65 Kemijoen vesistöalue

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "65 Kemijoen vesistöalue"

Transkriptio

1 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) 65 Kemijoen vesistöalue Vesistöalueen ala km 2 Suomen puolella km 2 Järvisyys 4,3 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987 ja laki Ounasjoen erityissuojelusta 703/1983) nro 43, Vähäjoen vesistö nro 44, Auttijoen vesistö nro 45, Käsmäjoen vesistö nro 46, Kemijoen ja Tenniöjoen yhtymäkohdan yläpuoliset vesistöt Ounasjoen vesistö Voimalaitokset Kemijoen vesistöalueen koko rakennettu vesivoima on MW ja GWh/a. 1 Isohaara 2 Taivalkoski 3 Ossauskoski 4 Petäjäskoski 5 Valajaskoski 6 Permantokoski 7 Vanttauskoski 8 Kaihua 9 Kaarni 10 Juotas 11 Pirttikoski 12 Seitakorva 13 Jumisko 14 Kokkosniva 15 Kurkiaska 16 Kelukoski 17 Matarakoski 18 Vajukoski 19 Kurittukoski 20 Porttipahta 21 Lokka

2 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Yleistä Kemijoen vesistöalueen pinta-ala on km 2, mistä Suomen puolella on km 2. Alueen järvisyys tekoaltaat ja voimalaitosten patoaltaat mukaan lukien on 4,3 % (luonnontilassa 3,3 %). Kemijoki on Suomen pisin joki ja sen pituus on Kitinen mukaan lukien 552 km. Se on lähes yhtä pitkä mitattuna muista itäisistä latvahaaroista. Sivujoista pisin on Ounasjoki (298 km). Kemijoen itäiset latvahaarat Kitinen, Luiro ja Ylä-Kemijoki yhtyvät Pelkosenniemellä. Niiden vesistöalueet käsittävät 42 % Kemijoen vesistöalueesta. Pelkosenniemen alapuolella Kemijoki muuttuu Kemijärveksi. Kemijärven luusuasta mitattuna on vesistöalueen pinta-ala jo 53 % koko vesistöalueesta. Kemijärven ja meren välillä yhtyy jokeen vesistön läntinen haara ja vesistöalueeltaan suurin joki, Ounasjoki. Sen pinta-ala käsittää 27 % Kemijoen koko vesistöalueesta (Vesihallitus 1980, Marttunen ym. 2004b 1 ) Säännöstely ja vesivoima Kemijoen vesistö on valjastettu vesivoimantuotantoa varten erillislailla suojeltua Ounasjokea ja Ylä-Kemijokea lukuun ottamatta. Luiron ja Kitisen latvoille on rakennettu läntisen Euroopan suurimmat tekoaltaat Lokka (v. 1967, pinta-ala 417 km 2 ) ja Porttipahta (v. 1971, pintaala 214 km 2 ). Lokan vedet juoksutetaan Vuotson kanavan (rakennettu v. 1981) kautta Porttipahtaan ja Kitiseen, joten Luirojokeen tulee pääosin vain Lokan alapuolisen valuma-alueen vesiä. Kitinen on täysin porrastettu käsittäen yhteensä 7 voimalaitosta. Kemijoen sivuvesistöistä säännöstellään Raudanjoen vesistön Olkkajärveä ja sen luusuaan on rakennettu Permantokosken voimalaitos. Kaihuan ja Vanttausjoen vesistössä säännöstellään Iso Kaihuaa, Iso Kaarnia, Pikku Kaarnia ja Vanttausjärveä, joiden vedet juoksutetaan Kaihuan voimalaitoksen kautta Kemijokeen. Juotasjoen vesistössä säännöstellään kahta pienehköä järviallasta ja vedet juoksutetaan edelleen Juotasjärven tekoaltaan kautta Kemijokeen. Juotaksen säännöstelyn pääallas on Juotasjärvi ja Juottaan tekojärvi on sen jatkeena. Jumiskojoen vesistöalue on tehokkaasti rakennettu; Jumiskon voimalaitoksen yläpuolella säännöstellään lukuisia pieniä järviä sekä Suolijärviä ja Isojärveä. Kemijärvi on koko vesistöalueen suurin luonnonjärvi. Järven pinta-ala on 230 km 2 ja rantaviivan pituus on 572 km. Kemijärven keskisyvyys on noin 5 metriä. Kemijärveä säännöstellään järven luusuaan rakennetun Seitakorvan voimalaitoksen avulla ja yhtenäisen järvialtaan pituus on suurimmillaan noin 80 km (Luusua- Pelkosenniemi) ja 60 km, jos jätetään jokimainen osuus Pelkosenniemi-Tapionniemi pois. Kemijärven alapuolinen 230 km pitkä Kemijoen pääuoma aina Perämereen asti on täysin porrastettu voimalaitoskäyttöön lukuun ottamatta Vanttaus- ja Valajaskosken laitosten väliä, johon on suunnitteilla Sierilän voimalaitos. (Marttunen ym. 2004b) 1

