Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut"

Transkriptio

1 1 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen kuntalaisille voimassaolevan lainsäädännön, kansallisten suositusten mukaisesti sekä kuntien tilauksen mukaisesti. Terveyspalvelujen tavoitteena on väestön terveyden edistäminen ja hyvinvoinnin parantaminen sekä sairauksien tehokas, tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen hoito. Palvelutarjonnalla tuetaan väestön itsenäistä selviytymistä sekä vahvistetaan terveystietoisuutta ja omahoitoisuutta. Palvelutuotantoa ohjaa väestön arvioitu palvelujen tarve sekä laatu- ja kokonaistaloudellinen ajattelu. Palvelut tuotetaan omana toimintana ja niitä täydennetään tarvittavilla ja tarkoituksenmukaisilla ostopalveluilla. Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso SHQS Sosiaali- ja terveyspalvelujen laatuohjelman käytön vakiinnuttaminen koko terveyspalveluiden alueelle. Jatkuvat ylläpitoarvioinnit. Laadullinen ajattelu ja toiminnan jatkuva laadullinen arviointi ovat vakiintunutta toimintaa kaikissa yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon toimipisteissä. Tulevaisuusorientoitunut suunnittelu ja raportointi Palvelutuotantoa parantavan tutkimus-, kehitys- tai innovaatioidean esittely kahdesti vuodessa (huhtikuu, lokakuu). Aikataulutettu kehittämisen kokonaissuunnitelma laadittu. Palvelujen saatavuus on lainsäädännön (hoitotakuu ja muut säädökset) edellyttämällä tasolla. Hoitotakuun ja asetuksen toteutumisen seuranta. Hoitotakuun ja asetuksen edellytysten täyttyminen. Osaava, ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö. Osaamiskartoitus on laadittu. Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteutumisen raportointi kahdesti vuodessa. Asiakaspalvelukoulutus, asiakastyytyväisyyskyselyt. Painopistealue: asiakaspalvelun kehittäminen. Osaamiskartoituksen laatiminen ja soveltaminen henkilöstösuunnitteluun. Työhyvinvoinnin jatkuva edistäminen. Asiakaspalvelun parantaminen.

2 2 Uutta, perustelut Terveyspalvelut tulosalueen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa, mikä on 1,2 %:a ( ) pienempi kuin vuoden 2014 ulkoinen menokehys. Lisäksi on huomioitava 1 %:n palkankorotusten vaikutus, mikä vuodelle 2014 budjetoidusta palkkasummasta on euroa (n. 60 %:n kohdentuu Ugin toimintoihin). Vuoden 2015 palvelujen järjestämiseen on käytettävissä n euroa vähemmän verrattuna vuoden 2014 tasoon. Yhteensä Uudenkaupungin perusterveydenhuollon palveluihin kohdentuu noin 2 %:n vähennys. Maria-Sofian siivoustyö siirtyy vuoden 2015 alusta puhtaanapitopalveluille, missä yhteydessä siirretään myös kyseiseen toimintaan v sitoutunut määräraha, euroa, ko. tulosalueelle. Tästä muutoksesta johtuen perusterveydenhuollon palvelujen järjestämisen ulkoinen menokehys vuodelle 2015 on euroa. Ulkoinen menokehys kuvaa Uudenkaupungin maksuosuutta yhteistoiminta-alueen palvelutuotannosta. Säästöjen kohdentuminen ja vaikutukset Tarvittavat säästöt on toteutettu henkilöstö- ja vuodeosastopaikkojen vähennyksillä. Maria-Sofian osaston vuodepaikkojen määrä vähennetään 30:en, lisäksi Vehmaan vuodeosaston käyttöä vähennetään 1,7 paikalla (jää yksi paikka, 365 hoitopäivää). Osastohoitoon kohdennettujen vähennysten kustannusvaikutus on euroa. Henkilöstövähennyksinä toteutetaan yhden psykiatrisen sairaanhoitajan ( ) vähennys avosairaanhoidon mielenterveys- ja päihdeyksiköstä sekä 0,4 varahenkilön ( ) vähennys ennalta ehkäisevästä terveydenhuollosta. Säästöjen lisäksi em. vähennyksillä rahoitetaan mm. KanTa -järjestelmän ja sähköisen asioinnin käyttöönottoa. Vuoden 2015 talousarvioehdotukseen sisällytettyjen säästöjen vaikutus näkyy edelleen kiireettömän hoidon (avosairaanhoito ja neuvolatyö) odotusaikojen ajoittaisena kasvuna sekä Kalannin terveysaseman aukioloaikojen osittaisena supistamisena. Uusikaupunkilaisia ohjataan ruuhkatilanteissa käyttämään muiden kuntien terveysasemien palveluja. Tästä käytöstä laskutetaan Uuttakaupunkia kyseisen terveysaseman käynnin yksikköhinnan mukaisesti. Mielenterveys- ja päihdeyksikössä on toteutettu toiminnallisia uudistuksia, joiden myötä vastaanottotyöhön on saatu vapautettua lisää asiakasaikoja, mistä johtuen mielenterveys- ja päihdepalvelut pystytään tuottamaan henkilöstövähennyksistä huolimatta. Ko. tehtävä on ollut tarkoitus siirtää vahvistamaan sairaanhoitajien kiireetöntä vastaanottotoimintaa, ja sen myötä jatkaa lääkärien ja hoitajien työnjaon edelleen kehittämistä. Tämän toteuttamisesta on säästötoimen johdosta luovuttava. Uudellakaupungilla on vuonna 2015 käytettävissään 6,7 terveyskeskussairaalan vuodepaikkaa vähemmän kun vuonna Tämä tarkoittaa hoitopäivää. Hoidon painopistettä on muutettu kotona annettavan hoidon suuntaan, minkä osaltaan on hoitomuotojen ja lääketieteen kehitys mahdollistanut, mm. toimenpiteiden jälkeinen kotiutuminen on vauhdittunut. Tästä johtuen vuodeosastohoidon tarpeessa on ollut nähtävissä vähentymistä. Tarve kuitenkin on osin ennakoimatonta esim. päivystyspotilaiden osalta. Em. perusteella säästöjen kohdentaminen hoitopaikkojen vähentämiseen on kuitenkin katsottu mahdolliseksi. Ajoittaisissa kysyntähuipuissa potilaat joudutaan ohjaamaan erikoissairaanhoidon vuodepaikoille. Muilta osin suun terveydenhuollon, terapiapalvelujen, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujen menot on budjetoitu vuoden 2014 tasolle, mikä tarkoittaa toiminnan supistamista palkkojen ja hintojen nousun vaikutuksen verran. Toiminnalliset uudistukset Toiminnallisia uudistuksia ohjaava kehittämisen kokonaissuunnitelma on laadittu osana talousarvion valmistelua. Kehittämisen viitekehyksenä toimivat terveyshyötymalli ja LEAN-ajattelu. Vuonna 2015 käynnistetään yhdennetyn neuvolatyön (äitiys- ja lastenneuvola) pilotti Kalannin neuvolassa ja laajennetaan mammografiaseulonnat asetuksen mukaisesti koskemaan 68-vuotiaiden ikäryhmää. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden ennalta ehkäisevien palveluiden parantamiseksi käynnistetään osana virtuaalista hyvinvointineuvolaa leimaamaton perhetyö sekä lapsiperheiden kotipalvelu alkaen. Ne sijoittuvat toiminnallisesti terveyspalvelut -tulosalueen ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon, ja vaativat toteutuakseen lisäresursointia, mikä ei sisälly annettuun ulkoiseen menokehykseen. Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen vaatii yhden sosionomin ja kahden lähihoitajan työpanoksen lisäämistä terveyspalveluihin. Henkilöstön kustannus vuonna 2015 on euroa ja jatkossa vuositasolla euroa. Lapsiperheiden kotipalvelu toteutetaan yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton kanssa, ja

