Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen"

Transkriptio

1 li!, Kuntaliitto us FCG. Kommunförbundet Uudcn sukupolven orqoruseetiot ja Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen Sopimuksen liite: Projektisuunnitelman tiivistelmä ja vuoden 2015 toiminta

2 1 Kuntaliitto Kommunforbundet sukupolvet: 1. Johdanto Kuntaliiton ja FCG:n koordinoima usa uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen verkostotoiminta on pitänyt sisällään jo kaksi verkostoprojektiksi organisoitua toimikautta uso ( ) ja USa2 ( ) -verkostoprojektit. USa-verkostoprojekteissa on tarjottu tukea organisaatioiden ja johtamisen kehittämisessä lähes 50 erikokoiselle ja erilaisissa toimintaympäristöissä toimivalle kunnalle. Verkostoprojekteilla on ollut suuri merkitys myös koko kuntakentälle suunnatun tiedon, uusien toimintamallien ja jäsennvsten jakamisessa sekä myös Kuntaliiton edunvalvontatehtävissä, esimerkiksi kuntalain kokonaisuudistukseen liittyvän työn osalta. usa on Kuntaliiton verkostomallin mukaisesti oppimis- ja kehittämisverkosto, jossa on tutkimustiedon perusteella piirteitä myös vertaispalveluverkostosta sekä uuden luomisen verkostosta. Verrattuna pysyväisluonteiseen verkostotoimintaan usa on olemukseltaan verkostoprojekti, koska sillä on selkeästi erillisinä projekteinaan suunniteltavat ja toteutettavat kaksivuotiskaudet. Jäsenkuntien kokoonpanot myös ovat vaihdelleet toimikausien välillä. USa:n työskentelymallissa vertaisoppimisen ja vertaistuen foorumit yhdistyvät kuntakohtaiseen konsultointitukeen ja kokonaisuutta tuetaan erilaisilla kokemus- ja tutkimustietoa hyödyntävillä tietotuotteilla ja monikanavaisella viestinnällä. Verkoston toimijoina ja kohderyhmänä ovat kuntien poliittinen ja ammatillinen johto. usa on myös vuorovaikutuskanava strategisten kuntakenttää koskevien valtakunnallisten uudistusten suunnitteluun ja toimeenpanoon. Näin USa:n kautta kuntien, Kuntaliiton ja valtion välinen vuorovaikutus vahvistuu. Samalla kunnat pystyvät asemoimaan oman toimintansa ja tulevaisuutensa osana kuntahallinnon kokonaisuutta. USa-verkostoprojekti tarjoaa tässä suunnitelmassa kuvattavalla toimikaudellaan tukea tulevaisuuden kuntien johtamiselle uudessa tilanteessa sekä kestävän kuntatalouden edellytyksille.

3 Kuntaliitto u FCG. Kommunförbundet Uuden sukupolven orqonisaatiot johtorrunen 2. USO-verkoston toimikauden sisältöteemat ja työskentelyn viitekehys USO-verkosto kuntien uudistamistyön tukijana A. Erilaisten kuntien rooli tulevaisuudessa Erilaisissa toimintaympäristöissä toimivien kuntien perustehtävä nyt ja tulevaisuudessa Kuntien roolin muutokset demokratian, hyvinvoinnin ja elinvoiman edistäjinä Perustehtävän ja roolin muutosten vaikutukset kunnan johtamisjärjestelmään, hallintaan ja rakenteisiin 8. Kunnan toiminnan ja kuntakonsernin johtaminen epävarmuuden ja monimutkaisuuden olosuhteissa Kaksoisjohtamisen toimivuus muuttuvissa olosuhteissa Kuntalain antamat mahdollisuudet johtamisen kehittämiseen Palvelujen järjestämis- ja tuotantotapojen strateginen kehittäminen sekä sote uudistusten vaikutukset Omistaja- ja sopimusohjauksen menettelytavat yhtiöissä ja kuntayhtymissä c. Kestävä talous toiminnan perustana Strategialähtöinen talouden hallinta sekä tuottavuuden kehittämisen käytännöt ja kokemusten vertailu Kuntatalousohjelman ja sote-budjettikehyksen vaikutus kunnan talousjohtamiseen Luottamushenkilöjohdon vastuu toiminnan ja talouden tasapainottamisessa USO-verkostoprojektin toiminnassa huomioidaan kuntien erilaiset olosuhteet ja moninaiset muutokset aluerakenteessa ja palvelurakenteessa sekä kasvavat, tasapainoiset ja väestöä menettävät alueet.