3 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kemijoen pääuoman voimalaitosportaat. (Kemijoki Oy, taskuesite 2007)

4 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kemijoen vesistön kaaviokuva. Kuvassa näkyvät voimalaitosten rakennusvirtaamat ovat kasvaneet. (Alatalo 1988)

5 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kitisen voimalaitosportaat. (Kemijoki Oy, taskuesite 2007) Tulvat Kemijoen vesistö on luontaisesti erittäin tulvaherkkä, koska se on valuma-alueeltaan suuri ja vähäjärvinen ja sijaitsee Pohjois-Suomessa, jossa talvi on usein runsasluminen ja lumen sulamiskauden virtaamat suuria. Kevättulvan suuruuteen vaikuttaa ratkaisevasti sulamiskauden sääolosuhteet. Suuresta lumen vesiarvosta ei välttämättä synny suurta tulvaa, jos lumen sulamiskausi on pitkä ja vähäsateinen. Toisaalta korkeita virtaamia on esiintynyt myös vuosina, jolloin lumen maksimivesiarvo on ollut keskimääräistä pienempi. (Marttunen ym. 2004b) Kemijoella on esiintynyt vahinkoja aiheuttaneita tulvia jo 1600-luvulla. Keväällä 1741 sattui erityisen paha tulva. Pahoja tulvavuosia olivat myös 1807, 1859, 1866 ja Kemijoen voimalaitosten rakentamisen jälkeen pahoja tulvia on ollut vuosina 1966, 1981, 1993 ja Rakenteille vahinkoja aiheuttaneita tulvia rakennetulla pääuomalla on ilmennyt Taivalkosken ja Ossauskosken välillä (Tervola), Valajaskosken ja Vanttauskosken välillä (Rovaniemen seutu) sekä Kemijärven ja Kitisen välisellä jokiosalla. Porttipahdan juoksutukset eivät ole aiheuttaneet sanottavia hyyde- tai jääpatotulvia Kitisessä. Kemijoen rakennetuissa sivuvesistöissä ei

6 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) ole ilmennyt tulvavahinkoja Raudanjoen Jyrhämäjärveä lukuun ottamatta. Järvi on Kemijoen korkeimpien tulvien vaikutuspiirissä. Kemijoen vesistön luonnontilaisella osalla on rakennuksille ja muille rakenteille aiheutunut tulvavahinkoja Kemihaarassa ja Ounasjoella. Kemihaarassa vahinkokohteet ovat olleet Kuolajoen (Salla) ja Niemijoen (Savukoski) suussa sekä Kemihaaran varressa Kairijoen ja Kitisen välillä (Savukoski-Pelkosenniemi). Ounasjoen varressa rakenteisiin kohdistuneita tulvavahinkoja on ollut Kaukosen ja Nivankylän (Kittilä-Rovaniemen mlk) välillä. Kemihaaran ja Ounasjoen tulvavahingot ovat useimmiten syntyneet jääpatojen seurauksena. Lomaasuntoihin kohdistuneita vahinkoja on tapahtunut lähes koko Kemijoen vesistöalueella. Kemijoen vesistön tulvantorjunnan toimintasuunnitelmassa (Vesi- ja ympäristöhallituksen monistesarja nro ) on selvitetty, kuinka nykyisten rakenteiden ja säännöstelyn mahdollistamat juoksutus- ym. toimenpiteet tehtäisiin oikein ja riittävän ajoissa siten, että tulvien aiheuttamat kokonaisvahingot voitaisiin rajata pienimpään mahdolliseen. Tulvantorjunnan toimintasuunnitelman pohjana on käytetty vuonna 1983 valmistuneita karkeita Kemijoen maksimitulvalaskelmia. Niissä tarkasteltujen tulvien toistuvuudet olivat kerran vuodessa. Vuonna 2000 valmistuneessa suurtulvaselvityksessä (Ollila ym. 2000) on arvioitu, millaisia vahinkoja kerran 250 vuodessa esiintyvä suurtulva aiheuttaisi nykypäivän Suomessa. Arvioitu tilanne pyrittiin saamaan mahdollisimman realistiseksi ottamalla huomioon, millä tavalla vesistöjen säännöstelyt ja poikkeusjuoksutukset vaikuttaisivat tulviin. Suurtulvan vahingoiksi arvioitiin koko maassa yhteensä 0,5 miljardia euroa. Kokonaisvahingot kohdistuisivat seuraavasti: rakennukset 52 %, teollisuus 20 %, maatalous 17 %, tiet ja sillat 6 %, metsätalous 3 % ja yleiset palvelut 2 %. Kemijoen vesistössä suurtulvavahinkojen suuruudeksi arvioitiin noin 10 miljoonaa euroa (...). Kemijoella eniten vahinkoja syntyisi Saarenkylän alueella, jossa vahinkoja syntyisi noin 4 milj. euroa. (...) Suurtulva aiheuttaisi rahallisesti varsin mittavia vahinkoja myös Rovaniemen kaupungissa suurimpana yksittäisenä kohteena Arktikum (arktinen tutkimuskeskus) museoineen ja tutkimustiloineen Ounasjoen rannassa. Vahingot olisivat lähes 1,7 miljoonaa euroa. (...) Vahinkojen kokonaismäärä olisi siten Rovaniemen kaupungin alueella yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Kemijärven seudulla vahinkojen kokonaismäärä nousee runsaaseen 0,84 miljoonaan euroon sijoittuen kutakuinkin tasaisesti eri puolelle Kemijärveä. Kemijärven osalta vahinkojen suuruuteen vaikuttaa Rovaniemen seudun, lähinnä Saarenkylän ja Arktikumin, suojelemiseksi tehtävät toimenpiteet. Kemijärven tulvanaikaiset juoksutukset pyritään hoitamaan siten, että Ounasjoen ja Kemijoen suurimmat virtaamat eivät ajoittuisi samoille päiville Saarenkylän alueella, mikä vaatii varastotilaa Kemijärvessä aina todennettuun tulvahuippuun saakka, kun odotettavissa on suuri tulva. Näillä toimilla voidaan pienentää jonkin verran yhteenlaskettuja vahinkoja Rovaniemen ja Kemijärven alueilla (Ollila ym. 1999). (Marttunen ym. 2004b) Lapin ympäristökeskus on arvioinut suuren tulvan aiheuttamat vahingot suuremmiksi kuin edellä esitetyssä. Lapin ympäristökeskuksen mukaan suurtulvavahingot olisivat Kittilän alueella Ounasjokivarressa vähintään 6 miljoonaa euroa ja Rovaniemellä vähintään 22 miljoonaa euroa.

