Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia."

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (18) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Yhteenveto Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kyselyosuus on toteutettu. Tulokset ovat käytettävissä vuoden jälkipuoliskolla. Pelastustoimen laitelain tarkoittamat valvontatehtävät on hoidettu sisäasianministeriön kanssa sovitun tulossopimuksen mukaisesti. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonta on hoidettu ympäristöministeriön kanssa sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuljetettavien painelaitteiden ja varallisten aineiden kuljetuspakkausten ja säiliöiden valvonta on hoidettu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitun sopimuksen mukaisesti. Tulostavoite 1: Tuotteiden ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustaso säilyy korkeana. Tuotteiden sekä laitteistojen ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksissa kuoli alkuvuoden aikana kaksi henkilöä, joista toinen räjähdyksessä ja toinen hissitapaturmassa. Laitosvalvontayksikön toimialaan liittyvät määräaikaistarkastukset ja valvontakäynnit ovat pääosin toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Osa valvontakäynneistä painottuu loppuvuoteen, vuositavoitteet arvioidaan saavutettavan. Tuotevalvonnan valvontakäynnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisti, lukuunottamatta sähkötuotteiden valvontaa. Noin puolet myymäläkäynneistä jäi toteutumatta kenttätarkastajan pitkän sairasloman ja uuden tarkastajan perehdyttämisen vuoksi. Syntynyttä vajetta ei voida kuluvana vuonna täyttää, muut tuotevalvonnan loppuvuoden määrälliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan Tulostavoite 2: Elinkeinoelämän edellytykset ja kansalaisten mahdollisuudet tunnistaa hallita ja ennaltaehkäistä turvallisuus- ja luotettavuusriskejä parantuvat. Kansalaisten turvallisuusmyönteisyys sekä laitteiden, laitteistojen ja laitosten turvallinen käyttö ja kunnossapito lisääntyvät. Erityisesti kuluttajien turvallisuustietoisuutta lisääviä ja turvallista käyttäytymistä tukevia hankkeita valmistui kaksi: palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittämishanke sekä jääkaappi-pakastimien vertailututkimus Toiminnanharjoittajille suunnattua viestintää uusista muuttuneista säädöksistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Selvityshanke toiminnanharjoittajien turvallisuusasenteista ja turvallisuuskäyttäytymisestä aloitetaan syksyllä. Prosessiturvallisuuden kehittämisohjelman koordinointi on

2 RAPORTTI 2 (18) suunnitteilla. Yksi TUKESin tukema hanke aloitettu, suunnitelman mukaan se valmistuu kesällä Alkuvuonna toteutettiin vuosittainen johdon suorittama itsearviointi. Valtiovarainministeriö valitsi TUKESin yhdeksi kolmesta Suomen edustajasta esittelemään toimintaansa Kööpenhaminassa syksyllä pidettävässä julkisen hallinnon laatukonferenssissa. Tavoite 3: Toimialan säädöstö on ajan tasalla, velvoitteet on suhteutettu oikein ja säädösten soveltamiskäytännöt ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaiset. Kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä muita yhteistyöministeriöitä on avustettu säädösvalmistelussa. TUKES on tehnyt ehdotuksen jalometallilain täsmentämiseksi ja valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi niiden säännösten osalta, jotka koskevat jalometallituotteiden täyttämistä. Tavoite 4: TUKES osallistuu teknillistä turvallisuutta ja luotettavuutta edistävän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston toimintaan ja edistää sen laajentumista. TUKESin asiantuntijat ovat osallistuneet Viron markkinavalvonnan kehittämistä koskevaan Phare-hankkeeseen. EU:n valvontaviranomaisten keskinäisestä vierailuohjelmasta on toteutettu kaksi: Seveso-tarkastuksiin tutustumista varten järjestetty Mutual Joint Visit (Ruotsi) ja Land Use Planning-seminaari (EU:n ja Ranskan järjestämä). Kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä on jatkettu suunnitellulla tavalla. Tavoite 5: Henkilöstön osaaminen syvenee ja monipuolistuu. Henkilöstötyytyväisyyttä tukevat selkeämmät johtamisjärjestelmät. TUKESissa tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset on alustavasti määritelty ja osaamisen arvioinnin tueksi valmistui työkalu. Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden määrittelyn edellyttämiä menettelyjä jatkokehitetään. Atk-koulutus on edennyt suunnitellulla tavalla. Hankkeet uuden henkilöstöstrategian ja uuden työsuojelun toimintaohjelman laatimiseksi ovat alkaneet. Tuki- ja kehitysyksikön palvelujen kehittämishanke alkaa syksyllä. Hanke on osa laajempaa toiminnan tavoitteiden ja toimintaprosessien selkiyttämistavoitetta. Myös työilmapiirikysely toteutetaan syksyllä. 6. Tietohallinto on toimintaa tukevaa ja ajantasaista. Uusi intranet- ja asiakirjanhallintajärjestelmä otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti. Sähköinen vireillepano mm. hakemusten vastaanotto sähköpostin välityksellä mahdollistettiin. TUKESin ja lääninhallitusten yhteisen extranet-sovelluksen käyttöönotto siirtyi syksyyn.

3 RAPORTTI 3 (18) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Sisällysluettelo: Yhteenveto 1 Valvonta 4 Laitosvalvonta 4 Onnettomuustutkinta 5 Toiminnan tunnuslukuja 5 Tuotevalvonta 7 Toiminnan tunnuslukuja 9 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 11 Viestintä 12 Säädöstön kehittäminen 14 Yhteistyöverkosto 15 Henkilöstö 16 Tietohallinto 17 Talous 18

