Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kanta. Liittyjät-ohje v. 1.06"

Transkriptio

1 1 (16) Kanta Liittyjät-ohje v. 1.06

2 2 (16) Sisältö Säädöstausta Kanta-palveluun liittyjät Terveydenhuollon toimintayksikkö Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus Erikoissairaanhoitolain mukainen sairaala ja siitä erillään oleva sairaanhoidon toimintayksikkö sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päättämä muu hoitovastuussa oleva kokonaisuus Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö Työterveyslaitos Valtion mielisairaala Vankimielisairaala, laitossairaala ja vankilan poliklinikka Puolustusvoimien sairaanhoitolaitos Ammatinharjoittaja Työnantajien omat työterveysasemat Apteekki Sosiaalihuollon toimintayksikkö Liitteet: Liittyjätyypit... 11

3 3 (16) Säädöstausta Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain 28 :n mukaan lääkemääräykset on laadittava sähköisesti terveydenhuollon toimintayksiköissä sekä niiden tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien vastaanotoilla lukien. Ahvenanmaan maakunnan alueella toimivat terveydenhuollon toimintayksiköiden ja sosiaalihuollon palvelujen antajien on velvollisuus laatia lääkemääräykset sähköisesti lukien. Itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivien lääkärien ja hammaslääkärien sekä sellaisten yksityisten palvelujen antajien, jotka laativat enintään lääkemääräystä vuodessa, on laadittava lääkemääräykset sähköisesti viimeistään lukien. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annetun lain (asiakastietolaki) 15 :n mukaan julkisen terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä lain 14 :ssä tarkoitettujen valtakunnallisten tietojärjestelemäpalvelujen käyttäjäksi. Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antajan tulee liittyä näiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sen potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Ahvenanmaan maakunnan julkisen terveydenhuollon palvelujen antaja voi liittyä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi. Tästä liittymisestä on kuitenkin säädettävä erikseen siten kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa säädetään. 1 Kanta-palveluun liittyjät Sähköiseen reseptiin liittyjät Sähköisen reseptin käyttöönotto tarkoittaa liittymistä Kelan ylläpitämän Reseptikeskuksen käyttäjiksi. Liittyjiä ovat julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköjä sekä sosiaalihuollon yksikköjä, joissa kirjoitetaan reseptejä toimintayksikön tiloissa itsenäisinä ammatinharjoittajana toimivia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä omalla vastaanotollaan itsenäisinä ammatinharjoittajana toimivia lääkäreitä ja hammaslääkäreitä apteekkeja.

4 4 (16) Sähköisestä lääkemääräyksestä annettu laki velvoittaa kappaleessa 3 määriteltyjä terveydenhuollon toimintayksiköitä ja toisaalta terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivia itsenäisiä ammatinharjoittajia ottamaan sähköisen reseptin käyttöön. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiva ammatinharjoittaja ei käytännössä voi liittyä ilman toimintayksikön myötävaikutusta, koska tietojärjestelmä on toimintayksikön hallinnassa. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien liittyminen edellyttää siten sähköiseen reseptiin liittymistä koskevaa sopimusta toimintayksikön ja ammatinharjoittajien välillä. Jos terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimii sen järjestelmää käyttäviä, toimiluvan saaneiden toisten terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköitä, nämä liittyvät sähköiseen reseptiin tilat ja järjestelmän tarjoavan toimintayksikön mukana vastaavasti kuin itsenäiset ammatinharjoittajat. Liittyminen edellyttää Kanta-sopimusmallin mukaista, sähköiseen reseptiin liittymistä koskevaa sopimusta toimintayksiköiden välillä. Potilastiedon arkistoon liittyjät Potilastietojen tallentaminen valtakunnalliseen potilastietoarkistoon edellyttää liittymistä Kelan ylläpitämän Potilastiedon arkisto -palvelun käyttäjäksi. Liittymisvelvoite koskee julkisia terveydenhuollon palvelujen antajia yksityisiä terveydenhuollon palvelujen antajia, joiden potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytys toteutetaan sähköisesti. Liittymisvelvoite ei koske niitä yksityisiä palvelujen antajia, jotka toteuttavat potilasasiakirjojen pitkäaikaissäilytyksen paperiarkistossa tai muussa arkistolaitoksen hyväksymässä ei-sähköisessä muodossa. Palvelujen antajalla tarkoitetaan tässä julkisen ja yksityisen terveydenhuollon toimintayksikköä, työterveyshuoltopalvelut itse tai toisten työantajien kanssa yhdessä järjestävää työnantajaa sekä itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivaa terveydenhuollon ammattihenkilöä. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivat toimintayksiköt liittyvät potilastiedon arkistoon vastaavalla tavalla kuin sähköiseen reseptiin. Toimintayksikön tiloissa toimivat itsenäiset ammatinharjoittajat liittyvät potilastiedon arkistoon vastaavalla tavalla kuin sähköiseen reseptiin. Käytännössä ammatinharjoittaja liittyy liittyjänä olevan toimintayksikön mukana. Liittyminen

