konsernijaosto Kaupunginhallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "konsernijaosto Kaupunginhallitus 549 11.11.2013"

Transkriptio

1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto Kaupunginhallitus Vastuukysymysten selvittäminen Kouvolan hovioikeuden tuomion johdosta NREP Finland Log 2 Oy:n ja Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n välisessä riita-asiassa 530/090/2012 KONSJA 55 Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, puh Taustaa Kaupunginhallitus on merkinnyt Kouvolan hovioikeuden tuomion tiedoksi ja päättänyt antaa konsernijaoston tehtäväksi arvioida tuomiota ja laatia kaupunginhallituksen käsiteltäväksi esityksen siitä, haetaanko ratkaisuun muutosta korkeimmalta oikeudelta. Lisäksi, mikäli konsernijaoston esityksenä on, ettei muutosta haeta, kaupunginhallitus on antanut konsernijaoston tehtäväksi hankkia strategia- ja talousyksiköltä esityksen korvauksen, tuottokoron, viivästyskoron ja oikeudenkäyntikulujen maksamisen edellyttämästä rahoituksesta sekä laatia selvityksen korvaukseen liittyvistä vastuukysymyksistä. Konsernijaosto on päättänyt esittää kaupunginhallitukselle, että valituslupaa ei haeta eikä hovioikeuden tuomiosta valiteta, koska valitusluvan saaminen on epätodennäköistä asianajaja Mika Pakarisen lausunnossa esitetyillä perusteilla. Konsernijaosto on päättänyt pyytää strategia- ja talousyksiköltä esityksen korvauksen, tuottokoron, viivästyskoron ja oikeudenkäyntikulujen maksamisen edellyttämästä rahoituksesta. Kaupunginhallitus on päättänyt, että valituslupaa ei haeta eikä hovioikeuden tuomiosta valiteta, koska valitusluvan saaminen on epätodennäköistä asianajaja Mika Pakarisen lausunnossa esitetyillä perusteilla. Konsernijaosto on päättänyt pyytää Kuntaliiton lakiyksikön lausunnon tuomittuun hinnanalennukseen liittyvistä

2 vastuukysymyksistä esityslistan liitteenä olleen lausuntopyynnön mukaisesti. Kaupunginhallitus on päättänyt, että NREP-tuomion mukaisten erien rahoitus järjestetään strategia- ja talousyksikön muistiossa olevan esityksen mukaisesti ja tilintarkastajan hyväksymällä tavalla. Suomen Kuntaliiton lakiyksikölle osoitettu lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Kouvolan hovioikeuden tuomio on nähtävänä asiakirjoissa. Suomen Kuntaliiton lausunto : Lappeenrannan kaupunki ja Lappeenranta Free Zone Oy Ltd ovat allekirjoitetuilla kauppakirjoilla myyneet Mustolan kaupunginosassa sijaitsevat neljä tonttia ja niiden maanvuokraoikeudet sekä tonteilla sijaitsevat rakennukset. Kaupungin myymien kiinteistöjen kauppahinta on ollut euroa ja maanvuokraoikeuksien ja rakennusten kauppahinta on ollut euroa. Kouvolan hovioikeus on velvoittanut Lappeenrannan kaupungin (kaupunki) ja Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n (LFZ) maksamaan NREP Finland Log 2 Oy:lle (NREP) vahingonkorvauksena liikaa maksettua kauppahintaa yhteensä miljoonaa euroa tuottoja viivästyskorkoineen sekä oikeudenkäyntikuluineen. Hovioikeus katsoi, että myyjät ovat antaessaan vuokrasuhteen pysyvyydestä virheellisiä tietoja ja rikkoessaan sopimukseen nimenomaisesti otettuja vakuutuksia aiheuttaneet NREP:lle vahinkoa, jonka ne ovat velvollisia korvaamaan. Vahingon määräksi hovioikeus arvioi määrän, jonka verran maksettu kauppahinta on