4 RAPORTTI 4 (18) Valvonta Tulostavoite 1: Tuotteiden ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustaso säilyy korkeana. Laitosvalvonta Laitosvalvontayksikön toimialaan liittyvät määräaikaistarkastukset ja valvontakäynnit ovat pääosin toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Osa valvontakäynneistä painottuu loppuvuoteen. Edellisenä vuonna tarpeelliseksi osoittautunutta oikeudettoman sähköasennusurakoinnin ja sähkölaitekorjauksen valvontaa on jatkettu kuluvana vuonna. Valvontaa kohdistetaan tietyille maantieteellisille alueille. Hankemuotoisesti on selvitetty TUKESiin rekisteröitävien käytön johtajaa edellyttävien sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspuutteita. Käytönjohtajakohteita on runsas 3000 kpl, joista yli tuhannesta puuttui määräaikaistarkastustieto, joko ilmoituksen laiminlyönnin takia tai siksi, ettei tarkastus ole vielä ajankohtainen. Hanke etenee aikataulunsa mukaisesti, mutta se on kohtuullisen työläs käsiteltävien kohteiden suuren lukumäärän takia. Sähkörekisterin tietosisällön korjausten valmistuttua pääosin edellisen vuoden lopulla todettiin, että n. 250 laitteiston osalta oli epäselvyyksiä siitä, onko käytön johtaja nimettynä. Näiden selvittämistä varten perustettiin valvontahanke vuoden alussa. Myös tämä hanke on osoittautunut työlääksi, mutta se etenee aikataulussaan. Hankkeen on määrä valmistua vuoden lopulla. Sähköturvallisuussäädösten mukaisia ilmoituksia on saapunut edelleen runsaasti, määrä on samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna. Kylmälaiteliikkeiden ilmoituksia on tullut arvioitua huomattavasti enemmän. Kemikaaliturvallisuustoimialalla keskeinen valvontatehtävä alkuvuodesta on ollut turvallisuusselvitysten käsittelyn jatkaminen. Vuonna 2002 tulleista on pyydetty lisäselvityksiä, osasta 2001 tulleesta turvallisuusselvityksestä on annettu lopulliset johtopäätökset. Turvallisuusselvityksistä tehdyt lisäselvityspyynnöt analysoitiin järjestelmällisesti opinnäytetyönä kokonaiskuvan saamiseksi tilanteesta. Merkittävimmät puutteet olivat vaarojen tunnistamisessa ja seurausten arvioinnissa. Kemikaali- ja nestekaasukohteiden, räjähdetehtaiden ja kaivosten määräaikaistarkastukset sekä maakaasukohteiden valvontakäynnit on tehty suunnitelmien mukaisesti ja tämän vuoden tavoitteeksi asetettu määrä tullaan saavuttamaan. Tarkastusten mukaan yrityksissä on otettu käyttöön paljon uusia turvallisuutta tukevia menettelyitä, mutta todennäköisesti vaaditaan aikaa ennen kuin ne ovat muotoutuneet kuhunkin laitokseen sopiviksi ja toimivat riittävän tehokkaasti. Maakaasun lupahakemukset ovat vähentyneet huomattavasti. Kevään valvontakäyntien vähäiseen määrään maakaasukohteissa on vaikuttanut henkilöstön osallistuminen Viro-yhteistyöhön.

5 RAPORTTI 5 (18) Luvat, ilmoitukset ja pätevyyden arvioinnit on käsitelty pääosin asetetussa aikataulutavoitteessa. Onnettomuustutkinta Alkuvuonna 2002 nimettiin seuraaviin onnettomuustapauksiin tutkija/tutkijaryhmä laitosvalvontayksiköstä: - Fortum Oil and Gas Oy:n Porvoon jalostamolla sattunut dieselöljyvuoto - Sunila Oy:n sellutehtaalla sattunut räjähdys, jossa yksi työntekijä sai vakavia palovammoja - M-real Oyj:n Kirkniemen tehtaalla sattunut kloorivuoto - Turussa kerrostalossa sattunut räjähdys, jossa yksi henkilö loukkaantui - Harjavallassa jakeluaseman bensiinisäiliön puhdistustyössä sattunut räjähdys, jossa yksi puhdistusliikkeen työntekijä sai vakavia palovammoja - Nexplo Vihtavuori Oy:n tehtaalla Laukaassa sattunut räjähdys, jossa kuoli yksi työntekijä - Helsingissä (Simonkatu 12) sattunut kuolemaan johtanut hissitapaturma Onnettomuudet ja vahinkotapaukset on tutkittu TUKESin menettelyohjeen mukaisesti. Kevään 2002 aikana valmistuneet raportit: - Öljyvahinko Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin erikoistuotejalostamolla Kattilan tulipesän räjähdys Vantaan Energia Oy Maarinkunnaan lämpökeskuksessa Kevyen dieselöljyn vuoto Fortum Oil and Gas Oy:n Porvoon jalostamolla Räjähdysonnettomuus Sunila Oy:n sellutehtaalla Kotkassa Toiminnan tunnuslukuja Kemikaaliturvallisuus ja kaivostoiminta Valvontatapahtumat ja -käynnit vuositavoite toteuma Määräaikaistarkastukset (tarkastusohjelman mukaiset, kemikaalit, nestekaasu, räjähteet, kaivokset) 260 kpl 142 kpl Käyttöönottotarkastukset 65 kpl 46 kpl kpl Käsittelyaikojen enimmäispituudet ja toimenpiteiden lukumäärät: kuulutus- ja lausuntomenettelyä 150 pv 76 pv 83 edellyttävät luvat ja ilm. muut laitosluvat ja ilmoitukset 80 pv 41 pv 52 pätevyysarvioinnit ja henkilömuutokset 20 pv 5 pv 189 räjähteiden siirtotodistukset 7 pv 2 pv 142 Valvontatapahtumat: turvallisuusselvitykset (lisäselvityspyynnöt/ lopulliset johtopäätökset) pelastussuunnitelmat (lisäselvityspyynnöt/ lopulliset johtopäätökset) 15 /34 5 /23 Maakaasu - valvontakäynnit maakaasuputkistojen rakentamisluvat 24

6 RAPORTTI 6 (18) - biokaasuluvat 10 - maakaasun käytönvalvojailmoitukset 36 - pätevyyskokeet/maakaasu 45 Kaivokset ja rakennussementit 10 pv 15 Painelaiteturvallisuus vuositavoite toteuma Valvontakäynnit, kpl Käsittelyaikojen enimmäispituudet: - luvat ja ilmoitukset (10 kpl) 20 pv < 20 pv Käsiteltyjä asioita: Määräaikaistarkastuskyselyt Parekin perusteella, kpl 300 Luvat ja ilmoitukset, kpl 10 Sähköturvallisuus vuositavoite toteuma Valvontakäynnit kpl kpl Sähkölaitteistot Hissilaitteistot 60 7 Oma-aloitteinen asiakirjoihin perustuva sähkölaitteistojen 90 aloitettu valvonta Käsiteltyjä asioita kpl Asiakkailta tulleiden selvityspyyntöjen käsittely 15 Käytön johtajan nimeämispyyntöjä lähetetty 21 Käytön johtajaa koskevien ilmoitusten käsittely 167 Tarkastustoiminta, asennus- ja huoltoliikkeet Valvontakäynnit: vuositavoite toteuma sähköurakoitsijat hissiurakointi 20 6 sähkö- ja hissialan tarkastustoiminnan harjoittajat 30 9 muut tarkastus- ja ilmoitetut laitokset 7 öljysäiliöiden tarkastusliikkeet 10 5 paloilmoitinasennus- ja huoltoliikkeet käsisammutinhuoltoliikkeet 40 5 sammutinlaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet 10 3 öljylämmityslaitteisto- ja kaasuasennusliikkeet 35 2 Oma-aloitteinen asiakirjoihin perustuva valvonta: sähköurakoitsijat 75 aloitettu Käsittelyaikojen enimmäispituudet: tarkastuslaitosten hyväksynnät (4 kpl) 80 pv hakemukset (asennus- ja huoltoliikkeet, testauslaitokset) 20 pv 2-3 viikkoa

