Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia."

Transkriptio

1 RAPORTTI 1 (18) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Yhteenveto Yleistä Toimialan turvallisuustilanteessa ei alkuvuonna tapahtunut oleellisia muutoksia. Asiakastyytyväisyystutkimuksen kyselyosuus on toteutettu. Tulokset ovat käytettävissä vuoden jälkipuoliskolla. Pelastustoimen laitelain tarkoittamat valvontatehtävät on hoidettu sisäasianministeriön kanssa sovitun tulossopimuksen mukaisesti. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valvonta on hoidettu ympäristöministeriön kanssa sovitun toimintasuunnitelman mukaisesti. Kuljetettavien painelaitteiden ja varallisten aineiden kuljetuspakkausten ja säiliöiden valvonta on hoidettu liikenne- ja viestintäministeriön kanssa sovitun sopimuksen mukaisesti. Tulostavoite 1: Tuotteiden ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustaso säilyy korkeana. Tuotteiden sekä laitteistojen ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Onnettomuuksissa kuoli alkuvuoden aikana kaksi henkilöä, joista toinen räjähdyksessä ja toinen hissitapaturmassa. Laitosvalvontayksikön toimialaan liittyvät määräaikaistarkastukset ja valvontakäynnit ovat pääosin toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Osa valvontakäynneistä painottuu loppuvuoteen, vuositavoitteet arvioidaan saavutettavan. Tuotevalvonnan valvontakäynnit ovat toteutuneet suunnitelman mukaisti, lukuunottamatta sähkötuotteiden valvontaa. Noin puolet myymäläkäynneistä jäi toteutumatta kenttätarkastajan pitkän sairasloman ja uuden tarkastajan perehdyttämisen vuoksi. Syntynyttä vajetta ei voida kuluvana vuonna täyttää, muut tuotevalvonnan loppuvuoden määrälliset tavoitteet arvioidaan saavutettavan Tulostavoite 2: Elinkeinoelämän edellytykset ja kansalaisten mahdollisuudet tunnistaa hallita ja ennaltaehkäistä turvallisuus- ja luotettavuusriskejä parantuvat. Kansalaisten turvallisuusmyönteisyys sekä laitteiden, laitteistojen ja laitosten turvallinen käyttö ja kunnossapito lisääntyvät. Erityisesti kuluttajien turvallisuustietoisuutta lisääviä ja turvallista käyttäytymistä tukevia hankkeita valmistui kaksi: palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittämishanke sekä jääkaappi-pakastimien vertailututkimus Toiminnanharjoittajille suunnattua viestintää uusista muuttuneista säädöksistä jatkettiin suunnitelman mukaisesti. Selvityshanke toiminnanharjoittajien turvallisuusasenteista ja turvallisuuskäyttäytymisestä aloitetaan syksyllä. Prosessiturvallisuuden kehittämisohjelman koordinointi on

2 RAPORTTI 2 (18) suunnitteilla. Yksi TUKESin tukema hanke aloitettu, suunnitelman mukaan se valmistuu kesällä Alkuvuonna toteutettiin vuosittainen johdon suorittama itsearviointi. Valtiovarainministeriö valitsi TUKESin yhdeksi kolmesta Suomen edustajasta esittelemään toimintaansa Kööpenhaminassa syksyllä pidettävässä julkisen hallinnon laatukonferenssissa. Tavoite 3: Toimialan säädöstö on ajan tasalla, velvoitteet on suhteutettu oikein ja säädösten soveltamiskäytännöt ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaiset. Kauppa- ja teollisuusministeriötä sekä muita yhteistyöministeriöitä on avustettu säädösvalmistelussa. TUKES on tehnyt ehdotuksen jalometallilain täsmentämiseksi ja valtioneuvoston asetuksen muuttamiseksi niiden säännösten osalta, jotka koskevat jalometallituotteiden täyttämistä. Tavoite 4: TUKES osallistuu teknillistä turvallisuutta ja luotettavuutta edistävän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston toimintaan ja edistää sen laajentumista. TUKESin asiantuntijat ovat osallistuneet Viron markkinavalvonnan kehittämistä koskevaan Phare-hankkeeseen. EU:n valvontaviranomaisten keskinäisestä vierailuohjelmasta on toteutettu kaksi: Seveso-tarkastuksiin tutustumista varten järjestetty Mutual Joint Visit (Ruotsi) ja Land Use Planning-seminaari (EU:n ja Ranskan järjestämä). Kansainvälistä ja kansallista yhteistyötä on jatkettu suunnitellulla tavalla. Tavoite 5: Henkilöstön osaaminen syvenee ja monipuolistuu. Henkilöstötyytyväisyyttä tukevat selkeämmät johtamisjärjestelmät. TUKESissa tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset on alustavasti määritelty ja osaamisen arvioinnin tueksi valmistui työkalu. Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden määrittelyn edellyttämiä menettelyjä jatkokehitetään. Atk-koulutus on edennyt suunnitellulla tavalla. Hankkeet uuden henkilöstöstrategian ja uuden työsuojelun toimintaohjelman laatimiseksi ovat alkaneet. Tuki- ja kehitysyksikön palvelujen kehittämishanke alkaa syksyllä. Hanke on osa laajempaa toiminnan tavoitteiden ja toimintaprosessien selkiyttämistavoitetta. Myös työilmapiirikysely toteutetaan syksyllä. 6. Tietohallinto on toimintaa tukevaa ja ajantasaista. Uusi intranet- ja asiakirjanhallintajärjestelmä otettiin käyttöön suunnitelman mukaisesti. Sähköinen vireillepano mm. hakemusten vastaanotto sähköpostin välityksellä mahdollistettiin. TUKESin ja lääninhallitusten yhteisen extranet-sovelluksen käyttöönotto siirtyi syksyyn.

3 RAPORTTI 3 (18) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2002 Sisällysluettelo: Yhteenveto 1 Valvonta 4 Laitosvalvonta 4 Onnettomuustutkinta 5 Toiminnan tunnuslukuja 5 Tuotevalvonta 7 Toiminnan tunnuslukuja 9 Kehittämis- ja tutkimustoiminta 11 Viestintä 12 Säädöstön kehittäminen 14 Yhteistyöverkosto 15 Henkilöstö 16 Tietohallinto 17 Talous 18

4 RAPORTTI 4 (18) Valvonta Tulostavoite 1: Tuotteiden ja laitosten turvallisuus- ja luotettavuustaso säilyy korkeana. Laitosvalvonta Laitosvalvontayksikön toimialaan liittyvät määräaikaistarkastukset ja valvontakäynnit ovat pääosin toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Osa valvontakäynneistä painottuu loppuvuoteen. Edellisenä vuonna tarpeelliseksi osoittautunutta oikeudettoman sähköasennusurakoinnin ja sähkölaitekorjauksen valvontaa on jatkettu kuluvana vuonna. Valvontaa kohdistetaan tietyille maantieteellisille alueille. Hankemuotoisesti on selvitetty TUKESiin rekisteröitävien käytön johtajaa edellyttävien sähkölaitteistojen määräaikaistarkastuspuutteita. Käytönjohtajakohteita on runsas 3000 kpl, joista yli tuhannesta puuttui määräaikaistarkastustieto, joko ilmoituksen laiminlyönnin takia tai siksi, ettei tarkastus ole vielä ajankohtainen. Hanke etenee aikataulunsa mukaisesti, mutta se on kohtuullisen työläs käsiteltävien kohteiden suuren lukumäärän takia. Sähkörekisterin tietosisällön korjausten valmistuttua pääosin edellisen vuoden lopulla todettiin, että n. 250 laitteiston osalta oli epäselvyyksiä siitä, onko käytön johtaja nimettynä. Näiden selvittämistä varten perustettiin valvontahanke vuoden alussa. Myös tämä hanke on osoittautunut työlääksi, mutta se etenee aikataulussaan. Hankkeen on määrä valmistua vuoden lopulla. Sähköturvallisuussäädösten mukaisia ilmoituksia on saapunut edelleen runsaasti, määrä on samaa suuruusluokkaa kuin viime vuonna. Kylmälaiteliikkeiden ilmoituksia on tullut arvioitua huomattavasti enemmän. Kemikaaliturvallisuustoimialalla keskeinen valvontatehtävä alkuvuodesta on ollut turvallisuusselvitysten käsittelyn jatkaminen. Vuonna 2002 tulleista on pyydetty lisäselvityksiä, osasta 2001 tulleesta turvallisuusselvityksestä on annettu lopulliset johtopäätökset. Turvallisuusselvityksistä tehdyt lisäselvityspyynnöt analysoitiin järjestelmällisesti opinnäytetyönä kokonaiskuvan saamiseksi tilanteesta. Merkittävimmät puutteet olivat vaarojen tunnistamisessa ja seurausten arvioinnissa. Kemikaali- ja nestekaasukohteiden, räjähdetehtaiden ja kaivosten määräaikaistarkastukset sekä maakaasukohteiden valvontakäynnit on tehty suunnitelmien mukaisesti ja tämän vuoden tavoitteeksi asetettu määrä tullaan saavuttamaan. Tarkastusten mukaan yrityksissä on otettu käyttöön paljon uusia turvallisuutta tukevia menettelyitä, mutta todennäköisesti vaaditaan aikaa ennen kuin ne ovat muotoutuneet kuhunkin laitokseen sopiviksi ja toimivat riittävän tehokkaasti. Maakaasun lupahakemukset ovat vähentyneet huomattavasti. Kevään valvontakäyntien vähäiseen määrään maakaasukohteissa on vaikuttanut henkilöstön osallistuminen Viro-yhteistyöhön.