ollut suurempi sen vuoksi, ettei ostaja tiennyt kauppojen olennaisena edellytyksenä olleen GWF:n vuokrasuhteen pysyvyyteen vaikuttaneista seikoista. Lappeenrannan kaupunki pyytää lausuntoa onko kauppaneuvotteluissa, kauppaa koskevassa päätöksenteossa tai niitä koskevassa yhtiö- ja hallinto-oikeudellisessa valvonnassa menetelty siten, että se aiheuttaa korvausvelvollisuuden Lappeenrannan kaupunkia ja/tai Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:tä kohtaan niille tuomitusta maksuvelvollisuudesta, keihin mahdollinen korvausvelvollisuus kohdistuu ja millä tavalla se muodostuu sekä onko korvauksen vaatiminen mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Lausunto Lausunto perustuu lausuntopyyntöön ja sen liitteenä toimitettuihin asiakirjoihin: kaupungin hallituksen, Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt

3 Oy:n (LKY) ja Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:n hallitusten pöytäkirjat, kiinteistöjen sekä maanvuokraoikeuksien ja rakennusten kauppakirjat ja Kouvolan hovioikeuden tuomio Kaupat on Lappeenrannan kaupunkikonsernin puolesta valmistellut LKY:n toimitusjohtaja Tom Hultin ja LFZ:n puolesta toimitusjohtaja Markku Muhonen. LKY on kokonaan kaupungin omistava tytäryhtiö ja LFZ kaupunkiyhtiöiden tytäryhtiö. Kauppoja on käsitelty ja ne on hyväksytty sekä kaupunginhallituksessa että yhtiöiden hallituksissa. Kaupungin konsernijohtoon kuuluvat kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto vastaa kuntakonsernin ohjauksesta ja konsernivalvonnan järjestämisestä. Lausuntopyynnön liitteenä olevista LKY:n ja LFZ:n hallitusten pöytäkirjoista käy ilmi, että kauppaa on valmisteltu yhteistyössä kaupungin kanssa ja kaupungin konsernijohdon edustajat ovat osaltaan myötävaikuttaneet kaupan syntymiseen. Kauppa on ollut kaupungin ja sen konserniyhtiön yhteinen hanke ja toteutettu yhteisymmärryksessä konsernijohdon kanssa. Kouvolan hovioikeuden tuomio perustuu siihen, että maksettu kauppahinta on ollut yhteensä euroa liian korkea johtuen myyjien laiminlyönnistä antaa tietoja voimassaolevan vuokrasuhteen kestosta ja neuvotteluista vuokrasuhteen irtisanomiseksi. Sekä tuomion peruste, ostajan tietoisuus vuokrasuhteiden kestosta, antamatta jätettyjen tietojen vaikutus kaupan syntymiseen ja hintaan sekä vahingonkorvauksena tuomitun hinnanalennuksen määrä ovat oikeudenkäynnissä olleet näyttökysymyksiä. Tuomio on lainvoimainen. Vahingon määrä Kouvolan hovioikeus on arvioinut vahingon määräksi summan, jonka verran maksettu kauppahinta on ollut suurempi sen vuoksi, ettei ostaja tiennyt GWF:n vuokrasuhteen pysyvyyteen vaikuttaneista seikoista. Mikäli siis ostajalla olisi ollut kaupan kohteesta oikeat tiedot, olisi kauppahinta ollut alhaisempi. Hinnanalennus palauttaa kauppahinnan tasolle, joka kohteesta olisi näillä tiedoilla maksettu. Näin ollen vahingonkorvauksena tuomitun hinnanalennuksen osalta ei kaupungin tai LFZ:n voida katsoa kärsineen vahinkoa. Sen sijan tuomitut tuotto- ja viivästyskorot sekä oikeudenkäyntikulut ovat kaupungille ja yhtiölle aiheutuneita kustannuksia, joilta olisi ehkä vältytty myöntämällä virheet sekä neuvottelemalla ja sopimalla hinnanalennuksesta, jolla oikeudenkäynti olisi vältetty. Neuvotteluja on käyty, sopimukseen kuitenkaan pääsemättä.