7 RAPORTTI 7 (18) ilmoitukset 20 pv Käsiteltyjä asioita Sähköurakointia koskevia asiakkaiden selvityspyyntöjä käsitelty Sähkötöiden johtajan nimeämispyyntöjä lähetetty 107 Sähkö- ja hissiurakoinnin toimintailmoituksia tms. 895 Lausunnot koulutuksesta ja työkokemuksesta 40 Sähköturvallisuustutkinnot - valtakunnallinen tutkinto - erikoistutkinto 1 1 Hissiturvallisuustutkinto 1 tilaisuus Valtuutettujen tarkastajien luvat, uudet ja uusitut 40 Tarkastajien vuosiraportit n. 100 Tarkastuslaitosten hyväksymiset 4 NDT- ja DT-testauslaitosten hyväksymiset 3 Öljylämmitysliikkeiden toimintailmoitukset Valvontakirjeet 56 Kaasuasennusliikkeiden toimintailmoitukset 49 - valvontakirjeet 8 - tutkintotilaisuuksiin osallistuneet 13 Paloilmoitinliikkeiden 17 - pätevyystodistukset 14 - tutkintotodistukset 27 - tutkintotilaisuudet 1 Sammutuslaitteistoliikkeiden toimintailmoitukset 6 - pätevyystodistukset 3 - tutkintotilaisuudet 1 Vastuuhenkilön kuulustelun /sammutuslaitteisto, kpl 10 Käsisammutusliikkeiden toimintailmoitukset 20 - pätevyystodistukset 20 Maakaasuputkiston tarkastajien hyväksyntä 1 Muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet 1 Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet/ilmoitukset 10 *) menettely päättyi Kylmälaiteliikkeiden ilmoituksia on tullut käsiteltäväksi 700 kpl ja ne on viety TUKESin kotisivulla olevaan rekisteriin. Arviolta 90 % joutuu täydentämään ilmoitusta vastuuhenkilön koulutuksen osalta. 16 (* Tuotevalvonta Tuotteiden turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia alkuvuoden aikana. Tuotteiden keskimääräinen turvallisuus- ja luotettavuustaso on edelleen hyvä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Seuraavassa yhteenveto eri tuoteryhmistä: Räjähdevaarallisiin aineisiin liittyvät tuotteet. Räjähteiden ja kemikaalisäiliöiden valvontahavaintojen perusteella puutteiden ja laiminlyöntien määrä on edelleen varsin vähäinen. Samoin markkinoilla olevat kaasulaitteet ovat olleet yleisesti ottaen määräysten mukaisia.

8 RAPORTTI 8 (18) Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja pakkaukset. Heinäkuussa 2001 voimaantullut kuljetettavien painelaitteiden direktiivi aiheutti merkittäviä muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastustoimintaan: Kuljetettavien painelaitteiden hyväksymisasiat siirtyivät ilmoitetuille laitoksille, muiden säiliöiden ja pakkauksien hyväksymisasiat puolestaan VAK-tarkastuslaitoksille. Tarkastusta koskevien muutosten myötä TUKE- Sin tehtävät muuttuivat luvanannosta markkinavalvontaan. Uusi järjestelmä on lähtenyt liikkeelle kangerrellen, koska tarvittavien uusien tarkastuslaitosten hyväksymismenettelyihin on kulunut odotettua enemmän aikaa. Kuljetettaville painelaitteille on saatu ilmoitettu laitos liki vuoden kuluttua siitä kun direktiivi tuli voimaan. Pakkauksille ei ole vieläkään VAK-tarkastuslaitosta. Painelaitteita koskeva siirtymäkausi loppui Tämän jälkeen markkinoille on voinut saattaa vain painelaitedirektiivin vaatimuksien mukaisia tuotteita. Siirtymäkauden jälkeisen tilanteen selvitystä jatkaa. Yksinkertaisten painesäiliöiden ja kattiloiden hyötysuhdedirektiivin osalta ei puutteiden ja laiminlyöntien kehityksessä ole tapahtunut merkittävää muutosta. Markkinoille saatetut aerosolit täyttivät pääosin asetusten vaatimukset. Sähkötuotteiden turvallisuustaso säilyi edelleen hyvänä. Sähkötuotteet eivät ole alkuvuonna aiheuttaneet vakavia sähkötapaturmia. Lievää tilanteen huonontumista on havaittavissa vuoden 2001 lukuihin nähden, jolloin vaatimustenvastaisten tuotteiden (vakavat ja puutteet, jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden) osuus oli 35 %. Nyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vastaava luku on 39 %. Tämä saattaa johtua siitä, että testaukseen on otettu tuotteita selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, joten valintakynnys on saattanut olla korkeampi. Muutos ei kuitenkaan ole merkittävä. EMC:n osalta vaatimustenmukaisuustaso ei ole muuttunut viimevuotisesta. Tilastomateriaali on sen verran vähäistä, että pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei alueesta voi tehdä. Energiamerkinnät ovat jo hyvin esillä ja kauppiaiden kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt. Pieniä hankaluuksia on ollut energiamerkkiliuskan pohjien saannissa. Pelastustoimen laitteissa turvallisuuspuutteet ovat olleet harvinaisia. Vaatimusten vastaisten tuotteiden puutteet ja virheellisyydet ovat koskeneet lähinnä merkintöjä ja kirjallisia ohjeita, sekä jotakin yksittäistä toimintaominaisuutta. Mittaamisvälineet. Vakauslain alaisessa käytössä olevien mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuustaso on tyydyttävä. Noin 4 % tarkastetuista laitteista on säädösten vastaisia. Yleisin puute on määräaikaisvakauksen laiminlyönti. Merkittäviä laiteryhmä- ja toimialakohtaisia sekä maantieteellisiä eroja on edelleen. Alkuvuodesta läänihallitusten suorittama valvonta on jäänyt tavanomaista vähäisemmäksi euron käyttöönottoon liittyvien tehtävien vuoksi. Vaakadirektiivin olennaisten vaatimusten vastaisia tuotteita on todennäköisesti edelleen Suomen markkinoilla. Osa havaituista vaatimusten vastaisuuksista on vakavia. Tilanteen korjaaminen edellyttää ETA-viranomaisten välistä yhteistyötä, jota tehdään WELMECin työryhmässä WG5. Jalometallituotteet. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleen uuden jalometallituotelain ja valtioneuvoston asetuksen myötä jalometallituotteiden markkinoille saattaminen yksinkertaistui tarkastusleimauksen muututtua valinnaiseksi. Toiminnanharjoittajien vastuu ja vapaudet lisääntyivät. Tämä on johtanut puutteellisesti tai suorastaan virheellisesti merkittyjen tuotteiden saattamiseen markkinoille. Puolentoista vuoden koke-