3 3 palvelun ostoon on varattava euron vuosittainen määräraha, koska asiakasmaksut eivät kata toiminnan kokonaiskustannuksia. Suun terveydenhuollossa aloitetaan asetuksen mukainen hammaslääkärin iltapäivystys klo (yhteispäivystyksessä Turussa). Toiminnan kustannusvaikutukseksi on arvioitu euroa. Lisäksi kehitetään suuhygienistien ja hammaslääkärien työnjakoa ja pyritään vähentämään toiminnan hammaslääkäripainotteisuutta. Avosairaanhoidon vastaanottotoiminnassa otetaan laajamittaisesti käyttöön sähköinen asiointi ja kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton aloittamiseen. Lisäksi kartoitetaan runsaasti palveluja käyttävät asiakkaat, keskitetään heidän asiointiaan yhdelle hoitajalle (care manager) ja siten pyritään parantamaan palvelun laatua. Vuodeosastohoidossa tiivistetään Maria-Sofian ja Vehmaan vuodeosaston yhteistyötä, jatkossa ne toimivat yhtenä osastona. Lisäksi käynnistetään selvitystyö osastojen mahdollisuudesta profiloitua tiettyjen potilasryhmien hoitoon tulevaisuudessa sekä selvitetään kotisairaalatoiminnan käynnistämisen edellytyksiä yhteistyössä Uudenkaupungin vanhustyön kanssa. Sairaanhoitopiirin kanssa aloitetaan neuvottelut potilassiirtojen tehostamisesta terveyskeskuksen vuodeosastoille (vrt. kuntien lausunnot). Vehmaan hoivaosaston sinisiipi ja hopeasiipi osastot muutetaan tehostetun palveluasumisen yksiköiksi sekä laaditaan suunnitelma osasto Kultasiiven toiminnasta ja käyttötarkoituksesta jatkossa. Maria-Sofian osaston siivoustyö siirtyy kaupungin puhtaanapitopalveluiden vastuulle Muutoksen yhteydessä siirretään terveyspalveluista osaston kaksi hoitoapulaisen vakanssia sekä näihin vakansseihin ja toiminnan järjestämiseen sitoutuneet määrärahat, euroa, ko. tulosalueelle. Työterveyshuollon osalta seurataan yhtiöittämiseen liittyvän säädösvalmistelun etenemistä ja tarvittaessa yhtiöittämistä ryhdytään valmistelemaan vuoden 2015 aikana. Työterveyshuollon hinnoittelua muutetaan alkaen Kelan korvauskäytäntöihin liittyvien tarkennusten (kirje ) johdosta. Perusmaksulla on jatkossa mahdollisuus kattaa avustavasta toiminnasta (mm. ajanvaraus, postitus) aiheutuvia kuluja, muut toimintakulut on sisällytettävä suoriteperusteisiin maksuihin. Tästä johtuen työterveyshuollon asiakasyrityksiltään perimä vuosimaksu alenee 17,20 euroon ja suoriteperusteiset maksut nousevat 2,75 %. Terveyspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen asiointi asiakkaan terveystilin, omahoidon ja lomakkeiden osalta. Vuonna 2016 sähköistä asiointia laajennetaan soveltuvin osin internet-ajanvaraukseen. Sähköinen asiointi vapauttaa työaikaa puhelinasioinnista ja kirjaamisesta asiakkaiden kohtaamiseen, mm. neuvoloissa, työterveydessä ja diabeteshoidossa on käytössä runsaasti lomakkeita, jotka syötetään potilastietojärjestelmään manuaalisesti. Vapautuneen työajan myötä on mahdollista vastata lisääntyneeseen palvelujen kysyntään, lyhentää hoidon odotusaikoja sekä parantaa palvelun laatua esim. lisäämällä neuvolan kotikäyntejä ja diabeteshoidon kontrolleja lääkehoidon aloituksen jälkeen. Lisäksi hankitaan uudet kasvukäyrät ja laskutusohjelma. Sähköisen asioinnin kokonaisuuden hankintahinta on euroa, joka rahoitetaan investointina. Vuosittaisen käyttökustannukset ensi vuonna hankittavasta kokonaisuudesta ovat euroa. Kansallisen arkiston (KanTa) käyttöönotto on siirtynyt vuoden 2015 helmikuulle. KanTa aiheuttaa investointimenojen lisäksi vuosittain n euron kustannukset erilaisina järjestelmän ylläpitoon ja sanomaliikenteen välitykseen liittyvinä käyttömaksuina. Suun terveydenhuolto liittyy KanTaan vuonna Liittymä edellyttää järjestelmäpäivityksiä vuonna 2015 potilastietojärjestelmä Efficaan. Niiden kustannus on euroa ja se rahoitetaan investointimenona. Vuosille on yhteistyössä TYKS-erva-alueen toimijoiden kanssa haettu STM:ltä rahoitusta Hyvinvoiva länsirannikkolainen -Kaste-hankkeelle. Hanke kuuluu Kaste-osaohjelmaan VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista ja työhyvinvointia. Uudenkaupungin terveyskeskuksen hanketavoitteet liittyvät asiakasprosessien sujuvuuden, tarkoituksenmukaisen työnjaon, muutosjohtamisen sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Hankkeen omarahoitusosuus koostuu olemassa olevista toimintamenoista (osastonhoitajan palkka, koulutusmääräraha), jotka vuoden 2015 käyttötaloussuunnitelmassa siirretään hankkeen kustannuspaikalle, mikäli rahoitus hankkeelle myönnetään. Mahdollisesti saatava hankeraha kohdennetaan henkilöstön koulutukseen sekä hoitohenkilökunnan palkkaukseen.