5 RAPORTTI 5 (18) Luvat, ilmoitukset ja pätevyyden arvioinnit on käsitelty pääosin asetetussa aikataulutavoitteessa. Onnettomuustutkinta Alkuvuonna 2002 nimettiin seuraaviin onnettomuustapauksiin tutkija/tutkijaryhmä laitosvalvontayksiköstä: - Fortum Oil and Gas Oy:n Porvoon jalostamolla sattunut dieselöljyvuoto - Sunila Oy:n sellutehtaalla sattunut räjähdys, jossa yksi työntekijä sai vakavia palovammoja - M-real Oyj:n Kirkniemen tehtaalla sattunut kloorivuoto - Turussa kerrostalossa sattunut räjähdys, jossa yksi henkilö loukkaantui - Harjavallassa jakeluaseman bensiinisäiliön puhdistustyössä sattunut räjähdys, jossa yksi puhdistusliikkeen työntekijä sai vakavia palovammoja - Nexplo Vihtavuori Oy:n tehtaalla Laukaassa sattunut räjähdys, jossa kuoli yksi työntekijä - Helsingissä (Simonkatu 12) sattunut kuolemaan johtanut hissitapaturma Onnettomuudet ja vahinkotapaukset on tutkittu TUKESin menettelyohjeen mukaisesti. Kevään 2002 aikana valmistuneet raportit: - Öljyvahinko Fortum Oil and Gas Oy:n Naantalin erikoistuotejalostamolla Kattilan tulipesän räjähdys Vantaan Energia Oy Maarinkunnaan lämpökeskuksessa Kevyen dieselöljyn vuoto Fortum Oil and Gas Oy:n Porvoon jalostamolla Räjähdysonnettomuus Sunila Oy:n sellutehtaalla Kotkassa Toiminnan tunnuslukuja Kemikaaliturvallisuus ja kaivostoiminta Valvontatapahtumat ja -käynnit vuositavoite toteuma Määräaikaistarkastukset (tarkastusohjelman mukaiset, kemikaalit, nestekaasu, räjähteet, kaivokset) 260 kpl 142 kpl Käyttöönottotarkastukset 65 kpl 46 kpl kpl Käsittelyaikojen enimmäispituudet ja toimenpiteiden lukumäärät: kuulutus- ja lausuntomenettelyä 150 pv 76 pv 83 edellyttävät luvat ja ilm. muut laitosluvat ja ilmoitukset 80 pv 41 pv 52 pätevyysarvioinnit ja henkilömuutokset 20 pv 5 pv 189 räjähteiden siirtotodistukset 7 pv 2 pv 142 Valvontatapahtumat: turvallisuusselvitykset (lisäselvityspyynnöt/ lopulliset johtopäätökset) pelastussuunnitelmat (lisäselvityspyynnöt/ lopulliset johtopäätökset) 15 /34 5 /23 Maakaasu - valvontakäynnit maakaasuputkistojen rakentamisluvat 24

6 RAPORTTI 6 (18) - biokaasuluvat 10 - maakaasun käytönvalvojailmoitukset 36 - pätevyyskokeet/maakaasu 45 Kaivokset ja rakennussementit 10 pv 15 Painelaiteturvallisuus vuositavoite toteuma Valvontakäynnit, kpl Käsittelyaikojen enimmäispituudet: - luvat ja ilmoitukset (10 kpl) 20 pv < 20 pv Käsiteltyjä asioita: Määräaikaistarkastuskyselyt Parekin perusteella, kpl 300 Luvat ja ilmoitukset, kpl 10 Sähköturvallisuus vuositavoite toteuma Valvontakäynnit kpl kpl Sähkölaitteistot Hissilaitteistot 60 7 Oma-aloitteinen asiakirjoihin perustuva sähkölaitteistojen 90 aloitettu valvonta Käsiteltyjä asioita kpl Asiakkailta tulleiden selvityspyyntöjen käsittely 15 Käytön johtajan nimeämispyyntöjä lähetetty 21 Käytön johtajaa koskevien ilmoitusten käsittely 167 Tarkastustoiminta, asennus- ja huoltoliikkeet Valvontakäynnit: vuositavoite toteuma sähköurakoitsijat hissiurakointi 20 6 sähkö- ja hissialan tarkastustoiminnan harjoittajat 30 9 muut tarkastus- ja ilmoitetut laitokset 7 öljysäiliöiden tarkastusliikkeet 10 5 paloilmoitinasennus- ja huoltoliikkeet käsisammutinhuoltoliikkeet 40 5 sammutinlaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeet 10 3 öljylämmityslaitteisto- ja kaasuasennusliikkeet 35 2 Oma-aloitteinen asiakirjoihin perustuva valvonta: sähköurakoitsijat 75 aloitettu Käsittelyaikojen enimmäispituudet: tarkastuslaitosten hyväksynnät (4 kpl) 80 pv hakemukset (asennus- ja huoltoliikkeet, testauslaitokset) 20 pv 2-3 viikkoa

7 RAPORTTI 7 (18) ilmoitukset 20 pv Käsiteltyjä asioita Sähköurakointia koskevia asiakkaiden selvityspyyntöjä käsitelty Sähkötöiden johtajan nimeämispyyntöjä lähetetty 107 Sähkö- ja hissiurakoinnin toimintailmoituksia tms. 895 Lausunnot koulutuksesta ja työkokemuksesta 40 Sähköturvallisuustutkinnot - valtakunnallinen tutkinto - erikoistutkinto 1 1 Hissiturvallisuustutkinto 1 tilaisuus Valtuutettujen tarkastajien luvat, uudet ja uusitut 40 Tarkastajien vuosiraportit n. 100 Tarkastuslaitosten hyväksymiset 4 NDT- ja DT-testauslaitosten hyväksymiset 3 Öljylämmitysliikkeiden toimintailmoitukset Valvontakirjeet 56 Kaasuasennusliikkeiden toimintailmoitukset 49 - valvontakirjeet 8 - tutkintotilaisuuksiin osallistuneet 13 Paloilmoitinliikkeiden 17 - pätevyystodistukset 14 - tutkintotodistukset 27 - tutkintotilaisuudet 1 Sammutuslaitteistoliikkeiden toimintailmoitukset 6 - pätevyystodistukset 3 - tutkintotilaisuudet 1 Vastuuhenkilön kuulustelun /sammutuslaitteisto, kpl 10 Käsisammutusliikkeiden toimintailmoitukset 20 - pätevyystodistukset 20 Maakaasuputkiston tarkastajien hyväksyntä 1 Muovisten maakaasuputkistojen asennusliikkeet 1 Öljysäiliöiden tarkastusliikkeet/ilmoitukset 10 *) menettely päättyi Kylmälaiteliikkeiden ilmoituksia on tullut käsiteltäväksi 700 kpl ja ne on viety TUKESin kotisivulla olevaan rekisteriin. Arviolta 90 % joutuu täydentämään ilmoitusta vastuuhenkilön koulutuksen osalta. 16 (* Tuotevalvonta Tuotteiden turvallisuus- ja luotettavuustasossa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia alkuvuoden aikana. Tuotteiden keskimääräinen turvallisuus- ja luotettavuustaso on edelleen hyvä joitakin poikkeuksia lukuunottamatta. Seuraavassa yhteenveto eri tuoteryhmistä: Räjähdevaarallisiin aineisiin liittyvät tuotteet. Räjähteiden ja kemikaalisäiliöiden valvontahavaintojen perusteella puutteiden ja laiminlyöntien määrä on edelleen varsin vähäinen. Samoin markkinoilla olevat kaasulaitteet ovat olleet yleisesti ottaen määräysten mukaisia.

8 RAPORTTI 8 (18) Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja pakkaukset. Heinäkuussa 2001 voimaantullut kuljetettavien painelaitteiden direktiivi aiheutti merkittäviä muutoksia vaarallisten aineiden kuljetusten tarkastustoimintaan: Kuljetettavien painelaitteiden hyväksymisasiat siirtyivät ilmoitetuille laitoksille, muiden säiliöiden ja pakkauksien hyväksymisasiat puolestaan VAK-tarkastuslaitoksille. Tarkastusta koskevien muutosten myötä TUKE- Sin tehtävät muuttuivat luvanannosta markkinavalvontaan. Uusi järjestelmä on lähtenyt liikkeelle kangerrellen, koska tarvittavien uusien tarkastuslaitosten hyväksymismenettelyihin on kulunut odotettua enemmän aikaa. Kuljetettaville painelaitteille on saatu ilmoitettu laitos liki vuoden kuluttua siitä kun direktiivi tuli voimaan. Pakkauksille ei ole vieläkään VAK-tarkastuslaitosta. Painelaitteita koskeva siirtymäkausi loppui Tämän jälkeen markkinoille on voinut saattaa vain painelaitedirektiivin vaatimuksien mukaisia tuotteita. Siirtymäkauden jälkeisen tilanteen selvitystä jatkaa. Yksinkertaisten painesäiliöiden ja kattiloiden hyötysuhdedirektiivin osalta ei puutteiden ja laiminlyöntien kehityksessä ole tapahtunut merkittävää muutosta. Markkinoille saatetut aerosolit täyttivät pääosin asetusten vaatimukset. Sähkötuotteiden turvallisuustaso säilyi edelleen hyvänä. Sähkötuotteet eivät ole alkuvuonna aiheuttaneet vakavia sähkötapaturmia. Lievää tilanteen huonontumista on havaittavissa vuoden 2001 lukuihin nähden, jolloin vaatimustenvastaisten tuotteiden (vakavat ja puutteet, jotka saattavat vaarantaa turvallisuuden) osuus oli 35 %. Nyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana vastaava luku on 39 %. Tämä saattaa johtua siitä, että testaukseen on otettu tuotteita selvästi vähemmän kuin vastaavana aikana viime vuonna, joten valintakynnys on saattanut olla korkeampi. Muutos ei kuitenkaan ole merkittävä. EMC:n osalta vaatimustenmukaisuustaso ei ole muuttunut viimevuotisesta. Tilastomateriaali on sen verran vähäistä, että pitkälle meneviä johtopäätöksiä ei alueesta voi tehdä. Energiamerkinnät ovat jo hyvin esillä ja kauppiaiden kiinnostus niitä kohtaan on lisääntynyt. Pieniä hankaluuksia on ollut energiamerkkiliuskan pohjien saannissa. Pelastustoimen laitteissa turvallisuuspuutteet ovat olleet harvinaisia. Vaatimusten vastaisten tuotteiden puutteet ja virheellisyydet ovat koskeneet lähinnä merkintöjä ja kirjallisia ohjeita, sekä jotakin yksittäistä toimintaominaisuutta. Mittaamisvälineet. Vakauslain alaisessa käytössä olevien mittauslaitteiden vaatimustenmukaisuustaso on tyydyttävä. Noin 4 % tarkastetuista laitteista on säädösten vastaisia. Yleisin puute on määräaikaisvakauksen laiminlyönti. Merkittäviä laiteryhmä- ja toimialakohtaisia sekä maantieteellisiä eroja on edelleen. Alkuvuodesta läänihallitusten suorittama valvonta on jäänyt tavanomaista vähäisemmäksi euron käyttöönottoon liittyvien tehtävien vuoksi. Vaakadirektiivin olennaisten vaatimusten vastaisia tuotteita on todennäköisesti edelleen Suomen markkinoilla. Osa havaituista vaatimusten vastaisuuksista on vakavia. Tilanteen korjaaminen edellyttää ETA-viranomaisten välistä yhteistyötä, jota tehdään WELMECin työryhmässä WG5. Jalometallituotteet. Vuoden 2001 alussa voimaan tulleen uuden jalometallituotelain ja valtioneuvoston asetuksen myötä jalometallituotteiden markkinoille saattaminen yksinkertaistui tarkastusleimauksen muututtua valinnaiseksi. Toiminnanharjoittajien vastuu ja vapaudet lisääntyivät. Tämä on johtanut puutteellisesti tai suorastaan virheellisesti merkittyjen tuotteiden saattamiseen markkinoille. Puolentoista vuoden koke-