7 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kemijoki, Isohaara virtaama Min Ka Max Virtaama (m 3 /s) Min Had Ka Had Max Had Min Ech Ka Ech Max Ech Kemijoen minimi-, maksimi- ja keskimääräinen virtaama Isohaarassa ajanjaksolla sekä laskettuna ajanjaksolle kahden eri ilmastonmuutosmallin mukaan. (Veijalainen 2007) Vesistön käyttö ja suojelu Kemijoen vesistöalueella on runsaasti eriasteisia suojelualueita ja -ohjelmia. Tässä yhteydessä mainitaan vesivoiman kannalta keskeisimpiä suojeluita. Kemihaara Kemihaaran alueella Pelkosenniemen ja Savukosken kunnissa sijaitsee Natura alue "Kemihaaran suot" ja "Serrijoki-Kätkävuoma". Kemihaaran alue on luonnoltaan erityisen monipuolinen ja rikas. Keskeisiä luonnonelementtejä alueella on Kemijoki, Vuotosjoki haaroineen, purot, aapasuot, tulvaniityt ja metsät. (Ympäristöhallinto 2007l 1 ) Edellä oleva ei ole kuitenkaan estänyt laajoja avohakkuita alueella viime vuosikymmeninä. Kemihaaran alueella on runsas pesimälinnusto ja alue on useille lajeille myös tärkeä muutonaikainen levähdysalue. Linnustollisesti edustavimpia aapasoita ovat Kilpiaapa, Kokonaapa, Jänkäläisenaapa ja Vasa-aapa, lintuvesistä Säynäjänjärvi. Luontotyyppien puustoiset suot (91D0) ja letot (7230) osuus alueen kokonaispinta-alasta on kummallakin yli 10 %. Niitä on kuitenkin vaikea erotella aapasuoyhdistymästä ja siksi ne on pääosin luettu kuuluvaksi luontotyyppiin aapasuot (7310). 1

8 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Alue on merkittävä suoluonnon suojelukohde. alueen suotyypeistä 11 on uhattuja Suomessa. Soiden arvoa lisää runsas eteläinen lajisto ja useat uhanalaiset lajit sekä muut soihin liittyvät luontotyypit. (Ympäristöhallinto 2007l) Serrijoki-Kätkävuoman alueella on edustavia Peräpohjolan aapoja. Suotyypit ovat rehevähköjä ruohoisia rimpinevoja, ruohoisia suursaranevoja ja rimpilettoja. Alueella on myös ruohoisia rämeitä ja ruoho- ja heinäkorpia. Kätkävaaran lehto sijaitsee korkean Kätkävaaran pohjoiseen ja luoteeseen viettävillä rinteillä ja notkelmissa. Kasvillisuus vaihtelee kosteista myyränporrasvaltaisista saniaislehdoista suurruoholehtoihin ja lehtokorpiin. Puusto on osin kuusikkoa ja osin lehtipuuvaltaista: pihlajaa, haapaa, harmaaleppää, raitaa ja tuomea. Luonnontilaista, erämaista aluetta. Kohdassa " Muuta lajistoa " mainitut myyränporras ja siperiankirjosara ovat alueellisesti uhanalaisia lajeja. (Ympäristöhallinto 2007m 1 ) Ounasjoki Ounasjoki on suojeltu erillisellä lailla (703/1983), joka kieltää luvan myöntämisen voimalaitoksen rakentamiseen koko Ounasjoen vesistössä. Ounasjoki kuuluu Natura verkostoon, merkittävimpänä luontodirektiivin luontotyyppinä Fennoskandian luonnontilaiset jokireitit. Raudanjoki Raudanjoella ei ole merkittäviä suojelualueita. Raudanjoella on jonkin verran virkistyskalastusta sekä merkittyjä ja opastettuja luontopolkuja ja -reittejä. Tarkastellut suunnitelmat Kemijoen vesivoiman rakentamiseksi on eri vuosikymmeninä tehty lukuisia suunnitelmia. Tässä on piirroksina esitetty tärkeimmät eli Ounasjoen, Kemihaaran ja Raudanjoen voimataloudelliset suunnitelmat. Lisäksi viranomaiset ovat viime aikoina suunnitelleet Ounasjoen yläjuoksulle tilapäisiä tulvasuojelualtaita, joiden tarkoitus olisi lieventää erityisesti Ounasjokivarren pahoja tulvariskejä. 1