4 4 Uudet vakanssit, määrärahaesitykset vuodelle 2015 Tehtävä Peruste Kustannusvaikutus Lääkäri (0,6) Vehmaan vastaanottopalvelujen vahvistaminen Sosionomi Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Lähihoitaja x 2 Leimaamattoman perhetyön käynnistäminen Palvelun osto Lapsiperheiden kotipalvelu Lääkärin vakanssi sijoittuu Vehmaan terveysasemalle ja vakanssin kustannukset katetaan yhteistoimintakorvauksilla. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssi on muita alueen kuntia huomattavasti pienempi väestöpohjaan suhteutettuna, eikä ole riittävä alueen väestön tarpeisiin. Vehmaan terveysaseman lääkäriresurssia kohdennetaan myös samassa rakennuksessa sijaitseville osastoille sekä kotihoitoon. Sosionomin ja lähihoitajien vakanssit sekä kotipalvelun osto ovat uutta toimintaa, ja edellyttävät euron lisämäärän myöntämistä vuodelle 2015 ja euron määrärahaa vuodesta 2016 eteenpäin. Määrärahavarauksia ei ole mahdollista allokoida muusta toiminnasta. Talousarvion riskit Talousarvion pitävyyden osalta suurin riski liittyy hoitoketjujen toimimattomuuteen. Mikäli asiakkaita ei saada siirrettyä terveyskeskuksen vuodeosastoilta oikea-aikaisesti jatkohoitopaikkoihin, syntyy jonoa, eivätkä vuodeosastohoitoon varatut rahat tule riittämään. Riskinä on myös, että uusikaupunkilaisten kiireettömään vastaanottotoimintaan varattu resurssi ei riitä, jolloin asiakkaan ohjautuvat muiden kuntien terveysasemille, mistä seuraaviin kustannuksiin ei ole varauduttu. Talousarvioesityksessä ei ole myöskään varauduttu yllättäviin epidemioihin tai korvauskäytäntöjen muuttumiseen (Kela). Resurssit TP 2012 TA 2013 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Henkilöstön määrä 222,52 230,63* 209** 223,63 214,5*** * Henkilöstölisäys johtuu osastojen varahenkilöstön lisäyksestä. **Talousarviota pienempi toteuma on seurausta lomautusten henkilöstövaikutuksista. ***Vuoden 2015 henkilöstön määrästä on vähennetty kotisairaanhoidon vakanssien osuus, luku ei sisällä esitettyjä uusia vakansseja (3,6). Tilivelvolliset Terveyspalvelujen johtaja

5 5 Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto Toiminta-ajatus Ennaltaehkäisevä terveydenhuolto järjestää valtakunnallisten ohjeiden ja valtioneuvoston asetusten mukaiset neuvola- ja kouluterveydenhuollon palvelut, seulontatutkimukset, tartuntatautien ehkäisyn ja terveydenhuoltolain mukaisen pitkäaikaissairauksien hoitoon tarkoitetun hoitotarvikejakelun. Vakansseja 19,17 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja perhesuunnitteluneuvolan toiminnan kehittäminen yhdeksi kokonaisuudeksi =hyvinvointineuvola Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso -Uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten -Aloitetaan Kalannin terv.asemalla toteutuminen yhdistetty äitiys- ja lastenneuvola -Kotikäynnit toteutuvat vähintään (lääkärintarkastukset edelleen kaikkien esikoisvauvojen pääterveysasemalla). perheisiin - -1,5-vuotiaan lapsen laaja -Vanhempien terveystarkastus toteutuu voimavarahaastattelu otetaan lastenneuvolasuositusten käyttöön 1,5-vuotiaan lapsen mukaisesti laajassa terveystarkastuksessa. Neuvolan perhetyön kehittäminen / perheiden hyvinvointipalvelujen luominen yli sektorirajojen. Tarkempi selvitys alla. Prosessin kehittämiskohteiden toteutuminen. Asiakastyytyväisyys. Lastensuojeluilmoitusten määrä. Neuvolan perhetyötä vahvistetaan ja laajennetaan. Leimaamaton perhetyö. Perhesuunnitteluneuvolakäyntien uudistaminen. Perhesuunnitteluneuvolan prosessin päivitys. Hoitotakuun toteutuminen. Vastaanottokäynnit vastaavat asiakastarpeisiin terveyshyötymallin mukaisesti(vähennetään rutiinikontrollien määrää niillä asiakkailla, joilla raskaudenehkäisy on kunnossa). Tämän myötä alle 20-vuotiaiden vastaanotolle pääsy saadaan valtakunnallisten suositusten mukaiseksi. 1. Hyvinvointineuvola Kun kalantilaiset odottavat perheet siirtyvät Kalannin terveydenhoitajalle (12/2014 alkaen kätilö-terveydenhoitajan pätevyys), vapautuu Uudenkaupungin äitiysneuvolan terveydenhoitajille aikaa hoitaa myös Uudenkaupungin ja Pyhärannan perhesuunnitteluneuvola, joiden hoitaminen on ollut useita vuosia varahenkilön varassa. Lisäksi vapautuu aikaa tehdä vastasyntyneiden perheisiin kotikäyntejä, jotka toteutettaisiin äitiys- ja lastenneuvolan terveydenhoitajan parityönä ( saattaen vaihtaminen uudelle terveydenhoitajalle ja työntekijöiden turvallisuus). Kalannin yhdennetty äitiys- ja lastenneuvola on pilotti, jonka kokemusten perusteella arvioidaan jatko. Suoritemäärissä on otettu huomioon uusien valtakunnallisten äitiysneuvolasuositusten vaikutus. 2. Neuvolan perhetyö Neuvolan perhetyön prosessi on kuvattu vuonna Keskeisenä kehittämiskohteena on perheiden ohjaaminen arjen toiminnoissa ja auttaminen vaikeissa tilanteissa. Tämä ei nykyisellään riittävästi

6 6 toteudu, kun koko yhteistoiminta-alueella on vain yksi neuvolan perhetyöntekijä. Parantava toimenpide olisi lähihoitaja työparina, joka olisi mukana perheiden arjen askareissa. 3. Perhesuunnitteluneuvola Uudistus liittyy olennaisesti kohtaan 1. Papa-näytteiden tutkimusväli on valtakunnallisten suositusten mukaan 5 vuoden välein (aikaisemmin ollut 1-3 vuoden välein). Pääasiassa asiakkaat ovat perusterveitä nuoria naisia. Papa-seulontaan kutsutaan vuotiaat naiset viiden vuoden välein, silloin tehdään myös terveystarkastus.

7 7 Avosairaanhoito Toiminta-ajatus Avosairaanhoito järjestää terveydenhuoltolain mukaiset lääkärin ja hoitajan vastaanottopalvelut tukipalveluineen. Lisäksi järjestetään tarpeelliset päihde- ja mielenterveyspalvelut sekä mielenterveyskuntoutujien palvelut. Vastaanottotoiminnan keskiössä on kansanterveystyö. Palvelujen tarjonta pohjautuu hoidon tarpeen arviointiin, jonka perusteella asiakas ohjautuu oikea-aikaisesti oikeiden palveluiden piiriin. Avosairaanhoidon toiminnan sujuvuudella varmistetaan oikea hoidon porrastus sekä ehkäistään päivystystoiminnan ruuhkautumista. Painopistealueena ennalta ehkäisevä työote, monisairaiden asiakkaiden kokonaistilanteiden arviointi ja hoitosuunnitelmien laatiminen terveyshyötymallin näkökulmia hyödyntäen. Vakansseja 47,95 (resurssista poistunut kotisairaanhoidon henkilöstö), Käyntejä Talousarvion 2015 tavoitteet Talousarvion 2015 mittarit Talousarvion 2015 tavoitetaso Tarkoituksenmukainen ja oikea-aikainen palvelujen tarjonta kuntalaisille. Hoito edistää ja ylläpitää väestön terveyttä. Sähköisen asioinnin tekniset sovellukset on otettu käyttöön. Omahoidon määrä (sähköinen asiointi). Valtimotautien hoidon tuloksellisuus vähintään edeltävän vuoden tasolla. Käyntimäärät / henkilö laskevat. Jokainen käynti terveyskeskuksessa tuottaa terveyshyötyä. Asiakkaan omahoito vahvistuu. Toistuvasti asioivien asiakkaiden hoidon parantaminen. Henkilökunnan osaaminen vahvistuu ja uudet toiminnalliset viitekehykset tulevat tutuiksi. Henkilökunnan osallistuminen järjestettäviin koulutuksiin. Järjestetään koulutukset terveyshyötymallista ja LEANista. Uutta Panostetaan henkilökunnan osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla kehitetään hoitajavastaanottoa. Erityisesti kiinnitetään huomiota terveyskeskusavustajien hoidollisen osaamisen vahvistamiseen, jonka avulla saadaan kohdennettua lisätyöpanosta kuntalaisten hoitamiseen samalla henkilökuntaresurssilla. Mielenterveys- ja päihde yksikön tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden sitoutumista hoitoon sekä edistää asiakkaiden mielenterveyden kohentumista ja päihteettömyyttä (hoitosopimukset). Hoitotyössä kiinnitetään eritystä huomiota ennalta ehkäisevään työotteeseen ja sitoutetaan omahoidon lisäämiseen yhdessä laaditun hoitosuunnitelman mukaisesti. Lisäksi otetaan käyttöön sähköisen asiointi, jota hyödynnetään potilaan hoidossa ja hoidon toteutumisen seurannassa. Kehitellään erilaisia ryhmätoimintoja sekä kartoitetaan mahdollisuuksia iltavastaanoton käynnistämiseen. Perustelut: Nykyinen hoitokäytäntö, jossa pyritään asiakkaan puolesta arvioimaan hoidon tarvetta ja velvoittamaan asiakasta toimimaan terveydenhuollon ohjeiden mukaan ei ole osoittautunut vaikuttavaksi, etenkään pitkäaikaissairaiden hoidossa. On löydettävä uusia toimintamalleja, joilla vahvistetaan asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksia oman hoitonsa suunnitteluun. On myös tutkimuksellista näyttöä siitä, että voimaantuessaan potilas motivoituu hoitoonsa paremmin ja sen myötä tarvitsee vähemmän terveydenhuollon kontakteja.

8 8 Terapiapalvelut Toiminta-ajatus Terapiapalvelujen tehtävänä on yhdessä asiakkaan ja/tai hänen lähipiiriinsä kuuluvan henkilön kanssa saavuttaa asiakkaalle optimaalinen toimintakyky, ohjata toimimaan itsenäisesti ja ottamaan vastuu terveydestään ja toimintakyvystään. Toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen periaatetta. Vakansseja 9,58 Käyntejä 3400 Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Terveyshyötymalli: - Soveltuvuuden ja hyödyn arviointi - Suunnitelman laatiminen terveyshyötymallista soveltuvan osan käyttöönottamiseksi - Eniten palveluja käyttävien asiakkaiden tunnistaminen Bencmarking Terveyshyötymalliin perustuvien terapiapalvelusuunnitelmien laatiminen 10% tunnistetuista asiakkaista Toiminta on tarkoituksenmukaista Kysyntään voidaan vastata ja asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelun Nykytekniikan uusien mahdollisuuksien selvittäminen ja mahdollinen käyttöönotto 10% asiakkaista tulee autetuksi sähköisten palvelujen ja kontaktien avulla Suurempi osa asiakkaista tulee autetuksi nykyresurssein. Asiakas saa avun tarpeeseensa osittain omahoidon tuella.. Fysioterapian vastaanottokäyntien toimintatavan muuttaminen Suoravastaanottotoiminta on käynnistynyt. Lähetteetön fysioterapiatoiminta käyttöönoton mahdollisuudet on selvitetty. Terveyserojen kaventaminen ja yhtäläinen palvelujen tarjonta kaikille kuntalaisille. Uutta Käynnistetään suoravastaanottotoimintaa ja selvitetään myös lähetteettömän vastaanoton käyttöä fysioterapian vastaanotoilla. Vakiinnutetaan ryhmävastaanotot, joilla usea asiakas saa samalla kertaa ohjauksen. Tasapainoryhmätoiminta vakiinnutetaan. Terveyshyötymalli toimii viitekehyksenä ja kehittämisen ajattelumallina. Terapiapalvelujen on ajattelutavan muutoksen ja kehittämisen avulla mahdollista selviytyä nykyisillä resursseilla kasvavasta palvelutarpeesta. Samalla asiakkaan oma rooli korostuu entisestään. Työttömien terveystarkastukset ovat osa palveluvalikoimaa. Niiden sisältö vastaa työterveyshuollon tekemiä tarkastuksia. Perustelut Terapiapalvelujen tarve ei vastaa nykyisiä resursseja. 1

9 9 Työterveyshuolto Toiminta-ajatus Työterveyshuolto tuottaa työterveyshuollon sopimuksen tehneille asiakasyrityksille työnantajan järjestämisvelvollisuuteen liittyvät työterveyshuoltopalvelut ja näiden lisäksi myös muita terveydenhuollon palveluita sopimuksen mukaan. Näitä palveluja tuotetaan myös sopimuksen tehneille yrittäjille ja maatalousyrittäjille. Työterveyspalveluja tuotettaessa huomioidaan hyvä työterveyshuoltokäytäntö. Toimintaa ohjaa tasavertainen kumppanuus, ennakoivuus, yksilöllisyys, työhyvinvoinnin edistäminen, ohjaaminen ja muutoksissa tukeminen. Vakansseja 16,4 Suoritteita Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Työterveysyhteistyön vahvistaminen: työterveysyhteistyön prosessit tunnistettu yhdessä työnantajien kanssa, vastuut, tavoitetaso ja indikaattorit sovittu työpaikkojen toimintasuunnitelmissa ja/tai toimintamalleissa Prosenttiosuus yrityksistä, joissa työkyvyn hallintamallit käytössä. Verkostoneuvottelujen määrä Prosenttiosuus yrityksistä, joissa seuranta sovittu. Toteutuneiden seurantapalaverien ja raporttien määrä. Conmedicin työterveysverkoston laatumittausten tulokset. Kaikki työpaikkakäynti raportit hyväksyy työpaikalle nimetty työterveyslääkäri. Hyväksyntä merkitään raporttiin. Seurantapalaverien tai muulla tavoin toteutettu seurantayhteyksien määrä on vuositasolla sama kuin työpaikkakäyntien määrä. Lukumäärät raportoidaan. Terveystarkastuksista raportoidaan työnantajalle siinä laajuudessa kuin se yksilön tietosuojan vaarantumatta on mahdollista. Raporttien lukumäärä. Kirjattujen työterveyssuunnitelmien määrä. Työkyvyn tuen mallit (mm varhainen tuki, päihdemallit) sovittu ja käytössä Tavoite 100% Työpaikkatasolla työterveysneuvottelut käytössä. Sairauspoissaolojen seuranta sovittu ja toteutuminen. Tavoite 100% Tavoitteellinen terveyden ja työkyvyn edistäminen siten, että työterveyshuollon perusprosessit tukevat työkykyä: -toiminta perustuu ajantasaiseen työpaikkaselvitykseen. Toimenpide-ehdotukset ovat toteuttamiskelpoisia ja niitä seurataan. Raportit käsitellään yhdessä työpaikan edustajien kanssa, Korjaus- ja kehittämisehdotukset on aikataulutettu, vastuut ja seuranta (pvm) sovittu ja kirjattu kaikkiin selvityksiin. -terveystarkastusten kohdentuminen työkykyyn ja terveyshyötyyn -yksilötasolla laaditaan työterveyssuunnitelma terveystarkastusten yhteydessä

10 10 Työterveyshuoltopainotteisen sairaanhoitokäytännön kehittäminen Työperäisyyskannanottojen määrä Kirjaamiskäytäntöä kehitetään. Mallikirjaus otetaan käyttöön. Vähintään 75 % sairaanhoitokäynneillä otetaan kantaa työperäisyyteen. Työterveyshuollon toiminnan taloudellisuus, vaikuttavuus ja saatavuus Työterveyshuollon mahdollinen yhtiöittäminen. Asiakastyytyväisyyskyselyissä hyvä-taso Conmedicin laatumittauksessa. Aikaviiveen seuranta raportoidaan Lukumäärät vertaillaan ja raportoidaan 2 x vuodessa. Heinäkuu ja joulukuu. Kelan korvausluokka 1 osuus laskutuksesta. Kilpailukykyinen asiantuntijaorganisaatio alueen työterveyshuollon palvelujen tarjoajana. Työterveyshuollon palveluja pystytään tarjoamaan nopeasti. Tarjoukset annetaan kahden vko:n kuluessa, toiminnan suunnittelu aloitetaan sopimuksen jälkeen kuukauden sisällä. Asiakasmäärän lisääntyminen. Kustannukset pysyvät kohtuullisina ja kohdistuvat ennaltaehkäisevään työhön. Kl 1 osuus vähintään 50%. (kannustepalkkio/ tulospalkkiomallin kehittäminen) Vakituisen henkilöstön pätevyys 100% Henkilöstömäärä vähintään valtakunnallisella mediaanitasolla Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittää päihdetyötä työterveyshuollossa Toimintamalli kuvattu v 2015 aikana Puheeksiotto- koulutus v 2015 Mini-interventio koulutus v 2015 Työterveyshuollon roolin mukainen osallistuminen päihdetyöhön. Oman toimintamallin luominen sekä yhteistyö päihde- ja mielenterveysyksikön kanssa. -osaamisen vahvistaminen päihdetyössä osallistuminen työpaikkojen päihdemallien kehittämiseen

11 11 Suun terveydenhuolto Toiminta-ajatus Edistää suun terveydentilaa ja suun terveyden tietoutta sitouttaen potilaat itsehoitoon. Hoidamme potilaat oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa käyttäen hyväksi työntekijöidemme moniammatillista tietotaitoa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Vakanssit 33 Käyntejä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hammaslääkärin ja suuhygienistin työnjaon kehittäminen ja hoidon kriteerien uudelleen arvioiminen koko yhteistoiminta-alueella Hammaslääkärien asiakasmäärä yhden sotun perusteella lisääntyy Resurssit suunnattu optimaalisesti terveyshyödyn parantamiseksi Henkilöstöä on riittävästi ja se on osaavaa ja toimintaan sitoutunutta Kaikissa viroissa/toimissa on suoraan kaupungin virka/työsuhteessa oleva vakituinen työntekijä Vuokrahammaslääkärien ja -hammashoitajien käyttö on vähentynyt, jolloin henkilöstökustannukset laskevat Toiminta on kaikilta osin lain ja asetusten mukaista Hoitotakuu toteutuu Ilta- ja viikonloppupäivystys toimii keskitetysti Turussa T-sairaalan ensihoitoyksikössä Kaikissa yhteistoiminta-alueen kunnissa toteutuu asetusten vaatimukset Painopistealue: Asiakkaan yhdenmukainen hoito koko yhteistoiminta-alueella

12 12 Vuodeosastohoito Toiminta-ajatus Vuodeosastoilla tarjotaan lyhytaikaista, ympärivuorokautista kuntouttavaa hoitoa yhteistoiminta-alueen kuntalaisille. Osastot ovat erikoistuneet yleislääkäritasoiseen akuuttihoitoon ja kuntoutukseen. Vuodeosastoilla toteutetaan selkeästi ajallisesti rajattuja, tavoitteellisia hoito- ja kuntoutusjaksoja, toimintaperiaatteena on kuntouttava hoitotyö. Osastoilla hoidetaan myös virka-ajan ulkopuolella toteutettavat avokäynnit, esim. iv antibioottihoidot ja haavanhoidot. Maria-Sofian osasto: Vakansseja 32,67 Vehmaan vuodeosasto: Vakansseja 17,87 Hoitopäiviä Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet 2015 Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Vuodeosastohoidon prosessi on toimiva Jonopäivät Siirtoviiveitä ei kerry esh:n Jonopäiviä ei kerry vanhuspalveluihin Potilaspaikat Kuormitus % Hoitojaksojen pituus Potilaspaikkoja Maria-Sofian osastolla 30 Vehmaan vuodeosastolla 20 Kuormitus % 86 Hoitojakson pituus 12 vrk Prosessien kuvaaminen ja niiden toimivuuden arviointi Prosessin kuvaaminen Vuodeosastojen pääprosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Vuodeosastojen saattohoitopotilaan prosessi on yhtenäistetty ja jalkautettu Osaava, motivoitunut ja oikein resursoitu henkilökunta Tehtävien uudelleenorganisointi Osaamiskartta Henkilöstöresurssit ovat kohdistettu oikein. Henkilöstön osaaminen ja osaamisvajeet on kartoitettu. Tarkoituksenmukainen sisäinen työnjako vuodeosastojen välillä Asiakaspalaute, kuljetuskustannukset Selvitys osastojen potilasprofiileista Maria-Sofian osaston potilaspaikat lasketaan kolmeenkymmeneen, yhteistoiminta-alueella yhteensä 50 potilaspaikkaa. Lääkäriresurssia Maria-Sofialla vähennetään ja hoitajamitoitus saadaan nostettua suositusten mukaiseksi, 0,73. Siivoustyö ostetaan Maria-Sofian osastolle sisäisenä palveluna puhtaanapitopalveluilta ja siivoustyön laatu saadaan vastaamaan nykypäivän hygieniavaatimuksia.