9 RAPORTTI 9 (18) muksen perusteella tietämättömyyttä säädöksistä on edelleen vuonna 2001 toteutetusta huomattavasta viestintäpanostuksesta huolimatta. Tähän on osin syynä uusien yrittäjien tulo vapautuneille markkinoille. Epäjalosta metallista tehtyjä rihkamakoruja on myyty kullattuna hopeana. Tähän tapaukseen liittyen annettiin myyntikieltopäätös. Pitoisuusalitukset ovat muuten harvinaisia. Puutteellisesti leimattuja ja leimaamattomia tuotteita sekä huonolaatuisia leimoja on monissa liikkeissä. Kuitenkin useissa liikkeissä ei ole ollut huomautettavaa. Puuteiden määrä on selvästi kasvanut. CE-merkityt rakennustuotteet. Alkuvuoden 2002 aikana CE-merkinnän käyttö on ollut mahdollista n. 50 rakennustuoteryhmässä. Merkittävimmät CE-merkityt rakennustuoteryhmät Suomen markkinoilla alkuvuonna 2002 ovat olleet rakennussementti sekä betonin kiila-ankkurit. Vaatimustenmukaisuuspuutteita ei ole ilmennyt. Toiminnan tunnuslukuja Räjähdysvaarallisiin aineisiin liittyvät tuotteet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Kaasulaitteet 80 - Kemikaalisäiliöiden myymälät 10 6 Kemikaalisäiliöiden valmistajat 5 3 Louhintaräjähteet Ilotulitteet Kaasulaitteiden valvontakäynnit ajoittuvat kesäkauteen, koska myynti ja laitteiden käyttö tapahtuu pääosin kesälomakautena. Valvonnan painopiste on nestekaasukäyttöisissä kotitalouslaitteissa. Ilotulitteiden valvonta painottuu syksyyn. Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt ja pakkaukset suunnitteluvaiheessa (Liikenne- ja viestintäministeriö) Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Myymälät 10 2 Maahantuojat ja valmistajat 10 1 Tarvittavien direktiivin mukaisten tarkastuslaitosten puuttuessa kuljetettavien painelaitteiden alalla toiminnanharjoittajien hankinnat ovat olleet pysähdyksissä. TUKES on jatkanut pakkauksiin liittyvien hakemusten käsittelyä tarvittavan VAK-tarkastuslaitoksen puuttuessa. Painelaitteet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Painelaitteet Yksinkertaiset painesäiliöt Kattiloiden hyötysuhde Aerosoli Valvontahankkeet: Isojen (ei- rekisteröitävien) kompressori- ilmasäiliöiden tarkastukset ja testaukset Pelastustoimen laitteet (Sisäasianministeriö) Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Käsisammuttimet/myymälät Käsisammuttimet/messut 2-3 2

10 RAPORTTI 10 (18) Palovaroittimet/myymälät Palovaroittimet/messut Lämminilmakehittimet/valmistaja Lämminilmakehittimet/messut Savunpoistolaitteet Tehdasvalmisteiset tulisijat Väestönsuojan laitteet ja varusteet Sammutuslaitteistot Turvavalaistus Paloilmoittimet Valvontahankkeet Palovaroittimien toiminta. Hanke on saatu pääosiltaan valmiiksi. Palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittäminen. Hanke on saatu valmiiksi. Hankkeiden tuloksista TUKES-julkaisu 7/2002 Sähkölaitteet, emc ja energiamerkinnät Valvontakäynnit: tavoite kpl *) toteutuma kpl Turvallisuus ja emc Vähittäismyyjät 2400 (1200) 595 Valmistajat ja maahantuojat 150 (75) 81 Energiamerkinnät Vähittäismyyjät 250 (125) 63 Valmistajat ja maahantuojat 5 (3) 3 Asiakirjoihin perustuva valvonta: Turvallisuus ja emc , josta 25 vaatimusten mukaisia Energiamerkinnät *) suluissa alkuvuoden tavoite Valvontakäyntien ja energiamerkin valvonnan lukumäärätavoitteiden huomattava alittuminen johtuu henkilökuntavajeesta (kolmesta tarkastajasta yksi sairas) ja uuden henkilön koulutuksen viemästä ajasta. Lisäksi EMC- asiantuntija on vaihtanut työpaikkaa eikä uutta ole rekrytoitu. Huonojen tuotteiden myyntiin, maahantuontiin tai valmistukseen osallistuneiden yksilöllinen neuvonta on vienyt aiempaa enemmän kenttätarkastajien ja päätöksentekoon osallistuvien henkilöiden aikaa Merkittävimmät valvontahankkeet: Tehdasvalmisteisten ja urakoitsijoiden asennuspaikalla kokoamien sähkökeskusten vaatimustenmukaisuustarkastus -hanke on aloitettu ja se etenee aikataulun mukaisesti Työtehoseura on tehnyt jääkaappien ja pakastimien vertailututkimuksen, joka on julkaistu TUKES-julkaisuna 8/2002. Muutama toistuvasti vaatimusten vastaisesti toimiva toiminnanharjoittaja on kutsuttu TU- KESiin ja on yritetty selvittää syitä tällaiseen toimintaan. Menettelyä laajennetaan yhteispohjoismaiseksi. Mittaamisvälineet Valvontakäynnit: tavoite kpl toteutuma kpl Tarkastettavat mittauslaitteet* Valmispakkauksia tuottavat yritykset 30 9 *) ei sisällä lääninhallitusten osuutta

11 RAPORTTI 11 (18) Jalometallituotteet Valvontatapahtumat: tavoite kpl toteutuma kpl Jalometallituotteiden myymälät ja valmistajat Messut Tutkittavaksi hankitut tuotteet - 76 Uusien nimileimojen rekisteröinti - 18 Asiakirjojen käsittelyaika max. 14 pv ka. 7 pv Nimileimojen rekisteröinnin kokonaiskesto on 24 päivää, rekisteröintiaikaa pidentää asiakkaan näyteleiman odottaminen Valvontahankkeet: Nikkeli jalometallituotteissa -hanke on aloitettu ja se toteutetaan yhteistyössä Kuluttajaviraston kanssa. CE-merkityt rakennustuotteet (Ympäristöministeriö) Valvonta: tavoite kpl toteutuma kpl Valvontahankkeet Tutkimus ja kehittäminen sekä viestintä Tulostavoite 2: Elinkeinoelämän edellytykset ja kansalaisten mahdollisuudet tunnistaa hallita ja ennaltaehkäistä turvallisuus- ja luotettavuusriskejä parantuvat. Kansalaisten turvallisuusmyönteisyys sekä laitteiden, laitteistojen ja laitosten turvallinen käyttö ja kunnossapito lisääntyvät. Valmistuneet tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Turvatekniikan keskuksen tietoon tulleet onnettomuus- ja vaaratilanteet vuonna 2001 (TUKES-Julkaisu 6/2002) 2) Vertailututkimus TUKESin viestinnän toimivuudesta ja palvelukyvystä valmistui (toteuttajana Taloustutkimus) 3) Cisteri-hanke: Hankkeessa on laadittu Öljy- ja kaasulämmitysteknisen yhdistyksen (ÖKY) julkaisema suositus Teknillinen suositus (TS-7/2002) lämmitysöljysäiliöiden tarkastuksesta ja huollosta. 4) Menettelyt nestekaasu- ja maakaasuputkistojen rakentamisen, asennuksen ja huoltamisen pätevyyden arviointiin (Maakaasuputkistojen asennusoikeuksien muutoksista tiedottaminen) 5) Turvallisuusselvityksissä todetut turvallisuuspuutteet (LTKK:n erikoistyö TUKESin ohjauksessa) 6) Palovaroittimien toimintavarmuuden ja turvallisuuskulttuurin selvittämishanke, jossa tutkittiin palovaroittimien toiminnallisia edellytyksiä kuluttajien käyttäytymisen pohjalta. Tutkimuskokonaisuus muodostui valvonnassa vastaan tulleista havainnoista, jotka liittyivät palovaroittimien virheelliseen toimintaan. Tavoitteet jakaantuivat omiin kokonaisuuksiin, jotka pitivät sisällään tarkasteluja sää- ja toimintakestoisuuksista sekä kotitalouksien näkemyksien, asenteiden ja käyttäytymisen analysointia palovaroittimien toiminnan kannalta. Julkaisuun kerättiin myös tiedot muista palovaroitinhankkeista. TUKESin valvoessa palovaroittimien vaatimustenmukaisuutta oli lisätutkimustiedon hankkiminen käyttäjänäkökulmasta tärkeää valvonnan kehittämiseksi. (TUKES-julkaisu 7/2002).