4 Vastuukysymykset Asiakirjojen mukaan kaupan valmistelusta ja neuvotteluista on kaupungin puolesta vastannut toimitusjohtaja Tom Hultin. Hultinin asema kauppaneuvotteluissa on perustunut kaupungin ja yhtiön väliseen sopimukseen, jonka mukaan hän on toiminut kaupunginjohtajan alaisuudessa, johtanut ja koordinoinut konserniyhtiöiden toimintaa ja raportoinut kaupunginhallitukselle, kaupunginjohtajalle ja valtuustolle konserniohjeiden mukaisesti. Hänen tehtävänään on ollut huolehtia omistajapolitiikan ja kaupungin strategioiden toteutumisesta yhtiöissä. Hän on ollut EU- ja elinkeinoryhmän puheenjohtaja ja kaupungin johtoryhmän jäsen ja tehtäviin ovat kuuluneet elinkeinopoliittinen edunvalvonta ja kaupungin määräämät elinkeinopoliittiset tehtävät. Hultin on ollut LKY:n toimitusjohtaja. Yhtiö on emoyhtiö konsernille, jossa LFZ on tytäryhtiö. Tämän vuoksi kauppoja on käsitelty ja kauppakirjat hyväksytty yhtiön hallituksessa. LFZ -yhtiön puolesta valmisteluista ja neuvotteluista on vastannut toimitusjohtaja Markku Muhonen. Vastuuketju voidaan kuvata seuraavasti: -kaupungin ja LKY:n välillä on ollut sopimussuhde, jonka perusteella Hultin on toiminut kaupungin kauppaneuvottelija. Yhtiö vastaa kaupungille sopimussuhteessa aiheuttamastaan vahingosta. -Tom Hultin on LKY:n toimitusjohtajana vastuussa yhtiölle aiheuttamastaan vahingosta. -LKY:n hallitus saattaa olla vastuussa yhtiölle, mikäli se on laiminlyönyt yleisen huolellisuusvelvoitteen ja toimitusjohtajan valvonnan. -LFZ:n toimitusjohtaja on vastuussa yhtiölle aiheuttamastaan vahingosta. -LFZ:n hallitus saattaa olla vastuussa yhtiölle, mikäli se on laiminlyönyt yleisen huolellisuusvelvoitteen ja toimitusjohtajan valvonnan. Vastuun toteuttamiseen liittyy kuitenkin useita hankalina pidettäviä oikeudellisia näkökohtia ja erityisesti näyttökysymyksiä. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan korvausvelvollisuudesta säädetään Osakeyhtiölain 22 luvun 1 :ssä. Hallituksen jäsenen ja toimitusjohtajan on korvattava vahinko, jonka hän on huolellisuusvelvoitteen vastaisesti toimien tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhtiölle.