5 5 (16) edellyttää potilastiedon arkistoon liittymistä koskevaa sopimusta toimintayksikön ja ammatinharjoittajan välillä. Liityttäessä Potilastiedon arkistoon tulee ottaa huomioon seuraavat periaatteet: Yhtä SOTE-organisaatiorekisterissä terveydenhuollon toimintayksiköksi merkittyä palvelujen antajaa kohden voi olla vain yksi rekisterinpitäjä. Kahdella Potilastiedon arkistoon liittyvällä terveydenhuollon toimintayksiköllä voi olla sama Y-tunnus. 2 Terveydenhuollon toimintayksikkö Terveydenhuollon toimintayksikkö on määritelty potilaslaissa (2 4 kohta). Laissa määriteltyjä, Kanta-palveluihin liittyviä terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat: 1. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus Kansanterveyslain perusteella palveluja (esim. sairaanhoito-, hammashoito- ja työterveyshuollon palveluja) tuottava terveyskeskus on velvollinen liittymään Kanta-palvelujen käyttäjäksi. Kansanterveyslain mukainen terveyskeskus voi olla Liittyjätyyppi 1: yhden kunnan omaan organisaatioon kuuluva terveyskeskus. Liittyjätyyppi 2: kuntayhtymän terveyskeskus tai Liittyjätyyppi 3: useamman kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen terveyskeskus - isäntäkunnan terveyskeskus. Isäntäkunnan ja kuntayhtymän terveyskeskukset huolehtivat useamman kunnan terveyskeskustoiminnasta, jolloin liittyjän mukana tulee usean kunnan alueella toimivia palvelupisteitä. Kunnilla, kuntayhtymillä ja isäntäkunnilla voi olla liikelaitoksia, jotka tuottavat terveydenhuollon palveluja. Kunnallinen liikelaitos, joka on osa kunnan tai kuntayhtymän organisaatiota, liittyy kunnan tai kuntayhtymän terveyskeskuksen mukana. Vastaavaa periaatetta sovelletaan myös silloin kun kunta

