Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX"

Transkriptio

1 Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX Määräyksen tausta ja säädösperusta antaa ilmailulain (864/2014) 57 ja 70 :ssä tarkoitetut määräykset miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä lentotyöhön. Lisäksi asetetaan tiettyjä vaatimuksia lennokkitoiminnalle. Yhteiseurooppalaisia sääntöjä miehittämättömien ilma-alusten käytöstä ei vielä ole. Kansainvälinen standardi on kuitenkin jo olemassa: Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 2 (ICAO Annex 2, Rules of the Air [Lentosäännöt]) sovellettavaksi tullut alaliite 4. Tämän standardimuutoksen johdosta Euroopan unionissa valmistellaan muutoksia yhteisiin eurooppalaisiin lentosääntöihin (Standardised European Rules of the Air, SERA). Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva kansainvälinen säädöstyö on käynnissä EU:n ja ICAOn lisäksi muun muassa kansainvälisessä JARUS-työryhmässä (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen kehitystyöhön. Yleiset määräykset lentotyöstä on annettu ilmailumääräyksellä OPS M1-23 Lentotyö ( ). Koska teknologia kehittyy nopeasti ja ehdotuksia käyttösäännöiksi luodaan jatkuvasti kansainvälisenä yhteistyönä, katsoo, että miehittämättömien ilma-alusten käytöstä on tarkoituksenmukaisempaa antaa lisäksi oma, erillinen määräyksensä. Yleistä ilma-aluksia ja niiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on mm. ilmailulaissa. Miehittämättömillä ilma-aluksilla harjoitettavaan lentotyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin muillakin ilma-aluksilla harjoitettavaan lentotyöhön, jos tähän ei ole erikseen säädetty poikkeusta. Nyt valmisteltava määräys määrittää ne rajat, joiden mukaan toimittaessa miehittämättömiä ilma-aluksia voidaan käyttää ilman lupaa. Miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä koskeva määräys on luonteeltaan varsin salliva. Määräyksellä luodaan edellytykset kokeilulle ja toiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely. Määräykseen otetaan myös lennokkeja koskevaa sääntelyä, vaikkakin sääntely näiltä osin jää hyvin niukaksi pääpainon säilyessä miehittämättömissä ilma-aluksissa. Lennokkeja koskevalla sääntelyllä pyritään selkeyttämään toimintakenttää siltä osin, että lennokeilla ei voi toimia sellaisilla alueilla, joille ammattimaiselle RPAS -toiminnalle on asetettu toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Lennokkeja koskevat vaatimukset on kerätty yhteen kappaleeseen, jotta määräystä olisi helppo lukea. Määräyksen valmistelu Määräys on valmisteltu virkatyönä ssa. Määräysvalmistelu on tehty tietoisena siitä, että kansallisesti valittua liberaalia linjaa voidaan joutua muuttamaan, jos EU:n tulevat vaatimukset osoittautuvat kansallisia vaatimuksia tiukemmiksi.

2 2(8) Ensimmäisen kerran lausuntoja miehittämättömien ilma-alusten käyttämistä koskevista vaatimuksista on pyydetty sidosryhmiltä lentotyömääräyksen OPS M1-23 muutosta koskeneessa lausuntopyynnössä helmikuussa Saatujen lausuntojen ja kansainvälisen kehitystyön pohjalta on laadittu uusi määräysluonnos. Määräyshankepäätös [julkaistu nimellä: Toiminta miehittämättömillä ilma-aluksilla] Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen OPS M1- julkaistiin ja sidosryhmillä oli mahdollisuus esittää määräysvalmistelua koskevat huomionsa mennessä. Kommentteja esittivät RPAS Finland ry, Suomen Lentäjäliitto ry:n turvatoimikunta sekä yksityinen ilmailuharrastaja. Varsinaisen kommentointiajan päätyttyä huomioita saatiin vielä Energiateollisuus ry:ltä ja Ilmatieteenlaitokselta. Kommentit on koottu perustelumuistion liite 1:ksi (Määräyshankepäätökseen saadut kommentit). Määräyksen turvallisuusvaikutuksista tehtiin erillinen turvallisuusarviointi. Sen tueksi järjestettiin myös pienimuotoinen kutsutyöpaja Tilaisuudessa edustettuina olivat Trafin lisäksi RPAS Finland ry, Finn UAV ry ja Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry. Lisäksi Trafi on järjestänyt muutamia keskustelutilaisuuksia miehittämättömistä ilma-aluksista vuosina Tehdyn turvallisuusarvioinnin perusteella on jo tässä vaiheessa tehty pieniä muutoksia alkuperäiseen määräysluonnokseen. Turvallisuusarvioinnissa on tunnistettu riskitekijöitä, jotka edellyttäisivät mahdollisesti vielä lisää muutoksia luonnoksen sisältöön. Pyydämme sidosryhmiä kiinnittämään erityistä huomiota tehtyyn turvallisuusarviointiin esittäessään ajatuksiaan lopulliseksi määräystekstiksi. Määräyshankepäätöksen julkaisemisen jälkeen määräysluonnokseen on lisätty lennokkitoimintaa koskevia vaatimuksia. Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta lähetetään ulkoiselle lausuntokierrokselle huhtikuussa Lausuntopyyntö tullaan julkaisemaan n Internet-sivuilla sekä lähettämään sähköpostitse ilmailun sääntelyn sidosryhmälistalle ilmoittautuneille sekä viraston tiedossa oleville RPAS-toimijoille. Arvio määräyksen vaikutuksista Määräyksellä annetaan Suomessa ensimmäistä kertaa vaatimukset miehittämättömien ilmaalusten käyttämisestä muualla kuin muulta ilmailulta kielletyllä tai miehittämättömän ilmaaluksen käyttämistä varten erotetulla alueella. Keskeistä on toiminnan salliminen näköetäisyydellä ja sellaisissa korkeuksissa, joissa ei muuta ilmailua ole kuin poikkeuksellisesti sekä se, että miehittämättömän ilma-aluksen on väistettävä kaikkia muita ilma-aluksia. Jos näköyhteysvaatimuksesta halutaan poiketa, se tulee tehdä muulta ilmailulta kielletyllä tai miehittämättömän ilma-aluksen käyttämistä varten erotetulla alueella. Määräys lisää jonkin verran viranomaistyötä tiedonhallintaa ja valvontaa koska toiminnan harjoittajille asetetaan velvollisuus tehdä toiminnastaan ennakkoon ilmoitus lle, varsinaista toimintalupavaatimusta ei ole. Määräyksellä odotetaan olevan suotuisia taloudellisia vaikutuksia miehittämättömien ilmaalusten käyttäjille ja heidän asiakkailleen niissä toiminnoissa, joissa käyttökustannuksiltaan pienemmillä miehittämättömillä ilma-aluksilla voidaan korvata suuremmat miehitetyt ilmaalukset. Miehittämätön ilmailu on voimakkaasti kasvava teollisuudenala (erityisesti valmistus, lisälaitteet, tutkimustoiminta yms.), jossa Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtavia toimijoita. Määräyksellä edistetään taloudellisten innovaatioiden luomista ja turvataan hyvät käyttöedellytykset toiminnan kasvattamiselle.