12 RAPORTTI 12 (18) 7) Jääkaappi- pakastimien vertailututkimuksessa selvitettiin kuluttajille käytännöllisiä ja käyttöturvallisuutta edistäviä valintakriteerejä laitteiden ostoa varten. Testitulosten perusteella tuotekehityksessä on vielä parantamisen varaa: 1) laite olisi helposti paikaltaan taustan puhdistamista varten ja 2) lämpötilojen säätäminen pitäisi tehdä nykyistä helpommaksi, varsinkin kierrettävissä valitsimissa on monia huonoja ratkaisuja. Käyttäjien kannalta elektroniset säädöt ovat helpompia ja parasta olisi, jos lämpötilojen säädöt toimisivat automaattisesti, mutta sellaista laitetta ei ole vielä kehitetty.(tukes-julkaisu 8/2002). Meneillään olevat tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Painelaitesäädösten voimaantulon vaikutukset hanke etenee suunnitellusti. 2) Cisteri-hanke: Hankkeen loppuraportti valmistuu elokuussa. Hankkeen tuloksista pidetään tiedotustilaisuus TUKESissa syyskuussa ) RBMI-hanke (Painelaitteiden riskiperusteinen kunnossapito ja tarkastus): Hanke etenee suunnitellussa aikataulussa. Kansallinen menettelyehdotus on valmisteilla. 4) Prosessiturvallisuuden kehittämisohjelman koordinointityö suunnitteilla. Käynnistynyt TUKESin tukema hanke: klooridioksidin turvallinen käsittely (suunnitelman mukaan valmis ) 5) Turvallisuusjohtamisjärjestelmä Seveso direktiivin voimaansaattaminen ja vaikutukset Suomessa hanke valmistumassa. Kohdeyritysten tietoisuutta ja toimintatapoja koskeva seurantatutkimus 2002 on valmistunut. 6) Kylmälaitteistojen asennus- ja huoltoliikkeiden ja niiden vastuuhenkilöiden rekisteröinnin kehittäminen meneillään 7) Leimojen tunnistushankkeen loppuraportti valmistunee syksyyn mennessä. 8) Sähkötuotteiden markkinavalvonnan analysointi hanke etenee suunnitellusti. Hankkeesta on julkaistu konferenssiesitelmiä. 9) Asiakastyytyväisyyttä ja palvelukykyä selvittävä seurantatutkimuksen kyselyosuus on toteutettu. Tulokset on käytettävissä alkusyksystä. Syksyllä 2002 alkavat tutkimus- ja kehittämishankkeet 1) Toimialan toiminnanharjoittajien turvallisuusasenteita ja turvallisuuskäyttäytymistä koskeva selvitys 2) Menettelyjen kehittäminen tarkastuslaitosten valvontaan 3) Kemikaali- ja nestekaasu lupien sisältöä koskeva hanke 4) Tulliyhteistyön kehittäminen sähkötuotteiden markkinavalvonnassa 5) Ilotulitetiedotuksen vaikutusten arviointi Viestintä toimialoittain Vaaralliset aineet: Nestekaasun käytön turvallisuuden edistämiseksi toteutettiin keväällä 2002 opas myyjille ja maahantuojille. Oppaan tarkoituksena on lisätä myyjien tietoisuutta nestekaasuturvallisuudesta sekä edistää heidän valmiuksiaan neuvoa kaasulaitteiden käyttäjiä. TUKES julkaisi kaasulaitteista lehdistötiedotteen, jota referoitiin laajasti tiedotusvälineissä. TUKES julkaisi turvallisuuskulttuurihankkeiden tutkimusraportit: Kuluttajat ja nestekaasun turvallisuus sekä Kuluttajat ja ilotulitteiden turvallisuus. Nestekaasua käytetään tutkimuksen perusteella varsin turvallisesti ja kuluttajien tiedot ovat melko hyvät.

13 RAPORTTI 13 (18) Ilotulitteita käytetään pääsääntöisesti turvallisesti, vaikkakin erityisesti nuorilla käyttö on riskialtista. TUKES julkaisi ammattilaisia varten Kemikaaliputkistot esitteen, Turvallisuusasioiden huomioiminen tulitöissä opaskirjeen (sellutehtaille) ja TUKES-ohjeen K Turvallisuusselvitys (uusi versio). Lisäksi Seveso II esite päivitettiin. Painelaitteet: Painelaiteturvallisuuden viestintää jatkettiin julkaisemalla viisi ammattilaistiedotetta, aiheina: tarkastajien hyväksymismenettelyn poistuminen, asennus-, korjaus- ja muutostöitä koskevat vaatimukset, painelaitepäätöksen laitekokonaisuudet, testauslaitosten hyväksymismenettelyn poistuminen, maakaasuputkistojen asennusoikeudet. Sähköturvallisuus: Sähköturvallisuussäädökset 100 vuotta teemaan liittyvät www-sivut avattiin tammikuussa. Sivut on suunnattu erityisesti koulujen käyttöön ja niillä esitellään sähköturvallisuuden historiaa sekä nykytilaa. Merkkivuodesta julkaistiin kaksi lehdistötiedotetta sekä aloitettiin artikkelisarja matemaattisten ja luonnontieteellisten aineiden opettajien ammattilehdessä, Dimensiossa. Kuluttajille suunnattu Kodin sähköturvallisuusvinkit esite uusittiin ja sitä levitettiin paloviranomaisten kautta. Sähkön paloturvallisuuden viestintähankkeen jatkona julkaistiin ammattilaisesite Televisiot tulipalojen aiheuttajina, joka jaettiin mm. pelastuslaitoksille. Suomen Vapaa-ajan Kalastajien Keskusjärjestö julkaisi jäsenistölleen sähköturvallisuutta koskevan esitteen Varo tappavaa sähköä yhdessä TUKESin kanssa. Sähköturvallisuudesta laadittiin lisäksi lehdistötiedotteita sekä asiantuntijaartikkeleita. Sähköurakoitsijoille lähetettiin laaja ajankohtaistiedote. TUKES osallistui messuosastollaan myös Sähkö 2002 ammattilaismessuille helmikuussa Jyväskylässä. Pelastustoimen laitteet: Palovaroittimien toiminta ja luotettavuus tutkimusraportti julkaistiin ja jaettiin mm. kaikkiin pelastuslaitoksiin. Aiheesta tehtiin myös lehdistötiedote. Lisäksi laadittiin ammattilaistiedotteita paloilmoittimien ja sammutuslaitteistojen vaatimuksista. Rakennustuotteet: TUKES osallistui ympäristöministeriön julkaisun Rakennustuotteiden CE-merkintä laatimiseen ja laati aiheesta myös oman tiivistetyn esitteen. Julkaisua ja esitettä levitettiin laajasti viranomaisille ja toiminnanharjoittajille. Jalometallituotteet: TUKES jatkoi jalometallituotteiden vaatimustenmukaisuutta koskevaa viestintää laatimalla aiheesta ammattilais- ja lehdistötiedotteita. Jalometallialan ammattijulkaisussa Kello & Kulta aloitettiin erityinen viranomaispalsta, jossa TUKESin edustajat vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Muut toimialat: Valtioneuvoston asetus otsonikerrosta heikentäviä aineita ja eräitä fluorihiilivetyjä sisältävien laitteiden huollosta sekä huoltotoimintaa ja jätehuoltoa suorittavien pätevyysvaatimuksista (1187/2001) tuli voimaan TUKES tiedotti uusista vaatimuksista ja TUKESille tehtävästä toimintailmoituksista alan yrityksille (kylmälaiteliikkeet).