6 6 (16) on kansanterveyslain 6 :n perusteella jakanut sen vastuulle kuuluvat terveyspalvelut usean hallintokunnan tehtäväksi. Tällöinkin kunnan järjestämät terveyspalvelut liittyvät Kanta-palveluihin yhtenä kokonaisuutena. Kansanterveyslain mukaisia palveluja tuottava kunnallinen liikelaitos, jolla on oma Y-tunnus ja joka siten on itsenäinen organisaatio, liittyy kuitenkin Kantapalveluihin erikseen. Liittyjätyyppi 4: Kuntalain perusteella kunnat ja kuntayhtymät voivat perustaa palvelutuotantoa varten myös liikelaitoskuntayhtymän, joka on itsenäinen organisaatio. Terveydenhuollon palveluja tuottava liikelaitoskuntayhtymä on Potilastiedon arkistoon liittyvä organisaatio. Jos ao. liikelaitoskuntayhtymässä tuotetaan lääkemääräyksiä potilaille, se on myös sähköiseen reseptiin liittyjä. Laki kunta- ja palvelurakenteen uudistamisesta (puitelaki 169/2007) edellyttää kuntien palvelurakenteen muuttamista siten, että perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehditaan toiminnallisena kokonaisuutena. Puitelain perusteella on perustettu kuntayhtymiä, jotka tuottavat sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palveluja. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluista vastaava kuntayhtymä on Kanta-liittyjä. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan avulla on kuitenkin huolehdittava siitä, että Reseptikeskuksen ja Potilastiedon arkiston käyttäjiä ovat vain terveydenhuollossa työskentelevät Reseptikeskuksen ja Potilastiedon arkiston tietojen käyttöön ja katseluun oikeutetut henkilöt. 2. Erikoissairaanhoitolain mukainen sairaala ja siitä erillään oleva sairaanhoidon toimintayksikkö sekä sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päättämä muu hoitovastuussa oleva kokonaisuus Liittyjätyyppi 5: sähköiseen reseptiin ja Potilastiedon arkistoon liittyviä terveydenhuollon toimintayksiköitä ovat sairaanhoitopiirit, joiden liittyessä mukana tulevat sairaanhoitopiirin hallinnoimat sairaalat ja muut toimintayksiköt - Ahvenanmaalla Ålands hälso- och sjukvård vastaa perusterveydenhuollosta ja erikoissairaanhoidosta. Sairaanhoitopiirillä voi olla liikelaitoksia, jotka tuottavat terveydenhuollon palveluja. Kunnallinen liikelaitos, joka on osa sairaanhoitopiirin organisaatiota, voi liittyä Kanta-palveluihin sairaanhoitopiirin mukana. Jos liikelaitos toimii itsenäisenä siten, että sillä on oma Y-tunnus, se liittyy erikseen. Mikäli esim. sairaanhoitopiirin liikelaitoksen ja sairaanhoitopiirin rekisterit halutaan pitää eril-

7 7 (16) lään, on kumpikin organisaatio vietävä SOTE-organisaatiorekisteriin terveydenhuollon toimintayksikkönä ja merkittävä omina rekisterinpitäjinä ao. rekisteriin. Sairaanhoitopiirin tai usean piirin yhdessä terveydenhuollon palveluiden tuottamista varten perustama liikelaitoskuntayhtymä, jonka tehtäviin kuuluu lääkemääräysten antaminen potilaille, on sähköiseen reseptiin liittyvä organisaatio. Sairaanhoitopiirin terveydenhuollon palveluita tuottava liikelaitoskuntayhtymä on velvollinen liittymään myös Potilastiedon arkistoon. Liittyjätyyppi 6: Puitelaki edellyttää kuntien palvelurakenteen muuttamista siten, että perusterveydenhuollosta ja siihen kiinteästi liittyvistä sosiaalitoimen tehtävistä huolehditaan toiminnallisena kokonaisuutena. Puitelain perusteella on perustettu kuntayhtymiä, jotka tuottavat sekä terveydenhuollon että sosiaalitoimen palveluja. On myös mahdollista tuottaa usean kunnan perus- ja erikoissairaanhoidon palvelut sekä sosiaalihuollon palvelut yhdessä kuntayhtymässä. Tällainen on esim. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista vastaava kuntayhtymä on Kantaliittyjä. Käyttäjä- ja käyttöoikeushallinnan avulla on kuitenkin huolehdittava siitä, että Reseptikeskuksen ja Potilastiedon arkiston käyttäjiä ovat vain terveydenhuollossa työskentelevät Reseptikeskuksen ja Potilastiedon arkiston käyttöön oikeutetut henkilöt. 3. Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa palvelujen tuottajalla tarkoitetaan sellaista yksittäistä henkilöä taikka yhtiötä, osuuskuntaa, yhdistystä tai muuta yhteisöä taikka säätiötä, joka ylläpitää terveydenhuollon palveluja tuottavaa yksikköä (terveydenhuollon toimintayksikkö). Palvelujen tuottajana ei pidetä muuta itsenäistä ammatinharjoittajaa taikka työnantajaa, joka järjestää itse työterveyshuoltolaissa (1383/2001) tarkoitetut työterveyshuoltopalvelut. Palvelujen tuottajalla tulee olla lupa palvelujen antamiseen. Palvelujen tuottajalla, jolla on useita toimipaikkoja (palveluyksiköitä) eri paikkakunnilla, on yksi lupa, joka kattaa kaikki yksiköt. Potilastiedon arkiston osalta yksityisen terveydenhuollon liittymismallia tarkennetaan myöhemmin.