13 13 Hoivaosasto Toiminta-ajatus Osastolla annetaan sosiaalihuoltolain tarkoittamaa pitkäaikaishoitoa. Toimintaperiaatteena on kuntouttava työote ja vanhuutta pidetään luonnollisena osana elämää. Osastolla tarjotaan myös väliaikaista hoivaa ns. venttiilipaikoilla. Näille voidaan väliaikaisesti siirtää akuuttihoidosta potilaita, joiden palveluiden järjestäminen (kotihoito/ympärivuorokautinen hoito) on vanhustyön osalta kesken. Vakansseja 32,94 Hoitopäiviä Toiminnan ja talouden tavoitteet v Vuoden 2015 mittarit Vuoden 2015 tavoitetaso Hoivaosaston rooli on palveluketjussa sujuva Osaston resurssit vastaavat tarvetta Paikkoja 36 Kuormitus 90% Osastojen toimintamuodon muuttaminen laitospaikoista tehostetun palveluasumisen yksiköiksi Aikataulutettu suunnitelma tehty Suunnitelmat valmiina ja toteutus aloitettu Valmistautuminen muutokseen, muutoksen johtaminen Henkilökunnan osallistuminen muutoksen suunnitteluun Kehityskeskustelut Tiedottaminen Motivoitunut, hyvinvoiva, muutokseen valmistautunut henkilökunta Vanhuspalvelulain tavoitteena vähentää laitospaikkoja ja lisätä kotona asumista. Suunnitelmissa on muuttaa Hopeasiipi ja Sinisiipi tehostetun palveluasumisen yksiköiksi vuoden 2015 aikana. Laitospaikkojen kysyntä on vähentynyt. Kultasiiven osastolta on jo vähennetty 4 laitospaikkaa keväällä 2014.

14 14 Uudenkaupungin kaupunki Sosiaali- ja terveyskeskus Terveyspalvelut Prosessit 2015 Aloitetut prosessit Valmistuneet prosessit Vuodeosastohoidon pääprosessi Mielenterveys- ja päihdetyön pääprosessi Työterveyshuollon pääprosessi Hoidon tarpeen arviointi (70 %) Saattohoitopotilaan hoito (80 %) (vuodeosastojen yhteinen)

15 15

16 16

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016

UUSIKAUPUNKI - TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1-4 / 2016 TERVEYSPALVELUT Toiminta-ajatus Terveyspalvelut tulosalue huolehtii yhteistoiminta-alueen asukkaiden perusterveydenhuollon sekä siihen läheisesti liittyvien sosiaalihuollon palvelujen tuottamisesta alueen

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2015 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös 2015 Terveyslautakunta 22.3.2016 1 1.2 Sosiaali- ja terveyskeskus Sosiaali- ja terveysjohtajan katsaus Huolimatta edelleen vaikeasta taloustilanteesta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Kunnan odotukset tilaajana

Kunnan odotukset tilaajana 22.11.2012 Kunnan odotukset tilaajana Sairaalapäivät 2012 Mikko Komulainen Lahden kaupunki Sosiaali- ja terveystoimiala 1 Sisältö I. Taustaa II. Ohjaus- ja palvelurakenteet III. Potilasvirtatutkimus IV.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS

TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS TerveydenhuollonLaatupäivät Helsinki 17.4.2012 Lääkintöneuvos Ulla Mattelmäki TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA ON MAHDOLLISUUS SUUNNITELMAN PERUSTEET Terveydenhuoltolaki 30.12.2010/1326 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma

Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma Valtakunnallinen mielenterveys- ja päihdetyön kehittämisseminaari -samanaikaiset mielenterveys- ja päihdeongelmat palvelujärjestelmän haasteena 28.8.2007 Suomen Kuntaliitto, Helsinki Apulaisosastopäällikkö

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö. Helena Vorma Terveyttä Lapista Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Helena Vorma Terveyttä Lapista 2014 8.10.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin ja terveyden

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn ja puuttumisen toimintamalli Esimerkkinä Keuruu Merja Pihlajasaari 12.5.2016 Merja Pihlajasaari Lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perhe-, sukulais-, pari- ja seurustelusuhteissa

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja Ilkka Luoma yhdessä johtoryhmän kanssa TOIMINTA-AJATUS: Sosiaali- ja terveydenhuollon syvään toiminnalliseen

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Työterveyshuollon ajankohtaisseminaari 7.2.2013 Lapin aluehallintovirasto, Rovaniemi Puheenvuoro yksikön päällikkö, aluehallintoylilääkäri Riitta Pöllänen, Lapin avi Diat kehittämispäällikkö Maria Rautio,

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT

MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT MIELENTERVEYS JA PÄIHDEPALVELUT Mielenterveys ja päihde SAStyöryhmä Puheenjohtaja 0400 447 633 Terveyskeskus Päivystysajanvaraus ma su 8 22 (06) 2413 3200 Terveyskeskus Ei kiireellinen ajanvaraus ma pe

Lisätiedot

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1

Terveydenhuollon ylitarkastaja Aila Tervo, PSAVI 1 Neuvolatoimintaa, koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa sekä lasten ja nuorten ehkäisevää suun terveydenhuoltoa koskevan VN:n asetuksen 338/2011 valvontaohjelma vuosille 2012-2014 14.5.2012 Terveydenhuollon

Lisätiedot

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET

HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMAN KEHITTÄMISKOHTEET KEHITTÄMISKOHTEET NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Näyttöön perustuva hoitotyö -koulutus yhteistyössä koulutusorganisaatioiden kanssa. Keinoja näyttöön perustuvan hoitotyön käyttöönottoon -toimintamallin

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa

Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Valtakunnalliset valvontaohjelmat - Kohti yhdenmukaisempaa, vaikuttavampaa ja läpinäkyvämpää valvontaa Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila

Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 10.2.2011 Jukka Mattila Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Terveydenhuoltolain 34 Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on laadittava terveydenhuollon

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa

Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Saamenkieliset palvelut osana sote valmistelua Lapissa Taru Ijäs Kallio Perusterveydenhuollon yksikkö, LSHP Perusterveydenhuollon yksikkö 1 LAPIN SOTE TUOTANTOALUEEN ASIAKASPROSESSEJA VALMISTELEVIEN TYÖRYHMIEN

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut

Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut Palvelusetelikokeilu/ Valinnanvapausmallin kokeilut 2017-2018 1 17.2.2017 2 17.2.2017 Kokeilun tavoitteet ja tuotokset / 1 Tavoitteena on saada tietoja siitä, minkälainen on kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011)

TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) TERVEYSHYÖTYMALLI SOSIAALITYÖN VIITEKEHYKSESSÄ (Hämäläinen Juha ja Väisänen Raija, 2011) - Artikkelin esittely 5.10.2011 PaKaste-seminaari, Rovaniemi Terho Pekkala TERVEYSHYÖTYMALLI Chronic Care Model,