14 RAPORTTI 14 (18) TUKESin yleinen viestintä: TUKES-katsaus julkaistiin keväällä suomen- ja englanninkielisenä. Lehti lähetetään noin 2000 osoitteeseen tärkeimmille sidosryhmille, kuten viranomaisille, yhteistyökumppaneille, toiminnanharjoittajille sekä lehden tilaajille. TUKESin viestintästrategiahanke saatiin päätökseen. Osana strategiatyötä teetettiin analyysi sidosryhmien odotuksista TUKESin viestintää kohtaan. TUKES sai analyysissa varsin positiiviset arviot viestinnästään. Taloustutkimuksen jokavuotisessa toimittajakyselyssä TUKES sai hyvät arvosanat. TUKESin oli yleisarvosanalla mitattuna 7. tutkituista 26 julkisesta organisaatiosta. Eri osa-alueilla mitattuna TUKES sijoittui kaikissa kärkeen ja keskiarvon yläpuolelle. Sähköiset palvelut: TUKESin www-palvelu siirrettiin uudelle, TUKESin omalle palvelimelle. Alkuvuonna jatkettiin myös uusien sähköisten asiointipalvelujen valmistelua (rekisterihaut, tutkintoilmoittautumiset, verkkolomakkeet, lääninhallitusten extranet). Www-sivujen kautta vastaanotettiin alkuvuonna 500 asiakaspalautetta (kyselyjä, kommentteja). Sivuilla julkaistiin yhteensä 36 tiedotetta. Automaattisessa tiedotejakelupalvelun piiriin kuului 984 asiakasta. TUKESin sisäinen verkkopalvelu (intranet) sekä uusi asiakirjojen hallintajärjestelmä ja diaari otettiin käyttöön. Säädöstö ja yhteistyöverkosto Tavoite 3: Toimialan säädöstö on ajan tasalla, velvoitteet on suhteutettu oikein ja säädösten soveltamiskäytännöt ja menettelyt ovat tarkoituksenmukaiset. Kemikaaliturvallisuuden toimialalla TUKES on osallistunut useisiin säädösvalmisteluhankkeisiin. Valmistelutyö koski kaivosturvallisuussäädöksiä, räjähdesäädöksiä, räjähdysvaarallisia aineita koskevan lainsäädännön ajantasaistamista, vaarallisten kemikaalien käsittelyn turvallisuusvaatimuksia, räjähdysvaarallisia tiloja koskevan direktiivin (ATEX) toimeenpanolainsäädäntöä sekä suuronnettomuusvaarallisia laitoksia koskevan direktiivin muutosta. Sähköturvallisuuden toimialalla TUKES on osallistunut sähkö- ja hissisäädösten tarkennusten valmisteluun. Nosto-ovia ja vastaavantyyppisiä laitteita koskevien riskien kartoitustyö jatkuu. EMC- ja pienjännite direktiivien modernisointihankkeet ovat meneillään. EMC-direktiivin osalta työ on saatu valmiiksi ja jatkokäsittely riippuu komissiosta. Pienjännitedirektiivin osalta työ ei ole komission resurssivajeen vuoksi edistynyt vuonna Valmistelutyötä jatketaan syksyllä. TUKES on osallistunut energiamerkintöjä koskevien direktiiviehdotusten kommentointiin kansallisella tasolla (loistelamppujen liitäntälaitteet, televisiot, uunit, kuumavesivaraajat ja ilmastointilaitteet sekä kylmälaitteiden uudet merkinnät ja tehokkuusvaatimukset). Mittauslainsäädännön kokonaisuudistus on meneillään. Hankkeen osana uudistetaan vakauslainsäädäntö. Lisäksi nykyiset mittaamista koskevat direktiivit sekä valmisteilla oleva mittauslaitedirektiivi saatetaan osaksi Suomen lainsäädäntöä. Kokonaisuudistus on edennyt hitaasti, koska mittauslaitedirektiivin valmistelu on vaatinut ennakoitua enemmän työtä.

15 RAPORTTI 15 (18) Jalometallituotelakia täsmennetään ja valtioneuvoston asetusta muutetaan niiden säännösten osalta, jotka koskevat jalometallituotteiden täyttämistä. TUKES on valmistellut asiaa perusteellisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa sekä tehnyt kauppa- ja teollisuusministeriölle muutoksia koskevan ehdotuksen. Tavoite 4: TUKES osallistuu teknillistä turvallisuutta ja luotettavuutta edistävän kansallisen ja kansainvälisen yhteistyöverkoston toimintaan ja edistää sen laajentumista. Viron markkinavalvonnan kehittämistä koskeva Phare-hanke alkoi vuoden alussa ja työ jatkuu vuoden 2003 puolelle. TUKESin osuutena ovat sähköturvallisuus ja kaasulaitteet. Slovenian talousministeriön ja viranomaisorganisaation henkilöistä koostuvalle ryhmälle järjestettiin mahdollisuuden tutustua markkinavalvontaan Suomessa. Ryhmälle järjestettiin TUKESin ja muiden viranomaisten markkinavalvontaan liittyvää koulutusta sekä tutustumiskäyntejä testauslaitoksiin. Kansallisten kemikaaliviranomaisten tapaamiset aloitettiin vuoden alusta. Tarkoituksena on toisilta oppiminen ja mahdollisten koulutustilaisuuksien järjestäminen. TUKES osallistui myös Suomen ympäristökeskuksen organisoimiin BAT-työryhmiin, jotka koskivat kemikaalien käsittelyä, kaivosjätettä ja pintakäsittelyä. TUKES osallistui paloilmoittimien suunnittelu- ja asennusohjeen valmisteluun. Eri neuvottelukunnissa TUKES osallistui säädöstön valmistelun lisäksi myös alan ohjeiston laadintaan. Tulliviranomaisten kanssa tehtiin yhteistyötä pelastustoimen laitteiden ja rakennustuotteiden markkinavalvonnan kehittämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on tuotteiden liikkuvuuden selvittäminen ja seuraaminen TUKES osallistui sekä kansainväliseen, että eurooppalaiseen viranomaisten väliseen yhteistyöhön. Kansainväliseen yhteistyöhön osallistuttiin seuraavissa organisaatioissa: Organisation Internationale de Métrologie Légale (OIML) - Jalometallituotteita koskeva kansainvälinen sopimus, Wienin konventio (CCM) Eurooppalaiseen yhteistyöhön TUKES osallistui seuraavissa organisaatioissa: - Viranomaisyhteistyötä jatkettiin pienjännite- ja EMC-direktiivien alueella (AdCo, Administrative Committee). - WELMEC (the European Organisation on Legal Metrology): osallistuttiin mittauslaitteita ja viranomaisyhteistyötä käsittelevän komitean toimintaan, vaakadirektiivin ETA-alueen valvontayhteistyön kehittämiseen (WG5), direktiivin tulkintoja yhtenäistävään työryhmään (WG2), valmispakkausdirektiivin tulkintoja yhtenäistävään työryhmään(wg6) ja nestemittareita koskevaan työryhmään (WG10). - Seveso-toimivaltaisten viranomaisten yhteistyö - ECE-sopimuksen (YK:n Euroopan talouskomission sopimus maan rajat ylittävistä teollisuusonnettomuuksista) toimeenpano aloitettiin yhteistyössä SM:n kanssa - EU:n komission painelaitedirektiivin soveltamista yhtenäistävä työryhmä - Standardisointiyhteistyö CEN, IEC

16 RAPORTTI 16 (18) Pohjoismaisella tasolla TUKES osallistui pohjoismaisten sähköturvallisuusviranomaisten NSS (Nordisk kommitte för samordning av elektriska säkerhetsfrågor) - kokoukseen, pohjoismaisten painelaiteviranomaisten kokoukseen, Suomen järjestämiin palavia nesteitä ja räjähteitä käsittelevään Nordex-kokoukseen Ahvenanmaalla sekä SAMGAS-kokoukseen Naantalissa. Kotimaiseen yhteistyöhön TUKES osallistui mm. turvallisuustekniikan neuvottelukunnassa (kemikaali-, räjähde- ja painelaiteasiat), kemikaalineuvottelukunnassa, kemian työsuojeluneuvottelukunnassa, vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnassa, vaatimustenmukaisuuden arviointiasioita käsittelevässä neuvottelu-kunnassa, sähköturvallisuuden neuvottelukunnassa (valmisteilla mm sähköturvallisuusstrategian luominen maahamme), metrologian neuvottelukunnassa ja kaivoslautakunnassa. Toimialan eurooppalaista standardisointia seurattiin myös kotimaisissa seurantaryhmissä. Sähkö-, ilotulite-, ja jalometallituotefoorumien sekä sähkölaitteisto- ja sähkötyöfoorumien kokouksissa vaihdettiin tietoja kentän ja TUKESin välillä. Henkilöstö Tavoite 5: Henkilöstön osaaminen syvenee ja monipuolistuu. Henkilöstötyytyväisyyttä tukevat selkeämmät johtamisjärjestelmät. Meneillään olevat hankkeet ja toimet 1. Osaamisen hallinta- ja kehittämishanke valmistui. Hankkeessa määriteltiin alustavasti TUKESissa tulevaisuudessa tarvittavat osaamiset ja luotiin Excel-pohjainen työkalu osaamisen arvioinnin ja kehittämiskohteiden tunnistamisen tueksi. Henkilökohtaisten kehittymistavoitteiden määrittely edellyttää menettelyn lisäkehittämistä syksyllä Henkilöstöstrategiahankkeen valmistelu on käynnistynyt oppivaa organisaatiota ja oppimista käsittelevällä selvityksellä. 3. ATK-osaamisen koulutusohjelman toteutus meneillään 4. Sisäisten auditoijien koulutus ja auditointien toteuttaminen. 5. Hyvinvointiryhmän järjestämät liikunta- ja kulttuuritapahtumat mm. hieronta, liikuntasetelit, näyttelyssä käynti, MIKEn ym. järjestämiin urheilutilaisuuksiin osallistuminen sekä TUKES-päivien liikuntaosuus 6. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2001 valmistui Syksyllä 2002 alkavat hankkeet 1) Tuki- ja kehitysyksikön palvelujen kehittämishanke alkaa syksyllä. Hanke on osa laajempaa toiminnan tavoitteiden ja toimintaprosessien selkiyttämishanketta.

17 RAPORTTI 17 (18) Tietohallinto 6. Tietohallinto on toimintaa tukevaa ja ajantasaista. Valmistuneet hankkeet 1. Uudet intranet- ja asiakirjahallintajärjestelmät on otettu käyttöön aikataulun mukaisesti 2. Sähköinen vireillepano mm. hakemusten vastaanotto sähköpostin välityksellä on mahdollistettu. 3. Sähköpostia ja internetin käyttöä koskeva ohjeistus on valmistunut. Meneillään olevat hankkeet 1. Ensimmäinen varsinainen sähköinen palvelu (verkkolomake) tutkintoihin ilmoittautuminen on protovaiheessa ja otettaneen käyttöön syksyn aikana. 2. TUKESin ja lääninhallitusten välistä yhteistyötä tehostava extranetsovellus valmistunee lokakuussa. Sovellus on testausvaiheessa, mutta toimittajan teknisten ongelmien vuoksi hanke on myöhässä aikataulustaan.