8 8 (16) Liittyjätyyppi 7: Yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö 4. Työterveyslaitos - Jos terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimii sen potilastietojärjestelmää käyttäviä, toimiluvan saaneita toisen terveydenhuollon toimintayksikön palveluyksiköitä, nämä liittyvät sähköiseen reseptiin tilat ja järjestelmän tarjoavan toimintayksikön mukana. Liittyminen edellyttää sähköiseen reseptiin liittymistä koskevaa Kanta-sopimusmallin mukaista sopimusta toimintayksiköiden välillä. Toimintayksikkö vastaa sen mukana liittyneiden muiden palveluyksiköiden toiminnasta sähköisen reseptin osalta kuten omastaan. Työterveyslaitos, jos se tuottaa terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluja ja lääkemääräyksiä, on sähköiseen reseptiin liittyjä. 5. Valtion mielisairaala Valtion mielisairaaloita on kaksi, Niuvanniemen sairaala ja Vanhan Vaasan sairaala, (laki valtion mielisairaaloista 1292/1987). Koska valtion mielisairaaloissa avohoidon reseptien kirjoittaminen on varsin vähäistä, liittyminen sähköiseen reseptiin voidaan aikatauluttaa siirtymäajan puitteissa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. 6. Vankimielisairaala, laitossairaala ja vankilan poliklinikka Vankien sairaanhoidosta vastaa Rikosseuraamuslaitoksen valtakunnallinen terveydenhuoltoyksikkö (Laki rikosseuraamuslaitoksesta, 953/2009). Koska vankien sairaanhoidossa kirjoitetaan avohoitoa varten hyvin vähän lääkemääräyksiä, liittyminen sähköiseen reseptiin voidaan aikatauluttaa siirtymäajan puitteissa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Vankien sairaanhoidosta vastaavat yksiköt ovat sähköiseen reseptiin liittyjiä ja niiden liittyminen olisi perusteltua toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. 7. Puolustusvoimien sairaanhoitolaitos Puolustusvoimien Pääesikunnan alaisen Sotilaslääketieteen keskuksen perusterveydenhuollon yksikköön kuuluu varuskuntien terveysasemia eri puolilla Suomea.

9 9 (16) Avohoitoa varten kirjoitetaan puolustusvoimissa vähän lääkemääräyksiä. Liittyminen sähköiseen reseptiin voidaan siksi aikatauluttaa siirtymäajan puitteissa erikseen sovittavan aikataulun mukaisesti. Puolustusvoimien sairaanhoitolaitoksen yksiköt ovat sähköiseen reseptiin liittyjiä ja niiden liittyminen olisi perusteltua toteuttaa yhtenä kokonaisuutena. 3 Ammatinharjoittaja Itsenäisellä ammatinharjoittajalla tarkoitetaan sellaista terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 2 :n 1 momentissa tarkoitettua terveydenhuollon ammattihenkilöä, joka harjoittaa itsenäisesti ammattiaan (toimii elinkeinonharjoittajana). Potilastiedon arkiston osalta itsenäisen ammatinharjoittajan liittymismallia tarkennetaan myöhemmin. Liittyjätyyppi 7: Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimiva itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiva lääkäri tai hammaslääkäri on velvollinen liittymään sähköiseen reseptiin. Koska tietojärjestelmä on yleensä toimintayksikön hallinnassa, ammatinharjoittaja ei voi liittyä ilman toimintayksikön myötävaikutusta. Terveydenhuollon toimintayksikön tiloissa toimivien itsenäisten ammatinharjoittajien liittyminen edellyttää siten sähköiseen reseptiin liittymistä koskevaa Kanta-sopimusmallin mukaista sopimusta toimintayksikön ja ammatinharjoittajan välillä. Toimintayksikkö vastaa sen mukana liittyneiden itsenäisten ammatinharjoittajien toiminnasta sähköisen reseptin osalta kuten omastaan. Liittyjätyyppi 8: Itsenäisenä ammatinharjoittajana omalla vastaanotolla toimiva lääkäri tai hammaslääkäri liittyy sähköiseen reseptiin kuten yksityinen terveydenhuollon palveluja tuottava yksikkö. 4 Työnantajien omat työterveysasemat Työnantaja voi järjestää työterveyshuoltolain edellyttämät työterveyshuoltopalvelut työntekijöilleen työnantajan omalla työterveysasemalla tai yhteistyössä toisten työnantajien kanssa ylläpitämällään työterveysasemalla. Työnantajien omia työterveysasemia on sekä yksityisillä että julkisen sektorin työnantajilla. Yksityisen työnantajan oma tai muiden työnantajien kanssa yhteinen työterveysasema ei kuulu nykyisen yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain piiriin eikä siten tarvitse yksityisen terveydenhuollon lupaa, jos se ei myy palveluja muille yrityksille. Jos lupaa ei ole, asemaa ei myöskään ole rekisteröity Valvi-

10 10 (16) ran yksityisten palvelujen antajien rekisteriin. Tällainen työnantaja on kuitenkin velvollinen liittymään sähköiseen reseptiin ja potilastiedon arkistoon. Liittyjätyyppi 9: Jos työnantaja on järjestänyt oman henkilökunnan työterveyshuollon työnantajan omistamalla tai usean työnantajan yhteisesti omistamalla työterveysasemalla, jolle ei ole haettu yksityisen terveydenhuollon lupaa, työnantaja liittyy Kanta-palveluihin erillisenä toimintayksikkönä. Samoin menetellään myös silloin, kun kunnan tai muun kunnallisen organisaation oman henkilökunnan työterveyshuolto on järjestetty erillään kunnan terveyskeskuksen toiminnasta. 5 Apteekki Liittyjä on Fimean perustama apteekki (pääapteekki). Sivuapteekit liittyvät pääapteekin mukana. Apteekista vastaa apteekkari, jolla voi lisäksi olla samanaikaisesti hallussaan sivuapteekkeja, sekä siirtymävaiheessa toinen apteekki ja sen sivuapteekkeja. 6 Sosiaalihuollon toimintayksikkö Sosiaalihuollon palvelujen antajat, jotka tarjoavat myös terveydenhuollon palveluja, voivat liittyä sähköiseen reseptiin. Liittymismallia tarkennetaan myöhemmin.

11 11 (16) 7 Liitteet: Liittyjätyypit Liittyjätyyppi 1: Kunnan terveyskeskus Kunnan terveyskeskus esim. Tervolan terveyskeskus Osasto jonka toiminta ulkoistettu yksityiselle palveluntuottajalle Liittyjä on kunnan terveyskeskus. Jos sillä on liikelaitoksia tai osa toiminnasta on ulkoistettu (on omaa toimintaa), ne liittyvät mukana. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on terveyskeskus Kunnan tai KTL:n mukaisia palveluja tuottava liikelaitos, ei omaa y-tunnusta Liittyjätyyppi 2: Kuntayhtymän terveyskeskus Terveyskeskus/PTH ky esim. Siiliset (Siilinjärvi-Maaninka- Nilsiä) KTL:n mukaisia palveluja tuottava kuntayhtymän liikelaitos, ei omaa y-tunnusta Liittyjä on kuntayhtymä. Jos sillä on liikelaitoksia, ne liittyvät mukana. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on kuntayhtymä

12 12 (16) Liittyjätyyppi 3: Yhteistoiminta-alueen terveyskeskus Isäntäkunnan terveyskeskus esim. Kangasala (Kangasala, Pälkäne, Orivesi ja Juupajoki) KTL:n mukaisia palveluja tuottava yhteistoimintaalueen liikelaitos, ei omaa y-tunnusta Liittyjä on isäntäkunnan terveyskeskus. Jos sillä on liikelaitoksia, ne liittyvät mukana. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on isäntäkunta/ kuntayhtymä Liittyjätyyppi 4: perusterveydenhuollon liikelaitoskuntayhtymä Liikelaitoskuntayhtymä esim. perusterveydenhuollon PoSa, Pohjois-Satakunnan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä (Siikainen, Honkajoki, Karvia, Kankaanpää, Jämijärvi) KTL:n mukaisia palveluja tuottava yhteistoiminta-alueen liikelaitos, ei omaa y-tunnusta Liittyjä on liikelaitoskuntayhtymä. Jos sillä on liikelaitoksia, ne liittyvät mukana. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on liikelaitoskuntayhtymä.

13 13 (16) Liittyjätyyppi 5: Erikoissairaanhoidon kuntayhtymä Sairaanhoitopiiri esim. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Perusterveydenhuollon /tai erikoissairaanhoidon liikelaitos, ei omaa y-tunnusta Liittyjä on sairaanhoitopiiri. Jos sillä on liikelaitoksia, ne liittyvät mukana. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on sairaanhoitopiiri Sairaanhoitopiirin omistama osakeyhtiö (esim. Coxa, Sydänkeskus) Kuntayhtymä on ulkoistanut perusterveydenhuollon sairaanhoitopiirille (esim. YPEK) Ovat omia toimintayksiköitään ja liittyvät itse (vaikka käytettäisiin tilat tarjoavan SHP:n laitteita ja potilastietojärjestelmiä) Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on liittyjä Liittyjätyyppi 6: Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistävät mallit Terveyspiiri, maakuntamalli, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä esim. EKSOTE, Itä-Savon SOSTERI Liittyjä on erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhdistänyt organisaatio Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on organisaatio

14 14 (16) Liittyjätyyppi 7: Yksityinen terveydenhuolto Yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö esim. Tampereen lääkärikeskus Oy Toimintayksikön palveluyksiköt esim. Koskiklinikka Villilä Toisten toimintayksiköiden palveluyksiköt, jotka toimivat toimintayksikön tiloissa ja käyttävät sen järjestelmää esim. Kosken korva ja nenä Oy Liittyjä on terveydenhuollon toimintayksikkö, joka on toimiluvan saanut yksityinen terveydenhuollon palvelujentuottaja Toimintayksikön mukana liittyvät sen omat palveluyksiköt sekä toimintayksikön tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät toimiluvan saaneet toisten toimintayksiköiden palveluyksiköt ja itsenäiset ammatinharjoittajat Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on jokainen yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö sekä itsenäinen ammatinharjoittaja Itsenäiset ammatinharjoittajat (elinkeinoharjoittajat), jotka toimivat toimintayksikön tiloissa ja käyttävät sen järjestelmää Liittyjätyyppi 8: Itsenäinen ammatinharjoittaja Itsenäinen ammatinharjoittaja (elinkeinoharjoittaja), joka toimii omissa tiloissaan ja käyttää omaa järjestelmää Liittyjä on itsenäinen ammatinharjoittaja Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on itsenäinen ammatinharjoittaja

15 15 (16) Työterveydenhuollon liittyminen: Liittyjätyyppi 9: Työnantaja Työnantajan ylläpitämä omalle henkilökunnalle työterveyspalveluja tuottava yksikkö esim. Stockmann työterveys Liittyjä on työnantaja erillisenä toiminta-yksikkönä. Potilastiedon arkiston rekisterinpitäjä on työnantaja

16 16 (16) Esimerkin selitys: Terveydenhuollon toimintayksikkö A:n hakemuksella/sitoumuksella liittyvät sen omat palveluyksiköt A1 ja A2 sekä kaikki em. A1 ja A2 palveluyksiköiden tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät työsuhteiset lääkärit ja hammaslääkärit sekä itsenäiset ammatinharjoittajat sekä kaikki em. A1 ja A2 palveluyksiköiden tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköt (B1, C2 ja D2) Erillisellä omalla hakemuksellaan liittyy toimintayksikkö C (omissa tiloissaan toimivan palveluyksikön C1 osalta). Sen hakemuksella/sitoumuksella liittyvät: sen oma palveluyksikkö C1 kaikki em. C1 palveluyksikön tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät työsuhteiset lääkärit ja hammaslääkärit sekä itsenäiset ammatinharjoittajat sekä kaikki em. C1 palveluyksikön tiloissa toimivat ja sen järjestelmää käyttävät muiden terveydenhuollon toimintayksiköiden palveluyksiköt (D1) Erillisellä omalla hakemuksellaan liittyy toimintayksikkö E (jolla on vain omissa tiloissa toimiva palveluyksikkö E1 ja työsuhteisia lääkäreitä) Terveydenhuollon toimintayksiköt B ja D eivät liity lainkaan toimintayksikköinä (eivät tee hakemusta/sitoumusta), koska niillä ei ole yhtään omissa tiloissa toimivaa palveluyksikköä.