9 RAPORTTI 9 (18) muksen perusteella tietämättömyyttä säädöksistä on edelleen vuonna 2001 toteutetusta huomattavasta viestintäpanostuksesta huolimatta. Tähän on osin syynä uusien yrittäjien tulo vapautuneille markkinoille. Epäjalosta metallista tehtyjä rihkamakoruja on myyty kullattuna hopeana. Tähän tapaukseen liittyen annettiin myyntikieltopäätös. Pitoisuusalitukset ovat muuten harvinaisia. Puutteellisesti leimattuja ja leimaamattomia tuotteita sekä huonolaatuisia leimoja on monissa liikkeissä. Kuitenkin useissa liikkeissä ei ole ollut huomautettavaa. Puuteiden määrä on selvästi kasvanut. CE-merkityt rakennustuotteet. Alkuvuoden 2002 aikana CE-merkinnän käyttö on ollut mahdollista n. 50 rakennustuoteryhmässä. Merkittävimmät CE-merkityt rakennustuoteryhmät Suomen markkinoilla alkuvuonna 2002 ovat olleet rakennussementti sekä betonin kiila-ankkurit. Vaatimustenmukaisuuspuutteita ei ole ilmennyt. Toiminnan tunnuslukuja Räjähdysvaarallisiin aineisiin liittyvät tuotteet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Kaasulaitteet 80 - Kemikaalisäiliöiden myymälät 10 6 Kemikaalisäiliöiden valmistajat 5 3 Louhintaräjähteet Ilotulitteet Kaasulaitteiden valvontakäynnit ajoittuvat kesäkauteen, koska myynti ja laitteiden käyttö tapahtuu pääosin kesälomakautena. Valvonnan painopiste on nestekaasukäyttöisissä kotitalouslaitteissa. Ilotulitteiden valvonta painottuu syksyyn. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja pakkaukset suunnitteluvaiheessa (Liikenne- ja viestintäministeriö) Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Myymälät 10 2 Maahantuojat ja valmistajat 10 1 Tarvittavien direktiivin mukaisten tarkastuslaitosten puuttuessa kuljetettavien painelaitteiden alalla toiminnanharjoittajien hankinnat ovat olleet pysähdyksissä. TUKES on jatkanut pakkauksiin liittyvien hakemusten käsittelyä tarvittavan VAK-tarkastuslaitoksen puuttuessa. Painelaitteet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Painelaitteet Yksinkertaiset painesäiliöt Kattiloiden hyötysuhde Aerosoli Valvontahankkeet: Isojen (ei- rekisteröitävien) kompressori- ilmasäiliöiden tarkastukset ja testaukset Pelastustoimen laitteet (Sisäasianministeriö) Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Käsisammuttimet/myymälät Käsisammuttimet/messut 2-3 2

10 RAPORTTI 10 (18) Palovaroittimet/myymälät Palovaroittimet/messut Lämminilmakehittimet/valmistaja Lämminilmakehittimet/messut Savunpoistolaitteet Tehdasvalmisteiset tulisijat Väestönsuojan laitteet ja varusteet Sammutuslaitteistot Turvavalaistus Paloilmoittimet Valvontahankkeet Palovaroittimien toiminta. Hanke on saatu pääosiltaan valmiiksi. Palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittäminen. Hanke on saatu valmiiksi. Hankkeiden tuloksista TUKES-julkaisu 7/2002 Sähkölaitteet, emc ja energiamerkinnät Valvontakäynnit: tavoite kpl *) toteutuma kpl Turvallisuus ja emc Vähittäismyyjät 2400 (1200) 595 Valmistajat ja maahantuojat 150 (75) 81 Energiamerkinnät Vähittäismyyjät 250 (125) 63 Valmistajat ja maahantuojat 5 (3) 3 Asiakirjoihin perustuva valvonta: Turvallisuus ja emc , josta 25 vaatimusten mukaisia Energiamerkinnät *) suluissa alkuvuoden tavoite Valvontakäyntien ja energiamerkin valvonnan lukumäärätavoitteiden huomattava alittuminen johtuu henkilökuntavajeesta (kolmesta tarkastajasta yksi sairas) ja uuden henkilön koulutuksen viemästä ajasta. Lisäksi EMC- asiantuntija on vaihtanut työpaikkaa eikä uutta ole rekrytoitu. Huonojen tuotteiden myyntiin, maahantuontiin tai valmistukseen osallistuneiden yksilöllinen neuvonta on vienyt aiempaa enemmän kenttätarkastajien ja päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden aikaa Merkittävimmät valvontahankkeet: Tehdasvalmisteisten ja urakoitsijoiden asennuspaikalla kokoamien sähkökeskusten vaatimustenmukaisuustarkastus -hanke on aloitettu ja se etenee aikataulun mukaisesti Työtehoseura on tehnyt jääkaappien ja pakastimien vertailututkimuksen, joka on julkaistu TUKES-julkaisuna 8/2002. Muutama toistuvasti vaatimusten vastaisesti toimiva toiminnanharjoittaja on kutsuttu TU- KESiin ja on yritetty selvittää syitä tällaiseen toimintaan. Menettelyä laajennetaan yhteispohjoismaiseksi. Mittaamisvälineet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Tarkastettavat mittauslaitteet* Valmispakkauksia tuottavat yritykset 30 9 *) ei sisällä lääninhallitusten osuutta