18 RAPORTTI 18 (18) TUOTTO- JA KULULASKELMA Toiminnan tuotot: Toteutunut Ed.vuosi Ero- % Suunnitelma Ero- % Koko vuosi Suunnitelma Ennuste tot Maksullisen toiminnan tuotot Vuokrat ja käyttökorvaukset Yhteistoiminnan tuotot Muut toiminnan tuotot Tuotot yhteensä Toiminnan kulut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Vuokrat Palvelujen ostot Muut kulut Poistot Kulut yhteensä Jäämä I Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuotot Rahoituskulut 0 Satunnaiset tuotot ja kulut Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Jäämä II Tuotot veroista ja pakollisista maksuista Muut pakolliset maksut Perityt arvonlisäverot Suoritetut arvonlisäverot Yhteensä Tilikauden tuotto- ja kulujäämä Toiminnan tuotot alkuvuonna olivat 0,8 miljoonaa eroa. Toteuma oli lähes suunnitelman mukainen, kuitenkin niin, että maksullisesta toiminnasta kertyi tuloja hiukan suunniteltua enemmän ja vastaavasti muusta toiminnasta vähemmän. Koko vuoden tuotoiksi arvioidaan kertyvän 1,6 miljoonaa euroa. Toiminnan kulut olivat alkuvuonna 4,5 miljoonaa euroa eli 0,5 miljoonaa euroa suunniteltua pienemmät. Ero suunnitelmaan johtuu pääosin ulkopuolisten palvelujen vähentyneestä käytöstä. Suurin yksittäinen vähennyserä oli tuotevalvonnan testauspalvelujen käyttö, edellisvuoteen verrattuna testauspalveluja käytettiin 0,3 miljoonaa euroa vähemmän. Kuluvan vuoden kokonaiskuluiksi arvioidaan 10,3 miljoonaa euroa ja kokonaismenoiksi 10,2 miljoonaa euroa. Seuraavalle vuodelle arvioidaan määrärahaa näin ollen siirtyvän noin 1,0 miljoonaa euroa.

TUKES on avustanut ministeriötä evaluoinnin johtopäätösten käsittelyssä ja priorisoinnissa.

TUKES on avustanut ministeriötä evaluoinnin johtopäätösten käsittelyssä ja priorisoinnissa. RAPORTTI 1 (16) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2003 Yhteenveto Valvonta Viestintä ja kehittäminen TUKESin toimintaympäristössä ei alkuvuonna 2003 tapahtunut toimintaan vaikuttavia muutoksia.

Lisätiedot

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.

Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo. Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10. Tuoteturvallisuuskysymykset verkkokaupassa - kuka vastaa ja valvoo Markkinavalvontaviranomaisen havainnot ja toimenpiteet 27.10.2014 Tuiri Kerttula Johtaja Tuote- ja laitteistovalvonta 2 Markkinavalvonta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013. EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Teemu Hartikainen, TkT 24.5.2013 EcoDesign-asetus tilalämmittimille ja markkinavalvonta Suomessa Esityksen sisältö Tukesista lyhyesti Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2015 Kalvosarja Tämä kalvosarja on yhteenveto Tukesin tietoon tulleista, toimialalla vuonna 2015 sattuneista onnettomuuksista. 1.1.2011

Lisätiedot

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta

Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum. Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta Tuiri Kerttula 17.10.2012 SFS Forum Toimintaympäristön turvallisuus markkinavalvonnan näkökulmasta TUKES ENTISTÄ LAAJEMPI TUOTEVALVONNAN KESKUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) aloitti toimintansa

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2011 Johtokunta hyväksynyt 15.3.2010 TÄSSÄ EI OLE HUOMIOITU KEVAKE-SIIRTOA 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI ().9. OSAVUOSIRAPORTTI Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontaa hoidettu kauppa ja teollisuusministeriön lisäksi myös

Lisätiedot

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005

TULOSSOPIMUS KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 TULOSSOPIMUS Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2005 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot Visio Turvatekniikan

Lisätiedot

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta

Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 6.10.2016 Karoliina Meurman Tukes pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) mukainen valvonta Paloklusteri, Lahti 1 Tukesin organisaatio 6.10.2016 Karoliina

Lisätiedot

Rakennustuotteiden -merkintä

Rakennustuotteiden -merkintä Rakennustuotteiden -merkintä Eurooppalainen käytäntö rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen Rakennustuotteiden CE-merkintä perustuu rakennustuotedirektiiviin Euroopan komission rakennustuotedirektiivin

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLI- NEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2007 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Muut asiat

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2010 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE Johtokunta hyväksynyt 9.3.. Korjattu VN:n kehyksen mukaiseksi 6.4.. 32.20. 03. Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 1/5 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN SOPIMUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSEN VALVONNASTA VUODELLE 2008 16.5.2008 N:o 612/71/2008 Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011. Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu Nuolivirta 21.10.2011 Pelastustoimen ajankohtaispäivät 8-9. 11.2011 Painelaitteita koskevien säädösten vaikutus sammutuslaitteistoihin 21.10.2011 Hannu Nuolivirta

Lisätiedot

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta

Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille. 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Ajankohtaispäivät pelastusviranomaisille 11.11.2010 Asennusliikkeiden ja tarkastuslaitosten valvonta Tukes valvontaviranomaisena Tukes:n valvontatoimet perustuvat laitelakiin 10/2007 Paloilmoittimien ja

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006

Turvatekniikan keskus 1411/13/2005 20.12.2005. Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000. Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 20.12.2005 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2006 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2006 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004

RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 RAPORTTI 1 (27) TULOSRAPORTTI TOIMINNAN KEHITTYMISESTÄ ALKUVUONNA 2004 Yhteenveto Seuraavat säädösmuutokset tulivat voimaan alkuvuonna 2004: o Uusi laki ja asetus rakennustuotteiden hyväksynnästä. Laissa

Lisätiedot

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää Suomen elinkeinoelämän korkeaa teknistä turvallisuustasoa sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. TULOSSOPIMUS 14.11. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPI- MUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan keskus (Tukes)

Lisätiedot

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 1 32.40.05. (32.20.03) Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa 18 300 000 euroa. Nettobudjetoinnissa otetaan huomioon kemikaalituoterekisterin

Lisätiedot

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008

TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2008 Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 32.20. 03. (32.20.23) Turvatekniikan keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa

Lisätiedot

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote

Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote Vermon lämpökeskuksen turvallisuustiedote VERMON VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Vermon lämpökeskuksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä. Tiedotteessa

Lisätiedot

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi

TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN. 10_12_2009_Timo Salmi TARKASTUSMENETTELYLLÄ SAVUNPOISTO HALLINTAAN Savunhallintaprojekti 12/2008 03/2010 Status 1. Savunhallintalaitteistojen määrittely ja kartoitus valmis 2. Savunhallintalaitteiden tarkastustoiminnan nykytilanne

Lisätiedot

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote

Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote Meri-Porin voimalaitoksen turvallisuustiedote MERI-PORIN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Meri-Porin voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004

Turvatekniikan keskus 5364/13/2004 13.12.2004 Viite: Yleissopimus 24.8.2000, 53/612/2000 Sopimus rakennustuotteiden markkinavalvonnasta vuonna 2005 Rakennustuotteiden markkinavalvontaa toteutetaan vuonna 2005 liitteenä olevan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 Dnro KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2008 1 Yleistä Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Arvot TUKESin visio 2015 Turvatekniikan

Lisätiedot

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013

Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, 10.4.2013 Kuluttajien tietolähteet Kirsi-Maaria Forssell, Motiva Oy Ekosuunnittelufoorumi, Sisältö Motiva Oy Ekosuunnittelu- ja energiamerkintäviestintä Kuluttajien tietolähteitä Motiva Oy 100 % valtion omistama

Lisätiedot

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA Talousarvioesitys, Ministeriön ehdotus Pääluokka 32 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot

Lisätiedot

Lasten turvallisuuspeli

Lasten turvallisuuspeli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Johanna Salomaa-Valkamo & Nilla Hietamäki Lasten turvallisuuspeli Pelastustoimen tutkimus- ja kehittämishankkeet 2015 Dipoli, Espoo 28.4.2015 Käytännön työtä yhteiskunnan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013. 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2013 636/2013 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014. Urho Säkkinen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Viking Grace 22.5.2014 Urho Säkkinen Valvontahavaintoja Valvonta satunnaisotokseen perustuvaa tai kentältä saatuun palautteeseen Pienehköt asiat jääneet hoitamatta

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM

Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp. Eduskunnan talousvaliokunta Sari Rapinoja TEM Hallituksen esitys eduskunnalle hissiturvallisuuslaiksi HE 23/2016 vp Eduskunnan talousvaliokunta 18.3.2016 Sari Rapinoja TEM Hissiturvallisuussäädösten nykytilanne 1) Sähköturvallisuuslaki (410/1996)

Lisätiedot

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä

Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Kemikaalivalvonta-asiat pk-yrityksissä Yritysneuvojien ympäristökoulutus Hotelli Haaga, Haaga- sali valvonta ja säädökset tunnistaminen varastoinnin vaatimukset 1 TOIMINNANHARJOITTAJAN VELVOLLISUUDET huolehtimisvelvollisuus

Lisätiedot

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6.

VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Hannu Kononen, Turvallisuusinsinööri, Tukes 15.5.2008 STAHA ATEX työryhmän 6. VIRANOMAISEN PUUHEENVUORO STANDARDI SFS 3358 Turvallisuusinsinööri, Tukes työryhmän 6. kokoontuminen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI

Lisätiedot

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne

Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Pelastustoimen lainsäädännön uudistustilanne Kirsi Rajaniemi Palonehkäisyn perinnepäivät, 25.-26.5.2011 Padasjoki 25.5.2011 1.7.2011 voimaan tulevat asetukset VN asetus pelastustoimesta (407/2011) VN asetus

Lisätiedot

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita.

