Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut"

Transkriptio

1 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen.

2 2 Uutta, perustelut Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa, mikä on 1,2 %:a ( ) pienempi kuin vuoden 2014 ulkoinen menokehys. Lisäksi on huomioitava 1 %:n palkankorotusten vaikutus, mikä vuodelle 2014 budjetoidusta palkkasummasta on euroa (n. 60 %:n kohdentuu Ugin toimintoihin). Vuoden 2015 palvelujen järjestämiseen on käytettävissä n euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon. Yhteensä Uudenkaupungin perusterveydenhuollon palveluihin kohdentuu noin 2 %:n vähennys. Maria-Sofian siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta puhtaanapitopalveluille, missä yhteydessä siirretään myös kyseiseen toimintaan v sitoutunut määräraha, euroa, ko. tulosalueelle. Tästä muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa. Ulkoinen menokehys kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta yhteistoiminta-alueen palvelutuotannosta. Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset Tarvittavat säästöt on toteutettu henkilöstö- ja vuodeosastopaikkojen vähennyksillä. Maria-Sofian osaston vuodepaikkojen määrä vähennetään 30:en, lisäksi Vehmaan vuodeosaston käyttöä vähennetään 1,7 paikalla (jää yksi paikka, 365 hoitopäivää). Osastohoitoon kohdennettujen vähennysten kustannusvaikutus on euroa. Henkilöstövähennyksinä toteutetaan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan ( ) vähennys avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä 0,4 varahenkilön ( ) vähennys ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Säästöjen lisäksi em. vähennyksillä rahoitetaan mm. KanTa -järjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy edelleen kiireettömän hoidon (avosairaanhoito ja neuvolatyö) odotusaikojen ajoittaisena kasvuna sekä Kalannin terveysaseman aukioloaikojen osittaisena supistamisena. Uusikaupunkilaisia ohjataan ruuhkatilanteissa käyttämään muiden kuntien terveysasemien palveluja. Tästä käytöstä laskutetaan Uuttakaupunkia kyseisen terveysaseman käynnin yksikköhinnan mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on toteutettu toiminnallisia uudistuksia, joiden myötä vastaanottotyöhön on saatu vapautettua lisää asiakasaikoja, mistä johtuen mielenterveys- ja päihdepalvelut pystytään tuottamaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Ko. tehtävä on ollut tarkoitus siirtää vahvistamaan sairaanhoitajien kiireetöntä vastaanottotoimintaa, ja sen myötä jatkaa lääkärien ja hoitajien työnjaon edelleen kehittämistä. Tämän toteuttamisesta on säästötoimen johdosta luovuttava. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 käytettävissään 6,7 terveyskeskussairaalan vuodepaikkaa vähemmän kun vuonna Tämä tarkoittaa hoitopäivää. Hoidon painopistettä on muutettu kotona annettavan hoidon suuntaan, minkä osaltaan on hoitomuotojen ja lääketieteen kehitys mahdollistanut, mm. toimenpiteiden jälkeinen kotiutuminen on vauhdittunut. Tästä johtuen vuodeosastohoidon tarpeessa on ollut nähtävissä vähentymistä. Tarve kuitenkin on osin ennakoimatonta esim. päivystyspotilaiden osalta. Em. perusteella säästöjen kohdentaminen hoitopaikkojen vähentämiseen on kuitenkin katsottu mahdolliseksi. Ajoittaisissa kysyntähuipuissa potilaat joudutaan ohjaamaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Muilta osin suun terveydenhuollon, terapiapalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen menot on budjetoitu vuoden 2014 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Toiminnalliset uudistukset Toiminnallisia uudistuksia ohjaava kehittämisen kokonaissuunnitelma on laadittu osana talousarvion valmistelua. Kehittämisen viitekehyksenä toimivat terveyshyötymalli ja LEAN-ajattelu. Vuonna 2015 käynnistetään yhdennetyn neuvolatyön (äitiys- ja lastenneuvola) pilotti Kalannin neuvolassa ja laajennetaan mammografiaseulonnat asetuksen mukaisesti koskemaan 68-vuotiaiden ikäryhmää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantamiseksi käynnistetään osana virtuaalista hyvinvointineuvolaa leimaamaton perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu alkaen. Ne sijoittuvat toiminnallisesti terveyspalvelut -tulosalueen ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, ja vaativat toteutuakseen lisäresursointia, mikä ei sisälly annettuun ulkoiseen menokehykseen. Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen vaatii yhden sosionomin ja kahden lähihoitajan työpanoksen lisäämistä terveyspalveluihin. Henkilöstön kustannus vuonna 2015 on euroa ja jatkossa vuositasolla euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja

3 3 palvelun ostoon on varattava euron vuosittainen määräraha, koska asiakasmaksut eivät kata toiminnan kokonaiskustannuksia. Suun terveydenhuollossa aloitetaan asetuksen mukainen hammaslääkärin iltapäivystys klo (yhteispäivystyksessä Turussa). Toiminnan kustannusvaikutukseksi on arvioitu euroa. Lisäksi kehitetään suuhygienistien ja hammaslääkärien työnjakoa ja pyritään vähentämään toiminnan hammaslääkäripainotteisuutta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa otetaan laajamittaisesti käyttöön sähköinen asiointi ja kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton aloittamiseen. Lisäksi kartoitetaan runsaasti palveluja käyttävät asiakkaat, keskitetään heidän asiointiaan yhdelle hoitajalle (care manager) ja siten pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuodeosastohoidossa tiivistetään Maria-Sofian ja Vehmaan vuodeosaston yhteistyötä, jatkossa ne toimivat yhtenä osastona. Lisäksi käynnistetään selvitystyö osastojen mahdollisuudesta profiloitua tiettyjen potilasryhmien hoitoon tulevaisuudessa sekä selvitetään kotisairaalatoiminnan käynnistämisen edellytyksiä yhteistyössä Uudenkaupungin vanhustyön kanssa. Sairaanhoitopiirin kanssa aloitetaan neuvottelut potilassiirtojen tehostamisesta terveyskeskuksen vuodeosastoille (vrt. kuntien lausunnot). Vehmaan hoivaosaston sinisiipi ja hopeasiipi osastot muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi sekä laaditaan suunnitelma osasto Kultasiiven toiminnasta ja käyttötarkoituksesta jatkossa. Maria-Sofian osaston siivoustyö siirtyy kaupungin puhtaanapitopalveluiden vastuulle Muutoksen yhteydessä siirretään terveyspalveluista osaston kaksi hoitoapulaisen vakanssia sekä näihin vakansseihin ja toiminnan järjestämiseen sitoutuneet määrärahat, euroa, ko. tulosalueelle. Työterveyshuollon osalta seurataan yhtiöittämiseen liittyvän säädösvalmistelun etenemistä ja tarvittaessa yhtiöittämistä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon hinnoittelua muutetaan alkaen Kelan korvauskäytäntöihin liittyvien tarkennusten (kirje ) johdosta. Perusmaksulla on jatkossa mahdollisuus kattaa avustavasta toiminnasta (mm. ajanvaraus, postitus) aiheutuvia kuluja, muut toimintakulut on sisällytettävä suoriteperusteisiin maksuihin. Tästä johtuen työterveyshuollon asiakasyrityksiltään perimä vuosimaksu alenee 17,20 euroon ja suoriteperusteiset maksut nousevat 2,75 %. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi asiakkaan terveystilin, omahoidon ja lomakkeiden osalta. Vuonna 2016 sähköistä asiointia laajennetaan soveltuvin osin internet-ajanvaraukseen. Sähköinen asiointi vapauttaa työaikaa puhelinasioinnista ja kirjaamisesta asiakkaiden kohtaamiseen, mm. neuvoloissa, työterveydessä ja diabeteshoidossa on käytössä runsaasti lomakkeita, jotka syötetään potilastietojärjestelmään manuaalisesti. Vapautuneen työajan myötä on mahdollista vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään, lyhentää hoidon odotusaikoja sekä parantaa palvelun laatua esim. lisäämällä neuvolan kotikäyntejä ja diabeteshoidon kontrolleja lääkehoidon aloituksen jälkeen. Lisäksi hankitaan uudet kasvukäyrät ja laskutusohjelma. Sähköisen asioinnin kokonaisuuden hankintahinta on euroa, joka rahoitetaan investointina. Vuosittaisen käyttökustannukset ensi vuonna hankittavasta kokonaisuudesta ovat euroa. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2015 helmikuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Suun terveydenhuolto liittyy KanTaan vuonna Liittymä edellyttää järjestelmäpäivityksiä vuonna 2015 potilastietojärjestelmä Efficaan. Niiden kustannus on euroa ja se rahoitetaan investointimenona. Vuosille on yhteistyössä TYKS-erva-alueen toimijoiden kanssa haettu STM:ltä rahoitusta Hyvinvoiva länsirannikkolainen -Kaste-hankkeelle. Hanke kuuluu Kaste-osaohjelmaan VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Uudenkaupungin terveyskeskuksen hanketavoitteet liittyvät asiakasprosessien sujuvuuden, tarkoituksenmukaisen työnjaon, muutosjohtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu olemassa olevista toimintamenoista (osastonhoitajan palkka, koulutusmääräraha), jotka vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmassa siirretään hankkeen kustannuspaikalle, mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Mahdollisesti saatava hankeraha kohdennetaan henkilöstön koulutukseen sekä hoitohenkilökunnan palkkaukseen.

4 4 Uudet vakanssit, määrärahaesitykset vuodelle 2015 Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lääkäri (0,6) Vehmaan vastaanottopalvelujen vahvistaminen Sosionomi Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Lähihoitaja x 2 Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Palvelun osto Lapsiperheiden kotipalvelu Lääkärin vakanssi sijoittuu Vehmaan terveysasemalle ja vakanssin kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksilla. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssi on muita alueen kuntia huomattavasti pienempi väestöpohjaan suhteutettuna, eikä ole riittävä alueen väestön tarpeisiin. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssia kohdennetaan myös samassa rakennuksessa sijaitseville osastoille sekä kotihoitoon. Sosionomin ja lähihoitajien vakanssit sekä kotipalvelun osto ovat uutta toimintaa, ja edellyttävät euron lisämäärän myöntämistä vuodelle 2015 ja euron määrärahaa vuodesta 2016 eteenpäin. Määrärahavarauksia ei ole mahdollista allokoida muusta toiminnasta. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, syntyy jonoa, eivätkä vuodeosastohoitoon varatut rahat tule riittämään. Riskinä on myös, että uusikaupunkilaisten kiireettömään vastaanottotoimintaan varattu resurssi ei riitä, jolloin asiakkaan ohjautuvat muiden kuntien terveysasemille, mistä seuraaviin kustannuksiin ei ole varauduttu. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään varauduttu yllättäviin epidemioihin tai korvauskäytäntöjen muuttumiseen (Kela). Resurssit TP 2012 TA 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Henkilöstön määrä 222,52 230,63* 209** 223,63 214,5*** * Henkilöstölisäys johtuu osastojen varahenkilöstön lisäyksestä. **Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. ***Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja

5 5 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn ja terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun. Vakansseja 19,17 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnan kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi =hyvinvointineuvola Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso -Uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten -Aloitetaan Kalannin terv.asemalla toteutuminen yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola -Kotikäynnit toteutuvat vähintään (lääkärintarkastukset edelleen kaikkien esikoisvauvojen pääterveysasemalla). perheisiin - -1,5-vuotiaan lapsen laaja -Vanhempien terveystarkastus toteutuu voimavarahaastattelu otetaan lastenneuvolasuositusten käyttöön 1,5-vuotiaan lapsen mukaisesti laajassa terveystarkastuksessa. Neuvolan perhetyön kehittäminen / perheiden hyvinvointipalvelujen luominen yli sektorirajojen. Tarkempi selvitys alla. Prosessin kehittämiskohteiden toteutuminen. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojeluilmoitusten määrä. Neuvolan perhetyötä vahvistetaan ja laajennetaan. Leimaamaton perhetyö. Perhesuunnitteluneuvolakäyntien uudistaminen. Perhesuunnitteluneuvolan prosessin päivitys. Hoitotakuun toteutuminen. Vastaanottokäynnit vastaavat asiakastarpeisiin terveyshyötymallin mukaisesti(vähennetään rutiinikontrollien määrää niillä asiakkailla, joilla raskaudenehkäisy on kunnossa). Tämän myötä alle 20-vuotiaiden vastaanotolle pääsy saadaan valtakunnallisten suositusten mukaiseksi. 1. Hyvinvointineuvola Kun kalantilaiset odottavat perheet siirtyvät Kalannin terveydenhoitajalle (12/2014 alkaen kätilö-terveydenhoitajan pätevyys), vapautuu Uudenkaupungin äitiysneuvolan terveydenhoitajille aikaa hoitaa myös Uudenkaupungin ja Pyhärannan perhesuunnitteluneuvola, joiden hoitaminen on ollut useita vuosia varahenkilön varassa. Lisäksi vapautuu aikaa tehdä vastasyntyneiden perheisiin kotikäyntejä, jotka toteutettaisiin äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan parityönä ( saattaen vaihtaminen uudelle terveydenhoitajalle ja työntekijöiden turvallisuus). Kalannin yhdennetty äitiys- ja lastenneuvola on pilotti, jonka kokemusten perusteella arvioidaan jatko. Suoritemäärissä on otettu huomioon uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten vaikutus. 2. Neuvolan perhetyö Neuvolan perhetyön prosessi on kuvattu vuonna Keskeisenä kehittämiskohteena on perheiden ohjaaminen arjen toiminnoissa ja auttaminen vaikeissa tilanteissa. Tämä ei nykyisellään riittävästi

6 6 toteudu, kun koko yhteistoiminta-alueella on vain yksi neuvolan perhetyöntekijä. Parantava toimenpide olisi lähihoitaja työparina, joka olisi mukana perheiden arjen askareissa. 3. Perhesuunnitteluneuvola Uudistus liittyy olennaisesti kohtaan 1. Papa-näytteiden tutkimusväli on valtakunnallisten suositusten mukaan 5 vuoden välein (aikaisemmin ollut 1-3 vuoden välein). Pääasiassa asiakkaat ovat perusterveitä nuoria naisia. Papa-seulontaan kutsutaan vuotiaat naiset viiden vuoden välein, silloin tehdään myös terveystarkastus.

7 7 Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote, monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Vakansseja 47,95 (resurssista poistunut kotisairaanhoidon henkilöstö), Käyntejä Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen palvelujen tarjonta kuntalaisille. Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Sähköisen asioinnin tekniset sovellukset on otettu käyttöön. Omahoidon määrä (sähköinen asiointi). Valtimotautien hoidon tuloksellisuus vähintään edeltävän vuoden tasolla. Käyntimäärät / henkilö laskevat. Jokainen käynti terveyskeskuksessa tuottaa terveyshyötyä. Asiakkaan omahoito vahvistuu. Toistuvasti asioivien asiakkaiden hoidon parantaminen. Henkilökunnan osaaminen vahvistuu ja uudet toiminnalliset viitekehykset tulevat tutuiksi. Henkilökunnan osallistuminen järjestettäviin koulutuksiin. Järjestetään koulutukset terveyshyötymallista ja LEANista. Uutta Panostetaan henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla kehitetään hoitajavastaanottoa. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveyskeskusavustajien hoidollisen osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihde yksikön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden sitoutumista hoitoon sekä edistää asiakkaiden mielenterveyden kohentumista ja päihteettömyyttä (hoitosopimukset). Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja sitoutetaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan käyttöön sähköisen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja hoidon toteutumisen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton käynnistämiseen. Perustelut: Nykyinen hoitokäytäntö, jossa pyritään asiakkaan puolesta arvioimaan hoidon tarvetta ja velvoittamaan asiakasta toimimaan terveydenhuollon ohjeiden mukaan ei ole osoittautunut vaikuttavaksi, etenkään pitkäaikaissairaiden hoidossa. On löydettävä uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman hoitonsa suunnitteluun. On myös tutkimuksellista näyttöä siitä, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja sen myötä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon kontakteja.

8 8 Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Vakansseja 9,58 Käyntejä 3400 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Terveyshyötymalli: - Soveltuvuuden ja hyödyn arviointi - Suunnitelman laatiminen terveyshyötymallista soveltuvan osan käyttöönottamiseksi - Eniten palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen Bencmarking Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 10% tunnistetuista asiakkaista Toiminta on tarkoituksenmukaista Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto 10% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Fysioterapian vastaanottokäyntien toimintatavan muuttaminen Suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Lähetteetön fysioterapiatoiminta käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty. Terveyserojen kaventaminen ja yhtäläinen palvelujen tarjonta kaikille kuntalaisille. Uutta Käynnistetään suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Vakiinnutetaan ryhmävastaanotot, joilla usea asiakas saa samalla kertaa ohjauksen. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymalli toimii viitekehyksenä ja kehittämisen ajattelumallina. Terapiapalvelujen on ajattelutavan muutoksen ja kehittämisen avulla mahdollista selviytyä nykyisillä resursseilla kasvavasta palvelutarpeesta. Samalla asiakkaan oma rooli korostuu entisestään. Työttömien terveystarkastukset ovat osa palveluvalikoimaa. Niiden sisältö vastaa työterveyshuollon tekemiä tarkastuksia. Perustelut Terapiapalvelujen tarve ei vastaa nykyisiä resursseja. 1

9 9 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Vakansseja 16,4 Suoritteita Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Työterveysyhteistyön vahvistaminen: työterveysyhteistyön prosessit tunnistettu yhdessä työnantajien kanssa, vastuut, tavoitetaso ja indikaattorit sovittu työpaikkojen toimintasuunnitelmissa ja/tai toimintamalleissa Prosenttiosuus yrityksistä, joissa työkyvyn hallintamallit käytössä. Verkostoneuvottelujen määrä Prosenttiosuus yrityksistä, joissa seuranta sovittu. Toteutuneiden seurantapalaverien ja raporttien määrä. Conmedicin työterveysverkoston laatumittausten tulokset. Kaikki työpaikkakäynti raportit hyväksyy työpaikalle nimetty työterveyslääkäri. Hyväksyntä merkitään raporttiin. Seurantapalaverien tai muulla tavoin toteutettu seurantayhteyksien määrä on vuositasolla sama kuin työpaikkakäyntien määrä. Lukumäärät raportoidaan. Terveystarkastuksista raportoidaan työnantajalle siinä laajuudessa kuin se yksilön tietosuojan vaarantumatta on mahdollista. Raporttien lukumäärä. Kirjattujen työterveyssuunnitelmien määrä. Työkyvyn tuen mallit (mm varhainen tuki, päihdemallit) sovittu ja käytössä Tavoite 100% Työpaikkatasolla työterveysneuvottelut käytössä. Sairauspoissaolojen seuranta sovittu ja toteutuminen. Tavoite 100% Tavoitteellinen terveyden ja työkyvyn edistäminen siten, että työterveyshuollon perusprosessit tukevat työkykyä: -toiminta perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Toimenpide-ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia ja niitä seurataan. Raportit käsitellään yhdessä työpaikan edustajien kanssa, Korjaus- ja kehittämisehdotukset on aikataulutettu, vastuut ja seuranta (pvm) sovittu ja kirjattu kaikkiin selvityksiin. -terveystarkastusten kohdentuminen työkykyyn ja terveyshyötyyn -yksilötasolla laaditaan työterveyssuunnitelma terveystarkastusten yhteydessä

10 10 Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen Työperäisyyskannanottojen määrä Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. Työterveyshuollon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja saatavuus Työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyissä hyvä-taso Conmedicin laatumittauksessa. Aikaviiveen seuranta raportoidaan Lukumäärät vertaillaan ja raportoidaan 2 x vuodessa. Heinäkuu ja joulukuu. Kelan korvausluokka 1 osuus laskutuksesta. Kilpailukykyinen asiantuntijaorganisaatio alueen työterveyshuollon palvelujen tarjoajana. Työterveyshuollon palveluja pystytään tarjoamaan nopeasti. Tarjoukset annetaan kahden vko:n kuluessa, toiminnan suunnittelu aloitetaan sopimuksen jälkeen kuukauden sisällä. Asiakasmäärän lisääntyminen. Kustannukset pysyvät kohtuullisina ja kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Kl 1 osuus vähintään 50%. (kannustepalkkio/ tulospalkkiomallin kehittäminen) Vakituisen henkilöstön pätevyys 100% Henkilöstömäärä vähintään valtakunnallisella mediaanitasolla Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa Toimintamalli kuvattu v 2015 aikana Puheeksiotto- koulutus v 2015 Mini-interventio koulutus v 2015 Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Oman toimintamallin luominen sekä yhteistyö päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen

11 11 Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon kehittäminen ja hoidon kriteerien uudelleen arvioiminen koko yhteistoiminta-alueella Hammaslääkärien asiakasmäärä yhden sotun perusteella lisääntyy Resurssit suunnattu optimaalisesti terveyshyödyn parantamiseksi Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Ilta- ja viikonloppupäivystys toimii keskitetysti Turussa T-sairaalan ensihoitoyksikössä Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella

12 12 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,67 Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Jonopäivät Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Prosessien kuvaaminen ja niiden toimivuuden arviointi Prosessin kuvaaminen Vuodeosastojen pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Vuodeosastojen saattohoitopotilaan prosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Tehtävien uudelleenorganisointi Osaamiskartta Henkilöstöresurssit ovat kohdistettu oikein. Henkilöstön osaaminen ja osaamisvajeet on kartoitettu. Tarkoituksenmukainen sisäinen työnjako vuodeosastojen välillä Asiakaspalaute, kuljetuskustannukset Selvitys osastojen potilasprofiileista Maria-Sofian osaston potilaspaikat lasketaan kolmeenkymmeneen, yhteistoiminta-alueella yhteensä 50 potilaspaikkaa. Lääkäriresurssia Maria-Sofialla vähennetään ja hoitajamitoitus saadaan nostettua suositusten mukaiseksi, 0,73. Siivoustyö ostetaan Maria-Sofian osastolle sisäisenä palveluna puhtaanapitopalveluilta ja siivoustyön laatu saadaan vastaamaan nykypäivän hygieniavaatimuksia.

13 13 Hoivaosasto Toiminta-ajatus Osastolla annetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamaa pitkäaikaishoitoa. Toimintaperiaatteena on kuntouttava työote ja vanhuutta pidetään luonnollisena osana elämää. Osastolla tarjotaan myös väliaikaista hoivaa ns. venttiilipaikoilla. Näille voidaan väliaikaisesti siirtää akuuttihoidosta potilaita, joiden palveluiden järjestäminen (kotihoito/ympärivuorokautinen hoito) on vanhustyön osalta kesken. Vakansseja 32,94 Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet v Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hoivaosaston rooli on palveluketjussa sujuva Osaston resurssit vastaavat tarvetta Paikkoja 36 Kuormitus 90% Osastojen toimintamuodon muuttaminen laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Aikataulutettu suunnitelma tehty Suunnitelmat valmiina ja toteutus aloitettu Valmistautuminen muutokseen, muutoksen johtaminen Henkilökunnan osallistuminen muutoksen suunnitteluun Kehityskeskustelut Tiedottaminen Motivoitunut, hyvinvoiva, muutokseen valmistautunut henkilökunta Vanhuspalvelulain tavoitteena vähentää laitospaikkoja ja lisätä kotona asumista. Suunnitelmissa on muuttaa Hopeasiipi ja Sinisiipi tehostetun palveluasumisen yksiköiksi vuoden 2015 aikana. Laitospaikkojen kysyntä on vähentynyt. Kultasiiven osastolta on jo vähennetty 4 laitospaikkaa keväällä 2014.

14 14 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Prosessit 2015 Aloitetut prosessit Valmistuneet prosessit Vuodeosastohoidon pääprosessi Mielenterveys- ja päihdetyön pääprosessi Työterveyshuollon pääprosessi Hoidon tarpeen arviointi (70 %) Saattohoitopotilaan hoito (80 %) (vuodeosastojen yhteinen)

15 15

16 16

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015. Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015. Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver 2 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS VIRANHALTIJAORGANISAATIO 2015 Sosiaalityö Sosiaalityön johtaja Maria Silver Vanhusten palvelut Vanhustyön johtaja Päivi Parkkila Palvelukeskuksen johtaja Sosiaali- ja terveysjohtaja

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen

Lisätiedot

tavoitetaso Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät.

tavoitetaso Hoitotakuu ja asetuksen edellytykset täyttyvät. SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TERVEYSPALVELUT Terveyspalveluiden tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta

Lisätiedot

Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Osaamiskartoitus on laadittu.

Vuoden 2016 mittarit Vuoden 2016 tavoitetaso. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Osaamiskartoitus on laadittu. TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-8 / 2016 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018

Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Terveyslautakunta 57 15.09.2015 Terveyslautakunta 64 22.09.2015 Terveyspalvelujen talousarvioehdotus 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 1711/02.02.00/2015 Tervltk 15.09.2015 57 Terveyspalvelut tulosalueen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2015 Terveyslautakunta 22.3.2016 1 1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Huolimatta edelleen vaikeasta taloustilanteesta

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013

Terveyspalvelut 2013. Minna Mutanen 26.3.2013 2013 Minna Mutanen 26.3.2013 terveyspalveluiden johtaja johtava ylilääkäri Terveysneuvonta Tukipalvelut Avopalvelut Sairaanhoitopalvelut Sairaalapalvelut Laitehuolto Fysioterapia Tk-vuodeosastotoiminta

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014

2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2014 Toimintasuunnitelma, toteuma ajalta 1-8/2014 2.6 Sosiaalilautakunta 1 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; Sosiaalitoimen hallinto, Sosiaalityö, Vanhustyö/kotipalvelu sekä Vammais. Sitovuustasoihin

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N KANSSA : Laitilan-Pyhärannan ktt ky:stä todennäköisesti siirtyvät työntekijät:

NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N KANSSA : Laitilan-Pyhärannan ktt ky:stä todennäköisesti siirtyvät työntekijät: 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Johtava ylilääkäri Sari Koistinen 30.9.2009 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1.10.2009 NEUVOTTELU LAITILAN-PYHÄRANNAN KTT KY:N KANSSA

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa

Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten ehkäisevät terveyspalvelut kunnissa Lasten ja nuorten terveyspalvelut ovat kaikille Lasten ja nuorten ehkäisevillä terveyspalveluilla edistetään lasten, nuorten ja perheiden terveyttä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö

Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyö Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi säädettyä työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden toimintaa, jolla edistetään 1) työhön liittyvien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma

Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma Uudistuva työterveyshuolto - Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma TTH-lain tarkoitus (1383/2001, 1 2mom) Yhteistoimin edistää: 1. työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä; 2. työn ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051

Kotihoidon asiakkaat yhtenä päivänä joulukuussa 2001/poikkileikkaustilanne. Säännöllisen kotipalvelun asiakkaat 6 217 933 852 2 333 1 716 12 051 ESPOO/HELSINKI/TAMPERE/TURKU/VANTAA Vanhuspalvelut 2001 LIITE 1 HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE VIISIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2002 559 718 216 836 179 856 173 686 197 853 1 327 949 KOKO VÄESTÖ

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015

Palvelukortti Rantasalmi, suunnitelmakausi 2013-2015 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Lääkärien ja hoitajien vastaanottopalvelut: kiireetön ja puolikiireellinen hoito

Lisätiedot

TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN /

TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN / Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 / 27.2.2017 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Ikäihminen toimijana hanke

Ikäihminen toimijana hanke Ikäihminen toimijana hanke Väliarviointi 4/2014 Johtoryhmä 28.4.2014 LAPPI: väliarviointi 4/2014 Hanketyönä on kunnissa kirjattu vanhussuunnitelma (5 ) ikääntyneen väestön tukemiseksi. Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala

Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa. Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa, kotisaattohoito osana osaston toimintaa Leena Karjalainen, palvelupäällikkö, Oulun kaupunginsairaala Vuodeosastojatkohoidon järjestäminen Oulussa Oulu: OKS

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014.

SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014. Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTALASKUTUS, LASKUTUSHINNAT VUONNA 2014. 1(5) SIILINJÄRVEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.2.2014 Sosiaali- ja terveyspalvelut KUNTASKUTUS, SKUTUSHINNAT VUONNA 2014 Yhteiset palvelut Toimikortti 78,90 euroa / kortti Sosiaali- ja perhepalvelut

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2006 560 905 231 704 187 281 174 868 204 337 128 962 1 488 057 KOKO VÄESTÖ 560 905 231 704 187 281 174 868 204

Lisätiedot

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus

Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Hyvis sähköisen asioinnin kanava - virtuaalinen asiointikeskus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta Väestö 133.000 Budjetti

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso

Kuntoutus ja ennaltaehkäisy. TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso KOKONAISUUS A: Kotiin vietävien palvelujen sisältö ja kohdentuminen Kuntoutus ja ennaltaehkäisy TYÖPAJAPÄIVÄ 1: Kuntouttava arviointijakso Eija Janhunen TAVOITTEENA MAAKUNNALLINEN IDEAALIMALLI KUNTOUTTAVAN

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014

Palvelukortti Sulkava, suunnitelmakausi 2012-2014 Perusterveyden-huolto Palvelukuvaus Palvelujen sisältö, resurssit ja kehittämistarve Vastaanottotoiminta Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Lääkärien ja hoitajien vastaanotto: kiireetön

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015

TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1 Arja Heittola Marita Marttila Sari Koistinen 12.1.2015 TERVEYSKESKUKSEN VASTAANOTTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN 2015 1. KONSULTTISELVITYKSESTÄ: Erikoissairaanhoidon poliklinikkakäyntimäärät korkeat kautta