11 RAPORTTI 11 (18) Jalometallituotteet Valvontatapahtumat: tavoite kpl toteutuma kpl Jalometallituotteiden myymälät ja valmistajat Messut Tutkittavaksi hankitut tuotteet - 76 Uusien nimileimojen rekisteröinti - 18 Asiakirjojen käsittelyaika max. 14 pv ka. 7 pv Nimileimojen rekisteröinnin kokonaiskesto on 24 päivää, rekisteröintiaikaa pidentää asiakkaan näyteleiman odottaminen Valvontahankkeet: Nikkeli jalometallituotteissa -hanke on aloitettu ja se toteutetaan yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa. CE-merkityt rakennustuotteet (Ympäristöministeriö) Valvonta: tavoite kpl toteutuma kpl Valvontahankkeet Tutkimus ja kehittäminen sekä viestintä Tulostavoite 2: Elinkeinoelämän edellytykset ja kansalaisten mahdollisuudet tunnistaa hallita ja ennaltaehkäistä turvallisuus- ja luotettavuusriskejä parantuvat. Kansalaisten turvallisuusmyönteisyys sekä laitteiden, laitteistojen ja laitosten turvallinen käyttö ja kunnossapito lisääntyvät. Valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Turvatekniikan keskuksen tietoon tulleet onnettomuus- ja vaaratilanteet vuonna 2001 (TUKES-Julkaisu 6/2002) 2) Vertailututkimus TUKESin viestinnän toimivuudesta ja palvelukyvystä valmistui (toteuttajana Taloustutkimus) 3) Cisteri-hanke: Hankkeessa on laadittu Öljy- ja kaasulämmitysteknisen yhdistyksen (ÖKY) julkaisema suositus Teknillinen suositus (TS-7/2002) lämmitysöljysäiliöiden tarkastuksesta ja huollosta. 4) Menettelyt nestekaasu- ja maakaasuputkistojen rakentamisen, asennuksen ja huoltamisen pätevyyden arviointiin (Maakaasuputkistojen asennusoikeuksien muutoksista tiedottaminen) 5) Turvallisuusselvityksissä todetut turvallisuuspuutteet (LTKK:n erikoistyö TUKESin ohjauksessa) 6) Palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittämishanke, jossa tutkittiin palovaroittimien toiminnallisia edellytyksiä kuluttajien käyttäytymisen pohjalta. Tutkimuskokonaisuus muodostui valvonnassa vastaan tulleista havainnoista, jotka liittyivät palovaroittimien virheelliseen toimintaan. Tavoitteet jakaantuivat omiin kokonaisuuksiin, jotka pitivät sisällään tarkasteluja sää- ja toimintakestoisuuksista sekä kotitalouksien näkemyksien, asenteiden ja käyttäytymisen analysointia palovaroittimien toiminnan kannalta. Julkaisuun kerättiin myös tiedot muista palovaroitinhankkeista. TUKESin valvoessa palovaroittimien vaatimustenmukaisuutta oli lisätutkimustiedon hankkiminen käyttäjänäkökulmasta tärkeää valvonnan kehittämiseksi. (TUKES-julkaisu 7/2002).

12 RAPORTTI 12 (18) 7) Jääkaappi- pakastimien vertailututkimuksessa selvitettiin kuluttajille käytännöllisiä ja käyttöturvallisuutta edistäviä valintakriteerejä laitteiden ostoa varten. Testitulosten perusteella tuotekehityksessä on vielä parantamisen varaa: 1) laite olisi helposti paikaltaan taustan puhdistamista varten ja 2) lämpötilojen säätäminen pitäisi tehdä nykyistä helpommaksi, varsinkin kierrettävissä valitsimissa on monia huonoja ratkaisuja. Käyttäjien kannalta elektroniset säädöt ovat helpompia ja parasta olisi, jos lämpötilojen säädöt toimisivat automaattisesti, mutta sellaista laitetta ei ole vielä kehitetty.(tukes-julkaisu 8/2002). Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Painelaitesäädösten voimaantulon vaikutukset hanke etenee suunnitellusti. 2) Cisteri-hanke: Hankkeen loppuraportti valmistuu elokuussa. Hankkeen tuloksista pidetään tiedotustilaisuus TUKESissa syyskuussa ) RBMI-hanke (Painelaitteiden riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus): Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Kansallinen menettelyehdotus on valmisteilla. 4) Prosessiturvallisuuden kehittämisohjelman koordinointityö suunnitteilla. Käynnistynyt TUKESin tukema hanke: klooridioksidin turvallinen käsittely (suunnitelman mukaan valmis ) 5) Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Seveso direktiivin voimaansaattaminen ja vaikutukset Suomessa hanke valmistumassa. Kohdeyritysten tietoisuutta ja toimintatapoja koskeva seurantatutkimus 2002 on valmistunut. 6) Kylmälaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden ja niiden vastuuhenkilöiden rekisteröinnin kehittäminen meneillään 7) Leimojen tunnistushankkeen loppuraportti valmistunee syksyyn mennessä. 8) Sähkötuotteiden markkinavalvonnan analysointi hanke etenee suunnitellusti. Hankkeesta on julkaistu konferenssiesitelmiä. 9) Asiakastyytyväisyyttä ja palvelukykyä selvittävä seurantatutkimuksen kyselyosuus on toteutettu. Tulokset on käytettävissä alkusyksystä. Syksyllä 2002 alkavat tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Toimialan toiminnanharjoittajien turvallisuusasenteita ja turvallisuuskäyttäytymistä koskeva selvitys 2) Menettelyjen kehittäminen tarkastuslaitosten valvontaan 3) Kemikaali- ja nestekaasu lupien sisältöä koskeva hanke 4) Tulliyhteistyön kehittäminen sähkötuotteiden markkinavalvonnassa 5) Ilotulitetiedotuksen vaikutusten arviointi Viestintä toimialoittain Vaaralliset aineet: Nestekaasun käytön turvallisuuden edistämiseksi toteutettiin keväällä 2002 opas myyjille ja maahantuojille. Oppaan tarkoituksena on lisätä myyjien tietoisuutta nestekaasuturvallisuudesta sekä edistää heidän valmiuksiaan neuvoa kaasulaitteiden käyttäjiä. TUKES julkaisi kaasulaitteista lehdistötiedotteen, jota referoitiin laajasti tiedotusvälineissä. TUKES julkaisi turvallisuuskulttuurihankkeiden tutkimusraportit: Kuluttajat ja nestekaasun turvallisuus sekä Kuluttajat ja ilotulitteiden turvallisuus. Nestekaasua käytetään tutkimuksen perusteella varsin turvallisesti ja kuluttajien tiedot ovat melko hyvät.

13 RAPORTTI 13 (18) Ilotulitteita käytetään pääsääntöisesti turvallisesti, vaikkakin erityisesti nuorilla käyttö on riskialtista. TUKES julkaisi ammattilaisia varten Kemikaaliputkistot esitteen, Turvallisuusasioiden huomioiminen tulitöissä opaskirjeen (sellutehtaille) ja TUKES-ohjeen K Turvallisuusselvitys (uusi versio). Lisäksi Seveso II esite päivitettiin. Painelaitteet: Painelaiteturvallisuuden viestintää jatkettiin julkaisemalla viisi ammattilaistiedotetta, aiheina: tarkastajien hyväksymismenettelyn poistuminen, asennus-, korjaus- ja muutostöitä koskevat vaatimukset, painelaitepäätöksen laitekokonaisuudet, testauslaitosten hyväksymismenettelyn poistuminen, maakaasuputkistojen asennusoikeudet. Sähköturvallisuus: Sähköturvallisuussäädökset 100 vuotta teemaan liittyvät www-sivut avattiin tammikuussa. Sivut on suunnattu erityisesti koulujen käyttöön ja niillä esitellään sähköturvallisuuden historiaa sekä nykytilaa. Merkkivuodesta julkaistiin kaksi lehdistötiedotetta sekä aloitettiin artikkelisarja matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettajien ammattilehdessä, Dimensiossa. Kuluttajille suunnattu Kodin sähköturvallisuusvinkit esite uusittiin ja sitä levitettiin paloviranomaisten kautta. Sähkön paloturvallisuuden viestintähankkeen jatkona julkaistiin ammattilaisesite Televisiot tulipalojen aiheuttajina, joka jaettiin mm. pelastuslaitoksille. Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö julkaisi jäsenistölleen sähköturvallisuutta koskevan esitteen Varo tappavaa sähköä yhdessä TUKESin kanssa. Sähköturvallisuudesta laadittiin lisäksi lehdistötiedotteita sekä asiantuntijaartikkeleita. Sähköurakoitsijoille lähetettiin laaja ajankohtaistiedote. TUKES osallistui messuosastollaan myös Sähkö 2002 ammattilaismessuille helmikuussa Jyväskylässä. Pelastustoimen laitteet: Palovaroittimien toiminta ja luotettavuus tutkimusraportti julkaistiin ja jaettiin mm. kaikkiin pelastuslaitoksiin. Aiheesta tehtiin myös lehdistötiedote. Lisäksi laadittiin ammattilaistiedotteita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen vaatimuksista. Rakennustuotteet: TUKES osallistui ympäristöministeriön julkaisun Rakennustuotteiden CE-merkintä laatimiseen ja laati aiheesta myös oman tiivistetyn esitteen. Julkaisua ja esitettä levitettiin laajasti viranomaisille ja toiminnanharjoittajille. Jalometallituotteet: TUKES jatkoi jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaa viestintää laatimalla aiheesta ammattilais- ja lehdistötiedotteita. Jalometallialan ammattijulkaisussa Kello & Kulta aloitettiin erityinen viranomaispalsta, jossa TUKESin edustajat vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Muut toimialat: Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista (1187/2001) tuli voimaan TUKES tiedotti uusista vaatimuksista ja TUKESille tehtävästä toimintailmoituksista alan yrityksille (kylmälaiteliikkeet).

14 RAPORTTI 14 (18) TUKESin yleinen viestintä: TUKES-katsaus julkaistiin keväällä suomen- ja englanninkielisenä. Lehti lähetetään noin 2000 osoitteeseen tärkeimmille sidosryhmille, kuten viranomaisille, yhteistyökumppaneille, toiminnanharjoittajille sekä lehden tilaajille. TUKESin viestintästrategiahanke saatiin päätökseen. Osana strategiatyötä teetettiin analyysi sidosryhmien odotuksista TUKESin viestintää kohtaan. TUKES sai analyysissa varsin positiiviset arviot viestinnästään. Taloustutkimuksen jokavuotisessa toimittajakyselyssä TUKES sai hyvät arvosanat. TUKESin oli yleisarvosanalla mitattuna 7. tutkituista 26 julkisesta organisaatiosta. Eri osa-alueilla mitattuna TUKES sijoittui kaikissa kärkeen ja keskiarvon yläpuolelle. Sähköiset palvelut: TUKESin www-palvelu siirrettiin uudelle, TUKESin omalle palvelimelle. Alkuvuonna jatkettiin myös uusien sähköisten asiointipalvelujen valmistelua (rekisterihaut, tutkintoilmoittautumiset, verkkolomakkeet, lääninhallitusten extranet). Www-sivujen kautta vastaanotettiin alkuvuonna 500 asiakaspalautetta (kyselyjä, kommentteja). Sivuilla julkaistiin yhteensä 36 tiedotetta. Automaattisessa tiedotejakelupalvelun piiriin kuului 984 asiakasta. TUKESin sisäinen verkkopalvelu (intranet) sekä uusi asiakirjojen hallintajärjestelmä ja diaari otettiin käyttöön. Säädöstö ja yhteistyöverkosto Tavoite 3: Toimialan säädöstö on ajan tasalla, velvoitteet on suhteutettu oikein ja säädösten soveltamiskäytännöt ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaiset. Kemikaaliturvallisuuden toimialalla TUKES on osallistunut useisiin säädösvalmisteluhankkeisiin. Valmistelutyö koski kaivosturvallisuussäädöksiä, räjähdesäädöksiä, räjähdysvaarallisia aineita koskevan lainsäädännön ajantasaistamista, vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuusvaatimuksia, räjähdysvaarallisia tiloja koskevan direktiivin (ATEX) toimeenpanolainsäädäntöä sekä suuronnettomuusvaarallisia laitoksia koskevan direktiivin muutosta. Sähköturvallisuuden toimialalla TUKES on osallistunut sähkö- ja hissisäädösten tarkennusten valmisteluun. Nosto-ovia ja vastaavantyyppisiä laitteita koskevien riskien kartoitustyö jatkuu. EMC- ja pienjännite direktiivien modernisointihankkeet ovat meneillään. EMC-direktiivin osalta työ on saatu valmiiksi ja jatkokäsittely riippuu komissiosta. Pienjännitedirektiivin osalta työ ei ole komission resurssivajeen vuoksi edistynyt vuonna Valmistelutyötä jatketaan syksyllä. TUKES on osallistunut energiamerkintöjä koskevien direktiiviehdotusten kommentointiin kansallisella tasolla (loistelamppujen liitäntälaitteet, televisiot, uunit, kuumavesivaraajat ja ilmastointilaitteet sekä kylmälaitteiden uudet merkinnät ja tehokkuusvaatimukset). Mittauslainsäädännön kokonaisuudistus on meneillään. Hankkeen osana uudistetaan vakauslainsäädäntö. Lisäksi nykyiset mittaamista koskevat direktiivit sekä valmisteilla oleva mittauslaitedirektiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Kokonaisuudistus on edennyt hitaasti, koska mittauslaitedirektiivin valmistelu on vaatinut ennakoitua enemmän työtä.