Tukes edistää teknistä turvallisuutta Suomen elinkeinoelämässä sekä varmistaa toiminnanharjoittajien tasapuolisia kilpailuolosuhteita. Tulossopimus 11.11. TEM/2773/00.03.01.02/ TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JA TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN VÄLINEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 1 Yleistä 1.1 Turvatekniikan keskuksen toiminta-ajatus ja toimialat Turvatekniikan

Lisätiedot

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014

Kupiainen Niina Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Kupiainen Niina 13.5.2014 Kuluttajaturvallisuuslain mukainen valvonta kunnissa kuluttajaturvallisuusvalvonnan peruskurssi 2014 Työnjako kuluttajaturvallisuusvalvonnassa 1/3 Kuntien valvontayksiköissä keskitytään

Lisätiedot

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi

ATEX-direktiivit. Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX-direktiivit Tapani Nurmi SESKO ry www.sesko.fi ATEX direktiivit ATEX-laitedirektiivi (Euroopan yhteisön direktiivi 94/9/EY) Direktiivin tarkoituksena on yhtenäistää EU:n jäsenvaltioiden räjähdysvaarallisten

Lisätiedot

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014

RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA OPINTOPÄIVÄT 18.-19.11.2014 RISKIENHALLINTA, JAOSTON JOHTOKUNTA Liiton puheenjohtaja, pelastusjohtaja Jari Sainio, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Turku (2014-2017) Jaoston puheenjohtaja

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 ASENNUSALAN KOKEET ÖLJYLÄMMITYS SÄILIÖNTARKASTUS

Lisätiedot

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Jatkuvasti parantaen 1/2001. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista /200 TUKESkatsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali,

Lisätiedot

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen

ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa. STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi valistaa ja kouluttaa STAHA-yhdistyksen ATEX-työryhmän kokous Kiilto Oy 15.5.2008 Pirjo I. Korhonen ATEX-foorumi kouluttaa pk-yrityksiä Sisältö ATEX lainsäädännöstä ja sen erikoispiirteistä

Lisätiedot

Toimialan onnettomuudet 2013

Toimialan onnettomuudet 2013 Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Toimialan onnettomuudet 2013 Osa 6 Painelaitteet Painelaitteet Tukes edistää painelaitteiden turvallisuutta valvomalla painelaitesäädösten noudattamista tiedottamalla

Lisätiedot

Tehdasvalmisteiset tulisijat,

Tehdasvalmisteiset tulisijat, Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät 26.-27.11. Tehdasvalmisteiset tulisijat, savuhormit ja pelastustoimen laitteiden CE CE rakennustuotedirektiivin t ktii i mukaan 2008 CE-merkinnän perusteet CE-merkinnän

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016

KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 1 KOE- JA KURSSITIEDOTE 1/2016 : Kokeet 1 Tutkintojulkaisut... 2 Öljylämmitysalan ja säiliöntarkastusalan vastuuhenkilökurssit 3 Kaasuasennusalan vastuuhenkilökurssit. 4 Öljysäiliöiden tarkastustöiden

Lisätiedot

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen

Tuotelainsäädäntö. 2015 / Mika Kapanen Tuotelainsäädäntö 2015 / Mika Kapanen Perusprinsiipit Yritysten toiminnassa lainsäädännön suhteen on kolme perusprinsiippiä : Lainsäädäntö, myös ympäristölait, on yrityksen jokapäiväistä elämää Vastuuta

Lisätiedot

Perusmaksu (sisältää 2h työtä)

Perusmaksu (sisältää 2h työtä) A. VALVONTASUUNNITELMAN MUKAISTEN VALVONTA- JA TARKASTUSTEHTÄVIEN MAKSUT Asuinrakennusten palotarkastukset, veloitukset Perusmaksu Tuntiveloitus (alv. 0%) Yleinen palotarkastus - - Jälkipalotarkastus -

Lisätiedot

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote

Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote Joensuun voimalaitoksen turvallisuustiedote JOENSUUN VOIMALAITOKSEN TURVALLISUUSTIEDOTE Tässä turvallisuustiedotteessa kuvataan Joensuun voimalaitoksen toimintaa ja toiminnasta aiheutuvia vaaratekijöitä.

Lisätiedot

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp)

HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Eduskunta Talousvaliokunta 29.3.2016 HE laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 20/2016 vp) Tapani Koivumäki TEM HE (20/2016 vp) laiksi räjähteiden vaatimustenmukaisuudesta

Lisätiedot

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro

Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Markus Kauppinen 28.9.2016 Pelastusviranomaisten ajankohtaispäivät pelastustoimen laitteista 27. 28.9.2016 Tarkastuslaitosasioita Tukesin puheenvuoro SISÄLTÖ:

Lisätiedot

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit

KEMIKAALIT. valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset. 28.2.2008 Yritysneuvojat Kemikaalit KEMIKAALIT valvonta ja säädökset tunnistaminen käsittelyn vaatimukset KEMIKAALILAINSÄÄDÄNNÖN VALVONTA Teollinen käsittely ja varastointi Ympäristön suojelu Terveyden suojelu ja työsuojelu Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Sara Lax 28.3.2012 Tukesin valvomien kemikaalilaitosten arviointi Kemikaalilaitosten selvitysvelvoite ja tarkastustaajuus Kemikaalien määrä ja luokitus Laajamittainen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Koe- ja kurssitiedote 1/2015

Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Koe- ja kurssitiedote 1/2015 Sisältö Kokeet...1 Kurssit ja tutkintojulkaisut...3 Öljylämmitysalan kurssi...3 Öljylämmitysalan asennustöiden tutkintojulkaisut...4 Säiliöntarkastustöiden tutkintojulkaisut...5

Lisätiedot

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy

-merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy -merkintä käytännössä: Vaatimustenmukaisuus ilmoitetun laitoksen näkökulmasta. CE-seminaari 11.5.2011/SGS Fimko Oy MAAILMAN JOHTAVA TARKASTUS-, VERIFIOINTI-, TESTAUS- JA SERTIFIOINTIYRITYS Yli 64.000 työntekijää

Lisätiedot

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä

PÄÄTÖS Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely ja varastointi myymälässä sivu 1 / 5 Vastaanottaja Kimmo Tuominen Kärsämäentie 3 23 TURKU Tarkastuskohde Talouspörssi Paimio Jokipellontie 2 2153 PAIMIO Viite Ilmoituksenne 22.1.215 Asia Vaarallisten kemikaalien vähäinen käsittely

Lisätiedot

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti.

Viestintää on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on toteutunut pääosin suunnitelman mukaisesti. RAPORTTI 1 (12) OSAVUOSIRAPORTOINTI 2006 1 Yhteenveto TUKESin toiminta on edennyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Erillissopimusten perusteella on valvontatehtäviä hoidettu kauppa- ja teollisuusministeriön

Lisätiedot

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen

Valvontakäyntiin (palotarkastus) osallistuminen Ohje 1(5) OHJE PELASTUSVIRANOMAISEN VALVONTAKÄYNTIIN OSALLISTUVILLE Pelastuslain (379/2011) 2. luku sisältää yleisiä, kaikkia kansalaisia koskevia velvoitteita ehkäistä onnettomuuksia ja toimia hätätilanteessa.

Lisätiedot

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki,

Pelastustoimen laitteet. Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, Pelastustoimen laitteet Palonehkäisyn perinnepäivät Padasjoki, 28.-29.5.200 Palovaroitinasetus Kotimainen lausuntokierros kesällä 2008 EU -ilmoitus uusitaan (min 3 kk) Pelastuslain (468/2003) mukaan hankittavat

Lisätiedot

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita

Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Jari Tuomi 21.11.2013 Sähkölaitteiden markkinoille saattaminen Markkinavalvonnassa usein löydettyjä puutteita Sisältö 1. Muodolliset puutteet (DoC, CE-merkintä)

Lisätiedot

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki

CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA. Timo Pulkki CE-MERKINTÄ KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA Timo Pulkki Mihin CE-merkintä käytännössä perustuu? CE-merkinnän käytön edellytyksenä on eurooppalainen harmonisoitu tuotestandardi tai CPD (1.7.2013 asti): eurooppalainen

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKEMAT 2004 2005 2 Sisällysluettelo Ylijohtajan katsaus 4 1 Toimintakatsaus 1.1. Toimintaajatus 1.2. Toimintaympäristön muutokset 1.3. Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011

Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010. Evira/1170/0411/2011 Elintarvikeketjun valvonnan auditointijärjestelmän vuosiraportti vuodelta 2010 Evira/1170/0411/2011 Eviran raportti Hyväksymispäivä 30.6.2011 Valvonnan kehittämisyksikkö Hyväksyjä Esittelijä Maria Teirikko

Lisätiedot

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008

Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukes-Syystapaaminen 5.11.2008 Tukesin ajankohtaisasioita i it Ylijohtaja Seppo Ahvenainen PL 123 (LÖNNROTINKATU 37) 00181 HELSINKI WWW.TUKES.FI PUHELIN (09) 010 6052 000 ETUNIMI.SUKUNIMI@TUKES.FI Ajankohtaista

Lisätiedot

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin

Määräys varautumisesta kemikaalionnettomuuksiin Sivu 1/5 Sisäasiainministeriö pelastusosasto Dnro SM-1999-00636/Tu-311 Annettu 13.10.1999 Voimassa 15.9.1999 alkaen toistaiseksi Säädösperusta Pelastustoimilaki (561/1999 31 ja 88 Kumoaa Sisäasiainministeriön

Lisätiedot

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 %

1. Vaarallisten kemikaalien teollinen käsittely ja varastointi alv 0 % Vahvistuspvm 27.1.2015 Sivu 1(3) Vantaa-Kerava-Tuusula-Järvenpää-Nurmijärvi-Hyvinkää-Mäntsälä- Pornainen PELASTUSLAITOKSEN VALVONNASTA TAI MUISTA PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2015 ALKAEN Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko

Katsaus säädöstilanteeseen. Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Katsaus säädöstilanteeseen Pelastustoimen laitteiden ajankohtaispäivät 26.11.2008 Helsinki Jaana Rajakko Palovaroitinasetus (1/2) Lausuntokierros päättyy 15.12.2008 www.pelastustoimi.fi/valmisteilla Tavoite

Lisätiedot

Painelaitteiden seuranta

Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 0 (5) Tukes-ohje 11/2015 Painelaitteiden seuranta Painelaitteiden seuranta Ohje 11/2015 13.11.2015 1 (5) Sisältöalue Painelaitteen määräaikaistarkastuksen korvaaminen painelaitteiden

Lisätiedot

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8)

Tarkastussuunnitelma. Tämän asiakirjan tarkoitus. Soveltamisalue Ohjetta käytetään Tukesin prosessiturvallisuusryhmässä. Sisäinen toimintaohje 1 (8) Sisäinen toimintaohje 1 (8) Diaarinumero [Diaarinumero] Dokumenttitunnus Versio 1.0 Tila Hyväksytty Asiakirjatyyppi Sisäinen toimintaohje Liityntä toimintajärjestelmään Kenttävalvonta Laadittu 18.9.2015

Lisätiedot

HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp

HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp HE eduskunnalle sähköturvallisuuslaiksi ja laiksi eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain muuttamisesta HE 116/2016 vp Talousvaliokunta 30.9.2016 Sähköturvallisuuslain kokonaisuudistus

Lisätiedot

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila

Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Verkkokaupan tuoteturvallisuus EU-tasolla - komission toimet Maija Laurila Time Magazine 1966 "Online Shopping Will Flop" { Miksi komissio miettii verkkokaupan markkinavalvontaa erikseen? 1. Tuoteturvallisuusdirektiivin

Lisätiedot

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa

EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta Virossa 1/2004 Virosta tulee Euroopan unionin jäsen 1.5.2004. TUKESin kollegaviranomainen Virossa on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon, jonka pääjohtajana toimii Urmas Leitmäe. EU-yhteistyö edistää teknistä turvallisuutta

Lisätiedot

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA

CE MERKINTÄ KONEDIREKTIIVIN 2006/42/EY PERUSTEELLA TIETOPAKETTI PÄHKINÄNKUORESSA: CE MERKINTÄ N PERUSTEELLA HUOMIO! Vanha konedirektiivi 98/37/EY on kumottu, mutta se on edelleen voimassa siirtymäaikana. Käyttöönoton siirtymäaika -> 29.12.2009 saakka.

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014. Rakennustuotteiden markkinavalvonta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Veijo Niittyvuopio 13.2.2014 Rakennustuotteiden markkinavalvonta Tukes Perustettu vuonna 1995 Toimipaikat: Helsinki, Tampere, Rovaniemi, Lahti, Oulu ja Kuopio Henkilöstön

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston maksullisista suoritteista Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2013 Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi

FORSSAN KAUPUNKI Tekninen ja ympäristötoimi 18.1.2012 1(4) YMPÄRISTÖVALVONTASUUNNITELMA Valvontasuunnitelmassa kuvataan Ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaiset valvonnan tarpeet, valvontaan käytettävät resurssit ja valvonnan tavoitteet sekä raportoidaan

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007

TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 TURVATEKNIIKAN KESKUS TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 Johtokunta hyväksynyt 14.3.2008 1. TOIMINTAKERTOMUS...3 1.1. JOHDON KATSAUS...3 1.2. TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS... 5 1.3. TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA...

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Marika Keskinen 21.11.2013 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja tekniset asiakirjat EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus valmistajan vastuu LAATIMALLA EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUKSEN

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö

Sisällysluettelo. Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Sisällysluettelo Palo- ja pelastuslainsäädäntö (Suluissa viimeinen muutos) Väestönsuojelua ja poikkeusoloja koskeva lainsäädäntö Pelastuslaki 379/2011 (928/2015)... 11 yleiset säännökset... 11 yleiset

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUKSEN TILINPÄÄTÖS VUODELTA Johtokunta hyväksynyt 13.3.2007 1. Toimintakertomus...3 1.1. Johdon katsaus...3 1.2. Toiminnan vaikuttavuus...5 1.3. Tuotokset ja laadunhallinta... 11 1.4.

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO luonnos Hallitussihteeri Tiina Ranne Neuvotteleva virkamies Mari Suominen 28.5.2013 VALTIONEUVOSTON ASETUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSESTA TIELLÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

KOE- JA KURSSITIEDOTE

KOE- JA KURSSITIEDOTE KOE- JA KURSSITIEDOTE 2014 Tiedotteen sisältö: Kokeet 1 Öljylämmitysalan kurssi 3 Öljylämmitysalan asennustyöt 4 Säiliöntarkastustyöt 5 Kaasuasennustyöt 6 Lämmityslaitteistojen sähköasennustyöt 7 ASENNUSALAN

Lisätiedot

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS

EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS EU:N RAKENNUSTUOTEASETUS - Hyväksyttiin keväällä 2011 - Tavoite rakennustuotteiden kilpailuesteiden poistaminen - Mahdollistaa tuotteiden Ce merkinnän - Erilainen kuin monet muut Ce merkintään tähtäävät

Lisätiedot

Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä.

Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. Tarkastusohjelma 1. Tarkastuksen avaus ja läsnäolijat Kirjataan tarkastukseen osallistujat. Tukesin edustaja toimii puheenjohtajana ja sihteerinä. 2. Kohteen esittely ja toimintaan liittyvät vaarat 1 5

Lisätiedot

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille

Radio- ja telepäätelaitteet. Opas myyjille ja maahantuojille. Opas myyjille ja maahantuojille Radio- ja telepäätelaitteet Opas myyjille ja maahantuojille Opas myyjille ja maahantuojille Sisällysluettelo Johdanto... 2 Vaatimustenmukaiset laitteet... 3 Merkinnät laitteessa, pakkauksessa ja käyttöohjeessa...

Lisätiedot

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys

Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun pyrolyysilaitoksella 27.3.2014 sattunut räjähdys Koekäyttövaiheessa ollut pyrolyysilaitos on rakennettu voimalaitoksen yhteyteen 2 3 Prosessi 1. Raaka-aineena toimiva

Lisätiedot

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK

PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26. Teuvo Reinikainen SPEK PELASTUSALAN NEUVOTTELUPÄIVÄT SN 26 Teuvo Reinikainen SPEK SUOJELUSUUNNITELMA Velvoite väestönsuojelulaista ja -asetuksesta v. 1958/1959 (muutokset v. 1990) Ohje teollisuuslaitosten ja liikeyritysten poikkeusolojen

Lisätiedot

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari

Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, Tammisaari Yleisötiedote tuotantolaitoksen toiminnasta IDO Kylpyhuone Oy, Wärtsilänkatu 1, 10600 Tammisaari IDO Kylpyhuone Oy:n yleisötiedote 2016 Yrityksen yhteystiedot ja vastuuhenkilö: IDO Kylpyhuone Oy Wärtsilänkatu

Lisätiedot

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI. PÄÄTÖS 1 (4) Vapo Oy PL 22 40101 JYVÄSKYLÄ Vapo Oy:n lupahakemus 23.1.2015 Asia Nestekaasulaitoksen perustaminen Kohde ja sen sijainti Vapo Oy, Tikkakosken Itärannan lämpökeskus, Hansatie 10, 41160 TIKKAKOSKI.

Lisätiedot

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin

Tutkimuksen kautta tavoitteisiin 2/2001 Tutkimuksen kautta tavoitteisiin TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen

Turvallisuuskulttuuri ja ydinlaitosrakentaminen ja ydinlaitosrakentaminen - Tsernobyl 1986 - Onnettomuustutkinnan yhteydessä luotiin Turvallisuuskulttuuri -käsite - Turvallisuuskulttuuri -käsite määriteltiin 1991 ensimmäisen kerran 1991 IAEA:n (The

Lisätiedot

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi

KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016. Suomi KANSALLINEN MARKKINAVALVONTAOHJELMA 2016 Suomi Sisällysluettelo 1. MARKKINAVALVONNAN YLEINEN ORGANISAATIO JA INFRASTRUKTUURI... 3 1.1. Kansallisten markkinavalvontaviranomaisten tiedot ja vastuualueet...

Lisätiedot

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN

ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN Liite nro: 3 KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuolto ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMAN 2006 TOTEUTUMINEN 2 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 21. 3 2007 69 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä

Lisätiedot

Mitä onnettomuuksista opitaan vai opitaanko? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus

Mitä onnettomuuksista opitaan vai opitaanko? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Mitä onnettomuuksista opitaan vai opitaanko? Johtaja, dosentti Veli-Pekka Nurmi Onnettomuustutkintakeskus Onnettomuuksista oppiminen Erehtyminen on inhimillistä, mutta saman virheen toistaminen tyhmyyttä!

Lisätiedot

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista

Perinteet velvoittavat 2/2002. TUKES-katsaus. on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista 2/2002 TUKES-katsaus on Turvatekniikan keskuksen julkaisu teknisen turvallisuuden ja luotettavuuden ajankohtaisista asioista. Turvatekniikan keskus (TUKES) on viranomainen, jonka toimialoja ovat mm. kemikaali-,

Lisätiedot

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista-

A-moduulissa säädettyjen vaatimusten lisäksi sovelletaan alla olevia säännöksiä. Valmista- Liite 1 VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINTIMENETTELYT A-moduuli (valmistuksen sisäinen tarkastus) 1. Tässä moduulissa esitetään menettely, jolla valmistaja tai tämän yhteisöön kuuluvien valtioidenalueelle

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013. Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Keskinen Marika 28.10.2013 Sähkölaitteiden ympäristövaatimuksissa muutoksia Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevat ympäristödirektiivit RoHS vaarallisten aineiden

Lisätiedot