3 3(8) Määräyksellä pyritään lisäämään miehittämättömien ilma-alusten käytön turvallisuutta niin käyttäjän, kolmansien osapuolien kuin ympäristönkin kannalta. Määräysvalmistelun tueksi on teetetty erillinen turvallisuusarviointi (liite 2). Määräyksellä voi olla positiivisia kerrannaisvaikutuksia ympäristöön, jos miehittämättömillä ilma-aluksilla aletaan suorittamaan enenevässä määrin tehtäviä, joihin tähän asti on käytetty ympäristön kannalta haitallisempia ratkaisuja, kuten runsaasti polttoainetta käyttäviä kulkuneuvoja. Tällaisia tehtäviä voivat olla vaikkapa tavarankuljetus loppukäyttäjälle ja myrskytuhojen tarkastus hankalakulkuisilla alueilla. Määräyksellä ei ole katsottaisi olevan merkittäviä vaikutuksia lennokkitoimintaan, vaan se pikemminkin vahvistaa ja virallistaa hyvää ilmailutapaa ja voimassa olevia hyviä käytäntöjä. Määräyksen lennokkeja koskevat osuudet eivät aiheuta lisäkustannuksia harrastajille. Lennokkitoiminnalle asetettujen vaatimusten taustalla on pyrkimys parantaa toiminnan turvallisuutta ja suojata eteenkin kolmatta osapuolta. Määräyksellä ei ole vaikutusta esteettömyyteen. Yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta Määritelmät: esitetty tärkeimpien määräyksessä käytettyjen käsitteiden määritelmät. Ilmailulaissa olevat lennokin ja miehittämättömän ilma-aluksen määritelmät toistettu määräyksessä sellaisenaan, mutta jälkimmäistä määritelmää on täsmennetty lisäksi sen selventämiseksi, että määritelmät ovat toisensa poissulkevia. Käsitteiden ero tuodaan esille myös ilmailulain yksityiskohtaisissa perusteluissa. Lennokin osalta määritelmää tarkennettaisiin vielä niin, että ns. toy aircraft käsitteen alla olevat ensisijaisesti alle 14- vuotiaiden lasten leikkitarkoituksissa käytettäväksi suunnitellut laitteet suljettaisiin määritelmän ulkopuolelle. Leikkitarkoituksessa käytettäviksi tarkoitettuja lennokkeja olisivat esimerkiksi kädestä heitettävät ilman kauko-ohjainta toimivat lennokit. 2.1 kohdassa miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen vapautetaan ilmailulain 70 :n lentotyölupavaatimuksesta ja lentotyötä koskevan määräyksen OPS M1-23 soveltamisesta. 2.2 kohdassa viitataan ilmailulain 9 :ään, joka tietyin ehdoin sallii miehittämättömän ilma-aluksen poikkeamisen lentosäännöistä (ilmailumääräys OPS M1-1) muulta ilmailulta kielletyllä tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten tilapäisesti erotetulla alueella. 2.3 ja 2.4 kohdassa velvoitetaan miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjä antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tietyt tiedot aiotusta toiminnasta ja miehittämättömästä ilma-aluksesta etukäteen sekä viipymättä ilmoittamaan annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Näin saa käsityksen toiminnan harjoittajien määrästä, laitekannasta, toiminnan laadusta ja muista vastaavista seikoista. Myös ajantasaisten yhteystietojen saanti on olennaista, jotta voi tavoittaa toimijat viipymättä esimerkiksi lähettäessään miehittämätöntä ilmailua koskevia tiedotteita ja ohjeita. Miehittämättömän ilma-aluksen käyttäjän on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle tiedot käyttäjästä, tekniset perustiedot ilma-aluksesta, aiotun toiminnan laajuus, aiotaanko toimintaa harjoittaa asutuskeskuksen tiheästi asutuilla alueilla tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella. Tiedot talletettaisiin n ylläpitämän ilma-alus- ja lupakirjarekisteriin. julkaisee sivuillaan tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä. 2.5 kohdassa kielletään lennättäminen yöllä lukuun ottamatta kohdassa mainittuja viranomaistahoja. Yöllä tarkoitetaan määräyksessä lentosääntöjen mukaista yötä: aikaa iltahämärän päättymisestä aamuhämärän alkamiseen; hämärä päättyy illalla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin alapuolella ja alkaa aamulla, kun auringon keskipiste on 6 astetta horisontin alapuolella. Lentopaikkakohtaiset auringon nousu- ja laskuajat sekä hämärän päättymis- ja alkamisajat ovat helposti löydettävissä sähköisestä Suomen Ilmai-

4 4(8) lukäsikirjasta (Aviation Information Publication, AIP), kohta GEN 2.7: Yöllä lennättämisen salliminen pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä rajavartiolaitoksen ja Tullin tehtävissä perustuu ajatukseen yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta siten, että eri toimialojen viranomaiset voisivat hoitaa tehtäviään mahdollisimman esteettömästi. Lisäksi taustalla on rinnastus yhteisten eurooppalaisten lentosääntöjen (SERA) 4 artiklan vastaaviin vapautuksiin. 2.6 kohdassa määrätään lennätykset suoritettavaksi mahdollisimman vähän vaaraa ja meluhaittaa aiheuttaen. 2.7 kohdassa määrätään lennätykset suorittamaan siten, että ne eivät vaaranna eivätkä haittaa viranomaisten tehtävien suorittamista. 2.8 kohdassa edellytetään, että kauko-ohjaaja kykenee turvallisesti käyttämään miehittämätöntä ilma-alusta ja hallitsee hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Tällä tarkoitetaan sitä, että kauko-ohjaaja kykenee turvallisesti ohjaamaan miehittämätöntä ilma-alusta ja hallitsee sen järjestelmät. Hänen tulee olla perehtynyt muun muassa miehittämättömän ilma-aluksen käyttöohjeisiin ja harjoitellut lennättämistä. Hänen tulee ymmärtää erilaiset hätätilanteet ja niiden hoitamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä olla perehtynyt käyttämänsä ilmatilan rakenteisiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin. Lisäksi kauko-ohjaajalta ja kauko-ohjaustähystäjältä edellytetään 18 vuoden ikää. Tarpeellisena pidetään sitä, että lennättäjä on ikänsä puolesta täysivaltainen ja omaa sellaisen arvostelukyvyn, joka 18- vuotta täyttäneillä voidaan keskimäärin katsoa olevan. 2.9 kohdassa edellytetään, että miehittämättömässä ilma-aluksessa on järjestelmä tai kauko-ohjaajalla menettely sellaisia tapauksia varten, joissa ohjaaminen estyy. Miehittämättömän ilma-aluksen ohjauskomennot ja muun muassa valvontatiedot siirtyvät kaukoohjaajan ja ilma-aluksen välillä datayhteyden (Command and Control link, C2) kautta. Jos ohjausyhteys katkeaa, ilma-aluksessa on oltava esimerkiksi järjestelmä, joka ohjaa ilmaaluksen turvallisesti ja turvallista lentorataa käyttäen haluttuun paikkaan. Jos valvontayhteys vikaantuu, esimerkiksi korkeustieto menetetään, on oltava käytössä menettely, jolla tilanne hallitaan ohjausyhteyttä käyttäen tukeutuen näköhavaintoihin esimerkiksi toimien selvästi suurimman sallitun lentokorkeuden alapuolella määräyksen muut ehdot huomioiden. Lennätykset on lisäksi suoritettava mahdollisimman vähän vaaraa ja meluhaittaa aiheuttaen kohdassa edellytetään, että käyttäjän nimi ja yhteystiedot ilmenevät miehittämättömästä ilma-aluksesta. Tämä vaatimus tukee miehittämättömän ilma-aluksen palautumista käyttäjälleen esimerkiksi tilanteissa, joissa laitteen hallinta on menetetty, vastuukysymysten selvittämistä vahinkotapauksissa ja laillisuusvalvonnan toteuttamista kohdassa edellytetään, että kauko-ohjaaja tallentaa luotettavasti päiväkirjaan tietyt tiedot kaikista lennätyksistään. Tiedoilla on merkitystä esimerkiksi kauko-ohjaajan kokemuksen arvioinnissa, mahdollisten poikkeamatapausten selvittämisessä ja vertailukelpoisen turvallisuustiedon keräämisessä Jos toiminnassa käytetään esimerkiksi kaukoohjaustähystäjää, niin tästä tulisi olla maininta kuvattaessa lennätystehtävän luonnetta. 3 kohdassa Toiminta ilmailulta rajoitettujen alueiden ja vaara-alueiden ulkopuolella toimijoiden vastuu korostuu. 3.1 kohdassa sallitaan miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen alueella, jota ei ole kielletty muulta ilmailulta tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu. Tavoitteena on riittävä turvallisuustaso sekä ilmassa että maassa oleville kolmansille osapuolille. Lennätyksessä on noudatettava määräyksen kohdassa 3.1 esitettyjä ehtoja, ellei ole myöntänyt poikkeusta 5 kohdan mukaisesti. Pitäytymistä lentosääntöihin ei ole lievennetty, vaan säännöt ovat voimassa sellaisenaan. Miehittämättömän ilma-aluksen on siis rajoitetun ilmatilan ulkopuolella muun ohella noudatettava, paitsi väistämissääntöjä, myös minimilentokorkeuksia. Minimilentokorkeudella on merkitystä miehittämättömienkin ilma-alusten toiminnassa kolmannen osapuolen turvallisuuden kannalta.

5 5(8) katsoo, että lentosääntöjen väistämissääntöjä voidaan noudattaa ja muun ilmaliikenteen turvallisuus varmistaa, kun miehittämätöntä ilma-alusta lennätetään pitäen sitä koko ajan lennättäjänsä tai lennättäjään yhteydessä olevan tähystäjän näkyvissä, riittävän lähellä lennättäjää tai tähystäjää ja muiden ilma-alusten tavanomaisesti käyttämien lentokorkeuksien alapuolella. Tämän vuoksi etäisyyden lennättäjästä tai tähystäjästä olisi oltava enintään 500 metriä ja lentokorkeuden aina alle 150 metriä maan tai veden pinnasta. Tällainen toiminta edellyttää kuitenkin poikkeamista lentosääntöjen minimilentokorkeusmääräyksistä. Annettava määräys katsotaan tällaiseksi poikkeusluvaksi. Näiden rajoitusten noudattaminen on kauko-ohjaajan vastuulla. Lennättäminen alempana kuin tehtävän edellyttämällä korkeudella ei määräyksen 3.1 e) kohdan mukaan ole sallittu. Tällä pyritään suojaamaan kolmansia osapuolia. Käytön on oltava näköyhteyteen perustuvaa toimintaa, miehittämättömän ilma-aluksen on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioonottaen riittävän lähellä kauko-ohjaajaa tai kauko-ohjaustähystäjää niin, että muu ilmaliikenne voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä. Henkilön käytössä normaalistikin olevia silmälaseja, piilolinssejä tai vastaavia ei kuitenkaan katsota tällaisiksi, kielletyksi apuvälineiksi. Käytettäessä kauko-ohjaustähystäjää 3.1 b) kohdan vaatimusten täyttämiseksi on kaukoohjaajan ja kauko-ohjaustähystäjän yhteydenpitoa varten oltava vähintään kaksi toisistaan riippumatonta puheviestintään tarvittavaa välinettä samanaikaisesti käytettävissä. Puheviestintään tarvittavalla välineellä tarkoitetaan esimerkiksi puhelinta tai radiopuhelinta. Kahden toisistaan riippumattoman puheviestiin tarvittavan välineen vaatimisella halutaan varmistaa riittävät yhteydet kauko-ohjaustähystäjän ja kauko-ohjaajan välillä, jotta muu ilmaliikenne voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella. 3.2 kohdan alakohdissa määrätään miten miehittämättömien ilma-alusten toiminnassa tulee huomioida ilmatilaluokitus, sen vaatimukset, sekä kyseisestä ilmatilasta vastaavan ilmaliikennepalveluelimen palveluajat. 3.2 a) kohdassa määritetään ne valvomattoman ilmatilan osat, joilla miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen ei edellytä ennakkosopimista eikä tiedon julkaisemista ilmailutiedotusjärjestelmässä, alle 150 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta. Edellä mainittuihin ilmatilan osiin ei määräyksen mukaan kuitenkaan lueta lentopaikan lentotiedotusvyöhykettä (FIZ), eikä valvotun lentopaikan lähialuetta (CTR) ilmaliikennepalveluelimen aukioloaikojen ulkopuolella - huolimatta siitä, että lentopaikan lentotiedotusvyöhyke on aina osa valvomatonta ilma-tilaa ja valvotun lentopaikan lähialue on valvomatonta ilmatilaa ilmaliikennepalveluelimen aukioloaikojen ulkopuolella. Lentotiedotusvyöhykkeet ja valvotun lentopaikan lähialueet on katsottu tarpeelliseksi liittää ennakkosopimisvelvoitteen piiriin riippumatta kulloinkin voimassa olevasta ilmatilaluokasta ja kyseisestä ilmatilasta vastaavan ilmaliikennepalveluelimen palveluajoista. Edellä mainituissa ilmatilan osissa tarjotaan ilmaliikennepalvelua. Turvallisen palvelun tarjoamiseksi ilmaliikennepalveluelimen vastuualueella oleva liikenne on oltava alueesta vastaavan elimen tiedossa. Tiedon on oltava käytettävissä myös aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta lennätystoiminnasta, jotta lentopaikan liikenteen turvallisuudesta voitaisiin varmistua myös lyhyellä varotusajalla tulevien ilmaliikennepalveluelimen palveluaikojen muutosten yhteydessä. Määräyksen mukaan toimittaessa alle yhden kilometrin etäisyydellä valvomattoman lentopaikan kiitotiestä tai helikopterilentopaikasta miehittämättömän ilma-aluksen lennätystoiminnasta on julkaistava tieto ilmailutiedotusjärjestelmässä ennen toiminnan aloittamista. Lentopaikan läheisyydessä ilma-alukset alittavat minimilentokorkeuden lentoonlähdön ja laskeutumisen yhteydessä. Julkaistulla tiedolla halutaan tarjota tieto toimijoille lentopaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä suoritettavasta miehittämättömästä ilmailusta.

6 6(8) 3.2 b) kohdassa määrätään, että miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen on sallittu lähialueella (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) riippumatta kulloinkin voimassa olevasta ilmatilaluokasta ja kyseisestä ilmatilasta vastaavan ilmaliikennepalveluelimen palveluajoista alle 50 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta, kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä tai helikopterilentopaikasta on vähintään viisi kilometriä. Tällaisen toiminnan vapauttaminen ennakkosopimisvelvoitteesta on nähty tarkoituksenmukaiseksi perustuen matalaan lennätyskorkeuteen ja riittävään etäisyyteen lähialueella tai lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä sijaitsevasta kiitotiestä tai helikopterilentopaikasta. 3.2 c) kohdassa määrätään toiminnasta lentopaikan lähialueella (CTR) ja lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ), pois lukien niiden kohdassa määritetyt osat. Lennätys on sallittua enintään 100 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta, mutta liikenteen turvallisuus ja sujuvuus huomioiden, ilmaliikennepalvelun tarjoaja voi sallia suuremman lennätyskorkeuden. On katsottu, että korkeammasta lennätyskorkeudesta voitaisiin sopia vasta tilanteessa, jossa tieto muusta vaikuttavasta liikenteestä on käytettävissä. Ilmaliikennepalveluelimen palveluaikojen ulkopuolella lennätys voidaan suorittaa enintään 100 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta. Tällä varmistettaisiin, että lennätystoiminta tapahtuisi selvästi minimilentokorkeuden alapuolella ja että muilla ilmatilan käyttäjillä olisi mahdollisuus havaita miehittämätön ilma-alus. 3.3 kohdassa määrätään, että miehittämättömän ilma-aluksen on väistettävä kaikkia muita ilma-aluksia. Miehittämättömät ilma-alukset ovat pääsääntöisesti pienikokoisia ja siksi vaikeasti havaittavia tästä syystä väistämisvelvollisuus on aina miehittämättömällä ilmaaluksella käytettäessä miehittämätöntä ilma-alusta alueella, jota ei ole kielletty muulta ilmailulta tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu. 3.4 kohdassa sallitaan miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella edellyttäen, että 3.4 a) e) kohdissa olevat vaatimukset täyttyvät. Määräyksessä on käytetty lentosääntöjen kanssa yhdenmukaisesti vakiintuneita käsitteitä ulkosalle kokoontunut väkijoukko ja asutuskeskuksen tiheästi asuttu osa. Huom. niille ei ole lentosäännöissä (SERA) annettu tyhjentävää määritelmää. a) Yleisesti Euroopassa säännellään kevyemmin alle 5-7 kg miehittämättömiä ilma-aluksia. Muissa Pohjoismaissa käytetään yleisesti 7 kg painorajaa, jota ehdotetaan myös käytettäväksi Suomessa. b) Jos toiminnassa ei voida käyttää sellaista korkeutta, että hätätilanteessa voidaan suorittaa lasku siten, että siitä aiheutuva vaara on ulkopuolisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen mahdollisimman pieni, on miehittämättömän ilma-aluksen oltava varustettu siten tai oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni. Tällainen varustelu voi olla esimerkiksi jarruvarjo tai jokin iskua vaimentava varuste, jolla toiminnasta aiheutuvaa vaaraa voitaisiin pienentää mahdollisimman paljon. Ominaisuudella tarkoitetaan tässä esimerkiksi lentoonlähtömassan pienuutta. c) ja d) Tarkoitus on, että ilma-aluksen käyttäjä tunnistaa ennen lennätystä vaaratekijät, arvioi niiden riskit ja määrittää ne keinot, joilla liian suuria riskejä vähennetään turvallisemmalle tasolle. Edelleen ilma-aluksen käyttäjän tulee laatia kirjallinen toimintaohjeistus normaalitoimintaan sekä häiriötilanteisiin. Tällä halutaan varmistua siitä, että toiminnassa mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä eri tilanteissa. e) Valvontaviranomainen voi tarvittaessa pyytää 3.4 c) ja d) kohtien asiakirjat tarkastettavakseen. 3.5 kohdan mukaan 3.4 kohdan vaatimuksia ei sovellettaisi miehittämättömän ilmaaluksen lennättämiseen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä rajavartiolaitoksen ja Tullin tehtävissä. Tämän taustalla on ajatus yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta siten, että eri toimialojen viranomaiset voisivat hoitaa tehtäviään mahdollisimman esteettömästi.

7 7(8) Lisäksi taustalla on rinnastus yhteisten eurooppalaisten lentosääntöjen (SERA) 4 artiklan vastaaviin vapautuksiin. 4.1 kohdassa määrättäisiin miehittämättömän ilma-aluksen käyttämisestä alueella, joka on muulta ilmailulta kielletty tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu. Ilmailulain 9.4 :n mukaan tällaisilla alueilla miehittämätön ilma-alus saa poiketa lentosäännöistä, jos poikkeava menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, että ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Tällaisella alueella voidaan miehittämätöntä ilma-alusta lennättää esimerkiksi näköyhteyden ulkopuolella. Määräyksen 4.1 a) ja b) -kohtien tarkoituksena on, että ilma-aluksen käyttäjä tunnistaa ennen lennätystä vaaratekijät, arvioi niiden riskit ja määrittää ne keinot, joilla liian suuria riskejä vähennetään turvallisemmalle tasolle. Edelleen ilma-aluksen käyttäjän tulee laatia kirjallinen toimintaohjeistus normaalitoimintaan sekä häiriötilanteisiin. Tällä halutaan varmistua siitä, että toiminnassa mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä eri tilanteissa. Määräyksen 4.1 c) kohdan mukaan valvontaviranomainen voisi tarvittaessa pyytää 4.1 a) ja b) kohtien asiakirjat tarkastettavakseen. Tarkoitus on korostaa vastuun olevan aina viime kädessä toimijoilla itsellään. 5 kohdassa Poikkeukset on EASA-asetuksen 14 artiklaa vastaava kuvaus siitä, missä tilanteissa määräyksen vaatimuksista voidaan poiketa. Näin voidaan toimia yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos poikkeukset eivät heikennä turvallisuutta. Lisäksi poikkeuksia voitaisiin myöntää määräyksen vaatimuksista miehittämättömällä ilma-aluksella suoritettavaan testaus- ja tutkimustoimintaan. Tällä halutaan turvata yritysten mahdollisuus mm. tuotekehitykseen. Poikkeukset voidaan kuitenkin myöntää ainoastaan tilapäisesti ja turvallisuutta vaarantamatta. Kohdassa selvennetään, kenellä on velvollisuus tehdä turvallisuustarkastelu sen selvittämiseksi, että poikkeukset eivät heikennä turvallisuutta 6 kohdassa määrättäisiin lennokkitoimintaa koskevista vaatimuksista. Lennokkitoimintaa koskevat vaatimukset olisivat merkittävästi kevyemmät kuin ammattimaisessa RPAStoiminnassa, mutta joiltain osin, erityisesti vaativissa ja riskialttiissa toimintaympäristössä on nähty tarpeelliseksi rajoittaa lennokkitoimintaa enemmän kuin ammattilaiskäytössä, erityisesti kolmansien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi. Lähtökohtana pidettäisiin sitä, että lennokilla ei voitaisi toimia alueilla, joille ammattimaiselle RPAS-toiminnalle asetettaisiin toiminnallisia tai teknisiä vaatimuksia. 6.2 kohdassa kiellettäisiin lennokin lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon ylläpuolella, koska kyseiseen toimintaan nähdään sisältyvän suuria riskejä. Ammattimainen RPAS-toiminta on mahdollista väkijoukon yllä ainoastaan täytettäessä erittäin tiukat vaatimukset menetelmien ja laitteistojen suorituskyvyn osalta, lisäksi ammattimaista toimintaa koskee ankara vastuu ja vakuutusvaatimukset. Tältä osin lennokkiharrastajien osalta ei voitaisi määrätä lievempää rajoitusta. 6.4 kohdassa määrätään, että lennokkitoimintaa saa harjoittaa ainoastaan suoraan näköyhteyteen perustuen. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on ammattimaisessa toiminnassakin rajattu rajoitus- ja vaara-alueella tapahtuvaksi. Tältä osin lennokkiharrastajien osalta ei voitaisi määrätä lievempää rajoitusta. 6.5 kohdassa määrättäisiin, että lennokkitoiminnassa ei voitaisi käyttää kaukoohjaustähystäjää näköyhteyden ylläpitämiseksi. Kyseinen toiminta vaatii vakiintuneita ja harjoiteltuja toimintatapoja, lennokkiharrastuksen osalta tällaista turvallisuusriskiä kasvattavan toiminnan sallimista ei nähtäisi tarkoituksenmukaisena. 6.6, 6.7 ja 6.8 kohtien osalta määrättäisiin lennokkitoiminnalle saman sisältöiset vaatimukset kuin ammattimaiselle RPAS-toiminnalle. Määräyksen aikataulu Alustavan aikataulun mukaan määräys tulee voimaan loppukesästä 2015.

8 8(8) Määräyksestä viestiminen Määräyksen antaminen uutisoidaan n verkkosivuilla. Lisäksi määräyksen antamisesta annetaan erikseen tieto lausunnonantajille sekä ilmailun sääntelyn jakelulistalle ilmoittautuneille. Tarve erillisille tiedotustilaisuuksien järjestämiselle tullaan harkitsemaan lausuntokierroksen aikana saadun palautteen perusteella. LIITTEET Liite 1 Määräyshankepäätökseen saadut kommentit Liite 2 Turvallisuusarviointi Liite 3 Lausuntoyhteenvetokooste [lisätään myöhemmin]

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio OPS M1-32 TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 1(9) 9.10.2015 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta antaa ilmailulain (864/2014) 57 ja

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (6) Antopäivä: 9.10.2015 Voimaantulopäivä: 9.10.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - KAUKO-OHJATUN

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräysluonnos 1 (7) Antopäivä: X.10.2016 Voimaantulopäivä: X.10.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio 1(5) 4.7.2016 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta Tällä määräyksellä muutetaan nykyinen n 9.10.2015 antama ilmailumääräys

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (8) Antopäivä: 23.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan Liikenteen

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio 1(7) 20.12.2016 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta Tällä määräyksellä muutetaan nykyinen n 9.10.2015 antama ilmailumääräys

Lisätiedot

RPAS viranomaissääntely Suomessa

RPAS viranomaissääntely Suomessa RPAS viranomaissääntely Suomessa 3.2.2016 Samuli Vuokila Johtava asiantuntija, lentotoiminta Responsible traffic. Courage and co-operation. Miehittämättömän ilmailun historiaa Montgolfierin veljekset Ranskassa,

Lisätiedot

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen 16.01.2018 Mistä oikein on kysymys? Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta SIL LENNOKKITOIMIKUNTA TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta Tilannekatsaus lain ja määräysten osalta:

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Tarkastuslentäjien kertauskoulutus Trafi 8.11.2013 Kai Väisänen Historiaa / taustat Taustalla yhtenäinen eurooppalainen

Lisätiedot

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki Ilmailu / RPAS Sääntelyn sidosryhmäinfo Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki 19.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Remotely Piloted Aircraft System / Drone

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu Viranomaisnäkökulma Ke 26.4.2017 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esittely: Jukka Hannola Twitter: @JukkaHannola - Johtava asiantuntija / Ilmailujohtajan esikunta

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Tervetuloa RPAS UAS UAV - DRONE LENNOKKI TIEDOTUSKIERTUE

Tervetuloa RPAS UAS UAV - DRONE LENNOKKI TIEDOTUSKIERTUE Tervetuloa RPAS UAS UAV - DRONE LENNOKKI TIEDOTUSKIERTUE MA 3.4.2017 Rovaniemi TI 4.4.2017 Oulu KE 5.4.2017 Kuopio TO 6.4.2017 Seinäjoki MA 8.5.2017 Helsinki klo: 10:00 14:00 MA 8.5.2017 Helsinki klo:

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV /

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu - Lainsäädännön suuntaviivoja Suomesta ja maailmalta Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RPAS/UAS/DRONE/MIEHITTÄMÄTÖN

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli

UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli Mikko Huttunen 18.11.2016 (päivitetty) UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli Esitys vain hankkeen sisäiseen käyttöön Tutkimustulokset ilmenevät kokonaisuudessaan hankkeen loppuraportista

Lisätiedot

RPAS-info RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

RPAS-info RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RPAS-info 9.11.2016 RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsitteet Miehittämätön ilma-alus Ilma-alus, joka on tarkoitettu lentämään ilman ilmaaluksessa

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen

Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen TRAFI/12195/07.00.05.00/2015 1(34) Turvallisuusarviointi Miehittämättömien ilma-alusten ja lennokkien lennättäminen Versio: 1.0 Muutostiedot: 1.0 Ensimmäinen julkaistu versio Turvallisuusarviointi on toteutettu

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset

Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Perustelumuistio 1(5) 20.8.2016 Lentotoiminta-asetusta täydentävät kansalliset määräykset Määräyksen tausta ja säädösperusta Lentotoiminta-asetusta (komission asetus (EU) N:o 965/2012 lentotoimintaan liittyvistä

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI Ilmatilan kokonaisuudistus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI - Taustaa Projekti käynnistettiin Trafi-joryssä 9.8.2013 Projektin tarkoituksena oli ja on tunnistaa ja toteuttaa

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

trafi.screen.io/lento

trafi.screen.io/lento trafi.screen.io/lento 22.10.2016 Yleisilmailu - Jani Hottola/Trafi 10:30» Miten nostetaanko niidenkin vanhojen ultrien lentoonlähtö painoja joiden suunnittelupainot on pienempi? Suomen tavoitteena on että

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3)

SOTILASLENTOPAIKAN ILMALIIKENNEPALVELUN JÄRJESTÄMINEN (MIL AGA M1-3) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Tu-006 28.11.2012 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2016 COM(2016) 621 final 2016/0301 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU ICAO-sekakomiteassa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta, joka koskee päätöstä ilmaliikenteen hallintaa

Lisätiedot

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp.

Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Ilmailulakiuudistus: HE 79/2014 vp. Tietoa ilmailun sidosryhmille 9.10.2014 Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutostarpeista Ilmailulakia lähdettiin uudistamaan, koska EU-säädökset

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(6) 24.4.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN

POIKKEUKSEN HAKEMINEN SOTILASILMAILUVI- RANOMAISEN PÄÄTÖKSEEN TAI VOIMASSA- OLEVAAN SOTILASILMAILUMÄÄRÄYKSEEN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-Pe-Yl-008 1.12.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800,

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

Ajankohtaista Lentoon! 2017

Ajankohtaista Lentoon! 2017 Ajankohtaista Lentoon! 2017 Yleisilmailukoordinaattori erityisasiantuntija Jani Hottola Ilmailun Lupakirjat Twitter: @Yleisilmailija www.trafi.fi/yleisilmailijalle Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennepolitiikan osasto Susan Hindström Muistio 7.10.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA TEHTÄVÄÄN LENTOTYÖHÖN

VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA TEHTÄVÄÄN LENTOTYÖHÖN SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 11.10.2016 SIM-To-Lnt-027 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 VAATIMUKSET PUOLUSTUSVOIMIEN TILAUKSESTA SIVIILI-ILMA-ALUKSELLA

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa.

Tämä alkaa aiheuttaa ongelmia, koska siirtymä-ajan säännöksiä aletaan poistaa. LAUSUNTOPYYNTÖTAULUKKO Määräys OPS M6-1 1(6) TRAFI/35830/03.04.00.00/2017 Määräysluonnoksen kohta Uusi kohta: 2.3.8 Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio Laskuvarjon huoltaja saa korjata,

Lisätiedot

Alusten sähköasennukset

Alusten sähköasennukset Perustelumuistio 1(5) 22.12.2014 Alusten sähköasennukset Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten sähköasennuksista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön

Lisätiedot

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja

Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja TURVALLISUUTTA KOSKEVA VUOSIKATSAUS 13 Tiivistelmä Turvallisuutta koskevassa vuosikatsauksessa esitetään Euroopan ja koko maailman lentoturvallisuutta koskevia tilastoja Katsauksen sisältämät tiedot ovat

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

LAUSUNTOKOOSTE OPS M1-32

LAUSUNTOKOOSTE OPS M1-32 Määräysluonnoksen kohta PERUSTELUMUISTIO LAUSUNTOKOOSTE OPS M1-32 Perustelumuistion liite 3 TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 9.10.2015 1(128) Lausuja Mahdollinen muutosehdotus perusteluineen tai muu huomio

Lisätiedot

Trafin ajankohtaiskatsaus

Trafin ajankohtaiskatsaus Trafin ajankohtaiskatsaus 31.3.2017 Ove Hagerlund Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ajankohtaista: Esiselvitys liikennehallinnon virastouudistuksesta (LIIVI) julkaistiin 17.2.2017 (ml. liikenteenohjaus)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 659 final 2015/0300 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen IX (Sähköinen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0271 (NLE) 14049/15 ADD 1 AVIATION 135 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi

Lisätiedot

LENTSU LENNOKKITURVALLISUUSPROJEKTI - HANKEKUVAUS JR

LENTSU LENNOKKITURVALLISUUSPROJEKTI - HANKEKUVAUS JR LENTSU LENNOKKITURVALLISUUSPROJEKTI - HANKEKUVAUS 12-2017 JR MIKÄ LENTSU ON? LENTSU on suomalaisten lennokkiharrastajien perustama yhteistoimintaprojekti. Sen tavoitteena on osallistua määräyksen valmisteluprosessiin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2015 COM(2015) 664 final 2015/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Pariisin yhteisymmärryspöytäkirjan

Lisätiedot

HE 23/2017 vp: Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 23/2017 vp: Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 23/2017 vp: Merilain, alusturvallisuuslain ja merityösopimuslain muuttaminen; Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO:n) arviointeja ja tarkastuksia koskevat yleissopimusten muutokset Liikenne- ja viestintävaliokunta

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

Ehdotus yhteisistä säännöistä miehittämättömien ilma alusten. käytöstä Euroopassa. easa.europa.eu/drones

Ehdotus yhteisistä säännöistä miehittämättömien ilma alusten. käytöstä Euroopassa. easa.europa.eu/drones Ehdotus yhteisistä säännöistä miehittämättömien ilma alusten käytöstä Euroopassa easa.europa.eu/drones September 2015 Ehdotus yhteisistä säännöistä miehittämättömien ilma alusten käytöstä Euroopassa PAGE

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO

Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Uudet lentotoimintavaatimukset PART-NCC, -NCO ja -SPO Ilmailun sääntelyn sidosryhmätilaisuus 9.10.2014 Yksikönpäällikkö Kirsi Lähteenmäki-Riistama Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Lentotoiminta-asetus

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu

Rajavartiolaitoksen ilmailu luon Määräys 1 (5) Antopäivä: 19.8.2016 Voimaantulopäivä: 25.8.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 8, 33 ja 57 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumoaa Liikenteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], siviili-ilmailun lentomiehistöä koskevien teknisten vaatimusten ja hallinnollisten menettelyjen säätämisestä Euroopan

Lisätiedot

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä

29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 29 artiklan mukainen tietosuojatyöryhmä 01613/06/FI WP 127 Lausunto 9/2006 liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista annetun neuvoston direktiivin 2004/82/EY täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella.

Voimassa olevassa määräyksessä on havaittu olevan muutostarpeita muun muassa sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Perustelumuistio 1(5) 16.12.2014 Alusten koneistot Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys alusten koneistoista Vuoden 2010 alusta voimaan tulleeseen alusturvallisuuslainsäädännön uudistukseen

Lisätiedot

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007

EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON. LAUSUNTO nro 04/2007 EUROOPAN LENTOTURVALLISUUSVIRASTON LAUSUNTO nro 04/2007 komission asetuksesta, jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilmaalusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta

Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta Lainsäädäntöhankkeet puolustusselonteossa Puolustusvaliokunta 7.4.2017 Hanna Nordström lainsäädäntöjohtaja hallintopoliittinen osasto, lainvalmistelu- ja oikeusyksikkö Hallituksen esitykset HE 94/2016

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi - yleisesittely CTIF seminaari Lentoasemien pelastustoiminta Jari Nurmi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Visio Vastuullinen liikenne 27.11.2012 Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisätiedot

Jarmo Vääriskoski, DI Digimissio. Finanssialan keskusliitto

Jarmo Vääriskoski, DI Digimissio. Finanssialan keskusliitto Lisäyspyyntö Ilma-aluksilla tapahtuva kaikki ammattitoiminta (esim kuvaustoiminta) on aina vakuutettava (riippumatta laitteen koosta) PERUSTELUT: Vakuuttamisvelvollisuus on nykyisinkin voimassa. Asiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä palveluista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.4.2016 COM(2016) 226 final 2016/0118 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Eurocontrolin pysyvän komission päätöksiin keskitetyistä

Lisätiedot

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä

RPAS Finland ry. - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä RPAS Finland ry - toimialayhdistys verkostoijana, vaikuttajana, kansainvälistäjänä ja uusien palvelujen kehittäjänä Juhani Kangasniemi toiminnanjohtaja RPAS Finland ry. Miehittämättömän ilmailun toimialayhdistys:

Lisätiedot

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1)

SOTILASILMAILUSSA NOUDATETTAVAT LENTOSÄÄNNÖT (MIL OPS M1-1) SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-To-Lnt-032 12.03.2014 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800, Fax

Lisätiedot

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula

perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Alusturvallisuuslain perusteella annettavat määräykset Johtava asiantuntija Aleksi Uttula Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009) ns. Alusturvallisuuslaki lli l tuli

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1

ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 ILMAILUMÄÄRÄYS ANS M1-1 11.12.2002 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMALIIKENTEEN HALLINTAPALVELUN TARJOAJIEN TURVALLI- SUUDENHALLINTAJÄRJESTELMIEN

Lisätiedot

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille

Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille FI FI FI Eurooppalaiset menettelysäännöt sovittelijoille Näissä menettelysäännöissä vahvistetaan periaatteita, joita yksittäiset sovittelijat voivat halutessaan noudattaa omalla vastuullaan. Sovittelijat

Lisätiedot

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/

Määräys 3/ (5) Dnro 2028/03.00/ Määräys 3/2011 1 (5) In vitro diagnostiikkaan tarkoitettujen terveydenhuollon laitteiden suorituskyvyn arviointitutkimukset ja niistä ilmoittaminen Valtuutussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel, XXX C KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2010, annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 1702/2003 ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien

Lisätiedot

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015

TALOUDELLINEN VAIKUTTAVUUS. RPAS Finland ry 6.3.2015 Kommentoija Saatu huomio MÄÄRÄYSHANKEPÄÄTÖKSEEN SAADUT KOMMENTIT OPS M1-X Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen 1(6) TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 Perustelumuistion liite Salokannel 12.2.2015 Onko

Lisätiedot

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE

LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN NOUSU- JA LAS- KUPAIKOILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS 10.11.2016 SIM-To-Lnt-020 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, Puh. 0299 800, Faksi 0299 291 929 LENTOTOIMINNAN YLEISET TURVALLISUUS- VAATIMUKSET ILMA-ALUSTEN

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 xxxxxx xxxx Finavia Oyj Johdanto Taustaa Puolustusvoimien rakenneuudistus Single European Sky (SES) I ja II -asetusten vaatimukset FRA-valmistautuminen (syksy 2015) ICAO / SERA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) Hanke: asiakirjojen julkisuuteen sovellettava jäsenvaltioiden lainsäädäntö Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. lokakuuta 2016 (OR. en) 13558/16 INF 185 API 107 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat Hanke: asiakirjojen julkisuuteen

Lisätiedot