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800

tai puhelimitse: Pekka Järvinen (09) 1607 3800 1(16) 28.3.2011 POTILASTIETOJEN KÄSITTELY - ohje terveydenhuoltolain 9 :n ja asiakastietolain muutosten toteuttamiksi 1 1. TAUSTAA Eräitä potilasasiakirjojen ja potilastietojen käsittelyä, käyttöä ja luovutusta

Lisätiedot

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys.

Lausunnon liitteenä on Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtajan ja terveysjohtajan 4.12.2009 päivätty selvitys. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 25.01.2011 Dnro OKV/306/1/2009 1/9 ASIA Oulun kaupungin terveydenhuollon menettely KANTELU Kantelijat ovat oikeuskanslerille 25.2.2009 osoittamassaan kirjoituksessa arvostelleet Oulun

Lisätiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot

SOTE-organisaatiorekisterin tiedot Luokitukset, termistöt ja tilasto-ohjeet TUTKIMUS Ohje terveydenhuollon yksiköiden tietojen ilmoittamisesta kansalliseen koodistopalveluun 2 2010 Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ISBN 978-952-245-249-8

Lisätiedot

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat

Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 5.9.2007 1 Sisällys Yksityisen terveydenhuollon potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjat 1 Potilasasiakirjarekisteri 1 Rekisterinpitäjän vastuu ja velvollisuudet

Lisätiedot

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä

Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys. Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Kanta-sopimusmalli / Yritys-Yritys Sopimus eresepti-palveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja Lääkäriaseman tiloissa toimiva lääkäripalveluyhtiö

Lisätiedot

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Tomi.Voutilainen@uef.fi. Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät

Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen. Tomi.Voutilainen@uef.fi. Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Sähköinen asiointi kuka vastaa ja mistä, Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät Sähköinen

Lisätiedot

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto Potilastiedon arkisto Tre 10.10. 2014, CGI:n asiakaspäivät Päivi Achte 17.10.2014 1 Kansallisten tietojärjestelmäpalveluiden kokonaisuus ja hyödyntäminen VRK:n varmennepalvelut Valviran attribuuttipalvelu

Lisätiedot

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä.

Osapuolet sitoutuvat noudattamaan e-reseptipalvelun ehtoja ja sen liitteitä. Mallisopimus Sopimus e-reseptipalveluun liittymisestä Tällä sopimuksella yksityinen terveydenhuollon toimintayksikkö ( Lääkäriasema ) ja itsenäinen ammatinharjoittaja ("Ammatinharjoittaja") sopivat e-reseptipalveluun

Lisätiedot

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje

Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Kauniaisten kaupunki sosiaali- ja terveystoimi Potilasasiakirjojen tietosuojaohje Ehdotus sosiaali- ja terveyslautakunnalle 21.4.2015 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 POTILASASIAKIRJOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

Palvelutapahtumien hallinta

Palvelutapahtumien hallinta Juha Mykkänen, Saara Savolainen, Hannu Virkanen, Timo Itälä, Pirkko Kortekangas Palvelutapahtumien hallinta Arkkitehtuuritarkennuksia terveydenhuollon valtakunnallisten, alueellisten ja paikallisten tietojärjestelmäratkaisujen

Lisätiedot

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta

Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta Olennaiset vaatimukset, sertifiointi + omavalvonta STEDI 5.5.2015 Kehittämispäällikkö Juha Mykkänen THL/OPER 20m Vastuu tietosuojasta ja tietoturvasta Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikölle lainsäädännöllinen

Lisätiedot

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille

Ohje 1/2015 1 (6) Dnro 6174/06.00.00.02/2014 6.2.2015. Jakelussa mainituille Ohje 1/2015 1 (6) Jakelussa mainituille Yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevan lainsäädännön soveltaminen yksityisten koulutuksen järjestäjien tuottamiin sosiaali- ja terveyspalveluihin Taustaa

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.)