4 essa kuviossa on kuvattu USQ-verkoston työskentelyn viitekehys, joka jakautuu 1) verkostotoiminnan puitteissa tiedon jakamiseen, soppirniseen ja vertaistukeen, 2) kuntakohtaiseen konsultointitukeen sekä 3) tiedolliseen tukeen. Kokemustietoa, tutkimustietoa, näkemyksiä, vuorovaikutusta, monlkanavalsta viestintää. Kuntakohtaiset kehittämissuunnitelmat KonsuItoi ntituki: Kuntakohtalset työpajat Tiedollinen tuki: Kehittämistyötä jäsentävät kirjalliset kehlttämisaloitteet, tutkimustieto, kyselyt, kuntien kehittämistarinat sekä muu raportointl

5 3. USO:n tuotokset, tavoitteet ja vuosikello 2015 USO-verkostoprojektin tuotostavoitteet v, 2015 Tuotos 2015 Tuotoksen täsmennys ja aikataulu Mittari(t) 1. Tuetaan USa-kuntien organisaatioiden ja johtamisen muutosprosesseja sekä strategian toimeenpanoa kuntakohtaisella konsultointituella (kuntakohtaisen konsultoinnin osa projekti) Toteutetaan 2-4 kuntajohdon työpajaa / kunta / vuosi) ja 2016 aikana yhteensä 6 työpajaa Työpajojen määrä, onnistuneisuus ja vaikuttavuus: konsulttien saama suora palaute, projektin väliarviointikysely 2. usa -kehityssuunnitelmien laatiminen Kuntakohtaisessa usa kehityssuunnitelmassa kuvataan tiiviisti, miten USa-verkoston työskentely liittyy tai aiotaan liittää kunnan kokonaiskehittämiseen. Suunnitelma laaditaan kunkin kunnan, Kuntaliiton ja FCG:n yhteisessä videoneuvottelukokouksessa (1 4/2015) Suunnitelmat laadittu: toteutumisaste 3. Verkostokehittämisosio A: Jäsennetään toimintaympäristön muutoksia, hahmotetaan nykytila sekä käynnistetään kuntien uuden roolin skenaariotarkastelu Toteutetaan käynnistysseminaari ( ). Seminaarin sisällöt ja päätulokset vedetään yhteen kuntauutiseksi. Seminaarin teemoja kiteytetään KuntaTV:n haastatteluin. Seminaari suunniteltu ja toteutettu onnistuneesti: osallistujapalaute (>3) ja projektiorganisaation itsearviointi 4.Verkostokehittämisosio B: Työstetään tulevaisuuden skenaariot kunnan perustehtävästä ja roolista Toteutetaan KuntaVertaiset-työpajat (15.4., 5.5., 6.5) sekä skenaarioselvitykseen liittyvä analyysija raportointityö (kevät 2015). Seminaarien sisällöt ja päätulokset vedetään yhteen kuntauutiseksi. Seminaarien teemoja kiteytetään KuntaTV: n haastatteluin. Seminaarit suunniteltu ja toteutettu onnistuneesti: osallistujapalaute (>3) ja projektiorganisaation itsearviointi. Skenaarioaineisto synnytetty yhdessä kuntien kanssa. Skenaariojäsennyksen hyödyntäminen kunnissa ja kuntakohtaisissa työpajoissa 5. Verkostokehittämisosio C: Jäsennetään uuden hallitusohjelman vaikutusta ja valtion kuntapolitiikkaa suhteessa kunnan rooliin sekä kunta-valtio suhteeseen. Skenaariotyön julkistaminen. Toteutetaan verkostoseminaari ( ). Seminaarin sisällöt ja päätulokset vedetään yhteen kuntauutiseksi. Seminaarin teemoja kiteytetään KuntaTV:n haastatteluin. Seminaari suunniteltu ja toteutettu onnistuneesti: osallistujapalaute (>3) ja projektiorganisaation itsearviointi. Skenaarioraportti julkistettu. venostokenrtermsosc verkcstcsemmeen suunniteltu ja