5 Hallituksen huolelliseen toimintaan kuuluu hyvä perehtyminen käsiteltäviin asioihin sekä toimitusjohtajan valvonta ja ohjeistaminen. Kyseessä on ollut merkittävä kauppa sekä kaupungin että yhtiöiden näkökulmasta ja se on edellyttänyt hallitukselta huolellista asiaan tutustumista ja toimitusjohtajan ohjeistamista. Toimitusjohtajan tehtävänä taas on kauppojen ja niiden yksityiskohtien huolellinen valmistelu. Kaupungin ja LKY:n välisessä suhteessa merkitystä on myös sillä, mitä keskusteluja kaupunginhallituksessa ja konsernijohdossa on käyty kaupan kohteena olevien hallien vuokrasopimuksista, vuokrasubventiosta ja vuokralaisten irtisanomisaikeista. Kaupunginhallituksen ja konsernijohdon tiedoilla kauppakirjan ehtojen mukaisen vakuutuksen sisällöstä on merkitystä LKY:n vastuun arvioinnissa. Oikeudenkäynnissä on esitetty runsaasti näyttöä sopimusneuvotteluista ja myyjän ostajalle antamista tiedoista. Kouvolan hovioikeus on arvioinut näytön ja päätynyt siihen tulokseen, että olennaisia tietoja on jäänyt antamatta ja tuominnut vahingonkorvauksen. Lainvoimaisessa hovioikeuden päätöksessä tehty näytön arviointi on lähtökohtana myös jatkossa arvioitaessa korvausvellisuutta. Johtopäätösten muuttaminen edellyttäisi selvää uutta näyttöä. Näyttökysymyksiä ovat myös hallituksen jäsenen huolellisuuden arviointi ja toimitusjohtajan toiminnan valvonnan laiminlyönti. Toimitusjohtajan huolellisuutta kauppaneuvotteluissa arvioidaan eri perustein kuin hallituksen, mutta siinäkin on kysymys näytön esittämisestä. Johtopäätökset Kaupungin ja LFZ:n korvausvelvollisuus on tuomittu lainvoimaisella päätöksellä joka perustuu oikeudenkäynnissä esitettyyn näytön arviointiin. Ilman uutta näyttöä tuomion perustelut ovat lähtökohtana myös jatkossa. Yhtiöiden hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan vastuut perustuvat osakeyhtiölakiin. Vastuu edellyttää velvoitteiden tuottamuksellista laiminlyöntiä. Myös tässä yhteydessä ratkaisevaa on esitettävä näyttö. Vastuukysymyksiä on arvioitu asiakirjojen perusteella. Niiden perusteella ei ole mahdollista arvioida, onko tehtyjen päätösten taustalla ollut tahallinen tai tuottamuksellinen toiminta ja aiheuttaisi korvausvelvollisuuden kaupungille tai yhtiöille. Näyttökysymykset tekevät kokonaisuuden siinä määrin epävarmaksi, että kaupungin on

6 tarkoin harkittava, onko vahingonkorvausten vaatiminen ainakaan oikeudenkäyntiteitse tarkoituksenmukaista. Asianajaja Mika Pakarisen lausunto : Suomen Kuntaliitto on antanut lausunnon Kouvolan hovioikeuden tuomion mahdollisista vaikutuksista eri osapuolten vastuukysymyksiin. Suomen Kuntaliitto on todennut, että Kouvolan hovioikeuden johtopäätösten muuttaminen edellyttäisi selvää uutta näyttöä. Kuntaliitto toteaa useasti, että kysymys on näytön esittämisestä ja asian ratkaisemisesta po. näytön perusteella. Olen Suomen Kuntaliiton kanssa samaa mieltä siitä, että asia on ratkennut näytön arviointiin ja mahdollisten vastuukysymysten eteenpäin vieminen edellyttäisi uutta näyttöä. Ajateltaessa mahdollisten vastuuhenkilöiden, Tom Hultinin ja Markku Muhosen toimintaa, on ensinnäkin muistettava, että po. oikeusprosessissa sekä Lappeenrannan kaupunki että LFZ Oy ovat lausuneet useasti, että Hultin ja Muhonen ovat toimineet asianmukaisesti ja oikein. Tällaisten lausumien antamisen jälkeen vaatimusten esittäminen heitä kohtaan edellyttäisi jotain uutta tietoa ja sen näyttämistä verrattuna siihen, mitä po. tahoilla oli käytettävissän käräjä- ja hovioikeudessa. Tällaisesta minulla ei ole tietoa. Toiseksi on muistettava, että kyseiset henkilöt ovat antaneet omat lausumansa sekä käräjä- että hovioikeudessa valan nojalla. Näiden lausumien riitauttaminen edellyttäisi myös vahvaa näyttöä. Tässä epäonnistuttaessa riskinä on syyllistyminen kunnianloukkausrikokseen eli väitteeseen väärän valan tekemisestä. Kouvolan hovioikeuden päätös perustuu siis siihen, että jättämällä kertomatta vuokrasopimusten pysyvyyteen ja vuokrasubventioon liittyvät seikat kyseiset henkilöt ovat syyllistyneet sopimusrikkomukseen eli rikkoneet sopimuksissa annettuja vakuutuksia siitä, että he ovat ilmoittaneet ostajalle kaikki sellaiset tiedot, joiden heidän olisi pitänyt käsittää olleen merkityksellisiä ostajan päätöksenteossa. Kumpikin on siis oikeudessa kertonut valan nojalla, että kyseiset seikat eivät olleet sellaisia, joita heidän olisi pitänyt pitää merkityksellisinä ja selvittäneet perustelut kannalleen. Oli puhtaasti näyttökysymys ja oikeuden arvioitavissa, olisiko heidän pitänyt käsittää merkityksellisyys tai ei. Tämä ratkesi siis näyttökysymykseen, missä yhteydessä tuomioistuin piti kantajan kuulemien henkilöiden kertomuksia uskottavampina kuin Hultinin ja Muhosen.

7 Yllä mainitun perusteella totean kommenttinani, että olen Suomen Kuntaliiton kanssa samaa mieltä, että näyttökysymysten - ja tiettävästi näytön puutteen - vuoksi jatkokäsittely on varsin epävarmaa, Tiedossani ei ole seikkoja, joiden perusteella vaatimusten esittämistä po. henkilöitä vastaan olisi syytä harkita. Arviointi Kouvolan hovioikeus on antamallaan päätöksellä tuominnut Lappeenrannan kaupungin korvaamaan euroa ja LFZ:n korvaamaan euroa hinnanalennusta NREP:lle. Näin ollen kaupunki ja LFZ ovat velvoitettuja suorittamaan kauppahinnan alennuksena NREP:lle yhteensä euroa sekä tuottokorkoa, viivästyskorkoa ja oikeudenkäyntikuluja. Erien yhteismäärä on ollut per yhteensä euroa. Suomen Kuntaliiton lausunnosta ilmenevällä tavalla hinnanalennus palauttaa kauppahinnan tasolle, joka kohteesta olisi maksettu, mikäli ostaja olisi tiennyt GWF:n vuokrasuhteen pysyvyyteen vaikuttaneista seikoista. Tuomitun hinnanalennuksen osalta kaupunki tai LFZ ei ole kärsinyt vahinkoa. Kaupungille ja LFZ:lle aiheutunutta vahinkoa voi olla tuomitut tuotto- ja viivästyskorot sekä oikeudenkäyntikulut. Korvausvelvollisuus edellyttää, että vahinko on aiheutettu toimimalla tahallisesti tai huolimattomasti. Kouvolan hovioikeuden tuomio ja siinä esitetty näytön arviointi on lähtökohtana, kun arvioidaan Lappeenrannan kaupungin ja LFZ:n korvausvelvollisuutta NREP:iä kohtaan. Hovioikeuden tuomiossa ei kuitenkaan ole tutkittu eikä siitä muutenkaan ilmene sitä, ovatko kaupunginhallitus, yhtiöiden hallitukset tai toimitusjohtajat aiheuttaneet asiassa vahinkoa kaupunkia tai LFZ:tä kohtaan tahallisella tai huolimattomalla toiminnalla. Kaupunginhallitus ja yhtiöiden hallitukset ovat olleet tietoisia kauppaneuvotteluista ja hyväksyneet osaltaan kauppakirjat. Asiassa ei ole ilmennyt, että kaupunginhallitus, kaupungin konsernijohto tai LKY:n tai LFZ:n hallitus olisi tiennyt kauppaneuvotteluiden kulusta tai GWF:n vuokrasuhteeseen liittyvistä seikoista enemmän tai muuta, kuin mitä Tom Hultin ja Markku Muhonen ovat niistä kertoneet. Tom Hultin ja Markku Muhonen ovat oikeuden päätöksistä ilmenevällä tavalla johdonmukaisesti esittäneet oman käsityksensä GWF:n vuokrasuhteeseen liittyvien neuvottelujen luonteesta sekä kauppaneuvottelujen kulusta. Neuvotteluja koskevista asiakirjoista ja viesteistä ei ole ilmennyt mitään sellaista, joka olisi ollut ristiriidassa Tom Hultinin ja Markku Muhosen esittämän käsityksen ja neuvottelujen aikana konsernijohdolle ja yhtiöiden hallituksille

8 kertomien tietojen kanssa. Tom Hultinin ja Markku Muhosen oikeudessa antamien lausumien riitauttaminen edellyttäisi Mika Pakarisen lausunnosta ilmenevin tavoin vahvaa näyttöä. Asiakirjoista ei ole pääteltävissä, että kaupunginhallitus, yhtiöiden hallitukset tai toimitusjohtajat olisivat toimineet asiassa tahallisesti tai huolimattomasti. Tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta ei siten ole näyttöä. Asiakirja-aineisto on käyty huolellisesti läpi oikeudenkäyntimenettelyä varten, joten uutta näyttöä asiassa ei ole saatavissa. Suomen Kuntaliiton lakiyksikölle osoitettu lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Kouvolan hovioikeuden tuomio on nähtävänä asiakirjoissa. (KH) Kj Konsja Konsernijaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus Suomen Kuntaliiton ja asianajaja Mika Pakarisen lausunnoista ilmenevillä perusteilla päättää todeta, että Lappeenrannan kaupunkia tai Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:tä kohtaan korvausvelvollisuuden aiheuttavasta tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä kauppaneuvotteluissa, kauppaa koskevassa päätöksenteossa tai niitä koskevassa yhtiö- ja hallinto-oikeudellisessa valvonnassa ei ole näyttöä. Näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä vaatimaan korvauksia Lappeenrannan kaupungille ja Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:lle tuomitusta maksuvelvollisuudesta. Merkittiin, että kaupunginlakimies Eero Immonen ja lakimies Johanna Alatalo olivat kuultavana ja he poistuivat ennen asian käsittelyn aloittamista klo Todettiin, että kokouksen aikana saatiin lakiasioiden selvitys siitä, että toimitusjohtajat Markku Muhonen ja Tom Hultin eivät ole saaneet erillistä henkilökohtaista korvausta tehdyn kaupan yhteydessä. Konsernijaosto päätti hyväksyä kaupunginjohtajan päätösesityksen. KH 549 Merkittiin, että Tuomas Telkkä poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Valmistelija/lisätiedot: Kaupunginjohtaja Kimmo Jarva, puh

9 Suomen Kuntaliiton lakiyksikölle osoitettu lausuntopyyntö on esityslistan liitteenä. Kouvolan hovioikeuden tuomio on nähtävänä asiakirjoissa. (KJ) Kj Kh Kaupunginhallitus päättää Suomen Kuntaliiton ja asianajaja Mika Pakarisen lausunnoista ilmenevillä perusteilla todeta, että Lappeenrannan kaupunkia tai Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:tä kohtaan korvausvelvollisuuden aiheuttavasta tahallisesta tai tuottamuksellisesta menettelystä kauppaneuvotteluissa, kauppaa koskevassa päätöksenteossa tai niitä koskevassa yhtiö- ja hallinto-oikeudellisessa valvonnassa ei ole näyttöä. Näin ollen ei ole tarkoituksenmukaista pyrkiä vaatimaan korvauksia Lappeenrannan kaupungille ja Lappeenranta Free Zone Oy Ltd:lle tuomitusta maksuvelvollisuudesta. Hyväksyttiin. Esteellisyydet: kaupunginhallituksen jäsen Anu Paalanen ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, hallintolaki kohta (oma tai läheisen asia). Kaupunginhallituksen jäsen Ari Torniainen ei osallistunut asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi, hallintolaki kohta (yhteisöjäävi). Merkittiin, että Anu Paalasen varajäsenenä tämän asiakohdan osalta kokoukseen osallistui Tarja Seppälä ja Ari Torniaisen varajäsenenä Tapio Arola.