Elokuu 2011. ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Perusterveydenhuoltopalvelujen sääntökirja Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-800-7 (pdf) ISBN 978-951-563-813-7 (nid.) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 1 (12) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä PERUUKKIPALVELUN SÄÄNTÖKIRJA 28.2.2013 2 (12) Johdanto Tämä sääntökirja on asiakirja, jossa esitetään Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI

Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri Juha Tuominen Suomen Terveystalo Oy, Konsernihallinto Jaakonkatu 3B 3krs., 00100 HELSINKI REKISTERISELOSTE/ 1(6) REKISTERINPITÄJÄ Nimi Terveystalo - konserni Osoite Jaakonkatu 3B, 3 krs., 00100 HELSINKI Puhelin 030 633 11 POTILASREKISTERISTÄ VASTAAVA HENKILÖ Valtakunnallisesti: johtava ylilääkäri

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa

Paras-opas 1. Paras-opas. Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa Paras-opas 1 Paras-opas Henkilöstön asema ja edunvalvonta kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Förbundet för den offentliga

Lisätiedot

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat

Palvelusetelien käyttöön liittyvät arvonlisävero-ongelmat Ernst & Young Oy Puh. 09-172 771 Elielinaukio 5 B Fax 09-1727 7707 Partner, Leena Äärilä 00100 Helsinki etunimi.sukunimi@fi.ey.com Tax Advisor, Maaria Koski www.ey.com/fi 18.2.2007 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO-

Lisätiedot

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus

Ohje 14/2012 1 (9) Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt. Jälkitarkastuskäytäntöjen arviointi ja Valviran ohjeistus Ohje 14/2012 1 (9) Sairaanhoitopiireille Erikoissairaanhoidon valtakunnalliset jälkitarkastuskäytännöt Eduskunnan oikeusasiamies on todennut päätöksessään 13.1.2012 (Dnro 3283/4/10) Helsingin ja Uudenmaan

Lisätiedot

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille

Työnantajille ja työterveyshuoltopalvelujen tuottajille Kansaneläkelaitos Terveysosasto Diaarinumero 20/322/2009 Kirjeeseen on koottu ajantasaista tietoa Kelan korvaamasta yrittäjien ja työnantajien työterveyshuollosta. Se on tarkoitettu työpaikan työterveyshuollon

Lisätiedot

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista

Tunne perusturvasi 3c. Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Tunne perusturvasi 3c 2006 Työterveyshuolto Tietoa työnantajille ja yrittäjille työterveyshuollon korvauksista Lukijalle Lukijalle Työterveyshuoltolain tarkoitus on edistää työhön liittyvien sairauksien

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen)

SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE. Kotihoito (tuettu kotona asuminen) SUONENJOEN KAUPUNKI PALVELUSETELIOHJE Kotihoito (tuettu kotona asuminen) Versio 1.1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ PALVELUSETELIOHJEESTA... 4 2. MÄÄRITELMIÄ... 4 3. ASIAKAS PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄNÄ... 5

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA

Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA KIIREELLISESSA SELVITYS- JA SELITYS- LSAV1162105.07.0312013 PWNTO ~ ~ vat yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimesta vastaavat lautakunnat SELVITYS- JA SELITYSPWNTO SUUN TERVEYDENHUOLLOSSA HOITOON PÄÄSYN TOTEUTUMISESTA

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema...

Sisällysluettelo Soveltamisala... 3 Määritelmät... 3 Kunnan velvoitteet... 4 Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 Asiakkaan asema... Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän riippumattomuus... 4 5. Asiakkaan asema... 5 6. Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeminen...

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma

Keski-Suomen seututerveyskeskuksen perustamissuunnitelma KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Seututerveyskeskushanke Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sekä Joutsan, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Luhangan, Multian, Petäjäveden ja Toivakan kuntien yhteishanke

Lisätiedot

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN ULKOISTAMINEN, YHTEISET TIETOJÄRJESTELMÄT, VERKOTTUMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT SOPIMUKSET Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi 2 SISÄLTÖ I Johdanto.

Lisätiedot