15 RAPORTTI 15 (18) Jalometallituotelakia täsmennetään ja valtioneuvoston asetusta muutetaan niiden säännösten osalta, jotka koskevat jalometallituotteiden täyttämistä. TUKES on valmistellut asiaa perusteellisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä tehnyt kauppa- ja teollisuusministeriölle muutoksia koskevan ehdotuksen. Tavoite 4: TUKES osallistuu teknillistä turvallisuutta ja luotettavuutta edistävän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston toimintaan ja edistää sen laajentumista. Viron markkinavalvonnan kehittämistä koskeva Phare-hanke alkoi vuoden alussa ja työ jatkuu vuoden 2003 puolelle. TUKESin osuutena ovat sähköturvallisuus ja kaasulaitteet. Slovenian talousministeriön ja viranomaisorganisaation henkilöistä koostuvalle ryhmälle järjestettiin mahdollisuuden tutustua markkinavalvontaan Suomessa. Ryhmälle järjestettiin TUKESin ja muiden viranomaisten markkinavalvontaan liittyvää koulutusta sekä tutustumiskäyntejä testauslaitoksiin. Kansallisten kemikaaliviranomaisten tapaamiset aloitettiin vuoden alusta. Tarkoituksena on toisilta oppiminen ja mahdollisten koulutustilaisuuksien järjestäminen. TUKES osallistui myös Suomen ympäristökeskuksen organisoimiin BAT-työryhmiin, jotka koskivat kemikaalien käsittelyä, kaivosjätettä ja pintakäsittelyä. TUKES osallistui paloilmoittimien suunnittelu- ja asennusohjeen valmisteluun. Eri neuvottelukunnissa TUKES osallistui säädöstön valmistelun lisäksi myös alan ohjeiston laadintaan. Tulliviranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä pelastustoimen laitteiden ja rakennustuotteiden markkinavalvonnan kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tuotteiden liikkuvuuden selvittäminen ja seuraaminen TUKES osallistui sekä kansainväliseen, että eurooppalaiseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin seuraavissa organisaatioissa: Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) - Jalometallituotteita koskeva kansainvälinen sopimus, Wienin konventio (CCM) Eurooppalaiseen yhteistyöhön TUKES osallistui seuraavissa organisaatioissa: - Viranomaisyhteistyötä jatkettiin pienjännite- ja EMC-direktiivien alueella (AdCo, Administrative Committee). - WELMEC (the European Organisation on Legal Metrology): osallistuttiin mittauslaitteita ja viranomaisyhteistyötä käsittelevän komitean toimintaan, vaakadirektiivin ETA-alueen valvontayhteistyön kehittämiseen (WG5), direktiivin tulkintoja yhtenäistävään työryhmään (WG2), valmispakkausdirektiivin tulkintoja yhtenäistävään työryhmään(wg6) ja nestemittareita koskevaan työryhmään (WG10). - Seveso-toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö - ECE-sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus maan rajat ylittävistä teollisuusonnettomuuksista) toimeenpano aloitettiin yhteistyössä SM:n kanssa - EU:n komission painelaitedirektiivin soveltamista yhtenäistävä työryhmä - Standardisointiyhteistyö CEN, IEC

16 RAPORTTI 16 (18) Pohjoismaisella tasolla TUKES osallistui pohjoismaisten sähköturvallisuusviranomaisten NSS (Nordisk kommitte för samordning av elektriska säkerhetsfrågor) - kokoukseen, pohjoismaisten painelaiteviranomaisten kokoukseen, Suomen järjestämiin palavia nesteitä ja räjähteitä käsittelevään Nordex-kokoukseen Ahvenanmaalla sekä SAMGAS-kokoukseen Naantalissa. Kotimaiseen yhteistyöhön TUKES osallistui mm. turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa (kemikaali-, räjähde- ja painelaiteasiat), kemikaalineuvottelukunnassa, kemian työsuojeluneuvottelukunnassa, vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnassa, vaatimustenmukaisuuden arviointiasioita käsittelevässä neuvottelu-kunnassa, sähköturvallisuuden neuvottelukunnassa (valmisteilla mm sähköturvallisuusstrategian luominen maahamme), metrologian neuvottelukunnassa ja kaivoslautakunnassa. Toimialan eurooppalaista standardisointia seurattiin myös kotimaisissa seurantaryhmissä. Sähkö-, ilotulite-, ja jalometallituotefoorumien sekä sähkölaitteisto- ja sähkötyöfoorumien kokouksissa vaihdettiin tietoja kentän ja TUKESin välillä. Henkilöstö Tavoite 5: Henkilöstön osaaminen syvenee ja monipuolistuu. Henkilöstötyytyväisyyttä tukevat selkeämmät johtamisjärjestelmät. Meneillään olevat hankkeet ja toimet 1. Osaamisen hallinta- ja kehittämishanke valmistui. Hankkeessa määriteltiin alustavasti TUKESissa tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset ja luotiin Excel-pohjainen työkalu osaamisen arvioinnin ja kehittämiskohteiden tunnistamisen tueksi. Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden määrittely edellyttää menettelyn lisäkehittämistä syksyllä Henkilöstöstrategiahankkeen valmistelu on käynnistynyt oppivaa organisaatiota ja oppimista käsittelevällä selvityksellä. 3. ATK-osaamisen koulutusohjelman toteutus meneillään 4. Sisäisten auditoijien koulutus ja auditointien toteuttaminen. 5. Hyvinvointiryhmän järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat mm. hieronta, liikuntasetelit, näyttelyssä käynti, MIKEn ym. järjestämiin urheilutilaisuuksiin osallistuminen sekä TUKES-päivien liikuntaosuus 6. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2001 valmistui Syksyllä 2002 alkavat hankkeet 1) Tuki- ja kehitysyksikön palvelujen kehittämishanke alkaa syksyllä. Hanke on osa laajempaa toiminnan tavoitteiden ja toimintaprosessien selkiyttämishanketta.

17 RAPORTTI 17 (18) Tietohallinto 6. Tietohallinto on toimintaa tukevaa ja ajantasaista. Valmistuneet hankkeet 1. Uudet intranet- ja asiakirjahallintajärjestelmät on otettu käyttöön aikataulun mukaisesti 2. Sähköinen vireillepano mm. hakemusten vastaanotto sähköpostin välityksellä on mahdollistettu. 3. Sähköpostia ja internetin käyttöä koskeva ohjeistus on valmistunut. Meneillään olevat hankkeet 1. Ensimmäinen varsinainen sähköinen palvelu (verkkolomake) tutkintoihin ilmoittautuminen on protovaiheessa ja otettaneen käyttöön syksyn aikana. 2. TUKESin ja lääninhallitusten välistä yhteistyötä tehostava extranetsovellus valmistunee lokakuussa. Sovellus on testausvaiheessa, mutta toimittajan teknisten ongelmien vuoksi hanke on myöhässä aikataulustaan.

18 RAPORTTI 18 (18) TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot: Toteutunut Ed.vuosi Ero- % Suunnitelma Ero- % Koko vuosi Suunnitelma Ennuste tot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteistoiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Kulut yhteensä Jäämä I Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Jäämä II Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot Yhteensä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä Toiminnan tuotot alkuvuonna olivat 0,8 miljoonaa eroa. Toteuma oli lähes suunnitelman mukainen, kuitenkin niin, että maksullisesta toiminnasta kertyi tuloja hiukan suunniteltua enemmän ja vastaavasti muusta toiminnasta vähemmän. Koko vuoden tuotoiksi arvioidaan kertyvän 1,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut olivat alkuvuonna 4,5 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmät. Ero suunnitelmaan johtuu pääosin ulkopuolisten palvelujen vähentyneestä käytöstä. Suurin yksittäinen vähennyserä oli tuotevalvonnan testauspalvelujen käyttö, edellisvuoteen verrattuna testauspalveluja käytettiin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän. Kuluvan vuoden kokonaiskuluiksi arvioidaan 10,3 miljoonaa euroa ja kokonaismenoiksi 10,2 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle arvioidaan määrärahaa näin ollen siirtyvän noin 1,0 miljoonaa euroa.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI 2006 1 Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus

Laatutyöllä tuloksiin 1/2002. TUKES-katsaus 1/2002 Laatutyöllä tuloksiin Laatupolitiikka ja laatutyö yleisemminkin nousivat kymmenkunta vuotta sitten näkyvästi esiin myös julkisen vallan työkaluina. Laadunhallinnan merkitys yritysten kilpailukyvyn

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2008 Johtokunta hyväksynyt 9.3.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS...