6 I Kuntaliitto Kommunforbundct LJudel I Of(jClnisd,)t,ot Ju JohtuminE'fl FCG. vaihdetaan kokemuksia talouden tasapainoisen johtamisen keinoista kuntauutiseksi. Seminaarin teemoja kiteytetään KuntaTV:n haastatteluin. projektiorganisaation itsearviointi. 7. Verkostokehittämisosio E: Hahmotetaan kuntaorganisaation rakenteiden, toimintojen ja johtamisjärjestelmien muutoksia Toteutetaan ja KuntaVertaiset-työpajat (18.11., ,25.11., 2.12.). Vertaisryhmien kokoonpanot sovitaan keväällä 2015 tarkemmin. Seminaarien sisällöt ja päätulokset vedetään yhteen kuntauutiseksi. Seminaarien teemoja kiteytetään KuntaTV:n haastatteluin. Seminaarit suunniteltu ja toteutettu onnistuneesti: osallistujapalaute (>3) ja projektiorganisaation itsearviointi. 8. Kirjalliset julkaisut 1-3: Kokemus- ja tutkimustiedon kirjallinen jäsentäminen yhteistyössä kuntien kanssa. Laaditaan ja julkaistaan suunnitelman mukaiset kehittämisaloitteet / kevytjulkaisut (3 kpl). 1. "Kuntalaki ja kunnan johtamisjärjestelmä" 2. "Skenaarioselvitys kuntien uudesta roolista" 3. "Tasapainoisen kuntatalouden johtaminen" Julkaisut laadittu onnistuneesti ja jaettu USOkuntien hyödynnettäviksi. Julkaisut on kytketty kuntakohtaisiin työpajoihin. Kuntien rooli näkyy kehittämisaloitteessa ja kuntien edustajien tyytyväisyys valmisteluun. Palaute projektin väliarviointikyselystä 9. Tuotosten 3-7 välittäminen koko kuntakentän ja eri sidosryhmien käyttöön Toteutetaan monikanavaista viestintää verkoston kokonaistoiminnasta (ks. erillinen viestintäsuunnitelma). Yhteistyö FCG Koulutuksen kanssa. Viestintätoimenpiteiden määrä ja laatu. Näkyvyys FCG koulutustuotteissa ja kou Iutuksessa. 10. Järjestetään alueellisia / maakunnallisia USO-tilaisuuksia (mahdollisella VM:n erillisrahoituksella), joissa USOkunnat isäntinä mahd. laajemmalle kuntajoukolle Erillinen myöhemmin tehtävä suunnitelma Erillinen myöhemmin tehtävä suunnitelma 11. Virtuaalinen toiminta USO verkostossa ja tilaisuuksissa. Virtuaalifasilitoinnin kehittäminen Kuntaliittokonsernissa ja USO kuntien kanssa Asia kastyytyväisyys. 12. Mahdollinen ulkomaan opintomatka (erillinen rahoitus) Suunnitellaan yhdessä kuntien kanssa. Hyödynnettävyys kuntien kehittämistyössä ja osallistujien tyytyväisyys.

7 Kuntaliitto Kommunförbundet us uuden sukupolven orqarusaatiot ja johtaminen FCG. Rajaukset: Projektin kehittämistyö rajataan ylimmän johdon (poliittinen ja ammatillinen) näkökulmaan kunnan organisaation ja johtamisen kehittämisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa poliittisen ja ammatillisen johtamisen yhteistyötä ja strategisen johtamisen tasoa kunnan organisaation ja johtamisen kehittämisessä.

8 UU( <ukupolvon. 18.1J., , 25.11, KuntaVertaiset-työpajat 4-8: Kuntaorqonisootioiden mkenteissa toimrnnoisso ja joljtamisjäljestelmässä edel/ytettävä muutokset PÄÄTUOTOKSE1 Vuosikello 2015 verkostokehittåminen: Teemaseminaarit Tasapainoisen kuntatalouden verkostokehittäminen. kuntavertaiser iotitominen. Va' a',.'".'tnl: HUOM. Vertaisryhmät nime tään kevään aikana <, USO-julkdisu USO-uutiskirje,.. \ \, I I I kuntakohtainen konsultointi (FCG) Teemaseminaari 3:, I itaiouso hjelman vaikutukset KuntaVertaiset-työpaja 1/, tävä kurwatotous II Keskikokoiset kunnat: I I I 5kenaarioworkshop kunnan uudesta roolsita 5.5. KuntaVertaiset-työpaja 2/ Pienet kunnat: Skenaarioworkshop kunnan uudesta ioolsito 6.5. KuntaVertaiset-työpaja 3/ 9.6. Teemaseminaari 2: Hal/ituso/ljelma. valtion kuntapolitiikka ja kunnan rooli. Skenaarioworkshop kunnan - skenaoriot tulevoisuuden uudesta rootsito kunnosta ja kllntajohtarmsesta

9 4. USO-verkostokunnat ja projektiorganisaatio USO-verkostoprojektin toimikaudelle on mukaan lähtemässä yhteensä 28 kuntaa (tilanne , suurin osa päättänyt virallisesti ja muutamissa vireillä päätöksenteko). Kunnat edustavat verkostossa erilaisia kuntien kokoluokkia ja toimintaympäristöjä erittäin kattavasti. Suuret kunnat / maakuntakeskukset Jyväskylä Kokkola Kouvola Kuopio Salo Vantaa Keskikokoiset kunnat Forssa Hollola Järvenpää Kemijärvi Kerava Kuusamo Laitila Lapua Loviisa Nurmijärvi Rauma Riihimäki Somero Ylöjärvi Pienet kunnat Hausjärvi Juva Kannus Loppi Pudasjärvi Rautavaara Taivassalo Utajärvi USO-yhteyshenkilöt verkostokunnissa 1. Perustehtävä: kuntakohtainen projektin johtaja kunkin kunnan osalta. Hän toimii nivelenä projektin ja kunnan organisaation välillä sekä varmistaa projektin hyödyntämisen kunnassa. o Yhteyshenkilön rooli on hyvin keskeinen, jotta kunta saa verkostoprojektista parhaan hyödyn. o Yhteyshenkilö ohjaa suunnittelee kuntakohtaista työskentelyä ja sitä tukevaa konsultointia FCG:n konsulttien kanssa o Yhteyshenkilö motivoi poliittista ja viranhaltijajohtoa aktiiviseen osallistumiseen o verkostotilaisuuksiin sekä kuntakohtaisiin työpajoihin. Yhteyshenkilö jakaa Kuntaliitolta ja FCG:ltä tulevan viestinnän ja materiaalin kunnassa USO:n kannalta keskeisille tahoille (ammatillinen ja poliittinen johto) 2. Kokoontumiset: Yhteyshenkilöt kokoontuvat 1 krt vuodessa yhteiseen USOsuunnittelupäivään. Suunnittelupäivä on määrä järjestää vuosittain Kuntamarkkinoiden aattona syyskuussa. USO-neuvonantajat 1. Perustehtävä: Edustuksellinen USO-kunnista koottava laajennettu ohjausryhmä. Kuntalähtöisen kehittämistyön suuntaaminen ja varmistaminen. 2. Kokoonpano:

10 Kuntaliitto Kommunforbundet uudr-n sukupolven iohtnrn'nen o o o Edustajat USO-kunnista: 2/suuret kaupungit, 3/keskisuuret kunnat ja kaupungit, 2/pienet kunnat sekä näiden edustajien varajäsenet muista osallistujakunnissa (varajäsenet 2016 varsinaisia jäseniä). Jäseninä sekä poliittista että viranhaltijajohtoa. Timo Kietäväinen (pj) ja ohjausryhmän jäsenet USO-neuvonantajien esittelijöinä ovat projektin omistajat Kuntaliitossa ja FCG:ssä (Majoinen & Asikainen) 3. Kokoontumiset: 2 kertaa vuodessa. Ryhmän nimeäminen tapahtuu yhteisen käynnistysseminaarin jälkeen. Ohjausryhmä 1. Perustehtävä: Linjaa, seuraa ja arvioi projektin etenemistä sekä päättää tarvittavista korjaavista toimenpiteistä. Varmistaa yhteistyön toimivuuden toimijoihin ja sidosryhmiin. Sparraa projektipäällikköä ja projektiryhmää. 2. Kokoonpano: o Kaija Majoinen, tutkimus- ja kehitysjohtaja, Kuntaliitto (pj, projektin kokonaisohjaus ja hallinta sekä sidosryhmäsuhteet) o Jarmo Asikainen, kehitysjohtaja, FCG (vpj, kuntakohtaisen konsultointiosaprojektin omistajuus ja toimivat kuntayhteydet) o Aija Tuimala, toimialajohtaja, FCG (ohjausryhmän jäsen; kuntajohtaminen) o Ilari Soosalu, yksikön päällikkö, Kuntaliitto (ohjausryhmän jäsen; kuntatalous) o Markus Pauni, kehityspäällikkö, Kuntaliitto (projektipäällikkö, esittelijä) o Anssi Hietaharju, johtava konsultti, FCG (kuntakohtaisen konsultoinnin projektipäällikkö, esittelijä) o Anni Vainionpää, projektikoordinaattori (sihteeri) 3. Kokoontumiset: kerran kuukaudessa Projektiryhmä 1. Perustehtävä: o projektin työskentelyn suunnittelu o valtakunnallisen ja verrokkikuntien työskentelyn ja kuntakohtaisen konsultoinnin yhteistyö o valtakunnallisten ja verrokkikuntien tilaisuuksien suunnittelu, organisointi ja toteuttaminen o viestinnän suunnittelu ja toteuttamisesta sopiminen viestintäsuunnitelman mukaisesti o projektin työskentely suhteessa valtakunnalliseen kehittämiseen 2. Kokoonpano: o Markus Pauni, kehityspäällikkö, projektipäällikkö (pj), o Anni Vainionpää, projektikoordinaattori (siht.) o Sini Sallinen, erityisasiantuntija (kunnan rooli ja kuntajohtaminen, vertaistyöskentelyn suunnittelu ja vetäminen, kehittämisaloitteet) o Päivi Kurikka, erityisasiantuntija (demokratia, poliittinen johtaminen, vertaistyöskentelyn suunnittelu ja vetäminen, kehittämisaloitteet) o Anssi Hietaharju, johtava konsultti, kuntakohtaisen konsultoinnin projektipäällikkö (johdon konsultointi) o Anni Antila, konsultti, kuntakohtaisen konsultoinnin hallinto (johdon konsultointi) o muut asiantuntijajäsenet Kuntaliitosta ja FCG:stä käsiteltävän asian ja tilanteen mukaan, muodostaa laajennetun projektiryhmän. Esim. kuntatalouden ja lakiasioiden asiantuntijat. 3. Kokoontumiset; kerran kuukaudessa