Hotti 18.6.2013. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2012 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista

308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 308 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista N:o 794/2004 Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004)

VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) VALTIONEUVOSTON ASETUS YLIOPISTOJEN TUTKINNOISTA (794/2004) Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004 Valtioneuvoston asetusyliopistojen tutkinnoista Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty

Lisätiedot

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu.

Rehtoreiden opetusvelvollisuutta ei ole muutettu. PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYS RY JÄSENKIRJE T6/2004 Laine 1.12.2004 Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n opetustoimen jäsenyhteisöille TYÖEHTOSOPIMUS PALVELULAITOSTEN TYÖNANTAJAYHDISTYKSEN OPETUSALAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/ (5) Opetuslautakunta NAL/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10/2015 1 (5) 187 Oikaisuvaatimus virkaan ottamisesta määräajaksi HEL 2015-008988 T 01 01 01 01 Päätös päätti kuntalain 89 :n nojalla hylätä ********** oikaisuvaatimuksen,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala

Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012. Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö. 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 25 /13.6.2012 Hangon kaupungin sivistystoimen johtosääntö 1 Toiminta-ajatus ja toimiala Opetustoimen toiminta-ajatuksena on tukea lapsen ja nuoren kehittymistä ja kasvua yhteistyökykyiseksi,

Lisätiedot

Selvitys. lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kelpoisuustilanteesta, saatavuudesta ja riittävyydestä keväällä 2012

Selvitys. lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kelpoisuustilanteesta, saatavuudesta ja riittävyydestä keväällä 2012 Selvitys lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kelpoisuustilanteesta, saatavuudesta ja riittävyydestä keväällä 2012 1 Selvitys lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Sosiaali- ja terveysvaliokunta 19.11.2015 00102 EDUSKUNTA puh. 09 4321 stv@eduskunta.fi Sosiaali- ja terveysvaliokunnan asiantuntijakutsu / lausuntopyyntö HE107/2015 vp 20.11.2015 klo 9.00. Asia Tehy ry:n

Lisätiedot

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p

KH Valmistelija ja lisätiedot: henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, p Kaupunginhallitus 146 09.05.2016 Kaupunginhallitus 177 06.06.2016 Kaupunginvaltuusto 40 29.06.2016 Kaupunginhallitus 218 08.08.2016 Kaupunginhallitus 248 22.08.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSJOHTAJAN VIRKA 442/22/2016

Lisätiedot