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2008 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.9.2006 1 Johdanto...2 2 Toiminta-ajatus, arvot ja visio...2 3 TUKESin toiminta-alueet...3 4 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Turvallisuutta yli rajojen

Turvallisuutta yli rajojen 2/2006 Turvallisuutta yli rajojen Miten tällainen toimintaympäristön muutos, heijastuu teollisten turvallisuus- ja luotettavuusasioiden hallintaan? Viranomaistoiminnan näkökulmasta katsoen toimintakenttä

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2013 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Esipuhe Tervettä työtä Työsuojeluhallinto Tampere 2014 Pidempiä työuria työsuojelulla Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten työolojen turvaamiseksi

Lisätiedot

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007

Tukesille uudet verkkosivut 2/2007 2/2007 Tukesille uudet verkkosivut Tukesin täysin uusittu verkkosivusto avattiin kesäkuun alussa. Sivuston ulkoasu on uusittu, samoin suurin osa sisällöstä. Uusilla sivuilla on myös runsaammin tietoaineistoa

Lisätiedot

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi

Ekosuunnittelu haastaa yritykset. Tukesin EuP-vastaava, ylitarkastaja Teemu Hartikainen: Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 14 Tukes kasvamassa tuotevalvonnan keskittymäksi Sivu 5 Eurooppalaisten turvallisuuskäytäntöjen erot selville Sivu 10 Testatuista tuotteista 15 prosenttia vakavasti puutteellisia Tukeskatsaus Turvatekniikan

Lisätiedot

hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt

hissit lelut kaivokset kosmetiikka kylpylät sähkötuotteet mittauslaitteet biosidit kemikaalit ilotulitteet öljysäiliöt Turvallisuus- ja kemikaalivirasto painelaitteet pelastustoimen laitteet kemikaalit ilotulitteet kullanhuuhdonta hissit jalometallituotteet sähkölaitteistot kosmetiikka tekstiilit öljysäiliöt henkilönsuojaimet

Lisätiedot

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3

Sivu SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 2 SISÄLTÖ Sivu 1. JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Tavaroiden ja palveluiden turvallisuuden edistäminen 4 2.2

Lisätiedot

hallittu riski Tuttu, tuntematon katsaus 13 Sammutusvesien hallinnassa moni luottaa vielä tuuriin 16 Entistä parempia käyttöohjeita

hallittu riski Tuttu, tuntematon katsaus 13 Sammutusvesien hallinnassa moni luottaa vielä tuuriin 16 Entistä parempia käyttöohjeita Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ajankohtaislehti 2 2012 katsaus Tuttu, tuntematon hallittu riski 13 Sammutusvesien hallinnassa moni luottaa vielä tuuriin 16 Entistä parempia käyttöohjeita katsaus 2

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006

KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2006 KULUTTAJAVIRASTON TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2 1. JOHDON KATSAUS...3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...4 2.1 Tavaroiden ja palvelujen turvallisuuden edistäminen...4 2.2 Kuluttajan oikeudellisen aseman

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen tilinpäätös ja toimintakertomus 2006 Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen (STTV) tilinpäätös vuodelta 2006 Käsitelty johtoryhmässä 13.3.2007

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2009 KUV/1971/01/2010 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Toiminnallinen tehokkuus 5 2.2.1 Tuoteturvallisuus 5 2.2.2 Kuluttajaoikeus

Lisätiedot

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi

Yleiskertomus 2011 1. Yleiskertomus 2011. Tiedon jakamisen vuosi Yleiskertomus 2011 1 Yleiskertomus 2011 Tiedon jakamisen vuosi OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Tässä yleiskertomuksessa esille tuodut näkemykset ja kannat eivät välttämättä oikeudellisessa mielessä edusta Euroopan

Lisätiedot

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI

OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI TURVATEKNIIKAN KESKUS TUKES-julkaisu 4/2000 OPAS KATTILALAITOKSEN VAARAN ARVIOINNIN LAATIMISEKSI Tutkimushankkeen loppuraportti Janne Sarsama Minna Nissilä Pasi Lehtinen VTT Automaatio Riskienhallinta

Lisätiedot

Laitemeluasetuksen toimeenpano

Laitemeluasetuksen toimeenpano YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 19 2010 Laitemeluasetuksen toimeenpano Ulkona käytettävien laitteiden melupäästön valvonta, rajoittaminen ja ohjaus Larri Liikonen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tilinpäätös vuodelta 2010 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKOT JA KAAVIOT... 3 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 JOHDON KATSAUS... 4 1.2 VAIKUTTAVUUS... 5 1.2.1 Toiminnan

Lisätiedot

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS

KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS KILPAILUVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2005 KILPAILUVIRASTO 2 (30) 1. Johdon katsaus toimintaan...3 2. Tuloksellisuuden kuvaus...5 2.1 Toiminnan vaikuttavuus...5 2.1.1 Kilpailun edistäminen...5 2.1.2 Määräävän markkina-aseman

Lisätiedot

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus

2013Tukesin vuosi. Johdon katsaus 2013 Tukesin vuosi Johdon katsaus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toiminnan volyymi jatkoi kasvuaan vuonna 2013. Toiminta on vuonna 2011 alkaneen uudistusvaiheen jälkeen merkittävästi vakiintunut.

Lisätiedot

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus

Työsuojeluhallinnon vuosikertomus 2014 Työsuojeluhallinnon vuosikertomus Tervettä työtä Sisällysluettelo Esipuhe... 3 Pidempiä työuria työsuojelulla Työsuojeluhallinto Tampere 2015 Reilut pelisäännöt työelämään Asiantuntijuutta lainmukaisten

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Finnish Medicines Agency TOIMINTAKERTOMUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea (Finnish

Lisätiedot

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008

KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KULUTTAJAVIRASTON TILINPÄÄTÖS 2008 KUV/2457/01/2009 2 1. JOHDON KATSAUS 3 2. TULOKSELLISUUDEN KUVAUS 4 2.1 Toiminnan vaikuttavuus 4 2.2 Tuoteturvallisuus 5 2.3 Kuluttajaoikeus 7 2.4 Valistus ja viestintä

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Dnro 5/211/2005 15.6.2005 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Tuloksellisuus ja tulostavoitteiden

Lisätiedot

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA

2. VUOSIEN 2015-2019 TEEMA JA TAVOITTEET KULUTTAJATURVALLISUUSVALVONNASSA Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 1 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1. YLEISTÄ 3 1.1 Toimintaympäristö

Lisätiedot