9 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Ounasjoen voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980)

10 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kemijoen vesistöalueen suurimpien jokien voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980)

11 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Kemihaaran voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980)

12 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Raudanjoen voimataloussuunnitelma. (Vesihallitus 1980)

13 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Ounasjoen tulva-altaiden suunnitelmat. (Kemijoki Aquatic Technology Oy 2007) Yhteenveto Kemijoen vesivoiman tehokkaan käytön kannalta sen porrastus tulisi saattaa loppuun. Kyse ei ole pelkästään tehon ja energian lisäyksestä vaan ja erityisesti tärkeän säätövoiman lisäämisestä. Samalla Kemijoen tulvatilannetta voitaisiin helpottaa oleellisesti. Yksin Ounasjoen rakentamisella lasketaan saatavan lisää vesivoimatehoa 350 MW ja energiaa 1200 GWh/a. Ounasjoki on suojeltu erillisellä lailla. Ounasjoen tulvasuojelualtaiden rakentaminen alentaisi suurtulvan vedenkorkeuksia Ounasjoella Rovaniemelle saakka reilusti yli puoli metriä. Ounasjokilaki ei estäne tulvasuojelualtaiden käyttöön ottoa. Ounasjoen tulvaaltaiden suunnittelua tulisikin jatkaa. Vuotos vähentäisi osaltaan Kemijoen pääuoman tulvariskejä. Vuotoksen allas tuottaisi 37 MW ja 325 GWh/a säätövoimaa pääosin Kemijoen pääuoman jo rakennetuilla vesivoimalaitoksilla. Raudanjoen rakentaminen loppuun tuottaisi lisäksi 25 MW ja 162 GWh/a. Kun tähän lisätään Kemijoki Oy:n jo suunnittelemat tehojen nosto eri voimalaitoksilla pääuomassa ja Kitisellä, saadaan Kemijoen vesistöalueen teknistaloudellisesti merkittävän vesivoiman määräksi yhteensä noin 590 MW ja energiaksi 1980 GWh/a.

14 Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä (196) Vesistö Rakennetut Merkittävät Muu rak.kelp. Hankkeet yht. MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a MW GWh/a 65 Kemijoen vesistöalue

4 Vuoksen vesistöalue

4 Vuoksen vesistöalue Oy Vesirakentaja Voimaa vedestä 2007 46(196) 4 Vuoksen vesistöalue Vesistöalueen pinta-ala 68 501 km 2 Suomen puolella 52 697 km 2 Järvisyys 19,8 % Suojelu (koskiensuojelulaki 35/1987) nro 1, Partakoski

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 32/11/2 Dnro PSAVI/22/04.09/2010 (PSY-2005-y-185) Annettu julkipanon jälkeen 31.5.2011 1 ASIA LUVAN HAKIJA Sierilän voimalaitoksen rakentaminen ja käyttö, vesistön säännöstely sekä töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI

Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki TUTKIMUSRAPORTTI TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-04429-08 16.5.2008 KUVA: LAURI PELTONEN, KITTILÄ 27.05.2004 Rakennetun ympäristön sopeutuminen ilmastonmuutoksen aiheuttamille tulvavaikutuksille Tutkimuskohteena Vantaanjoki

Lisätiedot

PVO-Vesivoima Oy. Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin

PVO-Vesivoima Oy. Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin PVO-Vesivoima Oy Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura-alueen luontoarvoihin PVO-Vesivoima Oy Arviointi Kollaja-hankkeen vaikutuksista Pudasjärven Natura alueen luontoarvoihin pvm.

Lisätiedot

MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET

MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET MEÄN VÄYLÄ - ÄLVLANDET LUONTOSELVITYS SISÄLLYSLUETTELO Sepänkatu 9 A 7, 90100 Oulu PUH. 08-883030 FAX. 08-8830333 aija.degerman@airix.fi KOLARI, MUONIO, PAJALA SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...3 2. KALLIO-

Lisätiedot

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus

MUUTOKSEN VUOSI 2014. Vuosikertomus MUUTOKSEN VUOSI 2014 Vuosikertomus KEMIJOKI OY:N ESITTELY OLEMME SUOMEN MERKITTÄVIN VESI- JA SÄÄTÖVOIMAN TUOTTAJA VESIVOIMA ON Suomen tärkeintä uusiutuvaa sähköntuotantoa. Tuotamme noin kolmanneksen maamme

Lisätiedot

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kollaja-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Kollaja-hanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 10.12.2007 SISÄLTÖ ESIPUHE 3 YHTEYSTIEDOT 3 1. JOHDANTO 5 2. HANKKEESTA VASTAAVA 6 Pohjolan Voima

Lisätiedot

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma

Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma Sodankylän kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2008 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto.....2 1. SELVITYSOSA... 3 1.1 Kuvailulehti... 3 1.2 Yleiskuvaus alueesta... 4 1.3 Kalavedet... 4 1.3.1 Veden laatu...

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖ ENERGIAOSASTO VESIVOIMATUOTANNON MÄÄRÄ JA LISÄÄMISMAHDOLLISUUDET SUOMESSA ESIPUHE Kauppa- ja teollisuusministeriö valmistelee kansallista ilmasto- ja energiastrategiaa tavoitteenaan

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Päiväys Dnro 20.10.2009 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite Asia YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO KOLLAJA-HANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKU- TUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA Pohjolan Voima

Lisätiedot

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi

Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma. Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi LAPIN ELY-KESKUKSELLE VIITE Kemijoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelma ASIA Kuuleminen ehdotuksesta tulvariskien hallintasuunnitelmaksi Kemijoen tulvaryhmä on valmistellut ehdotuksen tulvariskien

Lisätiedot

Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006

Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Työryhmämuistio mmm 2006:16 Tulvavahinkotyöryhmä Helsinki 2006 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti 28.1.2005 työryhmän valmistelemaan

Lisätiedot

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI. Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Livojoen rantayleiskaava Luontoselvitys 19.1.2012 PÄIVITETTY 9.8.2013 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Livojoen rantayleiskaava 3 (40) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET

ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET ETELÄ- JA KESKI-LAPIN KULTTUURIMAISEMAT JA MAISEMANÄHTÄVYYDET Valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden päivitys- ja täydennysinventointi 2011-2013 Tekijät: Matleena Muhonen ja

Lisätiedot

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO

YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO Päiväys Datum Dnro Dnr 29.4.2008 PPO-2007-R-5-531 PVO-Vesivoima Oy Virkkulantie 207 91100 Ii Viite / Hänvisning Asia / Ärende Lausunto Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta YHTEYSVIRANOMAISEN

Lisätiedot

VESITALOUS TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS. www.vesitalous.com

VESITALOUS TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS. www.vesitalous.com VESITALOUS 2 2003 TULVAT DIALOGI VEDESTÄ, RUOASTA JA YMPÄRISTÖSTÄ JÄLKISUODATUS www.vesitalous.com 2 VESITALOUS 2 2003 www.vesitalous.com VESITALOUS 2 2003 Vol. XLIV Julkaisija YMPÄRISTÖVIESTINTÄ YVT Oy

Lisätiedot

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa

Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Hulevesitulvariskien alustava arviointi Forssan kaupungissa Aihe: Hulevesitulvariskien alustava arviointi Alue: Forssan kaupunki Tekijä(t): Antti Heinilä, Matti Napari ja Jorma Lindström Pvm: 21.10.2011

Lisätiedot

Vaelluskalojen nousumahdollisuuden järjestäminen ja vaikutukset vapaa ajankalastukselle ja matkailulle Kymijoen alaosassa. Toimittanut Jukka Rinne

Vaelluskalojen nousumahdollisuuden järjestäminen ja vaikutukset vapaa ajankalastukselle ja matkailulle Kymijoen alaosassa. Toimittanut Jukka Rinne Vaelluskalojen nousumahdollisuuden järjestäminen ja vaikutukset vapaa ajankalastukselle ja matkailulle Kymijoen alaosassa Toimittanut Jukka Rinne 1 Tiivistelmä Kymijoki on aikoinaan ollut Suomenlahden

Lisätiedot

Pielisen säännöstelyn vaikutus Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan virkistyskäyttöön

Pielisen säännöstelyn vaikutus Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan virkistyskäyttöön Marja Wuori Pielisen säännöstelyn vaikutus Pielisen, Pielisjoen ja Saimaan virkistyskäyttöön Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin tutkintoa varten. Espoossa 13.1.2014

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013

PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 9/2013/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 29.1.1.2013 ASIA HAKIJA Väliaikainen poikkeaminen Pielisen luonnonmukaisesta juoksutuksesta, Joensuu ja Kontiolahti Kaakkois-Suomen

Lisätiedot

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN

VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN VAELLUSPOIKASRUUVIN SIJOITTAMINEN KYMIJOKEEN Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n julkaisu no 162/2007 Hanna Häkkinen ISSN 1458-8064 TIIVISTELMÄ Tämän selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa mahdollista paikkaa

Lisätiedot

Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 46/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/313/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.4.2012 ASIA HAKIJA HAKEMUS Kärkikeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemus, Isojoki

Lisätiedot

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI

Hakemus 1 (7) HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Hakemus 1 (7) Renewable Energy / Seppo Partonen 22.04.2015 FORTUM POWER AND HEAT OY HAKEMUS MONTAN JA PYHÄKOSKEN VESIVOIMALAITOSTEN EKOENERGIA- KELPOISUUDEN TOTEAMISEKSI Fortum Power and Heat Oy hakee

Lisätiedot

NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA

NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland NATURA-ARVIOINTI OSANA SALO-LOHJA RATALINJAN VAIHEMAAKUNTAKAAVAN LAADINTAA VAIKUTUKSET KISKONJOEN LATVAVEDET NATURA-ALUEESEEN

Lisätiedot

Saimaan tulvariskien hallinnan kehittäminen. Harriet Lonka Jussi Nikula

Saimaan tulvariskien hallinnan kehittäminen. Harriet Lonka Jussi Nikula Saimaan tulvariskien hallinnan kehittäminen Harriet Lonka Jussi Nikula SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 2 TYÖN TOTEUTUS... 4 3 SAIMAAN ALUEEN TULVAOMINAISUUDET... 4 4 ASIAKIRJA-ANALYYSI... 7 4.1 EU:N TULVADIREKTIIVIEHDOTUS...

Lisätiedot

MASTOKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KAAVALUONNOS, LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

MASTOKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KAAVALUONNOS, LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KAAVALUONNOS, LUONTOVAIKUTUSTEN ARVIOINTI AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 20255 2 TUULIKOLMIO OY MASTOKANKAAN TUULIVOIMAHANKKEEN KAAVALUONNOS, LUONTOVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON

16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 118 Metsähallitus 16 VAIKUTUKSET LINNUSTOON 16.1 Arviointimenetelmät ja niiden epävarmuustekijät 16.1.1 Nykytilan kartoitukset Vaikutusarviointia varten selvitettiin hankealueen linnusto maastotöinä vuonna

Lisätiedot

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA

SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Siuntionjoen kalastusalue SIUNTIONJOEN KALASTUSALUEEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA Laatinut: Juhani Niinimäki ja Pasi Kauppinen, Kala- ja Vesitutkimus Oy Hyväksytty18.4.2005 kalastusalueen kokouksessa 2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös

VUOSIKERTOMUS 2013. Tilinpäätös VUOSIKERTOMUS 2013 1 VUOSIKERTOMUS 2013 Uusiutuvaa ja turvallista sähköä meille ja tuleville sukupolville 2 Kemijoki-yhtiöt lyhyesti 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Sähkön tuotanto ja voimalaitosten käyttö

Lisätiedot