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön peruslinjauksia Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Rovaniemi 4.10.2011 Lainsäädännön uudistamisen tilanne Terveydenhuoltolaki (1326/2010)

Lisätiedot

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi

Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Suunnitelma Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon käynnistämiseksi Itä-Uudenmaan sote-palvelutuotannon valmistelu Itä-Uudenmaan valmistelutyö tehdään osana koko Uudenmaan sote-alueen ja valtakunnallisen

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 20.10.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Toiminto: Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään tavoitteet palveluiden järjestämiseen, resurssien käyttämiseen ja henkilöstön hyvinvointiin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/16 01.10.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2013 1 (6) 324 Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Tuomo Valokaisen ym. aloitteesta koskien kaupunginsairaalan ja terveyskeskuksen

Lisätiedot

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien

Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Motto: Yhdessä toimien - terveyttä tukien Jyväskylän yhteistoiminta-alue 4 Kuntaa 12 Terveysasemaa 150 000 asukkaan perusterveydenhuolto Henkilökuntaa 1400 115 aluelääkäriä ja muita lääkäreitä 12 terveysasemaa

Lisätiedot

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja

Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella. Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja Kokemuksia laajoista terveystarkastuksista Pirkkalan yhteistoiminta-alueella Anne Kytölä, ylihoitaja Tiina Salminen, osastonhoitaja 29.10.2013 Perheen merkitys lapsen ja nuoren hyvinvoinnille Laajan terveystarkastuksen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke

Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet. Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke Kansallinen mielenterveys- ja päihdesuunnitelma - Pohjanmaa-hankkeen tarjoamat mahdollisuudet Projektinjohtaja Antero Lassila Pohjanmaa-hanke POHJANMAA- HANKE 2005-2014 Kehitämme uutta vaikuttavaa mielenterveys-

Lisätiedot

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6

Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Ylä-Savon toimintasuunnitelma 2011-2012 1/6 Terveyshyötymallin mukaisen toiminnan kehittäminen ja levittäminen PAINOPISTEALUE TAVOITE TOIMINTATAPA AIKATAULU VASTUUHENKILÖT/ TOIMIJAT Päätöksenteon tuki

Lisätiedot

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella

Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Lääkärinlausunnot ja hyvä yhteistyö Salon alueella Salon nykyisen mallin tarina Idea nykyiseen toimintamalliin Muutama vuosi sitten Salon kaupungin terveyskeskuksen kuntoutusyksikössä oli fysiatrian erikoistuvan

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman,

Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Asiakasvastaavana terveyskeskuksessa sairaanhoitaja, asiakasvastaava Tiina Byman, Järvenpään kaupunki radanvarteen rakennettu asukkaita 41 000 kaksi terveysasemaa Asiakasvastaava täydennyskoulutus 30op

Lisätiedot

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio

Khall , Liite 55. LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio Khall 13.11.2015 219, Liite 55 LIITE 2 TARJOUSTEN VERTAILUPERUSTEET Päivitetty versio 15.10.2015 OHJE: Tarjousten laadun arvioinnissa käytetään tässä liitteessä ilmoitettuja vertailuperusteita. Kaikki

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus 31.10.2008 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista kehittämisohjelmaa toteuttavat hankkeet, joille myönnetään vuosille 2008-2010 valtionavustus I Lasten, nuorten ja perheiden palvelut REMONTTI- lasten,

Lisätiedot

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016

PÄÄMITTARI 2013 TP 21,8M 10,2M 3,8M 35,8M 249 (63 057) PÄÄMITTARI Lähtötilanne TAVOITE 2016 KEHITTÄMISHANKE/KEHITTÄMISTAV OITE PÄÄMITTARI 2013 TP 2014 TP 2015 2016 2017 Kärkihankkeet Lasten ja nuorten varhaisen tuen palvelut tukemaan yleisiä palveluja (vapari, varko, sote) Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevien

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Yrityksen ja työterveyshuollon yhteistyö Elon työhyvinvointipalvelut 1 Työterveyshuollon tavoitteet edistää työntekijöiden työ- ja toimintakykyä ennaltaehkäistä sairauksia tukea työympäristön ja työyhteisön

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM

Sote-järjestämislaki ja integraatio. Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki Pekka Järvinen, STM Sote-järjestämislaki ja integraatio Integraatiolla puhtia sote-palveluihin Kuntamarkkinat, Helsinki 11.9.2014 Pekka Järvinen, STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Turvataan

Lisätiedot

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Perusturvatoimen palveluverkko. Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Perusturvatoimen palveluverkko Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Palveluverkon kehittämisen tavoitteita Toiminta on laadukasta ja perustuu todettuun hyötyyn potilaalle tai asiakkaalle Asiakasystävällisyys

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus

Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus Vanhuspalvelujen hoitoketjujen kokonaistarkastelu, kunnanhallitus 31.3.2016 Tähän tarvittaessa otsikko Perusturvajohtaja Liisa Ståhle ja vt. Ikäihmisten hyvinvointipalveluiden tulosalueen vastuuhenkilö

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN

TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET ALKAEN Rauman sosiaali- ja terveysvirasto Työterveyshuolto 16.9.2016 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUISTA TYÖNANTAJALTA PERITTÄVÄT KORVAUKSET 1.1.2017 ALKAEN LAKISÄÄTEINEN TYÖTERVEYSHUOLTO Yksilöön kohdistuva toiminta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja

Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Kohti asiakaslähtöisempiä palveluja Sosiaalipäivystys osana päivystysuudistusta 26.5.2016 Valmiusseminaari erityisasiantuntija Virva Juurikkala, STM Päivystysuudistus lausunnolla Valmisteilla oleva uudistuksen

Lisätiedot

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A

SÄÄ D Ö S K O K O E L M A Kotkan kaupungin SÄÄ D Ö S K O K O E L M A 2015 Nro 14 TERVEYDENHUOLLON VASTUUALUEEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.12.2015, tulee voimaan 1.1.2016) YLEISTÄ 1 Soveltamisala

Lisätiedot