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010

Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 Hyväksytty johtokunta 9.5.2011 61 TYÖTERVEYSHUOLLON TUOTEHINNAT 1.9.2010 1 ENNALTAEHKÄISEVÄ TOIMINTA TUOTE HINTA SISÄLTÖ Työpaikkaselvitys 28 e/ alkava ½ tuntia työterveyshoitaja, työfysioterapeutti *

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen

KOTIKUNTOUTUS. Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen KOTIKUNTOUTUS Jämsän Terveys Oy Kotihoito ja tavallinen palveluasuminen Kotihoidon palveluvastaava Riitta Pasanen JÄMSÄN TERVEYS OY Pihlajalinnan ja Jämsän kaupungin perustama yhteisyritys 1.9.2015 Kotihoito:

Lisätiedot

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen

Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen Kaupunginhallitus 400 26.10.2015 Tyks Vakka-Suomen sairaalan ja Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskuksen vuodeosastotoimintojen yhdistäminen 1591/06.00.00/2015 KHALL 26.10.2015 400 Palvelusopimus Uudenkaupungin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014

TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 TERVEYDENHUOLTOLAIN LAAJENNUS TULEE VOIMAAN 1.1.2014 Asiakkaan valinnan mahdollisuudet laajenevat edelleen 1.5.2011 alkaen on ollut mahdollista valita hoidosta vastaava terveysasema oman kunnan tai yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET

HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET LIITE 1(1) HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2007 564 521 235 019 189 711 175 354 206 368 130 178 1 501 151 KOKO VÄESTÖ 564 521 235 019 189 711 175 354 206

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Pitkäntahtäimen sopeuttamisehdotukset Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg Pitkäntähtäimen säästöehdotukset - 10% asiakkaista käyttää 80% kaikista kustannuksista. 5% asiakkaista

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla

HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA. 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla HOITOTYÖN TOIMINTAOHJELMA 2014 2018 Etelä-Pohjanmaalla 2 Johdanto Tämän hoitotyön toimintaohjelman tavoitteena on toimia suunnannäyttäjänä alueelliselle kehittämiselle ja yhteistyölle ennakoiden tulevia

Lisätiedot

Hyvinvointineuvolan perhetyö perheiden tukena Imatralla Hyvinvointineuvolan erityinen kotikäyntityö

Hyvinvointineuvolan perhetyö perheiden tukena Imatralla Hyvinvointineuvolan erityinen kotikäyntityö Valtakunnalliset Neuvolapäivät 21.-22.10.2014 Paasitorni, Helsinki Lasten ja nuorten kasvun tuen palvelut Palvelupäällikkö, Kirsi Leinonen Hyvinvointineuvolan perhetyö perheiden tukena Imatralla Hyvinvointineuvolan

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen

LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen LÄÄKÄRI HOITAJA - TYÖPARITYÖSKENTELYSTÄKÖ RATKAISU? Kehittämispäällikkö Eija Peltonen Eija Peltonen 1 Vastaanoton menetystekijät 6. Maaliskuuta 2006 Hyvät vuorovaikutustaidot Ammattitaito Väestövastuu

Lisätiedot

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala

Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat

Turku: kotihoidon asiakkaat (sisältää myös kotipalvelun palveluseteli- ja. Säännöllisen kotihoidon (kotipalvelun ja kotisairaanhoidon) asiakkaat HELSINKI ESPOO VANTAA TURKU TAMPERE OULU KUUSIKKO HUOMAUTUKSET VÄESTÖTIEDOT 1.1.2008 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585 1 513 837 KOKO VÄESTÖ 568 531 238 047 192 522 175 286 207 866 131 585

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014

Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 0% valmiina (Sivu 0 / 7) Kysely YTHS:lle suun terveydenhuollosta: maaliskuu 2014 PERUSTIEDOT 1. Toimipiste, jonka tietoja vastaukset koskevat * Helsinki 2. Johtava hammaslääkäri / vastaaja * 3. Päivämäärä

Lisätiedot

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi

Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus terveyskeskuslääkärien virkojen täyttämiseksi Terveyslautakunta 36 28.04.2015 Kaupunginhallitus 197 11.05.2015 Kaupunginhallitus 242 08.06.2015 Terveyslautakunta 66 22.09.2015 Lisämääräraha-anomus terveyspalvelujen avosairaanhoidon palkkausmäärärahoihin/lupa-anomus

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut

Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot