Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut"

Transkriptio

1 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen.

2 2 Uutta, perustelut Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa, mikä on 1,2 %:a ( ) pienempi kuin vuoden 2014 ulkoinen menokehys. Lisäksi on huomioitava 1 %:n palkankorotusten vaikutus, mikä vuodelle 2014 budjetoidusta palkkasummasta on euroa (n. 60 %:n kohdentuu Ugin toimintoihin). Vuoden 2015 palvelujen järjestämiseen on käytettävissä n euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon. Yhteensä Uudenkaupungin perusterveydenhuollon palveluihin kohdentuu noin 2 %:n vähennys. Maria-Sofian siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta puhtaanapitopalveluille, missä yhteydessä siirretään myös kyseiseen toimintaan v sitoutunut määräraha, euroa, ko. tulosalueelle. Tästä muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa. Ulkoinen menokehys kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta yhteistoiminta-alueen palvelutuotannosta. Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset Tarvittavat säästöt on toteutettu henkilöstö- ja vuodeosastopaikkojen vähennyksillä. Maria-Sofian osaston vuodepaikkojen määrä vähennetään 30:en, lisäksi Vehmaan vuodeosaston käyttöä vähennetään 1,7 paikalla (jää yksi paikka, 365 hoitopäivää). Osastohoitoon kohdennettujen vähennysten kustannusvaikutus on euroa. Henkilöstövähennyksinä toteutetaan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan ( ) vähennys avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä 0,4 varahenkilön ( ) vähennys ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Säästöjen lisäksi em. vähennyksillä rahoitetaan mm. KanTa -järjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy edelleen kiireettömän hoidon (avosairaanhoito ja neuvolatyö) odotusaikojen ajoittaisena kasvuna sekä Kalannin terveysaseman aukioloaikojen osittaisena supistamisena. Uusikaupunkilaisia ohjataan ruuhkatilanteissa käyttämään muiden kuntien terveysasemien palveluja. Tästä käytöstä laskutetaan Uuttakaupunkia kyseisen terveysaseman käynnin yksikköhinnan mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on toteutettu toiminnallisia uudistuksia, joiden myötä vastaanottotyöhön on saatu vapautettua lisää asiakasaikoja, mistä johtuen mielenterveys- ja päihdepalvelut pystytään tuottamaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Ko. tehtävä on ollut tarkoitus siirtää vahvistamaan sairaanhoitajien kiireetöntä vastaanottotoimintaa, ja sen myötä jatkaa lääkärien ja hoitajien työnjaon edelleen kehittämistä. Tämän toteuttamisesta on säästötoimen johdosta luovuttava. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 käytettävissään 6,7 terveyskeskussairaalan vuodepaikkaa vähemmän kun vuonna Tämä tarkoittaa hoitopäivää. Hoidon painopistettä on muutettu kotona annettavan hoidon suuntaan, minkä osaltaan on hoitomuotojen ja lääketieteen kehitys mahdollistanut, mm. toimenpiteiden jälkeinen kotiutuminen on vauhdittunut. Tästä johtuen vuodeosastohoidon tarpeessa on ollut nähtävissä vähentymistä. Tarve kuitenkin on osin ennakoimatonta esim. päivystyspotilaiden osalta. Em. perusteella säästöjen kohdentaminen hoitopaikkojen vähentämiseen on kuitenkin katsottu mahdolliseksi. Ajoittaisissa kysyntähuipuissa potilaat joudutaan ohjaamaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Muilta osin suun terveydenhuollon, terapiapalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen menot on budjetoitu vuoden 2014 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Toiminnalliset uudistukset Toiminnallisia uudistuksia ohjaava kehittämisen kokonaissuunnitelma on laadittu osana talousarvion valmistelua. Kehittämisen viitekehyksenä toimivat terveyshyötymalli ja LEAN-ajattelu. Vuonna 2015 käynnistetään yhdennetyn neuvolatyön (äitiys- ja lastenneuvola) pilotti Kalannin neuvolassa ja laajennetaan mammografiaseulonnat asetuksen mukaisesti koskemaan 68-vuotiaiden ikäryhmää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantamiseksi käynnistetään osana virtuaalista hyvinvointineuvolaa leimaamaton perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu alkaen. Ne sijoittuvat toiminnallisesti terveyspalvelut -tulosalueen ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, ja vaativat toteutuakseen lisäresursointia, mikä ei sisälly annettuun ulkoiseen menokehykseen. Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen vaatii yhden sosionomin ja kahden lähihoitajan työpanoksen lisäämistä terveyspalveluihin. Henkilöstön kustannus vuonna 2015 on euroa ja jatkossa vuositasolla euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja

3 3 palvelun ostoon on varattava euron vuosittainen määräraha, koska asiakasmaksut eivät kata toiminnan kokonaiskustannuksia. Suun terveydenhuollossa aloitetaan asetuksen mukainen hammaslääkärin iltapäivystys klo (yhteispäivystyksessä Turussa). Toiminnan kustannusvaikutukseksi on arvioitu euroa. Lisäksi kehitetään suuhygienistien ja hammaslääkärien työnjakoa ja pyritään vähentämään toiminnan hammaslääkäripainotteisuutta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa otetaan laajamittaisesti käyttöön sähköinen asiointi ja kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton aloittamiseen. Lisäksi kartoitetaan runsaasti palveluja käyttävät asiakkaat, keskitetään heidän asiointiaan yhdelle hoitajalle (care manager) ja siten pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuodeosastohoidossa tiivistetään Maria-Sofian ja Vehmaan vuodeosaston yhteistyötä, jatkossa ne toimivat yhtenä osastona. Lisäksi käynnistetään selvitystyö osastojen mahdollisuudesta profiloitua tiettyjen potilasryhmien hoitoon tulevaisuudessa sekä selvitetään kotisairaalatoiminnan käynnistämisen edellytyksiä yhteistyössä Uudenkaupungin vanhustyön kanssa. Sairaanhoitopiirin kanssa aloitetaan neuvottelut potilassiirtojen tehostamisesta terveyskeskuksen vuodeosastoille (vrt. kuntien lausunnot). Vehmaan hoivaosaston sinisiipi ja hopeasiipi osastot muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi sekä laaditaan suunnitelma osasto Kultasiiven toiminnasta ja käyttötarkoituksesta jatkossa. Maria-Sofian osaston siivoustyö siirtyy kaupungin puhtaanapitopalveluiden vastuulle Muutoksen yhteydessä siirretään terveyspalveluista osaston kaksi hoitoapulaisen vakanssia sekä näihin vakansseihin ja toiminnan järjestämiseen sitoutuneet määrärahat, euroa, ko. tulosalueelle. Työterveyshuollon osalta seurataan yhtiöittämiseen liittyvän säädösvalmistelun etenemistä ja tarvittaessa yhtiöittämistä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon hinnoittelua muutetaan alkaen Kelan korvauskäytäntöihin liittyvien tarkennusten (kirje ) johdosta. Perusmaksulla on jatkossa mahdollisuus kattaa avustavasta toiminnasta (mm. ajanvaraus, postitus) aiheutuvia kuluja, muut toimintakulut on sisällytettävä suoriteperusteisiin maksuihin. Tästä johtuen työterveyshuollon asiakasyrityksiltään perimä vuosimaksu alenee 17,20 euroon ja suoriteperusteiset maksut nousevat 2,75 %. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi asiakkaan terveystilin, omahoidon ja lomakkeiden osalta. Vuonna 2016 sähköistä asiointia laajennetaan soveltuvin osin internet-ajanvaraukseen. Sähköinen asiointi vapauttaa työaikaa puhelinasioinnista ja kirjaamisesta asiakkaiden kohtaamiseen, mm. neuvoloissa, työterveydessä ja diabeteshoidossa on käytössä runsaasti lomakkeita, jotka syötetään potilastietojärjestelmään manuaalisesti. Vapautuneen työajan myötä on mahdollista vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään, lyhentää hoidon odotusaikoja sekä parantaa palvelun laatua esim. lisäämällä neuvolan kotikäyntejä ja diabeteshoidon kontrolleja lääkehoidon aloituksen jälkeen. Lisäksi hankitaan uudet kasvukäyrät ja laskutusohjelma. Sähköisen asioinnin kokonaisuuden hankintahinta on euroa, joka rahoitetaan investointina. Vuosittaisen käyttökustannukset ensi vuonna hankittavasta kokonaisuudesta ovat euroa. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2015 helmikuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Suun terveydenhuolto liittyy KanTaan vuonna Liittymä edellyttää järjestelmäpäivityksiä vuonna 2015 potilastietojärjestelmä Efficaan. Niiden kustannus on euroa ja se rahoitetaan investointimenona. Vuosille on yhteistyössä TYKS-erva-alueen toimijoiden kanssa haettu STM:ltä rahoitusta Hyvinvoiva länsirannikkolainen -Kaste-hankkeelle. Hanke kuuluu Kaste-osaohjelmaan VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Uudenkaupungin terveyskeskuksen hanketavoitteet liittyvät asiakasprosessien sujuvuuden, tarkoituksenmukaisen työnjaon, muutosjohtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu olemassa olevista toimintamenoista (osastonhoitajan palkka, koulutusmääräraha), jotka vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmassa siirretään hankkeen kustannuspaikalle, mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Mahdollisesti saatava hankeraha kohdennetaan henkilöstön koulutukseen sekä hoitohenkilökunnan palkkaukseen.

4 4 Uudet vakanssit, määrärahaesitykset vuodelle 2015 Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lääkäri (0,6) Vehmaan vastaanottopalvelujen vahvistaminen Sosionomi Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Lähihoitaja x 2 Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Palvelun osto Lapsiperheiden kotipalvelu Lääkärin vakanssi sijoittuu Vehmaan terveysasemalle ja vakanssin kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksilla. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssi on muita alueen kuntia huomattavasti pienempi väestöpohjaan suhteutettuna, eikä ole riittävä alueen väestön tarpeisiin. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssia kohdennetaan myös samassa rakennuksessa sijaitseville osastoille sekä kotihoitoon. Sosionomin ja lähihoitajien vakanssit sekä kotipalvelun osto ovat uutta toimintaa, ja edellyttävät euron lisämäärän myöntämistä vuodelle 2015 ja euron määrärahaa vuodesta 2016 eteenpäin. Määrärahavarauksia ei ole mahdollista allokoida muusta toiminnasta. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, syntyy jonoa, eivätkä vuodeosastohoitoon varatut rahat tule riittämään. Riskinä on myös, että uusikaupunkilaisten kiireettömään vastaanottotoimintaan varattu resurssi ei riitä, jolloin asiakkaan ohjautuvat muiden kuntien terveysasemille, mistä seuraaviin kustannuksiin ei ole varauduttu. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään varauduttu yllättäviin epidemioihin tai korvauskäytäntöjen muuttumiseen (Kela). Resurssit TP 2012 TA 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Henkilöstön määrä 222,52 230,63* 209** 223,63 214,5*** * Henkilöstölisäys johtuu osastojen varahenkilöstön lisäyksestä. **Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. ***Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja

5 5 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn ja terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun. Vakansseja 19,17 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnan kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi =hyvinvointineuvola Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso -Uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten -Aloitetaan Kalannin terv.asemalla toteutuminen yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola -Kotikäynnit toteutuvat vähintään (lääkärintarkastukset edelleen kaikkien esikoisvauvojen pääterveysasemalla). perheisiin - -1,5-vuotiaan lapsen laaja -Vanhempien terveystarkastus toteutuu voimavarahaastattelu otetaan lastenneuvolasuositusten käyttöön 1,5-vuotiaan lapsen mukaisesti laajassa terveystarkastuksessa. Neuvolan perhetyön kehittäminen / perheiden hyvinvointipalvelujen luominen yli sektorirajojen. Tarkempi selvitys alla. Prosessin kehittämiskohteiden toteutuminen. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojeluilmoitusten määrä. Neuvolan perhetyötä vahvistetaan ja laajennetaan. Leimaamaton perhetyö. Perhesuunnitteluneuvolakäyntien uudistaminen. Perhesuunnitteluneuvolan prosessin päivitys. Hoitotakuun toteutuminen. Vastaanottokäynnit vastaavat asiakastarpeisiin terveyshyötymallin mukaisesti(vähennetään rutiinikontrollien määrää niillä asiakkailla, joilla raskaudenehkäisy on kunnossa). Tämän myötä alle 20-vuotiaiden vastaanotolle pääsy saadaan valtakunnallisten suositusten mukaiseksi. 1. Hyvinvointineuvola Kun kalantilaiset odottavat perheet siirtyvät Kalannin terveydenhoitajalle (12/2014 alkaen kätilö-terveydenhoitajan pätevyys), vapautuu Uudenkaupungin äitiysneuvolan terveydenhoitajille aikaa hoitaa myös Uudenkaupungin ja Pyhärannan perhesuunnitteluneuvola, joiden hoitaminen on ollut useita vuosia varahenkilön varassa. Lisäksi vapautuu aikaa tehdä vastasyntyneiden perheisiin kotikäyntejä, jotka toteutettaisiin äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan parityönä ( saattaen vaihtaminen uudelle terveydenhoitajalle ja työntekijöiden turvallisuus). Kalannin yhdennetty äitiys- ja lastenneuvola on pilotti, jonka kokemusten perusteella arvioidaan jatko. Suoritemäärissä on otettu huomioon uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten vaikutus. 2. Neuvolan perhetyö Neuvolan perhetyön prosessi on kuvattu vuonna Keskeisenä kehittämiskohteena on perheiden ohjaaminen arjen toiminnoissa ja auttaminen vaikeissa tilanteissa. Tämä ei nykyisellään riittävästi

6 6 toteudu, kun koko yhteistoiminta-alueella on vain yksi neuvolan perhetyöntekijä. Parantava toimenpide olisi lähihoitaja työparina, joka olisi mukana perheiden arjen askareissa. 3. Perhesuunnitteluneuvola Uudistus liittyy olennaisesti kohtaan 1. Papa-näytteiden tutkimusväli on valtakunnallisten suositusten mukaan 5 vuoden välein (aikaisemmin ollut 1-3 vuoden välein). Pääasiassa asiakkaat ovat perusterveitä nuoria naisia. Papa-seulontaan kutsutaan vuotiaat naiset viiden vuoden välein, silloin tehdään myös terveystarkastus.

7 7 Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote, monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Vakansseja 47,95 (resurssista poistunut kotisairaanhoidon henkilöstö), Käyntejä Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen palvelujen tarjonta kuntalaisille. Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Sähköisen asioinnin tekniset sovellukset on otettu käyttöön. Omahoidon määrä (sähköinen asiointi). Valtimotautien hoidon tuloksellisuus vähintään edeltävän vuoden tasolla. Käyntimäärät / henkilö laskevat. Jokainen käynti terveyskeskuksessa tuottaa terveyshyötyä. Asiakkaan omahoito vahvistuu. Toistuvasti asioivien asiakkaiden hoidon parantaminen. Henkilökunnan osaaminen vahvistuu ja uudet toiminnalliset viitekehykset tulevat tutuiksi. Henkilökunnan osallistuminen järjestettäviin koulutuksiin. Järjestetään koulutukset terveyshyötymallista ja LEANista. Uutta Panostetaan henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla kehitetään hoitajavastaanottoa. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveyskeskusavustajien hoidollisen osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihde yksikön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden sitoutumista hoitoon sekä edistää asiakkaiden mielenterveyden kohentumista ja päihteettömyyttä (hoitosopimukset). Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja sitoutetaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan käyttöön sähköisen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja hoidon toteutumisen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton käynnistämiseen. Perustelut: Nykyinen hoitokäytäntö, jossa pyritään asiakkaan puolesta arvioimaan hoidon tarvetta ja velvoittamaan asiakasta toimimaan terveydenhuollon ohjeiden mukaan ei ole osoittautunut vaikuttavaksi, etenkään pitkäaikaissairaiden hoidossa. On löydettävä uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman hoitonsa suunnitteluun. On myös tutkimuksellista näyttöä siitä, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja sen myötä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon kontakteja.

8 8 Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Vakansseja 9,58 Käyntejä 3400 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Terveyshyötymalli: - Soveltuvuuden ja hyödyn arviointi - Suunnitelman laatiminen terveyshyötymallista soveltuvan osan käyttöönottamiseksi - Eniten palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen Bencmarking Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 10% tunnistetuista asiakkaista Toiminta on tarkoituksenmukaista Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto 10% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Fysioterapian vastaanottokäyntien toimintatavan muuttaminen Suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Lähetteetön fysioterapiatoiminta käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty. Terveyserojen kaventaminen ja yhtäläinen palvelujen tarjonta kaikille kuntalaisille. Uutta Käynnistetään suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Vakiinnutetaan ryhmävastaanotot, joilla usea asiakas saa samalla kertaa ohjauksen. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymalli toimii viitekehyksenä ja kehittämisen ajattelumallina. Terapiapalvelujen on ajattelutavan muutoksen ja kehittämisen avulla mahdollista selviytyä nykyisillä resursseilla kasvavasta palvelutarpeesta. Samalla asiakkaan oma rooli korostuu entisestään. Työttömien terveystarkastukset ovat osa palveluvalikoimaa. Niiden sisältö vastaa työterveyshuollon tekemiä tarkastuksia. Perustelut Terapiapalvelujen tarve ei vastaa nykyisiä resursseja. 1

9 9 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Vakansseja 16,4 Suoritteita Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Työterveysyhteistyön vahvistaminen: työterveysyhteistyön prosessit tunnistettu yhdessä työnantajien kanssa, vastuut, tavoitetaso ja indikaattorit sovittu työpaikkojen toimintasuunnitelmissa ja/tai toimintamalleissa Prosenttiosuus yrityksistä, joissa työkyvyn hallintamallit käytössä. Verkostoneuvottelujen määrä Prosenttiosuus yrityksistä, joissa seuranta sovittu. Toteutuneiden seurantapalaverien ja raporttien määrä. Conmedicin työterveysverkoston laatumittausten tulokset. Kaikki työpaikkakäynti raportit hyväksyy työpaikalle nimetty työterveyslääkäri. Hyväksyntä merkitään raporttiin. Seurantapalaverien tai muulla tavoin toteutettu seurantayhteyksien määrä on vuositasolla sama kuin työpaikkakäyntien määrä. Lukumäärät raportoidaan. Terveystarkastuksista raportoidaan työnantajalle siinä laajuudessa kuin se yksilön tietosuojan vaarantumatta on mahdollista. Raporttien lukumäärä. Kirjattujen työterveyssuunnitelmien määrä. Työkyvyn tuen mallit (mm varhainen tuki, päihdemallit) sovittu ja käytössä Tavoite 100% Työpaikkatasolla työterveysneuvottelut käytössä. Sairauspoissaolojen seuranta sovittu ja toteutuminen. Tavoite 100% Tavoitteellinen terveyden ja työkyvyn edistäminen siten, että työterveyshuollon perusprosessit tukevat työkykyä: -toiminta perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Toimenpide-ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia ja niitä seurataan. Raportit käsitellään yhdessä työpaikan edustajien kanssa, Korjaus- ja kehittämisehdotukset on aikataulutettu, vastuut ja seuranta (pvm) sovittu ja kirjattu kaikkiin selvityksiin. -terveystarkastusten kohdentuminen työkykyyn ja terveyshyötyyn -yksilötasolla laaditaan työterveyssuunnitelma terveystarkastusten yhteydessä

10 10 Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen Työperäisyyskannanottojen määrä Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. Työterveyshuollon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja saatavuus Työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyissä hyvä-taso Conmedicin laatumittauksessa. Aikaviiveen seuranta raportoidaan Lukumäärät vertaillaan ja raportoidaan 2 x vuodessa. Heinäkuu ja joulukuu. Kelan korvausluokka 1 osuus laskutuksesta. Kilpailukykyinen asiantuntijaorganisaatio alueen työterveyshuollon palvelujen tarjoajana. Työterveyshuollon palveluja pystytään tarjoamaan nopeasti. Tarjoukset annetaan kahden vko:n kuluessa, toiminnan suunnittelu aloitetaan sopimuksen jälkeen kuukauden sisällä. Asiakasmäärän lisääntyminen. Kustannukset pysyvät kohtuullisina ja kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Kl 1 osuus vähintään 50%. (kannustepalkkio/ tulospalkkiomallin kehittäminen) Vakituisen henkilöstön pätevyys 100% Henkilöstömäärä vähintään valtakunnallisella mediaanitasolla Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa Toimintamalli kuvattu v 2015 aikana Puheeksiotto- koulutus v 2015 Mini-interventio koulutus v 2015 Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Oman toimintamallin luominen sekä yhteistyö päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen

11 11 Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon kehittäminen ja hoidon kriteerien uudelleen arvioiminen koko yhteistoiminta-alueella Hammaslääkärien asiakasmäärä yhden sotun perusteella lisääntyy Resurssit suunnattu optimaalisesti terveyshyödyn parantamiseksi Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Ilta- ja viikonloppupäivystys toimii keskitetysti Turussa T-sairaalan ensihoitoyksikössä Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella

12 12 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,67 Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Jonopäivät Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Prosessien kuvaaminen ja niiden toimivuuden arviointi Prosessin kuvaaminen Vuodeosastojen pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Vuodeosastojen saattohoitopotilaan prosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Tehtävien uudelleenorganisointi Osaamiskartta Henkilöstöresurssit ovat kohdistettu oikein. Henkilöstön osaaminen ja osaamisvajeet on kartoitettu. Tarkoituksenmukainen sisäinen työnjako vuodeosastojen välillä Asiakaspalaute, kuljetuskustannukset Selvitys osastojen potilasprofiileista Maria-Sofian osaston potilaspaikat lasketaan kolmeenkymmeneen, yhteistoiminta-alueella yhteensä 50 potilaspaikkaa. Lääkäriresurssia Maria-Sofialla vähennetään ja hoitajamitoitus saadaan nostettua suositusten mukaiseksi, 0,73. Siivoustyö ostetaan Maria-Sofian osastolle sisäisenä palveluna puhtaanapitopalveluilta ja siivoustyön laatu saadaan vastaamaan nykypäivän hygieniavaatimuksia.

13 13 Hoivaosasto Toiminta-ajatus Osastolla annetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamaa pitkäaikaishoitoa. Toimintaperiaatteena on kuntouttava työote ja vanhuutta pidetään luonnollisena osana elämää. Osastolla tarjotaan myös väliaikaista hoivaa ns. venttiilipaikoilla. Näille voidaan väliaikaisesti siirtää akuuttihoidosta potilaita, joiden palveluiden järjestäminen (kotihoito/ympärivuorokautinen hoito) on vanhustyön osalta kesken. Vakansseja 32,94 Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet v Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hoivaosaston rooli on palveluketjussa sujuva Osaston resurssit vastaavat tarvetta Paikkoja 36 Kuormitus 90% Osastojen toimintamuodon muuttaminen laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Aikataulutettu suunnitelma tehty Suunnitelmat valmiina ja toteutus aloitettu Valmistautuminen muutokseen, muutoksen johtaminen Henkilökunnan osallistuminen muutoksen suunnitteluun Kehityskeskustelut Tiedottaminen Motivoitunut, hyvinvoiva, muutokseen valmistautunut henkilökunta Vanhuspalvelulain tavoitteena vähentää laitospaikkoja ja lisätä kotona asumista. Suunnitelmissa on muuttaa Hopeasiipi ja Sinisiipi tehostetun palveluasumisen yksiköiksi vuoden 2015 aikana. Laitospaikkojen kysyntä on vähentynyt. Kultasiiven osastolta on jo vähennetty 4 laitospaikkaa keväällä 2014.

14 14 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Prosessit 2015 Aloitetut prosessit Valmistuneet prosessit Vuodeosastohoidon pääprosessi Mielenterveys- ja päihdetyön pääprosessi Työterveyshuollon pääprosessi Hoidon tarpeen arviointi (70 %) Saattohoitopotilaan hoito (80 %) (vuodeosastojen yhteinen)

15 15

16 16

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 23.09.2015 klo 18:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 125 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 1/16 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta Jämsän kaupunki ja Kuhmoisten kunta ovat muodostaneet 1.1.2013 lähtien kuntalain 76 :n 2 momentin mukaisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 22 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 21.11.2013 Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova -7 102 727-7 323 228-7 569 387-7 722 183-8 040 046 Toimintatuotot Sitova 3 977 490 3 689 037

Lisätiedot

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä

Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä Vuosisopimus ja talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2013-14 Yhtymähallituksen 17.10.2011 hyväksymä 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 3 2. Vuosisopimus 7 3. Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa 26 4. Investointiosa

Lisätiedot

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti

Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Palvelujärjestelmän kehittäminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirissä EKSOTEALUE Loppuraportti 2 (67) SISÄLLYSLUETTELO 1 TIIVISTELMÄ 4 2

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 0 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ 1.1.2014 ALKAEN FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Yhtymävaltuusto 4.12.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT

Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT 1 Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 8 TA-PERUSTELUT 2015 TERVEYSPALVELUT Avohoitopalvelut Terveyspalvelujen vastuualue koostuu kuudesta tulosalueesta, joita ovat terveydenhuollon avohoitopalvelut,

Lisätiedot

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma

Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102. Palvelutasosuunnitelma Yhtymähallitus 1.10.2013 liite 102 Palvelutasosuunnitelma vuosille 2013-2016 Sisällys 1 Alkusanat... 5 2 Toimintaympäristön kehityslinjoja... 5 2.1 Alueen väestön lukumäärä ja ikääntyminen... 5 2.2 Alueen

Lisätiedot

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu

1 PALVELUANALYYSI. 1.1 Hyvinvointitoimiala. Toimintoympäristöanalyysi. Hyvinvointi on lisääntynyt mutta huono-osaisuus kasaantuu Liite 1 Sisällys 1 PALVELUANALYYSI... 2 1.1 Hyvinvointitoimiala... 2 1.2 Kiinteistötoimiala... 16 1.3 Konsernihallinto... 18 1.4 Sivistystoimiala... 25 1.5 Vapaa-aikatoimiala... 30 1.6 Ympäristötoimiala...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet 22.2.2012 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ

Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ PERUSTURVAN VUODEN 2009 TOIMINTAKERTOMUS YLEISTÄ Perusturvalautakunta 31.3.2010 liite nro 5 Perusturvatoimialan kolmannen vuoden painopisteenä oli palvelujen toiminnallinen linjaaminen ja sisältöjen kehittäminen.

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot

Etelä-Karjalan maakunnallinen. sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma. - Palveluverkon vaihtoehdot Etelä-Karjalan maakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusuunnitelma - Palveluverkon vaihtoehdot 23.8.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUVERKON VAIHTOEHDOT 4 2 PALVELUVERKON LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA

Lisätiedot

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta

Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Laatinut 1.9.2014 Eija Alhonen Vanhuspalvelujen esimies Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma 2014 2016 Konneveden kunta Sisällys Johdanto...1 1 Visio, arvot ja toimintaperiaatteet...1 1.1 Kunnan visio...2

Lisätiedot

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut

Sisältö: Sivu 1 Hallinto 2 Varhaiskasvatus Hyvinvointipalvelut 4 Hoito- ja vanhustyön palvelut 5 Terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelut Osavuosikatsaus 1.1.-31.8.2014 Sisältö: 1 Hallinto 3 1.2 Tavoitteiden toteutuminen 3 2 Varhaiskasvatus 4 3 Hyvinvointipalvelut 5 3.1 Lastensuojelu 5 3.2 Neuvolapalvelut 6 3.3. Aikuissosiaalityö 7 3.4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta kokoontui vuoden 2014 aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 julkista asiaa sekä 83 ei julkista yksilöasiaa. 1/23 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sosiaali- ja terveyslautakunta jäsenet Jämsän kaupunki: Jorma Poti, puheenjohtaja Auli Salonen, varapuheenjohtaja Eija Aaltonen Lotta Ahola Antero Koivula Jyrki Kokko Pertti

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013 2015 2 (55) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen jäsenkunnat 2013-2016 1 Sisällys Yhteenveto Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016... 2 1. Johdanto...

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017

WIITAUNIONIN PALVELUSTRATEGIA VUOSILLE 2013 2017 Sivistyslautakunta 6.2.2013 14 Perusturvalautakunta 27.2.2013 26 Tekninen lautakunta 19.2.2013 12 Wiitaunionin johtoryhmä 21.3.2013 Kaupunginhallitus 3.6.2013 158 Kunnanhallitus 17.6.2013 156 WIITAUNIONIN

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Sosiaali- ja terveysosasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI 31.12.2014 1 1. TOIMINTA-AJATUS Sosiaali- ja terveystoimi huolehtii siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat

Lisätiedot

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17

Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Vuosisopimus ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-17 Kuntayhtymähallitus 27.11.2014 175 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleisperustelut 1 1.1 Yleistä 1 1.2 Kuntayhtymän toimintaympäristön muutokset 1 1.3 Strategian

Lisätiedot

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020.

VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020. VARKAUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Joroinen (valtuuston hyväksymä 8.9.2014) Virkeänä Vanhuuteen Ikäpoliittinen ohjelma 2014-2020 Savon Pariisi 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2. OHJELMAN TEKEMISEEN VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016

Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma 2013-2016 Itä-Savon sairaanhoitopiirin yhtymähallitus 17.9.2013 127 Jäsenkuntien lausunnot - Enonkosken kunnanhallitus 14.10.2013

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT TOIMINTAKERTOMUS Terveyspalvelut 2 SISÄLLYS TERVEYSPALVELUIDEN OSASTON KEHITYSKATSAUS JA KESKEISET TAPAHTUMAT VUONNA...3 VÄESTÖN TERVEYDENTILA...8 TERVESPALVELUIDEN MÄÄRÄ

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot