Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32"

Transkriptio

1 Perustelumuistio OPS M1-32 TRAFI/4482/ /2015 1(9) Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta antaa ilmailulain (864/2014) 57 ja 70 :ssä tarkoitetut määräykset kauko-ohjattavien ilma-alusten (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) käyttämisestä lentotyöhön. Lisäksi asetetaan tiettyjä vaatimuksia lennokkitoiminnalle ilmailulain 9 :n perusteella. Yhteiseurooppalaisia sääntöjä kauko-ohjattujen ilma-alusten käytöstä ei vielä ole. Kansainvälinen standardi on kuitenkin jo olemassa: Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 2 (ICAO Annex 2, Rules of the Air [Lentosäännöt]) sovellettavaksi tullut alaliite 4. Tämän standardimuutoksen johdosta Euroopan Unionissa valmistellaan muutoksia yhteisiin eurooppalaisiin lentosääntöihin (Standardised European Rules of the Air, SERA). Miehittämättömiä ilma-aluksia koskeva kansainvälinen säädöstyö on käynnissä EU:n ja ICAOn lisäksi muun muassa kansainvälisessä JARUS-yhteistyöelimessä (Joint Authorities for Rulemaking on Unmanned Systems). Suomi osallistuu aktiivisesti kansainväliseen kehitystyöhön. Yleiset määräykset lentotyöstä on annettu ilmailumääräyksellä OPS M1-23 Lentotyö ( ). Koska teknologia kehittyy nopeasti ja ehdotuksia käyttösäännöiksi luodaan jatkuvasti kansainvälisenä yhteistyönä, katsoo, että kauko-ohjattujen ilma-alusten käytöstä on tarkoituksenmukaisempaa antaa lisäksi oma, erillinen määräyksensä. Yleistä ilma-aluksia ja niiden käyttöä koskevaa lainsäädäntöä on mm. ilmailulaissa. Kaukoohjatuilla ilma-aluksilla harjoitettavaan lentotyöhön sovelletaan lähtökohtaisesti samoja sääntöjä kuin muillakin ilma-aluksilla harjoitettavaan lentotyöhön, jos tähän ei ole erikseen säädetty tai määrätty poikkeusta. Nyt valmisteltava määräys määrittää ne rajat, joiden mukaan toimittaessa kauko-ohjattuja ilma-aluksia voidaan käyttää ilman lupaa. Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämistä koskeva määräys on luonteeltaan varsin salliva. Määräyksellä luodaan edellytykset kokeiluille ja toiminnan kehittämiselle. Lähtökohtana on toimijoiden oma turvallisuuden hallinta ja itsesääntely. Määräyksen sallivuus sekä toimijakohtainen turvallisuuden hallinta ja itsesääntely tuovat mukanaan myös ankaran vastuun toiminnan turvallisuudesta. Määräykseen otetaan myös lennokkeja koskevaa sääntelyä, vaikkakin sääntely näiltä osin jää hyvin niukaksi pääpainon säilyessä kauko-ohjatuissa ilma-aluksissa. Lennokkeja koskevalla sääntelyllä pyritään selkeyttämään toimintakenttää siltä osin, että lennokeilla ei voisi toimia samoilla edellytyksillä kuin kauko-ohjatuilla ilma-aluksilla alueilla, joille ammattimaiselle RPAStoiminnalle on asetettu toiminnallisia ja teknisiä vaatimuksia. Lennokkeja koskevat vaatimukset on kerätty yhteen kappaleeseen, jotta määräys olisi mahdollisimman helppolukuinen. Määräyksen valmistelu Määräys on valmisteltu virkatyönä ssa. Määräysvalmistelu on tehty tietoisena siitä, että kansallisesti valittua liberaalia linjaa voidaan joutua muuttamaan, jos EU:n tulevat vaatimukset osoittautuvat kansallisia vaatimuksia tiukemmiksi. Miehittämättömien ilmaalusten perinteisestä ilmailusta poikkeavasta luonteesta johtuen tulee etenkin alkuvaiheessa kiinnittämään erityistä huomiota määräyksen käytäntöön soveltamiseen.

2 2(9) Ensimmäisen kerran lausuntoja miehittämättömien ilma-alusten käyttämistä koskevista vaatimuksista on pyydetty sidosryhmiltä lentotyömääräyksen OPS M1-23 muutosta koskeneessa lausuntopyynnössä helmikuussa Saatujen lausuntojen ja kansainvälisen kehitystyön pohjalta on laadittu uusi määräysluonnos. Määräyshankepäätös [julkaistu nimellä: Toiminta miehittämättömillä ilma-aluksilla] Miehittämättömän ilma-aluksen lennättäminen OPS M1- julkaistiin ja sidosryhmillä oli mahdollisuus esittää määräysvalmistelua koskevat huomionsa mennessä. Kommentteja esittivät RPAS Finland ry, Suomen Lentäjäliitto ry:n turvatoimikunta sekä yksityinen ilmailuharrastaja. Varsinaisen kommentointiajan päätyttyä huomioita saatiin vielä Energiateollisuus ry:ltä ja Ilmatieteenlaitokselta. Kommentit on koottu perustelumuistion liite 1:ksi (Määräyshankepäätökseen saadut kommentit). Määräyksen turvallisuusvaikutuksista tehtiin erillinen turvallisuusarviointi (liite 2). Sen tueksi järjestettiin myös pienimuotoinen kutsutyöpaja Tilaisuudessa edustettuina olivat Trafin lisäksi RPAS Finland ry, Finn UAV ry ja Suomen Puolustus- ja Ilmailuteollisuusyhdistys PIA ry. Huom. Turvallisuusarviointi on sittemmin päivitetty lausuntokierroksen ja määräyksen viimeistelyn yhteydessä (muutokset nähtävillä liitteessä). Trafi on järjestänyt myös keskustelutilaisuuksia miehittämättömistä ilma-aluksista vuosina Määräyshankepäätöksen julkaisemisen jälkeen määräysluonnokseen lisättiin lennokkitoimintaa koskevia vaatimuksia. n sisäinen kommentointikierros järjestettiin Määräysluonnokseen saatiin tällöin 14 kommenttia, jotka otettiin huomioon valmistelussa. Ulkoinen lausuntokierros järjestettiin Lausuntopyyntö julkaistiin viraston internet-sivuilla ja lähetettiin lisäksi kohdennetusti sähköpostijakeluna ilmailun sääntelyn jakelulistalle ilmoittautuneille sekä viraston tiedossa oleville RPAS-toimijoille. Määräysluonnoksesta saatiin yhteensä 50 lausuntoa, jotka on huomioitu perustelumuistion liitteessä 3 (Lausuntoyhteenvetokooste) osoitetulla tavalla. Trafin ilmailujohtaja on hyväksynyt määräyksenannon Määräys julkaistaan Finlexissä ja n internet-sivuilla ja se tulee voimaan samana päivänä. Asiasta tiedotetaan myös sähköpostitse vastaavalla tavalla kuin lausuntopyynnöstä. Arvio määräyksen vaikutuksista Määräyksellä annetaan Suomessa ensimmäistä kertaa vaatimukset kauko-ohjattujen ilmaalusten käyttämisestä muualla kuin muulta ilmailulta kielletyllä tai miehittämättömän ilmaaluksen käyttämistä varten erotetulla alueella. Keskeistä on toiminnan salliminen näköetäisyydellä ja sellaisissa korkeuksissa, joissa ei muuta ilmailua ole kuin poikkeuksellisesti sekä se, että kauko-ohjatun ilma-aluksen on väistettävä kaikkia muita ilma-aluksia. Jos näköyhteysvaatimuksesta halutaan poiketa, se tulee tehdä muulta ilmailulta kielletyllä tai miehittämättömän ilmaaluksen käyttämistä varten erotetulla alueella. Määräys lisää jonkin verran viranomaistyötä tiedonhallintaa ja valvontaa koska toiminnan harjoittajille asetetaan velvollisuus tehdä toiminnastaan ennakkoon ilmoitus lle, varsinaista toimintalupavaatimusta ei ole. Määräyksellä odotetaan olevan suotuisia taloudellisia vaikutuksia kauko-ohjattujen ilma-alusten

3 3(9) käyttäjille ja heidän asiakkailleen niissä toiminnoissa, joissa käyttökustannuksiltaan pienemmillä kauko-ohjatuilla ilma-aluksilla voidaan korvata suuremmat miehitetyt ilma-alukset. Miehittämätön ilmailu yleensä on voimakkaasti kasvava teollisuudenala (erityisesti valmistus, lisälaitteet, tutkimustoiminta yms.), jossa Suomella on mahdollisuus olla Euroopan johtavia toimijoita. Määräyksellä edistetään taloudellisten innovaatioiden luomista ja turvataan hyvät käyttöedellytykset toiminnan kasvattamiselle. Määräyksellä pyritään lisäämään kauko-ohjattujen ilma-alusten käytön turvallisuutta niin käyttäjän, kolmansien osapuolien kuin ympäristönkin kannalta. Määräysvalmistelun tueksi on teetetty erillinen turvallisuusarviointi (liite 2). Määräyksellä voi olla positiivisia kerrannaisvaikutuksia ympäristöön, jos kauko-ohjatuilla ilmaaluksilla aletaan suorittaa enenevässä määrin tehtäviä, joihin tähän asti on käytetty ympäristön kannalta haitallisempia ratkaisuja, kuten runsaasti polttoainetta käyttäviä kulkuneuvoja. Määräyksellä ei katsota olevan merkittäviä vaikutuksia lennokkitoimintaan, vaan se pikemminkin vahvistaa ja virallistaa hyvää ilmailutapaa ja voimassa olevia hyviä käytäntöjä. Lennokkitoiminnalle asetettujen vaatimusten taustalla on pyrkimys parantaa toiminnan turvallisuutta ja suojata etenkin kolmatta osapuolta. Määräyksellä ei ole vaikutusta esteettömyyteen. Yksityiskohtaiset perustelut 1 kohta Soveltamisala: määriteltäisiin soveltamisala koskemaan kauko-ohjattujen ilmaalusten (Remotely Piloted Aircraft Systems, RPAS) ja lennokkien (model aircraft) lennätyksiä Suomessa. 2 kohta Määritelmät: esitettäisiin tärkeimpien määräyksessä käytettyjen käsitteiden määritelmät. Ilmailulaissa olevat kauko-ohjatun, lennokin ja miehittämättömän ilmaaluksen määritelmät toistettaisiin määräyksessä sellaisenaan, mutta niitä täsmennettäisiin sen selventämiseksi, että määritelmät ovat toisensa poissulkevia. Käsitteiden ero tuodaan esille myös ilmailulain yksityiskohtaisissa perusteluissa. Kauko-ohjatun ilmaaluksen osalta määritelmää tarkennettaisiin niin, että kyseessä on lentotyöhön tai rinnastettavaan toimintaan käytettävä ilma-alus. Lennokin osalta määritelmää tarkennettaisiin niin, että ns. toy aircraft käsitteen alla olevat ensisijaisesti alle 14-vuotiaiden lasten leikkitarkoituksissa käytettäväksi suunnitellut laitteet suljettaisiin määritelmän ulkopuolelle. Leikkitarkoituksessa käytettäviksi tarkoitettuja lennokkeja olisivat esimerkiksi kädestä heitettävät ilman kauko-ohjainta toimivat lennokit. Myös kauko-ohjatut ilma-alukset suljettaisiin lennokin määritelmän ulkopuolelle, koska identtinen ilma-alus voi olla kauko-ohjattu tai lennokki käyttötarkoituksesta riippuen. 3.1 kohdassa kauko-ohjattujen ilma-alusten lennättäminen vapautettaisiin ilmailulain 70 :n 3 momentin nojalla 70 :n 1 momentin lentotyölupavaatimuksesta ja lentotyötä koskevan määräyksen OPS M1-23 soveltamisesta. 3.2 ja 3.3 kohdassa velvoitettaisiin kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjä antamaan Liikenteen turvallisuusvirastolle tietyt tiedot aiotusta toiminnasta ja ilma-aluksesta etukäteen sekä viipymättä ilmoittamaan annetuissa tiedoissa tapahtuvista muutoksista. Näin saa käsityksen toiminnan harjoittajien määrästä, laitekannasta, toiminnan laadusta ja muista vastaavista seikoista. Myös ajantasaisten yhteystietojen saanti on olennaista, jotta voi tavoittaa toimijat vii-

4 4(9) pymättä esimerkiksi lähettäessään kauko-ohjattua ilmailua koskevia tiedotteita ja ohjeita. Kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttäjän olisi ilmoitettava lle tiedot käyttäjästä, tekniset perustiedot ilma-aluksesta, aiotun toiminnan laatu ja laajuus sekä aiotaanko toimintaa harjoittaa asutuskeskuksen tiheästi asutuilla alueilla tai ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella. julkaisee sivuillaan tarkemmat ohjeet ilmoituksen tekemisestä. Ilmoitusmenettely ei koskisi valtion ilmailua. Valtion ilmailulla ja valtion ilma-aluksella tarkoitetaan ilmailulain (864/2014) 2 16 ja 17 kohtien mukaista toimintaa. 3.4 kohdassa määrättäisiin lennätykset suoritettavaksi mahdollisimman vähän vaaraa ja meluhaittaa aiheuttaen. 3.5 kohdassa määrättäisiin lennätykset suoritettavaksi siten, että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä viranomaistehtävien suorittamista. Kohdassa määrättäisiin suoritettavaksi lennätykset myös siten että ne eivät vaaranna, haittaa tai estä viranomaistai ensivasteyksikön toimintaa. Tämä on välttämätöntä erityisesti onnettomuuspaikoilla, joissa on mukana viranomaisen tai määräämänsä ilma-alustoimintaa, esimerkiksi pelastushelikopteritoiminta. Ilmailulain 11 :n mukaan Trafin (3 mom.) tai ilmatilan hallintayksikön (4 mom.) on rajoitettava tai kiellettävä ilmailu tietyllä alueella muun muassa sotilasviranomaisen esityksestä, jos se on välttämätöntä esimerkiksi maanpuolustuksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. 3.6 kohdassa edellytettäisiin, että kauko-ohjaaja kykenee turvallisesti käyttämään ilmaalusta ja hallitsee sen järjestelmät sekä hätätilanteissa tarvittavat toimenpiteet. Hänen tulee olla perehtynyt muun muassa kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttöohjeisiin ja harjoitellut lennättämistä. Hänen tulee ymmärtää erilaiset hätätilanteet ja niiden hoitamiseksi tarvittavat toimenpiteet sekä olla perehtynyt käyttämänsä ilmatilan rakenteisiin ja niitä koskeviin vaatimuksiin. Lisäksi kauko-ohjatusta lennosta vastaavalta edellytetään 18 vuoden ikää. Kauko-ohjaaja voi olla nuorempikin. Tarkkaa ikärajaa ei katsottaisi tarpeelliseksi, koska lennätystoiminta olisi sellaisen henkilön valvonnassa, joka on ikänsä puolesta täysivaltainen ja sellaisen arvostelukyvyn omaava, jota 18 vuotta täyttäneillä voidaan keskimäärin katsoa olevan. Mikäli kauko-ohjaaja on alle 18-vuotias, kaukoohjatun ilma-aluksen päällikkönä toimii määritelmän mukaan kauko-ohjatusta lennosta vastaava henkilö. Näin toimittaessa lennätyksistä vastaa aina ikänsä puolesta täysivaltainen henkilö. 3.7 kohdassa edellytettäisiin, että kauko-ohjatussa ilma-aluksessa on järjestelmä tai kauko-ohjaajalla menettely sellaisia tapauksia varten, joissa ohjaaminen estyy. Kaukoohjatun ilma-aluksen ohjauskomennot ja muun muassa valvontatiedot siirtyvät kaukoohjaajan ja ilma-aluksen välillä datayhteyden (Command and Control link, C2) kautta. Jos ohjausyhteys katkeaa, ilma-aluksessa on oltava esimerkiksi järjestelmä, joka ohjaa ilma-aluksen turvallisesti ja turvallista lentorataa käyttäen haluttuun paikkaan. Jos valvontayhteys vikaantuu, esimerkiksi korkeustieto menetetään, on oltava käytössä menettely, jolla tilanne hallitaan ohjausyhteyttä käyttäen tukeutuen näköhavaintoihin esimerkiksi toimien selvästi suurimman sallitun lentokorkeuden alapuolella määräyksen muut ehdot huomioiden. Lennätykset on lisäksi suoritettava mahdollisimman vähän vaaraa aiheuttaen. 3.8 kohdassa edellytettäisiin, että käyttäjän nimi ja yhteystiedot ilmenevät kaukoohjatusta ilma-aluksesta. Tämä vaatimus tukee ilma-aluksen palautumista käyttäjälleen esimerkiksi tilanteissa, joissa laitteen hallinta on menetetty, vastuukysymysten selvit-

5 5(9) tämistä vahinkotapauksissa ja laillisuusvalvonnan toteuttamista. 3.9 kohdassa edellytettäisiin, että kauko-ohjaaja tallentaa luotettavasti tietyt tiedot kaikista lennätyksistään tai lennätyssarjoista. Tiedoilla on merkitystä esimerkiksi kaukoohjaajan kokemuksen arvioinnissa, mahdollisten poikkeamatapausten selvittämisessä ja vertailukelpoisen turvallisuustiedon keräämisessä Jos toiminnassa käytetään esimerkiksi kauko-ohjaustähystäjää, niin tästä tulisi olla maininta kuvattaessa lennätystehtävän luonnetta. Tiedot kustakin lennätyksestä tulee säilyttää kolmen vuoden ajan. Tallennuksen muotoa ei ole määritelty, voi olla esimerkiksi fyysinen päiväkirja tai elektroninen tiedosto kohdassa edellytettäisiin säilyttämään tiedot lennätyksistä kolmen vuoden ajan viimeisimmästä lennätyksestä kohdassa sallittaisiin lentoonlähtömassaltaan maksimissaan 25 kg kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen alueella, jota ei ole kielletty muulta ilmailulta tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu. Tavoitteena on riittävä turvallisuustaso sekä ilmassa että maassa oleville kolmansille osapuolille. Lennätyksessä on noudatettava määräyksen kohdassa 3.11 esitettyjä ehtoja, ellei ole myöntänyt poikkeusta 6 kohdan mukaisesti. Lentosäännöt ovat lähtökohtaisesti voimassa sellaisenaan pois lukien muun muassa minimilentokorkeus ja erot väistämissäännöissä, eli kauko-ohjattu ilma-alus väistää kaikkia muita ilma-aluksia. Käytön on oltava näköyhteyteen perustuvaa toimintaa, kauko-ohjatun ilma-aluksen on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioonottaen riittävän lähellä kauko-ohjaajaa tai kauko-ohjaustähystäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella ilman apuvälineitä b) kohta sallisi myös yöllä lennättämisen, mikäli valoisuusolosuhteet ovat vaatimuksen mukaiset. katsoo, että muun ilmaliikenteen turvallisuus voidaan varmistaa, kun kauko-ohjattua ilma-alusta lennätetään pitäen sitä koko ajan lennättäjänsä tai lennättäjään yhteydessä olevan tähystäjän näkyvissä, riittävän lähellä lennättäjää tai tähystäjää ja muiden ilma-alusten tavanomaisesti käyttämien lentokorkeuksien alapuolella ja kauko-ohjattu ilma-alus määrättäisiin väistämään kaikkia muita ilmaaluksia. Tämän vuoksi etäisyyden lennättäjästä tai tähystäjästä olisi oltava pääsääntöisesti enintään n. 500 metriä kuitenkin siten, että ilma-aluksen koko huomioidaan, eli pienemmillä ilma-aluksilla etäisyys olisi vähemmän ja suuremmilla mahdollisesti yli 500m, kun edellytykset täyttyvät. Käytettäessä kauko-ohjaustähystäjää 3.11 c) kohdan vaatimusten täyttämiseksi olisi kauko-ohjaajan ja kauko-ohjaustähystäjän yhteydenpitoa varten oltava luotettava viestintäväline. Vaatimus ei koskisi tilanteita joissa suora puheyhteys on mahdollinen. Lentokorkeuden olisi oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta pois lukien kohdan 3.11 d) poikkeukset. Annettava määräys katsottaisiin luvaksi poiketa lentosääntöjen minimilentokorkeusmääräyksistä. Näiden rajoitusten noudattaminen olisi kaukoohjaajan vastuulla. Lennättäminen alempana kuin tehtävän edellyttämällä korkeudella ei määräyksen 3.11 d) kohdan mukaan ole sallittu. Tällä pyritään suojaamaan kolmansia osapuolia. Tässä kohdassa sallittaisiin kuitenkin 150 metrin korkeuden ylitys esteiden, esimerkiksi radiomastojen tarkastustoiminnassa, siten että kauko-ohjattu ilma-alus pysytellessään sivusuunnassa enintään 15 metrin etäisyydellä esteestä katsotaan osaksi estettä eikä korkeuden ylitykseen tuolloin tarvita erillistä lupaa. Esteen yläpuolelle ei

6 6(9) kuitenkaan saisi nousta mikäli korkeus ylittää 150 metriä. Toiminnan olisi tapahduttava esteen omistajan erillisestä toimeksiannosta. Lisäksi sallittaisiin mahdollisuus hakea poikkeusta korkeusrajoituksesta kohdan 6.1 mukaisesti yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos ne eivät vaaranna turvallisuutta kohdassa määrättäisiin miten kauko-ohjattujen ilma-alusten toiminnassa tulee huomioida lentoasemien läheisyys, sen asettamat vaatimukset ja poikkeustilanteissa edellytettävä sopiminen ilmaliikennepalvelujen tarjoajan (lennonjohto tai lentotiedotuselin) kanssa. Lentoasemien läheisyys eli valvotun lentopaikan lähialueet (CTR), lentotiedotusvyöhykkeet (FIZ) ja radiovyöhykkeet (RMZ) on katsottu tarpeelliseksi liittää rajoitusten ja ennakkosopimisvelvoitteen piiriin riippumatta kulloinkin voimassa olevasta ilmatilaluokasta ja kyseisestä ilmatilasta vastaavan ilmaliikennepalveluelimen palveluajoista. Edellä mainituissa ilmatilan osissa tarjotaan ilmaliikennepalvelua. Turvallisen palvelun tarjoamiseksi ilmaliikennepalveluelimen vastuualueella oleva liikenne on oltava alueesta vastaavan elimen tiedossa. Tiedon on oltava käytettävissä myös aukioloaikojen ulkopuolella tapahtuvasta lennätystoiminnasta, jotta lentopaikan liikenteen turvallisuudesta voitaisiin varmistua myös lyhyellä varotusajalla tulevien ilmaliikennepalveluelimen palveluaikojen muutosten yhteydessä. Kohdassa määrättäisiin, että kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen on sallittu lentoaseman lähialueella (CTR), lentotiedotusvyöhykkeellä (FIZ) ja radiovyöhykkeellä (RMZ) riippumatta kulloinkin voimassa olevasta ilmatilaluokasta ja kyseisestä ilmatilasta vastaavan ilmaliikennepalveluelimen palveluajoista enintään 50 metrin korkeudella maan tai veden pinnasta, kun vaakasuora etäisyys kiitotiestä on vähintään viisi kilometriä. Tällaisen toiminnan vapauttaminen ennakkosopimisvelvoitteesta on nähty tarkoituksenmukaiseksi perustuen matalaan lennätyskorkeuteen ja riittävään etäisyyteen lähialueella tai lentopaikan lentotiedotusvyöhykkeellä sijaitsevasta kiitotiestä. Kohdassa määrättäisiin myös Jyväskylän ja Utin lentoasemien lähialueilla tapahtuvan toiminnan pysyvästä sopimisvelvoitteesta poiketen yllä mainitusta pääsäännöstä. Ilmaliikennepalvelun tarjoaja tulee julkaisemaan tarkemmat ohjeet ennakkosopimisesta kohdassa määrättäisiin, että kauko-ohjatun ilma-aluksen lennätyksessä on kiinnitettävä erityistä huomiota valvomattomien lentopaikkojen, ns. korpikentät ja helikopterilentopaikkojen läheisyydessä tapahtuvaan ilmaliikenteeseen. On katsottu tarkoituksenmukaiseksi, että näillä alueilla toiminta vapautettaisiin erityisistä etäisyys- tai sopimisrajoituksista, koska niiden liikennemäärät ovat usein vähäisiä pois lukien vilkkaammat perinteisen ilmailun harrastukseen käytettävät lentopaikat. Niillä toimittaessa on katsottu lentopaikan omavalvonnan toimivan myös kauko-ohjattujen ilma-alusten osalta. Kohdassa määrättäisiin myös huomioimaan soveltuvin osin mahdolliset, paikalliset ohjeet kohdassa määrättäisiin, että kauko-ohjatun ilma-aluksen on väistettävä kaikkia muita ilma-aluksia. Kauko-ohjatut ilma-alukset ovat pääsääntöisesti pienikokoisia ja siksi vaikeasti havaittavia, tästä syystä väistämisvelvollisuus on aina kauko-ohjatulla ilmaaluksella käytettäessä ilma-alusta alueella, jota ei ole kielletty muulta ilmailulta tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu kohdassa sallittaisiin kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella edellyttäen, että

7 7(9) kohdan vaatimukset täyttyvät. Määräyksessä on käytetty lentosääntöjen kanssa yhdenmukaisesti vakiintuneita käsitteitä ulkosalle kokoontunut väkijoukko ja asutuskeskuksen tiheästi asuttu osa. Huom. näille käsitteille ei ole lentosäännöissä (SERA) annettu tyhjentävää määritelmää. a) Yleisesti Euroopassa säännellään kevyemmin alle 5-7 kg kauko-ohjattuja ilmaaluksia. Muissa Pohjoismaissa käytetään yleisesti 7 kg painorajaa, jota ehdotetaan myös käytettäväksi Suomessa. b) Jos toiminnassa ei voida käyttää sellaista korkeutta, että hätätilanteessa voidaan suorittaa lasku siten, että siitä aiheutuva vaara on ulkopuolisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen mahdollisimman pieni, on kauko-ohjatun ilma-aluksen oltava varustettu siten tai oltava ominaisuuksiltaan sellainen, että ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen aiheutuva vaara on mahdollisimman pieni. Tällainen varustelu voi olla esimerkiksi jarruvarjo tai jokin iskua vaimentava varuste, jolla toiminnasta aiheutuvaa vaaraa voitaisiin pienentää mahdollisimman paljon. Ominaisuudella tarkoitetaan tässä esimerkiksi lentoonlähtömassan pienuutta. c) ja d) Tarkoitus on, että ilma-aluksen käyttäjä tunnistaa ennen lennätystä vaaratekijät, arvioi niiden riskit ja määrittää ne keinot, joilla liian suuria riskejä vähennetään turvallisemmalle tasolle. Edelleen ilma-aluksen käyttäjän tulee laatia kirjallinen toimintaohjeistus normaalitoimintaan sekä häiriötilanteisiin. Tällä halutaan varmistua siitä, että toiminnassa mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä eri tilanteissa. e) Valvontaviranomainen voi tarvittaessa pyytää 3.15 c) ja d) kohdissa tarkoitetut asiakirjat tarkastettavakseen kohdan mukaan kohdan 3.15 vaatimuksia ei sovellettaisi kauko-ohjatun ilmaaluksen lennättämiseen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon tai asutuskeskuksen tiheästi asutun osan yläpuolella viranomaisen, kuten pelastus- ja poliisiviranomaisten sekä puolustusvoimien, rajavartiolaitoksen ja Tullin tehtävissä. Tämä koskisi myös viranomaisen toimeksi antamia tehtäviä kuten Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) viranomaisen pyynnöstä tapahtuvia etsintä- tai pelastuslennätyksiä. Tämän taustalla on ajatus yhteiskunnan turvallisuuden varmistamisesta siten, että eri toimialojen viranomaiset voisivat hoitaa tehtäviään mahdollisimman esteettömästi. Lisäksi taustalla on rinnastus yhteisten eurooppalaisten lentosääntöjen (SERA) 4 artiklan vastaaviin vapautuksiin kohdassa velvoitettaisiin ilmoittamaan kauko-ohjatuille ilma-aluksille tapahtuneista onnettomuuksista ja poikkeavista tilanteista on, jotta viranomainen voisi saada tarvittavaa tietoa alan turvallisuuden hallinnan avuksi. Ilmoittamisesta tullaan antamaan erilliset ohjeet. 4 kohdassa määrättäisiin kauko-ohjatun ilma-aluksen käyttämisestä alueella, joka on muulta ilmailulta kielletty tai miehittämättömän ilma-aluksen lennättämistä varten erotettu. Ilmailulain 9 :n 4 momentin mukaan tällaisilla alueilla miehittämätön ilma-alus saa poiketa lentosäännöistä, jos poikkeava menettely on suunniteltu ja toteutetaan siten, että ettei lentoturvallisuutta vaaranneta. Tällaisella alueella voidaan miehittämätöntä ilma-alusta lennättää esimerkiksi näköyhteyden ulkopuolella. Kohtien 4 a) ja b) tarkoituksena on, että ilma-aluksen käyttäjä tunnistaa ennen lennätystä vaaratekijät, arvioi niiden riskit ja määrittää ne keinot, joilla liian suuria riskejä vähennetään turvallisemmalle tasolle. Edelleen ilma-aluksen käyttäjän tulee laatia kirjallinen toimintaohjeistus normaalitoimintaan sekä häiriötilanteisiin. Tällä halutaan varmistua siitä, että toi-

8 8(9) minnassa mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä eri tilanteissa. Kohdan 4 c) mukaan valvontaviranomainen voisi tarvittaessa pyytää kohtien 4 a) ja b) mukaiset asiakirjat tarkastettavakseen. Tarkoitus on korostaa vastuun olevan aina viime kädessä toimijoilla itsellään. 5 kohdassa määrättäisiin lennokkitoimintaa koskevista vaatimuksista. Lennokkitoimintaa koskevat vaatimukset olisivat merkittävästi kevyemmät kuin ammattimaisessa RPAStoiminnassa, mutta joiltain osin, erityisesti vaativissa ja riskialttiissa toimintaympäristössä on nähty tarpeelliseksi rajoittaa lennokkitoimintaa enemmän kuin ammattilaistoimintaa, erityisesti kolmansien osapuolten turvallisuuden varmistamiseksi. Lähtökohtana pidettäisiin sitä, että lennokilla ei voitaisi toimia samoilla edellytyksillä kuin kaukoohjatuilla ilma-aluksilla alueilla, joille ammattimaiselle RPAS-toiminnalle asetettaisiin toiminnallisia tai teknisiä vaatimuksia. 5.1 kohdassa määrättäisiin suorittamaan lennätykset siten, että niistä aiheutuva vaara ulkopuolisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen, sekä meluhaitta ovat mahdollisimman pienet. 5.2 kohdassa kiellettäisiin lennokin lennättäminen ulkosalle kokoontuneen väkijoukon yläpuolella, koska kyseiseen toimintaan nähdään sisältyvän suuria riskejä. Ammattimainen RPAS-toiminta on mahdollista edellä mainituissa olosuhteissa ainoastaan täytettäessä erittäin tiukat vaatimukset menetelmien ja laitteistojen suorituskyvyn osalta, lisäksi ammattimaista toimintaa koskee ankara vastuu ja vakuutusvaatimukset. Tältä osin lennokkiharrastajien osalta ei voitaisi määrätä lievempää rajoitusta. 5.3 kohdassa sallittaisiin lentoonlähtömassaltaan enintään 3 kg lennokin lennättäminen asutuskeskuksen tiheästi asutulla alueella, edellyttäen että lennättäjä on tutustunut alueeseen, varmistunut laitteen teknisestä kunnosta ja arvioinut että lennättäminen voidaan suorittaa turvallisesti. Tarkoituksena on korostaa myös lennokkitoiminnassa lennättäjän vastuuta toiminnastaan. 5.4 kohdassa määrättäisiin lennätykset suoritettavaksi siten että ne eivät vaaranna, haittaa eivätkä estä viranomais- tai ensivasteyksikön toimintaa. Tämä on välttämätöntä erityisesti onnettomuuspaikoilla joissa on mukana viranomaisen tai määräämänsä ilmaalustoimintaa, esim. pelastushelikopteritoiminta. Ilmailulain 11 :n mukaan Trafin (3 mom.) tai ilmatilan hallintayksikön (4 mom.) on rajoitettava tai kiellettävä ilmailu tietyllä alueella muun muassa sotilasviranomaisen esityksestä, jos se on välttämätöntä esimerkiksi maanpuolustuksen tai rajaturvallisuuden ylläpitämiseksi. 5.5 kohdassa edellytettäisiin, että käyttäjän nimi ja yhteystiedot ilmenevät lennokista. Tämä vaatimus tukee lennokin palautumista käyttäjälleen esimerkiksi tilanteissa, joissa laitteen hallinta on menetetty, vastuukysymysten selvittämistä vahinkotapauksissa ja laillisuusvalvonnan toteuttamista. Merkinnän ei tarvitsisi olla nähtävissä lennokin ulkopinnalla (esim. tarkat pienoismallit, scale models ) vaan voisi sijaita esimerkiksi rungon sisäpuolella. 5.6 kohdassa määrättäisiin, että lennokkitoimintaa saa harjoittaa ainoastaan suoraan näköyhteyteen perustuen. Näköyhteyden ulkopuolella tapahtuva toiminta on ammattimaisessa toiminnassakin rajattu rajoitus- ja vaara-alueella tapahtuvaksi. Tältä osin lennokkiharrastajien osalta ei voitaisi määrätä lievempää rajoitusta. Lennokin on oltava koko ajan ohjattavissa ja sitä on lennätettävä vallitsevan sään ja valoisuuden huomioon ottaen riittävän lähellä lennättäjää niin, että muu ilmaliikenne ja esteet voidaan havaita ja kyetään arvioimaan väistämistarve luotettavasti suoran näköyhteyden perusteella il-

9 9(9) man apuvälineitä. Kohta sallisi myös yöllä lennättämisen, mikäli valoisuusolosuhteet ovat vaatimuksen mukaiset. Lisäksi sallittaisiin mahdollisuus hakea poikkeusta kohdan 6.1 mukaisesti yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos ne eivät vaaranna turvallisuutta. Poikkeuksilla tarkoitettaisiin lähinnä lennokeilla harjoitettavia ns. First Person View (FPV) -kilpailuja matalissa korkeuksissa erillisen tähystäjän valvoessa toimintaa. 5.7 kohdassa määrättäisiin lennokkien lennätyskorkeudeksi alle 150 metriä maan tai veden pinnasta. Tätä korkeusrajoitusta ei kuitenkaan sovellettaisi ilmailutiedotusjärjestelmässä julkaistavilla lennokkien lennätyspaikoilla, joille korkeusrajoitukset määrättäisiin erillisen sopimismenettelyn mukaisesti yhteistyössä Suomen Ilmailuliitto Ry:n ja Finavia Oyj:n kanssa. Lisäksi sallittaisiin mahdollisuus hakea poikkeusta korkeusrajoituksesta kohdan 6.1 mukaisesti yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos ne eivät vaaranna turvallisuutta. Tällä tarkoitettaisiin lennokkien osalta lähinnä perinteisiä virallisten lennokkien lennätyspaikkojen ulkopuolella tapahtuvia lennätystapahtumia, kilpailuja yms. 5.8 ja 5.9 kohtien osalta määrättäisiin lennokkitoiminnalle saman sisältöiset vaatimukset kuin ammattimaiselle RPAS-toiminnalle kohdassa määrättäisiin lennokit väistämään kaikkia ilma-aluksia kohdassa lueteltaisiin kohdat, joita ei sovelleta vapaastilentäviin lennokkeihin. 6 kohdassa Poikkeukset olisi EASA-asetuksen 14 artiklaa vastaava kuvaus siitä, missä tilanteissa määräyksen vaatimuksista voidaan poiketa. Näin voidaan toimia yllättävissä ja kiireellisissä tilanteissa tai ajallisesti rajattujen toiminnallisten tarpeiden vuoksi, jos poikkeukset eivät heikennä turvallisuutta. Lisäksi poikkeuksia voitaisiin myöntää määräyksen vaatimuksista miehittämättömällä ilma-aluksella suoritettavaan testaus- ja tutkimustoimintaan. Tällä halutaan turvata yritysten mahdollisuus mm. tuotekehitykseen. Poikkeukset voidaan kuitenkin myöntää ainoastaan ajallisesti rajattuina ja turvallisuutta vaarantamatta. Kohdassa selvennetään, kenellä on velvollisuus tehdä turvallisuustarkastelu sen selvittämiseksi, että poikkeukset eivät heikennä turvallisuutta. Kohta sallii myös perinteisen lennokkitoiminnan vaatimat poikkeukset määräyksen korkeusrajoitukseen sekä tietyin osin suoran näköyhteyden ja väistämisen vaatimuksiin, esim. First Person View (FPV). Määräyksen aikataulu Määräys julkaistaan Finlexissä ja se tulee voimaan samana päivänä. Määräyksestä viestiminen Määräyksen antaminen uutisoidaan n verkkosivuilla. Lisäksi määräyksen antamisesta annetaan erikseen tieto ilmailun sääntelyn jakelulistalle ilmoittautuneille sekä viraston tiedossa oleville RPAS-toimijoille sähköpostitse. Määräyksen tiimoilta tullaan järjestämään tarvittaessa erillisiä tiedostus-, info- ja koulutustapahtumia. LIITTEET Liite 1 Määräyshankepäätökseen saadut kommentit Liite 2 Turvallisuusarviointi Liite 3 Lausuntoyhteenvetokooste

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN

MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN al Määräysluonnos versio 5.5.2015 1 (6) Antopäivä: x.xx.2015 Voimaantulopäivä: x.xx.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöön pantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (6) Antopäivä: 9.10.2015 Voimaantulopäivä: 9.10.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: - KAUKO-OHJATUN

Lisätiedot

Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX

Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX Miehittämättömän ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-XX Määräyksen tausta ja säädösperusta antaa ilmailulain (864/2014) 57 ja 70 :ssä tarkoitetut määräykset miehittämättömien ilma-alusten käyttämisestä

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräysluonnos 1 (7) Antopäivä: X.10.2016 Voimaantulopäivä: X.10.2016 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi

Voimassa: toistaiseksi luo Määräys 1 (8) Antopäivä: 23.12.2016 Voimaantulopäivä: 1.1.2017 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 9, 57, 70 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Kumotaan Liikenteen

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio 1(5) 4.7.2016 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta Tällä määräyksellä muutetaan nykyinen n 9.10.2015 antama ilmailumääräys

Lisätiedot

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä

Puolustusvoimat, Sisäministeriö - Suomen ilmailuliitto. ilmatilatyöryhmä Kohta Kommentti Lausunnon antaja Ilmavoimien esikunta on laatinut Puolustusvoimien lausunnon TraFin lausuntopyyntöön Määräysluonnoksesta OPS M1-28, Vaara-alueet. Lausunto on koordinoitu Sotilasilmailun

Lisätiedot

RPAS viranomaissääntely Suomessa

RPAS viranomaissääntely Suomessa RPAS viranomaissääntely Suomessa 3.2.2016 Samuli Vuokila Johtava asiantuntija, lentotoiminta Responsible traffic. Courage and co-operation. Miehittämättömän ilmailun historiaa Montgolfierin veljekset Ranskassa,

Lisätiedot

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32

Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Perustelumuistio 1(7) 20.12.2016 Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin lennättäminen OPS M1-32 Määräyksen tausta ja säädösperusta Tällä määräyksellä muutetaan nykyinen n 9.10.2015 antama ilmailumääräys

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista tuulivoimasta yksikönpäällikkö Juha Nurmi 2012 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. 1 Sisältö Tuulivoimalat, ilmailulaki laki ja lentoestelupa Tuulivoimaloiden rakentaminen ja korkeustarpeet

Lisätiedot

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta -

HE 79/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle ilmailulain muuttamiseksi - Sisällön tarkastelua lennokkitoiminnan näkökulmasta - SIL LENNOKKITOIMIKUNTA - Tilanne 9 / 2014: Hallitus on jättänyt vuoden 2014 alkupuolella eduskunnalle esityksen ilmailulain muuttamisesta. Eduskunta on käsitellyt lakiehdotuksen 5.6.2014 ja siirtänyt sen

Lisätiedot

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä:

Seuraavaa etuoikeusjärjestystä noudatetaan eri ilmatilarakenteiden ja ilmaliikenteen välillä: ILMATILANKÄYTÖN ETUOIKEUSJÄRJESTYS Etuoikeusjärjestys perustuu FUA-konseptin mukaan esitaktisella tasolla suoritettuihin ennakkoilmoitusmenettelytoimenpiteisiin. Ennakkoilmoituksia voivat jättää AMC:lle

Lisätiedot

Ilmailumääräys OPS M6-1

Ilmailumääräys OPS M6-1 Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/11541/03.04.00.00/2010 Ilmailumääräys OPS M6-1 Antopäivä: 9.7.2010 Voimassaoloaika: 15.7.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperusta: ilmailulaki (1194/2009) 6 :n 4 momentti

Lisätiedot

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997

Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 Tutkintaselostus C 21/1997 L Lentoturvallisuutta vaarantanut tapaus Jyväskylän lentoaseman läheisyydessä 18.7.1997 OH-PKT, Piper PA-28-181 OH-JLK, Cessna TU206G Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen

Lisätiedot

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ

Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ANS M1-6 ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ Perustelumuistio ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelumääräyksestä ILMAILUMÄÄRÄYS ILMAILUN ETSINTÄ- JA PELASTUSPALVELUN JÄRJESTÄMISESTÄ 1. Yleistä 1.1. Määräyksen tarkoitus ja tavoite Ilmailulain (1194/2009)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö -

Mikkelin kaupunki - Puolustusministeriö - KOMMENTTIKOOSTE, toinen lausuntopyyntö 1(7) TRAFI/3161/03.04.00.00/2015 OPS M1-28 Vaara-alueet Kohta Kommentti Lausunnon antaja Trafi Mikkelin kaupungin lentoasemalla ei ole huomautettavaa OPS M1-28 Vaara-alueita

Lisätiedot

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj

ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014. xxxxxx xxxx Finavia Oyj ILMATILAUUDISTUS 13.11.2014 xxxxxx xxxx Finavia Oyj Johdanto Taustaa Puolustusvoimien rakenneuudistus Single European Sky (SES) I ja II -asetusten vaatimukset FRA-valmistautuminen (syksy 2015) ICAO / SERA

Lisätiedot

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla

Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Miehittämättömän ilmailun sääntely Suomessa ja maailmalla Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV /

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta SUOMEN ILMAILULIITTO Avainhenkilöpäivät 17.10.2015 Päivi Metsävainio, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulain muutos Muutoksen taustalla poikkeama-asetus (376/2014)

Lisätiedot

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tehoa metsätalouteen droneilla Tekes 20.1.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Määritelmällisesti (Tästä ei vallitse yksimielisyyttä) ILMAILUA ILMA-ALUKSIA UAV / UAS / Robottikopteri RPA(S) Kauko-ohjattu

Lisätiedot

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa

Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Lentotyö nyt ja tulevaisuudessa Laskuvarjohyppylennot www.ilmailu.fi Normihierarkia Lakien ja määräysten keskinäinen suhde Jos ei ristiriitaa määräys, normi tai päätös on yhtä sitova kuin laki 15.2.2013

Lisätiedot

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset

Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Ilmailulaki ja EU:n yhteisten lentosääntöjen tuomat säädösja määräysmuutokset Rovaniemi 14.3.2015 Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 Ilmailulain uudistuksen

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu - Lainsäädännön suuntaviivoja Suomesta ja maailmalta Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RPAS/UAS/DRONE/MIEHITTÄMÄTÖN

Lisätiedot

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet

Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Perustelumuistio 1(5) 27.2.2015 Vuokraveneiden laitteet ja varusteet Määräyksen tausta ja säädösperusta Voimassa oleva määräys vuokraveneiden laitteista ja varusteista (Trafi) on vuonna 2010 antanut aluksen

Lisätiedot

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu

Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Valvontasuunnitelma 2015 Ilmailu Sisällysluettelo 1 Lentopaikkojen pidon valvonta... 1 2 Lennonvarmistusorganisaatioiden valvonta... 1 3 Siviili-ilmailun turvaamispalveluorganisaatioiden valvonta... 2

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

Uutisia säädösrintamalta

Uutisia säädösrintamalta Uutisia säädösrintamalta Suomen ilmailuliiton Avainhenkilöpäivät 25.10.2014 Susanna Metsälampi, Trafi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Uutisia säädösrintamalta Mistä tietoa? Viranomaisen prioriteeteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Palveluosasto 4.5.2016 Muistio VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LÄHESTYMISTAVASTA LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston asetuksella

Lisätiedot

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97)

Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) 1 (5) Työneuvoston lausunto TN 1347-98 (24/97) Työneuvoston lausunto työaikalain (605/1996) 17 :n 1 ja 2 momentin tulkinnasta. Annettu Uudenmaan työsuojelupiirin pyynnöstä 18 päivänä maaliskuuta 1998.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 48/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimusta muuttavien pöytäkirjojen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen

Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa. Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen Kokemuksia kauko-ohjattavien pienoiskopterien käytöstä turvetuotannossa Hanne Mäenpää/Tarja Väyrynen 16.01.2018 Mistä oikein on kysymys? Miehittämätön ilma-alus on ilma-alus, joka on tarkoitettu käytettäväksi

Lisätiedot

Miehittämätön ilmailu

Miehittämätön ilmailu Miehittämätön ilmailu Viranomaisnäkökulma Ke 26.4.2017 Tampere Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esittely: Jukka Hannola Twitter: @JukkaHannola - Johtava asiantuntija / Ilmailujohtajan esikunta

Lisätiedot

UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli

UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli Mikko Huttunen 18.11.2016 (päivitetty) UAV-sääntely Suomessa ja EU:n esittämä sääntelymalli Esitys vain hankkeen sisäiseen käyttöön Tutkimustulokset ilmenevät kokonaisuudessaan hankkeen loppuraportista

Lisätiedot

Kaupunkiraideliikenne

Kaupunkiraideliikenne Perustelumuistio 1(7) 1.2.2016 Kaupunkiraideliikenne Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen säädösperusta on kaupunkiraideliikenteestä annetun lain (1412/2015) 5 :n 5 momentti, 6 :n 3 momentti,

Lisätiedot

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa

RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa RPAS Miehittämätön ilmailu Suomessa Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. 2 Eurocontrol Käyttökohteet Mielikuvitus rajana Valokuvaus / Media

Lisätiedot

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet

Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjän oikeudet ja velvollisuudet Tarkastuslentäjien tehtävät, vastuut ja velvollisuudet Trafin näkökulmasta Tarkastuslentäjän asema Viranomaisen kautta tilattavat tarkastuslennot Poikkeusluvat

Lisätiedot

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on antanut 19.5. ilmailumääräyksen OPS M6-1, Laskuvarjohyppytoiminta. Määräys tulee voimaan 22.5. ja kumoaa aiemman

Lisätiedot

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

ILMARI. Ilmatilan kokonaisuudistus Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI Ilmatilan kokonaisuudistus 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. ILMARI - Taustaa Projekti käynnistettiin Trafi-joryssä 9.8.2013 Projektin tarkoituksena oli ja on tunnistaa ja toteuttaa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA

YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA YHTEISTOIMINTASUUNNITELMA SIVIILI-ILMAILUN ONNETTOMUUKSIEN VARALTA Veli-Matti Sääskilahti 8.5.2014 Lento-onnettomuuksia Suomessa Comp Air 8, Jämijärvi 2014-8 menehtynyttä, 3 loukkaantunutta Copterline

Lisätiedot

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen

OPS M6-1. ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen OPS M6-1 ESITYS PERUSTUU OLETUKSIIN (perustelumuistioluonnos yms.) Laskuvarjotoimikunta Timo Kokkonen YLEISTÄ Trafin Lausuntopyyntö: Laskuvarjohyppytoiminta OPS M6-1 Määräykseen tehtävät muutokset johtuvat

Lisätiedot

Purjelentäjän lupakirja GPL

Purjelentäjän lupakirja GPL Purjelentäjän lupakirja GPL Teoriakoulutus Osa 1: Ilmailun säädökset V0.1 Yleistä - Osa 1: Ilmailun säädökset 6 tuntia Tämä koulutusmateriaali pohjautuu Suomen Ilmailuliiton teoriakoulutusohjelmaan purjelentäjän

Lisätiedot

RPAS-info RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

RPAS-info RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. RPAS-info 9.11.2016 RPAS-sääntely ja määräysmuutos Päivi Metsävainio Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Käsitteet Miehittämätön ilma-alus Ilma-alus, joka on tarkoitettu lentämään ilman ilmaaluksessa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2

ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 ILMAILUMÄÄRÄYS AIR M1-2 muutos 1 6.2.1996 PL 50, 01531 VANTAA, FINLAND, Tel. 358 (0)9 82 771, Fax 358 (0)9 82 772499 www.lentoturvallisuushallinto.fi ILMA-ALUSTEN KANSALLISUUS- JA REKISTERITUNNUKSET Tämä

Lisätiedot

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1

KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 KMTK lentoestetyöpaja - Osa 1 Veijo Pätynen 18.10.2016 Pasila YHTEISTYÖSSÄ: Lentoestelupa Lentoestelupa Ilmailulaki 64/2014 158 Lentoesteet Mastoa, tuulivoimalaa, nosturia, valaistus-, radio- tai muuta

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Liite II huolto-ohjelma

Liite II huolto-ohjelma Liite II huolto-ohjelma Jukka Parviainen 4.10.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki 864/2014 34 Lentokelpoisuuden ylläpitäminen Ilmailuun käytettävän ilma-aluksen omistajan, haltijan

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 HYVINVOINTIALAN LIITON SÄÄNNÖT 1 Nimi ja paikka Yhdistyksen nimi on Hyvinvointialan liitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä liitoksi. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. Liitto on Elinkeinoelämän

Lisätiedot

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat

.eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat .eu-verkkotunnusta koskevat WHOIS-toimintalinjat 1/7 MÄÄRITELMÄT Käsitteet, jotka on määritelty asiakirjoissa Sopimusehdot ja/tai.euriidanratkaisusäännöt, on kirjoitettu isolla alkukirjaimella tässä asiakirjassa.

Lisätiedot

Riippumattomat arviointilaitokset

Riippumattomat arviointilaitokset Riippumattomat arviointilaitokset CSM Riskienhallinta -asetuksen mukainen riippumaton arviointi Komission asetus (352/2009/EY) yhteisestä turvallisuusmenetelmästä, CSM riskienhallinta-asetus, vaatii rautatiejärjestelmässä

Lisätiedot

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12

Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Perustelumuistio 1(5) 23.5.2016 Rajavartiolaitoksen ilmailu GEN M1-12 Määräyksen tausta ja säädösperusta Rajavartiolaitoksen ilmailua koskeva määräys annetaan ilmailulain (864/2014) 8, 33 ja 57 :n perusteella.

Lisätiedot

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki

Ilmailu / RPAS. Sääntelyn sidosryhmäinfo. Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki Ilmailu / RPAS Sääntelyn sidosryhmäinfo Jukka Hannola Johtava asiantuntija Ilmailujohtajan esikunta Helsinki 19.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Remotely Piloted Aircraft System / Drone

Lisätiedot

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ

Voimassa: toistaiseksi. Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008 annettu lentotyötä koskeva ilmailumääräys OPS M1-23 LENTOTYÖ lu 1 (6) Antopäivä: 11.2.2015 Säädösperusta: Ilmailulaki (864/2014) 70 Voimaantulopäivä: 15.2.2015 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan 2.12.2008

Lisätiedot

Uusi ilmatila 11/2014

Uusi ilmatila 11/2014 Uusi ilmatila 11/2014 Pakkasparlamentti 22.3.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Projektin eteneminen Finavia (Ilmatila 2012+ projekti) haki Trafilta hyväksyntää suunnittelukriteereille 6/2012 ja

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Liikennepolitiikan osasto Susan Hindström Muistio 7.10.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS ILMAILULTA RAJOITETUISTA ALUEISTA ANNE- TUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Lisätiedot

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen

Ilmailulainsäädännön kokonaisuudistuksen vaikutus ja uusi viranomainen Päiväys/Datum/Date 6.7.2011 Dnro/Dnr/Ind.No. Viite/Referens/Ref TRAFI/4841/03.04.00/2011 Perustelumuistio Asia Ärende Subject ILMAILUMÄÄRÄYKSEN OPS M2-9 LIITIMET MUUTOS 1. Määräysmuutosten perustelu ja

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Miehittämättömän ilma-alusliikenteen järjestelmien ja Kiikalan lentopaikan kehittäminen, syksy 2015

Miehittämättömän ilma-alusliikenteen järjestelmien ja Kiikalan lentopaikan kehittäminen, syksy 2015 Kiikalan lentopaikan RPAS mahdollisuudet Katja Kapanen Julkinen 11.01.2016 Miehittämättömän ilma-alusliikenteen järjestelmien ja Kiikalan lentopaikan kehittäminen, syksy 2015 Selvityksen tavoitteet: 1.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lainsäädäntökuulumisia osastonjohtaja Susanna Metsälampi Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ajankohtaista ilmailun säädöshankesalkussa Ilmailulain l i kokonaisuudistus k EU-lainsäädännön ja kv. standardien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE

EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE EUROOPAN ALH-SIVUSTOJEN TOIMINTAPERIAATE 1 Euroopan ALH-sivustojen toimintaperiaate Lisätäkseen Amwayn, Amwayn tuotteiden ja Amwayn liiketoimintamahdollisuuden tunnettavuutta sekä ALH:ien tukemiseksi liiketoiminnan

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON MAKSULLISISTA SUORITTEISTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Suunnittelija Pirjo Karttunen LVM 25.11.2015 Erityisasiantuntija Saara Norrman Trafi LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN ASETUS LIIKENTEEN TURVALLI- SUUSVIRASTON

Lisätiedot

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta

TRAFI/4482/ /2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta SIL LENNOKKITOIMIKUNTA TRAFI/4482/03.04.00.00/2015 MIEHITTÄMÄTTÖMÄN ILMA-ALUKSEN JA LENNOKIN LENNÄTTÄMINEN Määräysluonnoksen tarkastelua lennokkien näkökulmasta Tilannekatsaus lain ja määräysten osalta:

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Luonnos 22.4.2016 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun sosiaalija terveysministeriön asetuksen muuttamisesta Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi

Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi Ilmatilauudistus Mitä, missä, milloin ja miksi Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Työnjako Työnjako eri toimijoiden välillä oli selkeä, mutta tiivis yhteistyö kaikkien eri toimijoiden välillä oli

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 14.9.2012 LAPELY/145/07.00/2012 07.00.03 2 pitää olla 8/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS

ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS ASUNTO-OSAKEHUONEISTOSSA TEHTÄVÄSTÄ KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖSTÄ ILMOITUS Sivu 1/2 TALOYHTIÖ Asunto-osakeyhtiön nimi ja osoite Huoneiston numero OSAKAS Huoneiston osakkeenomistajan nimi ja puhelinnumero

Lisätiedot

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET

LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET LENNONVALMISTELU JA SEN HAASTEET Tuomas Gröndahl Lennonvalmistelu pähkinänkuoressa säätarkastelu Onko lento sään puolesta mahdollista toteuttaa? Täyttyvätkö viranomaisen asettamat suunnitteluminimit? Täyttyvätkö

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

LENTOKELPOISUUSVAATIMUKSET MIEHITTÄMÄTTÖMILLE SOTILASILMA-ALUKSILLE JA SOTILASLENTOLAITTEILLE

LENTOKELPOISUUSVAATIMUKSET MIEHITTÄMÄTTÖMILLE SOTILASILMA-ALUKSILLE JA SOTILASLENTOLAITTEILLE SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUMÄÄRÄYS MILITARY AVIATION REGULATION SIM-Ma-Lt-014 25.03.2011 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299 800 LENTOKELPOISUUSVAATIMUKSET

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 62. Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.06.2013 Sivu 1 / 1 2594/11.01.04/2013 62 Lausunto Finavia Oyj:lle Helsinki-Vantaan lentoaseman liikenteen meluntorjunnan toimintasuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Kari Kavasto,

Lisätiedot

Ilmatila asiaa liitäjille 2012

Ilmatila asiaa liitäjille 2012 Ilmatila asiaa liitäjille 2012 ILMATILA SUOMESSA 2012 Ilmatila FL 95 alapuolella EF_ENR_6_ATSINDEX.pdf G alueet EF_ENR_6_GLIDING.pdf TG alue 2012 Karttakuva AMC 04-10-2012 TG114 v. 0.1.pdf Muut varausalueet

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA

ILMAILUMÄÄRÄYS MAAHUOLINTA LENTOASEMILLA I L M A I L U L A I T O S CIVIL AVIATION ADMINISTR ATION LENTOTURVALLISUUSHALLINTO F LI GH T SA T A U T O I T FI F E Y N L AN H R Y D ILMAILUMÄÄRÄYS GEN M1-3 AVIATION REGULATION muutos 1 12.6.2002 PL 50,

Lisätiedot

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori

Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle. Kimmo Linnavuori Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista velvoitteita välinehuollolle Kimmo Linnavuori Valviran tehtävä lääkinnällisten laitteiden valvonnassa Laki 629/2010 terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista:

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Miehittämättömän ilmailun työryhmä

Miehittämättömän ilmailun työryhmä Miehittämättömän ilmailun työryhmä Tilannekatsaus Matti Tupamäki 9.10.2014 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin ohjauksen johtoryhmä 30.10.2013: Havainto: RPAS:ien käyttö on alkanut laajentuu nopeasti

Lisätiedot

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010

STT:n yleiset sopimusehdot 1.1.2010 YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 (5) STT:n yleiset sopimusehdot 1. Käyttöoikeus 2. Käyttöehdot 1 Kappale päivitetty 1.1.2016 alkaen. Asiakkaalla on oikeus käyttää STT:n palvelua ja/tai siihen sisältyviä aineistoja

Lisätiedot

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016

Suomen Tilintarkastajat ry luonnos kommentoitavaksi 2.5.2016 Tämä tilintarkastuskertomusmalli on laadittu uudistetun ISA 700:n liitteessä olevan esimerkin 1 ja hallituksen esityksen (HE 70/2016) tilintarkastuslain muuttamisesta pohjalta. Tässä mallissa toimintakertomus

Lisätiedot

Poikkeamien käsittelystä

Poikkeamien käsittelystä Poikkeamien käsittelystä Jukka Hovi Päivämäärä: 17.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Poikkeama-asetuksesta voimaan 15.112015 (EU) 376/2014 poikkeamien ilmoittamisesta, analysoinnista ja

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS

OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS OHJE 4/2005 20.12.2005 Dnro 1903/01/2005 TERVEYDENHUOLLON LAITTEESTA JA TARVIKKEESTA TEHTÄVÄ KÄYTTÄJÄN VAARATILANNEILMOITUS Valtuussäännökset Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista 14 2 momentti

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto

SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. SERA NEFAB laajuinen harmonisointi ja käyttöönotto Tarkastuslentäjien kertauskoulutus Trafi 8.11.2013 Kai Väisänen Historiaa / taustat Taustalla yhtenäinen eurooppalainen

Lisätiedot

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005

TERVEYSMINISTERIÖ 9.2.2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ PÄÄTÖS 9.2.2005 STM/316/2005 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN PÄÄTÖS ERÄIDEN RAUTATIELIIKEN- TEESSÄ TYÖSKENTELEVIEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖPAIKKOJEN TYÖSUOJELU- VALVONNAN SIIRTÄMISESTÄ

Lisätiedot

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still

Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet. Aino Still Liikenteen palveluista annettuun lainsäädäntöön liittyvät Trafin määräyksenantovaltuudet Aino Still 23.8.2017 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Viranomaisen valtuudesta antaa määräyksiä Perustuslain

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta

Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta Asiantuntijakuuleminen Suomen Ilmailuliiton lausunto HE 79/2014 vp eduskunnalle ilmailulaiksi ja laiksi meripelastuslain 14 :n muuttamisesta Suomen Ilmailuliitto kiittää

Lisätiedot

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu

ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu ELA1 ja Liite II ilma-alusten lentokelpoisuus Savonsolmu 3.-4.3.2012 Onko ilma-alus ELA1 vai Liite II ilma-alus? Huom: ELA1 ilma-alus on aina EASA ilma-alus 2 ELA1-ilma-alus tarkoittaa seuraavia eurooppalaisia

Lisätiedot